Aion NPC IDs

200000	None
200001	None
201000	Kamikaze Worm
201001	Kobold Minion
201002	Kamikaze Worm
201003	Fire Spirit
201005	Earth Spirit
201006	Earth Spirit
201007	Wind Spirit
201008	Wind Spirit
201009	Water Spirit
201010	Earth Spirit
201011	Earth Spirit
201012	Wind Spirit
201013	Wind Spirit
201014	Earth Spirit
201015	Earth Spirit
201016	Wind Spirit
201017	Wind Spirit
201018	Earth Spirit
201019	Earth Spirit
201020	Wind Spirit
201021	Wind Spirit
201022	Fire Spirit
201023	Fire Spirit
201024	Water Spirit
201025	Water Spirit
201026	Water Spirit
201027	Water Spirit
201028	Fire Spirit
201029	Fire Spirit
201030	Fire Spirit
201031	Fire Spirit
201032	Water Spirit
201033	Water Spirit
201034	Fire Spirit
201035	Fire Spirit
201036	Wind Spirit
201037	Wind Spirit
201038	Earth Spirit
201039	Earth Spirit
201040	Tempest Spirit
201041	Magma Spirit
201042	Gorgon
201043	Gorgon
201044	Gorgon
201045	Gorgon
201046	Cursed Tree
201047	Mosbear
201048	Ettin
201049	Fire Spirit
201050	Water Spirit
201051	Fire Spirit
201052	Fire Spirit
201053	Water Spirit
201054	Siege Weapon
201055	Siege Weapon
201056	Quality Siege Weapon
201057	Quality Siege Weapon
201058	Siege Weapon
201059	Siege Weapon
201060	Water Spirit
201061	Water Spirit
201062	Fire Spirit
201063	Fire Spirit
201064	Wind Spirit
201065	Wind Spirit
201066	Tempest Spirit
201067	Magma Spirit
201068	Miriya Helper
201069	Miriya Helper
201070	Earth Spirit
201071	Earth Spirit
201072	Water Spirit
201073	Water Spirit
201074	Sleeping Sheep
201075	Sleeping Sheep
201076	Sleeping Sheep
201077	Male Elyos in women's clothing
201078	Male Asmodian in women's clothing
201079	Female Elyos in men's clothing
201080	Female Asmodian in men's clothing
201081	Dancer
201082	Dancer
201083	Tempest Spirit
201084	Tempest Spirit
202500	Mau
202501	Mau
202502	Elyos Guardian
202503	Elyos Guardian
202504	Elyos Guardian
202505	Elyos Guardian
202506	Elyos Guardian
202507	Asmodian Guardian
202508	Asmodian Guardian
202509	Asmodian Guardian
202510	Asmodian Guardian
202511	Asmodian Guardian
202512	Alquimia Lepharist
202513	Mine Lepharist
202514	Kobold
202515	Graveknight
202516	Krall Scout
202517	Anubite
202518	Test Subject
202519	Kobold
202520	Graveknight
202521	Krall Scout
202522	Anubite
202523	Test Subject
202524	Undead
202525	Undead
202526	Kerubar
202527	Kerubar
202528	Calydon Sorcerer
202529	Polar Bear
202530	Polar Bear
202531	Dux
202532	Stallari
202533	GM Event Kerub
202534	GM Event Kerub
202535	Bear
202536	Bear
202537	Pirate
202538	Pirate
202539	Tiger
202540	Tiger
202541	Valiant Tiger
202542	Valiant Tiger
202543	Adoring Tiger
202544	Adoring Tiger
202545	Kromede
202546	Kromede
202547	Inquin
202548	Inquin
202549	Shugo
202550	Shugo
202551	Jumpy Monk
202552	Jumpy Monk
202553	Solorius Inquin
202554	Solorius Inquin
202555	Solorius Polar Bear
202556	Solorius Polar Bear
202557	Solorius Tiger
202558	Solorius Tiger
202559	Lofty Shugo
202560	Lofty Shugo
202561	Slayer
202562	Slayer
202563	Shugo
202564	Shugo
202565	Shugo
202566	Shugo
202567	Human-Wannabe Tiger
202568	Human-Wannabe Tiger
202569	Inquin Special Force Black
202570	Inquin Special Force Black
202571	Inquin Special Force Pink
202572	Inquin Special Force Pink
202573	Inquin Special Force Red
202574	Inquin Special Force Red
202575	Inquin Special Force Orange
202576	Inquin Special Force Orange
202577	Inquin Special Force Yellow
202578	Inquin Special Force Yellow
202579	Inquin Special Force Green
202580	Inquin Special Force Green
202581	Inquin Special Force Blue
202582	Inquin Special Force Blue
202583	Inquin Special Force Purple
202584	Inquin Special Force Purple
202585	Elyos Black Dragon Form
202586	Asmodian Black Dragon Form
202587	[Event] White Tiger
202588	[Event] Shugo Warrior
202589	[Event] Shugo Veteran
202590	[Event] Shugo Elite Warrior
202591	[Event] White Tiger
202592	[Event] Shugo Warrior
202593	[Event] Shugo Veteran
202594	[Event] Shugo Elite Warrior
202599	Polymorph NPC from the Elyos event
202600	Polymorph NPC from Asmodian event
202601	Elyos Panda Form
202602	Asmodian Panda Form
202603	Dux (temporary)
202604	Stallari (temporary)
202605	Dux
202606	Stallari
202607	Cute Elroco
202608	Cute Gumi
202609	Cute Elroco
202610	Cute Gumi
202611	IU Polar Bear
202612	IU-Tiger
202613	IU-Harlequin
202614	IU Polar Bear
202615	IU-Tiger
202616	IU-Harlequin
202617	NC Dinos
202618	NC Dinos
202619	Yellow Tiger
202620	Yellow Tiger
202621	Captain Harok
202622	Captain Harok
202623	Kay
202624	Kay
202625	Aionman
202626	Aionman
202627	Santa Dinos
202628	Santa Dinos
202629	Shugo Knight
202630	Shugo Warrior
202631	Shugo Mage
202632	Shugo Knight
202633	Shugo Warrior
202634	Shugo Mage
202635	Creature of Darkness
202636	Elyos Lord
202637	Elyos Lady
202638	Asmodian Lord
202639	Asmodian Lady
202640	Creature of Darkness
202641	Valiant Tiger
202642	Valiant Tiger
202643	Krall Scout
202644	Krall Scout
202645	Elyos_Polymorph_Pink Rabbit
202646	Asmodian_Polymorph_Pink Rabbit
202647	Elyos_Polymorph_Sheep
202648	Asmodian_Polymorph_Sheep
202649	Incarnation of Fire
202650	Incarnation of Fire
202651	Incarnation of Water
202652	Incarnation of Water
202653	Incarnation of Earth
202654	Incarnation of Earth
202655	Incarnation of Wind
202656	Incarnation of Wind
202657	Elyos_Polymorph_Desert Fox
202658	Asmodian_Polymorph_Desert Fox
202659	Elite Member
202660	Elite Member
202661	Shugo Knight
202662	Shugo Knight
202663	Shugo Knight
202664	Shugo Knight
202665	Dallrunerk
202666	Dallrunerk
202667	GM Stomper
202668	GM Shines
202669	GM Iris
202670	Faded High Daeva
202671	Faded Incarnation of Wind
202672	Faded Incarnation of Earth
202673	Faded Incarnation of Fire
202674	Faded Incarnation of Water
202675	None
202676	Elyos_Polymorph_Doberman
202677	Asmodian_Polymorph_Doberman
202678	Elyos_Polymorph_Pomeranian
202679	Asmodian_Polymorph_Pomeranian
202680	Elyos_Polymorph_Chihuahua
202681	Asmodian_Polymorph_Chihuahua
202682	None
202683	None
202684	None
202685	None
202686	None
202687	None
202688	Ancient Hero's Shoe
202689	Ancient Hero's Shield
202690	Ancient Hero's Trap
202691	Ancient Hero's Hook
202692	Concept 5
202693	Postponed
202694	Postponed
202695	Elyos_Pretor Transformation_Cat
202696	Asmodian_Pretor Transformation_Cat
202697	Ancient Hero's Shoe
202698	Ancient Hero's Shield
202699	Ancient Hero's Trap
202700	Postponed
202701	Postponed
202702	Ancient Hero's Hook
202703	Concept 5
202704	Postponed
202705	Postponed
202706	Postponed
202707	Postponed
202708	Shugo Knight
202709	Shugo Knight
202710	Old friend
202711	Transformation Candy: Halloween Baa
202712	Transformation Candy: Halloween Baa
202713	Transformation Candy: Halloween Harlequin
202714	Transformation Candy: Halloween Harlequin
202715	Transformation Candy: Halloween Polar Bear
202716	Transformation Candy: Halloween Polar Bear
202717	Transformation Candy: Halloween Scream
202718	Transformation Candy: Halloween Scream
202719	Transformation Candy: Halloween Aionman
202720	Transformation Candy: Halloween Aionman
202721	Transformation Candy: Halloween Clown 1
202722	Transformation Candy: Halloween Clown 1
202723	Transformation Candy: Halloween Clown 2
202724	Transformation Candy: Halloween Clown 2
202725	Transformation Candy: Thoughtless Citizen (Halloween)
202726	Transformation Candy: Thoughtless Citizen (Halloween)
202727	Transformation Candy: Halloween Healer
202728	Transformation Candy: Halloween Healer
202729	Transformation Candy: Halloween Alien Head
202730	Transformation Candy: Halloween Alien Head
202731	Elyos_Polymorph_PixelKidBrick
202732	Asmodian_Polymorph_PixelKidBrick
202733	Elyos_Polymorph_Hanbok-PixelKidBrick
202734	Asmodian_Polymorph_Hanbok-PixelKidBrick
202996	Mau
202997	Mau
202998	Slayer
202999	Slayer
203000	None
203001	None
203021	Male 150%
203022	Male 120%
203023	Male 70%
203024	Male 50%
203025	Male 150%
203026	Male 120%
203027	Male 70%
203028	Male 50%
203029	Female 150%
203030	Female 120%
203031	Female 70%
203032	Female 50%
203033	Female 150%
203034	Female 120%
203035	Female 70%
203036	Female 50%
203037	Male 110%
203038	Male 90%
203039	Male 110%
203040	Male 90%
203041	Female 110%
203042	Female 90%
203043	Female 110%
203044	Female 90%
203049	Elpas
203050	Kales
203051	Farm Worker
203052	Farm Worker
203053	Mercenary
203054	Mercenary
203055	Mercenary
203056	Mercenary
203057	Mires
203058	Asteros
203059	Polinia
203060	Mune
203061	Uno
203062	Ager
203063	Amus
203064	Fulla
203065	Melampus
203066	Toleo
203067	Kalio
203068	Brutus
203069	Utenion
203070	Kustanon
203071	Muranes
203072	Feira
203073	Ben
203074	Pranoa
203075	Namus
203076	Ampeis
203077	Nier
203078	Fredge
203079	Melponeh
203080	Lonian
203081	Oz
203082	Tula
203083	Aero
203084	Naeru
203085	Poa
203086	Ino
203087	Kunandes
203088	Gilden
203089	Esera
203090	Kagas
203091	Urakron
203092	Parine
203093	Alteno
203094	Drasia
203095	Enia
203096	William
203097	Hyacinte
203098	Spatalos
203099	Selene
203100	Ivis
203101	Nadaelo
203102	Anaka
203103	Mairon
203104	Ordais
203105	Palaemon
203106	Alisdair
203107	Irian
203108	Ispio
203109	Kairon
203110	Perinens
203111	Spiros
203112	Aremine
203113	Crisius
203114	Despoina
203115	Pamis
203116	Mesarion
203117	Ursuras
203118	Efrosini
203119	Antheia
203120	Mirdiena
203121	Stone
203122	Hynops
203123	Gano
203124	Ondanius
203125	Qydro
203126	Abolos
203127	Naia
203128	Santenius
203129	Leto
203130	Eradis
203131	Maniparas
203132	Nemia
203133	Beris
203134	Lusis
203135	Imerun
203136	Airote
203137	Saminel
203138	Pilamonia
203139	Krodis
203140	Neltonia
203141	Hanontus
203142	Polor
203143	Serin
203144	Alto
203145	Cannon
203146	Estino
203147	Meteina
203148	Lepios
203149	Geolus
203150	Hianu
203151	Illos
203152	None
203153	Considerate Lagos
203154	Lostes
203155	Roseino
203156	Meliodas
203157	Vascus
203158	Ibion
203159	Irona
203160	Atorinus
203161	Eninte
203162	Dronoa
203163	Anasia
203164	Morai
203165	Cerios
203166	Zephyros
203167	Notos
203168	Linorasa
203169	Gen
203170	Jenel
203171	Laudis
203172	Une
203173	Belfinu
203174	Kurion
203175	Seirenia
203176	Krall Scrapper
203177	None
203178	Lunax
203179	Anontrite
203180	Titania
203181	Kimena
203182	Levius
203183	Khidia
203184	Phorcys
203185	Fungen Boy Shroomy
203186	Shroomin
203187	Shroomba
203188	Shroomer
203189	Stony the Stone Fist
203190	Gaione
203191	Poppy
203192	Porgus
203193	Segatus
203194	Daines
203195	Kato
203196	Glaucus
203197	Mercenary
203198	Mercenary
203199	Nesia
203200	Weapon Emporium
203201	Albeion
203202	Test Path Flight Starting Location
203203	Test Path Flight Destination
203204	Test GIVE PROC
203205	Test REMOVE OPTION
203206	Test CHANGE SKIN
203207	Test STIGMA
203208	Test Ground Collecting Expert
203209	Test Air Collecting Expert
203210	Test Armoursmith Expert
203211	Test Weaponsmith Expert
203212	Test Cooking Expert
203213	Test Tailoring Expert
203214	Test Handicrafting Master
203215	Test Alchemy Expert
203216	Collecting-Crafting Emporium
203217	Test Legion Master
203218	Test Cube Upgrade Level 1
203219	Test Cube Upgrade Level 2
203220	Rebecca2 Legion Function
203221	Rebecca3 Private Warehouse
203222	Rebecca4 Account Warehouse
203223	Rebecca5 Vendor Stigma Pet
203224	Cloth, Leather Emporium
203225	Chain, Plate Emporium
203226	Weapon Emporium
203227	Cloth, Leather Emporium
203228	Chain, Plate Emporium
203229	Landing Registration Test NPC
203230	Test Soul Healer
203231	Rebecca
203232	Test Remodel Merchant
203233	Test Teleport
203234	Collecting Material Emporium
203235	Crafting Parts Emporium
203236	Collecting Material Emporium
203237	Crafting Parts Emporium
203238	Test Legion Master
203239	Test Legion Emblem
203240	Test Asmodian Air Collecting Expert
203241	Test Asmodian Ground Collecting Expert
203242	Test Asmodian Weaponsmith Expert
203243	Test Asmodian Armoursmith Expert
203244	Test Asmodian Alchemy Expert
203245	Test Asmodian Handicrafting Master
203246	Test Asmodian Tailoring Expert
203247	Test Asmodian Cooking Expert
203248	Test: Asmodian Weapons Merchant
203249	Test Asmodian Armour Merchant
203250	Test Asmodian Alchemy Merchant
203251	Test Asmodian Handicrafting Merchant
203252	Test Asmodian Tailoring Merchant
203253	Test Asmodian Cooking Merchant
203254	Test Elyos Monster Drop Weapon Common
203255	Test Elyos Monster Drop Weapon Superior
203256	Test Elyos Monster Drop Cloth Common
203257	Test Elyos Monster Drop Cloth Superior
203258	Test Elyos Monster Drop Leather Common
203259	Test Elyos Monster Drop Leather Superior
203260	Test Elyos Monster Drop Chain Common
203261	Test Elyos Monster Drop Chain Superior
203262	Test Elyos Monster Drop Plate Common
203263	Test Elyos Monster Drop Plate Superior
203264	Test Elyos Monster Drop Shield
203265	Test Elyos Monster Drop Accessory
203266	Test Asmodian Monster Drop Weapon Common
203267	Test Asmodian Monster Drop Weapon Superior
203268	Test Asmodian Monster Drop Cloth Common
203269	Test Asmodian Monster Drop Cloth Superior
203270	Test Asmodian Monster Drop Leather Common
203271	Test Asmodian Monster Drop Leather Superior
203272	Test Asmodian Monster Drop Chain Common
203273	Test Asmodian Monster Drop Chain Superior
203274	Test Asmodian Monster Drop Plate Common
203275	Test Asmodian Monster Drop Plate Superior
203276	Test Elyos Monster Drop Shield
203277	Test Asmodian Monster Drop Accessory
203278	idle_Stretching
203279	wingground_NPC
203280	soulbind_NPC
203281	talkA_NPC
203282	talkB_NPC
203283	dance_NPC
203284	sing_NPC
203285	audience_NPC
203286	drink_NPC
203287	hide_NPC
203288	Gladiator Skill Book Merchant (Elyos)
203289	Templar Skill Book Merchant (Elyos)
203290	Ranger Skill Book Merchant (Elyos)
203291	Assassin Skill Book Merchant (Elyos)
203292	Sorcerer Skill Book Merchant (Elyos)
203293	Spiritmaster Skill Book Merchant (Elyos)
203294	Cleric Skill Book Merchant (Elyos)
203295	Chanter Skill Book Merchant (Elyos)
203296	Gladiator Skill Book Merchant (Asmodian)
203297	Templar Skill Book Merchant (Asmodian)
203298	Ranger Skill Book Merchant (Asmodian)
203299	Assassin Skill Book Merchant (Asmodian)
203300	Sorcerer Skill Book Merchant (Asmodian)
203301	Spiritmaster Skill Book Merchant (Asmodian)
203302	Cleric Skill Book Merchant (Asmodian)
203303	Chanter Skill Book Merchant (Asmodian)
203304	Cooking Skill Merchant (Elyos)
203305	Weaponsmithing Skill Merchant (Elyos)
203306	Armoursmithing Skill Merchant (Elyos)
203307	Handicrafting Skill Merchant (Elyos)
203308	Alchemy Skill Merchant (Elyos)
203309	Tailoring Skill Merchant (Elyos)
203310	Cooking Skill Merchant (Asmodian)
203311	Weaponsmithing Skill Merchant (Asmodian)
203312	Armoursmithing Skill Merchant (Asmodian)
203313	Handicrafting Skill Merchant (Asmodian)
203314	Alchemy Skill Merchant (Asmodian)
203315	Tailoring Skill Merchant (Asmodian)
203316	Ettamirel
203317	New Emporium Weapon1
203318	New Emporium Weapon2
203319	New Emporium Shield1
203320	New Emporium Cloth 1-25
203321	New Emporium Cloth 26-50
203322	New Emporium Leather 1-25
203323	New Emporium Leather 26-50
203324	New Emporium Chain 1-25
203325	New Emporium Chain 26-50
203326	New Emporium Plate 1-25
203327	New Emporium Plate 26-50
203328	Lano
203329	Elizar
203330	Laskis
203331	Hippolytus
203332	Pobina
203333	Minos
203334	Protesias
203335	Menelohis
203336	Seril
203337	Sonirim
203338	Protector Deimos
203339	Lv10 Average Equipment
203340	Lv20 Average Equipment
203341	Lv30 Average Equipment
203342	Lv40 Average Equipment
203343	Lv50 Average Equipment
203344	Lv10 Average Equipment
203345	Lv20 Average Equipment
203346	Lv30 Average Equipment
203347	Lv40 Average Equipment
203348	Lv50 Average Equipment
203349	Vides
203350	Lazeri
203351	Tamed Griffon
203352	Tamed Griffon
203353	Tamed Griffon
203354	Tamed Griffon
203355	Tamed Griffon
203356	Tamed Worg
203357	Tamed Worg
203358	Tamed Worg
203359	Tamed Worg
203360	Tamed Worg
203361	Tamed Worg
203362	Tamed Worg
203363	Visius
203364	Tamed Griffon
203365	Tamed Griffon
203366	Reveler
203367	Reveler
203368	Reveler
203369	Reveler
203370	Reveler
203371	Reveler
203372	Reveler
203373	Reveler
203374	Reveler
203375	Reveler
203376	Reveler
203377	Reveler
203378	Eltnen Guardian
203379	Eltnen Guardian
203380	Hiskaron
203381	Observatory Guard
203382	Naan
203383	Bunigo
203384	Creusa
203385	Hnoss
203386	Adetes
203387	Alcyone
203388	Ocarino
203389	Telephus
203390	Lepharist
203391	Test NPC for Skins
203392	Zise
203393	Liv
203394	Poshin
203395	Meijin
203396	Pugen
203397	Poes
203500	Asak
203501	Guheitun
203502	Vanar
203503	Gurt
203504	Vandar
203505	Ulgorn Raider
203506	Ulgorn Raider
203507	Galar
203508	Labourer
203509	Labourer
203510	Labourer
203511	Joreston
203512	Linevir
203513	Sheofin
203514	Hephe
203515	Dalor
203516	Ulgorn
203517	Tobu
203518	Boromer
203519	Nobekk
203520	Ulgorn Raider
203521	Ulgorn Raider
203522	Kaindal
203523	Glifko
203524	Megin
203525	Srat
203526	Ungfu
203527	Minu
203528	Wiokan
203529	Jurwen
203530	Kirhen
203531	Negi
203532	Bolir
203533	Motgar
203534	Dabi
203535	Kard
203536	Blabbermouth Angmu
203537	Strange Ribbit
203538	Cute Ribbit
203539	Derot
203540	Mijou
203541	Lidun
203542	Denma
203543	Alfrigh
203544	Devalin
203545	Garhara
203546	Skuld
203547	Delle
203548	Jephani
203549	Tanmarn
203550	Munin
203551	Crypto's Ghost
203552	Nalto
203553	Rae
203554	Rae
203555	Thrud
203556	Nemnef
203557	Suthran
203558	Valurion
203559	Meiyer
203560	Morn
203561	Lenat
203562	Tulberg
203563	Heidunn
203564	Lakirnja
203565	Kelsvit
203566	Gudrian
203567	Gauf
203568	Faimakk
203569	Milei
203570	Asketill
203571	Halstein
203572	Borender
203573	Greik
203574	Arekedil
203575	Vogbadic
203576	Nirmirn
203577	Dortos
203578	Lunber
203579	Donabe
203580	Vuet
203581	Ukin
203582	Venoa
203583	Eida
203584	Tanja
203585	Captured Skurv
203586	Captured Skurv
203587	Captured Skurv
203588	Captured Skurv
203589	MuMu Bon
203590	Emgata
203591	Itu
203592	Noroia
203593	Dungeon Guard
203594	Dungeon Guard
203595	Dungeon Guard
203596	Dungeon Guard
203597	Dungeon Guard
203598	Dungeon Guard
203599	Prisoner
203600	Prisoner
203601	Captured Mau
203602	Kaganta
203603	Rion
203604	Tigg
203605	Loriniah
203606	Olenja
203607	Manir
203608	Groken
203609	Karl
203610	Kaibech
203611	Mantigar
203612	Gunmarson
203613	Gilungk
203614	Amitnir
203615	Bergard
203616	Gefion
203617	Garuntat
203618	Skanin
203619	Nornes
203620	Lamir
203621	Shania
203622	Tatural
203623	Elk
203624	Chida
203625	Nerhel
203626	Lanakin
203627	Donat
203628	Kueve
203629	Daike
203630	Vovetirn
203631	Nokir
203632	Mirokin
203633	Hunmir
203634	Hunter
203635	Hunter
203636	Fener
203637	Sramia
203638	Captured Mosbear
203639	Gornak
203640	Leinolz
203641	Viel
203642	Irehilt
203643	Gemyu
203644	Gercus
203645	Germir
203646	Sinood
203647	Trader's Bodyguard
203648	Trader's Bodyguard
203649	Gulkalla
203650	Grak
203651	Andgar
203652	Mjol
203653	Turemor
203654	Aurtri
203655	Neifenmer
203656	Urnir
203657	Sarad
203658	Gaivolt
203659	Lateni
203660	Vrenseti
203661	Observatory Guard
203662	Observatory Guard
203663	Observatory Guard
203664	Eggther
203665	Dellalont
203666	Atir
203667	Rungnir
203668	Jolk
203669	Taora
203670	Lost Qooqoo
203671	Altgard Teleport Device
203672	Altgard Teleport Device
203673	Banatisai
203674	Labourer
203675	Labourer
203676	Labourer
203677	Labourer
203678	Latunin
203679	Osmar
203680	Rusalka
203681	Spirit of Impetusium Mau Chieftain
203682	Zemurru's Spirit
203683	Rubander
203684	Dungeon Guard
203685	Dungeon Guard
203686	Serpine
203687	Naiern
203688	Muspelin
203689	Lohaban
203690	Lakutu
203691	Deriona
203692	Dobar
203693	Irlein
203694	Mau Polymorph
203695	Mau Polymorph
203700	Fasimedes
203701	Lavirintos
203702	Jupion
203703	Likesan
203704	Boreas
203705	Jumentis
203706	Charna
203707	Thrasymedes
203708	Iocaste
203709	Clymene
203710	Dairos
203711	Miriya
203712	Miragent's Holy Templar
203713	Miragent's Holy Templar
203714	Miragent's Holy Templar
203715	Miragent's Holy Templar
203716	Miragent's Holy Templar
203717	Miragent's Holy Templar
203718	Miragent's Holy Templar
203719	Miragent's Holy Templar
203720	Pilianae
203721	Unirus
203722	Akeas
203723	Ulbert
203724	Gwenspena
203725	Leah
203726	Polyidus
203727	Tunotos
203728	Evestina
203729	Karax
203730	Berus
203731	Laokones
203732	Judisina
203733	Pulo
203734	Brantes
203735	Himusus
203736	Servillia
203737	Compai
203738	Payurkus
203739	Valendir
203740	Erdos
203741	Ericina
203742	Pusfene
203743	Kumnen
203744	Leinon
203745	Mich
203746	Kris
203747	Jordan
203748	Alynsia
203749	Bustant
203750	Lukania
203751	Pauton
203752	Jucleas
203753	Sibylla
203754	Aithra
203755	Jinus
203756	Telemos
203757	Perikles
203758	Macus
203759	Eumelos
203760	Bellia
203761	Hygea
203762	Tercus
203763	Leonida
203764	Epeios
203765	Kreon
203766	Bellasia
203767	Regmos
203768	Akeri
203769	Agamemnon
203770	Avrus
203771	Fermina
203772	Himeros
203773	Lumias
203774	Nitato
203775	Zumia
203776	Noris
203777	Numakas
203778	Zakeron
203779	Manuka
203780	Cornelius
203781	Sabotes
203782	Jhaelas
203783	Maire
203784	Hestia
203785	Luelas
203786	Diana
203787	Darius
203788	Anteros
203789	Nakia
203790	Vulcanus
203791	Menomes
203792	Utsida
203793	Daphnis
203794	Proserpina
203795	Demodocos
203796	Himeira
203797	Aurnia
203798	Weaponsmith
203799	Weaponsmith
203800	Armoursmith
203801	Armoursmith
203802	Alchemist
203803	Alchemist
203804	Handicrafter
203805	Handicrafter
203806	Losadis
203807	Inofe
203808	Ophenes
203809	Perena
203810	Benes
203811	Arcinia
203812	Jooma
203813	Esca
203814	Euchenor
203815	Soana
203816	Hesione
203817	Aegist
203818	Islene
203819	Aktus
203820	Layla
203821	Beomas
203822	Quintus
203823	Alkestis
203824	Nephalion
203825	Atia
203826	Ballos
203827	Kareinus
203828	Dione
203829	Minyae
203830	Fuchsia
203831	Biesa
203832	Dimos
203833	Xenophon
203834	Nestor
203835	Seirenia
203836	Gromoros
203837	Gerania
203838	Haimon
203839	Lukian
203840	Basmos
203841	Emir
203842	Lufe
203843	Tikeron
203844	Lemias
203845	Lityerses
203846	Benorun
203847	Deke
203848	Menon
203849	Myrtil
203850	Faye
203851	Phogus
203852	Ludina
203853	Genon
203854	Della
203855	Py
203856	Mino
203857	Menoa
203858	Lapis
203859	Mustapino
203860	Bella
203861	Mara
203862	Iana
203863	Codinaus
203864	Marmeia
203865	Morgana
203866	Kadmos
203867	Laitos
203868	Lustiena
203869	Hether
203870	Libitina
203871	Arion
203872	Nidia
203873	Etere
203874	Triton
203875	Nepis
203876	Rinos
203877	Entes
203878	Euripides
203879	Idomeneus
203880	Maenia
203881	Umenae
203882	Ipikio
203883	Leno
203884	Atifure
203885	Tures
203886	Basarieno
203887	Pilas
203888	Tigares
203889	Zeidi
203890	Ulaguru
203891	Karon
203892	Elephenor
203893	Thersites
203894	Latri
203895	Lamid
203896	Melicar
203897	Momus
203898	Coeus
203899	Opeia
203900	Diomedes
203901	Telemachus
203902	Aurelius
203903	Valerius
203904	Malonimus
203905	Magras
203906	Benos
203907	Tuskeos
203908	Prorite
203909	Dalanius
203910	Hebestis
203911	Laike
203912	Memnes
203913	Axus
203914	Pavlos
203915	Diokles
203916	Thyestes
203917	Gaia
203918	Machaon
203919	Onesimus
203920	Naomi
203921	Clio
203922	Hibrion
203923	Krato
203924	Kyros
203925	Octavia
203926	Admeta
203927	Adelphie
203928	Pallas
203929	Hegemene
203930	Daedalus
203931	Ferenna
203932	Phomona
203933	Actaeon
203934	Sirink
203935	Androkles
203936	Archelaos
203937	Tyndareus
203938	Tran
203939	Justachys
203940	Heropres
203941	Paion
203942	Makis
203943	Turiel
203944	Ernia
203945	Teos
203946	Asclepius
203947	Beramones
203948	Arkel
203949	Aerope
203950	Lynor
203951	Nomiki
203952	Amade
203953	Berenike
203954	Oreia
203955	Zellix
203956	Zinas
203957	Tenemi
203958	Elias
203959	Jestina
203960	Diamonte
203961	Nikias
203962	Tareash
203963	Pietas
203964	Agrips
203965	Castor
203966	Tellarius
203967	Axelion
203968	Corybantes
203969	Aron
203970	Legionary
203971	Legionary
203972	Legionary
203973	Legionary
203974	Legionary
203975	Legionary
203976	Legionary
203977	Legionary
203978	Legionary
203979	Legionary
203980	Gilenia
203981	Meneus
203982	Ipetos
203983	Marana
203984	Daeva
203985	Skilled Daeva
203986	Navilreas
203987	Heratos
203988	None
203989	Tumblusen
203990	Kibelle
203991	Dionera
203992	Ophelos
203993	Esaias
203994	Deurone
203995	Hylas
203996	Kimeia
203997	Iandeus
203998	Radamanthys
203999	Ando
204000	Garperos
204001	Seal Protector
204002	Seal Protector
204003	Hierni
204004	Captured Gardugu
204005	Hippolytus
204006	Demokritos
204007	Alexis
204008	Kalitrates
204009	Makarion
204010	Acaste
204011	Sandinas
204012	Melaina
204013	Tanis
204014	Ophelia
204015	Civil Engineer
204016	Civil Engineer
204017	Civil Engineer
204018	Civil Engineer
204019	Civil Engineer
204020	Mabangtah
204021	Expelled Kaidan Warrior
204022	Expelled Kaidan Warrior
204023	Kobold Cook
204024	Targatu
204025	Protector Kheldon
204026	Jewel Box
204027	Jewel Box
204028	Griffonix
204029	Dancing Feather
204030	Celestine
204031	Novan
204032	Lakaias
204033	Trader's Bodyguard
204034	Trader's Bodyguard
204035	Trader's Bodyguard
204036	Refugee
204037	Refugee
204038	Refugee
204039	Lemia
204040	Leone
204041	Elram
204042	Laigas
204043	Melginie
204044	Kimeia
204045	Taera
204046	Kaidan Watchtower Guard
204047	Hageni
204048	Telamone
204049	Penele
204050	Tragi
204051	Vergelmir
204052	Vidar
204053	Kvasir
204054	Skadi
204055	Njord
204056	Traufnir
204057	Sigyn
204058	Sif
204059	Freyr
204060	Genoveva
204061	Aud
204062	Groa
204063	Fenris Fangs Elite Soldier
204064	Fenris Fangs Elite Soldier
204065	Fenris Fangs Elite Soldier
204066	Fenris Fangs Elite Soldier
204067	Fenris Fangs Elite Soldier
204068	Fenris Fangs Elite Soldier
204069	Fenris Fangs Elite Soldier
204070	Fenris Fangs Elite Soldier
204071	Veldina
204072	Roskva
204073	Grer
204074	Gullinkambi
204075	Balder
204076	Narvi
204077	Bor
204078	Fjorgin
204079	Grimhild
204080	Kalsten
204081	Thialfi
204082	Ve
204083	Lyfjaberga
204084	Vidarini
204085	Frinda
204086	Berling
204087	Gunnar
204088	Therf
204089	Garm
204090	Gert
204091	Brunehilt
204092	Talon
204093	Gundrun
204094	Graipel
204095	Numitorem
204096	Latatusk
204097	Relir
204098	Resberg
204099	Areke
204100	Lainita
204101	Daraia
204102	Honir
204103	Grad
204104	Logi
204105	Mima
204106	Kinterun
204107	Grupaks
204108	Lanse
204109	Ante
204110	Zyakia
204111	Kaiot
204112	Ulut
204113	Elgar
204114	Limpaksi
204115	Sorante
204116	Garun
204117	Olda
204118	Gerad
204119	Eiren
204120	Lark
204121	Kinot
204122	Yuret
204123	Kroia
204124	Hoki
204125	Niz
204126	Merar
204127	Selesti
204128	Kitanya
204129	Dorein
204130	Lidorasa
204131	Rebert
204132	Perin
204133	Hupre
204134	Sierun
204135	Shurenia
204136	Namiya
204137	Kadisa
204138	Lusena
204139	Asei
204140	Valensti
204141	Deyla
204142	Amjuturan
204143	Aur
204144	Argat
204145	Niberan
204146	Kanensa
204147	Arlion
204148	Sekidona
204149	Aldbol
204150	Osvi
204151	Annju
204152	Zerpi
204153	Venbol
204154	Vjuremir
204155	Versel
204156	Selod
204157	Koir
204158	Djupi
204159	Denesere
204160	Donoerin
204161	Delua
204162	Denir
204163	Alrura
204164	Eramir
204165	Emvelu
204166	Etunapi
204167	Evesup
204168	Ersa
204169	Feden
204170	Fjuedil
204171	Feglie
204172	Girditan
204173	Jeckrow
204174	Genmjola
204175	Glerm
204176	Reia
204177	Malfaisante
204178	Gwendag
204179	Hebennjot
204180	Hiyask
204181	Heltinjola
204182	Heimdall
204183	Isdal
204184	Igsrun
204185	Kiengart
204186	Genoti
204187	Keruthis
204188	Kenikin
204189	Lasesbini
204190	Lindhelm
204191	Doman
204192	Araison
204193	Agamo
204194	Hika
204195	Sehamm
204196	Teska
204197	Epren
204198	Wunarai
204199	Geiena
204200	Niseria
204201	Hirei
204202	Nekai
204203	Njomi
204204	Haink
204205	Mareke
204206	Cavalorn
204207	Kasir
204208	Kushar
204209	Dolf
204210	Phosphor
204211	Moreinen
204212	Matuskei
204213	Brakan
204214	Sterlin
204215	Gantrug
204216	Skia
204217	Bodrug
204218	Jakwillem
204219	Kiperson
204220	Makka
204221	Haven
204222	Teo
204223	Merot
204224	Neusa
204225	Gunter
204226	Momorena
204227	Oridana
204228	Sireine
204229	Vrege
204230	Lajur
204231	Yura
204232	Heidrun
204233	Ragfrid
204234	Eiperin
204235	Sadena
204236	Frana
204237	Tonorea
204238	Johanert
204239	Alviss
204240	Talmenu
204241	Annemari
204242	Karollin
204243	Dilaila
204244	Ozan
204245	Birgite
204246	Prounin
204247	Dengard
204248	Meirana
204249	Excelin
204250	Baerath
204251	Sray
204252	Jylla
204253	Khrudgelmir
204254	Kehleb
204255	Garuvagg
204256	Duna
204257	Ustarn
204258	Shadow Executor
204259	Shadow Executor
204260	Mau Shaman
204261	Daskair
204262	Skan
204263	Hellion
204264	Skuld
204265	Daskair
204266	Liuk
204267	Oubliette
204268	Gaminart
204269	Aschffen
204270	Beffert
204271	Bischkek
204272	Dein
204273	Sichel
204274	Huron
204275	Shadow Court
204276	Manemori
204277	Jotunmodr
204278	Himingleva
204279	Sjalfi
204280	None
204281	None
204282	Chantinerk
204283	Moorinerk
204284	Habirunerk
204285	Teirunerk
204286	Payrinrinerk
204287	Mannheim
204288	Riegle
204289	Giles
204290	Sinamara
204300	Bolverk
204301	Aegir
204302	Bragi
204303	Nina
204304	Vili
204305	Yilli
204306	Demirin
204307	Audumlea
204308	Signi
204309	Asgeirr
204310	Asmundr
204311	Falkor
204312	Thurnberg
204313	Roday
204314	Hill
204315	Halfdan
204316	Unar
204317	Anund
204318	Golenthor
204319	Yornduf
204320	Neior
204321	Arnkell
204322	Verbern
204323	Feimdal
204324	Frenai
204325	Ipoderr
204326	Hapenill
204327	Sveinn
204328	Bergthora
204329	Tofa
204330	Gelundorf
204331	Seqilund
204332	Jorund
204333	Hakon
204334	Grander
204335	Aprily
204336	Spedor
204337	Maxeldor
204338	Utgar
204339	Embla
204340	Tekor
204341	Karina
204342	Mirka
204343	Kamer
204344	Adhis
204345	Rikesh
204346	Aktum
204347	Igraine
204348	Virashak
204349	Raukus
204350	Mirmak
204351	Volatis
204352	Contineo
204353	Securis
204354	Letum
204355	Balom
204356	Cabon
204357	Dezaren
204358	Kiril
204359	Roya
204360	Nott
204361	Hreidmar
204362	Vali
204363	Magni
204364	Gullveig
204365	Solver
204366	Angreboda
204367	Idraden
204368	Cliessa
204369	Tyr
204370	Hel
204371	Morian
204372	Gangleri
204373	Hermod
204374	Jarl
204375	Otis
204376	Kon
204377	Grall
204378	Favyr
204379	Lif
204380	Modgud
204381	Mothir
204382	Sora
204383	Malak
204384	Marita
204385	Peder
204386	Vivi
204387	Ananta
204388	Chieftain Chaikata
204389	Survivor
204390	BuBu Kong
204391	Urakon
204392	Lorando
204393	Kimssi
204394	Baba Ring
204395	Baba Pung
204396	Baba Tak
204397	Baba Tik
204398	Baba Tong
204399	Orhe
204400	Kuriuta
204401	BuBu Pat
204402	Temoji
204403	Taisan
204404	Guardian Spirit
204405	Guardian Spirit
204406	Baba Skurv
204407	Gelkugin
204408	Bulagan
204409	Agnita
204410	Sacred Chalice Protector
204411	Aknanti
204412	Gaganti
204413	Kogita
204414	Kikananta
204415	BuBu Mil
204416	Creepy Ribbit
204417	White Brow Tayga
204418	Shadow Executor
204419	Shadow Executor
204420	Sati
204421	Sepor
204422	Muir
204423	Kargate
204424	Medea
204425	Vebna
204426	Skataon
204427	Sigen
204428	Girkapan
204429	Dukar
204430	Mael
204431	Frahnir
204432	Kargate
204433	Kistig
204434	Protector Einbil
204435	Purra
204436	Purra
204437	Purra
204438	Purra
204439	Kakar
204440	Vep
204441	Silver Mane Fighter
204442	Silver Mane Hunter
204500	Perento
204501	Sarantus
204502	Barzon
204503	Meiheira
204504	Sofne
204505	Sulates
204506	Gasuto
204507	Loktania
204508	Sisandra
204509	Altiana
204510	Mato
204511	Dolla
204512	Kisia
204513	Amene
204514	Barantus
204515	Belakade
204516	Kasarello
204517	Daruka
204518	Eopede
204519	Phuthollo
204520	Genes
204521	Henobe
204522	Ephos
204523	Jukabe
204524	Kelber
204525	Resha
204526	Molina
204527	Nekentos
204528	Orhes
204529	Gunes
204530	Graa
204531	Tegis
204532	Nibeon
204533	Anto
204534	Senir
204535	Maximus
204536	Aifemis
204537	Endyon
204538	Catid
204539	Hideros
204540	Lantis
204541	Camana
204542	Lupigena
204543	Aimillia
204544	Menaxia
204545	Liske
204546	Miobera
204547	Antione
204548	Euripia
204549	Aphesius
204550	Klaus
204551	Gairos
204552	Rahelio
204553	Terentius
204554	Panaita
204555	Mirborante
204556	Splendora
204557	Kravis
204558	Luke
204559	Edoras
204560	Trou
204561	Arkos
204562	Sirilis
204563	Earth Spirit
204564	Earth Spirit
204565	Earth Spirit
204566	Earth Spirit
204567	Earth Spirit
204568	Erone
204569	Rusiridite
204570	Ageios
204571	Lomulias
204572	Karanus
204573	Nerison
204574	Finn
204575	Garrett
204576	Riley
204577	Kalione
204578	Kuobe
204579	Aiokina
204580	Neisthea
204581	Iorene
204582	Ibelia
204583	Senea
204584	Piera
204585	Okonus
204586	Sillen
204587	Wandering Ghost
204588	Gamedes
204589	Berone
204590	Gorgos
204591	Gella
204592	Voluptes
204593	Ekseus
204594	Skanas
204595	Rojani
204596	Meteria
204597	Eladora
204598	Kleio
204599	Rexius
204600	Piros
204601	Brosia
204602	Atalante
204603	Trader's Bodyguard
204604	Trader's Bodyguard
204605	Earth Spirit
204606	Riala
204607	Zeuclid
204608	Prokopios
204609	Firescar
204610	Lamidros
204611	Wailing Moroch
204612	Rance
204613	Cursed Ganges
204614	Vengeful Spirit of Prapero
204615	Animated Soul
204616	Litonos
204617	Weeping Ghost
204618	Hokuma
204619	Nargis
204620	Spirit of Kirenne
204621	Bollvig
204622	Ladon
204623	Released Soul
204624	Released Soul
204625	Kacias
204626	Spina
204627	Mempion
204628	Kalkas
204629	Tessia
204630	Erato
204631	Breive
204632	Sarina
204633	Roina
204634	Lepharist Revolutionary
204635	Graveknight
204636	Rex
204637	Keas
204638	Tolemos
204639	Serdy
204640	Atera
204641	Armis
204642	Zerone
204643	Released Soul
204644	Released Soul
204645	Belbua
204646	Protector Phobos
204647	Voice of Arbolu
204648	LF3_HiddenNPC_Q1614
204649	Reaper Squad
204650	Nesteto
204651	Erebus
204652	Acestes
204653	Peitho
204654	Daeva of Zephyr
204655	Bollvig
204656	Maloren
204657	Amatas
204658	Roikinerk
204659	Roikinerk's Underling
204700	Thor
204701	Hod
204702	Nerita
204703	Loki
204704	Rig
204705	Modi
204706	Nari
204707	Mani
204708	Karis
204709	Derin
204710	Epa
204711	Morwena
204712	Od
204713	Nornen
204714	Suteken
204715	Grundt
204716	Tartu
204717	Rogja
204718	Gylfi
204719	Regin
204720	Ai
204721	Afi
204722	Ajelmo
204723	Amma
204724	Eda
204725	Gaamel
204726	Sturluson
204727	Kari
204728	Lapion
204729	Lifthrasir
204730	Mundilfari
204731	Aurvandil
204732	Gnalin
204733	Bestla
204734	Horu
204735	Benyar
204736	Auhumla
204737	Furiga
204738	Angr
204739	Baugi
204740	Ocho
204741	Denarynt
204742	Ladamantrun
204743	Rubelik
204744	Morhen
204745	Rotenan
204746	Midheim
204747	Kunbernan
204748	Karabe
204749	Paeru
204750	Kettar
204751	Bowen
204752	Borvo
204753	Kistenian
204754	Tafi
204755	Briana
204756	Boudica
204757	Lint
204758	Methorn
204759	Skirnir
204760	Geirod
204761	Cinnia
204762	Coventina
204763	Freyja
204764	Epona
204765	Peredur
204766	Maponus
204767	Art
204768	Sleipnir
204769	Noarynt
204770	Baredo
204771	Valconor
204772	Yoltmund
204773	Savrina
204774	Tristran
204775	Betoni
204776	Vonduca
204777	Dewi
204778	Cadoc
204779	Lug
204780	Droston
204781	Govanon
204782	Rith
204783	Mostin
204784	Delris
204785	Gwendolin
204786	Angwin
204787	Chieftain Akagitan
204788	Nargatal
204789	Lewin
204790	Laksyatil
204791	Baba Kun
204792	Baba Hun
204793	Mau Fighter
204794	Mau Hunter
204795	Hasyaditan
204796	Arita
204797	Hikan
204798	Molota
204799	Siegfried
204800	Hammel
204801	Gigrite
204802	Svera
204803	Sorgrim
204804	Alfgeir
204805	Vanargand
204806	Hoarfrost Survivor
204807	Fafner
204808	Esnu
204809	Stua
204810	Remodeled Test Subject
204811	Gark
204812	Kalitan
204813	Kalitan
204814	Strahein
204815	Atla
204816	Brok
204817	Svafnir
204818	Protector Snirwuf
204819	Surviving Hoarfrost Warrior
204820	Surviving Hoarfrost Hunter
204821	Yarl
204822	Scoll
204823	Hefring
204824	Gigantic Phagrasul
204825	Eldir
204826	Freki
204827	Hild
204828	Ripley
204829	IDDF3_lp_HiddenNPC_Q2669
204830	Survivor
204831	Aetheric Field Suppressing Device
204832	Lethe
204833	Mukaditan
204834	Kalitan's Follower
204835	None
204836	Trader's Bodyguard
204837	Hresvelgr
204838	Eitri
204839	Uikinerk
204840	Uikinerk's Lackey
205000	Belpartan
205001	Legionary
205002	Legionary
205003	Centurion
205004	Legionary
205005	Centurion
205006	Legionary
205007	Legionary
205008	Legionary
205009	Archon Legionary
205010	Archon Legionary
205011	Centurion
205012	Legionary
205013	Centurion
205014	Legionary
205015	Legionary
205016	Legionary
205017	Legionary
205018	Legionary
205019	Legionary
205020	Hagen
205021	Archon Legionary
205022	Archon Legionary
205023	Archon Legionary
205024	Archon Legionary
205025	Archon Legionary
205026	Archon Legionary
205027	Archon Legionary
205028	Archon Legionary
205029	Archon Legionary
205030	Archon Legionary
205031	Archon Legionary
205032	Archon Legionary
205033	Archon Legionary
205034	Archon Legionary
205035	Archon Legionary
205036	Archon Legionary
205037	Legionary
205038	Legionary
205039	Legionary
205040	Guardian Assassin
205041	Brigade General Hellion
205050	Guardian Gatekeeper
205100	Archon Gatekeeper
205110	Icaronix
205111	Ecus
205112	Legionary
205113	Legionary
205114	Archon Legionary
205115	Archon Legionary
205116	Ecus
205117	HiddenNPC_Q1076
205118	Lephar
205119	Hermione
205120	Blume
205121	Jarnsaxa
205122	Dunkel
205123	Vehova
205124	Tusen
205125	Klokka
205126	Vitda
205127	Tala
205128	Randet
205129	Noe
205130	Vinduer
205131	Dehen
205132	Dettil
205133	Snill
205134	Kunne
205135	Veien
205136	Labourer
205137	Labourer
205138	Labourer
205139	Labourer
205140	Archon Sentinel Leader
205141	Parica
205142	Vidohunir
205143	Hort
205144	Senere
205145	Billeten
205146	Banes
205147	Sandvika
205148	Birgia
205149	Sjazi
205150	Surt
205151	Bielia
205152	Sridi
205153	Reaper Squaddie
205154	Reaper Squaddie
205155	Heintz
205156	Ervin
205157	Helmut
205158	Holekk
205159	Neligor
205160	Nagel
205161	Huvat
205162	Bern
205163	Rumolt
205164	BuBu Khaaan
205165	BuBu Don
205166	BuBu Jin
205167	BuBu Taan
205168	BuBu Resident
205169	Runaway Saam
205170	BuBu Jo
205171	BuBu Chap
205172	BuBu Mep
205173	Bran
205174	Svan
205175	Skurv Guard
205176	Skurv Guard
205177	Vilmar
205178	Hilebard
205179	BuBu Lin
205180	BuBu Paan
205181	Bonarunerk
205182	Skald
205183	Signa
205184	Pogel
205185	Flazetta
205186	Forseti
205187	Heirnir
205188	Theia
205189	Vorena
205190	Seznec
205191	Virkel
205192	Sahnu
205193	Fadinar
205194	Valdomus
205195	Duryodana
205196	Sarkad
205197	BuBu Chan
205198	Cayron
205199	Lidimtas
205200	Harne
205201	Krodos
205202	BuBu Chi
205203	Jackdaw
205204	Asustri
205205	Hristi
205206	Imowen
205207	Ullur
205208	Sudri
205209	Angeiya
205210	Erna
205211	Genta
205212	Sirh
205213	Barche
205214	Bert
205215	Blazier
205216	Keiahnen
205217	Florian
205218	Jadorunerk
205219	Mobirunerk
205220	Suttung
205221	Hjuki
205222	None
205223	Chourunerk
205224	Macaronerk
205225	Lukmann
205226	Guenon
205227	Protector Yamennes
205228	Herthia
205229	Raninia
205230	Ardenia
205231	Estenor
205232	Ukon
205233	Hudrunerk
205234	Bridget
205235	Karlatu
205236	Sieger
205237	Walter
205238	Stroheim
205239	Jennen
205240	Mappinerk
205241	Takurunerk
205242	Guunrunerk
205243	Kellilinerk
205244	Jickerunerk
205245	Porlainerk
205246	Gofrunerk
205247	Pippiyerk
205248	Nestos
205249	Archemenes
205250	Cyrus
205251	Rius
205252	Orius
205253	Danais
205254	Idmene
205255	Euphrosyne
205256	Nikipe
205257	Erdina
205258	Petesson
205259	Lemel
205260	Gruntvi
205261	Severin
205262	Belhaven
205263	Olav
205264	Ivar
205265	Juvik
205266	Suomi
205267	Berta
205268	Konradin
205269	Caballero
205270	Fabios
205271	Ramons
205272	Elanos
205273	Nedum
205274	Pauloin
205275	Defone
205276	Baleria
205277	Cature
205278	Meture
205279	Hegemon
205280	Rocos
205281	Kairos
205282	Cabeiri
205283	Quirinus
205284	Illisos
205285	Biflindi
205286	Hjalmberi
205287	Helblindi
205288	Goen
205289	Harbarth
205290	Sangetal
205291	Ermona
205292	Raimios
205293	Talika
205294	Tenos
205295	Tiril
205296	Laura
205297	Breshen
205298	Baletti
205299	Daily Quest Drakan Transformation
205300	Daily Quest Drakan Transformation
205301	Daily Quest Draconute Transformation
205302	Daily Quest Draconute Transformation
205303	Pet Food Exchange Test
205304	Ionse
205305	Uminus
205306	Yujinius
205307	Schwaben
205308	Atotas
205309	Molfus
205310	Howkis
205311	Voren
205312	Tanato
205313	Monilou
205314	Noratha
205315	Perbano
205316	Inggril
205317	Helbe
205318	Rakwis
205319	Adel
205320	Inggness
205321	Anja
205322	Virvain
205323	Reigar
205324	Seknard
205325	Verthen
205326	Ravenna
205327	Felder
205328	Lansmol
205329	Mordan
205330	Adumra
205331	Recordkeeper
205332	Recordkeeper
205333	Recordkeeper
205334	Recordkeeper
205335	Recordkeeper
205336	Recordkeeper
205337	Recordkeeper
205338	Recordkeeper
205339	Recordkeeper
205340	Recordkeeper
205341	Recordkeeper
205342	Recordkeeper
205343	Recordkeeper
205344	Recordkeeper
205345	None
205346	None
205347	None
205348	None
205349	None
205350	None
205351	None
205352	None
205353	None
205354	None
205355	None
205356	None
205357	None
205358	None
205359	None
205360	None
205361	None
205362	None
205363	None
205364	None
205365	None
205366	None
205367	None
205368	None
205369	None
205370	None
205371	None
205372	None
205373	None
205374	None
205375	None
205376	None
205377	None
205378	None
205379	None
205380	None
205381	None
205382	None
205383	None
205384	None
205385	None
205386	None
205387	None
205388	None
205389	None
205390	None
205391	None
205392	None
205393	None
205394	None
205395	Kaisinel Gladiator Apprentice
205396	Kaisinel Templar Apprentice
205397	Kaisinel Assassin Apprentice
205398	Kaisinel Ranger Apprentice
205399	Kaisinel Sorcerer Apprentice
205400	Kaisinel Spiritmaster Apprentice
205401	Kaisinel Cleric Apprentice
205402	Kaisinel Chanter Apprentice
205403	Instructor Munus
205404	Marchutan Gladiator Apprentice
205405	Marchutan Templar Apprentice
205406	Marchutan Assassin Apprentice
205407	Marchutan Ranger Apprentice
205408	Marchutan Sorcerer Apprentice
205409	Marchutan Spiritmaster Apprentice
205410	Marchutan Cleric Apprentice
205411	Marchutan Chanter Apprentice
205412	Instructor Geor
205413	Elite Graveknight Warrior
205414	Lich Necromancer
205415	Boreas
205416	Jumentis
205417	Charna
205418	Thrasymedes
205419	Traufnir
205420	Sigyn
205421	Sif
205422	Freyr
205423	Miriya
205424	Aud
205425	Arbiter
205426	Arbiter
205427	Arbiter
205428	Arbiter
205429	Arbiter
205430	Arbiter
205431	Arbiter
205432	Recordkeeper
205433	Recordkeeper
205434	Arbiter
205435	None
205436	Esoterrace Reian Survivor
205437	Dimensional Rift
205438	Lition
205439	Wurus
205440	Danell
205441	Vasa
205442	Cradyn
205443	Modaro
205444	Romonia
205445	Gyrr
205446	Daneh
205447	Gerd
205448	Duinna
205449	Lisim
205450	Aveta
205451	Adinale
205452	Iselin
205453	Uminosus
205454	Auminos
205455	Viconbarius
205456	Barius
205457	Magrethe
205458	Amalien
205459	Glivice
205460	Meiren
205461	Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 1
205462	Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 2
205463	Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 3
205464	Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 4
205465	Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 5
205466	Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 1
205467	Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 2
205468	Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 3
205469	Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 4
205470	Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 5
205471	Quilven
205472	Renen
205473	Ardos
205474	Conner
205475	Emeele
205476	Craig
205477	Heloise
205478	Kardinal
205479	Schnitten
205480	Makana
205481	Pritta
205482	Robitta
205483	Tayalli
205484	Blair
205485	Witchta
205486	Sunshine
205487	Glimma
205488	Jailos
205489	Polus
205490	Monzun
205491	Ruz
205492	Andvar
205493	Matahiura
205494	Hariken's Supply Chest
205495	Restored Terma
205496	Davlin's Assistant
205497	Davlin's Assistant
205498	Davlin's Apprentice
205499	None
205500	Nadalius
205501	Siliana
205504	Test Victoriana
205505	Test Aiuos
205506	Assistant Recordkeeper
205507	Assistant Recordkeeper
205508	Assistant Recordkeeper
205509	Assistant Recordkeeper
205510	Assistant Recordkeeper
205511	Assistant Recordkeeper
205512	Assistant Recordkeeper
205513	Assistant Recordkeeper
205514	Assistant Recordkeeper
205515	Assistant Recordkeeper
205516	Assistant Recordkeeper
205517	Assistant Recordkeeper
205518	Sarius
205519	Garius
205520	Dariunos
205521	Lasos
205522	Berzeni
205523	Narin
205524	Farensus
205525	Rarius
205526	Avas
205527	Coran
205528	Alre
205529	Trakis
205530	Antilochus
205531	Bariunos
205532	Jariunos
205533	Filatyon
205534	Marinia
205535	Killios
205536	Firon
205537	Rizon
205538	Achille
205539	Almone
205540	Arinia
205541	Yuros
205542	Alceste
205543	Gretia
205544	Alcide
205545	Erista
205546	Mikale
205547	Ranios
205548	Addichi
205549	Cinuos
205550	Moray
205551	Menia
205552	Erno
205553	Rilios
205554	Raz
205555	Lasteron
205556	Pelia
205557	Rafaniel
205558	Benuz
205559	Gilion
205560	Leontidan
205561	Kalinia
205562	Pogrunerk
205563	Hoirinerk
205564	Lucachinerk
205565	Ganofus
205566	Sarie
205567	Werenne
205568	Haborimus
205569	Garlon
205570	Alix
205571	Mirdinia
205572	Ulstia
205573	Ajenos
205574	Baia
205575	Lumen
205576	Eyan
205577	Shuel
205578	Umarrion
205579	Kahrun
205580	Ekios (unused)
205581	Kutos
205582	Pascal
205583	Varzeni
205584	Orn
205585	Rafael
205586	Acheron
205587	Morphius
205588	Reian Prisoner
205589	Tilinger
205590	Solomon
205591	Seres
205592	Iskadar
205593	Versin
205594	Dena
205595	Equous
205596	Reian Citizen
205597	Reian Citizen
205598	Reian Refugee
205599	Reian Refugee
205600	Gainark
205601	Dagud
205602	Rainark
205603	Naizenne
205604	Vala
205605	Ralith
205606	Beraki
205607	Polith
205608	Disen
205609	Vaigud
205610	Kalam
205611	Lanix
205612	Grom
205613	Vaut
205614	Svenson
205615	Riger
205616	Verdi
205617	Aimah
205618	Vord
205619	Anim
205620	Zaigud
205621	Valith
205622	Foseti
205623	Abnos
205624	Roda
205625	Ekne
205626	Karishu
205627	Sasha
205628	Jeparinerk
205629	Muarinerk
205630	Horinrinerk
205631	Chicorunerk
205632	Hucorinerk
205633	Kururinerk
205634	Skye
205635	Stracke
205636	Sainark
205637	Maizenne
205638	Kainark
205639	Zethius
205640	Adrina
205641	Jolanak
205642	Vlada
205643	Berinerk
205644	Tacomonerk
205645	Kawarinerk
205646	Aizenne
205647	Nanakith
205648	Jeth
205649	Bejakra
205650	Nanuz
205651	Heather
205652	Asharu
205653	Davlin
205654	None
205655	None
205656	None
205657	None
205658	None
205659	None
205660	None
205661	None
205662	None
205663	Arbiter
205664	Arbiter
205665	Arbiter
205666	Recordkeeper
205667	Recordkeeper
205668	Recordkeeper
205669	Recordkeeper
205670	Recordkeeper
205671	Recordkeeper
205672	Recordkeeper
205673	Recordkeeper
205674	Recordkeeper
205675	Recordkeeper
205676	Recordkeeper
205677	Recordkeeper
205678	Recordkeeper
205679	Recordkeeper
205680	Inggril's Projection
205681	Inggness's Projection
205682	Arbiter
205683	Arbiter
205684	Arbiter
205685	Arbiter
205686	Arbiter
205687	Arbiter
205688	None
205689	None
205690	None
205691	None
205692	None
205693	None
205694	None
205695	Adir
205696	Carenos
205697	Oton
205698	Ledios
205699	Artera
205700	Orea
205701	Alice
205702	Radatia
205703	Neleos
205704	Solon
205705	Bausilon
205706	Dohios
205707	Nia
205708	Hellina
205709	Pitia
205710	Theritia
205711	Iros
205712	Toros
205713	Samyonel
205714	Malil
205715	Lisola
205716	Desios
205717	Berenice
205718	Samotia
205719	Churios
205720	Casaon
205721	Aleos
205722	Clarice
205723	Gianni
205724	Geltrude
205725	Irene
205726	Rodayna
205727	Lisita
205728	Matilde
205729	Rachele
205730	Zoe
205731	Hayos
205732	Gaios
205733	Berio
205734	Kejinel
205735	Lolios
205736	Peruos
205737	Achitia
205738	Samuz
205739	Eyriss
205740	Shuos
205741	Shemion
205742	Tymios
205743	Manyos
205744	Hanis
205745	Cribios
205746	Molius
205747	Narudel
205748	Kesaos
205749	Vereos
205750	Thuros
205751	Radaos
205752	Yocaris
205753	Yaci
205754	Hatiel
205755	Suris
205756	Sutton
205757	Tryiel
205758	Chidios
205759	Yazu
205760	Sateon
205761	Ayos
205762	Joubis
205763	Fudion
205764	Cleyos
205765	Philmoni
205766	Betios
205767	Balinon
205768	Augis
205769	Chayos
205770	Temui
205771	Masios
205772	Feyrus
205773	Bribion
205774	Ristiel
205775	Emetis
205776	Asotie
205777	Rotheti
205778	Elmeos
205779	Nalotia
205780	Worysia
205781	Estotia
205782	Tanitia
205783	Taria
205784	Agita
205785	Feyos
205786	Gatia
205787	Moraitia
205788	Nytia
205789	Tyrrea
205790	Rakya
205791	Denatia
205792	Riletia
205793	Kinotia
205794	Vesetia
205795	Oriata
205796	Hatia
205797	Reddis
205798	Emita
205799	Ampria
205800	Draitia
205801	Tinotia
205802	Audria
205803	Anathia
205804	Rione
205805	Eyasita
205806	Malie
205807	Malarn
205808	Umiriel
205809	Sokios
205810	Yeros
205811	Noel
205812	Liniel
205813	Indrian
205814	Quarie
205815	Ardecus
205816	Indalon
205817	Ethren
205818	Kurion
205819	Nanesh
205820	Yujis
205821	Nathnai
205822	Shujerith
205823	Olindo
205824	Kaleon
205825	Pino
205826	Corikik
205827	Glasow
205828	Celesia
205829	Irio
205830	Genorunerk
205831	Penarunerk
205832	Garthenon
205833	Zeva
205834	Hios
205835	Nairo
205836	Parusis
205837	Helia
205838	Drea
205839	Bilon
205840	Masa
205841	Tymerin
205842	Ancanus
205843	Erephe
205844	Karuti
205845	Wes
205846	Luchis
205847	Benmor
205848	Kikikor
205849	Heiro
205850	Marius
205851	Basha
205852	Bakashunerk
205853	Tairunerk
205854	Foyle
205855	Nainen
205856	Anz
205857	Lucidus
205858	Gero
205859	Buresk
205860	Mamek
205861	Dace
205862	Agen
205863	Ulga
205864	Skafir
205865	Kusir
205866	Asraphis
205867	Dresten
205868	Iosis
205869	Ruaka
205870	Lilita
205871	Theas
205872	Phias
205873	Lawray
205874	Burikik
205875	Alderunerk
205876	Dorinerk
205877	Malominerk
205878	Shinios
205879	Kafua
205880	Heilon
205881	Leipaz
205882	Lussiel
205883	Aena
205884	Nagumonerk
205885	Garinrinerk
205886	Adella
205887	Grandia
205888	Hiroten
205889	Garthenion
205890	Tailos
205891	Grais
205892	Ulian
205893	Nondia
205894	Stoine
205895	Desrona
205896	Nomari
205897	Nasoi
205898	Kenalon
205899	Hippa
205900	Scarnost
205901	Kreios
205902	Iali
205903	Sephira
205904	Taghoff
205905	Noashunerk
205906	Kubarunerk
205907	Kairunerk
205908	Joimonerk
205909	Zas
205910	Ur
205911	Sirio
205912	Wesley
205913	Solteria
205914	Aethon
205915	Ioran
205916	Nico
205917	Erasmus
205918	Tocas
205919	Canopus
205920	Acacia
205921	Flavia
205922	Yona
205923	Gidon
205924	Tokoma
205925	Berner
205926	Kaisa
205927	Alpen
205928	Hindla
205929	Fashasia
205930	Amodena
205931	Dimeon
205932	Burmenon
205933	Heros
205934	Kalsruhi
205935	Grido
205936	Debron
205937	Magnas
205938	Winbrey
205939	Geir
205940	Porin
205941	Viaus
205942	Amadion
205943	Schulan
205944	Taladin
205945	Solas
205946	Reorith
205947	Anarin
205948	Aius
205949	Beiko
205950	Riabon
205951	Denata
205952	Yumia
205953	Eden
205954	Materia
205955	Briaz
205956	Aranon
205957	Ruonas
205958	Marmara
205959	Trois
205960	Grimron
205961	Jeita
205962	Kiriyu
205963	The Dell Witch
205964	Phavilian
205965	Rador
205966	Hondarunerk
205967	Spirinrinerk
205968	Becarinrinerk
205969	Davikik
205970	Curikor
205971	Rukikor
205972	Shumaron
205973	Sorus
205974	Yuochinerk
205975	Chirinerk
205976	Reian Air Line
205977	Reian Air Line
205978	Reian Air Line
205979	Reian Air Line
205980	Reian Air Line
205981	Reian Air Line
205982	Sesinerk
205983	Black Cloud Merchant Vanguard
205984	Black Cloud Merchant Vanguard
205985	Junos
205986	Shinin
205987	Garnon (unused)
205988	Israphel
205989	Owllaet
205990	Eupheron
205991	Hamerion
205992	Virnos
205993	Luanna
205994	Beyakra
205995	Chathaki
205996	Sharkuz
205997	Yithakra
205998	Shuyaz
205999	Nakirith
206000	None
206001	The Source of Conspiracy
206002	None
206003	None
206004	None
206005	None
206006	None
206007	The Source of Conspiracy
206008	None
206009	None
206010	None
206011	None
206012	None
206013	None
206014	None
206015	None
206016	None
206017	None
206018	None
206019	None
206020	Morphinos's Trace
206021	Dartas Village
206022	Gryphu Nest
206023	None
206024	None
206025	None
206026	None
206027	None
206028	None
206029	None
206030	None
206031	None
206032	None
206033	None
206034	None
206035	None
206036	None
206037	None
206038	None
206039	None
206040	Secret Exit
206041	None
206042	Forgotten Passage
206043	None
206044	None
206045	Weapon Forge
206046	Odium Refinery
206047	Armour Forge
206048	None
206049	None
206050	None
206051	None
206052	None
206053	None
206054	None
206055	None
206056	None
206057	None
206058	None
206059	None
206060	None
206061	None
206062	None
206063	None
206064	None
206065	None
206066	None
206067	None
206068	None
206069	Bridge of Heaven
206070	None
206071	Port
206072	None
206073	None
206074	None
206075	None
206076	None
206077	None
206078	None
206079	None
206080	None
206081	Cayron Hill
206082	None
206083	None
206084	None
206085	Pippi's Footprint
206086	None
206087	None
206088	None
206089	None
206090	None
206091	None
206092	Escape Tool Using Zone
206093	None
206094	None
206095	None
206096	None
206097	None
206098	None
206099	None
206100	None
206101	None
206102	None
206103	None
206104	Underground Passage Entrance
206105	None
206106	Beshmundir's Walk
206107	Dimaia Fountainfall
206108	None
206109	None
206110	None
206111	None
206112	None
206113	None
206114	None
206115	None
206116	None
206117	None
206118	None
206119	None
206120	None
206121	None
206122	None
206123	None
206124	None
206125	None
206126	None
206127	Hanarkand Prison Entrance
206128	Cowards Cove
206129	None
206130	None
206131	None
206132	Rokoros Village Entrance
206133	None
206134	Undirborg Loot Storage
206135	None
206136	Forest of Antiquity Relics
206137	None
206138	None
206139	None
206140	None
206141	Northern End of Strigik Forest
206142	None
206143	Subterranea Plunder Storage
206144	None
206145	Southern End of Viscum Swamp
206146	None
206147	None
206148	None
206149	Underground Passage Entrance Door
206150	Suspicious Relic Site
206151	Abandoned Relic Site
206152	None
206153	None
206154	Hidden Area
206155	Sulphur Geyser
206156	Pool Geyser
206157	Rock Geyser
206158	Supraklaw Lure
206159	Naduka Biolab Entrance
206160	Unknown Lands
206161	None
206162	Root Hollow
206163	None
206164	None
206165	None
206166	None
206167	None
206168	Illusion Fortress Windstream
206169	Illusion & Phanoe Windstream
206170	Phanoe & Taloc Windstream
206171	Windstream of Gelkmaros Fortress
206172	Antagor Canyon Windstream
206173	None
206174	None
206175	None
206176	None
206177	None
206178	None
206179	None
206180	None
206181	None
206182	Raksang Ground Passage
206183	Magma Flow
206184	IDRaksha_SensoryArea_02
206185	None
206186	None
206187	None
206188	None
206189	None
206190	None
206191	None
206192	None
206193	None
206194	None
206195	None
206196	None
206197	IDRaksha_SensoryArea_03
206198	IDRaksha_SensoryArea_04
206199	IDRaksha_SensoryArea_05
206200	IDRaksha_SensoryArea_06
206201	IDRaksha_SensoryArea_07
206202	IDRaksha_SensoryArea_08
206203	IDRaksha_SensoryArea_09
206204	IDRaksha_SensoryArea_10
206205	None
206206	None
206207	IDStation_SensoryArea_3F_01
206208	None
206209	None
206210	None
206211	None
206212	None
206213	None
206214	None
206215	None
206216	None
206217	None
206218	None
206219	None
206220	None
206221	None
206222	None
206223	None
206224	None
206225	None
206226	None
206227	None
206228	None
206229	None
206230	None
206231	None
206232	None
206233	None
206234	None
206235	None
206236	NPC 1 for the Elyos cutscene in the Team Arena
206237	NPC 2 for the Elyos cutscene in the Team Arena
206238	NPC 3 for the Elyos cutscene in the Team Arena
206239	NPC 4 for the Elyos cutscene in the Team Arena
206240	NPC 5 for the Elyos cutscene at the Team Arena
206241	NPC 1 for the Asmodian cutscene in the Team Arena
206242	NPC 2 for the Asmodian cutscene in the Team Arena
206243	NPC 3 for the Asmodian cutscene in the Team Arena
206244	NPC 4 for the Asmodian cutscene in the Team Arena
206245	NPC 5 for the Asmodian cutscene in the Team Arena
206246	Tiamat Treasure Hoard Timer
206247	Beritra
206248	Tiamat Messenger
206249	Member of the Intel Headquarters
206250	Sita
206251	Tavrosh
206252	Vasti
206253	Bashid
206254	Murak
206255	Griffon's Claw Legionary
206256	Griffon's Claw Legionary
206257	Griffon's Claw Legionary
206258	Griffon's Claw Legionary
206259	Griffon's Claw Legionary
206260	Member of the Pandaemonium High Command
206261	Member of the Pandaemonium High Command
206262	Member of the Pandaemonium High Command
206263	Member of the Pandaemonium High Command
206264	Member of the Pandaemonium High Command
206265	None
206266	None
206267	None
206268	None
206269	None
206270	None
206271	None
206272	None
206273	None
206274	None
206275	None
206276	None
206277	None
206278	None
206279	Entry to the rebuilt Tower of Light
206280	Entry to the Rune Temple
206281	None
206282	None
206283	Nania's Residence
206284	Temporary Guard Post of the Beritra Army
206285	Provisional Camp of the Beritra Army
206286	None
206287	None
206288	Magical Space
206289	None
206290	None
206291	None
206292	None
206293	None
206294	None
206295	None
206296	None
206297	None
206298	None
206299	None
206300	None
206301	None
206302	None
206303	None
206304	None
206305	None
206306	None
206307	None
206308	None
206309	None
206310	None
206311	Yumeros
206312	Esthe
206313	Hamideron
206314	Barina
206315	Kazat
206316	Destroyed Guard Post of the Beritra Army
206317	In the Lake
206318	Dredgion Crash Site
206319	Beritra Guard Post
206320	Novarn
206321	Camp of the Siege Troop
206322	Entry to Bright Town
206323	Hildanon's Magic Ward
206324	Temple Back Alley
206325	Entry to Runadium
206326	Southern end of the main street
206327	Entry to the Tower Crypt
206328	Entry to the Temple Crypt
206329	Input 3 required
206330	None
206331	Lidamis
206332	Glapia
206333	Raiz
206334	Tonoin
206335	Heges
206336	Silson
206337	Melino
206338	Sermenis
206339	Manus
206340	Sibalog
206341	Erephe
206342	Morgath
206343	Briganda
206344	Grody
206345	Koes
206346	Demotes
206347	Hamdir
206348	Penja
206349	Corridor sentry
206350	Corridor observation post
206351	Centre of the Heart of Petrification
206352	Yuroin
206353	Kantar
206354	Jonker
206355	Erius
206356	Bolundir
206357	Southern Invasion Zone
206358	Northern Invasion Zone
206359	Signal from Baruna Research Laboratory
206360	Hippolytus Merchant
206361	Cesibius
206362	Aitu
206363	Angrief Gate
206364	Aetheric Field Earthstone
206365	Corridor Creation Area
206366	Leader's Quarters
206367	None
206368	None
206369	None
206370	None
206371	None
206372	None
206373	None
206374	None
206375	Relic Site
206376	Search Party's Operation Area
206377	Forbidden Cave
206378	Aviso
206379	Aviso
206380	Aviso
206381	None
206382	None
206383	None
206384	None
206385	None
206386	None
206387	None
206388	None
206389	None
206390	Raksang Start Selection
206391	None
206392	None
206393	None
206394	Aetheric Field Stone Site
206395	Procura
206396	Procura
206397	Procura
206398	Shimmering Earth
206399	None
206400	None
206401	None
206402	None
206403	Eerie Place
206404	None
206405	None
206406	None
206407	None
206408	Dragon Lord's Sphere of Influence
206409	Hill of Power
206410	None
206411	None
206412	None
206413	None
206414	Draupnir Cave Access
206415	None
206416	None
206417	None
206418	None
206419	None
206420	None
206421	None
206422	None
206423	None
206424	None
206425	None
206426	None
206427	None
206428	None
206429	None
206430	None
206431	None
206432	None
206433	None
206434	None
206435	None
206436	None
206437	None
206438	None
206439	None
206440	None
206441	None
206442	None
206443	None
206444	None
206445	None
206446	None
206447	None
206448	None
206449	None
206450	None
206451	None
206452	None
206453	None
206454	None
206455	None
206456	None
206457	None
206458	Signia Territory A
206459	Signia Territory B
206460	Signia Territory D
206461	Signia Territory F
206462	Signia Territory H
206463	Signia Territory J
206464	Vengar Territory A
206465	Vengar Territory B
206466	Vengar Territory D
206467	Vengar Territory F
206468	Vengar Territory H
206469	Vengar Territory J
206470	Krotan Refuge Forecourt
206471	Area of Eye Entrance
206472	Miren Fortress Forecourt
206473	Area around Eye Entrance
206474	Low-ranking Soldier
206475	Low-ranking Soldier
206476	Low-ranking Soldier
206477	Low-ranking Soldier
206478	Boss Check
206479	None
206480	None
206481	None
206482	None
206483	None
206484	None
206485	Ariel's Refuge Square
206486	Azphel's Temple Square
206487	Fragment of the Tower of Eternity
206488	Fragment of the Tower of Eternity
206489	Room of Decision
206490	Leibo
206491	Leibo
206492	None
206493	None
206494	None
206495	None
206496	None
206497	None
206498	None
206499	None
206500	None
206501	None
206502	None
206503	None
206504	None
206505	None
206506	None
206507	None
206508	None
206509	None
206510	None
206511	None
206512	None
206513	None
206514	None
206515	None
206516	None
206517	None
206518	None
206519	None
206520	None
206521	None
206522	None
206523	None
206524	None
206525	None
206526	None
206527	None
206528	None
206529	None
206530	None
206531	None
206532	Apparition Site
206533	None
206534	None
206535	None
206536	None
206537	None
206538	Meeting Point
206539	None
206540	None
206541	None
206542	None
206543	Meeting Point
206544	Bakarma Hill
206545	None
206546	None
206547	None
206548	None
206549	None
206550	None
206551	None
206552	None
206553	None
206554	None
206555	None
206556	None
206557	None
206558	None
206559	None
206560	None
206561	None
206562	None
206563	None
206564	None
206565	None
206566	None
206567	None
206568	None
206569	None
206570	None
206571	None
206572	None
206573	None
206574	None
206575	None
206576	None
206577	None
206578	None
206579	None
206580	Magic Trail
206581	Weak Magic Trail
206582	Clear Magic Trail
206583	Pirate Cave
206584	Hidden Sky Island
206585	Spell Trail
206586	Weak Spell Trail
206587	Clear Spell Trail
206588	Sphiro's Hidden Space
206589	Concealed Sky Island
206590	None
206591	None
206592	None
206593	Rift of Oblivion 1
206594	Rift of Oblivion 2
206595	Rift of Oblivion 3
206596	None
206597	None
206598	None
206599	None
206600	None
206601	None
206602	None
206603	None
206604	None
206605	None
206606	None
206607	None
206608	Shipyard Back Alley
206609	Entrance to a Secluded Corner
206610	None
206611	None
206612	None
206613	None
206614	None
206615	None
206616	None
206617	None
206618	None
206619	None
206620	None
206621	None
206622	5.5 IDAb1_Ere_Sensory for cutscene
206623	5.5 IDAb1_Ere_Spawns when all Daevas have fled
206624	Passage to the Tranquil Path
206625	5.5 IDAb1_Ere_Spawns when the hill battle has ended
206626	5.5 IDAb1_Ere_Spawns when the mutated monster has been defeated
206627	None
206628	None
206629	None
206630	None
206631	None
206632	None
206633	None
206634	None
206635	None
206636	None
206637	None
206638	None
206639	None
206640	None
206641	None
206642	None
206643	None
206644	None
206645	None
206646	None
206647	None
206648	None
206649	None
206650	None
206651	None
206652	None
206653	None
206654	None
206655	5.5 IDAb1_Ere_Sensory for Hill Battle zone
206656	None
206657	None
206658	Benmor
206659	Investigate the Doll Chamber
206660	Examine the Altar of Resurrection
206661	None
206662	None
206663	None
206664	None
206665	None
206666	None
206667	None
206668	None
206669	None
206670	None
206671	None
206672	None
206673	None
206674	None
206675	None
206676	None
206677	None
206678	None
206679	None
206680	None
206681	None
206682	None
206683	None
206684	None
206685	None
206686	None
206687	None
206688	None
206689	None
206690	None
206691	None
206692	None
206693	None
206694	None
206695	None
206696	None
206697	None
206698	None
206699	None
206700	None
206701	None
206702	None
206703	None
206704	None
206705	None
206706	None
206707	None
206708	None
206709	None
206710	None
206711	None
206712	None
206713	None
206714	None
207000	Outsider Fungie
207001	ShapeChangePretor
207002	Ettin Form
207003	Mosbear Form
207004	Kirrin Form
207005	PolymorphAgrintNor20
207006	Possessed Soul
207007	2nd Conditioning Test 1
207008	2nd Conditioning Test 2
207009	2nd Conditioning Test 3
207010	2nd Conditioning Test 4
207011	Rift
207012	Testnpc 02
207013	Testnpc 03
207014	Rift
207015	Augmenter
207016	Testnpc 02
207017	Testnpc 03
207018	Testnpc 04
207019	Scobi
207020	Marre
207021	Layer
207022	Marion
207023	Tyri
207024	Forde
207025	Shalvia
207026	Lonkus
207027	Nodor
207028	Dorsi
207029	Os
207030	Numen
207031	Sutien
207032	Nualia
207033	None
207034	None
207035	None
207036	None
207037	None
207038	None
207039	None
207040	None
207041	Abyss
207042	Reian Explorer
207043	Reian Explorer
207044	Reian Explorer
207045	Piloti
207046	Ane
207047	Acid Sprayer
207048	None
207049	None
207050	None
207051	None
207052	None
207053	None
207054	None
207055	None
207056	Taina
207057	Cades
207058	Valhal
207059	Inja
207060	None
207061	None
207062	None
207063	None
207064	None
207065	None
207066	None
207067	None
207068	None
207069	None
207070	None
207071	None
207072	Satra Searcher
207073	None
207074	None
207075	None
207076	None
207077	None
207078	None
207079	None
207080	None
207081	None
207082	None
207083	None
207084	None
207085	None
207086	None
207087	None
207088	None
207089	None
207090	None
207091	None
207092	Poria
207093	Merca
207094	None
207095	Ambos
207096	Trium
207097	Nasmi
207098	Belgen
207099	Explosive Device on the 1st floor
207100	Explosive Device on the 1st floor
207101	Heavenly Chains
207102	Relic of Restoration
207103	Craters
207104	Craters
207105	Craters
207106	None
207107	None
207108	None
207109	None
207110	None
207111	Team Arena01 - Fly - Level - Ground - inflict damage - NPC
207112	None
207113	None
207114	None
207115	None
207116	Ground-floor switch for deactivating the outer area
207117	Ground floor switch for deactivating the interior
207118	Ground-floor switch for deactivating the outer area
207119	Ground floor switch for deactivating the interior
207120	Team Arena01 - Normal Level - Trap Active - NPC_04
207121	Valdia
207122	Gagaff
207123	None
207124	None
207125	Moeris
207126	Sharma
207127	Explosive Flame
207128	Explosive Flame
207129	Explosive Flame
207130	None
207131	None
207132	Explosive Flame
207133	Explosive Flame
207134	Explosive Flame
207135	Travel Destination 1
207136	Travel Destination 2
207137	Travel Destination 3
207138	Travel Destination 4
207139	Travel Destination 5
207140	Travel Destination 6
207141	Travel Destination 7
207142	Travel Destination 8
207143	Travel Destination 1
207144	Travel Destination 2
207145	Travel Destination 3
207146	Travel Destination 4
207147	Travel Destination 5
207148	Travel Destination 6
207149	Travel Destination 7
207150	Travel Destination 8
207151	Moeris
207152	Sharma
207153	Valdia
207154	Gagaff
207155	Prophirion
207156	Ariandro
207157	Breno
207158	Ionike
207159	Pelain
207160	Irmin
207161	Delpion
207162	Ephion
207163	Perbano
207164	Reigar
207165	Alkarops
207166	Spika
207167	Ricardo
207168	Arachnis
207169	Vladimir
207170	Andarta
207171	Henrich
207172	Brima
207173	New Start Cage Lever
207174	New Start Cage Lever
207175	New Start Cage Lever
207176	New Start Cage Lever
207177	New Start Cage Lever
207178	New Start Cage
207179	New Start Cage
207180	New Start Cage
207181	New Start Cage
207182	New Start Cage
207183	New Start Cage
207184	New Start Cage
207185	New Start Cage
207186	New Start Cage
207187	New Start Cage
207188	Selection Room Lever
207189	New Start Cage
207190	New Start Cage
207191	New Start Cage
207192	New Start Cage
207193	New Start Cage
207194	New Start Cage
207195	New Start Cage
207196	New Start Cage
207197	New Start Cage
207198	New Start Cage
207199	Magic Orb of Symbol Removal
207200	Base for the recovery of the Nosra Tower Fragment
207201	Base for the recovery of the Esterra Tower Fragment
207202	None
207500	TestGuard_Fighter_30_An
207501	TestGuard_Ranger_30_An
207502	TestGuard_Wizard_30_An
207503	TestGuard_Priest_30_An
207504	Trap
207505	TestGuard_Fighter2_30_An
207506	TestGuard_Ranger2_30_An
207507	TestGuard_Wizard2_30_An
207508	TestGuard_Priest2_30_An
207509	TestGuard_Fighter_30_Ae
207510	TestGuard_Fighter2_30_Ae
207511	TestGuard_Fighter_30_Ah
207512	TestGuard_Fighter_30_Al
207513	TestGuard_Ranger_30_Ae
207514	TestGuard_Ranger2_30_Ae
207515	TestGuard_Ranger_30_Ah
207516	TestGuard_Ranger_30_Al
207517	TestGuard_Wizard_30_Ae
207518	TestGuard_Wizard2_30_Ae
207519	TestGuard_Wizard_30_Ah
207520	TestGuard_Wizard_30_Al
207521	TestGuard_Priest_30_Ae
207522	TestGuard_Priest2_30_Ae
207523	TestGuard_Priest_30_Ah
207524	TestGuard_Priest_30_Al
207525	TestGuard_ExplosionTrap_30_An
207526	TestGuard_HolyServant_30_An
207527	TestGuard_HolyServant2_30_An
207528	TestGuard_IceSheet_NPC_30_Ae
207529	TestGuard_Assassin_30_An
207530	TestGuard_Assassin2_30_An
207531	TestGuard_Assassin_30_Ae
207532	TestGuard_Assassin2_30_Ae
207533	TestGuard_Assassin_30_Ah
207534	TestGuard_Assassin_30_Al
207535	TestGuard_WizardGateFighter_30_Ae
207536	TestGuard_WizardGateRanger_30_Ae
207537	TestGuard_WizardGateWizard_30_Ae
207538	TestGuard_WizardGatePriest_30_Ae
207539	Warp Gate
207540	Warp Gate
207541	Warp Gate
207542	Warp Gate
207543	Holy Servant
207544	Divine Crusader
207545	Sanctum Guardian
207546	Sanctum Guardian
207547	Sanctum Guardian
207548	Sanctum Guardian
207549	Illusion Gate
207550	Illusion Gate
207551	Illusion Gate
207552	Junior Soldier
207553	Senior Soldier
207554	Defence Commander
207555	Junior Soldier
207556	Senior Soldier
207557	Sentinel Leader
207558	Junior Soldier
207559	Senior Soldier
207560	Scout Leader
207561	Junior Soldier
207562	Senior Soldier
207563	Support Leader
207564	Junior Soldier
207565	Senior Soldier
207566	Medic Leader
207567	Junior Soldier
207568	Senior Soldier
207569	Defence Commander
207570	Junior Soldier
207571	Senior Soldier
207572	Sentinel Leader
207573	Junior Soldier
207574	Senior Soldier
207575	Scout Leader
207576	Junior Soldier
207577	Senior Soldier
207578	Support Leader
207579	Junior Soldier
207580	Senior Soldier
207581	Medic Leader
207582	Junior Soldier
207583	Senior Soldier
207584	Defence Commander
207585	Junior Soldier
207586	Senior Soldier
207587	Sentinel Leader
207588	Junior Soldier
207589	Senior Soldier
207590	Scout Leader
207591	Junior Soldier
207592	Senior Soldier
207593	Support Leader
207594	Junior Soldier
207595	Senior Soldier
207596	Medic Leader
207597	Junior Soldier
207598	Senior Soldier
207599	Defence Commander
207600	Junior Soldier
207601	Senior Soldier
207602	Sentinel Leader
207603	Junior Soldier
207604	Senior Soldier
207605	Scout Leader
207606	Junior Soldier
207607	Senior Soldier
207608	Support Leader
207609	Junior Soldier
207610	Senior Soldier
207611	Medic Leader
207612	Illusion Gate
207613	Sanctum Guardian
207614	Sanctum Guardian
207615	Sanctum Guardian
207616	Sanctum Guardian
207617	Illusion Gate
207618	Pandaemonium Archon
207619	Pandaemonium Archon
207620	Pandaemonium Archon
207621	Pandaemonium Archon
207622	Illusion Gate
207623	Sanctum Guardian
207624	Sanctum Guardian
207625	Sanctum Guardian
207626	Sanctum Guardian
207627	Illusion Gate
207628	Pandaemonium Archon
207629	Pandaemonium Archon
207630	Pandaemonium Archon
207631	Pandaemonium Archon
207632	Explosive Trap
207633	Explosive Trap
207634	Explosive Trap
207635	Explosive Trap
207636	Explosive Trap
207637	Explosive Trap
207638	Explosive Trap
207639	Explosive Trap
207640	Explosive Trap
207641	Explosive Trap
207642	Holy Servant
207643	Divine Crusader
207644	Holy Servant
207645	Divine Crusader
207646	Holy Servant
207647	Divine Crusader
207648	Holy Servant
207649	Divine Crusader
207650	Junior Soldier
207651	Senior Soldier
207652	Sentinel Leader
207653	Junior Soldier
207654	Senior Soldier
207655	Support Leader
207656	Junior Soldier
207657	Senior Soldier
207658	Sentinel Leader
207659	Junior Soldier
207660	Senior Soldier
207661	Support Leader
207662	Junior Soldier
207663	Senior Soldier
207664	Sentinel Leader
207665	Junior Soldier
207666	Senior Soldier
207667	Support Leader
207668	Junior Soldier
207669	Senior Soldier
207670	Sentinel Leader
207671	Junior Soldier
207672	Senior Soldier
207673	Support Leader
207674	Guardian Phantom
207675	Eltnen Guardian
207676	Eltnen Guardian
207677	Holy Servant
207678	Divine Crusader
207679	Archon Phantom
207680	Morheim Archon
207681	Morheim Archon
207682	Holy Servant
207683	Divine Crusader
207684	Explosive Trap
207685	Guardian Phantom
207686	Heiron Guardian
207687	Heiron Guardian
207688	Holy Servant
207689	Divine Crusader
207690	Explosive Trap
207691	Archon Phantom
207692	Beluslan Archon
207693	Beluslan Archon
207694	Holy Servant
207695	Divine Crusader
207696	Explosive Trap
207697	Explosive Trap
207698	Guardian Phantom
207699	Illusion Gate
207700	Sanctum Guardian
207701	Sanctum Guardian
207702	Sanctum Guardian
207703	Sanctum Guardian
207704	Illusion Gate
207705	Sanctum Guardian
207706	Sanctum Guardian
207707	Sanctum Guardian
207708	Sanctum Guardian
207709	Holy Servant
207710	Divine Crusader
207711	Explosive Trap
207712	Illusion Gate
207713	Pandaemonium Archon
207714	Pandaemonium Archon
207715	Pandaemonium Archon
207716	Pandaemonium Archon
207717	Illusion Gate
207718	Pandaemonium Archon
207719	Pandaemonium Archon
207720	Pandaemonium Archon
207721	Pandaemonium Archon
207722	Holy Servant
207723	Divine Crusader
207724	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 20 Level
207725	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 25 Level
207726	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 30 Level
207727	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 35 Level
207728	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 40 Level
207729	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 45 Level
207730	Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 50 Level
207731	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 20 Level
207732	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 25 Level
207733	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 30 Level
207734	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 35 Level
207735	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 40 Level
207736	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 45 Level
207737	Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 50 Level
207738	Sentinel
207739	Guardian Volunteer
207740	Archon Sentinel
207741	Archon Volunteer
207742	Garrison Patrol
207743	Garrison Patrol
207744	Garrison Patrol
207745	Garrison Senior Patrol
207746	Garrison Senior Patrol
207747	Garrison Senior Patrol
207748	Garrison Patrol Leader
207749	Garrison Patrol
207750	Garrison Patrol
207751	Garrison Patrol
207752	Garrison Senior Patrol
207753	Garrison Senior Patrol
207754	Garrison Senior Patrol
207755	Garrison Patrol Leader
207756	Garrison Patrol
207757	Garrison Patrol
207758	Garrison Patrol
207759	Garrison Senior Patrol
207760	Garrison Senior Patrol
207761	Garrison Senior Patrol
207762	Garrison Patrol Leader
207763	Garrison Patrol
207764	Garrison Patrol
207765	Garrison Patrol
207766	Garrison Senior Patrol
207767	Garrison Senior Patrol
207768	Garrison Senior Patrol
207769	Garrison Patrol Leader
207770	Garrison Patrol
207771	Garrison Patrol
207772	Garrison Patrol
207773	Garrison Senior Patrol
207774	Garrison Senior Patrol
207775	Garrison Senior Patrol
207776	Garrison Patrol Leader
207777	Garrison Patrol
207778	Garrison Patrol
207779	Garrison Patrol
207780	Garrison Senior Patrol
207781	Garrison Senior Patrol
207782	Garrison Senior Patrol
207783	Garrison Patrol Leader
207784	Garrison Patrol
207785	Garrison Patrol
207786	Garrison Patrol
207787	Garrison Senior Patrol
207788	Garrison Senior Patrol
207789	Garrison Senior Patrol
207790	Garrison Patrol Leader
207791	Garrison Patrol
207792	Garrison Patrol
207793	Garrison Patrol
207794	Garrison Senior Patrol
207795	Garrison Senior Patrol
207796	Garrison Senior Patrol
207797	Garrison Patrol Leader
207798	Garrison Patrol
207799	Garrison Patrol
207800	Garrison Patrol
207801	Garrison Senior Patrol
207802	Garrison Senior Patrol
207803	Garrison Senior Patrol
207804	Garrison Patrol Leader
207805	Garrison Patrol
207806	Garrison Patrol
207807	Garrison Patrol
207808	Garrison Senior Patrol
207809	Garrison Senior Patrol
207810	Garrison Senior Patrol
207811	Garrison Patrol Leader
207812	Explosive Trap
207813	Sanctum Guardian
207814	Sanctum Guardian
207815	Sanctum Guardian
207816	Illusion Gate
207817	Sanctum Guardian
207818	Sanctum Guardian
207819	Sanctum Guardian
207820	Sanctum Guardian
207821	Holy Servant
207822	Divine Crusader
207823	Explosive Trap
207824	Pandaemonium Archon
207825	Pandaemonium Archon
207826	Pandaemonium Archon
207827	Illusion Gate
207828	Pandaemonium Archon
207829	Pandaemonium Archon
207830	Pandaemonium Archon
207831	Pandaemonium Archon
207832	Holy Servant
207833	Divine Crusader
207834	NormalGuard_KrallFighter_50_Ae
207835	NormalGuard_KrallRanger_50_Ae
207836	NormalGuard_MauRanger_50_Ae
207837	NormalGuard_Troll_50_Ae
207838	Mau Warrior
207839	Mau Hunter
207840	Mau Warrior
207841	Mau Hunter
207842	Trader's Bodyguard
207843	Trader's Bodyguard
207844	Trader's Bodyguard
207845	Junior Soldier
207846	Senior Soldier
207847	Defence Commander
207848	Junior Soldier
207849	Senior Soldier
207850	Sentinel Leader
207851	Junior Soldier
207852	Senior Soldier
207853	Scout Leader
207854	Junior Soldier
207855	Senior Soldier
207856	Support Leader
207857	Junior Soldier
207858	Senior Soldier
207859	Medic Leader
207860	Junior Soldier
207861	Senior Soldier
207862	Defence Commander
207863	Junior Soldier
207864	Senior Soldier
207865	Sentinel Leader
207866	Junior Soldier
207867	Senior Soldier
207868	Scout Leader
207869	Junior Soldier
207870	Senior Soldier
207871	Support Leader
207872	Junior Soldier
207873	Senior Soldier
207874	Medic Leader
207875	Research Sentinel
207876	Research Sentinel
207877	Research Supervisor
207878	Research Supervisor
207879	Junior Soldier
207944	Trap
207945	Fallen Shugo
207946	Cleanup Squad Scout
207947	Cleanup Squad Patrol
207948	Maginus
207949	Kaphro
207950	Lexia
207951	Aridade
207952	Kosius
207953	Labao
207954	Brika
207955	Partin
207956	Pekur
207957	Ruben
208001	None
208002	None
208003	None
208004	None
208005	None
208006	None
209000	Wisplight Legionary
209001	Junior Soldier
209002	Hushblade Legionary
209003	Junior Soldier
209004	Junior Soldier
209005	Detachment Elite
209006	Detachment Elite
209007	Detachment Commander
209008	Detachment Commander
209009	Detachment Centurion
209010	Wisplight Legionary
209011	Junior Soldier
209012	Hushblade Legionary
209013	Junior Soldier
209014	Junior Soldier
209015	Detachment Elite
209016	Detachment Elite
209017	Detachment Commander
209018	Detachment Commander
209019	Detachment Centurion
209020	Wisplight Legionary
209021	Junior Soldier
209022	Hushblade Legionary
209023	Junior Soldier
209024	Junior Soldier
209025	Detachment Elite
209026	Detachment Elite
209027	Detachment Commander
209028	Detachment Commander
209029	Detachment Centurion
209030	Wisplight Legionary
209031	Junior Soldier
209032	Hushblade Legionary
209033	Junior Soldier
209034	Junior Soldier
209035	Detachment Elite
209036	Detachment Elite
209037	Detachment Commander
209038	Detachment Commander
209039	Detachment Centurion
209040	Wisplight Legionary
209041	Junior Soldier
209042	Hushblade Legionary
209043	Junior Soldier
209044	Junior Soldier
209045	Detachment Elite
209046	Detachment Elite
209047	Detachment Commander
209048	Detachment Commander
209049	Detachment Centurion
209050	Defender Sentinel
209051	Defender Sentinel
209052	Defender Captain
209053	Defender Captain
209054	Defender Lieutenant
209055	Defender Sentinel
209056	Defender Sentinel
209057	Defender Captain
209058	Defender Captain
209059	Defender Lieutenant
209060	Defender Sentinel
209061	Defender Sentinel
209062	Defender Captain
209063	Defender Captain
209064	Defender Lieutenant
209065	Defender Sentinel
209066	Defender Sentinel
209067	Defender Captain
209068	Defender Captain
209069	Defender Lieutenant
209070	Defender Sentinel
209071	Defender Sentinel
209072	Defender Captain
209073	Defender Captain
209074	Defender Lieutenant
209100	Detachment Elite
209101	Detachment Elite
209102	Detachment Elite
209103	Detachment Commander
209104	Detachment Commander
209105	Detachment Centurion
209106	Detachment Elite
209107	Detachment Elite
209108	Detachment Elite
209109	Detachment Commander
209110	Detachment Commander
209111	Detachment Centurion
209112	Detachment Elite
209113	Detachment Elite
209114	Detachment Elite
209115	Detachment Commander
209116	Detachment Commander
209117	Detachment Centurion
209118	Detachment Elite
209119	Detachment Elite
209120	Detachment Elite
209121	Detachment Commander
209122	Detachment Commander
209123	Detachment Centurion
209124	Detachment Elite
209125	Detachment Elite
209126	Detachment Elite
209127	Detachment Commander
209128	Detachment Commander
209129	Detachment Centurion
209130	Detachment Elite
209131	Detachment Elite
209132	Detachment Elite
209133	Detachment Commander
209134	Detachment Commander
209135	Detachment Centurion
209136	Detachment Elite
209137	Detachment Elite
209138	Detachment Elite
209139	Detachment Commander
209140	Detachment Commander
209141	Detachment Centurion
209142	Defender Elite
209143	Defender Elite
209144	Defender Elite
209145	Defender Commander
209146	Defender Commander
209147	Defender Centurion
209148	Defender Elite
209149	Defender Elite
209150	Defender Elite
209151	Defender Commander
209152	Defender Commander
209153	Defender Centurion
209200	Fatebound Legionary
209201	Junior Soldier
209202	Fatebound Legionary
209203	Junior Soldier
209204	Junior Soldier
209205	Detachment Elite
209206	Detachment Elite
209207	Detachment Commander
209208	Detachment Commander
209209	Detachment Centurion
209210	Fatebound Legionary
209211	Junior Soldier
209212	Fatebound Legionary
209213	Junior Soldier
209214	Junior Soldier
209215	Detachment Elite
209216	Detachment Elite
209217	Detachment Commander
209218	Detachment Commander
209219	Detachment Centurion
209220	Fatebound Legionary
209221	Junior Soldier
209222	Fatebound Legionary
209223	Junior Soldier
209224	Junior Soldier
209225	Detachment Elite
209226	Detachment Elite
209227	Detachment Commander
209228	Detachment Commander
209229	Detachment Centurion
209230	Fatebound Legionary
209231	Junior Soldier
209232	Fatebound Legionary
209233	Junior Soldier
209234	Junior Soldier
209235	Detachment Elite
209236	Detachment Elite
209237	Detachment Commander
209238	Detachment Commander
209239	Detachment Centurion
209240	Fatebound Legionary
209241	Junior Soldier
209242	Fatebound Legionary
209243	Junior Soldier
209244	Junior Soldier
209245	Detachment Elite
209246	Detachment Elite
209247	Detachment Commander
209248	Detachment Commander
209249	Detachment Centurion
209250	Defender Sentinel
209251	Defender Sentinel
209252	Defender Captain
209253	Defender Captain
209254	Defender Lieutenant
209255	Defender Sentinel
209256	Defender Sentinel
209257	Defender Captain
209258	Defender Captain
209259	Defender Lieutenant
209260	Defender Sentinel
209261	Defender Sentinel
209262	Defender Captain
209263	Defender Captain
209264	Defender Lieutenant
209265	Defender Sentinel
209266	Defender Sentinel
209267	Defender Captain
209268	Defender Captain
209269	Defender Lieutenant
209270	Defender Sentinel
209271	Defender Sentinel
209272	Defender Captain
209273	Defender Captain
209274	Defender Lieutenant
209300	Detachment Elite
209301	Detachment Elite
209302	Detachment Elite
209303	Detachment Commander
209304	Detachment Commander
209305	Detachment Centurion
209306	Detachment Elite
209307	Detachment Elite
209308	Detachment Elite
209309	Detachment Commander
209310	Detachment Commander
209311	Detachment Centurion
209312	Detachment Elite
209313	Detachment Elite
209314	Detachment Elite
209315	Detachment Commander
209316	Detachment Commander
209317	Detachment Centurion
209318	Detachment Elite
209319	Detachment Elite
209320	Detachment Elite
209321	Detachment Commander
209322	Detachment Commander
209323	Detachment Centurion
209324	Detachment Elite
209325	Detachment Elite
209326	Detachment Elite
209327	Detachment Commander
209328	Detachment Commander
209329	Detachment Centurion
209330	Detachment Elite
209331	Detachment Elite
209332	Detachment Elite
209333	Detachment Commander
209334	Detachment Commander
209335	Detachment Centurion
209336	Detachment Elite
209337	Detachment Elite
209338	Detachment Elite
209339	Detachment Commander
209340	Detachment Commander
209341	Detachment Centurion
209342	Defender Elite
209343	Defender Elite
209344	Defender Elite
209345	Defender Commander
209346	Defender Commander
209347	Defender Centurion
209348	Defender Elite
209349	Defender Elite
209350	Defender Elite
209351	Defender Commander
209352	Defender Commander
209353	Defender Centurion
209354	Zayedan Soldier
209355	Zayedan Commander
209356	Zayedan Soldier
209357	Zayedan Commander
209358	Zayedan Soldier
209359	Zayedan Commander
209360	Zayedan Soldier
209361	Zayedan Commander
209362	Zayedan Soldier
209363	Zayedan Commander
209364	Outrider
209365	Outrider
209366	Outrider
209367	Outrider
209368	Outrider
209369	Outrider
209370	Outrider Commander
209371	Zayedan Soldier
209372	Zayedan Soldier
209373	Havochaser Soldier
209374	Havochaser Soldier
209375	Havochaser Soldier
209376	Havochaser Soldier
209377	Havochaser Commander
209378	Havochaser Commander
209379	Havochaser Commander
209380	Havochaser Commander
209381	Havochaser Centurion
209382	Havochaser Centurion
209383	Havochaser Soldier
209384	Havochaser Soldier
209385	Havochaser Soldier
209386	Havochaser Soldier
209387	Havochaser Commander
209388	Havochaser Commander
209389	Havochaser Commander
209390	Havochaser Commander
209391	Havochaser Centurion
209392	Havochaser Centurion
209393	Outrider
209394	Outrider
209395	Outrider
209396	Outrider
209397	Elite Outrider
209398	Elite Outrider
209399	Elite Outrider
209400	Elite Outrider
209401	Outrider Commander
209402	Outrider Commander
209403	Havochaser Soldier
209404	Havochaser Soldier
209405	Havochaser Soldier
209406	Havochaser Soldier
209407	Outrider
209408	Outrider
209409	Havochaser Soldier
209410	Havochaser Soldier
209411	Outrider
209412	Trader's Bodyguard
209413	Zayedan Soldier
209414	Zayedan Commander
209415	Theobomos Elite Templar
209416	Theobomos Elite Gladiator
209417	Theobomos Elite Archer
209418	Theobomos Elite Sorcerer
209419	Theobomos Elite Cleric
209420	Jamanok's Elite Templar
209421	Jamanok's Elite Gladiator
209422	Jamanok's Elite Archer
209423	Jamanok's Elite Sorcerer
209424	Jamanok's Elite Cleric
209425	Elite Templar of the 1st Vanguard
209426	Elite Gladiator of the 1st Vanguard
209427	Elite Archer of the 1st Vanguard
209428	Elite Sorcerer of the 1st Supply Troop
209429	Elite Cleric of the 1st Vanguard
209430	Elite Templar of the 1st Supply Troop
209431	Elite Gladiator of the 1st Supply Troop
209432	Elite Archer of the 1st Supply Troop
209433	Elite Sorcerer of the 1st Supply Troop
209434	Elite Cleric of the 1st Supply Troop
209435	Elite Templar of the Griffon's Claw Legion
209436	Elite Gladiator of the Griffon's Claw Legion
209437	Elite Archer of the Griffon's Claw Legion
209438	Elite Sorcerer of the Griffon's Claw Legion
209439	Elite Cleric of the Griffon's Claw Legion
209440	Elite Templar of the 1st Support Unit
209441	Elite Gladiator of the 1st Support Unit
209442	Elite Archer of the 1st Support Unit
209443	Elite Sorcerer of the 1st Support Unit
209444	Elite Cleric of the 1st Support Unit
209445	Brusthonin Elite Templar
209446	Brusthonin Elite Gladiator
209447	Brusthonin Elite Archer
209448	Brusthonin Elite Sorcerer
209449	Brusthonin Elite Cleric
209450	Baltasar Elite Templar
209451	Baltasar Elite Gladiator
209452	Baltasar Elite Archer
209453	Baltasar Elite Sorcerer
209454	Baltasar Elite Cleric
209455	Jamanok's Protectorate Special Templar
209456	Jamanok's Protectorate Special Gladiator
209457	Jamanok's Protectorate Special Cleric
209458	Cannon Keeper
209459	Special Templar of the Pandaemonium reinforcements
209460	Special Gladiator of the Pandaemonium reinforcements
209461	Special Cleric of the Pandaemonium reinforcements
209462	Special Summoner of the Pandaemonium reinforcements
209463	Special Templar of the Griffon's Claw Legion reinforcements
209464	Special Gladiator of Griffon's Claw Legion reinforcements
209465	Special Cleric of the Griffon's Claw Legion reinforcements
209466	Special Summoner of the Griffon's Claw Legion reinforcements
209467	Brusthonin Special Templar
209468	Brusthonin Special Gladiator
209469	Brusthonin Special Cleric
209470	Baltasar Cannon Keeper
209471	Mounted Cannon at the Jamanok Inn
209472	Baltasar Mounted Cannon
209473	Jamanok
209474	Gastak
209475	Abunka
209476	Surt
209477	Giel
209478	Dinos
209479	Captured Griffon's Claw Legionary
209480	Jamanok's Protectorate Special Gladiator
209481	Jamanok's Protectorate Archer
209482	Jamanok's Protectorate Sorcerer
209483	Brusthonin Gladiator
209484	Brusthonin Archer
209485	Brusthonin Sorcerer
209486	Portal Rift Generator in Brusthonin
209487	Portal Rift Generator in Theobomos
209488	Camp Guardian
209489	Camp Guardian
209490	Research Centre Guardian
209491	Research Centre Guardian
209492	Commando Guardian
209493	Commando Guardian
209494	<Reaper Squad Guardian>
209495	<Reaper Squad Guardian>
209496	Barracks Guardian
209497	Barracks Guardian
209498	Seaside Sentry
209499	Seaside Sentry
209500	Holy Servant
209501	Holy Servant
209502	Silentera Vanguard Soldier
209503	Silentera Vanguard Soldier
209504	Eiron Desert Scout
209505	Kyola Temple Scout
209506	Scout from the Lepharist Bastion
209507	Scout from the Decayed Grove
209508	Scout from the Gloomy Mire
209509	Scout from the Lepharist Research Centre
209510	Salintus Desert Scout
209511	Scout from the Crash Site
209512	Halabana Hot Springs Scout
209513	Scout from Mahisha's Nest
209514	Whispering Forest Scout
209515	Chaos Brambles Scout
209516	Commander Lysander
209517	Commander Granir
209518	Eltnen Defence Squad Guard
209519	Heiron Protector
209520	Inggison Defence Squad Guard
209521	Morheim Defence Squad Guard
209522	Beluslan Defence Squad Guard
209523	Gelkmaros Defence Squad Guard
209524	Eltnen Elite Templar
209525	Eltnen Elite Gladiator
209526	Eltnen Elite Archer
209527	Eltnen Elite Sorcerer
209528	Eltnen Elite Cleric
209529	Heiron Elite Templar
209530	Heiron Elite Gladiator
209531	Heiron Elite Archer
209532	Heiron Elite Sorcerer
209533	Heiron Elite Cleric
209534	Inggison Elite Templar
209535	Inggison Elite Gladiator
209536	Inggison Elite Archer
209537	Inggison Elite Sorcerer
209538	Inggison Elite Cleric
209539	Morheim Elite Templar
209540	Morheim Elite Gladiator
209541	Morheim Elite Archer
209542	Morheim Elite Sorcerer
209543	Morheim Elite Cleric
209544	Beluslan Elite Templar
209545	Beluslan Elite Gladiator
209546	Beluslan Elite Archer
209547	Beluslan Elite Sorcerer
209548	Beluslan Elite Cleric
209549	Gelkmaros Elite Templar
209550	Gelkmaros Elite Gladiator
209551	Gelkmaros Elite Archer
209552	Gelkmaros Elite Sorcerer
209553	Gelkmaros Elite Cleric
209554	Lysander's Defender
209555	Lysander's Defender
209556	Granir's Defender
209557	Granir's Defender
209558	Guardian Patrol
209559	Guardian Patrol
209560	Guardian Soldier
209561	Guardian Soldier
209562	Guardian Soldier
209563	Guardian Soldier
209564	Guardian Soldier
209565	High-ranking Guardian Patrol
209566	High-ranking Guardian Patrol
209567	High-ranking Guardian Patrol
209568	High-ranking Guardian Patrol
209569	High-ranking Guardian Patrol
209570	Captain of the Guardian Patrol
209571	Captain of the Guardian Patrol
209572	Archon Patrol
209573	Archon Patrol
209574	Archon Legionary
209575	Archon Legionary
209576	Archon Legionary
209577	Archon Legionary
209578	Archon Legionary
209579	High-ranking Archon Patrol
209580	High-ranking Archon Patrol
209581	High-ranking Archon Patrol
209582	High-ranking Archon Patrol
209583	High-ranking Archon Patrol
209584	Captain of the Archon Patrol
209585	Captain of the Archon Patrol
209586	Company Bodyguard
209587	Company Bodyguard
209588	Company Bodyguard
209589	Reian Bodyguard
209590	Reian Patrol
209591	None
209592	None
209593	None
209594	None
209595	None
209596	None
209597	Doctor Nirinerk
209598	Silverine Employee
209599	Pandarung Inhabitant
209600	Member of the Green Hat Alliance
209601	Chair of the Green Hat Alliance
209602	Tavern Owner Mekkorunerk
209603	Shugo Employee
209604	Drunken Shulack
209605	Drunken Shulack
209606	Tipsy Shulack
209607	Tipsy Shulack
209608	Ancient Weapon Researcher
209609	Injured Elyos
209610	Injured Asmodian
209611	Ill MuMu
209612	Poor MuMu
209613	Goldrinyerk Secretary
209614	Silverine Secretary
209615	Goldrinyerk Chair
209616	Haggling Shugo Merchant
209617	Pandarung's Shugo Peddler
209618	Pandarung's Shugo Merchant
209619	Shugo Port Worker
209620	Pandarung's Shugo Engineer
209621	Pandarung's Shugo Engineer
209622	Guardian Soldier
209623	Guardian Soldier
209624	Guardian Soldier
209625	High-ranking Guardian Patrol
209626	High-ranking Guardian Patrol
209627	High-ranking Guardian Patrol
209628	Captain of the Guardian Patrol
209629	Captain of the Guardian Patrol
209630	Archon Legionary
209631	Archon Legionary
209632	Archon Legionary
209633	High-ranking Archon Patrol
209634	High-ranking Archon Patrol
209635	High-ranking Archon Patrol
209636	Captain of the Archon Patrol
209637	Captain of the Archon Patrol
209638	SimpleTalk Expansion Test 01
209639	SimpleTalk Expansion Test 02
209640	SimpleTalk Expansion Test 03
209641	SimpleTalk Expansion Test 04
209642	SimpleTalk Expansion Test 05
209643	SimpleTalk Expansion Test 06
209644	SimpleTalk Expansion Test 07
209645	SimpleTalk Expansion Test 08
209646	SimpleTalk Expansion Test 09
209647	SimpleTalk Expansion Test 10
209648	SimpleTalk Expansion Test 11
209649	SimpleTalk Expansion Test 12
209650	SimpleTalk Expansion Test 13
209651	SimpleTalk Expansion Test 14
209652	SimpleTalk Expansion Test 15
209653	SimpleTalk Expansion Test 16
209654	SimpleTalk Expansion Test 17
209655	Test force booster
209656	[Test] TEST NPC for primary quests in the order of the missions
209657	[Test] TEST NPC for supplying quests in the order of the missions
209658	[Test] Simple Entrance Single (Elyos)
209659	[Test] Simple Entrance Single (Asmodians)
209660	[Test] Simple Entrance Majority (Elyos)
209661	[Test] Simple Entrance Majority (Asmodians)
209662	[Test] Simple Entrance Mixture (Elyos)
209663	[Test] Simple Entrance Mixture (Asmodians)
209664	Guardian Patrol
209665	Guardian Patrol
209666	Guardian Patrol
209667	Guardian Patrol
209668	Guardian Patrol
209669	High-ranking Guardian Patrol
209670	Archon Patrol
209671	Archon Patrol
209672	Archon Patrol
209673	Archon Patrol
209674	Archon Patrol
209675	High-ranking Archon Patrol
209676	Teleport Statue for the Refuge of Returnees
209677	Teleport Statue for the Refuge of Returnees
209678	Mionel
209679	Patrol Commander
209680	Patrol
209681	Patrol Destroyer
209682	Patrol Commander
209683	Patrol
209684	Patrol Commander
209685	Patrol
209686	Patrol
209687	Patrol
209688	Patrol Commander
209689	Patrol
209690	Patrol Destroyer
209691	Patrol
209692	Patrol Destroyer
209693	Patrol
209694	Mionel
209695	Patrol
209696	Patrol
209697	Patrol Destroyer
209698	Mionel
209699	Patrol
209700	Patrol
209701	Patrol Destroyer
209702	Patrol Commander
209703	Patrol
209704	Patrol Commander
209705	Patrol
209706	Patrol Commander
209707	Patrol
209708	Mionel
209709	Patrol
209710	Patrol
209711	Patrol Destroyer
209712	Mionel
209713	Patrol
209714	Patrol
209715	Patrol Destroyer
209716	Mionel
209717	Patrol
209718	Patrol
209719	Patrol Destroyer
209720	Mionel
209721	Patrol Destroyer
209722	Patrol
209723	Mionel
209724	Patrol Destroyer
209725	Mionel
209726	Mionel
209727	Mionel
209728	Mionel
209729	Patrol Destroyer
209730	Mionel
209731	Patrol Destroyer
209732	Patrol Commander
209733	Patrol
209734	Patrol Commander
209735	Patrol
209736	Patrol Commander
209737	Patrol
209738	Mionel
209739	Mionel
209740	Mionel
209741	Mionel
209742	Patrol
209743	Parshia
209744	Patrol Commander
209745	Patrol
209746	Patrol Destroyer
209747	Patrol Commander
209748	Patrol
209749	Patrol Commander
209750	Patrol
209751	Patrol
209752	Patrol
209753	Patrol Commander
209754	Patrol
209755	Patrol Destroyer
209756	Patrol
209757	Patrol Destroyer
209758	Patrol
209759	Parshia
209760	Patrol
209761	Patrol
209762	Patrol Destroyer
209763	Parshia
209764	Patrol
209765	Patrol
209766	Patrol Destroyer
209767	Patrol Commander
209768	Patrol
209769	Patrol Commander
209770	Patrol
209771	Patrol Commander
209772	Patrol
209773	Parshia
209774	Patrol
209775	Patrol
209776	Patrol Destroyer
209777	Parshia
209778	Patrol
209779	Patrol
209780	Patrol Destroyer
209781	Parshia
209782	Patrol
209783	Patrol
209784	Patrol Destroyer
209785	Parshia
209786	Patrol Destroyer
209787	Patrol
209788	Parshia
209789	Patrol Destroyer
209790	Parshia
209791	Parshia
209792	Parshia
209793	Parshia
209794	Patrol Destroyer
209795	Parshia
209796	Patrol Destroyer
209797	Patrol Commander
209798	Patrol
209799	Patrol Commander
209800	Patrol
209801	Patrol Commander
209802	Patrol
209803	Parshia
209804	Parshia
209805	Parshia
209806	Parshia
209807	Patrol
209808	May
209809	Levia
209810	Pibano
209811	Rigen
209812	Aventro
209813	Tenez
209814	Scout
209815	Seeker
209816	Seeker
209817	Patrol
209818	Patrol Commander
209819	Kaisinel's Elite Fighter
209820	Kaisinel's Elite Archer
209821	Kaisinel's Archmage
209822	Kaisinel's Elite Priest
209823	Patrol
209824	Patrol Commander
209825	Kaisinel's Elite Fighter
209826	Kaisinel's Elite Archer
209827	Kaisinel's Archmage
209828	Kaisinel's Elite Priest
209829	Killios
209830	Killios
209831	Killios
209832	Killios
209833	Killios
209834	Killios
209835	Killios
209836	Killios
209837	Killios
209838	Killios
209839	Killios
209840	Patrol
209841	Patrol Commander
209842	Marchutan's Elite Fighter
209843	Marchutan's Elite Archer
209844	Marchutan's Archmage
209845	Marchutan's Elite Priest
209846	Patrol
209847	Patrol Commander
209848	Marchutan's Elite Fighter
209849	Marchutan's Elite Archer
209850	Marchutan's Archmage
209851	Marchutan's Elite Priest
209852	Aimah
209853	Aimah
209854	Aimah
209855	Aimah
209856	Aimah
209857	Aimah
209858	Aimah
209859	Aimah
209860	Aimah
209861	Aimah
209862	Aimah
209863	Mionel
209864	Mionel
209865	Mionel
209866	Mionel
209867	Killios
209868	Killios
209869	Killios
209870	Killios
209871	Killios
209872	Killios
209873	Killios
209874	Killios
209875	Killios
209876	Killios
209877	Killios
209878	Patrol Destroyer
209879	Patrol Destroyer
209880	Patrol Destroyer
209881	Patrol Destroyer
209882	Lord's Siege Weapon
209883	Parshia
209884	Parshia
209885	Parshia
209886	Parshia
209887	Aimah
209888	Aimah
209889	Aimah
209890	Aimah
209891	Aimah
209892	Aimah
209893	Aimah
209894	Aimah
209895	Aimah
209896	Aimah
209897	Aimah
209898	Patrol Destroyer
209899	Patrol Destroyer
209900	Patrol Destroyer
209901	Patrol Destroyer
209902	Lord's Siege Weapon
209903	Guardian Sentinel
209904	Guardian Primus
209905	Guardian Sentry Post
209906	Guardian Sentinel Leader
209907	Guardian Scout
209908	Guardian Scout
209909	Guardian Scout Leader
209910	Guardian Warrior
209911	Guardian Sorcerer
209912	Guardian Medic
209913	Guardian Supreme Healer
209914	Guardian Patrol Commander
209915	Archon Guardian
209916	Archon Primus
209917	Archon Sentinel
209918	Archon Sentinel Leader
209919	Archon Scout
209920	Archon Scout
209921	Archon Scout Leader
209922	Archon Soldier
209923	Archon Sorcerer
209924	Archon Medic
209925	Archon Supreme Healer
209926	Archon Patrol Commander
209927	Guardian Sentinel
209928	Guardian Primus
209929	Guardian Sentry Post
209930	Guardian Sentinel Leader
209931	Guardian Scout
209932	Guardian Scout
209933	Guardian Scout Leader
209934	Guardian Warrior
209935	Guardian Sorcerer
209936	Guardian Medic
209937	Guardian Supreme Healer
209938	Guardian Patrol Commander
209939	Archon Guardian
209940	Archon Primus
209941	Archon Sentinel
209942	Archon Sentinel Leader
209943	Archon Scout
209944	Archon Scout
209945	Archon Scout Leader
209946	Archon Soldier
209947	Archon Sorcerer
209948	Archon Medic
209949	Archon Supreme Healer
209950	Archon Patrol Commander
209951	Guardian Sentinel
209952	Guardian Primus
209953	Guardian Sentry Post
209954	Guardian Sentinel Leader
209955	Guardian Scout
209956	Guardian Scout Leader
209957	Guardian Warrior
209958	Guardian Sorcerer
209959	Guardian Medic
209960	Guardian Supreme Healer
209961	Guardian Patrol Commander
209962	Archon Guardian
209963	Archon Primus
209964	Archon Sentinel
209965	Archon Sentinel Leader
209966	Archon Scout
209967	Archon Scout Leader
209968	Archon Soldier
209969	Archon Sorcerer
209970	Archon Medic
209971	Archon Supreme Healer
209972	Archon Patrol Commander
209973	Krall Mercenary Fighter
209974	Krall Mercenary Scout
209975	Krall Mercenary Fighter
209976	Krall Mercenary Scout
209977	Krall Mercenary Fighter
209978	Krall Mercenary Scout
209979	Skurv Sentinel
209980	Skurv Scout
209981	Skurv Sentinel
209982	Skurv Scout
209983	Skurv Sentinel
209984	Skurv Scout
209985	Kaisinel's Elite Priest
209986	Marchutan's Elite Priest
209987	Aetheric Field Suppressing Device
209988	Floating Island Scout
209989	Floating Island Elite Scout
209990	Floating Island Scout
209991	Floating Island Elite Scout
209992	Protectorate Warrior
209993	Protectorate Scout
209994	Protectorate Battle Mage
209995	Protectorate Healer
209996	Protectorate Warrior
209997	Protectorate Scout
209998	Protectorate Battle Mage
209999	Protectorate Healer
210000	Protectorate Warrior
210001	Protectorate Warrior
210002	Protectorate Warrior
210003	Protectorate Scout
210004	Protectorate Scout
210005	Protectorate Scout
210006	Protectorate Healer
210007	Protectorate Healer
210008	Protectorate Healer
210009	Protectorate Warrior
210010	Protectorate Warrior
210011	Protectorate Warrior
210012	Protectorate Scout
210013	Protectorate Scout
210014	Protectorate Scout
210015	Protectorate Healer
210016	Protectorate Healer
210017	Protectorate Healer
210018	Almaden
210019	Spigna
210020	Soul Healer
210021	Medibez
210022	Tabera
210023	Soul Healer
210024	Tatriu
210025	Yunek
210026	Kastela
210027	Aldeg
210028	Pikar
210029	Binaris
210030	Pertal
210031	Monis
210032	Shugo Porter
210033	Shugo Engineer
210034	Shugo Engineer
210035	Dozing Skurv Labourer
210036	Busy Kobold Labourer
210037	Jormungand Excavation Supervisor
210038	Sallad
210039	Jallat
210040	Shugo Worker
210041	Shugo Engineer
210042	Shugo Engineer
210043	Shugo Worker
210044	Shugo Engineer
210045	Shugo Engineer
210046	Shugo Worker
210047	Shugo Engineer
210048	Shugo Engineer
210049	Shugo Worker
210050	Shugo Engineer
210051	Shugo Engineer
210052	Shugo Worker
210053	Shugo Engineer
210054	Shugo Engineer
210055	Shugo Worker
210056	Shugo Engineer
210057	Shugo Engineer
210063	Swamp Slink
210064	Swamp Slink
210065	Rakelaw Slink
210066	Rakelaw Slink
210067	Dukaki Runner
210068	Dukaki Flagbearer
210069	Dukaki Flagbearer
210070	Crimson Malodor
210073	Shipwrecked Deckhand
210074	Shipwrecked Crewmember
210075	Captain Kinsgreen
210076	Spy
210077	Peon
210078	Longnosed Snuffler
210079	Grain Snuffler
210080	Aqueous Spirit
210084	Spore Forest Sylphen
210085	Abandoned Cargo
210086	Sky Spirit
210088	Dukaki Tracker
210089	Dukaki Tracker
210090	Dukaki Watcher
210091	Dukaki Watcher
210092	Dukaki Smacker
210093	Dukaki Scrapper
210094	Dukaki Scrapper
210095	Dukaki Berserker
210096	Dukaki Brawler
210097	Dukaki Thug
210098	Dukaki Bruiser
210099	Dukaki Bruiser
210100	Dukaki Champion
210101	Dukaki Patrol
210103	Frillneck Hatchling
210104	Cracked Kalgolem
210105	Cracked Kalgolem
210106	Broken Rock Kalgolem
210107	Broken Rock Kalgolem
210108	Merciless Obscura
210112	Sea Starturtle
210114	Pincerhead Sparkle
210115	Juvenile Sparkie
210119	Adult Sparkie
210120	Elder Sparkie
210121	Contaminated Slime
210122	Contaminated Slime
210123	Contaminated Slime
210125	Drillclaw Frillneck
210126	Rakeclaw Frillneck
210127	Frillneck Mother
210128	Long-Legged Arachna
210129	Long-Legged Arachna
210130	Venomous Arachna
210131	Venomous Arachna
210133	Striped Kerub
210134	Striped Kerub
210135	Wandering Kerub
210136	Wandering Kerub
210137	Wandering Kerub
210138	Starving Worg
210139	Starving Worg
210140	Violent Worg
210142	Grey Worg
210143	Grey Worg
210145	Dukaki Miner
210146	Dukaki Miner
210148	Escaped Dukaki
210149	Dukaki Digger
210150	Dukaki Peon
210151	Dukaki Peon
210153	Missing Dukaki Worker
210154	Dukaki Worker
210157	Tursin Protector
210158	Tursin Loudmouth Boss
210159	Tursin Loudmouth Chief
210160	Tursin Big Boss
210161	Tursin Loudmouth
210162	Supervisor Duaguru
210164	Tursin Loudmouth
210165	Veteran Tursin Watcher
210166	Veteran Tursin Loudmouth
210167	Veteran Tursin Loudmouth Boss
210168	Crack Tursin Bigmouth
210169	Tursin Bigmouth Boss
210170	Veteran Tursin Shaman
210171	Veteran Tursin Shaman
210172	Elder Tursin Shaman
210173	Tursin Cracker
210174	Tursin Bigmouth
210175	Veteran Tursin Wallarm
210176	Veteran Tursin Cracker
210177	Veteran Tursin Loudmouth Boss
210178	Tursin Smackstopper
210179	Crack Tursin Smackstopper
210180	Tursin Gutspiller Boss
210181	Tursin Outlaw
210182	Tursin Loudmouth
210183	Veteran Tursin Scout
210184	Veteran Tursin Scout
210185	Crack Tursin Tracker
210186	Crack Tursin Tracker
210187	Chieftain Kraka
210188	Wild Striped Tog
210189	Wild Striped Tog
210190	Wild Tusked Tog
210191	Shade Fungen
210192	Fearless Fungie
210193	Leaf Pluma
210194	Glade Pluma
210195	Grove Abex
210196	Grove Abex
210197	Abandoned Cargo
210199	Shaded Moonflower
210200	Giant Rakeclaw Frillneck
210201	Giant Rakeclaw Frillneck
210202	Trandila
210203	Brownbeak Airon
210204	Brownbeak Airon
210205	Pinkbeak Airon
210209	Miraju Gargoyle
210210	Fierce Waterworm
210259	Brownbristle Brax
210260	Brownbristle Brax
210261	Everglade Sylphen
210262	Shortbristle Bellepig
210264	Spiral Lobnite
210265	Spiral Lobnite
210266	Swamp Starturtle
210267	Swamp Starturtle
210268	Mud Potcrab
210269	Sharphorn Starcrab
210270	Mountain Abex
210271	Ferocious Gryphu
210272	Ferocious Gryphu
210273	Mud Ribbit
210274	Violent Wriggot
210275	Sand Potcrab
210296	Shaman Chankaki
210297	Ancient Slime
210298	Wind Spirit Shalph
210299	Abandoned Cargo
210300	TestVisualRangeKobold
210301	TEST
210302	Tirratirra
210303	Escaped Dukaki Worker
210305	Fauron
210306	Scar
210307	Gatekeeper Kirrin
210308	Hakka the Bigmouth
210309	Scrapper Tunkara
210310	Blindeye
210311	Scrapper Kuntura
210312	Kumbacha the Shaman
210313	Aishi
210314	Scout Takata
210315	Smackstopper Tambaku
210316	Cavil
210317	Lightningfoot Tuka
210318	Poisonous Bubblegut
210319	Mimiti
210320	Sharphorn Starcrab
210321	Forktail Slink
210322	Gargoyle
210323	Gargoyle
210325	Wild Spotted Tog
210326	Aggressive Worg
210327	Thief
210329	Contaminated Malodor
210331	Sand Potcrab
210332	Kobold Cook
210333	Kobold Cook
210334	Lamega
210335	Contaminated Malodor
210336	Methu
210337	Porgus
210338	Elroco
210339	Kirca
210340	Qooqoo
210341	Longnosed Snuffler
210342	Gumi
210343	Ancient Elyos Spirit
210344	Contaminated Pluma
210345	Lonely Mepisto
210346	Hungry Kerub
210347	Miraju Gargoyle
210348	Frillneck Hatchling
210350	Larail
210351	Aukwi
210352	Tursin Smackstopper Chief
210353	Tursin Wallarm Shaman
210354	Veteran Tursin Healer
210355	Veteran Tursin Healer
210356	Secret Tursin Healer
210357	Secret Tursin Shaman
210358	Infected Fungie
210359	Aggressive Worg
210360	Transforming Plumis
210361	Sailor
210362	Test_SPG Return
210363	Sprigg Worker
210364	Sprigg Worker
210365	Bucktoothed Snuffler
210366	Bucktoothed Snuffler
210367	Hill Sparkie
210368	Sprigg Gatherer
210369	Sprigg Gatherer
210370	Lake Brax
210371	Lake Brax
210372	Blackbeak Airon
210373	Lake Sparkie
210374	Web Slink
210375	Web Slink
210376	Elroco
210377	Whitefoot Daru
210378	Whitefoot Daru
210379	Half-Moon Daru
210380	Gooey Sylphen
210381	Gooey Sylphen
210382	Black Bellepig
210383	Black Bellepig
210384	Bigboned Sprigg
210385	Bigboned Sprigg
210386	Woods Sparkie
210387	Woods Sparkie
210388	Brownbristle Karnif
210389	Fanged Karnif
210390	Carak
210391	Dundun Farmer
210392	Dundun Farmer
210393	Dundun Looklook
210394	Dundun Looklook
210395	Grey Mane Stalker
210396	Grey Mane Stalker
210397	Grey Mane Scratcher
210398	Grey Mane Scratcher
210399	Blue-eyed Sylphen
210400	Blue-eyed Sylphen
210401	Fluttering Sylphen
210402	Grave Sparkle
210403	Grave Sparkle
210404	Thorned Ampha
210405	Thorned Ampha
210406	Dundun Lookout
210407	Grey Mane Patrol
210408	Grey Mane Strongfur
210409	Hatata the Torturer
210410	Kobold Cook
210411	Ice Lake Sparkie
210412	Ice Lake Sparkie
210413	Tentacled Lobnite
210414	Ice Crasaur
210415	Ice Crasaur
210416	Frost Slink
210417	Frost Slink
210418	Ice Airon
210419	Ice Airon
210420	Qooqoo
210421	Needletail Karnif
210422	Needletail Karnif
210423	Blackpaw Karnif
210424	Blackpaw Karnif
210425	Wild Tog
210426	Wild Tog
210427	Wild Tog
210428	Grave Robbing Smuggler
210429	Grave Robbing Smuggler
210430	Grave Robbing Duellist
210431	Commander Mohen
210432	Shade Tog
210433	Swamp Pluma
210434	Swamp Pluma
210435	Rainbow Slime
210436	Swamp Mosbear
210437	Tusked Mosbear
210438	Swamp Mosbear Cub
210439	Tusked Mosbear Cub
210440	Brownbristle Mosbear
210441	Bigfoot Mosbear
210442	Komu Silverclaw
210443	Grove Malodor
210444	Grove Malodor
210445	Nimble Arachna
210446	Nimble Arachna
210447	Poison Arachna
210448	Sawtooth Karnif
210449	MuMu Worker
210450	MuMu Worker
210451	MuMu Looklook
210452	MuMu Looklook
210453	MuMu Lookout
210454	MuMu Lookout
210455	Black Claw Sharpeye
210456	Black Claw Sharpeye
210457	Feral Black Claw Sharpeye
210458	Black Claw Warrior
210459	Feral Black Claw Warrior
210460	Feral Black Claw Warrior
210461	Black Claw Hunter
210462	Black Claw Hunter
210463	Feral Black Claw Hunter
210464	Tamed Tayga
210465	Tamed Tayga
210466	Tamed Tayga
210467	MuMu Farmer
210468	MuMu Farmer
210469	MuMu Farmer
210470	MuMu Patrol
210471	MuMu Patrol
210472	Veteran MuMu Patrol
210473	Black Claw Patrol
210474	Black Claw Patrol
210475	Feral Black Claw Patrol
210476	Black Claw Stalker
210477	Black Claw Stalker
210478	Feral Black Claw Stalker
210479	Trained Tayga
210480	Trained Tayga
210481	Trained Tayga
210482	Poisonsac Ampha
210483	Poisonsac Ampha
210484	Sprigg Outlaw
210485	Sprigg Outlaw
210486	Blackened Angolem
210487	Blackened Angolem
210488	Blackened Angolem Shardling
210489	Blackened Angolem Shardling
210490	Star Metal Ksellid
210491	Stinking Slime
210492	Crimsontail Ampha
210493	Crimsontail Ampha
210494	Charback Scolopen
210495	Charback Scolopen
210496	Tentacled Lobnite
210497	Methu
210498	Veteran MuMu Looklook
210499	Veteran MuMu Lookout
210500	Swamp Malodor
210501	Black Claw Scratcher
210502	Black Claw Sleekpaw
210503	Brownbristle Mosbear Cub
210504	Grave Robbing Sentry
210505	Grave Robbing Sentry
210506	Grave Robbing Fencer
210507	Grave Robbing Fencer
210508	Brutal Black Claw Spellshifter
210509	Brutal Black Claw Spellshifter
210510	Comrade Sumarhon
210511	Missing Black Claw Searcher
210512	Black Claw Seeker
210513	Black Claw Tracer
210514	Swift Tayga
210515	Ugly Slime
210516	Transparent Waterworm
210517	Transparent Waterworm
210518	Oblivion Obscura
210519	Oblivion Obscura
210520	Impetusium Gargoyle
210521	Impetusium Gargoyle
210522	Splash Spirit
210523	Cyclone Spirit
210524	Big Cargo Box
210525	Big Cargo Box
210526	Longnecked Pecku
210527	Longnecked Pecku
210528	Watch Bodyguard
210529	Watch Bodyguard
210530	Watch Shaman
210531	Watch Shaman
210532	Commander Gattban
210533	Brutal Black Claw Bodyguard
210534	Brutal Black Claw Bodyguard
210535	Brutal Black Claw Scratcher
210536	Brutal Black Claw Scratcher
210537	Brutal Black Claw Captain
210538	Brutal Black Claw Warlock
210539	Brutal Black Claw Warlock
210540	Brutal Black Claw Priest
210541	Brutal Black Claw Priest
210542	Brutal Black Claw Breeder
210543	Brutal Black Claw Tamer
210544	Brutal Black Claw Tamer
210545	Fierce Tayga
210546	Fierce Tayga
210547	Wild Tayga
210548	Chieftain Kumbaron
210549	Brutal Black Claw Warrior
210550	Brutal Black Claw Warrior
210551	Brutal Black Claw Hunter
210552	Brutal Black Claw Hunter
210553	Grave Robbing Fencer
210554	Angry Karnif
210555	Angry Karnif
210556	Fierce Tog
210557	Fierce Tog
210558	Brutal Black Claw Searcher
210559	Brutal Black Claw Searcher
210560	Brutal Black Claw Seeker
210561	Brutal Black Claw Seeker
210562	Brutal Black Claw Stalker
210563	Brutal Black Claw Stalker
210564	Starved Mosbear
210565	Swarm
210566	Angry Mosbear
210567	MuMu Herb Gatherer
210568	MuMu Herb Gatherer
210569	Veteran MuMu Herb Gatherer
210570	MuMu Gatherer
210571	MuMu Gatherer
210572	Veteran MuMu Gatherer
210573	Green Ribbit
210574	Green Ribbit
210575	Mist Spirit
210576	Bladestorm Spirit
210577	Splash Spirit
210578	Cyclone Spirit
210579	Dune Potcrab
210580	Kirca
210581	Ruthless Mosbear
210582	Gigantic Box
210583	Brutal Black Claw Stalker
210584	Fierce Mosbear
210585	Arma Snuffler
210586	Arma Snuffler
210587	Crested Pluma
210588	Hero Spirit
210589	Blackbeak Airon
210590	Hulker
210591	Hammerhoof
210592	Vengeful Ghost
210593	Vengeful Ghost
210594	Rusty Threehands
210595	Rooty
210596	Treasure Box
210597	Crested Pluma
210598	Chieftain Masusunu
210599	MuMu Lu
210600	Black Claw Stalker
210601	Black Claw Stalker
210602	Feral Black Claw Stalker
210603	Numurru Quickfist
210604	Darkrain Konunu
210605	Fourpoints
210606	The Peltclaimer
210607	Jahama the Ruthless
210608	Snapping Potcrab
210609	Dundun Highsitter
210610	MuMu Highsitter
210611	MuMu Highsitter
210612	Black Claw Tower Guard
210613	Brutal Black Claw Tower Guard
210614	Brutal Black Claw Tower Stalker
210615	Brutal Black Claw Tower Stalker
210616	Bluewing
210617	Stoneskin Stoffu
210618	Mini Stoffu
210619	Karat Ikid
210620	MuMu Ring
210621	MuMu Zoo
210622	MuMu Zen
210623	MuMu Ang
210624	MuMu Di
210625	Depthcharge
210626	Silverback Haku
210627	Summoned Black Claw Patrol
210628	Summoned Black Claw Patrol
210629	Summoned Black Claw Patrol
210630	Scowl
210631	Mantiga
210632	Krokador
210633	Frightcorn Monster
210634	Minushan's Spirit
210635	Minushan Drakie
210636	Floating Cargo Box
210637	Floating Cargo Box
210638	Floating Cargo Box
210639	Floating Cargo Box
210640	Waterworm
210641	Waterworm
210642	Phantom Defender
210643	Phantom Defender
210644	Zemurru
210645	Highland Sparkle
210646	Highland Sparkle
210647	Snapping Sparkle
210648	Squzii Ironfist
210649	Hill Sparkie
210650	Lake Braxie
210651	Lake Braxie
210652	Greybristle Brax
210653	Sprigg Worker Supervisor
210654	Falls Slink
210655	Fanged Karnif
210656	Grove Pluma
210657	Grove Pluma
210658	Striped Gumi
210659	Nimble Arachnaling
210660	Lake Spirit
210661	Sanga Ribbit
210662	Sanga Ribbit
210663	Juvenile Sparkie
210664	Digging Kerub
210665	Smallfoot Kerub
210666	Wandering Kerub
210667	Porgus
210668	Pinkbeak Airon
210669	Wandering Kerub
210670	Smallhorn Kerub
210671	Bigfoot Kerubar
210672	Brownbristle Braxie
210673	Paruru Slowlegs
210674	Everglade Sylphen
210675	Shortbristle Bellepig
210676	Adult Sparkie
210677	Dukaki Woodcutter
210678	Dukaki Woodcutter
210679	Dukaki Lumberjack
210680	Dukaki Lumberjack
210681	Dukaki Woodcutter
210682	Dukaki Lumberjack
210683	Fierce Grey Worg
210684	Dukaki Sentinel
210685	Dukaki Keeneye
210686	Dukaki Thug
210687	Dukaki Patrol
210688	Thief
210689	Tiny Arachna
210690	Dukaki Lookout
210691	Tursin Gateblocker
210692	Veteran Tursin Gateblocker
210693	Veteran Tursin Gateblocker
210694	Crack Krall Tower Wallarm
210695	Dukaki Follower
210696	Dukaki Follower
210697	Ziloota the Seer
210698	Peon
210699	Shaman
210700	Shaman
210701	Dukaki Woodcutter
210702	Dukaki Woodcutter
210703	Dukaki Lumberjack
210704	Dukaki Lumberjack
210705	Kerub Fighter
210706	Labourer
210707	Secret Tursin Shaman
210708	Tursin Loudmouth Chief
210709	Earth Spirit
210710	Earth Spirit
210711	Frost Wind Spirit
210712	Tursin Protector
210713	Whirlpool Spirit
210714	Secret Agent
210715	Goon
210716	MuMu Secret Patrol
210717	Black Claw Secret Patrol
210718	Bearded Ksellid
210719	Bearded Ksellid
210720	Watch Assaulter
210721	Watch Mage
210722	Hero Spirit
210723	Sorcerer Spirit
210724	Sorcerer Spirit
210725	Ironjaw Sparkle
210726	Hill Sparkie
210727	Sprigg Fighter
210728	Sprigg Fighter
210729	Wanderer Sprigg
210730	Wanderer Sprigg
210731	Sprigg Sentry
210732	Sprigg Sentry
210733	Sprigg Gatherer Supervisor
210734	Grove Sparkie
210735	Eyvindr Peon
210736	Eyvindr Peon
210737	Eyvindr Sailor
210738	Eyvindr Sailor
210739	Overseer Redtum
210740	Tursin Loudmouth
210741	Contaminated Sylphen
210742	Contaminated Sylphen
210743	Eninte
210744	Tiny Cave Arachna
210745	Arachna
210746	Elder Sparkle
210747	Stumptail Tog
210748	Greybristle Brax
210749	Greybristle Braxie
210750	Grey Mane Stalker
210751	High Spellshifter Abija
210752	Umkata the Restless
210753	Kuninasha
210754	Poison Arachna
210755	Grove Vespine
210756	Moss Spirit
210757	Black Humpback Worg
210758	Manduri Gatherer
210759	Manduri Hunter
210760	Piercing Vespine
210761	Moss Spirit
210762	Black Humpback Worg
210763	Manduri Gatherer
210764	Manduri Hunter
210765	Fidget
210766	Stoneskull Monitor
210767	Skurv
210768	Piercing Vespine
210769	Black Humpback Worg
210770	Manduri Looter
210771	Manduri Fighter
210772	Swamp Slime
210773	Stoneskull Monitor
210774	Kerubian Gatherer
210775	Redthroat Crestlich
210776	Wasteland Kurin
210777	Twiggy Gnarl
210778	Skurv
210779	Mottled Basilisk
210780	Swamp Slime
210781	Roaring Monitor
210782	Trisqeek
210783	Kerubian Gatherer
210784	Desert Crestlich
210785	Wasteland Kurin
210786	Dried Gnarl
210787	Yellowtail Spiner
210788	Fighter
210789	Raider
210790	Desert Crestlich
210791	Foraging Kurin
210792	Mottled Basilisk
210793	Dried Gnarl
210794	Bighorn Baku
210795	Snapping Spiner
210796	Fighter
210797	Raider
210798	Foraging Kurin
210799	Acheron Drake
210800	Maned Basilisk
210801	Rattletail Scolopen
210802	Bighorn Baku
210803	Striped Maeki
210804	Ancient Caryatid
210805	Flame Spirit
210806	Snapping Spiner
210807	Flame Spirit
210808	Acheron Drake
210809	Wasteland Basilisk
210810	Rattletail Scolopen
210811	Razorwing Pecku
210812	Whitelegged Baku
210813	Striped Maeki
210814	Ancient Caryatid
210815	Galatia
210816	Beleffon
210817	Springwater Pluma
210818	Skurv
210819	Fantail Crestlich
210820	Wasteland Basilisk
210821	Thorntail Scolopen
210822	Desert Kselliki
210823	Carapace Kselliki
210824	Desert Kselliki
210825	Whitelegged Baku
210826	Razorwing Pecku
210827	Springwater Spirit
210828	Watch Patrol
210829	Watch Guard
210830	Wily Maeki
210831	Mamaki Flagbearer
210832	Wasteland Drake
210833	Wasteland Drakie
210834	Mamaki Worker
210835	Mamaki Peon
210836	Mamaki Tracker
210837	Mamaki Watcher
210838	Kaidan Bigmouth
210839	Kaidan Wallarm
210840	Kaidan Sharpeye
210841	Springwater Pluma
210842	Skurv
210843	Fantail Crestlich
210844	Dune Basilisk
210845	Thorntail Scolopen
210846	Desert Ksellid
210847	Carapace Ksellid
210848	Desert Kselliki
210849	Carapace Kselliki
210850	Desert Kselliki
210851	Wasteland Drakie
210852	Grey Drake
210853	Wasteland Drake
210854	Wild Tipolid
210855	Wily Maeki
210856	Razorwing Pecku
210857	Springwater Spirit
210858	Watch Patrol
210859	Watch Guard
210860	Supervisor Kargas
210861	Mamaki Flagbearer
210862	Mamaki Worker
210863	Mamaki Peon
210864	Mamaki Tracker
210865	Mamaki Watcher
210866	Kaidan Loudmouth
210867	Kaidan Charger
210868	Kaidan Sharpeye
210869	Kaidan Plantygrunt
210870	Queen Mediarch
210871	Bladebeak Crestlich
210872	Dune Basilisk
210873	Dune Ampha
210874	Klaw Worker
210875	Stoneshell Kselliki
210876	Stonescale Kselliki
210877	Stoneshell Kselliki
210878	Stoneshell Ksellid
210879	Carapace Ksellid
210880	Red-tipped Sheluk
210881	Sandspout Spirit
210882	Meshwing Skyray
210883	Echina
210884	Disturbed Temptress
210885	Sandstorm Fangwing
210886	Ancient Bloodwing
210887	Grassland Rynoce
210888	Wild Tipolid
210889	Fierce Drake
210890	Violent Drake
210891	Veteran Kaidan Charger
210892	Crack Kaidan Plantygrunt
210893	Crack Kaidan Scout
210894	Chieftain Ulkato
210895	Virago Looter
210896	Bladebeak Crestlich
210897	Desert Caltrops
210898	Stoneshell Ksellid
210899	Stonescale Ksellid
210900	Dune Ampha
210901	Red-tipped Sheluk
210902	Hookhorn Keraton
210903	Sandspout Spirit
210904	Whiptail Skyray
210905	Charmed Temptress
210906	Sandstorm Fangwing
210907	Vampiric Bloodwing
210908	Klaw Worker
210909	Speedy
210910	Sandhill Ksellid
210911	Klaw Soldier
210912	Grassland Rynoce
210913	Sand Spirit
210914	Mottled Tipolid
210915	Hunter Griffo
210916	Pretor Looter
210917	Klaw Gatherer
210918	Devourer Sheluk
210919	Wasteland Ampha
210920	Hookhorn Keraton
210921	Pale Fangwing
210922	Sandstorm Spirit
210923	Tornado Spirit
210924	Tornado Spirit
210925	Charmed Temptress
210926	Whiptail Skyray
210927	Vampiric Bloodwing
210928	Klaw Seeker
210929	Queen Klawterun
210930	Long-tusked Rynoce
210931	Sand Spirit
210932	Mottled Tipolid
210933	Hunter Griffo
210934	Pretor Looter
210935	Virago Sentinel
210936	Desert Caltrops
210937	Steelback Ksellid
210938	Tigric Hunter
210939	Ancient Caltrops
210940	Hunter Griffon
210941	Vicious Fangwing
210942	Blackmane Keraton
210943	Shadow Bloodwing
210944	Klaw Seeker
210945	Horned Rynoce
210946	Scout Vaegir
210947	Scout Fighter
210948	Hulking Tipolid
210949	Skurv
210950	Troll Looter
210951	Hunter Griffon
210952	Pretor Chaser
210953	Virago Scavenger
210954	The Iceheart Queen
210955	Steelback Ksellid
210956	Tigric Hunter
210957	Inflamed Temptress
210958	Virago Scavenger
210959	Troll Looter
210960	Skurv
210961	Horned Rynoce
210962	Kerubiel Looter
210963	Vicious Fangwing
210964	Blackmane Keraton
210965	Shadow Bloodwing
210966	Klaw Fighter
210967	Lichna the Cruel
210968	Scout Vaegir
210969	Scout Fighter
210970	Isson
210971	Tigric Fighter
210972	Spiral Skyray
210973	Inflamed Temptress
210974	Needlethorn Keraton
210975	Steel Ksellid
210976	Kerubian Hunter
210977	Kerubiel Fighter
210978	Fierce Rynoce
210979	Troll Outlaw
210980	Granite Gorgon
210981	Ferocious Griffon
210982	Burning Barghest
210983	Pretor Sentinel
210984	Spiral Skyray
210985	Needlethorn Keraton
210986	Kerubian Hunter
210987	Kerubiel Fighter
210988	Fierce Rynoce
210989	Tigric Sentinel
210990	Troll Outlaw
210991	Granite Gorgon
210992	Burning Barghest
210993	Magma Spirit
210994	Ferocious Griffon
210995	Pretor Sentinel
210996	Burning Barghest
210997	Kerubiel Ringleader
210998	Tigric Sentinel
210999	Akeras Stripeback
211000	Troll Fighter
211001	Ironhorn Gorgon
211002	Magma Spirit
211003	Canyon Griffon
211004	Mamaki Patrol
211005	Mamaki Butcher
211006	Mamaki Bruiser
211007	Burning Barghest
211008	Chief Krukel
211009	Mamaki Butcher
211010	Mamaki Bruiser
211011	Mamaki Vigilante
211012	Lepharist Assaulter
211013	Lepharist Defender
211014	Kaidan Tracker
211015	Crater Barghest
211016	Kaidan Tracker
211017	Kaidan Fighter
211018	Kaidan Loudmouth
211019	Kaidan Shaman
211020	Kaidan Healer
211021	Lepharist Assaulter
211022	Lepharist Defender
211023	Assassin
211024	Lepharist Healer
211025	Sorcerer
211026	Mamaki Vigilante
211027	Assassin
211028	Lepharist Healer
211029	Sorcerer
211030	Lepharist Footsoldier
211031	Lepharist Defence Commander
211032	Supervisor Penteros
211033	Kaidan Loudmouth
211034	Kaidan Warmonger
211035	Kaidan Loudmouth Boss
211036	Kaidan Shaman
211037	Kaidan Healer
211038	Chieftain Shaku
211039	Chieftain Kurka
211040	Grand Chieftain Saendukal
211041	Andre
211042	Raider
211043	Gruesome Oris
211044	Grunt
211045	Kirrin
211046	Whitehawk Ettin
211047	Worg
211048	Kirrin
211049	Cracktooth Ettin
211050	Frillneck2
211051	Humpback Worg
211052	Frillneck2
211053	Humpback Worg
211054	Trainee Scout
211055	Basilisk
211056	Kerubiel Sentinel
211057	Agrint Sapling
211058	Red Spotted Basilisk
211059	Clodworm
211060	Black Spotted Clodworm
211061	Kerubiel Sentinel
211062	Kerubiel Looter
211063	Frillneck2
211064	Trainee Scout
211065	Scout Fighter
211066	Algae-Covered Box
211067	Drifting Wooden Box
211068	Fanged Jellyfish
211069	Fanged Jellyfish
211070	Algae-Covered Box
211071	Drifting Wooden Box
211072	Kerubiel Patrol
211073	Kerubiel Looter
211074	Firescar
211075	Red Spotted Basilisk
211076	Clodworm
211077	Black Spotted Clodworm
211078	Lumbering Agrint
211079	Greenclaw Rotron
211080	Centipede
211081	Ruined Soil Spirit
211082	Drynac
211083	Wattled Basilisk
211084	Dirty Cargo Box
211085	Drynac
211086	Bonetail
211087	Lumbering Agrint
211088	Dedrun the Sentinel
211089	Greenclaw Rotron
211090	Centipede
211091	Contaminated Terra Spirit
211092	Banshee
211093	Boggart
211094	Anubite Sentinel
211095	Warrior
211096	Assassin
211097	Redeyed Bloodwing
211098	Kirrin
211099	Ancient Elyos Spirit
211100	Drynac
211101	Splintered Rotron
211102	Ragged Bloodwing
211103	Moaning Banshee
211104	Ragged Boggart
211105	Anubite Sentinel
211106	Warrior
211107	Assassin
211108	Priest
211109	Watch Leader
211110	Spotted Crynac
211111	Motheaten Agrint
211112	Fog Slime
211113	Overlord
211114	Spiner
211115	KlawLv1
211116	KlawLv2
211117	Ruined Earth Spirit
211118	Klaw Gatherer
211119	Klaw Warden
211120	KlawLv1
211121	Klaw Assaulter
211122	Kirrin
211123	Pincerjaw Laupede
211124	Petrahulk
211125	Venomfang Crynac
211126	Motheaten Agrint
211127	Fog Slime
211128	Overlord
211129	Spiner
211130	Whitewave
211131	Splintered Rotron
211132	Fortune
211133	Anubite Looter
211134	Ragged Bloodwing
211135	Ancient Elyos Spirit
211136	Sobbing Banshee
211137	Ragged Boggart
211138	Manduri Thug
211139	Manduri Thrower
211140	Ancient Guardian Spirit
211141	Ancient Priest Spirit
211142	Sobbing Banshee
211143	Ruined Earth Spirit
211144	Decayed Earth Spirit
211145	Klaw Defender
211146	Klaw Sentinel
211147	Klaw Gatherer
211148	Klaw Warden
211149	Pincerjaw Laupede
211150	Petrahulk
211151	Manduri Thug
211152	Manduri Thrower
211153	Ancient Elyos Spirit
211154	Anubite Looter
211155	Ancient Gladiator Spirit
211156	Ancient Sorcerer Spirit
211157	Manduri Beater
211158	Manduri Thrower
211159	Decayed Earth Spirit
211160	Klaw Defender
211161	Klaw Sentinel
211162	Vampire
211163	Gorgon
211164	Bloodwing
211165	Overlord
211166	Fatalian Laupede
211167	Crack Kishar Wallarm
211168	Crack Kishar Loudmouth
211169	Tigric Looter
211170	Tigric Looter
211171	Aeution Firemane
211172	Twisting Windwisp
211173	Lich
211174	Brutal Zombie
211175	Crack Kishar Wallarm
211176	Crack Kishar Loudmouth
211177	Kishar Firemaster
211178	Kishar Keeper of Mysteries
211179	Insane Guard
211180	Insane Scout
211181	Centipede
211182	Overlord
211183	Gorgon
211184	Specter
211185	Ghost
211186	Vampire
211187	Dravilla
211188	Bloodwing
211189	Priest
211190	Sentinel
211191	Sentry
211192	Crowned Drynac
211193	Graveknight
211194	Quake Spirit
211195	Finned Basilisk
211196	Gellar
211197	Lich
211198	Ethereal Windwisp
211199	Zombie
211200	Thorn Clodworm
211201	Crack Kishar Tracker
211202	Kishar Firemaster
211203	Kishar Keeper of Mysteries
211204	Insane Guard
211205	Insane Scout
211206	Overlord
211207	Centipede
211208	Priest
211209	Sentry
211210	Sentinel
211211	Gorgon
211212	Gorgon
211213	Specter
211214	Thorn Clodworm
211215	Whiptail Drynac
211216	Gorgon
211217	Lich
211218	Zombie
211219	Overlord
211220	Finned Basilisk
211221	Templar
211222	Sentinel
211223	Priest
211224	High Sorceress
211225	Divine Terra Spirit
211226	Graveknight Warrior
211227	Trained Drake
211228	Crusader
211229	Sentry
211230	Water Spirit Lv3
211231	Shifting Windwisp
211232	Ancient Dark Spirit
211233	Captured Ghost
211234	Virago
211235	Blackflame Obscura
211236	Graveknight Warrior
211237	Gorgon
211238	Lich
211239	Zombie
211240	Naga Templar
211241	Redwing Drake
211242	Specter
211243	Crusader
211244	Sentry
211245	Wave Spirit
211246	Shifting Windwisp
211247	Cruel Specter
211248	Virago
211249	Ancient Dark Spirit
211250	Blackflame Obscura
211251	Lich
211252	Ghost
211253	Riplip Vampire
211254	Graveknight Fighter
211255	Naga Templar
211256	Grunt
211257	Churl
211258	Medic
211259	Lich Priest
211260	Defiant Water Spirit
211261	Grunt
211262	Churl
211263	Medic
211264	Windwisp
211265	Medeus the Vile
211266	Merciless Specter
211267	Ghost
211268	Riplip Vampire
211269	Hook Vampire
211270	Dark Warrior
211271	Nagarant Spiritmaster
211272	Wasteland Kurin
211273	Centipede
211274	Thorntail Scolopen
211275	Vicious Fangwing
211276	Granite Gorgon
211277	Petrahulk
211278	Devourer Sheluk
211279	Brutal Black Claw Bodyguard
211280	Brutal Black Claw Scratcher
211281	Brutal Black Claw Tracer
211282	Brutal Black Claw Head Priest
211283	Brutal Black Claw Seeker
211284	Grey Mane Stalker
211285	Marshland Mudthorn
211286	Marshland Mudthorn
211287	Sticky Mudthorn
211288	Sticky Mudthorn
211289	Poison Mudthorn
211290	Poison Mudthorn
211291	Elyos Earth Spirit
211292	Soil Spirit
211293	Lake Ksellid
211294	Explosive Trap
211295	Lacerating Trap
211296	Watch Commander
211297	Troublesome Ettin
211298	Savvy Daru
211299	Sunset Sylphen
211300	Wailing Tayga
211301	Shade Arachna
211302	Ruthless Worg
211303	Tog
211304	Troublesome Ettin
211305	Savvy Daru
211306	Sunset Sylphen
211307	Wailing Tayga
211308	Starved Tayga
211309	Shade Arachna
211310	Ruthless Worg
211311	Tog
211312	Shadow Arachna
211313	Angry Worg
211314	Grove Sylphen
211315	Spriggan Gatherer
211316	Spriggle Hunter
211317	Bluenet Fungen
211318	Tumbling Fungie
211319	Mud Spirit
211320	Grove Sylphen
211321	Spriggan Gatherer
211322	Spriggle Hunter
211323	Bluenet Fungen
211324	Tumbling Fungie
211325	Bluehide Monitor
211326	Moonflower
211327	Mud Spirit
211328	Rock Spirit
211329	Tog
211330	Tog
211331	Obscura
211332	Kirrin
211333	Kalgolem
211334	Bulky Petrahulk
211335	Spriggan Rustler
211336	Spriggle Warden
211337	Fungen
211338	Bluehide Monitor
211339	Gourd Ksellid
211340	Salt Scolopen
211341	Crestlich
211342	Moonflower
211343	Obscura
211344	Kirrin
211345	Desert Caryatid
211346	Kalgolem
211347	Bulky Petrahulk
211348	Desert Vespine
211349	Gourd Ksellid
211350	Salt Scolopen
211351	Desert Sparkie
211352	Ampha
211353	Scavenging Gryphu
211354	Crestlich
211355	Moonflower
211356	Bulky Buffalid
211357	Blackwater Spirit
211358	LehparistAssassinD
211359	LehparistWarriorD
211360	Basilisk
211361	Drake
211362	Obscura
211363	Kirrin
211364	Desert Caryatid
211365	Kalgolem
211366	Gigantic Petrahulk
211367	Kentari Sentinel
211368	Kentari Fighter
211369	Longlegged Baku
211370	Desert Vespine
211371	Laggard Ksellid
211372	Mushy One-eye
211373	Blacktail Scolopen
211374	Desert Sparkie
211375	Ampha
211376	Scavenging Gryphu
211377	Crestlich
211378	Bulky Buffalid
211379	Blackwater Spirit
211380	FireSpiritLv1D
211381	Watch Assassin
211382	Watch Fighter
211383	Assault Commander
211384	Basilisk
211385	Drake
211386	Blazing Obscura
211387	Kirrin
211388	Gigantic Petrahulk
211389	SpriggLv2
211390	SpriggLv3
211391	Kentari Sentinel
211392	Kentari Fighter
211393	Chieftain Suroot
211394	Virago
211395	Ruthless Tayga
211396	Shade Malodor
211397	Baku
211398	Brax
211399	Laggard Ksellid
211400	Scolopen
211401	Worg
211402	Worg
211403	Necrophagic Gryphu
211404	Crestlich
211405	FireSpiritLv1D
211406	FireSpiritLv2D
211407	FireSpiritLv3D
211408	Brutal Ice Claw Stalker
211409	Brutal Ice Claw Warrior
211410	Ice Claw Pawsoldier
211411	Munmun Lookout
211412	Munmun Sentinel
211413	Munmun Brave
211414	Munmun Maned Warrior
211415	LehparistWarriorD
211416	LehparistPriestD
211417	Basilisk
211418	Drake
211419	Blazing Obscura
211420	Reckless Petrahulk
211421	SpriggLv2
211422	SpriggLv3
211423	Tigric
211424	Tigric
211425	Virago
211426	Ruthless Tayga
211427	Shade Malodor
211428	Baku
211429	Brax
211430	Lazy Ksellid
211431	Scolopen
211432	Worg
211433	Worg
211434	FireSpiritLv2D
211435	FireSpiritLv3D
211436	Ice Claw Hunter
211437	Brutal Ice Claw Tamer
211438	Brutal Ice Claw Spellshifter
211439	Brutal Ice Claw Stalker
211440	Brutal Ice Claw Warrior
211441	Ice Claw Pawsoldier
211442	Munmun Lookout
211443	Munmun Sentinel
211444	Munmun Brave
211445	Munmun Maned Warrior
211446	LehparistWarriorD
211447	LehparistPriestD
211448	Blackscale Basilisk
211449	Fire-eating Barghest
211450	Arkanis Guardian
211451	Kalgolem
211452	Voluptuous Temptress
211453	Wiggling Wriggot
211454	Keraton
211455	Burning Spirit
211456	Brutal Ice Claw Tamer
211457	Brutal Ice Claw Summoner
211458	Brutal Ice Claw Guard
211459	Brutal Ice Claw Scratcher
211460	Brutal Ice Claw Healer
211461	Chieftain Kiwanunu
211462	Blackscale Basilisk
211463	Heartless Drake
211464	Fire-eating Barghest
211465	Arkanis Guardian
211466	Kalgolem
211467	Voluptuous Temptress
211468	Wiggling Wriggot
211469	Keraton
211470	Burning Spirit
211471	Ember Spirit
211472	Blaze Basilisk
211473	Heartless Drake
211474	Dark Barghest
211475	Gargoyle
211476	Kalgolem
211477	Hypnotic Temptress
211478	Floating Wriggot
211479	Keraton
211480	Kirrin
211481	Shade Malodor
211482	Heartless Worg
211483	Virago
211484	Poisontip Scolopen
211485	Spriggan Fighter
211486	SpriggLv3
211487	Ember Spirit
211488	Flamelick Spirit
211489	Drake
211490	KlawLv1D
211491	Temptress
211492	Virago
211493	Poisontip Scolopen
211494	Shade Malodor
211495	Heartless Worg
211496	Redclaw Keraton
211497	Suspicious Granker
211498	Kirrin
211499	Spriggan Fighter
211500	Spriggan Looter
211501	Drake
211502	Klaw Spy
211503	Klaw Patrol
211504	Temptress
211505	Virago Looter
211506	Malodor
211507	Ferocious Worg
211508	Keraton
211509	Suspicious Granker
211510	Kirrin
211511	LehparistAssassinD
211512	LehparistWizardD
211513	Maeki
211514	Jeweled Kalgolem
211515	Klaw Patrol
211516	Virago Looter
211517	Malodor
211518	Chaintail Scolopen
211519	Ferocious Worg
211520	Proud Granker
211521	KirrusTuningD
211522	Strong Tipolid
211523	Halabana Ambusher
211524	LehparistWizardD
211525	LehparistFighterNamedD
211526	Maeki
211527	Broad Kalgolem
211528	Troll
211529	Trollkin Thief
211530	Virago Executor
211531	Mamootie
211532	Adult Mamut
211533	Hungry Sheluk
211534	Chaintail Scolopen
211535	Cruel Worg
211536	Proud Granker
211537	KirrusTuningD
211538	Strong Tipolid
211539	Halabana Sentinel
211540	Bodyguard
211541	Maeki
211542	Broad Kalgolem
211543	KlawLv1D
211544	Troll
211545	Trollkin Thief
211546	Virago Executor
211547	Giant Mamut
211548	Starved Sheluk
211549	Goldtail Scolopen
211550	Weird Granker
211551	KirrusTuningD
211552	KirrusTuningDMammoth
211553	EarthSpiritLv3D
211554	Halabana Sentinel
211555	Bodyguard
211556	Maeki
211557	Klaw Peon
211558	Klaw Sentinel
211559	Troll
211560	Trollkin
211561	Virago
211562	Searcher Tayga
211563	Mamootie
211564	Adult Mamut
211565	Ruthless Sheluk
211566	Goldtail Scolopen
211567	Hunter Arachna
211568	Weird Granker
211569	KirrusTuningD
211570	Powerful Tipolid
211571	EarthSpiritLv3D
211572	EarthSpiritLv4D
211573	Mist Mane Spellshifter
211574	Brutal Mist Mane Watcher
211575	Brutal Mist Mane Pawsoldier
211576	Mist Mane Scratcher
211577	Mist Mane Bodyguard
211578	Dundun Fastlegs
211579	Dundun Fastlegs Dragonbound
211580	Nunu Lookout
211581	Nunu Brave
211582	Nunu Farmer
211583	Citadel Assassin
211584	Citadel Defender
211585	Citadel Curate
211586	Cunning Maeki
211587	Klaw Sentinel
211588	Searcher Tayga
211589	Giant Mamut
211590	Scolopen
211591	Hunter Arachna
211592	Cranky Granker
211593	Powerful Tipolid
211594	Mist Mane Stalker
211595	Brutal Mist Mane Stalker
211596	Brutal Mist Mane Summoner
211597	Not Spawned_Mist Mane Elite Dark Sorcerer
211598	Brutal Mist Mane Medic
211599	Brutal Mist Mane Watcher
211600	Mist Mane Scratcher
211601	Brutal Mist Mane Pawsoldier
211602	Nunu Lookout
211603	Nunu Brave
211604	Nunu Farmer
211605	Citadel Assassin
211606	Citadel Defender
211607	Citadel Curate
211608	Brutal Mist Mane Stalker
211609	Brutal Mist Mane Summoner
211610	Brutal Mist Mane Medic
211611	Brutal Mist Mane Guard
211612	Brutal Mist Mane Scratcher
211613	Greathealer Hamina
211614	Greatpriest Maropapa
211615	Brutal Mist Mane Major
211616	Citadel Outrider
211617	Citadel Elite Bodyguard
211618	LehparistPriestD
211619	Citadel Dark Mage
211620	Raider
211621	Infernus
211622	Sprigg Robber
211623	Canyon Ribbit
211624	Crusader
211625	Draconute Vaegir
211626	Naga Gladiator
211627	Crusader
211628	Crusader
211629	Draconute Ranger
211630	Draconute Ranger
211631	Naga Templar
211632	Blaze Spirit
211633	Desert Spirit
211634	Crater Spirit
211635	Crater Spirit
211636	LF3 Fire Spirit Lv3 40
211637	LF3 Fire Spirit Lv3 41
211638	LF3 Fire Spirit Lv4 41
211639	LF3 Fire Spirit Lv4 42
211640	LF3 Wind Spirit Lv3 36
211641	LF3 Wind Spirit Lv3 37
211642	Divine Sea Spirit
211643	Treasure Box
211644	Treasure Box
211645	Queen Vespine
211646	Reckless Kurin
211647	Reckless Kurin
211648	Hulking Kurin
211649	Snaggletooth
211650	Repulsive Clodworm
211651	Wriggling Clodworm
211652	Razorwing Gryphu
211653	Queen Klawtaka
211654	Thorntail Skyray
211655	Thorntail Skyray
211656	Poisonous Drynac
211657	Poisonous Drynac
211658	Oasis Spirit
211659	Fireeyes Shantura
211660	Elite Mage
211661	Immortalus
211662	Virago Robber
211663	Virago Robber
211664	Virago Outlaw
211665	Bastion Drudge
211666	Bastion Plodder
211667	Bastion Worker
211668	Experimental Pretor
211669	Horned Tipolid
211670	Horned Tipolid
211671	Knuckledragger Trollkin
211672	Knuckledragger Trollkin
211673	Speedy Trollkin
211674	Mean Tukroll
211675	Razorjaw
211676	Fierce Maeki
211677	Fierce Maeki
211678	Tamed Tipolid
211679	Moomba the Earthshaker
211680	Mottled Slink
211681	Web Crasaur
211682	Armoured Sparkle
211683	Armoured Sparkle
211684	Crimsontail Pluma
211685	Crimsontail Pluma
211686	Hooked Sylphen
211687	Hissing Frillneck
211688	Hissing Frillneck
211689	Giant Hissing Frillneck
211690	Sawtooth Frillneck
211691	Sawtooth Frillneck
211692	Wasteland Tipolid
211693	Failed Pretor
211694	Researcher
211695	Virago Scout
211696	Kamtak the Destroyer
211697	Greatmage Teotem
211698	Greathealer Quvak
211699	Kantu
211700	Summoner Klacha
211701	Grand Chieftain Saendukal
211702	Highpriest Rhipel
211703	Commander Xenon
211704	Spiritmaster Shapiel
211705	Highmage Wyron
211706	Adult Mamut
211707	Fantail Crestlich
211708	Watch Patrol
211709	Watch Guard
211710	Spiritmaster Czubarto
211711	Bladeclaw
211712	Sartemon the Insane
211713	Millennium Laupede
211714	Chieftain Mamaku
211715	Raging Kraterr
211716	Steelclaw Griffon
211717	Steelclaw Griffo
211718	Lepharist Fighter
211719	Lepharist Fighter
211720	Lepharist Commander
211721	Bastion Drudge
211722	Bastion Plodder
211723	Lepharist Outrider
211724	Lepharist Outrider
211725	Lepharist Apprentice Mage
211726	Lepharist Apprentice Mage
211727	Lekion
211728	Virago Sentinel
211729	Virago Sentinel
211730	Rock Mountain Griffon
211731	Gust Spirit
211732	Kerubian Fighter
211733	Longtailed Skyray
211734	Flurry Spirit
211735	Ancient Bloodwing
211736	Ruthless Fangwing
211737	Eracus Gargoyle
211738	Flurry Spirit
211739	Air Spirit
211740	Mistryl
211741	Merciless Ancient Bloodwing
211742	Merciless Ancient Bloodwing
211743	Blade Fangwing
211744	Blade Fangwing
211745	Nightstalker
211746	Alluring Temptress
211747	Alluring Temptress
211748	Enticing Temptress
211749	Enticing Temptress
211750	Selcuris Dreamweaver
211751	Draft Spirit
211752	Draft Spirit
211753	Thundermane
211754	Rotting Gnarl
211755	Prison Spirit
211756	Long-Eared Fangwing
211757	Ruthless Ancient Bloodwing
211758	Scaly Skyray
211759	Scaly Skyray
211760	Seductive Temptress
211761	Seductive Temptress
211762	Venomous Skyray
211763	Venomous Skyray
211764	Dekita
211765	Crouching Eracus Gargoyle
211766	Crouching Eracus Gargoyle
211767	Eracus Mugolem
211768	Eracus Mugolem
211769	Gurkel the Ancient
211770	Veteran Mamaki Butcher
211771	Veteran Mamaki Bruiser
211772	Mamaki Seeker
211773	Mamaki Seeker
211774	Veteran Mamaki Vigilante
211775	Crack Kaidan Warmonger
211776	Crack Kaidan Warmonger
211777	Kaidan Special Tracker
211778	Mystic Kaidan Shaman
211779	Kaidan Bonemender
211780	Trained Maeki
211781	Blackclaw Fangwing
211782	Relentless Bloodwing
211783	Flirtatious Temptress
211784	Wild Sandstorm Spirit
211785	Shielded Skyray
211786	Old Eracus Gargoyle
211787	Eracus Mugolem
211788	Huge Mugolem
211789	Huge Eracus Gargoyle
211790	Strong Sandstorm Spirit
211791	Swift Sandstorm Spirit
211792	Elroco
211793	MuMu Mon
211794	MuMu Zoo
211795	Cursed Camu
211796	Cursed Miku
211797	Cursed Muku
211798	Arrogant Amurru
211799	Oozing Clodworm
211800	Chaos Dracus
211801	Mysterious Crate
211802	Treasure Box
211803	Blackshade Bloodwing
211804	Swift Fangwing
211805	Kratia
211806	Mamaki Henchman
211807	Mamaki Henchman
211808	Veteran Mamaki Digger
211809	Mamaki Minion
211810	Mamaki Minion
211811	Veteran Mamaki Gatherer
211812	Harpback
211813	Gossiping Mamaki
211814	Shadow Obscura
211815	Shadow Obscura
211816	Crack Kaidan Patrol
211817	Crack Kaidan Patrol
211818	Special Kaidan Patrol
211819	Special Kaidan Patrol
211820	Prim MuMuka
211821	Reprimanded Mamaki
211822	Treasure Box
211823	Suspicious Box
211824	Mamaki Butcher
211825	Mamaki Butcher
211826	Mamaki Brawler
211827	Mamaki Brawler
211828	Mamaki Cook
211829	Mamaki Cook
211830	Veteran Kaidan Scout
211831	Veteran Kaidan Scout
211832	Trainee Kaidan Scout
211833	Trainee Kaidan Wallarm
211834	Warg
211835	Baby Warg
211836	Scorpin
211837	Crynac
211838	Pitiless Bloodwing
211839	Veteran Mamaki Cook
211840	Veteran Mamaki Cook
211841	Veteran Mamaki Lieutenant
211842	Veteran Mamaki Captain
211843	Speartail Skyray
211844	Raging Obscura
211845	Summoned Sartemon
211846	Mystic Kaidan Head Priest
211847	Eracus Gargoyle
211848	Seductive Temptress
211849	Chaotic Temptress
211850	Gazing Oculazen
211851	Watchful Oculazen
211852	Skyray Hatchling
211853	Spying Skyray
211854	Crisius
211855	Treasure Box
211856	Treasure Box
211857	Treasure Box
211858	Treasure Box
211859	Treasure Box
211860	Treasure Box
211861	Treasure Box
211862	Crack Pathrunner
211863	Crack Pathrunner
211864	Elder Pathrunner
211865	Elder Pathrunner
211866	Changarnerk Shoe Box
211867	Changarnerk Glove Box
211868	Changarnerk Wooden Box
211869	Horned Abex
211870	Horned Abex
211871	Fanged Worg
211872	Fanged Worg
211873	Plump Ettin
211874	Hulking Ettin
211875	Blacktooth Karnif
211876	Steelfur Karnif
211877	Frillneck Hatchling Level 1
211878	Frillneck Juvenile
211879	Sawmane Frillneck
211880	Sawmane Frillneck
211881	Huge Frillneck
211882	Huge Frillneck
211883	Violeteye Sylphen
211884	Violeteye Sylphen
211885	Thorned Moonflower
211886	Thorned Moonflower
211887	Silver Frillneck
211888	Level 2 Frillneck
211889	Redclaw Frillneck
211890	Redclaw Frillneck
211891	Violent Frillneck
211892	Violent Frillneck
211893	Jungle Vespine
211894	Vespine
211895	Huge Moonflower
211896	Huge Moonflower
211897	Gojira
211898	Manduri Beater
211899	Manduri Thrower
211900	Takun the Terrible
211901	Fierce Sylphen
211902	Sylphen
211903	Fetid Malodor
211904	Malodor
211905	Decayed Terra Spirit
211906	Decayed Terra Spirit
211907	Quake Spirit
211908	Spirit King Agro
211909	Trooper
211910	Trooper
211911	Synthesis Researcher
211912	Synthesis Researcher
211913	Lab Researcher
211914	Pretor Pawn
211915	Pretor Pawn
211916	Trained Kirrin
211917	Trained Kirrin
211918	Pretor Sentinel
211919	Pretor Sentinel
211920	Ferocious Kirrin
211921	Ferocious Kirrin
211922	Agrint Sapling
211923	Snapped Gnarl
211924	Troll Brawler
211925	Troll Brawler
211926	Blind Keraton
211927	Blind Keraton
211928	Aged Ginseng
211929	Greyback Bloodwing
211930	Sneering Boggart
211931	Rotten Zombie
211932	Rotten Zombie
211933	Stinking Zombie
211934	Undead Farmer
211935	Undead Farmer
211936	Undead Sharecropper
211937	Undead Servant
211938	Undead Servant
211939	Undead Peon
211940	Striped Porgus
211941	Striped Porgus
211942	Clodworm
211943	Clodworm
211944	Troll Looter
211945	Troll Looter
211946	Redtongue Keraton
211947	Redtongue Keraton
211948	Clayfoot Mudthorn
211949	Clayfoot Mudthorn
211950	Deformed Slime
211951	Sticky Slime
211952	Sticky Slime
211953	Goldenback Arachna
211954	Goldenback Arachna
211955	Piercing Mudthorn
211956	Severed Gnarl
211957	Gnarl
211958	Anubite Patrol
211959	Anubite
211960	Ancient Elyos Spirit
211961	Ancient Elyos Spirit
211962	Brutal Zombie
211963	Greyback Bloodwing
211964	Blackfog Bloodfang
211965	Crying Banshee
211966	Crying Banshee
211967	Sneering Boggart
211968	Boggart
211969	Undead Sharecropper
211970	Undead Labourer
211971	Undead Peon
211972	Undead Worker
211973	Fat Porgus
211974	Undead Porgus
211975	Crowned Drynac
211976	Whiptail Drynac
211977	Anubite Warrior
211978	Anubite Warrior
211979	Gladiator Spirit
211980	Gladiator Spirit
211981	Spellslinger Spirit
211982	Mage Spirit
211983	Smelly Clodworm
211984	Decayed Clodworm
211985	Decayed Clodworm
211986	Warrior Spirit
211987	Warrior Spirit
211988	Shaman Spirit
211989	Shaman Spirit
211990	Gossamos
211991	Summoned Vampire
211992	Fluttering Mudthorn
211993	Fluttering Mudthorn
211994	Mud Waterworm
211995	Mud Waterworm
211996	Rustscale Crynac
211997	Rustscale Crynac
211998	Reinforced Kalgolem
211999	Souled Stone
212000	Anubite Fighter
212001	Anubite Fighter
212002	Altar Caryatid
212003	Caryatid
212004	Gladiator Spirit
212005	Gladiator Spirit
212006	Vortex Waterworm
212007	Sandbank Waterworm
212008	Akairun of Medeus
212009	Graveknight Fighter
212010	Kaidan Scout
212011	Kaidan Brute
212012	Mamaki Butcher Boss
212013	Mamaki Bruiser Boss
212014	Mamaki Butcher Boss
212015	Mamaki Bruiser Boss
212016	Veteran Mamaki Guard
212017	Veteran Mamaki Guard
212018	Tough Mamaki Patrol
212019	Crack Kaidan Slasher
212020	Crack Kaidan Slasher
212021	Kaidan Juggernaut
212022	Kaidan Juggernaut
212023	Crack Kaidan Smasher
212024	Crack Kaidan Smasher
212025	Crack Kaidan Skullcracker
212026	Crack Kaidan Blocker
212027	Crack Kaidan Blocker
212028	Kaidan Blocker Lieutenant
212029	Kaidan Blocker Boss
212030	Kaidan Smackstopper
212031	Kaidan Smackstopper
212032	Kaidan Smackstopper
212033	Crack Kaidan Captain
212034	Kaidan Raider
212035	Kaidan Raider
212036	Kaidan Raider Boss
212037	Crack Kaidan Outrider
212038	Crack Kaidan Outrider
212039	Crack Outrider Boss
212040	Crack Kaidan Lancer
212041	Crack Kaidan Lancer
212042	Kaidan Lancer Boss
212043	Crack Kaidan Chucker
212044	Crack Kaidan Chucker
212045	Crack Chucker Boss
212046	Mystic Kaidan Witchdoctor
212047	Mystic Kaidan Witchdoctor
212048	Elder Kaidan Witchdoctor
212049	Crack Kaidan Soothsayer
212050	Crack Kaidan Soothsayer
212051	Elder Kaidan Soothsayer
212052	Mystic Kaidan Lama
212053	Mystic Kaidan Lama
212054	Mystic Kaidan Greatlama
212055	Klaw Sentry
212056	Klaw Gatherer
212057	Griffonix
212058	Crack Kaidan Charger
212059	Crack Kaidan Charger
212060	Crack Kaidan Wallarm
212061	Crack Kaidan Wallarm
212062	Veteran Smackstopper
212063	Veteran Smackstopper
212064	Crack Kaidan Grappler
212065	Crack Kaidan Grappler
212066	Crack Kaidan Slicer
212067	Crack Kaidan Slicer
212068	Crack Kaidan Snapper
212069	Crack Kaidan Snapper
212070	Crack Kaidan Loudmouth
212071	Crack Kaidan Loudmouth
212072	Kaidan Special Shaman
212073	Kaidan Elite Black Mage
212074	Crack Kaidan Witchdoctor
212075	Crack Kaidan Witchdoctor
212076	Crack Kaidan Lama
212077	Patrol_KaidanScout_30_Ae
212078	Tufted Ettin
212079	Tufted Ettin
212080	Hulking Ettin
212081	Fierce Humpback Worg
212082	Blacktooth Karnif
212083	Steelfur Karnif
212084	Longhorn Abex
212085	Longhorn Abex
212086	Stonescale Monitor
212087	Mottled Monitor
212088	Spitting Mudthorn
212089	Spitting Mudthorn
212090	Indigo Arachna
212091	Snapped Gnarl
212092	Sluggish Zombie
212093	Sluggish Zombie
212094	Redeyed Bloodwing
212095	Rockscale Monitor
212096	Watch Footsoldier
212097	Watch Seeker
212098	Watch Reviver
212099	Mist Bloodwing
212100	Agrint
212101	Bigbell Basilisk
212102	Rockscale Monitor
212103	Thornleg Arachna
212104	Branchling Agrint
212105	Branchling Agrint
212106	Undead Worker
212107	Undead Labourer
212108	Blacksnout Porgus
212109	Blacksnout Porgus
212110	Blackfog Bloodfang
212111	Vicious Specter
212112	Ethereal Windwisp
212113	Tentacled Mudthorn
212114	Contaminated Water Spirit
212115	Divine Sea Spirit
212116	Wailing Moroch
212117	Greybeard
212118	Flinch
212119	Little Floel
212120	Queen Taklaw
212121	Stench
212122	Melita Poisonthorn
212123	Shadekirrin Lutis
212124	Rinokero
212125	Depie the Loner
212126	Miserly Iscraw
212127	Furol the Grey
212128	Midas
212129	Amalen the Forlorn
212130	Butler Duterran
212131	DrynacNamed_42_Ae
212132	Lambos
212133	Dishella
212134	Equitatus Hero
212135	Polymorphing Fungen
212136	Klaw Sentry
212137	Klaw Gatherer
212138	Klaw Assaulter
212139	Giant Rakeclaw Frillneck
212140	Giant Rakeclaw Frillneck
212141	Giant Rakeclaw Frillneck
212142	Gojira's Baby
212143	Jaku the Glutton
212144	The Curser's Spirit
212145	Ragenon Souleater
212146	Miserable Prote
212147	Toxic Ribbit
212148	Toxic Slime
212149	Test Subject Kirrin
212150	Variant Kirrin
212151	Chairman Garnis
212152	Lab Researcher
212153	Lab Researcher
212154	Medic
212155	Security Guard
212156	Vaegir
212157	Fighter
212158	Test Subject Pretor
212159	Primary Fusion
212160	Secondary Fusion
212161	Tertiary Fusion
212162	Test Subject Slime
212163	Test Subject Moonflower
212164	Deshirung the Blimp
212165	Test Subject Zombie
212166	Test Subject Agrint
212167	Sapling Rotron
212168	Vice Chairman
212169	Special Lab Ambusher
212170	Special Lab Fighter
212171	Special Lab Security Guard
212172	Special Lab Defender
212173	Gatekeeper
212174	Librarian Selima
212175	Expert Lab Scholar
212176	Expert Lab Scholar
212177	Expert Lab Scholar
212178	Special Lab Strategist
212179	Special Lab Fencer
212180	Special Lab Vaegir
212181	Head Chef Pamsey
212182	Chef Paymey
212183	Expert Lab Investigator
212184	Expert Lab Medic
212185	Special Lab Overseer
212186	Special Lab Footsoldier
212187	Special Lab Footsoldier
212188	Special Lab Assassin
212189	Special Lab Assassin
212190	Special Lab Sniper
212191	RM-108c
212192	RM-113B
212193	Pretor Key Keeper
212194	Pretor Lab Sentry
212195	Pretor Lab Sentry
212196	Hungry Mudthorn
212197	Laboratory Mudthorn
212198	Laboratory Mudthorn
212199	Laboratory Rotron
212200	Expert Lab Researcher
212201	Special Lab Bodyguard
212202	The Gatekeeper
212203	Enhanced Pretor
212204	Enhanced Rotron
212205	Perfected Pretor
212206	Perfected Mudthorn
212207	Perfected Rotron
212208	Exmoor
212209	Lab Director
212210	Head Supervisor
212211	RM-78c
212212	Crack Kishar Charger
212213	Crack Kishar Cracker
212214	Crack Kishar Grappler
212215	Crack Kishar Grappler
212216	Crack Grappler Boss
212217	Crack Kishar Raider
212218	Crack Kishar Raider
212219	Crack Kishar Trooper
212220	Crack Kishar Trooper
212221	Kishar Firemaster
212222	Kishar Healer
212223	Kishar Footsoldier
212224	Kishar Outlaw
212225	Kishar Loudmouth
212226	Kishar Lama
212227	Chieftain Chantar
212228	Kishar Grappler Captain
212229	Kishar Assault Boss
212230	Head Kishar Healer
212231	Head Chef Paparu
212232	Chef Nonoki
212233	Tantuka the Blacksmith
212234	High Shaman Kanshasha
212235	Insane Cracker
212236	Insane Slicer
212237	Insane Loudmouth
212238	Insane Loudmouth
212239	Insane Loudmouth Boss
212240	Insane Dark Shaman
212241	Insane Dark Shaman
212242	Insane Curser
212243	Insane Slasher
212244	Insane Outrider
212245	Insane Tracker
212246	Insane Sorcerer
212247	Chieftain Kunpapa
212248	Insane Slicer Boss
212249	Insane Lama
212250	Insane Loudmouth Chief
212251	Crack Kishar Crusher
212252	Crack Kishar Stabber
212253	Kishar Aiontalker
212254	Insane Charger
212255	Insane Zealot
212256	Insane Lancer
212257	Raider
212258	Raider
212259	Medic
212260	Medic
212261	Crack Kishar Slasher
212262	Crack Kishar Slicer
212263	Crack Kishar Seeker
212264	Kishar Painweaver
212265	Kishar Greatpriest
212266	Commander Ashutang
212267	Medic Mahashi
212268	Raky Redmagma
212269	Skinripper
212270	Indratu Tearlach
212271	Indratu Patrol Head
212272	Indratu Sansua
212273	Ironhorn Drake
212274	Iron Horn Drakie
212275	Flamehide Monitor
212276	Baby Flamehide Monitor
212277	Indratu Sansua
212278	Greatmage Shivhaz
212279	Captain Zorejas
212280	Asan
212281	Guardian Vingeveu
212282	Bulwark Jeshuchi
212283	Watcher Zapiel
212284	Vinsev's Servant
212285	Draconute Outrider
212286	Mutilator
212287	Mutilator
212288	Naga Templar Guard
212289	Indratu Guard
212290	Indratu Guard
212291	Headhunter
212292	Headhunter
212293	Nagarant Valiant
212294	Naga Gladiator Guard
212295	Naga Gladiator Guard
212296	Indratu Fighter
212297	Indratu Spiritmaster
212298	Nagarant Dark Mage
212299	Nagarant Dark Mage
212300	Nagarant Destroyer
212301	Indratu Combat Mage
212302	Nagarant Dark Priest
212303	Nagarant Dark Priest
212304	Nagarant Head Priest
212305	Indratu Combat Priest
212306	Deputy Hanuman
212307	Commander Gitimuka
212308	High Priest Yatri
212309	Branyaka the Weary
212310	High Mage Brashuna
212311	Scout Dehavi
212312	Indratu Assassin
212313	Indratu Captain
212314	Bollvig Blackheart
212315	Ulan
212316	Hallion
212317	Exedil
212318	Graveknight Crusader
212319	Lich High Priest
212320	Nolantis Gargoyle
212321	Dark Bloodwing
212322	Lurking Gargoyle
212323	Equitatus Fighter
212324	Equitatus Hero
212325	Equitatus Shadow Warrior
212326	Crack Kishar Scout
212327	Kishar Firemaster
212328	Kishar Healer
212329	Azos Rainroot
212330	King Klawtan
212331	Captain Berus
212332	Treasure Box
212333	Treasure Box
212334	Treasure Box
212335	Treasure Box
212336	Treasure Box
212337	Treasure Box
212338	Treasure Box
212339	Treasure Box
212340	Treasure Box
212341	The Keykeeper
212342	Key Eater
212343	Gatekeeper Kirrin
212344	Bonepicker Bloodwing
212345	Pecku
212346	Pitiless Graveknight
212347	Obsidia
212348	Simunai
212349	Deckhand's Spirit
212350	Mate's Spirit
212351	Chaoslord Kalabar
212352	Tamed Tayga
212353	Wild Tayga
212354	Tenacious Drake
212355	Algae-Covered Box
212356	Algae-Covered Box
212357	Algae-Covered Box
212358	Algae-Covered Box
212359	Tamed Monitor
212360	Octacide
212361	Cobalt Starturtle
212362	Sea Crasaur
212363	Sand Potcrab
212364	Ice Lake Pluma
212365	Ice Lake Pluma
212366	Frost Crasaur
212367	Frost Crasaur
212368	Ice Slink
212369	Ice Slink
212370	Mean Ettin
212371	Quick Daru
212372	Snowy Crasaur
212373	Grey Brax
212374	Grey Brax
212375	Rock Spirit
212376	Grove Arachna
212377	Grove Arachna
212378	Stinging Arachna
212379	Snapping Potcrab
212380	Starturtle
212381	Brook Starturtle
212382	Thicket Sparkie
212383	Thicket Sparkie
212384	Firefly Sparkie
212385	Firefly Sparkie
212386	Florescent Sparkie
212387	Florescent Sparkie
212388	Armour Wing Sparkle
212389	Armour Wing Sparkle
212390	Desert Snuffler
212391	Desert Snuffler
212392	Saltongue Snuffler
212393	Rattletail Crynac
212394	Rattletail Crynac
212395	Masked Crynac
212396	Guzzling Kurin
212397	Guzzling Kurin
212398	Greedy Kurin
212399	Auburn Baku
212400	Auburn Baku
212401	Hungry Gryphu
212402	Stinky Clodworm
212403	Stinky Clodworm
212404	Wiggling Clodworm
212405	Suspicious Stone
212406	Suspicious Stone
212407	Sharpened Stone
212408	Dark Lake Spirit
212409	Dark Lake Spirit
212410	Fierce Sheluk
212411	Angry Sheluk
212412	Stinky Laupede
212413	Stinky Laupede
212414	Spectral Soldier
212415	Spectral Soldier
212416	Warrior Spirit
212417	Warrior Spirit
212418	Mage Spirit
212419	Mage Spirit
212420	Watch Inspector
212421	Blacktail Scolopen
212422	Armoured Snuffler
212423	Sharpened Stone
212424	Angry Sheluk
212425	Agile Arachna
212426	Agile Arachna
212427	Brutal Ice Claw Seeker
212428	Razorclaw Scolopen
212429	Ironback Snuffler
212430	Pointed Stone
212431	Stubborn Abex
212432	Stubborn Abex
212433	Violent Tayga
212434	Violent Tayga
212435	Munmun Gatherer
212436	Munmun Gatherer
212437	Nimble Maeki
212438	Nimble Maeki
212439	Tenacious Maeki
212440	Ruby Keraton
212441	Ruby Keraton
212442	Black Mask Spiner
212443	Black Mask Spiner
212444	Obsidian Spiner
212445	Black Slime
212446	Black Slime
212447	Klaw Searcher
212448	Klaw Searcher
212449	Tenacious Maeki
212450	Tree Keraton
212451	Obsidian Spiner
212452	Lava Barghest
212453	Lava Barghest
212454	Observing Oculazen
212455	Observing Oculazen
212456	Sulphur Slime
212457	Sulphur Slime
212458	Crawling Clodworm
212459	Crawling Clodworm
212460	Red Scale Basilisk
212461	Red Scale Basilisk
212462	Lava Basilisk
212463	Yellow Wing Vespine
212464	Yellow Wing Vespine
212465	Wasp Vespine
212466	Rainbow Laupede
212467	Rainbow Laupede
212468	Emerald Laupede
212469	Festering Clodworm
212470	Festering Clodworm
212471	Obsidian Gorgon
212472	Obsidian Gorgon
212473	Angry Kalgolem
212474	Angry Kalgolem
212475	Enraged Kalgolem
212476	Wrathful Petrahulk
212477	Wrathful Petrahulk
212478	Mighty Petrahulk
212479	Flame Fungie
212480	Flame Fungie
212481	Brassback Scolopen
212482	Winged Ear Rynoce
212483	Winged Ear Rynoce
212484	Arrogant Pecku
212485	Arrogant Pecku
212486	Haughty Pecku
212487	Imposing Crestlich
212488	Imposing Crestlich
212489	Splendid Crestlich
212490	Virago Huntress
212491	Virago Huntress
212492	Virago Warrior
212493	Virago Warrior
212494	Cruel Worg
212495	Scoop Tail Tipolid
212496	Halabana Fighter
212497	Injured Lepharist Fighter
212498	Halabana Sentinel
212499	Injured Lepharist Sentinel
212500	Halabana Mage
212501	Halabana Mage
212502	Thornscale Crynac
212503	Thornscale Crynac
212504	Scoop Tail Tipolid
212505	White Tuft Bloodwing
212506	White Tuft Bloodwing
212507	Big Wing Vespine
212508	Big Wing Vespine
212509	Weathered Kalgolem
212510	Klaw Peon
212511	Research Explorer
212512	Tough Explorer
212513	Fertile Soil Spirit
212514	Fertile Soil Spirit
212515	Bountiful Spirit
212516	Bountiful Spirit
212517	Bountiful Earth Spirit
212518	Bountiful Earth Spirit
212519	Briny Water Spirit
212520	Briny Water Spirit
212521	Murky Lake Spirit
212522	Murky Lake Spirit
212523	Diffuse Mist Spirit
212524	Verdant Sparkie
212525	Verdant Sparkie
212526	Burnished Sparkie
212527	Burnished Sparkie
212528	Sawteeth Jaw Sparkle
212529	Sawteeth Jaw Sparkle
212530	Furtive Trico
212531	Furtive Trico
212532	Young Furtive Trico
212533	Obstinate Abex
212534	Obstinate Abex
212535	Troll Bandit
212536	Troll Bandit
212537	Starved Karnif
212538	Hungry Karnif
212539	Hungry Karnif
212540	Ruthless Karnif
212541	Heartless Karnif
212542	Heartless Karnif
212543	Stiff-necked Abex
212544	Ebonhood Bloodwing
212545	Grumpy Mosbear
212546	Mean Mosbear
212547	Mean Mosbear
212548	Mean Mosbear Cub
212549	Mean Mosbear Cub
212550	Baying Mosbear
212551	Wailing Mosbear
212552	Wailing Mosbear
212553	Violent Tayga
212554	Heartless Tayga
212555	Brutal Mist Mane Spellshifter
212556	Brutal Mist Mane Acolyte
212557	Heartless Tayga
212558	Mist Mane Stalker
212559	Kishar Juggernaut
212560	Kishar Juggernaut
212561	Kishar Scrapper
212562	Kishar Scrapper
212563	Kishar Smackstopper
212564	Kishar Smackstopper
212565	Kishar Big Wallarm
212566	Crack Kishar Slicer
212567	Kishar Gotchas
212568	Kishar Gotchas
212569	Kishar Shaman
212570	Kishar Eerie
212571	Kishar Eerie
212572	Kishar Weird Eerie
212573	Kishar Weird Eerie
212574	Kishar Good Healer
212575	Kishar Flowerer
212576	Kishar Flowerer
212577	Crack Kishar Crusher
212578	Crack Kishar Stabber
212579	Kishar Aiontalker
212580	Insane Charger
212581	Insane Zealot
212582	Insane Lancer
212583	Kishar Big Chopper
212584	Kishar Big Chopper
212585	Pointed Starcrab
212586	Indratu Combat Priest
212587	Smelly Clodworm
212588	Guardian Drafala
212589	Ebon Sorcerer Lich
212590	Ebon Sorcerer Lich
212591	Equitatus Deathbringer
212592	Equitatus Zealot
212593	Equitatus Zealot
212594	Unfest Berserker
212595	Unfest Berserker
212596	Cursed Warrior Shade
212597	Cursed Warrior Shade
212598	Cursed Fighter Shade
212599	Cursed Warlock Shade
212600	Cursed Mage Shade
212601	Cursed Mage Shade
212602	Cursed Curate Shade
212603	Cursed Priest Shade
212604	Cursed Priest Shade
212605	Tattered Bloodwing
212606	Dark Mage Lich
212607	Unfest Berserker
212608	Starved Vampire
212609	Guardian Vampire
212610	Human Test Subject
212611	Klaw Scouter
212612	Klaw Scouter
212613	Klaw Looker
212614	Captain Kabaltu
212615	Snoop
212616	Glasses Sylphen
212617	Blue-eyed Sylphen
212618	Klaw Spy
212619	Dirty Clodworm
212620	Gold Arachna
212621	Goldthorn Arachna
212622	Goldthorn Arachna
212623	Tiny Gold Arachna
212624	Tiny Gold Arachna
212625	Agile Arachna
212626	Black Arachna
212627	Black Arachna
212628	Tiny Black Arachna
212629	Tiny Black Arachna
212630	Cave Laupede
212631	Cave Laupede
212632	Wiggling Clodworm
212633	Ice Claw Hunter
212634	Brutal Ice Claw Tamer
212635	Kentari Sentinel
212636	Halabana Ambusher
212637	Halabana Trooper
212638	Halabana Healer
212639	Halabana Healer
212640	Iron Paw Kalsek
212641	Head Hamok
212642	Azure Fungen
212643	Captain Subaku
212644	King Zugog
212645	Weeping Bigalia
212646	Queen Sper
212647	Black Tears Sequoel
212648	King Consierd
212649	Deputy Lamipedon
212650	Weary Fidelio
212651	Spirit Guardian
212652	Spirit High Mage
212653	Chieftain Promakis
212654	Millennium Eka
212655	Queen Octanu
212656	Octanu's First Spawn
212657	Octanu's Second Spawn
212658	Third Baby of Octanu
212659	Ginseng Digger Boss
212660	Gigantic Sulphur Slime
212661	Fire Canyon Guardian
212662	Lonely Tusker
212663	Mistress Harfuia
212664	Wanderer Kunnenar
212665	Banished Farhir
212666	Abandoned Gerik
212667	Munmun Looksee
212668	Munmun Patrol
212669	Brutal Ice Claw Herbalist
212670	Brutal Ice Claw Guard
212671	Brutal Ice Claw Guard
212672	Brutal Ice Claw Sentry
212673	Brutal Ice Claw Raider
212674	Brutal Ice Claw Raider
212675	Annual Ginseng
212676	Arkanis Gargoyle
212677	Arkanis Gargoyle
212678	Arkanis Mugolem
212679	Arkanis Mugolem
212680	Ruins Caryatid
212681	Ruins Caryatid
212682	Water Room Keeper
212683	Wind Room Keeper
212684	Fire Room Keeper
212685	Ferocious Drake
212686	Ferocious Drake
212687	Cruel Drake
212688	Cruel Drake
212689	Illusion Temptress
212690	Illusion Temptress
212691	Oblivion Temptress
212692	Oblivion Temptress
212693	Necrotic Obscura
212694	Necrotic Obscura
212695	Ebonmist Obscura
212696	Ebonmist Obscura
212697	Fiery Obscura
212698	Fiery Obscura
212699	Inferno Obscura
212700	Inferno Obscura
212701	Old Arkanis Gargoyle
212702	Aged Arkanis Guard
212703	Aged Arkanis Guard
212704	Ancient Mugolem
212705	Ancient Runed Mugolem
212706	Ancient Runed Mugolem
212707	Sundered Caryatid
212708	Sky Temple Caryatid
212709	Sky Temple Caryatid
212710	Black Stone Kalgolem
212711	Black Stone Kalgolem
212712	Black Rock Kalgolem
212713	Black Rock Kalgolem
212714	Hardened Kalgolem
212715	Hardened Kalgolem
212716	Kalgolem Destroyer
212717	Kalgolem Destroyer
212718	Nunu Vine Warrior
212719	Nunu Vine Warrior
212720	Nunu Rake Warrior
212721	Armed Tayga
212722	Armoured Tayga
212723	Armoured Tayga
212724	Brutal Mist Mane Breeder
212725	Brutal Mist Mane Tamer
212726	Brutal Mist Mane Scratcher
212727	Brutal Mist Mane Scratcher
212728	Mist Mane Reserve
212729	Brutal Mist Mane Patroller
212730	Brutal Mist Mane Scout
212731	Brutal Mist Mane Tracker
212732	Brutal Mist Mane Priest
212733	Brutal Mist Mane Priest
212734	Brutal Mist Mane Dark Mage
212735	Brutal Mist Mane Dark Mage
212736	Brutal Mist Mane Guardian
212737	Brutal Mist Mane Guardian
212738	Brutal Mist Mane Grappler
212739	Brutal Mist Mane Grappler
212740	Brutal Mist Mane Clincher
212741	Brutal Mist Mane Bodyguard
212742	Brutal Mist Mane Bodyguard
212743	Brutal Mist Mane Protector
212744	Brutal Mist Mane Raider
212745	Veteran Klaw Guard
212746	Veteran Klaw Sentinel
212747	Veteran Klaw Patroller
212748	Veteran Klaw Patroller
212749	Klaw Fighter
212750	Klaw Fighter
212751	Veteran Klaw Searcher
212752	Veteran Klaw Searcher
212753	Young Klaw Guard
212754	Young Klaw Guard
212755	Young Klaw Patrol
212756	Young Klaw Patrol
212757	Young Klaw Fighter
212758	Young Klaw Fighter
212759	Young Klaw Looker
212760	Young Klaw Looker
212761	Waterdrop Spirit
212762	Corrupt Water Spirit
212763	Corrupt Water Spirit
212764	Corrupt Spring Spirit
212765	Dust Spirit
212766	Corrupt Soil Spirit
212767	Corrupt Soil Spirit
212768	Corrupt Earth Spirit
212769	Breeze Spirit
212770	Corrupt Wind Spirit
212771	Corrupt Wind Spirit
212772	Corrupt Air Spirit
212773	Torch Spirit
212774	Corrupt Blaze Spirit
212775	Corrupt Blaze Spirit
212776	Nightmare Obscura
212777	Corrupt Fire Spirit
212778	Corrupt Fire Spirit
212779	Protection Kalgolem
212780	Corrupt Flame Spirit
212781	Destroyer Obscura
212782	Guardian Kalgolem
212783	Merciless Fire Spirit
212784	Flame Spirit
212785	Blue Gem Kalgolem
212786	Red Gem Kalgolem
212787	Fire Temple Mugolem
212788	Lurker Gargoyle
212789	Power Kalgolem
212790	Power Kalgolem
212791	Forgotten Kalgolem
212792	Aetheric Kalgolem
212793	Invincible Kalgolem
212794	Kalgolem of Magic
212795	Vindictive Obscura
212796	Vindictive Obscura
212797	Terror Obscura
212798	Howling Obscura
212799	Howling Obscura
212800	Havoc Obscura
212801	Lurker Gargoyle
212802	Aetheric Mugolem
212803	Aetheric Mugolem
212804	Creaking Box
212805	Creaking Box
212806	Sentry Mugolem
212807	Crouching Gargoyle
212808	Temple Caryatid
212809	Brutal Mist Mane Sorcerer
212810	Brutal Ice Claw Dark Mage
212811	Ice Claw Alpha
212812	Great Healer Natama
212813	Chieftain Zubaba
212814	Ancient Ginseng
212815	Servile Kalbak
212816	Klaw Spawnguard
212817	Klaw Spawnmaster
212818	Klaw Spawnlord
212819	King Klawtun
212820	Klaw Comitatus
212821	Queen Taran
212822	Nanny Nuk
212823	Destroyer Hamitemon
212824	Flame Judge Bolcan
212825	Arkanis Cornerstone
212826	Craggy Lakrum
212827	Ilaina Aetherleech
212828	Sawteeth Lehul
212829	Soul Ripping Hazan
212830	Sentinel Ulika
212831	Stone Fist Safiro
212832	Testivorus
212833	Wind Key Guardian
212834	Water Room Guardian
212835	Fire Key Guardian
212836	Wind Room Guardian
212837	Fire Room Guardian
212838	Pyrrhos
212839	Blue Crystal Molgat
212840	Lava Gatneri
212841	Flame Branch Flavi
212842	Black Smoke Asparn
212843	Tough Sipus
212844	Silver Blade Rotan
212845	Broken Wing Kutisen
212846	Kromede the Corrupt
212847	Queen Kint
212848	Commander Ulugant
212849	Katerios
212850	Vaelath
212851	Andrastar
212852	Tyre the Loyal
212853	Kellanas
212854	Tyre the Loyal
212855	Citadel Dark Mage
212856	Head Cook Zifbaum
212857	Harmilden's Tipolid
212858	Architect Ikeadi
212859	Supervisor Harmilden
212860	Ascended Pretor
212861	Spiritchaser Parunru
212862	Kianopapa the Shadow
212863	Seasoned Nunu Farmer
212864	Nunu Guardchief
212865	Mist Mane General
212866	Brutal Mist Mane Curate
212867	Brutal Mist Mane Warlock
212868	Hook Humnadun
212869	Eye of Death Makama
212870	Big Fang Kruk
212871	Chieftain Hapanunu
212872	Chieftain Nuaka
212873	Chieftain Muhamurru
212874	Grand Chieftain Kasika
212875	Frostmane Lestin
212876	Flame Judge Bolcan
212877	Protector Karhel
212878	Goblet Guard Denlavis
212879	Chairman Wonshikutz
212880	Visionmaster Omutata
212881	Citadel Labourer
212882	Citadel Labourer
212883	Citadel Peon
212884	Citadel Fighter
212885	Citadel Fighter
212886	Citadel Overseer
212887	Citadel Overseer
212888	Citadel Guard
212889	Citadel Guard
212890	Citadel Raider
212891	Citadel Vaegir
212892	Citadel Vaegir
212893	Citadel Patroller
212894	Citadel Patroller
212895	Citadel Mage
212896	Citadel Mage
212897	Citadel Dark Sorcerer
212898	Citadel Healer
212899	Citadel Healer
212900	Citadel Recruit
212901	Citadel Sergeant
212902	Citadel Dragoon
212903	Citadel Fencer
212904	Citadel Fencer
212905	Citadel High Overseer
212906	Citadel High Overseer
212907	Citadel Sentry
212908	Citadel Sentry
212909	Citadel Charger
212910	Citadel Infiltrator
212911	Citadel Infiltrator
212912	Citadel Blademaster
212913	Citadel Blademaster
212914	Citadel Assassin
212915	Citadel Recondo
212916	Citadel Recondo
212917	Citadel Scout
212918	Citadel Arcanist
212919	Citadel Arcanist
212920	Citadel Dark Mage
212921	Citadel Warlock
212922	Citadel Warlock
212923	Citadel Chanter
212924	Citadel Chanter
212925	Citadel Acolyte
212926	Citadel Acolyte
212927	Citadel Mender
212928	Treasure Box
212929	Treasure Box
212930	Treasure Box
212931	Treasure Box
212932	Treasure Box
212933	Treasure Box
212934	Treasure Box
212935	Treasure Box
212936	Treasure Box
212937	Treasure Box
212938	Treasure Box
212939	Treasure Box
212940	Treasure Box
212941	Treasure Box
212942	Treasure Box
212943	Treasure Box
212944	Treasure Box
212945	Treasure Box
212946	Treasure Box
212947	Treasure Box
212948	Treasure Box
212949	Treasure Box
212950	Treasure Box
212951	Treasure Box
212952	Treasure Box
212953	Treasure Box
212954	Treasure Box
212955	Treasure Box
212956	Red Wooden Box
212957	Worn Wooden Box
212958	Iron-clad Wooden Box
212959	Klaw Royal Guard
212960	Lab Outrider
212961	Lab Warrior
212962	Lab Charger
212963	Lab Charger
212964	Lab Patroller
212965	Lab Patroller
212966	Lab Healer
212967	Lab Healer
212968	Corpse Clodworm
212969	Pretor Guard
212970	Pretor Guard
212971	Spirit Archer
212972	Spirit Archer
212973	Spirit Priest
212974	Spirit Priest
212975	Lab Medic
212976	Lab Captain
212977	Flame Spirit
212978	Seasoned Nunu Lookout
212979	Brutal Mist Mane Raider
212980	Nunu Patrol
212981	Mist Mane Patroller Recruit
212982	Brutal Mist Mane Recruit
212983	Tamed Tayga
212984	Savage Tayga
212985	Urank
212986	Gutuk
212987	Searing Waterworm
212988	Searing Waterworm
212989	Caldera Mamut
212990	Veteran Klaw Sentinel
212991	Veteran Klaw Seeker
212992	Assassin Specter
212993	Ice Claw Guard
212994	Annual Ginseng
212995	Tripeed Monster
212996	Aukwi
212997	Docile Gorgon
212998	Mystic Kaidan Head Priest
212999	Experimental Pretor
213000	Wily Kundu
213001	Kumonga
213002	Violent Tayga
213003	Injured Lepharist Fighter
213004	Injured Lepharist Sentinel
213005	Gulux
213006	Paksigue
213007	Plains Vespine
213008	Plains Vespine
213009	Blue Jaw Monitor
213010	Blue Jaw Monitor
213011	Meek Crestlich
213012	Meek Crestlich
213013	Black Branch Gnarl
213014	Black Branch Gnarl
213015	Red Thorn Monitor
213016	Red Thorn Monitor
213017	Menacing Karnif
213018	Menacing Karnif
213019	Wailing Karnif
213020	Malek Drakie
213021	Malek Drakie
213022	Snowy Mosbear
213023	Snowy Mosbear
213024	Huge Snowy Mosbear
213025	Silver Granker Fawn
213026	Silver Granker Fawn
213027	Snowy Kirrin
213028	Snowy Kirrin
213029	Spriggle Gatherer
213030	Spriggle Gatherer
213031	Spriggle Bundler
213032	Silver Granker
213033	Odd Granker
213034	Young Odd Granker
213035	Roaring Karnif
213036	Roaring Karnif
213037	Cold Terra Spirit
213038	Cold Terra Spirit
213039	Cold Earth Spirit
213040	Cold Earth Spirit
213041	Poisoned Slime
213042	Anubite Vigilante
213043	Anubite Vigilante
213044	Pale Zombie
213045	Pale Zombie
213046	Graveknight Sellsword
213047	Amethyst Caltrops
213048	Amethyst Caltrops
213049	Crouching Caltrops
213050	Ice Tail Kirrin
213051	Ice Tail Kirrin
213052	Quartz Tail Kirrin
213053	Malek Drakie
213054	Amethyst Drakie
213055	White Wriggot
213056	White Wriggot
213057	Gorgon
213058	Crouching Caltrops
213059	Floating Caltrops
213060	Ice Fang Kirrin
213061	Ice Fang Kirrin
213062	Wriggot
213063	Wriggot
213064	Amethyst Drakie
213065	Amethyst Drakie
213066	Shining Malekor
213067	Shining Malekor
213068	Glittering Malekor
213069	Wriggot
213070	Holy Amethyst
213071	Large Holy Amethyst
213072	Floating Caltrops
213073	Pretor Scout
213074	Pretor Scout
213075	Black Armour Kirrin
213076	Black Armour Kirrin
213077	Quartz Fang Kirrin
213078	Snowy Brax
213079	Snowy Brax
213080	Alpine Gorgon
213081	Alpine Gorgon
213082	Pale Worg
213083	Pale Worg
213084	Iceghost Warrior
213085	Iceghost Warrior
213086	Iceghost Mage
213087	Iceghost Mage
213088	Iceghost Priest
213089	Iceghost Priest
213090	Snow Snuffler
213091	Snow Snuffler
213092	Snowy Tayga
213093	Snowy Tayga
213094	Ferocious Tayga
213095	Snowy Ettin
213096	Frost Eye Ettin
213097	Frost Eye Ettin
213098	Greedy Ettin
213099	Greedy Ettin
213100	White Hair Larail
213101	Ferocious Tayga
213102	Cruel Tayga
213103	Snowy Kurin
213104	White Hair Kurin
213105	Snowy Mamut
213106	Snowy Mamut
213107	Snowy Mamootie
213108	Snowy Mamootie
213109	Mamut Soul
213110	Mamut Soul
213111	Mamootie Spirit
213112	Mamootie Spirit
213113	Spriggle Sentinel
213114	Spriggle Raider
213115	Spriggle Raider
213116	Frozen Earth Spirit
213117	Frozen Earth Spirit
213118	Icy Earth Spirit
213119	Frozen Terra Spirit
213120	Frozen Terra Spirit
213121	Icy Terra Spirit
213122	Ice Petrahulk
213123	Ice Petrahulk
213124	Quartz Petrahulk
213125	Canyon Trico
213126	Canyon Trico
213127	Canyon Trico Foal
213128	Frostmane Trico
213129	Frostmane Trico
213130	Frost Granker Fawn
213131	Frost Granker Fawn
213132	Frost Granker
213133	Virago Tracker
213134	Virago Tracker
213135	Virago Tundra Hunter
213136	Virago Tundra Hunter
213137	Ice Canyon Griffo
213138	Ice Canyon Griffon
213139	Ice Canyon Griffon
213140	Frozen Agrint
213141	Frozen Agrint
213142	Frost Agrint
213143	Worn Kalgolem
213144	Worn Kalgolem
213145	Basalt Kalgolem
213146	Hungry Undead Worg
213147	Hungry Undead Worg
213148	Chubby Porgus
213149	Chubby Porgus
213150	Obese Porgus
213151	Undead Farmer
213152	Undead Farmer
213153	Weeping Banshee
213154	Weeping Banshee
213155	Pale Boggart
213156	Pale Boggart
213157	Toothy Boggart
213158	Frost Agrint
213159	Cold Agrint
213160	Obsidian Kalgolem
213161	Obsidian Kalgolem
213162	Anair Spiritwarrior
213163	Anair Spiritwarrior
213164	Anair Spiritmage
213165	Anair Spiritmage
213166	Gloomy Specter
213167	Gloomy Specter
213168	Vengeful Obscura
213169	Vengeful Obscura
213170	Graveknight Soldier
213171	Graveknight Soldier
213172	Graveknight Guard
213173	Friar Lich
213174	Friar Lich
213175	RA-75c
213176	RA-75c
213177	Lake Ribbit
213178	Lake Ribbit
213179	Potcrab
213180	Lake Potcrab
213181	Crasaur
213182	Glacier Crasaur
213183	Lobnite
213184	Frost Lobnite
213185	Starcrab
213186	Smallspike Starcrab
213187	Not Spawned_Lake Waterworm
213188	Lake Waterworm
213189	Ice Lake Spirit
213190	Frostmist Spirit
213191	Frostmist Spirit
213192	Ice Ribbit
213193	Ice Ribbit
213194	Lake Potcrab
213195	Hairy Potcrab
213196	Ice Lake Crasaur
213197	Ice Lake Crasaur
213198	Frost Lobnite
213199	Pincer Lobnite
213200	Bigspike Starcrab
213201	Bigspike Starcrab
213202	Ice Waterworm
213203	Ice Waterworm
213204	Anair Spiritsoldier
213205	Anair Spiritarcher
213206	Anair Spiritarcher
213207	Snowy Rynoce
213208	Snowy Rynoce
213209	Cold Land Rynoce
213210	Snowy Kurin
213211	Fang Troll Hunter
213212	Fang Troll Hunter
213213	Trollkin Worker
213214	Trollkin Worker
213215	Cruel Tayga
213216	White Hair Kurin
213217	Pretor Searcher
213218	Pretor Searcher
213219	Obsidian Kirrin
213220	Obsidian Kirrin
213221	Frostspirit Fighter
213222	Frostspirit Fighter
213223	Frostspirit Shaman
213224	Frostspirit Shaman
213225	Frostspirit Sentinel
213226	Frostspirit Sentinel
213227	Frostspirit Healer
213228	Frostspirit Healer
213229	Bakarma Crusader
213230	Bakarma Crusader
213231	Bakarma Raider
213232	Bakarma Raider
213233	Black Branch Gnarl
213234	Cold Cyclone Spirit
213235	Cold Cyclone Spirit
213236	Wild Cyclone Spirit
213237	Cold Storm Spirit
213238	Cold Storm Spirit
213239	Snow Storm Spirit
213240	Anair High Spiritmage
213241	Snowy Braxie
213242	Snowy Braxie
213243	Malek Drake
213244	Malek Drake
213245	Not Spawned_Amethyst Drake
213246	Amethyst Drake
213247	Angry Undead Worg
213248	Undead Farmer
213249	Silver Granker
213250	Enchanted Stone
213251	Enchanted Stone
213252	Enchanted Stone
213253	Fierce Daru
213254	Fierce Daru
213255	Mean Daru
213256	Crookhorn Gorgon
213257	Crookhorn Gorgon
213258	Ice Horn Gorgon
213259	Mine Fighter
213260	Mine Fighter
213261	Mine Fencer
213262	Mine Fencer
213263	Mine Drudge
213264	Mine Drudge
213265	Mine Worker
213266	Mine Overseer
213267	Mine Overseer
213268	Mine Trooper
213269	Mine Trooper
213270	Mine Mage
213271	Mine Mage
213272	Mine Sentinel
213273	Mine Sentinel
213274	Mine Warrior
213275	Mine Deathblade
213276	Mine Protector
213277	Mine Protector
213278	Mine Peon
213279	Mine Peon
213280	Mine Labourer
213281	Mine Supervisor
213282	Mine Supervisor
213283	Mine Escort
213284	Mine Bodyguard
213285	Mine Trooper
213286	Mine Trooper
213287	Mine Assassin
213288	Mine Poisoner
213289	Mine Patroller
213290	Mine Patroller
213291	Mine Archmage
213292	Mine Archmage
213293	Mine Jeweler
213294	Mine Jeweler
213295	Mine Chanter
213296	Mine Chanter
213297	Mine High Priest
213298	Mine High Priest
213299	Bakarma Lookout
213300	Bakarma Lookout
213301	Bakarma Legionary
213302	Bakarma Legionary
213303	Bakarma Fighter
213304	Bakarma Agent
213305	Bakarma Agent
213306	Bakarma Spy
213307	Bakarma Manbane
213308	Pet Drake
213309	Pet Drake
213310	Bakarma Patroller
213311	Bakarma Patroller
213312	Bakarma Scalepriest
213313	Bakarma Scalepriest
213314	Crystalhorn Gorgon
213315	Baby Crystalhorn
213316	Greedy Daru
213317	Starved Kurin
213318	Starved Crystalhorn Gorgon
213319	Watch Hunter
213320	Watch Guardian
213321	Watch Guardian
213322	Watch Templar
213323	Watch Templar
213324	Watch Footsoldier
213325	Watch Footsoldier
213326	Watch Outrider
213327	Watch Outrider
213328	Watch Deathblade
213329	Watch Deathblade
213330	Watch Ranger
213331	Watch Ranger
213332	Watch Archmage
213333	Watch Archmage
213334	Watch High Priest
213335	Watch High Priest
213336	Watch Devotee
213337	Watch Devotee
213338	Watch Fighter
213339	Watch Scout
213340	Watch Mage
213341	Watch Healer
213342	Watch Rookie
213343	Watch Trainee
213344	Watch Trainee
213345	Watch Apprentice
213346	Training Pretor
213347	Seiren Seasinger
213348	Seiren Seasinger
213349	Seiren Choralist
213350	Seiren Wavespinner
213351	Seiren Wavespinner
213352	Seiren Wavedancer
213353	Seiren Fishtamer
213354	Seiren Fishtamer
213355	Seiren Whaletamer
213356	Sea Malodor Sprout
213357	Sea Malodor Sprout
213358	Foam Spirit
213359	Foam Spirit
213360	Seafoam Spirit
213361	Sea Potcrab
213362	Sea Potcrab
213363	Sea Starturtle
213364	Sea Starturtle
213365	Red Tail Spiner
213366	Red Tail Spiner
213367	Sea Crynac
213368	Sea Crynac
213369	Seabreeze Skyray
213370	Seabreeze Skyray
213371	Undertow Obscura
213372	Undertow Obscura
213373	Deep Sea Lobnite
213374	Deep Sea Lobnite
213375	Deep Sea Crynac
213376	Bakarma Scaleguard
213377	Bakarma Scaleguard
213378	Bakarma Scalewatch
213379	Bakarma Scaleblade
213380	Bakarma Scaleblade
213381	Bakarma Dragonblade
213382	Bakarma Fangguard
213383	Bakarma Fangguard
213384	Bakarma Clawguard
213385	Bakarma Comitatus
213386	Bakarma Comitatus
213387	Bakarma Destroyer
213388	Bakarma Shadowscale
213389	Bakarma Shadowscale
213390	Bakarma Mistscale
213391	Bakarma Fangblade
213392	Bakarma Fangblade
213393	Bakarma Biteblade
213394	Trained Drakie
213395	Trained Drakie
213396	Trained Monitor
213397	Trained Monitor
213398	Bakarma Breeder
213399	Bakarma Breeder
213400	Bakarma Ranger
213401	Bakarma Ranger
213402	Bakarma Searcher
213403	Bakarma Shadowshot
213404	Bakarma Shadowshot
213405	Bakarma Shadowsnipe
213406	Bakarma Flameshot
213407	Bakarma Flameshot
213408	Bakarma Blazeshot
213409	Bakarma Mystic
213410	Bakarma Mystic
213411	Bakarma Mender
213412	Bakarma Outlaw
213413	Bakarma Outlaw
213414	Bakarma Headhunter
213415	Bakarma Headhunter
213416	Bakarma Protector
213417	Bakarma Protector
213418	Bakarma Bulwark
213419	Bakarma Scourge
213420	Bakarma Scourge
213421	Bakarma Hopecrusher
213422	Bakarma Mutilator
213423	Bakarma Mutilator
213424	Bakarma Lifeender
213425	Bakarma Deathbringer
213426	Bakarma Deathbringer
213427	Bakarma Guardian
213428	Bakarma Supplicant
213429	Bakarma Supplicant
213430	Bakarma Mendicant
213431	Bakarma Dragonpriest
213432	Bakarma Dragonpriest
213433	Bakarma Deathpriest
213434	Vicious Energy
213435	Vicious Energy
213436	Vicious Energy
213437	Bakarma Lifegrabber
213438	Bakarma Lifegrabber
213439	Bakarma Soultwister
213440	Bakarma Black Mage
213441	Bakarma Black Mage
213442	Bakarma Worldbender
213443	Bakarma Worldbender
213444	Bakarma Cursewitch
213445	Bakarma Cursewitch
213446	Bakarma Bloodlock
213447	Bakarma Bloodlock
213448	Bloodlock's Minion
213449	Bloodlock's Minion
213450	Bloodlock's Minion
213451	Bloodlock's Minion
213452	Bloodlock's Minion
213453	Bloodlock's Minion
213454	Bloodlock's Minion
213455	Bloodlock's Minion
213456	Bakarma Scaleguard
213457	Bakarma Scaleguard
213458	Bakarma Scalewatch
213459	Bakarma Scaleblade
213460	Bakarma Scaleblade
213461	Bakarma Dragonblade
213462	Bakarma Fangguard
213463	Bakarma Fangguard
213464	Bakarma Clawguard
213465	Bakarma Shadowscale
213466	Bakarma Shadowscale
213467	Bakarma Mistscale
213468	Bakarma Breeder
213469	Bakarma Breeder
213470	Bakarma Ranger
213471	Bakarma Ranger
213472	Bakarma Searcher
213473	Bakarma Shadowshot
213474	Bakarma Shadowshot
213475	Bakarma Shadowsnipe
213476	Bakarma Mystic
213477	Bakarma Mystic
213478	Bakarma Mender
213479	Bakarma Outlaw
213480	Bakarma Outlaw
213481	Bakarma Headhunter
213482	Bakarma Headhunter
213483	Bakarma Scourge
213484	Bakarma Scourge
213485	Bakarma Hopecrusher
213486	Bakarma Mutilator
213487	Bakarma Mutilator
213488	Bakarma Lifeender
213489	Bakarma Deathbringer
213490	Bakarma Deathbringer
213491	Bakarma Guardian
213492	Bakarma Supplicant
213493	Bakarma Supplicant
213494	Bakarma Mendicant
213495	Bakarma Dragonpriest
213496	Bakarma Dragonpriest
213497	Bakarma Deathpriest
213498	Bakarma Lifegrabber
213499	Bakarma Lifegrabber
213500	Bakarma Soultwister
213501	Bakarma Black Mage
213502	Bakarma Black Mage
213503	Bakarma Cursewitch
213504	Bakarma Cursewitch
213505	Bakarma Bloodlock
213506	Bakarma Bloodlock
213507	Alquimia Soldier
213508	Alquimia Fighter
213509	Alquimia Fighter
213510	Alquimia Guardian
213511	Alquimia Beater
213512	Alquimia Beater
213513	Alquimia Labourer
213514	Alquimia Labourer
213515	Alquimia Overseer
213516	Alquimia Overseer
213517	Alquimia Footsoldier
213518	Alquimia Defender
213519	Alquimia Defender
213520	Alquimia Raider
213521	Alquimia Outrider
213522	Alquimia Outrider
213523	Alquimia Slayer
213524	Alquimia Assassin
213525	Alquimia Assassin
213526	Alquimia Patroller
213527	Alquimia Warden
213528	Alquimia Warden
213529	Alquimia Archmage
213530	Alquimia Archmage
213531	Alquimia Scholar
213532	Alquimia Scholar
213533	Elite Alquimia Blesser
213534	Alquimia Provocateur
213535	Alquimia Provocateur
213536	Alquimia Healer
213537	Alquimia Medic
213538	Alquimia Medic
213539	Alquimia Battlechef
213540	Alquimia Infiltrator
213541	Alquimia Infiltrator
213542	Experimental Pretor
213543	Experimental Kirrin
213544	Watch Neophyte
213545	Watch Novice
213546	Watch Coward
213547	Decaying Zombie
213548	Decaying Zombie
213549	Bakarma Deathblade
213550	Bakarma Lifebringer
213551	Bakarma Drakeblade
213552	Bakarma Lifecrusher
213553	Bakarma Flameraider
213554	Bakarma Grappler
213555	Bakarma Seeker
213556	Bakarma Mender
213557	Bakarma Berseker
213558	Huge Ice Monitor
213559	Huge Ice Monitor
213560	Ice Monitor
213561	Cave Slime
213562	Ice Sting Vespine
213563	Tiny Drakie
213564	Unstable Drakie
213565	Suspicious Plant
213566	Mine Lookout
213567	Mine Outrider
213568	Labourer Tipolid
213569	Turbulent Seafoam
213570	Turbulent Seafoam
213571	Seafoam Rayal
213572	Seafoam Rayal
213573	Seiren Coastguard
213574	Seiren Coastguard
213575	Crusader
213576	Draconute Scout
213577	Chandala Mage
213578	Chandala Scaleguard
213579	Chandala Fangblade
213580	Arena Kirrin
213581	Arena Tigric
213582	Arena Drynac
213583	Warrior Spirit
213584	Mage Spirit
213585	Bakarma Charger
213586	Bakarma Nightmarist
213587	Hungry Ooze
213588	Lucky Golden Saam
213589	Mau Mistclaw
213590	Mau Fogshredder
213591	Mau Cloudseeder
213592	Mau Mistbringer
213593	Mau Nightpiercer
213594	Anubite Lurker
213595	Unfest Templar
213596	Moist Clodworm
213597	Blazing Spirit
213598	Scorching Spirit
213599	Dew Spirit
213600	Murk Spirit
213601	Lichen Spirit
213602	Fetid Earth Spirit
213603	Breeze Spirit
213604	Gust Spirit
213605	Incompetent Recruit
213606	Incompetent Patrol
213607	Incompetent Initiate
213608	Incompetent Novice
213609	Training Recruit
213610	Training Patrol
213611	Training Initiate
213612	Training Novice
213613	Watch Defender
213614	Watch Defender
213615	Watch Sorcerer
213616	Watch Sorcerer
213617	Watch Curate
213618	Watch Ambusher
213619	Watch Strongarm
213620	Cowardly Recruit
213621	Cowardly Initiate
213622	Cowardly Patrol
213623	Cowardly Novice
213624	Bakarma Warmonger
213625	Bakarma Warmonger
213626	Bakarma Elite
213627	Bakarma Warmonger
213628	Bakarma Specialist
213629	Bakarma Specialist
213630	Bakarma Specialist
213631	Bakarma Specialist
213632	Bakarma Fearbringer
213633	Bakarma Fearbringer
213634	Bakarma Strongblade
213635	Bakarma Fearbringer
213636	Bakarma Assailant
213637	Bakarma Assailant
213638	Bakarma Windblade
213639	Bakarma Windblade
213640	Bakarma Outrider
213641	Bakarma Outrider
213642	Combat Drakie
213643	Combat Drakie
213644	Wardrake
213645	Wardrake
213646	Trained Monitor
213647	Trained Monitor
213648	Bakarma Tamer
213649	Bakarma Tamer
213650	Bakarma Scalebinder
213651	Bakarma Scalebinder
213652	Bakarma Guard
213653	Bakarma Guard
213654	Bakarma Guard
213655	Bakarma Ranger
213656	Bakarma Sniper
213657	Bakarma Sniper
213658	Bakarma Minion
213659	Bakarma Healer
213660	Bakarma Healer
213661	Bakarma Healer
213662	Bakarma Healer
213663	Bakarma Serpentguard
213664	Bakarma Serpentguard
213665	Bakarma Serpentguard
213666	Bakarma Serpentguard
213667	Bakarma Duellist
213668	Bakarma Duellist
213669	Bakarma Striker
213670	Bakarma Tyrant
213671	Bakarma Tyrant
213672	Bakarma Bloodmaster
213673	Bakarma Bloodmaster
213674	Bakarma Snakepriest
213675	Bakarma Snakepriest
213676	Bakarma Fleshmender
213677	Bakarma Fleshmender
213678	Bakarma Servant
213679	Bakarma Willwarper
213680	Bakarma Willwarper
213681	Bakarma Summoner
213682	Bakarma Summoner
213683	Bakarma Reservist
213684	Bakarma Curselock
213685	Bakarma Curselock
213686	Bakarma Worldbender
213687	Worldbender
213688	Bloodlock's Minion
213689	Bloodlock's Minion
213690	Bloodlock's Minion
213691	Bloodlock's Minion
213692	Bakarma Trainee
213693	Bakarma Rookie
213694	Bakarma Brigand
213695	Drakmotir
213696	Bakarma Wardrake
213697	Bakarma Wardrake
213698	Bakarma Swordlord
213699	Bakarma Swordlord
213700	Bakarma Trooper
213701	Bakarma Trooper
213702	Bakarma Honourblade
213703	Bakarma Honourblade
213704	Bakarma Petmaster
213705	Bakarma Petmaster
213706	Snowfur
213707	Snowfur Youngling
213708	Deathbelcher Imud
213709	Captain Moloch
213710	The Soulswallower
213711	Queen Mahisha
213712	Clever Mahiki
213713	Divine Shard
213714	Supervisor Yotunmork
213715	Captain Walkris
213716	Archmage Megran
213717	Captain Kirikren
213718	Huntzner the Brawny
213719	Demolitionist Horst
213720	Officer Poretti
213721	Ruby Jannsen
213722	Supervisor Magnis
213723	Priestess Esekiel
213724	Shadow Priest Jungan
213725	Legas Painwing
213726	Ice Claw Baza
213727	Motherless Ramu
213728	Chieftain Zarchiel
213729	Masto the Ancient
213730	Glaciont the Hardy
213731	Eto the Living Glacier
213732	Icehorn
213733	Cynix the Banished
213734	Drunkard Huron
213735	Clever Alfi
213736	Steadfast Dalloki
213737	Endangered Crasaur
213738	Aarien the Seacaller
213739	Captain Hinden
213740	Veribe the Fallen
213741	Aika Deathsong
213742	Drowned Nahas
213743	Swimmersbane
213744	Quiet Elime
213745	Sepra Surftalker
213746	Old Wise Skiron
213747	Queen Alukina
213748	Fearless Doni
213749	Chieftain Tufu
213750	Chieftain Chantara
213751	Captain Shahaar
213752	Captain Amichel
213753	Archmage Ysika
213754	Abyss Supply Box
213755	Abyss Supply Box
213756	Abyss Supply Box
213757	Instructor Mara
213758	Lieutenant Dynah
213759	Captain Vener
213760	Archmage Vichkor
213761	Lindasie the Prim
213762	RA-98c
213763	RA-99c
213764	RA-45c
213765	Commander Brhekman
213766	Lieutenant Aamaah
213767	Captain Larakyn
213768	Shadowmaster Zoang
213769	Stormwings Dugolle
213770	Blade Captain Gauri
213771	Protector Rakkan
213772	Shadowmaster Takrin
213773	Dragonpriest Tairgus
213774	Lazy Dragashum
213775	Greatscholar Jaadis
213776	Instructor Afrane
213777	Ivadat the Stern
213778	Beautiful Lakshmi
213779	Commander Nimbarka
213780	Commander Bakarma
213781	Sea Malodor
213782	Lament Obscura
213783	Scalepriest Haar
213784	Fearcaller Radach
213785	Painbinder Efitir
213786	Soulbreaker Erarir
213787	Painbinder Efitir
213788	Frostfist
213789	Iceback
213790	Chillblow
213791	Snowfury
213792	Small Methu
213793	Small Aukwi
213794	Dirty Chindu
213795	Fat Athos
213796	Runty Porthos
213797	Nimble Aramis
213798	Sku the Eldest
213799	Paku the Middle
213800	Seku the Youngest
213801	Dragon Scholar Triyu
213802	Kind Saraswati
213803	Wasteland Spiner
213804	Wasteland Spiner
213805	Wasteland Vespine
213806	Wasteland Vespine
213807	Sandstone Kalgolem
213808	Sandstone Kalgolem
213809	Red Stone Kalgolem
213810	Stinking Clodworm
213811	Stinking Clodworm
213812	Wasteland Gorgon
213813	Wasteland Gorgon
213814	Kerubar Worker
213815	Kerubar Worker
213816	Kerubian Bandit
213817	Kerubian Bandit
213818	Flame Leaf Agrint
213819	Flame Leaf Agrint
213820	Emberstep Rotron
213821	Emberstep Rotron
213822	Molten Blade Spirit
213823	Molten Blade Spirit
213824	Flame Basilisk
213825	Flame Basilisk
213826	Virago Fighter
213827	Virago Fighter
213828	Virago Shaman
213829	Virago Shaman
213830	Anubite Seeker
213831	Anubite Seeker
213832	Avaricious Zombie
213833	Avaricious Zombie
213834	Unfest Sentinel
213835	Unfest Sentinel
213836	Wounded Ghost
213837	Wounded Ghost
213838	Kerubar Loot Grabber
213839	Kerubar Loot Grabber
213840	Kerubian Sentinel
213841	Kerubian Sentinel
213842	Dark Daeva Warrior
213843	Poison Wing Vespine
213844	Poison Wing Vespine
213845	Inflated Slime
213846	Inflated Slime
213847	Laggardly Snuffler
213848	Laggardly Snuffler
213849	Sap Laupede
213850	Sap Laupede
213851	Sticky Clodworm
213852	Sticky Clodworm
213853	Infected Kurin
213854	Sick Kurin
213855	Rotten Frightcorn
213856	Rotten Frightcorn
213857	Mouldy Frightcorn
213858	Mouldy Frightcorn
213859	Undead Farm Resident
213860	Undead Farm Resident
213861	Undead Farm Worker
213862	Undead Farm Worker
213863	Decayed Zombie
213864	Decayed Zombie
213865	Hungry Porgus
213866	Hungry Porgus
213867	Snickering Boggart
213868	Snickering Boggart
213869	Wailing Banshee
213870	Wailing Banshee
213871	Poison Fang Drynac
213872	Poison Fang Drynac
213873	Fierce Undead Worg
213874	Fierce Undead Worg
213875	Anubite Astrologer
213876	Anubite Astrologer
213877	Unfest Vigilante
213878	Unfest Vigilante
213879	Vigilante Spirit
213880	Vigilante Spirit
213881	Healer Spirit
213882	Healer Spirit
213883	Witch Spirit
213884	Hunter Spirit
213885	Guardian Outrider
213886	Guardian Outrider
213887	Guardian Fighter
213888	Guardian Fighter
213889	Guardian Mage
213890	Guardian Protector
213891	Elyos Worker
213892	Wasteland Waterworm
213893	Wasteland Waterworm
213894	Coast Starturtle
213895	Striped Snuffler
213896	Infected Kurin
213897	Grassland Sparkle
213898	Grassland Sparkle
213899	Bored Ramnodase
213900	Sinorel the Bitter
213901	Weeping Kelaino
213902	Greedy Keruru
213903	Curator Halbrin
213904	Treasure Box
213905	Treasure Box
213906	Treasure Box
213907	Ripened Frightcorn
213908	Farmer Havenjark
213909	Bakun the Zombified
213910	Botanist Aello
213911	Unripe Frightcorn
213912	Frost Spire
213913	Bakarma Technician
213914	Greyback Karnif
213915	Iceback Kirrin
213916	Blueback Karnif
213917	Purpleback Kirrin
213918	Treasure Box
213919	Treasure Box
213920	Treasure Box
213921	Treasure Box
213922	Treasure Box
213923	Treasure Box
213924	Treasure Box
213925	Treasure Box
213926	Treasure Box
213927	Hamerun the Leech
213928	Fork Ear Rokes
213929	Sinis the Black Widow
213930	Supervisor Squiller
213931	Centurion Ikelus
213932	Aetheric Clone
213933	Supervisor Nyvedija
213934	Special Fighter
213935	Special Fighter
213936	Special Escort
213937	Special Outrider
213938	Special Outrider
213939	Special Patrol
213940	Expert Sorcerer
213941	Expert Inspector
213942	Expert Healer
213943	Guard Kirrin
213944	Warrior Test Subject
213945	Scout Test Subject
213946	Priest Test Subject
213947	Expert Biologist
213948	Expert Biologist
213949	Aetherogeneticist
213950	Poisonmaster
213951	Special Infantry
213952	Special Defender
213953	Special Defender
213954	Special Guardian
213955	Human-in-ascension
213956	Special Infantry
213957	Special Ambusher
213958	Expert Medic
213959	Special Guardian
213960	Consecrated Guardian
213961	Consecrated Sentinel
213962	Indratu Lookout
213963	Indratu Lookout
213964	Indratu Defender
213965	Indratu Defender
213966	Indratu Legionary
213967	Indratu Legionary
213968	Indratu Specialist
213969	Indratu Specialist
213970	Indratu Fighter
213971	Indratu Fighter
213972	Indratu Operative
213973	Indratu Ambusher
213974	Indratu Outrider
213975	Indratu Trooper
213976	Newborn Drake
213977	Newborn Drake
213978	Trained Drake
213979	Trained Drake
213980	Trained Tipolid
213981	Trained Tipolid
213982	Indratu Tamer
213983	Indratu Tamer
213984	Indratu Petmaster
213985	Indratu Patroller
213986	Indratu Patroller
213987	Indratu Hunter
213988	Indratu Hunter
213989	Indratu Hunter Clone
213990	Indratu Bloodbinder
213991	Indratu Bloodbinder
213992	Indratu Geomancer
213993	Indratu Geomancer
213994	Indratu Serpentguard
213995	Indratu Serpentguard
213996	Indratu Protector
213997	Indratu Protector
213998	Indratu Bully
213999	Indratu Bully
214000	Indratu Striker
214001	Indratu Scourge
214002	Indratu Scourge
214003	Indratu Deathbringer
214004	Indratu Deathbringer
214005	Indratu Bloodmaster
214006	Indratu Bloodmaster
214007	Indratu Mutilator
214008	Indratu Mutilator
214009	Indratu Snakepriest
214010	Indratu Snakepriest
214011	Indratu Supplicator
214012	Indratu Fleshmender
214013	Indratu Priest
214014	Indratu Priest
214015	Indratu Cleric
214016	Indratu Majuri
214017	Indratu Majuri
214018	Indratu Bloodmage
214019	Indratu Soul Shaman
214020	Indratu Summoner
214021	Indratu Summoner
214022	Indratu Worldbender
214023	Indratu Worldbender
214024	Treasure Box
214025	Treasure Box
214026	Deputy Brigade General Yavant
214027	Researcher Zoiks
214028	High Priest Esras
214029	Supervisor Wyrmirren
214030	MuMu Looklook
214031	MuMu Lookout
214032	Black Claw Searcher
214033	Port Guard
214034	Key Protector Nimue
214035	Valkarias
214036	Medeus
214037	Hamarath
214038	Old Wise Skiron
214039	Black Claw Warrior
214040	Indratu Lookout
214041	Indratu Lookout
214042	Indratu Lookout
214043	Indratu Lookout
214044	Indratu Defender
214045	Indratu Defender
214046	Indratu Defender
214047	Indratu Legionary
214048	Indratu Legionary
214049	Indratu Legionary
214050	Indratu Legionary
214051	Indratu Specialist
214052	Indratu Specialist
214053	Indratu Specialist
214054	Indratu Fighter
214055	Indratu Outrider
214056	Indratu Patroller
214057	Indratu Patroller
214058	Indratu Patroller
214059	Indratu Patroller
214060	Indratu Hunter
214061	Indratu Hunter
214062	Indratu Hunter
214063	Indratu Bloodbinder
214064	Indratu Bloodbinder
214065	Indratu Bloodbinder
214066	Indratu Bloodbinder
214067	Indratu Geomancer
214068	Indratu Geomancer
214069	Indratu Geomancer
214070	Indratu Serpentguard
214071	Indratu Serpentguard
214072	Indratu Protector
214073	Indratu Bully
214074	Indratu Bully
214075	Indratu Striker
214076	Indratu Scourge
214077	Indratu Deathbringer
214078	Indratu Bloodmaster
214079	Indratu Bloodmaster
214080	Indratu Mutilator
214081	Indratu Snakepriest
214082	Indratu Supplicator
214083	Indratu Priest
214084	Indratu Priest
214085	Indratu Majuri
214086	Indratu Majuri
214087	Indratu Summoner
214088	Indratu Summoner
214089	Cursed Vigilante
214090	Cursed Vigilante
214091	Cursed Mercenary
214092	Infected Zombie
214093	Infected Zombie
214094	Bloodfist Gargoyle
214095	Bloodfist Gargoyle
214096	Lurking Bloodfist
214097	Dukaki Tracker
214098	Dukaki Watcher
214099	Lab Director Odetu
214100	RA-121ex
214101	Lab Chief Eirin
214102	Ranx Archer
214103	Kuninasha's Past
214104	Device Keeper's Past
214105	Indratu Dragonblade
214106	Indratu Dragonblade
214107	Indratu Infiltrator
214108	Indratu Infiltrator
214109	Indratu Breeder
214110	Indratu Breeder
214111	Indratu Wardrake
214112	Indratu Bloodblade
214113	Indratu Bloodblade
214114	Indratu Warder
214115	Indratu Stormblade
214116	Indratu Stormblade
214117	Indratu Terrorblade
214118	Indratu Battle Mage
214119	Indratu Battle Mage
214120	Indratu Warlock
214121	Indratu Deathpriest
214122	Indratu Deathpriest
214123	Indratu Excorcist
214124	Indratu Elite Praetor
214125	Indratu Elite Praetor
214126	Indratu Aegis
214127	Indratu Aegis
214128	Indratu Sarvan
214129	Indratu Sarvan
214130	Indratu Physician
214131	Indratu Physician
214132	Treasure Box
214133	Treasure Box
214134	Treasure Box
214135	Treasure Box
214136	Treasure Box
214137	Treasure Box
214138	Treasure Box
214139	Treasure Box
214140	Treasure Box
214141	Treasure Box
214142	Treasure Box
214143	Treasure Box
214144	Treasure Box
214145	Treasure Box
214146	Treasure Box
214147	Treasure Box
214148	Treasure Box
214149	Treasure Box
214150	Treasure Box
214151	Treasure Box
214152	Treasure Box
214153	Treasure Box
214154	Treasure Box
214155	Indratu Guard Tower
214156	Praetorius Artair
214157	Commander Inshar
214158	Staff Captain Lahumu
214159	Brigadier Indratu
214160	Indratu Mender
214161	Indratu Mender
214162	Indratu Clawguard
214163	Adjutant Ursanafi
214164	Commander Inshar
214165	Armour Wing Sparkie
214166	Armour Wing Sparkie
214167	LF2AC_SparkyTuning_45_n
214168	LF2AC_SparkyTuning_46_n
214169	Sand Slink
214170	Sand Slink
214171	Desert Slink
214172	LF2A_LepismaTuning_48_An
214173	Striped Basilisk
214174	Striped Basilisk
214175	Desert Baku
214176	Desert Baku
214177	Cyst Baku
214178	Cyst Baku
214179	Starved Maeki
214180	Starved Maeki
214181	LF2A_Displacerbeast_47_An
214182	Thorn Leaf Dionae
214183	Thorn Leaf Dionae
214184	Thorn Hand Dionae
214185	Thorn Hand Dionae
214186	Web Hand Dionae
214187	Coral Reef Tipolid
214188	Coral Reef Tipolid
214189	Bony Mane Tipolid
214190	LF2A_Hippolizard_48_n
214191	Barnacled Starcrab
214192	Barnacled Starcrab
214193	Hungry Starcrab
214194	Poison Tail Scolopen
214195	Poison Tail Scolopen
214196	Sharp Tail Scolopen
214197	Sharp Tail Scolopen
214198	Web Vespine
214199	Web Vespine
214200	Fin Vespine
214201	LF2A_VespineTuning_48_n
214202	Black Mane Karnif
214203	Black Mane Karnif
214204	LF2A_Karnif_47_An
214205	LF2A_Karnif_48_An
214206	Deep Sea Mudthorn
214207	Deep Sea Mudthorn
214208	Salt Desert Mudthorn
214209	LF2A_MudssohnSalt_48_An
214210	Stony Caltrops
214211	Stony Caltrops
214212	Horned Caltrops
214213	LF2A_MimicTuning2_48_An
214214	Coastal Lobsek
214215	Coastal Lobsek
214216	Sea Lobsek
214217	LF2A_XipetoSalt_48_An
214218	LF2A_ThecynonSailorM_45_An
214219	Krahumus Sailor
214220	Krahumus Sailor
214221	LF2A_ThecynonSailorR_45_An
214222	Kranuum Sailor
214223	Kranuum Sailor
214224	LF2A_SalibardoSalt_45_An
214225	LF2A_SalibardoSalt_46_An
214226	Florescent Hornskull
214227	Florescent Hornskull
214228	Glowing Hornskull
214229	Wasteland Hornskull
214230	Wasteland Hornskull
214231	Thornback Hornskull
214232	Thornback Hornskull
214233	Sand Tongue Hornskull
214234	LF2A_KerubimLv3_45_An
214235	Kerubiel Watcher
214236	Kerubiel Watcher
214237	LF2A_KerubimLv4_45_An
214238	Kerubiel Centurion
214239	Kerubiel Centurion
214240	Spying Ashulagen
214241	Spying Ashulagen
214242	Cautious Ashulagen
214243	Lava Mudthorn
214244	Lava Mudthorn
214245	Toxic Mudthorn
214246	LF2A_SouledStone_47_An
214247	LF2A_SouledStone_48_An
214248	LF2A_GorgonTuning_47_An
214249	LF2A_GorgonTuning_48_An
214250	Tigric Sea Hunter
214251	Tigric Sea Hunter
214252	Salt Fin Cellatu
214253	Salt Fin Cellatu
214254	Spinegut Cellatu
214255	Bab-el-Madeb Glugga
214256	Bab-el-Madeb Glugga
214257	Sea Rynoce
214258	Sea Rynoce
214259	Top Shell Lobnite
214260	Top Shell Lobnite
214261	LF2A_LobsterTuning_48_An
214262	LF2A_LobsterTuning_49_An
214263	Stone Fist Petrahulk
214264	Stone Fist Petrahulk
214265	Port Caryatid
214266	Port Caryatid
214267	Nagolem Sentry
214268	Nagolem Sentry
214269	Kalgolem of Sorcery
214270	Kalgolem of Sorcery
214271	Steel Beak Griffo
214272	Steel Beak Griffo
214273	Steel Beak Griffon
214274	Steel Beak Griffon
214275	Virago Trapper
214276	Virago Trapper
214277	Virago Poacher
214278	Virago Poacher
214279	LF2A_Ettin_45_An
214280	Dust Fur Ettin
214281	LF2A_KirrusRe_45_An
214282	Starved Kirrin
214283	Ironback Kirrin
214284	Ironback Kirrin
214285	LF2A_MaidenGolemRe_45_An
214286	Fragmented Ancient Caryatid
214287	Impassive Nagolem
214288	Impassive Nagolem
214289	Burnt Branch Agrint
214290	Burnt Branch Agrint
214291	Burning Agrint
214292	Obscura of Hatred
214293	Obscura of Hatred
214294	Obscura of Wrath
214295	Lava Petrahulk
214296	Lava Petrahulk
214297	Calydon Thief
214298	Calydon Bandit
214299	Calydon Bandit
214300	Calydon Chaser
214301	Calydon Assassin
214302	Calydon Assassin
214303	Calydon Dark Mage
214304	Calydon Sorcerer
214305	Calydon Sorcerer
214306	Calydon Shaman
214307	Calydon Fortuneteller
214308	Calydon Fortuneteller
214309	Birdhead Sparkle
214310	Birdhead Sparkle
214311	Red Thorn Sparkle
214312	Starved Gryphu
214313	Fierce Gryphu
214314	Fierce Gryphu
214315	LF2A_Abex_45_n
214316	Wasteland Abex
214317	Wasteland Abex
214318	Hillock Abex
214319	Hillock Abex
214320	LF2A_Crestlich_47_n
214321	Hill Crestlich
214322	Hill Crestlich
214323	East Wind Spirit
214324	LF2A_WindSpirit1_51_An
214325	Angry Wind Spirit
214326	LF2A_WindSpirit3_52_An
214327	Howling Gust Spirit
214328	Howling Gust Spirit
214329	Forktail Sylphen
214330	Forktail Sylphen
214331	Valley Ribbit
214332	Valley Ribbit
214333	Swamp Ribbit
214334	Swamp Ribbit
214335	Toxic Ribbit
214336	Toxic Ribbit
214337	Angry Nagolem
214338	Angry Nagolem
214339	LF2A_Gargoyle_45_An
214340	Dirmoi Gargoyle
214341	Dirmoi Gargoyle
214342	Poison Slime
214343	Venomtip Mudthorn
214344	Zombie Sweeper
214345	Skeleton Guard
214346	Unfest Guard Captain
214347	Unfest Guard Captain
214348	Fierce Karnif
214349	Dyspeptic Karnif
214350	Insane Tayga
214351	Dyspepsic Tayga
214352	Tamed Snowy Mosbear
214353	Bejeweled Mosbear
214354	Troll Prison Guard
214355	Gladiator Wraith
214356	Sorcerer Wraith
214357	Cleric Wraith
214358	Gladiator Spirit
214359	Captive Sorcerer Spirit
214360	Ranger Spirit
214361	Slaver Guard Spirit
214362	Slavehunter Spirit
214363	Hill Sparkle
214364	Hill Sparkle
214365	Spotted Kurin
214366	Spotted Kurin
214367	Wild Kurin
214368	Wild Kurin
214369	Pale Karnif
214370	Pale Karnif
214371	Tenacious Karnif
214372	Tenacious Karnif
214373	Anubite Warden
214374	Anubite Warden
214375	Anubite Lookout
214376	Undead Cultivator
214377	Undead Cultivator
214378	Undead Minion
214379	Undead Minion
214380	Colorful Arachna
214381	Colorful Arachna
214382	Grave Bloodwing
214383	Grave Bloodwing
214384	Unfest Grave Keeper
214385	Unfest Grave Keeper
214386	Graveknight Militant
214387	Lich Shaman
214388	Lich Shaman
214389	Lich Necromancer
214390	Elder Spirit Warrior
214391	Elder Spirit Warrior
214392	Elder Spirit Warrior
214393	Elder Spirit Healer
214394	Elder Spirit Healer
214395	Elder Spirit Healer
214396	Elder Spirit Archer
214397	Elder Spirit Archer
214398	Elder Spirit Archer
214399	Elder Spirit Mage
214400	Elder Spirit Mage
214401	Elder Spirit Mage
214402	Undead Grunt
214403	Undead Grunt
214404	Weathered Dracolich
214405	Weathered Dracolich
214406	Cornhead Sylphen
214407	Cornhead Sylphen
214408	Side-eyed Sylphen
214409	Grove Moskie
214410	Grove Moskie
214411	Swamp Moskie
214412	Swamp Moskie
214413	Nose-horn Alitaur
214414	Nose-horn Alitaur
214415	Spiked Alitaur
214416	Fast Orfaimam
214417	Fast Orfaimam
214418	Tenacious Orfaimam
214419	Rotten Branch Agrint
214420	Rotten Branch Agrint
214421	Rotten Root Agrint
214422	Wet Branch Rotron
214423	Wet Branch Rotron
214424	Rotten Branch Rotron
214425	Floating Plant
214426	Floating Plant
214427	Red Dionae
214428	Red Dionae
214429	Swamp Dionae
214430	Swamp Dionae
214431	Web Cellatu
214432	Web Cellatu
214433	Nahor Glugga
214434	Nahor Glugga
214435	Vengeful Vampire
214436	Vengeful Vampire
214437	Guard Vampire
214438	Guard Vampire
214439	Lich Curser
214440	Divine Canyon Spirit
214441	Divine Canyon Spirit
214442	Meek Granker
214443	Meek Granker
214444	Gentle Granker
214445	Black Tayga
214446	Black Tayga
214447	Fierce Pecku
214448	Fierce Pecku
214449	Obstinate Abex
214450	Obstinate Abex
214451	Old Earth Spirit
214452	Old Earth Spirit
214453	Old Terra Spirit
214454	Old Terra Spirit
214455	Green Dionae
214456	Green Dionae
214457	Brohum Ranger
214458	Brohum Ranger
214459	Brohum Chaser
214460	Brohum Lookout
214461	Brohum Lookout
214462	Brohum Protector
214463	Brohum Hunter
214464	Brohum Hunter
214465	Brohum Warrior
214466	Brohum Warrior
214467	Woodland Pluma
214468	Woodland Pluma
214469	Young Divine Trico
214470	Young Divine Trico
214471	Divine Trico
214472	Divine Trico
214473	Divine Lake Spirit
214474	Striped Tayga
214475	Striped Tayga
214476	Black Face Tayga
214477	Black Face Tayga
214478	Krahumus Pirate
214479	Krahumus Pirate
214480	Kranuum Pirate
214481	Kranuum Pirate
214482	Sea Chimaera
214483	Sea Chimaera
214484	Plant Lobnite
214485	Plant Lobnite
214486	Sea Skyray
214487	Sea Skyray
214488	Huge Pincer Potcrab
214489	Crown Ksellid
214490	Crown Ksellid
214491	Rocky Back Ksellid
214492	Rocky Back Ksellid
214493	Stone Scale Kalgolem
214494	Stone Scale Kalgolem
214495	Ferocious Pecku
214496	Ferocious Pecku
214497	Petrahulk Worker
214498	Petrahulk Worker
214499	Seafoam Hornskull
214500	Seafoam Hornskull
214501	Undead Villager
214502	Undead Refugee
214503	Grave Sheluk
214504	Tamed Kirrin
214505	Tamed Kirrin
214506	Combat Kirrin
214507	Combat Kirrin
214508	Pretor Fighter
214509	Pretor Fighter
214510	Pretor Test Subject
214511	Pretor Test Subject
214512	Strengthened Pretor
214513	Strengthened Pretor
214514	Pretor Test Subject
214515	Pretor Test Subject
214516	Azoturan Researcher
214517	Azoturan Fighter
214518	Azoturan Fighter
214519	Azoturan Scholar
214520	Azoturan Scholar
214521	Azoturan Breeder
214522	Azoturan Outrider
214523	Azoturan Outrider
214524	Azoturan Assassin
214525	Azoturan Assassin
214526	Azoturan Healer
214527	RM-138c
214528	RM-138c
214529	Castle Gatekeeper Kirrin
214530	Prison Guard
214531	Prison Guard
214532	Red Nose Granker
214533	Lazy Shugo Courier
214534	Azoturan Bioscholar
214535	DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_1
214536	DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_2
214537	DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_3
214538	DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_4
214539	Undead Drudge
214540	Undead Digger
214541	Baby Web Cellatu
214542	Big Web Cellatu
214543	Tiger Arachna
214544	Tiger Arachna
214545	Venomthorn Laupede
214546	Venomthorn Laupede
214547	Cave Bloodwing
214548	Cave Bloodwing
214549	Web Hand Dionae
214550	Fierce Water Spirit
214551	Fierce Water Spirit
214552	Burnt Zombie
214553	Relic Guardian
214554	Brohum Sentinel
214555	Groznak's Servant
214556	Petrahulk Servant
214557	Guardian Stone Kalgolem
214558	Guardian Stone Kalgolem
214559	Titan Sentinel
214560	Dark Whisper Shaula
214561	Mate Amatas
214562	Insightful Panoptes
214563	Sentinel Clorint
214564	Petrified Koar
214565	Flesheater Chooh
214566	Chieftain Gudomka
214567	Lost Balor
214568	Wanderer Sirotata
214569	Queen Octaku
214570	Protector Achrael
214571	Head Latustu
214572	Long Tongue Puror
214573	Gold Molar Dodugum
214574	Chieftain Dodum
214575	Fugitive Scopind
214576	Cursed Zirius
214577	Titirunerk the Two Faced
214578	Death Mabolo
214579	Healer Kanar's Ghost
214580	Vengeful Narka
214581	Rusty Scale Shalba
214582	Thorn Beard Latulatu
214583	Vampire Queen Ntuamu
214584	Ranger Agueria
214585	Elder Kitarpa
214586	Chief Mate Devahanson
214587	Commander Matunata
214588	Hobosku the One-eyed
214589	Old Fang
214590	Forestlord Mahua
214591	Boatswain Barousan
214592	Beach Chimaera
214593	Starfish Starcrab
214594	Gold Sand Lobnite
214595	Slimy Wooden Box
214596	Sea Waterworm
214597	Soul Flame Hornskull
214598	Betrayer Icaronix
214599	Icaronix the Betrayer
214600	Skullmask Spiner
214601	Skullmask Spiner
214602	Death's Head Spiner
214603	Unfaithful Ntuamu
214604	Cowardly Tutu
214605	Exiled Guard Hirabel
214606	Tail Eye Scolopen
214607	Tail Eye Scolopen
214608	Elder Spirit Fighter
214609	Elder Spirit Priest
214610	Graveknight Soldier
214611	Undead Crusader
214612	Foul Wind Spirit
214613	Angry Wind Spirit
214614	Howling Gust Spirit
214615	First Weapon Pahan
214616	Second Weapon Nahan
214617	Third Weapon Lezahan
214618	Fourth Weapon Dorhan
214619	Weeping Nagolem
214620	Bound Nagolem
214621	Vile Judge Kromede
214622	Treasure Box
214623	Treasure Box
214624	Treasure Box
214625	Treasure Box
214626	Treasure Box
214627	Treasure Box
214628	Treasure Box
214629	Treasure Box
214630	Treasure Box
214631	Treasure Box
214632	Slimy Wooden Box
214633	Mossy Wooden Box
214634	Scorpin
214635	Tamed Bellepig
214636	Vampire Soldier
214637	Vampire Guardian
214638	Starved Zombie
214639	Sick Zombie
214640	Swamp Crynac
214641	Cursed Nagolem
214642	Ravenous Bloodwing
214643	Big Wing Fangwing
214644	Magical Malekor
214645	Aetheric Malekor
214646	Sanctified Malekor
214647	Agitated Sheluk
214648	Baby Agitated Sheluk
214649	Frozen Blobble
214650	Icy Blobble
214651	Ancient Fire Spirit
214652	Ice Fungie
214653	Ancient Wind Spirit
214654	Ancient Earth Spirit
214655	Ancient Water Spirit
214656	Kirrin Scout
214657	Toxic Thorny Ampha
214658	Mutated Caltrops
214659	Queen Arachne
214660	Frozen Harint
214661	Cracked Nuhas
214662	Naughty Pocaching
214663	Torch Spirit Iprita
214664	Wistful Syripne
214665	Golem Spirit Nomura
214666	Water Spirit Undine
214667	Rune of Distraction
214668	Silikor of Memory
214669	Unstable Triroan
214670	Titan Protector
214671	Undead Serf
214672	Banshee Peon
214673	Nanny Temptress
214674	Banshee Handmaid
214675	Lich Retainer
214676	Ravenous Vampire
214677	Temptress Barmaid
214678	Temptress Servant
214679	Banshee Sweeper
214680	Unfest Guard
214681	Lich Overseer
214682	Polluted Mudthorn
214683	Filthy Sewer Cellatu
214684	Sewer Bloodwing
214685	Vampiric Fangwing
214686	Noblewoman Vampire
214687	Noble Vampire
214688	Lich Noble
214689	Graveknight Templar
214690	Banshee Runner
214691	Captain Mundirve
214692	Butler Luitart
214693	Chief Maid Miladi
214694	Bloodthirster
214695	Princess Karemiwen
214696	Lord Lannok
214697	Steward Gutorum
214698	Bard Guionbark
214699	Templar Taliesin
214700	Suspicious Boy
214701	Betrayer Villaire
214702	Calydon Assassin
214703	Calydon Assassin
214704	Calydon Assassin
214705	Calydon Assassin
214706	Desert Gryphu
214707	Desert Gryphu
214708	Treasure Box
214709	Treasure Box
214710	Treasure Box
214711	Rune of Distraction
214712	Rune of Distraction
214713	Floating Malekor
214714	Cockroach
214715	Treasure Box
214716	Treasure Box
214717	Treasure Box
214718	Fattened Bloodwing
214719	Lean Bloodwing
214720	Undead Hostler
214721	Banshee Maidservant
214722	Banshee Maid
214723	Banshee Cook
214724	Unfest Watch Templar
214725	Stinky Mudthorn
214726	Sewer Cellatu
214727	Sewer Bloodwing
214728	Vampiric Fangwing
214729	Icy Kalgolem
214730	Fragmented Icy Kalgolem
214731	Undead Serf
214732	Runaway Porgus
214733	Ashikar Sentinel
214734	Ashikar Escort
214735	Ashikar Sentinel
214736	Ashikar Geomancer
214737	Ashikar Scourge
214738	Ashikar Supplicator
214739	Ashikar Sarhang
214740	Ashikar Assailant
214741	Ashikar Ambusher
214742	Ashikar Sniper
214743	Ashikar Healer
214744	Ashikar Swordlord
214745	Ashikar Trooper
214746	Ashikar Manbane
214747	Ashikar Bloodbinder
214748	Ashikar Guard
214749	Ashikar Sorcerer
214750	Ashikar Priest
214751	Ashikar Clutch
214752	Dakaer Sentinel
214753	Dakaer Trooper
214754	Dakaer Sentinel
214755	Dakaer Geomancer
214756	Dakaer Scout
214757	Dakaer Ambusher
214758	Dakaer Sniper
214759	Dakaer Bloodbinder
214760	Dakaer Guardian
214761	Dakaer Abjurer
214762	Dakaer Chanter
214763	Asteria_DrakanFighter_45_Ah
214764	Dakaer Drakemaster
214765	Asteria_DrakanWizard_45_Ah
214766	Dakaer Tactician
214767	Treasurer Manonasa
214768	Asteria_DrakanAssassinNamed_45_Ah
214769	Ebonlord Kiriel
214770	Asteria_DrakanPriestNamed_45_Ah
214771	Dakaer Escort
214772	Dakaer Operative
214773	Dakaer Scout
214774	Dakaer Healer
214775	Dakaer Fighter
214776	Dakaer Manbane
214777	Dakaer Sentinel
214778	Dakaer Bloodbinder
214779	Dakaer Bulwark
214780	Dakaer Diabolist
214781	Dakaer Bloodmender
214782	Dakaer Adjutant
214783	Rhoo_DrakanAssassin_45_Ah
214784	Dakaer Physician
214785	Rhoo_DrakanPriest_45_Ah
214786	Rhoo_DrakanFighterNamed_45_Ah
214787	Relic Protector Kael
214788	Rhoo_DrakanWizardNamed_45_Ah
214789	Ebonlord Vasana
214790	Major Gennaion
214791	Adjutant Epicara
214792	Faceless Scop
214793	Pale Narcis
214794	Captain Luitra
214795	Overseer Gravi
214796	Braggin Yakomer
214797	Conky Hororuke
214798	Designer Naremi
214799	Inspector Jagentz
214800	RM-13B
214801	Lab Director Elizer
214802	RM-56c
214803	Pesky Drakie
214804	Sealed Gold Chest
214805	Baranath Sailor
214806	Baranath Mariner
214807	Baranath Vanguard
214808	Baranath Trooper
214809	Baranath Sentry
214810	Baranath Medic
214811	Baranath Serpentguard
214812	Baranath Priest
214813	Baranath Scourge
214814	Baranath Fleshmender
214815	Baranath Veteran Crusader
214816	Baranath Bowguard
214817	Baranath Aetherguard
214818	Baranath Aionguard
214819	Baranath Legatus
214820	Baranath Triaris
214821	Baranath Magus
214822	Baranath Curatus
214823	Captain Adhati
214824	Ashikar Serpentguard
214825	Ashikar Shaman
214826	Ashikar Fleshmender
214827	Anuhart Legionary
214828	Anuhart Trooper
214829	Anuhart Sentinel
214830	Anuhart Bloodbinder
214831	Anuhart Sergeant
214832	Anuhart Fighter
214833	Anuhart Ambusher
214834	Anuhart Patroller
214835	Anuhart Healer
214836	Anuhart Warmonger
214837	Anuhart Manbane
214838	Anuhart Guard
214839	Anuhart Scalepriest
214840	Anuhart Buckaroo
214841	Anuhart Tearlach
214842	Anuhart Kurinark
214843	Spiritmaster Atmach
214844	Anuhart Scalewatch
214845	Anuhart Drakeblade
214846	Anuhart Ranger
214847	Anuhart Mender
214848	Anuhart Buckaroo
214849	Marabata of Strength
214850	Marabata of Aether
214851	Marabata of Poisoning
214852	Anuhart Grappler
214853	Anuhart Biteblade
214854	Anuhart Searcher
214855	Anuhart Mender
214856	Anuhart Oculazen
214857	Anuhart Scourge
214858	Anuhart Willwarper
214859	Anuhart Priest
214860	Spectral Avenger
214861	Spectral Arcanist
214862	Spectral Curate
214863	Spectral Scout
214864	Noah's Furious Shade
214865	Anuhart Legatus
214866	Anuhart Triaris
214867	Anuhart Magus
214868	Anuhart Curatus
214869	Black Branch Dragrint
214870	Mutating Dragrint
214871	Wounded Scar
214872	Anuhart Bloodboss
214873	Anuhart Huntlord
214874	Anuhart High Magus
214875	Anuhart Chief Surgeon
214876	Thrall Brawler
214877	Thrall Digger
214878	Thrall Vigilante
214879	Thrall Lumberjack
214880	Spaller Echtra
214881	Anuhart Myrmidon
214882	Anuhart Pathfinder
214883	Anuhart Magist
214884	Anuhart Chief Curatus
214885	Mutated Fungie
214886	Brainwashed Fighter
214887	Brainwashed Sentinel
214888	Brainwashed Worker
214889	Brainwashed Patroller
214890	Anuhart Vindicator
214891	Anuhart Shadow
214892	Anuhart Aionbane
214893	Anuhart Dark Healer
214894	Telepathy Controller
214895	Main Power Generator
214896	Auxiliary Power Generator
214897	Emergency Generator
214898	Power Generator Core
214899	Power Generator Core
214900	Power Generator Core
214901	Power Generator Core
214902	Power Generator Core
214903	Power Generator Core
214904	Brigade General Anuhart
214905	Steel Rake Swabbie
214906	Steel Rake Swabbie
214907	Steel Rake Swabbie
214908	Steel Rake Swabbie
214909	Steel Rake Swabbie
214910	Steel Rake Swabbie
214911	Steel Rake Swabbie
214912	Steel Rake Swabbie
214913	Steel Rake Sailor
214914	Steel Rake Sailor
214915	Steel Rake Sailor
214916	Steel Rake Sailor
214917	Steel Rake Sailor
214918	Steel Rake Sailor
214919	Steel Rake Sailor
214920	Steel Rake Sailor
214921	Steel Rake Pirate
214922	Steel Rake Pirate
214923	Steel Rake Pirate
214924	Steel Rake Pirate
214925	Steel Rake Pirate
214926	Steel Rake Pirate
214927	Steel Rake Pirate
214928	Steel Rake Pirate
214929	Steel Rake Lookout
214930	Steel Rake Lookout
214931	Steel Rake Lookout
214932	Steel Rake Lookout
214933	Steel Rake Lookout
214934	Steel Rake Lookout
214935	Steel Rake Lookout
214936	Steel Rake Lookout
214937	Steel Rake Marine
214938	Steel Rake Marine
214939	Steel Rake Marine
214940	Steel Rake Marine
214941	Steel Rake Marine
214942	Steel Rake Marine
214943	Steel Rake Marine
214944	Steel Rake Marine
214945	Steel Rake Elite Vaegir
214946	Steel Rake Elite Vaegir
214947	Steel Rake Elite Vaegir
214948	Steel Rake Elite Vaegir
214949	Steel Rake Elite Vaegir
214950	Steel Rake Elite Vaegir
214951	Steel Rake Elite Vaegir
214952	Steel Rake Elite Vaegir
214953	Steel Rake Scout
214954	Steel Rake Scout
214955	Steel Rake Scout
214956	Steel Rake Scout
214957	Steel Rake Scout
214958	Steel Rake Scout
214959	Steel Rake Scout
214960	Steel Rake Scout
214961	Steel Rake Raider
214962	Steel Rake Raider
214963	Steel Rake Raider
214964	Steel Rake Raider
214965	Shugo Minion
214966	Shugo Minion
214967	Steel Rake Mate
214968	Steel Rake Mate
214969	Steel Rake Archer
214970	Steel Rake Archer
214971	Steel Rake Archer
214972	Steel Rake Archer
214973	Steel Rake Archer
214974	Steel Rake Archer
214975	Steel Rake Archer
214976	Steel Rake Archer
214977	Steel Rake Sniper
214978	Steel Rake Sniper
214979	Steel Rake Sniper
214980	Steel Rake Sniper
214981	Steel Rake Sniper
214982	Steel Rake Sniper
214983	Steel Rake Sniper
214984	Steel Rake Sniper
214985	Steel Rake Shaman
214986	Steel Rake Shaman
214987	Steel Rake Shaman
214988	Steel Rake Shaman
214989	Steel Rake Shaman
214990	Steel Rake Shaman
214991	Steel Rake Shaman
214992	Steel Rake Shaman
214993	Steel Rake Dark Mage
214994	Steel Rake Dark Mage
214995	Steel Rake Dark Mage
214996	Steel Rake Dark Mage
214997	Steel Rake Dark Mage
214998	Steel Rake Dark Mage
214999	Steel Rake Dark Mage
215000	Steel Rake Dark Mage
215001	Steel Rake Healer
215002	Steel Rake Healer
215003	Steel Rake Healer
215004	Steel Rake Healer
215005	Steel Rake Healer
215006	Steel Rake Healer
215007	Steel Rake Healer
215008	Steel Rake Healer
215009	Steel Rake Priest
215010	Steel Rake Priest
215011	Steel Rake Priest
215012	Steel Rake Priest
215013	Steel Rake Priest
215014	Steel Rake Priest
215015	Steel Rake Priest
215016	Steel Rake Priest
215017	Kobold Worker
215018	Kobold Worker
215019	Kobold Worker
215020	Kobold Peon
215021	Kobold Peon
215022	Kobold Peon
215023	Skurv Warrior
215024	Skurv Rake Warrior
215025	Skurv Hunter
215026	Skurv Rake Hunter
215027	Patrol Tog
215028	Guard Tog
215029	Calydon Corsair
215030	Calydon Corsair
215031	Calydon Corsair
215032	Calydon Sentry
215033	Calydon Sentry
215034	Calydon Sentry
215035	Calydon Shaman
215036	Calydon Shaman
215037	Calydon Shaman
215038	Calydon Mystic
215039	Calydon Mystic
215040	Calydon Mystic
215041	Kaneron Agent
215042	Elyos Prisoner
215043	Elyos Prisoner
215044	Elyos Prisoner
215045	Asmodian Prisoner
215046	Asmodian Prisoner
215047	Asmodian Prisoner
215048	Krall Elite Prison Guard
215049	Petrahulk Sentinel
215050	Pet Manduri
215051	Flame Wing Griffon
215052	Bronze Teeth Mosbear
215053	Silk Hair Arachna
215054	Special Delivery
215055	Special Delivery
215056	Warden Tantaka
215057	Kedomke the Drinker
215058	Timid Alakin
215059	Flamewing Griffon
215060	Bronzetooth Mosbear
215061	Sobi Arachna
215062	Sweeper Nunukin
215063	Bhagwaninerk
215064	Collector Memekin
215065	Discerner Werikiki
215066	Technician Binukin
215067	Largimark the Smoker
215068	Hook the One-Armed
215069	Chief Mate Menekiki
215070	Chief Gunner Koakoa
215071	Whistler Gududom
215072	Firelord Kadomch
215073	Freed Genie
215074	Special Delivery
215075	Special Delivery
215076	Special Delivery
215077	Special Delivery
215078	Madame Bovariki
215079	Golden Eye Mantutu
215080	Engineer Lahulahu
215081	Brass-Eye Grogget
215082	Technician Sarpa
215083	Navigator Nevikah
215084	Assistant Malakun
215085	Adjutant Kundhan
215086	First Mate Aznaya
215087	Sentinel Garkusa
215088	Prison Guard Mahnena
215089	Air Captain Girana
215090	Vice Air Captain Kai
215091	Vice Gun Captain Zha
215092	Gun Captain Ankrana
215093	Adjutant Kalanadi
215094	Ranx Legionary
215095	Ranx Trooper
215096	Ranx Patroller
215097	Ranx Healer
215098	Ranx Juggernaut
215099	Ranx Skullcrusher
215100	Ranx Skirmisher
215101	Ranx Hospitaller
215102	Ranx Master-at-Arms
215103	Ranx Blade Legate
215104	Ranx Patrol Legate
215105	Ranx Healer Legate
215106	Ranx Scourge
215107	Ranx Serpentguard
215108	Ranx Sorcerer
215109	Ranx Fleshmender
215110	Ranx Lifeender
215111	Ranx Marauder
215112	Ranx Bloodmage
215113	Ranx Justicar
215114	Ranx Bodyshield
215115	Ranx Conqueror
215116	Ranx Archmage
215117	Ranx High Priest
215118	Ranx Elite Praetor
215119	Ranx Finder
215120	Ranx Channeler
215121	Ranx Sawbones
215122	Ranx Apone
215123	Ranx Slicer
215124	Ranx Arcanist
215125	Ranx Curate
215126	Ranx Implacable
215127	Ranx Fearblade
215128	Ranx Sartip
215129	Ranx Chief Medic
215130	Treasurer Wasukani
215131	Treasurer Baruna
215132	Treasurer Matazawa
215133	Treasurer Hittite
215134	Ebonlord Arknamium
215135	Weakened Lord of the 1st Treasure Chamber
215136	Awakened Lord of the 1st Treasure Chamber
215137	Ranx Assailant
215138	Ranx Ambusher
215139	Ranx Sentinel
215140	Ranx Geomancer
215141	Ranx Bloodclaw
215142	Ranx Shadowstriker
215143	Ranx Sharpeye
215144	Ranx Templar
215145	Ranx Harbinger
215146	Ranx Rager
215147	Ranx Deathbow
215148	Ranx Sargord
215149	Ranx Bloodmaster
215150	Ranx Dragoon
215151	Ranx Willwarper
215152	Ranx Priest
215153	Ranx Deathmaster
215154	Ranx Dark Blade
215155	Ranx Majuri
215156	Ranx Cleric
215157	Ranx Guardian
215158	Ranx Bulwark
215159	Ranx High Mage
215160	Ranx Acolyte
215161	Ranx Marine
215162	Ranx Shadowblade
215163	Ranx Warmage
215164	Ranx Physician
215165	Ranx Centurion
215166	Ranx Wilder
215167	Ranx Curser
215168	Ranx Dark Shaman
215169	Ranx Blade Captain
215170	Ranx Havildar
215171	Ranx Esfor
215172	Ranx Medico
215173	Treasurer Darmaraja
215174	Treasurer Swaraja
215175	Treasurer Chandra
215176	Treasurer Dragagh
215177	Ebonlord Nukuam
215178	Weakened Lord of the 2nd Treasure Chamber
215179	Awakened Lord of the 2nd Treasure Chamber
215180	Ranx Fighter
215181	Ranx Operative
215182	Ranx Sniper
215183	Ranx Bloodbinder
215184	Ranx Dark Fighter
215185	Ranx Dark Scout
215186	Ranx Dark Archer
215187	Ranx Dark Medic
215188	Ranx Blade Captain
215189	Ranx Scout Captain
215190	Ranx Sniper Captain
215191	Ranx Medic Captain
215192	Ranx Punisher
215193	Ranx Striker
215194	Ranx Shaman
215195	Ranx Doctor
215196	Ranx Mutilator
215197	Ranx Headhunter
215198	Ranx Necromancer
215199	Ranx Nightpriest
215200	Ranx Deathbringer
215201	Ranx Protector
215202	Ranx High Shaman
215203	Ranx Chief Doctor
215204	Ranx Bloodboss
215205	Ranx Huntlord
215206	Ranx High Magus
215207	Ranx Chief Surgeon
215208	Ranx Pilus
215209	Ranx Tessarus
215210	Ranx Evocatus
215211	Ranx Discentus
215212	Ranx Majora
215213	Ranx Tribunus
215214	Ranx Quaestor
215215	Ranx Chief Medic
215216	Treasurer Karpasha
215217	Treasurer Pasikar
215218	Treasurer Subatita
215219	Treasurer Mahirwa
215220	Ebonlord Vershinak
215221	Weakened Lord of the 3rd Treasure Chamber
215222	Awakened Lord of the 3rd Treasure Chamber
215223	Anuhart Scaleguard
215224	Anuhart Petmaster
215225	Anuhart Shadowshot
215226	Anuhart Lookout
215227	Anuhart Tamer
215228	Anuhart Shadowsnipe
215229	Anuhart Defender
215230	Anuhart Breeder
215231	Anuhart Dark Sniper
215232	Anuhart Comitatus
215233	Anuhart Beastlord
215234	Anuhart Bowmaster
215235	Anuhart Serpentguard
215236	Anuhart Protector
215237	Anuhart Outlaw
215238	Anuhart Snakepriest
215239	Anuhart Necromancer
215240	Anuhart Curselock
215241	Anuhart Worldbender
215242	Bloodlock's Minion
215243	Bloodlock's Minion
215244	Anuhart Overseer
215245	Anuhart Daffadar
215246	Anuhart Direblade
215247	Anuhart Dark Sniper
215248	Anuhart Captain
215249	Anuhart Spiritlord
215250	Spiritlord's Minion
215251	Spiritlord's Minion
215252	Anuhart Chirurgeon
215253	Anuhart Trainer
215254	Anuhart Praetor
215255	Anuhart Castigorus
215256	Anuhart Arcus
215257	Anuhart Honour Guard
215258	Anuhart Invoker
215259	Invoker's Minion
215260	Invoker's Minion
215261	Anuhart Immunus
215262	Anuhart Proconsul
215263	Anuhart Praefectus
215264	Anuhart Vicarius
215265	Anuhart Lictor
215266	Anuhart Tetrarch
215267	Anuhart Conjurer
215268	Spiritlord's Minion
215269	Spiritlord's Minion
215270	Anuhart Chief Priest
215271	Anuhart Consul
215272	Anuhart High Templar
215273	Anuhart High Raider
215274	Anuhart High Scout
215275	Anuhart Seneschal
215276	Anuhart Transporter
215277	Invoker's Minion
215278	Invoker's Minion
215279	Anuhart Surgeon
215280	Tahabata Pyrelord
215281	Calindi Flamelord
215282	Vanuka Infernus
215283	Asaratu Bloodshade
215284	Chramati Firetail
215285	Ranx Legionary
215286	Ranx Trooper
215287	Ranx Patroller
215288	Ranx Healer
215289	Ranx Juggernaut
215290	Ranx Skullcrusher
215291	Ranx Skirmisher
215292	Ranx Hospitaller
215293	Ranx Scourge
215294	Ranx Serpentguard
215295	Ranx Sorcerer
215296	Ranx Fleshmender
215297	Ranx Lifeender
215298	Ranx Marauder
215299	Ranx Bloodmage
215300	Ranx Justicar
215301	Ranx Legionary
215302	Ranx Trooper
215303	Ranx Patroller
215304	Ranx Healer
215305	Ranx Juggernaut
215306	Ranx Skullcrusher
215307	Ranx Skirmisher
215308	Ranx Hospitaller
215309	Ranx Scourge
215310	Ranx Serpentguard
215311	Ranx Sorcerer
215312	Ranx Fleshmender
215313	Ranx Lifeender
215314	Ranx Marauder
215315	Ranx Bloodmage
215316	Ranx Justicar
215317	Ranx Assailant
215318	Ranx Ambusher
215319	Ranx Sentinel
215320	Ranx Geomancer
215321	Ranx Bloodclaw
215322	Ranx Shadowstriker
215323	Ranx Sharpeye
215324	Ranx Templar
215325	Ranx Bloodmaster
215326	Ranx Dragoon
215327	Ranx Willwarper
215328	Ranx Priest
215329	Ranx Deathmaster
215330	Ranx Dark Blade
215331	Ranx Majuri
215332	Ranx Cleric
215333	Ranx Assailant
215334	Ranx Ambusher
215335	Ranx Sentinel
215336	Ranx Geomancer
215337	Ranx Bloodclaw
215338	Ranx Shadowstriker
215339	Ranx Sharpeye
215340	Ranx Templar
215341	Ranx Bloodmaster
215342	Ranx Dragoon
215343	Ranx Willwarper
215344	Ranx Priest
215345	Ranx Deathmaster
215346	Ranx Dark Blade
215347	Ranx Majuri
215348	Ranx Cleric
215349	Ranx Fighter
215350	Ranx Operative
215351	Ranx Sniper
215352	Ranx Bloodbinder
215353	Ranx Dark Fighter
215354	Ranx Dark Scout
215355	Ranx Dark Archer
215356	Ranx Dark Medic
215357	Ranx Punisher
215358	Ranx Striker
215359	Ranx Shaman
215360	Ranx Doctor
215361	Ranx Mutilator
215362	Ranx Headhunter
215363	Ranx Necromancer
215364	Ranx Nightpriest
215365	Ranx Fighter
215366	Ranx Operative
215367	Ranx Sniper
215368	Ranx Bloodbinder
215369	Ranx Dark Fighter
215370	Ranx Dark Scout
215371	Ranx Dark Archer
215372	Ranx Dark Medic
215373	Ranx Punisher
215374	Ranx Striker
215375	Ranx Shaman
215376	Ranx Doctor
215377	Ranx Mutilator
215378	Ranx Headhunter
215379	Ranx Necromancer
215380	Ranx Nightpriest
215381	Big Mother Sauramam
215382	Beautiful Galateia
215383	Malek Protector
215384	Avatar Malak
215385	Garnokk
215386	Professor Hewahewa
215387	Spectral Elim Elder
215388	Spaller Rakanatra
215389	Spaller Dhatra
215390	Auditor Nirshaka
215391	Quartermaster Vujara
215392	Draconute Raider
215393	Grunt
215394	Archer
215395	Healer
215396	Raider
215397	Grunt
215398	Archer
215399	Healer
215400	Gruesome Oris
215401	Sturdy Bubukin
215402	Steel Rake Mate
215403	Steel Rake Gunner
215404	Calydon Sellsword
215405	Calydon Dark Shaman
215406	Steel Rake Swabbie
215407	Calydon Corsair
215408	Calydon Sentry
215409	Calydon Shaman
215410	Calydon Mystic
215411	Zerkin the One-eyed
215412	Tamer Anikiki
215413	1st Treasure Chamber-Artefact
215414	2nd Treasure Chamber Artefact
215415	3rd Treasure Chamber-Artefact
215416	Kobold Worker
215417	Kobold Peon
215418	Shugo Minion
215419	Shugo Minion
215420	Treasure Box
215421	Treasure Box
215422	Treasure Box
215423	Madame Bovariki
215424	Treasurer Nabatma
215425	Treasure Box
215426	Treasure Box
215427	Supervisor Lakhane
215428	Anuhart Mage Captain
215429	Anuhart Scalewatch Captain
215430	Anuhart Drakeblade Captain
215431	Vengeful Spirit of Elyos Combat Captain
215432	Spectral Arcanist Captain
215433	Thrall Digger Leader
215434	Thrall Vigilante Leader
215435	Shugo Minion
215436	Tamer Anikiki
215437	Collector Memekin
215438	Discerner Werikiki
215439	Dakaer Reconnoiterer
215440	Dakaer Lurker
215441	Dakaer Sharpshooter
215442	Dakaer Bonesetter
215443	Treasurer Manonasa
215444	Ebonlord Kiriel
215445	Dakaer Clawguard
215446	Dakaer Flameraider
215447	Dakaer Ranger
215448	Dakaer Bonesetter
215449	Relic Protector Kael
215450	Ebonlord Vasana
215451	Anuhart Magist
215452	Anuhart Proconsul
215453	Anuhart Praefectus
215454	Drudge Sheluk
215455	Drudge Sheluk
215456	Shishir
215457	Ancient Octanus
215458	Mask Arachna
215459	Mask Arachna
215460	Fang Crynac
215461	Fang Crynac
215462	Emerald Sparkle
215463	Emerald Sparkle
215464	Parasitic Clodworm
215465	Parasitic Clodworm
215466	Predatory Dionae
215467	Kinquid
215468	Poisonous Sheluk
215469	Poisonous Sheluk
215470	Horned Arachna
215471	Horned Arachna
215472	Greenleaf Sparkle
215473	Greenleaf Sparkle
215474	Flora Dionae
215475	Flora Dionae
215476	Azure Mosqua
215477	Azure Mosqua
215478	Neith
215479	Supraklaw Spotter
215480	Queen Mosqua
215481	Terra Dionae
215482	Gellmar
215483	Komad Elite Watcher
215484	Komad Elite Watchman
215485	Komad Shaman
215486	Komad Shaman
215487	Komad Shaman
215488	Celestius
215489	Treasure Box
215490	Steelback Neokin
215491	Steelback Neokin
215492	Bluetail Crestlich
215493	Bluetail Crestlich
215494	Ancient Excura
215495	Ancient Excura
215496	Mountain Murmur
215497	Mountain Murmur
215498	Thornsack Sheluk
215499	Thornsack Sheluk
215500	Wandering Seafoam
215501	Wandering Seafoam
215502	Greenwood Sludger
215503	Greenwood Sludger
215504	Basrasa Labourer
215505	Basrasa Labourer
215506	Basrasa Gatherer
215507	Basrasa Gatherer
215508	Armoured Spaller
215509	Armoured Spaller
215510	Rubyback Neokin
215511	Rubyback Neokin
215512	Vudu Crestlich
215513	Vudu Crestlich
215514	Highland Murmur
215515	Highland Murmur
215516	Basrasa Assaulter
215517	Basrasa Ambusher
215518	Basrasa Assaulter
215519	Basrasa Ambusher
215520	Woodland Brohie
215521	Thicket Brohie
215522	Woodland Brohum
215523	Thicket Brohum
215524	Peacock Pluma
215525	Icy Seafoam
215526	Vined Dionae
215527	Kingtree Rotron
215528	Tentacled Ksellid
215529	Tentacled Ksellid
215530	Arbor Pluma
215531	Arbor Pluma
215532	Swamp Vortile
215533	Swamp Vortile
215534	Poisonthorn Moonflower
215535	Poisonthorn Moonflower
215536	Bloodsap Wraithling
215537	Bloodsap Wraithling
215538	Shulack Supervisor
215539	Shulack Supervisor
215540	Shulack Supervisor
215541	Shulack Supervisor
215542	Shulack Supervisor
215543	Shulack Supervisor
215544	Shulack Gatekeeper
215545	Shulack Gatekeeper
215546	Shulack Gatekeeper
215547	Shulack Gatekeeper
215548	Shulack Gatekeeper
215549	Shulack Gatekeeper
215550	Shulack Necksnapper
215551	Shulack Necksnapper
215552	Shulack Necksnapper
215553	Shulack Necksnapper
215554	Shulack Necksnapper
215555	Shulack Necksnapper
215556	Shulack Hunterkiller
215557	Shulack Hunterkiller
215558	Shulack Hunterkiller
215559	Shulack Hunterkiller
215560	Shulack Hunterkiller
215561	Shulack Hunterkiller
215562	Shulack Shaman
215563	Shulack Shaman
215564	Shulack Shaman
215565	Shulack Shaman
215566	Shulack Shaman
215567	Shulack Shaman
215568	Shulack Herbalist
215569	Shulack Herbalist
215570	Shulack Herbalist
215571	Shulack Herbalist
215572	Shulack Herbalist
215573	Shulack Herbalist
215574	Petrahulk Peon
215575	Petrahulk Peon
215576	Sawtooth Alitaur
215577	Sawtooth Alitaur
215578	Whiskered Mookie
215579	Whiskered Mookie
215580	Bigbelly Cellatu
215581	Bigbelly Cellatu
215582	LF4_A5_HighlandAbex_51_n
215583	LF4_A5_HighlandAbex_52_n
215584	Titan Starturtle
215585	Longhorn Rynoce
215586	Rockyback Rynoce
215587	Rockyback Rynoce
215588	Wildgrove Baku
215589	Shatterback Baku
215590	Shatterback Baku
215591	Crackled Crestlich
215592	Crackled Crestlich
215593	Hoodwink Gnarl
215594	Hoodwink Gnarl
215595	Grim Puca
215596	Grim Puca
215597	Smiling Puca
215598	Smiling Puca
215599	Valley Hornskull
215600	Valley Hornskull
215601	Burrowing Laupede
215602	Burrowing Laupede
215603	Stoneshoulder Spaller
215604	Longtailed Gryphu
215605	Longhorn Drake
215606	Longhorn Drakie
215607	Withered Rotron
215608	Gnarled Agrint
215609	Fierce Barghest
215610	Soaring Murmur
215611	Cannibal Moonflower
215612	Cannibal Moonflower
215613	Basrasa Crusader
215614	Basrasa Raider
215615	Basrasa Investigator
215616	Basrasa Crusader
215617	Basrasa Raider
215618	Basrasa Investigator
215619	Raging Neokin
215620	Gnashing Crestlich
215621	Meadow Murmur
215622	Basrasa Worker
215623	Basrasa Healer
215624	Collector Spaller
215625	Collector Spaller
215626	Plateback Neokin
215627	Infused Crestlich
215628	Contaminated Murmur
215629	Infused Snuffler
215630	Wandering Root Dragrint
215631	Wandering Shrub Dragrint
215632	Basrasa Infantry
215633	Basrasa Vaegir
215634	Basrasa Sentry
215635	Basrasa Medic
215636	Shulack Lookout
215637	Shulack Patroller
215638	Shulack Assassin
215639	Shulack Hunter
215640	Shulack Shaman
215641	Shulack Herbalist
215642	Apostate Assaulter
215643	Apostate Assaulter
215644	Apostate Ambusher
215645	Apostate Ambusher
215646	Apostate Scout
215647	Apostate Scout
215648	Apostate Friar
215649	Apostate Friar
215650	Carnal Manticore
215651	Carnal Manticore
215652	Prowling Manticore
215653	Prowling Manticore
215654	Longmane Grumat
215655	Longmane Grumat
215656	Shortmane Grumat
215657	Shortmane Grumat
215658	Highland Caprex
215659	Highland Caprex
215660	Apostate Fighter
215661	Apostate Fighter
215662	Apostate Guard
215663	Apostate Guard
215664	Apostate Raider
215665	Apostate Raider
215666	Apostate Sentinel
215667	Apostate Sentinel
215668	Apostate Sorcerer
215669	Apostate Sorcerer
215670	Apostate Alchemist
215671	Apostate Alchemist
215672	Apostate Healer
215673	Apostate Healer
215674	Apostate Monk
215675	Apostate Monk
215676	Apostate Warrior
215677	Apostate Warrior
215678	Apostate Warmonger
215679	Apostate Warmonger
215680	Apostate Executioner
215681	Apostate Executioner
215682	Apostate Juggernaut
215683	Apostate Juggernaut
215684	Apostate Conjurer
215685	Apostate Conjurer
215686	Apostate Spiritguide
215687	Apostate Spiritguide
215688	Apostate Warpriest
215689	Apostate Warpriest
215690	Apostate Diviner
215691	Apostate Diviner
215692	Vilethorn Laupede
215693	Vilethorn Laupede
215694	Supraklaw Labourer
215695	Supraklaw Labourer
215696	Supraklaw Outflyer
215697	Supraklaw Outflyer
215698	Supraklaw Looker
215699	Supraklaw Looker
215700	Supraklaw Rotwing
215701	Supraklaw Rotwing
215702	Basrasa Slave
215703	Basrasa Greensmedic
215704	Reaping Spaller
215705	Reaping Spaller
215706	Ember Dragrint
215707	Infused Dragrint
215708	Basrasa Sergeant
215709	Basrasa Outrider
215710	Basrasa Seeker
215711	Basrasa Sergeant
215712	Basrasa Outrider
215713	Basrasa Seeker
215714	Steelbeak Gryphu
215715	Steelbeak Gryphu
215716	Greentail Neokin
215717	Greentail Neokin
215718	Ferocious Barghest
215719	Ferocious Barghest
215720	Mutated Moonflower
215721	Mutated Moonflower
215722	Mossy Mudthorn
215723	Raptor Airon
215724	Flatland Glugga
215725	Freshwater Cellatu
215726	Baby Cellatu
215727	Amber Sparkle
215728	Flametail Leowasp
215729	Fierce Serrator
215730	Sulphur Petrahulk
215731	Plain Drake
215732	Plain Drakie
215733	Sourwind Wraithling
215734	Sulphur Dragrint
215735	Sandstorm Obscura
215736	LF4_C2_TreeEttin_55_An
215737	Basrasa Sentinel
215738	Basrasa Fixer
215739	Crater Spaller
215740	Crater Spaller
215741	Sulphur Spaller
215742	Ruin Bloodwing
215743	Variant Snuffler
215744	Drana Agrint
215745	Eroded Branch Gnarl
215746	Basrasa Rioter
215747	Basrasa Hellion
215748	Basrasa Hunterkiller
215749	Basrasa Rampager
215750	Basrasa Sawbones
215751	Basrasa Reaper
215752	Basrasa Supervisor
215753	Basrasa Legatus
215754	Basrasa Captain
215755	Basrasa Triaris
215756	Basrasa Necromancer
215757	Basrasa Curatus
215758	Beybey Crettin
215759	Basrasa Watcher
215760	Basrasa Priest
215761	Plain Spaller
215762	Spaller Minatra
215763	Spaller Lanatra
215764	Stone Scale Kirrin
215765	Crazed Crestlich
215766	Ruin Bloodwing
215767	Variant Snuffler
215768	Hanarkand Thrasher
215769	Hanarkand Raider
215770	Hanarkand Seeker
215771	Hanarkand Mystic
215772	Hanarkand Boneminder
215773	Hanarkand Legatus
215774	Hanarkand Rustler
215775	Hanarkand Triaris
215776	Hanarkand Diabolist
215777	Hanarkand Curatus
215778	Hanarkand Labourer
215779	Hanarkand Worker
215780	Baby Bigbelly Cellatu
215781	Baby Bigbelly Cellatu
215782	Vallakhan
215783	Nexus
215784	Chura Twinblade
215785	Deathknell
215786	Garha the Punisher
215787	Cota the Gatekeeper
215788	Kiya the Protector
215789	Vida the Protector
215790	Tala the Protector
215791	Agra the Guide
215792	Kingspin
215793	Devoted Anurati
215794	Anvilface
215795	Debilkarim the Maker
215796	Gradarim the Collector
215797	Bergrisar
215798	Deserter's Legatus
215799	Udas Guard
215800	Udas Duellist
215801	Udas Hellion
215802	Udas Reaper
215803	Udas Fleshripper
215804	Udas Butcher
215805	Udas Patroller
215806	Udas Mage
215807	Udas Darkwatcher
215808	Udas Skinmender
215809	Udas Deacon
215810	Udas Nightling
215811	Udas Titan
215812	Udas Diviner
215813	Udas Seer
215814	Udas Vicar
215815	Udas Cenobite
215816	Udas Shadowling
215817	Udas Butcher
215818	Udas Butcher
215819	Udas Labourer
215820	Udas Elite Peon
215821	Udas Elite Labourer
215822	Vicious Manticore
215823	Vicious Manticore
215824	Raging Manticore
215825	Venemous Laupedette
215826	Venemous Laupedette
215827	Venemous Shelukina
215828	Venemous Shelukina
215829	Arachna Hatchling
215830	Arachna Hatchling
215831	Scolopen Hatchling
215832	Scolopen Hatchling
215833	Venomous Laupede
215834	Venomous Sheluk
215835	Spotted Arachna
215836	Snaketail Scolopen
215837	Jotun Creator
215838	Jotun Artisan
215839	Jotun Creator
215840	Jotun Artisan
215841	Petrahulk Engineer
215842	Petrahulk Engineer
215843	Paevogolem Handicrafting Master
215844	Paevogolem Handicrafting Master
215845	Pyre Soul
215846	Tamed Gorgon
215847	Tamed Gorgon
215848	Mystic Chakra
215849	Mystic Chakra
215850	Stonewall Kalgolem
215851	Stonewall Kalgolem
215852	Mugolem Gatekeeper
215853	Mugolem Gatekeeper
215854	Udas Patroller
215855	Udas Mage
215856	Udas Darkwatcher
215857	Udas Skinmender
215858	Udas Deacon
215859	Udas Reaper
215860	Udas Fleshripper
215861	Highland Vortile
215862	Supraklaw Gatherer
215863	Ruins Grumat
215864	Madshelled Ksellid
215865	Steelscale Ksellid
215866	Steelscale Kselliki
215867	Crater Waterworm
215868	LF4_C2_BigbodiedTreeEttin_55_An
215869	Bubbling Ashulagen
215870	Lagaga Crettin
215871	Voyeur Ashulagen
215872	Inggison Trico
215873	Inggison Trico Foal
215874	Haze Spirit
215875	Tidal Seafoam
215876	Starved Warg
215877	Agile Warg
215878	Agile Warg
215879	Rotting Crestlich
215880	Rotting Crestlich
215881	Bee Swarm
215882	Angry Bees
215883	Stinging Bee Swarm
215884	Stinging Bee Swarm
215885	Carnal Gryphu
215886	Carnal Gryphu
215887	Worm Snuffler
215888	Sand Snuffler
215889	Sand Snuffler
215890	DF4_Lynos_Balaurea_baby_51_n
215891	Crag Rynoce
215892	Crag Rynoce
215893	Wildgrove Murmur
215894	Wildgrove Murmur
215895	Greenthroated Pluma
215896	DF4_Lupyllini_Balaurea_53_n
215897	Thicket Airon
215898	DF4_Hiiv_Balaurea_55_An
215899	DF4_Daru_Balaurea_51_n
215900	DF4_Daru_Balaurea_52_n
215901	Plains Baku
215902	Plains Baku
215903	Highland Baku
215904	Highland Baku
215905	Soldier Sparkle
215906	Soldier Sparkle
215907	Swamp Mamootie
215908	Swamp Mamut
215909	Swamp Mamut
215910	Angry Bosbear
215911	Angry Bosbear
215912	DF4_Mothbear_Balaurea_53_An
215913	DF4_Mothbear_Balaurea_54_An
215914	DF4_ShellizardRe_51_n
215915	DF4_ShellizardRe_52_n
215916	DF4_ShellizardRe_53_n
215917	DF4_ShellizardRe_54_n
215918	Gloshroom Ksellid
215919	Gloshroom Ksellid
215920	DF4_Shellizard_Balaurea_53_An
215921	Missing Brokenhorn Alitaur
215922	Brokenhorn Alitaur
215923	Crawling Serrator
215924	Crawling Serrator
215925	Finback Vortile
215926	Finback Vortile
215927	Goldengaze Scolopen
215928	Goldengaze Scolopen
215929	Ancient Acheron Drake
215930	Ancient Acheron Drake
215931	Dancing Moonflower
215932	Patient Moonflower
215933	Swelling Moonflower
215934	Swelling Moonflower
215935	DF4_Fellial_Balaurea_54_An
215936	DF4_Fellial_Balaurea_55_An
215937	Giant Malodor
215938	DF4_Rafflesia_Balaurea_53_An
215939	DF4_Rafflesia_Balaurea_54_An
215940	Thorny Dionae
215941	Thorny Dionae
215942	Carnal Dionae
215943	DF4_Dionae_Swam_52_An
215944	DF4_Dionae_Swam_53_An
215945	DF4_Dionae_Swam_54_An
215946	Diseased Dionae
215947	Diseased Dionae
215948	DF4_Agrint_Balaurea_52_An
215949	DF4_Agrint_Balaurea_53_An
215950	DF4_Agrint_Balaurea_54_An
215951	Vilethorn Rotron
215952	DF4_RottenTree_Balaurea_55_An
215953	Moss Fungie
215954	Moss Fungie
215955	Poco Mookie
215956	Captured Mookie
215957	Cheshire Fungie
215958	Cheshire Fungie
215959	Giggling Puca
215960	Mineral Caltrops
215961	Ore Caltrops
215962	DF4_Mimic_Crack_53_An
215963	DF4_Mimic_Crack_54_An
215964	Bluebelly Sparkle
215965	Shardpace Sparkle
215966	DF4_Sparkle_Crack_53_An
215967	DF4_Sparkle_Crack_54_An
215968	Mud Vespine
215969	Tentacled Vespine
215970	Swamp Vespine
215971	Swamp Vespine
215972	Rive Neokin
215973	DF4_Kirrus_Balaurea_53_An
215974	DF4_Kirrus_Balaurea_54_An
215975	Illusion Laupede
215976	DF4_Centipede_Crack_53_An
215977	Tunneling Laupede
215978	Ruined Falls Spirit
215979	Ruined Falls Spirit
215980	Ruined Forest Spirit
215981	Ruined Forest Spirit
215982	Ruined Hurrikane
215983	DF4_ShadowStalker_Balaurea_51_An
215984	DF4_ShadowStalker_Balaurea_52_An
215985	Raging Excura
215986	Souleater Obscura
215987	Animus Obscura
215988	Longtail Glugga
215989	Freshwater Slink
215990	Deformed Mudthorn
215991	Deformed Mudthorn
215992	Sticky Sludger
215993	DF4_Slime_Balaurea_54_An
215994	Stinking Sludger
215995	Whirling Seafoam
215996	DF4_Foam_Wisp_54_An
215997	Glittering Seafoam
215998	DF4_CellatuFrog_53_An
215999	Missing Thorny Cellatu
216000	Thorny Cellatu
216001	Missing Young Cellatu
216002	Baby Thorny Cellatu
216003	Lowland Leowasp
216004	Lowland Leowasp
216005	Prowling Sandshark
216006	Prowling Sandshark
216007	Weeping Wraithling
216008	Weeping Wraithling
216009	Impassive Nagolem
216010	Impassive Nagolem
216011	DF4_StatueMR_53_An
216012	DF4_StatueMR_54_An
216013	DF4_SouledStoneDust_53_An
216014	Eroding Kalgolem
216015	Marayas Caryatid
216016	Marayas Nagolem
216017	Marayas Mugolem
216018	Burning Petrahulk
216019	DF4_Cyclops_Crack_53_An
216020	Brimstone Petrahulk
216021	Jotun Protector
216022	Smiling Dragrint
216023	Clipped Dragrint
216024	DF4_CrusherGatheringWorm_54_An
216025	Drana Spaller
216026	Supraklaw Worker
216027	Supraklaw Hoarder
216028	Supraklaw Looker
216029	Supraklaw Soldier
216030	Naduka Grunt
216031	Naduka Gatherer
216032	Rending Karnif
216033	Naduka Wardrake
216034	Naduka Wardrake
216035	Naduka Drakie
216036	Naduka Drakie
216037	DF4_Drake_Balaurea_54_Ae
216038	Mitrakand Drake
216039	DF4_Draky_Balaurea_54_Ae
216040	Mitrakand Drakie
216041	Reian Spiritwarrior
216042	Reian Spiritwarrior
216043	Reian Spiritmage
216044	Reian Spiritmage
216045	Shredder Manticore
216046	Shredder Manticore
216047	Tamed Manticore
216048	Tamed Manticore
216049	Turncoat Warrior
216050	Turncoat Warrior
216051	Turncoat Raider
216052	Turncoat Raider
216053	Turncoat Sentinel
216054	Turncoat Sentinel
216055	Turncoat Centurion
216056	Turncoat Centurion
216057	Turncoat Captain
216058	Turncoat Captain
216059	Turncoat Chief
216060	Turncoat Chief
216061	Turncoat Boss
216062	Turncoat Boss
216063	Turncoat Mage
216064	Turncoat Mage
216065	Turncoat Summoner
216066	Turncoat Summoner
216067	Turncoat Medic
216068	Turncoat Medic
216069	Turncoat Friar
216070	Turncoat Friar
216071	Strigik Warrior
216072	Strigik Warrior
216073	Strigik Shaman
216074	Strigik Shaman
216075	Strigik Hunter
216076	Strigik Hunter
216077	Strigik Herbalist
216078	Strigik Herbalist
216079	Naduka Cracker
216080	Naduka Cracker
216081	Naduka Warmonger
216082	Naduka Tracker
216083	Naduka Tracker
216084	Naduka Watcher
216085	Naduka Scratcher
216086	Naduka Scratcher
216087	Naduka Tomcat
216088	Naduka Healer
216089	Naduka Healer
216090	Naduka Apothecary
216091	Naduka Bonebreaker
216092	Naduka Legionary
216093	Naduka Assassin
216094	DF4_LizardmanRanger_51_An
216095	Naduka Bonebreaker
216096	Naduka Legionary
216097	Naduka Assassin
216098	DF4_LizardmanRangerInjury_51_An
216099	DF4_DrakanFighterRe_53_An
216100	Naduka Blade
216101	Naduka Crusader
216102	Naduka Gloriator
216103	Naduka Gloriator
216104	Naduka Battlemage
216105	DF4_DrakanAssassinRe_53_An
216106	Naduka Hawkeye
216107	Naduka Raider
216108	Naduka Seeker
216109	Naduka Seeker
216110	DF4_DrakanPriestRe_53_An
216111	Naduka Medic
216112	Naduka Priest
216113	Naduka Invader
216114	Naduka Duellist
216115	Naduka Quartermaster
216116	Naduka Warmage
216117	Naduka Bonesetter
216118	Naduka Drakemaster
216119	Mitrakand Drakan Destroyer
216120	Mitrakand Raider
216121	Mitrakand Hunterkiller
216122	Mitrakand Gallowglass
216123	Mitrakand Lifekeeper
216124	Naduka Sorrowbringer
216125	Naduka Vaegir
216126	Naduka Eyewalker
216127	Naduka Magus
216128	Naduka Meatfixer
216129	Venomous Laupede
216130	Venomous Sheluk
216131	Spotted Arachna
216132	Snaketail Scolopen
216133	Drudge Sheluk
216134	Drudge Sheluk
216135	Mask Arachna
216136	Mask Arachna
216137	Emerald Sparkle
216138	Emerald Sparkle
216139	Sheluk Drone
216140	Sheluk Drone
216141	Vampiric Arachna
216142	Vampiric Arachna
216143	Radiant Sparkle
216144	Radiant Sparkle
216145	Tree Crynac
216146	Tree Crynac
216147	Parasitic Clodworm
216148	Treasure Box
216149	Treasure Box
216150	Treasure Box
216151	Longhorn Rynoce
216152	Wildgrove Baku
216153	Crystal Caltrops
216154	Crystal Caltrops
216155	Illusion of Melancholy
216156	Tulia Surestep
216157	Captain Lakhara
216158	Ahbana the Wicked
216159	The Soulcaller
216160	Manadar
216161	Vehala the Cursed
216162	Vehala the Cursed
216163	The Plaguebearer
216164	Macunbello
216165	The Great Virhana
216166	Shadowshift
216167	Taros Lifebane
216168	Flarestorm
216169	Dorakiki the Bold
216170	Gatekeeper Darfall
216171	Gatekeeper Kutarrun
216172	Gatekeeper Samarrn
216173	Gatekeeper Rhapsharr
216174	Protector Pahraza
216175	Protector Pahraza
216176	Protector Dinata
216177	Protector Dinata
216178	Protector Narma
216179	Protector Narma
216180	Judge Kramaka
216181	Judge Kramaka
216182	Isbariya the Resolute
216183	Stormwing
216184	Laksyaka Legatus
216185	Laksyaka Magus
216186	Laksyaka Ambusher
216187	Laksyaka Sniper
216188	Laksyaka Officer
216189	Roaming Specter
216190	Wandering Specter
216191	Grotesque Drake
216192	Inexorable Drake
216193	Dark Bloodwing
216194	Terrible Bloodwing
216195	Manadar Wraith
216196	Manadar Magus
216197	Manadar Trapper
216198	Manadar Slayer
216199	Vehala Ghost
216200	Vehala Spirit
216201	Vehala Soul
216202	Vehala Eidolon
216203	Vehala Phantasm
216204	Cemetery Slime
216205	Grave Slime
216206	Elyos Spiritblade
216207	Elyos Spiritmage
216208	Elyos Spiritbow
216209	Elyos Spiritsalve
216210	Asmodian Soulsword
216211	Asmodian Soulspell
216212	Asmodian Soulranger
216213	Asmodian Soulmedic
216214	Monolithic Gladiator
216215	Monolithic Ambusher
216216	Balaur Statue
216217	Balaur Monument
216218	Roving Obscura
216219	Malicious Obscura
216220	Hate Obscura
216221	Misguiding Obscura
216222	Luminous Sparkie
216223	Bluethicket Sparkle
216224	Pentagold Dionae
216225	Swallowtail Dionae
216226	Swaying Wraithling
216227	Lesser Murmur
216228	Nightshade Crusader
216229	Nightshade Shaman
216230	Nightshade Scout
216231	Nightshade Gunner
216232	Nightshade Healer
216233	Laksyaka Myrmidon
216234	Laksyaka Agent
216235	Laksyaka Trapper
216236	Laksyaka Deadeye
216237	Laksyaka Medic
216238	Captain Lakhara
216239	Ahbana the Wicked
216240	The Soulcaller
216241	Manadar
216242	Vehala the Cursed
216243	Vehala the Cursed
216244	The Plaguebearer
216245	Macunbello
216246	The Great Virhana
216247	Shadowshift
216248	Taros Lifebane
216249	Flarestorm
216250	Dorakiki the Bold
216251	Gatekeeper Darfall
216252	Gatekeeper Kutarrun
216253	Gatekeeper Samarrn
216254	Gatekeeper Rhapsharr
216255	Protector Pahraza
216256	Protector Pahraza
216257	Protector Dinata
216258	Protector Dinata
216259	Protector Narma
216260	Protector Narma
216261	Judge Kramaka
216262	Judge Kramaka
216263	Isbariya the Resolute
216264	Stormwing
216265	Laksyaka Legatus
216266	Laksyaka Magus
216267	Laksyaka Ambusher
216268	Laksyaka Sniper
216269	Laksyaka Officer
216270	Roaming Specter
216271	Wandering Specter
216272	Grotesque Drake
216273	Inexorable Drake
216274	Dark Bloodwing
216275	Terrible Bloodwing
216276	Manadar Wraith
216277	Manadar Magus
216278	Manadar Trapper
216279	Manadar Slayer
216280	Vehala Ghost
216281	Vehala Spirit
216282	Vehala Soul
216283	Vehala Eidolon
216284	Vehala Phantasm
216285	Cemetery Slime
216286	Grave Slime
216287	Elyos Spiritblade
216288	Elyos Spiritmage
216289	Elyos Spiritbow
216290	Elyos Spiritsalve
216291	Asmodian Soulsword
216292	Asmodian Soulspell
216293	Asmodian Soulranger
216294	Asmodian Soulmedic
216295	Monolithic Gladiator
216296	Monolithic Ambusher
216297	Balaur Statue
216298	Balaur Monument
216299	Roving Obscura
216300	Malicious Obscura
216301	Hate Obscura
216302	Misguiding Obscura
216303	Luminous Sparkie
216304	Bluethicket Sparkle
216305	Pentagold Dionae
216306	Swallowtail Dionae
216307	Swaying Wraithling
216308	Lesser Murmur
216309	Nightshade Crusader
216310	Nightshade Shaman
216311	Nightshade Scout
216312	Nightshade Gunner
216313	Nightshade Healer
216314	Laksyaka Myrmidon
216315	Laksyaka Agent
216316	Laksyaka Trapper
216317	Laksyaka Deadeye
216318	Laksyaka Medic
216319	Gradarim the Collector
216320	Gradarim the Collector
216321	Udas Reaper
216322	Udas Fleshripper
216323	Udas Nightling
216324	Udas Titan
216325	Udas Diviner
216326	Udas Seer
216327	Udas Vicar
216328	Udas Cenobite
216329	Udas Guard
216330	Udas Duellist
216331	Udas Hellion
216332	Udas Patroller
216333	Udas Mage
216334	Udas Darkwatcher
216335	Udas Skinmender
216336	Udas Deacon
216337	Udas Reaper
216338	Udas Fleshripper
216339	Udas Butcher
216340	Udas Patroller
216341	Udas Mage
216342	Udas Darkwatcher
216343	Udas Skinmender
216344	Udas Deacon
216345	Udas Reaper
216346	Udas Fleshripper
216347	Udas Nightling
216348	Udas Titan
216349	Udas Diviner
216350	Udas Seer
216351	Udas Vicar
216352	Udas Cenobite
216353	Ranx Bodyguard
216354	Silentera Guard
216355	Silentera Elite Fighter
216356	Silentera Elite Raider
216357	Silentera Patroller
216358	Silentera Elite Mage
216359	Silentera Elite Summoner
216360	Silentera Warpriest
216361	Silentera Elite Friar
216362	Silentera Elite Labourer
216363	Sabretooth Manticore
216364	Stinging Sheluk
216365	Brown Arachna
216366	Blackclaw Scolopen
216367	Jotun Juggernaut
216368	Jotun Creator
216369	Fourspike Petrahulk
216370	Jumping Kalgolem
216371	Silentera Mugolem
216372	Laksyaka Bloodboss
216373	Laksyaka High Magus
216374	Laksyaka Strategist
216375	Laksyaka Head Marksman
216376	Laksyaka Chief Medic
216377	Longtailed Crynac
216378	Silentera Harbinger
216379	Silentera Warmonger
216380	Silentera Elite Ambusher
216381	Silentera Elite Sentinel
216382	Silentera Elite Sorcerer
216383	Silentera Elite Spiritmaster
216384	Silentera Warpriest
216385	Silentera Elite Monk
216386	Silentera Fencer
216387	Silentera Elite Assaulter
216388	Silentera Vaegir
216389	Silentera Elite Watcher
216390	Silentera Elite Dark Sorcerer
216391	Silentera Terraster
216392	Silentera Elite Healer
216393	Silentera Elite Chanter
216394	Silentera Elite Defender
216395	Silentera Elite Bodyguard
216396	Silentera Elite Assassin
216397	Silentera Elite Sniper
216398	Silentera Elite Sorcerer
216399	Silentera Solaster
216400	Silentera Elite Reanimator
216401	Silentera Anchorite
216402	Poisonfang Laupedette
216403	Baby Stinging Sheluk
216404	Babybrown Arachna
216405	Baby Blackclaw Scolopen
216406	Bladed Chakra
216407	Hihu Mookie
216408	DF4_Fungy_CactusBig_52_An
216409	Thorned Dionaetta
216410	Thorned Dionaetta
216411	Cliff Caprex
216412	Starving Manticore
216413	Wasteland Fungie
216414	Enchanted Fungie
216415	Turncoat Defender
216416	Turncoat Defender
216417	Turncoat Sorcerer
216418	Turncoat Sorcerer
216419	Turncoat Spiritmaster
216420	Turncoat Spiritmaster
216421	Turncoat Warpriest
216422	Turncoat Warpriest
216423	Turncoat Monk
216424	Turncoat Monk
216425	Drana Crestlich
216426	Curlhorned Murmur
216427	Curlhorned Murmur
216428	Naduka Sentry
216429	Supraklaw Lookout
216430	DF4_Agrint_Drana_54_An
216431	DF4_Xipeto_Drana_54_An
216432	Redtailed Neokin
216433	Naduka Charger
216434	Naduka Stalker
216435	Naduka Blade
216436	Hanarkand Quartermaster
216437	Hanarkand Bodyguard
216438	Mitrakand Quartermaster Captain
216439	Mitrakand Bodyguard
216440	Blueback Hornskull
216441	Blueback Hornskull
216442	Greenthroated Pluma
216443	Patient Moonflower
216444	Naduka Enforcer
216445	Naduka Enforcer
216446	Naduka Surgeon
216447	Naduka Surgeon
216448	Naduka Crusader
216449	Naduka Battlemage
216450	Naduka Raider
216451	Naduka Priest
216452	Naduka Warmonger
216453	Naduka Watcher
216454	Naduka Tomcat
216455	Naduka Apothecary
216456	Cursed Tree Rotron
216457	Winged Nagolem
216458	Winged Nagolem
216459	Klaw Watcher
216460	Klaw Watcher
216461	Eroding Kalgolem
216462	Tree Ampha
216463	Basrasa Gatherer
216464	Basrasa Gatherer
216465	Hazy Seafoam
216466	Shulack Necksnapper
216467	Shulack Necksnapper
216468	Shulack Shaman
216469	Shulack Shaman
216470	Shulack Herbalist
216471	Shulack Herbalist
216472	Basrasa Deathwalker
216473	Basrasa Farmer
216474	Stonescale Neokin
216475	Starved Crestlich
216476	Abyss Murmur
216477	Supraklaw Gatherer
216478	Supraklaw Drone
216479	Dancing Seafoam
216480	Rainbowtail Leowasp
216481	Fierce Serrator
216482	Blackhorn Drake
216483	Blackhorn Drakie
216484	Vampire Clodworm
216485	Boco
216486	Mosswing
216487	Sobi Alula Lunini
216488	Chieftain Josefin
216489	Thunderhoof
216490	Stilts
216491	Claypool
216492	Pixiebelle
216493	Sateva the Observer
216494	Shura Steadfast
216495	Herefodus
216496	The Dragonkissed
216497	King Myrn
216498	Warden Angasa
216499	Zalandar Greenheart
216500	Elder Zanuta
216501	Chief Kurnus
216502	Titch Kippie
216503	Glugbeard
216504	Elder Narikiki
216505	Rockhorn
216506	Violoton
216507	Skuma Silvereye
216508	The Shieldbearer
216509	LF4_B5_Manticore_Named_54_An
216510	Skar
216511	The Punisher
216512	Priest Zitan
216513	Tiritaphon
216514	Queen Klawnickt
216515	Mervin
216516	Omega
216517	Kyang Redmane
216518	Latzio Stoneheart
216519	Captain Voltayre
216520	Sematariux
216521	Baydeeafa
216522	Sukana the Learned
216523	Head Priest Nashuma
216524	Geffen
216525	Thurzon the Undying
216526	Thurzon the Undying
216527	Lupukin
216528	Taros Pureblood
216529	Protective Malekor
216530	Ancient Trap
216531	Zhanim the Librarian
216532	Awoken Wardstone Protector
216533	Sawtooth Vortile
216534	DF4_Hiiv_Balaurea_52_An
216535	Thicket Airon
216536	Petrified Spirit
216537	Tunneling Laupede
216538	Brimstone Petrahulk
216539	Canyon Vespine
216540	Cliff Caprex
216541	Cliff Caprex
216542	Starved Barghest
216543	Wilds Barghest
216544	Wilds Barghest
216545	Trifire
216546	Flesh-eating Swarm
216547	Alpha Kuruku
216548	Alpha Mansat
216549	Wildspine
216550	Camu the Forestkeeper
216551	Deathwing
216552	Chieftain Owloro
216553	Chieftain Ulagu
216554	Windchaser
216555	Skraw
216556	Little Lost May
216557	Orciphae
216558	Captain Naiyak
216559	Edurtz the Crazed
216560	Silverpaw
216561	Skully Crimsonshell
216562	Manyrings
216563	Pampam
216564	The Administrator
216565	Gatz the Wise
216566	Derren the Hypnotist
216567	Trueshot
216568	Saira Sharpeyes
216569	Highpriest Heka
216570	Turatu Spawnfoot
216571	Xalvius
216572	Pincers Prime
216573	Queen Klawtiar
216574	Hashak the Plough
216575	Elder Malekor
216576	Ragnarok
216577	Squint
216578	Gravekeeper Basaim
216579	Lord Dhuni
216580	Padmarashka
216581	Minga Bigeyes
216582	Treasure Box
216583	Brutal Soulwatcher
216584	Brutal Soulwatcher
216585	Brutal Soulwatcher
216586	Temadaro
216587	Brutal Soulwatcher
216588	Brutal Soulwatcher
216589	Brutal Soulwatcher
216590	Temadaro
216591	Udas Brainwasher
216592	Kura Stormgaze
216593	Withered Rotron
216594	Shortleaf Agrint
216595	Treasure Box
216596	Treasure Box
216597	Treasure Box
216598	Treasure Box
216599	Treasure Box
216600	Treasure Box
216601	Treasure Box
216602	Treasure Box
216603	Treasure Box
216604	Manuki Redfur
216605	LF4_DayQ_ShulackRanger_51_An
216606	Venomiki
216607	Firuki Lightfingers
216608	Lightningbeak Pabu
216609	Celodus Twistrings
216610	Bladebanks
216611	LF4_DayQ_FanaticAssassin_53_An
216612	The Trickster
216613	Braid
216614	Twister
216615	Valkinas the Scholar
216616	Blackheart Undarr
216617	LF4_DayQ_DrakanRanger_55_An
216618	Umbatana
216619	Summoner Rundilima
216620	Crimsonbark
216621	Sweetsteppe
216622	Corsus the Slayer
216623	Bowmaster Kemar
216624	Pinebeak
216625	DF4_DailyQuest_Owllau_Wi_51
216626	Hunter Huruhuru
216627	Skymaster Kiwalu
216628	Vengeful Romludon
216629	Sorceress Imilyana
216630	Zausis
216631	Agent Greenlake
216632	Mukka Threebeards
216633	DF4_DailyQuest_FanaticAs_53
216634	Backstab
216635	Diama Blacktome
216636	Satbakun
216637	DF4_DailyQuest_DrakanAs_Re_55
216638	Necromancer Duchai
216639	Harviste
216640	Rokbak
216641	Nimblestump
216642	Zantra
216643	Vinestem
216644	Treasure Box
216645	Treasure Box
216646	Explosive Root
216647	Basrasa Assaulter
216648	Basrasa Ambusher
216649	Rubyback Neokin
216650	Vudu Crestlich
216651	Highland Murmur
216652	Wounded Steelback Neokin
216653	Bloodied Crestlich
216654	Savaged Murmur
216655	Shulack Necksnapper
216656	Shulack Necksnapper
216657	Shulack Shaman
216658	Shulack Shaman
216659	Shulack Herbalist
216660	Shulack Herbalist
216661	Klawtiar Guardian
216662	Strigik Warrior
216663	Strigik Shaman
216664	Strigik Hunter
216665	Strigik Herbalist
216666	Strigik Warrior
216667	Strigik Shaman
216668	Strigik Hunter
216669	Strigik Herbalist
216670	Strigik Hunter
216671	Strigik Herbalist
216672	Strigik Warrior
216673	Strigik Warrior
216674	Strigik Shaman
216675	Strigik Shaman
216676	Strigik Hunter
216677	Strigik Hunter
216678	Strigik Herbalist
216679	Strigik Herbalist
216680	Turncoat Labourer
216681	Turncoat Labourer
216682	Naduka Assaulter
216683	Naduka Striker
216684	Gelkmaros Defender
216685	Gelkmaros Guard
216686	Gelkmaros Defender
216687	Gelkmaros Guard
216688	Training Dummy
216689	Training Dummy
216690	Dorakiki's Chest
216691	Basrasa Assaulter
216692	Basrasa Ambusher
216693	Bloodsap Wraithling
216694	Bloodsap Wraithling
216695	Shulack Supervisor
216696	Shulack Supervisor
216697	Shulack Supervisor
216698	Shulack Supervisor
216699	Shulack Supervisor
216700	Shulack Supervisor
216701	Shulack Gatekeeper
216702	Shulack Gatekeeper
216703	Shulack Gatekeeper
216704	Shulack Gatekeeper
216705	Shulack Necksnapper
216706	Shulack Necksnapper
216707	Shulack Necksnapper
216708	Shulack Necksnapper
216709	Shulack Necksnapper
216710	Shulack Necksnapper
216711	Shulack Hunterkiller
216712	Shulack Hunterkiller
216713	Shulack Hunterkiller
216714	Shulack Hunterkiller
216715	Shulack Hunterkiller
216716	Shulack Hunterkiller
216717	Shulack Shaman
216718	Shulack Shaman
216719	Shulack Herbalist
216720	Shulack Herbalist
216721	Grim Puca
216722	Grim Puca
216723	Smiling Puca
216724	Smiling Puca
216725	Basrasa Crusader
216726	Basrasa Raider
216727	Basrasa Crusader
216728	Basrasa Raider
216729	Basrasa Investigator
216730	Basrasa Infantry
216731	Basrasa Vaegir
216732	Sourwind Wraithling
216733	Macunbello
216734	Macunbello
216735	Macunbello
216736	Macunbello
216737	Macunbello
216738	Macunbello
216739	Warrior Monument
216740	Warrior Monument
216741	Treasure Box
216742	Treasure Box
216743	Treasure Box
216744	Treasure Box
216745	Treasure Box
216746	Secret Jewelbox
216747	Food Cache
216748	Treasure Box
216749	Mitrakand Gloriator
216750	Winged Dionae
216751	Turncoat Centurion
216752	Turncoat Captain
216753	Turncoat Chief
216754	Turncoat Boss
216755	Turncoat Mage
216756	Turncoat Summoner
216757	Turncoat Medic
216758	Turncoat Friar
216759	Turncoat Centurion
216760	Turncoat Captain
216761	Turncoat Chief
216762	Turncoat Mage
216763	Turncoat Mage
216764	Mystery Box
216765	LF4_Display_Dragon_55_Ah
216766	DF4_Display_Dragon_55_Ah
216767	Treasure Box
216768	Basrasa Fighter
216769	Basrasa Slayer
216770	Basrasa Legionary
216771	Basrasa Lifesnuffer
216772	Basrasa Obliterator
216773	Basrasa Eradicator
216774	Basrasa Warmonger
216775	Basrasa Trapper
216776	Lumpweb Cellatu
216777	Lumpweb Cellatu
216778	Armoured Alitaur
216779	Armoured Alitaur
216780	Awl Airon
216781	Awl Airon
216782	Basrasa Labourer
216783	Basrasa Gatherer
216784	Basrasa Worker
216785	Basrasa Healer
216786	Basrasa Sentinel
216787	Basrasa Fixer
216788	Treasure Box
216789	Treasure Box
216790	Petrahulk Walker
216791	Petrahulk Walker
216792	Captured Alitaur
216793	Harp Mookie
216794	Harp Mookie
216795	Apostate Warrior
216796	Apostate Warmonger
216797	Apostate Executioner
216798	Apostate Juggernaut
216799	Apostate Conjurer
216800	Apostate Spiritguide
216801	Apostate Warpriest
216802	Apostate Diviner
216803	Petrahulk Labourer
216804	Mitrakand Drakan Destroyer
216805	Mitrakand Drakan Destroyer
216806	Mitrakand Drakan Destroyer
216807	Mitrakand Drakan Destroyer
216808	Mitrakand Raider
216809	Mitrakand Raider
216810	Mitrakand Raider
216811	Mitrakand Raider
216812	Mitrakand Hunterkiller
216813	Mitrakand Hunterkiller
216814	Mitrakand Hunterkiller
216815	Mitrakand Hunterkiller
216816	Mitrakand Gallowglass
216817	Mitrakand Gallowglass
216818	Mitrakand Gallowglass
216819	Mitrakand Gallowglass
216820	Mitrakand Lifekeeper
216821	Mitrakand Lifekeeper
216822	Mitrakand Lifekeeper
216823	Mitrakand Lifekeeper
216824	Naduka Sorrowbringer
216825	Naduka Sorrowbringer
216826	Naduka Sorrowbringer
216827	Naduka Sorrowbringer
216828	Naduka Vaegir
216829	Naduka Vaegir
216830	Naduka Vaegir
216831	Naduka Vaegir
216832	Naduka Eyewalker
216833	Naduka Eyewalker
216834	Naduka Eyewalker
216835	Naduka Eyewalker
216836	Naduka Magus
216837	Naduka Magus
216838	Naduka Magus
216839	Naduka Magus
216840	Naduka Meatfixer
216841	Naduka Meatfixer
216842	Naduka Meatfixer
216843	Naduka Meatfixer
216844	Captured Bosbear
216845	Glurg the Bloated
216846	Agrima
216847	Desert Glugga
216848	Illanthe Hundredyears
216849	Watcher Garma
216850	Captain Mituna
216851	Makarah Adjutant
216852	Baranath Churl
216853	Baranath Churl
216854	Chantra Sentinel
216855	Chantra Sentinel
216856	Chantra Mariner
216857	Chantra Trooper
216858	Chantra Patroller
216859	Chantra Bloodbinder
216860	Chantra Assassin
216861	Chantra Crusader
216862	Chantra Bowguard
216863	Chantra Aetherguard
216864	Chantra Aionguard
216865	Chantra Raider
216866	Chantra Legatus
216867	Chantra Triaris
216868	Chantra Magus
216869	Chantra Curatus
216870	Chantra Ambusher
216871	Chantra Vindicator
216872	Chantra Sniper
216873	Chantra Highmagus
216874	Chantra Medic
216875	Shipmate Badala
216876	Horizonist Anuta
216877	First Mate Rukana
216878	Skylord Vundar
216879	First Mate Dubakar
216880	Chief Daraka
216881	Trigger
216882	Sahadena the Abettor
216883	Quartermaster Nupakun
216884	Takahan
216885	Hookmatan
216886	Captain Zanata
216887	Skyguard Parishka
216888	Quartermaster Bhati
216889	Rajaya the Inquisitor
216890	Windfinder Kumar
216891	High Priest Munuka
216892	Tursin Senior Command Soldier
216893	Shaman Gabacha
216894	Assault Team Leader Gaku
216895	Combat Team Leader Orku
216896	Raid Team Leader Maku
216897	Drudgelord Kakiti
216898	Dukaki Peon
216899	Dukaki Seeker
216900	Dukaki Seeker
216901	Dukaki Watchman
216902	Dukaki Protector
216903	Dukaki Weakarm
216904	Dukaki Digger
216905	Dukaki Lifter
216906	MuMu Carrier
216907	MuMu Ham the Grey
216908	MuMu Assistant
216909	MuMu Fighter
216910	MuMu Lookout
216911	MuMu Farmer
216912	MuMu Porter
216913	Captured Tursin Guard
216914	Captured Black Claw Informer
216915	Overseer Nukiti
216916	Dukaki Screamer
216917	IDNovice_Zone7_KoboldScoutFemale_PrisonGuard_20_An
216918	IDNovice_Zone7_KoboldWarriorMale_PrisonGuard_20_An
216919	Dukaki Jailer
216920	Brainwashed Dukaki Weakarm
216921	Brainwashed Dukaki Peon
216922	Hamerun the Bleeder
216923	Dukaki Guard
216924	Dukaki Lifesaver
216925	Treasure Box
216926	Komad Sentry
216927	Komad Sentry
216928	Komad Diviner
216929	Komad Diviner
216930	Cursed Tree Sheluk
216931	Cursed Tree Sheluk
216932	Striped Arachna
216933	Striped Arachna
216934	Veiled Sparkle
216935	Veiled Sparkle
216936	Supraklaw Watcher
216937	Komad Elite Legionary
216938	Komad Elite Legionary
216939	Komad Shaman
216940	Komad Shaman
216941	Officer Kamanya
216942	Holy Orkanimum
216943	Ametgolem of Guarding
216944	Enos Grappler
216945	Enos Watcher
216946	Noble Lapilima
216947	Flash Lapilimo
216948	Rukril
216949	Ebonsoul
216950	Kaluva the Fourth Fragment
216951	Pazuzu
216952	Yamennes Blindsight
216953	Holy Orkanimum
216954	Holy Orkanimum
216955	Ametgolem of Guarding
216956	Ametgolem of Guarding
216957	Noble Lapilima
216958	Flash Lapilimo
216959	Flash Lapilimo
216960	Yamennes Painflare
216961	Troll Lookout
216962	Trollkin Lookout
216963	Watching Kalgolem
216964	Net Arachna
216965	Temple Mugolem
216966	Faithful Temple Nagolem
216967	Petrahulk Gatekeeper
216968	Divine Hisen
216969	Prisoner
216970	Captive
216971	Prisoner
216972	Captive
216973	Dungeon Guard
216974	Dungeon Sentry
216975	Dungeon Guard
216976	Dungeon Sentry
216977	Dungeon Servant
216978	Dungeon Maid
216979	Shadow Executor Asusin
216980	Warden Baal
216981	Manor Guard Captain
216982	Hamam the Torturer
216983	Manor Servant
216984	Manor Maid
216985	Manor Servant
216986	Manor Maid
216987	Manor Guest
216988	Manor Scribe
216989	Manor Guard
216990	Manor Defender
216991	Manor Gardener
216992	Manor Gardener
216993	Bloodlust Dionae
216994	Yulina
216995	Kiernook
216996	Manor Kitchen Maid
216997	Pet Tog
216998	Manduri Jester
216999	Jeeves
217000	Lady Angerr
217001	Distraught Lady Angerr
217002	Justicetaker Wyr
217003	Injured Justicetaker Wyr
217004	Wounded Hamam
217005	Shadow Judge Kaliga
217006	Kaliga the Unjust
217007	Needlehorn
217008	Spidona
217009	Grimmson
217010	Ricardo
217011	Fraia
217012	Megabex
217013	Nightbutcher Shaten
217014	Mocking Gryphu
217015	Luminos Seaswept
217016	Paketan Slipfingers
217017	Xecotcovach
217018	Salis the Depraved
217019	Pikera the Selfish
217020	Tideheart
217021	Kimble
217022	Bitterwing
217023	Captain Kurti
217024	Arges
217025	Keymaster MuMu Dang
217026	Crazy Prisoner
217027	Crazy Captive
217028	Dungeon Guard
217029	Dungeon Sentry
217030	Guard Bitin
217031	Manor Maid
217032	Man-eating Fungie
217033	Manor Visitor
217034	Manor Librarian
217035	Manor Guard
217036	Manor Defender
217037	Gatekeeper Sarta
217038	Mushroomtop Ksellid
217039	Jotun Engineer
217040	Jotun Artificer
217041	Poisonmist Spirit
217042	Bane Spirit
217043	Hanarkand Thrasher
217044	Hanarkand Thrasher
217045	Hanarkand Raider
217046	Hanarkand Raider
217047	Hanarkand Seeker
217048	Hanarkand Seeker
217049	Hanarkand Mystic
217050	Hanarkand Mystic
217051	Hanarkand Boneminder
217052	Hanarkand Boneminder
217053	Hanarkand Legatus
217054	Hanarkand Legatus
217055	Hanarkand Rustler
217056	Hanarkand Rustler
217057	Hanarkand Triaris
217058	Hanarkand Triaris
217059	Hanarkand Diabolist
217060	Hanarkand Diabolist
217061	Hanarkand Curatus
217062	Hanarkand Curatus
217063	Hanarkand Labourer
217064	Hanarkand Worker
217065	Brainwashed Dukaki Peon
217066	Manor Maidservant
217067	Brainwashed MuMu Worker
217068	Disalki the Elder
217069	Susalki the Second
217070	Basalki the Third
217071	Esalki the Fourth
217072	Huge Waterfall Starturtle
217073	Greesees
217074	Dark Sage Aran
217075	Gathering Kit
217076	Supervisor Gana
217077	Treasure Box
217078	Treasure Box
217079	Cobaltan
217080	Marut the Pharos
217081	Dukah the Pharos
217082	Mitrakand Drakan Beaconlighter
217083	Mitrakand Krall Beaconlighter
217084	Mitrakand Mau Beaconlighter
217085	Twist
217086	Massive Bee Swarm
217087	Undead Drakan Researcher
217088	Chairman Sakti
217089	Angry Conchi
217090	Shaman Kalabar
217091	Turncoat Strongarm
217092	Turncoat Strongarm
217093	Flatland Cellatu
217094	Fineblade
217095	Huge Egg
217096	Huge Egg
217097	Lightwing Coiren
217098	Vulkan
217099	Treasure Box
217100	Treasure Box
217101	Treasure Box
217102	Treasure Box
217103	Treasure Box
217104	Treasure Box
217105	Treasure Box
217106	Mystical Cell
217107	Petrahulk Guard
217108	MuMu Mechanic
217109	Dungeon Bloodwing
217110	Lady Angerr's Bloodwing
217111	Kaliga's Bloodwing
217112	Kaliga's Bloodwing
217113	Scared Prisoner
217114	Scared Captive
217115	Torture Tog
217116	Manor Retainer
217117	Manor Visitor
217118	Manor Guest
217119	Shadow Judge Kaliga
217120	Mysterious Being
217121	Huge Gryphu Egg
217122	Huge Gryphu Egg
217123	Naduka Battleblade
217124	Naduka Trapsetter
217125	Naduka Hawkeye
217126	Naduka Stormmage
217127	Naduka Musclemender
217128	Huge Gryphu
217129	Black Matutu
217130	Relic Guardian
217131	Watchdog Tog
217132	Spawned Supraklaw
217133	Spawned Supraklaw
217134	Dungeon Guard
217135	Dungeon Sentry
217136	Numutata
217137	Treasure Box
217138	Agitated Kerub
217139	Sulky Kerubar
217140	Cowardly Kobold
217141	Iron Mask Kobold
217142	Runaway Porgus
217143	Brooding Fungie
217144	Spirited Fungen
217145	Snotty Fungie
217146	Vicious Sparkle
217147	Redclaw Potcrab
217148	Finepoint Starcrab
217149	Silktail Pluma
217150	Sullen Sprigg
217151	Heavy Snuffler
217152	Huffy Daru
217153	Affable Brax
217154	Hobbling Fiend
217155	Big Leaf Moonflower
217156	Crimsonhorn Abex
217157	Small Wing Pecku
217158	Aqua Spirit
217159	Shy MuMu
217160	Shrew MuMu
217161	Shulack Sugarcrook
217162	Drunk Steel Rake Scout
217163	Drunk Steel Rake Deadeye
217164	Star Debris
217165	Blistering Heat
217166	Tahabata Pyrelord
217167	Reaper Squad Scout
217168	Reaper Squad Scout
217169	Lepharist Operative
217170	Lepharist Operative
217171	Asmodian Agent
217172	Asmodian Agent
217173	Parasite Slime
217174	Parasite Slime
217175	Lepharist Agent
217176	Lepharist Agent
217177	Shushu
217178	Shade Moonflower
217179	Esoterrace Worker
217180	Esoterrace Gatherer
217181	Esoterrace Foreman
217182	Esoterrace Destroyer
217183	Esoterrace Hunter
217184	Drana Kirrin
217185	Dalia Charlands
217186	Lab Golem
217187	Esoterrace Destroyer
217188	Esoterrace Raider
217189	Esoterrace Hunter
217190	Esoterrace Mage
217191	Esoterrace Apothecary
217192	Drana Kirrin
217193	Esoterrace Technician
217194	Esoterrace Scientist
217195	Captain Murugan
217196	Laboratory Golem
217197	Esoterrace Fighter
217198	Esoterrace Searcher
217199	Esoterrace Medic
217200	Esoterrace Investigator
217201	Esoterrace Researcher
217202	Esoterrace Recordkeeper
217203	Esoterrace Assistant
217204	Kexkra
217205	Kexkra Prototype
217206	Warden Surama
217207	Naduka Drakan Researcher
217208	Truant Kakiti
217209	Truant MuMu Ham
217210	Truant Nukiti
217211	Truant Hamerun
217212	Shirking Nochsana Guardian
217213	Shirking Field Generator
217214	Shirking Teleporter
217215	Shirking Nochsana General
217216	Runaway Sipus
217217	Runaway Molgat
217218	Runaway Ganetri
217219	Runaway Kromede
217220	Mantutu Ashore
217221	Lahulahu Ashore
217222	Koakoa Ashore
217223	Grogget Ashore
217224	Bored Anuhart
217225	Bored Asaratu
217226	Bored Vanuka
217227	Bored Tahabata
217228	Esoterrace Anesthetist
217229	Enhanced Esoterrace Raider
217230	Enhanced Esoterrace Mage
217231	Enhanced Esoterrace Fighter
217232	Enhanced Esoterrace Medic
217233	The Canyonguard
217234	Tuali
217235	Trapped Terma
217236	Trapped Terma
217237	Cadella
217238	Jurdin the Cursed
217239	Unfinished Pletus
217240	Zadra Spellweaver
217241	Zadra Spellweaver
217242	Zadra Spellweaver
217243	Elemental Iron Prison
217244	The Canyonguard
217245	Tuali
217246	Trapped Terma
217247	Trapped Terma
217248	Cadella
217249	Jurdin the Cursed
217250	Unfinished Pletus
217251	Zadra Spellweaver
217252	Zadra Spellweaver
217253	Zadra Spellweaver
217254	Elemental Iron Prison
217255	Cilia Wriggot
217256	Luciferin of Vitality
217257	Leaf Arachna
217258	Delicate Plata
217259	Macori Gatherer
217260	Macori Fighter
217261	Small Glowing Spirit
217262	Round Glowing Spirit
217263	Seed Hetgolem
217264	Loyal Hetgolem
217265	Melee Hetgolem
217266	Cilia Wriggot
217267	Luciferin of Vitality
217268	Leaf Arachna
217269	Delicate Plata
217270	Macori Gatherer
217271	Macori Fighter
217272	Small Glowing Spirit
217273	Round Glowing Spirit
217274	Seed Hetgolem
217275	Loyal Hetgolem
217276	Melee Hetgolem
217277	Head Kutol
217278	Head Kutol
217279	Ruddy-Nosed Granker
217280	Idle Shugo Courier
217281	Lab Gatekeeper
217282	Lab Investigator
217283	Senior Lab Researcher
217284	Lab Supervisor
217285	Esoterrace Slime
217286	Esoterrace Slime
217287	Esoterrace Draconute
217288	Esoterrace Draconute
217289	Biolab Watchman
217290	Exhausted Vasharti Combat Officer
217291	Exhausted Vasharti Swiftshot
217292	Exhausted Vasharti Pagati Combatant
217293	Exhausted Vasharti Combatant
217294	Vasharti Siege Cannon
217295	Vasharti Legatus
217296	Vasharti Mage
217297	Vasharti Assassin
217298	Sikar Hunter
217299	Elite Vasharti Pagati Combatant
217300	Vasharti Butcher
217301	Vasharticlone Ragnarok
217302	Exploding Red Bug
217303	Magical Greatsword
217304	Magical Axe
217305	Magical Longbow
217306	Vasharti Siege Cannon
217307	Zantaraz
217308	Tarotran
217309	Captain Xasta
217310	Captain Xasta
217311	Kuhara the Volatile
217312	Pagati Tamer Nishaka
217313	Brigade General Vasharti
217314	The Worldripper
217315	Umatha the Crazed
217316	Ambusher Kiriana
217317	Archmagus Upadi
217318	Frantic Vasharti Combat Officer
217319	Enraged Vasharti Combat Officer
217320	Poisonfang Crynac
217321	Poisonous Scopi
217322	Qooqoo
217323	Abex
217324	Tori of the Abyss
217325	Sikar Hunter
217326	Exhausted Vasharti Combat Officer
217327	Exhausted Vasharti Pagati Combatant
217328	Exhausted Vasharti Swiftshot
217329	Vasharti Legatus
217330	Elite Vasharti Pagati Combatant
217331	Sikar Hunter
217332	Vasharti Chanter
217333	Exploding Red Bug
217334	Magical Greatsword
217335	Magical Axe
217336	Vasharti Siege Cannon
217337	Marabata Watcher
217338	Alarm
217339	Summoning Device
217340	Sky Fortress Monitor
217341	Talon Labourer
217342	Recharging Talon Labourer
217343	Talon Guardian
217344	Recharging Talon Guardian
217345	Shulack Supervisor
217346	Shulack Supervisor
217347	Shulack Supervisor
217348	Shulack Assistant
217349	Shulack Assistant
217350	Shulack Assistant
217351	Shulack Demolisher
217352	Shulack Supervisor
217353	Shulack Demolisher
217354	Shulack Supervisor
217355	Shulack Engineer
217356	Shulack Engineer
217357	Shulack Engineer
217358	Shulack Engineer
217359	Shulack Demolisher
217360	Shulack Watcher
217361	Shulack Watcher
217362	Shulack Repairer
217363	Shulack Repairer
217364	Shulack Repairer
217365	Shulack Assistant
217366	Shulack Assistant
217367	Shulack Petitioner
217368	Beritra Fighter
217369	Beritra Sailor
217370	Beritra NCO
217371	Weapon H
217372	Invisible NPC for controlling Hugen Work Leader
217373	Popuchin
217374	Shulack Guided Bomb
217375	Shulack Thermo Bomb
217376	Nastika
217377	Ashunatal's Controls
217378	Ashunatal's Fatal Controls
217379	Explosion Shadows
217380	Decay Shadows
217381	Disruption Shadows
217382	Commander Baraha
217383	Cadella
217384	Armed Shulack Flyer
217385	Poppy
217386	Scarecrow
217387	Disruption Shadows
217388	Chantra Fighter
217389	Chantra Fighter
217390	Chantra Spellshot
217391	Chantra Spellshot
217392	Gatekeeper Melkennis
217393	Scout Ksellid
217394	Scout Ksellid
217395	Chantra Guardian
217396	Chantra Guardian
217397	Chantra Elite Searcher
217398	Chantra Elite Searcher
217399	Kerop Lifesnatch
217400	Kerop Deathguard
217401	Burrowing Spaller
217402	Burrowing Spaller
217403	Restrained Drake
217404	Restrained Drake
217405	Ancient Raksang Drynac
217406	Ancient Raksang Drynac
217407	Watcher Ksellid
217408	Watcher Ksellid
217409	Cursed Prison Bloodwing
217410	Cursed Prison Bloodwing
217411	Regressed Leowasp Warrior
217412	Regressed Leowasp Warrior
217413	Regressed Leowasp Shaman
217414	Regressed Leowasp Shaman
217415	Raksang Warrior
217416	Raksang Warrior
217417	Raksang Sentinel
217418	Raksang Sentinel
217419	Raksang Fighter Spirit
217420	Raksang Fighter Spirit
217421	Fading Drakan Spirit
217422	Fading Drakan Spirit
217423	Raksang Keymaster
217424	Mirror Image
217425	Illusionmaster Sharik
217426	Dowsing Spaller
217427	Dowsing Spaller
217428	Restrained Drake
217429	Restrained Drake
217430	Spying Drynac
217431	Spying Drynac
217432	Trained Raksang Ksellid
217433	Trained Raksang Ksellid
217434	Ancient Raksang Bloodwing
217435	Ancient Raksang Bloodwing
217436	Flame Leowasp Deserter
217437	Flame Leowasp Deserter
217438	Flame Leowasp Criminal
217439	Flame Leowasp Criminal
217440	Raksang Scaled Protector
217441	Raksang Scaled Protector
217442	Slithering Raksang Shaman
217443	Slithering Raksang Shaman
217444	Raksang Warrior Spirit
217445	Raksang Warrior Spirit
217446	Raksang Nagarant Ghost
217447	Raksang Nagarant Ghost
217448	Lifeleech Hakanu
217449	Commander Nutua
217450	Heatseeker
217451	The Flamelord
217452	Prison Ashulagen
217453	Prison Ashulagen
217454	Informer Ashulagen
217455	Informer Ashulagen
217456	Paruam Sealguard
217457	Synthral Elite Assaulter
217458	Synthral Elite Assaulter
217459	Synthral Triaris
217460	Synthral Triaris
217461	Synthral Elite Protector
217462	Synthral Elite Protector
217463	Synthral Elite Sorcerer
217464	Synthral Elite Sorcerer
217465	Synthral Frontliner Spirit
217466	Synthral Frontliner Spirit
217467	Synthral Apothecary Spirit
217468	Synthral Apothecary Spirit
217469	Hellpath Guardian Fireye
217470	Krashu the Undaunted
217471	Soul Gargoyle
217472	Sapping Gargoyle
217473	Magic Gargoyle
217474	Collapsed Debris
217475	Raksha
217476	Kaisinel Gladiator Apprentice
217477	Kaisinel Templar Apprentice
217478	Kaisinel Assassin Apprentice
217479	Kaisinel Ranger Apprentice
217480	Kaisinel Sorcerer Apprentice
217481	Kaisinel Spiritmaster Apprentice
217482	Kaisinel Cleric Apprentice
217483	Kaisinel Chanter Apprentice
217484	Instructor Munus
217485	Marchutan Gladiator Apprentice
217486	Marchutan Templar Apprentice
217487	Marchutan Assassin Apprentice
217488	Marchutan Ranger Apprentice
217489	Marchutan Sorcerer Apprentice
217490	Marchutan Spiritmaster Apprentice
217491	Marchutan Cleric Apprentice
217492	Marchutan Chanter Apprentice
217493	Instructor Geor
217494	Veteran Mamaki Tougharm
217495	Veteran Mamaki Searcher
217496	Mamaki Henchman
217497	Crack Kaidan Smasher
217498	Mystic Kaidan Shaman
217499	Kaidan Elite Searcher
217500	Chieftain Kurka
217501	Grand Chieftain Saendukal
217502	Veteran Nunu Rake Warrior
217503	Veteran Nunu Gatherer
217504	Seasoned Nunu Lookout
217505	Mist Mane Secret Shaman
217506	Mist Mane Secret Healer
217507	Brutal Mist Mane Watcher
217508	Brutal Mist Mane Scratcher
217509	Chieftain Nuaka
217510	Grand Chieftain Kasika
217511	Dust Spirit
217512	Blaze Spirit
217513	Waterdrop Spirit
217514	Zephyr Spirit
217515	Soil Spirit
217516	Fire Spirit
217517	Water Spirit
217518	Wind Spirit
217519	Earth Spirit
217520	Flame Spirit
217521	Lake Spirit
217522	Cyclone Spirit
217523	Terra Spirit
217524	Magma Spirit
217525	Sea Spirit
217526	Storm Spirit
217527	Tran of Fire
217528	Tran of Wind
217529	Enhanced Pretor
217530	Trained Tipolid
217531	Azoturan Zealfighter
217532	Azoturan Zealdefender
217533	Azoturan Zealambusher
217534	Azoturan Zealmage
217535	Azoturan Zealsniper
217536	Azoturan Zealmedic
217537	Alquimia Fighter
217538	Alquimia Defender
217539	Elite Alquimia Ambusher
217540	Elite Alquimia Enchanter
217541	Elite Alquimia Sniper
217542	Elite Alquimia Medic
217543	Lepharist Captain
217544	Supervisor Magnis
217545	Steel Rake Sailor
217546	Steel Rake Marine
217547	Steel Rake Elite Vaegir
217548	Steel Rake Archer
217549	Steel Rake Shaman
217550	Steel Rake Healer
217551	Freed Genie
217552	Madame Bovariki
217553	Golden Eye Mantutu
217554	Engineer Lahulahu
217555	Chief Gunner Koakoa
217556	Brass-Eye Grogget
217557	Assailant
217558	Trooper
217559	Bloodbinder
217560	Scourge
217561	Snakepriest
217562	Sorcerer
217563	Drakan Destroyer
217564	Elite Drakan Outrider
217565	Elite Drakan Mage
217566	Elite Drakan Healer
217567	Commander Bakarma
217568	Elite Graveknight Warrior
217569	Lich Necromancer
217570	Stinking Zombie
217571	Decayed Clodworm
217572	Equitatus Warrior
217573	Spectral Warrior
217574	Huge Mudthorn
217575	Equitatus Dark Warrior
217576	Elite Unfest Horror Warrior
217577	Lich Black Magician
217578	Boreas
217579	Jumentis
217580	Charna
217581	Thrasymedes
217582	Traufnir
217583	Sigyn
217584	Sif
217585	Freyr
217586	Miriya
217587	Aud
217588	Kromede the Corrupt
217589	Vile Judge Kromede
217590	Queen Alukina
217591	Bollvig Blackheart
217592	RM-138c
217593	RM-1337c
217594	Crab Norris
217595	King Consierd
217596	Takun the Terrible
217597	Gojira
217598	Andre
217599	Kamara
217600	Anuhart Scourge
217601	Anuhart Willwarper
217602	Anuhart Priest
217603	Anuhart Vindicator
217604	Anuhart Shadow
217605	Anuhart Aionbane
217606	Anuhart Dark Healer
217607	Marabata of Strength
217608	Tahabata Pyrelord
217609	Vanktrist
217610	IDStation Section 3 PC Dispel Form Invisible NPC
217611	IDStation Section 3 Boss Chamber Door Open Invisible NPC
217612	Ancient Drakan Inmate
217613	Ancient Drakan Inmate
217614	Subterranean Ksellid
217615	Chantra Assault Leader
217616	Chantra Search Leader
217617	Taros Worm
217618	Subterranean Drakan Ghost
217619	Drynac of Despair
217620	Canyon Ksellid
217621	Ancient Raksang Bloodwing
217622	Drakan Prisoner
217623	Drakan Inmate
217624	Drakan Convict
217625	Drakan Lifer
217626	Synthral Defector's Spirit
217627	Synthral Defector's Spirit
217628	Taros Worm
217629	Restrained Drake Soul
217630	Irongut Drynac
217631	Subterranean Ksellid
217632	Ancient Raksang Bloodwing
217633	Synthral Ancient
217634	Synthral Ancient
217635	Synthral Berserker Ghost
217636	Synthral Sorcerer Ghost
217637	Synthral Assaulter Ghost
217638	Synthral Shaman Ghost
217639	Ebon Ashulagen
217640	Shining Ashulagen
217641	Synthral Combatant
217642	Synthral Invader
217643	Synthral Protector
217644	Synthral Shaman
217645	Synthral Legionary Spirit
217646	Synthral Shaman Spirit
217647	Raksha Boilheart
217648	Lab Golem
217649	Esoterrace Warden
217650	Dalia's Watcher
217651	Drakan Destroyer
217652	Elite Drakan Outrider
217653	Elite Drakan Mage
217654	Elite Drakan Healer
217655	Veteran of the Beritra Escorts
217656	Beritra Chief of Staff
217657	Drakan Seal Protector
217658	Drakan Seal Protector
217659	Drakan Seal Protector
217660	Drakan Seal Protector
217661	Gumigumi
217662	Gumigumi
217663	Heat
217664	Heat
217665	Heat
217666	Heat
217667	Heat
217668	Blistering Heat
217669	Blistering Heat
217670	Blistering Heat
217671	Blistering Heat
217672	Blistering Heat
217673	Steaming Heat
217674	Steaming Heat
217675	Steaming Heat
217676	Steaming Heat
217677	Steaming Heat
217678	Sweltering Heat
217679	Sweltering Heat
217680	Sweltering Heat
217681	Sweltering Heat
217682	Sweltering Heat
217683	Flamehide Daru
217684	Flamehide Daru
217685	Flamehide Daru
217686	Flamehide Daru
217687	Flamehide Daru
217688	Icehide Daru
217689	Icehide Daru
217690	Icehide Daru
217691	Icehide Daru
217692	Icehide Daru
217693	Novice Mage Soul
217694	Novice Priest Soul
217695	Apprentice Mage Soul
217696	Apprentice Priest Soul
217697	Professional Mage Soul
217698	Professional Priest Soul
217699	Senior Mage Soul
217700	Senior Priest Soul
217701	Novice Witch Hunter
217702	Apprentice Witch Hunter
217703	Professional Witch Hunter
217704	Senior Witch Hunter
217705	Novice Exorcist Soul
217706	Novice Healer Soul
217707	Apprentice Exorcist Soul
217708	Apprentice Healer Soul
217709	Professional Exorcist Soul
217710	Professional Healer Soul
217711	Senior Exorcist Soul
217712	Senior Healer Soul
217713	Novice Witch Trapper
217714	Apprentice Witch Trapper
217715	Professional Witch Trapper
217716	Senior Witch Trapper
217717	Scuttling Potcrab
217718	Scuttling Potcrab
217719	Chittering Potcrab
217720	Chittering Potcrab
217721	Dawn Frost Potcrab
217722	Dawn Frost Potcrab
217723	Snowflower Potcrab
217724	Snowflower Potcrab
217725	Scuttling Starcrab
217726	Scuttling Starcrab
217727	Chittering Starcrab
217728	Chittering Starcrab
217729	Dawn Frost Starcrab
217730	Dawn Frost Starcrab
217731	Snowflower Starcrab
217732	Snowflower Starcrab
217733	Epiclone
217734	Worthiness Ticket Box
217735	Worthiness Ticket Box
217736	Worthiness Ticket Box
217737	King Saam
217738	Cut Saam
217739	S2_Bonus_Ginseng_Controller
217740	Seismik
217741	Splashdown
217742	Crematorux
217743	Windlash
217744	Administrator Arminos
217745	Wind Drakie
217746	Water Drakie
217747	Earth Drakie
217748	Thunder Drakie
217749	Administrator Arminos
217750	Administrator Arminos
217751	Blood Ward
217752	Loyal Serf
217753	Ornate Treasure Chest
217754	Lightning Drakie
217755	S2_Bonus_SunsetDraky_Controller
217756	Worthiness Ticket Box
217757	Worthiness Ticket Box
217758	Worthiness Ticket Box
217759	Ornate Treasure Chest
217760	Vasuki Lifespark
217761	Vasuki Lifespark
217762	Vasuki Lifespark
217763	Vasuki Lifespark
217764	Vasuki Lifespark
217765	Prison Strategist Humat
217766	Raksang Enforcer
217767	Raksang Enforcer
217768	Raksang Enforcer
217769	Synthral Ambusher
217770	Synthral Ambusher
217771	Synthral Ambusher
217772	Raksang Healer
217773	Raksang Healer
217774	Raksang Healer
217775	Synthral Healer
217776	Synthral Healer
217777	Synthral Healer
217778	Arminos' Dimension Gate
217779	S3_Bonus_Spirit Time Attack Alert Timer
217780	Monitoring Lamp
217781	Gumigumi
217782	Monitoring Lamp
217783	Grissil of Verdure
217784	Contorted Malodor
217785	Contorted Malodor
217786	Dukaki Guard
217787	Kaliga's Servant
217788	Research Leader MuMu Ham
217789	Overseer Nukiti
217790	Drudgelord Kakiti
217791	Justicetaker Wyr
217792	Hamam the Torturer
217793	Lady Angerr
217794	Hamerun Leechsoul
217795	Kaliga the Unjust
217796	Grissil's Branch
217797	Tirratirra
217798	Graceful Mira
217799	Beautiful Himara
217800	Trainee Shoruken
217801	Trainee Attatuken
217802	Poppy on the Run
217803	Dukaki Cook
217804	Weakened Dimensional Vortex
217805	Lady Angerr's Bloodwing
217806	Paepaerunerk
217807	Macus
217808	Eumelos
217809	Bellia
217810	Hygea
217811	Kalsten
217812	Thialfi
217813	Ve
217814	Lyfjaberga
217815	Berus
217816	Polyidus
217817	Paepaerunerk
217818	Roskva
217819	Vanktrist Spacetwine
217820	Administrator Arminos
217821	Administrator Arminos
217822	Administrator Arminos
217823	Administrator Arminos
217824	Administrator Arminos
217825	Administrator Arminos
217826	Administrator Arminos
217827	Arminos' Treasure Chest
217828	Arminos' Treasure Chest
217829	Arminos' Treasure Chest
217830	Arminos' Treasure Chest
217831	Arminos' Treasure Chest
217832	Arminos' Treasure Chest
217833	Arminos' Treasure Chest
217834	Arminos' Treasure Chest
217835	Arminos' Treasure Chest
217836	Arminos' Noble Treasure Chest
217837	Pet Kirca
217838	Pet Manduri
217839	Pet Starcrab
217840	Meat Barrel
217841	Wafer Thin Meat
217842	Starved Karnif
217843	Head Greentooth
217844	Thirsty Bladestorm Spirit
217845	Whihazad
217846	Gomju's Minion
217847	Fiery Gomju
217848	Deadly Poison Dracuni
217849	Mephitic Klaw Worker
217850	Mephitic Supraklaw Worker
217851	Mephitic Klaw Looker
217852	Mephitic Supraklaw Watcher
217853	Mephitic Klaw Looker
217854	Mephitic Supraklaw Watcher
217855	Stinking Clodworm
217856	Mutant Waterworm
217857	Queen Klawtiar
217858	Dustpaw Nojolf
217859	Dustpaw Nojolf
217860	Dustclaw Nojofar
217861	Dustclaw Nojofar
217862	Leowasp Peon
217863	Leowasp Peon
217864	Poisonscale Moskie
217865	Poisonscale Moskie
217866	Seedleaf Fungie
217867	Seedleaf Fungie
217868	Apivorous Malodor
217869	Apivorous Malodor
217870	Highstrike Spiner
217871	Highstrike Spiner
217872	Charback Scolopen
217873	Charback Scolopen
217874	Molten Gryphu
217875	Molten Gryphu
217876	Vengeful Excura
217877	Vengeful Excura
217878	Bristlewhisker Hornskull
217879	Bristlewhisker Hornskull
217880	Gravel Moonflower
217881	Gravel Moonflower
217882	Plainsgrazer Brax
217883	Plainsgrazer Brax
217884	Bladebeak Airon
217885	Bladebeak Airon
217886	Mottled Ribbit
217887	Mottled Ribbit
217888	Rajalf the Cunning
217889	Gavijolf the Gouger
217890	Insidious Barolf
217891	Gabo the Obstinate
217892	Queen Maphis
217893	Leowasp Looter
217894	Leowasp Looter
217895	Deadly Poisonscale Moskie
217896	Deadly Poisonscale Moskie
217897	Fanned Dionae
217898	Fanned Dionae
217899	Poisonroot Fungie
217900	Poisonroot Fungie
217901	Greathoof Daru
217902	Greathoof Daru
217903	Baby Trepone Mamut
217904	Trepone Mamut
217905	Trepone Mamut
217906	Deadly Poisonbarb Sheluk
217907	Deadly Poisonbarb Sheluk
217908	Ferocious Mosbear
217909	Ferocious Mosbear
217910	Crookhorn Brax
217911	Crookhorn Brax
217912	Shulack Seeker
217913	Shulack Searcher
217914	Marabata Scout
217915	Captain Babelkin
217916	Ironjaw Tarapu
217917	Venomous Geruk
217918	Kugen the Ravager
217919	Careful Peruru
217920	Baby Cucutero Mamut
217921	Cucutero Mamut
217922	Cucutero Mamut
217923	Delirium Dionae
217924	Delirium Dionae
217925	Greyhoof Daru
217926	Greyhoof Daru
217927	Gnarled Rotron
217928	Gnarled Rotron
217929	Merciless Mosbear
217930	Merciless Mosbear
217931	Venomtip Sheluk
217932	Venomtip Sheluk
217933	Strigik Fighter
217934	Strigik Scouter
217935	Strigik Healer
217936	Periwinkle Pluma
217937	Eternal Strigik Protector
217938	Elite Strigik Fighter
217939	Elite Strigik Fighter
217940	Elite Strigik Fighter
217941	Elite Strigik Fighter
217942	Elite Strigik Assassin
217943	Elite Strigik Assassin
217944	Elite Strigik Assassin
217945	Elite Strigik Assassin
217946	Elite Strigik Assassin
217947	Elite Strigik Healer
217948	Elite Strigik Healer
217949	Elite Strigik Healer
217950	Elite Strigik Healer
217951	Elite Strigik Healer
217952	Elite Strigik Shaman
217953	Elite Strigik Shaman
217954	Elite Strigik Shaman
217955	Elite Strigik Shaman
217956	Elite Strigik Summoner
217957	Elite Strigik Summoner
217958	Elite Strigik Summoner
217959	Elite Strigik Summoner
217960	Sergeant Gutu
217961	Lutau the Slayer
217962	Prophet Huruhuru
217963	Fortuneteller Lusupa
217964	Chieftain Aruru
217965	Grand Chieftain Zakufu
217966	Feral Nojolf
217967	Rabid Nojofar
217968	Feral Nojolf
217969	Rabid Nojofar
217970	Sandtrap Moonflower
217971	Sandtrap Moonflower
217972	Desert Zanthay
217973	Desert Zanthay
217974	Sandscale Snuffler
217975	Sandscale Snuffler
217976	Sharpstrike Spiner
217977	Sharpstrike Spiner
217978	Carnivorous Ampha
217979	Carnivorous Ampha
217980	Ferocious Warg
217981	Ferocious Warg
217982	Scavenger Gryphu
217983	Scavenger Gryphu
217984	Needleback Serrator
217985	Needleback Serrator
217986	Detritus Obscura
217987	Detritus Obscura
217988	Needlebeard Hornskull
217989	Needlebeard Hornskull
217990	Rabid Tog
217991	Humnaz Sentry
217992	Humnaz Thief
217993	Humnaz Shaman
217994	Tamed Tog
217995	Elite Humnaz Warrior
217996	Elite Humnaz Seeker
217997	Elite Humnaz Shaman
217998	Elite Humnaz Bowman
217999	Elite Humnaz Healer
218000	Chieftain Candidate Budugum
218001	Shadowstrike Gubacha
218002	Dumuch Faithhealer
218003	Clairvoyant Sunachu
218004	Chaburat the Noble
218005	Chieftain Haridoo
218006	Thornhair Fungie
218007	Thornhair Fungie
218008	Thornleaf Arachna
218009	Thornleaf Arachna
218010	Needlespine Arachna
218011	Needlespine Arachna
218012	Lunatic Mosbear
218013	Lunatic Mosbear
218014	Brohie Fighter
218015	Brohie Fighter
218016	Brohie Gunner
218017	Brohie Gunner
218018	Brohum Gladiator
218019	Brohum Gladiator
218020	Brohum Gunner
218021	Brohum Gunner
218022	Whispering Glowing Spirit
218023	Whispering Glowing Spirit
218024	Prattling Glowing Spirit
218025	Prattling Glowing Spirit
218026	Vanuka the Earthshaker
218027	Spirit of Tranquility
218028	Spirit of Silence
218029	Apona the Cultivator
218030	Haughty Kirke
218031	Gritpaw Nojolf
218032	Gritclaw Nojofar
218033	Gritpaw Nojolf
218034	Gritclaw Nojofar
218035	Meandering Tyrhund
218036	Meandering Tyrhund
218037	Shattered Tyrhund
218038	Shattered Tyrhund
218039	Sandsifter Moonflower
218040	Sandsifter Moonflower
218041	Sandstorm Zanthay
218042	Sandstorm Zanthay
218043	Rockscale Snuffler
218044	Rockscale Snuffler
218045	Relic Spiner
218046	Relic Spiner
218047	Desert Serrator
218048	Desert Serrator
218049	Parched Hornskull
218050	Parched Hornskull
218051	Ferocious Warg
218052	Ferocious Warg
218053	Shulack Pathfinder
218054	Shulack Pathfinder
218055	Shulack Grave Robber
218056	Shulack Grave Robber
218057	Shulack Sentinel
218058	Shulack Sentinel
218059	Komad Worker
218060	Komad Worker
218061	Noble Orkanimum
218062	Noble Orkanimum
218063	Glossy Wriggot
218064	Glossy Wriggot
218065	Glossy Wriggot
218066	Jotun Blacksmith
218067	Jotun Blacksmith
218068	Jotun Blacksmith
218069	Jotun Sculptor
218070	Jotun Sculptor
218071	Jotun Sculptor
218072	Jotun Handicrafter
218073	Jotun Handicrafter
218074	Jotun Handicrafter
218075	Shivhum Stonestriker
218076	Teftak the Frenzied
218077	Trickster Pabarakin
218078	Nemeco the Dancer
218079	Munarim the Hobbler
218080	Nubale the Glacier
218081	Hakur Stonebraid
218082	Daturum Wreckhelm
218083	Zakul Deadeye
218084	Manukur the Elusive
218085	Debarim the Omnipotent
218086	Thornfeather Gryphu
218087	Thornfeather Gryphu
218088	Goldenjaw Laupede
218089	Goldenjaw Laupede
218090	Fissure Petrahulk
218091	Fissure Petrahulk
218092	Cursed Reian Warrior
218093	Cursed Reian Warrior
218094	Cursed Reian Mage
218095	Cursed Reian Mage
218096	Mischievous Puca
218097	Mischievous Puca
218098	Satra Trooper
218099	Satra Trooper
218100	Satra Searcher
218101	Satra Searcher
218102	Laughing Gamonas
218103	Leti the Rascal
218104	Training Supervisor Marit
218105	Captain Sakamat
218106	Leowasp Scout
218107	Leowasp Scout
218108	Leowasp Seeker
218109	Leowasp Seeker
218110	Ruthless Serrator
218111	Ruthless Serrator
218112	Roughscale Hornskull
218113	Roughscale Hornskull
218114	Territorial Pagati
218115	Territorial Pagati
218116	Satra Battlefodder
218117	Satra Battlefodder
218118	Satra Warrior
218119	Satra Warrior
218120	Satra Assassin
218121	Satra Assassin
218122	Satra Scout
218123	Satra Scout
218124	Satra Foot Soldier
218125	Satra Foot Soldier
218126	Satra Medic
218127	Satra Medic
218128	Satra Elite Warrior
218129	Satra Elite Warrior
218130	Satra Elite Assassin
218131	Satra Elite Assassin
218132	Satra Elite Trooper
218133	Satra Elite Trooper
218134	Satra Elite Foot Soldier
218135	Satra Elite Foot Soldier
218136	Satra Elite Healer
218137	Satra Elite Healer
218138	Violetip Neokin
218139	Violetip Neokin
218140	Satra Elite Defender
218141	Satra Elite Defender
218142	Cursed Tyrhund
218143	Cursed Tyrhund
218144	Fragmented Tyrhund
218145	Fragmented Tyrhund
218146	Berez Ironclaw
218147	Labor Supervisor Mukusa
218148	Lightning Lapu
218149	Master Munanzi
218150	Bladescale Snuffler
218151	Bladescale Snuffler
218152	Pounding Tyrhund
218153	Pounding Tyrhund
218154	Grasping Tyrhund
218155	Grasping Tyrhund
218156	Rockblade Zanthay
218157	Rockblade Zanthay
218158	Reian Fighter Spirit
218159	Reian Fighter Spirit
218160	Reian Sorcerer Spirit
218161	Reian Sorcerer Spirit
218162	Leowasp Watchman
218163	Leowasp Watchman
218164	Leowasp Spy
218165	Leowasp Spy
218166	Apivorous Ampha
218167	Apivorous Ampha
218168	Violent Serrator
218169	Violent Serrator
218170	Stonescale Hornskull
218171	Stonescale Hornskull
218172	Rakestride Pagati
218173	Rakestride Pagati
218174	Satra Combat Adjutant
218175	Satra Assassination Adjutant
218176	Satra Search Adjutant
218177	Satra Magic Adjutant
218178	Satra Healing Adjutant
218179	Matriarch Pagatu
218180	Wandering Templar Dinor
218181	Dowager Geren
218182	Statesman Tamark
218183	General Chunapa
218185	Tiamat Assassin
218186	TempName_Drakan Scout
218187	TempName_Drakan Sorcerer
218188	Kaisinel Templar Apprentice
218189	Kaisinel Assassin Apprentice
218190	Marchutan Templar Apprentice
218191	Marchutan Assassin Apprentice
218192	Rank 5 Elyos Soldier Odos
218200	Rank 5 Asmodian Soldier Mediatec
218208	Tirratirra
218209	Graceful Mira
218210	Beautiful Himara
218211	Trainee Shoruken
218212	Trainee Attatuken
218213	Weakened Flame Spirit
218214	Weakened Holy Servant
218215	Dust Twister
218216	Oxide Sludger
218217	Sawjaw Dionae
218218	Fissure Caltrops
218219	Vigilant Oculazen
218220	Rift Zanthay
218221	Anubite Sentry
218222	Desert Mookie
218223	Earthquaking Petrahulk
218224	Dust Cloud Obscura
218225	Mottleback Granker
218226	Needlefang Frillneck
218227	Humpback Korbat
218228	Vasharti Pagati Combatant
218229	Vasharti Pagati Rider
218230	Vasharti Pagati Rider
218231	Vasharti Cavalryman
218232	Vasharti Cavalryman
218233	Vasharti Sikar
218234	Vasharti Sikar Search Cavalry
218235	Vasharti Sikar Search Cavalry
218236	Vasharti Searcher
218237	Vasharti Cavalry Searcher
218238	Vasharti Enforcer
218239	Vasharti Stalker
218240	Vasharti Seer
218241	Vasharti Orderly
218242	Vasharti Combat Officer
218243	Vasharti Search Specialist
218244	Vasharti Deathdealer
218245	Vasharti Healing Officer
218246	Fissure Incarnate
218247	Cavalry Chief Tagata
218248	Cavalry Chief Tagata
218249	Whirling Augusta
218250	Sergeant Darsa
218251	Training Instructor Karan
218252	Sailing Tumer
218253	Haunting Kakaro
218254	Kingpin Shakraw
218255	Wallowing Garnetis
218256	Clero the Wanderer
218257	Mysterious Arnan
218258	Brutal Baraka
218259	Brutal Baraka
218260	Shrinking Seafoam
218261	Shrinking Seafoam
218262	Expanding Seafoam
218263	Expanding Seafoam
218264	Drifting Wriggot
218265	Drifting Wriggot
218266	Ruins Mugolem
218267	Ruins Mugolem
218268	Mountains' Defender
218269	Mountains' Defender
218270	Boulderback Kirrin
218271	Boulderback Kirrin
218272	Leuco Skyray
218273	Leuco Skyray
218274	Bronzewing Gargoyle
218275	Bronzewing Gargoyle
218276	Naduka Hascal Assassin
218277	Naduka Hascal Sniper
218278	Thornfoot Rotron
218279	Thornfoot Rotron
218280	Dawnleaf Rotron
218281	Dawnleaf Rotron
218282	Goldenwing Murmur
218283	Goldenwing Murmur
218284	Mottled Murmur
218285	Mottled Murmur
218286	Spotted Murmur
218287	Spotted Murmur
218288	Whitemist Zefirun
218289	Whitemist Zefirun
218290	Greathoof Zefirun
218291	Greathoof Zefirun
218292	Cloudbreak Zefirun
218293	Cloudbreak Zefirun
218294	Knothorn Trico
218295	Knothorn Trico
218296	Orchidae Arachna
218297	Orchidae Arachna
218298	Cindermane Kalbas
218299	Naduka Executor
218300	Naduka Cutthroat
218301	Naduka Seer
218302	Naduka Orderly
218303	Naduka Combat Officer
218304	Naduka Search Specialist
218305	Naduka Deathdealer
218306	Naduka Healing Officer
218307	Traitorous Reian Warrior
218308	Traitorous Reian Warrior
218309	Traitorous Reian Assassin
218310	Traitorous Reian Assassin
218311	Traitorous Reian Scout
218312	Traitorous Reian Scout
218313	Traitorous Reian Mage
218314	Traitorous Reian Mage
218315	Traitorous Reian Priest
218316	Traitorous Reian Priest
218317	Naduka Slayer
218318	Naduka Huntress
218319	Naduka Witch
218320	Naduka Surgical Specialist
218321	Naduka Legatus
218322	Naduka Triaris
218323	Naduka Magus
218324	Naduka Elite Healing Officer
218325	Gravity Incarnate
218326	Continuum Guardian Arachi
218327	Brigade General Naduka
218328	Budding Jejune
218329	Raging Phernind
218330	Noble Asteris
218331	Imperious Artus
218332	Dancing Dagger Serion
218333	Danitur the Renegade
218334	Bendo the Traitor
218335	Pouncing Aranta
218336	Deputy Brigade General Lucarn
218337	Aide Kaimar
218338	Fiery Mudthorn
218339	Fiery Mudthorn
218340	Enraged Barghest
218341	Enraged Barghest
218342	Volcanic Petrahulk
218343	Volcanic Petrahulk
218344	Enraged Mosbear
218345	Enraged Mosbear
218346	Cinder Spirit
218347	Cinder Spirit
218348	Magma Spirit
218349	Magma Spirit
218350	Blazing Spirit
218351	Blazing Spirit
218352	Flame Pillar Spirit
218353	Flame Pillar Spirit
218354	Flame Leowasp
218355	Flame Leowasp
218356	Volcanic Kerubiel
218357	Volcanic Kerubiel
218358	Fire Vortile
218359	Fire Vortile
218360	Hotspring Monitor
218361	Hotspring Monitor
218362	Hotspring Bubble
218363	Hotspring Bubble
218364	Emberstep Rotron
218365	Emberstep Rotron
218366	Firebrand Agrint
218367	Firebrand Agrint
218368	Glowing Frightcorn
218369	Glowing Frightcorn
218370	Hotspring Starturtle
218371	Hotspring Starturtle
218372	Baby Hotspring Starturtle
218373	Rippling Glugga
218374	Rippling Glugga
218375	Swaying Glugga
218376	Swaying Glugga
218377	Kelpfrill Gastron
218378	Crookhorn Korbat
218379	Basrasa Enforcer
218380	Basrasa Stalker
218381	Basrasa Seer
218382	Basrasa Orderly
218383	Basrasa Combat Officer
218384	Basrasa Search Specialist
218385	Basrasa Deathdealer
218386	Basrasa Healing Officer
218387	Avad Fighter
218388	Avad Fighter
218389	Avad Trooper
218390	Avad Trooper
218391	Avad Searcher
218392	Avad Searcher
218393	Avad Scout
218394	Avad Scout
218395	Avad Dark Sorcerer
218396	Avad Dark Sorcerer
218397	Avad Mage
218398	Avad Mage
218399	Avad Priest
218400	Avad Priest
218401	Avad Monk
218402	Avad Monk
218403	Trained Manticore
218404	Basrasa Butcher
218405	Barasa Huntress
218406	Basrasa Witch
218407	Basrasa Surgical Specialist
218408	Basrasa Myrmidon
218409	Basrasa Pathfinder
218410	Basrasa Thaumaturge
218411	Basrasa Medical Officer
218412	Wrath Incarnate
218413	Gerlot the Impatient
218414	Brigade General Basrasa
218415	Burning Urstan
218416	Tempestuous Ardor
218417	Burning Anesto
218418	Magma Stanchion
218419	Karus Flametail
218420	Obstinate Perut
218421	Reclusive Krata
218422	Archeson Halberdsman
218423	Combat Captain Danika
218424	Deputy Brigade General Kutma
218425	Undead Reian Warrior
218426	Undead Reian Warrior
218427	Undead Reian Mage
218428	Undead Reian Mage
218429	Redcorn Fungie
218430	Glossy Fungie
218431	Quartz Fungen
218432	Crystalump Petrahulk
218433	Violetscale Abex
218434	Tendril Lapilima
218435	Luminous Wriggot
218436	Shimmering Twister
218437	Berylwing Boggart
218438	Crystalump Basilisk
218439	Crystalfin Skyray
218440	Silverake Kalbas
218441	Satra Enforcer
218442	Satra Stalker
218443	Satra Seer
218444	Satra Surgical Specialist
218445	Satra Combat Officer
218446	Satra Search Specialist
218447	Satra Deathdealer
218448	Satra Healing Officer
218449	Satra Legatus
218450	Satra Triaris
218451	Satra Magus
218452	Satra Elite Healing Officer
218453	Satra Myrmidon
218454	Satra Pathfinder
218455	Satra Thamauturge
218456	Satra Medical Officer
218457	Petrification Incarnate
218458	Noble Ricid
218459	Brigade General Satra
218460	Brightglow Bavato
218461	Pounding Tatamo
218462	Jeweloop Vitale
218463	Hirrus the Fleet
218464	Ancient Elder Ermus
218465	Grudging Doien
218466	Wandering Alati
218467	Resounding Corrus
218468	Deputy Brigade General Talaba
218469	Bodyguard Captain Daira
218470	Wetland Caltrops
218471	Wetland Caltrops
218472	Marconnut Worker
218473	Marconnut Worker
218474	Green Moss Gnarl
218475	Green Moss Gnarl
218476	Lumpbrow Brax
218477	Lumpbrow Brax
218478	Slimy Sludger
218479	Gurriki Warrior
218480	Gurriki Warrior
218481	Gurriki Shaman
218482	Gurriki Shaman
218483	Scapi
218484	Gurriki Fighter
218485	Gurriki Fighter
218486	Gurriki Sentinel
218487	Gurriki Sentinel
218488	Gurriki Sorcerer
218489	Gurriki Sorcerer
218490	Gurriki Healer
218491	Gurriki Healer
218492	Golden Tatar
218493	Merciless Lamaz
218494	Elder Kukuru
218495	Chieftain Papar
218496	Kichikor the Militant
218497	Enos Destroyer
218498	Enos Destroyer
218499	Young Enos Destroyer
218500	Crystalline Petrahulk
218501	Crystalline Petrahulk
218502	Ancient Orkanimum
218503	Ancient Orkanimum
218504	Crystal Waterworm
218505	Crystal Waterworm
218506	Crystalline Abex
218507	Crystalline Abex
218508	Elite Komad Warrior
218509	Elite Komad Warrior
218510	Elite Komad Sorcerer
218511	Elite Komad Sorcerer
218512	Trihorn Lapilima
218513	Trihorn Lapilima
218514	Blue Crystal Ametgolem
218515	Blue Crystal Ametgolem
218516	Enos Guardian
218517	Enos Guardian
218518	Colossal Geodenos
218519	Yndigo Blackice
218520	Mysterious Tagus
218521	Ativas Crystalline
218522	Crystaltusk Erubes
218523	Protectorate Drakan Legate
218524	Protectorate Drakan Triaris
218525	Protectorate Drakan Sorcerer
218526	Protectorate Drakan Surgeon
218527	Protectorate Drakan Superior Legate
218528	Protectorate Drakan Superior Triaris
218529	Protectorate Drakan Superior Sorcerer
218530	Protectorate Drakan Superior Surgeon
218531	Protectorate Drakan Superior Praetor
218532	Protectorate Drakan Superior Officer
218533	Protectorate Drakan Superior Mage
218534	Protectorate Drakan Superior Medic
218535	Protectorate Elite Combat Captain
218536	Training Instructor Paja
218537	Combat Sergeant Hasan
218538	Assassin Brogun
218539	Destroyer Kahira
218540	Flaming Breath Byak
218541	Deadly Breath Murak
218542	Deputy Brigade General Asitan
218543	Assault Team Leader Kunati
218544	Protectorate Drakan Special Legate
218545	Protectorate Drakan Special Triaris
218546	Protectorate Drakan Special Sorcerer
218547	Protectorate Drakan Special Surgeon
218548	Protectorate Drakan Special Prefect
218549	Protectorate Drakan Special Chief Officer
218550	Protectorate Drakan Special Magus
218551	Protectorate Drakan Special Healing Officer
218552	Protectorate Elite Combat Captain
218553	Governor Sunayaka
218554	Aide Iranati
218555	Aide Iranati
218556	Deputy Governor Brilla
218557	Master-at-Arms Ranigan
218558	Master-at-Arms Ranigan
218559	Captain Granta
218560	Aether Barrel
218561	Aether Lump
218562	Genoti
218563	Angparinerk
218564	Bustant
218565	Angparinerk
218566	Drakan Veteran Sentinel
218567	Drakan Veteran Fighter
218568	Drakan Veteran Searcher
218569	Drakan Veteran Shaman
218570	Whole Roast Poppy
218571	Poppy's Present
218572	Ariana's Jewellery Box
218573	Eastern Protector Abasho
218574	Western Protector Rabari
218575	Southern Protector Batara
218576	Northern Protector Nabishen
218577	Marabata Watchman
218578	Satra Technician
218579	Scalebeak Airon
218580	Spotted Ribbit
218581	Wetland Ksellid
218582	Elite Humnaz Warrior
218583	Elite Humnaz Warrior
218584	Elite Humnaz Warrior
218585	Elite Humnaz Seeker
218586	Elite Humnaz Seeker
218587	Elite Humnaz Seeker
218588	Elite Humnaz Shaman
218589	Elite Humnaz Shaman
218590	Elite Humnaz Shaman
218591	Elite Humnaz Bowman
218592	Elite Humnaz Bowman
218593	Elite Humnaz Bowman
218594	Elite Humnaz Healer
218595	Elite Humnaz Healer
218596	Elite Humnaz Healer
218597	Broadbark Rotron
218598	Broadbark Rotron
218599	Marconnut Snapper
218600	Marconnut Snapper
218601	Marconnut Lobber
218602	Marconnut Lobber
218603	Satra Assaulter
218604	Satra Bladesman
218605	Satra Foot Soldier
218606	Contaminated Crystal Spirit
218607	Contaminated Crystal Spirit
218608	Shumira Glasseye
218609	Nipgnaw Xakion
218610	Defensive Artillery
218611	Offensive Mortar
218612	Siege Morser
218613	Reian Castle Gate
218614	Brigade General Vasharti
218615	Kaliga's Servant
218616	Vorpal Rudia
218617	Forgotten Nagolem
218618	Frozen Rukril
218619	Eternal Forgotten Daeva
218620	Sealed Storm Legionary
218621	Sealed Storm Legionary
218622	Crystal Arachna
218623	Baby Crystal Arachna
218624	Shivering Lapilimo
218625	Frozen Waterworm
218626	Pet Kaylelini
218627	Icemane Lindis
218628	Icemane Lindis
218629	Icicle Lapilima
218630	Icicle Lapilima
218631	Raksang Cadet
218632	Raksang Sentry
218633	Pure Orkanimum
218634	Pure Orkanimum
218635	Crystal Caltrops
218636	Crystal Caltrops
218637	Pale Bloodwing
218638	Pale Bloodwing
218639	Crystal Lapilimo
218640	Crystal Lapilimo
218641	Frozen Seafoam
218642	Frozen Seafoam
218643	Destroyed Ancient Caryatid
218644	Destroyed Ancient Caryatid
218645	Relic Nagolem
218646	Relic Nagolem
218647	Relic Mugolem
218648	Relic Mugolem
218649	Count Periwoo
218650	Unlucky Aurio
218651	Humnaz Ritual Coordinator
218652	Redscale Hornskull
218653	Shulack Fighter
218654	Warden Zookin
218655	Sprout Fungie
218656	Petrahulk Drudge
218657	Wandering Petrahulk
218658	Frantic Petrahulk
218659	Pernicious Malkin
218660	Fanatical Nyrundi
218661	Satra Special Ops
218662	Eerie Kirku
218663	Escaped Balaur Devotee
218664	Escaped Balaur Practitioner
218665	Provocateur Kaylis
218666	Devoted Grappler
218667	Devoted Spiritmaster
218668	Devoted Assassin
218669	Devoted Priest
218670	Padmarashka's Elite Commander
218671	Padmarashka Sartip
218672	Naduka Tribunus
218673	Padmarashka's Elite Captain
218674	Padmarashka's Chief Medic
218675	Padmarashka's Elite Hatcher
218676	Padmarashka's Elite Hatcher
218677	Padmarashka Drakan Destroyer
218678	Padmarashka's Elite Rampager
218679	Dramata Hideout Manager
218680	Padmarashka's Elite Sentinel
218681	Padmarashka's Elite Administrator
218682	MuMu Rake Gatherer
218683	Black Claw Scratcher
218684	Mutated Drakan Fighter
218685	Casus Manor Guard
218686	Casus Manor Maidservant
218687	Casus Manor Maid
218688	Casus Manor Butler
218689	Casus Manor Noble
218690	Pale Carmina
218691	Corrupt Casus
218692	Red Sand Brax
218693	Red Sand Tog
218694	Black Abyss Bloodwing
218695	MuMu Rake Gatherer
218696	Black Claw Scratcher
218697	Mutated Drakan Fighter
218698	Casus Manor Guard
218699	Casus Manor Maidservant
218700	Casus Manor Maid
218701	Casus Manor Butler
218702	Casus Manor Noble
218703	Pale Carmina
218704	Corrupt Casus
218705	Red Sand Brax
218706	Red Sand Tog
218707	Black Abyss Bloodwing
218708	MuMu Rake Gatherer
218709	Black Claw Scratcher
218710	Mutated Drakan Fighter
218711	Casus Manor Guard
218712	Casus Manor Maidservant
218713	Casus Manor Maid
218714	Casus Manor Butler
218715	Casus Manor Noble
218716	Pale Carmina
218717	Corrupt Casus
218718	Red Sand Brax
218719	Red Sand Tog
218720	Black Abyss Bloodwing
218721	Malevolent Muraba
218722	Karlata the Huntress
218723	Oginyum the Dealer
218724	Merciful Davati
218725	Astoos the Adept
218726	Huge Desert Scolopen
218727	Goldhook Griffon
218728	Boneshaker Korbat
218729	Moss Agrint
218730	Moss Agrint
218731	Relic Kalgolem
218732	Relic Kalgolem
218733	Tiamaranta Supraklaw Gatherer
218734	Tiamaranta Supraklaw Gatherer
218735	Outlaw Trollpin
218736	Outlaw Trollpin
218737	Rock Gnarl
218738	Rock Gnarl
218739	Enraged Maeki
218740	Enraged Maeki
218741	Hazy Glowing Spirit
218742	Hazy Glowing Spirit
218743	Brightly Glowing Spirit
218744	Brightly Glowing Spirit
218745	Ruthless Ossek
218746	Tindertryst
218747	Taida the Enraged
218748	Quartzite Hormus
218749	Tigric Scentseeker
218750	Tiamaranta Klaw Worker
218751	Tiamaranta Klaw Gatherer
218752	Anguished Battle Marmut
218753	Flameclaw Firzan
218754	Crystal Mamut
218755	Crystal Mamut
218756	Padmarashka
218757	Tog Manger
218758	Incredibly Tasty Lump of Meat
218759	Regressed Leowasp Warrior
218760	Satra Battalion Specialist
218761	Satra Battalion Specialist
218762	Satra Battalion Specialist
218763	Satra Battalion Specialist
218764	Fury's Source
218765	Fury's Source
218766	Fragmented Pyreogre
218767	Fragmented Gapemaw
218768	Naduka Crusader
218769	Naduka Searcher
218770	Protectorate Drakan Fighter
218771	Protectorate Hawkeye
218772	Protectorate Drakan High Mage
218773	Protectorate Drakan Fighter
218774	Protectorate Hawkeye
218775	Protectorate Drakan High Mage
218776	NPC Training Mission 1
218777	NPC Training Mission 2
218778	NPC Training Mission 3
218779	Avad Labourer
218780	Avad Labourer
218781	Escaped Enos Destroyer
218782	Empress Muada
218783	Treasure Box
218784	Treasure Box
218785	Treasure Box
218786	Treasure Box
218787	Treasure Box
218788	Treasure Box
218789	Treasure Box
218790	Treasure Box
218791	Treasure Box
218792	Treasure Box
218793	Treasure Box
218794	Treasure Box
218795	Treasure Box
218796	Treasure Box
218797	Treasure Box
218798	Treasure Box
218799	Treasure Box
218800	Treasure Box
218801	Treasure Box
218802	Treasure Box
218803	Empty Shulack Antiaircraft Gun
218804	Empty Shulack Antiaircraft Gun
218805	Empty Shulack Antiaircraft Gun
218806	Casus Manor Chief Maid
218807	Casus Manor Chief Maid
218808	Casus Manor Chief Maid
218809	Treasure Box
218810	Treasure Box
218811	Treasure Box
218812	Treasure Box
218813	Treasure Box
218814	Treasure Box
218815	Treasure Box
218816	Treasure Box
218817	Treasure Box
218818	Treasure Box
218819	Muddy Twister
218820	Crusted Oculazen
218821	Balaur Watcher
218822	Balaur Watcher
218823	Bodyguard Captain Cartuan
218824	Protector's Servant
218825	Protector's Servant
218826	Quixoren the Evasive
218827	Sanstorn the Persistent
218828	Dulsina the Typhoon
218829	Weva the Stubborn
218830	Ganur the Swift
218831	Zambir the Unyielding
218832	Treasure Box
218833	Treasure Box
218834	Treasure Box
218835	Treasure Box
218836	Treasure Box
218837	Treasure Box
218838	Treasure Box
218839	Treasure Box
218840	Treasure Box
218841	Treasure Box
218842	Treasure Box
218843	Treasure Box
218844	Treasure Box
218845	Treasure Box
218846	Treasure Box
218847	Treasure Box
218848	Treasure Box
218849	Treasure Box
218850	Spring Agrint
218851	Summer Agrint
218852	Autumn Agrint
218853	Winter Agrint
218854	Vernal Audria
218855	Sprouting Audria
218856	Sweltering Audria
218857	Rain Audria
218858	Foliage Audria
218859	Sunset Audria
218860	Ice Audria
218861	Snowflower Audria
218862	Spring Agrint
218863	Summer Agrint
218864	Autumn Agrint
218865	Winter Agrint
218866	Vernal Umbronite
218867	Sprout Umbronite
218868	Sweltering Umbronite
218869	Rain Umbronite
218870	Maple Umbronite
218871	Dusk Umbronite
218872	Ice Umbronite
218873	Snowflower Umbronite
218874	Vernal Audria
218875	Sprouting Audria
218876	Sweltering Audria
218877	Rain Audria
218878	Foliage Audria
218879	Sunset Audria
218880	Ice Audria
218881	Snowflower Audria
218882	Vernal Umbronite
218883	Sprout Umbronite
218884	Sweltering Umbronite
218885	Rain Umbronite
218886	Maple Umbronite
218887	Dusk Umbronite
218888	Ice Umbronite
218889	Snowflower Umbronite
218890	Hesibanata
218891	Vasharti Interceptor
218892	Vasharti Combat Officer
218893	Protectorate Abyss Gate
218894	Protectorate Abyss Gate
218895	Protectorate Abyss Gate
218896	Protectorate Abyss Gate
218897	Protectorate Abyss Gate
218898	Protectorate Abyss Gate
218899	Protectorate Abyss Gate
218900	Protectorate Abyss Gate
218901	Protectorate Abyss Gate
218902	Protectorate Abyss Gate
218903	Protectorate Abyss Gate
218904	Protectorate Abyss Gate
218905	Protectorate Drakan Ambusher
218906	Protectorate Cannon
218907	Protectorate Pagati Scout
218908	Protectorate Drakan Cavalry Scout
218909	Protectorate Drakan Scout Leader
218910	Protectorate Drakan Triaris
218911	Lead Ranger Kutana
218912	Barma the Convulsive
218913	Summoned Bomber
218914	Protectorate Drakan Cavalry Scout
218915	Protectorate Drakan Cavalry Scout
218916	Balaur Magic Cannon
218917	Balaur Magic Cannon
218918	Balaur Magic Cannon
218919	Balaur Magic Cannon
218920	Balaur Magic Cannon
218921	Balaur Magic Cannon
218922	Kradi the Glutton
218923	Protectorate Drakan Special Legate
218924	Protectorate Drakan Special Triaris
218925	Protectorate Drakan Special Surgeon
218926	Rainbow Kaylelini
218927	Vasharti Pagati Scout
218928	Vasharti Cavalry Scout
218929	Vasharti Sikar Scout
218930	Vasharti Pagati Scout
218931	Vasharti Cavalry Scout
218932	Vasharti Sikar Scout
218933	Lightfoot Peritan
218934	Mistfur Worg
218935	Scout Leader Mahok
218936	Vasharti Cavalryman
218937	Vasharti Cavalry Searcher
218938	Steam Springs
218939	Bakarma Guard
218940	Bakarma Guard
218941	Bakarma Grunt
218942	Bakarma Grunt
218943	Bakarma Agent
218944	Bakarma Agent
218945	Sentinel Drake
218946	Sentinel Drake
218947	Bakarma Sentry
218948	Bakarma Sentry
218949	Bakarma Draconute Reviver
218950	Bakarma Draconute Reviver
218951	Bakarma Draconute Fencer
218952	Bakarma Draconute Fencer
218953	Bakarma Vanguard
218954	Bakarma Vanguard
218955	Bakarma Deathblade
218956	Bakarma Deathblade
218957	Bakarma Petmaster
218958	Bakarma Petmaster
218959	Bakarma Special Fencer
218960	Bakarma Draconute Special Raider_Test
218961	Bakarma Flameraider
218962	Deadly Wardrake
218963	Deadly Wardrake
218964	Steel Rake Deck Hand
218965	Steel Rake Deck Hand
218966	Steel Rake Deck Hand
218967	Steel Rake Deck Hand
218968	Steel Rake Deck Hand
218969	Steel Rake Deck Hand
218970	Steel Rake Deck Hand
218971	Steel Rake Deck Hand
218972	Steel Rake Watcher
218973	Steel Rake Watcher
218974	Steel Rake Watcher
218975	Steel Rake Watcher
218976	Steel Rake Watcher
218977	Steel Rake Watcher
218978	Steel Rake Watcher
218979	Steel Rake Watcher
218980	Steel Rake Fencer
218981	Steel Rake Fencer
218982	Steel Rake Fencer
218983	Steel Rake Fencer
218984	Steel Rake Fencer
218985	Steel Rake Fencer
218986	Steel Rake Fencer
218987	Steel Rake Fencer
218988	Steel Rake Deadeye
218989	Steel Rake Deadeye
218990	Steel Rake Deadeye
218991	Steel Rake Deadeye
218992	Steel Rake Deadeye
218993	Steel Rake Deadeye
218994	Steel Rake Deadeye
218995	Steel Rake Deadeye
218996	Steel Rake Shaman
218997	Steel Rake Shaman
218998	Steel Rake Shaman
218999	Steel Rake Shaman
219000	Steel Rake Shaman
219001	Steel Rake Shaman
219002	Steel Rake Shaman
219003	Steel Rake Shaman
219004	Steel Rake Healer
219005	Steel Rake Healer
219006	Steel Rake Healer
219007	Steel Rake Healer
219008	Steel Rake Healer
219009	Steel Rake Healer
219010	Steel Rake Healer
219011	Steel Rake Healer
219012	Kobold Worker
219013	Kobold Worker
219014	Kobold Worker
219015	Skurv Warrior
219016	Skurv Tracer
219017	Patrol Tog
219018	Calydon Mercenary
219019	Calydon Mercenary
219020	Calydon Mercenary
219021	Calydon Sorcerer
219022	Calydon Sorcerer
219023	Calydon Sorcerer
219024	Petrahulk Sentinel
219025	Kedomke the Drinker
219026	Sweeper Nunukin
219027	Bhagwaninerk
219028	Collector Memekin
219029	Discerner Werikiki
219030	Whistler Gududom
219031	Firelord Kadomch
219032	Madame Bovariki
219033	Golden Eye Mantutu
219034	Steel Rake Swabbie
219035	Calydon Corsair
219036	Calydon Sorcerer
219037	Tamer Anikiki
219038	Kobold Worker
219039	Madame Bovariki
219040	Tamer Anikiki
219041	Collector Memekin
219042	Discerner Werikiki
219043	Kishar Guard
219044	Kishar Watcher
219045	Kishar Guard
219046	Kishar Watcher
219047	Kishar Fireshaman
219048	Kishar Shammyboss
219049	Kishar Searcher
219050	Kishar Assaulter
219051	Kishar Fighter
219052	Kishar Grappler
219053	Kishar Grappler
219054	Kishar Brawler
219055	Kishar Raider
219056	Kishar Raider
219057	Kishar Trooper
219058	Kishar Trooper
219059	Kishar Fireshaman
219060	Kishar Healer
219061	Kishar Footsoldier
219062	Kishar Outlaw
219063	Kishar Sentinel
219064	Kishar Priest
219065	Kishar Grappler Captain
219066	Kishar Assault Team Leader
219067	Kishar Oracle
219068	Head Chef Paparu
219069	Tantuka the Blacksmith
219070	High Shaman Kanshasha
219071	Kishar Seeker
219072	Kishar Scout
219073	Kishar Fireshaman
219074	Kishar Healer
219075	Kishar Warmonger
219076	Kishar Warmonger
219077	Kishar Fighter
219078	Kishar Fighter
219079	Kishar Bodyguard
219080	Kishar Bodyguard
219081	Kishar Guard Captain
219082	Kishar Bladesman
219083	Kishar Ambusher
219084	Kishar Ambusher
219085	Kishar Shaman
219086	Kishar Aetheric Field Sorcerer
219087	Kishar Aetheric Field Sorcerer
219088	Kishar Spirit Shield Sorcerer
219089	Kishar Spirit Shield Sorcerer
219090	Kishar Essencemaster
219091	Kishar Pharmacist
219092	Kishar Pharmacist
219093	Kishar Soldier
219094	Kishar Soldier
219095	Kishar Fencer
219096	Kishar Bladesman
219097	Kishar Combat Sorcerer
219098	Kishar Archpriest
219099	Raky Redmagma
219100	Skinripper
219101	Indratu Commander
219102	Indratu Sentry Leader
219103	Indratu Medical Officer
219104	Indratu Outpost Guard
219105	Indratu Outpost Guard
219106	Indratu Defender
219107	Indratu Grunt
219108	Indratu Grunt
219109	Indratu Ironfist
219110	Indratu Crusader
219111	Indratu Covert Soldier
219112	Indratu Outrider
219113	Newborn Drake
219114	Newborn Drake
219115	Nochsana Drake
219116	Nochsana Drake
219117	Trainee Tipolid
219118	Trainee Tipolid
219119	Indratu Draconute Tamer
219120	Indratu Draconute Tamer
219121	Indratu Sentry
219122	Indratu Sentry
219123	Indratu Searcher
219124	Indratu Medic
219125	Indratu Medic
219126	Indratu Priest
219127	Indratu Outpost Guard
219128	Indratu Outpost Guard
219129	Indratu Outpost Guard
219130	Indratu Outpost Guard
219131	Indratu Defender
219132	Indratu Defender
219133	Indratu Grunt
219134	Indratu Grunt
219135	Indratu Grunt
219136	Indratu Grunt
219137	Indratu Ironfist
219138	Indratu Crusader
219139	Indratu Outrider
219140	Indratu Sentry
219141	Indratu Sentry
219142	Indratu Sentry
219143	Indratu Sentry
219144	Indratu Searcher
219145	Indratu Searcher
219146	Indratu Medic
219147	Indratu Medic
219148	Indratu Medic
219149	Indratu Medic
219150	Indratu Priest
219151	Indratu Priest
219152	Airon
219153	Airon
219154	Snuffler
219155	Snuffler
219156	Affable Brax
219157	Affable Brax
219158	Bellepig
219159	Ribbit
219160	Riffletip
219161	Riffletip
219162	Nojolf Kit
219163	Baby Brax
219164	Baby Brax
219165	Ancient Windstream Activator
219166	Protectorate Drakan Prefect
219167	Protectorate Drakan Chief Officer
219168	Protectorate Drakan Magus
219169	Protectorate Drakan Healing Officer
219170	Spring Agrint Underling
219171	Summer Agrint Underling
219172	Autumn Agrint Underling
219173	Winter Agrint Underling
219174	Ayas
219175	Gurriki Warrior
219176	Gurriki Warrior
219177	Gurriki Shaman
219178	Gurriki Fighter
219179	Gurriki Sorcerer
219180	Gurriki Healer
219181	Vasharti Elite Watcher
219182	Vasharti Elite Watch Officer
219183	Nastika
219184	Alarm
219185	Aldreen
219186	Explosion Shadows
219187	Protectorate Drakan Fighter
219188	Protectorate Hawkeye
219189	Protectorate Drakan High Mage
219190	Protectorate Drakan Healer
219191	Keymaster Niksi
219192	Keymaster Zumita
219193	Keymaster Dabra
219194	Protectorate Drakan Special Praetor
219195	Protectorate Drakan Special Officer
219196	Protectorate Drakan Special Mage
219197	Protectorate Drakan Special Medic
219198	Protectorate Drakan Special Fighter
219199	Protectorate Drakan Special Hawkeye
219200	Protectorate Drakan Special High Mage
219201	Protectorate Drakan Special Healer
219202	Protectorate Drakan Assault Team Leader
219203	Fierce Glowing Spirit
219204	Violent Glowing Spirit
219205	Protectorate Captain
219206	Cotilo the Trickster
219207	Protectorate Drakan Assaulter
219208	Periwinkle Pluma
219209	Protectorate Sikar Sniper
219210	Punisher Unleashed
219211	LDF4a Backup Monster 2
219212	LDF4a Backup Monster 3
219213	LDF4a Backup Monster 4
219214	LDF4a Backup Monster 5
219215	Kuhara's Treasure Box
219216	Frozen Orkanimum
219217	Crystalline Seafoam
219218	Keymaster Chookuri
219219	Outraged Behemoth
219220	Crazy Kubaka
219221	Breeze Tran
219222	LDF4a Backup Monster 6
219223	LDF4a Backup Monster 7
219224	LDF4a Backup Monster 8
219225	LDF4a Backup Monster 9
219226	LDF4a Backup Monster 10
219227	Gale Cyclone
219228	0
219229	Scapi
219230	Gurriki Fighter
219231	Gurriki Fighter
219232	Gurriki Sentinel
219233	Gurriki Sentinel
219234	Gurriki Sorcerer
219235	Gurriki Sorcerer
219236	Gurriki Healer
219237	Gurriki Healer
219238	Small Pluma Eggs
219239	Large Pluma Eggs
219240	Terath Warmonger
219241	Terath Executioner
219242	Terath Sentinel
219243	Terath Magician
219244	Terath Fleshmender
219245	Terath Vanquisher
219246	Terath Prowler
219247	Terath Thaumaturge
219248	Terath Physician
219249	Terath Bloodletter
219250	Terath Stalker
219251	Terath Worldwarper
219252	Terath Medic
219253	Terath Archer
219254	Terath Archer
219255	Supervisor Chitan
219256	Chief Navigator Adhari
219257	Assistant Navigator Kurta
219258	Vice Gun Captain Faniran
219259	Captain Pahala
219260	Vice Air Captain Lukar
219261	Air Captain Misalus
219262	Engineer Tapisha
219263	First Mate Kamital
219264	Captain Anusa
219265	Bosun Kuchuran
219266	Archivist Davorkar
219267	Supply Captain Marahane
219268	Quartermaster Gashar
219269	Gatekeeper Payad
219270	Enforcer Udara
219271	Master at Arms Vandukar
219272	Arena Treasure Chest
219273	Arena Treasure Chest
219274	Aether Explosion 
219275	Aether Explosion 
219276	Aether Explosion 
219277	Volcanic Cyclops
219278	Volcanic Cyclops
219279	Volcanic Cyclops
219280	Volcanic Tuner Granvolkan 
219281	Volcanic Tuner Granvolkan 
219282	Volcanic Tuner Granvolkan 
219283	Ruins Needletooth 
219284	Ruins Needletooth 
219285	Ruins Needletooth 
219286	Auditor Zhantri
219287	Fearless Fungie
219288	Fearless Fungie
219289	Red Nose Granker
219290	Lazy Shugo Courier
219291	Lazy Shugo Courier
219292	Red Nosed Granker King
219293	Granker King's Second
219294	Red Nosed Granker King
219295	Granker King's Second
219296	Gatekeeper Gourlaz
219297	Vashinstirg
219298	Borgalmar
219299	Muzzled Punisher
219300	Punisher Unleashed
219301	Gatekeeper Gourlaz
219302	Satra Special Forces CO
219303	Satra Special Forces CO
219304	Satra Special Forces Ranger
219305	Satra Special Forces Ranger
219306	Satra Special Forces Soldier
219307	Satra Special Forces Soldier
219308	Satra Special Forces Magicker
219309	Satra Special Forces Magicker
219310	Satra Healer
219311	Berserker Sunayaka
219312	Berserker Sunayaka
219313	Lab Slink
219314	Lobnite Laborer
219315	Happy Singleton
219316	Smug Lovebirds
219317	Shock Aether
219318	Shock Aether
219319	Shock Aether
219320	Red Basilisk 
219321	Flame Basilisk 
219322	Red Crestlich
219323	Flaming Crestlich
219324	Red Nosed Granker King
219325	Granker King's Second
219326	Happy Singleton
219327	Smug Lovebirds
219328	Wall of the Square 
219329	IDF2a SOLO Named Krall Scout
219330	IDF2a SOLO Named Mau Priest 
219331	IDF2a SOLO Named Mau Chanter 
219332	IDF2a SOLO Named Krall Mage
219333	IDF2a SOLO Final Named Mau Fighter 
219334	IDF2a SOLO Named Krall Sout Skills Implementation NPC 
219335	IDF2a SOLO Named Mau Chanter Skills Implementation NPC A
219336	IDF2a SOLO Named Mau Chanter Skills Implementation NPC B
219337	IDF2a SOLO Naga Warrior
219338	IDF2a SOLO Naga Cleric 
219339	IDF2a SOLO Draco Assassin 
219340	IDF2a SOLO Vivel
219341	IDF2a SOLO Draco Hunter
219342	IDF2a SOLO Naga Mage
219343	IDF2a SOLO Mimic
219344	IDF2a SOLO Fake Box
219345	IDF2a SOLO Naga Warrior 
219346	IDF2a SOLO Naga Cleric
219347	IDF2a SOLO Draco Assassin 
219348	IDF2a SOLO Draco Hunter 
219349	IDF2a SOLO Naga Mage
219350	IDF2a SOLO Mau Mage
219351	Booming Enjik
219352	Undefeatable Shaborkan
219353	Brigade General Chantra
219354	Brigade General Terath
219355	Traitor Kumbanda 
219356	Brigade General Rakshaka
219357	Adjutant Anuhart
219358	Brigade General Tahabata
219359	Calindi Flame Lord
219360	Tiamat
219361	Tiamat
219362	Tiamat
219363	Drakan Elite Guardian
219364	Drakan Elite Guardian
219365	Splitting Tiragit
219366	Gravitative Mahatrigan 
219367	Wrathful Abretan
219368	Tibalka of Petrification
219369	Protectorate Drakan Elite Fighter
219370	Protectorate Drakan Elite Foot Soldier
219371	Protectorate Drakan Elite Scout
219372	Protectorate Drakan Elite Healer
219373	Protectorate Drakan Elite Rider Division
219374	Protectorate Drakan Elite Praetor
219375	Protectorate Drakan Elite Magus
219376	Protectorate Drakan Elite Ambusher
219377	Protectorate Drakan Elite Surgeon
219378	Protectorate Drakan Elite Command Officer
219379	Golem Henchman of the Drakan
219380	Balaur Transparency Reactor
219381	Protectorate Drakan Assassin
219382	Surkana Activator
219383	Protectorate Drakan Lead Researcher
219384	Protectorate Drakan Navigation Officer
219385	Drakan Elite Slayer
219386	Drakan Elite Mage
219387	Drakan Elite Scout Leader
219388	Drakan Elite Healing Officer
219389	Surkana Activator
219390	Monitoring System with Artificial Intelligence 
219391	Drakan Elite Guard
219392	Drakan Elite Guardian
219393	Drakan Elite Bodyguard
219394	Drakan Elite Storm Soldier
219395	Drakan Elite Guardian
219396	Drakan Captive
219397	Drakan Captive
219398	Drakan Elite Slayer
219399	Drakan Elite Mage
219400	Drakan Elite Scout Leader
219401	Drakan Elite Healing Officer
219402	Drakan Elite Command Officer
219403	Drakan Elite Attack Officer
219404	Protectorate Drakan Elite Praetor
219405	Protectorate Drakan Elite Magus
219406	Protectorate Drakan Elite Ambusher
219407	Protectorate Drakan Elite Surgeon
219408	Professor Hewahewa
219409	Protectorate Drakan Lead Researcher
219410	Protectorate Drakan Navigation Officer
219411	Protectorate Drakan Superior Fighter
219412	Protectorate Drakan Lead Researcher
219413	Protectorate Drakan Elite Reservist
219414	Protectorate Drakan Elite Reservist
219415	Dumb Dukaki 
219416	Ill Manduri
219417	Moody Tiploid
219418	Worg in Mass Production
219419	Dado Farmer
219420	Summoned Creature from Gate 1
219421	Summoned Creature from Gate 1
219422	Summoned Creature from Gate 2
219423	Summoned Creature from Gate 2
219424	Summoned Creature from Gate 3
219425	Summoned Creature from Gate 3
219426	Summoned Creature from Gate 4
219427	Summoned Creature from Gate 4
219428	Summoned Creature from Gate 5
219429	Summoned Creature from Gate 5
219430	Crate containing the Cold Soul
219431	Summoned Creature
219432	Summoned Creature
219433	Summoned Creature
219434	Summoned Creature
219435	Summoning Device 1
219436	Summoning Device 2
219437	Summoning Device 3
219438	Summoning Device 4
219439	Name 1
219440	Named Citizen 1
219441	Name 2 
219442	Named Citizen 2
219443	Name 3 
219444	Named Citizen 3
219445	Tower Guardian
219446	Tower Guardian
219447	Name
219448	Named Summoned Creature 1
219449	Named Summoned Creature 1
219450	Named Summoned Creature 1
219451	Named Summoned Creature 1
219452	Named Summoned Creature 1
219453	Named Summoned Creature 2
219454	Named Summoned Creature 2
219455	Named Summoned Creature 2
219456	Named Summoned Creature 2
219457	Named Summoned Creature 2
219458	Summoned Creature from Summoning Device 1
219459	Summoned Creature from Summoning Device 2
219460	Summoned Creature from Summoning Device 3
219461	Rediar Mobu Subordinate
219462	Summoned Creature from Summoning Device 5
219463	Summoned Creature from Summoning Device 6
219464	Summoned Creature from Summoning Device 7
219465	Summoned Creature from Summoning Device 8
219466	Summoned Creature from Summoning Device 9
219467	Summoned Creature from Summoning Device 10
219468	Summoning Device 1
219469	Summoning Device 2
219470	Summoning Device 3 
219471	Summoning Device 4 
219472	Summoning Device 5
219473	Summoning Device 6
219474	Summoning Device 7
219475	Summoning Device 8
219476	Summoning Device 9
219477	Summoning Device 10
219478	Traces of the Distortion of Space and Time
219479	Barricade
219480	Barricade
219481	Volcanic Heart Crystal
219482	Tife the Synthesis Researcher
219483	Small Pumpkin Pile
219484	Large Pumpkin Pile
219485	Volcanic Heart Crystal
219486	Volcanic Heart Crystal
219487	Named Stone Statue
219488	Kaisinel
219489	Kaisinel
219490	Kaisinel
219491	Marchutan
219492	Marchutan
219493	Marchutan
219494	Bomber
219495	Direct Portal Tent 
219496	Space-Time Shaman of the Balaur
219497	Fissure Incarnate
219498	Gravity Incarnate 
219499	Wrath Incarnate
219500	Petrification Incarnate
219501	Shulack Pick Pockets
219502	Aggressive Tog
219503	Aggressive Tog
219504	Aggressive Tog
219505	Imperial Tomb Faerie
219506	Imperial Tomb Faerie
219507	Imperial Tomb Faerie
219508	Honest Kobold Labourer
219509	Wild Kobold Foreman
219510	Kobold Looter
219511	Krall Guard
219512	Krall General
219513	Krall Grave Robber
219514	Large Kobold Labourer
219515	Strong Kobold Foreman
219516	Honest Kobold Labourer
219517	Wild Kobold Foreman
219518	Kobold Looter
219519	Krall Guard
219520	Krall General
219521	Krall Grave Robber
219522	Elite Krall Guard
219523	Elite Krall General
219524	Honest Kobold Labourer
219525	Wild Kobold Foreman
219526	Kobold Looter
219527	Krall Guard
219528	Krall General
219529	Krall Grave Robber
219530	Retu Eru
219531	Rediar Mobu
219532	Protectorate Drakan Elite Fighter
219533	Protectorate Drakan Elite Foot Soldier
219534	Protectorate Drakan Elite Scout
219535	Protectorate Drakan Elite Healer
219536	Protectorate Drakan Elite Slayer
219537	Protectorate Drakan Elite Mage
219538	Protectorate Drakan Elite Scout Officer
219539	Protectorate Drakan Elite Healing Officer
219540	Red Sand Brax
219541	Red Sand Brax
219542	Red Sand Brax
219543	Guardian Fairy
219544	Startled Guardian Fairy
219545	Orkanimum of Wrath
219546	Mad Ametgolem
219547	Blind Enos Grappler
219548	Blind Enos Watcher
219549	Raging Lapilima
219550	Violent Flash Lapilimo
219551	Evil Rukril
219552	Evil Ebonsoul
219553	Kaluva
219554	Raging Pazuzu
219555	Confused Yammenes
219556	Orkanimum of Wrath
219557	Orkanimum of Wrath
219558	Insane Ametgolem
219559	Insane Ametgolem
219560	Raging Lapilima
219561	Violent Flash Lapilimo
219562	Violent Flash Lapilimo
219563	Wild Yamennes 
219564	Kaluva's Eggs
219565	Summoned Orkanimum
219566	Summoned Lapilima
219567	Summoning Gate
219568	Evil Splendour Fragment
219569	Evil Midnight Fragment
219570	Glowing Hydroamphis
219571	Cocoon
219572	Kaluva's Offspring
219573	Kaluva's Hatchling
219574	Ranx Defender
219575	Ranx High Magi
219576	Ranx Iron Fist
219577	Blind Enos Protector
219578	Evil Dayshade
219579	Summoning Gate
219580	Summoning Gate
219581	Kaluva's Eggs
219582	Kaluva's Eggs
219583	Kaluva's Eggs
219584	Kaluva's Offspring
219585	Drakan Remains
219586	Summoned Ametgolem 
219587	Summoning Gate
219588	Summoning Gate
219589	Summoning Gate
219590	Summoning Gate
219591	Teleporter
219592	Teleporter
219593	Teleporter
219594	Barricade
219595	Barricade
219596	Barricade
219597	Barricade
219598	Barricade
219599	Barricade
219600	Drakan Legate
219601	Drakan Mage
219602	Special Unit Soldier
219603	Drakan Gunner
219604	Drakan Officer
219605	Draconute Foot Soldier
219606	Draconute Blade Master
219607	Draconute Scout
219608	Draconute Medic
219609	Manager Jarka
219610	Adjutant Kallamata
219611	Draconute Blade Master
219612	Draconute Foot Soldier
219613	Draconute Foot Soldier
219614	Draconute Foot Soldier
219615	Draconute Foot Soldier
219616	Draconute Foot Soldier
219617	Balaur Barricade
219618	Elyos Guardian Eye
219619	Asmodian Guardian Eye
219620	Blessed Suhnayaka
219621	Tatar's Blessing
219622	Blessed Granker
219623	Blessed Granker
219624	Blessed Granker
219625	Guardian General of Blessing 
219626	Blessed Agrint
219627	Blessed Suhnayaka
219628	Tatar's Blessing
219629	Blessed Granker
219630	Blessed Granker
219631	Blessed Granker
219632	Guardian General of Blessing 
219633	Blessed Agrint
219634	Drakan Legate
219635	Drakan Mage
219636	Special Unit Soldier
219637	Drakan Gunner
219638	Drakan Officer
219639	Happy Singleton
219640	Amorous Shulack
219641	Raging Dux
219642	Raging Stallari
219643	Asmodian Guardian
219644	Asmodian Guard
219645	Elyos Guardian
219646	Elyos Guard
219647	Aether Explosion 
219648	Volcanic Cyclops
219649	Volcanic Tuner Granvolkan 
219650	Ruins Needletooth 
219651	Shock Aether
219652	Volcanic Heart Crystal
219653	Aggressive Brax
219654	Aggressive Tog
219655	Redeye Hare Legionary
219656	Yellow Scale Stinking Clodworm
219657	Bluemoss Starcrab
219658	Sea Nymph
219659	Sea Nymph
219660	Colour Vespine
219661	Colour Vespine
219662	Coastal Puca
219663	Coastal Puca
219664	Young Colourful Coast Feshil
219665	Colourful Coast Feshil
219666	Blue Sea Dionae
219667	Blue Sea Dionae
219668	Sea Vortile
219669	Bluespike Starcrab
219670	Coral Ridge Rotron
219671	Giant Coral Ridge Rotron
219672	Sea Vespine
219673	Sea Vespine
219674	Baby Korarico
219675	Korarico
219676	Gold Virago
219677	Gold Virago
219678	Coral Dionae
219679	Coral Dionae
219680	Sea Fungie
219681	Young Mossy Orfaimam
219682	Mossy Orfaimam
219683	Mossy Orfaimam
219684	Yellow Thorn Fugus
219685	Yellow Horn Fugus
219686	Peaceful Highland Spirit
219687	Highland Spirit
219688	Winged Virago
219689	Winged Virago
219690	Highland Malodor
219691	Highland Malodor
219692	Valley Fungie
219693	Sky Cellatu
219694	Sky Cellatu
219695	Sky Cellatu
219696	Blue Fins Skyray
219697	Blue Fins Skyray
219698	Blue Fins Skyray
219699	Chaos Cellatu
219700	Chaos Skyray
219701	Sunset Potcrab
219702	Karabi Collector
219703	Karabi Collector
219704	Sunset Hornskull
219705	Sunset Hornskull
219706	Incandescent Leowasp
219707	Incandescent Leowasp
219708	Karabi Looter
219709	Karabi Looter
219710	Karabi Labourer
219711	Karabi Labourer
219712	Sunset Forest Malodor
219713	Sunset Forest Malodor
219714	Moonbeam Cave Sludger
219715	Canyon Komad
219716	Moonshine Sparkle
219717	Moonshine Sparkle
219718	Sea Giant
219719	Sea Giant
219720	Moon Sheluk
219721	Moon Sheluk
219722	Canyon Oculazen
219723	Canyon Oculazen
219724	Moonshine Malodor
219725	Canyon Malodor
219726	Ancient Fossil Canyon Sludger
219727	Fossil Komad
219728	Gorge Lapilima
219729	Gorge Lapilima
219730	Coral Shell Ettin
219731	Coral Shell Ettin
219732	Tentacle Basilisk
219733	Canyon Tentacle Basilisk
219734	Scale Nagarant
219735	Scale Nagarant
219736	Canyon Spirit
219737	Waterfall Spirit
219738	Canyon Slink
219739	Young Blueback Scolopen
219740	Blueback Scolopen
219741	Blueback Scolopen
219742	Moss Starturtle
219743	Moss Starturtle
219744	Young Canyon Okamu
219745	Canyon Okamu
219746	Red Scale Monitor
219747	Red Scale Monitor
219748	Dragon Canyon Ampha
219749	Dragon Canyon Ampha
219750	Desert Lobnite
219751	Desert Laupede
219752	Red Scale Kselliki
219753	Red Scale Ksellid
219754	Dark Korasko
219755	Dark Korasko
219756	Red Desert Monitor
219757	Red Desert Monitor
219758	Blue Mane Kirrin
219759	Blue Mane Kirrin
219760	Red Desert Ampha
219761	Red Desert Ampha
219762	Ruins Potcrab
219763	Ruins Myriapod
219764	Red Feather Gryphu
219765	Red Feather Gryphu
219766	Korallop
219767	Korallop
219768	Ruins Warrior
219769	Ruins Warrior
219770	Ruins Fighter
219771	Ruins Fighter
219772	Sandstorm Zanthay
219773	Sandstorm Zanthay
219774	Petrified Jotun Labourer
219775	Petrified Jotun Artisan
219776	Awakened Jotun Labourer
219777	Awakened Jotun Artisan
219778	Deep Sea Caltrops
219779	Deep Sea Spiner
219780	Deep Sea Spiner
219781	Deep Sea Spiner
219782	Primeval Tesinon
219783	Primeval Tesinon
219784	Primeval Tesinon
219785	Deep Sea Seafoam
219786	Deep Sea Oculis
219787	Chaos Spiner
219788	Chaos Tesinon
219789	Young Rock Arachna
219790	Wasteland Myriapod
219791	Black Scales Taurak
219792	Black Scales Taurak
219793	Rock Arachna
219794	Rock Arachna
219795	Fire Monitor
219796	Fire Monitor
219797	Rotten Scale Frillneck
219798	Rotten Scale Frillneck
219799	Wasteland Emphis
219800	Wasteland Emphis
219801	Volcanic Ash Petrahulk
219802	Aquan Elite Fighter
219803	Aquan Elite Fighter
219804	Aquan Elite Fighter
219805	Aquan Elite Fighter
219806	Aquan Elite Fighter
219807	Aquan Elite Fighter
219808	Aquan Elite Warrior
219809	Aquan Elite Warrior
219810	Aquan Elite Warrior
219811	Aquan Elite Warrior
219812	Aquan Elite Warrior
219813	Aquan Elite Warrior
219814	Aquan Elite Warrior
219815	Aquan Elite Healer
219816	Aquan Elite Healer
219817	Aquan Elite Healer
219818	Aquan Elite Healer
219819	Aquan Elite Healer
219820	Aquan Elite Healer
219821	Aquan Elite Shaman
219822	Aquan Elite Shaman
219823	Aquan Elite Shaman
219824	Aquan Elite Shaman
219825	Aquan Elite Shaman
219826	Aquan Elite Shaman
219827	Tame Sky Scale Skyray
219828	Tame Sky Scale Skyray
219829	Pursuit Troop Fighter
219830	Pursuit Troop Fighter
219831	Pursuit Troop Fighter
219832	Pursuit Troop Fighter
219833	Reinforcements for the Pursuit Troop
219834	Reinforcements for the Pursuit Troop
219835	Reinforcements for the Pursuit Troop
219836	Reinforcements for the Pursuit Troop
219837	Elite Pursuit Troop Fighter
219838	Elite Pursuit Troop Fighter
219839	Elite Pursuit Troop Fighter
219840	Elite Pursuit Troop Fighter
219841	Elite Reinforcements for the Pursuit Troop
219842	Elite Reinforcements for the Pursuit Troop
219843	Elite Reinforcements for the Pursuit Troop
219844	Elite Reinforcements for the Pursuit Troop
219845	Pursuit Troop Staff Officer
219846	Pursuit Troop Staff Officer
219847	Pursuit Troop Staff Officer
219848	Pursuit Troop Staff Officer
219849	Elite Scout of the Pursuit Troop
219850	Elite Scout of the Pursuit Troop
219851	Elite Scout of the Pursuit Troop
219852	DF5_P2_Beritra_Assassin_Ice_65_Ae
219853	Thick Neck Korarico
219854	Giant Bloom Virago
219855	Yellow Fungen
219856	Peculiar Highland Spirit
219857	Giant Karabi
219858	Unquiet Moonlight Ettin
219859	Giant Moonlight Sheluk
219860	Coral Scale Nagarant
219861	Red Spot Monitor
219862	Wandering Red Desert Ksellid
219863	Coarse Taurak
219864	Rotten Mane Frillneck
219865	High-ranking Archon Patrol
219866	High-ranking Archon Patrol
219867	High-ranking Archon Patrol
219868	Archon Defence Squad
219869	Archon Patrol
219870	Archon Patrol
219871	Archon Patrol
219872	Archon Patrol
219873	Archon Patrol
219874	Captain Wigor
219875	Defence Squad Protectors
219876	Defence Squad Fighter
219877	Defence Squad Battle Mage
219878	Defence Squad Scout
219879	Defence Squad Reinforcements
219880	Defence Squad Healer
219881	Defence Squad Protectors
219882	Defence Squad Fighter
219883	Defence Squad Battle Mage
219884	Defence Squad Scout
219885	Defence Squad Reinforcements
219886	Defence Squad Healer
219887	Captain Brimas
219888	Defence Squad Protectors
219889	Defence Squad Fighter
219890	Defence Squad Battle Mage
219891	Defence Squad Scout
219892	Defence Squad Reinforcements
219893	Defence Squad Healer
219894	Defence Squad Protectors
219895	Defence Squad Fighter
219896	Defence Squad Battle Mage
219897	Defence Squad Scout
219898	Defence Squad Reinforcements
219899	Defence Squad Healer
219900	Defence Squad Protectors
219901	Defence Squad Fighter
219902	Defence Squad Battle Mage
219903	Defence Squad Scout
219904	Defence Squad Reinforcements
219905	Defence Squad Healer
219906	Captain Meriod
219907	Defence Squad Protectors
219908	Defence Squad Fighter
219909	Defence Squad Battle Mage
219910	Defence Squad Scout
219911	Defence Squad Reinforcements
219912	Defence Squad Healer
219913	Captain Robik
219914	Defence Squad Protectors
219915	Defence Squad Fighter
219916	Defence Squad Battle Mage
219917	Defence Squad Scout
219918	Defence Squad Reinforcements
219919	Defence Squad Healer
219920	Defence Squad Protectors
219921	Defence Squad Fighter
219922	Defence Squad Battle Mage
219923	Defence Squad Scout
219924	Defence Squad Reinforcements
219925	Defence Squad Healer
219926	Root Botor
219927	Shining Silmaro
219928	Haumar
219929	Wave Wotor
219930	Metatron
219931	Demaruk
219932	Tribunus Amar
219933	Frost Heart Eisenka
219934	Pratek
219935	Assassin of the Task Force
219936	Aquan Search Party
219937	Aquan Search Party
219938	Aquan Search Party
219939	Aquan Search Party
219940	Aetheric Field Protector
219941	Aetheric Field Protector
219942	Aetheric Field Protector
219943	Fighter of the 48th Defence Squad
219944	Scout of the 48th Defence Squad
219945	Recruit of the 48th Defence Squad
219946	Vengeful Aetheric Field Protector
219947	Vengeful Aetheric Field Protector
219948	Vengeful Aetheric Field Protector
219949	Cursed Girmesh
219950	Task Force Ambusher
219951	Elite Task Force Ambusher
219952	Research Troop Bodyguard
219953	Staff Officer of the Research Troop
219954	Oris
219955	Staff Captain Abatar
219956	Suspicious Drakan
219957	Soul Eater
219958	Spirit of the captured test subject
219959	Soul of the captured test subject
219960	Guard of the 40th Spy Squad
219961	Guard of the 40th Spy Squad
219962	Contaminated Monitoring Device
219963	Test Subject 48012-C
219964	Test Subject 48013-C
219965	Test Subject 48015-C
219966	Test Subject 48023-B
219967	Test Subject 48025-B
219968	Test Subject 48027-B
219969	Test Subject 48039-A
219970	Contaminated Leowasp
219971	Contaminated Stinking Clodworm
219972	Test Subject 48112-B
219973	Test Subject 48113-B
219974	Test Subject 48115-B
219975	Test Subject 48117-B
219976	Test Subject 48119-B
219977	Test Subject 48122-B
219978	Secret Test Subject 48123-A
219979	Ancient Relic of the Rune Tribe
219980	Fighter of the 40th Spy Squad
219981	Fighter of the 40th Spy Squad
219982	Assassin of the 40th Spy Squad
219983	Draco Fighter of the 40th Army
219984	Draco Reinforcements of the 40th Army
219985	MuMu Test Subject
219986	Sprigg Test Subject
219987	Hammer Kuror
219988	Sea Horn Kselliki
219989	Sea Fungen
219990	Coral Light Kselliki
219991	Sunset Sea Skyray
219992	Ancient Fossil Canyon Seafoam
219993	Ancient Fossil Canyon Oculis
219994	Ancient Acheron Drake
219995	Desert Tornado
219996	Desert Snuffler
219997	Wasteland Snuffler
219998	Elite Tarantum (Level 3)
219999	Elite Venoid (Level 3)
220000	Elite Aitos (Level 3)
220001	Elite Tarantum (Level 3)
220002	Elite Venoid (Level 3)
220003	Elite Aitos (Level 3)
220004	Aquan Fighter
220005	Aquan Fighter
220006	Aquan Warrior
220007	Aquan Warrior
220008	Aquan Healer
220009	Aquan Healer
220010	Aquan Shaman
220011	Aquan Shaman
220012	Wasteland Caltrops
220013	Red Storm Zanthay
220014	Trained Wardrake
220015	Red Fins Warrior
220016	Red Fins Warrior
220017	Dark Scale Warrior
220018	Dark Scale Warrior
220019	Flame Tatar
220020	Berserker Sunayaka
220021	Drakan Guard Post
220022	Drakan Recruit
220023	Mantor Squad Fighter
220024	Mantor Squad Reinforcements
220025	Infected Seed
220026	Aquan Hunting Unit Fighter
220027	Aquan Hunting Unit Warrior
220028	Aquan Hunting Unit Healer
220029	Aquan Hunting Unit Shaman
220030	Barnur
220031	Zadil
220032	Huffy Sea Giant
220033	Nasdrel
220034	Azrail
220035	Benus
220036	Melchor
220037	Thick Fin Kulatu
220038	Assassin of the Task Force
220039	Soldier of the Transport Unit
220040	Protector of the Transport Unit
220041	Reinforcement for the Transport Unit
220042	Galtamar
220043	Commander Distro
220044	Queen Malakai
220045	Scale Burringo
220046	Wing Klab
220047	Red Wing Menui
220048	Goldcrab
220049	Mesuza
220050	Crown Bartul
220051	Death Venod
220052	Crouching Marg
220053	Desert King Durani
220054	Xias the Terrible
220055	Iron Tokkal
220056	Flame Aliga
220057	Bellin
220058	Aquan Protectorate
220059	Aquan Protectorate
220060	Aquan Protectorate
220061	Snowy Brow Crasaur
220062	Raging Snowy Brow Crasaur
220063	Pratek Squad Fighter
220064	Pratek Squad Assassin
220065	Pratek Squad Mage
220066	Pratek Squad Doctor
220067	Pratek Squad Sniper
220068	Defence Commander of the Pratek Squad
220069	NCO of the Pratek Squad
220070	Commander of the Pratek Squad
220071	Pratek Squad Command Sergeant
220072	Aerial Attack Officer of the Pratek Squad
220073	High-ranking Archon Patrol
220074	Archon Patrol
220075	Archon Patrol
220076	Archon Patrol
220077	High-ranking Archon Patrol
220078	Archon Patrol
220079	Archon Patrol
220080	Archon Patrol
220081	High-ranking Archon Patrol
220082	Archon Patrol
220083	Archon Patrol
220084	Archon Patrol
220085	High-ranking Archon Patrol
220086	Archon Patrol
220087	Archon Patrol
220088	Archon Patrol
220089	High-ranking Archon Patrol
220090	Archon Patrol
220091	Archon Patrol
220092	Archon Patrol
220093	High-ranking Archon Patrol
220094	Archon Patrol
220095	Archon Patrol
220096	Archon Patrol
220097	High-ranking Archon Patrol
220098	Archon Patrol
220099	Archon Patrol
220100	Archon Patrol
220101	Pursuit Troop Surgeon
220102	Pursuit Troop Surgeon
220103	Pursuit Troop Surgeon
220104	Pursuit Troop Surgeon
220105	Elite Pursuit Troop Staff Officer
220106	Pursuit Troop Praetor
220107	Music Officer of the 48th Invasion Troop
220108	Praetor of the 48th Invasion Troop
220109	Archon Warrior
220110	Archon Volunteer
220111	Archon Protector
220112	Archon Magus
220113	Archon Warrior
220114	Archon Volunteer
220115	Archon Warrior
220116	Archon Volunteer
220117	Archon Warrior
220118	Archon Volunteer
220119	Archon Warrior
220120	Archon Volunteer
220121	Training Dummy
220122	Training Dummy
220123	Trained Archon Patrol
220124	Trained Archon Patrol
220125	Training Dummy
220126	Training Dummy
220127	Trained Archon Patrol
220128	Trained Archon Patrol
220129	Training Dummy
220130	Training Dummy
220131	Trained Archon Patrol
220132	Trained Archon Patrol
220133	Young Mossy Orfaimam
220134	Mossy Orfaimam
220135	Training Dummy
220136	Training Dummy
220137	Expedition Troop Recruit
220138	Expedition Troop Recruit
220139	Defender Elite
220140	Defender Elite
220141	Defender Elite
220142	Defender Elite
220143	Defender Elite
220144	Defender Elite
220145	Defender Elite
220146	Defender Elite
220147	Archon Warrior
220148	Archon Volunteer
220149	Jormungand Bridge Conquest Squad
220150	Jormungand Bridge Conquest Squad
220151	High-ranking Archon Patrol
220152	High-ranking Archon Patrol
220153	Archon Patrol
220154	Archon Patrol
220155	Archon Patrol
220156	Archon Patrol
220157	High-ranking Archon Patrol
220158	Archon Patrol
220159	Archon Patrol
220160	High-ranking Archon Patrol
220161	Archon Patrol
220162	Archon Patrol
220163	High-ranking Archon Patrol
220164	Archon Patrol
220165	Archon Patrol
220166	High-ranking Archon Patrol
220167	Archon Patrol
220168	Archon Patrol
220169	High-ranking Archon Patrol
220170	Archon Patrol
220171	Archon Patrol
220172	High-ranking Archon Patrol
220173	Archon Patrol
220174	Archon Patrol
220175	Aquan Defence Squad Fighter
220176	Aquan Defence Squad Warrior
220177	Aquan Defence Squad Healer
220178	Aquan Defence Squad Shaman
220179	Aquan Defence Squad Fighter
220180	Aquan Defence Squad Warrior
220181	Aquan Defence Squad Healer
220182	Aquan Defence Squad Shaman
220183	Training Dummy
220184	Training Dummy
220185	Training Dummy
220186	Expedition Troop Recruit
220187	Expedition Troop Recruit
220188	Fighters of the Attack Squad
220189	Fighter of the 48th Vanguard
220190	Fighter of the 48th Army
220191	Defence Squad Fighter
220192	Defence Squad Healer
220193	Defence Squad Protectors
220194	Defence Squad Battle Mage
220195	Defence Squad Fighter
220196	Defence Squad Healer
220197	Defence Squad Protectors
220198	Defence Squad Battle Mage
220199	Defence Squad Fighter
220200	Defence Squad Healer
220201	Defence Squad Protectors
220202	Defence Squad Battle Mage
220203	Defence Squad Fighter
220204	Defence Squad Healer
220205	Defence Squad Protectors
220206	Defence Squad Battle Mage
220207	Defence Squad Fighter
220208	Defence Squad Healer
220209	Defence Squad Protectors
220210	Defence Squad Battle Mage
220211	Defence Squad Fighter
220212	Defence Squad Healer
220213	Defence Squad Protectors
220214	Defence Squad Battle Mage
220215	Defence Squad Fighter
220216	Defence Squad Healer
220217	Defence Squad Protectors
220218	Defence Squad Battle Mage
220219	Defence Squad Fighter
220220	Defence Squad Healer
220221	Defence Squad Protectors
220222	Defence Squad Battle Mage
220223	Protector of the 1st Base
220224	Fighter of the 1st Base
220225	Magus of the 1st Base
220226	Medic of the 1st Base
220227	Protector of the 2nd Base
220228	Fighter of the 2nd Base
220229	Magus of the 2nd Base
220230	Medic of the 2nd Base
220231	Protector of the 3rd Base
220232	Fighter of the 3rd Base
220233	Magus of the 3rd Base
220234	Medic of the 3rd Base
220235	Protector of the 4th Base
220236	Fighter of the 4th Base
220237	Magus of the 4th Base
220238	Medic of the 4th Base
220239	Protector of the 6th Base
220240	Fighter of the 6th Base
220241	Magus of the 6th Base
220242	Medic of the 6th Base
220243	Protector of the 7th Base
220244	Fighter of the 7th Base
220245	Magus of the 7th Base
220246	Medic of the 7th Base
220247	Protector of the 5th Base
220248	Fighter of the 5th Base
220249	Magus of the 5th Base
220250	Medic of the 5th Base
220251	Protector of the 8th Base
220252	Fighter of the 8th Base
220253	Magus of the 8th Base
220254	Medic of the 8th Base
220255	[Test] Treasure Chest (individual)
220256	[Test] Treasure Chest (normal)
220257	Ranx Assailant
220258	Ranx Assailant
220259	Ranx Fighter
220260	Ranx Fighter
220261	Ranx Fighter
220262	Ranx Sentinel
220263	Ranx Sentinel
220264	Ranx Sniper
220265	Ranx Sniper
220266	Ranx Sniper
220267	Ranx Ambusher
220268	Ranx Ambusher
220269	Ranx Operative
220270	Ranx Operative
220271	Ranx Operative
220272	Ranx Geomancer
220273	Ranx Geomancer
220274	Ranx Bloodbinder
220275	Ranx Bloodbinder
220276	Ranx Bloodbinder
220277	Ranx Bloodmaster
220278	Ranx Bloodmaster
220279	Ranx Mutilator
220280	Ranx Mutilator
220281	Ranx Mutilator
220282	Ranx Dragoon
220283	Ranx Dragoon
220284	Ranx Headhunter
220285	Ranx Headhunter
220286	Ranx Headhunter
220287	Ranx Willwarper
220288	Ranx Willwarper
220289	Ranx Necromancer
220290	Ranx Necromancer
220291	Ranx Necromancer
220292	Ranx Priest
220293	Ranx Priest
220294	Ranx Nightpriest
220295	Ranx Nightpriest
220296	Ranx Nightpriest
220297	Ranx Blade Captain
220298	Ranx Deathbow
220299	Ranx Patrol Legate
220300	Ranx Hospitaller
220301	Ranx Guardian
220302	Ranx Bulwark
220303	Ranx High Shaman
220304	Ranx Doctor
220305	Protector Mezram
220306	Protector Mezram
220307	Protector Mezram
220308	Protector Mezrion
220309	Protector Mezrion
220310	Protector Mezrion
220311	Protector Mezrion
220312	Protector Mezrion
220313	Protector Mezrion
220314	Protector Mezaris
220315	Protector Mezaris
220316	Protector Mezaris
220317	Protector Megarion
220318	Protector Megarion
220319	Protector Megarion
220320	Shield Tower
220321	Shield Tower
220322	Shield Tower
220323	Gold Hetgolem
220324	Gold Hetgolem
220325	Gold Hetgolem
220326	Gold Eslabon
220327	Gold Eslabon
220328	Gold Eslabon
220329	Gold Silmak
220330	Gold Silmak
220331	Gold Silmak
220332	Artefact Guardian Mezaris
220333	Tower Guardian Mezaris
220334	Wild Mimic
220335	Mimic Bonus_70_e
220336	Guardian_71_Ae
220337	Guardian_73_Ae
220338	Guardian_75_Ae
220339	Petrahulk_71_Ae
220340	Petrahulk_73_Ae
220341	Petrahulk_75_Ae
220342	Petrahulk_Ranged Attack_71_Ae
220343	Petrahulk_Ranged Attack_73_Ae
220344	Petrahulk_Ranged Attack_75_Ae
220345	Wriggot_73_Ae
220346	Xipeto_73_Ae
220347	Sparkie_73_Ae
220348	Caryatid_71_Ae
220349	Caryatid_73_Ae
220350	Caryatid_75_Ae
220351	Source_71_Ae
220352	Source_73_Ae
220353	Source_75_Ae
220354	Jotun_Neutral_75_Ae
220355	Jotun_Wrath_75_Ae
220356	Source_76_Ae
220357	Wriggot_76_Ae
220358	Energy_77_Ae
220359	Tank_Li_77_Ae
220360	Griffon_Li_77_Ae
220361	Guard_Leader_Kn_Li_79_Ae
220362	Guard_Gu_Li_77_Ae
220363	Guard_Wi_Li_77_Ae
220364	Guard_Pr_Li_77_Ae
220365	Wave Guard_Leader_Kn_Li_77_Ae
220366	Wave Guard_Fi_Li_76_Ae
220367	Wave Guard_As_Li_76_Ae
220368	Wave Guard_Wi_Li_76_Ae
220369	Wave Guard_Pr_Li_76_Ae
220370	Wave Guard_Fest_Leader_Kn_Li_77_Ae
220371	Wave Guard_Fest_Fi_Li_76_Ae
220372	Wave Guard_Fest_As_Li_76_Ae
220373	Wave Guard_Fest_Wi_Li_76_Ae
220374	Wave Guard_Fest_Pr_Li_76_Ae
220375	Wave Named_Wi_Li_79_Ae
220376	Tank_Da_77_Ae
220377	Karnif_Da_77_Ae
220378	Guard_Leader_Kn_Da_79_Ae
220379	Guard_Gu_Da_77_Ae
220380	Guard_Wi_Da_77_Ae
220381	Guard_Pr_Da_77_Ae
220382	Wave Guard_Leader_Kn_Da_77_Ae
220383	Wave Guard_Fi_Da_76_Ae
220384	Wave Guard_As_Da_76_Ae
220385	Wave Guard_Wi_Da_76_Ae
220386	Wave Guard_Pr_Da_76_Ae
220387	Wave Guard_Fest_Leader_Kn_Da_77_Ae
220388	Wave Guard_Fest_Fi_Da_76_Ae
220389	Wave Guard_Fest_As_Da_76_Ae
220390	Wave Guard_Fest_Wi_Da_76_Ae
220391	Wave Guard_Fest_Pr_Da_76_Ae
220392	Wave Named_Wi_Da_79_Ae
220393	Aetheric Explosion
220394	Petrahulk_Boost_71_Ae
220395	Petrahulk_Ranged Attack_Boost_71_Ae
220396	Caryatid_Boost_71_Ae
220397	Source_Boost_71_Ae
220398	Infiltration Guardian_As_Li_75_Ae
220399	Infiltration Guardian_As_Da_75_Ae
220400	Petrahulk_Enhanced Named_71_Ah
220401	Guardian_Key Named1_71_Ah
220402	Petrahulk_Key Named2_71_Ah
220403	Guardian_Key Named4_73_Ah
220404	Caryatid_Key Named6_75_Ah
220405	Source_Key Named_75_Ah
220406	Source_Bonus Named_71_Ah
220407	Caryatid_Bonus Named6_73_Ah
220408	Guard_Leader_As_Li_75_Ah
220409	Guard_Leader_As_Da_75_Ah
220410	Raging Stallari
220411	Gold Eslabon
220412	Gold Eslabon
220413	Gold Eslabon
220414	Cursed Undead
220415	Cursed Bloodwing
220416	Cursed Templar
220417	Cursed Jiturn
220418	Cursed Karemiwen
220419	Faithful Kirrin
220420	Faithful Nagolem
220421	Faithful Titan
220422	Faithful Sheluk
220423	Faithful Shelukin
220424	Arachne
220425	Beautiful Galateia
220426	Elemental Lord
220427	Puppeteer
220428	Wind Element
220429	Fire Element
220430	Earth Element
220431	Water Element
220432	Soldier of the Draconute Raiders
220433	Soldier of the Draconute Assassins
220434	Protectorate Fighter
220435	Protectorate Battle Mage
220436	Protectorate Scout
220437	Protectorate Mine
220438	Sentinel Leader of the Protectorate
220439	Reinforcement Captain of the Protectorate
220440	Guard Captain of the Protectorate
220441	Soldier of the Draconute Raiders
220442	Soldier of the Draconute Assassins
220443	Protectorate Fighter
220444	Protectorate Battle Mage
220445	Protectorate Scout
220446	Protectorate Mine
220447	Sentinel Leader of the Protectorate
220448	Reinforcement Captain of the Protectorate
220449	Guard Captain of the Protectorate
220450	Arkhal
220451	Arkhal's Illusion Form
220452	Dark Messenger Raider
220453	Dark Messenger Assassin
220454	Messenger's Servant
220455	Weak Daeva's Soul
220456	A Sector_Guardian_Fi_70_Ae
220457	Wrathful Garem
220458	Garis
220459	Gabain
220460	Garou
220461	A Sector_Caryatid_Kn_70_Ae
220462	Gabir
220463	A Sector_Guardian_Fi_71_Ae
220464	Garem
220465	Garis
220466	Gabain
220467	Garou
220468	A Sector_Caryatid_Kn_71_Ae
220469	Gabir
220470	Fallen Garem
220471	Fallen Garem
220472	Fallen Garem
220473	Fallen Garem
220474	Merciless Garem
220475	Awakened Garis
220476	Awakened Gabain
220477	Awakened Garou
220478	Fallen Garou
220479	Awakened Gabir
220480	Fallen Jotun Warrior
220481	A Sector_Cyclops_Fi_Secret 1 key named_72_Ae
220482	A Sector_Cyclops_Wi_Secret 1 key named_72_Ae
220483	Alra
220484	Alra
220485	B Sector_Xipeto_72_Ae
220486	B Sector_Xipeto_73_Ae
220487	Griphios
220488	Griphios
220489	B Sector_Brohum_Fi_73_Ae
220490	B Sector_Brohum_Ra_73_Ae
220491	Weakened Jotun Warrior
220492	Raging Jotun Warrior
220493	C Sector_Wriggot_As_73_Ae
220494	Contaminated Silmak
220495	Infected Mezram
220496	Contaminated Mezram
220497	Contaminated Mezaris
220498	Infected Mezaris
220499	Magical Transformation Item
220500	Mystery Chest
220501	C Sector_Water-Spirit_Bonus-Named_74_Ae
220502	D Sector_Guardian_Fi_75_Ae
220503	Tree Protector Gabain
220504	Tree Protector Garou
220505	Magical Item
220506	Magical Item
220507	Guardian Vanguard Thief
220508	Archon Vanguard Thief
220509	Guardian Vanguard Raid Team Leader
220510	Archon Vanguard Thief
220511	Archon Vanguard Thief
220512	Archon Vanguard Raid Team Leader
220518	Arkhal
220519	Protectorate Fighter
220520	Protectorate Battle Mage
220521	Protectorate Scout
220522	Protectorate Fighter
220523	Protectorate Battle Mage
220524	Protectorate Scout
220525	Akhal
220526	All-Seeing Eye
220527	Magic Oculus
220528	Magic Oculus
220529	Magic Oculus
220530	Magic Oculus
220531	All-Seeing Eye
220532	All-Seeing Eye
220533	All-Seeing Eye
220534	Fallen Water Jotun
220535	Jotun Servant
220536	Explosive Servant
220537	Water Jotun
220538	Water Jotun
220539	Flaming Piton
220540	Piton
220541	Poisonous Piton
220542	Explosive Lapilima
220543	Fighting Earth Jotun
220544	IDEternity_02_Named_Check-NPC Head breaker
220545	IDEternity_02_Named_Summoning check-NPC
220546	IDEternity_02_Named_Flight phase_Summoning check-NPC
220547	IDEternity_02_Named_Jotun-Event-Operation-NPC
220548	Piton
220549	Piton
220550	Piton
220551	Piton
220552	Piton
220553	Piton
220554	Flaming Piton
220555	Flaming Piton
220556	Jotun Fighter
220557	None
220558	All-Seeing Eye
220559	All-Seeing Eye
220560	All-Seeing Eye
220561	All-Seeing Eye
220562	All-Seeing Eye
220563	All-Seeing Eye
220564	All-Seeing Eye
220565	None
220566	None
220567	None
220568	None
220569	None
220570	Spiky Ball
220571	Transformation Form
220572	Piton's Contamination
220573	Piton's Contamination
220574	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220575	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220576	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220577	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220578	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220579	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220580	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220581	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220582	None
220583	None
220584	None
220585	None
220586	Imprisoned Earth Jotun
220587	Liberated Earth Jotun
220588	Fighting Earth Jotun
220589	Fighting Sun Jotun
220590	Earth Jotun
220591	Fallen Water Jotun
220592	Fallen Water Jotun
220593	Piton
220594	Fallen Garem
220595	Tree Protector Garem
220596	Tree Protector Garis
220597	Locking Mechanism of the 3rd Hall
220598	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220599	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220600	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220601	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220602	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220603	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220604	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220605	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220606	None
220607	Archon Vanguard Warrior
220608	Archon Vanguard Warrior
220609	Archon Vanguard Warrior
220610	Archon Vanguard Warrior
220611	Archon Vanguard Warrior
220612	Archon Vanguard Warrior
220613	Guardian Vanguard Warrior
220614	Guardian Vanguard Warrior
220615	Guardian Vanguard Warrior
220616	Guardian Vanguard Warrior
220617	Guardian Vanguard Warrior
220618	Guardian Vanguard Warrior
220619	Wrathful Garem
220620	Garis
220621	Gabain
220622	Garou
220623	Wrathful Garem
220624	Garis
220625	Gabain
220626	Garou
220627	Wrathful Garem
220628	Garis
220629	Gabain
220630	Garou
220631	Wrathful Garem
220632	Garis
220633	Gabain
220634	Garou
220635	Gabir
220636	Gabir
220637	Gabir
220638	Gabir
220639	None
220640	None
220641	None
220642	None
220643	None
220644	None
220645	None
220646	Garis
220647	Gabain
220648	None
220649	None
220650	None
220651	None
220652	Archon Vanguard Tracker
220653	Guardian Vanguard Tracker
220654	Archon Vanguard Tracker
220655	Guardian Vanguard Tracker
220656	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220657	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220658	None
220659	None
220660	None
220661	None
220662	None
220663	None
220664	None
220665	None
220666	Battle Mage of the Asmodian Vanguard
220667	Battle Mage of the Elyos Vanguard
220668	Fighting Sun Jotun
220669	IDEternity_02_Named_Jotun-Event-Operation-NPC
220670	Garem
220671	Garem
220672	Garden Protector Garem
220673	Garden Protector Garis
220674	Garden Protector Gabain
220675	Garden Protector Garou
220676	None
220677	None
220678	None
220679	Piton
220680	None
220681	Guardian Vanguard Thief
220682	Archon Vanguard Thief
220683	Archon Vanguard Thief
220684	Archon Vanguard Thief
220685	None
220686	None
220687	None
220688	None
220689	None
220690	Guardian Vanguard Defender
220691	Archon Vanguard Defender
220692	Guardian Vanguard Scout
220693	Archon Vanguard Scout
220694	Guardian Vanguard Scout
220695	Archon Vanguard Scout
220696	Guardian Vanguard Bodyguard
220697	Archon Vanguard Bodyguard
220698	Guardian Vanguard Bodyguard
220699	Archon Vanguard Bodyguard
220700	None
220701	None
220702	None
220703	None
220704	None
220705	Commander Jubeda
220706	Drakan Legate of the 39th Legion
220707	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220708	Drakan Triaris of the 39th Legion
220709	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220710	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220711	Drakan Warrior of the 39th Legion
220712	Drakan Raider of the 39th Legion
220713	Drakan Searcher of the 39th Legion
220714	Drakan Healer of the 39th Legion
220715	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220716	Drakan Instructor
220717	Drakan Instructor
220718	Drakan Instructor
220719	Drakan Legate of the 39th Legion
220720	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220721	Drakan Triaris of the 39th Legion
220722	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220723	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220724	Drakan Warrior of the 39th Legion
220725	Drakan Raider of the 39th Legion
220726	Drakan Searcher of the 39th Legion
220727	Drakan Healer of the 39th Legion
220728	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220729	Drakan Battle Overseer
220730	Drakan Legate of the 39th Legion
220731	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220732	Drakan Triaris of the 39th Legion
220733	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220734	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220735	Drakan Warrior of the 39th Legion
220736	Drakan Raider of the 39th Legion
220737	Drakan Searcher of the 39th Legion
220738	Drakan Healer of the 39th Legion
220739	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220740	Drakan Defence Officer
220741	Drakan Legate of the 39th Legion
220742	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220743	Drakan Triaris of the 39th Legion
220744	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220745	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220746	Drakan Warrior of the 39th Legion
220747	Drakan Raider of the 39th Legion
220748	Drakan Searcher of the 39th Legion
220749	Drakan Healer of the 39th Legion
220750	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220751	Teleporter
220752	Captain Gieda
220753	Shock Cannon of the Captain's Cabin
220754	Mortar of the Captain's Cabin
220755	Shock Cannon of the Captain's Cabin
220756	Mortar of the Captain's Cabin
220757	Drakan Warrior of the 39th Legion
220758	Drakan Raider of the 39th Legion
220759	Drakan Searcher of the 39th Legion
220760	Drakan Healer of the 39th Legion
220761	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220762	Cautious Ashulagen
220763	Drakan Warrior of the 39th Legion
220764	Drakan Raider of the 39th Legion
220765	Drakan Searcher of the 39th Legion
220766	Shock Cannon Propulsion Surkana
220767	Mortar Propulsion Surkana
220768	Dredgion
220769	Surkana Guard Tower
220770	Gravity Control Protective Hood
220771	Surkana Time Bomb
220772	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
220773	Drakan Warrior of the 39th Legion
220774	Drakan Raider of the 39th Legion
220775	Drakan Searcher of the 39th Legion
220776	Drakan Healer of the 39th Legion
220777	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220778	Scalable Defence Tower of Sanctum
220779	Defence Tower of Sanctum
220780	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
220781	Defence Tower of Pandaemonium
220782	Defence Tower Power Generator
220783	Defence Tower Power Generator
220784	Drakan Combat Sergeant
220785	Drakan Legate of the 39th Legion
220786	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220787	Drakan Triaris of the 39th Legion
220788	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220789	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220790	Drakan Warrior of the 39th Legion
220791	Drakan Raider of the 39th Legion
220792	Drakan Searcher of the 39th Legion
220793	Drakan Healer of the 39th Legion
220794	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220795	Drakan Legate of the 39th Legion
220796	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220797	Drakan Triaris of the 39th Legion
220798	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220799	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220800	Drakan Warrior of the 39th Legion
220801	Drakan Raider of the 39th Legion
220802	Drakan Searcher of the 39th Legion
220803	Drakan Healer of the 39th Legion
220804	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220805	Drakan Legate of the 39th Legion
220806	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220807	Drakan Triaris of the 39th Legion
220808	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220809	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220810	Drakan Warrior of the 39th Legion
220811	Drakan Raider of the 39th Legion
220812	Drakan Searcher of the 39th Legion
220813	Drakan Healer of the 39th Legion
220814	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220815	Surkana Siege Cannon
220816	Defence Tower of Sanctum
220817	Defence Tower of Sanctum
220818	Defence Tower of Pandaemonium
220819	Defence Tower of Pandaemonium
220820	Sanctum Tank
220821	Sanctum Tank
220822	Sanctum Tank
220823	Sanctum Tank
220824	Pandaemonium Tank
220825	Pandaemonium Tank
220826	Pandaemonium Tank
220827	Pandaemonium Tank
220828	Sanctum Tank
220829	Sanctum Tank
220830	Sanctum Tank
220831	Sanctum Tank
220832	Pandaemonium Tank
220833	Pandaemonium Tank
220834	Pandaemonium Tank
220835	Pandaemonium Tank
220836	Drakan Legate of the 39th Legion
220837	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220838	Drakan Triaris of the 39th Legion
220839	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220840	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220841	Drakan Warrior of the 39th Legion
220842	Drakan Raider of the 39th Legion
220843	Drakan Searcher of the 39th Legion
220844	Drakan Healer of the 39th Legion
220845	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220846	Dredgion Generator Core
220847	Dredgion Generator Core
220848	Generator Core Protective Hood
220849	Generator Core Protective Hood
220850	Generator Core Protective Hood
220851	Generator Core Protective Hood
220852	Generator Core Protective Hood
220853	Generator Core Protective Hood
220854	Surkana Guard Tower
220855	Drakan Legate of the 39th Legion
220856	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220857	Drakan Triaris of the 39th Legion
220858	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220859	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220860	Drakan Warrior of the 39th Legion
220861	Drakan Raider of the 39th Legion
220862	Drakan Searcher of the 39th Legion
220863	Drakan Healer of the 39th Legion
220864	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220865	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
220866	Dredgion Generator Core
220867	Dredgion Generator Core
220868	Main Dredgion Propulsion Bomb
220869	Generator Core Protective Hood
220870	Generator Core Protective Hood
220871	Generator Core Protective Hood
220872	Generator Core Protective Hood
220873	Generator Core Protective Hood
220874	Generator Core Protective Hood
220875	Surkana Guard Tower
220876	Drakan Legate of the 39th Legion
220877	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
220878	Drakan Triaris of the 39th Legion
220879	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
220880	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
220881	Drakan Warrior of the 39th Legion
220882	Drakan Raider of the 39th Legion
220883	Drakan Searcher of the 39th Legion
220884	Drakan Healer of the 39th Legion
220885	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
220886	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
220887	Surkana Bomb
220888	None
220889	None
220890	None
220891	None
220892	None
220893	None
220894	None
220895	None
220896	None
220897	None
220898	None
220899	Enraged Protector of the Sulphur Fortress
220900	Enraged Protector of Siel's Western Fortress
220901	Enraged Protector of Siel's Eastern Fortress
220902	Enraged Protector of the Sulphur Fortress
220903	Enraged Protector of Siel's Western Fortress
220904	Enraged Protector of Siel's Eastern Fortress
220905	Protector Call Stone
220906	Protector Call Stone
220907	Protector Call Stone
220908	Protector Call Stone
220909	None
220910	None
220911	None
220912	None
220913	None
220914	None
220915	Jucleas
220916	Sibylla
220917	Aithra
220918	Macus
220919	Eumelos
220920	Damocles
220921	Aspasia
220922	Fasimedes
220923	Jupion
220924	Likesan
220925	Jumentis
220926	Charna
220927	Thrasymedes
220928	Anyte
220929	Lavirintos
220930	Boreas
220931	Miragent's Holy Templar
220932	Dion
220933	Bellia
220934	Hygea
220935	Balder
220936	Narvi
220937	Bor
220938	Kalsten
220939	Ve
220940	Mesaina
220941	Godfrey
220942	Vidar
220943	Skadi
220944	Njord
220945	Traufnir
220946	Brinhild
220947	Sif
220948	Freyr
220949	Kvasir
220950	Fenris Fangs Elite Soldier
220951	Thialfi
220952	Lyfjaberga
220953	Hadubrant
220954	Sigyn
220955	None
220956	None
220957	None
220958	Guard Soldier of Sanctum
220959	Guard Soldier of Pandaemonium
220960	Defence Tower of Sanctum
220961	Defence Tower of Sanctum
220962	Defence Tower of Pandaemonium
220963	Defence Tower of Pandaemonium
220964	None
220965	None
220966	Dredgion
220967	Dredgion
220968	None
220969	None
220970	None
220971	None
220972	None
220973	None
220974	None
220975	None
220976	None
220977	None
220978	Frosted Spare Propulsion Bomb
220979	Frosted Spare Propulsion Bomb
220980	Frosted Spare Propulsion Bomb
220981	None
220982	None
220983	None
220984	Drakan Legate of the 39th Legion
220985	Drakan Legate of the 39th Legion
220986	Drakan Legate of the 39th Legion
220987	Drakan Legate of the 39th Legion
220988	Drakan Legate of the 39th Legion
220989	Drakan Legate of the 39th Legion
220990	Drakan Legate of the 39th Legion
220991	None
220992	None
220993	None
220994	None
220995	None
220996	None
220997	Dredgion Generator Core
220998	Dredgion Generator Core
220999	Dredgion Generator Core
221000	Dredgion Generator Core
221001	Dredgion Generator Core
221002	Dredgion Generator Core
221003	Dredgion Generator Core
221004	Dredgion Generator Core
221005	Frosted Spare Propulsion Bomb
221006	Frosted Spare Propulsion Bomb
221007	Frosted Spare Propulsion Bomb
221008	None
221009	None
221010	None
221011	None
221012	None
221013	None
221014	None
221015	Drakan Battle Overseer
221016	Drakan Battle Overseer
221017	Drakan Battle Overseer
221018	Drakan Battle Overseer
221019	Defence Tower Power Generator
221020	Defence Tower Power Generator
221021	Defence Tower Power Generator
221022	None
221023	None
221024	None
221025	None
221026	Commander Jubeda
221027	Drakan Legate of the 39th Legion
221028	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221029	Drakan Triaris of the 39th Legion
221030	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221031	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221032	Drakan Warrior of the 39th Legion
221033	Drakan Raider of the 39th Legion
221034	Drakan Searcher of the 39th Legion
221035	Drakan Healer of the 39th Legion
221036	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221037	Drakan Instructor
221038	Drakan Instructor
221039	Drakan Instructor
221040	Drakan Legate of the 39th Legion
221041	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221042	Drakan Triaris of the 39th Legion
221043	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221044	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221045	Drakan Warrior of the 39th Legion
221046	Drakan Raider of the 39th Legion
221047	Drakan Searcher of the 39th Legion
221048	Drakan Healer of the 39th Legion
221049	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221050	Drakan Battle Overseer
221051	Drakan Legate of the 39th Legion
221052	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221053	Drakan Triaris of the 39th Legion
221054	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221055	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221056	Drakan Warrior of the 39th Legion
221057	Drakan Raider of the 39th Legion
221058	Drakan Searcher of the 39th Legion
221059	Drakan Healer of the 39th Legion
221060	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221061	Drakan Defence Officer
221062	Drakan Legate of the 39th Legion
221063	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221064	Drakan Triaris of the 39th Legion
221065	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221066	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221067	Drakan Warrior of the 39th Legion
221068	Drakan Raider of the 39th Legion
221069	Drakan Searcher of the 39th Legion
221070	Drakan Healer of the 39th Legion
221071	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221072	Teleporter
221073	Captain Gieda
221074	Shock Cannon of the Captain's Cabin
221075	Mortar of the Captain's Cabin
221076	Shock Cannon of the Captain's Cabin
221077	Mortar of the Captain's Cabin
221078	Drakan Warrior of the 39th Legion
221079	Drakan Raider of the 39th Legion
221080	Drakan Searcher of the 39th Legion
221081	Drakan Healer of the 39th Legion
221082	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221083	Cautious Ashulagen
221084	Drakan Warrior of the 39th Legion
221085	Drakan Raider of the 39th Legion
221086	Drakan Searcher of the 39th Legion
221087	Shock Cannon Propulsion Surkana
221088	Mortar Propulsion Surkana
221089	Dredgion
221090	Surkana Guard Tower
221091	Gravity Control Protective Hood
221092	Surkana Time Bomb
221093	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
221094	Drakan Warrior of the 39th Legion
221095	Drakan Raider of the 39th Legion
221096	Drakan Searcher of the 39th Legion
221097	Drakan Healer of the 39th Legion
221098	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221099	Scalable Defence Tower of Sanctum
221100	Defence Tower of Sanctum
221101	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221102	Defence Tower of Pandaemonium
221103	Defence Tower Power Generator
221104	Defence Tower Power Generator
221105	Drakan Combat Sergeant
221106	Drakan Legate of the 39th Legion
221107	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221108	Drakan Triaris of the 39th Legion
221109	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221110	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221111	Drakan Warrior of the 39th Legion
221112	Drakan Raider of the 39th Legion
221113	Drakan Searcher of the 39th Legion
221114	Drakan Healer of the 39th Legion
221115	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221116	Drakan Legate of the 39th Legion
221117	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221118	Drakan Triaris of the 39th Legion
221119	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221120	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221121	Drakan Warrior of the 39th Legion
221122	Drakan Raider of the 39th Legion
221123	Drakan Searcher of the 39th Legion
221124	Drakan Healer of the 39th Legion
221125	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221126	Drakan Legate of the 39th Legion
221127	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221128	Drakan Triaris of the 39th Legion
221129	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221130	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221131	Drakan Warrior of the 39th Legion
221132	Drakan Raider of the 39th Legion
221133	Drakan Searcher of the 39th Legion
221134	Drakan Healer of the 39th Legion
221135	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221136	Surkana Siege Cannon
221137	Defence Tower of Sanctum
221138	Defence Tower of Sanctum
221139	Defence Tower of Pandaemonium
221140	Defence Tower of Pandaemonium
221141	Sanctum Tank
221142	Sanctum Tank
221143	Sanctum Tank
221144	Sanctum Tank
221145	Pandaemonium Tank
221146	Pandaemonium Tank
221147	Pandaemonium Tank
221148	Pandaemonium Tank
221149	Sanctum Tank
221150	Sanctum Tank
221151	Sanctum Tank
221152	Sanctum Tank
221153	Pandaemonium Tank
221154	Pandaemonium Tank
221155	Pandaemonium Tank
221156	Pandaemonium Tank
221157	Drakan Legate of the 39th Legion
221158	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221159	Drakan Triaris of the 39th Legion
221160	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221161	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221162	Drakan Warrior of the 39th Legion
221163	Drakan Raider of the 39th Legion
221164	Drakan Searcher of the 39th Legion
221165	Drakan Healer of the 39th Legion
221166	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221167	Dredgion Generator Core
221168	Dredgion Generator Core
221169	Generator Core Protective Hood
221170	Generator Core Protective Hood
221171	Generator Core Protective Hood
221172	Generator Core Protective Hood
221173	Generator Core Protective Hood
221174	Generator Core Protective Hood
221175	Surkana Guard Tower
221176	Drakan Legate of the 39th Legion
221177	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221178	Drakan Triaris of the 39th Legion
221179	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221180	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221181	Drakan Warrior of the 39th Legion
221182	Drakan Raider of the 39th Legion
221183	Drakan Searcher of the 39th Legion
221184	Drakan Healer of the 39th Legion
221185	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221186	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
221187	Dredgion Generator Core
221188	Dredgion Generator Core
221189	Main Dredgion Propulsion Bomb
221190	Generator Core Protective Hood
221191	Generator Core Protective Hood
221192	Generator Core Protective Hood
221193	Generator Core Protective Hood
221194	Generator Core Protective Hood
221195	Generator Core Protective Hood
221196	Surkana Guard Tower
221197	Drakan Legate of the 39th Legion
221198	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221199	Drakan Triaris of the 39th Legion
221200	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221201	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221202	Drakan Warrior of the 39th Legion
221203	Drakan Raider of the 39th Legion
221204	Drakan Searcher of the 39th Legion
221205	Drakan Healer of the 39th Legion
221206	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221207	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
221208	Surkana Bomb
221209	None
221210	None
221211	None
221212	None
221213	None
221214	None
221215	None
221216	None
221217	None
221218	None
221219	None
221220	None
221221	None
221222	None
221223	None
221224	None
221225	None
221226	Jucleas
221227	Sibylla
221228	Aithra
221229	Macus
221230	Eumelos
221231	Damocles
221232	Aspasia
221233	Fasimedes
221234	Jupion
221235	Likesan
221236	Jumentis
221237	Charna
221238	Thrasymedes
221239	Anyte
221240	Lavirintos
221241	Boreas
221242	Miragent's Holy Templar
221243	Dion
221244	Bellia
221245	Hygea
221246	Balder
221247	Narvi
221248	Bor
221249	Kalsten
221250	Ve
221251	Mesaina
221252	Godfrey
221253	Vidar
221254	Skadi
221255	Njord
221256	Traufnir
221257	Brinhild
221258	Sif
221259	Freyr
221260	Kvasir
221261	Fenris Fangs Elite Soldier
221262	Thialfi
221263	Lyfjaberga
221264	Hadubrant
221265	Sigyn
221266	None
221267	None
221268	None
221269	Guard Soldier of Sanctum
221270	Guard Soldier of Pandaemonium
221271	Defence Tower of Sanctum
221272	Defence Tower of Sanctum
221273	Defence Tower of Pandaemonium
221274	Defence Tower of Pandaemonium
221275	None
221276	None
221277	Dredgion
221278	Dredgion
221279	None
221280	None
221281	None
221282	None
221283	None
221284	None
221285	None
221286	None
221287	None
221288	None
221289	Frosted Spare Propulsion Bomb
221290	Frosted Spare Propulsion Bomb
221291	Frosted Spare Propulsion Bomb
221292	None
221293	None
221294	None
221295	Drakan Legate of the 39th Legion
221296	Drakan Legate of the 39th Legion
221297	Drakan Legate of the 39th Legion
221298	Drakan Legate of the 39th Legion
221299	Drakan Legate of the 39th Legion
221300	Drakan Legate of the 39th Legion
221301	Drakan Legate of the 39th Legion
221302	None
221303	None
221304	None
221305	None
221306	None
221307	None
221308	Dredgion Generator Core
221309	Dredgion Generator Core
221310	Dredgion Generator Core
221311	Dredgion Generator Core
221312	Dredgion Generator Core
221313	Dredgion Generator Core
221314	Dredgion Generator Core
221315	Dredgion Generator Core
221316	Frosted Spare Propulsion Bomb
221317	Frosted Spare Propulsion Bomb
221318	Frosted Spare Propulsion Bomb
221319	None
221320	None
221321	None
221322	None
221323	None
221324	None
221325	None
221326	Drakan Battle Overseer
221327	Drakan Battle Overseer
221328	Drakan Battle Overseer
221329	Drakan Battle Overseer
221330	Defence Tower Power Generator
221331	Defence Tower Power Generator
221332	Defence Tower Power Generator
221333	None
221334	None
221335	None
221336	None
221337	None
221338	None
221339	None
221340	None
221341	Scalable Defence Tower of Sanctum
221342	Scalable Defence Tower of Sanctum
221343	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221344	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221345	None
221346	None
221347	None
221348	None
221349	None
221350	None
221351	None
221352	None
221353	None
221354	Scalable Defence Tower of Sanctum
221355	Scalable Defence Tower of Sanctum
221356	Scalable Defence Tower of Sanctum
221357	Scalable Defence Tower of Sanctum
221358	Scalable Defence Tower of Sanctum
221359	Scalable Defence Tower of Sanctum
221360	Scalable Defence Tower of Sanctum
221361	Scalable Defence Tower of Sanctum
221362	Scalable Defence Tower of Sanctum
221363	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221364	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221365	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221366	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221367	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221368	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221369	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221370	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221371	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221372	Scalable Defence Tower of Sanctum
221373	Scalable Defence Tower of Sanctum
221374	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221375	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221376	None
221377	None
221378	None
221379	None
221380	None
221381	None
221382	None
221383	None
221384	None
221385	Scalable Defence Tower of Sanctum
221386	Scalable Defence Tower of Sanctum
221387	Scalable Defence Tower of Sanctum
221388	Scalable Defence Tower of Sanctum
221389	Scalable Defence Tower of Sanctum
221390	Scalable Defence Tower of Sanctum
221391	Scalable Defence Tower of Sanctum
221392	Scalable Defence Tower of Sanctum
221393	Scalable Defence Tower of Sanctum
221394	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221395	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221396	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221397	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221398	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221399	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221400	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221401	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221402	Scalable Defence Tower of Pandaemonium
221403	Drakan Legate of the 39th Legion
221404	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221405	Drakan Triaris of the 39th Legion
221406	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221407	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221408	Drakan Warrior of the 39th Legion
221409	Drakan Raider of the 39th Legion
221410	Drakan Searcher of the 39th Legion
221411	Drakan Healer of the 39th Legion
221412	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221413	Drakan Legate of the 39th Legion
221414	Drakan Attack Officer of the 39th Legion
221415	Drakan Triaris of the 39th Legion
221416	Drakan Healing Officer of the 39th Legion
221417	Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion
221418	Drakan Warrior of the 39th Legion
221419	Drakan Raider of the 39th Legion
221420	Drakan Searcher of the 39th Legion
221421	Drakan Healer of the 39th Legion
221422	Drakan Battle Mage of the 39th Legion
221423	None
221424	None
221425	None
221426	None
221427	Guard Soldier of Sanctum
221428	Guard Soldier of Pandaemonium
221429	Guard Soldier of Sanctum
221430	Guard Soldier of Pandaemonium
221431	None
221432	None
221433	None
221434	None
221435	None
221436	None
221437	None
221438	None
221439	None
221440	None
221441	None
221442	None
221443	None
221444	None
221445	None
221446	None
221447	None
221448	None
221449	None
221450	None
221451	None
221452	None
221453	None
221454	None
221455	None
221456	None
221457	None
221458	None
221459	None
221460	None
221461	Frosted Spare Propulsion Bomb
221462	Frosted Spare Propulsion Bomb
221463	Frosted Spare Propulsion Bomb
221464	Frosted Spare Propulsion Bomb
221465	Frosted Spare Propulsion Bomb
221466	Frosted Spare Propulsion Bomb
221467	Frosted Spare Propulsion Bomb
221468	Frosted Spare Propulsion Bomb
221469	Frosted Spare Propulsion Bomb
221470	Frosted Spare Propulsion Bomb
221471	Frosted Spare Propulsion Bomb
221472	Frosted Spare Propulsion Bomb
221473	None
221474	None
221475	None
221476	None
221477	None
221478	None
221479	None
221480	None
221481	None
221482	None
221483	None
221484	None
221485	None
221486	None
221487	None
221488	None
221489	None
221490	None
221491	None
221492	None
221493	None
221494	None
221495	None
221496	None
221497	None
221498	None
221499	Guard Soldier of Sanctum
221500	Guard Soldier of Pandaemonium
221501	None
221502	None
221503	Dredgion
221504	Dredgion
221505	Dredgion
221506	Dredgion
221507	Dredgion
221508	Dredgion
221509	Explosion Mine
221510	Explosion Mine
221511	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
221512	Drakan Flying Soldier of the 39th Legion
221513	None
221514	None
221515	Guard Soldier of Sanctum
221516	Guard Soldier of Pandaemonium
221517	None
221518	None
221519	None
221520	None
221521	None
221522	Gerion
221523	Mysteris
221524	Eremitia
221525	Herolf
221526	Angulof
221527	Agehia
221528	Gerion
221529	Mysteris
221530	Eremitia
221531	Herolf
221532	Angulof
221533	Agehia
221534	Injured Daeva
221535	Injured Daeva
221536	Injured Daeva
221537	Injured Daeva
221538	Injured Daeva
221539	Injured Daeva
221540	Injured Daeva
221541	Injured Daeva
221542	Asmodian Guardian
221543	Elyos Guardian
221544	Asmodian Guardian
221545	Elyos Guardian
221546	Asmodian Guardian
221547	Elyos Guardian
221548	Piton's Contamination
221549	Piton's Contamination
221550	Piton's Contamination
221551	Piton's Contamination
221552	Piton's Contamination
221553	Piton's Contamination
221554	Piton's Contamination
221555	Piton's Contamination
221556	None
221557	Commander Jubeda
221558	Drakan Instructor
221559	Drakan Instructor
221560	Drakan Instructor
221561	Drakan Battle Overseer
221562	Drakan Battle Overseer
221563	Drakan Battle Overseer
221564	Drakan Battle Overseer
221565	Drakan Battle Overseer
221566	Captain Gieda
221567	Dredgion
221568	Dredgion
221569	Dredgion
221570	Dredgion
221571	Dredgion Generator Core
221572	Dredgion Generator Core
221573	Main Dredgion Propulsion Bomb
221574	Dredgion Generator Core
221575	Dredgion Generator Core
221576	Dredgion Generator Core
221577	Dredgion Generator Core
221578	Dredgion Generator Core
221579	Dredgion Generator Core
221580	Dredgion Generator Core
221581	Dredgion Generator Core
221582	Dredgion Generator Core
221583	Dredgion Generator Core
222000	Governor
222001	Individual PvP
222002	Guild Leader
222003	Web Gatcha
230001	Vagabond of the Steel Rose
230002	Gladiator of the Steel Rose
230003	Poison Assassin of the Steel Rose
230004	Assassin of the Steel Rose
230005	Poison Sorcerer of the Steel Rose
230006	Stunned Rider of the Steel Rose
230007	Gunner of the Steel Rose
230008	Debilitating Musician of the Steel Rose
230009	Sleeping Gladiator of the Steel Rose
230010	Sleeping Poison Assassin of the Steel Rose
230011	Sleeping Poison Sorcerer of the Steel Rose
230012	Sleeping Rider of the Steel Rose
230013	Sleeping Gunner of the Steel Rose
230014	Sleeping Debilitating Musician of the Steel Rose
230015	Drunken Gladiator of the Steel Rose
230016	Drunken Poison Assassin of the Steel Rose
230017	Drunken Poison Sorcerer of the Steel Rose
230018	Drunken Rider of the Steel Rose
230019	Drunken Gunner of the Steel Rose
230020	Drunken Strength-Sapping Musician of the Steel Rose
230021	Gladiator of the Steel Rose
230022	Gladiator of the Steel Rose
230023	Poison Assassin of the Steel Rose
230024	Assassin of the Steel Rose
230025	Poison Sorcerer of the Steel Rose
230026	Rider of the Steel Rose
230027	Gunner of the Steel Rose
230028	Debilitating Musician of the Steel Rose
230029	Sleeping Gladiator of the Steel Rose
230030	Sleeping Poison Assassin of the Steel Rose
230031	Sleeping Poison Sorcerer of the Steel Rose
230032	Sleeping Rider of the Steel Rose
230033	Sleeping Gunner of the Steel Rose
230034	Sleeping Debilitating Musician of the Steel Rose
230035	Drunken Gladiator of the Steel Rose
230036	Drunken Poison Assassin of the Steel Rose
230037	Drunken Poison Sorcerer of the Steel Rose
230038	Drunken Rider of the Steel Rose
230039	Drunken Gunner of the Steel Rose
230040	Drunken Strength-Sapping Musician of the Steel Rose
230041	Group of the Steel Rose
230042	Mage of the Steel Rose
230043	Healer of the Steel Rose
230044	Sleeping Sorcerer of the Steel Rose
230045	Sleeping Cleric of the Steel Rose
230046	Hypnotic Sorcerer of the Steel Rose
230047	Drunken Cleric of the Steel Rose
230048	Sorcerer of the Steel Rose
230049	Aether Cannon of the 43rd Attack Squad
230050	43rd Research Troop monitoring device
230051	Test Subject 43001
230052	Test Subject 43002
230053	Test Subject 43011
230054	Test Subject 43012
230055	Test Subject 43021
230056	Test Subject 43022
230057	Test Subject 43031
230058	Test Subject 43033
230059	Test Subject 43010-2
230060	Test Subject 1001
230061	Test Subject 43011-1
230062	Test Subject 50051
230063	Test Subject 50052
230064	Test Subject 50053
230065	Spy of the 43rd Research Troop
230066	Warden of the 40th Spy Squad
230067	Researcher of the 40th Spy Squad
230068	Fighter of the 43rd Research Troop
230069	Booster of the 43rd Research Troop
230070	Military Musician of the 43rd Research Troop
230071	Sturdy Iron Fence
230072	Tiamat Barricade
230073	Firm Iron Fence
230074	Idgel Activator
230075	Destroyed Idgel Device 
230076	Treasure Chest of the Hall of Knowledge
230077	Guard of the 43rd Research Troop
230078	Warden of the 40th Spy Squad
230079	Researcher of the 40th Spy Squad
230080	Magus of the 40th Spy Squad
230081	Legate of the 40th Spy Squad
230082	Raging Head Researcher Notius
230083	Mad Head Researcher Notius
230084	Defected Fighter of the 43rd Army's Infiltration Squad
230085	Small Aether Cannon
230086	Soldier of the 43rd Army's Infiltration Squad
230087	Gladiator Spirit
230088	Defected Healer of the 43rd Army's Infiltration Squad
230089	Defected Outrider of the 43rd Army's Infiltration Squad
230090	Magus of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
230091	Magist of the 40th Army's Reconnaissance Troop
230092	Furious Barukan
230093	Raging Barukan
230094	Defected Undead Fighter of the 43rd Army
230095	Defected Undead Soldier of the 43rd Army
230096	Undead Fighter of the 43rd Army
230097	Undead Soldier of the 43rd Army
230098	Void Room Golem Overseer
230099	Void Room monitoring device
230100	Chest of Experiment Equipment
230101	Chest of Experiment Equipment
230102	Chest of Experiment Equipment
230103	Entrance Treasure Chest (Temporary)
230104	None
230105	Suspicious Tankard
230106	Flame Beast
230107	Flamemaster Marabata
230108	Electric Generator
230109	Discharging Core
230110	Propulsion Destroyer
230111	Macunbello
230112	Yukona the Purifier of Darkness
230113	Tyrnclone Ragnarok
230114	Lepharist Revolutionaries Test Subject RA-45c
230115	Test Scar
230116	Chieftain Surt
230117	Sparkle contaminated with Id
230118	Decayed Bloodsucker
230119	Id Test Subject of the Reians
230120	Drakan Blade Master
230121	Stone Statue sealed with Id
230122	Captured Lightningfoot Yonk
230123	Escaped Reian
230124	Seal-Breaking Guard Tower
230125	High-ranking Jormungand Spiritmaster
230126	High-ranking Jormungand Warrior
230127	High-ranking Jormungand Chanter
230128	High-ranking Jormungand Sorcerer
230129	Rockwing Pecku
230130	Thickhair Daru
230131	Thickhair Daru
230132	Dire Luciferin
230133	Nevilim Guard Post
230134	Rakeclaw Zaion
230135	Rakeclaw Zaion
230136	Cold Wave Shade
230137	Sharpbeak Airon
230138	Nevilim Protector
230139	Sharpthorn Malodor
230140	Shardscale Crynac
230141	Scaled Crynac
230142	Hardneck Daru
230143	Hardneck Daru
230144	Wave Foam
230145	Pearlfeather Airon
230146	Nevilim Outrider
230147	Jormungand Cutthroat
230148	Jormungand Chanter
230149	Jormungand Recruit
230150	Jormungand Healer
230151	Jormungand Scout
230152	Jormungand Sorcerer
230153	Bladeclaw Zaion
230154	Bladeclaw Zaion
230155	Drytwig Agrint
230156	Drytwig Agrint
230157	Mist Spore Fungus
230158	Wetmoss Fungie
230159	Wetmoss Fungie
230160	Screaming Pluma
230161	Needle Malodor
230162	Rockmane Zaion
230163	Rough Fur Daru
230164	Rough Fur Daru
230165	Nettle Malodor
230166	Hardpaw Daru
230167	Hardpaw Daru
230168	Dire Moss Malodor
230169	Wildroot Agrint
230170	Wildroot Agrint
230171	Thorn Tail Crynac
230172	Iron Tail Crynac
230173	Maelstrom Water Spirit
230174	Rootsrot Malodor
230175	Hunter Sparkle
230176	Ironshell Starturtle
230177	Steelbeak Pecku
230178	Crowned Crestlich
230179	Fast Crynac
230180	Redthorn Dionae
230181	Lowlands Snuffler
230182	Lowlands Storm
230183	Flickertongue Baku
230184	Ironcollar Gryphu
230185	Bodkin Crestlich
230186	Sandscale Crynac
230187	Prickly Tukapo
230188	Pearlscale Snuffler
230189	Pearlscale Snuffler
230190	Needle Tukapo
230191	Stonebeak Crestlich
230192	Lurking Foam
230193	Rockmane Karnif
230194	Ironback Snuffler
230195	Wild Sandstorm
230196	Raketail Scolopen
230197	Sturdy Kalgolem
230198	Thunderclap Lizard
230199	Crested Crestlich
230200	Poison Sac Dionae
230201	Lightningfoot Taiga
230202	Thunderfoot Taiga
230203	Bladetongue Praedum
230204	Stonescale Snuffler
230205	Hidden Taiga
230206	Hidden Taiga
230207	Harshly Trained Taiga
230208	Harshly Trained Taiga
230209	Brainwashed Jormungand Assassin
230210	Brainwashed Jormungand Assassin
230211	Brainwashed Jormungand Chanter
230212	Brainwashed Jormungand Chanter
230213	Brainwashed Jormungand Fighter
230214	Brainwashed Jormungand Fighter
230215	Scheming Ellohum
230216	Brainwashed Jormungand Healer
230217	Brainwashed Jormungand Healer
230218	Brainwashed Jormungand Scout
230219	Brainwashed Jormungand Scout
230220	Brainwashed Jormungand Foot Soldier
230221	Brainwashed Jormungand Foot Soldier
230222	Fanback Baku
230223	Ironthorn Tukapo
230224	Ironthorn Tukapo
230225	Crowncomb Crestlich
230226	Redeye Praedum
230227	Mottled Gorgon
230228	Hungry Karnif
230229	Hungry Karnif
230230	Waveshell Snuffler
230231	Raging Sandstorm
230232	Large-beak Crestlich
230233	Nimble Crynac
230234	Redbark Dionae
230235	Plant-eating Snuffler
230236	Steel-legged Arachna
230237	Steelwing Vespine
230238	Chain Comb Crestlich
230239	Fineroot Moonflower
230240	Redear Praedum
230241	Broadtail Gorgon
230242	Rock-licking Snuffler
230243	Clearsap Tukapo
230244	Limp Mookie
230245	Poison Snuffler
230246	Rottentrunk Rotron
230247	Eastern Grasslands Sandstorm
230248	Greedy Kalgolem
230249	Decayed Tog
230250	Mutated Kokonat
230251	Stout Taiga
230252	Ornamental Brohum
230253	Large-jaw Mosbear Cub
230254	Nyunyu Gatherer
230255	Nyunyu Labourer
230256	Nyunyu Cook
230257	Rubininerk Farm Guard
230258	Rubininerk Farm Overseer
230259	Farm Sparkle
230260	Mutated Shadow Forest Kokonat
230261	Rampaging Taiga
230262	Singing Earth Spirit
230263	Screaming Earth Spirit
230264	Brohum Inspector
230265	Brohy Inspector
230266	Nevilim Guardian
230267	Sharptwig Rotron
230268	Kurum Acheron Drake
230269	Rotting Clodworm
230270	Kurum Warrior Spirit
230271	Kurum Spellslinger Spirit
230272	Frosttail Drynac
230273	Soul of a Warrior of the Underground Squad
230274	Soul of a Mage of the Underground Squad
230275	Soul of a Warrior of the Attack Squad
230276	Soul of a Mage of the Attack Squad
230277	Sobi Granker
230278	Drake of Silence
230279	Mountain Granker
230280	Hungry Worg
230281	Snowfield Abex
230282	Snowstorm Griffo
230283	Wildwing Gritun
230284	Snowfield Kalgolem
230285	Blunt Hoof Granker
230286	Ice Frost Manduri Beater
230287	Sensitive Abex
230288	Frost Splash Spirit
230289	Ruthless Manduri
230290	Ice Flower Kalgolem
230291	Frost Stone Golem
230292	Hundred Day Sparkle
230293	Frostclaw Taiga
230294	Ice Horn Abex
230295	Petrified Kalgolem
230296	Gravel Angolem
230297	Ramparts Overseer
230298	Ramparts Scout
230299	Ramparts Reinforcements
230300	Ramparts Fighter
230301	Valley Granker
230302	Valley Taiga
230303	Snowfield Abex
230304	Violent Mosbear
230305	Snow Mudthorn
230306	Split Kalgolem
230307	Azure Gully Kalgolem
230308	Hardhoof Granker
230309	Earthquaking Petrahulk
230310	Purkin Taiga
230311	Frozen Terra Spirit
230312	Sleet Abex
230313	Fur Tail Gorgon
230314	Whiptail Kirren
230315	Avalanche Mammoth
230316	Quartz Kalgolem
230317	Quartz Angolem
230318	Tenacious Clodworm
230319	Chaos Obscura
230320	Ambush Obscura
230321	Rattling Anubite
230322	Merciless Undead Fighters
230323	Merciless Undead Foot Soldier
230324	Merciless Undead Warrior
230325	Merciless Undead Mage
230326	Hideous Undead Warrior
230327	Hideous Undead Mage
230328	Gruesome Undead Warrior
230329	Fell Undead Mage
230330	Variant Kokonat
230331	Squat Taiga
230332	Brohum Hunter
230333	Brohy Hunter
230334	Pupu Gatherer
230335	Pupu Labourer
230336	Pupu Cook
230337	Guard Post of the Steel Rose Mercenary Army
230338	Saphirunerk Farm Overseer
230339	Field Sparkle
230340	Swamp Agrint
230341	Mutated Swamp Kokonat
230342	Wrath Breath Taiga
230343	Sharptwig Rotron
230344	Sluggish Sheluk
230345	Sluggish Sheluk
230346	Momoki Woodcutter
230347	Momoki Labourer
230348	Momoki Cook
230349	Saphirunerk Company Clearing Machine
230350	Dadar Warrior
230351	Dadar Healer
230352	Dadar Shaman
230353	Guard of the Steel Rose Mercenary Army
230354	Saphirunerk Lumber Camp Overseer
230355	Informant Pomash
230356	Mukuki Woodcutter
230357	Mukuki Labourer
230358	Mukuki Cook
230359	Rubininerk Company Clearing Machine
230360	Hurukuku Warrior
230361	Hurukuku Herbalist
230362	Hurukuku Shaman
230363	Steel Rose Mercenary Army Overseer
230364	Rubininerk Lumber Camp Overseer
230365	Nyunyu Farmer
230366	Gnashing Farm Sparkle
230367	Mukuki Hireling
230368	Treerot Clodworm
230369	Pupu Farmer
230370	Gnashing Field Sparkle
230371	Momoki Peon
230372	Saprot Clodworm
230373	Captured Lightningfoot Yonkie
230374	Captured Lightningfoot Tukie
230375	Captured Lightningfoot Tuk
230376	Id Test Subject of the Reians
230377	Nevilim Guard
230378	Sea Fog Ribbit
230379	Fan Horn Baku
230380	Stingtongue Baku
230381	Roundbranch Gnarl
230382	Petrified Branch Gnarl
230383	Mutated Sparkle
230384	Kurum Bomber Queen
230385	Leowasp Test Subject
230386	Brittle-looking wall
230387	Large Idgel Cube
230388	Air defence artillery of the Infiltration Squad
230389	Archon Assassin Attacker
230390	Archon Chanter Attacker
230391	Protector Attacker of the Guardians
230392	Guardian Chanter Attacker
230393	Arunt Overseer
230394	Arunt Blade Terror
230395	Sorcerer of the Beritra Intelligence Service
230396	Legate of the Hyperion Defence
230397	Triaris of the Hyperion Defence
230398	Sorcerer of the Beritra Army
230399	Kahrun Search Party of the Asmodians
230400	Kahrun Search Party of the Elyos
230401	Fighter's Shade
230402	Outrider's Shade
230403	Foot Soldier's Shade
230404	Beritra
230405	Contaminated Reian Warrior
230406	Contaminated Reian Mage
230407	Mutated Reian Warrior
230408	Mutated Reian Mage
230409	Mine of Destruction
230410	Gridlock Mine
230411	Magic Expert Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop
230412	Archmage Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop
230413	Generator at the Guard Post
230414	Generator at the North Post
230415	Generator at the South Post
230416	Generator at the Defence Post
230417	Disabled Generator at the Guard Post
230418	Disabled Generator at the North Post
230419	Disabled Generator at the South Post
230420	Disabled Generator at the Defence Post
230421	Disabled Generator at the Guard Post
230422	Artillery
230423	IDF5_U1_Vri_LandingSite1_Fi_SN_65_Ae
230424	IDF5_U1_Vri_LandingSite2_As_SN_65_Ae
230425	IDF5_U1_Vri_LandingSite3_Wi_SN_65_Ae
230426	IDF5_U1_Vri_LandingSite4_Pr_SN_65_Ae
230427	IDF5_U1_Vri_LandingSite1_RewardO_Kn_65_Ae
230428	IDF5_U1_Vri_LandingSite1_RewardX_Kn_65_Ae
230429	IDF5_U1_Vri_LandingSite2_RewardO_Kn_65_Ae
230430	IDF5_U1_Vri_LandingSite2_RewardX_Kn_65_Ae
230431	IDF5_U1_Vri_LandingSite3_RewardO_Kn_65_Ae
230432	IDF5_U1_Vri_LandingSite3_RewardX_Kn_65_Ae
230433	IDF5_U1_Vri_LandingSite4_RewardO_Kn_65_Ae
230434	IDF5_U1_Vri_LandingSite4_RewardX_Kn_65_Ae
230435	IDF5_U1_Vri_LandingSite-Reinforcements_Fi_65_Ae
230436	IDF5_U1_Vri_LandingSite-Recapture_Fi_65_Ae
230437	IDF5_U1_Vri_Ambusher_As_65_Ae
230438	IDF5_U1_Vri_Raider_As_65_Ae
230439	Crinkle-nose Bellepig
230440	Large-nose Bellepig
230441	Snowfield Abex
230442	Experienced Snowfield Abex
230443	Snowfield Bosbear
230444	Wild Snowfield Bosbear
230445	Snowfield Mudthorn
230446	Snowfield Mudthorn
230447	Ramparts Ametgolem
230448	Wild Snowfield Griffon
230449	Snowfield Griffon
230450	Snow Mountain Taiga
230451	Contaminated Komad Worker
230452	Wandering Kerbiel Gatherer
230453	Wandering Kerbiel Gatherer
230454	Plateau Vivel
230455	Lazy Ramparts Abex
230456	Ramparts Abex
230457	Ramparts Mother Bosbear
230458	Growling Ramparts Bosbear
230459	Snowfield Mudthorn
230460	Snowfield Mudthorn
230461	Blueclaw Taiga
230462	Katalam Mammoth
230463	Snowfield Sparkle
230464	Split Earth Spirit
230465	Floating Balaur Mine
230466	Snowfield Manduri Thug
230467	Snowfield Manduri Thrower
230468	Snowfield Abex
230469	Experienced Snowfield Abex
230470	Ramparts Bosbear
230471	Wild Ramparts Bosbear
230472	Snowfield Mudthorn
230473	Snowfield Mudthorn
230474	Wild Snow Mountain Taiga
230475	Hard Ramparts Ametgolem
230476	Wandering Kerbiel
230477	Wandering Kerbiel
230478	Contaminated Crimson-maned Kirrin
230479	Old Frost Wind Spirit
230480	Contaminated Komad Worker
230481	Contaminated Komad Elite Watcher
230482	Snowfield Lapilima
230483	Old Frost Agrint
230484	Errant Water Spirit
230485	Wandering Water Spirit
230486	Wandering Nevilim Craftsman
230487	Experienced Basin Turtle
230488	Blackcoat Taiga
230489	Blackcoat Taiga
230490	Wild Blackcoat Taiga
230491	Katalam Malodor
230492	Katalam Malodor
230493	Katalam Malodor
230494	Crafty Xipeto
230495	Mysterious Luciferin
230496	Wild Crynac
230497	Wild Crynac
230498	Dark Red Pluma
230499	Moss Earth Spirit
230500	Mossy Terra Spirit
230501	Black Swamp Taiga
230502	Black Swamp Taiga
230503	Contaminated mysterious Luciferin
230504	Contaminated mysterious Luciferin
230505	Contaminated Drakan Warrior
230506	Contaminated Drakan Mage
230507	Contaminated Patrol Spirit
230508	Contaminated Research Expedition Spirit
230509	Contaminated Mud Waterworm
230510	Revolting Swamp Slime
230511	Wild Malodor
230512	Lake Crynac
230513	Lake Crynac
230514	Lake Airon
230515	Wild Malodor
230516	Old Stonebrow Agrint
230517	Errant Water Spirit
230518	Mysterious Luciferin
230519	Contaminated Klox
230520	Wild Malodor
230521	Silkfeather Pluma
230522	Wastelands Dionae
230523	Basin Ametgolem
230524	Abandoned device of the Rune Tribe
230525	Floating Balaur Mine
230526	Basin Zanthai
230527	Drifting Earth Spirit
230528	Drifting Terra Spirit
230529	Wild Katalam Brax
230530	Katalam Brax
230531	Ancient Gust Spirit
230532	Longtail Pluma
230533	Wild Red Gryphu
230534	Mountain Dionae
230535	Mountain Dionaea
230536	Lowlands Ametgolem
230537	Strong Lowlands Ametgolem
230538	Red Gryphu
230539	Red Gryphu
230540	Cowardly Manduri Thug
230541	Cowardly Manduri Thug
230542	Rakuri Fighter
230543	Rakuri Sword Fighter
230544	Rakuri Supplicant
230545	High-ranking Rakuri Supplicant
230546	Rakuri Shaman
230547	High-ranking Rakuri Shaman
230548	Young Mountain Rynoce
230549	Young Mountain Rynoce
230550	Ancient West Wind Spirit
230551	Ancient Air Spirit
230552	Malicious Katalam Brax
230553	Tame Katalam Brax
230554	Wild Goldhair Taiga
230555	Wild Wasteland Airon
230556	Wild Wasteland Airon
230557	Katalam Supraklaw Gatherer
230558	Katalam Supraklaw Gatherer
230559	Wild Mud Waterworm
230560	Wild Mud Waterworm
230561	Sandscale Salibashi
230562	Sandscale Salibashi
230563	Iron Rock Monitor
230564	Iron Rock Monitor
230565	Hurugaga Fighter
230566	Hurugaga Supplicant
230567	Hurugaga Shaman
230568	Lowlands Crestlich
230569	Lowlands Crestlich
230570	Coloured Lowlands Crestlich
230571	Lowlands Karnif
230572	Lowlands Karnif
230573	Lowlands Karnif
230574	Trained Wardrake
230575	Horror Crynac
230576	Horror Crynac
230577	Wild Lowlands Karnif
230578	Lowlands Sparkle
230579	Prades Temple Golem
230580	Weathered Statue of a Woman
230581	Weathered Statue of a Man
230582	Wandering Glowing Spirit
230583	Naughty Glowing Spirit
230584	Rough Rake Cellatu
230585	Rough Rake Cellatu
230586	Damp Swamp Gnarl
230587	Swamp Arachna
230588	Swamp Airon
230589	Giant Vespine
230590	Wet Moss Crettin
230591	Errant Swamp Spirit
230592	Suspicious Grove
230593	Swamp Alitaur
230594	Steel Rose Mercenary
230595	Steel Rose Mercenary
230596	Steel Rose Mercenary
230597	Steel Rose Mercenary
230598	Sorcerer of the Steel Rose
230599	Sorcerer of the Steel Rose
230600	Sorcerer of the Steel Rose
230601	Sorcerer of the Steel Rose
230602	Steel Rose Scout
230603	Steel Rose Scout
230604	Steel Rose Scout
230605	Steel Rose Scout
230606	Steel Rose Shaman
230607	Steel Rose Shaman
230608	Steel Rose Shaman
230609	Steel Rose Shaman
230610	Steel Rose Sniper
230611	Steel Rose Sniper
230612	Steel Rose Sniper
230613	Steel Rose Sniper
230614	Steel Rose Musician
230615	Steel Rose Musician
230616	Steel Rose Musician
230617	Steel Rose Musician
230618	Steel Rose Engineer
230619	Steel Rose Engineer
230620	Kobold Peon
230621	Kobold Peon
230622	MuMu Worker
230623	Reserve Monster
230624	Reserve Monster
230625	Reserve Monster
230626	Reserve Monster
230627	Trained Manduri
230628	Trained Pluma
230629	Troll Observer
230630	Krall Servant
230631	Cockroach
230632	Spellbound Scout of the Steel Rake
230633	Spellbound Scout of the Steel Rake
230634	Spellbound Mercenary of the Steel Rake
230635	Spellbound Mercenary of the Steel Rake
230636	Spellbound Sniper of the Steel Rake
230637	Spellbound Sniper of the Steel Rake
230638	Air defence artillery of the Steel Rose
230639	Abducted Krall
230640	Abducted Shugo
230641	Shugo who swallowed a key
230642	Angry Nanukin
230643	Twin Monakiki
230644	Twin Lizakiki
230645	Enchanting Lilakin
230646	Brave Umikiki
230647	Violent Popochina
230648	Stern Ahukin
230649	Shy Nerukiki
230650	Treacherous Sorukin
230651	Administrator Mutukun
230652	Blade Master Stekin
230653	Poisoner Toxikiki
230654	Archer Shutkiki
230655	Lazy Sarokiki
230656	Gruesome Lorokin
230657	One-eyed Hotarakin
230658	Insane Badu
230659	Mercenary Leader MuMu Kang
230660	Laon from the Lamp
230661	Enchanting Bosaraki
230662	Maintenance Officer Notakiki
230663	Venerable Marutukan
230664	Chararunerk the Traitor
230665	Kanerunerk the Accountant
230666	First Mate Nachraki
230667	Chief Cannoneer Utsuraki
230668	Captain Rumakiki
230669	Steel Rose Elite Mercenary
230670	Steel Rose Elite Mercenary
230671	Steel Rose Elite Mercenary
230672	Steel Rose Elite Mercenary
230673	Steel Rose Elite Sorcerer
230674	Steel Rose Elite Sorcerer
230675	Steel Rose Elite Sorcerer
230676	Steel Rose Elite Sorcerer
230677	Steel Rose Elite Scout
230678	Steel Rose Elite Scout
230679	Steel Rose Elite Scout
230680	Steel Rose Elite Scout
230681	Steel Rose Elite Shaman
230682	Steel Rose Elite Shaman
230683	Steel Rose Elite Shaman
230684	Steel Rose Elite Shaman
230685	Steel Rose Elite Sniper
230686	Steel Rose Elite Sniper
230687	Steel Rose Elite Sniper
230688	Steel Rose Elite Sniper
230689	Steel Rose Elite Musician
230690	Steel Rose Elite Musician
230691	Steel Rose Elite Musician
230692	Steel Rose Elite Musician
230693	Steel Rose Elite Engineer
230694	Steel Rose Elite Engineer
230695	Kobold Peon
230696	Kobold Peon
230697	MuMu Worker
230698	Reserve Monster
230699	Reserve Monster
230700	Reserve Monster
230701	Reserve Monster
230702	Trained Malicious Manduri
230703	Trained Malicious Pluma
230704	Elite Troll Observer
230705	Stern Krall Servant
230706	Cockroach
230707	Spellbound Elite Scout of the Steel Rake
230708	Spellbound Elite Scout of the Steel Rake
230709	Spellbound Elite Soldier of the Steel Rake
230710	Spellbound Elite Soldier of the Steel Rake
230711	Spellbound Elite Sniper of the Steel Rake
230712	Spellbound Elite Sniper of the Steel Rake
230713	Powerful air defence artillery of the Steel Rose
230714	Abducted Krall
230715	Abducted Shugo
230716	Shugo who swallowed a key
230717	Angry Nanukin
230718	Twin Monakiki
230719	Twin Lizakiki
230720	Enchanting Lilakin
230721	Brave Umikiki
230722	Violent Popochina
230723	Stern Ahukin
230724	Shy Nerukiki
230725	Treacherous Sorukin
230726	Administrator Mutukun
230727	Blade Master Stekin
230728	Poisoner Toxikiki
230729	Archer Shutkin
230730	Lazy Sarokin
230731	Gruesome Lorokin
230732	One-eyed Hotarakin
230733	Insane Badu
230734	Mercenary Leader MuMu Kang
230735	Laon from the Lamp
230736	Enchanting Bosaraki
230737	Maintenance Officer Notakiki
230738	Venerable Marutukan
230739	Chararunerk the Traitor
230740	Kanerunerk the Accountant
230741	First Mate Nachraki
230742	Chief Cannoneer Utsuraki
230743	Captain Rumakiki
230744	War Officer
230745	Guardian Spirit
230746	Guard Post Officer
230747	4.0 Fortress Defence Reaction Monster Assassin Hide_Jun named
230748	4.0 Fortress Defence Reaction Monster Assassin Broad
230749	Administrator
230750	Warlock Shade
230751	4.0 Fortress Defence Reaction Monster Sorcerer Hypnosis_Jun named
230752	4.0 Fortress Defence Reaction Monster Spiritmaster_Jun named
230753	Artillery Officer
230754	Artillery Officer
230755	4.0 Fortress Defence Reaction Monster Priest_Jun named
230756	Supply Officer
230757	Officer of the Storm
230758	Fortress Defence_Reaction_Tanker_Gladiator_Bloodsucking Stun with large effect radius DD_Group
230759	Fortress Defence_Reaction_Tanker_Gladiator_Bloodsucking Stun with large effect radius DD_Group_Jun named
230760	Fortress Defence_Reaction_Tanker_Rider_Cast Chudam DD_Group
230761	Fortress Defence_Reaction_Tanker_Rider_Cast Chudam DD_Group_Jun named
230762	Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Assassin_Camouflage Attack from Behind_Group
230763	Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Assassin_Sickness Chudam DD Stun_Group_Jun named
230764	Fortress defence_Reaction_Damdeal_Hunter_Mine DD_Group
230765	Fortress defence_Reaction_Damdeal_Hunter_Mine DD_Group_Jun named
230766	Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Sorcerer_KnowledgeDrain Chudam_Group_Jun named
230767	Fortress_Defence_Damdeal_Gunner_Delayed Explosion DD_Group
230768	Fortress Deefence_Reaction_Damdeal_Gunner_Delayed Explosion DD_Group_Jun named
230769	Fortress Defence_Reaction_Patrol_Assassin_Broad_Group
230770	Fortress Defence_Reaction_Patrol_Sorcerer_Mes-Broad_Group
230771	Fortress Defence_Reaction_Assistant_Spiritmaster_SummoningAttack_Group
230772	FortressDefence_Reaction_Assistant_Spiritmaster_SummoningAttack_Group_Jun named
230773	Fortress Defence_Reaction_Assistant_Summoned Creature_DD Explosion_Group
230774	Fortress Defence_Reaction_Assistant_Musician_Companions Reinforcements_Group
230775	Fortress Defence_Reaction_Assistant_Cleric_Heal Companions_Group
230776	Fortress Defence Leader of the Balaur Cavalry
230777	Fortress Defence Vagabond of the Balaur Cavalry
230778	Balaur Cavalry for Fortress Defence
230779	Machine for Fortress Defence
230780	Machine for Fortress Defence in the Sky
230781	Fortress Defence Bomber
230782	Pashid Army Palisade
230783	Fortress Defence Siege Tower 01
230784	Capture Wagon
230785	Flame Tank of the 43rd Army
230786	Attacker of the 40th Army's Sauro Elite
230787	Attacker of the 40th Army's Sauro Elite
230788	Attacker of the 40th Army's Sauro Elite
230789	Attacker of the 40th Army's Sauro Elite
230790	Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230791	Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230792	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
230793	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
230794	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
230795	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
230796	Strategist of the 40th Army's Sauro Elite
230797	Strategist of the 40th Army's Sauro Elite
230798	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
230799	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
230800	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
230801	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
230802	Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230803	Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230804	Medic of the 40th Army's Sauro Elite
230805	Medic of the 40th Army's Sauro Elite
230806	Medic of the 40th Army's Sauro Elite
230807	Medic of the 40th Army's Sauro Elite
230808	Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230809	Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230810	Tamer of the 40th Army's Sauro Elite
230811	Tamer of the 40th Army's Sauro Elite
230812	Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230813	Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
230814	Sniper of the 40th Army's Sauro Elite
230815	Sniper of the 40th Army's Sauro Elite
230816	Sniper of the 40th Army's Sauro Elite
230817	Sniper of the 40th Army's Sauro Elite
230818	Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite
230819	Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite
230820	Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite
230821	Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite
230822	Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite
230823	Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite
230824	Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite
230825	Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite
230826	Sauro Bodyguard of the 40th Army
230827	Sauro Bodyguard of the 40th Army
230828	Sauro Bodyguard of the 40th Army
230829	Sauro Bodyguard of the 40th Army
230830	Sauro Scout of the 40th Army
230831	Sauro Scout of the 40th Army
230832	Sauro Scout of the 40th Army
230833	Sauro Scout of the 40th Army
230834	Siege Tank of the War Depot
230835	Siege Cannon of the War Depot
230836	Aether Cannon of the War Depot
230837	Trained Sauro Spaller
230838	Trained Sauro Beetle
230839	Exploding Sauro Beetle Larva
230840	Failed Idgel Test Subject
230841	Hideous Idgel Test Subject
230842	Strange Idgel Test Subject
230843	War Depot monitoring device
230844	Enhanced Transport Claws
230845	Researcher of the War Depot
230846	Nimble Grave Robber of the War Depot
230847	Confidential Key Cabinet
230848	Suspicious Key Cabinet
230849	Guard Captain Rohuka
230850	Researcher Teselik
230851	Chief Cannoneer Kurmata
230852	Supplies Commander Ranodim
230853	Staff Commander Moriata
230854	Treacherous Uterunerk
230855	Paramedic Officer Surkihan
230856	Head Researcher Jardaraka
230857	Guard Leader Achradim
230858	Brigade General Sita of the 40th Army
230859	Dark Vivel
230860	Wetrot Clodworm
230861	Corpserot Clodworm
230862	Forgotten Grave
230863	Blackshade Kirrin
230864	Crushed Zombie
230865	Confused Anubite
230866	Crumbling Anubite
230867	Errant Miner Spirit
230868	Uneasy Lich Priest
230869	Blind Katalam Klaw Worker
230870	Katalam Klaw Sentinel
230871	Stinging Arachna
230872	Hardened Anubite
230873	Fused Anubite
230874	Canal Slime
230875	Terrifying Undead Fighter
230876	Terrifying Undead Sorcerer
230877	Errant Shadow Shade
230878	Mutated Drakan Fighter
230879	Mutated Drakan Sorcerer
230880	Foot Soldier of the Tracking Squad
230881	Archer of the Tracking Squad
230882	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Second Unit Solo
230883	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Second Unit Solo
230884	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Third Unit Solo
230885	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Third Unit Solo
230886	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Fourth Unit Solo
230887	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Fourth Unit Solo
230888	Scout of the Tracking Squad
230889	Scout of the Remnant Soldiers Tracking Squad (old)
230890	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the third unit Broad Solo
230891	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Solo
230892	Fighter of the Tracking Squad
230893	Sorcerer of the Tracking Squad
230894	Medic of the Tracking Squad
230895	Drakan Assassin of the Lata Squad
230896	Spiritmaster of the Tracking Squad
230897	Assaulter of the Tracking Squad
230898	Elite Blade Terror of the Tracking Squad
230899	Drakan Sorcerer Officer of the Inspection Squad
230900	Drakan Guard of the Inspection Squad
230901	Drakan Foot Soldier of the Inspection Squad
230902	Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Gladiator of the Third Unit
230903	Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Hunter of the Third Unit
230904	Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Gladiator of the Fourth Unit
230905	Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Hunter of the Fourth Unit
230906	Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Drakan Gladiator
230907	Under_Beritra_Injured Drakan Sorcerer of the 5th Legion
230908	Under_Beritra_Mindless Gladiator of the 5th Legion
230909	Under_Beritra_Mindless Drakan Gladiator of the 5th Legion
230910	Under_Beritra_Mindless Drakan Sorcerer of the 5th Legion
230911	Battle Expert of the Tracking Squad
230912	Elite Tracker of the Tracking Squad
230913	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Second Unit Group
230914	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Second Unit Group
230915	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Third Unit Group
230916	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Third Unit Group
230917	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Fourth Unit Group
230918	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Fourth Unit Group
230919	Elite Scout of the Tracking Squad
230920	Elite Scout of the Tracking Squad
230921	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the third unit Broad Group
230922	Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Group
230923	Elite Fighter of the Tracking Squad
230924	Elite Sorcerer of the Tracking Squad
230925	Elite Medic of the Tracking Squad
230926	Elite Blade Master of the Tracking Squad
230927	Outrider of the Lata Squad
230928	Elite Spiritmaster of the Tracking Squad
230929	Attacker of the Tracking Squad
230930	Summoned Large Hand
230931	Sarvan of the Tracking Squad
230932	Draconute Foot Soldier of the Rebuilders Squad
230933	Booster of the Rebuilders Squad
230934	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the second Unit Solo
230935	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDHunter of the Second Unit Solo
230936	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the third Unit Solo
230937	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDHunter of the Third Unit Solo
230938	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the fourth Unit Solo
230939	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Fourth Unit Solo
230940	Rebuilders Squad Scout
230941	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the second unit Broad Solo
230942	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the third unit Broad Solo
230943	Under_Remnant Soldier of Tiamat Legion Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Solo
230944	Battle Expert of the Rebuilders Squad
230945	Sorcerer of the Rebuilders Squad
230946	Rebuilders Squad Medic
230947	Ambusher of the Rebuilders Squad
230948	Spiritmaster of the Rebuilders Squad
230949	Fighter of the Rebuilders Squad
230950	Injured Battle Expert of the Rebuilders Squad
230951	Injured Booster of the Rebuilders Squad
230952	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the second Unit
230953	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Second Unit
230954	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the third Unit
230955	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Third Unit
230956	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the fourth Unit
230957	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Third Unit
230958	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Drakan Gladiator
230959	Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Drakan Sorcerer
230960	Under_Mindless Gladiator of Tiamat
230961	Under_Mindless Drakan Gladiator of Tiamat
230962	Under_Mindless Drakan Sorcerer of Tiamat
230963	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the first Unit Group
230964	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the first Unit Group
230965	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the second Unit Group
230966	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the second Unit Group
230967	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the third Unit Group
230968	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the Third Unit Group
230969	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the fourth Unit Group
230970	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the Fourth Unit Group
230971	Elite Blade Master of the Rebuilders Squad (old)
230972	Elite Blade Master of the Rebuilders Squad
230973	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the third unit Broad Group
230974	Under_Remnant Soldier of Tiamat Legion Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Group
230975	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan DDGladiator Group
230976	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan DoTSorcerer Group
230977	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Cleric Group
230978	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Camouflaged Assassin Group
230979	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Ambush Assassin Group
230980	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Companion Spiritmaster Group
230981	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Stun Gladiator Group
230982	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Magical Hand
230983	Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Hypnotic Drakan Sorcerer Group
230984	Nameless Grave
230985	Mad Undead
230986	Anubite in the Grave
230987	Concealed Shadow Shade
230988	Drifting Miner Spirit
230989	LDF5_Under_Dragonfly_Poison_Jun named
230990	LDF5_Under_Grave Witch_Jun named
230991	LDF5_Under_Sheluk_Jun named
230992	LDF5_Under_Stone Anubite_Jun named
230993	Grim Luciferin
230994	LDF5_Under_Elyos Shadow Hunter_Jun named
230995	Commander Lata
230996	Staff Officer Grazda
230997	Stubborn Azak
230998	Millenium Slavir
230999	Resurrected Promion
231000	Slayer Grigol
231001	Abductor Penemon
231002	Blackened Grave
231003	Queen Serusia
231004	Queen Serusia's Egg
231005	Queen Serusia's Child
231006	Nyunyu Gatherer
231007	Mukuki Graves
231008	Mairinerk Company Overseer
231009	Pupu Gatherer
231010	Momoki Graves
231011	Krerunerk Company Overseer
231012	Energy Trap
231013	Energy Trap
231014	MuMu Attendant
231015	MuMu Attendant
231016	Artillery with Cannon Balls
231017	Artillery with Guided Projectiles
231018	Steel Rose AI Guided Bomb
231019	Steel Rose Elite Mercenary
231020	Steel Rose Elite Sniper
231021	Steel Rose Elite Pilot
231022	Shield Troop Sniper Leader at the Guard Post
231023	Shield Troop Magus at the Guard Post
231024	Shield Troop Magus at the Guard Post
231025	Shield Troop Ambusher at the Guard Post
231026	Shield Troop Ambusher at the Guard Post
231027	Shield Troop Legate at the Guard Post
231028	Shield Troop Legate at the Guard Post
231029	Shield Troop Mage Leader at the North Post
231030	Shield Troop Military Doctor at the North Post
231031	Shield Troop Military Doctor at the North Post
231032	Shield Troop Legate at the North Post
231033	Shield Troop Legate at the North Post
231034	Shield Troop Tank Leader at the South Post
231035	Shield Troop Legate at the South Post
231036	Shield Troop Legate at the South Post
231037	Shield Troop Magus at the South Post
231038	Shield Troop Magus at the South Post
231039	Shield Troop Musician Leader at the North Post
231040	Shield Troop Musician Leader at the North Post
231041	Shield Troop Military Doctor at the South Post
231042	Shield Troop Military Doctor at the South Post
231043	Shield Troop Fighter Leader at the North Post
231044	Shield Troop Ambusher at the Defence Post
231045	Shield Troop Ambusher at the Defence Post
231046	Shield Troop Legate at the Defence Post
231047	Shield Troop Legate at the Defence Post
231048	Shield Troop Musician Leader at the Defence Post
231049	Shield Troop Musician Leader at the Defence Post
231050	Artillery
231051	Surkana Anti-Tank Aether Cannon
231052	Leader of the Artillery Protector Mages
231053	Magus of the Artillery Protectors
231054	Leader of the Artillery Protector Musicians
231055	Draconic Barrier
231056	Surkana Barrier
231057	Generator at the Hanging Bridge
231058	Beritra Army Supply Box
231059	Acid Multipede
231060	Contaminated Lapilima
231061	Grim Nagolem
231062	Mutated Spaller
231063	LDF5_under_Centipede_Jun named
231064	Sleeping Golem of the Ruins
231065	Katalam Klaw Scouter
231066	Small Aether Cannon of the Rune Tribe
231067	Searcher of the 40th Army's Experimentation Prison
231068	Soldier of the 40th Army's Experimentation Prison
231069	Fighter of the 40th Army's Experimentation Prison
231070	Hanarkand Fighter
231071	Hanarkand Raider
231072	Hanarkand Searcher
231073	Hyperion
231074	Id Energy Shield Generator
231075	Information Officer Kavalash
231076	Elite Death Archer of the Hyperion Defence
231077	Elite Death Archer of the Hyperion Defence
231078	Id Energy Shield Generator
231079	Elite Ambusher Shade of the Hyperion Defence
231080	Elite Death Archer of the Hyperion Defence
231081	Elite Military Surgeon of the Hyperion Defence
231082	Id Energy Shield Generator
231083	Elite Assassin of the Hyperion Defence
231084	Elite Frontline Soldier Shade of the Hyperion Defence
231085	Elite Nurse of the Hyperion Defence
231086	Id Energy Shield Generator
231087	Elite Magist of the Hyperion Defence
231088	Elite Death Gunner of the Hyperion Defence
231089	Elite Death Gunner of the Hyperion Defence
231090	Elite Strategy Officer of the Hyperion Defence
231091	Elite Artillery Officer of the Hyperion Defence
231092	Id Resonator
231093	Id Resonator
231094	Id Resonator
231095	Id Resonator
231096	Fighter of the Hyperion Reinforcements
231097	Scout of the Hyperion Reinforcements
231098	Paramedic of the Hyperion Reinforcements
231099	Fighter of the Hyperion Reinforcements
231100	Scout of the Hyperion Reinforcements
231101	Paramedic of the Hyperion Reinforcements
231102	Elite Siege Cannon of the Hyperion Defence
231103	Summoned Ancient Tyrhund
231104	Puddle of Id
231105	Protector of the Storm
231106	Ambusher of the Storm
231107	Foot Soldier of the Storm
231108	43rd Siege Troop Sniper
231109	Healer of the Storm
231110	Sword Fighter of the 43rd Siege Troop
231111	Foot Soldier of the 43rd Siege Troop
231112	Reinforcements of the 43rd Siege Troop
231113	Storm Riders of the 43rd Siege Troop
231114	Cannoneer of the 43rd Siege Troop
231115	Soldier of the Storm
231116	Battle Mage
231117	Elite Landing Site Fighter
231118	Elite Landing Site Protector
231119	Elite Landing Site Ambusher
231120	Elite Landing Site Spy
231121	Elite Landing Site Scout
231122	Elite Landing Site Reinforcements
231123	Elite Landing Site Battle Mage
231124	Elite Landing Site Foot Soldier
231125	Elite Landing Site Spiritmaster
231126	Elite Landing Site Cavalry
231127	Elite Landing Site Cannoneer
231128	Elite Landing Site Healer
231129	Elite Landing Site Rhapsodist
231130	Supreme Commander Pashid
231131	Balaur Cavalry
231132	Balaur Cavalry
231133	Balaur Cavalry
231134	Balaur Cavalry
231135	Balaur Cavalry
231136	Siege Tank of the 43rd Army
231137	Siege Tank of the 43rd Army
231138	Siege Tank of the 43rd Army
231139	Siege Tank of the 43rd Army
231140	Assault Machine
231141	Machine for air defence
231142	Self-destructor
231143	Siege Tower of the 43rd Army
231144	Siege Cannon of the 43rd Army
231145	Operational Defence Cannon
231146	Operational Defence Cannon
231147	Operational Beritra Chariot
231148	Dredgion Signal Tower
231149	Pashid Army Palisade
231150	Battering Ram of the 43rd Beritra Army
231151	Beritra Flame Tank
231152	Siege Tower of the 43rd Army
231153	Siege Tower of the 43rd Army
231154	Siege Tower of the 43rd Army
231155	Siege Tower of the 43rd Army
231156	Assault Machine
231157	Assault Machine
231158	Assault Machine
231159	Assault Machine
231160	Assault Machine
231161	Assault Machine
231162	Assault Machine
231163	Machine for air defence
231164	Machine for air defence
231165	Machine for air defence
231166	Machine for air defence
231167	Machine for air defence
231168	Commander of the Scout Troop Azut
231169	Commander Zest of the 43rd Scout Troop
231170	Commander Sartas of the 43rd Scout Troop
231171	Battle Commander Matuk of the 43rd Army
231172	Commander Badut of the 43rd Assault Squad
231173	Commander Kasatu of the 43rd Assault Squad
231174	Commander Murat of the 43rd Cannoneer Squad
231175	Commander Kaimdu of the 43rd Cannoneer Squad
231176	Battle Commander Nirta of the 43rd Army
231177	Deadly Tariksha
231178	Landing Site Commander Hakunta
231179	Landing Site Commander Lakunta
231180	Dredgion Signal Tower
231181	Pashid Army Palisade
231182	Military Doctor of the Artillery Protectors
231183	Tank Officer of the Artillery Defenders
231184	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
231185	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
231186	Reinforcement Mage of the Reserve Unit
231187	Reinforcement Scout of the Reserve Unit
231188	Recapture Fighter of the Reserve Unit
231189	Recapture Fighter of the Reserve Unit
231190	Recapture Scout of the Reserve Unit
231191	Barrier Guard
231192	Barrier Guard
231193	Reinforcements for the Anti-Tank Unit of the Reconnaissance Troop
231194	Vanguard Raiders of the Reconnaissance Troop
231195	Gladiator Spirit
231196	Roaring Kamar
231197	Drakan Officer of the Inspection Squad
231198	Elyos Guard Post
231199	Archon Sentry
231200	Elyos Ramparts Inspector
231201	Asmodian Ramparts Inspector
231202	Fighter of the destroyed Beritra Guard Post
231203	Reinforcements of the destroyed Beritra Guard Post
231204	Scout of the destroyed Beritra Guard Post
231205	Medic of the destroyed Beritra Guard Post
231206	Commander of the destroyed Beritra Guard Post
231207	Fighter of the Desolate Camp
231208	Reinforcements of the Desolate Camp
231209	Scout of the Desolate Camp
231210	Medic of the Desolate Camp
231211	Commander of the Desolate Camp
231212	Explosions Researcher
231213	Explosion Researcher
231214	Contaminated Warrior of Kahrun's Escort
231215	Contaminated Mage of Kahrun's Escort
231216	Mutated Warrior of Kahrun's Escort
231217	Mutated Mage of Kahrun's Escort
231218	Earth Mamar
231219	Stormwind Arugugu
231220	Fighter of the Ramparts Investigation
231221	Scout of the Ramparts Investigation
231222	Dark Mage of the Ramparts Investigation
231223	Medic of the Ramparts Investigation
231224	Fighter of the Ramparts Guard
231225	Scout of the Ramparts Guard
231226	Dark Mage of the Ramparts Guard
231227	Medic of the Ramparts Guard
231228	Patrol Gate Fighter
231229	Patrol Gate Protector
231230	Patrol Gate Medic
231231	Patrol Gate Foot Soldier
231232	Cleanup Squad Gate Fighter
231233	Cleanup Squad Gate Protector
231234	Cleanup Squad Gate Medic
231235	Cleanup Squad Gate Foot Soldier
231236	Wild Banaku
231237	Sentry of the Sillus Garrison
231238	Dark Fighter of the Sillus Garrison
231239	Assaulter of the Sillus Garrison
231240	Outrider of the Sillus Garrison
231241	Dark Mage of the Sillus Garrison
231242	Guardian of the Sillus Garrison
231243	Medic of the Sillus Garrison
231244	Mutated Serrator
231245	Highlands Arachna
231246	Hoarfrost Crasaur
231247	Tigran Mercenaries Shaman
231248	Tigran Mercenaries Shaman
231249	Tigran Mercenaries Scout
231250	Tigran Mercenaries Scout
231251	Net-legged Arachna
231252	Green Firefly Sparkle
231253	Redthorn Oculis
231254	Blue Crystal Mimic
231255	Contaminated Swamp Lapilima
231256	Big Balloon Sylphe
231257	Big Balloon Sylphe
231258	Blue Crystal Komad
231259	Blue Crystal Komad
231260	Lake Seiren
231261	Lake Seiren
231262	Cursed Lake Seiren
231263	Cursed Lake Seiren
231264	Lake Hornskull
231265	Lake Hornskull
231266	Urganon of the Earth
231267	Tame Balloon Sylphe
231268	Tame Balloon Sylphe
231269	Blue Skin Salibardo
231270	Canyon Ksellid
231271	Contaminated Canyon Ksellid
231272	Contaminated Canyon Ksellid
231273	Shining Crystal Komad
231274	Shining Crystal Komad
231275	Big Balloon Sylphe
231276	Glow Tentacle Basilisk
231277	Mutated Lapilima
231278	Mutated Giant Sparkle
231279	Leowasp Looter
231280	Dry Basin Rotron
231281	Hoverstone Kalgolem
231282	Iron Rock Kalgolem
231283	Iron Rock Kalgolem
231284	Ruruba Fighter
231285	Brutal Ruruba Fighter
231286	Ruruba Supplicant
231287	High-ranking Ruruba Supplicant
231288	Ruruba Sorcerer
231289	High-ranking Ruruba Sorcerer
231290	Wild Drake
231291	Mossback Troll
231292	Hungry Lowlands Karnif
231293	Mossback Troll
231294	Petrified Mossback Troll
231295	Starved Lowlands Karnif
231296	Hippogriff
231297	Fortress Fragment Kalgolem
231298	Nimble Mercenary Virago
231299	Wild Drake
231300	Petrified Supraklaw Gatherer
231301	Shy Lowlands Crestlich
231302	Wild Sea Malodor
231303	Big Lowlands Vortile
231304	Cursed Grendal the Witch
231305	Furious Grendal the Witch
231306	Drakan Fighter
231307	Drakan Reinforcements
231308	Drakan Assaulter
231309	Drakan Trooper
231310	Drakan Battle Mage
231311	Drakan Medic
231312	Drakan Legate
231313	Drakan Officer
231314	Drakan Guardian Spirit
231315	Drakan Blade Master Officer
231316	Drakan Mage
231317	Drakan Curatus
231318	Drakan Spy
231319	Uzak, Head of the Department for Equipment Returns
231320	Drakan Legate
231321	Drakan Officer
231322	Drakan Attack Officer
231323	Drakan Blade Officer of the 43rd Army
231324	Drakan Mage Officer
231325	Drakan Curatus Officer
231326	Drakan-Battle Train Condctor of the 43rd Army
231327	Drakan Fighter
231328	Drakan Reinforcements
231329	Drakan Assault Officer
231330	Drakan Blade Master Officer
231331	Drakan Mage
231332	Drakan Curatus
231333	Drakan Spiritmaster
231334	Assaulter of the 43rd Attack Squad
231335	Reinforcements of the 43rd Attack Squad
231336	Legate of the 43rd Attack Squad
231337	Captain of the 43rd Attack Squad
231338	Mage of the 43rd Attack Squad
231339	Curatus of the 43rd Attack Squad
231340	Attacker Veteran of the 43rd Attack Squad
231341	Drakan Scout Leader Chief
231342	Defender of the 43rd Siege Troop
231343	Reinforcements of the 43rd Siege Troop
231344	Fighter of the 43rd Siege Troop
231345	Outrider of the 43rd Siege Troop
231346	Battle Mage of the 43rd Siege Troop
231347	Medic of the 43rd Siege Squad
231348	Assaulter of the 43rd Cavalry Regiment
231349	Reinforcements of the 43rd Cavalry Regiment
231350	Legate of the 43rd Cavalry Regiment
231351	Blade Master of the 43rd Cavalry Regiment
231352	Mage of the 43 Cavalry Regiment
231353	Priest Officer of the 43rd Army's Cavalry Regiment
231354	Defender of the 43rd Supplies Troop
231355	Sniper of the 43rd Supplies Troop
231356	Defence Officer of the 43rd Army's Supplies Troop
231357	Blade Master of the 43rd Supplies Troop
231358	Mage of the 43rd Supplies Troop
231359	Curatus of the 43rd Supplies Troop
231360	Defender of the 43rd Army's Elimination Squad
231361	Outrider of the 43rd Army's Elimination Squad
231362	Defence Officer of the 43rd Army's Elimination Squad
231363	Blade Officer of the 43rd Army's Elimination Squad
231364	Mage Officer of the 43rd Army's Elimination Squad
231365	Curatus Officer of the 43rd Army's Elimination Squad
231366	Captain of the 43rd Army's Elimination Squad
231367	Trooper Kairam
231368	Wubara the Strategist
231369	Drakan Assaulter
231370	Drakan Battle Mage
231371	Drakan Blade Master
231372	Drakan Medic
231373	Drakan Bandit
231374	Drakan Guardian Spirit
231375	Drakan Shadow Magus
231376	Drakan Blade Master Officer
231377	Drakan Spirit Lord
231378	Drakan Assault Officer
231379	Drakan Attack Officer
231380	Drakan Mage Officer
231381	Drakan Blade Officer
231382	Dragonbound Templar of the Protectors of the Sanctuary
231383	Dragonbound Healer of the Protectors of the Sanctuary
231384	Dragonbound Chanter of the Protectors of the Sanctuary
231385	Dragonbound Assassin of the Protectors of the Sanctuary
231386	Dragonbound Patrol of the Protectors of the Sanctuary
231387	Dragonbound Mage of the Protectors of the Sanctuary
231388	Devoted Spiritmaster of the Protectors of the Sanctuary
231389	Wurubaruk
231390	Hideout Warrior
231391	Hideout Healer
231392	Hideout Battle Priest
231393	Hideout Spy
231394	Hideout Patrol
231395	Hideout Mage
231396	Hideout Spiritmaster
231397	Hideout Defence Captain
231398	Hideout Guard Captain
231399	Warrior of the Refuge Protectors
231400	Healer of the Refuge Protectors
231401	Chanter of the Refuge Protectors
231402	Assassin of the Refuge Protectors
231403	Watchman of the Refuge Protectors
231404	Mage of the Refuge Protectors
231405	Spiritmaster of the Refuge Protectors
231406	Fanatic of the Refuge Protectors
231407	Treacherous Missionary Bitrama
231408	Surly Shulack Sword Fighter
231409	Autonomous District Overseer
231410	Dire Shulack Mage
231411	Dire Shulack Musician
231412	Surly Shulack Archer
231413	Arunt Soldier
231414	Captain of the Cavalry of the 40th Army's Penal Squad
231415	Siege Weapon of the Beritra Army
231416	Arunt Messenger
231417	Captain of the Cavalry of the 40th Army's Cleanup Squad
231418	Siege Cannon of the Beritra Army
231419	Steel Rose Mercenary
231420	Steel Rose Shaman
231421	Steel Rose Musician
231422	Steel Rose Elite Mercenary
231423	Steel Rose Elite Shaman
231424	Steel Rose Elite Musician
231425	Steel Rose Mercenary
231426	Steel Rose Shaman
231427	Steel Rose Musician
231428	Steel Rose Elite Mercenary
231429	Steel Rose Elite Shaman
231430	Steel Rose Elite Musician
231431	Steel Rose Mercenary
231432	Steel Rose Sniper
231433	Steel Rose Musician
231434	Steel Rose Elite Mercenary
231435	Steel Rose Elite Sniper
231436	Steel Rose Elite Musician
231437	Steel Rose Mercenary
231438	Steel Rose Sniper
231439	Steel Rose Elite Mercenary
231440	Steel Rose Elite Sniper
231441	Steel Rose Mercenary
231442	Steel Rose Sniper
231443	Steel Rose Elite Mercenary
231444	Steel Rose Elite Sniper
231445	Steel Rose Mercenary
231446	Sorcerer of the Steel Rose
231447	Steel Rose Scout
231448	Steel Rose Shaman
231449	Steel Rose Sniper
231450	Steel Rose Musician
231451	Steel Rose Elite Mercenary
231452	Steel Rose Elite Sorcerer
231453	Steel Rose Elite Scout
231454	Steel Rose Elite Shaman
231455	Steel Rose Elite Sniper
231456	Steel Rose Elite Musician
231457	Steel Rose Scout
231458	Steel Rose Sniper
231459	Steel Rose Elite Scout
231460	Steel Rose Elite Sniper
231461	Steel Rose Mercenary
231462	Sorcerer of the Steel Rose
231463	Steel Rose Scout
231464	Steel Rose Shaman
231465	Steel Rose Sniper
231466	Steel Rose Musician
231467	Steel Rose Elite Mercenary
231468	Steel Rose Elite Sorcerer
231469	Steel Rose Elite Scout
231470	Steel Rose Elite Shaman
231471	Steel Rose Elite Sniper
231472	Steel Rose Elite Musician
231473	Hadradim
231474	Granu
231475	Diranoim
231476	Tarak
231477	Chaparu
231478	Sasar
231479	Persus
231480	Eremion's Shade
231481	Terrifying Takong
231482	Rukeron
231483	Guardian Assassin
231484	Galantin
231485	Valtir
231486	Ivar
231487	Dazar
231488	Dreka of the 40th Army
231489	Captain Bashid
231490	Brigade General Tavrosh
231491	Noborinerk
231492	Ururinerk
231493	Sabrinyurk
231494	Lairinerk
231495	LDF5a_B5_Named Village Chieftain of the Dragonbound
231496	Treacherous Raban
231497	Archon Assassin
231498	Sandalon
231499	Lagna
231500	Palias
231501	Kutra
231502	Atrakan
231503	Shumandir
231504	Quartz Branch Beber
231505	Rotting Belgoros
231506	Raging Kratica
231507	Maned Mauri
231508	Sauri the Shaman
231509	Brave Tekunyu
231510	Petrified Rapirus
231511	Hypora
231512	Chief Cannoneer Chapana
231513	Officer Mabros
231514	Bellagon
231515	Batma the Assassin
231516	Named Item
231517	Captain Murak
231518	Captain Vasti
231519	Staff Supply Officer Shushana
231520	Treacherous Kesra
231521	Pepekin
231522	Malicious Moraki
231523	Tuakin
231524	Holy Rasputinerk
231525	Insane Vargas
231526	Chief Cannoneer Barasha
231527	Jahak
231528	Brazen Aturagil
231529	Protectors of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231530	Reinforcements of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231531	Warrior of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231532	Outrider of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231533	Battle Mage of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231534	Healer of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231535	Spy of the 40th Army's Reconnaissance Troop
231536	Atarka the Fanatic
231537	Ambitious Athurinerk
231538	Captain of the 43rd Siege Troop
231539	Captain of the 43rd Cavalry Regiment
231540	Captain of the 43rd Supplies Troop
231541	Legate Officer of the 43rd Army's Defence Squad
231542	Officer of the 43rd Army's Defence Squad
231543	Attack Officer of the 43rd Army's Defence Squad
231544	Scout Officer of the 43rd Army's Defence Squad
231545	Mage Officer of the 43rd Army's Defence Squad
231546	Surgeon of the 43rd Army's Defence Squad
231547	Suspicious Beritra Soldier
231548	Scout of the Department for Equipment Returns
231549	Impatient Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad
231550	Centurion of the Eltnen Protectors
231551	Centurion of the Eltnen Underground Squad
231552	Leader of the Kaidan Underground Squad
231553	High-ranking Centurion of the Eltnen Protectors
231554	High-ranking Centurion of the Eltnen Underground Squad
231555	Vigilant Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad
231556	Centurion of the Morheim Underground Squad
231557	Centurion of the Morheim Protectors
231558	Leader of the Mist Mane Tribe Underground Squad
231559	High-ranking Centurion of the Morheim Underground Squad
231560	High-ranking Centurion of the Morheim Protectors
231561	Leader of the Kishar Underground Squad
231562	Centurion of the Heiron Protectors
231563	Centurion of the Heiron Underground Squad
231564	Experienced Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad
231565	High-ranking Centurion of the Heiron Protectors
231566	High-ranking Centurion of the Heiron Underground Squad
231567	Skilled Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad
231568	Centurion of the Beluslan Underground Squad
231569	Centurion of the Beluslan Protectors
231570	Leader of the Hoarfrost Tribe Underground Squad
231571	High-ranking Centurion of the Beluslan Underground Squad
231572	High-ranking Centurion of the Beluslan Protectors
231573	Lepharist Revolutionaries Protector
231574	Lepharist Revolutionaries Protector
231575	Lepharist Revolutionaries Protector
231576	Lepharist Revolutionaries Protector
231577	Brutal Mist Mane Bodyguard
231578	Hoarfrost Protector
231579	Kaidan Protector
231580	Kishar Protector
231581	Eltnen Protector
231582	Beluslan Infiltrator
231583	Heiron Protector
231584	Heiron Protector
231585	Beluslan Infiltrator
231586	Eltnen Infiltrator
231587	Beluslan Protector
231588	Heiron Infiltrator
231589	Heiron Infiltrator
231590	Beluslan Protector
231591	Eltnen Scout
231592	Eltnen Scout
231593	Heiron Scout Troop
231594	Morheim Scout
231595	Beluslan Scout
231596	Morheim Scout
231597	Beluslan Scout
231598	Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader
231599	Kaidan Vanguard Leader
231600	Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader
231601	Mist Mane Vanguard Leader
231602	Kishar Vanguard Leader
231603	Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader
231604	Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader
231605	Hoarfrost Vanguard Leader
231606	Lepharist Revolutionaries Assassin
231607	Kaidan Assassin
231608	Lepharist Revolutionaries Assassin
231609	Mist Mane Assassin
231610	Kishar Assassin
231611	Lepharist Revolutionaries Assassin
231612	Lepharist Revolutionaries Assassin
231613	Hoarfrost Assassin
231614	Elyos Eltnen Inspector
231615	Asmodian Eltnen Inspector
231616	Elyos Eltnen Inspector
231617	Asmodian Eltnen Inspector
231618	Elyos Morheim Inspector
231619	Asmodian Morheim Inspector
231620	Elyos Morheim Inspector
231621	Asmodian Morheim Inspector
231622	Elyos Heiron Inspector
231623	Asmodian Heiron Inspector
231624	Elyos Heiron Inspector
231625	Asmodian Heiron Censor
231626	Elyos Beluslan Inspector
231627	Asmodian Beluslan Inspector
231628	Elyos Beluslan Inspector
231629	Asmodian Beluslan Inspector
231630	Legate of the 71st Occupation Troop
231631	Legate of the 71st Defence Squad
231632	Legate of the 71st Conquest Squad
231633	Legate of the 72nd Occupation Troop
231634	Legate of the 72nd Defence Squad
231635	Legate of the 72nd Conquest Squad
231636	Legate of the 73rd Occupation Troop
231637	Legate of the 73rd Defence Squad
231638	Legate of the 73rd Conquest Squad
231639	Legate of the 74th Occupation Troop
231640	Legate of the 74th Defence Squad
231641	Legate of the 74th Conquest Squad
231642	Legate of the 75th Occupation Troop
231643	Legate of the 75th Defence Squad
231644	Legate of the 75th Conquest Squad
231645	Battle Commander of the 76th Occupation Troop
231646	Battle Commander of the 76th Defence Squad
231647	Battle Commander of the 76th Conquest Squad
231648	Battle Commander of the 77th Occupation Troop
231649	Battle Commander of the 77th Defence Squad
231650	Battle Commander of the 77th Conquest Squad
231651	Legate of the 78th Occupation Troop
231652	Legate of the 78th Defence Squad
231653	Legate of the 78th Conquest Squad
231654	Legate of the 79th Occupation Troop
231655	Legate of the 79th Defence Squad
231656	Legate of the 79th Conquest Squad
231657	Legate of the 80th Occupation Troop
231658	Legate of the 80th Defence Squad
231659	Legate of the 80th Conquest Squad
231660	Legate of the 81st Occupation Troop
231661	Legate of the 81st Defence Squad
231662	Legate of the 81st Conquest Squad
231663	Legate of the 82nd Occupation Troop
231664	Legate of the 82nd Defence Squad
231665	Legate of the 82nd Conquest Squad
231666	Battle Commander of the 83rd Occupation Troop
231667	Battle Commander of the 83rd Defence Squad
231668	Battle Commander of the 83rd Conquest Squad
231669	Legate of the 84th Occupation Troop
231670	Legate of the 84th Defence Squad
231671	Legate of the 84th Conquest Squad
231672	Legate of the 85th Occupation Troop
231673	Legate of the 85th Defence Squad
231674	Legate of the 85th Conquest Squad
231675	Legate of the 86th Occupation Troop
231676	Legate of the 86th Defence Squad
231677	Legate of the 86th Conquest Squad
231678	Battle Commander of the 87th Occupation Troop
231679	Battle Commander of the 87th Defence Squad
231680	Battle Commander of the 87th Conquest Squad
231681	Legate of the 88th Occupation Troop
231682	Legate of the 88th Defence Squad
231683	Legate of the 88th Conquest Squad
231684	Legate of the 89th Occupation Troop
231685	Legate of the 89th Defence Squad
231686	Legate of the 89th Conquest Squad
231687	Guardian_Gladiator_L
231688	Guardian_Templar_L
231689	Guardian_Cleric_L
231690	Guardian_Hunter_L
231691	Guardian_Mage_L
231692	Guardian_Gladiator_L
231693	Guardian_Templar_L
231694	Guardian_Cleric_L
231695	Guardian_Hunter_L
231696	Guardian_Mage_L
231697	Guardian_Gladiator_L
231698	Guardian_Templar_L
231699	Guardian_Cleric_L
231700	Guardian_Hunter_L
231701	Guardian_Mage_L
231702	Guardian_Gladiator_L
231703	Guardian_Templar_L
231704	Guardian_Cleric_L
231705	Guardian_Hunter_L
231706	Guardian_Mage_L
231707	Guardian_Gladiator_L
231708	Guardian_Templar_L
231709	Guardian_Cleric_L
231710	Guardian_Hunter_L
231711	Guardian_Mage_L
231712	Support Unit Intruder
231713	Support Unit Intruder
231714	Support Unit Intruder
231715	Support Unit Intruder
231716	Support Unit Intruder
231717	Support Unit Intruder
231718	Support Unit Intruder
231719	Support Unit Intruder
231720	Support Unit Intruder
231721	Support Unit Intruder
231722	Guardian_Gladiator_D
231723	Guardian_Templar_D
231724	Guardian_Cleric_D
231725	Guardian_Hunter_D
231726	Guardian_Mage_D
231727	Guardian_Gladiator_D
231728	Guardian_Templar_D
231729	Guardian_Cleric_D
231730	Guardian_Hunter_D
231731	Guardian_Mage_D
231732	Guardian_Gladiator_D
231733	Guardian_Templar_D
231734	Guardian_Cleric_D
231735	Guardian_Hunter_D
231736	Guardian_Mage_D
231737	Guardian_Gladiator_D
231738	Guardian_Templar_D
231739	Guardian_Cleric_D
231740	Guardian_Hunter_D
231741	Guardian_Mage_D
231742	Guardian_Gladiator_D
231743	Guardian_Templar_D
231744	Guardian_Cleric_D
231745	Guardian_Hunter_D
231746	Guardian_Mage_D
231747	Support Unit Intruder
231748	Support Unit Intruder
231749	Support Unit Intruder
231750	Support Unit Intruder
231751	Support Unit Intruder
231752	Support Unit Intruder
231753	Support Unit Intruder
231754	Support Unit Intruder
231755	Support Unit Intruder
231756	Support Unit Intruder
231757	Guardian_Gladiator_DR
231758	Guardian_Templar_DR
231759	Guardian_Cleric_DR
231760	Guardian_Hunter_DR
231761	Guardian_Mage_DR
231762	Guardian_Gladiator_DR
231763	Guardian_Templar_DR
231764	Guardian_Cleric_DR
231765	Guardian_Hunter_DR
231766	Guardian_Mage_DR
231767	Guardian_Gladiator_DR
231768	Guardian_Templar_DR
231769	Guardian_Cleric_DR
231770	Guardian_Hunter_DR
231771	Guardian_Mage_DR
231772	Guardian_Gladiator_DR
231773	Guardian_Templar_DR
231774	Guardian_Cleric_DR
231775	Guardian_Hunter_DR
231776	Guardian_Mage_DR
231777	Guardian_Gladiator_DR
231778	Guardian_Templar_DR
231779	Guardian_Cleric_DR
231780	Guardian_Hunter_DR
231781	Guardian_Mage_DR
231782	EliteGuardian_Gladiator_DR
231783	EliteGuardian_Templar_DR
231784	EliteGuardian_Cleric_DR
231785	EliteGuardian_Hunter_DR
231786	EliteGuardian_Mage_DR
231787	EliteGuardian_Gladiator_DR
231788	EliteGuardian_Templar_DR
231789	EliteGuardian_Cleric_DR
231790	EliteGuardian_Hunter_DR
231791	EliteGuardian_Mage_DR
231792	Scout_Gladiator_L
231793	Scout_Hunter_L
231794	Scout_Mage_L
231795	Scout_Gladiator_L
231796	Scout_Hunter_L
231797	Scout_Mage_L
231798	Scout_Gladiator_L
231799	Scout_Hunter_L
231800	Scout_Mage_L
231801	Scout_Gladiator_L
231802	Scout_Hunter_L
231803	Scout_Mage_L
231804	Scout_Gladiator_L
231805	Scout_Hunter_L
231806	Scout_Mage_L
231807	Elite Scout_Gladiator_L
231808	Elite Scout_Hunter_L
231809	Elite Scout_Assassin_L
231810	Elite Scout_Mage_L
231811	Elite Scout_Archer_L
231812	Elite Scout_Gladiator_L
231813	Elite Scout_Hunter_L
231814	Elite Scout_Assassin_L
231815	Elite Scout_Mage_L
231816	Elite Scout_Archer_L
231817	Scout_Gladiator_D
231818	Scout_Hunter_D
231819	Scout_Mage_D
231820	Scout_Gladiator_D
231821	Scout_Hunter_D
231822	Scout_Mage_D
231823	Scout_Gladiator_D
231824	Scout_Hunter_D
231825	Scout_Mage_D
231826	Scout_Gladiator_D
231827	Scout_Hunter_D
231828	Scout_Mage_D
231829	Scout_Gladiator_D
231830	Scout_Hunter_D
231831	Scout_Mage_D
231832	Elite Scout_Gladiator_D
231833	Elite Scout_Hunter_D
231834	Elite Scout_Assassin_D
231835	Elite Scout_Mage_D
231836	Elite Scout_Archer_D
231837	Elite Scout_Gladiator_D
231838	Elite Scout_Hunter_D
231839	Elite Scout_Assassin_D
231840	Elite Scout_Mage_D
231841	Elite Scout_Archer_D
231842	Scout_Gladiator_DR
231843	Scout_Hunter_DR
231844	Scout_Mage_DR
231845	Scout_Gladiator_DR
231846	Scout_Hunter_DR
231847	Scout_Mage_DR
231848	Scout_Gladiator_DR
231849	Scout_Hunter_DR
231850	Scout_Mage_DR
231851	Scout_Gladiator_DR
231852	Scout_Hunter_DR
231853	Scout_Mage_DR
231854	Scout_Gladiator_DR
231855	Scout_Hunter_DR
231856	Scout_Mage_DR
231857	Elite Scout_Gladiator_DR
231858	Elite Scout_Hunter_DR
231859	Elite Scout_Assassin_DR
231860	Elite Scout_Mage_DR
231861	Elite Scout_Archer_DR
231862	Elite Scout_Gladiator_DR
231863	Elite Scout_Hunter_DR
231864	Elite Scout_Assassin_DR
231865	Elite Scout_Mage_DR
231866	Elite Scout_Archer_DR
231867	Defence Commander of the 71st Occupation Troop
231868	Defence Commander of the 71st Defence Squad
231869	Defence Commander of the 71st Conquest Squad
231870	Defence Commander of the 72nd Occupation Troop
231871	Defence Commander of the 72nd Defence Squad
231872	Defence Commander of the 72nd Conquest Squad
231873	Defence Commander of the 73rd Occupation Troop
231874	Defence Commander of the 73rd Defence Squad
231875	Defence Commander of the 73rd Conquest Squad
231876	Defence Commander of the 74th Occupation Troop
231877	Defence Commander of the 74th Defence Squad
231878	Defence Commander of the 74th Conquest Squad
231879	Defence Commander of the 75th Occupation Troop
231880	Defence Commander of the 75th Defence Squad
231881	Defence Commander of the 75th Conquest Squad
231882	Defence Commander of the 76th Occupation Troop
231883	Defence Commander of the 76th Defence Squad
231884	Defence Commander of the 76th Conquest Squad
231885	Defence Commander of the 77th Occupation Troop
231886	Defence Commander of the 77th Defence Squad
231887	Defence Commander of the 77th Conquest Squad
231888	Defence Commander of the 78th Occupation Troop
231889	Defence Commander of the 78th Defence Squad
231890	Defence Commander of the 78th Conquest Squad
231891	Defence Commander of the 79th Occupation Troop
231892	Defence Commander of the 79th Defence Squad
231893	Defence Commander of the 79th Conquest Squad
231894	Defence Commander of the 80th Occupation Troop
231895	Defence Commander of the 80th Defence Squad
231896	Defence Commander of the 80th Conquest Squad
231897	Defence Commander of the 81st Occupation Troop
231898	Defence Commander of the 81st Defence Squad
231899	Defence Commander of the 81st Conquest Squad
231900	Defence Commander of the 82nd Occupation Troop
231901	Defence Commander of the 82nd Defence Squad
231902	Defence Commander of the 82nd Conquest Squad
231903	Defence Commander of the 83rd Occupation Troop
231904	Defence Commander of the 83rd Defence Squad
231905	Defence Commander of the 83rd Conquest Squad
231906	Defence Commander of the 84th Occupation Troop
231907	Defence Commander of the 84th Defence Squad
231908	Healer Commander of the 84th Conquest Squad
231909	Defence Commander of the 85th Occupation Troop
231910	Defence Commander of the 85th Defence Squad
231911	Defence Commander of the 85th Conquest Squad
231912	Defence Commander of the 86th Occupation Troop
231913	Defence Commander of the 86th Defence Squad
231914	Defence Commander of the 86th Conquest Squad
231915	Defence Commander of the 87th Occupation Troop
231916	Defence Commander of the 87th Defence Squad
231917	Defence Commander of the 87th Conquest Squad
231918	Defence Commander of the 88th Occupation Troop
231919	Defence Commander of the 88th Defence Squad
231920	Defence Commander of the 88th Conquest Squad
231921	Defence Commander of the 89th Occupation Troop
231922	Defence Commander of the 89th Defence Squad
231923	Defence Commander of the 89th Conquest Squad
231924	Healer Commander of the 71st Occupation Troop
231925	Healer Commander of the 71st Defence Squad
231926	Paramedic of the 71st Conquest Squad
231927	Healer Commander of the 72nd Occupation Troop
231928	Healer Commander of the 72nd Defence Squad
231929	Paramedic of the 72nd Conquest Squad
231930	Healer Commander of the 73rd Occupation Troop
231931	Healer Commander of the 73rd Defence Squad
231932	Paramedic of the 73rd Conquest Squad
231933	Healer Commander of the 74th Occupation Troop
231934	Healer Commander of the 74th Defence Squad
231935	Paramedic of the 74th Conquest Squad
231936	Healer Commander of the 75th Occupation Troop
231937	Healer Commander of the 75th Defence Squad
231938	Paramedic of the 75th Conquest Squad
231939	Healer Commander of the 76th Occupation Troop
231940	Healer Commander of the 76th Defence Squad
231941	Healer Commander of the 76th Conquest Squad
231942	Healer Commander of the 77th Occupation Troop
231943	Healer Commander of the 77th Defence Squad
231944	Healer Commander of the 77th Conquest Squad
231945	Healer Commander of the 78th Occupation Troop
231946	Healer Commander of the 78th Defence Squad
231947	Paramedic of the 78th Conquest Squad
231948	Healer Commander of the 79th Occupation Troop
231949	Healer Commander of the 79th Defence Squad
231950	Paramedic of the 79th Conquest Squad
231951	Healer Commander of the 80th Occupation Troop
231952	Healer Commander of the 80th Defence Squad
231953	Paramedic of the 80th Conquest Squad
231954	Healer Commander of the 81st Occupation Troop
231955	Healer Commander of the 81st Defence Squad
231956	Paramedic of the 81st Conquest Squad
231957	Healer Commander of the 82nd Occupation Troop
231958	Healer Commander of the 82nd Defence Squad
231959	Paramedic of the 82nd Conquest Squad
231960	Healer Commander of the 83rd Occupation Troop
231961	Healer Commander of the 83rd Defence Squad
231962	Healer Commander of the 83rd Conquest Squad
231963	Healer Commander of the 84th Occupation Troop
231964	Healer Commander of the 84th Defence Squad
231965	Paramedic of the 84th Conquest Squad
231966	Healer Commander of the 85th Occupation Troop
231967	Healer Commander of the 85th Defence Squad
231968	Paramedic of the 85th Conquest Squad
231969	Healer Commander of the 86th Occupation Troop
231970	Healer Commander of the 86th Defence Squad
231971	Paramedic of the 86th Conquest Squad
231972	Healer Commander of the 87th Occupation Troop
231973	Healer Commander of the 87th Defence Squad
231974	Healer Commander of the 87th Conquest Squad
231975	Healer Commander of the 88th Occupation Troop
231976	Healer Commander of the 88th Defence Squad
231977	Paramedic of the 88th Conquest Squad
231978	Healer Commander of the 89th Occupation Troop
231979	Healer Commander of the 89th Defence Squad
231980	Paramedic of the 89th Conquest Squad
231981	Vanguard_Templar_L
231982	Vanguard_Hunter_L
231983	Vanguard_Mage_L
231984	Vanguard_Templar_L
231985	Vanguard_Hunter_L
231986	Vanguard_Mage_L
231987	Vanguard_Templar_L
231988	Vanguard_Hunter_L
231989	Vanguard_Mage_L
231990	Vanguard_Templar_L
231991	Vanguard_Hunter_L
231992	Vanguard_Mage_L
231993	Vanguard_Templar_L
231994	Vanguard_Hunter_L
231995	Vanguard_Mage_L
231996	Vanguard_Templar_D
231997	Vanguard_Hunter_D
231998	Vanguard_Mage_D
231999	Vanguard_Templar_D
232000	Vanguard_Hunter_D
232001	Vanguard_Mage_D
232002	Vanguard_Templar_D
232003	Vanguard_Hunter_D
232004	Vanguard_Mage_D
232005	Vanguard_Templar_D
232006	Vanguard_Hunter_D
232007	Vanguard_Mage_D
232008	Vanguard_Templar_D
232009	Vanguard_Hunter_D
232010	Vanguard_Mage_D
232011	Vanguard_Templar_DR
232012	Vanguard_Hunter_DR
232013	Vanguard_Mage_DR
232014	Vanguard_Templar_DR
232015	Vanguard_Hunter_DR
232016	Vanguard_Mage_DR
232017	Vanguard_Templar_DR
232018	Vanguard_Hunter_DR
232019	Vanguard_Mage_DR
232020	Vanguard_Templar_DR
232021	Vanguard_Hunter_DR
232022	Vanguard_Mage_DR
232023	Vanguard_Templar_DR
232024	Vanguard_Hunter_DR
232025	Vanguard_Mage_DR
232026	Elite Attacker_Gladiator_L_63
232027	Elite Attacker_Gladiator_L_63
232028	Elite Attacker_Gladiator_L_63
232029	Elite Attacker_Gladiator_L
232030	Elite Attacker_Archer_L
232031	Elite Attacker_Gladiator_L
232032	Elite Attacker_Archer_L
232033	Elite Attacker_Gladiator_D_63
232034	Elite Attacker_Gladiator_D_63
232035	Elite Attacker_Gladiator_D_63
232036	Elite Attacker_Gladiator_D
232037	Elite Attacker_Archer_D
232038	Elite Attacker_Gladiator_D
232039	Elite Attacker_Archer_D
232040	Elite Attacker_Gladiator_DR_63
232041	Elite Attacker_Gladiator_DR_63
232042	Elite Attacker_Gladiator_DR_63
232043	Elite Attacker_Gladiator_DR
232044	Elite Attacker_Archer_DR
232045	Elite Attacker_Gladiator_DR
232046	Elite Attacker_Archer_DR
232047	Normal Killer_L
232048	Normal Killer_L
232049	Normal Killer_L
232050	Normal Killer_L
232051	Normal Killer_L
232052	Normal Killer_D
232053	Normal Killer_D
232054	Normal Killer_D
232055	Normal Killer_D
232056	Normal Killer_D
232057	Normal Killer_DR
232058	Normal Killer_DR
232059	Normal Killer_DR
232060	Normal Killer_DR
232061	Normal Killer_DR
232062	Eltnen Defender
232063	Morheim Infiltrator
232064	Morheim Infiltrator
232065	Eltnen Infiltrator
232066	Morheim Defender
232067	Morheim Defender
232068	Heiron Scout Troop
232069	Elite Attacker_Gladiator_L_63
232070	Elite Attacker_Gladiator_L_63
232071	Elite Attacker_Gladiator_D_63
232072	Elite Attacker_Gladiator_D_63
232073	Elite Attacker_Gladiator_DR_63
232074	Elite Attacker_Gladiator_DR_63
232075	Elite Killer_L
232076	Elite Killer_L
232077	Elite Killer_D
232078	Elite Killer_D
232079	Elite Killer_DR
232080	Elite Killer_DR
232081	Gladiator of the Reian Scout Troop
232082	Hunter of the Reian Scout Troop
232083	Sorcerer of the Reian Scout Troop
232084	Gladiator of the Reian Scout Troop
232085	Hunter of the Reian Scout Troop
232086	Sorcerer of the Reian Scout Troop
232087	Gladiator of the Reian Scout Troop
232088	Hunter of the Reian Scout Troop
232089	Sorcerer of the Reian Scout Troop
232090	Gladiator of the Reian Scout Troop
232091	Hunter of the Reian Scout Troop
232092	Sorcerer of the Reian Scout Troop
232093	Gladiator of the Reian Scout Troop
232094	Hunter of the Reian Scout Troop
232095	Sorcerer of the Reian Scout Troop
232096	Gladiator of the Reian Elite Scout Troop
232097	Hunter of the Reian Elite Scout Troop
232098	Assassin of the Reian Elite Scout Troop
232099	Sorcerer of the Reian Elite Scout Troop
232100	Gunner of the Reian Elite Scout Troop
232101	Gladiator of the Reian Elite Scout Troop
232102	Hunter of the Reian Elite Scout Troop
232103	Assassin of the Reian Elite Scout Troop
232104	Sorcerer of the Reian Elite Scout Troop
232105	Gunner of the Reian Elite Scout Troop
232106	Balaur Scout Troop low Gladiator
232107	Balaur Scout Troop low Hunter
232108	Balaur Scout Troop low Sorcerer
232109	Balaur Scout Troop low Gladiator
232110	Balaur Scout Troop low Hunter
232111	Balaur Scout Troop low Sorcerer
232112	Balaur Scout Troop low Gladiator
232113	Balaur Scout Troop low Hunter
232114	Balaur Scout Troop low Sorcerer
232115	Balaur Scout Troop low Gladiator
232116	Balaur Scout Troop low Hunter
232117	Balaur Scout Troop low Sorcerer
232118	Balaur Scout Troop low Gladiator
232119	Balaur Scout Troop low Hunter
232120	Balaur Scout Troop low Sorcerer
232121	Balaur Elite Scout Troop low Gladiator
232122	Balaur Elite Scout Troop low Hunter
232123	Balaur Elite Scout Troop low Assassin
232124	Balaur Elite Scout Troop low Sorcerer
232125	Balaur Elite Scout Troop low Gunner
232126	Balaur Elite Scout Troop low Gladiator
232127	Balaur Elite Scout Troop low Hunter
232128	Balaur Elite Scout Troop low Assassin
232129	Balaur Elite Scout Troop low Sorcerer
232130	Balaur Elite Scout Troop low Gunner
232131	Kaidan Sharpeye
232132	Kaidan Wallarm
232133	Kaidan Warrior
232134	Kaidan Tracker
232135	Kaidan Shaman
232136	Kaidan Loudmouth
232137	Assassin of the 71st Occupation Troop
232138	Assassin of the 71st Defence Squad
232139	Assassin of the 71st Conquest Squad
232140	Assassin of the 72nd Occupation Troop
232141	Assassin of the 72nd Defence Squad
232142	Assassin of the 72nd Conquest Squad
232143	Assassin of the 73rd Occupation Troop
232144	Assassin of the 73rd Defence Squad
232145	Assassin of the 73rd Conquest Squad
232146	Assassin of the 74th Occupation Troop
232147	Assassin of the 74th Defence Squad
232148	Assassin of the 74th Conquest Squad
232149	Assassin of the 75th Occupation Troop
232150	Assassin of the 75th Defence Squad
232151	Assassin of the 75th Conquest Squad
232152	Assassin Commander of the 76th Occupation Troop
232153	Assassin Commander of the 76th Defence Squad
232154	Assassin Commander of the 76th Conquest Squad
232155	Assassin Commander of the 77th Occupation Troop
232156	Assassin Commander of the 77th Defence Squad
232157	Assassin Commander of the 77th Conquest Squad
232158	Assassin of the 78th Occupation Troop
232159	Assassin of the 78th Defence Squad
232160	Assassin of the 78th Conquest Squad
232161	Assassin of the 79th Occupation Troop
232162	Assassin of the 79th Defence Squad
232163	Assassin of the 79th Conquest Squad
232164	Assassin of the 80th Occupation Troop
232165	Assassin of the 80th Defence Squad
232166	Assassin of the 80th Conquest Squad
232167	Assassin of the 81st Occupation Troop
232168	Assassin of the 81st Defence Squad
232169	Assassin of the 81st Conquest Squad
232170	Assassin of the 82nd Occupation Troop
232171	Assassin of the 82nd Defence Squad
232172	Assassin of the 82nd Conquest Squad
232173	Assassin Commander of the 83rd Occupation Troop
232174	Assassin Commander of the 83rd Defence Squad
232175	Assassin Commander of the 83rd Conquest Squad
232176	Assassin of the 84th Occupation Troop
232177	Assassin of the 84th Defence Squad
232178	Assassin of the 84th Conquest Squad
232179	Assassin of the 85th Occupation Troop
232180	Assassin of the 85th Defence Squad
232181	Assassin of the 85th Conquest Squad
232182	Assassin of the 86th Occupation Troop
232183	Assassin of the 86th Defence Squad
232184	Assassin of the 86th Conquest Squad
232185	Assassin Commander of the 87th Occupation Troop
232186	Assassin Commander of the 87th Defence Squad
232187	Assassin Commander of the 87th Conquest Squad
232188	Assassin of the 88th Occupation Troop
232189	Assassin of the 88th Defence Squad
232190	Assassin of the 88th Conquest Squad
232191	Assassin of the 89th Occupation Troop
232192	Assassin of the 89th Defence Squad
232193	Assassin of the 89th Conquest Squad
232194	Warrior of the 71st Occupation Troop
232195	Protector of the 71st Occupation Troop
232196	Surgeon of the 71st Occupation Troop
232197	Searcher of the 71st Occupation Troop
232198	Soldier of the 71st Occupation Troop
232199	Warrior of the 72nd Occupation Troop
232200	Protector of the 72nd Occupation Troop
232201	Surgeon of the 72nd Occupation Troop
232202	Searcher of the 72nd Occupation Troop
232203	Soldier of the 72nd Occupation Troop
232204	Warrior of the 73rd Occupation Troop
232205	Protector of the 73rd Occupation Troop
232206	Surgeon of the 73rd Occupation Troop
232207	Searcher of the 73rd Occupation Troop
232208	Soldier of the 73rd Occupation Troop
232209	Warrior of the 74th Occupation Troop
232210	Protector of the 74th Occupation Troop
232211	Surgeon of the 74th Occupation Troop
232212	Searcher of the 74th Occupation Troop
232213	Soldier of the 74th Occupation Troop
232214	Warrior of the 75th Occupation Troop
232215	Protector of the 75th Occupation Troop
232216	Surgeon of the 75th Occupation Troop
232217	Searcher of the 75th Occupation Troop
232218	Soldier of the 75th Occupation Troop
232219	Battle Commander of the 76th Occupation Troop
232220	Defence Commander of the 76th Occupation Troop
232221	Healer Commander of the 76th Occupation Troop
232222	Scout Commander of the 76th Occupation Troop
232223	Staff Commander of the 76th Occupation Troop
232224	Battle Commander of the 77th Occupation Troop
232225	Defence Commander of the 77th Occupation Troop
232226	Healer Commander of the 77th Occupation Troop
232227	Scout Commander of the 77th Occupation Troop
232228	Staff Commander of the 77th Occupation Troop
232229	Warrior of the 78th Occupation Troop
232230	Protector of the 78th Occupation Troop
232231	Surgeon of the 78th Occupation Troop
232232	Searcher of the 78th Occupation Troop
232233	Soldier of the 78th Occupation Troop
232234	Warrior of the 79th Occupation Troop
232235	Protector of the 79th Occupation Troop
232236	Surgeon of the 79th Occupation Troop
232237	Searcher of the 79th Occupation Troop
232238	Soldier of the 79th Occupation Troop
232239	Warrior of the 80th Occupation Troop
232240	Protector of the 80th Occupation Troop
232241	Surgeon of the 80th Occupation Troop
232242	Searcher of the 80th Occupation Troop
232243	Soldier of the 80th Occupation Troop
232244	Warrior of the 81st Occupation Troop
232245	Protector of the 81st Occupation Troop
232246	Surgeon of the 81st Occupation Troop
232247	Searcher of the 81st Occupation Troop
232248	Soldier of the 81th Occupation Troop
232249	Warrior of the 82nd Occupation Troop
232250	Protector of the 82nd Occupation Troop
232251	Surgeon of the 82nd Occupation Troop
232252	Searcher of the 82nd Occupation Troop
232253	Soldier of the 82nd Occupation Troop
232254	Battle Commander of the 83rd Occupation Troop
232255	Defence Commander of the 83rd Occupation Troop
232256	Healer Commander of the 83rd Occupation Troop
232257	Scout Commander of the 83rd Occupation Troop
232258	Staff Commander of the 83rd Occupation Troop
232259	Warrior of the 84th Occupation Troop
232260	Protector of the 84th Occupation Troop
232261	Surgeon of the 84th Occupation Troop
232262	Searcher of the 84th Occupation Troop
232263	Soldier of the 84th Occupation Troop
232264	Warrior of the 85th Occupation Troop
232265	Protector of the 85th Occupation Troop
232266	Surgeon of the 85th Occupation Troop
232267	Searcher of the 85th Occupation Troop
232268	Soldier of the 85th Occupation Troop
232269	Warrior of the 86th Occupation Troop
232270	Protector of the 86th Occupation Troop
232271	Surgeon of the 86th Occupation Troop
232272	Searcher of the 86th Occupation Troop
232273	Soldier of the 86th Occupation Troop
232274	Battle Commander of the 87th Occupation Troop
232275	Defence Commander of the 87th Occupation Troop
232276	Healer Commander of the 87th Occupation Troop
232277	Scout Commander of the 87th Occupation Troop
232278	Staff Commander of the 87th Occupation Troop
232279	Warrior of the 88th Occupation Troop
232280	Protector of the 88th Occupation Troop
232281	Surgeon of the 88th Occupation Troop
232282	Searcher of the 88th Occupation Troop
232283	Soldier of the 88th Occupation Troop
232284	Warrior of the 89th Occupation Troop
232285	Protector of the 89th Occupation Troop
232286	Surgeon of the 89th Occupation Troop
232287	Searcher of the 89th Occupation Troop
232288	Soldier of the 89th Occupation Troop
232289	Warrior of the 71st Defence Squad
232290	Protector of the 71st Defence Squad
232291	Surgeon of the 71st Defence Squad
232292	Searcher of the 71st Defence Squad
232293	Soldier of the 71st Defence Squad
232294	Warrior of the 72nd Defence Squad
232295	Protector of the 72nd Defence Squad
232296	Surgeon of the 72nd Defence Squad
232297	Searcher of the 72nd Defence Squad
232298	Soldier of the 72nd Defence Squad
232299	Warrior of the 73rd Defence Squad
232300	Protector of the 73rd Defence Squad
232301	Surgeon of the 73rd Defence Squad
232302	Searcher of the 73rd Defence Squad
232303	Soldier of the 73rd Defence Squad
232304	Warrior of the 74th Defence Squad
232305	Protector of the 74th Defence Squad
232306	Surgeon of the 74th Defence Squad
232307	Searcher of the 74th Defence Squad
232308	Soldier of the 74th Defence Squad
232309	Warrior of the 75th Defence Squad
232310	Protector of the 75th Defence Squad
232311	Surgeon of the 75th Defence Squad
232312	Searcher of the 75th Defence Squad
232313	Soldier of the 75th Defence Squad
232314	Battle Commander of the 76th Defence Squad
232315	Defence Commander of the 76th Defence Squad
232316	Healer Commander of the 76th Defence Squad
232317	Scout Commander of the 76th Defence Squad
232318	Staff Commander of the 76th Defence Squad
232319	Battle Commander of the 77th Defence Squad
232320	Defence Commander of the 77th Defence Squad
232321	Healer Commander of the 77th Defence Squad
232322	Scout Commander of the 77th Defence Squad
232323	Staff Commander of the 77th Defence Squad
232324	Warrior of the 78th Defence Squad
232325	Protector of the 78th Defence Squad
232326	Surgeon of the 78th Defence Squad
232327	Searcher of the 78th Defence Squad
232328	Soldier of the 78th Defence Squad
232329	Warrior of the 79th Defence Squad
232330	Protector of the 79th Defence Squad
232331	Surgeon of the 79th Defence Squad
232332	Searcher of the 79th Defence Squad
232333	Soldier of the 79th Defence Squad
232334	Warrior of the 80th Defence Squad
232335	Protector of the 80th Defence Squad
232336	Surgeon of the 80th Defence Squad
232337	Searcher of the 80th Defence Squad
232338	Soldier of the 80th Defence Squad
232339	Warrior of the 81st Defence Squad
232340	Protector of the 81st Defence Squad
232341	Surgeon of the 81st Defence Squad
232342	Searcher of the 81st Defence Squad
232343	Soldier of the 81st Defence Squad
232344	Warrior of the 82nd Defence Squad
232345	Protector of the 82nd Defence Squad
232346	Surgeon of the 82nd Defence Squad
232347	Searcher of the 82nd Defence Squad
232348	Soldier of the 82nd Defence Squad
232349	Battle Commander of the 83rd Defence Squad
232350	Defence Commander of the 83rd Defence Squad
232351	Healer Commander of the 83rd Defence Squad
232352	Scout Commander of the 83rd Defence Squad
232353	Staff Commander of the 83rd Defence Squad
232354	Warrior of the 84th Defence Squad
232355	Protector of the 84th Defence Squad
232356	Surgeon of the 84th Defence Squad
232357	Searcher of the 84th Defence Squad
232358	Soldier of the 84th Defence Squad
232359	Warrior of the 85th Defence Squad
232360	Protector of the 85th Defence Squad
232361	Surgeon of the 85th Defence Squad
232362	Searcher of the 85th Defence Squad
232363	Soldier of the 85th Defence Squad
232364	Warrior of the 86th Defence Squad
232365	Protector of the 86th Defence Squad
232366	Surgeon of the 86th Defence Squad
232367	Searcher of the 86th Defence Squad
232368	Soldier of the 86th Defence Squad
232369	Battle Commander of the 87th Defence Squad
232370	Defence Commander of the 87th Defence Squad
232371	Healer Commander of the 87th Defence Squad
232372	Scout Commander of the 87th Defence Squad
232373	Staff Commander of the 87th Defence Squad
232374	Warrior of the 88th Defence Squad
232375	Protector of the 88th Defence Squad
232376	Surgeon of the 88th Defence Squad
232377	Searcher of the 88th Defence Squad
232378	Soldier of the 88th Defence Squad
232379	Warrior of the 89th Defence Squad
232380	Protector of the 89th Defence Squad
232381	Surgeon of the 89th Defence Squad
232382	Searcher of the 89th Defence Squad
232383	Soldier of the 89th Defence Squad
232384	Warrior of the 71st Conquest Squad
232385	Protector of the 71st Conquest Squad
232386	Surgeon of the 71st Conquest Squad
232387	Searcher of the 71st Conquest Squad
232388	Soldier of the 71st Conquest Squad
232389	Warrior of the 72nd Conquest Squad
232390	Protector of the 72nd Conquest Squad
232391	Surgeon of the 72nd Conquest Squad
232392	Searcher of the 72nd Conquest Squad
232393	Soldier of the 72nd Conquest Squad
232394	Warrior of the 73rd Conquest Squad
232395	Protector of the 73rd Conquest Squad
232396	Surgeon of the 73rd Conquest Squad
232397	Searcher of the 73rd Conquest Squad
232398	Soldier of the 73rd Conquest Squad
232399	Warrior of the 74th Conquest Squad
232400	Protector of the 74th Conquest Squad
232401	Surgeon of the 74th Conquest Squad
232402	Searcher of the 74th Conquest Squad
232403	Searcher of the 74th Conquest Squad
232404	Warrior of the 75th Conquest Squad
232405	Protector of the 75th Conquest Squad
232406	Surgeon of the 75th Conquest Squad
232407	Searcher of the 75th Conquest Squad
232408	Soldier of the 75th Conquest Squad
232409	Battle Commander of the 76th Conquest Squad
232410	Defence Commander of the 76th Conquest Squad
232411	Healer Commander of the 76th Conquest Squad
232412	Scout Commander of the 76th Conquest Squad
232413	Staff Commander of the 76th Conquest Squad
232414	Battle Commander of the 77th Conquest Squad
232415	Defence Commander of the 77th Conquest Squad
232416	Healer Commander of the 77th Conquest Squad
232417	Scout Commander of the 77th Conquest Squad
232418	Staff Commander of the 77th Conquest Squad
232419	Warrior of the 78th Conquest Squad
232420	Protector of the 78th Conquest Squad
232421	Surgeon of the 78th Conquest Squad
232422	Searcher of the 78th Conquest Squad
232423	Soldier of the 78th Conquest Squad
232424	Warrior of the 79th Conquest Squad
232425	Protector of the 79th Conquest Squad
232426	Surgeon of the 79th Conquest Squad
232427	Searcher of the 79th Conquest Squad
232428	Soldier of the 79th Conquest Squad
232429	Warrior of the 80th Conquest Squad
232430	Protector of the 80th Conquest Squad
232431	Surgeon of the 80th Conquest Squad
232432	Searcher of the 80th Conquest Squad
232433	Soldier of the 80th Conquest Squad
232434	Warrior of the 81st Conquest Squad
232435	Protector of the 81st Conquest Squad
232436	Surgeon of the 81st Conquest Squad
232437	Searcher of the 81st Conquest Squad
232438	Soldier of the 81st Conquest Squad
232439	Warrior of the 82nd Conquest Squad
232440	Protector of the 82nd Conquest Squad
232441	Surgeon of the 82nd Conquest Squad
232442	Searcher of the 82nd Conquest Squad
232443	Soldier of the 82nd Conquest Squad
232444	Battle Commander of the 83rd Conquest Squad
232445	Defence Commander of the 83rd Conquest Squad
232446	Healer Commander of the 83rd Conquest Squad
232447	Scout Commander of the 83rd Conquest Squad
232448	Staff Commander of the 83rd Conquest Squad
232449	Warrior of the 84th Conquest Squad
232450	Protector of the 84th Conquest Squad
232451	Surgeon of the 84th Conquest Squad
232452	Searcher of the 84th Conquest Squad
232453	Soldier of the 84th Conquest Squad
232454	Warrior of the 85th Conquest Squad
232455	Protector of the 85th Conquest Squad
232456	Surgeon of the 85th Conquest Squad
232457	Searcher of the 85th Conquest Squad
232458	Soldier of the 85th Conquest Squad
232459	Warrior of the 86th Conquest Squad
232460	Protector of the 86th Conquest Squad
232461	Surgeon of the 86th Conquest Squad
232462	Searcher of the 86th Conquest Squad
232463	Soldier of the 86th Conquest Squad
232464	Battle Commander of the 87th Conquest Squad
232465	Defence Commander of the 87th Conquest Squad
232466	Healer Commander of the 87th Conquest Squad
232467	Scout Commander of the 87th Conquest Squad
232468	Staff Commander of the 87th Conquest Squad
232469	Warrior of the 88th Conquest Squad
232470	Protector of the 88th Conquest Squad
232471	Surgeon of the 88th Conquest Squad
232472	Searcher of the 88th Conquest Squad
232473	Soldier of the 88th Conquest Squad
232474	Warrior of the 89th Conquest Squad
232475	Protector of the 89th Conquest Squad
232476	Surgeon of the 89th Conquest Squad
232477	Searcher of the 89th Conquest Squad
232478	Soldier of the 89th Conquest Squad
232479	Warrior of the 71st Scout Troop
232480	Searcher of the 71st Scout Troop
232481	Soldier of the 71st Scout Troop
232482	Warrior of the 72nd Scout Troop
232483	Searcher of the 72nd Scout Troop
232484	Soldier of the 72nd Scout Troop
232485	Warrior of the 73rd Scout Troop
232486	Searcher of the 73rd Scout Troop
232487	Soldier of the 73rd Scout Troop
232488	Warrior of the 74th Scout Troop
232489	Searcher of the 74th Scout Troop
232490	Soldier of the 74th Scout Troop
232491	Warrior of the 75th Scout Troop
232492	Searcher of the 75th Scout Troop
232493	Soldier of the 75th Scout Troop
232494	Battle Commander of the 76th Scout Troop
232495	Scout Commander of the 76th Scout Troop
232496	Staff Commander of the 76th Scout Troop
232497	Attack Commander of the 76th Scout Troop
232498	Battle Commander of the 77th Scout Troop
232499	Scout Commander of the 77th Scout Troop
232500	Staff Commander of the 77th Scout Troop
232501	Attack Commander of the 77th Scout Troop
232502	Warrior of the 78th Scout Troop
232503	Searcher of the 78th Scout Troop
232504	Soldier of the 78th Scout Troop
232505	Warrior of the 79th Scout Troop
232506	Searcher of the 79th Scout Troop
232507	Soldier of the 79th Scout Troop
232508	Warrior of the 80th Scout Troop
232509	Searcher of the 80th Scout Troop
232510	Soldier of the 80th Scout Troop
232511	Warrior of the 81st Scout Troop
232512	Searcher of the 81st Scout Troop
232513	Soldier of the 81st Scout Troop
232514	Warrior of the 82nd Scout Troop
232515	Searcher of the 82nd Scout Troop
232516	Soldier of the 82nd Scout Troop
232517	Battle Commander of the 83rd Scout Troop
232518	Scout Commander of the 83rd Scout Troop
232519	Staff Commander of the 83rd Scout Troop
232520	Attack Commander of the 83rd Scout Troop
232521	Warrior of the 84th Scout Troop
232522	Searcher of the 84th Scout Troop
232523	Soldier of the 84th Scout Troop
232524	Warrior of the 85th Scout Troop
232525	Searcher of the 85th Scout Troop
232526	Soldier of the 85th Scout Troop
232527	Warrior of the 86th Scout Troop
232528	Searcher of the 86th Scout Troop
232529	Soldier of the 86th Scout Troop
232530	Battle Commander of the 87th Scout Troop
232531	Scout Commander of the 87th Scout Troop
232532	Staff Commander of the 87th Scout Troop
232533	Attack Commander of the 87th Scout Troop
232534	Warrior of the 88th Scout Troop
232535	Searcher of the 88th Scout Troop
232536	Soldier of the 88th Scout Troop
232537	Warrior of the 89th Scout Troop
232538	Searcher of the 89th Scout Troop
232539	Soldier of the 89th Scout Troop
232540	Warrior of the 71st Search Party
232541	Searcher of the 71st Search Party
232542	Soldier of the 71st Search Party
232543	Warrior of the 72nd Search Party
232544	Searcher of the 72nd Search Party
232545	Soldier of the 72nd Search Party
232546	Warrior of the 73rd Search Party
232547	Searcher of the 73rd Search Party
232548	Soldier of the 73rd Search Party
232549	Warrior of the 74th Search Party
232550	Searcher of the 74th Search Party
232551	Soldier of the 74th Search Party
232552	Warrior of the 75th Search Party
232553	Searcher of the 75th Search Party
232554	Soldier of the 75th Search Party
232555	Battle Commander of the 76th Search Party
232556	Scout Commander of the 76th Search Party
232557	Staff Commander of the 76th Search Party
232558	Attack Commander of the 76th Search Party
232559	Battle Commander of the 77th Search Party
232560	Scout Commander of the 77th Search Party
232561	Staff Commander of the 77th Search Party
232562	Attack Commander of the 77th Search Party
232563	Warrior of the 78th Search Party
232564	Searcher of the 78th Search Party
232565	Soldier of the 78th Search Party
232566	Warrior of the 79th Search Party
232567	Searcher of the 79th Search Party
232568	Soldier of the 79th Search Party
232569	Warrior of the 80th Search Party
232570	Searcher of the 80th Search Party
232571	Soldier of the 80th Search Party
232572	Warrior of the 81st Search Party
232573	Searcher of the 81st Search Party
232574	Soldier of the 81st Search Party
232575	Warrior of the 82nd Search Party
232576	Searcher of the 82nd Search Party
232577	Soldier of the 82nd Search Party
232578	Battle Commander of the 83rd Search Party
232579	Scout Commander of the 83rd Search Party
232580	Staff Commander of the 83rd Search Party
232581	Attack Commander of the 83rd Search Party
232582	Warrior of the 84th Search Party
232583	Searcher of the 84th Search Party
232584	Soldier of the 84th Search Party
232585	Warrior of the 85th Search Party
232586	Searcher of the 85th Search Party
232587	Soldier of the 85th Search Party
232588	Warrior of the 86th Search Party
232589	Searcher of the 86th Search Party
232590	Soldier of the 86th Search Party
232591	Battle Commander of the 87th Search Party
232592	Scout Commander of the 87th Search Party
232593	Staff Commander of the 87th Search Party
232594	Attack Commander of the 87th Search Party
232595	Warrior of the 88th Search Party
232596	Searcher of the 88th Search Party
232597	Soldier of the 88th Search Party
232598	Warrior of the 89th Search Party
232599	Searcher of the 89th Search Party
232600	Soldier of the 89th Search Party
232601	Warrior of the 71st Vanguard
232602	Searcher of the 71st Vanguard
232603	Soldier of the 71st Vanguard
232604	Warrior of the 72nd Vanguard
232605	Searcher of the 72nd Vanguard
232606	Soldier of the 72nd Vanguard
232607	Warrior of the 73rd Vanguard
232608	Searcher of the 73rd Vanguard
232609	Soldier of the 73rd Vanguard
232610	Warrior of the 74th Vanguard
232611	Searcher of the 74th Vanguard
232612	Soldier of the 74th Vanguard
232613	Warrior of the 75th Vanguard
232614	Searcher of the 75th Vanguard
232615	Soldier of the 75th Vanguard
232616	Battle Commander of the 76th Vanguard
232617	Scout Commander of the 76th Vanguard
232618	Staff Commander of the 76th Vanguard
232619	Attack Commander of the 76th Vanguard
232620	Battle Commander of the 77th Vanguard
232621	Scout Commander of the 77th Vanguard
232622	Staff Commander of the 77th Vanguard
232623	Attack Commander of the 77th Vanguard
232624	Warrior of the 78th Vanguard
232625	Searcher of the 78th Vanguard
232626	Soldier of the 78th Vanguard
232627	Warrior of the 79th Vanguard
232628	Searcher of the 79th Vanguard
232629	Soldier of the 79th Vanguard
232630	Warrior of the 80th Vanguard
232631	Searcher of the 80th Vanguard
232632	Soldier of the 80th Vanguard
232633	Warrior of the 81st Vanguard
232634	Searcher of the 81st Vanguard
232635	Soldier of the 81st Vanguard
232636	Warrior of the 82nd Vanguard
232637	Searcher of the 82nd Vanguard
232638	Soldier of the 82nd Vanguard
232639	Battle Commander of the 83rd Vanguard
232640	Scout Commander of the 83rd Vanguard
232641	Staff Commander of the 83rd Vanguard
232642	Attack Commander of the 83rd Vanguard
232643	Warrior of the 84th Vanguard
232644	Searcher of the 84th Vanguard
232645	Soldier of the 84th Vanguard
232646	Warrior of the 85th Vanguard
232647	Searcher of the 85th Vanguard
232648	Soldier of the 85th Vanguard
232649	Warrior of the 86th Vanguard
232650	Searcher of the 86th Vanguard
232651	Soldier of the 86th Vanguard
232652	Battle Commander of the 87th Vanguard
232653	Scout Commander of the 87th Vanguard
232654	Staff Commander of the 87th Vanguard
232655	Attack Commander of the 87th Vanguard
232656	Warrior of the 88th Vanguard
232657	Searcher of the 88th Vanguard
232658	Soldier of the 88th Vanguard
232659	Warrior of the 89th Vanguard
232660	Searcher of the 89th Vanguard
232661	Soldier of the 89th Vanguard
232662	Warrior of the 71st Search Party
232663	Searcher of the 71st Search Party
232664	Soldier of the 71st Search Party
232665	Warrior of the 72nd Search Party
232666	Searcher of the 72nd Search Party
232667	Soldier of the 72nd Search Party
232668	Warrior of the 73rd Search Party
232669	Searcher of the 73rd Search Party
232670	Soldier of the 73rd Search Party
232671	Warrior of the 74th Search Party
232672	Searcher of the 74th Search Party
232673	Soldier of the 74th Search Party
232674	Warrior of the 75th Search Party
232675	Searcher of the 75th Search Party
232676	Soldier of the 75th Search Party
232677	Battle Commander of the 76th Search Party
232678	Scout Commander of the 76th Search Party
232679	Staff Commander of the 76th Search Party
232680	Attack Commander of the 76th Search Party
232681	Battle Commander of the 77th Search Party
232682	Scout Commander of the 77th Search Party
232683	Staff Commander of the 77th Search Party
232684	Attack Commander of the 77th Search Party
232685	Warrior of the 78th Search Party
232686	Searcher of the 78th Search Party
232687	Soldier of the 78th Search Party
232688	Warrior of the 79th Search Party
232689	Searcher of the 79th Search Party
232690	Soldier of the 79th Search Party
232691	Warrior of the 80th Search Party
232692	Searcher of the 80th Search Party
232693	Soldier of the 80th Search Party
232694	Warrior of the 81st Search Party
232695	Searcher of the 81st Search Party
232696	Soldier of the 81st Search Party
232697	Warrior of the 82nd Search Party
232698	Searcher of the 82nd Search Party
232699	Soldier of the 82nd Search Party
232700	Battle Commander of the 83rd Search Party
232701	Scout Commander of the 83rd Search Party
232702	Staff Commander of the 83rd Search Party
232703	Attack Commander of the 83rd Search Party
232704	Warrior of the 84th Search Party
232705	Searcher of the 84th Search Party
232706	Soldier of the 84th Search Party
232707	Warrior of the 85th Search Party
232708	Searcher of the 85th Search Party
232709	Soldier of the 85th Search Party
232710	Warrior of the 86th Search Party
232711	Searcher of the 86th Search Party
232712	Soldier of the 86th Search Party
232713	Battle Commander of the 87th Search Party
232714	Scout Commander of the 87th Search Party
232715	Staff Commander of the 87th Search Party
232716	Attack Commander of the 87th Search Party
232717	Warrior of the 88th Search Party
232718	Searcher of the 88th Search Party
232719	Soldier of the 88th Search Party
232720	Warrior of the 89th Search Party
232721	Searcher of the 89th Search Party
232722	Soldier of the 89th Search Party
232723	Fighter of the 71st Vanguard
232724	Scout of the 71st Vanguard
232725	Recruit of the 71st Vanguard
232726	Fighter of the 72nd Vanguard
232727	Scout of the 72nd Vanguard
232728	Recruit of the 72nd Vanguard
232729	Fighter of the 73rd Vanguard
232730	Scout of the 73rd Vanguard
232731	Recruit of the 73rd Vanguard
232732	Fighter of the 74th Vanguard
232733	Scout of the 74th Vanguard
232734	Recruit of the 74th Vanguard
232735	Fighter of the 75th Vanguard
232736	Scout of the 75th Vanguard
232737	Recruit of the 75th Vanguard
232738	Slayer of the 76th Vanguard
232739	Search Officer of the 76th Vanguard
232740	Staff Officer of the 76th Vanguard
232741	Artillery Officer of the 76th Vanguard
232742	Slayer of the 77th Vanguard
232743	Search Officer of the 77th Vanguard
232744	Staff Officer of the 77th Vanguard
232745	Artillery Officer of the 77th Vanguard
232746	Fighter of the 78th Vanguard
232747	Scout of the 78th Vanguard
232748	Recruit of the 78th Vanguard
232749	Fighter of the 79th Vanguard
232750	Scout of the 79th Vanguard
232751	Recruit of the 79th Vanguard
232752	Fighter of the 80th Vanguard
232753	Scout of the 80th Vanguard
232754	Recruit of the 80th Vanguard
232755	Fighter of the 81st Vanguard
232756	Scout of the 81st Vanguard
232757	Recruit of the 81st Vanguard
232758	Fighter of the 82nd Vanguard
232759	Scout of the 82nd Vanguard
232760	Recruit of the 82nd Vanguard
232761	Slayer of the 83rd Vanguard
232762	Search Officer of the 83rd Vanguard
232763	Staff Officer of the 83rd Vanguard
232764	Artillery Officer of the 83rd Vanguard
232765	Fighter of the 84th Vanguard
232766	Scout of the 84th Vanguard
232767	Recruit of the 84th Vanguard
232768	Fighter of the 85th Vanguard
232769	Scout of the 85th Vanguard
232770	Recruit of the 85th Vanguard
232771	Fighter of the 86th Vanguard
232772	Scout of the 86th Vanguard
232773	Recruit of the 86th Vanguard
232774	Slayer of the 87th Vanguard
232775	Search Officer of the 87th Vanguard
232776	Staff Officer of the 87th Vanguard
232777	Artillery Officer of the 87th Vanguard
232778	Fighter of the 88th Vanguard
232779	Scout of the 88th Vanguard
232780	Recruit of the 88th Vanguard
232781	Fighter of the 89th Vanguard
232782	Scout of the 89th Vanguard
232783	Recruit of the 89th Vanguard
232784	Warrior of the 71st Occupation Troop
232785	Warrior of the 71st Defence Squad
232786	Warrior of the 71st Conquest Squad
232787	Warrior of the 72nd Occupation Troop
232788	Warrior of the 72nd Defence Squad
232789	Warrior of the 72nd Conquest Squad
232790	Warrior of the 73rd Occupation Troop
232791	Warrior of the 73rd Defence Squad
232792	Warrior of the 73rd Conquest Squad
232793	Warrior of the 74th Occupation Troop
232794	Warrior of the 74th Defence Squad
232795	Warrior of the 74th Conquest Squad
232796	Warrior of the 75th Occupation Troop
232797	Warrior of the 75th Defence Squad
232798	Warrior of the 75th Conquest Squad
232799	Battle Commander of the 76th Occupation Troop
232800	Battle Commander of the 76th Defence Squad
232801	Battle Commander of the 76th Conquest Squad
232802	Battle Commander of the 77th Occupation Troop
232803	Battle Commander of the 77th Defence Squad
232804	Battle Commander of the 77th Conquest Squad
232805	Warrior of the 78th Occupation Troop
232806	Warrior of the 78th Defence Squad
232807	Warrior of the 78th Conquest Squad
232808	Warrior of the 79th Occupation Troop
232809	Warrior of the 79th Defence Squad
232810	Warrior of the 79th Conquest Squad
232811	Warrior of the 80th Occupation Troop
232812	Warrior of the 80th Defence Squad
232813	Warrior of the 80th Conquest Squad
232814	Warrior of the 81st Occupation Troop
232815	Warrior of the 81st Defence Squad
232816	Warrior of the 81st Conquest Squad
232817	Warrior of the 82nd Occupation Troop
232818	Warrior of the 82nd Defence Squad
232819	Warrior of the 82nd Conquest Squad
232820	Battle Commander of the 83rd Occupation Troop
232821	Battle Commander of the 83rd Defence Squad
232822	Battle Commander of the 83rd Conquest Squad
232823	Warrior of the 84th Occupation Troop
232824	Warrior of the 84th Defence Squad
232825	Warrior of the 84th Conquest Squad
232826	Warrior of the 85th Occupation Troop
232827	Warrior of the 85th Defence Squad
232828	Warrior of the 85th Conquest Squad
232829	Warrior of the 86th Occupation Troop
232830	Warrior of the 86th Defence Squad
232831	Warrior of the 86th Conquest Squad
232832	Battle Commander of the 87th Occupation Troop
232833	Battle Commander of the 87th Defence Squad
232834	Battle Commander of the 87th Conquest Squad
232835	Warrior of the 88th Occupation Troop
232836	Warrior of the 88th Defence Squad
232837	Warrior of the 88th Conquest Squad
232838	Warrior of the 89th Occupation Troop
232839	Warrior of the 89th Defence Squad
232840	Warrior of the 89th Conquest Squad
232841	Fighter of the 44th Raider Squad
232842	Battle Mage of the 44th Raider Squad
232843	Raider of the 44th Raider Squad
232844	Rhapsodist of the 44th Raider Squad
232845	Assaulter of the 44th Raider Squad
232846	Soldier of the 44th Raider Squad
232847	Slayer of the 44th Occupation Squad
232848	High Magus of the 44th Occupation Squad
232849	Gunner Officer of the 44th Occupation Squad
232850	Bard Officer of the 44th Occupation Squad
232851	Attack Officer of the 44th Occupation Squad
232852	Blade Legate of the 44th Raider Squad
232853	Governor Varga of the Occupation Squad
232854	Vice Captain of the 44th Occupation Squad
232855	Hushblade Protector Captain
232856	Fatebound Protector Captain
232857	Temporary Commander Palenon
232858	Temporary Commander Crispin
232859	Hushblade Legionary
232860	Fatebound Legionary
232861	Prickly Tukapo
232862	Thick Sap Tukapo
232863	Mukuki Peon
232864	Momoki Hireling
232865	Leading Researcher Katum
232866	Earth Guardian Agrint
232867	Shadow Hunter Zaion
232868	Clever Baku Leader
232869	Devourer Crynac
232870	Angry Ironneck Starturtle
232871	Conqueror Crynac
232872	Wild Baku Leader
232873	Windchaser Gryphu
232874	Grasslands-searching Brax
232875	Shadow Scout Karnif
232876	Hungry Poisonous Arachna
232877	Tyrant Monitor
232878	Wild Kurin Hunter
232879	New Rubininerk Clearing Machine
232880	Brainwashed Kurum Warrior Spirit
232881	Brainwashed Kurum Spellslinger Spirit
232882	Howling Stalker Worg
232883	Howling Loot Karnif
232884	Durable Anubite of Silence
232885	Brainwashed Zombie Mage Captain
232886	Hungry Poison Flame Sheluk
232887	New Saphirunerk Clearing Machine
232888	Snake-headed Grimera
232889	Devourer Taiga
232890	Alpha of the Crimson Mane Kirusses
232891	Mutated Serrator Berserker
232892	Tigran Mercenaries Leader
232893	Contaminated Drakan Captain
232894	Reinforced Dry Forest Spirit
232895	Shining Blue Crystal Komad
232896	Furious Urganon of Earth
232897	Giant Sparkle Mutant
232898	Leader of the Leowasp Looters
232899	Leader of the Mountain Rynoces
232900	Hunting Iron Rock Monitor
232901	Nimble Trichi
232902	Redfeather Crestlich
232903	Ironjaw Codillus
232904	Jormungand Assassin
232905	Jormungand Warrior
232906	Jormungand Sorcerer
232907	Ellotum
232908	Dispatched Jormungand Assassin
232909	Dispatched Jormungand Warrior
232910	Dispatched Jormungand Sorcerer
232911	Ellokun
232912	Kingtree Agrint
232913	Crownfeather Pluma
232914	Fantail Daru
232915	Pearlbeak Airon
232916	Silktail Pluma
232917	Spiny Daru
232918	Rainbow-feathered Airon
232919	Thick-necked Starturtle
232920	Nevilim Patrol
232921	Jagged Kalgolem
232922	Mineral Jantkel
232923	Quartz Kalgolem
232924	Steelskin Starturtle
232925	Rubininerk Farm Watcher
232926	Rubininerk Lumber Camp Watcher
232927	Saphirunerk Farm Watcher
232928	Saphirunerk Lumber Camp Watcher
232929	Mairinerk Company Watcher
232930	Krerunerk Company Watcher
232931	Mairinerk Company Hoist
232932	Krerunerk Company Hoist
232933	Shadeof the lonely Autumn Wind
232934	Rubininerk Lumber Camp Guard
232935	Hurukuku Protector
232936	Saphirunerk Lumber Camp Guard
232937	Dadar Protector
232938	Mosbear
232939	Brohum Grove Hunter
232940	Brohum Grove Fighter
232941	Brohum Grove Observer
232942	Stormwing Hunter Drake
232943	Net-legged Arachna
232944	Green Firefly Sparkle
232945	Redthorn Oculis
232946	Wild Crynac
232947	Wild Crynac
232948	Dark Red Pluma
232949	Wailing Earth Spirit
232950	Wailing Terra Spirit
232951	Katalam Malodor
232952	Shade of an Ancient Elyos Warrior
232953	Shade of an Elyos Sorcerer
232954	Snow Mountain Hunting Taiga
232955	White Crowned Bosbear
232956	Chief Looter of the Snowfield Viragos
232957	Awakened Old Agrinton
232958	Contaminated High Magus
232959	Mutated Swamp Taiga
232960	Grove Critora
232961	Seiren Witch of the Lake
232962	Leader of the Canyon Ksellids
232963	Leader of the Glow Tentacle Basilisks
232964	Crowned Katalam Brax
232965	Red Looter Gryphu
232966	Leader of the wild Wastelands Airons
232967	Blue Wing Hunter Drake
232968	Alpha of the Longhorn Hyenas
232969	Malicious Mossback Troll
232970	Nimble Virago Looter
232971	Kerubar Prospector
232972	Employed Skurv Labourer
232973	Employed Skurv Labourer
232974	Employed Skurv Labourer
232975	Employed Kobold Labourer
232976	Employed Kobold Labourer
232977	Employed Kobold Labourer
232978	Fast Snowfield Abex
232979	Fast Snowfield Abex
232980	Contaminated Snowfield Ksellid
232981	Contaminated Snowfield Ksellid
232982	Contaminated Mountain Klox
232983	Contaminated Old Rotron
232984	Ferocious Taiga
232985	Sluggish Shulack Worker
232986	Chatty Shulack Labourer
232987	Lazy Shulack Labourer
232988	Shugo Accountant
232989	Foreman of the Autonomous District
232990	Skilled Shulack Sniper
232991	Kobold Escape Agent
232992	Swamp Overseer
232993	Rockscale Salibashi Leader
232994	Surly Shulack Sword Fighter
232995	Brutal Ruruba Fighter
232996	Shulack Supervisor
232997	Bakarma Headhunter
232998	Bakarma Mendicant
232999	Bakarma Dark Mage
233000	Bakarma Bloodlock
233001	Bloodlock's Minion
233002	Dew Spirit
233003	Lichen Spirit
233004	Breeze Spirit
233005	Deputy Brigade General Yavant
233006	Greedy Supervisor of the Autonomous District
233007	Employed MuMu Worker
233008	Grass Kurin
233009	Vine Kurin
233010	Repaired Rubininerk Clearing Machine
233011	Repaired Saphirunerk Clearing Machine
233012	Mairinerk Company Hoist
233013	Krerunerk Company Hoist
233014	Raging Old Agrint
233015	Wild Snowfield Manduri Thug
233016	Ancient Water Spirit
233017	Ancient Waterfall Spirit
233018	Ancient Storm Spirit
233019	Grand Basin Airon
233020	Ancient Water Spirit of Darkness
233021	Suspicious Basin Grove
233022	Wild Basin Waterworm
233023	Silent Guardian Petrahulk
233024	High-ranking Nevilim Guardian
233025	High-ranking Nevilim Guard
233026	Leader of the Hunter Sparkles
233027	Rubininerk Lumber Camp Guard Captain
233028	Clan Hunter Earth Spirit
233029	Hurukuku Mage of Destruction
233030	Rubininerk Company Rail Checker
233031	Windcatcher Pecku
233032	Tree Guardian Rotron
233033	Brohum Head of Inspections
233034	Rubininerk Lumber Camp Inspector
233035	Saphirunerk Lumber Camp Inspector
233036	Exhausted Mukuki Hireling
233037	Thunderherd Gorgon
233038	Samulrinerk
233039	Saphirunerk Lumber Camp Guard Captain
233040	Liberated Elder Marones
233041	Grim Elder Dalanoah
233042	Dubious Grove
233043	Wandering Kerbiel Leader
233044	Big Cave Bloodwing
233045	Drakan Spy
233046	MuMu Rake Gatherer
233047	Blackclaw Scratcher
233048	Mutated Drakan Fighter
233049	Casus Guard
233050	Casus Maid
233051	Casus Maidservant
233052	Casus Butler
233053	Casus Nobleman
233054	Pale Carmina
233055	Unscrupulous Casus
233056	Casus Major Domo
233057	Aggressive Brax
233058	Aggressive Tog
233059	Sorcerer of the Inspection Troop
233060	Dark Mage of the Inspection Troop
233061	Assaulter of the Mercenary Troop
233062	Medic of the Mercenary Troop
233063	Reinforcements of the Mercenary Troop
233064	Outrider of the Mercenary Troop
233065	Guard of the Mercenary Troop
233066	Assaulter of the Special Research Troop
233067	Sorcerer of the Special Research Troop
233068	Guardian of the Special Research Troop
233069	Military Musician of the Special Research Troop
233070	Outrider of the Special Research Troop
233071	Reinforcements for the Special Research Troop
233072	Guard of the Special Research Troop
233073	Guardian Warrior
233074	Guardian Sorcerer
233075	Guardian Medic
233076	Archon Warrior
233077	Archon Sorcerer
233078	Archon Medic
233079	Peon at the Refuge of the Rune Tribe
233080	Forced Labourer at the Refuge of the Rune Tribe
233081	Worker at the Refuge of the Rune Tribe
233082	Deviant Klaw Worker
233083	Old Protector Golem
233084	Coffin of the ancient Rune Tribe
233085	Spirit of the ancient Rune Tribe
233086	Staff Officer Syaroka
233087	Under_02_TowerObject_62_an
233088	Under_02_NS2_Id Detonator_62_an
233089	Supreme Healer Tagnu
233090	Blade Terror Ukahim
233091	Sachirunerk, Leader of the Grave Robbers
233092	Overseer Yatakin
233093	Overseer Kirakin
233094	Overseer of the Siege Cannon
233095	Necromancer of the Mercenary Troop
233096	Elite Healer of the Mercenary Troop
233097	Elite Foot Soldier of the Mercenary Troop
233098	Shield Guard of the Mercenary Troop
233099	Attacker of the Mercenary Troop
233100	Elite Medic of the Mercenary Troop
233101	Elite Guard of the Mercenary Troop
233102	Elite Healer of the Mercenary Troop
233103	Elite Sorcerer of the Mercenary Troop
233104	Elite Scout of the Mercenary Troop
233105	Attacker of the Mercenary Troop
233106	Elite Medic of the Mercenary Troop
233107	Elite Outrider of the Mercenary Troop
233108	Elite Guard of the Mercenary Troop
233109	Attacker of the Special Research Troop
233110	Elite Sorcerer of the Special Research Troop
233111	Elite Assassin of the Special Research Troop
233112	Elite Sorcerer of the Special Research Troop
233113	Elite Military Musician of the Special Research Troop
233114	Elite Scout of the Special Research Troop
233115	Guard of the Special Research Troop
233116	Elite Outrider of the Special Research Troop
233117	Attack Officer of the Special Research Troop
233118	Necromancer of the Special Research Troop
233119	Elite Assassin of the Special Research Troop
233120	Elite Sorcerer of the Special Research Troop
233121	Elite Military Musician of the Special Research Troop
233122	Elite Scout of the Special Research Troop
233123	Attacker of the Special Research Troop
233124	Elite Assassin of the Special Research Troop
233125	Elite Guard of the Special Research Troop
233126	Elite Guardian Warrior
233127	Elite Guardian Foot Soldier
233128	Elite Guardian Healer
233129	Elite Archon Warrior
233130	Elite Archon Foot Soldier
233131	Elite Archon Healer
233132	Elite Guardian Warrior
233133	Elite Guardian Sorcerer
233134	Elite Guardian Medic
233135	Elite Archon Warrior
233136	Elite Archon Sorcerer
233137	Elite Archon Medic
233138	Dakuki Peon
233139	Relic Clodworm
233140	Relic Klaw
233141	Siege Cannon of the Grave Robbers
233142	Firmly Locked Gate
233143	Trained Pluma
233144	Lively Manduri
233145	Kobold Clown
233146	MuMu Clown
233147	Makekike
233148	Trained Pluma
233149	Malicious Manduri
233150	Starved Tiger
233151	Large-ear Mammoth
233152	Assistant Tamer
233153	Bibaroka
233154	Trained Pluma
233155	Lively Manduri
233156	Kobold Clown
233157	MuMu Clown
233158	Malicious Manduri
233159	Starved Tiger
233160	Assistant Tamer
233161	Rukibuki
233162	Rukibuki
233163	Id Test Subject of the Reians
233164	Id Test Subject of the Reians
233165	Id Test Subject of the Reians
233166	Id Test Subject of the Reians
233167	Id Test Subject of the Reians
233168	Id Test Subject of the Reians
233169	Id Test Subject of the Reians
233170	Id Test Subject of the Reians
233171	Id Test Subject of the Reians
233172	Id Test Subject of the Reians
233173	Id Test Subject of the Reians
233174	Id Test Subject of the Reians
233175	Id Test Subject of the Reians
233176	Id Test Subject of the Reians
233177	Coffin of the ancient Rune Tribe
233178	Coffin of the ancient Rune Tribe
233179	Coffin of the ancient Rune Tribe
233180	Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe
233181	Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe
233182	Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe
233183	Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe
233184	Fragile Vessel
233185	Fragile Vessel
233186	Fragile Vessel
233187	Solid Crag Rock
233188	Solid Crag Rock
233189	Entry to the Resting Place of Eternity
233190	Heavy Treasure Chest
233191	Heavy Treasure Chest
233192	Heavy Treasure Chest
233193	Drakan Lab Supervisor
233194	Liaison of the 71st Scout Troop
233195	Liaison of the 72nd Scout Troop
233196	Liaison of the 73rd Scout Troop
233197	Liaison of the 74th Scout Troop
233198	Liaison of the 75th Scout Troop
233199	Liaison of the 76th Scout Troop
233200	Liaison of the 77th Scout Troop
233201	Liaison of the 78th Scout Troop
233202	Liaison of the 79th Scout Troop
233203	Liaison of the 80th Scout Troop
233204	Liaison of the 81st Scout Troop
233205	Liaison of the 82nd Scout Troop
233206	Liaison of the 83rd Scout Troop
233207	Liaison of the 84th Scout Troop
233208	Liaison of the 85th Scout Troop
233209	Liaison of the 86th Scout Troop
233210	Liaison of the 87th Scout Troop
233211	Liaison of the 88th Scout Troop
233212	Liaison of the 89th Scout Troop
233213	Messenger of the 71st Search Party
233214	Messenger of the 72nd Search Party
233215	Messenger of the 73rd Search Party
233216	Messenger of the 74th Search Party
233217	Messenger of the 75th Search Party
233218	Messenger of the 76th Search Party
233219	Messenger of the 77th Search Party
233220	Messenger of the 78th Search Party
233221	Messenger of the 79th Search Party
233222	Messenger of the 80th Search Party
233223	Messenger of the 81st Search Party
233224	Messenger of the 82nd Search Party
233225	Messenger of the 83rd Search Party
233226	Messenger of the 84th Search Party
233227	Messenger of the 85th Search Party
233228	Messenger of the 86th Search Party
233229	Messenger of the 87th Search Party
233230	Messenger of the 88th Search Party
233231	Messenger of the 89th Search Party
233232	Emergency Liaison Officer of the 71st Vanguard
233233	Emergency Liaison Officer of the 72nd Vanguard
233234	Emergency Liaison Officer of the 73rd Vanguard
233235	Emergency Liaison Officer of the 74th Vanguard
233236	Emergency Liaison Officer of the 75th Vanguard
233237	Emergency Liaison Officer of the 76th Vanguard
233238	Emergency Liaison Officer of the 77th Vanguard
233239	Emergency Liaison Officer of the 78th Vanguard
233240	Emergency Liaison Officer of the 79th Vanguard
233241	Emergency Liaison Officer of the 80th Vanguard
233242	Emergency Liaison Officer of the 81st Vanguard
233243	Emergency Liaison Officer of the 82nd Vanguard
233244	Emergency Liaison Officer of the 83rd Vanguard
233245	Emergency Liaison Officer of the 84th Vanguard
233246	Emergency Liaison Officer of the 85th Vanguard
233247	Emergency Liaison Officer of the 86th Vanguard
233248	Emergency Liaison Officer of the 87th Vanguard
233249	Emergency Liaison Officer of the 88th Vanguard
233250	Emergency Liaison Officer of the 89th Vanguard
233251	Trained Mammoth
233252	Treasure Chest of the Hall of Knowledge
233253	Raging Head Researcher Notius
233254	Mad Head Researcher Notius
233255	Gate Sentry Slurt
233256	Inspection Officer Obanuka
233257	Inspection Officer Sayahum
233258	Dark Devourer Derakanak
233259	Fast Id Resonator
233260	Ambusher of the 44th Raider Squad
233261	Strategist of the 44th Occupation Squad
233262	Warden of the 40th Spy Squad
233263	Researcher of the 40th Spy Squad
233264	Magus of the 40th Spy Squad
233265	Legate of the 40th Spy Squad
233266	Drakan Lab Supervisor
233267	Flame Beast
233268	Flamemaster Marabata
233269	Electric Generator
233270	Propulsion Destroyer
233271	Macunbello
233272	Yukona the Purifier of Darkness
233273	Chest of Experiment Equipment
233274	Chest of Experiment Equipment
233275	Chest of Experiment Equipment
233276	Bodyguard of the 43rd Army's Infiltration Squad
233277	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
233278	Small Aether Cannon
233279	Furious Barukan
233280	Raging Barukan
233281	Informant Pomash
233282	Magic Expert Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop
233283	Archmage Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop
233284	Soldier of the 43rd Army's Infiltration Squad
233285	Blade Master of the 40th Army
233286	Blade Master of the 40th Army
233287	Usable Kamar Common Artillery
233288	Sniper of the Hyperion Reinforcements
233289	Sorcerer of the Hyperion Reinforcements
233290	Sniper of the Hyperion Reinforcements
233291	Sorcerer of the Hyperion Reinforcements
233292	Assaulter of the Hyperion Reinforcements
233293	Cutthroat of the Hyperion Reinforcements
233294	Healer of the Hyperion Defence
233295	Defender of the Hyperion Reinforcements
233296	Mage of the Hyperion Reinforcements
233297	Assaulter of the Hyperion Reinforcements
233298	Cutthroat of the Hyperion Reinforcements
233299	Healer of the Hyperion Defence
233300	Defender of the Hyperion Reinforcements
233301	Mage of the Hyperion Reinforcements
233302	Furious Aradel
233303	Vengeful Ruanan
233304	Resentful Isran
233305	Hateful Sorodus
233306	Inspector Chardu
233307	Inspector Avanoha
233308	Inspector Pijagan
233309	43rd Siege Troop Ambusher
233310	43rd Siege Troop Cavalry
233311	43rd Siege Troop Raider
233312	43rd Siege Troop Landing Site Healer
233313	43rd Siege Troop Fighter
233314	Elite Protector of the 43rd Siege Troop
233315	Elite Landing Site Sniper
233316	Supplies Commander Ranodim
233317	Supplies Commander Ranodim
233318	Contaminated Vivel
233319	Recapture Scout of the Reserve Unit
233320	Iron Barrier
233321	Governor Varga of the Occupation Squad
233322	Governor Varga of the Occupation Squad
233323	Governor Varga of the Occupation Squad
233324	Vice Captain of the 44th Occupation Squad
233325	Vice Captain of the 44th Occupation Squad
233326	Vice Captain of the 44th Occupation Squad
233327	Temporary Commander Palenon
233328	Temporary Commander Crispin
233329	Temporary Commander Palenon
233330	Temporary Commander Crispin
233331	Battering ram for breaking down the gate
233332	None
233333	Attacker of the 40th Army's Sauro Elite
233334	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
233335	Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite
233336	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
233337	Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite
233338	Tamer of the 40th Army's Sauro Elite
233339	Sniper of the 40th Army's Sauro Elite
233340	Sauro Bodyguard of the 40th Army
233341	Sauro Scout of the 40th Army
233342	Aether Cannon of the War Depot
233343	Exploding Sauro Beetle Larva
233344	Disabled Generator at the North Post
233345	Disabled Generator at the South Post
233346	Disabled Generator at the Defence Post
233347	Drakan Fighter
233348	Drakan Assassin
233349	Drakan Patrol
233350	Drakan Battle Mage
233351	Drakan Medic
233352	Drakan Legate
233353	Drakan Patrol
233354	Drakan Magus
233355	Drakan Surgeon
233356	Drakan Slayer
233357	Drakan Scout Leader
233358	Drakan High Magus
233359	Drakan Surgeon
233360	Drakan Guard
233361	Drakan Guard
233362	Supervisor Chitan
233363	Chief Navigator Adhari
233364	Assistant Navigator Kurta
233365	Vice Gun Captain Faniran
233366	Gun Captain Pahala
233367	Vice Air Captain Lukar
233368	Air Captain Misalus
233369	Engineer Tapisha
233370	First Mate Angira
233371	Captain Anusa
233372	Boatman Kujaran
233373	Brutal Kushanat
233374	Supply Captain Marahane
233375	Quartermaster Gashar
233376	Gate Sentry Fajad
233377	Gigantic Udara
233378	Master at Arms Vandukar
233379	Auditor Zhantri
233380	Supreme Healer Tagnu
233381	Blade Terror Ukahim
233382	Staff Officer Syaroka
233383	Supreme Healer Tagnu
233384	Blade Terror Ukahim
233385	Staff Officer Syaroka
233386	None
233387	None
233388	Attacker of the Mercenary Troop
233389	Attacker of the Special Research Troop
233390	Elite Sorcerer of the Mercenary Troop
233391	Tomb Entrance Key Box
233392	Guardian Warrior
233393	Guardian Sorcerer
233394	Guardian Medic
233395	Archon Warrior
233396	Archon Sorcerer
233397	Archon Medic
233398	Elite Guardian Warrior
233399	Elite Guardian Foot Soldier
233400	Elite Guardian Healer
233401	Elite Archon Warrior
233402	Elite Archon Foot Soldier
233403	Elite Archon Healer
233404	Elite Guardian Warrior
233405	Elite Guardian Sorcerer
233406	Elite Guardian Medic
233407	Elite Archon Warrior
233408	Elite Archon Sorcerer
233409	Elite Archon Medic
233410	Sentry of the Special Research Troop
233411	Assaulter of the Mercenary Troop
233412	Assaulter of the Mercenary Troop
233413	Assaulter of the Mercenary Troop
233414	Guard of the Special Research Troop
233415	Outrider of the Mercenary Troop
233416	Reinforcements of the Mercenary Troop
233417	Outrider of the Special Research Troop
233418	Elite Outrider of the Mercenary Troop
233419	Attack Officer of the Special Research Troop
233420	Attack Officer of the Special Research Troop
233421	Elite Outrider of the Special Research Troop
233422	Attacker of the Mercenary Troop
233423	Elite Assassin of the Special Research Troop
233424	Elite Guard of the Mercenary Troop
233425	Elite Guard of the Mercenary Troop
233426	Guard of the Special Research Troop
233427	Relic Vivel
233428	Elite Guard of the Special Research Troop
233429	Attacker of the Mercenary Troop
233430	Attacker of the Mercenary Troop
233431	Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite
233432	Strategist of the 40th Army's Sauro Elite
233433	Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
233434	Medic of the 40th Army's Sauro Elite
233435	Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite
233436	Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite
233437	Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite
233438	Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite
233439	Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite
233440	Reinforcements of the Mercenary Troop
233441	Reinforcements for the Special Research Troop
233442	Shield Guard of the Mercenary Troop
233443	Elite Scout of the Special Research Troop
233444	Elite Scout of the Mercenary Troop
233445	Elite Scout of the Special Research Troop
233446	Shield Guard of the Mercenary Troop
233447	Solid Crag Rock
233448	Solid Crag Rock
233449	Trained Pluma
233450	Lively Manduri
233451	Kobold Clown
233452	MuMu Clown
233453	Makekike
233454	Trained Pluma
233455	Malicious Manduri
233456	Starved Tiger
233457	Big-eared Mammoth
233458	Assistant Tamer
233459	Bibaroka
233460	Trained Pluma
233461	Lively Manduri
233462	Kobold Clown
233463	MuMu Clown
233464	Malicious Manduri
233465	Starved Tiger
233466	Assistant Tamer
233467	Rukibuki
233468	Rukibuki
233469	Performing Mammoth
233470	Elite Guardian Captain of the Special Research Troop
233471	Elite Sentry of the Special Research Troop
233472	Sentry of the Special Research Troop
233473	Beritra Barricade Guard
233474	Magus of the Shield Troop at the Defence Post
233475	Legate of the Shield Troop at the Defence Post
233476	Ambusher of the Shield Troop at the Defence Post
233477	Delegate Officer of the Shield Troop at the Defence Post
233478	Magus of the Shield Troop at the North Post
233479	Legate of the Shield Troop at the North Post
233480	High Magus of the Shield Troop at the North Post
233481	Legate of the Shield Troop at the South Post
233482	Ambusher of the Shield Troop at the South Post
233483	Tank Leader of the Shield Troop at the South Guard Post
233484	Magus of the Shield Troop at the Guard Post
233485	Legate of the Shield Troop at the Guard Post
233486	Ambusher of the Shield Troop at the Guard Post
233487	Delegate Officer of the Shield Troop at the Guard Post
233488	Pearlscale Snuffler
233489	Lightningfoot Taiga
233490	Armour Officer of the Abrahn Attack Squad
233491	Captain Abrahn
233492	Delegate Officer of the Zephyr Daevas
233493	Delegate Officer of the Nightfall Archons
233494	Centurion Iskanda
233495	Centurion Prodi
233496	Katalam Vivel
233497	Ambusher of the Asmodian Defence Squad
233498	Commander of the 2nd Asmodian Supply Base
233499	Commander of the Asmodian War Depot
233500	Commander of the 1st Asmodian Supply Base
233501	Commander of the Asmodian Artillery Post
233502	Commander of the 1st Asmodian Guard Post
233503	Commander of the 2nd Asmodian Guard Post
233504	Asmodian Refuge Commander
233505	Commander of the Asmodian Training Grounds
233506	Commander of the 1st Asmodian Headquarters
233507	Commander of the 2nd Asmodian Headquarters
233508	Triaris of the Asmodian Defence Squad
233509	Asmodian Statue of Protection
233510	Asmodian Supply Box
233511	Asmodian Supply Box
233512	Asmodian Supply Box
233513	Asmodian Supply Box
233514	Asmodian Supply Box
233515	Asmodian Supply Box
233516	Asmodian Supply Box
233517	Ambusher of the Elyos Occupation Troop
233518	Commander of the 2nd Elyos Supply Base
233519	Elyos War Depot Commander
233520	Commander of the 1st Elyos Supply Base
233521	Commander of the Elyos Artillery Post
233522	Commander of the 1st Elyos Guard Post
233523	Commander of the 2nd Elyos Guard Post
233524	Elyos Refuge Commander
233525	Commander of the Elyos Training Grounds
233526	Commander of the 1st Elyos Headquarters
233527	Commander of the 2nd Elyos Headquarters
233528	Triaris of the Elyos Occupation Troop
233529	Elyos Statue of Protection
233530	Elyos Supply Box
233531	Elyos Supply Box
233532	Elyos Supply Box
233533	Elyos Supply Box
233534	Elyos Supply Box
233535	Elyos Supply Box
233536	Elyos Supply Box
233537	Cavalry Captain of the 43rd Conquest Squad
233538	Auxiliary Siege Tank
233539	Reserve Artillery
233540	Reserve Field Artillery
233541	Scout of the 43rd Conquest Squad
233542	Auxiliary Flame Tank
233543	Ambusher of the 43rd Conquest Squad
233544	Supreme Commander Pashid
233545	Artillery of the 43rd Army
233546	Field Artillery of the 43rd Army
233547	Summoner Captain of the 43rd Conquest Squad
233548	Protector of the 43rd Conquest Squad
233549	Guard of the 43rd Conquest Squad
233550	Commander of the 43rd Army's 2nd Supply Base
233551	Commander of the 43rd Army's War Depot
233552	Commander of the 43rd Army's 1st Supply Base
233553	Commander of the 43rd Army's Artillery Post
233554	Commander of the 43rd Army's 1st Guard Post
233555	Commander of the 43rd Army's 2nd Guard Post
233556	Commander of the 43rd Army's Refuge
233557	Commander of the 43rd Army's Training Grounds
233558	Commander of the 43rd Army's 1st Headquarters
233559	Commander of the 43rd Army's 2nd Headquarters
233560	Triaris of the 43rd Conquest Squad
233561	Cavalryman of the 43rd Conquest Squad
233562	Net Cannon of the 43rd Army
233563	Hangar Supplies of the 43rd Army
233564	Inner Fortress Wall
233565	Destructible Fortress Wall
233566	Postern gate to the Canal
233567	Main entrance to the Canal
233568	Right Gate
233569	Left Gate
233570	0
233571	0
233572	0
233573	0
233574	0
233575	0
233576	0
233577	0
233578	0
233579	0
233580	0
233581	0
233582	0
233583	0
233584	0
233585	0
233586	0
233587	0
233588	0
233589	0
233590	Abrahn Assassin
233591	Baranath Legionary
233592	Baranath Trooper
233593	Baranath Patrol
233594	Baranath Healer
233595	Baranath Moloch
233596	Baranath Skull Cracker
233597	Baranath Ranged Fighter
233598	Baranath Medic
233599	Baranath Armourer
233600	Baranath Blade Legate
233601	Baranath Legate
233602	Baranath Healer Legate
233603	Baranath Scourge
233604	Baranath Serpentguard
233605	Baranath Sorcerer
233606	Baranath Fleshmender
233607	Baranath Ruinfighter
233608	Baranath Marauder
233609	Baranath Ruinmage
233610	Baranath Judge
233611	Baranath Bodyguard
233612	Baranath Conqueror
233613	Baranath Archmage
233614	Baranath Bloodhealer
233615	Baranath Praetor
233616	Baranath Searcher
233617	Baranath Controller
233618	Baranath Bonegrinder
233619	Baranath Apone
233620	Baranath Blademaster
233621	Baranath Arcanist
233622	Baranath Preacher
233623	Baranath Relentless
233624	Baranath Fearblade
233625	Baranath Sartip
233626	Baranath Supreme Healer
233627	Treasurer Wasukani
233628	Treasurer Baruna
233629	Treasurer Matazawa
233630	Treasurer Hittite
233631	Ebonlord Arknamium
233632	Weakened Krotan Lord
233633	Raging Krotan Lord
233634	Baranath Attacker
233635	Baranath Ambusher
233636	Baranath Guard
233637	Baranath Geomancer
233638	Baranath Bloodclaw
233639	Baranath Shadowfighter
233640	Baranath Sharpeye
233641	Baranath Templar
233642	Baranath Herald
233643	Baranath Berserker
233644	Baranath Death Bow
233645	Baranath Sargord
233646	Baranath Bloodmaster
233647	Baranath Dragoner
233648	Baranath Manipulator
233649	Baranath Priest
233650	Baranath Deathfighter
233651	Baranath Darkblade
233652	Baranath Majuri
233653	Baranath Cleric
233654	Baranath Keeper
233655	Baranath Deathmaster
233656	Baranath High Mage
233657	Baranath Acolyte
233658	Baranath Soldier
233659	Baranath Shadowblade
233660	Baranath War Mage
233661	Baranath Medic Officer
233662	Baranath Centurion
233663	Baranath Wildling
233664	Baranath Cursedealer
233665	Baranath Darkshaman
233666	Baranath Blade Captain
233667	Baranath Havildar
233668	Baranath Esfor
233669	Baranath Fleshmender
233670	Treasurer Darmaraja
233671	Treasurer Swaraja
233672	Treasurer Chandra
233673	Treasurer Dragagh
233674	Ebonlord Nukuam
233675	Weakened Kysis Duke
233676	Raging Kysis Duke
233677	Baranath Fighter
233678	Baranath Spy
233679	Baranath Sniper
233680	Baranath Bloodbinder
233681	Baranath Darkfighter
233682	Baranath Darkscout
233683	Baranath Darkarcher
233684	Baranath Darkmedic
233685	Baranath Blade Captain
233686	Baranath Battle Leader
233687	Baranath Sniper Captain
233688	Baranath Medic Captain
233689	Baranath Warrior Guard
233690	Baranath Strike Soldier
233691	Baranath Shaman
233692	Baranath Doctor
233693	Baranath Maimer
233694	Baranath Headhunter
233695	Baranath Necromancer
233696	Baranath Nightpriest
233697	Baranath Deathdealer
233698	Baranath Protector
233699	Baranath High Shaman
233700	Baranath Chief Doctor
233701	Baranath Slayer
233702	Baranath Search Officer
233703	Baranath High Magus
233704	Baranath Miracle Healer
233705	Baranath Pilus
233706	Baranath Tessaurus
233707	Baranath Evocatus
233708	Baranath Discentus
233709	Baranath Majora
233710	Baranath Tribunus
233711	Baranath Quaestor
233712	Baranath Head Medic
233713	Treasurer Karpasha
233714	Treasurer Pasikar
233715	Treasurer Subatita
233716	Treasurer Mahirwa
233717	Ebonlord Vershinak
233718	Weakened General of the Miren Guardians
233719	Raging Miren Prince
233720	Fighter of the 43rd Destruction Squad
233721	Assassin of the 43rd Destruction Squad
233722	Magus of the 43rd Destruction Squad
233723	Cavalryman of the 43rd Destruction Squad
233724	Healer of the 43rd Destruction Squad
233725	Volunteer of the 43rd Destruction Squad
233726	Cannoneer of the 43rd Destruction Squad
233727	Military Musician of the 43rd Destruction Squad
233728	Destroyer of the 43rd Destruction Squad
233729	Ambusher of the 43rd Destruction Squad
233730	Battle Mage of the 43rd Destruction Squad
233731	Elite Cavalryman of the 43rd Destruction Squad
233732	Life Protector of the 43rd Destruction Squad
233733	Elite Reinforcements of the 43rd Destruction Squad
233734	Elite Cannoneer of the 43rd Destruction Squad
233735	Elite Military Musician of the 43rd Destruction Squad
233736	Legate of the 43rd Destruction Squad
233737	Elite Soldier of the 43rd Destruction Squad
233738	Necromancer of the 43rd Destruction Squad
233739	Surgeon of the 43rd Destruction Squad
233740	Dynatum Prototype
233741	Artillery of the 43rd Army
233742	Artillery of the 43rd Army
233743	Artillery of the 43rd Army
233744	Artillery of the 43rd Army
233745	Artillery of the 43rd Army
233746	Field Artillery of the 43rd Army
233747	Field Artillery of the 43rd Army
233748	Field Artillery of the 43rd Army
233749	Field Artillery of the 43rd Army
233750	Baranath Legionary
233751	Baranath Trooper
233752	Baranath Patrol
233753	Baranath Healer
233754	Baranath Moloch
233755	Baranath Skull Cracker
233756	Baranath Ranged Fighter
233757	Baranath Medic
233758	Baranath Scourge
233759	Baranath Serpentguard
233760	Baranath Sorcerer
233761	Baranath Fleshmender
233762	Baranath Ruinfighter
233763	Baranath Marauder
233764	Baranath Ruinmage
233765	Baranath Judge
233766	Baranath Legionary
233767	Baranath Trooper
233768	Baranath Patrol
233769	Baranath Healer
233770	Baranath Moloch
233771	Baranath Skull Cracker
233772	Baranath Ranged Fighter
233773	Baranath Medic
233774	Baranath Scourge
233775	Baranath Serpentguard
233776	Baranath Sorcerer
233777	Baranath Fleshmender
233778	Baranath Ruinfighter
233779	Baranath Marauder
233780	Baranath Ruinmage
233781	Baranath Judge
233782	Baranath Attacker
233783	Baranath Ambusher
233784	Baranath Guard
233785	Baranath Geomancer
233786	Baranath Bloodclaw
233787	Baranath Shadowfighter
233788	Baranath Sharpeye
233789	Baranath Templar
233790	Baranath Bloodmaster
233791	Baranath Dragoner
233792	Baranath Manipulator
233793	Baranath Priest
233794	Baranath Deathfighter
233795	Baranath Darkblade
233796	Baranath Majuri
233797	Baranath Cleric
233798	Baranath Attacker
233799	Baranath Ambusher
233800	Baranath Guard
233801	Baranath Geomancer
233802	Baranath Bloodclaw
233803	Baranath Shadowfighter
233804	Baranath Sharpeye
233805	Baranath Templar
233806	Baranath Bloodmaster
233807	Baranath Dragoner
233808	Baranath Manipulator
233809	Baranath Priest
233810	Baranath Deathfighter
233811	Baranath Darkblade
233812	Baranath Majuri
233813	Baranath Cleric
233814	Baranath Fighter
233815	Baranath Spy
233816	Baranath Sniper
233817	Baranath Bloodbinder
233818	Baranath Darkfighter
233819	Baranath Darkscout
233820	Baranath Darkarcher
233821	Baranath Darkmedic
233822	Baranath Warrior Guard
233823	Baranath Strike Soldier
233824	Baranath Shaman
233825	Baranath Doctor
233826	Baranath Maimer
233827	Baranath Headhunter
233828	Baranath Necromancer
233829	Baranath Nightpriest
233830	Baranath Fighter
233831	Baranath Spy
233832	Baranath Sniper
233833	Baranath Bloodbinder
233834	Baranath Darkfighter
233835	Baranath Darkscout
233836	Baranath Darkarcher
233837	Baranath Darkmedic
233838	Baranath Warrior Guard
233839	Baranath Strike Soldier
233840	Baranath Shaman
233841	Baranath Doctor
233842	Baranath Maimer
233843	Baranath Headhunter
233844	Baranath Necromancer
233845	Baranath Nightpriest
233846	Elyos Templar Helper
233847	Elyos Clerical Helper
233848	Elyos Sorcerer Helper
233849	Asmodian Templar Helper
233850	Asmodian Clerical Helper
233851	Asmodian Sorcerer Helper
233852	Strange Shulack
233853	Shady Shulack
233854	Suspicious Shulack
233855	Suspicious Shulack
233856	Beritra Barricade
233857	Soldier of 43rd Destruction Squad
233858	Reinforcements of the 43rd Destruction Squad
233859	Captain Abrahn
233860	Inspection Officer of the 45th Army
233861	Vitusa, Staff Officer of the 45th Army
233862	Dragonbound Guard Post Warrior
233863	Dragonbound Guard Post Guardian
233864	Frost Parasite
233865	Bakuram, Staff Officer of the 45th Army
233866	Dragonbound Warrior of Mitrakand
233867	Dragonbound Guardian of Mitrakand
233868	Supply Officer of the 40th Army
233869	Protector of the Spring
233870	Protector of the Heart of Fissure
233871	Tursin Defender
233872	Fighter of the 45th Army
233873	Kadasha, Slayer of the 45th Army
233874	Black Claw Guard
233875	Assaulter of the 45th Army
233876	Tabash, Attack Officer of the 45th Army
233877	Icaronix the Traitor
233878	Tarbana, Captain of the 45th Army
233879	Garkhan, Captain of the 45th Army
233880	Exploding Beetle of the 43rd Destruction Squad
233881	Detonator of the 43rd Destruction Squad
233882	Looter of the 43rd Destruction Squad
233883	Infiltrator of the 43rd Destruction Squad
233884	Brigade General Masra
233885	Defender of the 45th Army
233886	Guard of the 45th Army
233887	Senior Baruna Researcher
233888	Research Laboratory Body Guard
233889	Research Laboratory Body Guard
233890	Research Laboratory Body Guard
233891	Tesinon Guard
233892	Undead Striking Tog
233893	Aggressive Leowasp
233894	Captured Skurv Healer
233895	Ashulagen Defence Laboratory
233896	Baruna Bomber Queen
233897	Bomber of the 55th Unit
233898	Unpredictable Belsagos
233899	None
233900	Woodland Rynoce
233901	Millennium Ginseng
233902	Crowned Myutis
233903	Black Branch Agrint
233904	Treacherous Swamp Gnarl
233905	Akaron Dionae
233906	Sawtooth Frillneck
233907	Forest Pluma
233908	Shaggy Mane Mosbear
233909	Legionary of the 45th Raider Squad
233910	Legionary of the 45th Raider Squad
233911	Scout of the 45th Raider Squad
233912	Battle Mage of the 45th Raider Squad
233913	Battle Mage of the 45th Raider Squad
233914	Booster of the 45th Raider Squad
233915	Booster of the 45th Raider Squad
233916	Mane Malodor
233917	Deep Swamp Waterworm
233918	Wandering Ancient Water Spirit
233919	Coral Slime
233920	Redclaw Potcrab
233921	Popoku Robber
233922	Popoku Robber
233923	Popoku Healer
233924	Popoku Healer
233925	Popoku Shaman
233926	Popoku Shaman
233927	Popoku Raider
233928	Popoku Raider
233929	Chapir Raider
233930	Chapir Raider
233931	Chapir Healer
233932	Chapir Healer
233933	Chapir Shaman
233934	Chapir Shaman
233935	Chapir Attacker
233936	Chapir Attacker
233937	Akaron Airon
233938	Contaminated Swamp Mudthorn
233939	Watchful Rotron
233940	Silk Comb Pluma
233941	Wandering Flavi
233942	Stately Fladia
233943	Forest Caltrops
233944	Plateau Ettin
233945	Stoneskull Crestlich
233946	Brownbristle Gorgon
233947	Poisonous Tail Sting Scolopen
233948	Crimson Oculis
233949	Highland Snuffler
233950	Redclaw Rosco
233951	Leaf Manduri Beater
233952	Leaf Manduri Thrower
233953	Aggressive Basin Kaliv
233954	Tiamat Bloodwing
233955	Mane Basin Worg
233956	Shadow Crynac
233957	Legionary
233958	Legionary
233959	Legionary
233960	Legionary
233961	Legionary
233962	Archon Legionary
233963	Archon Legionary
233964	Archon Legionary
233965	Archon Legionary
233966	Archon Legionary
233967	Drakan Legionary
233968	Drakan Legionary
233969	Drakan Legionary
233970	Drakan Legionary
233971	Drakan Legionary
233972	Elite Drakan Legionary
233973	Elite Drakan Legionary
233974	Elite Drakan Legionary
233975	Elite Drakan Legionary
233976	Elite Drakan Legionary
233977	Elite Drakan Legionary
233978	Elite Drakan Legionary
233979	Elite Guardian Legionary
233980	Elite Guardian Legionary
233981	Elite Guardian Legionary
233982	Elite Guardian Legionary
233983	Elite Guardian Legionary
233984	Elite Guardian Legionary
233985	Elite Guardian Legionary
233986	Elite Archon Legionary
233987	Elite Archon Legionary
233988	Elite Archon Legionary
233989	Elite Archon Legionary
233990	Elite Archon Legionary
233991	Elite Archon Legionary
233992	Elite Archon Legionary
233993	LDF5_Fortress_A_Worg_65_An
233994	LDF5_Fortress_A_Funkler_65_n
233995	LDF5_Fortress_A_Cellatu_65_An
233996	LDF5_Fortress_A_Arachna_65_An
233997	Armoured Starturtle
233998	LDF5_Fortress_A_Coral-Slime_65_An
233999	LDF5_Fortress_A_Crynac_65_An
234000	LDF5_Fortress_A_Crynac_Disguise_65_An
234001	LDF5_Fortress_A_BrandShamiron_65_An
234002	LDF5_Fortress_A_Ettin_65_An
234003	LDF5_Fortress_A_Flowerworm_65_An
234004	LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Gladiator_65_Ae
234005	LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Sorcerer_65_Ae
234006	LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Assassin_65_Ae
234007	LDF5_Fortress_B_Worg_65_An
234008	LDF5_Fortress_B_Funkler_65_n
234009	LDF5_Fortress_B_Sparkle Bomber_65_n
234010	LDF5_Fortress_B_Unicorn_65_An
234011	LDF5_Fortress_B_Unicorn_Fire_65_An
234012	LDF5_Fortress_B_maleStoneStatue_65_An
234013	LDF5_Fortress_B_femaleStoneStatue_Face_65_An
234014	LDF5_Fortress_B_ManduriFlames_65_An
234015	LDF5_Fortress_B_Flowerworm_65_An
234016	LDF5_Fortress_C_Bonedrake_65_An
234017	LDF5_Fortress_C_FireBeast_65_An
234018	LDF5_Fortress_C_Draky_65_n
234019	LDF5_Fortress_C_Bomber_65_An
234020	LDF5_Fortress_C_FireSpiritLv3_65_An
234021	LDF5_Fortress_C_FlameAmpha_65_An
234022	LDF5_Fortress_C_maleStoneStatue_65_An
234023	LDF5_Fortress_C_femaleStoneStatue_F_65_An
234024	LDF5_Fortress_D_FlameShadow_65_An
234025	LDF5_Fortress_D_FireBeast_65_An
234026	LDF5_Fortress_D_SparkleBomber_65_n
234027	LDF5_Fortress_D_LavaPetrahulk_65_An
234028	LDF5_Fortress_D_Wasp_65_An
234029	LDF5_Fortress_D_Saam_65_An
234030	LDF5_Fortress_D_maleStoneStatue_65_An
234031	LDF5_Fortress_D_femaleStoneStatue_65_An
234032	Legate of the Northern Conquest Squad
234033	Legate of the Northern Occupation Troop
234034	Legate of the Northern Defence Squad
234035	Legate of the Southern Conquest Squad
234036	Legate of the Southern Occupation Troop
234037	Legate of the Southern Defence Squad
234038	Battle Commander of the Northern Conquest Squad
234039	Battle Commander of the Northern Occupation Troop
234040	Battle Commander of the Northern Defence Squad
234041	Battle Commander of the Southern Conquest Squad
234042	Battle Commander of the Southern Occupation Troop
234043	Battle Commander of the Southern Defence Squad
234044	Protector of the Northern Conquest Squad
234045	Protector of the Northern Occupation Troop
234046	Protector of the Northern Defence Squad
234047	Warrior of the Northern Conquest Squad
234048	Warrior of the Northern Occupation Troop
234049	Warrior of the Northern Defence Squad
234050	Searcher of the Northern Conquest Squad
234051	Searcher of the Northern Occupation Troop
234052	Searcher of the Northern Defence Squad
234053	Soldier of the Northern Conquest Squad
234054	Soldier of the Northern Occupation Troop
234055	Soldier of the Northern Defence Squad
234056	Surgeon of the Northern Conquest Squad
234057	Surgeon of the Northern Occupation Troop
234058	Surgeon of the Northern Defence Squad
234059	Protector of the Southern Conquest Squad
234060	Protector of the Southern Occupation Troop
234061	Protector of the Southern Defence Squad
234062	Warrior of the Southern Conquest Squad
234063	Warrior of the Southern Occupation Troop
234064	Warrior of the Southern Defence Squad
234065	Searcher of the Southern Conquest Squad
234066	Searcher of the Southern Occupation Troop
234067	Searcher of the Southern Defence Squad
234068	Soldier of the Southern Conquest Squad
234069	Soldier of the Southern Occupation Troop
234070	Soldier of the Southern Defence Squad
234071	Surgeon of the Southern Conquest Squad
234072	Surgeon of the Southern Occupation Troop
234073	Surgeon of the Southern Defence Squad
234074	High Templar of the Northern Conquest Squad
234075	High Templar of the Northern Occupation Troop
234076	High Templar of the Northern Defence Squad
234077	Slayer of Northern Conquest Squad
234078	Slayer of the Northern Occupation Troop
234079	Slayer of the Northern Defence Squad
234080	Special Search Officer of the Northern Conquest Squad
234081	Special Search Officer of the Northern Occupation Troop
234082	Special Search Officer of the Northern Defence Squad
234083	Special Staff Officer of the Northern Conquest Squad
234084	Special Staff Officer of the Northern Occupation Troop
234085	Special Staff Officer of the Northern Defence Squad
234086	Special Healer Officer of the Northern Conquest Squad
234087	Special Healer Officer of the Northern Occupation Troop
234088	Special Healer Officer of the Northern Defence Squad
234089	High Templar of the Southern Conquest Squad
234090	High Templar of the Southern Occupation Troop
234091	High Templar of the Southern Defence Squad
234092	Slayer of Southern Conquest Squad
234093	Slayer of the Southern Occupation Troop
234094	Slayer of the Southern Defence Squad
234095	Special Search Officer of the Southern Conquest Squad
234096	Special Search Officer of the Southern Occupation Troop
234097	Special Search Officer of the Southern Defence Squad
234098	Special Staff Officer of the Southern Conquest Squad
234099	Special Staff Officer of the Southern Occupation Troop
234100	Special Staff Officer of the Southern Defence Squad
234101	Special Healer Officer of the Southern Conquest Squad
234102	Special Healer Officer of the Southern Occupation Troop
234103	Special Healer Officer of the Southern Defence Squad
234104	Trapper of the Northern Conquest Squad
234105	Trapper of the Northern Occupation Troop
234106	Trapper of the Northern Search Party
234107	Trapper of the Southern Conquest Squad
234108	Trapper of the Southern Scout Troop
234109	Trapper of the Southern Defence Squad
234110	Warrior of the Northern Vanguard
234111	Warrior of the Northern Scout Troop
234112	Warrior of the Northern Search Party
234113	Searcher of the Northern Vanguard
234114	Searcher of the Northern Scout Troop
234115	Searcher of the Northern Search Party
234116	Soldier of the Northern Vanguard
234117	Soldier of the Northern Scout Troop
234118	Soldier of the Northern Search Party
234119	Warrior of the Southern Vanguard
234120	Warrior of the Southern Scout Troop
234121	Warrior of the Southern Search Party
234122	Searcher of the Southern Vanguard
234123	Searcher of the Southern Scout Troop
234124	Searcher of the Southern Search Party
234125	Soldier of the Southern Vanguard
234126	Soldier of the Southern Scout Troop
234127	Soldier of the Southern Search Party
234128	Defence Commander of the Northern Scout Troop
234129	Defence Commander of the Northern Search Party
234130	Defence Commander of the Northern Vanguard
234131	Defence Commander of the Southern Scout Troop
234132	Defence Commander of the Southern Search Party
234133	Defence Commander of the Southern Scout Troop
234134	Protector Commander of the Northern Occupation Troop
234135	Protector Commander of the Northern Defence Squad
234136	Protector Commander of the Northern Conquest Squad
234137	Protector Commander of the Southern Occupation Troop
234138	Protector Commander of the Southern Defence Squad
234139	Protector Commander of the Southern Conquest Squad
234140	Special Attacker of the Northern Scout Troop
234141	Special Attacker of the Northern Search Party
234142	Special Attacker of the Northern Vanguard
234143	Special Attacker of the Southern Scout Troop
234144	Special Attacker of the Southern Search Party
234145	Special Attacker of the Southern Vanguard
234146	Id Resonator
234147	LDF5_Fortress_A_Brand_Shamiron_Jun named
234148	LDF5_Fortress_Arachna Dark_Jun named
234149	LDF5_Fortress_B_Hippogryph_Jun named
234150	LDF5_Fortress_B_Tayga_Dark_Jun named
234151	LDF5_Fortress_B_Manduri_Flames_Jun named
234152	LDF5_Fortress_C_Female_Jun named
234153	LDF5_Fortress_C_Male_Jun named
234154	LDF5_Fortress_C_Fire Spirit Level 3_Jun named
234155	LDF5_Fortress_C_DlameAmpha_Jun named
234156	LDF5_Fortress_C_FireBeast_Jun named
234157	LDF5_Fortress_D_FlameShadow_Jun named
234158	LDF5_Fortress_D_LavaPetrahulk_Jun named
234159	Longhorn Basin Baku
234160	Treacherous Wriggot
234161	Brownscale Ampha
234162	Battle Commander of the 90th Conquest Squad
234163	Legate of the Conquest Squad
234164	Battle Commander of the 91st Conquest Squad
234165	Legate of the Conquest Squad
234166	Battle Commander of the 92nd Conquest Squad
234167	Legate of the Conquest Squad
234168	Chapir Raider Commander
234169	Chapir Great Healer
234170	Chapir High Shaman
234171	Popoku Battle Commander
234172	Popoku Great Healer
234173	Popoku High Shaman
234174	Watchful Akaraz
234175	Feather Karm
234176	Restless Beragon
234177	Ironjaw Nutram
234178	Strange Shulack
234179	Shady Shulack
234180	Suspicious Shulack
234181	Suspicious Shulack
234182	Crimson Hump Lapilama
234183	Starshell Starturtle
234184	Elyos Tank
234185	Asmodian Tank
234186	Fighter of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234187	Sniper of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234188	Robber of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234189	Medic of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234190	Kunax the Slayer
234191	Jewel Airon
234192	Leader of the Jewel Airons
234193	Closed Door
234194	Treasure Chest of the Baruna Laboratory
234195	Treasure Chest of the Baruna Laboratory
234196	Legate of the 111th Occupation Troop
234197	Legate of the 112th Occupation Troop
234198	Legate of the 113th Occupation Troop
234199	Legate of the 114th Occupation Troop
234200	Legate of the 115th Occupation Troop
234201	Legate of the 111th Defence Squad
234202	Legate of the 112th Defence Squad
234203	Legate of the 113th Defence Squad
234204	Legate of the 114th Defence Squad
234205	Legate of the 115th Defence Squad
234206	Legate of the 121st Defence Squad
234207	Legate of the 122nd Defence Squad
234208	Legate of the 123rd Defence Squad
234209	Legate of the 124th Defence Squad
234210	Legate of the 125th Defence Squad
234211	Legate of the 121st Occupation Troop
234212	Legate of the 122nd Occupation Troop
234213	Legate of the 123rd Occupation Troop
234214	Legate of the 124th Occupation Troop
234215	Legate of the 125th Occupation Troop
234216	Drakan Special Assassin
234217	Guardian Assassin
234218	Archon Assassin
234219	Legate of the 45th Raider Squad
234220	Mage of the 45th Raider Squad
234221	Leader of the Akaron Gorgons
234222	Leader of the Highland Scolopen
234223	Leader of the Leaf Manduri
234224	Superb Starshell Starturtle
234225	Treacherous Forest Caltrops
234226	Wild Giant Fladia
234227	Captain of the Plateau Ettin
234228	Great Woodland Rynoce
234229	Assault Officer of the 45th Raider Squad
234230	Officer of the 45th Raider Squad
234231	Huge Mutant Klaw
234232	Great Forest Pluma
234233	Leader of the Shaggy Mane Mosbears
234234	Ancient Black Branch Agrint
234235	Big Akaron Dionae
234236	Large Wandering Fladia
234237	Leader of the Plateau Ettin
234238	Large Spring Rynoce
234239	Vengeful Kuranga
234240	Restless Karuz
234241	Fanatic Hoopapa
234242	Sleepless Maraz
234243	Red Fang Tagref
234244	Shaggy Mane Worg
234245	Burrowing Sylphen
234246	Scaled Aliote
234247	Oculis of Confusion
234248	Stiffmane Worg
234249	Rake Sylphen
234250	Dry Root Agrun
234251	Oculis of Hypnosis
234252	Windmane Worg
234253	Sap Sylphen
234254	Aggressive Ettin
234255	Bloodshade Arachna
234256	Oculis of Disenchantment
234257	Drakan Slayer of the 55th Unit
234258	Drakan Magus of the 55th Unit
234259	Drakan Blade Officer of the 55th Unit
234260	Raving Grisko
234261	Many-winged Sylphen
234262	Spiny Crynac
234263	Venomsac Crynac
234264	Bulb Oculis
234265	Brutal Grisko
234266	Glasswing Sylphen
234267	Roughbark Agrun
234268	Noxious Fog Oculis
234269	Stubborn Karnif
234270	Relic Sparkle
234271	Lamenting Nagolem
234272	Angry Nagolem
234273	Baying Grisko
234274	Hundred Day Sylphen
234275	Hungry Arachna
234276	Hideous Oculis
234277	Aggressive Karnif
234278	Soot Sparkle
234279	Lava Manduri Beater
234280	Ash Emphis
234281	C1_BomberQueen_65_An
234282	Flame Draky
234283	Roaring Fire Spirit
234284	Flame Drake
234285	Fire Emphis
234286	Ash Karnif
234287	Flame Draky
234288	Screaming Fire Spirit
234289	Flaming Mane Grisko
234290	Flaming Emphis
234291	Fire Ametgolem
234292	Smoke Sparkle
234293	Scorching Luciferin
234294	Ember Obscura
234295	Flash Sparkle
234296	Burned Ametgolem
234297	Unstable Luciferin
234298	Anoha Mugolem
234299	Screaming Arachna
234300	Karnif Leader
234301	Tyrant Fire Spirit
234302	Fear Emphis
234303	Emberlife Grisko
234304	Obscura Death Flame
234305	Proud Darock
234306	Keening Soril
234307	Minorda of Bitterness
234308	Searing Karnak
234309	Flamelord Ignin
234310	Boldon
234311	Grassland Larail
234312	Dubious Highland Grove
234313	Longhorn Cellatu
234314	Captain of the Guardian Patrol
234315	Captain of the Guardian Patrol
234316	Captain of the Guardian Patrol
234317	Captain of the Guardian Patrol
234318	Captain of the Guardian Patrol
234319	Captain of the Archon Patrol
234320	Captain of the Archon Patrol
234321	Captain of the Archon Patrol
234322	Captain of the Archon Patrol
234323	Captain of the Archon Patrol
234324	Legate of the 93rd Conquest Squad
234325	Legate of the 94th Conquest Squad
234326	Legate of the 95th Conquest Squad
234327	Legate of the 96th Conquest Squad
234328	Legate of the 97th Conquest Squad
234329	Legate of the 98th Conquest Squad
234330	Legate of the 99th Conquest Squad
234331	Legate of the 100th Conquest Squad
234332	Legate of the 91st Conquest Squad
234333	Legate of the 92nd Conquest Squad
234334	Legate of the 90th Conquest Squad
234335	Warrior of the 93rd Scout Troop
234336	Searcher of the 93rd Scout Troop
234337	Special Mage of the 93rd Scout Troop
234338	Warrior of the 93rd Search Party
234339	Searcher of the 93rd Search Party
234340	Special Mage of the 93rd Search Party
234341	Warrior of the 94th Scout Troop
234342	Searcher of the 94th Scout Troop
234343	Special Mage of the 94th Scout Troop
234344	Warrior of the 94th Search Party
234345	Searcher of the 94th Search Party
234346	Special Mage of the 94th Search Party
234347	Warrior of the 95th Scout Troop
234348	Searcher of the 95th Scout Troop
234349	Special Mage of the 95th Scout Troop
234350	Warrior of the 95th Search Party
234351	Searcher of the 95th Search Party
234352	Special Mage of the 95th Search Party
234353	Warrior of the 96th Scout Troop
234354	Searcher of the 96th Scout Troop
234355	Special Mage of the 96th Scout Troop
234356	Warrior of the 96th Search Party
234357	Searcher of the 96th Search Party
234358	Special Mage of the 96th Search Party
234359	Warrior of the 97th Scout Troop
234360	Searcher of the 97th Scout Troop
234361	Special Mage of the 97th Scout Troop
234362	Warrior of the 97th Search Party
234363	Searcher of the 97th Search Party
234364	Special Mage of the 97th Search Party
234365	Warrior of the 98th Scout Troop
234366	Searcher of the 98th Scout Troop
234367	Special Mage of the 98th Scout Troop
234368	Warrior of the 98th Search Party
234369	Searcher of the 98th Search Party
234370	Special Mage of the 98th Search Party
234371	Warrior of the 99th Scout Troop
234372	Searcher of the 99th Scout Troop
234373	Special Mage of the 99th Scout Troop
234374	Warrior of the 99th Search Party
234375	Searcher of the 99th Search Party
234376	Special Mage of the 99th Search Party
234377	Warrior of the 100th Scout Troop
234378	Searcher of the 100th Scout Troop
234379	Special Mage of the 100th Scout Troop
234380	Warrior of the 100th Search Party
234381	Searcher of the 100th Search Party
234382	Special Mage of the 100th Search Party
234383	Special Fighter of the 91st Scout Troop
234384	Special Hunter of the 91st Scout Troop
234385	Special Mage of the 91st Scout Troop
234386	Special Fighter of the 91st Search Party
234387	Special Hunter of the 91st Search Party
234388	Special Mage of the 91st Search Party
234389	Special Fighter of the 92nd Scout Troop
234390	Special Hunter of the 92nd Scout Troop
234391	Special Mage of the 92nd Scout Troop
234392	Special Fighter of the 92nd Search Party
234393	Special Hunter of the 92nd Search Party
234394	Special Mage of the 92nd Search Party
234395	Special Fighter of the 90th Scout Troop
234396	Special Hunter of the 90th Scout Troop
234397	Special Mage of the 90th Scout Troop
234398	Legionary
234399	Guardian Patrol
234400	Guardian Cadet
234401	Legionary
234402	Guardian Patrol
234403	Guardian Cadet
234404	Legionary
234405	Guardian Patrol
234406	Guardian Cadet
234407	Legionary
234408	Guardian Patrol
234409	Guardian Cadet
234410	Legionary
234411	Guardian Patrol
234412	Guardian Cadet
234413	Archon Legionary
234414	Archon Patrol
234415	Archon Cadet
234416	Archon Legionary
234417	Archon Patrol
234418	Archon Cadet
234419	Archon Legionary
234420	Archon Patrol
234421	Archon Cadet
234422	Archon Legionary
234423	Archon Patrol
234424	Archon Cadet
234425	Archon Legionary
234426	Archon Patrol
234427	Archon Cadet
234428	Warrior of the 93rd Conquest Squad
234429	Special Booster of the 93rd Conquest Squad
234430	Special Mage of the 93rd Conquest Squad
234431	Warrior of the 94th Conquest Squad
234432	Special Booster of the 94th Conquest Squad
234433	Special Mage of the 94th Conquest Squad
234434	Warrior of the 95th Conquest Squad
234435	Special Booster of the 95th Conquest Squad
234436	Special Mage of the 95th Conquest Squad
234437	Warrior of the 96th Conquest Squad
234438	Special Booster of the 96th Conquest Squad
234439	Special Mage of the 96th Conquest Squad
234440	Warrior of the 97th Conquest Squad
234441	Special Booster of the 97th Conquest Squad
234442	Special Mage of the 97th Conquest Squad
234443	Warrior of the 98th Conquest Squad
234444	Special Booster of the 98th Conquest Squad
234445	Special Mage of the 98th Conquest Squad
234446	Warrior of the 99th Conquest Squad
234447	Special Booster of the 99th Conquest Squad
234448	Special Mage of the 99th Conquest Squad
234449	Warrior of the 100th Conquest Squad
234450	Special Booster of the 100th Conquest Squad
234451	Special Mage of the 100th Conquest Squad
234452	Surgeon of the 91st Conquest Squad
234453	Special Robber of the 91st Conquest Squad
234454	Protector of the 91st Conquest Squad
234455	Special Fighter of the 92nd Conquest Squad
234456	Special Volunteer of the 92nd Conquest Squad
234457	Special Mage of the 92nd Conquest Squad
234458	Special Fighter of the 90th Conquest Squad
234459	Special Volunteer of the 90th Conquest Squad
234460	Special Mage of the 90th Conquest Squad
234461	Warrior of the 111th Occupation Troop
234462	Special Booster of the 111th Occupation Troop
234463	Warrior of the 112th Occupation Troop
234464	Special Booster of the 112th Occupation Troop
234465	Warrior of the 113th Occupation Troop
234466	Special Booster of the 113th Occupation Troop
234467	Warrior of the 114th Occupation Troop
234468	Special Booster of the 114th Occupation Troop
234469	Warrior of the 115th Occupation Troop
234470	Special Booster of the 115th Occupation Troop
234471	Warrior of the 121st Defence Squad
234472	Special Booster of the 121st Defence Squad
234473	Warrior of the 122nd Defence Squad
234474	Special Booster of the 122nd Defence Squad
234475	Warrior of the 123rd Defence Squad
234476	Special Booster of the 123rd Defence Squad
234477	Warrior of the 124th Defence Squad
234478	Special Booster of the 124th Defence Squad
234479	Warrior of the 125th Defence Squad
234480	Special Booster of the 125th Defence Squad
234481	Warrior of the 93rd Conquest Squad
234482	Special Booster of the 93rd Conquest Squad
234483	Warrior of the 94th Conquest Squad
234484	Special Booster of the 94th Conquest Squad
234485	Warrior of the 95th Conquest Squad
234486	Special Booster of the 95th Conquest Squad
234487	Warrior of the 96th Conquest Squad
234488	Special Booster of the 96th Conquest Squad
234489	Warrior of the 97th Conquest Squad
234490	Special Booster of the 97th Conquest Squad
234491	Warrior of the 98th Conquest Squad
234492	Special Booster of the 98th Conquest Squad
234493	Warrior of the 99th Conquest Squad
234494	Special Booster of the 99th Conquest Squad
234495	Warrior of the 100th Conquest Squad
234496	Special Booster of the 100th Conquest Squad
234497	Surgeon of the 91st Conquest Squad
234498	Special Robber of the 91st Conquest Squad
234499	Special Fighter of the 92nd Conquest Squad
234500	Special Volunteer of the 92nd Conquest Squad
234501	Special Fighter of the 90th Conquest Squad
234502	Special Volunteer of the 90th Conquest Squad
234503	Sharpthorn Crynac
234504	Poison Thorn Crynac
234505	Wild Grass Arachna
234506	Blade Thorn Crynac
234507	Venomfang Crynac
234508	Dark Arachna
234509	Stickleback Crynac
234510	Venom Crynac
234511	Iron Starturtle
234512	Hunger Arachna
234513	Blade Thorn Crynac
234514	Venomfang Crynac
234515	Firebeak Grisko
234516	Luciferin of Envy
234517	Steelscale Snuffler
234518	Ironscale Snuffler
234519	Grovetongue Snuffler
234520	Branchtongue Snuffler
234521	Armourback Snuffler
234522	Stonetongue Snuffler
234523	Armourscale Snuffler
234524	Stone Snuffler
234525	Warmblood Snuffler
234526	Crater Snuffler
234527	Redpattern Snuffler
234528	Ember Snuffler
234529	Fire Rotron
234530	Wrath Obscura
234531	Old Burning Agrint
234532	Lamenting Fire Spirit
234533	Northern Elyos Siege Tank
234534	Northern Asmodian Siege Tank
234535	Wrecked Elyos Tank
234536	Wrecked Asmodian Tank
234537	Southern Elyos Siege Tank
234538	Southern Asmodian Siege Tank
234539	Wrecked Elyos Tank
234540	Wrecked Asmodian Tank
234541	Siege Tank of the Beritra Army
234542	Unpredictable Belsagos
234543	Treasure Chest of the Baruna Laboratory (Legion)
234544	Treasure Chest of the Baruna Laboratory (Legion)
234545	Senior Baruna Researcher
234546	Drakan Legionary
234547	Drakan Legionary
234548	Legionary
234549	Legionary
234550	Archon Legionary
234551	Archon Legionary
234552	Elite Drakan Legionary
234553	Elite Drakan Legionary
234554	Elite Guardian Legionary
234555	Elite Guardian Legionary
234556	Elite Archon Legionary
234557	Elite Archon Legionary
234558	Aitos (Level 1)
234559	Tumon (Level 1)
234560	Venoid (Level 1)
234561	Venoid (Level 1)
234562	Aitos (Level 1)
234563	Tumon (Level 1)
234564	Tarantum (Level 2)
234565	Tarantum (Level 1)
234566	Aitos (Level 1)
234567	Tarantum (Level 2)
234568	Aitos (Level 1)
234569	Tarantum (Level 2)
234570	Magnorion (Level 2)
234571	Aitos (Level 1)
234572	Venoid (Level 1)
234573	Magnorion (Level 2)
234574	Aitos (Level 1)
234575	Venoid (Level 1)
234576	Venoid (Level 1)
234577	Magnorion (Level 2)
234578	Aitos (Level 1)
234579	Venoid (Level 1)
234580	Aitos (Level 2)
234581	Magnorion (Level 1)
234582	Elite Venoid (Level 1)
234583	Elite Aitos (Level 1)
234584	Elite Magnorion (Level 2)
234585	Elite Venoid (Level 1)
234586	Elite Aitos (Level 1)
234587	Elite Magnorion (Level 2)
234588	Elite Venoid (Level 2)
234589	Kumon (Level 1)
234590	Elite Kumon (Level 1)
234591	Elite Tumon (Level 3)
234592	Elite Tumon (Level 3)
234593	Elite Aitos (Level 3)
234594	Elite Kumon (Level 1)
234595	Elite Venoid (Level 2)
234596	Elite Aitos (Level 2)
234597	Elite Kumon (Level 1)
234598	Elite Venoid (Level 2)
234599	Elite Magnorion (Level 2)
234600	Elite Aitos (Level 3)
234601	Elite Kumon (Level 3)
234602	Elite Aitos (Level 2)
234603	Elite Tumon (Level 2)
234604	Elite Tarantum (Level 3)
234605	Elite Tumon (Level 2)
234606	Elite Venoid (Level 2)
234607	Elite Tumon (Level 2)
234608	Elite Kumon (Level 2)
234609	Elite Kumon (Level 3)
234610	Elite Tarantum (Level 3)
234611	Elite Magnorion (Level 2)
234612	Elite Venoid (Level 2)
234613	Elite Venoid (Level 3)
234614	Elite Aitos (Level 2)
234615	Elite Tumon (Level 2)
234616	Legate of the 93rd Occupation Troop
234617	Legate of the 94th Occupation Troop
234618	Legate of the 95th Occupation Troop
234619	Legate of the 96th Occupation Troop
234620	Legate of the 97th Occupation Troop
234621	Legate of the 98th Occupation Troop
234622	Legate of the 99th Occupation Troop
234623	Legate of the 100th Occupation Troop
234624	Legate of the 93rd Defence Squad
234625	Legate of the 94th Defence Squad
234626	Legate of the 95th Defence Squad
234627	Legate of the 96th Defence Squad
234628	Legate of the 97th Defence Squad
234629	Legate of the 98th Defence Squad
234630	Legate of the 99th Defence Squad
234631	Legate of the 100th Defence Squad
234632	Legate of the 93rd Conquest Squad
234633	Legate of the 94th Conquest Squad
234634	Legate of the 95th Conquest Squad
234635	Legate of the 96th Conquest Squad
234636	Legate of the 97th Conquest Squad
234637	Legate of the 98th Conquest Squad
234638	Legate of the 99th Conquest Squad
234639	Legate of the 100th Conquest Squad
234640	Battle Commander of the 91st Occupation Troop
234641	Battle Commander of the 92nd Occupation Troop
234642	Battle Commander of the 90th Occupation Troop
234643	Battle Commander of the 91st Defence Squad
234644	Battle Commander of the 92nd Defence Squad
234645	Battle Commander of the 90th Defence Squad
234646	Drakan Special Assassin
234647	Captain Gartasha
234648	Captain Virka of the Invasion Troop
234649	Fighter of the Southern Invasion Troop
234650	Fighter of the Northern Invasion Troop
234651	Ambusher of the Southern Invasion Troop
234652	Ambusher of the Northern Invasion Troop
234653	Soldier of the Southern Invasion Troop
234654	Soldier of the Northern Invasion Troop
234655	Soldier of the Kaldor Vanguard
234656	Soldier of the Kaldor Vanguard
234657	Soldier of the Kaldor Vanguard
234658	Soldier of the Kaldor Vanguard
234659	Drakan Warrior of the 55th Unit
234660	Sorcerer of the 55th Unit
234661	Guard of the 55th Unit
234662	Warrior of the 90th Search Party
234663	Searcher of the 90th Search Party
234664	Soldier of the 90th Search Party
234665	Warrior of the 55th Unit
234666	Scout of the 55th Unit
234667	Injured Draconute Foot Soldier
234668	Injured Draconute Archer
234669	Staff Officer Barkus
234670	Staff Commander Gepra
234671	Chieftain Danum
234672	Attacker of the 96th Invasion Troop
234673	Robber of the 96th Invasion Troop
234674	Cadet of the 96th Invasion Troop
234675	Attacker of the 100th Invasion Troop
234676	Robber of the 100th Invasion Troop
234677	Cadet of the 100th Invasion Troop
234678	Captain Gartasha of the 96th Invasion Troop
234679	Captain Virka of the 100th Invasion Troop
234680	Research Laboratory Guardian
234681	Research Laboratory Guard
234682	Elite Legate of the 43rd Destruction Squad
234683	Elite Soldier of the 43rd Destruction Squad
234684	Elite Veteran Mage of the 43rd Destruction Squad
234685	Elite Surgeon of the 43rd Destruction Squad
234686	Converted Dynatum Prototype
234687	Special Soldier of the 43rd Destruction Squad
234688	Bomber Queen of the 43rd Destruction Squad
234689	Special Detonator of the 43rd Destruction Squad
234690	Rancorous Grendal the Witch
234691	Raging Grendal the Witch
234692	Valley Path Malodor
234693	Spring Fungie
234694	Legionary of the 45th Attack Squad
234695	Legionary of the 45th Attack Squad
234696	Scout of the 45th Attack Squad
234697	Battle Mage of the 45th Attack Squad
234698	Battle Mage of the 45th Attack Squad
234699	Booster of the 45th Attack Squad
234700	Booster of the 45th Attack Squad
234701	Spring Malodor
234702	Fierce Basin Worg
234703	Smallhorn Basin Baku
234704	Blackroot Agrint
234705	Treacherous Valley Gnarl
234706	Dionae of the Forest of Silence
234707	Ferocious Sawtooth Frillneck
234708	Balaurea Pluma
234709	Broad Fin Cellatu
234710	Suspicious Plateau Grove
234711	Wandering Flavi
234712	Wandering Valley Rynoce
234713	Wandering Rotron
234714	Elegant Balaurea Pluma
234715	Enchanting Fladia
234716	Looter of the Plateau Ettin
234717	Longhorn Highland Cellatu
234718	Suspicious Highland Grove
234719	Still Mane Malodor
234720	Special Fighter of the 43rd Destruction Squad
234721	Special Ambusher of the 43rd Destruction Squad
234722	Special Mage of the 43rd Destruction Squad
234723	Special Cavalryman of the 43rd Destruction Squad
234724	Special Healer of the 43rd Destruction Squad
234725	Special Booster of the 43rd Destruction Squad
234726	Special Cannoneer of the 43rd Destruction Squad
234727	Special Military Musician of the 43rd Destruction Squad
234728	Elite Fighter of the 43rd Destruction Squad
234729	Elite Ambusher of the 43rd Destruction Squad
234730	Elite Battle Mage of the 43rd Destruction Squad
234731	Elite Cavalryman of the 43rd Destruction Squad
234732	Elite Healer of the 43rd Destruction Squad
234733	Elite Booster of the 43rd Destruction Squad
234734	Elite Cannoneer of the 43rd Destruction Squad
234735	Elite Military Musician of the 43rd Destruction Squad
234736	Special Infiltrator of the 43rd Destruction Squad
234737	Elite Infiltrator of the 43rd Destruction Squad
234738	Elyos Overseer
234739	Asmodian Overseer
234740	Drakan Gate Fighter
234741	Drakan Gate Guard
234742	Drakan Gate Booster
234743	Drakan Gate Battle Mage
234744	Emergency Liaison Officer of the Northern Vanguard
234745	Liaison Officer of the Northern Scout Troop
234746	Messenger of the Northern Search Party
234747	Emergency Liaison Officer of the Southern Vanguard
234748	Liaison Officer of the Southern Scout Troop
234749	Messenger of the Southern Search Party
234750	Genie from the Magic Box
234751	Support Fighter of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234752	Support Sniper of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234753	Support Robber of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234754	Support Medic of the Reconnaissance Troop of the 40th Army
234755	Escaped Rudolph
234756	High Templar of the 90th Conquest Squad
234757	High Templar of the 90th Occupation Troop
234758	High Templar of the 90th Defence Squad
234759	Slayer of the 90th Conquest Squad
234760	Slayer of the 90th Occupation Troop
234761	Slayer of the 90th Defence Squad
234762	Special Search Officer of the 90th Conquest Squad
234763	Special Search Officer of the 90th Occupation Troop
234764	Special Search Officer of the 90th Defence Squad
234765	Special Staff Officer of the 90th Conquest Squad
234766	Special Staff Officer of the 90th Occupation Troop
234767	Special Staff Officer of the 90th Defence Squad
234768	Special Healer Officer of the 90th Conquest Squad
234769	Special Healer Officer of the 90th Occupation Troop
234770	Special Healer Officer of the 90th Defence Squad
234771	Special Ambush Officer of the 90th Conquest Squad
234772	Special Ambush Officer of the 90th Occupation Troop
234773	Special Ambush Officer of the 90th Defence Squad
234774	High Templar of the 91st Conquest Squad
234775	High Templar of the 91st Occupation Troop
234776	High Templar of the 91st Defence Squad
234777	Slayer of 91st Conquest Squad
234778	Slayer of the 91st Occupation Troop
234779	Slayer of the 91st Defence Squad
234780	Special Search Officer of the 91st Conquest Squad
234781	Special Search Officer of the 91st Occupation Troop
234782	Special Search Officer of the 91st Defence Squad
234783	Special Staff Officer of the 91st Conquest Squad
234784	Special Staff Officer of the 91st Occupation Troop
234785	Special Staff Officer of the 91st Defence Squad
234786	Special Healer Officer of the 91st Conquest Squad
234787	Special Healer Officer of the 91st Occupation Troop
234788	Special Healer Officer of the 91st Defence Squad
234789	Special Ambush Officer of the 91st Conquest Squad
234790	Special Ambush Officer of the 91st Occupation Troop
234791	Special Ambush Officer of the 91st Defence Squad
234792	High Templar of the 92nd Conquest Squad
234793	High Templar of the 92nd Occupation Troop
234794	High Templar of the 92nd Defence Squad
234795	Slayer of 92nd Conquest Squad
234796	Slayer of the 92nd Occupation Troop
234797	Slayer of the 92nd Defence Squad
234798	Special Search Officer of the 92nd Conquest Squad
234799	Special Search Officer of the 92nd Occupation Troop
234800	Special Search Officer of the 92nd Defence Squad
234801	Special Staff Officer of the 92nd Conquest Squad
234802	Special Staff Officer of the 92nd Occupation Troop
234803	Special Staff Officer of the 92nd Defence Squad
234804	Special Healer Officer of the 92nd Conquest Squad
234805	Special Healer Officer of the 92nd Occupation Troop
234806	Special Healer Officer of the 92nd Defence Squad
234807	Special Ambush Officer of the 92nd Conquest Squad
234808	Special Ambush Officer of the 92nd Occupation Troop
234809	Special Ambush Officer of the 92nd Defence Squad
234810	Protector of the 93rd Conquest Squad
234811	Protector of the 93rd Occupation Troop
234812	Protector of the 93rd Defence Squad
234813	Warrior of the 93rd Conquest Squad
234814	Warrior of the 93rd Occupation Troop
234815	Warrior of the 93rd Defence Squad
234816	Surgeon of the 93rd Conquest Squad
234817	Surgeon of the 93rd Occupation Troop
234818	Surgeon of the 93rd Defence Squad
234819	Special Robber of the 93rd Conquest Squad
234820	Special Robber of the 93rd Occupation Troop
234821	Special Robber of the 93rd Defence Squad
234822	Protector of the 94th Conquest Squad
234823	Protector of the 94th Occupation Troop
234824	Protector of the 94th Defence Squad
234825	Warrior of the 94th Conquest Squad
234826	Warrior of the 94th Occupation Troop
234827	Warrior of the 94th Defence Squad
234828	Surgeon of the 94th Conquest Squad
234829	Surgeon of the 94th Occupation Troop
234830	Surgeon of the 94th Defence Squad
234831	Special Robber of the 94th Conquest Squad
234832	Special Robber of the 94th Occupation Troop
234833	Special Robber of the 94th Defence Squad
234834	Protector of the 95th Conquest Squad
234835	Protector of the 95th Occupation Troop
234836	Protector of the 95th Defence Squad
234837	Warrior of the 95th Conquest Squad
234838	Warrior of the 95th Occupation Troop
234839	Warrior of the 95th Defence Squad
234840	Surgeon of the 95th Conquest Squad
234841	Surgeon of the 95th Occupation Troop
234842	Surgeon of the 95th Defence Squad
234843	Special Robber of the 95th Conquest Squad
234844	Special Robber of the 95th Occupation Troop
234845	Special Robber of the 95th Defence Squad
234846	Protector of the 96th Conquest Squad
234847	Protector of the 96th Occupation Troop
234848	Protector of the 96th Defence Squad
234849	Warrior of the 96th Conquest Squad
234850	Warrior of the 96th Occupation Troop
234851	Warrior of the 96th Defence Squad
234852	Surgeon of the 96th Conquest Squad
234853	Surgeon of the 96th Occupation Troop
234854	Surgeon of the 96th Defence Squad
234855	Special Robber of the 96th Conquest Squad
234856	Special Robber of the 96th Occupation Troop
234857	Special Robber of the 96th Defence Squad
234858	Protector of the 97th Conquest Squad
234859	Protector of the 97th Occupation Troop
234860	Protector of the 97th Defence Squad
234861	Warrior of the 97th Conquest Squad
234862	Warrior of the 97th Occupation Troop
234863	Warrior of the 97th Defence Squad
234864	Surgeon of the 97th Conquest Squad
234865	Surgeon of the 97th Occupation Troop
234866	Surgeon of the 97th Defence Squad
234867	Special Robber of the 97th Conquest Squad
234868	Special Robber of the 97th Occupation Troop
234869	Special Robber of the 97th Defence Squad
234870	Protector of the 98th Conquest Squad
234871	Protector of the 98th Occupation Troop
234872	Protector of the 98th Defence Squad
234873	Warrior of the 98th Conquest Squad
234874	Warrior of the 98th Occupation Troop
234875	Warrior of the 98th Defence Squad
234876	Surgeon of the 98th Conquest Squad
234877	Surgeon of the 98th Occupation Troop
234878	Surgeon of the 98th Defence Squad
234879	Special Robber of the 98th Conquest Squad
234880	Special Robber of the 98th Occupation Troop
234881	Special Robber of the 98th Defence Squad
234882	Protector of the 99th Conquest Squad
234883	Protector of the 99th Occupation Troop
234884	Protector of the 99th Defence Squad
234885	Warrior of the 99th Conquest Squad
234886	Warrior of the 99th Occupation Troop
234887	Warrior of the 99th Defence Squad
234888	Surgeon of the 99th Conquest Squad
234889	Surgeon of the 99th Occupation Troop
234890	Surgeon of the 99th Defence Squad
234891	Special Robber of the 99th Conquest Squad
234892	Special Robber of the 99th Occupation Troop
234893	Special Robber of the 99th Defence Squad
234894	Protector of the 100th Conquest Squad
234895	Protector of the 100th Occupation Troop
234896	Protector of the 100th Defence Squad
234897	Warrior of the 100th Conquest Squad
234898	Warrior of the 100th Occupation Troop
234899	Warrior of the 100th Defence Squad
234900	Surgeon of the 100th Conquest Squad
234901	Surgeon of the 100th Occupation Troop
234902	Surgeon of the 100th Defence Squad
234903	Special Robber of the 100th Conquest Squad
234904	Special Robber of the 100th Occupation Troop
234905	Special Robber of the 100th Defence Squad
234906	Protector of the 111th Occupation Troop
234907	Protector of the 111th Defence Squad
234908	Warrior of the 111th Occupation Troop
234909	Warrior of the 111th Defence Squad
234910	Special Robber of the 111th Occupation Troop
234911	Special Robber of the 111th Defence Squad
234912	Protector of the 112th Occupation Troop
234913	Protector of the 112th Defence Squad
234914	Warrior of the 112th Occupation Troop
234915	Warrior of the 112th Defence Squad
234916	Special Robber of the 112th Occupation Troop
234917	Special Robber of the 112th Defence Squad
234918	Protector of the 113th Occupation Troop
234919	Protector of the 113th Defence Squad
234920	Warrior of the 113th Occupation Troop
234921	Warrior of the 113th Defence Squad
234922	Special Robber of the 113th Occupation Troop
234923	Special Robber of the 113th Defence Squad
234924	Protector of the 114th Occupation Troop
234925	Protector of the 114th Defence Squad
234926	Warrior of the 114th Occupation Troop
234927	Warrior of the 114th Defence Squad
234928	Special Robber of the 114th Occupation Troop
234929	Special Robber of the 114th Defence Squad
234930	Protector of the 115th Occupation Troop
234931	Protector of the 115th Defence Squad
234932	Warrior of the 115th Occupation Troop
234933	Warrior of the 115th Defence Squad
234934	Special Robber of the 115th Occupation Troop
234935	Special Robber of the 115th Defence Squad
234936	Protector of the 121st Occupation Troop
234937	Protector of the 121st Defence Squad
234938	Warrior of the 121st Occupation Troop
234939	Warrior of the 121st Defence Squad
234940	Special Robber of the 121st Occupation Troop
234941	Special Robber of the 121st Defence Squad
234942	Protector of the 122nd Occupation Troop
234943	Protector of the 122nd Defence Squad
234944	Warrior of the 122nd Occupation Troop
234945	Warrior of the 122nd Defence Squad
234946	Special Robber of the 122nd Occupation Troop
234947	Special Robber of the 122nd Defence Squad
234948	Protector of the 123rd Occupation Troop
234949	Protector of the 123rd Defence Squad
234950	Warrior of the 123rd Occupation Troop
234951	Warrior of the 123rd Defence Squad
234952	Special Robber of the 123rd Occupation Troop
234953	Special Robber of the 123rd Defence Squad
234954	Protector of the 124th Occupation Troop
234955	Protector of the 124th Defence Squad
234956	Warrior of the 124th Occupation Troop
234957	Warrior of the 124th Defence Squad
234958	Special Robber of the 124th Occupation Troop
234959	Special Robber of the 124th Defence Squad
234960	Protector of the 125th Occupation Troop
234961	Protector of the 125th Defence Squad
234962	Warrior of the 125th Occupation Troop
234963	Warrior of the 125th Defence Squad
234964	Special Robber of the 125th Occupation Troop
234965	Special Robber of the 125th Defence Squad
234966	Fighter of the 43rd Destruction Squad
234967	Warrior of the 43rd Defence Squad
234968	STR_LDF4_Advance_V03_EStriker_Dr_Fi_65_Ae
234969	STR_LDF4_Advance_v04_Striker_Dr_Fi_65_An
234970	STR_LDF4_Advance_V05_Striker_Dr_Fi_65_An
234971	STR_LDF4_Advance_V06_Striker_Dr_Fi_65_An
234972	STR_LDF4_Advance_V07_Striker_Dr_Fi_65_An
234973	STR_LDF4_Advance_V08_Striker_Dr_Fi_65_An
234974	STR_LDF4_Advance_V09_Striker_Dr_Fi_65_An
234975	STR_LDF4_Advance_V10_Striker_Dr_Fi_65_An
234976	STR_LDF4_Advance_V11_Striker_Dr_Fi_65_An
234977	STR_LDF4_Advance_V12_Striker_Li_Fi_65_An
234978	STR_LDF4_Advance_V13_Striker_Li_Fi_65_An
234979	STR_LDF4_Advance_V14_Striker_Li_Fi_65_An
234980	STR_LDF4_Advance_V15_Striker_Li_Fi_65_An
234981	STR_LDF4_Advance_V16_Striker_Li_Fi_65_An
234982	STR_LDF4_Advance_V17_Striker_Da_Fi_65_An
234983	STR_LDF4_Advance_V18_Striker_Da_Fi_65_An
234984	STR_LDF4_Advance_V19_Striker_Da_Fi_65_An
234985	STR_LDF4_Advance_V20_Striker_Da_Fi_65_An
234986	STR_LDF4_Advance_V21_Striker_Da_Fi_65_An
234987	Treasure Box
234988	Sealed Gold Chest
234989	Treasure Box
234990	Injured Belsagos
234991	Fierce Belsagos
234992	Treasure Chest of the Baruna Laboratory
234993	Treasure Chest of the Baruna Laboratory
234994	None
235063	Transformation Crystal Chest: Mighty Guardian General
235064	Ascended Veille
235065	Ascended Mastarius
235066	Legate of the Northern Supply Base Conquest Squad
235067	Legate of the Northern Guard Post Conquest Squad
235068	Battle Commander of the Northern Operations Base Conquest Squad
235069	Legate of the Eastern Operations Base Conquest Squad
235070	Legate of the Eastern Guard Post Conquest Squad
235071	Legate of the Eastern Supply Base Conquest Squad
235072	Legate of the Southern Supply Base Conquest Squad
235073	Legate of the Southern Guard Post Conquest Squad
235141	Battle Commander of the Southern Operations Base Conquest Squad
235142	Legate of the Western Operations Base Conquest Squad
235143	Legate of the Western Guard Post Conquest Squad
235144	Legate of the Western Supply Base Conquest Squad
235145	Battle Commander of the Central Base Conquest Squad
235146	Legate of the Northern Supply Base Occupation Troop
235147	Legate of the Northern Guard Post Occupation Troop
235148	Battle Commander of the Northern Operations Base Occupation Troop
235149	Legate of the Eastern Operations Base Occupation Troop
235150	Legate of the Eastern Guard Post Occupation Troop
235151	Legate of the Eastern Supply Base Occupation Troop
235152	Legate of the Southern Supply Base Occupation Troop
235153	Legate of the Southern Guard Post Occupation Troop
235154	Battle Commander of the Southern Operations Base Occupation Troop
235155	Legate of the Western Operations Base Occupation Troop
235156	Legate of the Western Guard Post Occupation Troop
235157	Legate of the Western Supply Base Occupation Troop
235158	Battle Commander of the Central Base Occupation Troop
235159	Legate of the Northern Supply Base Defence Squad
235160	Legate of the Northern Guard Post Defence Squad
235161	Battle Commander of the Northern Operations Base Defence Squad
235162	Legate of the Eastern Operations Base Defence Squad
235163	Legate of the Eastern Guard Post Defence Squad
235164	Legate of the Eastern Supply Base Defence Squad
235165	Legate of the Southern Supply Base Defence Squad
235166	Legate of the Southern Guard Post Defence Squad
235167	Battle Commander of the Southern Operations Base Defence Squad
235168	Legate of the Western Operations Base Defence Squad
235169	Legate of the Western Guard Post Defence Squad
235170	Legate of the Western Supply Base Defence Squad
235171	Battle Commander of the Central Base Defence Squad
235172	Drakan Protector of the 40th Army
235173	Drakan Fighter of the 40th Army
235174	Drakan Cadet of the 40th Army
235175	Drakan Cutthroat of the 40th Army
235176	Drakan Searcher of the 40th Army
235177	Drakan Healer of the 40th Army
235178	Satra Elite Defender
235179	Satra Elite Warrior
235180	Elite Drakan Cadet
235181	Satra Elite Assassin
235182	Drakan Tracker
235183	Elite Drakan Healer
235184	Guardian Protector
235185	Guardian Fighter
235186	Guardian Cadet
235187	Guardian Cutthroat
235188	Guardian Searcher
235189	Guardian Mystic
235190	Elite Guardian Protector
235191	Elite Guardian Fighter
235192	Elite Guardian Cadet
235193	Elite Guardian Assassin
235194	Elite Guardian Tracker
235195	Guardian Elite Healer
235196	Archon Protector
235197	Archon Fighter
235198	Archon Cadet
235199	Archon Cutthroat
235200	Archon Searcher
235201	Archon Mystic
235202	Elite Archon Protector
235203	Elite Archon Fighter
235204	Elite Archon Cadet
235205	Elite Archon Assassin
235206	Archon Tracker
235207	Archon Healer
235208	Stubborn Chapir Guardian
235209	Sealed Gold Chest
235210	LDF4_Advance_Chapir Assassin of the Elyos Union
235211	LDF4_Advance_Chapir Cleric of the Elyos Union
235212	LDF4_Advance_Chapir Sorcerer of the Elyos Union
235213	Cruel Popoku Guardian
235214	LDF4_Advance_Popoku Assassin of the Asmodian Union
235215	LDF4_Advance_Popoku Cleric of the Asmodian Union
235216	LDF4_Advance_Popoku Sorcerer of the Asmodian Union
235217	Lava Kruego
235218	Ferocious Lamia
235219	Destructo
235220	Tyranica
235221	Drakan Special Assassin
235222	Drakan Special Assassin
235223	Drakan Special Assassin
235224	Drakan Special Assassin
235225	Drakan Special Assassin
235226	Drakan Special Assassin
235227	Drakan Special Assassin
235228	Drakan Special Assassin
235229	Experienced Drakan Assassin
235230	Experienced Drakan Assassin
235231	Experienced Drakan Assassin
235232	Experienced Drakan Assassin
235233	Guardian Assassin
235234	Guardian Assassin
235235	Guardian Assassin
235236	Guardian Assassin
235237	Guardian Assassin
235238	Guardian Assassin
235239	Guardian Assassin
235240	Guardian Assassin
235241	Experienced Guardian Assassin
235242	Experienced Guardian Assassin
235243	Experienced Guardian Assassin
235244	Experienced Guardian Assassin
235245	Experienced Guardian Assassin
235246	Archon Assassin
235247	Archon Assassin
235248	Archon Assassin
235249	Archon Assassin
235250	Archon Assassin
235251	Archon Assassin
235252	Archon Assassin
235253	Archon Assassin
235254	Experienced Archon Assassin
235255	Experienced Archon Assassin
235256	Experienced Archon Assassin
235257	Experienced Archon Assassin
235258	Experienced Archon Assassin
235259	Drakan Special Assassin
235260	Drakan Special Assassin
235261	Archon Assassin
235262	Archon Assassin
235263	Drakan Special Assassin
235264	Archon Assassin
235265	Drakan Special Assassin
235266	Archon Assassin
235267	Guardian Assassin
235268	Guardian Assassin
235269	Guardian Assassin
235270	Guardian Assassin
235271	Drakan Special Assassin
235272	Drakan Special Assassin
235273	Drakan Special Assassin
235274	Drakan Special Assassin
235275	Drakan Special Assassin
235276	Drakan Special Assassin
235277	Drakan Special Assassin
235278	Drakan Special Assassin
235279	Experienced Drakan Assassin
235280	Experienced Drakan Assassin
235281	Experienced Drakan Assassin
235282	Experienced Drakan Assassin
235283	Guardian Assassin
235284	Guardian Assassin
235285	Guardian Assassin
235286	Guardian Assassin
235287	Guardian Assassin
235288	Guardian Assassin
235289	Guardian Assassin
235290	Guardian Assassin
235291	Experienced Guardian Assassin
235292	Experienced Guardian Assassin
235293	Experienced Guardian Assassin
235294	Experienced Guardian Assassin
235295	Experienced Guardian Assassin
235296	Archon Assassin
235297	Archon Assassin
235298	Archon Assassin
235299	Archon Assassin
235300	Archon Assassin
235301	Archon Assassin
235302	Archon Assassin
235303	Archon Assassin
235304	Experienced Archon Assassin
235305	Experienced Archon Assassin
235306	Experienced Archon Assassin
235307	Experienced Archon Assassin
235308	Experienced Archon Assassin
235309	Drakan Special Assassin
235310	Drakan Special Assassin
235311	Archon Assassin
235312	Archon Assassin
235313	Drakan Special Assassin
235314	Archon Assassin
235315	Drakan Special Assassin
235316	Archon Assassin
235317	Guardian Assassin
235318	Guardian Assassin
235319	Guardian Assassin
235320	Guardian Assassin
235321	Special Drakan Punisher
235322	Special Drakan Blade Master
235323	Special Drakan Ambusher
235324	Special Archon Punisher
235325	Special Archon Blade Master
235326	Special Guardian Punisher
235327	Special Guardian Blade Master
235328	Drakan Cutthroat
235329	Drakan Cutthroat
235330	Guardian Cutthroat
235331	Guardian Cutthroat
235332	Archon Cutthroat
235333	Archon Cutthroat
235334	Veille Bodyguard Protector
235335	Veille Bodyguard Fighter
235336	Veille Bodyguard Recruit
235337	Veille Bodyguard Assassin
235338	Veille Bodyguard Scout
235339	Veille Bodyguard Healer
235340	Mastarius Bodyguard Protector
235341	Mastarius Bodyguard Fighter
235342	Mastarius Bodyguard Cadet
235343	Mastarius Bodyguard Assassin
235344	Mastarius Bodyguard Scout
235345	Mastarius Bodyguard Healer
235346	Stubborn Chapir Fighter
235347	Stubborn Chapir Assassin
235348	Stubborn Chapir Healer
235349	Stubborn Chapir Cadet
235350	Cruel Popoku Fighter
235351	Cruel Popoku Assassin
235352	Cruel Popoku Healer
235353	Cruel Popoku Cadet
235354	Stubborn Chapir Fighter
235355	Stubborn Chapir Assassin
235356	Stubborn Chapir Healer
235357	Stubborn Chapir Cadet
235358	Cruel Popoku Fighter
235359	Cruel Popoku Assassin
235360	Cruel Popoku Assassin Healer
235361	Cruel Popoku Cadet
235362	Stubborn Chapir Fighter
235363	Stubborn Chapir Assassin
235364	Stubborn Chapir Healer
235365	Stubborn Chapir Cadet
235366	Cruel Popoku Fighter
235367	Cruel Popoku Assassin
235368	Cruel Popoku Assassin Healer
235369	Cruel Popoku Cadet
235370	Stubborn Chapir Fighter
235371	Stubborn Chapir Assassin
235372	Stubborn Chapir Healer
235373	Stubborn Chapir Cadet
235374	Cruel Popoku Fighter
235375	Cruel Popoku Assassin
235376	Cruel Popoku Assassin Healer
235377	Cruel Popoku Cadet
235378	Stubborn Chapir Fighter
235379	Stubborn Chapir Assassin
235380	Stubborn Chapir Healer
235381	Stubborn Chapir Cadet
235382	Cruel Popoku Fighter
235383	Cruel Popoku Assassin
235384	Cruel Popoku Assassin Healer
235385	Cruel Popoku Cadet
235386	Elite Bakarma Foot Soldier
235387	Elite Bakarma Foot Soldier
235388	Elite Bakarma Foot Soldier
235389	Elite Bakarma Foot Soldier
235390	Elite Bakarma Bone Crusher
235391	Elite Bakarma Bone Crusher
235392	Elite Bakarma Bone Crusher
235393	Elite Bakarma Bone Crusher
235394	Elite Bakarma Destroyer
235395	Elite Bakarma Destroyer
235396	Elite Bakarma Destroyer
235397	Elite Bakarma Destroyer
235398	Elite Bakarma Assailant
235399	Elite Bakarma Assailant
235400	Elite Bakarma Assassin
235401	Elite Bakarma Assassin
235402	Elite Bakarma Outrider
235403	Elite Bakarma Outrider
235404	Elite Bakarma Tamer
235405	Elite Bakarma Tamer
235406	Elite Bakarma Tamer
235407	Elite Bakarma Tamer
235408	Elite Bakarma Guardian
235409	Elite Bakarma Guardian
235410	Elite Bakarma Guardian
235411	Elite Bakarma Guardian
235412	Elite Bakarma Sniper
235413	Elite Bakarma Sniper
235414	Elite Bakarma Sniper
235415	Elite Bakarma Healer
235416	Elite Bakarma Healer
235417	Veteran Bakarma Healer
235418	Elite Bakarma Healer
235419	Elite Bakarma Fighter
235420	Elite Bakarma Fighter
235421	Elite Bakarma Fighter
235422	Elite Bakarma Fighter
235423	Elite Bakarma Duellist
235424	Elite Bakarma Duellist
235425	Elite Bakarma Striker
235426	Elite Bakarma Tyrant
235427	Elite Bakarma Tyrant
235428	Elite Bakarma Bloodmaster
235429	Elite Bakarma Bloodmaster
235430	Elite Bakarma Chanter
235431	Elite Bakarma Chanter
235432	Elite Bakarma Healer
235433	Elite Bakarma Healer
235434	Bakarma Reservist
235435	Elite Bakarma Mage
235436	Elite Bakarma Mage
235437	Elite Bakarma Bloodlock
235438	Elite Bakarma Bloodlock
235439	Bakarma Reservist
235440	Elite Bakarma Curser
235441	Elite Bakarma Curser
235442	Elite Bakarma Spiritmaster
235443	Elite Bakarma Spiritmaster
235444	Bakarma Reservist
235445	Bakarma Reservist
235446	Bakarma Reservist
235447	Bakarma Reservist
235448	Commander Brhekman
235449	Elite Bakarma Battle Commander
235450	Elite Bakarma Guard Captain
235451	Elite Bakarma Shadowmaster
235452	Stormwings Dugolle
235453	Blade Captain Gauri
235454	Scalepriest Haar
235455	Fearcaller Radach
235456	Painbinder Efitir
235457	Soulbreaker Erarir
235458	Painbinder Efitir
235459	Veteran Kaidan Charger
235460	Veteran Kaidan Charger
235461	Crack Kaidan Wallarm
235462	Crack Kaidan Wallarm
235463	Veteran Smackstopper
235464	Veteran Kaidan Fighter
235465	Veteran Kaidan Fighter
235466	Crack Kaidan Slicer
235467	Crack Kaidan Slicer
235468	Crack Kaidan Snapper
235469	Crack Kaidan Snapper
235470	Veteran Kaidan Spearthrower
235471	Veteran Kaidan Spearthrower
235472	Kaidan Special Shaman
235473	Veteran Kaidan Black Mage
235474	Veteran Kaidan Mage
235475	Veteran Kaidan Mage
235476	Kaidan Plantygrunt
235477	Veteran Kaidan Healer
235478	Veteran Kaidan Scout
235479	Veteran Kaidan Scout
235480	Kaidan Sharpeye
235481	Kaidan Wallarm
235482	Kaidan Charger
235483	Elite Indratu Chanter
235484	Elite Indratu Chanter
235485	Elite Indratu Priest
235486	Elite Indratu Priest
235487	Elite Indratu Priest
235488	Elite Indratu Priest
235489	Elite Indratu Combat Priest
235490	Elite Indratu Battle Mage
235491	Elite Indratu Battle Mage
235492	Elite Indratu Battle Mage
235493	Elite Indratu Battle Mage
235494	Elite Indratu Warlock
235495	Elite Indratu Soul Shaman
235496	Elite Indratu Summoner
235497	Elite Indratu Summoner
235498	Elite Indratu Summoner
235499	Elite Indratu Summoner
235500	Elite Indratu Spiritmaster
235501	Elite Indratu Spiritmaster
235502	Elite Indratu Supplicant
235503	Draconute Trapper
235504	Elite Indratu Protector
235505	Elite Indratu Protector
235506	Elite Indratu Protector
235507	Elite Indratu Warder
235508	Elite Indratu Warder
235509	Elite Indratu Warder
235510	Elite Draconute Searcher
235511	Elite Draconute Bone Crusher
235512	Elite Draconute Bone Crusher
235513	Elite Draconute Bone Crusher
235514	Elite Draconute Bone Crusher
235515	Elite Draconute Searcher
235516	High-ranking Draconute Scout
235517	High-ranking Draconute Scout
235518	High-ranking Draconute Scout
235519	High-ranking Draconute Scout
235520	Elite Draconute Defender
235521	Elite Draconute Defender
235522	Elite Draconute Defender
235523	Elite Draconute Defender
235524	Elite Draconute Defender
235525	Elite Indratu Fighter
235526	Elite Indratu Fighter
235527	Elite Indratu Torturer
235528	Elite Indratu Torturer
235529	Elite Indratu Striker
235530	Elite Indratu Warrior
235531	Elite Indratu Warrior
235532	Elite Indratu Bloodmaster
235533	Elite Indratu Bloodmaster
235534	Elite Indratu Mutilator
235535	Elite Indratu Mutilator
235536	Small Abyss Statue
235537	Unblemished Abyss Statue
235538	Large Abyss Statue
235539	Simple Ginseng
235540	Aged Ginseng
235541	Redeemed Ginseng
235542	Ancient Ginseng
235543	Drakan Special Assassin
235544	Drakan Special Assassin
235545	Drakan Special Assassin
235546	Drakan Special Assassin
235547	Experienced Drakan Assassin
235548	Experienced Drakan Assassin
235549	Drakan Special Assassin
235550	Drakan Special Assassin
235551	Drakan Special Assassin
235552	Drakan Special Assassin
235553	Drakan Special Assassin
235554	Drakan Special Assassin
235555	Experienced Drakan Assassin
235556	Experienced Drakan Assassin
235557	Drakan Special Assassin
235558	Drakan Special Assassin
235559	Special Drakan Punisher
235560	Special Drakan Blade Master
235561	Special Drakan Ambusher
235562	Magnificent Veteran Thief
235563	Charming Veteran Thief
235564	Magnificent Veteran Thief
235565	Elite Guard of the Mercenary Troop
235566	Elite Medic of the Mercenary Troop
235567	Elite Sorcerer of the Mercenary Troop
235568	Elite Outrider of the Mercenary Troop
235569	Attacker of the Mercenary Troop
235570	Elite Scout of the Mercenary Troop
235571	Elite Medic of the Mercenary Troop
235572	Shield Guard of the Mercenary Troop
235573	Necromancer of the Mercenary Troop
235574	Overseer of the Siege Cannon
235575	Elite Scout of the Special Research Troop
235576	Elite Sorcerer of the Special Research Troop
235577	Elite Outrider of the Special Research Troop
235578	Elite Military Musician of the Special Research Troop
235579	Attack Officer of the Special Research Troop
235580	Elite Guard of the Special Research Troop
235581	Elite Assassin of the Special Research Troop
235582	Necromancer of the Special Research Troop
235583	Guard of the Special Research Troop
235584	Spirit of the ancient Rune Tribe
235585	Relic Vivel
235586	Relic Clodworm
235587	Deviant Klaw Worker
235588	Worker at the Refuge of the Rune Tribe
235589	Dakuki Peon
235590	Old Protector Golem
235591	Mercenary Troop Guard
235592	Mercenary Troop Medic
235593	Mercenary Squad Sorcerer
235594	Mercenary Troop Outrider
235595	Mercenary Troop Assaulter
235596	Mercenary Troop Scout
235597	Mercenary Troop Healer
235598	Shield Guard of the Mercenary Troop
235599	Necromancer of the Mercenary Troop
235600	Siege Cannon Overseer
235601	Special Research Troop Scout
235602	Special Research Troop Sorcerer
235603	Special Research Troop Outrider
235604	Special Research Troop Military Musician
235605	Attack Officer of the Special Research Troop
235606	Special Research Troop Guard
235607	Special Research Troop Assassin
235608	Special Research Troop Dark Mage
235609	Special Research Troop Defender
235610	Spirit of the ancient Rune Tribe
235611	Ruins Bloodwing
235612	Ruins Stinking Clodworm
235613	Abart Klaw Peon
235614	Rune Tribe Refuge Peon
235615	Dakuki Peon
235616	Old Golem Guard
235617	Archon Legionary
235618	Legionary
235619	Staff Officer Syaroka
235620	Supreme Healer Tagnu
235621	Blade Terror Ukahim
235622	Tagnu's Elite Fighter
235623	Tagnu's Assassin
235624	Officer Syaroka
235625	Commander Tagnu
235626	Officer Ukarim
235627	Tagnu's Elite Fighter
235628	Tagnu's Assassin
235629	Invading Fighter
235630	Invading Scout
235631	Kobold Henchman
235632	Tame Mosbear
235633	Invading Sniper
235634	Haruki
235635	Invading Veteran Soldier
235636	Invading Veteran Soldier
235637	Invading Warrior
235638	Invading Warrior
235639	Jonshunerk's Explosives
235640	Mirez
235641	Renegade Shugo
235642	Renegade Shugo
235643	Supply Box
235644	Indiana Jonshunerk's Supply Box
235645	Jonshunerk's Supply Box
235646	Jonshunerk's Supply Box
235647	Commander Grodi
235648	Jabaraki
235649	Invading Gunner
235650	Invading Assassins
235651	Invading Elite Warrior
235652	Invading Fighter
235653	Invading Scout
235654	Sachirunerk, Leader of the Grave Robbers
235655	Overseer Yatakin
235656	Overseer Kirakin
235657	Leader Sachirunerk
235658	Leader Yatakin
235659	Leader Kirakin
235660	Jabaraki
235677	Jabaraki
235678	Jabaraki
235679	Gold Porgus
235680	Invading Fighter
235681	Invading Scout
235682	Invading Bodyguard
235683	Lupasha
235684	Bendy
235685	Jodika
235686	Gold Porgus
235687	Gold Porgus
235688	Heavy Treasure Chest
235689	Heavy Treasure Chest
235690	Heavy Treasure Chest
235721	Shield Troop Legate at the Guard Post
235722	Bard_Landing Site01
235723	Aethertech_Landing Site01
235724	Cleric_Landing Site01
235725	Hunter_Landing Site01
235726	Shield Troop Magus at the Guard Post
235727	Shield Troop Ambusher at the Guard Post
235728	Shield Troop Legate at the North Post
235729	Bard_Landing Site02
235730	Shield Troop Shell Officer at the North Post
235731	Shield Troop Military Doctor at the North Post
235732	Hunter_Landing Site02
235733	Sorcerer_Landing Site02
235734	Assassin_Landing Site02
235735	Shield Troop Legate at the South Post
235736	Shield Troop Musician Leader at the North Post
235737	Shield Troop Shell Officer at the South Post
235738	Shield Troop Military Doctor at the South Post
235739	Hunter_Landing Site03
235740	Shield Troop Magus at the South Post
235741	Assassin_Landing Site03
235742	Shield Troop Legate at the Defence Post
235743	Shield Troop Musician Leader at the Defence Post
235744	Aethertech_Landing Site04
235745	Shield Troop Military Doctor at the Defence Post
235746	Shield Troop Sniper at the Defence Post
235747	Shield Troop Magus at the Defence Post
235748	Shield Troop Ambusher at the Defence Post
235749	Barrier Guard
235750	Bard_Protective Fence
235751	Aethertech_Protective Fence
235752	Cleric_Protective Fence
235753	Hunter_Protective Fence
235754	Sorcerer_Protective Fence
235755	Barrier Guard
235756	Fugitive Majikin
235757	Fugitive Majikin
235758	Fugitive Majikin
235759	Fugitive Majikin
235760	Fugitive Hirakiki
235761	Fugitive Hirakiki
235762	Fugitive Hirakiki
235763	Fugitive Hirakiki
235764	Fugitive Asachin
235765	Fugitive Asachin
235766	Fugitive Asachin
235767	Fugitive Asachin
235768	Fighting Spirit Belkur
235769	Merciless Belkur
235770	Merciless Belkur
235771	Merciless Belkur
235772	Hakara
235773	Jubara
235774	Visia
235775	Bahara
235776	Hakara
235777	Jubara
235778	Visia
235779	Bahara
235780	Fugitive Majikin
235781	Fugitive Hirakiki
235782	Fugitive Asachin
235783	Fugitive Majikin
235784	Fugitive Hirakiki
235785	Fugitive Asachin
235786	Iron Barrier
235787	Fugitive Majikin
235788	Fugitive Hirakiki
235789	Fugitive Asachin
235790	Coral Monitor
235791	Coral Monitor
235792	Blue Mist Vespine
235793	Blue Mist Vespine
235794	Winged Spirit
235795	Winged Spirit
235796	Wet Starfish
235797	Mist Fungie
235798	Shell Dionae
235799	Blue Mist Ksellid
235800	Blue Ksellid
235801	Coral Horn Trico
235802	Coral Horn Trico
235803	Hill Vespine
235804	Hill Vespine
235805	Shell Oculis
235806	Blue Moss Monitor
235807	Blue Moss Monitor
235808	Coral Ridge Rotron
235809	Coral Ridge Rotron
235810	Red Hill Fungen
235811	Red Hill Fungen
235812	Red Hill Fungie
235813	Thorn Overlord
235814	Thorn Overlord
235815	Horn Shell Starturtle
235816	Horn Shell Starturtle
235817	Blade Thorn Kirrin
235818	Blade Thorn Kirrin
235819	Coral Reef Virago
235820	Coral Reef Virago
235821	Coral Thorn Malodor
235822	Horn Shell Lobnite
235823	Rock Shell Ribbit
235824	Forest Rotron
235825	Forest Rotron
235826	Black Fins Warrior
235827	Black Fins Guard
235828	Thorn Starfish
235829	Scale Monitor
235830	Chaos Skilex
235831	Thorn Xipeto
235832	Chaos Xipeto
235833	Black Fins Bodyguard
235834	Black Fins Patrol
235835	Black Fins Patrol
235836	Black Fins Healer
235837	Black Fins Shaman
235838	Tame Scale Monitor
235839	Black Fins Bodyguard
235840	Black Fins Patrol
235841	Black Fins Patrol
235842	Black Fins Healer
235843	Black Fins Shaman
235844	Tame Scale Monitor
235845	Black Fins Bodyguard
235846	Black Fins Patrol
235847	Black Fins Patrol
235848	Black Fins Healer
235849	Black Fins Shaman
235850	Tame Scale Monitor
235851	Green Thorn Dionae
235852	Brohum Garden Guard
235853	Brohum Garden Guard
235854	Young Brohum Garden Guard
235855	Young Brohum Garden Guard
235856	Black Tongue Hornskull
235857	Black Tongue Hornskull
235858	Ploughtail Spiner
235859	Ploughtail Spiner
235860	Claw Collector
235861	Thorn Tentacle Malodor
235862	Striped Potcrab
235863	Nephilim Gardener
235864	Nephilim Gardener
235865	Gold Cellatu
235866	Gold Cellatu
235867	Garden Statue
235868	Garden Statue
235869	Garden Ametgolem
235870	Garden Ametgolem
235871	Rotten Slime
235872	Thorn Aphide
235873	Garden Golem
235874	Pincer Aranid
235875	Pincer Aranid
235876	Primeval Drakan Fighter
235877	Primeval Drakan Fighter
235878	Twilight Xipeto
235879	Twilight Xipeto
235880	Shell Aphide
235881	Sticky Slime
235882	Twilight Temple Mugolem
235883	Nagarant Fighter
235884	Nagarant Fighter
235885	Nagarant Mage
235886	Nagarant Mage
235887	Sting Sheluk
235888	Prehistoric Legion Warrior
235889	Prehistoric Legion Warrior
235890	Coral Shell Kloc
235891	Coral Shell Kloc
235892	Net Ettin
235893	Net Ettin
235894	Crooked Sheluk
235895	Crooked Sheluk
235896	Glowing Spirit of the Mossy Forest
235897	Mossy Sludger
235898	Red Wing Sparkie
235899	Fetid Malodor
235900	Mist-Thorn Protector
235901	Mist-Thorn Protector
235902	Grey Thorn Arachna
235903	Grey Thorn Arachna
235904	Luminous Tail Manta
235905	Luminous Tail Manta
235906	Rot Sludger
235907	Horn Mane Tipolid
235908	Horn Mane Tipolid
235909	Musty Thorn Grove
235910	Mist-Thorn Starcrab
235911	Mist Warrior
235912	Mist Warrior
235913	Mist Protectors
235914	Mist Protector
235915	Cold Petrahulk
235916	Chaos Petrahulk
235917	Frost Tail Kirrin
235918	Chaos Kirrin
235919	Sea Grove
235920	Crystal Cave Oculis
235921	Legionary of the 48th Invasion Troop
235922	Searcher of the 48th Invasion Troop
235923	Defender of the 48th Invasion Troop
235924	Sniper of the 48th Invasion Troop
235925	Battle Mage of the 48th Invasion Troop
235926	Raider of the 48th Invasion Troop
235927	Legionary of the 48th Invasion Troop
235928	Searcher of the 48th Invasion Troop
235929	Defender of the 48th Invasion Troop
235930	Sniper of the 48th Invasion Troop
235931	Battle Mage of the 48th Invasion Troop
235932	Raider of the 48th Invasion Troop
235933	Legionary of the 48th Invasion Troop
235934	Searcher of the 48th Invasion Troop
235935	Defender of the 48th Invasion Troop
235936	Sniper of the 48th Invasion Troop
235937	Battle Mage of the 48th Invasion Troop
235938	Raider of the 48th Invasion Troop
235939	Sand Taurak
235940	Sand Taurak
235941	Desert Thorn Aranid
235942	Desert Thorn Aranid
235943	Skewered Frillneck
235944	Howler Zanthay
235945	Howler Zanthay
235946	Cactus Laupede
235947	Blood Emphis
235948	Protector of the Magma Canyon
235949	Greed Monitor
235950	Coral Horn Protector
235951	Wild Blue Moss Monitor
235952	Slow Thorn Overlord
235953	Furius
235954	Brohum Leader
235955	Garden Statue
235956	Leader of the Gold Rakes Cellatu
235957	Silent Drakan
235958	Strange Twilight Xipeto
235959	Leader of the Primeval Draconutes
235960	Raging Primeval Net Ettin
235961	Tracker Zanthay
235962	Blade Aranid
235963	Coloured Charites
235964	Explosive Pearl
235965	Tegris
235966	Golden Tatar
235967	Traitor Squallo
235968	Nerupar
235969	Sashir
235970	Berserker Sunayaka
235971	Machine Totar
235972	Commander Ratashi
235973	Sand Kirak
235974	Kirak Clone
235975	Gatekeeper Phox
235976	Watching Eye
235977	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
235978	Landing Site01_Bard Reinforcement
235979	Landing Site01_Aethertech Reinforcement
235980	Landing Site01_Cleric Reinforcement
235981	Landing Site01_Hunter Reinforcement
235982	Landing Site01_Sorcerer Reinforcement
235983	Landing Site01_Assassin Reinforcement
235984	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
235985	Landing Site02_Bard Reinforcement
235986	Landing Site02_Aethertech Reinforcement
235987	Landing Site02_Cleric Reinforcement
235988	Landing Site02_Hunter Reinforcement
235989	Landing Site02_Sorcerer Reinforcement
235990	Landing Site02_Assassin Reinforcement
235991	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
235992	Landing Site03_Bard Reinforcement
235993	Landing Site03_Aethertech Reinforcement
235994	Landing Site03_Cleric Reinforcement
235995	Landing Site03_Hunter Reinforcement
235996	Landing Site03_Sorcerer Reinforcement
235997	Landing Site03_Assassin Reinforcement
235998	Reinforcement Fighter of the Reserve Unit
235999	Landing Site04_Bard Reinforcement
236000	Landing Site04_Aethertech Reinforcement
236001	Landing Site04_Cleric Reinforcement
236002	Landing Site04_Hunter Reinforcement
236003	Landing Site04_Sorcerer Reinforcement
236004	Landing Site04_Assassin Reinforcement
236005	Draco Patrol Recruit
236006	Draco Fighting Recruit
236007	Special Assassin
236008	Special Fighter
236009	Trained Vespine
236010	Trained Porgus
236011	Trained Worg
236012	Anubite Fighting Recruit
236013	Zombie Recruit
236014	Raging Lich Recruit
236015	Trained Wriggot
236016	Anubite Recruit
236017	Magical Recruit
236018	Trained Fierce Lapilima
236019	Trained Lava Petrahulk
236020	Trained Stinking Clodworm
236021	Trained Drakie
236022	Guardian General of the 1st Base
236023	Protector of the 1st Base
236024	Fighter of the 1st Base
236025	Magus of the 1st Base
236026	Raider of the 1st Base
236027	Scout of the 1st Base
236028	Medic of the 1st Base
236029	Protector of the 2nd Base
236030	Fighter of the 2nd Base
236031	Magus of the 2nd Base
236032	Raider of the 2nd Base
236033	Scout of the 2nd Base
236034	Medic of the 2nd Base
236035	Guardian General of the 3rd Base
236036	Protector of the 3rd Base
236037	Fighter of the 3rd Base
236038	Magus of the 3rd Base
236039	Raider of the 3rd Base
236040	Scout of the 3rd Base
236041	Medic of the 3rd Base
236042	Protector of the 4th Base
236043	Fighter of the 4th Base
236044	Magus of the 4th Base
236045	Raider of the 4th Base
236046	Scout of the 4th Base
236047	Medic of the 4th Base
236048	Guardian General of the 6th Base
236049	Protector of the 6th Base
236050	Fighter of the 6th Base
236051	Magus of the 6th Base
236052	Raider of the 6th Base
236053	Scout of the 6th Base
236054	Medic of the 6th Base
236055	Guardian General of the 7th Base
236056	Protector of the 7th Base
236057	Fighter of the 7th Base
236058	Magus of the 7th Base
236059	Raider of the 7th Base
236060	Scout of the 7th Base
236061	Medic of the 7th Base
236062	Protector of the 5th Base
236063	Fighter of the 5th Base
236064	Magus of the 5th Base
236065	Raider of the 5th Base
236066	Scout of the 5th Base
236067	Medic of the 5th Base
236068	Protector of the 8th Base
236069	Fighter of the 8th Base
236070	Magus of the 8th Base
236071	Raider of the 8th Base
236072	Scout of the 8th Base
236073	Medic of the 8th Base
236074	Anubite Recruit
236075	Anubite Fighting Recruit
236076	Magical Recruit
236077	Anubite Recruit
236078	Anubite Fighting Recruit
236079	Magical Recruit
236080	Supply Box
236081	Indiana Jonshunerk's Supply Box
236082	Jonshunerk's Supply Box
236083	Invading Sniper
236084	Special Instructor
236085	Protectorate Drakan Elite Praetor
236086	Protectorate Drakan Elite Command Officer
236087	BLDF5_Skeleton Stone
236088	BLDF5_Skeleton Stone
236089	BLDF5_Skeleton Stone
236090	Protectorate Drakan Elite Fighter
236091	Protectorate Drakan Superior Fighter
236092	Protectorate Drakan Elite Rider Division
236093	Protectorate Drakan Elite Scout
236094	Protectorate Drakan Elite Foot Soldier
236095	Protectorate Drakan Elite Healer
236096	Trained Stinking Clodworm
236097	Trained Drakie
236098	Trained Stinking Clodworm
236099	Trained Drakie
236100	Strange Hellfire Patrol
236101	Strange Hellfire Thorn Warrior
236102	Strange Hellfire Thorn Warrior
236103	Strange Hellfire Messenger
236104	Strange Hellfire Necromancer
236105	Hellfire Patrol
236106	Hellfire Thorn Warrior
236107	Hellfire Messenger
236108	Hellfire Necromancer
236109	Elite Hellfire Patrol
236110	Elite Hellfire Necromancer
236111	Elite Hellfire Thorn Warrior
236112	Hellfire Patrol
236113	Hellfire Thorn Warrior
236114	Hellfire Messenger
236115	Hellfire Necromancer
236116	Elite Hellfire Patrol
236117	Elite Hellfire Necromancer
236118	Elite Hellfire Thorn Warrior
236119	Hellfire Patrol
236120	Hellfire Thorn Warrior
236121	Hellfire Messenger
236122	Hellfire Necromancer
236123	Elite Hellfire Patrol
236124	Elite Hellfire Necromancer
236125	Elite Hellfire Thorn Warrior
236126	Weakened Strange Hellfire Patrol
236127	Weakened Strange Hellfire Thorn Warrior
236128	Weakened Strange Hellfire Thorn Warrior
236129	Weakened Strange Hellfire Messenger
236130	Weakened Strange Hellfire Necromancer
236131	Weakened Hellfire Patrol
236132	Weakened Hellfire Thorn Warrior
236133	Weakened Hellfire Messenger
236134	Weakened Hellfire Necromancer
236135	Weakened Captain of the Hellfire Patrol
236136	Weakened Captain of the Hellfire Necromancers
236137	Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors
236138	Weakened Hellfire Patrol
236139	Weakened Hellfire Thorn Warrior
236140	Weakened Hellfire Messenger
236141	Weakened Hellfire Necromancer
236142	Weakened Captain of the Hellfire Patrol
236143	Weakened Captain of the Hellfire Necromancers
236144	Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors
236145	Weakened Hellfire Patrol
236146	Weakened Hellfire Thorn Warrior
236147	Weakened Hellfire Messenger
236148	Weakened Hellfire Necromancer
236149	Weakened Captain of the Hellfire Patrol
236150	Weakened Captain of the Hellfire Necromancers
236151	Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors
236152	Mad Torment Fighter
236153	Mad Torment Gladiator
236154	Mad Torment Gladiator
236155	Mad Torment Skeletus
236156	Mad Torment Fire Shaman
236157	Torment Fighter
236158	Torment Gladiator
236159	Torment Skeletus
236160	Torment Fire Shaman
236161	Elite Torment Fighter
236162	Elite Torment Fire Shaman
236163	Elite Torment Gladiator
236164	Torment Fighter
236165	Torment Gladiator
236166	Torment Skeletus
236167	Torment Fire Shaman
236168	Elite Torment Fighter
236169	Elite Torment Fire Shaman
236170	Elite Torment Gladiator
236171	Torment Fighter
236172	Torment Gladiator
236173	Torment Skeletus
236174	Torment Fire Shaman
236175	Elite Torment Fighter
236176	Elite Torment Fire Shaman
236177	Elite Torment Gladiator
236178	Torment Cavern Beetle
236179	Torment Cavern Beetle
236180	Torment Cavern Beetle
236181	Torment Cavern Guardian
236182	Torment Cavern Guardian
236183	Torment Cavern Beetle
236184	Torment Cavern Beetle
236185	Torment Cavern Guardian
236186	Torment Cavern Guardian
236187	Elite Torment Cavern Labourer
236188	Elite Torment Cavern Guardian
236189	Elite Torment Cavern Labourer
236190	Torment Cavern Beetle
236191	Torment Cavern Beetle
236192	Torment Cavern Guardian
236193	Torment Cavern Guardian
236194	Elite Torment Cavern Labourer
236195	Elite Torment Cavern Guardian
236196	Elite Torment Cavern Labourer
236197	Torment Cavern Beetle
236198	Torment Cavern Beetle
236199	Torment Cavern Guardian
236200	Torment Cavern Guardian
236201	Elite Torment Cavern Labourer
236202	Elite Torment Cavern Guardian
236203	Elite Torment Cavern Labourer
236204	Fighter of the Torment Legion
236205	Assassin of the Torment Legion
236206	Torment Legion Scout
236207	Torment Legion Mage
236208	Fighter of the Torment Legion
236209	Assassin of the Torment Legion
236210	Torment Legion Scout
236211	Torment Legion Mage
236212	Fighter of the Torment Legion
236213	Assassin of the Torment Legion
236214	Torment Legion Scout
236215	Torment Legion Mage
236216	Fighter of the Elite Torment Legion
236217	Assassin of the Elite Torment Legion
236218	Elite Torment Legion Scout
236219	Elite Torment Legion Mage
236220	Priest of the Elite Torment Legion
236221	Stink Hellfire Patrol
236222	Stink Hellfire Necromancer
236223	Fire Tamer
236224	Kadena
236225	Magma Protector without Energy Source
236226	Heat Protector without Energy Source
236227	Magma Protector
236228	Heat Protector
236229	Returned Oris
236230	Immortal Oris
236231	Feeble Oris
236232	Returned Oris
236233	Immortal Oris
236234	Feeble Oris
236235	Commander Barusha
236236	Commander of the Torment Legion Fighters
236237	Commander of the Torment Legion Mages
236238	Commander Barusha
236239	Commander of the Torment Legion Fighters
236240	Commander of the Torment Legion Mages
236241	Commander of the Torment Legion Assassins
236242	Commander of the Restoration of the Torment Legion
236243	Commander Barusha
236244	Beritra
236245	Beritra
236246	Beritra
236247	Beritra
236248	Member of the Patrol
236249	Member of the Patrol
236250	Raider of the 48th Army
236251	Aetheric Field Guardian
236252	Aetheric Field Protector
236253	Trooper of the 48th Unit
236254	Guard of the 48th Unit
236255	Commander Nazra
236256	Battle Mage of the 48th Unit
236257	Medic of the 48th Unit
236258	Legate of the 48th Unit
236259	Staff Officer of the 48th Unit
236260	Captain of the Invasion Troop
236261	Blade Master of the 48th Invasion Troop
236262	Cannoneer of the 48th Invasion Troop
236263	Phanon's Ego
236264	Assassin of the 48th Unit
236265	Magus of the 48th Unit
236266	Oris
236267	Exhausted Vasharti Pagati Combatant
236268	Exhausted Vasharti Combatant
236269	Exhausted Vasharti Combat Officer
236270	Vasharti Butcher
236271	Captain Xasta
236272	Solid Crag Rock
236273	Oris
236274	Calindi Flame Lord
236275	Tiamat
236276	Tiamat
236277	Tiamat
236278	Splitting Tiragit
236279	Gravitative Mahatrigan 
236280	Wrathful Abretan
236281	Tibalka of Petrification
236282	Vasharti Legatus
236283	Elite Vasharti Pagati Combatant
236284	Vasharti Elite Watcher
236285	Vasharti Elite Watch Officer
236286	Sikar Hunter
236287	Vasharti Assassin
236288	Vasharti Mage
236289	Drakan Special Legate
236290	Pagati Special Warrior
236291	Drakan Special Overseer
236292	Drakan Overseer
236293	Sikar Sniper
236294	Drakan Special Assassin
236295	Drakan Special Mage
236296	Captain Xasta
236297	Captain Xasta
236298	Kuhara the Volatile
236299	Umatha the Crazed
236300	Brigade General Vasharti
236301	Ambusher Kiriana
236302	Archmagus Upadi
236303	Instructor Diplito
236304	Instructor Fratika
236305	Instructor Exico
236306	Nasto
236307	Inggison Dionae
236308	Inggison Excura
236309	Inggison Rotron
236310	Inggison Kirrin
236311	Inggison Puca
236312	Inggison Rynoce
236313	Inggison Gnarl
236314	Inggison Baku
236315	Inggison Crettin
236316	Inggison Serrator
236317	Inggison Obscura
236318	Inggison Ashulagen
236319	Inggison Ksellid
236320	Inggison Vortile
236321	Inggison Seafoam
236322	Inggison Wraithling
236323	Inggison Gryphu
236324	Inggison Barghest
236325	Inggison Dragrint
236326	Inggison Murmur
236327	Inggison Spaller
236328	Inggison Petrahulk
236329	Inggison Ksellid
236330	Inggison Drake
236331	Inggison Shulack Shaman
236332	Inggison Shulack Lookout
236333	Inggison Shulack Assassin
236334	Inggison Shulack Hunter
236335	Wild Inggison Dionae
236336	Wilds Inggison Excura
236337	Wild Inggison Rotron
236338	Wild Inggison Kirrin
236339	Wild Inggison Puca
236340	Wild Inggison Rynoce
236341	Wild Inggison Gnarl
236342	Wild Inggison Baku
236343	Wild Inggison Crettin
236344	Wild Inggison Serrator
236345	Wild Inggison Obscura
236346	Wild Inggison Ashulagen
236347	Wild Inggison Ksellid
236348	Wild Inggison Vortile
236349	Wild Inggison Seafoam
236350	Wild Inggison Wraithling
236351	Wild Inggison Gryphu
236352	Wild Inggison Barghest
236353	Wilds Inggison Dragrint
236354	Wild Inggison Murmur
236355	Wild Inggison Spaller
236356	Wild Inggison Petrahulk
236357	Wild Inggison Ksellid
236358	Wild Inggison Drake
236359	Wild Inggison Shulack Shaman
236360	Wild Inggison Shulack Lookout
236361	Wild Inggison Shulack Assassin
236362	Wild Inggison Shulack Hunter
236363	Gelkmaros Dionae
236364	Gelkmaros Sparkle
236365	Gelkmaros Cellatu
236366	Gelkmaros Luciferin
236367	Gelkmaros Dragrint
236368	Gelkmaros Leowasp
236369	Gelkmaros Crestlich
236370	Gelkmaros Serrator
236371	Gelkmaros Petrahulk
236372	Gelkmaros Scolopen
236373	Gelkmaros Wraithling
236374	Gelkmaros Zanthay
236375	Gelkmaros Barghest
236376	Gelkmaros Supraklaw
236377	Gelkmaros Murmur
236378	Gelkmaros Kalgolem
236379	Gelkmaros Bosbear
236380	Gelkmaros Luciferin
236381	Gelkmaros Gryphu
236382	Gelkmaros Dionae
236383	Gelkmaros Puca
236384	Gelkmaros Neokin
236385	Gelkmaros Earth Spirit
236386	Gelkmaros Caprex
236387	Gelkmaros Strigik Herbalist
236388	Gelkmaros Strigik Warrior
236389	Gelkmaros Strigik Assassins
236390	Gelkmaros Strigik Shamans
236391	Wild Gelkmaros Dionae
236392	Wild Gelkmaros Sparkle
236393	Wilds Gelkmaros Cellatu
236394	Wild Gelkmaros Seafoam
236395	Wilds Gelkmaros Dragrint
236396	Wild Gelkmaros Leowasp
236397	Wild Gelkmaros Crestlich
236398	Wild Gelkmaros Serrator
236399	Wild Gelkmaros Petrahulk
236400	Wild Gelkmaros Scolopen
236401	Wild Gelkmaros Wraithling
236402	Wild Gelkmaros Zanthay
236403	Wild Gelkmaros Barghest
236404	Wild Gelkmaros Supraklaw
236405	Wild Gelkmaros Murmur
236406	Wild Gelkmaros Murmur
236407	Wild Gelkmaros Kalgolem
236408	Wild Gelkmaros Bosbear
236409	Wild Gelkmaros Gryphu
236410	Wild Gelkmaros Dionae
236411	Wild Gelkmaros Puca
236412	Wild Gelkmaros Neokin
236413	Wild Gelkmaros Earth Spirit
236414	Wild Gelkmaros Caprex
236415	Wild Gelkmaros Strigik Herbalist
236416	Wild Gelkmaros Strigik Warrior
236417	Wild Gelkmaros Strigik Assassins
236418	Wild Gelkmaros Strigik Shamans
236419	Cargo Box of Dizziness
236420	Shadow Tog
236421	Shy Hare Legionary
236422	Fast Kerbiel
236423	Phernind, Master of Disguise
236424	Powerful Destructo
236425	Crawling Serrator
236426	Lowland Leowasp
236427	Smiling Dragrint
236428	Drana Spaller
236429	Supraklaw Worker
236430	Supraklaw Hoarder
236431	Supraklaw Looker
236432	Supraklaw Soldier
236433	Naduka Grunt
236434	Naduka Gatherer
236435	Mitrakand Drakie
236436	Mitrakand Drakan Destroyer
236437	Mitrakand Raider
236438	Mitrakand Hunterkiller
236439	Mitrakand Gallowglass
236440	Mitrakand Lifekeeper
236441	Drana Crestlich
236442	Naduka Sentry
236443	Supraklaw Lookout
236444	Redtailed Neokin
236445	Xalvius
236446	Pincers Prime
236447	Queen Klawtiar
236448	Hashak the Plough
236449	Elder Malekor
236450	Harviste
236451	Mitrakand Gloriator
236452	Mitrakand Drakan Destroyer
236453	Mitrakand Drakan Destroyer
236454	Mitrakand Drakan Destroyer
236455	Mitrakand Drakan Destroyer
236456	Mitrakand Raider
236457	Mitrakand Raider
236458	Mitrakand Raider
236459	Mitrakand Raider
236460	Mitrakand Hunterkiller
236461	Mitrakand Hunterkiller
236462	Mitrakand Hunterkiller
236463	Mitrakand Hunterkiller
236464	Mitrakand Gallowglass
236465	Mitrakand Gallowglass
236466	Mitrakand Gallowglass
236467	Mitrakand Gallowglass
236468	Mitrakand Lifekeeper
236469	Mitrakand Lifekeeper
236470	Mitrakand Lifekeeper
236471	Mitrakand Lifekeeper
236472	Hanarkand Thrasher
236473	Hanarkand Raider
236474	Hanarkand Seeker
236475	Hanarkand Mystic
236476	Hanarkand Boneminder
236477	Hanarkand Legatus
236478	Hanarkand Rustler
236479	Hanarkand Triaris
236480	Hanarkand Diabolist
236481	Hanarkand Curatus
236482	Hanarkand Labourer
236483	Hanarkand Worker
236484	Voyeur Ashulagen
236485	Inggison Trico
236486	Inggison Trico Foal
236487	Haze Spirit
236488	Tidal Seafoam
236489	Vampire Clodworm
236490	Warden Angasa
236491	Zalandar Greenheart
236492	Elder Zanuta
236493	Sukana the Learned
236494	Head Priest Nashuma
236495	Geffen
236496	Treasure Box
236497	Watcher Garma
236498	Poisonmist Spirit
236499	Bane Spirit
236500	Hanarkand Thrasher
236501	Hanarkand Thrasher
236502	Hanarkand Raider
236503	Hanarkand Raider
236504	Hanarkand Seeker
236505	Hanarkand Seeker
236506	Hanarkand Mystic
236507	Hanarkand Mystic
236508	Hanarkand Boneminder
236509	Hanarkand Boneminder
236510	Hanarkand Legatus
236511	Hanarkand Legatus
236512	Hanarkand Rustler
236513	Hanarkand Rustler
236514	Hanarkand Triaris
236515	Hanarkand Triaris
236516	Hanarkand Diabolist
236517	Hanarkand Diabolist
236518	Hanarkand Curatus
236519	Hanarkand Curatus
236520	Hanarkand Labourer
236521	Hanarkand Worker
236522	Mystical Cell
236523	Hanarkand Fighter
236524	Hanarkand Raider
236525	Hanarkand Searcher
236526	Captain Xasta
236527	Captain Xasta
236528	Teleport Shugo_Summoning Improvement_Elyos
236529	Teleport Shugo_Summoning Improvement_Asmodian
236530	Inggison Dionae
236531	Inggison Excura
236532	Inggison Rotron
236533	Inggison Kirrin
236534	Inggison Puca
236535	Inggison Rynoce
236536	Inggison Gnarl
236537	Inggison Baku
236538	Inggison Crettin
236539	Inggison Serrator
236540	Inggison Obscura
236541	Inggison Ashulagen
236542	Inggison Ksellid
236543	Inggison Vortile
236544	Inggison Seafoam
236545	Inggison Wraithling
236546	Inggison Gryphu
236547	Inggison Barghest
236548	Inggison Dragrint
236549	Inggison Murmur
236550	Inggison Spaller
236551	Inggison Petrahulk
236552	Inggison Ksellid
236553	Inggison Drake
236554	Inggison Shulack Shaman
236555	Inggison Shulack Lookout
236556	Inggison Shulack Assassin
236557	Inggison Shulack Hunter
236558	Wild Inggison Dionae
236559	Wilds Inggison Excura
236560	Wild Inggison Rotron
236561	Wild Inggison Kirrin
236562	Wild Inggison Puca
236563	Wild Inggison Rynoce
236564	Wild Inggison Gnarl
236565	Wild Inggison Baku
236566	Wild Inggison Crettin
236567	Wild Inggison Serrator
236568	Wild Inggison Obscura
236569	Wild Inggison Ashulagen
236570	Wild Inggison Ksellid
236571	Wild Inggison Vortile
236572	Wild Inggison Seafoam
236573	Wild Inggison Wraithling
236574	Wild Inggison Gryphu
236575	Wild Inggison Barghest
236576	Wilds Inggison Dragrint
236577	Wild Inggison Murmur
236578	Wild Inggison Spaller
236579	Wild Inggison Petrahulk
236580	Wild Inggison Ksellid
236581	Wild Inggison Drake
236582	Wild Inggison Shulack Shaman
236583	Wild Inggison Shulack Lookout
236584	Wild Inggison Shulack Assassin
236585	Wild Inggison Shulack Hunter
236586	Gelkmaros Dionae
236587	Gelkmaros Sparkle
236588	Gelkmaros Cellatu
236589	Gelkmaros Luciferin
236590	Gelkmaros Dragrint
236591	Gelkmaros Leowasp
236592	Gelkmaros Crestlich
236593	Gelkmaros Serrator
236594	Gelkmaros Petrahulk
236595	Gelkmaros Scolopen
236596	Gelkmaros Wraithling
236597	Gelkmaros Zanthay
236598	Gelkmaros Barghest
236599	Gelkmaros Supraklaw
236600	Gelkmaros Murmur
236601	Gelkmaros Kalgolem
236602	Gelkmaros Bosbear
236603	Gelkmaros Luciferin
236604	Gelkmaros Gryphu
236605	Gelkmaros Dionae
236606	Gelkmaros Puca
236607	Gelkmaros Neokin
236608	Gelkmaros Earth Spirit
236609	Gelkmaros Caprex
236610	Gelkmaros Strigik Herbalist
236611	Gelkmaros Strigik Warrior
236612	Gelkmaros Strigik Assassins
236613	Gelkmaros Strigik Shamans
236614	Wild Gelkmaros Dionae
236615	Wild Gelkmaros Sparkle
236616	Wilds Gelkmaros Cellatu
236617	Wild Gelkmaros Seafoam
236618	Wilds Gelkmaros Dragrint
236619	Wild Gelkmaros Leowasp
236620	Wild Gelkmaros Crestlich
236621	Wild Gelkmaros Serrator
236622	Wild Gelkmaros Petrahulk
236623	Wild Gelkmaros Scolopen
236624	Wild Gelkmaros Wraithling
236625	Wild Gelkmaros Zanthay
236626	Wild Gelkmaros Barghest
236627	Wild Gelkmaros Supraklaw
236628	Wild Gelkmaros Murmur
236629	Wild Gelkmaros Kalgolem
236630	Wild Gelkmaros Bosbear
236631	Wild Gelkmaros Seafoam
236632	Wild Gelkmaros Gryphu
236633	Wild Gelkmaros Dionae
236634	Wild Gelkmaros Puca
236635	Wild Gelkmaros Neokin
236636	Wild Gelkmaros Earth Spirit
236637	Wild Gelkmaros Caprex
236638	Wild Gelkmaros Strigik Herbalist
236639	Wild Gelkmaros Strigik Warrior
236640	Wild Gelkmaros Strigik Assassins
236641	Wild Gelkmaros Strigik Shamans
236642	Iron Stish
236643	Rock Rikrol
236644	Maleo
236645	Red Chopad
236646	Mud Gerger
236647	Krudun
236648	Camerio
236649	Anush
236650	Takki
236651	Tentacle Eccor
236652	Desert Shakil
236653	Shell Mutanka
236654	Protectorate Drakan Fighter
236655	Cargo Box of Dizziness
236656	Shadow Tog
236657	Shy Hare Legionary
236658	Fast Kerbiel
236659	Phernind, Master of Disguise
236660	Powerful Destructo
236661	Kadena
236662	Kadena
236663	Phernind, Master of Disguise
236664	Phernind, Master of Disguise
236665	Phernind, Master of Disguise
236666	Phernind, Master of Disguise
236667	Phernind, Master of Disguise
236668	Phernind, Master of Disguise
236669	Phernind, Master of Disguise
236670	Phernind, Master of Disguise
236671	Cargo Box of Dizziness
236672	Cargo Box of Dizziness
236673	Expedition Troop Soldier
236674	Expedition Troop Soldier
236675	Expedition Troop Soldier
236676	Expedition Troop Soldier
236677	Expedition Troop Soldier
236678	Expedition Troop Soldier
236679	Expedition Troop Soldier
236680	Expedition Troop Soldier
236681	Expedition Troop Soldier
236682	Expedition Troop Soldier
236683	Expedition Troop Soldier
236684	Expedition Troop Soldier
236685	Defender Elite
236686	Defender Elite
236687	Defender Elite
236688	Defender Elite
236689	Defender Elite
236690	Defender Elite
236691	Defender Elite
236692	Defender Elite
236693	Defender Elite
236694	Defender Elite
236695	Defender Elite
236696	Defender Elite
236697	Defender Elite
236698	Defender Elite
236699	Defender Elite
236700	Defender Elite
236701	Mantor Guardian
236702	Mantor Guardian
236703	Mantor Guardian
236704	Defender Elite
236705	Kuhara's Treasure Box
236706	Contaminated Monitoring Device
236707	Exhausted Vasharti Pagati Combatant
236708	Exhausted Vasharti Combatant
236709	Exhausted Vasharti Combat Officer
236710	Sikar Hunter
236711	Sikar Hunter
236712	Pale Malodor
236713	Protectorate Drakan Elite Fighter
236714	Protectorate Drakan Elite Foot Soldier
236715	Protectorate Drakan Elite Scout
236716	Protectorate Drakan Elite Healer
236717	Protectorate Drakan Elite Slayer
236718	Protectorate Drakan Elite Mage
236719	Protectorate Drakan Elite Scout Officer
236720	Protectorate Drakan Elite Healing Officer
236721	Elite Aitos (Level 3)
236722	Elite Bomb Tumon (Level 3)
236723	Elite Venoid (Level 3)
236724	Elite Venoid (Level 3)
236725	Elite Aitos (Level 3)
236726	Elite Bomb Tumon (Level 3)
236727	Elite Tarantum (Level 3)
236728	Elite Tarantum (Level 3)
236729	Elite Aitos (Level 3)
236730	Elite Tarantum (Level 3)
236731	Elite Aitos (Level 3)
236732	Elite Tarantum (Level 3)
236733	Elite Magnorion (Level 3)
236734	Elite Aitos (Level 3)
236735	Elite Venoid (Level 3)
236736	Elite Magnorion (Level 3)
236737	Elite Aitos (Level 3)
236738	Elite Venoid (Level 3)
236739	Elite Venoid (Level 3)
236740	Elite Magnorion (Level 3)
236741	Elite Aitos (Level 3)
236742	Elite Venoid (Level 3)
236743	Elite Aitos (Level 3)
236744	Elite Magnorion (Level 3)
236745	Elite Mist Mane Foot Soldier
236746	Elite Ice Claw Warrior
236747	Kaidan Elite Raider
236748	Kaidan Elite Leader
236749	Ice Sculptor's Toolbox
236750	Elite Venoid (Level 3)
236751	Annoying Fire Spirit
236752	Bakarma Scaleguard
236753	Bakarma Scaleguard
236754	Bakarma Scalewatch
236755	Bakarma Scaleblade
236756	Bakarma Scaleblade
236757	Bakarma Dragonblade
236758	Bakarma Fangguard
236759	Bakarma Fangguard
236760	Bakarma Clawguard
236761	Bakarma Comitatus
236762	Bakarma Comitatus
236763	Bakarma Destroyer
236764	Bakarma Shadowscale
236765	Bakarma Shadowscale
236766	Bakarma Mistscale
236767	Bakarma Fangblade
236768	Bakarma Fangblade
236769	Bakarma Biteblade
236770	Trained Drakie
236771	Trained Drakie
236772	Trained Monitor
236773	Trained Monitor
236774	Bakarma Breeder
236775	Bakarma Breeder
236776	Bakarma Ranger
236777	Bakarma Ranger
236778	Bakarma Searcher
236779	Bakarma Shadowshot
236780	Bakarma Shadowshot
236781	Bakarma Shadowsnipe
236782	Bakarma Flameshot
236783	Bakarma Flameshot
236784	Bakarma Blazeshot
236785	Bakarma Mystic
236786	Bakarma Mystic
236787	Bakarma Mender
236788	Bakarma Outlaw
236789	Bakarma Outlaw
236790	Bakarma Headhunter
236791	Bakarma Headhunter
236792	Bakarma Protector
236793	Bakarma Protector
236794	Bakarma Bulwark
236795	Bakarma Scourge
236796	Bakarma Scourge
236797	Bakarma Hopecrusher
236798	Bakarma Mutilator
236799	Bakarma Mutilator
236800	Bakarma Lifeender
236801	Bakarma Deathbringer
236802	Bakarma Deathbringer
236803	Bakarma Guardian
236804	Bakarma Supplicant
236805	Bakarma Supplicant
236806	Bakarma Mendicant
236807	Bakarma Dragonpriest
236808	Bakarma Dragonpriest
236809	Bakarma Deathpriest
236810	Vicious Energy
236811	Vicious Energy
236812	Vicious Energy
236813	Bakarma Lifegrabber
236814	Bakarma Lifegrabber
236815	Bakarma Soultwister
236816	Bakarma Black Mage
236817	Bakarma Black Mage
236818	Bakarma Worldbender
236819	Bakarma Worldbender
236820	Bakarma Cursewitch
236821	Bakarma Cursewitch
236822	Bakarma Bloodlock
236823	Bakarma Bloodlock
236824	Bloodlock's Minion
236825	Bloodlock's Minion
236826	Bloodlock's Minion
236827	Bloodlock's Minion
236828	Bloodlock's Minion
236829	Bloodlock's Minion
236830	Bloodlock's Minion
236831	Bloodlock's Minion
236832	Bakarma Scaleguard
236833	Bakarma Scaleguard
236834	Bakarma Scalewatch
236835	Bakarma Scaleblade
236836	Bakarma Scaleblade
236837	Bakarma Dragonblade
236838	Bakarma Fangguard
236839	Bakarma Fangguard
236840	Bakarma Clawguard
236841	Bakarma Shadowscale
236842	Bakarma Shadowscale
236843	Bakarma Mistscale
236844	Bakarma Breeder
236845	Bakarma Breeder
236846	Bakarma Ranger
236847	Bakarma Ranger
236848	Bakarma Searcher
236849	Bakarma Shadowshot
236850	Bakarma Shadowshot
236851	Bakarma Shadowsnipe
236852	Bakarma Mystic
236853	Bakarma Mystic
236854	Bakarma Mender
236855	Bakarma Outlaw
236856	Bakarma Outlaw
236857	Bakarma Headhunter
236858	Bakarma Headhunter
236859	Bakarma Scourge
236860	Bakarma Scourge
236861	Bakarma Hopecrusher
236862	Bakarma Mutilator
236863	Bakarma Mutilator
236864	Bakarma Lifeender
236865	Bakarma Deathbringer
236866	Bakarma Deathbringer
236867	Bakarma Guardian
236868	Bakarma Supplicant
236869	Bakarma Supplicant
236870	Bakarma Mendicant
236871	Bakarma Dragonpriest
236872	Bakarma Dragonpriest
236873	Bakarma Deathpriest
236874	Bakarma Lifegrabber
236875	Bakarma Lifegrabber
236876	Bakarma Soultwister
236877	Bakarma Black Mage
236878	Bakarma Black Mage
236879	Bakarma Cursewitch
236880	Bakarma Cursewitch
236881	Bakarma Bloodlock
236882	Bakarma Bloodlock
236883	Bakarma Deathblade
236884	Bakarma Lifebringer
236885	Bakarma Drakeblade
236886	Bakarma Lifecrusher
236887	Bakarma Flameraider
236888	Bakarma Grappler
236889	Bakarma Seeker
236890	Bakarma Mender
236891	Bakarma Berseker
236892	Huge Ice Monitor
236893	Huge Ice Monitor
236894	Ice Monitor
236895	Cave Slime
236896	Ice Sting Vespine
236897	Tiny Drakie
236898	Unstable Drakie
236899	Suspicious Plant
236900	Bakarma Charger
236901	Bakarma Nightmarist
236902	Hungry Ooze
236903	Lucky Golden Saam
236904	Mau Mistclaw
236905	Mau Fogshredder
236906	Mau Cloudseeder
236907	Mau Mistbringer
236908	Mau Nightpiercer
236909	Anubite Lurker
236910	Unfest Templar
236911	Moist Clodworm
236912	Blazing Spirit
236913	Scorching Spirit
236914	Dew Spirit
236915	Murk Spirit
236916	Lichen Spirit
236917	Fetid Earth Spirit
236918	Breeze Spirit
236919	Gust Spirit
236920	Protector Rakkan
236921	Shadowmaster Takrin
236922	Dragonpriest Tairgus
236923	Lazy Dragashum
236924	Greatscholar Jaadis
236925	Instructor Afrane
236926	Ivadat the Stern
236927	Beautiful Lakshmi
236928	Commander Nimbarka
236929	Commander Bakarma
236930	Dragon Scholar Triyu
236931	Kind Saraswati
236932	Supervisor Nyvedija
236933	Deputy Brigade General Yavant
236934	Anuhart Legionary
236935	Anuhart Trooper
236936	Anuhart Sentinel
236937	Anuhart Bloodbinder
236938	Anuhart Sergeant
236939	Anuhart Fighter
236940	Anuhart Ambusher
236941	Anuhart Patroller
236942	Anuhart Healer
236943	Anuhart Warmonger
236944	Anuhart Manbane
236945	Anuhart Guard
236946	Anuhart Scalepriest
236947	Anuhart Buckaroo
236948	Anuhart Tearlach
236949	Anuhart Kurinark
236950	Spiritmaster Atmach
236951	Anuhart Scalewatch
236952	Anuhart Drakeblade
236953	Anuhart Ranger
236954	Anuhart Mender
236955	Anuhart Buckaroo
236956	Marabata of Strength
236957	Marabata of Aether
236958	Marabata of Poisoning
236959	Anuhart Grappler
236960	Anuhart Biteblade
236961	Anuhart Searcher
236962	Anuhart Mender
236963	Anuhart Oculazen
236964	Anuhart Scourge
236965	Anuhart Willwarper
236966	Anuhart Priest
236967	Spectral Avenger
236968	Spectral Arcanist
236969	Spectral Curate
236970	Spectral Scout
236971	Noah's Furious Shade
236972	Anuhart Legatus
236973	Anuhart Triaris
236974	Anuhart Magus
236975	Anuhart Curatus
236976	Black Branch Dragrint
236977	Mutating Dragrint
236978	Wounded Scar
236979	Anuhart Bloodboss
236980	Anuhart Huntlord
236981	Anuhart High Magus
236982	Anuhart Chief Surgeon
236983	Thrall Brawler
236984	Thrall Digger
236985	Thrall Vigilante
236986	Thrall Lumberjack
236987	Spaller Echtra
236988	Anuhart Myrmidon
236989	Anuhart Pathfinder
236990	Anuhart Magist
236991	Anuhart Chief Curatus
236992	Mutated Fungie
236993	Brainwashed Fighter
236994	Brainwashed Sentinel
236995	Brainwashed Worker
236996	Brainwashed Patroller
236997	Anuhart Vindicator
236998	Anuhart Shadow
236999	Anuhart Aionbane
237000	Anuhart Dark Healer
237001	Telepathy Controller
237002	Main Power Generator
237003	Auxiliary Power Generator
237004	Emergency Generator
237005	Power Generator Core
237006	Power Generator Core
237007	Power Generator Core
237008	Power Generator Core
237009	Power Generator Core
237010	Power Generator Core
237011	Brigade General Anuhart
237012	Anuhart Scaleguard
237013	Anuhart Petmaster
237014	Anuhart Shadowshot
237015	Anuhart Lookout
237016	Anuhart Tamer
237017	Anuhart Shadowsnipe
237018	Anuhart Defender
237019	Anuhart Breeder
237020	Anuhart Dark Sniper
237021	Anuhart Comitatus
237022	Anuhart Beastlord
237023	Anuhart Bowmaster
237024	Anuhart Serpentguard
237025	Anuhart Protector
237026	Anuhart Outlaw
237027	Anuhart Snakepriest
237028	Anuhart Necromancer
237029	Anuhart Curselock
237030	Anuhart Worldbender
237031	Bloodlock's Minion
237032	Bloodlock's Minion
237033	Anuhart Overseer
237034	Anuhart Daffadar
237035	Anuhart Direblade
237036	Anuhart Dark Sniper
237037	Anuhart Captain
237038	Anuhart Spiritlord
237039	Spiritlord's Minion
237040	Spiritlord's Minion
237041	Anuhart Chirurgeon
237042	Anuhart Trainer
237043	Anuhart Praetor
237044	Anuhart Castigorus
237045	Anuhart Arcus
237046	Anuhart Honour Guard
237047	Anuhart Invoker
237048	Invoker's Minion
237049	Invoker's Minion
237050	Anuhart Immunus
237051	Anuhart Proconsul
237052	Anuhart Praefectus
237053	Anuhart Vicarius
237054	Anuhart Lictor
237055	Anuhart Tetrarch
237056	Anuhart Conjurer
237057	Spiritlord's Minion
237058	Spiritlord's Minion
237059	Anuhart Chief Priest
237060	Anuhart Consul
237061	Anuhart High Templar
237062	Anuhart High Raider
237063	Anuhart High Scout
237064	Anuhart Seneschal
237065	Anuhart Transporter
237066	Invoker's Minion
237067	Invoker's Minion
237068	Anuhart Surgeon
237069	Tahabata Pyrelord
237070	Calindi Flamelord
237071	Vanuka Infernus
237072	Asaratu Bloodshade
237073	Chramati Firetail
237074	Professor Hewahewa
237075	Spectral Elim Elder
237076	Spaller Rakanatra
237077	Spaller Dhatra
237078	Anuhart Mage Captain
237079	Anuhart Scalewatch Captain
237080	Anuhart Drakeblade Captain
237081	Vengeful Spirit of Elyos Combat Captain
237082	Spectral Arcanist Captain
237083	Thrall Digger Leader
237084	Thrall Vigilante Leader
237085	Anuhart Magist
237086	Anuhart Proconsul
237087	Anuhart Praefectus
237088	Tahabata Pyrelord
237089	Cursed Nagolem
237090	Ravenous Bloodwing
237091	Big Wing Fangwing
237092	Magical Malekor
237093	Aetheric Malekor
237094	Sanctified Malekor
237095	Agitated Sheluk
237096	Baby Agitated Sheluk
237097	Frozen Blobble
237098	Icy Blobble
237099	Ancient Fire Spirit
237100	Ice Fungie
237101	Ancient Wind Spirit
237102	Ancient Earth Spirit
237103	Ancient Water Spirit
237104	Kirrin Scout
237105	Toxic Thorny Ampha
237106	Mutated Caltrops
237107	Queen Arachne
237108	Frozen Harint
237109	Cracked Nuhas
237110	Naughty Pocaching
237111	Torch Spirit Iprita
237112	Wistful Syripne
237113	Golem Spirit Nomura
237114	Water Spirit Undine
237115	Rune of Distraction
237116	Silikor of Memory
237117	Unstable Triroan
237118	Titan Protector
237119	Treasure Box
237120	Treasure Box
237121	Treasure Box
237122	Rune of Distraction
237123	Rune of Distraction
237124	Floating Malekor
237125	Icy Kalgolem
237126	Fragmented Icy Kalgolem
237127	Beautiful Galateia
237128	Undead Serf
237129	Banshee Peon
237130	Nanny Temptress
237131	Banshee Handmaid
237132	Lich Retainer
237133	Ravenous Vampire
237134	Temptress Barmaid
237135	Temptress Servant
237136	Banshee Sweeper
237137	Unfest Guard
237138	Lich Overseer
237139	Polluted Mudthorn
237140	Filthy Sewer Cellatu
237141	Sewer Bloodwing
237142	Vampiric Fangwing
237143	Noblewoman Vampire
237144	Noble Vampire
237145	Lich Noble
237146	Graveknight Templar
237147	Banshee Runner
237148	Captain Mundirve
237149	Butler Luitart
237150	Chief Maid Miladi
237151	Bloodthirster
237152	Princess Karemiwen
237153	Lord Lannok
237154	Steward Gutorum
237155	Bard Guionbark
237156	Templar Taliesin
237157	Suspicious Boy
237158	Betrayer Villaire
237159	Treasure Box
237160	Treasure Box
237161	Treasure Box
237162	Fattened Bloodwing
237163	Lean Bloodwing
237164	Undead Hostler
237165	Banshee Maidservant
237166	Banshee Maid
237167	Banshee Cook
237168	Unfest Watch Templar
237169	Stinky Mudthorn
237170	Sewer Cellatu
237171	Sewer Bloodwing
237172	Vampiric Fangwing
237173	Undead Serf
237174	Ice Queen
237175	Treasure Box
237176	Treasure Box
237177	Treasure Box
237178	Treasure Box
237179	Intruder Detector
237180	Sturdy Hetgolem
237181	Skilled Hetgolem
237182	Magical Hetgolem
237183	Manor Informant
237184	Sturdy Hetgolem
237185	Magical Hetgolem
237186	Intruder Detector
237187	Sturdy Hetgolem
237188	Skilled Hetgolem
237189	Magical Hetgolem
237190	Manor Informant
237191	Stable Hetgolem
237192	Strange Hetgolem
237193	Forgetful Zadra
237194	Forgetful Zadra
237195	Elemental Iron Prison
237196	Fully Repaired Hetgolem
237197	Repaired Hetgolem
237198	Carelessly Repaired Hetgolem
237199	Sturdy Hetgolem
237200	Sturdy Hetgolem
237201	Sturdy Hetgolem
237202	Sturdy Hetgolem
237203	Old Werewolf
237204	Soul Stealer
237205	Strange Hellfire Patrol
237206	Strange Hellfire Thorn Warrior
237207	Strange Hellfire Thorn Warrior
237208	Strange Hellfire Messenger
237209	Strange Hellfire Necromancer
237210	Mad Torment Fighter
237211	Mad Torment Gladiator
237212	Mad Torment Gladiator
237213	Mad Torment Skeletus
237214	Mad Torment Fire Shaman
237215	Torment Cavern Beetle
237216	Torment Cavern Beetle
237217	Fighter of the Elite Torment Legion
237218	Assassin of the Elite Torment Legion
237219	Elite Torment Legion Scout
237220	Elite Torment Legion Mage
237221	Priest of the Elite Torment Legion
237222	Stink Hellfire Patrol
237223	Stink Hellfire Necromancer
237224	Fire Tamer
237225	Kadena
237226	Kadena
237227	Kadena
237228	Magma Protector
237229	Heat Protector
237230	Immortal Oris
237231	Feeble Oris
237232	Commander of the Torment Legion Fighters
237233	Commander of the Torment Legion Mages
237234	Commander of the Torment Legion Assassins
237235	Commander of the Restoration of the Torment Legion
237236	Commander Barusha
237237	Beritra
237238	Beritra
237239	Puppeteer
237240	Controlled Gutorum
237241	Controlled Karemiwen
237242	Controlled Taliesin
237243	Controlled Jiturn
237244	Controlled Lannok
237245	Suspicious Tankard
237246	Queen Arachne
237247	Nuhas
237248	Silikor of Memory
237249	Zilitia
237250	Sealed Trioran
237251	Husk of the Elemental Lord
237252	Mullion's Soul
237253	Element Runeseal Stone
237254	Wind Element
237255	Fire Element
237256	Earth Element
237257	Water Element
237258	Element Lord Mullion
237259	Sun Agrint
237260	Moon Agrint
237261	Flame Phoenix
237262	Red Flame Phoenix
237263	Berserker Bakarma
237264	Instructor Afrane
237265	Beautiful Lakshmi
237266	Commander Nimbarka
237267	Kind Saraswati
237268	Activator for the Dimension Gate Amplifier
237269	Bakarma Outlaw
237270	Bakarma Lifegrabber
237271	Bakarma Scaleblade
237272	Bakarma Mystic
237273	Bakarma Fangblade
237274	Bakarma Shadowshot
237275	Akhal
237276	Akhal's Illusion Form
237277	Dark Messenger Raider
237278	Dark Messenger Assassin
237279	Messenger's Servant
237280	Weak Daeva Soul
237281	Fighter of the 36th Luksha Troop
237282	Scout of the 36th Luksha Troop
237283	Guardian of the 36th Luksha Troop
237284	Medic of the 36th Luksha Troop
237285	Recruit of the 36th Luksha Troop
237286	Destroyer of the 36th Luksha Troop
237287	Seeker of the 36th Luksha Troop
237288	Guard Post of the 36th Luksha Troop
237289	Apothecary of the 36th Luksha Troop
237290	Elite Recruit of the 36th Luksha Troop
237291	Legate of the 36th Luksha Troop
237292	Scout Leader of the 36th Luksha Troop
237293	Officer of the 36th Luksha Troop
237294	Curatus of the 36th Luksha Troop
237295	Staff Officer of the 36th Luksha Troop
237296	Fighter of the 36th Saldis Troop
237297	Scout of the 36th Saldis Troop
237298	Guardian of the 36th Saldis Troop
237299	Medic of the 36th Saldis Troop
237300	Recruit of the 36th Saldis Troop
237301	Destroyer of the 36th Saldis Troop
237302	Seeker of the 36th Saldis Troop
237303	Guard Post of the 36th Saldis Troop
237304	Apothecary of the 36th Saldis Troop
237305	Elite Recruit of the 36th Saldis Troop
237306	Legate of the 36th Saldis Troop
237307	Scout Leader of the 36th Saldis Troop
237308	Officer of the 36th Saldis Troop
237309	Curatus of the 36th Saldis Troop
237310	Staff Officer of the 36th Saldis Troop
237311	Fighter of the 36th Shitar Troop
237312	Scout of the 36th Shitar Troop
237313	Guardian of the 36th Shitar Troop
237314	Medic of the 36th Shitar Troop
237315	Recruit of the 36th Shitar Troop
237316	Destroyer of the 36th Shitar Troop
237317	Seeker of the 36th Shitar Troop
237318	Guard Post of the 36th Shitar Troop
237319	Apothecary of the 36th Shitar Troop
237320	Elite Recruit of the 36th Shitar Troop
237321	Legate of the 36th Shitar Troop
237322	Scout Leader of the 36th Shitar Troop
237323	Officer of the 36th Shitar Troop
237324	Curatus of the 36th Shitar Troop
237325	Staff Officer of the 36th Shitar Troop
237326	Akhal
237327	High Priest of the 36th Luksha Troop
237328	High Priest of the 36th Luksha Troop
237329	High Priest of the 36th Luksha Troop
237330	High Priest of the 36th Luksha Troop
237331	High Priest of the 36th Luksha Troop
237332	High Priest of the 36th Luksha Troop
237333	High Priest of the 36th Luksha Troop
237334	High Priest of the 36th Luksha Troop
237335	High Priest of the 36th Luksha Troop
237336	High Priest of the 36th Luksha Troop
237337	High Priest of the 36th Luksha Troop
237338	High Priest of the 36th Luksha Troop
237339	High Priest of the 36th Luksha Troop
237340	High Priest of the 36th Luksha Troop
237341	High Priest of the 36th Saldis Troop
237342	High Priest of the 36th Saldis Troop
237343	High Priest of the 36th Saldis Troop
237344	High Priest of the 36th Saldis Troop
237345	High Priest of the 36th Saldis Troop
237346	High Priest of the 36th Saldis Troop
237347	High Priest of the 36th Saldis Troop
237348	High Priest of the 36th Saldis Troop
237349	High Priest of the 36th Saldis Troop
237350	High Priest of the 36th Saldis Troop
237351	High Priest of the 36th Saldis Troop
237352	High Priest of the 36th Saldis Troop
237353	High Priest of the 36th Saldis Troop
237354	High Priest of the 36th Saldis Troop
237355	High Priest of the 36th Shitar Troop
237356	High Priest of the 36th Shitar Troop
237357	High Priest of the 36th Shitar Troop
237358	High Priest of the 36th Shitar Troop
237359	High Priest of the 36th Shitar Troop
237360	High Priest of the 36th Shitar Troop
237361	High Priest of the 36th Shitar Troop
237362	High Priest of the 36th Shitar Troop
237363	High Priest of the 36th Shitar Troop
237364	High Priest of the 36th Shitar Troop
237365	High Priest of the 36th Shitar Troop
237366	High Priest of the 36th Shitar Troop
237367	High Priest of the 36th Shitar Troop
237368	High Priest of the 36th Shitar Troop
237369	None
237370	Trained Drakie
237371	Tiny Drakie
237372	Berserker Kroban
237373	Kroban
237374	Mutated Dimension Creature
237375	Mutated Dimension Creature
237376	Mutated Dimension Creature
237377	Mutated Dimension Creature
237378	Mutated Dimension Creature
237379	Balaur Corpse
237380	Balaur Corpse
237381	Unknown Being
237382	Unknown Being
237383	Unknown Being
237384	Unknown Being
237385	Bakarma Black Mage
237386	Bakarma Black Mage
237387	Bakarma Lifegrabber
237388	Fighter of the 36th Luksha Troop
237389	Scout of the 36th Luksha Troop
237390	Guardian of the 36th Luksha Troop
237391	Medic of the 36th Luksha Troop
237392	Recruit of the 36th Luksha Troop
237393	High Priest of the 36th Luksha Troop
237394	Fighter of the 36th Saldis Troop
237395	Scout of the 36th Saldis Troop
237396	Guardian of the 36th Saldis Troop
237397	Medic of the 36th Saldis Troop
237398	Recruit of the 36th Saldis Troop
237399	High Priest of the 36th Saldis Troop
237400	Fighter of the 36th Shitar Troop
237401	Scout of the 36th Shitar Troop
237402	Guardian of the 36th Shitar Troop
237403	Medic of the 36th Shitar Troop
237404	Recruit of the 36th Shitar Troop
237405	High Priest of the 36th Shitar Troop
237406	Tahabata Pyrelord
237407	Calindi Flamelord
237408	Tahabata Pyrelord
237409	Quick-witted First Prince
237410	Terrified Second Prince
237411	Strange Sangor Klaw
237412	Strange Sangor Klaw
237413	Strange Sangor Klaw
237414	Strange Sangor Klaw
237415	Strange Sangor Klaw
237416	Strange Sangor Klaw
237417	Strange Wave Tigric
237418	Strange Wave Tigric
237419	Strange Wave Tigric
237420	Strange Wave Tigric
237421	Strange Wave Tigric
237422	Strange Wave Tigric
237423	Strange Forest Popoku
237424	Strange Forest Popoku
237425	Strange Forest Popoku
237426	Strange Forest Popoku
237427	Strange Forest Popoku
237428	Strange Forest Popoku
237429	Strange Forest Figor
237430	Strange Forest Figor
237431	Strange Forest Figor
237432	Strange Forest Figor
237433	Strange Forest Figor
237434	Strange Forest Figor
237435	Strange Forest Figor
237436	Strange Forest Chimerian
237437	Strange Forest Chimerian
237438	Strange Forest Chimerian
237439	Strange Forest Chimerian
237440	Strange Forest Chimerian
237441	Strange Forest Chimerian
237442	Strange Forest Chimerian
237443	Strange Hill Stone Giant
237444	Strange Hill Stone Giant
237445	Strange Hill Stone Giant
237446	Strange Hill Stone Giant
237447	Strange Hill Stone Giant
237448	Strange Hill Stone Giant
237449	Strange Hill Stone Giant
237450	Strange Forest Worg
237451	Strange Forest Worg
237452	Strange Forest Worg
237453	Strange Forest Worg
237454	Strange Forest Worg
237455	Strange Canyon Lizadra
237456	Strange Canyon Lizadra
237457	Strange Canyon Lizadra
237458	Strange Canyon Lizadra
237459	Strange Canyon Lizadra
237460	Strange Big Horn Mosbear
237461	Strange Big Horn Mosbear
237462	Strange Big Horn Mosbear
237463	Strange Big Horn Mosbear
237464	Strange Big Horn Mosbear
237465	Strange Calyda Warrior
237466	Strange Calyda Warrior
237467	Strange Calyda Warrior
237468	Strange Calyda Warrior
237469	Strange Calyda Warrior
237470	Strange Calyda Warrior
237471	Strange Calyda Assassin
237472	Strange Calyda Assassin
237473	Strange Calyda Assassin
237474	Strange Calyda Assassin
237475	Strange Calyda Assassin
237476	Strange Calyda Assassin
237477	Strange Calyda Sorcerer
237478	Strange Calyda Sorcerer
237479	Strange Calyda Sorcerer
237480	Strange Calyda Sorcerer
237481	Strange Calyda Sorcerer
237482	Strange Calyda Sorcerer
237483	Strange Calyda Priest
237484	Strange Calyda Priest
237485	Strange Calyda Priest
237486	Strange Calyda Priest
237487	Strange Calyda Priest
237488	Strange Calyda Priest
237489	Strange Gianthorn Mosbear
237490	Strange Gianthorn Mosbear
237491	Strange Gianthorn Mosbear
237492	Strange Gianthorn Mosbear
237493	Strange Gianthorn Mosbear
237494	Strange Highland Stone Giant
237495	Strange Highland Stone Giant
237496	Strange Highland Stone Giant
237497	Strange Highland Stone Giant
237498	Strange Highland Stone Giant
237499	Strange Highland Slink
237500	Strange Highland Slink
237501	Strange Highland Slink
237502	Strange Highland Slink
237503	Strange Highland Slink
237504	Strange Forest of Illusions Brohum
237505	Strange Forest of Illusions Brohum
237506	Strange Forest of Illusions Brohum
237507	Strange Forest of Illusions Brohum
237508	Strange Forest of Illusions Brohum
237509	Strange Forest of Illusions Brohum
237510	Strange Aether Fragment Spirit
237511	Strange Aether Fragment Spirit
237512	Strange Aether Fragment Spirit
237513	Strange Aether Fragment Spirit
237514	Strange Aether Fragment Spirit
237515	Strange Aether Fragment Spirit
237516	Strange Blood Manduri Fighter
237517	Strange Blood Manduri Fighter
237518	Strange Blood Manduri Fighter
237519	Strange Blood Manduri Fighter
237520	Strange Blood Manduri Fighter
237521	Strange Blood Manduri Fighter
237522	Strange Gianthorn Tesinon
237523	Strange Gianthorn Tesinon
237524	Strange Gianthorn Tesinon
237525	Strange Gianthorn Tesinon
237526	Strange Gianthorn Tesinon
237527	Strange Gianthorn Tesinon
237528	Strange Gianthorn Tesinon
237529	Strange Frillneck
237530	Strange Frillneck
237531	Strange Frillneck
237532	Strange Frillneck
237533	Strange Frillneck
237534	Strange Frillneck
237535	Strange Frillneck
237536	Strange Kido
237537	Strange Kido
237538	Strange Kido
237539	Strange Kido
237540	Strange Kido
237541	Strange Kido
237542	Strange Kido
237543	Strange Forest of Illusions Kloc
237544	Strange Forest of Illusions Kloc
237545	Strange Forest of Illusions Kloc
237546	Strange Forest of Illusions Kloc
237547	Strange Forest of Illusions Kloc
237548	Strange Forest of Illusions Kloc
237549	Strange Forest of Illusions Kloc
237550	Strange Sea Nagrun
237551	Strange Sea Nagrun
237552	Strange Sea Nagrun
237553	Strange Sea Nagrun
237554	Strange Sea Nagrun
237555	Strange Sea Cellatu
237556	Strange Sea Cellatu
237557	Strange Sea Cellatu
237558	Strange Sea Cellatu
237559	Strange Sea Cellatu
237560	Strange Moonlight Brax
237561	Strange Moonlight Brax
237562	Strange Moonlight Brax
237563	Strange Moonlight Brax
237564	Strange Moonlight Brax
237565	Strange Blackmane Fighter
237566	Strange Blackmane Fighter
237567	Strange Blackmane Fighter
237568	Strange Blackmane Fighter
237569	Strange Blackmane Fighter
237570	Strange Blackmane Fighter
237571	Strange Blackmane Assassin
237572	Strange Blackmane Assassin
237573	Strange Blackmane Assassin
237574	Strange Blackmane Assassin
237575	Strange Blackmane Assassin
237576	Strange Blackmane Assassin
237577	Strange Blackmane Soldier
237578	Strange Blackmane Soldier
237579	Strange Blackmane Soldier
237580	Strange Blackmane Soldier
237581	Strange Blackmane Soldier
237582	Strange Blackmane Soldier
237583	Strange Blackmane Mage
237584	Strange Blackmane Mage
237585	Strange Blackmane Mage
237586	Strange Blackmane Mage
237587	Strange Blackmane Mage
237588	Strange Blackmane Mage
237589	Strange Blackmane Soldier
237590	Strange Blackmane Soldier
237591	Strange Blackmane Soldier
237592	Strange Blackmane Soldier
237593	Strange Blackmane Soldier
237594	Strange Blackmane Soldier
237595	Strange Zenzen Fighter
237596	Strange Zenzen Fighter
237597	Strange Zenzen Fighter
237598	Strange Zenzen Fighter
237599	Strange Zenzen Fighter
237600	Strange Zenzen Fighter
237601	Strange Zenzen Guardian
237602	Strange Zenzen Guardian
237603	Strange Zenzen Guardian
237604	Strange Zenzen Guardian
237605	Strange Zenzen Guardian
237606	Strange Zenzen Guardian
237607	Strange Zenzen Tracker
237608	Strange Zenzen Tracker
237609	Strange Zenzen Tracker
237610	Strange Zenzen Tracker
237611	Strange Zenzen Tracker
237612	Strange Zenzen Tracker
237613	Strange Popoku
237614	Strange Popoku
237615	Strange Popoku
237616	Strange Popoku
237617	Strange Popoku
237618	Strange Forest Fladia
237619	Strange Forest Fladia
237620	Strange Forest Fladia
237621	Strange Forest Fladia
237622	Strange Forest Fladia
237623	Strange Forest Slink
237624	Strange Forest Slink
237625	Strange Forest Slink
237626	Strange Forest Slink
237627	Strange Forest Slink
237628	Raging Sangor Klaw
237629	Raging Sangor Klaw
237630	Raging Sangor Klaw
237631	Raging Sangor Klaw
237632	Raging Sangor Klaw
237633	Raging Sangor Klaw
237634	Raging Sangor Klaw
237635	Raging Sangor Klaw
237636	Raging Sangor Klaw
237637	Raging Sangor Klaw
237638	Raging Sangor Klaw
237639	Raging Sangor Klaw
237640	Crafty Sangor Klaw
237641	Crafty Sangor Klaw
237642	Crafty Sangor Klaw
237643	Crafty Sangor Klaw
237644	Crafty Sangor Klaw
237645	Crafty Sangor Klaw
237646	Tough Sangor Klaw
237647	Tough Sangor Klaw
237648	Tough Sangor Klaw
237649	Tough Sangor Klaw
237650	Tough Sangor Klaw
237651	Tough Sangor Klaw
237652	Minor Sangor Klaw
237653	Minor Sangor Klaw
237654	Minor Sangor Klaw
237655	Minor Sangor Klaw
237656	Minor Sangor Klaw
237657	Minor Sangor Klaw
237658	Unknown Sangor Klaw
237659	Unknown Sangor Klaw
237660	Unknown Sangor Klaw
237661	Unknown Sangor Klaw
237662	Unknown Sangor Klaw
237663	Unknown Sangor Klaw
237664	Raging Wave Tigric
237665	Raging Wave Tigric
237666	Raging Wave Tigric
237667	Raging Wave Tigric
237668	Raging Wave Tigric
237669	Raging Wave Tigric
237670	Raging Wave Tigric
237671	Raging Wave Tigric
237672	Raging Wave Tigric
237673	Raging Wave Tigric
237674	Raging Wave Tigric
237675	Raging Wave Tigric
237676	Crafty Wave Tigric
237677	Crafty Wave Tigric
237678	Crafty Wave Tigric
237679	Crafty Wave Tigric
237680	Crafty Wave Tigric
237681	Crafty Wave Tigric
237682	Tough Wave Tigric
237683	Tough Wave Tigric
237684	Tough Wave Tigric
237685	Tough Wave Tigric
237686	Tough Wave Tigric
237687	Tough Wave Tigric
237688	Minor Wave Tigric
237689	Minor Wave Tigric
237690	Minor Wave Tigric
237691	Minor Wave Tigric
237692	Minor Wave Tigric
237693	Minor Wave Tigric
237694	Unknown Wave Tigric
237695	Unknown Wave Tigric
237696	Unknown Wave Tigric
237697	Unknown Wave Tigric
237698	Unknown Wave Tigric
237699	Unknown Wave Tigric
237700	Raging Forest Popoku
237701	Raging Forest Popoku
237702	Raging Forest Popoku
237703	Raging Forest Popoku
237704	Raging Forest Popoku
237705	Raging Forest Popoku
237706	Raging Forest Popoku
237707	Raging Forest Popoku
237708	Raging Forest Popoku
237709	Raging Forest Popoku
237710	Raging Forest Popoku
237711	Raging Forest Popoku
237712	Crafty Forest Popoku
237713	Crafty Forest Popoku
237714	Crafty Forest Popoku
237715	Crafty Forest Popoku
237716	Crafty Forest Popoku
237717	Crafty Forest Popoku
237718	Tough Forest Popoku
237719	Tough Forest Popoku
237720	Tough Forest Popoku
237721	Tough Forest Popoku
237722	Tough Forest Popoku
237723	Tough Forest Popoku
237724	Minor Forest Popoku
237725	Minor Forest Popoku
237726	Minor Forest Popoku
237727	Minor Forest Popoku
237728	Minor Forest Popoku
237729	Minor Forest Popoku
237730	Unknown Forest Popoku
237731	Unknown Forest Popoku
237732	Unknown Forest Popoku
237733	Unknown Forest Popoku
237734	Unknown Forest Popoku
237735	Unknown Forest Popoku
237736	Raging Forest Figor
237737	Raging Forest Figor
237738	Raging Forest Figor
237739	Raging Forest Figor
237740	Raging Forest Figor
237741	Raging Forest Figor
237742	Raging Forest Figor
237743	Raging Forest Figor
237744	Raging Forest Figor
237745	Raging Forest Figor
237746	Raging Forest Figor
237747	Raging Forest Figor
237748	Raging Forest Figor
237749	Raging Forest Figor
237750	Crafty Forest Figor
237751	Crafty Forest Figor
237752	Crafty Forest Figor
237753	Crafty Forest Figor
237754	Crafty Forest Figor
237755	Crafty Forest Figor
237756	Crafty Forest Figor
237757	Tough Forest Figor
237758	Tough Forest Figor
237759	Tough Forest Figor
237760	Tough Forest Figor
237761	Tough Forest Figor
237762	Tough Forest Figor
237763	Tough Forest Figor
237764	Minor Forest Figor
237765	Minor Forest Figor
237766	Minor Forest Figor
237767	Minor Forest Figor
237768	Minor Forest Figor
237769	Minor Forest Figor
237770	Minor Forest Figor
237771	Unknown Forest Figor
237772	Unknown Forest Figor
237773	Unknown Forest Figor
237774	Unknown Forest Figor
237775	Unknown Forest Figor
237776	Unknown Forest Figor
237777	Unknown Forest Figor
237778	Raging Forest Chimerian
237779	Raging Forest Chimerian
237780	Raging Forest Chimerian
237781	Raging Forest Chimerian
237782	Raging Forest Chimerian
237783	Raging Forest Chimerian
237784	Raging Forest Chimerian
237785	Raging Forest Chimerian
237786	Raging Forest Chimerian
237787	Raging Forest Chimerian
237788	Raging Forest Chimerian
237789	Raging Forest Chimerian
237790	Raging Forest Chimerian
237791	Raging Forest Chimerian
237792	Crafty Forest Chimerian
237793	Crafty Forest Chimerian
237794	Crafty Forest Chimerian
237795	Crafty Forest Chimerian
237796	Crafty Forest Chimerian
237797	Crafty Forest Chimerian
237798	Crafty Forest Chimerian
237799	Tough Forest Chimerian
237800	Tough Forest Chimerian
237801	Tough Forest Chimerian
237802	Tough Forest Chimerian
237803	Tough Forest Chimerian
237804	Tough Forest Chimerian
237805	Tough Forest Chimerian
237806	Minor Forest Chimerian
237807	Minor Forest Chimerian
237808	Minor Forest Chimerian
237809	Minor Forest Chimerian
237810	Minor Forest Chimerian
237811	Minor Forest Chimerian
237812	Minor Forest Chimerian
237813	Unknown Forest Chimerian
237814	Unknown Forest Chimerian
237815	Unknown Forest Chimerian
237816	Unknown Forest Chimerian
237817	Unknown Forest Chimerian
237818	Unknown Forest Chimerian
237819	Unknown Forest Chimerian
237820	Raging Hill Stone Giant
237821	Raging Hill Stone Giant
237822	Raging Hill Stone Giant
237823	Raging Hill Stone Giant
237824	Raging Hill Stone Giant
237825	Raging Hill Stone Giant
237826	Raging Hill Stone Giant
237827	Raging Hill Stone Giant
237828	Raging Hill Stone Giant
237829	Raging Hill Stone Giant
237830	Raging Hill Stone Giant
237831	Raging Hill Stone Giant
237832	Raging Hill Stone Giant
237833	Raging Hill Stone Giant
237834	Strange Hill Stone Giant
237835	Strange Hill Stone Giant
237836	Strange Hill Stone Giant
237837	Strange Hill Stone Giant
237838	Strange Hill Stone Giant
237839	Strange Hill Stone Giant
237840	Strange Hill Stone Giant
237841	Minor Hill Stone Giant
237842	Minor Hill Stone Giant
237843	Minor Hill Stone Giant
237844	Minor Hill Stone Giant
237845	Minor Hill Stone Giant
237846	Minor Hill Stone Giant
237847	Minor Hill Stone Giant
237848	Minor Hill Stone Giant
237849	Minor Hill Stone Giant
237850	Minor Hill Stone Giant
237851	Minor Hill Stone Giant
237852	Minor Hill Stone Giant
237853	Minor Hill Stone Giant
237854	Minor Hill Stone Giant
237855	Unknown Hill Stone Giant
237856	Unknown Hill Stone Giant
237857	Unknown Hill Stone Giant
237858	Unknown Hill Stone Giant
237859	Unknown Hill Stone Giant
237860	Unknown Hill Stone Giant
237861	Unknown Hill Stone Giant
237862	Raging Forest Worg
237863	Raging Forest Worg
237864	Raging Forest Worg
237865	Raging Forest Worg
237866	Raging Forest Worg
237867	Raging Forest Worg
237868	Raging Forest Worg
237869	Raging Forest Worg
237870	Raging Forest Worg
237871	Raging Forest Worg
237872	Crafty Forest Worg
237873	Crafty Forest Worg
237874	Crafty Forest Worg
237875	Crafty Forest Worg
237876	Crafty Forest Worg
237877	Tough Forest Worg
237878	Tough Forest Worg
237879	Tough Forest Worg
237880	Tough Forest Worg
237881	Tough Forest Worg
237882	Minor Forest Worg
237883	Minor Forest Worg
237884	Minor Forest Worg
237885	Minor Forest Worg
237886	Minor Forest Worg
237887	Unknown Forest Worg
237888	Unknown Forest Worg
237889	Unknown Forest Worg
237890	Unknown Forest Worg
237891	Unknown Forest Worg
237892	Raging Canyon Lizadra
237893	Raging Canyon Lizadra
237894	Raging Canyon Lizadra
237895	Raging Canyon Lizadra
237896	Raging Canyon Lizadra
237897	Raging Canyon Lizadra
237898	Raging Canyon Lizadra
237899	Raging Canyon Lizadra
237900	Raging Canyon Lizadra
237901	Raging Canyon Lizadra
237902	Crafty Canyon Lizadra
237903	Crafty Canyon Lizadra
237904	Crafty Canyon Lizadra
237905	Crafty Canyon Lizadra
237906	Crafty Canyon Lizadra
237907	Tough Canyon Lizadra
237908	Tough Canyon Lizadra
237909	Tough Canyon Lizadra
237910	Tough Canyon Lizadra
237911	Tough Canyon Lizadra
237912	Minor Canyon Lizadra
237913	Minor Canyon Lizadra
237914	Minor Canyon Lizadra
237915	Minor Canyon Lizadra
237916	Minor Canyon Lizadra
237917	Unknown Canyon Lizadra
237918	Unknown Canyon Lizadra
237919	Unknown Canyon Lizadra
237920	Unknown Canyon Lizadra
237921	Unknown Canyon Lizadra
237922	Raging Big Horn Mosbear
237923	Raging Big Horn Mosbear
237924	Raging Big Horn Mosbear
237925	Raging Big Horn Mosbear
237926	Raging Big Horn Mosbear
237927	Raging Big Horn Mosbear
237928	Raging Big Horn Mosbear
237929	Raging Big Horn Mosbear
237930	Raging Big Horn Mosbear
237931	Raging Big Horn Mosbear
237932	Crafty Big Horn Mosbear
237933	Crafty Big Horn Mosbear
237934	Crafty Big Horn Mosbear
237935	Crafty Big Horn Mosbear
237936	Crafty Big Horn Mosbear
237937	Tough Big Horn Mosbear
237938	Tough Big Horn Mosbear
237939	Tough Big Horn Mosbear
237940	Tough Big Horn Mosbear
237941	Tough Big Horn Mosbear
237942	Minor Big Horn Mosbear
237943	Minor Big Horn Mosbear
237944	Minor Big Horn Mosbear
237945	Minor Big Horn Mosbear
237946	Minor Big Horn Mosbear
237947	Unknown Big Horn Mosbear
237948	Unknown Big Horn Mosbear
237949	Unknown Big Horn Mosbear
237950	Unknown Big Horn Mosbear
237951	Unknown Big Horn Mosbear
237952	Raging Calyda Warrior
237953	Raging Calyda Warrior
237954	Raging Calyda Warrior
237955	Raging Calyda Warrior
237956	Raging Calyda Warrior
237957	Raging Calyda Warrior
237958	Raging Calyda Warrior
237959	Raging Calyda Warrior
237960	Raging Calyda Warrior
237961	Raging Calyda Warrior
237962	Raging Calyda Warrior
237963	Raging Calyda Warrior
237964	Crafty Calyda Warrior
237965	Crafty Calyda Warrior
237966	Crafty Calyda Warrior
237967	Crafty Calyda Warrior
237968	Crafty Calyda Warrior
237969	Crafty Calyda Warrior
237970	Tough Calyda Warrior
237971	Tough Calyda Warrior
237972	Tough Calyda Warrior
237973	Tough Calyda Warrior
237974	Tough Calyda Warrior
237975	Tough Calyda Warrior
237976	Minor Calyda Warrior
237977	Minor Calyda Warrior
237978	Minor Calyda Warrior
237979	Minor Calyda Warrior
237980	Minor Calyda Warrior
237981	Minor Calyda Warrior
237982	Unknown Calyda Warrior
237983	Unknown Calyda Warrior
237984	Unknown Calyda Warrior
237985	Unknown Calyda Warrior
237986	Unknown Calyda Warrior
237987	Unknown Calyda Warrior
237988	Raging Calyda Assassin
237989	Raging Calyda Assassin
237990	Raging Calyda Assassin
237991	Raging Calyda Assassin
237992	Raging Calyda Assassin
237993	Raging Calyda Assassin
237994	Raging Calyda Assassin
237995	Raging Calyda Assassin
237996	Raging Calyda Assassin
237997	Raging Calyda Assassin
237998	Raging Calyda Assassin
237999	Raging Calyda Assassin
238000	Crafty Calyda Assassin
238001	Crafty Calyda Assassin
238002	Crafty Calyda Assassin
238003	Crafty Calyda Assassin
238004	Crafty Calyda Assassin
238005	Crafty Calyda Assassin
238006	Tough Calyda Assassin
238007	Tough Calyda Assassin
238008	Tough Calyda Assassin
238009	Tough Calyda Assassin
238010	Tough Calyda Assassin
238011	Tough Calyda Assassin
238012	Minor Calyda Assassin
238013	Minor Calyda Assassin
238014	Minor Calyda Assassin
238015	Minor Calyda Assassin
238016	Minor Calyda Assassin
238017	Minor Calyda Assassin
238018	Unknown Calyda Assassin
238019	Unknown Calyda Assassin
238020	Unknown Calyda Assassin
238021	Unknown Calyda Assassin
238022	Unknown Calyda Assassin
238023	Unknown Calyda Assassin
238024	Raging Calyda Sorcerer
238025	Raging Calyda Sorcerer
238026	Raging Calyda Sorcerer
238027	Raging Calyda Sorcerer
238028	Raging Calyda Sorcerer
238029	Raging Calyda Sorcerer
238030	Raging Calyda Sorcerer
238031	Raging Calyda Sorcerer
238032	Raging Calyda Sorcerer
238033	Raging Calyda Sorcerer
238034	Raging Calyda Sorcerer
238035	Raging Calyda Sorcerer
238036	Crafty Calyda Sorcerer
238037	Crafty Calyda Sorcerer
238038	Crafty Calyda Sorcerer
238039	Crafty Calyda Sorcerer
238040	Crafty Calyda Sorcerer
238041	Crafty Calyda Sorcerer
238042	Tough Calyda Sorcerer
238043	Tough Calyda Sorcerer
238044	Tough Calyda Sorcerer
238045	Tough Calyda Sorcerer
238046	Tough Calyda Sorcerer
238047	Tough Calyda Sorcerer
238048	Minor Calyda Sorcerer
238049	Minor Calyda Sorcerer
238050	Minor Calyda Sorcerer
238051	Minor Calyda Sorcerer
238052	Minor Calyda Sorcerer
238053	Minor Calyda Sorcerer
238054	Unknown Calyda Sorcerer
238055	Unknown Calyda Sorcerer
238056	Unknown Calyda Sorcerer
238057	Unknown Calyda Sorcerer
238058	Unknown Calyda Sorcerer
238059	Unknown Calyda Sorcerer
238060	Raging Calyda Priest
238061	Raging Calyda Priest
238062	Raging Calyda Priest
238063	Raging Calyda Priest
238064	Raging Calyda Priest
238065	Raging Calyda Priest
238066	Raging Calyda Priest
238067	Raging Calyda Priest
238068	Raging Calyda Priest
238069	Raging Calyda Priest
238070	Raging Calyda Priest
238071	Raging Calyda Priest
238072	Crafty Calyda Priest
238073	Crafty Calyda Priest
238074	Crafty Calyda Priest
238075	Crafty Calyda Priest
238076	Crafty Calyda Priest
238077	Crafty Calyda Priest
238078	Tough Calyda Priest
238079	Tough Calyda Priest
238080	Tough Calyda Priest
238081	Tough Calyda Priest
238082	Tough Calyda Priest
238083	Tough Calyda Priest
238084	Minor Calyda Priest
238085	Minor Calyda Priest
238086	Minor Calyda Priest
238087	Minor Calyda Priest
238088	Minor Calyda Priest
238089	Minor Calyda Priest
238090	Unknown Calyda Priest
238091	Unknown Calyda Priest
238092	Unknown Calyda Priest
238093	Unknown Calyda Priest
238094	Unknown Calyda Priest
238095	Unknown Calyda Priest
238096	Raging Gianthorn Mosbear
238097	Raging Gianthorn Mosbear
238098	Raging Gianthorn Mosbear
238099	Raging Gianthorn Mosbear
238100	Raging Gianthorn Mosbear
238101	Raging Gianthorn Mosbear
238102	Raging Gianthorn Mosbear
238103	Raging Gianthorn Mosbear
238104	Raging Gianthorn Mosbear
238105	Raging Gianthorn Mosbear
238106	Crafty Gianthorn Mosbear
238107	Crafty Gianthorn Mosbear
238108	Crafty Gianthorn Mosbear
238109	Crafty Gianthorn Mosbear
238110	Crafty Gianthorn Mosbear
238111	Tough Gianthorn Mosbear
238112	Tough Gianthorn Mosbear
238113	Tough Gianthorn Mosbear
238114	Tough Gianthorn Mosbear
238115	Tough Gianthorn Mosbear
238116	Minor Gianthorn Mosbear
238117	Minor Gianthorn Mosbear
238118	Minor Gianthorn Mosbear
238119	Minor Gianthorn Mosbear
238120	Minor Gianthorn Mosbear
238121	Unknown Gianthorn Mosbear
238122	Unknown Gianthorn Mosbear
238123	Unknown Gianthorn Mosbear
238124	Unknown Gianthorn Mosbear
238125	Unknown Gianthorn Mosbear
238126	Raging Highland Stone Giant
238127	Raging Highland Stone Giant
238128	Raging Highland Stone Giant
238129	Raging Highland Stone Giant
238130	Raging Highland Stone Giant
238131	Raging Highland Stone Giant
238132	Raging Highland Stone Giant
238133	Raging Highland Stone Giant
238134	Raging Highland Stone Giant
238135	Raging Highland Stone Giant
238136	Strange Highland Stone Giant
238137	Strange Highland Stone Giant
238138	Strange Highland Stone Giant
238139	Strange Highland Stone Giant
238140	Strange Highland Stone Giant
238141	Minor Highland Stone Giant
238142	Minor Highland Stone Giant
238143	Minor Highland Stone Giant
238144	Minor Highland Stone Giant
238145	Minor Highland Stone Giant
238146	Minor Highland Stone Giant
238147	Minor Highland Stone Giant
238148	Minor Highland Stone Giant
238149	Minor Highland Stone Giant
238150	Minor Highland Stone Giant
238151	Unknown Highland Stone Giant
238152	Unknown Highland Stone Giant
238153	Unknown Highland Stone Giant
238154	Unknown Highland Stone Giant
238155	Unknown Highland Stone Giant
238156	Raging Highland Slink
238157	Raging Highland Slink
238158	Raging Highland Slink
238159	Raging Highland Slink
238160	Raging Highland Slink
238161	Raging Highland Slink
238162	Raging Highland Slink
238163	Raging Highland Slink
238164	Raging Highland Slink
238165	Raging Highland Slink
238166	Crafty Highland Slink
238167	Crafty Highland Slink
238168	Crafty Highland Slink
238169	Crafty Highland Slink
238170	Crafty Highland Slink
238171	Tough Highland Slink
238172	Tough Highland Slink
238173	Tough Highland Slink
238174	Tough Highland Slink
238175	Tough Highland Slink
238176	Minor Highland Slink
238177	Minor Highland Slink
238178	Minor Highland Slink
238179	Minor Highland Slink
238180	Minor Highland Slink
238181	Unknown Highland Slink
238182	Unknown Highland Slink
238183	Unknown Highland Slink
238184	Unknown Highland Slink
238185	Unknown Highland Slink
238186	Raging Forest of Illusions Brohum
238187	Raging Forest of Illusions Brohum
238188	Raging Forest of Illusions Brohum
238189	Raging Forest of Illusions Brohum
238190	Raging Forest of Illusions Brohum
238191	Raging Forest of Illusions Brohum
238192	Raging Forest of Illusions Brohum
238193	Raging Forest of Illusions Brohum
238194	Raging Forest of Illusions Brohum
238195	Raging Forest of Illusions Brohum
238196	Raging Forest of Illusions Brohum
238197	Raging Forest of Illusions Brohum
238198	Crafty Forest of Illusions Brohum
238199	Crafty Forest of Illusions Brohum
238200	Crafty Forest of Illusions Brohum
238201	Crafty Forest of Illusions Brohum
238202	Crafty Forest of Illusions Brohum
238203	Crafty Forest of Illusions Brohum
238204	Tough Forest of Illusions Brohum
238205	Tough Forest of Illusions Brohum
238206	Tough Forest of Illusions Brohum
238207	Tough Forest of Illusions Brohum
238208	Tough Forest of Illusions Brohum
238209	Tough Forest of Illusions Brohum
238210	Minor Forest of Illusions Brohum
238211	Minor Forest of Illusions Brohum
238212	Minor Forest of Illusions Brohum
238213	Minor Forest of Illusions Brohum
238214	Minor Forest of Illusions Brohum
238215	Minor Forest of Illusions Brohum
238216	Unknown Forest of Illusions Brohum
238217	Unknown Forest of Illusions Brohum
238218	Unknown Forest of Illusions Brohum
238219	Unknown Forest of Illusions Brohum
238220	Unknown Forest of Illusions Brohum
238221	Unknown Forest of Illusions Brohum
238222	Raging Aether Fragment Spirit
238223	Raging Aether Fragment Spirit
238224	Raging Aether Fragment Spirit
238225	Raging Aether Fragment Spirit
238226	Raging Aether Fragment Spirit
238227	Raging Aether Fragment Spirit
238228	Raging Aether Fragment Spirit
238229	Raging Aether Fragment Spirit
238230	Raging Aether Fragment Spirit
238231	Raging Aether Fragment Spirit
238232	Raging Aether Fragment Spirit
238233	Raging Aether Fragment Spirit
238234	Crafty Aether Fragment Spirit
238235	Crafty Aether Fragment Spirit
238236	Crafty Aether Fragment Spirit
238237	Crafty Aether Fragment Spirit
238238	Crafty Aether Fragment Spirit
238239	Crafty Aether Fragment Spirit
238240	Tough Aether Fragment Spirit
238241	Tough Aether Fragment Spirit
238242	Tough Aether Fragment Spirit
238243	Tough Aether Fragment Spirit
238244	Tough Aether Fragment Spirit
238245	Tough Aether Fragment Spirit
238246	Minor Aether Fragment Spirit
238247	Minor Aether Fragment Spirit
238248	Minor Aether Fragment Spirit
238249	Minor Aether Fragment Spirit
238250	Minor Aether Fragment Spirit
238251	Minor Aether Fragment Spirit
238252	Unknown Aether Fragment Spirit
238253	Unknown Aether Fragment Spirit
238254	Unknown Aether Fragment Spirit
238255	Unknown Aether Fragment Spirit
238256	Unknown Aether Fragment Spirit
238257	Unknown Aether Fragment Spirit
238258	Raging Blood Manduri Fighter
238259	Raging Blood Manduri Fighter
238260	Raging Blood Manduri Fighter
238261	Raging Blood Manduri Fighter
238262	Raging Blood Manduri Fighter
238263	Raging Blood Manduri Fighter
238264	Raging Blood Manduri Fighter
238265	Raging Blood Manduri Fighter
238266	Raging Blood Manduri Fighter
238267	Raging Blood Manduri Fighter
238268	Raging Blood Manduri Fighter
238269	Raging Blood Manduri Fighter
238270	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238271	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238272	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238273	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238274	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238275	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
238276	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238277	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238278	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238279	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238280	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238281	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
238282	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238283	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238284	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238285	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238286	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238287	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
238288	Unknown Blood Manduri Fighter
238289	Unknown Blood Manduri Fighter
238290	Unknown Blood Manduri Fighter
238291	Unknown Blood Manduri Fighter
238292	Unknown Blood Manduri Fighter
238293	Unknown Blood Manduri Fighter
238294	Raging Gianthorn Tesinon
238295	Raging Gianthorn Tesinon
238296	Raging Gianthorn Tesinon
238297	Raging Gianthorn Tesinon
238298	Raging Gianthorn Tesinon
238299	Raging Gianthorn Tesinon
238300	Raging Gianthorn Tesinon
238301	Raging Gianthorn Tesinon
238302	Raging Gianthorn Tesinon
238303	Raging Gianthorn Tesinon
238304	Raging Gianthorn Tesinon
238305	Raging Gianthorn Tesinon
238306	Raging Gianthorn Tesinon
238307	Raging Gianthorn Tesinon
238308	Crafty Gianthorn Tesinon
238309	Crafty Gianthorn Tesinon
238310	Crafty Gianthorn Tesinon
238311	Crafty Gianthorn Tesinon
238312	Crafty Gianthorn Tesinon
238313	Crafty Gianthorn Tesinon
238314	Crafty Gianthorn Tesinon
238315	Tough Gianthorn Tesinon
238316	Tough Gianthorn Tesinon
238317	Tough Gianthorn Tesinon
238318	Tough Gianthorn Tesinon
238319	Tough Gianthorn Tesinon
238320	Tough Gianthorn Tesinon
238321	Tough Gianthorn Tesinon
238322	Minor Gianthorn Tesinon
238323	Minor Gianthorn Tesinon
238324	Minor Gianthorn Tesinon
238325	Minor Gianthorn Tesinon
238326	Minor Gianthorn Tesinon
238327	Minor Gianthorn Tesinon
238328	Minor Gianthorn Tesinon
238329	Unknown Gianthorn Tesinon
238330	Unknown Gianthorn Tesinon
238331	Unknown Gianthorn Tesinon
238332	Unknown Gianthorn Tesinon
238333	Unknown Gianthorn Tesinon
238334	Unknown Gianthorn Tesinon
238335	Unknown Gianthorn Tesinon
238336	Raging Frillneck
238337	Raging Frillneck
238338	Raging Frillneck
238339	Raging Frillneck
238340	Raging Frillneck
238341	Raging Frillneck
238342	Raging Frillneck
238343	Raging Frillneck
238344	Raging Frillneck
238345	Raging Frillneck
238346	Raging Frillneck
238347	Raging Frillneck
238348	Raging Frillneck
238349	Raging Frillneck
238350	Crafty Frillneck
238351	Crafty Frillneck
238352	Crafty Frillneck
238353	Crafty Frillneck
238354	Crafty Frillneck
238355	Crafty Frillneck
238356	Crafty Frillneck
238357	Tough Frillneck
238358	Tough Frillneck
238359	Tough Frillneck
238360	Tough Frillneck
238361	Tough Frillneck
238362	Tough Frillneck
238363	Tough Frillneck
238364	Minor Frillneck
238365	Minor Frillneck
238366	Minor Frillneck
238367	Minor Frillneck
238368	Minor Frillneck
238369	Minor Frillneck
238370	Minor Frillneck
238371	Unknown Frillneck
238372	Unknown Frillneck
238373	Unknown Frillneck
238374	Unknown Frillneck
238375	Unknown Frillneck
238376	Unknown Frillneck
238377	Unknown Frillneck
238378	Raging Kido
238379	Raging Kido
238380	Raging Kido
238381	Raging Kido
238382	Raging Kido
238383	Raging Kido
238384	Raging Kido
238385	Raging Kido
238386	Raging Kido
238387	Raging Kido
238388	Raging Kido
238389	Raging Kido
238390	Raging Kido
238391	Raging Kido
238392	Crafty Kido
238393	Crafty Kido
238394	Crafty Kido
238395	Crafty Kido
238396	Crafty Kido
238397	Crafty Kido
238398	Crafty Kido
238399	Crafty Kido
238400	Crafty Kido
238401	Crafty Kido
238402	Crafty Kido
238403	Crafty Kido
238404	Crafty Kido
238405	Crafty Kido
238406	Minor Ruin Kido
238407	Minor Ruin Kido
238408	Minor Ruin Kido
238409	Minor Ruin Kido
238410	Minor Ruin Kido
238411	Minor Ruin Kido
238412	Minor Ruin Kido
238413	Unknown Kido
238414	Unknown Kido
238415	Unknown Kido
238416	Unknown Kido
238417	Unknown Kido
238418	Unknown Kido
238419	Unknown Kido
238420	Raging Forest of Illusions Kloc
238421	Raging Forest of Illusions Kloc
238422	Raging Forest of Illusions Kloc
238423	Raging Forest of Illusions Kloc
238424	Raging Forest of Illusions Kloc
238425	Raging Forest of Illusions Kloc
238426	Raging Forest of Illusions Kloc
238427	Raging Forest of Illusions Kloc
238428	Raging Forest of Illusions Kloc
238429	Raging Forest of Illusions Kloc
238430	Raging Forest of Illusions Kloc
238431	Raging Forest of Illusions Kloc
238432	Raging Forest of Illusions Kloc
238433	Raging Forest of Illusions Kloc
238434	Crafty Forest of Illusions Kloc
238435	Crafty Forest of Illusions Kloc
238436	Crafty Forest of Illusions Kloc
238437	Crafty Forest of Illusions Kloc
238438	Crafty Forest of Illusions Kloc
238439	Crafty Forest of Illusions Kloc
238440	Crafty Forest of Illusions Kloc
238441	Tough Forest of Illusions Kloc
238442	Tough Forest of Illusions Kloc
238443	Tough Forest of Illusions Kloc
238444	Tough Forest of Illusions Kloc
238445	Tough Forest of Illusions Kloc
238446	Tough Forest of Illusions Kloc
238447	Tough Forest of Illusions Kloc
238448	Minor Forest of Illusions Kloc
238449	Minor Forest of Illusions Kloc
238450	Minor Forest of Illusions Kloc
238451	Minor Forest of Illusions Kloc
238452	Minor Forest of Illusions Kloc
238453	Minor Forest of Illusions Kloc
238454	Minor Forest of Illusions Kloc
238455	Unknown Forest of Illusions Kloc
238456	Unknown Forest of Illusions Kloc
238457	Unknown Forest of Illusions Kloc
238458	Unknown Forest of Illusions Kloc
238459	Unknown Forest of Illusions Kloc
238460	Unknown Forest of Illusions Kloc
238461	Unknown Forest of Illusions Kloc
238462	Raging Sea Nagrun
238463	Raging Sea Nagrun
238464	Raging Sea Nagrun
238465	Raging Sea Nagrun
238466	Raging Sea Nagrun
238467	Raging Sea Nagrun
238468	Raging Sea Nagrun
238469	Raging Sea Nagrun
238470	Raging Sea Nagrun
238471	Raging Sea Nagrun
238472	Crafty Sea Nagrun
238473	Crafty Sea Nagrun
238474	Crafty Sea Nagrun
238475	Crafty Sea Nagrun
238476	Crafty Sea Nagrun
238477	Tough Sea Nagrun
238478	Tough Sea Nagrun
238479	Tough Sea Nagrun
238480	Tough Sea Nagrun
238481	Tough Sea Nagrun
238482	Minor Sea Nagrun
238483	Minor Sea Nagrun
238484	Minor Sea Nagrun
238485	Minor Sea Nagrun
238486	Minor Sea Nagrun
238487	Unknown Sea Nagrun
238488	Unknown Sea Nagrun
238489	Unknown Sea Nagrun
238490	Unknown Sea Nagrun
238491	Unknown Sea Nagrun
238492	Raging Sea Cellatu
238493	Raging Sea Cellatu
238494	Raging Sea Cellatu
238495	Raging Sea Cellatu
238496	Raging Sea Cellatu
238497	Raging Sea Cellatu
238498	Raging Sea Cellatu
238499	Raging Sea Cellatu
238500	Raging Sea Cellatu
238501	Raging Sea Cellatu
238502	Crafty Sea Cellatu
238503	Crafty Sea Cellatu
238504	Crafty Sea Cellatu
238505	Crafty Sea Cellatu
238506	Crafty Sea Cellatu
238507	Tough Sea Cellatu
238508	Tough Sea Cellatu
238509	Tough Sea Cellatu
238510	Tough Sea Cellatu
238511	Tough Sea Cellatu
238512	Minor Sea Cellatu
238513	Minor Sea Cellatu
238514	Minor Sea Cellatu
238515	Minor Sea Cellatu
238516	Minor Sea Cellatu
238517	Unknown Sea Cellatu
238518	Unknown Sea Cellatu
238519	Unknown Sea Cellatu
238520	Unknown Sea Cellatu
238521	Unknown Sea Cellatu
238522	Raging Moonlight Brax
238523	Raging Moonlight Brax
238524	Raging Moonlight Brax
238525	Raging Moonlight Brax
238526	Raging Moonlight Brax
238527	Raging Moonlight Brax
238528	Raging Moonlight Brax
238529	Raging Moonlight Brax
238530	Raging Moonlight Brax
238531	Raging Moonlight Brax
238532	Crafty Moonlight Brax
238533	Crafty Moonlight Brax
238534	Crafty Moonlight Brax
238535	Crafty Moonlight Brax
238536	Crafty Moonlight Brax
238537	Tough Moonlight Brax
238538	Tough Moonlight Brax
238539	Tough Moonlight Brax
238540	Tough Moonlight Brax
238541	Tough Moonlight Brax
238542	Minor Moonlight Brax
238543	Minor Moonlight Brax
238544	Minor Moonlight Brax
238545	Minor Moonlight Brax
238546	Minor Moonlight Brax
238547	Unknown Moonlight Brax
238548	Unknown Moonlight Brax
238549	Unknown Moonlight Brax
238550	Unknown Moonlight Brax
238551	Unknown Moonlight Brax
238552	Raging Blackmane Fighter
238553	Raging Blackmane Fighter
238554	Raging Blackmane Fighter
238555	Raging Blackmane Fighter
238556	Raging Blackmane Fighter
238557	Raging Blackmane Fighter
238558	Raging Blackmane Fighter
238559	Raging Blackmane Fighter
238560	Raging Blackmane Fighter
238561	Raging Blackmane Fighter
238562	Raging Blackmane Fighter
238563	Raging Blackmane Fighter
238564	Crafty Blackmane Fighter
238565	Crafty Blackmane Fighter
238566	Crafty Blackmane Fighter
238567	Crafty Blackmane Fighter
238568	Crafty Blackmane Fighter
238569	Crafty Blackmane Fighter
238570	Tough Blackmane Fighter
238571	Tough Blackmane Fighter
238572	Tough Blackmane Fighter
238573	Tough Blackmane Fighter
238574	Tough Blackmane Fighter
238575	Tough Blackmane Fighter
238576	Minor Blackmane Fighter
238577	Minor Blackmane Fighter
238578	Minor Blackmane Fighter
238579	Minor Blackmane Fighter
238580	Minor Blackmane Fighter
238581	Minor Blackmane Fighter
238582	Unknown Blackmane Fighter
238583	Unknown Blackmane Fighter
238584	Unknown Blackmane Fighter
238585	Unknown Blackmane Fighter
238586	Unknown Blackmane Fighter
238587	Unknown Blackmane Fighter
238588	Raging Blackmane Assassin
238589	Raging Blackmane Assassin
238590	Raging Blackmane Assassin
238591	Raging Blackmane Assassin
238592	Raging Blackmane Assassin
238593	Raging Blackmane Assassin
238594	Raging Blackmane Assassin
238595	Raging Blackmane Assassin
238596	Raging Blackmane Assassin
238597	Raging Blackmane Assassin
238598	Raging Blackmane Assassin
238599	Raging Blackmane Assassin
238600	Crafty Blackmane Assassin
238601	Crafty Blackmane Assassin
238602	Crafty Blackmane Assassin
238603	Crafty Blackmane Assassin
238604	Crafty Blackmane Assassin
238605	Crafty Blackmane Assassin
238606	Tough Blackmane Assassin
238607	Tough Blackmane Assassin
238608	Tough Blackmane Assassin
238609	Tough Blackmane Assassin
238610	Tough Blackmane Assassin
238611	Tough Blackmane Assassin
238612	Minor Blackmane Assassin
238613	Minor Blackmane Assassin
238614	Minor Blackmane Assassin
238615	Minor Blackmane Assassin
238616	Minor Blackmane Assassin
238617	Minor Blackmane Assassin
238618	Unknown Blackmane Assassin
238619	Unknown Blackmane Assassin
238620	Unknown Blackmane Assassin
238621	Unknown Blackmane Assassin
238622	Unknown Blackmane Assassin
238623	Unknown Blackmane Assassin
238624	Raging Blackmane Soldier
238625	Raging Blackmane Soldier
238626	Raging Blackmane Soldier
238627	Raging Blackmane Soldier
238628	Raging Blackmane Soldier
238629	Raging Blackmane Soldier
238630	Raging Blackmane Soldier
238631	Raging Blackmane Soldier
238632	Raging Blackmane Soldier
238633	Raging Blackmane Soldier
238634	Raging Blackmane Soldier
238635	Raging Blackmane Soldier
238636	Crafty Blackmane Soldier
238637	Crafty Blackmane Soldier
238638	Crafty Blackmane Soldier
238639	Crafty Blackmane Soldier
238640	Crafty Blackmane Soldier
238641	Crafty Blackmane Soldier
238642	Tough Blackmane Soldier
238643	Tough Blackmane Soldier
238644	Tough Blackmane Soldier
238645	Tough Blackmane Soldier
238646	Tough Blackmane Soldier
238647	Tough Blackmane Soldier
238648	Minor Blackmane Soldier
238649	Minor Blackmane Soldier
238650	Minor Blackmane Soldier
238651	Minor Blackmane Soldier
238652	Minor Blackmane Soldier
238653	Minor Blackmane Soldier
238654	Unknown Blackmane Soldier
238655	Unknown Blackmane Soldier
238656	Unknown Blackmane Soldier
238657	Unknown Blackmane Soldier
238658	Unknown Blackmane Soldier
238659	Unknown Blackmane Soldier
238660	Raging Blackmane Mage
238661	Raging Blackmane Mage
238662	Raging Blackmane Mage
238663	Raging Blackmane Mage
238664	Raging Blackmane Mage
238665	Raging Blackmane Mage
238666	Raging Blackmane Mage
238667	Raging Blackmane Mage
238668	Raging Blackmane Mage
238669	Raging Blackmane Mage
238670	Raging Blackmane Mage
238671	Raging Blackmane Mage
238672	Crafty Blackmane Mage
238673	Crafty Blackmane Mage
238674	Crafty Blackmane Mage
238675	Crafty Blackmane Mage
238676	Crafty Blackmane Mage
238677	Crafty Blackmane Mage
238678	Tough Blackmane Mage
238679	Tough Blackmane Mage
238680	Tough Blackmane Mage
238681	Tough Blackmane Mage
238682	Tough Blackmane Mage
238683	Tough Blackmane Mage
238684	Minor Blackmane Mage
238685	Minor Blackmane Mage
238686	Minor Blackmane Mage
238687	Minor Blackmane Mage
238688	Minor Blackmane Mage
238689	Minor Blackmane Mage
238690	Unknown Blackmane Mage
238691	Unknown Blackmane Mage
238692	Unknown Blackmane Mage
238693	Unknown Blackmane Mage
238694	Unknown Blackmane Mage
238695	Unknown Blackmane Mage
238696	Raging Blackmane Soldier
238697	Raging Blackmane Soldier
238698	Raging Blackmane Soldier
238699	Raging Blackmane Soldier
238700	Raging Blackmane Soldier
238701	Raging Blackmane Soldier
238702	Raging Blackmane Soldier
238703	Raging Blackmane Soldier
238704	Raging Blackmane Soldier
238705	Raging Blackmane Soldier
238706	Raging Blackmane Soldier
238707	Raging Blackmane Soldier
238708	Crafty Blackmane Soldier
238709	Crafty Blackmane Soldier
238710	Crafty Blackmane Soldier
238711	Crafty Blackmane Soldier
238712	Crafty Blackmane Soldier
238713	Crafty Blackmane Soldier
238714	Tough Blackmane Soldier
238715	Tough Blackmane Soldier
238716	Tough Blackmane Soldier
238717	Tough Blackmane Soldier
238718	Tough Blackmane Soldier
238719	Tough Blackmane Soldier
238720	Minor Blackmane Soldier
238721	Minor Blackmane Soldier
238722	Minor Blackmane Soldier
238723	Minor Blackmane Soldier
238724	Minor Blackmane Soldier
238725	Minor Blackmane Soldier
238726	Unknown Blackmane Soldier
238727	Unknown Blackmane Soldier
238728	Unknown Blackmane Soldier
238729	Unknown Blackmane Soldier
238730	Unknown Blackmane Soldier
238731	Unknown Blackmane Soldier
238732	Raging Zenzen Fighter
238733	Raging Zenzen Fighter
238734	Raging Zenzen Fighter
238735	Raging Zenzen Fighter
238736	Raging Zenzen Fighter
238737	Raging Zenzen Fighter
238738	Raging Zenzen Fighter
238739	Raging Zenzen Fighter
238740	Raging Zenzen Fighter
238741	Raging Zenzen Fighter
238742	Raging Zenzen Fighter
238743	Raging Zenzen Fighter
238744	Crafty Zenzen Fighter
238745	Crafty Zenzen Fighter
238746	Crafty Zenzen Fighter
238747	Crafty Zenzen Fighter
238748	Crafty Zenzen Fighter
238749	Crafty Zenzen Fighter
238750	Tough Zenzen Fighter
238751	Tough Zenzen Fighter
238752	Tough Zenzen Fighter
238753	Tough Zenzen Fighter
238754	Tough Zenzen Fighter
238755	Tough Zenzen Fighter
238756	Minor Zenzen Fighter
238757	Minor Zenzen Fighter
238758	Minor Zenzen Fighter
238759	Minor Zenzen Fighter
238760	Minor Zenzen Fighter
238761	Minor Zenzen Fighter
238762	Unknown Zenzen Fighter
238763	Unknown Zenzen Fighter
238764	Unknown Zenzen Fighter
238765	Unknown Zenzen Fighter
238766	Unknown Zenzen Fighter
238767	Unknown Zenzen Fighter
238768	Raging Zenzen Guardian
238769	Raging Zenzen Guardian
238770	Raging Zenzen Guardian
238771	Raging Zenzen Guardian
238772	Raging Zenzen Guardian
238773	Raging Zenzen Guardian
238774	Raging Zenzen Guardian
238775	Raging Zenzen Guardian
238776	Raging Zenzen Guardian
238777	Raging Zenzen Guardian
238778	Raging Zenzen Guardian
238779	Raging Zenzen Guardian
238780	Crafty Zenzen Guardian
238781	Crafty Zenzen Guardian
238782	Crafty Zenzen Guardian
238783	Crafty Zenzen Guardian
238784	Crafty Zenzen Guardian
238785	Crafty Zenzen Guardian
238786	Tough Zenzen Guardian
238787	Tough Zenzen Guardian
238788	Tough Zenzen Guardian
238789	Tough Zenzen Guardian
238790	Tough Zenzen Guardian
238791	Tough Zenzen Guardian
238792	Minor Zenzen Guardian
238793	Minor Zenzen Guardian
238794	Minor Zenzen Guardian
238795	Minor Zenzen Guardian
238796	Minor Zenzen Guardian
238797	Minor Zenzen Guardian
238798	Unknown Zenzen Guardian
238799	Unknown Zenzen Guardian
238800	Unknown Zenzen Guardian
238801	Unknown Zenzen Guardian
238802	Unknown Zenzen Guardian
238803	Unknown Zenzen Guardian
238804	Raging Zenzen Tracker
238805	Raging Zenzen Tracker
238806	Raging Zenzen Tracker
238807	Raging Zenzen Tracker
238808	Raging Zenzen Tracker
238809	Raging Zenzen Tracker
238810	Raging Zenzen Tracker
238811	Raging Zenzen Tracker
238812	Raging Zenzen Tracker
238813	Raging Zenzen Tracker
238814	Raging Zenzen Tracker
238815	Raging Zenzen Tracker
238816	Crafty Zenzen Tracker
238817	Crafty Zenzen Tracker
238818	Crafty Zenzen Tracker
238819	Crafty Zenzen Tracker
238820	Crafty Zenzen Tracker
238821	Crafty Zenzen Tracker
238822	Tough Zenzen Tracker
238823	Tough Zenzen Tracker
238824	Tough Zenzen Tracker
238825	Tough Zenzen Tracker
238826	Tough Zenzen Tracker
238827	Tough Zenzen Tracker
238828	Minor Zenzen Tracker
238829	Minor Zenzen Tracker
238830	Minor Zenzen Tracker
238831	Minor Zenzen Tracker
238832	Minor Zenzen Tracker
238833	Minor Zenzen Tracker
238834	Unknown Zenzen Tracker
238835	Unknown Zenzen Tracker
238836	Unknown Zenzen Tracker
238837	Unknown Zenzen Tracker
238838	Unknown Zenzen Tracker
238839	Unknown Zenzen Tracker
238840	Raging Popoku
238841	Raging Popoku
238842	Raging Popoku
238843	Raging Popoku
238844	Raging Popoku
238845	Raging Popoku
238846	Raging Popoku
238847	Raging Popoku
238848	Raging Popoku
238849	Raging Popoku
238850	Crafty Popoku
238851	Crafty Popoku
238852	Crafty Popoku
238853	Crafty Popoku
238854	Crafty Popoku
238855	Tough Popoku
238856	Tough Popoku
238857	Tough Popoku
238858	Tough Popoku
238859	Tough Popoku
238860	Minor Popoku
238861	Minor Popoku
238862	Minor Popoku
238863	Minor Popoku
238864	Minor Popoku
238865	Unknown Popoku
238866	Unknown Popoku
238867	Unknown Popoku
238868	Unknown Popoku
238869	Unknown Popoku
238870	Raging Forest Fladia
238871	Raging Forest Fladia
238872	Raging Forest Fladia
238873	Raging Forest Fladia
238874	Raging Forest Fladia
238875	Raging Forest Fladia
238876	Raging Forest Fladia
238877	Raging Forest Fladia
238878	Raging Forest Fladia
238879	Raging Forest Fladia
238880	Crafty Forest Fladia
238881	Crafty Forest Fladia
238882	Crafty Forest Fladia
238883	Crafty Forest Fladia
238884	Crafty Forest Fladia
238885	Tough Forest Fladia
238886	Tough Forest Fladia
238887	Tough Forest Fladia
238888	Tough Forest Fladia
238889	Tough Forest Fladia
238890	Minor Forest Fladia
238891	Minor Forest Fladia
238892	Minor Forest Fladia
238893	Minor Forest Fladia
238894	Minor Forest Fladia
238895	Unknown Forest Fladia
238896	Unknown Forest Fladia
238897	Unknown Forest Fladia
238898	Unknown Forest Fladia
238899	Unknown Forest Fladia
238900	Raging Forest Slink
238901	Raging Forest Slink
238902	Raging Forest Slink
238903	Raging Forest Slink
238904	Raging Forest Slink
238905	Raging Forest Slink
238906	Raging Forest Slink
238907	Raging Forest Slink
238908	Raging Forest Slink
238909	Raging Forest Slink
238910	Crafty Forest Slink
238911	Crafty Forest Slink
238912	Crafty Forest Slink
238913	Crafty Forest Slink
238914	Crafty Forest Slink
238915	Tough Forest Slink
238916	Tough Forest Slink
238917	Tough Forest Slink
238918	Tough Forest Slink
238919	Tough Forest Slink
238920	Minor Forest Slink
238921	Minor Forest Slink
238922	Minor Forest Slink
238923	Minor Forest Slink
238924	Minor Forest Slink
238925	Unknown Forest Slink
238926	Unknown Forest Slink
238927	Unknown Forest Slink
238928	Unknown Forest Slink
238929	Unknown Forest Slink
238930	Strange Canyon Figor
238931	Strange Canyon Figor
238932	Strange Canyon Figor
238933	Strange Canyon Figor
238934	Strange Canyon Figor
238935	Strange Canyon Figor
238936	Strange Coloured Slink
238937	Strange Coloured Slink
238938	Strange Coloured Slink
238939	Strange Coloured Slink
238940	Strange Coloured Slink
238941	Strange Coloured Slink
238942	Strange Canyon Stone Giant
238943	Strange Canyon Stone Giant
238944	Strange Canyon Stone Giant
238945	Strange Canyon Stone Giant
238946	Strange Canyon Stone Giant
238947	Strange Canyon Stone Giant
238948	Strange Coastal Kloc
238949	Strange Coastal Kloc
238950	Strange Coastal Kloc
238951	Strange Coastal Kloc
238952	Strange Coastal Kloc
238953	Strange Coastal Kloc
238954	Strange Coastal Kloc
238955	Strange Coastal Nagrun
238956	Strange Coastal Nagrun
238957	Strange Coastal Nagrun
238958	Strange Coastal Nagrun
238959	Strange Coastal Nagrun
238960	Strange Coastal Nagrun
238961	Strange Coastal Nagrun
238962	Strange Ruin Stone Giant
238963	Strange Ruin Stone Giant
238964	Strange Ruin Stone Giant
238965	Strange Ruin Stone Giant
238966	Strange Ruin Stone Giant
238967	Strange Ruin Stone Giant
238968	Strange Ruin Stone Giant
238969	Strange Wetland Caltrops
238970	Strange Wetland Caltrops
238971	Strange Wetland Caltrops
238972	Strange Wetland Caltrops
238973	Strange Wetland Caltrops
238974	Strange Swamp Chimerian
238975	Strange Swamp Chimerian
238976	Strange Swamp Chimerian
238977	Strange Swamp Chimerian
238978	Strange Swamp Chimerian
238979	Strange Coloured Tigric
238980	Strange Coloured Tigric
238981	Strange Coloured Tigric
238982	Strange Coloured Tigric
238983	Strange Coloured Tigric
238984	Strange Red Feather Warrior
238985	Strange Red Feather Warrior
238986	Strange Red Feather Warrior
238987	Strange Red Feather Warrior
238988	Strange Red Feather Warrior
238989	Strange Red Feather Warrior
238990	Strange Red Feather Assassin
238991	Strange Red Feather Assassin
238992	Strange Red Feather Assassin
238993	Strange Red Feather Assassin
238994	Strange Red Feather Assassin
238995	Strange Red Feather Assassin
238996	Strange Red Feather Sorcerer
238997	Strange Red Feather Sorcerer
238998	Strange Red Feather Sorcerer
238999	Strange Red Feather Sorcerer
239000	Strange Red Feather Sorcerer
239001	Strange Red Feather Sorcerer
239002	Strange Red Feather Priest
239003	Strange Red Feather Priest
239004	Strange Red Feather Priest
239005	Strange Red Feather Priest
239006	Strange Red Feather Priest
239007	Strange Red Feather Priest
239008	Strange Spiritfall Forest Popoku
239009	Strange Spiritfall Forest Popoku
239010	Strange Spiritfall Forest Popoku
239011	Strange Spiritfall Forest Popoku
239012	Strange Spiritfall Forest Popoku
239013	Strange Spiritfall Forest Worg
239014	Strange Spiritfall Forest Worg
239015	Strange Spiritfall Forest Worg
239016	Strange Spiritfall Forest Worg
239017	Strange Spiritfall Forest Worg
239018	Strange Klaw
239019	Strange Klaw
239020	Strange Klaw
239021	Strange Klaw
239022	Strange Klaw
239023	Strange Forest Brohum
239024	Strange Forest Brohum
239025	Strange Forest Brohum
239026	Strange Forest Brohum
239027	Strange Forest Brohum
239028	Strange Forest Brohum
239029	Strange Stunning Mosbear
239030	Strange Stunning Mosbear
239031	Strange Stunning Mosbear
239032	Strange Stunning Mosbear
239033	Strange Stunning Mosbear
239034	Strange Stunning Mosbear
239035	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239036	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239037	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239038	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239039	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239040	Strange Red Manduri Lantern Bearer
239041	Strange Big Horn Tesinon
239042	Strange Big Horn Tesinon
239043	Strange Big Horn Tesinon
239044	Strange Big Horn Tesinon
239045	Strange Big Horn Tesinon
239046	Strange Big Horn Tesinon
239047	Strange Big Horn Tesinon
239048	Strange Thorn Frillneck
239049	Strange Thorn Frillneck
239050	Strange Thorn Frillneck
239051	Strange Thorn Frillneck
239052	Strange Thorn Frillneck
239053	Strange Thorn Frillneck
239054	Strange Thorn Frillneck
239055	Strange Rotic Kido
239056	Strange Rotic Kido
239057	Strange Rotic Kido
239058	Strange Rotic Kido
239059	Strange Rotic Kido
239060	Strange Rotic Kido
239061	Strange Rotic Kido
239062	Strange Ruin Klaw
239063	Strange Ruin Klaw
239064	Strange Ruin Klaw
239065	Strange Ruin Klaw
239066	Strange Ruin Klaw
239067	Strange Ruin Klaw
239068	Strange Ruin Klaw
239069	Strange Storm Kirrin
239070	Strange Storm Kirrin
239071	Strange Storm Kirrin
239072	Strange Storm Kirrin
239073	Strange Storm Kirrin
239074	Strange Fierce Mosbear
239075	Strange Fierce Mosbear
239076	Strange Fierce Mosbear
239077	Strange Fierce Mosbear
239078	Strange Fierce Mosbear
239079	Strange Highland Lizadra
239080	Strange Highland Lizadra
239081	Strange Highland Lizadra
239082	Strange Highland Lizadra
239083	Strange Highland Lizadra
239084	Strange Tarha Fighter
239085	Strange Tarha Fighter
239086	Strange Tarha Fighter
239087	Strange Tarha Fighter
239088	Strange Tarha Fighter
239089	Strange Tarha Fighter
239096	Strange Tarha Spearman
239097	Strange Tarha Spearman
239098	Strange Tarha Spearman
239099	Strange Tarha Spearman
239100	Strange Tarha Spearman
239101	Strange Tarha Spearman
239102	Strange Mumuki Warrior
239103	Strange Mumuki Warrior
239104	Strange Mumuki Warrior
239105	Strange Mumuki Warrior
239106	Strange Mumuki Warrior
239107	Strange Mumuki Warrior
239108	Strange Mumuki Gunner
239109	Strange Mumuki Gunner
239110	Strange Mumuki Gunner
239111	Strange Mumuki Gunner
239112	Strange Mumuki Gunner
239113	Strange Mumuki Gunner
239114	Strange Mumuki Warrior
239115	Strange Mumuki Warrior
239116	Strange Mumuki Warrior
239117	Strange Mumuki Warrior
239118	Strange Mumuki Warrior
239119	Strange Mumuki Warrior
239120	Strange Canyon Bloodwing
239121	Strange Canyon Bloodwing
239122	Strange Canyon Bloodwing
239123	Strange Canyon Bloodwing
239124	Strange Canyon Bloodwing
239125	Strange Red Mushroom Rotron
239126	Strange Red Mushroom Rotron
239127	Strange Red Mushroom Rotron
239128	Strange Red Mushroom Rotron
239129	Strange Red Mushroom Rotron
239130	Strange Scaled Slink
239131	Strange Scaled Slink
239132	Strange Scaled Slink
239133	Strange Scaled Slink
239134	Strange Scaled Slink
239135	Raging Canyon Figor
239136	Raging Canyon Figor
239137	Raging Canyon Figor
239138	Raging Canyon Figor
239139	Raging Canyon Figor
239140	Raging Canyon Figor
239141	Raging Canyon Figor
239142	Raging Canyon Figor
239143	Raging Canyon Figor
239144	Raging Canyon Figor
239145	Raging Canyon Figor
239146	Raging Canyon Figor
239147	Crafty Canyon Figor
239148	Crafty Canyon Figor
239149	Crafty Canyon Figor
239150	Crafty Canyon Figor
239151	Crafty Canyon Figor
239152	Crafty Canyon Figor
239153	Tough Canyon Figor
239154	Tough Canyon Figor
239155	Tough Canyon Figor
239156	Tough Canyon Figor
239157	Tough Canyon Figor
239158	Tough Canyon Figor
239159	Minor Canyon Figor
239160	Minor Canyon Figor
239161	Minor Canyon Figor
239162	Minor Canyon Figor
239163	Minor Canyon Figor
239164	Minor Canyon Figor
239165	Unknown Canyon Figor
239166	Unknown Canyon Figor
239167	Unknown Canyon Figor
239168	Unknown Canyon Figor
239169	Unknown Canyon Figor
239170	Unknown Canyon Figor
239171	Raging Coloured Slink
239172	Raging Coloured Slink
239173	Raging Coloured Slink
239174	Raging Coloured Slink
239175	Raging Coloured Slink
239176	Raging Coloured Slink
239177	Raging Coloured Slink
239178	Raging Coloured Slink
239179	Raging Coloured Slink
239180	Raging Coloured Slink
239181	Raging Coloured Slink
239182	Raging Coloured Slink
239183	Crafty Coloured Slink
239184	Crafty Coloured Slink
239185	Crafty Coloured Slink
239186	Crafty Coloured Slink
239187	Crafty Coloured Slink
239188	Crafty Coloured Slink
239189	Tough Coloured Slink
239190	Tough Coloured Slink
239191	Tough Coloured Slink
239192	Tough Coloured Slink
239193	Tough Coloured Slink
239194	Tough Coloured Slink
239195	Minor Coloured Slink
239196	Minor Coloured Slink
239197	Minor Coloured Slink
239198	Minor Coloured Slink
239199	Minor Coloured Slink
239200	Minor Coloured Slink
239201	Unknown Coloured Slink
239202	Unknown Coloured Slink
239203	Unknown Coloured Slink
239204	Unknown Coloured Slink
239205	Unknown Coloured Slink
239206	Unknown Coloured Slink
239207	Raging Canyon Stone Giant
239208	Raging Canyon Stone Giant
239209	Raging Canyon Stone Giant
239210	Raging Canyon Stone Giant
239211	Raging Canyon Stone Giant
239212	Raging Canyon Stone Giant
239213	Raging Canyon Stone Giant
239214	Raging Canyon Stone Giant
239215	Raging Canyon Stone Giant
239216	Raging Canyon Stone Giant
239217	Raging Canyon Stone Giant
239218	Raging Canyon Stone Giant
239219	Strange Canyon Stone Giant
239220	Strange Canyon Stone Giant
239221	Strange Canyon Stone Giant
239222	Strange Canyon Stone Giant
239223	Strange Canyon Stone Giant
239224	Strange Canyon Stone Giant
239225	Minor Canyon Stone Giant
239226	Minor Canyon Stone Giant
239227	Minor Canyon Stone Giant
239228	Minor Canyon Stone Giant
239229	Minor Canyon Stone Giant
239230	Minor Canyon Stone Giant
239231	Minor Canyon Stone Giant
239232	Minor Canyon Stone Giant
239233	Minor Canyon Stone Giant
239234	Minor Canyon Stone Giant
239235	Minor Canyon Stone Giant
239236	Minor Canyon Stone Giant
239237	Unknown Canyon Stone Giant
239238	Unknown Canyon Stone Giant
239239	Unknown Canyon Stone Giant
239240	Unknown Canyon Stone Giant
239241	Unknown Canyon Stone Giant
239242	Unknown Canyon Stone Giant
239243	Raging Coastal Kloc
239244	Raging Coastal Kloc
239245	Raging Coastal Kloc
239246	Raging Coastal Kloc
239247	Raging Coastal Kloc
239248	Raging Coastal Kloc
239249	Raging Coastal Kloc
239250	Raging Coastal Kloc
239251	Raging Coastal Kloc
239252	Raging Coastal Kloc
239253	Raging Coastal Kloc
239254	Raging Coastal Kloc
239255	Raging Coastal Kloc
239256	Raging Coastal Kloc
239257	Crafty Coastal Kloc
239258	Crafty Coastal Kloc
239259	Crafty Coastal Kloc
239260	Crafty Coastal Kloc
239261	Crafty Coastal Kloc
239262	Crafty Coastal Kloc
239263	Crafty Coastal Kloc
239264	Tough Coastal Kloc
239265	Tough Coastal Kloc
239266	Tough Coastal Kloc
239267	Tough Coastal Kloc
239268	Tough Coastal Kloc
239269	Tough Coastal Kloc
239270	Tough Coastal Kloc
239271	Minor Coastal Kloc
239272	Minor Coastal Kloc
239273	Minor Coastal Kloc
239274	Minor Coastal Kloc
239275	Minor Coastal Kloc
239276	Minor Coastal Kloc
239277	Minor Coastal Kloc
239278	Unknown Coastal Kloc
239279	Unknown Coastal Kloc
239280	Unknown Coastal Kloc
239281	Unknown Coastal Kloc
239282	Unknown Coastal Kloc
239283	Unknown Coastal Kloc
239284	Unknown Coastal Kloc
239285	Raging Coastal Nagrun
239286	Raging Coastal Nagrun
239287	Raging Coastal Nagrun
239288	Raging Coastal Nagrun
239289	Raging Coastal Nagrun
239290	Raging Coastal Nagrun
239291	Raging Coastal Nagrun
239292	Raging Coastal Nagrun
239293	Raging Coastal Nagrun
239294	Raging Coastal Nagrun
239295	Raging Coastal Nagrun
239296	Raging Coastal Nagrun
239297	Raging Coastal Nagrun
239298	Raging Coastal Nagrun
239299	Crafty Coastal Nagrun
239300	Crafty Coastal Nagrun
239301	Crafty Coastal Nagrun
239302	Crafty Coastal Nagrun
239303	Crafty Coastal Nagrun
239304	Crafty Coastal Nagrun
239305	Crafty Coastal Nagrun
239306	Tough Coastal Nagrun
239307	Tough Coastal Nagrun
239308	Tough Coastal Nagrun
239309	Tough Coastal Nagrun
239310	Tough Coastal Nagrun
239311	Tough Coastal Nagrun
239312	Tough Coastal Nagrun
239313	Minor Coastal Nagrun
239314	Minor Coastal Nagrun
239315	Minor Coastal Nagrun
239316	Minor Coastal Nagrun
239317	Minor Coastal Nagrun
239318	Minor Coastal Nagrun
239319	Minor Coastal Nagrun
239320	Unknown Coastal Nagrun
239321	Unknown Coastal Nagrun
239322	Unknown Coastal Nagrun
239323	Unknown Coastal Nagrun
239324	Unknown Coastal Nagrun
239325	Unknown Coastal Nagrun
239326	Unknown Coastal Nagrun
239327	Raging Ruin Stone Giant
239328	Raging Ruin Stone Giant
239329	Raging Ruin Stone Giant
239330	Raging Ruin Stone Giant
239331	Raging Ruin Stone Giant
239332	Raging Ruin Stone Giant
239333	Raging Ruin Stone Giant
239334	Raging Ruin Stone Giant
239335	Raging Ruin Stone Giant
239336	Raging Ruin Stone Giant
239337	Raging Ruin Stone Giant
239338	Raging Ruin Stone Giant
239339	Raging Ruin Stone Giant
239340	Raging Ruin Stone Giant
239341	Strange Ruin Stone Giant
239342	Strange Ruin Stone Giant
239343	Strange Ruin Stone Giant
239344	Strange Ruin Stone Giant
239345	Strange Ruin Stone Giant
239346	Strange Ruin Stone Giant
239347	Strange Ruin Stone Giant
239348	Minor Ruin Stone Giant
239349	Minor Ruin Stone Giant
239350	Minor Ruin Stone Giant
239351	Minor Ruin Stone Giant
239352	Minor Ruin Stone Giant
239353	Minor Ruin Stone Giant
239354	Minor Ruin Stone Giant
239355	Minor Ruin Stone Giant
239356	Minor Ruin Stone Giant
239357	Minor Ruin Stone Giant
239358	Minor Ruin Stone Giant
239359	Minor Ruin Stone Giant
239360	Minor Ruin Stone Giant
239361	Minor Ruin Stone Giant
239362	Unknown Ruin Stone Giant
239363	Unknown Ruin Stone Giant
239364	Unknown Ruin Stone Giant
239365	Unknown Ruin Stone Giant
239366	Unknown Ruin Stone Giant
239367	Unknown Ruin Stone Giant
239368	Unknown Ruin Stone Giant
239369	Raging Wetland Caltrops
239370	Raging Wetland Caltrops
239371	Raging Wetland Caltrops
239372	Raging Wetland Caltrops
239373	Raging Wetland Caltrops
239374	Raging Wetland Caltrops
239375	Raging Wetland Caltrops
239376	Raging Wetland Caltrops
239377	Raging Wetland Caltrops
239378	Raging Wetland Caltrops
239379	Crafty Wetland Caltrops
239380	Crafty Wetland Caltrops
239381	Crafty Wetland Caltrops
239382	Crafty Wetland Caltrops
239383	Crafty Wetland Caltrops
239384	Tough Wetland Caltrops
239385	Tough Wetland Caltrops
239386	Tough Wetland Caltrops
239387	Tough Wetland Caltrops
239388	Tough Wetland Caltrops
239389	Minor Wetland Caltrops
239390	Minor Wetland Caltrops
239391	Minor Wetland Caltrops
239392	Minor Wetland Caltrops
239393	Minor Wetland Caltrops
239394	Unknown Wetland Caltrops
239395	Unknown Wetland Caltrops
239396	Unknown Wetland Caltrops
239397	Unknown Wetland Caltrops
239398	Unknown Wetland Caltrops
239399	Raging Swamp Chimerian
239400	Raging Swamp Chimerian
239401	Raging Swamp Chimerian
239402	Raging Swamp Chimerian
239403	Raging Swamp Chimerian
239404	Raging Swamp Chimerian
239405	Raging Swamp Chimerian
239406	Raging Swamp Chimerian
239407	Raging Swamp Chimerian
239408	Raging Swamp Chimerian
239409	Crafty Swamp Chimerian
239410	Crafty Swamp Chimerian
239411	Crafty Swamp Chimerian
239412	Crafty Swamp Chimerian
239413	Crafty Swamp Chimerian
239414	Tough Swamp Chimerian
239415	Tough Swamp Chimerian
239416	Tough Swamp Chimerian
239417	Tough Swamp Chimerian
239418	Tough Swamp Chimerian
239419	Minor Swamp Chimerian
239420	Minor Swamp Chimerian
239421	Minor Swamp Chimerian
239422	Minor Swamp Chimerian
239423	Minor Swamp Chimerian
239424	Unknown Swamp Chimerian
239425	Unknown Swamp Chimerian
239426	Unknown Swamp Chimerian
239427	Unknown Swamp Chimerian
239428	Unknown Swamp Chimerian
239429	Raging Coloured Tigric
239430	Raging Coloured Tigric
239431	Raging Coloured Tigric
239432	Raging Coloured Tigric
239433	Raging Coloured Tigric
239434	Raging Coloured Tigric
239435	Raging Coloured Tigric
239436	Raging Coloured Tigric
239437	Raging Coloured Tigric
239438	Raging Coloured Tigric
239439	Crafty Coloured Tigric
239440	Crafty Coloured Tigric
239441	Crafty Coloured Tigric
239442	Crafty Coloured Tigric
239443	Crafty Coloured Tigric
239444	Tough Coloured Tigric
239445	Tough Coloured Tigric
239446	Tough Coloured Tigric
239447	Tough Coloured Tigric
239448	Tough Coloured Tigric
239449	Minor Coloured Tigric
239450	Minor Coloured Tigric
239451	Minor Coloured Tigric
239452	Minor Coloured Tigric
239453	Minor Coloured Tigric
239454	Unknown Coloured Tigric
239455	Unknown Coloured Tigric
239456	Unknown Coloured Tigric
239457	Unknown Coloured Tigric
239458	Unknown Coloured Tigric
239459	Raging Red Feather Warrior
239460	Raging Red Feather Warrior
239461	Raging Red Feather Warrior
239462	Raging Red Feather Warrior
239463	Raging Red Feather Warrior
239464	Raging Red Feather Warrior
239465	Raging Red Feather Warrior
239466	Raging Red Feather Warrior
239467	Raging Red Feather Warrior
239468	Raging Red Feather Warrior
239469	Raging Red Feather Warrior
239470	Raging Red Feather Warrior
239471	Crafty Red Feather Warrior
239472	Crafty Red Feather Warrior
239473	Crafty Red Feather Warrior
239474	Crafty Red Feather Warrior
239475	Crafty Red Feather Warrior
239476	Crafty Red Feather Warrior
239477	Tough Red Feather Warrior
239478	Tough Red Feather Warrior
239479	Tough Red Feather Warrior
239480	Tough Red Feather Warrior
239481	Tough Red Feather Warrior
239482	Tough Red Feather Warrior
239483	Minor Red Feather Warrior
239484	Minor Red Feather Warrior
239485	Minor Red Feather Warrior
239486	Minor Red Feather Warrior
239487	Minor Red Feather Warrior
239488	Minor Red Feather Warrior
239489	Unknown Red Feather Warrior
239490	Unknown Red Feather Warrior
239491	Unknown Red Feather Warrior
239492	Unknown Red Feather Warrior
239493	Unknown Red Feather Warrior
239494	Unknown Red Feather Warrior
239495	Raging Red Feather Assassin
239496	Raging Red Feather Assassin
239497	Raging Red Feather Assassin
239498	Raging Red Feather Assassin
239499	Raging Red Feather Assassin
239500	Raging Red Feather Assassin
239501	Raging Red Feather Assassin
239502	Raging Red Feather Assassin
239503	Raging Red Feather Assassin
239504	Raging Red Feather Assassin
239505	Raging Red Feather Assassin
239506	Raging Red Feather Assassin
239507	Crafty Red Feather Assassin
239508	Crafty Red Feather Assassin
239509	Crafty Red Feather Assassin
239510	Crafty Red Feather Assassin
239511	Crafty Red Feather Assassin
239512	Crafty Red Feather Assassin
239513	Tough Red Feather Assassin
239514	Tough Red Feather Assassin
239515	Tough Red Feather Assassin
239516	Tough Red Feather Assassin
239517	Tough Red Feather Assassin
239518	Tough Red Feather Assassin
239519	Minor Red Feather Assassin
239520	Minor Red Feather Assassin
239521	Minor Red Feather Assassin
239522	Minor Red Feather Assassin
239523	Minor Red Feather Assassin
239524	Minor Red Feather Assassin
239525	Unknown Red Feather Assassin
239526	Unknown Red Feather Assassin
239527	Unknown Red Feather Assassin
239528	Unknown Red Feather Assassin
239529	Unknown Red Feather Assassin
239530	Unknown Red Feather Assassin
239531	Raging Red Feather Sorcerer
239532	Raging Red Feather Sorcerer
239533	Raging Red Feather Sorcerer
239534	Raging Red Feather Sorcerer
239535	Raging Red Feather Sorcerer
239536	Raging Red Feather Sorcerer
239537	Raging Red Feather Sorcerer
239538	Raging Red Feather Sorcerer
239539	Raging Red Feather Sorcerer
239540	Raging Red Feather Sorcerer
239541	Raging Red Feather Sorcerer
239542	Raging Red Feather Sorcerer
239543	Crafty Red Feather Sorcerer
239544	Crafty Red Feather Sorcerer
239545	Crafty Red Feather Sorcerer
239546	Crafty Red Feather Sorcerer
239547	Crafty Red Feather Sorcerer
239548	Crafty Red Feather Sorcerer
239549	Tough Red Feather Sorcerer
239550	Tough Red Feather Sorcerer
239551	Tough Red Feather Sorcerer
239552	Tough Red Feather Sorcerer
239553	Tough Red Feather Sorcerer
239554	Tough Red Feather Sorcerer
239555	Minor Red Feather Sorcerer
239556	Minor Red Feather Sorcerer
239557	Minor Red Feather Sorcerer
239558	Minor Red Feather Sorcerer
239559	Minor Red Feather Sorcerer
239560	Minor Red Feather Sorcerer
239561	Unknown Red Feather Sorcerer
239562	Unknown Red Feather Sorcerer
239563	Unknown Red Feather Sorcerer
239564	Unknown Red Feather Sorcerer
239565	Unknown Red Feather Sorcerer
239566	Unknown Red Feather Sorcerer
239567	Raging Red Feather Priest
239568	Raging Red Feather Priest
239569	Raging Red Feather Priest
239570	Raging Red Feather Priest
239571	Raging Red Feather Priest
239572	Raging Red Feather Priest
239573	Raging Red Feather Priest
239574	Raging Red Feather Priest
239575	Raging Red Feather Priest
239576	Raging Red Feather Priest
239577	Raging Red Feather Priest
239578	Raging Red Feather Priest
239579	Crafty Red Feather Priest
239580	Crafty Red Feather Priest
239581	Crafty Red Feather Priest
239582	Crafty Red Feather Priest
239583	Crafty Red Feather Priest
239584	Crafty Red Feather Priest
239585	Tough Red Feather Priest
239586	Tough Red Feather Priest
239587	Tough Red Feather Priest
239588	Tough Red Feather Priest
239589	Tough Red Feather Priest
239590	Tough Red Feather Priest
239591	Minor Red Feather Priest
239592	Minor Red Feather Priest
239593	Minor Red Feather Priest
239594	Minor Red Feather Priest
239595	Minor Red Feather Priest
239596	Minor Red Feather Priest
239597	Unknown Red Feather Priest
239598	Unknown Red Feather Priest
239599	Unknown Red Feather Priest
239600	Unknown Red Feather Priest
239601	Unknown Red Feather Priest
239602	Unknown Red Feather Priest
239603	Raging Spiritfall Forest Popoku
239604	Raging Spiritfall Forest Popoku
239605	Raging Spiritfall Forest Popoku
239606	Raging Spiritfall Forest Popoku
239607	Raging Spiritfall Forest Popoku
239608	Raging Spiritfall Forest Popoku
239609	Raging Spiritfall Forest Popoku
239610	Raging Spiritfall Forest Popoku
239611	Raging Spiritfall Forest Popoku
239612	Raging Spiritfall Forest Popoku
239613	Crafty Spiritfall Forest Popoku
239614	Crafty Spiritfall Forest Popoku
239615	Crafty Spiritfall Forest Popoku
239616	Crafty Spiritfall Forest Popoku
239617	Crafty Spiritfall Forest Popoku
239618	Tough Spiritfall Forest Popoku
239619	Tough Spiritfall Forest Popoku
239620	Tough Spiritfall Forest Popoku
239621	Tough Spiritfall Forest Popoku
239622	Tough Spiritfall Forest Popoku
239623	Minor Spiritfall Forest Popoku
239624	Minor Spiritfall Forest Popoku
239625	Minor Spiritfall Forest Popoku
239626	Minor Spiritfall Forest Popoku
239627	Minor Spiritfall Forest Popoku
239628	Unknown Spiritfall Forest Popoku
239629	Unknown Spiritfall Forest Popoku
239630	Unknown Spiritfall Forest Popoku
239631	Unknown Spiritfall Forest Popoku
239632	Unknown Spiritfall Forest Popoku
239633	Raging Spiritfall Forest Worg
239634	Raging Spiritfall Forest Worg
239635	Raging Spiritfall Forest Worg
239636	Raging Spiritfall Forest Worg
239637	Raging Spiritfall Forest Worg
239638	Raging Spiritfall Forest Worg
239639	Raging Spiritfall Forest Worg
239640	Raging Spiritfall Forest Worg
239641	Raging Spiritfall Forest Worg
239642	Raging Spiritfall Forest Worg
239643	Crafty Spiritfall Forest Worg
239644	Crafty Spiritfall Forest Worg
239645	Crafty Spiritfall Forest Worg
239646	Crafty Spiritfall Forest Worg
239647	Crafty Spiritfall Forest Worg
239648	Tough Spiritfall Forest Worg
239649	Tough Spiritfall Forest Worg
239650	Tough Spiritfall Forest Worg
239651	Tough Spiritfall Forest Worg
239652	Tough Spiritfall Forest Worg
239653	Minor Spiritfall Forest Worg
239654	Minor Spiritfall Forest Worg
239655	Minor Spiritfall Forest Worg
239656	Minor Spiritfall Forest Worg
239657	Minor Spiritfall Forest Worg
239658	Unknown Spiritfall Forest Worg
239659	Unknown Spiritfall Forest Worg
239660	Unknown Spiritfall Forest Worg
239661	Unknown Spiritfall Forest Worg
239662	Unknown Spiritfall Forest Worg
239663	Raging Klaw
239664	Raging Klaw
239665	Raging Klaw
239666	Raging Klaw
239667	Raging Klaw
239668	Raging Klaw
239669	Raging Klaw
239670	Raging Klaw
239671	Raging Klaw
239672	Raging Klaw
239673	Crafty Klaw
239674	Crafty Klaw
239675	Crafty Klaw
239676	Crafty Klaw
239677	Crafty Klaw
239678	Tough Klaw
239679	Tough Klaw
239680	Tough Klaw
239681	Tough Klaw
239682	Tough Klaw
239683	Minor Klaw
239684	Minor Klaw
239685	Minor Klaw
239686	Minor Klaw
239687	Minor Klaw
239688	Unknown Klaw
239689	Unknown Klaw
239690	Unknown Klaw
239691	Unknown Klaw
239692	Unknown Klaw
239693	Raging Forest Brohum
239694	Raging Forest Brohum
239695	Raging Forest Brohum
239696	Raging Forest Brohum
239697	Raging Forest Brohum
239698	Raging Forest Brohum
239699	Raging Forest Brohum
239700	Raging Forest Brohum
239701	Raging Forest Brohum
239702	Raging Forest Brohum
239703	Raging Forest Brohum
239704	Raging Forest Brohum
239705	Crafty Forest Brohum
239706	Crafty Forest Brohum
239707	Crafty Forest Brohum
239708	Crafty Forest Brohum
239709	Crafty Forest Brohum
239710	Crafty Forest Brohum
239711	Tough Forest Brohum
239712	Tough Forest Brohum
239713	Tough Forest Brohum
239714	Tough Forest Brohum
239715	Tough Forest Brohum
239716	Tough Forest Brohum
239717	Minor Forest Brohum
239718	Minor Forest Brohum
239719	Minor Forest Brohum
239720	Minor Forest Brohum
239721	Minor Forest Brohum
239722	Minor Forest Brohum
239723	Unknown Forest Brohum
239724	Unknown Forest Brohum
239725	Unknown Forest Brohum
239726	Unknown Forest Brohum
239727	Unknown Forest Brohum
239728	Unknown Forest Brohum
239729	Raging Stunning Mosbear
239730	Raging Stunning Mosbear
239731	Raging Stunning Mosbear
239732	Raging Stunning Mosbear
239733	Raging Stunning Mosbear
239734	Raging Stunning Mosbear
239735	Raging Stunning Mosbear
239736	Raging Stunning Mosbear
239737	Raging Stunning Mosbear
239738	Raging Stunning Mosbear
239739	Raging Stunning Mosbear
239740	Raging Stunning Mosbear
239741	Crafty Stunning Mosbear
239742	Crafty Stunning Mosbear
239743	Crafty Stunning Mosbear
239744	Crafty Stunning Mosbear
239745	Crafty Stunning Mosbear
239746	Crafty Stunning Mosbear
239747	Tough Stunning Mosbear
239748	Tough Stunning Mosbear
239749	Tough Stunning Mosbear
239750	Tough Stunning Mosbear
239751	Tough Stunning Mosbear
239752	Tough Stunning Mosbear
239753	Minor Stunning Mosbear
239754	Minor Stunning Mosbear
239755	Minor Stunning Mosbear
239756	Minor Stunning Mosbear
239757	Minor Stunning Mosbear
239758	Minor Stunning Mosbear
239759	Unknown Stunning Mosbear
239760	Unknown Stunning Mosbear
239761	Unknown Stunning Mosbear
239762	Unknown Stunning Mosbear
239763	Unknown Stunning Mosbear
239764	Unknown Stunning Mosbear
239765	Raging Red Manduri Fighter
239766	Raging Red Manduri Fighter
239767	Raging Red Manduri Fighter
239768	Raging Red Manduri Fighter
239769	Raging Red Manduri Fighter
239770	Raging Red Manduri Fighter
239771	Raging Red Manduri Fighter
239772	Raging Red Manduri Fighter
239773	Raging Red Manduri Fighter
239774	Raging Red Manduri Fighter
239775	Raging Red Manduri Fighter
239776	Raging Red Manduri Fighter
239777	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239778	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239779	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239780	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239781	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239782	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
239783	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239784	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239785	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239786	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239787	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239788	Tough Red Manduri Lantern Bearer
239789	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239790	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239791	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239792	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239793	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239794	Minor Red Manduri Lantern Bearer
239795	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239796	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239797	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239798	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239799	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239800	Unknown Red Manduri Lantern Bearer
239801	Raging Big Horn Tesinon
239802	Raging Big Horn Tesinon
239803	Raging Big Horn Tesinon
239804	Raging Big Horn Tesinon
239805	Raging Big Horn Tesinon
239806	Raging Big Horn Tesinon
239807	Raging Big Horn Tesinon
239808	Raging Big Horn Tesinon
239809	Raging Big Horn Tesinon
239810	Raging Big Horn Tesinon
239811	Raging Big Horn Tesinon
239812	Raging Big Horn Tesinon
239813	Raging Big Horn Tesinon
239814	Raging Big Horn Tesinon
239815	Crafty Big Horn Tesinon
239816	Crafty Big Horn Tesinon
239817	Crafty Big Horn Tesinon
239818	Crafty Big Horn Tesinon
239819	Crafty Big Horn Tesinon
239820	Crafty Big Horn Tesinon
239821	Crafty Big Horn Tesinon
239822	Tough Big Horn Tesinon
239823	Tough Big Horn Tesinon
239824	Tough Big Horn Tesinon
239825	Tough Big Horn Tesinon
239826	Tough Big Horn Tesinon
239827	Tough Big Horn Tesinon
239828	Tough Big Horn Tesinon
239829	Minor Big Horn Tesinon
239830	Minor Big Horn Tesinon
239831	Minor Big Horn Tesinon
239832	Minor Big Horn Tesinon
239833	Minor Big Horn Tesinon
239834	Minor Big Horn Tesinon
239835	Minor Big Horn Tesinon
239836	Unknown Big Horn Tesinon
239837	Unknown Big Horn Tesinon
239838	Unknown Big Horn Tesinon
239839	Unknown Big Horn Tesinon
239840	Unknown Big Horn Tesinon
239841	Unknown Big Horn Tesinon
239842	Unknown Big Horn Tesinon
239843	Raging Thorn Frillneck
239844	Raging Thorn Frillneck
239845	Raging Thorn Frillneck
239846	Raging Thorn Frillneck
239847	Raging Thorn Frillneck
239848	Raging Thorn Frillneck
239849	Raging Thorn Frillneck
239850	Raging Thorn Frillneck
239851	Raging Thorn Frillneck
239852	Raging Thorn Frillneck
239853	Raging Thorn Frillneck
239854	Raging Thorn Frillneck
239855	Raging Thorn Frillneck
239856	Raging Thorn Frillneck
239857	Crafty Thorn Frillneck
239858	Crafty Thorn Frillneck
239859	Crafty Thorn Frillneck
239860	Crafty Thorn Frillneck
239861	Crafty Thorn Frillneck
239862	Crafty Thorn Frillneck
239863	Crafty Thorn Frillneck
239864	Tough Thorn Frillneck
239865	Tough Thorn Frillneck
239866	Tough Thorn Frillneck
239867	Tough Thorn Frillneck
239868	Tough Thorn Frillneck
239869	Tough Thorn Frillneck
239870	Tough Thorn Frillneck
239871	Minor Thorn Frillneck
239872	Minor Thorn Frillneck
239873	Minor Thorn Frillneck
239874	Minor Thorn Frillneck
239875	Minor Thorn Frillneck
239876	Minor Thorn Frillneck
239877	Minor Thorn Frillneck
239878	Unknown Thorn Frillneck
239879	Unknown Thorn Frillneck
239880	Unknown Thorn Frillneck
239881	Unknown Thorn Frillneck
239882	Unknown Thorn Frillneck
239883	Unknown Thorn Frillneck
239884	Unknown Thorn Frillneck
239885	Raging Rotic Kido
239886	Raging Rotic Kido
239887	Raging Rotic Kido
239888	Raging Rotic Kido
239889	Raging Rotic Kido
239890	Raging Rotic Kido
239891	Raging Rotic Kido
239892	Raging Rotic Kido
239893	Raging Rotic Kido
239894	Raging Rotic Kido
239895	Raging Rotic Kido
239896	Raging Rotic Kido
239897	Raging Rotic Kido
239898	Raging Rotic Kido
239899	Crafty Rotic Kido
239900	Crafty Rotic Kido
239901	Crafty Rotic Kido
239902	Crafty Rotic Kido
239903	Crafty Rotic Kido
239904	Crafty Rotic Kido
239905	Crafty Rotic Kido
239906	Crafty Rotic Kido
239907	Crafty Rotic Kido
239908	Crafty Rotic Kido
239909	Crafty Rotic Kido
239910	Crafty Rotic Kido
239911	Crafty Rotic Kido
239912	Crafty Rotic Kido
239913	Minor Temple Kido
239914	Minor Temple Kido
239915	Minor Temple Kido
239916	Minor Temple Kido
239917	Minor Temple Kido
239918	Minor Temple Kido
239919	Minor Temple Kido
239920	Unknown Rotic Kido
239921	Unknown Rotic Kido
239922	Unknown Rotic Kido
239923	Unknown Rotic Kido
239924	Unknown Rotic Kido
239925	Unknown Rotic Kido
239926	Unknown Rotic Kido
239927	Raging Ruin Klaw
239928	Raging Ruin Klaw
239929	Raging Ruin Klaw
239930	Raging Ruin Klaw
239931	Raging Ruin Klaw
239932	Raging Ruin Klaw
239933	Raging Ruin Klaw
239934	Raging Ruin Klaw
239935	Raging Ruin Klaw
239936	Raging Ruin Klaw
239937	Raging Ruin Klaw
239938	Raging Ruin Klaw
239939	Raging Ruin Klaw
239940	Raging Ruin Klaw
239941	Crafty Ruin Klaw
239942	Crafty Ruin Klaw
239943	Crafty Ruin Klaw
239944	Crafty Ruin Klaw
239945	Crafty Ruin Klaw
239946	Crafty Ruin Klaw
239947	Crafty Ruin Klaw
239948	Tough Ruin Klaw
239949	Tough Ruin Klaw
239950	Tough Ruin Klaw
239951	Tough Ruin Klaw
239952	Tough Ruin Klaw
239953	Tough Ruin Klaw
239954	Tough Ruin Klaw
239955	Minor Ruin Klaw
239956	Minor Ruin Klaw
239957	Minor Ruin Klaw
239958	Minor Ruin Klaw
239959	Minor Ruin Klaw
239960	Minor Ruin Klaw
239961	Minor Ruin Klaw
239962	Unknown Ruin Klaw
239963	Unknown Ruin Klaw
239964	Unknown Ruin Klaw
239965	Unknown Ruin Klaw
239966	Unknown Ruin Klaw
239967	Unknown Ruin Klaw
239968	Unknown Ruin Klaw
239969	Raging Storm Kirrin
239970	Raging Storm Kirrin
239971	Raging Storm Kirrin
239972	Raging Storm Kirrin
239973	Raging Storm Kirrin
239974	Raging Storm Kirrin
239975	Raging Storm Kirrin
239976	Raging Storm Kirrin
239977	Raging Storm Kirrin
239978	Raging Storm Kirrin
239979	Crafty Storm Kirrin
239980	Crafty Storm Kirrin
239981	Crafty Storm Kirrin
239982	Crafty Storm Kirrin
239983	Crafty Storm Kirrin
239984	Tough Storm Kirrin
239985	Tough Storm Kirrin
239986	Tough Storm Kirrin
239987	Tough Storm Kirrin
239988	Tough Storm Kirrin
239989	Minor Storm Kirrin
239990	Minor Storm Kirrin
239991	Minor Storm Kirrin
239992	Minor Storm Kirrin
239993	Minor Storm Kirrin
239994	Unknown Storm Kirrin
239995	Unknown Storm Kirrin
239996	Unknown Storm Kirrin
239997	Unknown Storm Kirrin
239998	Unknown Storm Kirrin
239999	Raging Fierce Mosbear
240000	Raging Fierce Mosbear
240001	Raging Fierce Mosbear
240002	Raging Fierce Mosbear
240003	Raging Fierce Mosbear
240004	Raging Fierce Mosbear
240005	Raging Fierce Mosbear
240006	Raging Fierce Mosbear
240007	Raging Fierce Mosbear
240008	Raging Fierce Mosbear
240009	Crafty Fierce Mosbear
240010	Crafty Fierce Mosbear
240011	Crafty Fierce Mosbear
240012	Crafty Fierce Mosbear
240013	Crafty Fierce Mosbear
240014	Tough Fierce Mosbear
240015	Tough Fierce Mosbear
240016	Tough Fierce Mosbear
240017	Tough Fierce Mosbear
240018	Tough Fierce Mosbear
240019	Minor Fierce Mosbear
240020	Minor Fierce Mosbear
240021	Minor Fierce Mosbear
240022	Minor Fierce Mosbear
240023	Minor Fierce Mosbear
240024	Unknown Fierce Mosbear
240025	Unknown Fierce Mosbear
240026	Unknown Fierce Mosbear
240027	Unknown Fierce Mosbear
240028	Unknown Fierce Mosbear
240029	Raging Highland Lizadra
240030	Raging Highland Lizadra
240031	Raging Highland Lizadra
240032	Raging Highland Lizadra
240033	Raging Highland Lizadra
240034	Raging Highland Lizadra
240035	Raging Highland Lizadra
240036	Raging Highland Lizadra
240037	Raging Highland Lizadra
240038	Raging Highland Lizadra
240039	Crafty Highland Lizadra
240040	Crafty Highland Lizadra
240041	Crafty Highland Lizadra
240042	Crafty Highland Lizadra
240043	Crafty Highland Lizadra
240044	Tough Highland Lizadra
240045	Tough Highland Lizadra
240046	Tough Highland Lizadra
240047	Tough Highland Lizadra
240048	Tough Highland Lizadra
240049	Minor Highland Lizadra
240050	Minor Highland Lizadra
240051	Minor Highland Lizadra
240052	Minor Highland Lizadra
240053	Minor Highland Lizadra
240054	Unknown Highland Lizadra
240055	Unknown Highland Lizadra
240056	Unknown Highland Lizadra
240057	Unknown Highland Lizadra
240058	Unknown Highland Lizadra
240059	Raging Tarha Fighter
240060	Raging Tarha Fighter
240061	Raging Tarha Fighter
240062	Raging Tarha Fighter
240063	Raging Tarha Fighter
240064	Raging Tarha Fighter
240065	Raging Tarha Fighter
240066	Raging Tarha Fighter
240067	Raging Tarha Fighter
240068	Raging Tarha Fighter
240069	Raging Tarha Fighter
240070	Raging Tarha Fighter
240071	Crafty Tarha Fighter
240072	Crafty Tarha Fighter
240073	Crafty Tarha Fighter
240074	Crafty Tarha Fighter
240075	Crafty Tarha Fighter
240076	Crafty Tarha Fighter
240077	Tough Tarha Fighter
240078	Tough Tarha Fighter
240079	Tough Tarha Fighter
240080	Tough Tarha Fighter
240081	Tough Tarha Fighter
240082	Tough Tarha Fighter
240083	Minor Tarha Fighter
240084	Minor Tarha Fighter
240085	Minor Tarha Fighter
240086	Minor Tarha Fighter
240087	Minor Tarha Fighter
240088	Minor Tarha Fighter
240089	Unknown Tarha Fighter
240090	Unknown Tarha Fighter
240091	Unknown Tarha Fighter
240092	Unknown Tarha Fighter
240093	Unknown Tarha Fighter
240094	Unknown Tarha Fighter
240131	Raging Tarha Spearman
240132	Raging Tarha Spearman
240133	Raging Tarha Spearman
240134	Raging Tarha Spearman
240135	Raging Tarha Spearman
240136	Raging Tarha Spearman
240137	Raging Tarha Spearman
240138	Raging Tarha Spearman
240139	Raging Tarha Spearman
240140	Raging Tarha Spearman
240141	Raging Tarha Spearman
240142	Raging Tarha Spearman
240143	Crafty Tarha Spearman
240144	Crafty Tarha Spearman
240145	Crafty Tarha Spearman
240146	Crafty Tarha Spearman
240147	Crafty Tarha Spearman
240148	Crafty Tarha Spearman
240149	Tough Tarha Spearman
240150	Tough Tarha Spearman
240151	Tough Tarha Spearman
240152	Tough Tarha Spearman
240153	Tough Tarha Spearman
240154	Tough Tarha Spearman
240155	Minor Tarha Spearman
240156	Minor Tarha Spearman
240157	Minor Tarha Spearman
240158	Minor Tarha Spearman
240159	Minor Tarha Spearman
240160	Minor Tarha Spearman
240161	Unknown Tarha Spearman
240162	Unknown Tarha Spearman
240163	Unknown Tarha Spearman
240164	Unknown Tarha Spearman
240165	Unknown Tarha Spearman
240166	Unknown Tarha Spearman
240167	Raging Mumuki Warrior
240168	Raging Mumuki Warrior
240169	Raging Mumuki Warrior
240170	Raging Mumuki Warrior
240171	Raging Mumuki Warrior
240172	Raging Mumuki Warrior
240173	Raging Mumuki Warrior
240174	Raging Mumuki Warrior
240175	Raging Mumuki Warrior
240176	Raging Mumuki Warrior
240177	Raging Mumuki Warrior
240178	Raging Mumuki Warrior
240179	Crafty Mumuki Warrior
240180	Crafty Mumuki Warrior
240181	Crafty Mumuki Warrior
240182	Crafty Mumuki Warrior
240183	Crafty Mumuki Warrior
240184	Crafty Mumuki Warrior
240185	Tough Mumuki Warrior
240186	Tough Mumuki Warrior
240187	Tough Mumuki Warrior
240188	Tough Mumuki Warrior
240189	Tough Mumuki Warrior
240190	Tough Mumuki Warrior
240191	Minor Mumuki Warrior
240192	Minor Mumuki Warrior
240193	Minor Mumuki Warrior
240194	Minor Mumuki Warrior
240195	Minor Mumuki Warrior
240196	Minor Mumuki Warrior
240197	Unknown Mumuki Warrior
240198	Unknown Mumuki Warrior
240199	Unknown Mumuki Warrior
240200	Unknown Mumuki Warrior
240201	Unknown Mumuki Warrior
240202	Unknown Mumuki Warrior
240203	Raging Mumuki Gunner
240204	Raging Mumuki Gunner
240205	Raging Mumuki Gunner
240206	Raging Mumuki Gunner
240207	Raging Mumuki Gunner
240208	Raging Mumuki Gunner
240209	Raging Mumuki Gunner
240210	Raging Mumuki Gunner
240211	Raging Mumuki Gunner
240212	Raging Mumuki Gunner
240213	Raging Mumuki Gunner
240214	Raging Mumuki Gunner
240215	Crafty Mumuki Gunner
240216	Crafty Mumuki Gunner
240217	Crafty Mumuki Gunner
240218	Crafty Mumuki Gunner
240219	Crafty Mumuki Gunner
240220	Crafty Mumuki Gunner
240221	Tough Mumuki Gunner
240222	Tough Mumuki Gunner
240223	Tough Mumuki Gunner
240224	Tough Mumuki Gunner
240225	Tough Mumuki Gunner
240226	Tough Mumuki Gunner
240227	Minor Mumuki Gunner
240228	Minor Mumuki Gunner
240229	Minor Mumuki Gunner
240230	Minor Mumuki Gunner
240231	Minor Mumuki Gunner
240232	Minor Mumuki Gunner
240233	Unknown Mumuki Gunner
240234	Unknown Mumuki Gunner
240235	Unknown Mumuki Gunner
240236	Unknown Mumuki Gunner
240237	Unknown Mumuki Gunner
240238	Unknown Mumuki Gunner
240239	Raging Mumuki Warrior
240240	Raging Mumuki Warrior
240241	Raging Mumuki Warrior
240242	Raging Mumuki Warrior
240243	Raging Mumuki Warrior
240244	Raging Mumuki Warrior
240245	Raging Mumuki Warrior
240246	Raging Mumuki Warrior
240247	Raging Mumuki Warrior
240248	Raging Mumuki Warrior
240249	Raging Mumuki Warrior
240250	Raging Mumuki Warrior
240251	Crafty Mumuki Warrior
240252	Crafty Mumuki Warrior
240253	Crafty Mumuki Warrior
240254	Crafty Mumuki Warrior
240255	Crafty Mumuki Warrior
240256	Crafty Mumuki Warrior
240257	Tough Mumuki Warrior
240258	Tough Mumuki Warrior
240259	Tough Mumuki Warrior
240260	Tough Mumuki Warrior
240261	Tough Mumuki Warrior
240262	Tough Mumuki Warrior
240263	Minor Mumuki Warrior
240264	Minor Mumuki Warrior
240265	Minor Mumuki Warrior
240266	Minor Mumuki Warrior
240267	Minor Mumuki Warrior
240268	Minor Mumuki Warrior
240269	Unknown Mumuki Warrior
240270	Unknown Mumuki Warrior
240271	Unknown Mumuki Warrior
240272	Unknown Mumuki Warrior
240273	Unknown Mumuki Warrior
240274	Unknown Mumuki Warrior
240275	Raging Canyon Bloodwing
240276	Raging Canyon Bloodwing
240277	Raging Canyon Bloodwing
240278	Raging Canyon Bloodwing
240279	Raging Canyon Bloodwing
240280	Raging Canyon Bloodwing
240281	Raging Canyon Bloodwing
240282	Raging Canyon Bloodwing
240283	Raging Canyon Bloodwing
240284	Raging Canyon Bloodwing
240285	Crafty Canyon Bloodwing
240286	Crafty Canyon Bloodwing
240287	Crafty Canyon Bloodwing
240288	Crafty Canyon Bloodwing
240289	Crafty Canyon Bloodwing
240290	Tough Canyon Bloodwing
240291	Tough Canyon Bloodwing
240292	Tough Canyon Bloodwing
240293	Tough Canyon Bloodwing
240294	Tough Canyon Bloodwing
240295	Minor Canyon Bloodwing
240296	Minor Canyon Bloodwing
240297	Minor Canyon Bloodwing
240298	Minor Canyon Bloodwing
240299	Minor Canyon Bloodwing
240300	Unknown Canyon Bloodwing
240301	Unknown Canyon Bloodwing
240302	Unknown Canyon Bloodwing
240303	Unknown Canyon Bloodwing
240304	Unknown Canyon Bloodwing
240305	Raging Red Mushroom Rotron
240306	Raging Red Mushroom Rotron
240307	Raging Red Mushroom Rotron
240308	Raging Red Mushroom Rotron
240309	Raging Red Mushroom Rotron
240310	Raging Red Mushroom Rotron
240311	Raging Red Mushroom Rotron
240312	Raging Red Mushroom Rotron
240313	Raging Red Mushroom Rotron
240314	Raging Red Mushroom Rotron
240315	Crafty Red Mushroom Rotron
240316	Crafty Red Mushroom Rotron
240317	Crafty Red Mushroom Rotron
240318	Crafty Red Mushroom Rotron
240319	Crafty Red Mushroom Rotron
240320	Tough Red Mushroom Rotron
240321	Tough Red Mushroom Rotron
240322	Tough Red Mushroom Rotron
240323	Tough Red Mushroom Rotron
240324	Tough Red Mushroom Rotron
240325	Minor Red Mushroom Rotron
240326	Minor Red Mushroom Rotron
240327	Minor Red Mushroom Rotron
240328	Minor Red Mushroom Rotron
240329	Minor Red Mushroom Rotron
240330	Unknown Red Mushroom Rotron
240331	Unknown Red Mushroom Rotron
240332	Unknown Red Mushroom Rotron
240333	Unknown Red Mushroom Rotron
240334	Unknown Red Mushroom Rotron
240335	Raging Scaled Slink
240336	Raging Scaled Slink
240337	Raging Scaled Slink
240338	Raging Scaled Slink
240339	Raging Scaled Slink
240340	Raging Scaled Slink
240341	Raging Scaled Slink
240342	Raging Scaled Slink
240343	Raging Scaled Slink
240344	Raging Scaled Slink
240345	Crafty Scaled Slink
240346	Crafty Scaled Slink
240347	Crafty Scaled Slink
240348	Crafty Scaled Slink
240349	Crafty Scaled Slink
240350	Tough Scaled Slink
240351	Tough Scaled Slink
240352	Tough Scaled Slink
240353	Tough Scaled Slink
240354	Tough Scaled Slink
240355	Minor Scaled Slink
240356	Minor Scaled Slink
240357	Minor Scaled Slink
240358	Minor Scaled Slink
240359	Minor Scaled Slink
240360	Unknown Scaled Slink
240361	Unknown Scaled Slink
240362	Unknown Scaled Slink
240363	Unknown Scaled Slink
240364	Unknown Scaled Slink
240365	DF6_A1_Snuffler_66_n
240366	DF6_A1_Snuffler_67_n
240367	DF6_A1_Spider_66_n
240368	DF6_A1_Spider_67_n
240369	DF6_A1_Glowing Spirit F_66_n
240370	DF6_A1_Glowing Spirit F_67_n
240371	DF6_A1_Ghost_66_n
240372	DF6_A1_Ghost_67_n
240373	DF6_A1_Trico_66_n
240374	DF6_A1_Trico_67_n
240375	DF6_A1_Troll_66_An
240376	DF6_A1_Troll_67_An
240377	DF6_A1_Popoku_As_66_An
240378	DF6_A1_Popoku_As_67_An
240379	DF6_A2_Vespine_67_n
240380	DF6_A2_Vespine_68_n
240381	DF6_A2_Glowing Spirit M_67_n
240382	DF6_A2_Glowing Spirit M_68_n
240383	DF6_A2_Airon_67_n
240384	DF6_A2_Airon_68_n
240385	DF6_A2_Mudthorn_67_An
240386	DF6_A2_Mudthorn_68_An
240387	DF6_A2_Guardian_67_An
240388	DF6_A2_Guardian_68_An
240389	DF6_A2_Baku_67_An
240390	DF6_A2_Baku_68_An
240391	DF6_A2_Daru_67_n
240392	DF6_A2_Daru_68_n
240393	DF6_B1_Pluma_68_n
240394	DF6_B1_Pluma_69_n
240395	DF6_B1_Crestlich_68_n
240396	DF6_B1_Crestlich_69_n
240397	DF6_B1_Worm_68_An
240398	DF6_B1_Worm_69_An
240399	DF6_B1_Draco_Fi_68_An
240400	DF6_B1_Draco_Fi_69_An
240401	DF6_B2_Earth Spirit level 1_69_n
240402	DF6_B2_Earth Spirit level 1_70_n
240403	DF6_B2_Flower Worm69_An
240404	DF6_B2_Flower Worm70_An
240405	DF6_B2_Displacer_69_An
240406	DF6_B2_Displacer_70_An
240407	DF6_B2_Drake_69_An
240408	DF6_B2_Drake_70_An
240409	DF6_C_Dionae_67_An
240410	DF6_C_Dionae_68_An
240411	DF6_C_Tree Vampire_67_An
240412	DF6_C_Tree Vampire_68_An
240413	DF6_C_Arachna_67_n
240414	DF6_C_Arachna_68_n
240415	DF6_D_Snuffler_68_n
240416	DF6_D_Snuffler_69_n
240417	DF6_D_Shellizard_68_n
240418	DF6_D_Shellizard_69_n
240419	DF6_D_Monitor_68_n
240420	DF6_D_Monitor_69_n
240421	DF6_D_Scolopen_68_An
240422	DF6_D_Scolopen_69_An
240423	DF6_D_Supraklaw_68_n
240424	DF6_D_Supraklaw_69_n
240425	DF6_D_Tog_68_An
240426	DF6_D_Tog_69_An
240427	DF6_E_Earth Spirit level 1_67_n
240428	DF6_E_Earth Spirit level 1_68_n
240429	DF6_E_Worg_67_An
240430	DF6_E_Worg_68_An
240431	DF6_E_Locust_67_An
240432	DF6_E_Locust_68_An
240433	DF6_F1_Arachna_68_An
240434	DF6_F1_Arachna_69_An
240435	DF6_F1_Flower Worm_68_An
240436	DF6_F1_Flower Worm_69_An
240437	DF6_F1_Keratos_68_An
240438	DF6_F1_Keratos_69_An
240439	DF6_F1_Water Spirit level 4_68_n
240440	DF6_F1_Water Spirit level 4_69_n
240441	DF6_F2_Ettin_69_An
240442	DF6_F2_Ettin_70_An
240443	DF6_F2_Worg_69_An
240444	DF6_F2_Worg_70_An
240445	DF6_F2_Water Spirit level 4_69_n
240446	DF6_F2_Water Spirit level 4_70_n
240447	DF6_G_Wriggot_67_An
240448	DF6_G_Wriggot_68_An
240449	DF6_G_Skyray_67_n
240450	DF6_G_Skyray_68_n
240451	DF6_G_Komad_67_An
240452	DF6_G_Komad_68_An
240453	DF6_G_Petrahulk_67_An
240454	DF6_G_Petrahulk_68_An
240455	DF6_H1_Basilisk_68_An
240456	DF6_H1_Basilisk_69_An
240457	DF6_H1_Skurv_As_68_An
240458	DF6_H1_Skurv_As_69_An
240459	DF6_H1_Crestlich_68_n
240460	DF6_H1_Crestlich_69_n
240461	DF6_H2_Crestlich_68_n
240462	DF6_H2_Crestlich_69_n
240463	DF6_I_Supraklaw_67_n
240464	DF6_I_Supraklaw_68_n
240465	DF6_I_Spider_67_n
240466	DF6_I_Spider_68_n
240467	DF6_I_Flower Worm_67_An
240468	DF6_I_Flower Worm_68_An
240469	DF6_I_Shellizard_67_n
240470	DF6_I_Shellizard_68_n
240471	Snuffler
240472	Snuffler
240473	Sparkle
240474	Sparkle
240475	Glowing Spirit
240476	Glowing Spirit
240477	Old Triton
240478	Old Triton
240479	Old Trico
240480	Old Trico
240481	Angry Baku
240482	Angry Baku
240483	Green Daru
240484	Green Daru
240485	Old Fungie
240486	Old Fungie
240487	Minor Spirit
240488	Minor Spirit
240489	Vesna
240490	Vesna
240491	Dionae
240492	Dionae
240493	Trico
240494	Trico
240495	Popoku Assassin
240496	Popoku Assassin
240497	Tree Tesinon
240498	Tree Tesinon
240499	Ancient Earth Spirit
240500	Ancient Earth Spirit
240501	Old Kurin
240502	Old Kurin
240503	Pebble Monitor
240504	Pebble Monitor
240505	Old Drake
240506	Old Drake
240507	Ancient Earth Spirit
240508	Ancient Earth Spirit
240509	Old Starturtle
240510	Old Starturtle
240511	Laplasia
240512	Laplasia
240513	Overlord
240514	Overlord
240515	Sylphen
240516	Sylphen
240517	Mamut
240518	Mamut
240519	Airon
240520	Airon
240521	Flower Fairy
240522	Flower Fairy
240523	Blade Spider
240524	Blade Spider
240525	Old Monitor
240526	Old Monitor
240527	Vampiric Tree
240528	Vampiric Tree
240529	Mudthorn
240530	Mudthorn
240531	Worg
240532	Worg
240533	Fox Light
240534	Fox Light
240535	Snuffler
240536	Snuffler
240537	Redwood
240538	Redwood
240539	Blue Glowing Spirit
240540	Blue Glowing Spirit
240541	Kurin
240542	Kurin
240543	Poison Moonflower
240544	Poison Moonflower
240545	Draco
240546	Draco
240547	Scolopen
240548	Scolopen
240549	Green Ettin
240550	Green Ettin
240551	LF6_Water Spirit4_F2_69_Normal
240552	LF6_Water Spirit4_F2_70_Normal
240553	LF6_Snuffler_G_67_Normal
240554	LF6_Snuffler_G_68_Normal
240555	LF6_Arachna Red_G_67_Normal
240556	LF6_Arachna Red_G_68_Normal
240557	LF6_Earth Spirit_G_67_Normal
240558	LF6_Earth Spirit_G_68_Normal
240559	LF6_Mosbear_G_67_Normal
240560	LF6_Mosbear_G_68_Normal
240561	LF6_Kurin_H_68_Normal
240562	LF6_Kurin_H_69_Normal
240563	LF6_Scolopen_H_68_Normal
240564	LF6_Scolopen_H_69_Normal
240565	LF6_Krall_Ra_H_68_Normal
240566	LF6_Krall_Ra_H_69_Normal
240567	LF6_Flag Kobold_H_68_Normal
240568	LF6_Flag Kobold_H_69_Normal
240569	LF6_Flame Maeki_H2_68_Normal
240570	LF6_Flame Maeki_H2_69_Normal
240571	LF6_Sparkle_I_68_Normal
240572	LF6_Sparkle_I_69_Normal
240573	LF6_Shellizard_I_67_Normal
240574	LF6_Shellizard_I_68_Normal
240575	LF6_Moonflower_I_67_Normal
240576	LF6_Moonflower_I_68_Normal
240577	LF6_Virago_I_67_Normal
240578	LF6_Virago_I_68_Normal
240579	Fighter of the Archon Reconnaissance Squad
240580	Battle Mage of the Archon Reconnaissance Squad
240581	Robber of the Archon Reconnaissance Squad
240582	Soldier of the Archon Reconnaissance Squad
240583	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gladiator_68_Ah
240584	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Sorcerer_68_Ah
240585	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_68_Ah
240586	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Ranger_68_Ah
240587	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_69_Ah
240588	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Sorcerer_69_Ah
240589	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_69_Ah
240590	DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Ranger_69_Ah
240591	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_68_Ah
240592	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_68_Ah
240593	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_68_Ah
240594	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_68_Ah
240595	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_69_Ah
240596	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_69_Ah
240597	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_69_Ah
240598	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_69_Ah
240599	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_70_Ah
240600	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_70_Ah
240601	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_70_Ah
240602	DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_70_Ah
240603	Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240604	Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240605	Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240606	Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240607	High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad
240608	High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad
240609	Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad
240610	Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad
240611	Legate of the Archon Attack Squad
240612	Captain of the Archon Attack Squad
240613	Archon Attack Squad Necromancer
240614	Archon Attack Squad Officer
240615	Guardian Captain of the Archon Attack Squad
240616	Vice Captain of the Archon Attack Squad
240617	Magic Captain of the Archon Attack Squad
240618	Medic of the Archon Attack Squad
240619	Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240620	Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240621	Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240622	Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240623	High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad
240624	High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad
240625	Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad
240626	Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad
240627	Legate of the Archon Attack Squad
240628	Captain of the Archon Attack Squad
240629	Archon Attack Squad Necromancer
240630	Archon Attack Squad Officer
240631	Guardian Captain of the Archon Attack Squad
240632	Vice Captain of the Archon Attack Squad
240633	Magic Captain of the Archon Attack Squad
240634	Medic of the Archon Attack Squad
240635	Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240636	Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240637	Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad
240638	Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad
240639	High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad
240640	High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad
240641	Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad
240642	Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad
240643	Legate of the Archon Attack Squad
240644	Captain of the Archon Attack Squad
240645	Archon Attack Squad Necromancer
240646	Archon Attack Squad Officer
240647	Guardian Captain of the Archon Attack Squad
240648	Vice Captain of the Archon Attack Squad
240649	Magic Captain of the Archon Attack Squad
240650	Medic of the Archon Attack Squad
240651	Low-ranking Fighter of the Archon Fleet
240652	Low-ranking Raider of the Archon Fleet
240653	Mid-ranking Fighter of the Archon Fleet
240654	Mid-ranking Raider of the Archon Fleet
240655	High-ranking Foot Soldier of the Archon Fleet
240656	High-ranking Soldier of the Archon Fleet
240657	Cannoneer of the Archon Protectorate
240658	Special-ranking Captain of the Archon Fleet
240659	Archon Fleet Warrior
240660	Archon Fleet Raider
240661	Battle Mage of the Archon Fleet
240662	Archon Fleet Seeker
240663	High-ranking Guardian Captain of the Archon Fleet
240664	High-ranking Vice Captain of the Archon Fleet
240665	High-ranking Magic Captain of the Archon Fleet
240666	High-ranking Medic of the Archon Fleet
240667	Archon Fleet Healer
240668	Mid-ranking Raider of the Archon Fleet
240669	Cheshuminit
240670	Cheshuminit
240671	Cheshuminit
240672	Fighter of the Guardian Reconnaissance Squad
240673	Battle Mage of the Guardian Reconnaissance Squad
240674	Robber of the Guardian Reconnaissance Squad
240675	Soldier of the Guardian Reconnaissance Squad
240676	Guardian Commando Legate
240677	Guardian Commando Magus
240678	Guardian Commando Captain
240679	Guardian Commando Officer
240680	Guardian Commando Legate
240681	Guardian Commando Magus
240682	Guardian Commando Captain
240683	Guardian Commando Officer
240684	Guardian Commando Legate
240685	Guardian Commando Magus
240686	Guardian Commando Captain
240687	Guardian Commando Officer
240688	Guardian Commando Legate
240689	Guardian Commando Magus
240690	Guardian Commando Captain
240691	Guardian Commando Officer
240692	Guardian Commando Legate
240693	Guardian Commando Magus
240694	Guardian Commando Captain
240695	Guardian Commando Officer
240696	Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240697	Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240698	Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240699	Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240700	High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad
240701	High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad
240702	Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad
240703	Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad
240704	Legate of the Guardian Attack Squad
240705	Captain of the Guardian Attack Squad
240706	Guardian Attack Squad Necromancer
240707	Guardian Attack Squad Officer
240708	Guardian Captain of the Guardian Attack Squad
240709	Vice Captain of the Guardian Attack Squad
240710	Magic Captain of the Guardian Attack Squad
240711	Medic of the Guardian Attack Squad
240712	Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240713	Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240714	Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240715	Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240716	High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad
240717	High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad
240718	Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad
240719	Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad
240720	Legate of the Guardian Attack Squad
240721	Captain of the Guardian Attack Squad
240722	Guardian Attack Squad Necromancer
240723	Guardian Attack Squad Officer
240724	Guardian Captain of the Guardian Attack Squad
240725	Vice Captain of the Guardian Attack Squad
240726	Magic Captain of the Guardian Attack Squad
240727	Medic of the Guardian Attack Squad
240728	Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240729	Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240730	Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad
240731	Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad
240732	High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad
240733	High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad
240734	Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad
240735	Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad
240736	Legate of the Guardian Attack Squad
240737	Captain of the Guardian Attack Squad
240738	Guardian Attack Squad Necromancer
240739	Guardian Attack Squad Officer
240740	Guardian Captain of the Guardian Attack Squad
240741	Vice Captain of the Guardian Attack Squad
240742	Magic Captain of the Guardian Attack Squad
240743	Medic of the Guardian Attack Squad
240744	Low-ranking Fighter of the Guardian Fleet
240745	Low-ranking Raider of the Guardian Fleet
240746	Mid-ranking Fighter of the Guardian Fleet
240747	Mid-ranking Raider of the Guardian Fleet
240748	High-ranking Foot Soldier of the Guardian Fleet
240749	High-ranking Soldier of the Guardian Fleet
240750	Cannoneer of the Guardian Protectorate
240751	Special-ranking Captain of the Guardian Fleet
240752	Guardian Fleet Warrior
240753	Guardian Fleet Raider
240754	Battle Mage of the Guardian Fleet
240755	Guardian Fleet Seeker
240756	High-ranking Guardian Captain of the Guardian Fleet
240757	High-ranking Vice Captain of the Guardian Fleet
240758	High-ranking Magic Captain of the Guardian Fleet
240759	High-ranking Medic of the Guardian Fleet
240760	Guardian Fleet Healer
240761	Mid-ranking Raider of the Guardian Fleet
240762	Polemos
240763	Polemos
240764	Polemos
240765	Cheshuminit
240766	Cheshuminit
240767	Cheshuminit
240768	Polemos
240769	Polemos
240770	Polemos
240771	Asmodian Guard Tower
240772	Elyos Guard Tower
240773	Drakan Spy in Asmodae
240774	Drakan Scout in Asmodae
240775	Drakan Spy in Elysea
240776	Drakan Scout in Elysea
240777	LF6_D_Flower Worm_68_An
240778	LF6_D_Flower Worm_69_An
240779	LF6_E_Flower Worm_67_An
240780	LF6_E_Flower Worm_68_An
240781	LF6_H_Flower Worm_68_An
240782	LF6_H_Flower Worm_69_An
240783	LF6_H2_Flower Worm_68_An
240784	LF6_H2_Flower Worm_69_An
240785	LF6_H2_Arachna Red_68_An
240786	LF6_H2_Arachna Red_69_An
240787	DF6_D_Flower Worm_68_An
240788	DF6_D_Flower Worm_69_An
240789	DF6_E_Flower Worm_67_An
240790	DF6_E_Flower Worm_68_An
240791	DF6_H_Flower Worm_68_An
240792	DF6_H_Flower Worm_69_An
240793	DF6_H2_Flower Worm_68_An
240794	DF6_H2_Flower Worm_69_An
240795	DF6_H_Worg_68_An
240796	DF6_H_Worg_69_An
240797	Strange Tarha Assassin
240798	Strange Tarha Assassin
240799	Strange Tarha Assassin
240800	Strange Tarha Assassin
240801	Strange Tarha Assassin
240802	Strange Tarha Assassin
240803	Strange Tarha Soldier
240804	Strange Tarha Soldier
240805	Strange Tarha Soldier
240806	Strange Tarha Soldier
240807	Strange Tarha Soldier
240808	Strange Tarha Soldier
240809	Raging Tarha Assassin
240810	Raging Tarha Assassin
240811	Raging Tarha Assassin
240812	Raging Tarha Assassin
240813	Raging Tarha Assassin
240814	Raging Tarha Assassin
240815	Raging Tarha Assassin
240816	Raging Tarha Assassin
240817	Raging Tarha Assassin
240818	Raging Tarha Assassin
240819	Raging Tarha Assassin
240820	Raging Tarha Assassin
240821	Crafty Tarha Assassin
240822	Crafty Tarha Assassin
240823	Crafty Tarha Assassin
240824	Crafty Tarha Assassin
240825	Crafty Tarha Assassin
240826	Crafty Tarha Assassin
240827	Tough Tarha Assassin
240828	Tough Tarha Assassin
240829	Tough Tarha Assassin
240830	Tough Tarha Assassin
240831	Tough Tarha Assassin
240832	Tough Tarha Assassin
240833	Minor Tarha Assassin
240834	Minor Tarha Assassin
240835	Minor Tarha Assassin
240836	Minor Tarha Assassin
240837	Minor Tarha Assassin
240838	Minor Tarha Assassin
240839	Unknown Tarha Assassin
240840	Unknown Tarha Assassin
240841	Unknown Tarha Assassin
240842	Unknown Tarha Assassin
240843	Unknown Tarha Assassin
240844	Unknown Tarha Assassin
240845	Raging Tarha Soldier
240846	Raging Tarha Soldier
240847	Raging Tarha Soldier
240848	Raging Tarha Soldier
240849	Raging Tarha Soldier
240850	Raging Tarha Soldier
240851	Raging Tarha Soldier
240852	Raging Tarha Soldier
240853	Raging Tarha Soldier
240854	Raging Tarha Soldier
240855	Raging Tarha Soldier
240856	Raging Tarha Soldier
240857	Crafty Tarha Soldier
240858	Crafty Tarha Soldier
240859	Crafty Tarha Soldier
240860	Crafty Tarha Soldier
240861	Crafty Tarha Soldier
240862	Crafty Tarha Soldier
240863	Tough Tarha Soldier
240864	Tough Tarha Soldier
240865	Tough Tarha Soldier
240866	Tough Tarha Soldier
240867	Tough Tarha Soldier
240868	Tough Tarha Soldier
240869	Minor Tarha Soldier
240870	Minor Tarha Soldier
240871	Minor Tarha Soldier
240872	Minor Tarha Soldier
240873	Minor Tarha Soldier
240874	Minor Tarha Soldier
240875	Unknown Tarha Soldier
240876	Unknown Tarha Soldier
240877	Unknown Tarha Soldier
240878	Unknown Tarha Soldier
240879	Unknown Tarha Soldier
240880	Unknown Tarha Soldier
240881	DF6_E_Griffo_67_An
240882	DF6_E_Griffo_68_An
240883	Archon Commando Fighter
240884	Archon Commando Battle Mage
240885	Archon Commando Thief
240886	Archon Commando Soldier
240887	Archon Commando Legate
240888	Archon Commando Necromancer
240889	Archon Commando Master Thief
240890	Archon Commando Officer
240891	Archon Commando Fighter
240892	Archon Commando Battle Mage
240893	Archon Commando Thief
240894	Archon Commando Soldier
240895	Archon Commando Legate
240896	Archon Commando Necromancer
240897	Archon Commando Master Thief
240898	Archon Commando Officer
240899	Archon Commando Fighter
240900	Archon Commando Battle Mage
240901	Archon Commando Thief
240902	Archon Commando Soldier
240903	Archon Commando Legate
240904	Archon Commando Necromancer
240905	Archon Commando Master Thief
240906	Archon Commando Officer
240907	Archon Commando Fighter
240908	Archon Commando Battle Mage
240909	Archon Commando Thief
240910	Archon Commando Soldier
240911	Archon Commando Legate
240912	Archon Commando Necromancer
240913	Archon Commando Master Thief
240914	Archon Commando Officer
240915	Archon Commando Fighter
240916	Archon Commando Battle Mage
240917	Archon Commando Thief
240918	Archon Commando Soldier
240919	Archon Commando Legate
240920	Archon Commando Necromancer
240921	Archon Commando Master Thief
240922	Archon Commando Officer
240923	Archon Commando Fighter
240924	Archon Commando Battle Mage
240925	Archon Commando Thief
240926	Archon Commando Soldier
240927	Archon Commando Legate
240928	Archon Commando Necromancer
240929	Archon Commando Master Thief
240930	Archon Commando Officer
240931	Archon Commando Fighter
240932	Archon Commando Battle Mage
240933	Archon Commando Thief
240934	Archon Commando Soldier
240935	Archon Commando Legate
240936	Archon Commando Necromancer
240937	Archon Commando Master Thief
240938	Archon Commando Officer
240939	Archon Commando Fighter
240940	Archon Commando Battle Mage
240941	Archon Commando Thief
240942	Archon Commando Soldier
240943	Archon Commando Legate
240944	Archon Commando Necromancer
240945	Archon Commando Master Thief
240946	Archon Commando Officer
240947	Archon Commando Fighter
240948	Archon Commando Battle Mage
240949	Archon Commando Thief
240950	Archon Commando Soldier
240951	Archon Commando Legate
240952	Archon Commando Necromancer
240953	Archon Commando Master Thief
240954	Archon Commando Officer
240955	Archon Commando Fighter
240956	Archon Commando Battle Mage
240957	Archon Commando Thief
240958	Archon Commando Soldier
240959	Archon Commando Legate
240960	Archon Commando Necromancer
240961	Archon Commando Master Thief
240962	Archon Commando Officer
240963	Guardian Commando Fighter
240964	Guardian Commando Battle Mage
240965	Guardian Commando Thief
240966	Guardian Commando Reinforcement
240967	Guardian Commando Legate
240968	Guardian Commando Magus
240969	Guardian Commando Captain
240970	Guardian Commando Officer
240971	Guardian Commando Fighter
240972	Guardian Commando Battle Mage
240973	Guardian Commando Thief
240974	Guardian Commando Reinforcement
240975	Guardian Commando Legate
240976	Guardian Commando Magus
240977	Guardian Commando Captain
240978	Guardian Commando Officer
240979	Guardian Commando Fighter
240980	Guardian Commando Battle Mage
240981	Guardian Commando Thief
240982	Guardian Commando Reinforcement
240983	Guardian Commando Legate
240984	Guardian Commando Magus
240985	Guardian Commando Captain
240986	Guardian Commando Officer
240987	Guardian Commando Fighter
240988	Guardian Commando Battle Mage
240989	Guardian Commando Thief
240990	Guardian Commando Reinforcement
240991	Guardian Commando Legate
240992	Guardian Commando Magus
240993	Guardian Commando Captain
240994	Guardian Commando Officer
240995	Guardian Commando Fighter
240996	Guardian Commando Battle Mage
240997	Guardian Commando Thief
240998	Guardian Commando Reinforcement
240999	Guardian Commando Legate
241000	Guardian Commando Magus
241001	Guardian Commando Captain
241002	Guardian Commando Officer
241003	Guardian Commando Fighter
241004	Guardian Commando Battle Mage
241005	Guardian Commando Thief
241006	Guardian Commando Reinforcement
241007	Guardian Commando Legate
241008	Guardian Commando Magus
241009	Guardian Commando Captain
241010	Guardian Commando Officer
241011	Guardian Commando Fighter
241012	Guardian Commando Battle Mage
241013	Guardian Commando Thief
241014	Guardian Commando Reinforcement
241015	Guardian Commando Legate
241016	Guardian Commando Magus
241017	Guardian Commando Captain
241018	Guardian Commando Officer
241019	Guardian Commando Fighter
241020	Guardian Commando Battle Mage
241021	Guardian Commando Thief
241022	Guardian Commando Reinforcement
241023	Guardian Commando Legate
241024	Guardian Commando Magus
241025	Guardian Commando Captain
241026	Guardian Commando Officer
241027	Guardian Commando Fighter
241028	Guardian Commando Battle Mage
241029	Guardian Commando Thief
241030	Guardian Commando Reinforcement
241031	Guardian Commando Legate
241032	Guardian Commando Magus
241033	Guardian Commando Captain
241034	Guardian Commando Officer
241035	Guardian Commando Fighter
241036	Guardian Commando Battle Mage
241037	Guardian Commando Thief
241038	Guardian Commando Reinforcement
241039	Guardian Commando Legate
241040	Guardian Commando Magus
241041	Guardian Commando Captain
241042	Guardian Commando Officer
241043	None
241044	None
241045	None
241046	None
241047	None
241048	None
241049	None
241050	None
241051	None
241052	None
241053	None
241054	None
241055	None
241056	None
241057	None
241058	None
241059	None
241060	None
241061	None
241062	None
241063	None
241064	None
241065	None
241066	None
241067	None
241068	None
241069	None
241070	None
241071	None
241072	None
241073	None
241074	None
241075	None
241076	None
241077	None
241078	None
241079	None
241080	None
241081	None
241082	None
241083	None
241084	None
241085	None
241086	None
241087	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ae
241088	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ae
241089	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ae
241090	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ae
241091	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah
241092	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah
241093	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah
241094	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah
241095	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah
241096	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah
241097	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ae
241098	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ae
241099	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ae
241100	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ae
241101	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah
241102	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah
241103	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah
241104	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah
241105	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah
241106	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah
241107	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ae
241108	DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ae
241109	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ae
241110	DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ae
241111	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah
241112	DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah
241113	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah
241114	DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah
241115	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah
241116	DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah
241117	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ae
241118	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ae
241119	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah
241120	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah
241121	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah
241122	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah
241123	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah
241124	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah
241125	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah
241126	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah
241127	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ae
241128	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ae
241129	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah
241130	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah
241131	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah
241132	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah
241133	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah
241134	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah
241135	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah
241136	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah
241137	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ae
241138	LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ae
241139	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah
241140	LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah
241141	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah
241142	LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah
241143	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah
241144	LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah
241145	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah
241146	LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah
241147	Tegranos
241148	Terkan
241149	Norda
241150	Barteon
241151	Pirate Ghost
241152	Pirate Spirit
241153	Gerkan
241154	Swamp Cellatu
241155	Barak
241156	Mushir
241157	Nahum
241158	Tursan
241159	Bakuran
241160	Shadow Sheluk
241161	Shadow Goliant
241162	Einod
241163	Kalgolem of Antiquity
241164	Gadargo
241165	Storm Griffo
241166	Green Patterned Ribbit
241167	Bartir
241168	Mutani
241169	Zentaro Krak
241170	Bartok-Krak
241171	Keltra
241172	Mergoshi
241173	Pakuruk
241174	Strigik Infiltration Warrior
241175	Tenaklu
241176	Rotted Mushroom Stinking Clodworm
241177	DF6_A1_Starturtle_66_n
241178	DF6_A1_Starturtle_67_n
241179	DF6_B1_Airon_68_n
241180	DF6_B1_Airon_69_n
241181	DF6_C_Flower Worm_67_An
241182	DF6_C_Flower Worm_68_An
241183	DF6_F1_Giant Turtle_68_An
241184	DF6_F1_Giant Turtle_69_An
241185	DF6_F1_Area_Turtle Stone_68_n
241186	DF6_F1_Area_Turtle Stone_69_n
241187	DF6_F2_Spring_69_An
241188	DF6_F2_Spring_70_An
241189	DF6_G_Dionae_67_An
241190	DF6_G_Dionae_68_An
241191	Nasqui Spirit
241192	Nasqui Ghost
241193	Einod's Creation
241194	Korad
241195	Sendo
241196	Benki
241197	Old Draco
241198	Ventus
241199	Sphiro's Scion
241200	Urughal
241201	Tree Spirit
241202	Vertol
241203	Mukar
241204	Elite Blackmane Fighter
241205	Elite Blackmane Assassin
241206	Elite Blackmane Soldier
241207	Elite Blackmane Mage
241208	Sanur
241209	Barsu
241210	Mansar
241211	Kadunal
241212	Highland Griffo
241213	Mendrulon
241214	Mendrulon
241215	Quartz Starturtle
241216	Quartz Starturtle
241217	Berson
241218	Prisoner of Time
241219	Hostage of Time
241220	Ghost
241221	Big Horn Trico
241222	Dagar
241223	Elite Calyda Warrior
241224	Elite Calyda Assassin
241225	Elite Calyda Sorcerer
241226	Elite Calyda Priest
241227	Drelia
241228	Danell
241229	Deloim
241230	Babalon
241231	Sord
241232	Namaken
241233	Blackmane Infiltration Warrior
241234	Kurubi
241235	Kurubi Labourer
241236	Mushroom Gorge Oculis
241237	Mushroom Gorge Oculis
241238	Mushroom Gorge Oculis
241239	Mushroom Gorge Oculis
241240	Commander of the Archon Protection Fleet
241241	Commander of the Guardian Protection Fleet
241242	Cannoneer of the Archon Protection Fleet
241243	Cannoneer of the Guardian Protection Fleet
241244	Archon Vanguard Warrior
241245	Archon Vanguard Thief
241246	Guardian Vanguard Warrior
241247	Guardian Vanguard Thief
241248	Klaw Bodyguard
241249	Veteran Klaw Patroller
241250	Elite Red Feather Warrior
241251	Elite Red Feather Assassin
241252	Elite Red Feather Sorcerer
241253	Elite Red Feather Priest
241254	Elite Tarha Fighter
241255	Elite Tarha Mage
241256	Elite Tarha Assassin
241257	Elite Tarha Soldier
241258	Raging Sunayaka
241259	Raging Menotios
241260	Raging Sunayaka
241261	Raging Menotios
241262	1st Defence Tower of the Archon Defence Fleet
241263	2nd Defence Tower of the Archon Defence Fleet
241264	Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet
241265	Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet
241266	Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet
241267	Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet
241268	2nd Defence Tower of the Guardian Defence Fleet
241269	1st Defence Tower of the Guardian Defence Fleet
241270	Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet
241271	Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet
241272	Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet
241273	Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet
241274	Medicine Scorpion
241275	Mutant Epidemic Nakta
241276	Life Branch Agrint
241277	Life Branch Agrint
241278	Surly Troll
241279	Bogu
241280	Panakin
241281	Tulkin
241282	Trikin
241283	Pekin
241284	Zerokin
241285	Shadowbringer Warrior
241286	Shadowbringer Attack Captain
241287	Shadowbringer Warrior
241288	Shadowbringer Warrior
241289	Shadowbringer Warrior
241290	Shadowbringer Warrior
241291	Captain of the Archon Vanguard
241292	Captain of the Archon Vanguard
241293	Heavenly Light Warrior
241294	Heavenly Light Attack Captain
241295	Heavenly Light Warrior
241296	Heavenly Light Warrior
241297	Heavenly Light Warrior
241298	Heavenly Light Warrior
241299	Captain of the Guardian Vanguard
241300	Captain of the Guardian Vanguard
241301	Legate of the Archon Special Squad
241302	Attack Officer of the Archon Special Squad
241303	Magus of the Archon Special Squad
241304	Triaris of the Archon Special Squad
241305	Legate of the Guardian Special Squad
241306	Attack Officer of the Guardian Special Squad
241307	Magus of the Guardian Special Squad
241308	Triaris of the Guardian Special Squad
241309	Centennial Golden Saam
241310	Centennial Weak Golden Saam
241311	Fifty-Year-Old Golden Saam
241312	Fifty-Year-Old Weak Golden Saam
241313	Root of the Centennial Golden Saam
241314	Root of the Fifty-Year-Old Golden Saam
241315	Elite Archon Legionary
241316	Elite Archon Legionary
241317	Elite Archon Legionary
241318	Elite Archon Legionary
241319	Archon Legionary
241320	Archon Legionary
241321	Archon Legionary
241322	Archon Legionary
241323	Elite Guardian Legionary
241324	Elite Guardian Legionary
241325	Elite Guardian Legionary
241326	Elite Guardian Legionary
241327	Guardian Legionary
241328	Guardian Legionary
241329	Guardian Legionary
241330	Guardian Legionary
241332	Warrior of the Archon Special Squad
241333	Ambusher of the Archon Special Squad
241334	Warrior of the Guardian Special Squad
241335	Ambusher of the Guardian Special Squad
241336	Defence Captain of the Archon Sky Island
241337	Defence Captain of the Archon Sky Island
241338	Defence Captain of the Archon Sky Island
241339	Defence Captain of the Guardian Sky Island
241340	Defence Captain of the Guardian Sky Island
241341	Defence Captain of the Guardian Sky Island
241342	Archon Legionary
241343	Archon Legionary
241344	Archon Legionary
241345	Archon Legionary
241346	Archon Legionary
241347	Archon Legionary
241348	Archon Legionary
241349	Archon Legionary
241350	Archon Legionary
241351	Archon Legionary
241352	Archon Legionary
241353	Archon Legionary
241354	Archon Legionary
241355	Archon Legionary
241356	Archon Legionary
241357	Archon Legionary
241358	Archon Legionary
241359	Archon Legionary
241360	Archon Legionary
241361	Archon Legionary
241362	Strange Coastal Kloc
241363	Strange Sea Nagrun
241364	Strange Red Feather Warrior
241365	Strange Red Feather Assassin
241366	Strange Red Feather Sorcerer
241367	Strange Red Feather Priest
241368	Strange Forest Worg
241369	Strange Forest Popoku
241370	Strange Sangor Klaw
241371	Strange Forest of Illusions Brohum
241372	Strange Gianthorn Mosbear
241373	Strange Blood Manduri Fighter
241374	Strange Frillneck
241375	Strange Storm Kirrin
241376	Strange Mumuki Warrior
241377	Strange Mumuki Gunner
241378	Strange Mumuki Warrior
241379	Strange Red Mushroom Rotron
241380	Strange Calyda Warrior
241381	Strange Calyda Assassin
241382	Strange Calyda Sorcerer
241383	Strange Calyda Priest
241384	Strange Sea Cellatu
241385	Strange Zenzen Fighter
241386	Strange Zenzen Guardian
241387	Strange Zenzen Tracker
241388	Strange Highland Slink
241389	Strange Hill Stone Giant
241390	Strange Forest Chimerian
241391	Strange Coloured Tigric
241392	Strange Gianthorn Tesinon
241393	Strange Canyon Lizadra
241394	Strange Tarha Fighter
241395	Strange Tarha Assassin
241396	Strange Tarha Soldier
241397	Strange Tarha Spearman
241398	Strange Canyon Bloodwing
241399	Strange Moonlight Brax
241400	Strange Blackmane Fighter
241401	Strange Blackmane Assassin
241402	Strange Blackmane Soldier
241403	Strange Blackmane Mage
241404	Strange Forest Fladia
241405	Strange Forest Figor
241406	Strange Kido
241407	Strange Aether Fragment Spirit
241408	Strange Wetland Caltrops
241409	Strange Forest of Illusions Kloc
241410	Indratu Crusader
241411	Draconute Outrider
241412	Indratu Priest
241413	Bakarma Crusader
241414	Bakarma Outrider
241415	Bakarma Geomancer
241416	Masurak
241417	Maigen
241418	Malod
241419	Echo of Pain
241420	Geroyan
241421	Dural
241422	Lanokum
241423	Hidaru
241424	Indratu Crusader
241425	Indratu Crusader
241426	Indratu Crusader
241427	Draconute Outrider
241428	Draconute Outrider
241429	Draconute Outrider
241430	Indratu Priest
241431	Indratu Priest
241432	Indratu Priest
241433	Bakarma Crusader
241434	Bakarma Crusader
241435	Bakarma Crusader
241436	Bakarma Outrider
241437	Bakarma Outrider
241438	Bakarma Outrider
241439	Bakarma Geomancer
241440	Bakarma Geomancer
241441	Bakarma Geomancer
241442	Old Skyray
241443	Old Skyray
241444	Guardian Legionary
241445	Guardian Legionary
241446	Guardian Legionary
241447	Guardian Legionary
241448	Guardian Legionary
241449	Guardian Legionary
241450	Guardian Legionary
241451	Guardian Legionary
241452	Guardian Legionary
241453	Guardian Legionary
241454	Guardian Legionary
241455	Guardian Legionary
241456	Guardian Legionary
241457	Guardian Legionary
241458	Guardian Legionary
241459	Guardian Legionary
241460	Guardian Legionary
241461	Guardian Legionary
241462	Guardian Legionary
241463	Guardian Legionary
241464	DF6_E_Fanatic_Wi_67_An
241465	DF6_E_Fanatic_Wi_68_An
241466	DF6_E_Fanatic_El_67_An
241467	DF6_E_Fanatic_El_68_An
241468	DF6_E_Phantom_67_An
241469	Gargos Guardian
241470	Guardian Captain of the Archon Vanguard
241471	Archon Vanguard Officer
241472	Archon Vanguard Necromancer
241473	Archon Vanguard Healer
241474	Guardian Captain of the Guardian Vanguard
241475	Guardian Vanguard Officer
241476	Guardian Vanguard Necromancer
241477	Guardian Vanguard Healer
241478	Archon Vanguard Warrior
241479	Archon Vanguard Thief
241480	Guardian Vanguard Warrior
241481	Guardian Vanguard Thief
241482	Archon Vanguard Warrior
241483	Archon Vanguard Thief
241484	Guardian Vanguard Warrior
241485	Guardian Vanguard Thief
241486	Archon Vanguard Warrior
241487	Archon Vanguard Thief
241488	Guardian Vanguard Warrior
241489	Guardian Vanguard Thief
241490	DF6_E_Prison_Undead Guardian_67_An
241491	DF6_E_Prison_Undead Guardian_68_An
241492	Plains Snuffler
241493	Plains Snuffler
241494	Plains Pori
241495	Plains Pori
241496	Haze Spirit
241497	Haze Spirit
241498	Sky Spirit
241499	Sky Spirit
241500	Plains Trico
241501	Plains Trico
241502	Plains Uragon
241503	Plains Uragon
241504	Plains Konik
241505	Plains Konik
241506	Moonlight Vespine
241507	Moonlight Vespine
241508	Moon Spirit
241509	Moon Spirit
241510	Pouch-Beak Airon
241511	Pouch-Beak Airon
241512	Wandering Mudthorn
241513	Wandering Mudthorn
241514	Plains Guladion
241515	Plains Guladion
241516	Leaf Baku
241517	Leaf Baku
241518	Plains Daru
241519	Plains Daru
241520	Hill Pluma
241521	Hill Pluma
241522	Hill Pluma
241523	Large-beak Crestlich
241524	Large-beak Crestlich
241525	Large-beak Crestlich
241526	Forest Ampha
241527	Forest Ampha
241528	Forest Ampha
241529	Coloured Scale Draco
241530	Coloured Scale Draco
241531	Coloured Scale Draco
241532	Hill Spirit
241533	Hill Spirit
241534	Hill Spirit
241535	Twilight Oculis
241536	Twilight Oculis
241537	Twilight Oculis
241538	Hill Maeki
241539	Hill Maeki
241540	Hill Maeki
241541	Winged Drake
241542	Winged Drake
241543	Winged Drake
241544	Canyon Dionae
241545	Canyon Dionae
241546	Canyon Dionae
241547	Tree Spirit
241548	Tree Spirit
241549	Tree Spirit
241550	Canyon Arachna
241551	Canyon Arachna
241552	Canyon Arachna
241553	Canyon Snuffler
241554	Canyon Snuffler
241555	Canyon Snuffler
241556	Canyon Ksellid
241557	Canyon Ksellid
241558	Canyon Ksellid
241559	Rock Monitor
241560	Rock Monitor
241561	Rock Monitor
241562	Verad Scolopen
241563	Verad Scolopen
241564	Verad Scolopen
241565	Canyon Nutra
241566	Canyon Nutra
241567	Canyon Nutra
241568	Canyon Tog
241569	Canyon Tog
241570	Canyon Tog
241571	Light Oculis
241572	Light Oculis
241573	Light Oculis
241574	Highland Spirit
241575	Highland Spirit
241576	Highland Spirit
241577	Highland Worg
241578	Highland Worg
241579	Highland Worg
241580	Highland Lakur
241581	Highland Lakur
241582	Highland Lakur
241583	Highland Oculis
241584	Highland Oculis
241585	Highland Oculis
241586	Forest Arachna
241587	Forest Arachna
241588	Forest Arachna
241589	Forest Oculis
241590	Forest Oculis
241591	Forest Oculis
241592	Aether Keratos
241593	Aether Keratos
241594	Aether Keratos
241595	Star Spirit
241596	Star Spirit
241597	Star Spirit
241598	Ruin Ettin
241599	Ruin Ettin
241600	Ruin Ettin
241601	Feather Forest Worg
241602	Feather Forest Worg
241603	Feather Forest Worg
241604	Moon Spirit
241605	Moon Spirit
241606	Moon Spirit
241607	Sea Laupede
241608	Sea Laupede
241609	Sea Laupede
241610	Sea Skyray
241611	Sea Skyray
241612	Sea Skyray
241613	Aether Komad
241614	Aether Komad
241615	Aether Komad
241616	Sea Leowasp
241617	Sea Leowasp
241618	Sea Leowasp
241619	Tentacle Basilisk
241620	Tentacle Basilisk
241621	Tentacle Basilisk
241622	Zenzen Labourer
241623	Zenzen Labourer
241624	Zenzen Labourer
241625	Peacock Crestlich
241626	Peacock Crestlich
241627	Peacock Crestlich
241628	Mountain Oculis
241629	Mountain Oculis
241630	Mountain Oculis
241631	Spikefeather Worg
241632	Spikefeather Worg
241633	Spikefeather Worg
241634	Bluna Crestlich
241635	Bluna Crestlich
241636	Bluna Crestlich
241637	Bush Oculis
241638	Bush Oculis
241639	Bush Oculis
241640	Forest Nutra
241641	Forest Nutra
241642	Forest Nutra
241643	Forest Pori
241644	Forest Pori
241645	Forest Pori
241646	Blood Oculis
241647	Blood Oculis
241648	Blood Oculis
241649	Forest Kselliki
241650	Forest Kselliki
241651	Forest Kselliki
241652	Twilight Snuffler
241653	Twilight Snuffler
241654	Plains Sparkle
241655	Plains Sparkle
241656	Starlight Ghost
241657	Starlight Ghost
241658	Wave Skyray
241659	Wave Skyray
241660	Greenhorn Trico
241661	Greenhorn Trico
241662	Tree Baku
241663	Tree Baku
241664	Aether Daru
241665	Aether Daru
241666	Meadow Oni
241667	Meadow Oni
241668	Moonlight Spirit
241669	Moonlight Spirit
241670	Redfang Vespine
241671	Redfang Vespine
241672	Red Leaf Dionae
241673	Red Leaf Dionae
241674	Twilight Trico
241675	Twilight Trico
241676	Leaf Konik
241677	Leaf Konik
241678	Forest Uragon
241679	Forest Uragon
241680	Raw Earth Spirit
241681	Raw Earth Spirit
241682	Raw Earth Spirit
241683	Jungle Kurin
241684	Jungle Kurin
241685	Jungle Kurin
241686	Stone Monitor
241687	Stone Monitor
241688	Stone Monitor
241689	Sky Scale Drake
241690	Sky Scale Drake
241691	Sky Scale Drake
241692	Earth Spirit
241693	Earth Spirit
241694	Earth Spirit
241695	Pirate Sailor
241696	Pirate Sailor
241697	Pirate Sailor
241698	Coastal Malodor
241699	Coastal Malodor
241700	Coastal Malodor
241701	Pirate Mate
241702	Pirate Mate
241703	Pirate Mate
241704	Violet Sylphen
241705	Violet Sylphen
241706	Violet Sylphen
241707	Swamp Mamut
241708	Swamp Mamut
241709	Swamp Mamut
241710	Leaf Airon
241711	Leaf Airon
241712	Leaf Airon
241713	Swamp Fladia
241714	Swamp Fladia
241715	Swamp Fladia
241716	Dragon Oculis
241717	Dragon Oculis
241718	Dragon Oculis
241719	Tree Pori
241720	Tree Pori
241721	Tree Pori
241722	Jaw Monitor
241723	Jaw Monitor
241724	Jaw Monitor
241725	Black Tree Spirit
241726	Black Tree Spirit
241727	Black Tree Spirit
241728	Arbour Mudthorn
241729	Arbour Mudthorn
241730	Arbour Mudthorn
241731	Thorn Worg
241732	Thorn Worg
241733	Thorn Worg
241734	Red Oculis
241735	Red Oculis
241736	Red Oculis
241737	White Noyolf
241738	White Noyolf
241739	White Noyolf
241740	Spiritfall Forest Snuffler
241741	Spiritfall Forest Snuffler
241742	Spiritfall Forest Snuffler
241743	Gold Branch Rotron
241744	Gold Branch Rotron
241745	Gold Branch Rotron
241746	Green Ghost
241747	Green Ghost
241748	Green Ghost
241749	Red Leaf Oculis
241750	Red Leaf Oculis
241751	Red Leaf Oculis
241752	Grove Kurin
241753	Grove Kurin
241754	Grove Kurin
241755	Thorn Perial
241756	Thorn Perial
241757	Thorn Perial
241758	Red Feather Draco
241759	Red Feather Draco
241760	Red Feather Draco
241761	Red Branch Rotron
241762	Red Branch Rotron
241763	Red Branch Rotron
241764	Redback Scolopen
241765	Redback Scolopen
241766	Redback Scolopen
241767	Deep Green Ettin
241768	Deep Green Ettin
241769	Deep Green Ettin
241770	Meadow Spirit
241771	Meadow Spirit
241772	Meadow Spirit
241773	Highland Snuffler
241774	Highland Snuffler
241775	Highland Snuffler
241776	Thorn Goliant
241777	Thorn Goliant
241778	Thorn Goliant
241779	Tree Spirit
241780	Tree Spirit
241781	Tree Spirit
241782	Highland Mosbear
241783	Highland Mosbear
241784	Highland Mosbear
241785	Lotus Oculis
241786	Lotus Oculis
241787	Lotus Oculis
241788	Hulking Kurin
241789	Hulking Kurin
241790	Hulking Kurin
241791	Karaf Scolopen
241792	Karaf Scolopen
241793	Karaf Scolopen
241794	Tarha Scout
241795	Tarha Scout
241796	Tarha Scout
241797	Mumuki Labourer
241798	Mumuki Labourer
241799	Mumuki Labourer
241800	Red Bloom Oculis
241801	Red Bloom Oculis
241802	Red Bloom Oculis
241803	Rock Maeki
241804	Rock Maeki
241805	Rock Maeki
241806	Mountain Oculis
241807	Mountain Oculis
241808	Mountain Oculis
241809	Rage Goliant
241810	Rage Goliant
241811	Rage Goliant
241812	Canyon Sparkle
241813	Canyon Sparkle
241814	Canyon Sparkle
241815	Mushroom Gorge Ksellid
241816	Mushroom Gorge Ksellid
241817	Mushroom Gorge Ksellid
241818	Mushroom Gorge Perial
241819	Mushroom Gorge Perial
241820	Mushroom Gorge Perial
241821	Canyon Gold Virago
241822	Canyon Gold Virago
241823	Canyon Gold Virago
241824	Strange Sangor Klaw
241825	Strange Sangor Klaw
241826	Strange Sangor Klaw
241827	Strange Sangor Klaw
241828	Raging Sangor Klaw
241829	Raging Sangor Klaw
241830	Raging Sangor Klaw
241831	Raging Sangor Klaw
241832	Crafty Sangor Klaw
241833	Crafty Sangor Klaw
241834	Crafty Sangor Klaw
241835	Crafty Sangor Klaw
241836	Tough Sangor Klaw
241837	Tough Sangor Klaw
241838	Tough Sangor Klaw
241839	Tough Sangor Klaw
241840	Minor Sangor Klaw
241841	Minor Sangor Klaw
241842	Minor Sangor Klaw
241843	Minor Sangor Klaw
241844	Strange Wave Tigric
241845	Strange Wave Tigric
241846	Strange Wave Tigric
241847	Strange Wave Tigric
241848	Raging Wave Tigric
241849	Raging Wave Tigric
241850	Raging Wave Tigric
241851	Raging Wave Tigric
241852	Crafty Wave Tigric
241853	Crafty Wave Tigric
241854	Crafty Wave Tigric
241855	Crafty Wave Tigric
241856	Tough Wave Tigric
241857	Tough Wave Tigric
241858	Tough Wave Tigric
241859	Tough Wave Tigric
241860	Minor Wave Tigric
241861	Minor Wave Tigric
241862	Minor Wave Tigric
241863	Minor Wave Tigric
241864	Strange Forest Popoku
241865	Strange Forest Popoku
241866	Strange Forest Popoku
241867	Strange Forest Popoku
241868	Raging Forest Popoku
241869	Raging Forest Popoku
241870	Raging Forest Popoku
241871	Raging Forest Popoku
241872	Crafty Forest Popoku
241873	Crafty Forest Popoku
241874	Crafty Forest Popoku
241875	Crafty Forest Popoku
241876	Tough Forest Popoku
241877	Tough Forest Popoku
241878	Tough Forest Popoku
241879	Tough Forest Popoku
241880	Minor Forest Popoku
241881	Minor Forest Popoku
241882	Minor Forest Popoku
241883	Minor Forest Popoku
241884	Strange Forest Figor
241885	Strange Forest Figor
241886	Strange Forest Figor
241887	Strange Forest Figor
241888	Raging Forest Figor
241889	Raging Forest Figor
241890	Raging Forest Figor
241891	Raging Forest Figor
241892	Crafty Forest Figor
241893	Crafty Forest Figor
241894	Crafty Forest Figor
241895	Crafty Forest Figor
241896	Tough Forest Figor
241897	Tough Forest Figor
241898	Tough Forest Figor
241899	Tough Forest Figor
241900	Minor Forest Figor
241901	Minor Forest Figor
241902	Minor Forest Figor
241903	Minor Forest Figor
241904	Strange Forest Chimerian
241905	Strange Forest Chimerian
241906	Strange Forest Chimerian
241907	Strange Forest Chimerian
241908	Raging Forest Chimerian
241909	Raging Forest Chimerian
241910	Raging Forest Chimerian
241911	Raging Forest Chimerian
241912	Crafty Forest Chimerian
241913	Crafty Forest Chimerian
241914	Crafty Forest Chimerian
241915	Crafty Forest Chimerian
241916	Tough Forest Chimerian
241917	Tough Forest Chimerian
241918	Tough Forest Chimerian
241919	Tough Forest Chimerian
241920	Minor Forest Chimerian
241921	Minor Forest Chimerian
241922	Minor Forest Chimerian
241923	Minor Forest Chimerian
241924	Strange Hill Stone Giant
241925	Strange Hill Stone Giant
241926	Strange Hill Stone Giant
241927	Strange Hill Stone Giant
241928	Raging Hill Stone Giant
241929	Raging Hill Stone Giant
241930	Raging Hill Stone Giant
241931	Raging Hill Stone Giant
241932	Strange Hill Stone Giant
241933	Strange Hill Stone Giant
241934	Strange Hill Stone Giant
241935	Strange Hill Stone Giant
241936	Minor Hill Stone Giant
241937	Minor Hill Stone Giant
241938	Minor Hill Stone Giant
241939	Minor Hill Stone Giant
241940	Minor Hill Stone Giant
241941	Minor Hill Stone Giant
241942	Minor Hill Stone Giant
241943	Minor Hill Stone Giant
241944	Strange Forest Worg
241945	Strange Forest Worg
241946	Strange Forest Worg
241947	Strange Forest Worg
241948	Raging Forest Worg
241949	Raging Forest Worg
241950	Raging Forest Worg
241951	Raging Forest Worg
241952	Crafty Forest Worg
241953	Crafty Forest Worg
241954	Crafty Forest Worg
241955	Crafty Forest Worg
241956	Tough Forest Worg
241957	Tough Forest Worg
241958	Tough Forest Worg
241959	Tough Forest Worg
241960	Minor Forest Worg
241961	Minor Forest Worg
241962	Minor Forest Worg
241963	Minor Forest Worg
241964	Strange Canyon Lizadra
241965	Strange Canyon Lizadra
241966	Strange Canyon Lizadra
241967	Strange Canyon Lizadra
241968	Raging Canyon Lizadra
241969	Raging Canyon Lizadra
241970	Raging Canyon Lizadra
241971	Raging Canyon Lizadra
241972	Crafty Canyon Lizadra
241973	Crafty Canyon Lizadra
241974	Crafty Canyon Lizadra
241975	Crafty Canyon Lizadra
241976	Tough Canyon Lizadra
241977	Tough Canyon Lizadra
241978	Tough Canyon Lizadra
241979	Tough Canyon Lizadra
241980	Minor Canyon Lizadra
241981	Minor Canyon Lizadra
241982	Minor Canyon Lizadra
241983	Minor Canyon Lizadra
241984	Strange Big Horn Mosbear
241985	Strange Big Horn Mosbear
241986	Strange Big Horn Mosbear
241987	Strange Big Horn Mosbear
241988	Raging Big Horn Mosbear
241989	Raging Big Horn Mosbear
241990	Raging Big Horn Mosbear
241991	Raging Big Horn Mosbear
241992	Crafty Big Horn Mosbear
241993	Crafty Big Horn Mosbear
241994	Crafty Big Horn Mosbear
241995	Crafty Big Horn Mosbear
241996	Tough Big Horn Mosbear
241997	Tough Big Horn Mosbear
241998	Tough Big Horn Mosbear
241999	Tough Big Horn Mosbear
242000	Minor Big Horn Mosbear
242001	Minor Big Horn Mosbear
242002	Minor Big Horn Mosbear
242003	Minor Big Horn Mosbear
242004	Strange Calyda
242005	Strange Calyda
242006	Strange Calyda
242007	Strange Calyda
242008	Raging Calyda Warrior
242009	Raging Calyda Warrior
242010	Raging Calyda Warrior
242011	Raging Calyda Warrior
242012	Crafty Calyda Warrior
242013	Crafty Calyda Warrior
242014	Crafty Calyda Warrior
242015	Crafty Calyda Warrior
242016	Tough Calyda Warrior
242017	Tough Calyda Warrior
242018	Tough Calyda Warrior
242019	Tough Calyda Warrior
242020	Minor Calyda Warrior
242021	Minor Calyda Warrior
242022	Minor Calyda Warrior
242023	Minor Calyda Warrior
242024	Strange Calyda Assassin
242025	Strange Calyda Assassin
242026	Strange Calyda Assassin
242027	Strange Calyda Assassin
242028	Raging Calyda Assassin
242029	Raging Calyda Assassin
242030	Raging Calyda Assassin
242031	Raging Calyda Assassin
242032	Crafty Calyda Assassin
242033	Crafty Calyda Assassin
242034	Crafty Calyda Assassin
242035	Crafty Calyda Assassin
242036	Tough Calyda Assassin
242037	Tough Calyda Assassin
242038	Tough Calyda Assassin
242039	Tough Calyda Assassin
242040	Minor Calyda Assassin
242041	Minor Calyda Assassin
242042	Minor Calyda Assassin
242043	Minor Calyda Assassin
242044	Strange Calyda Sorcerer
242045	Strange Calyda Sorcerer
242046	Strange Calyda Sorcerer
242047	Strange Calyda Sorcerer
242048	Raging Calyda Sorcerer
242049	Raging Calyda Sorcerer
242050	Raging Calyda Sorcerer
242051	Raging Calyda Sorcerer
242052	Crafty Calyda Sorcerer
242053	Crafty Calyda Sorcerer
242054	Crafty Calyda Sorcerer
242055	Crafty Calyda Sorcerer
242056	Tough Calyda Sorcerer
242057	Tough Calyda Sorcerer
242058	Tough Calyda Sorcerer
242059	Tough Calyda Sorcerer
242060	Minor Calyda Sorcerer
242061	Minor Calyda Sorcerer
242062	Minor Calyda Sorcerer
242063	Minor Calyda Sorcerer
242064	Strange Calyda Priest
242065	Strange Calyda Priest
242066	Strange Calyda Priest
242067	Strange Calyda Priest
242068	Raging Calyda Priest
242069	Raging Calyda Priest
242070	Raging Calyda Priest
242071	Raging Calyda Priest
242072	Crafty Calyda Priest
242073	Crafty Calyda Priest
242074	Crafty Calyda Priest
242075	Crafty Calyda Priest
242076	Tough Calyda Priest
242077	Tough Calyda Priest
242078	Tough Calyda Priest
242079	Tough Calyda Priest
242080	Minor Calyda Priest
242081	Minor Calyda Priest
242082	Minor Calyda Priest
242083	Minor Calyda Priest
242084	Strange Gianthorn Mosbear
242085	Strange Gianthorn Mosbear
242086	Strange Gianthorn Mosbear
242087	Strange Gianthorn Mosbear
242088	Raging Gianthorn Mosbear
242089	Raging Gianthorn Mosbear
242090	Raging Gianthorn Mosbear
242091	Raging Gianthorn Mosbear
242092	Crafty Gianthorn Mosbear
242093	Crafty Gianthorn Mosbear
242094	Crafty Gianthorn Mosbear
242095	Crafty Gianthorn Mosbear
242096	Tough Gianthorn Mosbear
242097	Tough Gianthorn Mosbear
242098	Tough Gianthorn Mosbear
242099	Tough Gianthorn Mosbear
242100	Minor Gianthorn Mosbear
242101	Minor Gianthorn Mosbear
242102	Minor Gianthorn Mosbear
242103	Minor Gianthorn Mosbear
242104	Strange Highland Stone Giant
242105	Strange Highland Stone Giant
242106	Strange Highland Stone Giant
242107	Strange Highland Stone Giant
242108	Raging Highland Stone Giant
242109	Raging Highland Stone Giant
242110	Raging Highland Stone Giant
242111	Raging Highland Stone Giant
242112	Strange Highland Stone Giant
242113	Strange Highland Stone Giant
242114	Strange Highland Stone Giant
242115	Strange Highland Stone Giant
242116	Minor Highland Stone Giant
242117	Minor Highland Stone Giant
242118	Minor Highland Stone Giant
242119	Minor Highland Stone Giant
242120	Minor Highland Stone Giant
242121	Minor Highland Stone Giant
242122	Minor Highland Stone Giant
242123	Minor Highland Stone Giant
242124	Strange Highland Slink
242125	Strange Highland Slink
242126	Strange Highland Slink
242127	Strange Highland Slink
242128	Raging Highland Slink
242129	Raging Highland Slink
242130	Raging Highland Slink
242131	Raging Highland Slink
242132	Crafty Highland Slink
242133	Crafty Highland Slink
242134	Crafty Highland Slink
242135	Crafty Highland Slink
242136	Tough Highland Slink
242137	Tough Highland Slink
242138	Tough Highland Slink
242139	Tough Highland Slink
242140	Minor Highland Slink
242141	Minor Highland Slink
242142	Minor Highland Slink
242143	Minor Highland Slink
242144	Strange Forest of Illusions Brohum
242145	Strange Forest of Illusions Brohum
242146	Strange Forest of Illusions Brohum
242147	Strange Forest of Illusions Brohum
242148	Raging Forest of Illusions Brohum
242149	Raging Forest of Illusions Brohum
242150	Raging Forest of Illusions Brohum
242151	Raging Forest of Illusions Brohum
242152	Crafty Forest of Illusions Brohum
242153	Crafty Forest of Illusions Brohum
242154	Crafty Forest of Illusions Brohum
242155	Crafty Forest of Illusions Brohum
242156	Tough Forest of Illusions Brohum
242157	Tough Forest of Illusions Brohum
242158	Tough Forest of Illusions Brohum
242159	Tough Forest of Illusions Brohum
242160	Minor Forest of Illusions Brohum
242161	Minor Forest of Illusions Brohum
242162	Minor Forest of Illusions Brohum
242163	Minor Forest of Illusions Brohum
242164	Strange Aether Fragment Spirit
242165	Strange Aether Fragment Spirit
242166	Strange Aether Fragment Spirit
242167	Strange Aether Fragment Spirit
242168	Raging Aether Fragment Spirit
242169	Raging Aether Fragment Spirit
242170	Raging Aether Fragment Spirit
242171	Raging Aether Fragment Spirit
242172	Crafty Aether Fragment Spirit
242173	Crafty Aether Fragment Spirit
242174	Crafty Aether Fragment Spirit
242175	Crafty Aether Fragment Spirit
242176	Tough Aether Fragment Spirit
242177	Tough Aether Fragment Spirit
242178	Tough Aether Fragment Spirit
242179	Tough Aether Fragment Spirit
242180	Minor Aether Fragment Spirit
242181	Minor Aether Fragment Spirit
242182	Minor Aether Fragment Spirit
242183	Minor Aether Fragment Spirit
242184	Strange Blood Manduri Fighter
242185	Strange Blood Manduri Fighter
242186	Strange Blood Manduri Fighter
242187	Strange Blood Manduri Fighter
242188	Raging Blood Manduri Fighter
242189	Raging Blood Manduri Fighter
242190	Raging Blood Manduri Fighter
242191	Raging Blood Manduri Fighter
242192	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
242193	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
242194	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
242195	Crafty Blood Manduri Lantern Bearer
242196	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
242197	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
242198	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
242199	Tough Blood Manduri Lantern Bearer
242200	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
242201	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
242202	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
242203	Minor Blood Manduri Lantern Bearer
242204	Strange Gianthorn Tesinon
242205	Strange Gianthorn Tesinon
242206	Strange Gianthorn Tesinon
242207	Strange Gianthorn Tesinon
242208	Raging Gianthorn Tesinon
242209	Raging Gianthorn Tesinon
242210	Raging Gianthorn Tesinon
242211	Raging Gianthorn Tesinon
242212	Crafty Gianthorn Tesinon
242213	Crafty Gianthorn Tesinon
242214	Crafty Gianthorn Tesinon
242215	Crafty Gianthorn Tesinon
242216	Tough Gianthorn Tesinon
242217	Tough Gianthorn Tesinon
242218	Tough Gianthorn Tesinon
242219	Tough Gianthorn Tesinon
242220	Minor Gianthorn Tesinon
242221	Minor Gianthorn Tesinon
242222	Minor Gianthorn Tesinon
242223	Minor Gianthorn Tesinon
242224	Strange Frillneck
242225	Strange Frillneck
242226	Strange Frillneck
242227	Strange Frillneck
242228	Raging Frillneck
242229	Raging Frillneck
242230	Raging Frillneck
242231	Raging Frillneck
242232	Crafty Frillneck
242233	Crafty Frillneck
242234	Crafty Frillneck
242235	Crafty Frillneck
242236	Tough Frillneck
242237	Tough Frillneck
242238	Tough Frillneck
242239	Tough Frillneck
242240	Minor Frillneck
242241	Minor Frillneck
242242	Minor Frillneck
242243	Minor Frillneck
242244	Strange Kido
242245	Strange Kido
242246	Strange Kido
242247	Strange Kido
242248	Raging Kido
242249	Raging Kido
242250	Raging Kido
242251	Raging Kido
242252	Crafty Kido
242253	Crafty Kido
242254	Crafty Kido
242255	Crafty Kido
242256	Crafty Kido
242257	Crafty Kido
242258	Crafty Kido
242259	Crafty Kido
242260	Minor Ruin Kido
242261	Minor Ruin Kido
242262	Minor Ruin Kido
242263	Minor Ruin Kido
242264	Strange Forest of Illusions Kloc
242265	Strange Forest of Illusions Kloc
242266	Strange Forest of Illusions Kloc
242267	Strange Forest of Illusions Kloc
242268	Raging Forest of Illusions Kloc
242269	Raging Forest of Illusions Kloc
242270	Raging Forest of Illusions Kloc
242271	Raging Forest of Illusions Kloc
242272	Crafty Forest of Illusions Kloc
242273	Crafty Forest of Illusions Kloc
242274	Crafty Forest of Illusions Kloc
242275	Crafty Forest of Illusions Kloc
242276	Tough Forest of Illusions Kloc
242277	Tough Forest of Illusions Kloc
242278	Tough Forest of Illusions Kloc
242279	Tough Forest of Illusions Kloc
242280	Minor Forest of Illusions Kloc
242281	Minor Forest of Illusions Kloc
242282	Minor Forest of Illusions Kloc
242283	Minor Forest of Illusions Kloc
242284	Strange Sea Nagrun
242285	Strange Sea Nagrun
242286	Strange Sea Nagrun
242287	Strange Sea Nagrun
242288	Raging Sea Nagrun
242289	Raging Sea Nagrun
242290	Raging Sea Nagrun
242291	Raging Sea Nagrun
242292	Crafty Sea Nagrun
242293	Crafty Sea Nagrun
242294	Crafty Sea Nagrun
242295	Crafty Sea Nagrun
242296	Tough Sea Nagrun
242297	Tough Sea Nagrun
242298	Tough Sea Nagrun
242299	Tough Sea Nagrun
242300	Minor Sea Nagrun
242301	Minor Sea Nagrun
242302	Minor Sea Nagrun
242303	Minor Sea Nagrun
242304	Strange Sea Cellatu
242305	Strange Sea Cellatu
242306	Strange Sea Cellatu
242307	Strange Sea Cellatu
242308	Raging Sea Cellatu
242309	Raging Sea Cellatu
242310	Raging Sea Cellatu
242311	Raging Sea Cellatu
242312	Crafty Sea Cellatu
242313	Crafty Sea Cellatu
242314	Crafty Sea Cellatu
242315	Crafty Sea Cellatu
242316	Tough Sea Cellatu
242317	Tough Sea Cellatu
242318	Tough Sea Cellatu
242319	Tough Sea Cellatu
242320	Minor Sea Cellatu
242321	Minor Sea Cellatu
242322	Minor Sea Cellatu
242323	Minor Sea Cellatu
242324	Strange Moonlight Brax
242325	Strange Moonlight Brax
242326	Strange Moonlight Brax
242327	Strange Moonlight Brax
242328	Raging Moonlight Brax
242329	Raging Moonlight Brax
242330	Raging Moonlight Brax
242331	Raging Moonlight Brax
242332	Crafty Moonlight Brax
242333	Crafty Moonlight Brax
242334	Crafty Moonlight Brax
242335	Crafty Moonlight Brax
242336	Tough Moonlight Brax
242337	Tough Moonlight Brax
242338	Tough Moonlight Brax
242339	Tough Moonlight Brax
242340	Minor Moonlight Brax
242341	Minor Moonlight Brax
242342	Minor Moonlight Brax
242343	Minor Moonlight Brax
242344	Strange Blackmane Fighter
242345	Strange Blackmane Fighter
242346	Strange Blackmane Fighter
242347	Strange Blackmane Fighter
242348	Raging Blackmane Fighter
242349	Raging Blackmane Fighter
242350	Raging Blackmane Fighter
242351	Raging Blackmane Fighter
242352	Crafty Blackmane Fighter
242353	Crafty Blackmane Fighter
242354	Crafty Blackmane Fighter
242355	Crafty Blackmane Fighter
242356	Tough Blackmane Fighter
242357	Tough Blackmane Fighter
242358	Tough Blackmane Fighter
242359	Tough Blackmane Fighter
242360	Minor Blackmane Fighter
242361	Minor Blackmane Fighter
242362	Minor Blackmane Fighter
242363	Minor Blackmane Fighter
242364	Strange Blackmane Assassin
242365	Strange Blackmane Assassin
242366	Strange Blackmane Assassin
242367	Strange Blackmane Assassin
242368	Raging Blackmane Assassin
242369	Raging Blackmane Assassin
242370	Raging Blackmane Assassin
242371	Raging Blackmane Assassin
242372	Crafty Blackmane Assassin
242373	Crafty Blackmane Assassin
242374	Crafty Blackmane Assassin
242375	Crafty Blackmane Assassin
242376	Tough Blackmane Assassin
242377	Tough Blackmane Assassin
242378	Tough Blackmane Assassin
242379	Tough Blackmane Assassin
242380	Minor Blackmane Assassin
242381	Minor Blackmane Assassin
242382	Minor Blackmane Assassin
242383	Minor Blackmane Assassin
242384	Strange Blackmane Soldier
242385	Strange Blackmane Soldier
242386	Strange Blackmane Soldier
242387	Strange Blackmane Soldier
242388	Raging Blackmane Soldier
242389	Raging Blackmane Soldier
242390	Raging Blackmane Soldier
242391	Raging Blackmane Soldier
242392	Crafty Blackmane Soldier
242393	Crafty Blackmane Soldier
242394	Crafty Blackmane Soldier
242395	Crafty Blackmane Soldier
242396	Tough Blackmane Soldier
242397	Tough Blackmane Soldier
242398	Tough Blackmane Soldier
242399	Tough Blackmane Soldier
242400	Minor Blackmane Soldier
242401	Minor Blackmane Soldier
242402	Minor Blackmane Soldier
242403	Minor Blackmane Soldier
242404	Strange Blackmane Mage
242405	Strange Blackmane Mage
242406	Strange Blackmane Mage
242407	Strange Blackmane Mage
242408	Raging Blackmane Mage
242409	Raging Blackmane Mage
242410	Raging Blackmane Mage
242411	Raging Blackmane Mage
242412	Crafty Blackmane Mage
242413	Crafty Blackmane Mage
242414	Crafty Blackmane Mage
242415	Crafty Blackmane Mage
242416	Tough Blackmane Mage
242417	Tough Blackmane Mage
242418	Tough Blackmane Mage
242419	Tough Blackmane Mage
242420	Minor Blackmane Mage
242421	Minor Blackmane Mage
242422	Minor Blackmane Mage
242423	Minor Blackmane Mage
242424	Strange Zenzen Fighter
242425	Strange Zenzen Fighter
242426	Strange Zenzen Fighter
242427	Strange Zenzen Fighter
242428	Raging Zenzen Fighter
242429	Raging Zenzen Fighter
242430	Raging Zenzen Fighter
242431	Raging Zenzen Fighter
242432	Crafty Zenzen Fighter
242433	Crafty Zenzen Fighter
242434	Crafty Zenzen Fighter
242435	Crafty Zenzen Fighter
242436	Tough Zenzen Fighter
242437	Tough Zenzen Fighter
242438	Tough Zenzen Fighter
242439	Tough Zenzen Fighter
242440	Minor Zenzen Fighter
242441	Minor Zenzen Fighter
242442	Minor Zenzen Fighter
242443	Minor Zenzen Fighter
242444	Strange Zenzen Guardian
242445	Strange Zenzen Guardian
242446	Strange Zenzen Guardian
242447	Strange Zenzen Guardian
242448	Raging Zenzen Guardian
242449	Raging Zenzen Guardian
242450	Raging Zenzen Guardian
242451	Raging Zenzen Guardian
242452	Crafty Zenzen Guardian
242453	Crafty Zenzen Guardian
242454	Crafty Zenzen Guardian
242455	Crafty Zenzen Guardian
242456	Tough Zenzen Guardian
242457	Tough Zenzen Guardian
242458	Tough Zenzen Guardian
242459	Tough Zenzen Guardian
242460	Minor Zenzen Guardian
242461	Minor Zenzen Guardian
242462	Minor Zenzen Guardian
242463	Minor Zenzen Guardian
242464	Strange Zenzen Tracker
242465	Strange Zenzen Tracker
242466	Strange Zenzen Tracker
242467	Strange Zenzen Tracker
242468	Raging Zenzen Tracker
242469	Raging Zenzen Tracker
242470	Raging Zenzen Tracker
242471	Raging Zenzen Tracker
242472	Crafty Zenzen Tracker
242473	Crafty Zenzen Tracker
242474	Crafty Zenzen Tracker
242475	Crafty Zenzen Tracker
242476	Tough Zenzen Tracker
242477	Tough Zenzen Tracker
242478	Tough Zenzen Tracker
242479	Tough Zenzen Tracker
242480	Minor Zenzen Tracker
242481	Minor Zenzen Tracker
242482	Minor Zenzen Tracker
242483	Minor Zenzen Tracker
242484	Strange Popoku
242485	Strange Popoku
242486	Strange Popoku
242487	Strange Popoku
242488	Raging Popoku
242489	Raging Popoku
242490	Raging Popoku
242491	Raging Popoku
242492	Crafty Popoku
242493	Crafty Popoku
242494	Crafty Popoku
242495	Crafty Popoku
242496	Tough Popoku
242497	Tough Popoku
242498	Tough Popoku
242499	Tough Popoku
242500	Minor Popoku
242501	Minor Popoku
242502	Minor Popoku
242503	Minor Popoku
242504	Strange Forest Fladia
242505	Strange Forest Fladia
242506	Strange Forest Fladia
242507	Strange Forest Fladia
242508	Raging Forest Fladia
242509	Raging Forest Fladia
242510	Raging Forest Fladia
242511	Raging Forest Fladia
242512	Crafty Forest Fladia
242513	Crafty Forest Fladia
242514	Crafty Forest Fladia
242515	Crafty Forest Fladia
242516	Tough Forest Fladia
242517	Tough Forest Fladia
242518	Tough Forest Fladia
242519	Tough Forest Fladia
242520	Minor Forest Fladia
242521	Minor Forest Fladia
242522	Minor Forest Fladia
242523	Minor Forest Fladia
242524	Strange Forest Slink
242525	Strange Forest Slink
242526	Strange Forest Slink
242527	Strange Forest Slink
242528	Raging Forest Slink
242529	Raging Forest Slink
242530	Raging Forest Slink
242531	Raging Forest Slink
242532	Crafty Forest Slink
242533	Crafty Forest Slink
242534	Crafty Forest Slink
242535	Crafty Forest Slink
242536	Tough Forest Slink
242537	Tough Forest Slink
242538	Tough Forest Slink
242539	Tough Forest Slink
242540	Minor Forest Slink
242541	Minor Forest Slink
242542	Minor Forest Slink
242543	Minor Forest Slink
242544	Strange Canyon Figor
242545	Strange Canyon Figor
242546	Strange Canyon Figor
242547	Strange Canyon Figor
242548	Raging Canyon Figor
242549	Raging Canyon Figor
242550	Raging Canyon Figor
242551	Raging Canyon Figor
242552	Crafty Canyon Figor
242553	Crafty Canyon Figor
242554	Crafty Canyon Figor
242555	Crafty Canyon Figor
242556	Tough Canyon Figor
242557	Tough Canyon Figor
242558	Tough Canyon Figor
242559	Tough Canyon Figor
242560	Minor Canyon Figor
242561	Minor Canyon Figor
242562	Minor Canyon Figor
242563	Minor Canyon Figor
242564	Strange Coloured Slink
242565	Strange Coloured Slink
242566	Strange Coloured Slink
242567	Strange Coloured Slink
242568	Raging Coloured Slink
242569	Raging Coloured Slink
242570	Raging Coloured Slink
242571	Raging Coloured Slink
242572	Crafty Coloured Slink
242573	Crafty Coloured Slink
242574	Crafty Coloured Slink
242575	Crafty Coloured Slink
242576	Tough Coloured Slink
242577	Tough Coloured Slink
242578	Tough Coloured Slink
242579	Tough Coloured Slink
242580	Minor Coloured Slink
242581	Minor Coloured Slink
242582	Minor Coloured Slink
242583	Minor Coloured Slink
242584	Strange Canyon Stone Giant
242585	Strange Canyon Stone Giant
242586	Strange Canyon Stone Giant
242587	Strange Canyon Stone Giant
242588	Raging Canyon Stone Giant
242589	Raging Canyon Stone Giant
242590	Raging Canyon Stone Giant
242591	Raging Canyon Stone Giant
242592	Strange Canyon Stone Giant
242593	Strange Canyon Stone Giant
242594	Strange Canyon Stone Giant
242595	Strange Canyon Stone Giant
242596	Minor Canyon Stone Giant
242597	Minor Canyon Stone Giant
242598	Minor Canyon Stone Giant
242599	Minor Canyon Stone Giant
242600	Minor Canyon Stone Giant
242601	Minor Canyon Stone Giant
242602	Minor Canyon Stone Giant
242603	Minor Canyon Stone Giant
242604	Strange Coastal Kloc
242605	Strange Coastal Kloc
242606	Strange Coastal Kloc
242607	Strange Coastal Kloc
242608	Raging Coastal Kloc
242609	Raging Coastal Kloc
242610	Raging Coastal Kloc
242611	Raging Coastal Kloc
242612	Crafty Coastal Kloc
242613	Crafty Coastal Kloc
242614	Crafty Coastal Kloc
242615	Crafty Coastal Kloc
242616	Tough Coastal Kloc
242617	Tough Coastal Kloc
242618	Tough Coastal Kloc
242619	Tough Coastal Kloc
242620	Minor Coastal Kloc
242621	Minor Coastal Kloc
242622	Minor Coastal Kloc
242623	Minor Coastal Kloc
242624	Strange Coastal Nagrun
242625	Strange Coastal Nagrun
242626	Strange Coastal Nagrun
242627	Strange Coastal Nagrun
242628	Raging Coastal Nagrun
242629	Raging Coastal Nagrun
242630	Raging Coastal Nagrun
242631	Raging Coastal Nagrun
242632	Crafty Coastal Nagrun
242633	Crafty Coastal Nagrun
242634	Crafty Coastal Nagrun
242635	Crafty Coastal Nagrun
242636	Tough Coastal Nagrun
242637	Tough Coastal Nagrun
242638	Tough Coastal Nagrun
242639	Tough Coastal Nagrun
242640	Minor Coastal Nagrun
242641	Minor Coastal Nagrun
242642	Minor Coastal Nagrun
242643	Minor Coastal Nagrun
242644	Strange Ruin Stone Giant
242645	Strange Ruin Stone Giant
242646	Strange Ruin Stone Giant
242647	Strange Ruin Stone Giant
242648	Raging Ruin Stone Giant
242649	Raging Ruin Stone Giant
242650	Raging Ruin Stone Giant
242651	Raging Ruin Stone Giant
242652	Strange Ruin Stone Giant
242653	Strange Ruin Stone Giant
242654	Strange Ruin Stone Giant
242655	Strange Ruin Stone Giant
242656	Minor Ruin Stone Giant
242657	Minor Ruin Stone Giant
242658	Minor Ruin Stone Giant
242659	Minor Ruin Stone Giant
242660	Minor Ruin Stone Giant
242661	Minor Ruin Stone Giant
242662	Minor Ruin Stone Giant
242663	Minor Ruin Stone Giant
242664	Strange Wetland Caltrops
242665	Strange Wetland Caltrops
242666	Strange Wetland Caltrops
242667	Strange Wetland Caltrops
242668	Raging Wetland Caltrops
242669	Raging Wetland Caltrops
242670	Raging Wetland Caltrops
242671	Raging Wetland Caltrops
242672	Crafty Wetland Caltrops
242673	Crafty Wetland Caltrops
242674	Crafty Wetland Caltrops
242675	Crafty Wetland Caltrops
242676	Tough Wetland Caltrops
242677	Tough Wetland Caltrops
242678	Tough Wetland Caltrops
242679	Tough Wetland Caltrops
242680	Minor Wetland Caltrops
242681	Minor Wetland Caltrops
242682	Minor Wetland Caltrops
242683	Minor Wetland Caltrops
242684	Strange Swamp Chimerian
242685	Strange Swamp Chimerian
242686	Strange Swamp Chimerian
242687	Strange Swamp Chimerian
242688	Raging Swamp Chimerian
242689	Raging Swamp Chimerian
242690	Raging Swamp Chimerian
242691	Raging Swamp Chimerian
242692	Crafty Swamp Chimerian
242693	Crafty Swamp Chimerian
242694	Crafty Swamp Chimerian
242695	Crafty Swamp Chimerian
242696	Tough Swamp Chimerian
242697	Tough Swamp Chimerian
242698	Tough Swamp Chimerian
242699	Tough Swamp Chimerian
242700	Minor Swamp Chimerian
242701	Minor Swamp Chimerian
242702	Minor Swamp Chimerian
242703	Minor Swamp Chimerian
242704	Strange Coloured Tigric
242705	Strange Coloured Tigric
242706	Strange Coloured Tigric
242707	Strange Coloured Tigric
242708	Raging Coloured Tigric
242709	Raging Coloured Tigric
242710	Raging Coloured Tigric
242711	Raging Coloured Tigric
242712	Crafty Coloured Tigric
242713	Crafty Coloured Tigric
242714	Crafty Coloured Tigric
242715	Crafty Coloured Tigric
242716	Tough Coloured Tigric
242717	Tough Coloured Tigric
242718	Tough Coloured Tigric
242719	Tough Coloured Tigric
242720	Minor Coloured Tigric
242721	Minor Coloured Tigric
242722	Minor Coloured Tigric
242723	Minor Coloured Tigric
242724	Strange Red Feather Warrior
242725	Strange Red Feather Warrior
242726	Strange Red Feather Warrior
242727	Strange Red Feather Warrior
242728	Raging Red Feather Warrior
242729	Raging Red Feather Warrior
242730	Raging Red Feather Warrior
242731	Raging Red Feather Warrior
242732	Crafty Red Feather Warrior
242733	Crafty Red Feather Warrior
242734	Crafty Red Feather Warrior
242735	Crafty Red Feather Warrior
242736	Tough Red Feather Warrior
242737	Tough Red Feather Warrior
242738	Tough Red Feather Warrior
242739	Tough Red Feather Warrior
242740	Minor Red Feather Warrior
242741	Minor Red Feather Warrior
242742	Minor Red Feather Warrior
242743	Minor Red Feather Warrior
242744	Strange Red Feather Assassin
242745	Strange Red Feather Assassin
242746	Strange Red Feather Assassin
242747	Strange Red Feather Assassin
242748	Raging Red Feather Assassin
242749	Raging Red Feather Assassin
242750	Raging Red Feather Assassin
242751	Raging Red Feather Assassin
242752	Crafty Red Feather Assassin
242753	Crafty Red Feather Assassin
242754	Crafty Red Feather Assassin
242755	Crafty Red Feather Assassin
242756	Tough Red Feather Assassin
242757	Tough Red Feather Assassin
242758	Tough Red Feather Assassin
242759	Tough Red Feather Assassin
242760	Minor Red Feather Assassin
242761	Minor Red Feather Assassin
242762	Minor Red Feather Assassin
242763	Minor Red Feather Assassin
242764	Strange Red Feather Sorcerer
242765	Strange Red Feather Sorcerer
242766	Strange Red Feather Sorcerer
242767	Strange Red Feather Sorcerer
242768	Raging Red Feather Sorcerer
242769	Raging Red Feather Sorcerer
242770	Raging Red Feather Sorcerer
242771	Raging Red Feather Sorcerer
242772	Crafty Red Feather Sorcerer
242773	Crafty Red Feather Sorcerer
242774	Crafty Red Feather Sorcerer
242775	Crafty Red Feather Sorcerer
242776	Tough Red Feather Sorcerer
242777	Tough Red Feather Sorcerer
242778	Tough Red Feather Sorcerer
242779	Tough Red Feather Sorcerer
242780	Minor Red Feather Sorcerer
242781	Minor Red Feather Sorcerer
242782	Minor Red Feather Sorcerer
242783	Minor Red Feather Sorcerer
242784	Strange Red Feather Priest
242785	Strange Red Feather Priest
242786	Strange Red Feather Priest
242787	Strange Red Feather Priest
242788	Raging Red Feather Priest
242789	Raging Red Feather Priest
242790	Raging Red Feather Priest
242791	Raging Red Feather Priest
242792	Crafty Red Feather Priest
242793	Crafty Red Feather Priest
242794	Crafty Red Feather Priest
242795	Crafty Red Feather Priest
242796	Tough Red Feather Priest
242797	Tough Red Feather Priest
242798	Tough Red Feather Priest
242799	Tough Red Feather Priest
242800	Minor Red Feather Priest
242801	Minor Red Feather Priest
242802	Minor Red Feather Priest
242803	Minor Red Feather Priest
242804	Strange Spiritfall Forest Popoku
242805	Strange Spiritfall Forest Popoku
242806	Strange Spiritfall Forest Popoku
242807	Strange Spiritfall Forest Popoku
242808	Raging Spiritfall Forest Popoku
242809	Raging Spiritfall Forest Popoku
242810	Raging Spiritfall Forest Popoku
242811	Raging Spiritfall Forest Popoku
242812	Crafty Spiritfall Forest Popoku
242813	Crafty Spiritfall Forest Popoku
242814	Crafty Spiritfall Forest Popoku
242815	Crafty Spiritfall Forest Popoku
242816	Tough Spiritfall Forest Popoku
242817	Tough Spiritfall Forest Popoku
242818	Tough Spiritfall Forest Popoku
242819	Tough Spiritfall Forest Popoku
242820	Minor Spiritfall Forest Popoku
242821	Minor Spiritfall Forest Popoku
242822	Minor Spiritfall Forest Popoku
242823	Minor Spiritfall Forest Popoku
242824	Strange Spiritfall Forest Worg
242825	Strange Spiritfall Forest Worg
242826	Strange Spiritfall Forest Worg
242827	Strange Spiritfall Forest Worg
242828	Raging Spiritfall Forest Worg
242829	Raging Spiritfall Forest Worg
242830	Raging Spiritfall Forest Worg
242831	Raging Spiritfall Forest Worg
242832	Crafty Spiritfall Forest Worg
242833	Crafty Spiritfall Forest Worg
242834	Crafty Spiritfall Forest Worg
242835	Crafty Spiritfall Forest Worg
242836	Tough Spiritfall Forest Worg
242837	Tough Spiritfall Forest Worg
242838	Tough Spiritfall Forest Worg
242839	Tough Spiritfall Forest Worg
242840	Minor Spiritfall Forest Worg
242841	Minor Spiritfall Forest Worg
242842	Minor Spiritfall Forest Worg
242843	Minor Spiritfall Forest Worg
242844	Strange Klaw
242845	Strange Klaw
242846	Strange Klaw
242847	Strange Klaw
242848	Raging Klaw
242849	Raging Klaw
242850	Raging Klaw
242851	Raging Klaw
242852	Crafty Klaw
242853	Crafty Klaw
242854	Crafty Klaw
242855	Crafty Klaw
242856	Tough Klaw
242857	Tough Klaw
242858	Tough Klaw
242859	Tough Klaw
242860	Minor Klaw
242861	Minor Klaw
242862	Minor Klaw
242863	Minor Klaw
242864	Strange Forest Brohum
242865	Strange Forest Brohum
242866	Strange Forest Brohum
242867	Strange Forest Brohum
242868	Raging Forest Brohum
242869	Raging Forest Brohum
242870	Raging Forest Brohum
242871	Raging Forest Brohum
242872	Crafty Forest Brohum
242873	Crafty Forest Brohum
242874	Crafty Forest Brohum
242875	Crafty Forest Brohum
242876	Tough Forest Brohum
242877	Tough Forest Brohum
242878	Tough Forest Brohum
242879	Tough Forest Brohum
242880	Minor Forest Brohum
242881	Minor Forest Brohum
242882	Minor Forest Brohum
242883	Minor Forest Brohum
242884	Strange Stunning Mosbear
242885	Strange Stunning Mosbear
242886	Strange Stunning Mosbear
242887	Strange Stunning Mosbear
242888	Raging Stunning Mosbear
242889	Raging Stunning Mosbear
242890	Raging Stunning Mosbear
242891	Raging Stunning Mosbear
242892	Crafty Stunning Mosbear
242893	Crafty Stunning Mosbear
242894	Crafty Stunning Mosbear
242895	Crafty Stunning Mosbear
242896	Tough Stunning Mosbear
242897	Tough Stunning Mosbear
242898	Tough Stunning Mosbear
242899	Tough Stunning Mosbear
242900	Minor Stunning Mosbear
242901	Minor Stunning Mosbear
242902	Minor Stunning Mosbear
242903	Minor Stunning Mosbear
242904	Strange Red Manduri Lantern Bearer
242905	Strange Red Manduri Lantern Bearer
242906	Strange Red Manduri Lantern Bearer
242907	Strange Red Manduri Lantern Bearer
242908	Raging Red Manduri Fighter
242909	Raging Red Manduri Fighter
242910	Raging Red Manduri Fighter
242911	Raging Red Manduri Fighter
242912	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
242913	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
242914	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
242915	Crafty Red Manduri Lantern Bearer
242916	Tough Red Manduri Lantern Bearer
242917	Tough Red Manduri Lantern Bearer
242918	Tough Red Manduri Lantern Bearer
242919	Tough Red Manduri Lantern Bearer
242920	Minor Red Manduri Lantern Bearer
242921	Minor Red Manduri Lantern Bearer
242922	Minor Red Manduri Lantern Bearer
242923	Minor Red Manduri Lantern Bearer
242924	Strange Big Horn Tesinon
242925	Strange Big Horn Tesinon
242926	Strange Big Horn Tesinon
242927	Strange Big Horn Tesinon
242928	Raging Big Horn Tesinon
242929	Raging Big Horn Tesinon
242930	Raging Big Horn Tesinon
242931	Raging Big Horn Tesinon
242932	Crafty Big Horn Tesinon
242933	Crafty Big Horn Tesinon
242934	Crafty Big Horn Tesinon
242935	Crafty Big Horn Tesinon
242936	Tough Big Horn Tesinon
242937	Tough Big Horn Tesinon
242938	Tough Big Horn Tesinon
242939	Tough Big Horn Tesinon
242940	Minor Big Horn Tesinon
242941	Minor Big Horn Tesinon
242942	Minor Big Horn Tesinon
242943	Minor Big Horn Tesinon
242944	Strange Thorn Frillneck
242945	Strange Thorn Frillneck
242946	Strange Thorn Frillneck
242947	Strange Thorn Frillneck
242948	Raging Thorn Frillneck
242949	Raging Thorn Frillneck
242950	Raging Thorn Frillneck
242951	Raging Thorn Frillneck
242952	Crafty Thorn Frillneck
242953	Crafty Thorn Frillneck
242954	Crafty Thorn Frillneck
242955	Crafty Thorn Frillneck
242956	Tough Thorn Frillneck
242957	Tough Thorn Frillneck
242958	Tough Thorn Frillneck
242959	Tough Thorn Frillneck
242960	Minor Thorn Frillneck
242961	Minor Thorn Frillneck
242962	Minor Thorn Frillneck
242963	Minor Thorn Frillneck
242964	Strange Rotic Kido
242965	Strange Rotic Kido
242966	Strange Rotic Kido
242967	Strange Rotic Kido
242968	Raging Rotic Kido
242969	Raging Rotic Kido
242970	Raging Rotic Kido
242971	Raging Rotic Kido
242972	Crafty Rotic Kido
242973	Crafty Rotic Kido
242974	Crafty Rotic Kido
242975	Crafty Rotic Kido
242976	Crafty Rotic Kido
242977	Crafty Rotic Kido
242978	Crafty Rotic Kido
242979	Crafty Rotic Kido
242980	Minor Temple Kido
242981	Minor Temple Kido
242982	Minor Temple Kido
242983	Minor Temple Kido
242984	Strange Ruin Klaw
242985	Strange Ruin Klaw
242986	Strange Ruin Klaw
242987	Strange Ruin Klaw
242988	Raging Ruin Klaw
242989	Raging Ruin Klaw
242990	Raging Ruin Klaw
242991	Raging Ruin Klaw
242992	Crafty Ruin Klaw
242993	Crafty Ruin Klaw
242994	Crafty Ruin Klaw
242995	Crafty Ruin Klaw
242996	Tough Ruin Klaw
242997	Tough Ruin Klaw
242998	Tough Ruin Klaw
242999	Tough Ruin Klaw
243000	Minor Ruin Klaw
243001	Minor Ruin Klaw
243002	Minor Ruin Klaw
243003	Minor Ruin Klaw
243004	Strange Storm Kirrin
243005	Strange Storm Kirrin
243006	Strange Storm Kirrin
243007	Strange Storm Kirrin
243008	Raging Storm Kirrin
243009	Raging Storm Kirrin
243010	Raging Storm Kirrin
243011	Raging Storm Kirrin
243012	Crafty Storm Kirrin
243013	Crafty Storm Kirrin
243014	Crafty Storm Kirrin
243015	Crafty Storm Kirrin
243016	Tough Storm Kirrin
243017	Tough Storm Kirrin
243018	Tough Storm Kirrin
243019	Tough Storm Kirrin
243020	Minor Storm Kirrin
243021	Minor Storm Kirrin
243022	Minor Storm Kirrin
243023	Minor Storm Kirrin
243024	Strange Fierce Mosbear
243025	Strange Fierce Mosbear
243026	Strange Fierce Mosbear
243027	Strange Fierce Mosbear
243028	Raging Fierce Mosbear
243029	Raging Fierce Mosbear
243030	Raging Fierce Mosbear
243031	Raging Fierce Mosbear
243032	Crafty Fierce Mosbear
243033	Crafty Fierce Mosbear
243034	Crafty Fierce Mosbear
243035	Crafty Fierce Mosbear
243036	Tough Fierce Mosbear
243037	Tough Fierce Mosbear
243038	Tough Fierce Mosbear
243039	Tough Fierce Mosbear
243040	Minor Fierce Mosbear
243041	Minor Fierce Mosbear
243042	Minor Fierce Mosbear
243043	Minor Fierce Mosbear
243044	Strange Highland Lizadra
243045	Strange Highland Lizadra
243046	Strange Highland Lizadra
243047	Strange Highland Lizadra
243048	Raging Highland Lizadra
243049	Raging Highland Lizadra
243050	Raging Highland Lizadra
243051	Raging Highland Lizadra
243052	Crafty Highland Lizadra
243053	Crafty Highland Lizadra
243054	Crafty Highland Lizadra
243055	Crafty Highland Lizadra
243056	Tough Highland Lizadra
243057	Tough Highland Lizadra
243058	Tough Highland Lizadra
243059	Tough Highland Lizadra
243060	Minor Highland Lizadra
243061	Minor Highland Lizadra
243062	Minor Highland Lizadra
243063	Minor Highland Lizadra
243064	Strange Tarha Fighter
243065	Strange Tarha Fighter
243066	Strange Tarha Fighter
243067	Strange Tarha Fighter
243068	Raging Tarha Fighter
243069	Raging Tarha Fighter
243070	Raging Tarha Fighter
243071	Raging Tarha Fighter
243072	Crafty Tarha Fighter
243073	Crafty Tarha Fighter
243074	Crafty Tarha Fighter
243075	Crafty Tarha Fighter
243076	Tough Tarha Fighter
243077	Tough Tarha Fighter
243078	Tough Tarha Fighter
243079	Tough Tarha Fighter
243080	Minor Tarha Fighter
243081	Minor Tarha Fighter
243082	Minor Tarha Fighter
243083	Minor Tarha Fighter
243084	Strange Tarha Assassin
243085	Strange Tarha Assassin
243086	Strange Tarha Assassin
243087	Strange Tarha Assassin
243088	Raging Tarha Assassin
243089	Raging Tarha Assassin
243090	Raging Tarha Assassin
243091	Raging Tarha Assassin
243092	Crafty Tarha Assassin
243093	Crafty Tarha Assassin
243094	Crafty Tarha Assassin
243095	Crafty Tarha Assassin
243096	Tough Tarha Assassin
243097	Tough Tarha Assassin
243098	Tough Tarha Assassin
243099	Tough Tarha Assassin
243100	Minor Tarha Assassin
243101	Minor Tarha Assassin
243102	Minor Tarha Assassin
243103	Minor Tarha Assassin
243104	Strange Tarha Soldier
243105	Strange Tarha Soldier
243106	Strange Tarha Soldier
243107	Strange Tarha Soldier
243108	Raging Tarha Soldier
243109	Raging Tarha Soldier
243110	Raging Tarha Soldier
243111	Raging Tarha Soldier
243112	Crafty Tarha Soldier
243113	Crafty Tarha Soldier
243114	Crafty Tarha Soldier
243115	Crafty Tarha Soldier
243116	Tough Tarha Soldier
243117	Tough Tarha Soldier
243118	Tough Tarha Soldier
243119	Tough Tarha Soldier
243120	Minor Tarha Soldier
243121	Minor Tarha Soldier
243122	Minor Tarha Soldier
243123	Minor Tarha Soldier
243124	Strange Tarha Spearman
243125	Strange Tarha Spearman
243126	Strange Tarha Spearman
243127	Strange Tarha Spearman
243128	Raging Tarha Spearman
243129	Raging Tarha Spearman
243130	Raging Tarha Spearman
243131	Raging Tarha Spearman
243132	Crafty Tarha Spearman
243133	Crafty Tarha Spearman
243134	Crafty Tarha Spearman
243135	Crafty Tarha Spearman
243136	Tough Tarha Spearman
243137	Tough Tarha Spearman
243138	Tough Tarha Spearman
243139	Tough Tarha Spearman
243140	Minor Tarha Spearman
243141	Minor Tarha Spearman
243142	Minor Tarha Spearman
243143	Minor Tarha Spearman
243144	Strange Mumuki Warrior
243145	Strange Mumuki Warrior
243146	Strange Mumuki Warrior
243147	Strange Mumuki Warrior
243148	Raging Mumuki Warrior
243149	Raging Mumuki Warrior
243150	Raging Mumuki Warrior
243151	Raging Mumuki Warrior
243152	Crafty Mumuki Warrior
243153	Crafty Mumuki Warrior
243154	Crafty Mumuki Warrior
243155	Crafty Mumuki Warrior
243156	Tough Mumuki Warrior
243157	Tough Mumuki Warrior
243158	Tough Mumuki Warrior
243159	Tough Mumuki Warrior
243160	Minor Mumuki Warrior
243161	Minor Mumuki Warrior
243162	Minor Mumuki Warrior
243163	Minor Mumuki Warrior
243164	Strange Mumuki Gunner
243165	Strange Mumuki Gunner
243166	Strange Mumuki Gunner
243167	Strange Mumuki Gunner
243168	Raging Mumuki Gunner
243169	Raging Mumuki Gunner
243170	Raging Mumuki Gunner
243171	Raging Mumuki Gunner
243172	Crafty Mumuki Gunner
243173	Crafty Mumuki Gunner
243174	Crafty Mumuki Gunner
243175	Crafty Mumuki Gunner
243176	Tough Mumuki Gunner
243177	Tough Mumuki Gunner
243178	Tough Mumuki Gunner
243179	Tough Mumuki Gunner
243180	Minor Mumuki Gunner
243181	Minor Mumuki Gunner
243182	Minor Mumuki Gunner
243183	Minor Mumuki Gunner
243184	Strange Mumuki Warrior
243185	Strange Mumuki Warrior
243186	Strange Mumuki Warrior
243187	Strange Mumuki Warrior
243188	Raging Mumuki Warrior
243189	Raging Mumuki Warrior
243190	Raging Mumuki Warrior
243191	Raging Mumuki Warrior
243192	Crafty Mumuki Warrior
243193	Crafty Mumuki Warrior
243194	Crafty Mumuki Warrior
243195	Crafty Mumuki Warrior
243196	Tough Mumuki Warrior
243197	Tough Mumuki Warrior
243198	Tough Mumuki Warrior
243199	Tough Mumuki Warrior
243200	Minor Mumuki Warrior
243201	Minor Mumuki Warrior
243202	Minor Mumuki Warrior
243203	Minor Mumuki Warrior
243204	Strange Canyon Bloodwing
243205	Strange Canyon Bloodwing
243206	Strange Canyon Bloodwing
243207	Strange Canyon Bloodwing
243208	Raging Canyon Bloodwing
243209	Raging Canyon Bloodwing
243210	Raging Canyon Bloodwing
243211	Raging Canyon Bloodwing
243212	Crafty Canyon Bloodwing
243213	Crafty Canyon Bloodwing
243214	Crafty Canyon Bloodwing
243215	Crafty Canyon Bloodwing
243216	Tough Canyon Bloodwing
243217	Tough Canyon Bloodwing
243218	Tough Canyon Bloodwing
243219	Tough Canyon Bloodwing
243220	Minor Canyon Bloodwing
243221	Minor Canyon Bloodwing
243222	Minor Canyon Bloodwing
243223	Minor Canyon Bloodwing
243224	Strange Red Mushroom Rotron
243225	Strange Red Mushroom Rotron
243226	Strange Red Mushroom Rotron
243227	Strange Red Mushroom Rotron
243228	Raging Red Mushroom Rotron
243229	Raging Red Mushroom Rotron
243230	Raging Red Mushroom Rotron
243231	Raging Red Mushroom Rotron
243232	Crafty Red Mushroom Rotron
243233	Crafty Red Mushroom Rotron
243234	Crafty Red Mushroom Rotron
243235	Crafty Red Mushroom Rotron
243236	Tough Red Mushroom Rotron
243237	Tough Red Mushroom Rotron
243238	Tough Red Mushroom Rotron
243239	Tough Red Mushroom Rotron
243240	Minor Red Mushroom Rotron
243241	Minor Red Mushroom Rotron
243242	Minor Red Mushroom Rotron
243243	Minor Red Mushroom Rotron
243244	Strange Scaled Slink
243245	Strange Scaled Slink
243246	Strange Scaled Slink
243247	Strange Scaled Slink
243248	Raging Scaled Slink
243249	Raging Scaled Slink
243250	Raging Scaled Slink
243251	Raging Scaled Slink
243252	Crafty Scaled Slink
243253	Crafty Scaled Slink
243254	Crafty Scaled Slink
243255	Crafty Scaled Slink
243256	Tough Scaled Slink
243257	Tough Scaled Slink
243258	Tough Scaled Slink
243259	Tough Scaled Slink
243260	Minor Scaled Slink
243261	Minor Scaled Slink
243262	Minor Scaled Slink
243263	Minor Scaled Slink
243264	Green Skyray
243265	Green Skyray
243266	Temple Airon
243267	Temple Airon
243268	Temple Airon
243269	Canyon Oriculis
243270	Canyon Oriculis
243271	Canyon Oriculis
243272	Crystal Starturtle
243273	Crystal Starturtle
243274	Crystal Starturtle
243275	Crystal Starturtle
243276	Crystal Starturtle
243277	Crystal Starturtle
243278	Ruins Mugolem
243279	Ruins Mugolem
243280	Ruins Mugolem
243281	Blood Dionae
243282	Blood Dionae
243283	Blood Dionae
243284	Green-Scaled Skyray
243285	Green-Scaled Skyray
243286	Leader of the Hill Pluma
243287	Leader of the Large-beak Crestlich
243288	Leader of the Forest Ampha
243289	Leader of the Coloured Scale Dracos
243290	Leader of the Temple Airons
243291	Leader of the Hill Spirits
243292	Leader of the Twilight Oculis
243293	Leader of the Hill Maeki
243294	Leader of the Winged Drakes
243295	Leader of the Canyon Dionae
243296	Leader of the Tree Spirits
243297	Queen of the Fissure Arachnas
243298	Leader of the Canyon Oriculis
243299	Leader of the Canyon Snuffler
243300	Leader of the Canyon Ksellids
243301	Leader of the Rock Monitors
243302	Leader of the Verad Scolopen
243303	Leader of the Canyon Dionae
243304	Leader of the Canyon Tog
243305	Leader of the Light Oculis
243306	Leader of the Highland Spirits
243307	Leader of the Highland Worgs
243308	Leader of the Highland Lakure
243309	Leader of the Highland Oculis
243310	Queen of the Forest Arachnas
243311	Leader of the Forest Oculis
243312	Leader of the Aether Keratos
243313	Leader of the Star Spirits
243314	Leader of the Ruin Ettins
243315	Leader of the Feather Forest Worgs
243316	Leader of the Moon Spirits
243317	Leader of the Ruins Mugolems
243318	Leader of the Sea Laupedes
243319	Leader of the Sea Skyrays
243320	Leader of the Aether Komad
243321	Leader of the Sea Leowasps
243322	Leader of the Blood Dionaes
243323	Leader of the Tentacle Basilisks
243324	Zenzen Chieftain
243325	Leader of the Peacock Crestliches
243326	Leader of the Mountain Oculis
243327	Leader of the Spikefeather Worgs
243328	Leader of the Bluna Crestliches
243329	Leader of the Bush Oculis
243330	Leader of the Forest Nutra
243331	Queen of the Forest Pori
243332	Leader of the Blood Oculis
243333	Leader of the Forest Ksellikis
243334	Leader of the Earth Spirits
243335	Leader of the Jungle Kurin
243336	Leader of the Stone Monitors
243337	Leader of the Sky Scale Drakes
243338	Leader of the Earth Spirits
243339	Striped Deotra
243340	Leader of the Coastal Malodors
243341	Martur Gudson
243342	Leader of the Violet Sylphen
243343	Leader of the Swamp Mamuts
243344	Leader of the Blue Airons
243345	Leader of the Swamp Fladias
243346	Leader of the Dragon Oculis
243347	Queen of the Tree Pori
243348	Leader of the Jaw Monitors
243349	Leader of the Black Tree Spirits
243350	Leader of the Arbor Mudthorns
243351	Leader of the Thorn Worgs
243352	Leader of the Red Oculis
243353	Leader of the White Noyolf
243354	Leader of the Spiritfall Forest Snufflers
243355	Leader of the Gold Branch Rotrons
243356	Leader of the Green Ghosts
243357	Leader of the Red Leaf Oculis
243358	Leader of the Grove Kurins
243359	Leader of the Thorn Perials
243360	Leader of the Red Feather Dracos
243361	Leader of the Red Mushroom Rotrons
243362	Leader of the Redback Scolopen
243363	Leader of the Deep Green Ettin
243364	Leader of the Meadow Spirits
243365	Leader of the Highland Snufflers
243366	Queen of the Thorn Goliants
243367	Leader of the Tree Spirits
243368	Leader of the Highland Mosbears
243369	Leader of the Lotus Oculis
243370	Leader of the Meadow Kurins
243371	Leader of the Karaf Scolopen
243372	Leader of the Red Bloom Oculis
243373	Leader of the Rock Maeki
243374	Leader of the Mountain Oculis
243375	Queen of the Rage Goliants
243376	Leader of the Canyon Sparkle
243377	Leader of the Mushroom Gorge Ksellids
243378	Leader of the Mushroom Gorge Perials
243379	Leader of the Red Storm Vargos
243380	Fanatic
243381	Fanatic
243382	Fanatic
243383	Fanatic
243384	Fanatic
243385	Fanatic
243386	Gargos Guardian
243387	Gargos Guardian
243388	Gargos Guardian
243389	Gargos Torturer
243390	Gargos Torturer
243391	Gargos Torturer
243392	Storm Virago
243393	Elite Archon Legionary
243394	Archon Legionary
243395	Elite Guardian Legionary
243396	Guardian Legionary
243397	Elyos Air Defence Artillery
243398	Elyos Repeater Cannon
243399	Strange Red Feather Warrior
243400	Strange Red Feather Warrior
243401	Strange Red Feather Warrior
243402	Strange Red Feather Warrior
243403	Raging Red Feather Warrior
243404	Raging Red Feather Warrior
243405	Raging Red Feather Warrior
243406	Raging Red Feather Warrior
243407	Crafty Red Feather Warrior
243408	Crafty Red Feather Warrior
243409	Crafty Red Feather Warrior
243410	Crafty Red Feather Warrior
243411	Tough Red Feather Warrior
243412	Tough Red Feather Warrior
243413	Tough Red Feather Warrior
243414	Tough Red Feather Warrior
243415	Minor Red Feather Warrior
243416	Minor Red Feather Warrior
243417	Minor Red Feather Warrior
243418	Minor Red Feather Warrior
243419	Strange Red Feather Assassin
243420	Strange Red Feather Assassin
243421	Strange Red Feather Assassin
243422	Strange Red Feather Assassin
243423	Raging Red Feather Assassin
243424	Raging Red Feather Assassin
243425	Raging Red Feather Assassin
243426	Raging Red Feather Assassin
243427	Crafty Red Feather Assassin
243428	Crafty Red Feather Assassin
243429	Crafty Red Feather Assassin
243430	Crafty Red Feather Assassin
243431	Tough Red Feather Assassin
243432	Tough Red Feather Assassin
243433	Tough Red Feather Assassin
243434	Tough Red Feather Assassin
243435	Minor Red Feather Assassin
243436	Minor Red Feather Assassin
243437	Minor Red Feather Assassin
243438	Minor Red Feather Assassin
243439	Strange Red Feather Sorcerer
243440	Strange Red Feather Sorcerer
243441	Strange Red Feather Sorcerer
243442	Strange Red Feather Sorcerer
243443	Raging Red Feather Sorcerer
243444	Raging Red Feather Sorcerer
243445	Raging Red Feather Sorcerer
243446	Raging Red Feather Sorcerer
243447	Crafty Red Feather Sorcerer
243448	Crafty Red Feather Sorcerer
243449	Crafty Red Feather Sorcerer
243450	Crafty Red Feather Sorcerer
243451	Tough Red Feather Sorcerer
243452	Tough Red Feather Sorcerer
243453	Tough Red Feather Sorcerer
243454	Tough Red Feather Sorcerer
243455	Minor Red Feather Sorcerer
243456	Minor Red Feather Sorcerer
243457	Minor Red Feather Sorcerer
243458	Minor Red Feather Sorcerer
243459	Strange Red Feather Priest
243460	Strange Red Feather Priest
243461	Strange Red Feather Priest
243462	Strange Red Feather Priest
243463	Raging Red Feather Priest
243464	Raging Red Feather Priest
243465	Raging Red Feather Priest
243466	Raging Red Feather Priest
243467	Crafty Red Feather Priest
243468	Crafty Red Feather Priest
243469	Crafty Red Feather Priest
243470	Crafty Red Feather Priest
243471	Tough Red Feather Priest
243472	Tough Red Feather Priest
243473	Tough Red Feather Priest
243474	Tough Red Feather Priest
243475	Minor Red Feather Priest
243476	Minor Red Feather Priest
243477	Minor Red Feather Priest
243478	Minor Red Feather Priest
243479	Strange Red Feather Warrior
243480	Strange Red Feather Warrior
243481	Strange Red Feather Warrior
243482	Strange Red Feather Warrior
243483	Raging Red Feather Warrior
243484	Raging Red Feather Warrior
243485	Raging Red Feather Warrior
243486	Raging Red Feather Warrior
243487	Crafty Red Feather Warrior
243488	Crafty Red Feather Warrior
243489	Crafty Red Feather Warrior
243490	Crafty Red Feather Warrior
243491	Tough Red Feather Warrior
243492	Tough Red Feather Warrior
243493	Tough Red Feather Warrior
243494	Tough Red Feather Warrior
243495	Minor Red Feather Warrior
243496	Minor Red Feather Warrior
243497	Minor Red Feather Warrior
243498	Minor Red Feather Warrior
243499	Strange Red Feather Assassin
243500	Strange Red Feather Assassin
243501	Strange Red Feather Assassin
243502	Strange Red Feather Assassin
243503	Raging Red Feather Assassin
243504	Raging Red Feather Assassin
243505	Raging Red Feather Assassin
243506	Raging Red Feather Assassin
243507	Crafty Red Feather Assassin
243508	Crafty Red Feather Assassin
243509	Crafty Red Feather Assassin
243510	Crafty Red Feather Assassin
243511	Tough Red Feather Assassin
243512	Tough Red Feather Assassin
243513	Tough Red Feather Assassin
243514	Tough Red Feather Assassin
243515	Minor Red Feather Assassin
243516	Minor Red Feather Assassin
243517	Minor Red Feather Assassin
243518	Minor Red Feather Assassin
243519	Strange Red Feather Sorcerer
243520	Strange Red Feather Sorcerer
243521	Strange Red Feather Sorcerer
243522	Strange Red Feather Sorcerer
243523	Raging Red Feather Sorcerer
243524	Raging Red Feather Sorcerer
243525	Raging Red Feather Sorcerer
243526	Raging Red Feather Sorcerer
243527	Crafty Red Feather Sorcerer
243528	Crafty Red Feather Sorcerer
243529	Crafty Red Feather Sorcerer
243530	Crafty Red Feather Sorcerer
243531	Tough Red Feather Sorcerer
243532	Tough Red Feather Sorcerer
243533	Tough Red Feather Sorcerer
243534	Tough Red Feather Sorcerer
243535	Minor Red Feather Sorcerer
243536	Minor Red Feather Sorcerer
243537	Minor Red Feather Sorcerer
243538	Minor Red Feather Sorcerer
243539	Strange Red Feather Priest
243540	Strange Red Feather Priest
243541	Strange Red Feather Priest
243542	Strange Red Feather Priest
243543	Raging Red Feather Priest
243544	Raging Red Feather Priest
243545	Raging Red Feather Priest
243546	Raging Red Feather Priest
243547	Crafty Red Feather Priest
243548	Crafty Red Feather Priest
243549	Crafty Red Feather Priest
243550	Crafty Red Feather Priest
243551	Tough Red Feather Priest
243552	Tough Red Feather Priest
243553	Tough Red Feather Priest
243554	Tough Red Feather Priest
243555	Minor Red Feather Priest
243556	Minor Red Feather Priest
243557	Minor Red Feather Priest
243558	Minor Red Feather Priest
243559	Strange Calyda
243560	Strange Calyda
243561	Strange Calyda
243562	Strange Calyda
243563	Raging Calyda Warrior
243564	Raging Calyda Warrior
243565	Raging Calyda Warrior
243566	Raging Calyda Warrior
243567	Crafty Calyda Warrior
243568	Crafty Calyda Warrior
243569	Crafty Calyda Warrior
243570	Crafty Calyda Warrior
243571	Tough Calyda Warrior
243572	Tough Calyda Warrior
243573	Tough Calyda Warrior
243574	Tough Calyda Warrior
243575	Minor Calyda Warrior
243576	Minor Calyda Warrior
243577	Minor Calyda Warrior
243578	Minor Calyda Warrior
243579	Strange Calyda Assassin
243580	Strange Calyda Assassin
243581	Strange Calyda Assassin
243582	Strange Calyda Assassin
243583	Raging Calyda Assassin
243584	Raging Calyda Assassin
243585	Raging Calyda Assassin
243586	Raging Calyda Assassin
243587	Crafty Calyda Assassin
243588	Crafty Calyda Assassin
243589	Crafty Calyda Assassin
243590	Crafty Calyda Assassin
243591	Tough Calyda Assassin
243592	Tough Calyda Assassin
243593	Tough Calyda Assassin
243594	Tough Calyda Assassin
243595	Minor Calyda Assassin
243596	Minor Calyda Assassin
243597	Minor Calyda Assassin
243598	Minor Calyda Assassin
243599	Strange Calyda Sorcerer
243600	Strange Calyda Sorcerer
243601	Strange Calyda Sorcerer
243602	Strange Calyda Sorcerer
243603	Raging Calyda Sorcerer
243604	Raging Calyda Sorcerer
243605	Raging Calyda Sorcerer
243606	Raging Calyda Sorcerer
243607	Crafty Calyda Sorcerer
243608	Crafty Calyda Sorcerer
243609	Crafty Calyda Sorcerer
243610	Crafty Calyda Sorcerer
243611	Tough Calyda Sorcerer
243612	Tough Calyda Sorcerer
243613	Tough Calyda Sorcerer
243614	Tough Calyda Sorcerer
243615	Minor Calyda Sorcerer
243616	Minor Calyda Sorcerer
243617	Minor Calyda Sorcerer
243618	Minor Calyda Sorcerer
243619	Strange Calyda Priest
243620	Strange Calyda Priest
243621	Strange Calyda Priest
243622	Strange Calyda Priest
243623	Raging Calyda Priest
243624	Raging Calyda Priest
243625	Raging Calyda Priest
243626	Raging Calyda Priest
243627	Crafty Calyda Priest
243628	Crafty Calyda Priest
243629	Crafty Calyda Priest
243630	Crafty Calyda Priest
243631	Tough Calyda Priest
243632	Tough Calyda Priest
243633	Tough Calyda Priest
243634	Tough Calyda Priest
243635	Minor Calyda Priest
243636	Minor Calyda Priest
243637	Minor Calyda Priest
243638	Minor Calyda Priest
243639	Daeva Test Subject
243640	Daeva Test Subject
243641	Infected Undead
243642	Reian Test Subject
243643	Reian Test Subject
243644	Confused Priest
243645	Infected Worg
243646	Spore Gringol
243647	Infected Krall Elite Soldier
243648	MAD-99S
243649	Training Dummy
243650	Training Dummy
243651	Guardians Cadet
243652	Guardians Cadet
243653	Training Dummy
243654	Training Dummy
243655	Archon Cadet
243656	Archon Cadet
243657	Mechanerk's Soldier
243658	Mechanerk's Gunner
243659	Voltrunerk
243660	Oil Cask
243661	Blue Explosive
243662	Yellow Explosive
243663	Mechanerk's Creature
243664	Mechanerk
243665	MuMu Rake Gatherer
243666	Black Claw Scratcher
243667	Mutated Drakan Fighter
243668	Casus Manor Guard
243669	Casus Manor Maidservant
243670	Casus Manor Maid
243671	Casus Manor Butler
243672	Casus Manor Noble
243673	Pale Carmina
243674	Corrupt Casus
243675	Red Sand Brax
243676	Red Sand Tog
243677	Black Abyss Bloodwing
243678	Volcanic Cyclops
243679	Volcanic Tuner Granvolkan 
243680	Ruins Needletooth 
243681	Casus Manor Chief Maid
243682	Adjutant Anuhart
243683	Brigade General Tahabata
243684	Artefact Guardian Kroban
243685	Balaur Aether Cannon
243686	Balaur Aether Cannon
243687	Balaur Aether Cannon
243688	Balaur Aether Cannon
243689	Training Dummy
243690	Training Dummy
243691	Training Dummy
243692	Training Dummy
243693	Training Dummy
243694	Training Dummy
243695	Training Dummy
243696	Training Dummy
243697	None
243698	None
243699	None
243700	None
243701	Explosive Device
243702	Controllable Aether Cannon
243703	Controllable Aether Cannon
243704	Controllable Aether Cannon
243705	Mechanerk's Administrator
243706	Mechanerk's Defence Tower
243707	Shugo Minion
243708	Shugo Minion
243709	Strange Mumuki Ruffian
243710	Strange Mumuki Ruffian
243711	Strange Mumuki Ruffian
243712	Strange Mumuki Ruffian
243713	Raging Mumuki Ruffian
243714	Raging Mumuki Ruffian
243715	Raging Mumuki Ruffian
243716	Raging Mumuki Ruffian
243717	Crafty Mumuki Ruffian
243718	Crafty Mumuki Ruffian
243719	Crafty Mumuki Ruffian
243720	Crafty Mumuki Ruffian
243721	Tough Mumuki Ruffian
243722	Tough Mumuki Ruffian
243723	Tough Mumuki Ruffian
243724	Tough Mumuki Ruffian
243725	Minor Mumuki Ruffian
243726	Minor Mumuki Ruffian
243727	Minor Mumuki Ruffian
243728	Minor Mumuki Ruffian
243729	Strange Mumuki Labourer
243730	Strange Mumuki Labourer
243731	Strange Mumuki Labourer
243732	Strange Mumuki Labourer
243733	Raging Mumuki Labourer
243734	Raging Mumuki Labourer
243735	Raging Mumuki Labourer
243736	Raging Mumuki Labourer
243737	Crafty Mumuki Labourer
243738	Crafty Mumuki Labourer
243739	Crafty Mumuki Labourer
243740	Crafty Mumuki Labourer
243741	Tough Mumuki Labourer
243742	Tough Mumuki Labourer
243743	Tough Mumuki Labourer
243744	Tough Mumuki Labourer
243745	Minor Mumuki Labourer
243746	Minor Mumuki Labourer
243747	Minor Mumuki Labourer
243748	Minor Mumuki Labourer
243749	Moss Kurin
243750	Moss Kurin
243751	Moss Kurin
243752	Poisonthorn Oculis
243753	Poisonthorn Oculis
243754	Poisonthorn Oculis
243755	Wily Maeki
243756	Wily Maeki
243757	Wily Maeki
243758	Strange Blackmane Guardian
243759	Strange Blackmane Guardian
243760	Raging Blackmane Guardian
243761	Crafty Blackmane Guardian
243762	Tough Blackmane Guardian
243763	Minor Blackmane Guardian
243764	Leader of the Moss Kurin
243765	Leader of the Poisontip Scolopen
243766	Leader of the Wily Maeki
243767	Leader of the Bluna Crestliches
243768	Leader of the Bush Oculis
243769	Leader of the Black Tail Worgs
243770	Slayer of the 59th Unit
243771	Search Officer of the 59th Unit
243772	High Mage of 59th Unit
243773	Healer of the 59th Unit
243774	Fighter of the 59th Unit
243775	Battle Mage of the 59th Unit
243776	Assassin of the 59th Unit
243777	Scout of the 59th Unit
243778	Legate of the 59th Unit
243779	Special Assassin of the 59th Unit
243780	Slayer of the 59th Unit
243781	Search Officer of the 59th Unit
243782	High Mage of 59th Unit
243783	Healer of the 59th Unit
243784	Fighter of the 59th Unit
243785	Battle Mage of the 59th Unit
243786	Assassin of the 59th Unit
243787	Scout of the 59th Unit
243788	Legate of the 59th Unit
243789	Special Assassin of the 59th Unit
243790	Adjutant Anuhart
243791	Brigade General Tahabata
243792	Warrior of the Transport Unit
243793	Assassins of the Transport Unit
243794	Patrol of the Transport Unit
243795	Drakan Mage of the Transport Unit
243796	Healer of the Transport Unit
243797	Legate of the Transport Unit
243798	Scout of the Transport Unit
243799	Mage of the Transport Unit
243800	Medic of the Transport Unit
243801	Bloodmaster of the Transport Unit
243802	Elite Scout of the Transport Unit
243803	High Mage of the Transport Unit
243804	Supreme Healer of the Transport Unit
243805	Drakan Guardian of the Transport Unit
243806	Drakan Guardian of the Transport Unit
243807	Supervisor Gayaba
243808	Chief Navigator Gayatri
243809	Assistant Goya
243810	NCO Darma
243811	Captain Magus
243812	Captain Raga
243813	Captain Litu
243814	Shipmate Mursilis
243815	First Mate Angira
243816	Captain Ashunatal
243817	Menehune
243818	Raima
243819	Quartermaster Baruk
243820	Second Quartermaster Aketon
243821	Gatekeeper Menes
243822	Bagitara
243823	Assistant Renuka
243824	Strange Mumuki Guardian
243825	Strange Mumuki Guardian
243826	Strange Mumuki Guardian
243827	Strange Mumuki Guardian
243828	Raging Mumuki Guardian
243829	Raging Mumuki Guardian
243830	Raging Mumuki Guardian
243831	Raging Mumuki Guardian
243832	Crafty Mumuki Guardian
243833	Crafty Mumuki Guardian
243834	Crafty Mumuki Guardian
243835	Crafty Mumuki Guardian
243836	Tough Mumuki Guardian
243837	Tough Mumuki Guardian
243838	Tough Mumuki Guardian
243839	Tough Mumuki Guardian
243840	Minor Mumuki Guardian
243841	Minor Mumuki Guardian
243842	Minor Mumuki Guardian
243843	Minor Mumuki Guardian
243844	Poisontip Scolopen
243845	Poisontip Scolopen
243846	Poisontip Scolopen
243847	Lookout Post Monitoring Device
243848	Lookout Post Monitoring Device
243849	Lookout Post Monitoring Device
243850	Healer of the 59th Unit
243851	Magical Balaur Relic
243852	Auditor Agwen
243853	Mechanerk's Soldier
243854	Elite Blackmane Fighter
243855	Elite Blackmane Assassin
243856	Elite Blackmane Soldier
243857	Elite Blackmane Mage
243858	Elite Calyda Warrior
243859	Elite Calyda Assassin
243860	Elite Calyda Sorcerer
243861	Elite Calyda Priest
243862	Elite Red Feather Warrior
243863	Elite Red Feather Assassin
243864	Elite Red Feather Sorcerer
243865	Elite Red Feather Priest
243866	Elite Tarha Fighter
243867	Elite Tarha Mage
243868	Elite Tarha Assassin
243869	Elite Tarha Soldier
243870	None
243871	Adjutant Anuhart
243952	Adjutant Anuhart
243953	Captain Ashunatal
243954	Ashunatal's Controls
243955	Ashunatal's Controls
243956	Explosion Shadows
243957	Foul Shadows
243958	Disruption Shadows
243959	Disruption Shadows
243960	None
243961	Hell Flame Storm
243962	Hillock Abex
243963	Hillock Manduri
243964	Aggressive Hillock Manduri
243965	Rancid Stinking Clodworm
243966	Rotten Mudthorn
243967	Rancid Slime
243968	Remirinerk
243969	Bomirinerk
243970	Daeva Test Subject
243971	Daeva Test Subject
243972	Daeva Test Subject
243973	Daeva Test Subject
243974	Daeva Test Subject
243975	Infected Undead
243976	Infected Undead
243977	Infected Undead Musclehead
243978	Mechanerk's Soldier
243979	Blue Explosive
243980	Yellow Explosive
243981	Shugo Minion
243982	Shugo Minion
243983	Gold Silmak
243984	Gold Silmak
243985	Gold Silmak
243986	Gold Silmak
243987	Gold Silmak
243988	Gold Silmak
243989	Gold Silmak
243990	Gold Silmak
243991	Gold Silmak
243992	Gold Silmak
243993	Mechanerk's Cannon
243994	Modified Cannon
243995	Raging Mumuki Ruffian
243996	Raging Mumuki Ruffian
243997	Crafty Mumuki Ruffian
243998	Crafty Mumuki Ruffian
243999	Tough Mumuki Ruffian
244000	Tough Mumuki Ruffian
244001	Minor Mumuki Ruffian
244002	Minor Mumuki Ruffian
244003	Raging Mumuki Labourer
244004	Raging Mumuki Labourer
244005	Crafty Mumuki Labourer
244006	Crafty Mumuki Labourer
244007	Tough Mumuki Labourer
244008	Tough Mumuki Labourer
244009	Minor Mumuki Labourer
244010	Minor Mumuki Labourer
244011	Raging Mumuki Guardian
244012	Raging Mumuki Guardian
244013	Crafty Mumuki Guardian
244014	Crafty Mumuki Guardian
244015	Tough Mumuki Guardian
244016	Tough Mumuki Guardian
244017	Minor Mumuki Guardian
244018	Minor Mumuki Guardian
244019	Raging Blackmane Guardian
244020	Crafty Blackmane Guardian
244021	Tough Blackmane Guardian
244022	Minor Blackmane Guardian
244023	Mechanerk's Soldier
244024	Mechanerk's Soldier
244025	Mechanerk's Soldier
244026	Mechanerk's Gunner
244027	Machine Soldier
244028	Mechanerk's Cannoneer
244029	Hell Flame Storm
244030	Rising Flames 
244031	Brigade General Tahabata
244032	Concentrated Bombardment
244033	Mechanerk's Soldier
244034	Mechanerk's Soldier
244035	Machine Soldier
244036	Mechanerk's Soldier
244038	Mutated Dimension Creature
244039	Mutated Dimension Creature
244040	Mutated Dimension Creature
244041	Mutated Dimension Creature
244042	Mutated Dimension Creature
244043	Invading Fighter
244044	Invading Scout
244045	Kobold Henchman
244046	Tame Mosbear
244047	Invading Sniper
244048	Haruki
244049	Invading Veteran Soldier
244050	Invading Veteran Soldier
244051	Invading Warrior
244052	Invading Warrior
244053	Jonshunerk's Explosives
244054	Mirez
244055	Renegade Shugo
244056	Renegade Shugo
244057	Supply Box
244058	Indiana Jonshunerk's Supply Box
244059	Jonshunerk's Supply Box
244060	Jonshunerk's Supply Box
244061	Commander Grodi
244062	Jabaraki
244063	Invading Gunner
244064	Invading Assassins
244065	Invading Elite Warrior
244066	Invading Fighter
244067	Invading Scout
244068	Jabaraki
244069	Jabaraki
244070	Jabaraki
244071	Gold Porgus
244072	Invading Fighter
244073	Invading Scout
244074	Invading Bodyguard
244075	Lupasha
244076	Bendy
244077	Jodika
244078	Gold Porgus
244079	Gold Porgus
244080	Supply Box
244081	Indiana Jonshunerk's Supply Box
244082	Jonshunerk's Supply Box
244083	Invading Sniper
244084	Cinder Spirit
244085	Cinder Spirit
244086	Kalgolem
244087	Strong Kalgolem
244088	Vindictive Obscura
244089	Vindictive Obscura
244090	v51_Karytide D_65_Ae
244091	Cinder Spirit
244092	Cinder Spirit
244093	Vindictive Obscura
244094	Special Molgat Blue Crystal
244095	Strong Silver Blade Rotan
244096	Strong Tough Sipus
244097	Temple Guardian
244098	Raging Madame Anger
244099	Raging Kaliga
244100	Raging Kromede
244101	Goldhaze Spirit
244102	Storm Plateau Chimerian
244103	Raging Storm Plateau Chimerian
244104	Crafty Storm Plateau Chimerian
244105	Tough Storm Plateau Chimerian
244106	Lesser Storm Plateau Chimerian
244107	Scout of Darkness
244108	NCO Turch
244109	Bartal's Bondsman
244110	Daseo
244111	Warrior of Darkness
244112	Battle Mage of Darkness
244113	Helnjor
244114	Mumuki Miner
244115	Mumuki Foreman
244116	Kuntara
244117	Goldgleam Spirit
244118	Plateau Chimerian
244119	Raging Plateau Chimerian
244120	Crafty Plateau Chimerian
244121	Tough Plateau Chimerian
244122	Lesser Plateau Chimerian
244123	Scout of Light
244124	NCO Ramones
244125	Sphiro's Scion
244126	Peyuka
244127	Warrior of Light
244128	Battle Mage of Light
244129	Yunius
244130	Zenzen Miner
244131	Zenzen Foreman
244132	Tontata
244133	Melee Golem
244134	Ranged Golem
244135	Melee Golem
244136	Ranged Golem
244137	None
244138	None
244139	None
244140	None
244141	None
244142	None
244143	Warrior of the 59th Unit
244144	Adjutant Anuhart
244145	None
244146	None
244147	Mechanerk
244148	Daeva Test Subject
244149	Daeva Test Subject
244150	Infected Undead
244151	Shock Aether
244152	Aether Explosion 
244435	Potions Chest
244436	Adjutant Anuhart
244437	None
244438	Daeva Test Subject
244439	Daeva Test Subject
244440	Infected Undead
244441	Reian Test Subject
244442	Reian Test Subject
244443	Confused Priest
244444	Infected Worg
244445	Daeva Test Subject
244446	Daeva Test Subject
244447	Daeva Test Subject
244448	Daeva Test Subject
244449	Daeva Test Subject
244450	Infected Undead
244451	Infected Undead
244452	Infected Undead Musclehead
244453	None
244454	Minion of Oblivion
244455	Minion of Oblivion
244456	Minion of Oblivion
244457	Minion of Oblivion
244458	Oris Legion Fighter
244459	Oris Legion Ambusher
244460	Elite Oris Legion Battlemage
244461	Oris Legion Medic
244462	Bakarma Legion Fighter
244463	Bakarma Legion Ambusher
244464	Bakarma Legion Battlemage
244465	Bakarma Legion Medic
244466	Indratu Legion Fighter
244467	Indratu Legion Ambusher
244468	Indratu Legion Battlemage
244469	Indratu Legion Medic
244470	Elite Oris Legion Fighter
244471	Elite Oris Legion Ambusher
244472	Elite Oris Legion Battlemage
244473	Elite Oris Legion Medic
244474	Elite Bakarma Legion Fighter
244475	Elite Bakarma Legion Ambusher
244476	Elite Bakarma Legion Battlemage
244477	Elite Bakarma Legion Medic
244478	Elite Indratu Legion Fighter
244479	Elite Indratu Legion Ambusher
244480	Elite Indratu Legion Battlemage
244481	Elite Indratu Legion Medic
244482	Elite Baranath Legion Raider Boss
244483	Elite Baranath Legion Raider Boss
244484	Elite Baranath Legion Raider Boss
244485	Protector of Atreia
244486	Protector of Atreia
244487	Protector of Atreia
244488	Protector of Atreia
244489	Commander Gegares
244490	Shadow of Oblivion
244491	Shadow of Oblivion
244492	Shadow of Oblivion
244493	Shadow of Oblivion
244494	Shadow of Oblivion
244495	Minion of Oblivion
244496	Minion of Oblivion
244497	Minion of Oblivion
244498	Minion of Oblivion
244499	Oris Legion Fighter
244500	Oris Legion Ambusher
244501	Elite Oris Legion Battlemage
244502	Oris Legion Medic
244503	Bakarma Legion Fighter
244504	Bakarma Legion Ambusher
244505	Bakarma Legion Battlemage
244506	Bakarma Legion Medic
244507	Indratu Legion Fighter
244508	Indratu Legion Ambusher
244509	Indratu Legion Battlemage
244510	Indratu Legion Medic
244511	Elite Oris Legion Fighter
244512	Elite Oris Legion Ambusher
244513	Elite Oris Legion Battlemage
244514	Elite Oris Legion Medic
244515	Elite Bakarma Legion Fighter
244516	Elite Bakarma Legion Ambusher
244517	Elite Bakarma Legion Battlemage
244518	Elite Bakarma Legion Medic
244519	Elite Indratu Legion Fighter
244520	Elite Indratu Legion Ambusher
244521	Elite Indratu Legion Battlemage
244522	Elite Indratu Legion Medic
244523	Elite Baranath Legion Raider Boss
244524	Elite Baranath Legion Raider Boss
244525	Elite Baranath Legion Raider Boss
244526	Protector of Atreia
244527	Protector of Atreia
244528	Protector of Atreia
244529	Protector of Atreia
244530	Commander Gegares
244531	Shadow of Oblivion
244532	Shadow of Oblivion
244533	Shadow of Oblivion
244534	Shadow of Oblivion
244535	Shadow of Oblivion
244536	Minion of Oblivion
244537	Minion of Oblivion
244538	Minion of Oblivion
244539	Minion of Oblivion
244540	Oris Legion Fighter
244541	Oris Legion Ambusher
244542	Elite Oris Legion Battlemage
244543	Oris Legion Medic
244544	Bakarma Legion Fighter
244545	Bakarma Legion Ambusher
244546	Bakarma Legion Battlemage
244547	Bakarma Legion Medic
244548	Indratu Legion Fighter
244549	Indratu Legion Ambusher
244550	Indratu Legion Battlemage
244551	Indratu Legion Medic
244552	Elite Oris Legion Fighter
244553	Elite Oris Legion Ambusher
244554	Elite Oris Legion Battlemage
244555	Elite Oris Legion Medic
244556	Elite Bakarma Legion Fighter
244557	Elite Bakarma Legion Ambusher
244558	Elite Bakarma Legion Battlemage
244559	Elite Bakarma Legion Medic
244560	Elite Indratu Legion Fighter
244561	Elite Indratu Legion Ambusher
244562	Elite Indratu Legion Battlemage
244563	Elite Indratu Legion Medic
244564	Elite Baranath Legion Raider Boss
244565	Elite Baranath Legion Raider Boss
244566	Elite Baranath Legion Raider Boss
244567	Protector of Atreia
244568	Protector of Atreia
244569	Protector of Atreia
244570	Protector of Atreia
244571	Commander Gegares
244572	Shadow of Oblivion
244573	Shadow of Oblivion
244574	Shadow of Oblivion
244575	Shadow of Oblivion
244576	Shadow of Oblivion
244577	Minion of Oblivion
244578	Minion of Oblivion
244579	Minion of Oblivion
244580	Minion of Oblivion
244581	Oris Legion Fighter
244582	Oris Legion Ambusher
244583	Elite Oris Legion Battlemage
244584	Oris Legion Medic
244585	Bakarma Legion Fighter
244586	Bakarma Legion Ambusher
244587	Bakarma Legion Battlemage
244588	Bakarma Legion Medic
244589	Indratu Legion Fighter
244590	Indratu Legion Ambusher
244591	Indratu Legion Battlemage
244592	Indratu Legion Medic
244593	Elite Oris Legion Fighter
244594	Elite Oris Legion Ambusher
244595	Elite Oris Legion Battlemage
244596	Elite Oris Legion Medic
244597	Elite Bakarma Legion Fighter
244598	Elite Bakarma Legion Ambusher
244599	Elite Bakarma Legion Battlemage
244600	Elite Bakarma Legion Medic
244601	Elite Indratu Legion Fighter
244602	Elite Indratu Legion Ambusher
244603	Elite Indratu Legion Battlemage
244604	Elite Indratu Legion Medic
244605	Elite Baranath Legion Raider Boss
244606	Elite Baranath Legion Raider Boss
244607	Elite Baranath Legion Raider Boss
244608	Protector of Atreia
244609	Protector of Atreia
244610	Protector of Atreia
244611	Protector of Atreia
244612	Commander Gegares
244613	Shadow of Oblivion
244614	Shadow of Oblivion
244615	Shadow of Oblivion
244616	Shadow of Oblivion
244617	Shadow of Oblivion
244618	Minion of Oblivion
244619	Minion of Oblivion
244620	Minion of Oblivion
244621	Minion of Oblivion
244622	Oris Legion Fighter
244623	Oris Legion Ambusher
244624	Elite Oris Legion Battlemage
244625	Oris Legion Medic
244626	Bakarma Legion Fighter
244627	Bakarma Legion Ambusher
244628	Bakarma Legion Battlemage
244629	Bakarma Legion Medic
244630	Indratu Legion Fighter
244631	Indratu Legion Ambusher
244632	Indratu Legion Battlemage
244633	Indratu Legion Medic
244634	Elite Oris Legion Fighter
244635	Elite Oris Legion Ambusher
244636	Elite Oris Legion Battlemage
244637	Elite Oris Legion Medic
244638	Elite Bakarma Legion Fighter
244639	Elite Bakarma Legion Ambusher
244640	Elite Bakarma Legion Battlemage
244641	Elite Bakarma Legion Medic
244642	Elite Indratu Legion Fighter
244643	Elite Indratu Legion Ambusher
244644	Elite Indratu Legion Battlemage
244645	Elite Indratu Legion Medic
244646	Elite Baranath Legion Raider Boss
244647	Elite Baranath Legion Raider Boss
244648	Elite Baranath Legion Raider Boss
244649	Protector of Atreia
244650	Protector of Atreia
244651	Protector of Atreia
244652	Protector of Atreia
244653	Commander Gegares
244654	Shadow of Oblivion
244655	Shadow of Oblivion
244656	Shadow of Oblivion
244657	Shadow of Oblivion
244658	Shadow of Oblivion
244659	Minion of Oblivion
244660	Minion of Oblivion
244661	Minion of Oblivion
244662	Minion of Oblivion
244663	Oris Legion Fighter
244664	Oris Legion Ambusher
244665	Elite Oris Legion Battlemage
244666	Oris Legion Medic
244667	Bakarma Legion Fighter
244668	Bakarma Legion Ambusher
244669	Bakarma Legion Battlemage
244670	Bakarma Legion Medic
244671	Indratu Legion Fighter
244672	Indratu Legion Ambusher
244673	Indratu Legion Battlemage
244674	Indratu Legion Medic
244675	Elite Oris Legion Fighter
244676	Elite Oris Legion Ambusher
244677	Elite Oris Legion Battlemage
244678	Elite Oris Legion Medic
244679	Elite Bakarma Legion Fighter
244680	Elite Bakarma Legion Ambusher
244681	Elite Bakarma Legion Battlemage
244682	Elite Bakarma Legion Medic
244683	Elite Indratu Legion Fighter
244684	Elite Indratu Legion Ambusher
244685	Elite Indratu Legion Battlemage
244686	Elite Indratu Legion Medic
244687	Elite Baranath Legion Raider Boss
244688	Elite Baranath Legion Raider Boss
244689	Elite Baranath Legion Raider Boss
244690	Protector of Atreia
244691	Protector of Atreia
244692	Protector of Atreia
244693	Protector of Atreia
244694	Commander Gegares
244695	Shadow of Oblivion
244696	Shadow of Oblivion
244697	Shadow of Oblivion
244698	Shadow of Oblivion
244699	Shadow of Oblivion
244700	Minion of Oblivion
244701	Minion of Oblivion
244702	Minion of Oblivion
244703	Minion of Oblivion
244704	Oris Legion Fighter
244705	Oris Legion Ambusher
244706	Elite Oris Legion Battlemage
244707	Oris Legion Medic
244708	Bakarma Legion Fighter
244709	Bakarma Legion Ambusher
244710	Bakarma Legion Battlemage
244711	Bakarma Legion Medic
244712	Indratu Legion Fighter
244713	Indratu Legion Ambusher
244714	Indratu Legion Battlemage
244715	Indratu Legion Medic
244716	Elite Oris Legion Fighter
244717	Elite Oris Legion Ambusher
244718	Elite Oris Legion Battlemage
244719	Elite Oris Legion Medic
244720	Elite Bakarma Legion Fighter
244721	Elite Bakarma Legion Ambusher
244722	Elite Bakarma Legion Battlemage
244723	Elite Bakarma Legion Medic
244724	Elite Indratu Legion Fighter
244725	Elite Indratu Legion Ambusher
244726	Elite Indratu Legion Battlemage
244727	Elite Indratu Legion Medic
244728	Elite Baranath Legion Raider Boss
244729	Elite Baranath Legion Raider Boss
244730	Elite Baranath Legion Raider Boss
244731	Protector of Atreia
244732	Protector of Atreia
244733	Protector of Atreia
244734	Protector of Atreia
244735	Commander Gegares
244736	Shadow of Oblivion
244737	Shadow of Oblivion
244738	Shadow of Oblivion
244739	Shadow of Oblivion
244740	Shadow of Oblivion
244741	Minion of Oblivion
244742	Minion of Oblivion
244743	Minion of Oblivion
244744	Minion of Oblivion
244745	Oris Legion Fighter
244746	Oris Legion Ambusher
244747	Elite Oris Legion Battlemage
244748	Oris Legion Medic
244749	Bakarma Legion Fighter
244750	Bakarma Legion Ambusher
244751	Bakarma Legion Battlemage
244752	Bakarma Legion Medic
244753	Indratu Legion Fighter
244754	Indratu Legion Ambusher
244755	Indratu Legion Battlemage
244756	Indratu Legion Medic
244757	Elite Oris Legion Fighter
244758	Elite Oris Legion Ambusher
244759	Elite Oris Legion Battlemage
244760	Elite Oris Legion Medic
244761	Elite Bakarma Legion Fighter
244762	Elite Bakarma Legion Ambusher
244763	Elite Bakarma Legion Battlemage
244764	Elite Bakarma Legion Medic
244765	Elite Indratu Legion Fighter
244766	Elite Indratu Legion Ambusher
244767	Elite Indratu Legion Battlemage
244768	Elite Indratu Legion Medic
244769	Elite Baranath Legion Raider Boss
244770	Elite Baranath Legion Raider Boss
244771	Elite Baranath Legion Raider Boss
244772	Protector of Atreia
244773	Protector of Atreia
244774	Protector of Atreia
244775	Protector of Atreia
244776	Commander Gegares
244777	Shadow of Oblivion
244778	Shadow of Oblivion
244779	Shadow of Oblivion
244780	Shadow of Oblivion
244781	Shadow of Oblivion
244782	Minion of Oblivion
244783	Minion of Oblivion
244784	Minion of Oblivion
244785	Minion of Oblivion
244786	Oris Legion Fighter
244787	Oris Legion Ambusher
244788	Elite Oris Legion Battlemage
244789	Oris Legion Medic
244790	Bakarma Legion Fighter
244791	Bakarma Legion Ambusher
244792	Bakarma Legion Battlemage
244793	Bakarma Legion Medic
244794	Indratu Legion Fighter
244795	Indratu Legion Ambusher
244796	Indratu Legion Battlemage
244797	Indratu Legion Medic
244798	Elite Oris Legion Fighter
244799	Elite Oris Legion Ambusher
244800	Elite Oris Legion Battlemage
244801	Elite Oris Legion Medic
244802	Elite Bakarma Legion Fighter
244803	Elite Bakarma Legion Ambusher
244804	Elite Bakarma Legion Battlemage
244805	Elite Bakarma Legion Medic
244806	Elite Indratu Legion Fighter
244807	Elite Indratu Legion Ambusher
244808	Elite Indratu Legion Battlemage
244809	Elite Indratu Legion Medic
244810	Elite Baranath Legion Raider Boss
244811	Elite Baranath Legion Raider Boss
244812	Elite Baranath Legion Raider Boss
244813	Protector of Atreia
244814	Protector of Atreia
244815	Protector of Atreia
244816	Protector of Atreia
244817	Commander Gegares
244818	Shadow of Oblivion
244819	Shadow of Oblivion
244820	Shadow of Oblivion
244821	Shadow of Oblivion
244822	Shadow of Oblivion
244823	Minion of Oblivion
244824	Minion of Oblivion
244825	Minion of Oblivion
244826	Minion of Oblivion
244827	Oris Legion Fighter
244828	Oris Legion Ambusher
244829	Elite Oris Legion Battlemage
244830	Oris Legion Medic
244831	Bakarma Legion Fighter
244832	Bakarma Legion Ambusher
244833	Bakarma Legion Battlemage
244834	Bakarma Legion Medic
244835	Indratu Legion Fighter
244836	Indratu Legion Ambusher
244837	Indratu Legion Battlemage
244838	Indratu Legion Medic
244839	Elite Oris Legion Fighter
244840	Elite Oris Legion Ambusher
244841	Elite Oris Legion Battlemage
244842	Elite Oris Legion Medic
244843	Elite Bakarma Legion Fighter
244844	Elite Bakarma Legion Ambusher
244845	Elite Bakarma Legion Battlemage
244846	Elite Bakarma Legion Medic
244847	Elite Indratu Legion Fighter
244848	Elite Indratu Legion Ambusher
244849	Elite Indratu Legion Battlemage
244850	Elite Indratu Legion Medic
244851	Elite Baranath Legion Raider Boss
244852	Elite Baranath Legion Raider Boss
244853	Elite Baranath Legion Raider Boss
244854	Protector of Atreia
244855	Protector of Atreia
244856	Protector of Atreia
244857	Protector of Atreia
244858	Commander Gegares
244859	Shadow of Oblivion
244860	Shadow of Oblivion
244861	Shadow of Oblivion
244862	Shadow of Oblivion
244863	Shadow of Oblivion
244864	Convalescent Oris Legion Fighter
244865	Convalescent Oris Legion Ambusher
244866	Convalescent Oris Legion Battlemage
244867	Convalescent Oris Legion Medic
244868	Convalescent Bakarma Legion Fighter
244869	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
244870	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
244871	Convalescent Bakarma Legion Medic
244872	Convalescent Indratu Legion Fighter
244873	Convalescent Indratu Legion Ambusher
244874	Convalescent Indratu Legion Battlemage
244875	Convalescent Indratu Legion Medic
244876	Injured Protector of Atreia
244877	Injured Protector of Atreia
244878	Injured Protector of Atreia
244879	Injured Protector of Atreia
244880	Elite Oris Legion Fighter
244881	Elite Oris Legion Ambusher
244882	Elite Oris Legion Battlemage
244883	Elite Oris Legion Medic
244884	Elite Bakarma Legion Fighter
244885	Elite Bakarma Legion Ambusher
244886	Elite Bakarma Legion Battlemage
244887	Elite Bakarma Legion Medic
244888	Elite Indratu Legion Fighter
244889	Elite Indratu Legion Ambusher
244890	Elite Indratu Legion Battlemage
244891	Elite Indratu Legion Medic
244892	Elite Baranath Legion Raider Boss
244893	Elite Baranath Legion Raider Boss
244894	Elite Baranath Legion Raider Boss
244895	Convalescent Oris Legion Fighter
244896	Convalescent Oris Legion Ambusher
244897	Convalescent Oris Legion Battlemage
244898	Convalescent Oris Legion Medic
244899	Convalescent Bakarma Legion Fighter
244900	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
244901	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
244902	Convalescent Bakarma Legion Medic
244903	Convalescent Indratu Legion Fighter
244904	Convalescent Indratu Legion Ambusher
244905	Convalescent Indratu Legion Battlemage
244906	Convalescent Indratu Legion Medic
244907	Injured Protector of Atreia
244908	Injured Protector of Atreia
244909	Injured Protector of Atreia
244910	Injured Protector of Atreia
244911	Elite Oris Legion Fighter
244912	Elite Oris Legion Ambusher
244913	Elite Oris Legion Battlemage
244914	Elite Oris Legion Medic
244915	Elite Bakarma Legion Fighter
244916	Elite Bakarma Legion Ambusher
244917	Elite Bakarma Legion Battlemage
244918	Elite Bakarma Legion Medic
244919	Elite Indratu Legion Fighter
244920	Elite Indratu Legion Ambusher
244921	Elite Indratu Legion Battlemage
244922	Elite Indratu Legion Medic
244923	Elite Baranath Legion Raider Boss
244924	Elite Baranath Legion Raider Boss
244925	Elite Baranath Legion Raider Boss
244926	Convalescent Oris Legion Fighter
244927	Convalescent Oris Legion Ambusher
244928	Convalescent Oris Legion Battlemage
244929	Convalescent Oris Legion Medic
244930	Convalescent Bakarma Legion Fighter
244931	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
244932	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
244933	Convalescent Bakarma Legion Medic
244934	Convalescent Indratu Legion Fighter
244935	Convalescent Indratu Legion Ambusher
244936	Convalescent Indratu Legion Battlemage
244937	Convalescent Indratu Legion Medic
244938	Injured Protector of Atreia
244939	Injured Protector of Atreia
244940	Injured Protector of Atreia
244941	Injured Protector of Atreia
244942	Elite Oris Legion Fighter
244943	Elite Oris Legion Ambusher
244944	Elite Oris Legion Battlemage
244945	Elite Oris Legion Medic
244946	Elite Bakarma Legion Fighter
244947	Elite Bakarma Legion Ambusher
244948	Elite Bakarma Legion Battlemage
244949	Elite Bakarma Legion Medic
244950	Elite Indratu Legion Fighter
244951	Elite Indratu Legion Ambusher
244952	Elite Indratu Legion Battlemage
244953	Elite Indratu Legion Medic
244954	Elite Baranath Legion Raider Boss
244955	Elite Baranath Legion Raider Boss
244956	Elite Baranath Legion Raider Boss
244957	Convalescent Oris Legion Fighter
244958	Convalescent Oris Legion Ambusher
244959	Convalescent Oris Legion Battlemage
244960	Convalescent Oris Legion Medic
244961	Convalescent Bakarma Legion Fighter
244962	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
244963	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
244964	Convalescent Bakarma Legion Medic
244965	Convalescent Indratu Legion Fighter
244966	Convalescent Indratu Legion Ambusher
244967	Convalescent Indratu Legion Battlemage
244968	Convalescent Indratu Legion Medic
244969	Injured Protector of Atreia
244970	Injured Protector of Atreia
244971	Injured Protector of Atreia
244972	Injured Protector of Atreia
244973	Elite Oris Legion Fighter
244974	Elite Oris Legion Ambusher
244975	Elite Oris Legion Battlemage
244976	Elite Oris Legion Medic
244977	Elite Bakarma Legion Fighter
244978	Elite Bakarma Legion Ambusher
244979	Elite Bakarma Legion Battlemage
244980	Elite Bakarma Legion Medic
244981	Elite Indratu Legion Fighter
244982	Elite Indratu Legion Ambusher
244983	Elite Indratu Legion Battlemage
244984	Elite Indratu Legion Medic
244985	Elite Baranath Legion Raider Boss
244986	Elite Baranath Legion Raider Boss
244987	Elite Baranath Legion Raider Boss
244988	Convalescent Oris Legion Fighter
244989	Convalescent Oris Legion Ambusher
244990	Convalescent Oris Legion Battlemage
244991	Convalescent Oris Legion Medic
244992	Convalescent Bakarma Legion Fighter
244993	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
244994	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
244995	Convalescent Bakarma Legion Medic
244996	Convalescent Indratu Legion Fighter
244997	Convalescent Indratu Legion Ambusher
244998	Convalescent Indratu Legion Battlemage
244999	Convalescent Indratu Legion Medic
245000	Injured Protector of Atreia
245001	Injured Protector of Atreia
245002	Injured Protector of Atreia
245003	Injured Protector of Atreia
245004	Elite Oris Legion Fighter
245005	Elite Oris Legion Ambusher
245006	Elite Oris Legion Battlemage
245007	Elite Oris Legion Medic
245008	Elite Bakarma Legion Fighter
245009	Elite Bakarma Legion Ambusher
245010	Elite Bakarma Legion Battlemage
245011	Elite Bakarma Legion Medic
245012	Elite Indratu Legion Fighter
245013	Elite Indratu Legion Ambusher
245014	Elite Indratu Legion Battlemage
245015	Elite Indratu Legion Medic
245016	Elite Baranath Legion Raider Boss
245017	Elite Baranath Legion Raider Boss
245018	Elite Baranath Legion Raider Boss
245019	Convalescent Oris Legion Fighter
245020	Convalescent Oris Legion Ambusher
245021	Convalescent Oris Legion Battlemage
245022	Convalescent Oris Legion Medic
245023	Convalescent Bakarma Legion Fighter
245024	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
245025	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
245026	Convalescent Bakarma Legion Medic
245027	Convalescent Indratu Legion Fighter
245028	Convalescent Indratu Legion Ambusher
245029	Convalescent Indratu Legion Battlemage
245030	Convalescent Indratu Legion Medic
245031	Injured Protector of Atreia
245032	Injured Protector of Atreia
245033	Injured Protector of Atreia
245034	Injured Protector of Atreia
245035	Elite Oris Legion Fighter
245036	Elite Oris Legion Ambusher
245037	Elite Oris Legion Battlemage
245038	Elite Oris Legion Medic
245039	Elite Bakarma Legion Fighter
245040	Elite Bakarma Legion Ambusher
245041	Elite Bakarma Legion Battlemage
245042	Elite Bakarma Legion Medic
245043	Elite Indratu Legion Fighter
245044	Elite Indratu Legion Ambusher
245045	Elite Indratu Legion Battlemage
245046	Elite Indratu Legion Medic
245047	Elite Baranath Legion Raider Boss
245048	Elite Baranath Legion Raider Boss
245049	Elite Baranath Legion Raider Boss
245050	Convalescent Oris Legion Fighter
245051	Convalescent Oris Legion Ambusher
245052	Convalescent Oris Legion Battlemage
245053	Convalescent Oris Legion Medic
245054	Convalescent Bakarma Legion Fighter
245055	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
245056	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
245057	Convalescent Bakarma Legion Medic
245058	Convalescent Indratu Legion Fighter
245059	Convalescent Indratu Legion Ambusher
245060	Convalescent Indratu Legion Battlemage
245061	Convalescent Indratu Legion Medic
245062	Injured Protector of Atreia
245063	Injured Protector of Atreia
245064	Injured Protector of Atreia
245065	Injured Protector of Atreia
245066	Elite Oris Legion Fighter
245067	Elite Oris Legion Ambusher
245068	Elite Oris Legion Battlemage
245069	Elite Oris Legion Medic
245070	Elite Bakarma Legion Fighter
245071	Elite Bakarma Legion Ambusher
245072	Elite Bakarma Legion Battlemage
245073	Elite Bakarma Legion Medic
245074	Elite Indratu Legion Fighter
245075	Elite Indratu Legion Ambusher
245076	Elite Indratu Legion Battlemage
245077	Elite Indratu Legion Medic
245078	Elite Baranath Legion Raider Boss
245079	Elite Baranath Legion Raider Boss
245080	Elite Baranath Legion Raider Boss
245081	Convalescent Oris Legion Fighter
245082	Convalescent Oris Legion Ambusher
245083	Convalescent Oris Legion Battlemage
245084	Convalescent Oris Legion Medic
245085	Convalescent Bakarma Legion Fighter
245086	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
245087	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
245088	Convalescent Bakarma Legion Medic
245089	Convalescent Indratu Legion Fighter
245090	Convalescent Indratu Legion Ambusher
245091	Convalescent Indratu Legion Battlemage
245092	Convalescent Indratu Legion Medic
245093	Injured Protector of Atreia
245094	Injured Protector of Atreia
245095	Injured Protector of Atreia
245096	Injured Protector of Atreia
245097	Elite Oris Legion Fighter
245098	Elite Oris Legion Ambusher
245099	Elite Oris Legion Battlemage
245100	Elite Oris Legion Medic
245101	Elite Bakarma Legion Fighter
245102	Elite Bakarma Legion Ambusher
245103	Elite Bakarma Legion Battlemage
245104	Elite Bakarma Legion Medic
245105	Elite Indratu Legion Fighter
245106	Elite Indratu Legion Ambusher
245107	Elite Indratu Legion Battlemage
245108	Elite Indratu Legion Medic
245109	Elite Baranath Legion Raider Boss
245110	Elite Baranath Legion Raider Boss
245111	Elite Baranath Legion Raider Boss
245112	Convalescent Oris Legion Fighter
245113	Convalescent Oris Legion Ambusher
245114	Convalescent Oris Legion Battlemage
245115	Convalescent Oris Legion Medic
245116	Convalescent Bakarma Legion Fighter
245117	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
245118	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
245119	Convalescent Bakarma Legion Medic
245120	Convalescent Indratu Legion Fighter
245121	Convalescent Indratu Legion Ambusher
245122	Convalescent Indratu Legion Battlemage
245123	Convalescent Indratu Legion Medic
245124	Injured Protector of Atreia
245125	Injured Protector of Atreia
245126	Injured Protector of Atreia
245127	Injured Protector of Atreia
245128	Elite Oris Legion Fighter
245129	Elite Oris Legion Ambusher
245130	Elite Oris Legion Battlemage
245131	Elite Oris Legion Medic
245132	Elite Bakarma Legion Fighter
245133	Elite Bakarma Legion Ambusher
245134	Elite Bakarma Legion Battlemage
245135	Elite Bakarma Legion Medic
245136	Elite Indratu Legion Fighter
245137	Elite Indratu Legion Ambusher
245138	Elite Indratu Legion Battlemage
245139	Elite Indratu Legion Medic
245140	Elite Baranath Legion Raider Boss
245141	Elite Baranath Legion Raider Boss
245142	Elite Baranath Legion Raider Boss
245143	Convalescent Oris Legion Fighter
245144	Convalescent Oris Legion Ambusher
245145	Convalescent Oris Legion Battlemage
245146	Convalescent Oris Legion Medic
245147	Convalescent Bakarma Legion Fighter
245148	Convalescent Bakarma Legion Ambusher
245149	Convalescent Bakarma Legion Battlemage
245150	Convalescent Bakarma Legion Medic
245151	Convalescent Indratu Legion Fighter
245152	Convalescent Indratu Legion Ambusher
245153	Convalescent Indratu Legion Battlemage
245154	Convalescent Indratu Legion Medic
245155	Injured Protector of Atreia
245156	Injured Protector of Atreia
245157	Injured Protector of Atreia
245158	Injured Protector of Atreia
245159	Elite Oris Legion Fighter
245160	Elite Oris Legion Ambusher
245161	Elite Oris Legion Battlemage
245162	Elite Oris Legion Medic
245163	Elite Bakarma Legion Fighter
245164	Elite Bakarma Legion Ambusher
245165	Elite Bakarma Legion Battlemage
245166	Elite Bakarma Legion Medic
245167	Elite Indratu Legion Fighter
245168	Elite Indratu Legion Ambusher
245169	Elite Indratu Legion Battlemage
245170	Elite Indratu Legion Medic
245171	Elite Baranath Legion Raider Boss
245172	Elite Baranath Legion Raider Boss
245173	Elite Baranath Legion Raider Boss
245174	Mechanerk's Treasure Chest
245175	Mechanerk's Gold Chest
245176	None
245177	Oil Cask
245178	Machine Soldier's Chest
245179	Maintenance Soldier's Chest
245180	Cannoneer's Chest
245181	Remirinerk's Chest
245182	Bomirinerk's Chest
245183	Creature's Chest
245184	Mechanerk's Chest
245185	Mechanerk's Core
245186	Golem's Chest
245187	Cinder Spirit
245188	Cinder Spirit
245189	Kalgolem
245190	Strong Kalgolem
245191	Vindictive Obscura
245192	Vindictive Obscura
245193	v51_Karytide D_65_Ae
245194	Cinder Spirit
245195	Cinder Spirit
245196	Vindictive Obscura
245197	Special Molgat Blue Crystal
245198	Strong Silver Blade Rotan
245199	Strong Tough Sipus
245200	Temple Guardian
245201	Raging Madame Anger
245202	Raging Kaliga
245203	Raging Kromede
245204	None
245205	None
245206	None
245207	None
245208	None
245209	None
245210	None
245211	None
245212	None
245213	None
245214	None
245215	None
245216	None
245217	None
245218	None
245219	None
245220	None
245221	None
245222	None
245223	None
245224	None
245225	None
245226	None
245227	None
245228	None
245229	None
245230	None
245231	None
245232	None
245233	None
245234	None
245235	None
245236	None
245237	None
245238	None
245239	None
245240	None
245241	None
245242	None
245243	None
245244	None
245245	None
245246	None
245247	None
245248	None
245249	None
245250	None
245251	None
245252	None
245253	None
245254	None
245255	None
245256	None
245257	None
245258	None
245259	None
245260	None
245261	None
245262	None
245263	None
245264	None
245265	None
245266	None
245267	None
245268	None
245269	None
245270	None
245271	None
245272	None
245273	None
245274	None
245275	None
245276	None
245277	None
245278	None
245279	None
245280	None
245281	None
245282	None
245283	None
245284	None
245285	None
245286	None
245287	None
245288	None
245289	None
245290	None
245291	None
245292	None
245293	None
245294	None
245295	None
245296	None
245297	None
245298	None
245299	None
245300	None
245301	None
245302	None
245303	None
245304	None
245305	None
245306	None
245307	None
245308	None
245309	None
245310	None
245311	None
245312	None
245313	None
245314	None
245315	None
245316	None
245317	None
245318	None
245319	None
245320	None
245321	None
245322	None
245323	None
245324	None
245325	None
245326	None
245327	None
245328	None
245329	None
245330	None
245331	None
245332	None
245333	None
245334	None
245335	None
245336	None
245337	None
245338	None
245339	None
245340	None
245341	None
245342	None
245343	None
245344	None
245345	None
245346	None
245347	None
245348	None
245349	None
245350	None
245351	None
245352	None
245353	None
245354	None
245355	None
245356	None
245357	None
245358	None
245359	None
245360	None
245361	None
245362	None
245363	None
245364	None
245365	None
245366	None
245367	None
245368	None
245369	None
245370	None
245371	None
245372	None
245373	None
245374	None
245375	None
245376	None
245377	None
245378	None
245379	None
245380	None
245381	None
245382	None
245383	None
245384	None
245385	None
245386	None
245387	None
245388	None
245389	None
245390	None
245391	None
245392	None
245393	None
245394	None
245395	None
245396	None
245397	None
245398	None
245399	None
245400	None
245401	None
245402	None
245403	None
245404	None
245405	None
245406	None
245407	None
245408	None
245409	None
245410	None
245411	None
245412	None
245413	None
245414	None
245415	None
245416	None
245417	None
245418	None
245419	Incarnation of Fire
245420	Incarnation of Water
245421	Incarnation of Earth
245422	Incarnation of Wind
245423	Incarnation of Fire
245424	Incarnation of Water
245425	Incarnation of Earth
245426	Incarnation of Wind
245427	Incarnation of Fire
245428	Incarnation of Water
245429	Incarnation of Earth
245430	Incarnation of Wind
245431	Incarnation of Fire
245432	Incarnation of Water
245433	Incarnation of Earth
245434	Incarnation of Wind
245435	Incarnation of Fire
245436	Incarnation of Water
245437	Incarnation of Earth
245438	Incarnation of Wind
245439	Incarnation of Fire
245440	Incarnation of Water
245441	Incarnation of Earth
245442	Incarnation of Wind
245443	Incarnation of Fire
245444	Incarnation of Water
245445	Incarnation of Earth
245446	Incarnation of Wind
245447	Incarnation of Fire
245448	Incarnation of Water
245449	Incarnation of Earth
245450	Incarnation of Wind
245451	Incarnation of Fire
245452	Incarnation of Water
245453	Incarnation of Earth
245454	Incarnation of Wind
245455	Incarnation of Fire
245456	Incarnation of Water
245457	Incarnation of Earth
245458	Incarnation of Wind
245459	Incarnation of Fire
245460	Incarnation of Water
245461	Incarnation of Earth
245462	Incarnation of Wind
245463	Incarnation of Fire
245464	Incarnation of Water
245465	Incarnation of Earth
245466	Incarnation of Wind
245467	Incarnation of Fire
245468	Incarnation of Water
245469	Incarnation of Earth
245470	Incarnation of Wind
245471	Incarnation of Fire
245472	Incarnation of Water
245473	Incarnation of Earth
245474	Incarnation of Wind
245475	Incarnation of Fire
245476	Incarnation of Water
245477	Incarnation of Earth
245478	Incarnation of Wind
245479	Incarnation of Fire
245480	Incarnation of Water
245481	Incarnation of Earth
245482	Incarnation of Wind
245483	Incarnation of Fire
245484	Incarnation of Water
245485	Incarnation of Earth
245486	Incarnation of Wind
245487	Incarnation of Fire
245488	Incarnation of Water
245489	Incarnation of Earth
245490	Incarnation of Wind
245491	Incarnation of Fire
245492	Incarnation of Water
245493	Incarnation of Earth
245494	Incarnation of Wind
245495	Incarnation of Fire
245496	Incarnation of Water
245497	Incarnation of Earth
245498	Incarnation of Wind
245499	Incarnation of Fire
245500	Incarnation of Water
245501	Incarnation of Earth
245502	Incarnation of Wind
245503	Incarnation of Fire
245504	Incarnation of Water
245505	Incarnation of Earth
245506	Incarnation of Wind
245507	Incarnation of Fire
245508	Incarnation of Water
245509	Incarnation of Earth
245510	Incarnation of Wind
245511	Incarnation of Fire
245512	Incarnation of Water
245513	Incarnation of Earth
245514	Incarnation of Wind
245515	Incarnation of Fire
245516	Incarnation of Water
245517	Incarnation of Earth
245518	Incarnation of Wind
245519	Incarnation of Fire
245520	Incarnation of Water
245521	Incarnation of Earth
245522	Incarnation of Wind
245523	Incarnation of Fire
245524	Incarnation of Water
245525	Incarnation of Earth
245526	Incarnation of Wind
245527	Incarnation of Fire
245528	Incarnation of Water
245529	Incarnation of Earth
245530	Incarnation of Wind
245531	Incarnation of Fire
245532	Incarnation of Water
245533	Incarnation of Earth
245534	Incarnation of Wind
245535	Incarnation of Fire
245536	Incarnation of Water
245537	Incarnation of Earth
245538	Incarnation of Wind
245539	None
245540	None
245541	None
245542	None
245543	Daeva Test Subject
245544	Daeva Test Subject
245545	Infected Undead
245546	Spore Gringol
245547	Reian Test Subject
245548	Reian Test Subject
245549	Cursed Warrior
245550	Confused Priest
245551	Infected Worg
245552	Undead Test Subject
245553	Undead Test Subject
245554	Infected King Saam
245555	Infected Undead
245556	Spore Gringol
245557	Reian Test Subject
245558	Reian Test Subject
245559	Cursed Warrior
245560	Confused Priest
245561	Infected Worg
245562	Undead Test Subject
245563	Undead Test Subject
245564	Infected King Saam
245565	Infected Undead
245566	Spore Gringol
245567	Reian Test Subject
245568	Reian Test Subject
245569	Cursed Warrior
245570	Confused Priest
245571	Infected Worg
245572	Undead Test Subject
245573	Undead Test Subject
245574	Infected King Saam
245575	MAD-99S
245576	Potions Chest
245577	Oris Legion Fighter
245578	Oris Legion Ambusher
245579	Elite Oris Legion Battlemage
245580	Oris Legion Medic
245581	Bakarma Legion Fighter
245582	Bakarma Legion Ambusher
245583	Bakarma Legion Battlemage
245584	Bakarma Legion Medic
245585	Indratu Legion Fighter
245586	Indratu Legion Ambusher
245587	Indratu Legion Battlemage
245588	Indratu Legion Medic
245589	Oris Legion Fighter
245590	Oris Legion Ambusher
245591	Elite Oris Legion Battlemage
245592	Oris Legion Medic
245593	Bakarma Legion Fighter
245594	Bakarma Legion Ambusher
245595	Bakarma Legion Battlemage
245596	Bakarma Legion Medic
245597	Indratu Legion Fighter
245598	Indratu Legion Ambusher
245599	Indratu Legion Battlemage
245600	Indratu Legion Medic
245601	Oris Legion Fighter
245602	Oris Legion Ambusher
245603	Elite Oris Legion Battlemage
245604	Oris Legion Medic
245605	Bakarma Legion Fighter
245606	Bakarma Legion Ambusher
245607	Bakarma Legion Battlemage
245608	Bakarma Legion Medic
245609	Indratu Legion Fighter
245610	Indratu Legion Ambusher
245611	Indratu Legion Battlemage
245612	Indratu Legion Medic
245613	Oris Legion Fighter
245614	Oris Legion Ambusher
245615	Elite Oris Legion Battlemage
245616	Oris Legion Medic
245617	Bakarma Legion Fighter
245618	Bakarma Legion Ambusher
245619	Bakarma Legion Battlemage
245620	Bakarma Legion Medic
245621	Indratu Legion Fighter
245622	Indratu Legion Ambusher
245623	Indratu Legion Battlemage
245624	Indratu Legion Medic
245625	Oris Legion Fighter
245626	Oris Legion Ambusher
245627	Elite Oris Legion Battlemage
245628	Oris Legion Medic
245629	Bakarma Legion Fighter
245630	Bakarma Legion Ambusher
245631	Bakarma Legion Battlemage
245632	Bakarma Legion Medic
245633	Indratu Legion Fighter
245634	Indratu Legion Ambusher
245635	Indratu Legion Battlemage
245636	Indratu Legion Medic
245637	Oris Legion Fighter
245638	Oris Legion Ambusher
245639	Elite Oris Legion Battlemage
245640	Oris Legion Medic
245641	Bakarma Legion Fighter
245642	Bakarma Legion Ambusher
245643	Bakarma Legion Battlemage
245644	Bakarma Legion Medic
245645	Indratu Legion Fighter
245646	Indratu Legion Ambusher
245647	Indratu Legion Battlemage
245648	Indratu Legion Medic
245649	Oris Legion Fighter
245650	Oris Legion Ambusher
245651	Elite Oris Legion Battlemage
245652	Oris Legion Medic
245653	Bakarma Legion Fighter
245654	Bakarma Legion Ambusher
245655	Bakarma Legion Battlemage
245656	Bakarma Legion Medic
245657	Indratu Legion Fighter
245658	Indratu Legion Ambusher
245659	Indratu Legion Battlemage
245660	Indratu Legion Medic
245661	Oris Legion Fighter
245662	Oris Legion Ambusher
245663	Elite Oris Legion Battlemage
245664	Oris Legion Medic
245665	Bakarma Legion Fighter
245666	Bakarma Legion Ambusher
245667	Bakarma Legion Battlemage
245668	Bakarma Legion Medic
245669	Indratu Legion Fighter
245670	Indratu Legion Ambusher
245671	Indratu Legion Battlemage
245672	Indratu Legion Medic
245673	Oris Legion Fighter
245674	Oris Legion Ambusher
245675	Elite Oris Legion Battlemage
245676	Oris Legion Medic
245677	Bakarma Legion Fighter
245678	Bakarma Legion Ambusher
245679	Bakarma Legion Battlemage
245680	Bakarma Legion Medic
245681	Indratu Legion Fighter
245682	Indratu Legion Ambusher
245683	Indratu Legion Battlemage
245684	Indratu Legion Medic
245685	Oris Legion Fighter
245686	Oris Legion Ambusher
245687	Elite Oris Legion Battlemage
245688	Oris Legion Medic
245689	Bakarma Legion Fighter
245690	Bakarma Legion Ambusher
245691	Bakarma Legion Battlemage
245692	Bakarma Legion Medic
245693	Indratu Legion Fighter
245694	Indratu Legion Ambusher
245695	Indratu Legion Battlemage
245696	Indratu Legion Medic
245697	Oris Legion Scout
245698	Bakarma Legion Scout
245699	Indratu Legion Scout
245700	Elite Oris Legion Scout
245701	Elite Bakarma Legion Scout
245702	Elite Indratu Legion Scout
245703	Oris Legion Scout
245704	Bakarma Legion Scout
245705	Indratu Legion Scout
245706	Elite Oris Legion Scout
245707	Elite Bakarma Legion Scout
245708	Elite Indratu Legion Scout
245709	Oris Legion Scout
245710	Bakarma Legion Scout
245711	Indratu Legion Scout
245712	Elite Oris Legion Scout
245713	Elite Bakarma Legion Scout
245714	Elite Indratu Legion Scout
245715	Oris Legion Scout
245716	Bakarma Legion Scout
245717	Indratu Legion Scout
245718	Elite Oris Legion Scout
245719	Elite Bakarma Legion Scout
245720	Elite Indratu Legion Scout
245721	Oris Legion Scout
245722	Bakarma Legion Scout
245723	Indratu Legion Scout
245724	Elite Oris Legion Scout
245725	Elite Bakarma Legion Scout
245726	Elite Indratu Legion Scout
245727	Oris Legion Scout
245728	Bakarma Legion Scout
245729	Indratu Legion Scout
245730	Elite Oris Legion Scout
245731	Elite Bakarma Legion Scout
245732	Elite Indratu Legion Scout
245733	Oris Legion Scout
245734	Bakarma Legion Scout
245735	Indratu Legion Scout
245736	Elite Oris Legion Scout
245737	Elite Bakarma Legion Scout
245738	Elite Indratu Legion Scout
245739	Oris Legion Scout
245740	Bakarma Legion Scout
245741	Indratu Legion Scout
245742	Elite Oris Legion Scout
245743	Elite Bakarma Legion Scout
245744	Elite Indratu Legion Scout
245745	Oris Legion Scout
245746	Bakarma Legion Scout
245747	Indratu Legion Scout
245748	Elite Oris Legion Scout
245749	Elite Bakarma Legion Scout
245750	Elite Indratu Legion Scout
245751	Oris Legion Scout
245752	Bakarma Legion Scout
245753	Indratu Legion Scout
245754	Elite Oris Legion Scout
245755	Elite Bakarma Legion Scout
245756	Elite Indratu Legion Scout
245757	Baba Yaga
245758	None
245759	Factory Guardian
245760	Factory Keeper
245761	Elite Oris Legion Scout
245762	Elite Bakarma Legion Scout
245763	Elite Indratu Legion Scout
245764	Elite Oris Legion Scout
245765	Elite Bakarma Legion Scout
245766	Elite Indratu Legion Scout
245767	Elite Oris Legion Scout
245768	Elite Bakarma Legion Scout
245769	Elite Indratu Legion Scout
245770	Elite Oris Legion Scout
245771	Elite Bakarma Legion Scout
245772	Elite Indratu Legion Scout
245773	Elite Oris Legion Scout
245774	Elite Bakarma Legion Scout
245775	Elite Indratu Legion Scout
245776	Elite Oris Legion Scout
245777	Elite Bakarma Legion Scout
245778	Elite Indratu Legion Scout
245779	Elite Oris Legion Scout
245780	Elite Bakarma Legion Scout
245781	Elite Indratu Legion Scout
245782	Elite Oris Legion Scout
245783	Elite Bakarma Legion Scout
245784	Elite Indratu Legion Scout
245785	Elite Oris Legion Scout
245786	Elite Bakarma Legion Scout
245787	Elite Indratu Legion Scout
245788	Elite Oris Legion Scout
245789	Elite Bakarma Legion Scout
245790	Elite Indratu Legion Scout
245791	Elite Oris Legion Scout
245792	Elite Bakarma Legion Scout
245793	Elite Indratu Legion Scout
245794	Elite Oris Legion Scout
245795	Elite Bakarma Legion Scout
245796	Elite Indratu Legion Scout
245797	Elite Oris Legion Scout
245798	Elite Bakarma Legion Scout
245799	Elite Indratu Legion Scout
245800	Elite Oris Legion Scout
245801	Elite Bakarma Legion Scout
245802	Elite Indratu Legion Scout
245803	Elite Oris Legion Scout
245804	Elite Bakarma Legion Scout
245805	Elite Indratu Legion Scout
245806	Elite Oris Legion Scout
245807	Elite Bakarma Legion Scout
245808	Elite Indratu Legion Scout
245809	Elite Oris Legion Scout
245810	Elite Bakarma Legion Scout
245811	Elite Indratu Legion Scout
245812	Elite Oris Legion Scout
245813	Elite Bakarma Legion Scout
245814	Elite Indratu Legion Scout
245815	Elite Oris Legion Scout
245816	Elite Bakarma Legion Scout
245817	Elite Indratu Legion Scout
245818	Elite Oris Legion Scout
245819	Elite Bakarma Legion Scout
245820	Elite Indratu Legion Scout
245821	None
245822	None
245823	Protector of Atreia
245824	Protector of Atreia
245825	Protector of Atreia
245826	Protector of Atreia
245827	Protector of Atreia
245828	Protector of Atreia
245829	Protector of Atreia
245830	Fragment of the Shadow of Oblivion
245831	Fragment of the Shadow of Oblivion
245832	Fragment of the Shadow of Oblivion
245833	Fragment of the Shadow of Oblivion
245834	Fragment of the Shadow of Oblivion
245835	Fragment of the Shadow of Oblivion
245836	Fragment of the Shadow of Oblivion
245837	Fragment of the Shadow of Oblivion
245838	Fragment of the Shadow of Oblivion
245839	Fragment of the Shadow of Oblivion
245840	Fragment of the Shadow of Oblivion
245841	Fragment of the Shadow of Oblivion
245842	Fragment of the Shadow of Oblivion
245843	Fragment of the Shadow of Oblivion
245844	Fragment of the Shadow of Oblivion
245845	Fragment of the Shadow of Oblivion
245846	Fragment of the Shadow of Oblivion
245847	Fragment of the Shadow of Oblivion
245848	Fragment of the Shadow of Oblivion
245849	Fragment of the Shadow of Oblivion
245850	Fragment of the Shadow of Oblivion
245851	Fragment of the Shadow of Oblivion
245852	Fragment of the Shadow of Oblivion
245853	Fragment of the Shadow of Oblivion
245854	Fragment of the Shadow of Oblivion
245855	Fragment of the Shadow of Oblivion
245856	Fragment of the Shadow of Oblivion
245857	Fragment of the Shadow of Oblivion
245858	Fragment of the Shadow of Oblivion
245859	Fragment of the Shadow of Oblivion
245860	None
245861	None
245862	None
245863	MasterServer_DPS_Test_50_n
245864	MasterServer_DPS_Test_51_n
245865	MasterServer_DPS_Test_52_n
245866	MasterServer_DPS_Test_53_n
245867	MasterServer_DPS_Test_54_n
245868	MasterServer_DPS_Test_55_n
245869	Oris Legion Fighter
245870	Oris Legion Ambusher
245871	Elite Oris Legion Battlemage
245872	Oris Legion Medic
245873	Bakarma Legion Fighter
245874	Bakarma Legion Ambusher
245875	Bakarma Legion Battlemage
245876	Bakarma Legion Medic
245877	Indratu Legion Fighter
245878	Indratu Legion Ambusher
245879	Indratu Legion Battlemage
245880	Indratu Legion Medic
245881	Oris Legion Fighter
245882	Oris Legion Ambusher
245883	Elite Oris Legion Battlemage
245884	Oris Legion Medic
245885	Bakarma Legion Fighter
245886	Bakarma Legion Ambusher
245887	Bakarma Legion Battlemage
245888	Bakarma Legion Medic
245889	Indratu Legion Fighter
245890	Indratu Legion Ambusher
245891	Indratu Legion Battlemage
245892	Indratu Legion Medic
245893	Oris Legion Fighter
245894	Oris Legion Ambusher
245895	Elite Oris Legion Battlemage
245896	Oris Legion Medic
245897	Bakarma Legion Fighter
245898	Bakarma Legion Ambusher
245899	Bakarma Legion Battlemage
245900	Bakarma Legion Medic
245901	Indratu Legion Fighter
245902	Indratu Legion Ambusher
245903	Indratu Legion Battlemage
245904	Indratu Legion Medic
245905	Oris Legion Fighter
245906	Oris Legion Ambusher
245907	Elite Oris Legion Battlemage
245908	Oris Legion Medic
245909	Bakarma Legion Fighter
245910	Bakarma Legion Ambusher
245911	Bakarma Legion Battlemage
245912	Bakarma Legion Medic
245913	Indratu Legion Fighter
245914	Indratu Legion Ambusher
245915	Indratu Legion Battlemage
245916	Indratu Legion Medic
245917	Oris Legion Fighter
245918	Oris Legion Ambusher
245919	Elite Oris Legion Battlemage
245920	Oris Legion Medic
245921	Bakarma Legion Fighter
245922	Bakarma Legion Ambusher
245923	Bakarma Legion Battlemage
245924	Bakarma Legion Medic
245925	Indratu Legion Fighter
245926	Indratu Legion Ambusher
245927	Indratu Legion Battlemage
245928	Indratu Legion Medic
245929	Oris Legion Fighter
245930	Oris Legion Ambusher
245931	Elite Oris Legion Battlemage
245932	Oris Legion Medic
245933	Bakarma Legion Fighter
245934	Bakarma Legion Ambusher
245935	Bakarma Legion Battlemage
245936	Bakarma Legion Medic
245937	Indratu Legion Fighter
245938	Indratu Legion Ambusher
245939	Indratu Legion Battlemage
245940	Indratu Legion Medic
245941	Oris Legion Fighter
245942	Oris Legion Ambusher
245943	Elite Oris Legion Battlemage
245944	Oris Legion Medic
245945	Bakarma Legion Fighter
245946	Bakarma Legion Ambusher
245947	Bakarma Legion Battlemage
245948	Bakarma Legion Medic
245949	Indratu Legion Fighter
245950	Indratu Legion Ambusher
245951	Indratu Legion Battlemage
245952	Indratu Legion Medic
245953	Oris Legion Fighter
245954	Oris Legion Ambusher
245955	Elite Oris Legion Battlemage
245956	Oris Legion Medic
245957	Bakarma Legion Fighter
245958	Bakarma Legion Ambusher
245959	Bakarma Legion Battlemage
245960	Bakarma Legion Medic
245961	Indratu Legion Fighter
245962	Indratu Legion Ambusher
245963	Indratu Legion Battlemage
245964	Indratu Legion Medic
245965	Oris Legion Fighter
245966	Oris Legion Ambusher
245967	Elite Oris Legion Battlemage
245968	Oris Legion Medic
245969	Bakarma Legion Fighter
245970	Bakarma Legion Ambusher
245971	Bakarma Legion Battlemage
245972	Bakarma Legion Medic
245973	Indratu Legion Fighter
245974	Indratu Legion Ambusher
245975	Indratu Legion Battlemage
245976	Indratu Legion Medic
245977	Oris Legion Fighter
245978	Oris Legion Ambusher
245979	Elite Oris Legion Battlemage
245980	Oris Legion Medic
245981	Bakarma Legion Fighter
245982	Bakarma Legion Ambusher
245983	Bakarma Legion Battlemage
245984	Bakarma Legion Medic
245985	Indratu Legion Fighter
245986	Indratu Legion Ambusher
245987	Indratu Legion Battlemage
245988	Indratu Legion Medic
245989	Eloquent Golden Saam
245990	Mechanerk's Core
245991	Mechanerk's Core
245992	Mechanerk's Core
245993	Mechanerk's Core
245994	Mechanerk's Core
245995	Mechanerk's Core
245996	Mechanerk's Core
245997	None
245998	None
245999	None
246000	None
246001	None
246002	None
246003	None
246004	None
246005	Vallakhan
246006	Nexus
246007	Chura Twinblade
246008	Deathknell
246009	Garha the Punisher
246010	Cota the Gatekeeper
246011	Kiya the Protector
246012	Vida the Protector
246013	Tala the Protector
246014	Agra the Guide
246015	Kingspin
246016	Devoted Anurati
246017	Anvilface
246018	Debilkarim the Maker
246019	Gradarim the Collector
246020	Bergrisar
246021	Tulia Surestep
246022	Gradarim the Collector
246023	Gradarim the Collector
246024	Shade Moonflower
246025	Esoterrace Worker
246026	Esoterrace Gatherer
246027	Esoterrace Foreman
246028	Esoterrace Destroyer
246029	Esoterrace Hunter
246030	Drana Kirrin
246031	Lab Golem
246032	Esoterrace Destroyer
246033	Esoterrace Raider
246034	Esoterrace Hunter
246035	Esoterrace Mage
246036	Esoterrace Apothecary
246037	Esoterrace Technician
246038	Esoterrace Scientist
246039	Lab Golem
246040	Ahbana the Wicked
246041	Macunbello
246042	Taros Lifebane
246043	Flarestorm
246044	Isbariya the Resolute
246045	Stormwing
246046	Macunbello
246047	Macunbello
246048	Macunbello
246049	Ahbana the Wicked
246050	Macunbello
246051	Taros Lifebane
246052	Flarestorm
246053	Isbariya the Resolute
246054	Stormwing
246055	Macunbello
246056	Macunbello
246057	Macunbello
246058	Padmarashka
246059	Kaisinel
246060	Beritra
246061	LF4_AutomaticHelp_BalaurNmd_65_Ah
246062	LF4_AutomaticHelp_BalaurFi_65_Ae
246063	LF4_AutomaticHelp_BalaurAs_65_Ae
246064	LF4_AutomaticHelp_BalaurWi_65_Ae
246065	LF4_AutomaticHelp_BalaurPr_65_Ae
246066	DF4_AutomaticHelp_BalaurNmd_65_Ah
246067	DF4_AutomaticHelp_BalaurFi_65_Ae
246068	DF4_AutomaticHelp_BalaurAs_65_Ae
246069	DF4_AutomaticHelp_BalaurWi_65_Ae
246070	DF4_AutomaticHelp_BalaurPr_65_Ae
246071	Enraged Veille
246072	Enraged Mastarius
246073	None
246074	None
246075	None
246076	None
246077	None
246078	None
246079	Shulack Elite Warrior
246080	Shulack Elite Sorcerer
246081	Weak Draconute Warrior
246082	Weak Draconute Assassin
246083	Weak Draconute Archer
246084	Weak Draconute Mage
246085	Shulack Elite Warrior
246086	Shulack Elite Sorcerer
246087	Weak Draconute Warrior
246088	Weak Draconute Assassin
246089	Weak Draconute Archer
246090	Weak Draconute Mage
246091	Shulack Elite Warrior
246092	Shulack Elite Sorcerer
246093	Weak Draconute Warrior
246094	Weak Draconute Assassin
246095	Weak Draconute Archer
246096	Weak Draconute Mage
246097	Shulack Elite Warrior
246098	Shulack Elite Sorcerer
246099	Weak Draconute Warrior
246100	Weak Draconute Assassin
246101	Weak Draconute Archer
246102	Weak Draconute Mage
246103	Shulack Elite Warrior
246104	Shulack Elite Sorcerer
246105	Weak Draconute Warrior
246106	Weak Draconute Assassin
246107	Weak Draconute Archer
246108	Weak Draconute Mage
246109	Shulack Elite Warrior
246110	Shulack Elite Sorcerer
246111	Weak Draconute Warrior
246112	Weak Draconute Assassin
246113	Weak Draconute Archer
246114	Weak Draconute Mage
246115	Shulack Elite Warrior
246116	Shulack Elite Sorcerer
246117	Shulack Elite Warrior
246118	Shulack Elite Sorcerer
246119	None
246120	None
246121	None
246122	None
246123	None
246124	None
246125	None
246126	None
246127	None
246128	None
246129	None
246130	None
246131	Weapon H
246132	Popuchin
246133	Nastika
246134	Explosion Shadows
246135	Decay Shadows
246136	Disruption Shadows
246137	Commander Baraha
246138	Nastika
246139	None
246140	None
246141	None
246142	None
246143	None
246144	None
246145	None
246146	None
246147	None
246148	None
246149	None
246150	None
246151	None
246152	None
246153	None
246154	None
246155	None
246156	None
246157	None
246158	None
246159	MAD Lumps of Flesh
246160	Dalia Charlands
246161	Captain Murugan
246162	Root Twister
246163	Root Twister
246164	Sharp Twister
246165	Sharp Twister
246166	MAD Lumps of Flesh
246167	MAD Lumps of Flesh
246168	MAD Lumps of Flesh
246169	MAD Lumps of Flesh
246170	MAD Lumps of Flesh
246171	MAD Lumps of Flesh
246172	MAD Fluid
246173	Poisonous Clodworm
246174	Parasitic Clodworm
246175	Aether Flames
246176	Shulack Elite Warrior
246177	Shulack Elite Sorcerer
246178	Shulack Elite Warrior
246179	Shulack Elite Sorcerer
246180	Weak Draconute Warrior
246181	Weak Draconute Assassin
246182	Weak Draconute Archer
246183	Weak Draconute Mage
246184	None
246185	None
246186	None
246187	None
246188	None
246189	None
246190	None
246191	None
246192	None
246193	None
246194	None
246195	None
246196	Warden Surama
246197	Esoterrace Destroyer
246198	Esoterrace Technician
246199	Esoterrace Scientist
246200	Commander Gegares
246201	Commander Gegares
246202	Commander Gegares
246203	Commander Gegares
246204	Commander Gegares
246205	Commander Gegares
246206	Commander Gegares
246207	Commander Gegares
246208	Commander Gegares
246209	Commander Gegares
246210	Commander Gegares
246211	Commander Gegares
246212	Commander Gegares
246213	Commander Gegares
246214	Commander Gegares
246215	Commander Gegares
246216	Commander Gegares
246217	Commander Gegares
246218	Commander Gegares
246219	Commander Gegares
246220	Commander Gegares
246221	Commander Gegares
246222	Commander Gegares
246223	Commander Gegares
246224	Commander Gegares
246225	Commander Gegares
246226	Commander Gegares
246227	Commander Gegares
246228	Commander Gegares
246229	Commander Gegares
246230	Commander Gegares
246231	Commander Gegares
246232	Commander Gegares
246233	Commander Gegares
246234	Commander Gegares
246235	Commander Gegares
246236	Commander Gegares
246237	Commander Gegares
246238	Commander Gegares
246239	Commander Gegares
246240	Queen Mosqua
246241	Gellmar
246242	Celestius
246243	Captain Lakhara
246244	Manadar
246245	Vehala the Cursed
246246	Vehala the Cursed
246247	The Plaguebearer
246248	The Great Virhana
246249	Shadowshift
246250	Dorakiki the Bold
246251	Captain Lakhara
246252	Manadar
246253	Vehala the Cursed
246254	Vehala the Cursed
246255	The Plaguebearer
246256	The Great Virhana
246257	Shadowshift
246258	Dorakiki the Bold
246259	Thurzon the Undying
246260	Thurzon the Undying
246261	Kexkra
246262	Kexkra Prototype
246263	None
246264	None
246265	None
246266	None
246267	Enraged Anoha Protector
246268	Drakan Sorcerer
246269	Drakan Sorcerer
246270	None
246271	None
246272	None
246273	Tulia Surestep
246274	Gruesome Beast
246275	Dukaki Seeker
246276	Dukaki Protector
246277	MuMu Mechanic
246278	None
246279	First Poppy
246280	Second Poppy
246281	Third Poppy
246282	Fourth Poppy
246283	Kumuki Henchman
246284	Kumuki Peon
246285	Kumuki Guard
246286	Kunkun Guardian
246287	Kunkun Chef
246288	Kunkun Guardian
246289	Kunkun Collector
246290	Kumuki Digger
246291	Kumuki Seeker
246292	Kumuki Lackey
246293	Nutritious Ginseng
246294	Key Box
246295	Suspicious Box
246296	Grave Robber Takaki
246297	Head Chef Kunkun Dam
246298	Gatekeeper Nukaki
246299	Wandering Tog Key Custodian
246300	Tamed Tog
246301	Kumuki Slayer
246302	Kumuki Slayer
246303	Kumuki Slayer
246304	Kumuki Slayer
246305	Chef Bakaki
246306	None
246307	None
246308	None
246309	None
246310	None
246311	None
246312	First Poppy
246313	Second Poppy
246314	Third Poppy
246315	Fourth Poppy
246316	Kumuki Henchman
246317	Kumuki Peon
246318	Kumuki Guard
246319	Kunkun Guardian
246320	Kunkun Chef
246321	Kunkun Guardian
246322	Kunkun Collector
246323	Kumuki Digger
246324	Kumuki Seeker
246325	Kumuki Lackey
246326	Nutritious Ginseng
246327	Key Box
246328	Suspicious Box
246329	Grave Robber Takaki
246330	Head Chef Kunkun Dam
246331	Gatekeeper Nukaki
246332	Wandering Tog Key Custodian
246333	Tamed Tog
246334	Kumuki Slayer
246335	Kumuki Slayer
246336	Kumuki Slayer
246337	Kumuki Slayer
246338	Chef Bakaki
246351	None
246352	MAD Core
246353	MAD Core
246354	MAD Core
246355	MAD Core
246356	MAD Core
246357	MAD Core
246358	MAD Core
246359	Kumuki Henchman
246360	Kunkun Guardian
246361	Kumuki Henchman
246362	Kunkun Guardian
246363	None
246364	None
246365	Cultivated Xipeto
246366	Cultivated Xipeto
246367	Wandering Tog Key Custodian
246368	Wandering Tog Key Custodian
246369	Kumuki Seeker
246370	Kumuki Slayer
246371	Kumuki Digger
246372	Kumuki Seeker
246373	Kumuki Lackey
246374	Kumuki Digger
246375	Kumuki Seeker
246376	Kumuki Lackey
246377	Kumuki Box
246378	Kumuki Box
246379	Golden Treasure Chest
246380	Golden Treasure Chest
246381	Support Box
246382	Kumuki Seeker
246383	Kumuki Slayer
246384	Kumuki Henchman
246385	First Poppy
246386	Redeye Hare Legionary
246387	Redeye Hare Legionary
246388	Guardian Fighter
246389	Guardian Battle Mage
246390	Archon Fighter
246391	Archon Magus
246392	Museum Protector Mezram
246393	Museum Protector Mezrion
246394	Museum Protector Mezaris
246395	Museum Protector Megarion
246396	Museum Protector Mezram
246397	Museum Protector Mezrion
246398	Museum Protector Mezaris
246399	Museum Protector Megarion
246400	Museum Protector Mezram
246401	Museum Protector Mezrion
246402	Resurrection Protector Agaldima
246403	Museum Protector Megarion
246404	Museum Protector Mezram
246405	Museum Protector Mezrion
246406	Museum Protector Mezaris
246407	Museum Protector Megarion
246408	Seal Protector Mezram
246409	Museum Protector Mezrion
246410	Museum Protector Mezaris
246411	Museum Protector Megarion
246412	Guardian Fighter
246413	Guardian Battle Mage
246414	Archon Fighter
246415	Archon Magus
246416	Tenacious Mezram
246417	Burning Leibo
246418	Ganesh
246419	Rift of Wrath
246420	Mezaris, who activates the Magic Tome
246421	Ganesh's Obelisk
246422	Ganesh's Obelisk
246423	Ganesh's Obelisk
246424	Ganesh's Obelisk
246425	Kontesius
246426	Ostia
246427	Ostia's Companion
246428	Flame Circle
246429	Guardian Fighter
246430	Guardian Battle Mage
246431	Gampt
246432	Zarik
246433	Zarik's Companion
246434	Flame Circle
246435	Archon Fighter
246436	Archon Magus
246437	Otherworldly Zombie
246438	Otherworldly Slayer
246439	Otherworldly Putrid Zombie
246440	Bulion
246441	Bulion's Heart
246442	Otherworldly Parasite Ampha
246443	None
246444	None
246445	None
246446	None
246447	None
246448	None
246449	None
246450	None
246451	None
246452	Rockslide
246453	Rockfall
246454	Rockfall
246455	Rockfall
246456	Rockfall
246457	Massive Tetranon
246458	Massive Tetranon
246459	Massive Tetranon
246460	Massive Tetranon
246461	Tetranon
246462	Tetranon
246463	Guardian Tank 1
246464	Guardian Tank 2
246465	Guardian Tank 3
246466	Guardian Tank 4
246467	Guardian Tank
246468	Corpse which gives isolated users a buff in the F6 Raid
246469	None
246470	Space-Time for F6 Raid
246471	Separate Summoning_Wind Cut Down
246472	Separate Summoning_Ice Jade
246473	Separate Summoning_Ice Monster
246474	Separate Summoning_Cleave
246475	Stable Tetranon
246476	Stable Tetranon
246477	Stable Tetranon
246478	Stable Tetranon
246479	Tetranon
246480	Tetranon
246481	Archon Tank Transport 1
246482	Archon Tank Transport 2
246483	Archon Tank Transport 3
246484	Archon Tank Transport 4
246485	Archon Tank Transport
246486	Corpse which gives isolated users a buff in the F6 Raid
246487	None
246488	Space-Time for F6 Raid
246489	Separate Summoning_Wind Cut Down
246490	Separate Summoning_Ice Jade
246491	Separate Summoning_Ice Monster
246492	Separate Summoning_Cleave
246493	Suffering Ovel
246494	Cursed Ovel
246495	Controlled Ovel
246496	Suffering Shureik
246497	Cursed Shureik
246498	Controlled Shureik
246499	Hailstorm
246500	Patrol Commander Bastiel
246501	Patrol Commander Bastiel
246502	Patrol Commander Bastikan
246503	Patrol Commander Bastikan
246504	Soulwatcher
246505	Lump of Ice
246506	Arrogant Frida
246507	Envious Invida
246508	Raging Ilda
246509	Greedy Grida
246510	Cold Veil
246511	Ovel
246512	Shureik
246513	Patrol Commander Bastiel
246515	Patrol Commander Bastiel
246516	Patrol Commander Bastikan
246518	Patrol Commander Bastikan
246519	Sakra Essence
246520	Klaw Peon of the Fallusha Army
246521	Klaw Searcher of the Fallusha Army
246522	Klaw Warden of the Fallusha Army
246523	Veteran Klaw Charger of the Fallusha Army
246524	Klaw Sentinel of the Fallusha Army
246525	Klaw Fighter of the Fallusha Army
246526	Drakan Assaulter of the Fallusha Army
246527	Drakan Bandit of the Fallusha Army
246528	Drakan Sentinel of the Fallusha Army
246529	Drakan Bonesetter of the Fallusha Army
246530	Drakan Warmage of the Fallusha Army
246531	Greedy Golmir
246532	Elyos Daeva 1
246533	Elyos Daeva 1
246534	Elyos Daeva 1
246535	Elyos Daeva 1
246536	Soruan
246537	Asmodian Daeva 1
246538	Asmodian Daeva 1
246539	Asmodian Daeva 1
246540	Asmodian Daeva 1
246541	Murayan
246542	Greedy Golmir
246543	Pursuing Spirit
246544	Confused Mahorosh
246545	Enraged Mahorosh
246546	Shivering Mahorosh
246547	Kudansha
246548	Frost Cannon from the Chamber of Guidance
246549	Frost Cannon from the Chamber of Guidance
246550	Frost Cannon from the Chamber of Guidance
246551	Drakan Legate of the Fallusha Army
246552	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246553	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246554	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246555	Drakan Magus of the Fallusha Army
246556	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246557	Drakan Raider of the Fallusha Army
246558	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246559	Drakan Medic of the Fallusha Army
246560	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246561	Drakan Bodyguard of the Fallusha Army
246562	Drakan Scout Captain of the Fallusha Army
246563	Drakan Scout Officer of the Fallusha Army
246564	Drakan Surgeon of the Fallusha Army
246565	Drakan Sorcerer Officer of the Fallusha Army
246566	Drakan Protector of the Fallusha Army
246567	Drakan Outrider of the Fallusha Army
246568	Drakan Scout of the Fallusha Army
246569	Drakan Healer of the Fallusha Army
246570	Drakan Soldier of the Fallusha Army
246571	Confused Drakan Protector of the Fallusha Army
246572	Confused Drakan Outrider of the Fallusha Army
246573	Confused Drakan Scout of the Fallusha Army
246574	Confused Drakan Healer of the Fallusha Army
246575	Confused Drakan Soldier of the Fallusha Army
246576	Anxious Drakan Protector of the Fallusha Army
246577	Anxious Drakan Outrider of the Fallusha Army
246578	Anxious Drakan Scout of the Fallusha Army
246579	Anxious Drakan Healer of the Fallusha Army
246580	Anxious Drakan Soldier of the Fallusha Army
246581	Chaotic Drakan Protector of the Fallusha Army
246582	Chaotic Drakan Outrider of the Fallusha Army
246583	Chaotic Drakan Scout of the Fallusha Army
246584	Chaotic Drakan Healer of the Fallusha Army
246585	Chaotic Drakan Soldier of the Fallusha Army
246586	Soruan
246587	Captive Daeva
246588	Captive Daeva
246589	Captive Daeva
246590	Captive Daeva
246591	Grafting Daeva
246592	Grafting Daeva
246593	Captive Daeva
246594	Captive Daeva
246595	Murayan
246596	Captive Daeva
246597	Captive Daeva
246598	Captive Daeva
246599	Captive Daeva
246600	Grafting Daeva
246601	Grafting Daeva
246602	Captive Daeva
246603	Captive Daeva
246604	Captured Abex
246605	Captured Spirit
246606	Captured Skurv
246607	Kudansha
246608	Silent Ashulagen
246609	Elyos Daeva (female)_Lover
246610	Asmodian Daeva (female)_Lover
246647	None
246648	None
246649	None
246650	None
246651	None
246652	Purification Cage
246653	Purification Cage
246654	Purification Cage
246655	Purification Cage
246656	None
246657	None
246658	None
246659	Trembling Gulaching
246660	Loud Gulaching
246661	None
246662	None
246663	Magic Orb
246664	Control Panel for the Meditation Chamber
246665	None
246666	None
246667	None
246668	None
246669	None
246670	None
246671	Gulag Generator
246672	None
246673	None
246674	None
246675	None
246676	None
246677	None
246678	None
246679	None
246680	None
246681	None
246682	Leader of the Shield Troop in Esterra
246683	Gladiator of the Guardian Wagon Escort
246684	Cleric of the Guardian Wagon Escort
246685	Ranger of the Guardian Wagon Escort
246686	Assassin of the Guardian Wagon Escort
246687	Sorcerer of the Guardian Wagon Escort
246688	Leader of the Shield Troop in Nosra
246689	Gladiator of the Archon Transport Escort
246690	Cleric of the Archon Transport Escort
246691	Ranger of the Archon Transport Escort
246692	Assassin of the Archon Transport Escort
246693	Sorcerer of the Archon Transport Escort
246694	Test Object
246695	IDEternity_War_FakeTree_72_An
246696	IDEternity_War_FlowerFairy_73_An
246697	IDEternity_War_Manduri_73_An
246698	IDEternity_War_Malodor_71_An
246699	IDEternity_War_Rynoce_71_An
246700	IDEternity_War_Sparkler_70_n
246701	Mahot
246702	Dagon
246703	Mystical Kaisan
246704	Murky Bagatur
246705	Archon Patrol Warrior
246706	Archon Patrol Scout
246707	Archon Patrol Recruit
246708	Archon Patrol Guard Post
246709	Archon Patrol Commander
246710	Guardian Patrol Warrior
246711	Guardian Patrol Scout
246712	Guardian Patrol Recruit
246713	Guardian Patrol Guard Post
246714	Guardian Patrol Commander
246715	Kontesius
246716	Kontesius
246717	Kontesius
246718	Kontesius
246719	Gampt
246720	Gampt
246721	Gampt
246722	Gampt
246723	Bulion's Tentacle
246724	Bulion's Tentacle
246725	IDAb1_Ere_Sub-Contents_Elyos_2nd Building_ Disassembly Area_Failed_NPC
246726	IDAb1_Ere_Sub-Contents_Asmodian_2. Building_ Disassembly Area_Failed_NPC
246727	Sahidtan
246728	Shuratna
246729	Kudansha
246730	Manusha
246731	Kramush
246732	Greedy Golmir
246733	Drakan Defender of the Fallusha Army
246734	Drakan Assassin of the Fallusha Army
246735	Drakan Patrol of the Fallusha Army
246736	Drakan Meat Flicker of the Fallusha Army
246737	Drakan Soldier of the Fallusha Army
246738	Guardian Fighter
246739	Guardian Battle Mage
246740	Guardian Fighter
246741	Guardian Battle Mage
246742	Archon Fighter
246743	Archon Magus
246744	Archon Fighter
246745	Archon Magus
246746	None
246747	None
246748	Supply Box
246749	Elb
246750	Elb
246751	Elb
246752	Elb
246753	Elb
246754	None
246755	Invading Fighter
246756	Invading Scout
246757	Kobold Henchman
246758	Tame Mosbear
246759	Invading Sniper
246760	Haruki
246761	Invading Veteran Soldier
246762	Invading Veteran Soldier
246763	Invading Warrior
246764	Invading Warrior
246765	Jonshunerk's Explosives
246766	Mirez
246767	Renegade Shugo
246768	Renegade Shugo
246769	Supply Box
246770	Indiana Jonshunerk's Supply Box
246771	Jonshunerk's Supply Box
246772	Jonshunerk's Supply Box
246773	Commander Grodi
246774	Jabaraki
246775	Invading Gunner
246776	Invading Assassins
246777	Invading Elite Warrior
246778	Invading Fighter
246779	Invading Scout
246780	Jabaraki
246781	Jabaraki
246782	Jabaraki
246783	Gold Porgus
246784	Invading Fighter
246785	Invading Scout
246786	Invading Bodyguard
246787	Lupasha
246788	Bendy
246789	Jodika
246790	Gold Porgus
246791	Gold Porgus
246792	Supply Box
246793	Indiana Jonshunerk's Supply Box
246794	Jonshunerk's Supply Box
246795	Invading Sniper
246796	Supply Box
246797	Kudansha
246798	Kargata
246799	Harash
246800	None
246801	None
246802	None
246803	None
246804	None
246805	None
246806	None
246807	None
246808	Klaw Sentry of the Fallusha Army
246809	Klaw Spy of the Fallusha Army
246810	Klaw Gatherer of the Fallusha Army
246811	IDEternity_War_FakeTree_72_An
246812	IDEternity_War_FlowerFairy_73_An
246813	IDEternity_War_Manduri_73_An
246814	IDEternity_War_Malodor_71_An
246815	IDEternity_War_Rynoce_71_An
246816	IDEternity_War_Sparkler_70_n
246817	Mahot
246818	Dagon
246819	Mystical Kaisan
246820	Murky Bagatur
246821	Archon Patrol Warrior
246822	Archon Patrol Scout
246823	Archon Patrol Recruit
246824	Archon Patrol Guard Post
246825	Archon Patrol Commander
246826	Guardian Patrol Warrior
246827	Guardian Patrol Scout
246828	Guardian Patrol Recruit
246829	Guardian Patrol Guard Post
246830	Guardian Patrol Commander
246831	Elb
246832	Elb
246833	Elb
246834	Elb
246835	Elb
246836	Ganesh
246837	None
246838	None
246839	None
246840	None
246841	None
246842	Bulion
246843	Bulion
246844	Normal Misfortune
246845	Greater Misfortune
246846	Kontesius
246847	Kontesius
246848	Gampt
246849	Gampt
246850	Drakan Legate of the Fallusha Army
246851	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246852	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246853	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246854	Drakan Magus of the Fallusha Army
246855	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246856	Drakan Raider of the Fallusha Army
246857	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246858	Drakan Medic of the Fallusha Army
246859	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246860	Drakan Legate of the Fallusha Army
246861	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246862	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246863	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246864	Drakan Magus of the Fallusha Army
246865	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246866	Drakan Raider of the Fallusha Army
246867	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246868	Drakan Medic of the Fallusha Army
246869	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246870	Drakan Legate of the Fallusha Army
246871	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246872	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246873	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246874	Drakan Magus of the Fallusha Army
246875	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246876	Drakan Raider of the Fallusha Army
246877	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246878	Drakan Medic of the Fallusha Army
246879	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246880	Drakan Legate of the Fallusha Army
246881	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246882	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246883	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246884	Drakan Magus of the Fallusha Army
246885	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246886	Drakan Raider of the Fallusha Army
246887	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246888	Drakan Medic of the Fallusha Army
246889	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246890	Drakan Legate of the Fallusha Army
246891	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246892	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246893	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246894	Drakan Magus of the Fallusha Army
246895	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246896	Drakan Raider of the Fallusha Army
246897	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246898	Drakan Medic of the Fallusha Army
246899	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246900	Drakan Legate of the Fallusha Army
246901	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246902	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246903	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246904	Drakan Magus of the Fallusha Army
246905	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246906	Drakan Raider of the Fallusha Army
246907	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246908	Drakan Medic of the Fallusha Army
246909	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246910	Drakan Legate of the Fallusha Army
246911	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246912	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246913	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246914	Drakan Magus of the Fallusha Army
246915	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246916	Drakan Raider of the Fallusha Army
246917	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246918	Drakan Medic of the Fallusha Army
246919	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246920	Drakan Legate of the Fallusha Army
246921	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246922	Chamber of Penance Gate
246923	Weapon of the Fallusha Army
246924	Armour Chest of the Fallusha Army
246925	Selection Room Gate
246926	Drakan Legate of the Fallusha Army
246927	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246928	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246929	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246930	Drakan Magus of the Fallusha Army
246931	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246932	Drakan Raider of the Fallusha Army
246933	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246934	Drakan Medic of the Fallusha Army
246935	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246936	Invading Bodyguard
246937	Bulion's Tentacle
246938	Arrogant Frida
246939	Museum Protector Gold Hetgolem
246940	Museum Protector Gold Silmak
246941	Drakan Legate of the Fallusha Army
246942	Drakan Raider of the Fallusha Army
246943	Drakan Medic of the Fallusha Army
246944	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246945	Drakan Magus of the Fallusha Army
246946	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246947	Drakan Medic of the Fallusha Army
246948	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246949	Invading Bastiel
246950	Invading Bastikan
246951	Invading Bastiel
246952	Invading Bastikan
246953	Ganesh's Obelisk
246954	Ganesh's Obelisk
246955	Ganesh's Obelisk
246956	Ganesh's Obelisk
246957	Klaw Worker of the Fallusha Army
246958	Klaw Worker of the Fallusha Army
246959	None
246960	None
246961	None
246962	None
246963	None
246964	Otherworldly Eruption
246965	None
246966	None
246967	Patrol Commander Bastiel
246968	Patrol Commander Bastikan
246969	None
246970	None
246971	None
246972	Drakan Legate of the Fallusha Army
246973	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246974	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246975	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246976	Drakan Magus of the Fallusha Army
246977	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246978	Drakan Raider of the Fallusha Army
246979	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246980	Drakan Medic of the Fallusha Army
246981	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246982	Drakan Legate of the Fallusha Army
246983	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246984	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246985	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246986	Drakan Magus of the Fallusha Army
246987	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246988	Drakan Raider of the Fallusha Army
246989	Drakan Seeker of the Fallusha Army
246990	Drakan Medic of the Fallusha Army
246991	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
246992	Drakan Legate of the Fallusha Army
246993	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
246994	Drakan Triaris of the Fallusha Army
246995	Drakan Curatus of the Fallusha Army
246996	Drakan Magus of the Fallusha Army
246997	Drakan Fighter of the Fallusha Army
246998	Drakan Raider of the Fallusha Army
246999	Drakan Seeker of the Fallusha Army
247000	Drakan Medic of the Fallusha Army
247001	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247002	Drakan Legate of the Fallusha Army
247003	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
247004	Drakan Triaris of the Fallusha Army
247005	Drakan Curatus of the Fallusha Army
247006	Drakan Magus of the Fallusha Army
247007	Drakan Fighter of the Fallusha Army
247008	Drakan Raider of the Fallusha Army
247009	Drakan Seeker of the Fallusha Army
247010	Drakan Medic of the Fallusha Army
247011	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247012	Drakan Magus of the Fallusha Army
247013	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247014	Drakan Legate of the Fallusha Army
247015	Drakan Fighter of the Fallusha Army
247016	Grafting Daeva
247017	Grafting Daeva
247018	Grafting Daeva
247019	Grafting Daeva
247020	None
247021	None
247022	None
247023	None
247024	Bulion's Tentacle
247025	Bulion's Tentacle
247026	Gulag Generator
247027	None
247028	None
247029	None
247030	None
247031	Guardian Fighter
247032	Guardian Battle Mage
247033	Archon Fighter
247034	Archon Magus
247035	Otherworldly Zombie
247036	Otherworldly Slayer
247037	Hearthbloom Bobo
247038	Nacre Dracuni
247039	Malevolent Lizadra
247040	Broken Altar Kalgolem
247041	Blue Kirrin
247042	Sharpmane Manduri
247043	Poisonthorn Arachna
247044	Scarlet Rotron
247045	Black Claw Monitor
247046	Sorog Klaw
247047	Flameclaw Cellatu
247048	Sharptail Bloodwing
247049	Scarlet Water Spirit
247050	Monster Caltrops
247051	Broadbark Oculis
247052	Stickleback Snuffler
247053	Nacre Dracuni
247054	Malevolent Lizadra
247055	Broken Altar Kalgolem
247056	Blue Kirrin
247057	Sharpmane Manduri
247058	Poisonthorn Arachna
247059	Scarlet Rotron
247060	Black Claw Monitor
247061	Sorog Klaw
247062	Flameclaw Cellatu
247063	Sharptail Bloodwing
247064	Scarlet Water Spirit
247065	Monster Caltrops
247066	Broadbark Oculis
247067	Stickleback Snuffler
247068	None
247069	None
247070	None
247071	None
247072	None
247073	None
247074	Tigric Leader
247075	Bulion
247076	None
247077	None
247078	Red Nosed Granker King
247079	Granker King's Servant
247080	Red Nosed Granker King
247081	Granker King's Servant
247082	None
247083	None
247084	None
247085	None
247086	None
247087	None
247088	None
247089	None
247090	None
247091	None
247092	Captured Kudansha
247093	Tame Ribbit
247094	Loud Gulaching
247095	Desperate Daeva
247096	Desperate Daeva
247097	Desperate Daeva
247098	Desperate Daeva
247099	Mournful Daeva
247100	Mournful Daeva
247101	Mournful Daeva
247102	Mournful Daeva
247103	Feeble Daeva
247104	Feeble Daeva
247105	Feeble Daeva
247106	Feeble Daeva
247107	Daeva freed from the cage
247108	Daeva freed from the cage
247109	Large Pursuing Spirit
247110	None
247111	None
247112	None
247113	Drakan Legate of the Fallusha Army
247114	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
247115	Drakan Triaris of the Fallusha Army
247116	Drakan Curatus of the Fallusha Army
247117	Drakan Magus of the Fallusha Army
247118	Lump of Ice
247119	Frost Prison
247120	None
247121	None
247122	None
247123	Drakan Raider of the Fallusha Army
247124	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247125	Drakan Raider of the Fallusha Army
247126	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247127	Frost Prison
247128	None
247129	None
247130	None
247131	Flames of the Earth
247132	Drakan Fighter of the Fallusha Army
247133	Drakan Raider of the Fallusha Army
247134	Drakan Seeker of the Fallusha Army
247135	Drakan Medic of the Fallusha Army
247136	Drakan Combat Mage of the Fallusha Army
247137	Suffering Daeva
247138	Suffering Daeva
247139	Suffering Daeva
247140	Suffering Daeva
247141	Seriously Injured Daeva
247142	Seriously Injured Daeva
247143	Seriously Injured Daeva
247144	Seriously Injured Daeva
247160	Exploding Beetle of the Fallusha Army
247161	None
247162	None
247163	None
247164	None
247165	None
247166	None
247167	None
247168	None
247169	Drakan Bodyguard of the Fallusha Army
247170	Drakan Soldier of the Fallusha Army
247171	Soulwatcher
247172	None
247173	None
247174	Drakan Legate of the Fallusha Army
247175	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
247176	Drakan Triaris of the Fallusha Army
247177	Drakan Curatus of the Fallusha Army
247178	Drakan Magus of the Fallusha Army
247179	None
247180	None
247181	Drakan Fighter of the Fallusha Army
247182	Drakan Escort Officer of the Fallusha Army
247183	Daeva who is dragged away
247184	Daeva who is dragged away
247185	Captive Daeva
247186	Captive Daeva
247187	Grafting Daeva
247188	Grafting Daeva
247189	Cleaning Daeva
247190	Cleaning Daeva
247191	Captive Daeva
247192	Captive Daeva
247193	Cleaning Daeva
247194	Cleaning Daeva
247195	Cleaning Daeva
247196	Cleaning Daeva
247197	Captive Daeva
247198	Captive Daeva
247199	Cleaning Daeva
247200	Cleaning Daeva
247201	Cleaning Daeva
247202	Cleaning Daeva
247203	Patrol Commander Bastiel
247204	Patrol Commander Bastikan
247205	Patrol Commander Bastiel
247206	Patrol Commander Bastikan
247207	Cold Sickness
247208	Drakan Attack Officer of the Fallusha Army
247209	Drakan Legate of the Fallusha Army
247210	Exploding Beetle of the Fallusha Army
247211	Shuratna
247212	Sahidtan
247213	Hopping Brazier
247214	Object_0.5
247215	Object_1
247216	Object_2
247217	Object_3
247218	Spiky Iron Fence
247219	Daeva who is asking for help
247220	Daeva who is asking for help
247221	Yuriana
247222	Rizni
247223	None
247224	None
247225	None
247226	None
247227	None
247228	None
247229	Drakan Bodyguard of the Fallusha Army
247230	Burning Cooking Plate
247231	Inferno
247232	Inferno
247233	Anubis
247234	Ancient Lackey
247235	Ancient Lackey
247236	Silikor of Memory
247237	Tog Leader
247238	Marabata
247239	Kadena
247240	Exploding Machine Beetle
247241	Keltra
247242	Bollvig Black Heart
247243	Brigade General Vasharti
247244	Vanktrist
247245	Grendal the Witch
247246	Inferno
247247	Steel Watchman
247248	Malekor
247249	Steel Watchman
247250	Malekor
247251	Steel Watchman
247252	Malekor
247253	Tog
247254	Tog
247255	Tog
247256	Canyon Tog
247257	Kurin
247258	Kurin
247259	Enhanced Claws
247260	Enhanced Detection Device
247261	Chapir Raider
247262	Chapir Shaman
247263	Chapir Raider
247264	Chapir Shaman
247265	Enhanced Claws
247266	Enhanced Detection Device
247267	Enhanced Claws
247268	Enhanced Detection Device
247269	Nutram
247270	Clodworm
247271	Nutram
247272	Clodworm
247273	Nutram
247274	Clodworm
247275	Enhanced Claws
247276	Enhanced Detection Device
247277	Krall Fighter
247278	Krall Volunteer
247279	Krall Fighter
247280	Krall Volunteer
247281	Krall Fighter
247282	Krall Volunteer
247283	Torment Fighter
247284	Lich
247285	Torment Fighter
247286	Lich
247287	Vampire
247288	Lich
247289	Enhanced Claws
247290	Enhanced Detection Device
247291	Vasharti's Green Illusion
247292	Vasharti's Red Illusion
247293	Vasharti's Green Illusion
247294	Vasharti's Red Illusion
247295	Keros
247296	Banck
247297	Keros
247298	Banck
247299	Keros
247300	Banck
247301	Nevilim
247302	Spectre
247303	Nevilim
247304	Spectre
247305	Nevilim
247306	Grendal's Illusion
247307	Inggril, Daeva of Time
247308	Inggril, Daeva of Time
247309	Inggril, Daeva of Time
247310	Inggril, Daeva of Time
247311	None
247312	None
247313	None
247314	None
247315	None
247316	None
247317	None
247318	None
247319	None
247320	None
247321	None
247322	None
247323	None
247324	None
247325	None
247326	None
247327	None
247328	None
247329	None
247330	None
247331	None
247332	None
247333	None
247334	None
247335	None
247336	None
247337	None
247338	None
247339	None
247340	None
247341	None
247342	None
247343	None
247344	None
247345	None
247346	None
247347	None
247348	None
247349	None
247350	None
247351	Incredibly Tasty Lump of Meat
247352	Incredibly Tasty Lump of Meat
247353	Tog Manger
247354	Incredibly Tasty Lump of Meat
247355	Insect Egg
247356	Insect Egg
247357	Aether Bomb
247358	Teleporter
247359	Red Brazier
247360	Blue Brazier
247361	Marabata
247362	Marabata
247363	Marabata
247364	Inggril
247365	Inggril
247366	Inggril
247367	Silikor of Memory
247368	Rancid Fluid
247369	Insect Egg
247370	Keltra
247371	None
247372	Brigade General Vasharti
247373	Dimensional Vortex
247374	Sphere of Vengeance
247375	Grendal the Witch
247376	Inggril, Daeva of Time
247377	Inggril, Daeva of Time
247378	Inggril, Daeva of Time
247379	Inggness, Daeva of Time
247380	Inggness, Daeva of Time
247381	Inggness, Daeva of Time
247382	Inggness, Daeva of Time
247383	Inggness, Daeva of Time
247384	Inggness, Daeva of Time
247385	Inggness, Daeva of Time
247386	Inggness, Daeva of Time
247387	Inggness, Daeva of Time
247388	Inggness, Daeva of Time
247389	Inggril, Daeva of Time
247390	Inggril, Daeva of Time
247391	Inggness, Daeva of Time
247392	Inggness, Daeva of Time
247393	None
247394	None
247395	None
247396	Grendal the Witch
247397	None
247398	None
247399	None
247400	Marabata
247401	Tog
247402	Nutram
247403	Dracuni Labourer
247404	Clodworm
247405	None
247406	None
247407	None
247408	Silikor of Memory
247409	Tog Leader
247410	Marabata
247411	Kadena
247412	Exploding Machine Beetle
247413	Keltra
247414	Bollvig Black Heart
247415	Brigade General Vasharti
247416	Vanktrist
247417	Grendal the Witch
247418	Steel Watchman
247419	Malekor
247420	Steel Watchman
247421	Malekor
247422	Steel Watchman
247423	Malekor
247424	Tog
247425	Tog
247426	Tog
247427	Canyon Tog
247428	Kurin
247429	Kurin
247430	Enhanced Claws
247431	Enhanced Detection Device
247432	Chapir Raider
247433	Chapir Shaman
247434	Chapir Raider
247435	Chapir Shaman
247436	Enhanced Claws
247437	Enhanced Detection Device
247438	Enhanced Claws
247439	Enhanced Detection Device
247440	Nutram
247441	Clodworm
247442	Nutram
247443	Clodworm
247444	Nutram
247445	Clodworm
247446	Enhanced Claws
247447	Enhanced Detection Device
247448	Krall Fighter
247449	Krall Volunteer
247450	Krall Fighter
247451	Krall Volunteer
247452	Krall Fighter
247453	Krall Volunteer
247454	Torment Fighter
247455	Lich
247456	Torment Fighter
247457	Lich
247458	Vampire
247459	Lich
247460	Enhanced Claws
247461	Enhanced Detection Device
247462	Vasharti's Green Illusion
247463	Vasharti's Red Illusion
247464	Vasharti's Green Illusion
247465	Vasharti's Red Illusion
247466	Keros
247467	Banck
247468	Keros
247469	Banck
247470	Keros
247471	Banck
247472	Nevilim
247473	Spectre
247474	Nevilim
247475	Spectre
247476	Nevilim
247477	Grendal's Illusion
247478	Incredibly Tasty Lump of Meat
247479	Incredibly Tasty Lump of Meat
247480	Tog Manger
247481	Incredibly Tasty Lump of Meat
247482	Insect Egg
247483	Insect Egg
247484	Aether Bomb
247485	Teleporter
247486	Red Brazier
247487	Blue Brazier
247488	Marabata
247489	Marabata
247490	Marabata
247491	Silikor of Memory
247492	Rancid Fluid
247493	Insect Egg
247494	Keltra
247495	None
247496	Brigade General Vasharti
247497	Dimensional Vortex
247498	Sphere of Vengeance
247499	Grendal the Witch
247500	Marabata
247501	Tog
247502	Nutram
247503	Dracuni Labourer
247504	Clodworm
247505	Defence Tower
247506	None
247507	None
247508	None
247509	Support Box of the Tower of Challenge
247510	Voracious Gurriki
247511	Strong Gurriki
247512	Greedy Gurriki
247513	Strange Gurriki
247514	None
247515	None
247516	None
247517	None
247518	None
247519	None
247520	None
247521	None
247522	None
247523	None
247524	None
247525	None
247526	None
247527	None
247528	None
247529	Defence Tower
247530	Murky Bagatur
247531	Murky Bagatur
247532	Murky Bagatur
247533	Murky Bagatur
247534	Elyos Bomb
247535	Asmodian Bomb
247536	None
247537	None
247538	None
247539	None
247540	Insect Egg
247541	Krall Volunteer
247542	Vampire
247543	Vasharti's Red Illusion
247544	Vasharti's Green Illusion
247545	Support Box of the Tower of Challenge
247546	Support Box of the Tower of Challenge
247547	None
247548	None
247549	Insect Egg
247550	Krall Volunteer
247551	Vampire
247552	Vasharti's Red Illusion
247553	Vasharti's Green Illusion
247554	Dread Pirate Boom
247555	Warrior of the Abandoned Altar of Avarice
247556	Guard of the Abandoned Altar of Avarice
247557	Raider of the Abandoned Altar of Avarice
247558	Guardian of the Abandoned Altar of Avarice
247559	Dark Mage of the Abandoned Altar of Avarice
247560	Spiritmaster of the Abandoned Altar of Avarice
247561	Healer of the Abandoned Altar of Avarice
247562	Elite Warrior of the Abandoned Altar of Avarice
247563	Elite Destroyer of the Abandoned Altar of Avarice
247564	Elite Assassin of the Abandoned Altar of Avarice
247565	Elite Guardian of the Abandoned Altar of Avarice
247566	Elite Sorcerer of the Abandoned Altar of Avarice
247567	Elite Invoker of the Abandoned Altar of Avarice
247568	Elite Priest of the Abandoned Altar of Avarice
247569	Humbaki
247570	Warrior of the 101st Conquest Squad
247571	Assassin of the 101st Conquest Squad
247572	Seeker of the 101st Conquest Squad
247573	Recruit of the 101st Conquest Squad
247574	Healer of the 101st Conquest Squad
247575	Legate of the 101st Conquest Squad
247576	Special Scout of the 101st Conquest Squad
247577	Warrior of the 101st Defence Troop
247578	Assassin of the 101st Defence Troop
247579	Seeker of the 101st Defence Troop
247580	Recruit of the 101st Defence Troop
247581	Healer of the 101st Defence Troop
247582	Legate of the 101st Defence Troop
247583	Special Scout of the 101st Defence Troop
247584	Warrior of the 101st Occupation Troop
247585	Assassin of the 101st Occupation Troop
247586	Seeker of the 101st Occupation Troop
247587	Recruit of the 101st Occupation Troop
247588	Healer of the 101st Occupation Troop
247589	Legate of the 101st Occupation Troop
247590	Special Scout of the 101st Occupation Troop
247591	Warrior of the 102nd Conquest Squad
247592	Assassin of the 102nd Conquest Squad
247593	Seeker of the 102nd Conquest Squad
247594	Recruit of the 102nd Conquest Squad
247595	Healer of the 102nd Conquest Squad
247596	Legate of the 102nd Conquest Squad
247597	Special Scout of the 102nd Conquest Squad
247598	Warrior of the 102nd Defence Troop
247599	Assassin of the 102nd Defence Troop
247600	Seeker of the 102nd Defence Troop
247601	Recruit of the 102nd Defence Troop
247602	Healer of the 102nd Defence Troop
247603	Legate of the 102nd Defence Troop
247604	Special Scout of the 102nd Defence Troop
247605	Warrior of the 102nd Occupation Troop
247606	Assassin of the 102nd Occupation Troop
247607	Seeker of the 102nd Occupation Troop
247608	Recruit of the 102nd Occupation Troop
247609	Healer of the 102nd Occupation Troop
247610	Legate of the 102nd Occupation Troop
247611	Special Scout of the 102nd Occupation Troop
247612	Warrior of the 103rd Conquest Squad
247613	Assassin of the 103rd Conquest Squad
247614	Seeker of the 103rd Conquest Squad
247615	Recruit of the 103rd Conquest Squad
247616	Healer of the 103rd Conquest Squad
247617	Legate of the 103rd Conquest Squad
247618	Special Scout of the 103rd Conquest Squad
247619	Warrior of the 103rd Defence Troop
247620	Assassin of the 103rd Defence Troop
247621	Seeker of the 103rd Defence Troop
247622	Recruit of the 103rd Defence Troop
247623	Healer of the 103rd Defence Troop
247624	Legate of the 103rd Defence Troop
247625	Special Scout of the 103rd Defence Troop
247626	Warrior of the 103rd Occupation Troop
247627	Assassin of the 103rd Occupation Troop
247628	Seeker of the 103rd Occupation Troop
247629	Recruit of the 103rd Occupation Troop
247630	Healer of the 103rd Occupation Troop
247631	Legate of the 103rd Occupation Troop
247632	Special Scout of the 103rd Occupation Troop
247633	Warrior of the 104th Conquest Squad
247634	Assassin of the 104th Conquest Squad
247635	Seeker of the 104th Conquest Squad
247636	Recruit of the 104th Conquest Squad
247637	Healer of the 104th Conquest Squad
247638	Legate of the 104th Conquest Squad
247639	Special Scout of the 104th Conquest Squad
247640	Warrior of the 104th Defence Troop
247641	Assassin of the 104th Defence Troop
247642	Seeker of the 104th Defence Troop
247643	Recruit of the 104th Defence Troop
247644	Healer of the 104th Defence Troop
247645	Legate of the 104th Defence Troop
247646	Special Scout of the 104th Defence Troop
247647	Warrior of the 104th Occupation Troop
247648	Assassin of the 104th Occupation Troop
247649	Seeker of the 104th Occupation Troop
247650	Recruit of the 104th Occupation Troop
247651	Healer of the 104th Occupation Troop
247652	Legate of the 104th Occupation Troop
247653	Special Scout of the 104th Occupation Troop
247654	Warrior of the 105th Conquest Squad
247655	Assassin of the 105th Conquest Squad
247656	Seeker of the 105th Conquest Squad
247657	Recruit of the 105th Conquest Squad
247658	Healer of the 105th Conquest Squad
247659	Legate of the 105th Conquest Squad
247660	Special Scout of the 105th Conquest Squad
247661	Warrior of the 105th Defence Troop
247662	Assassin of the 105th Defence Troop
247663	Seeker of the 105th Defence Troop
247664	Recruit of the 105th Defence Troop
247665	Healer of the 105th Defence Troop
247666	Legate of the 105th Defence Troop
247667	Special Scout of the 105th Defence Troop
247668	Warrior of the 105th Occupation Troop
247669	Assassin of the 105th Occupation Troop
247670	Seeker of the 105th Occupation Troop
247671	Recruit of the 105th Occupation Troop
247672	Healer of the 105th Occupation Troop
247673	Legate of the 105th Occupation Troop
247674	Special Scout of the 105th Occupation Troop
247675	Warrior of the 106th Conquest Squad
247676	Assassin of the 106th Conquest Squad
247677	Seeker of the 106th Conquest Squad
247678	Recruit of the 106th Conquest Squad
247679	Healer of the 106th Conquest Squad
247680	Legate of the 106th Conquest Squad
247681	Special Scout of the 106th Conquest Squad
247682	Warrior of the 106th Defence Troop
247683	Assassin of the 106th Defence Troop
247684	Seeker of the 106th Defence Troop
247685	Recruit of the 106th Defence Troop
247686	Healer of the 106th Defence Troop
247687	Legate of the 106th Defence Troop
247688	Special Scout of the 106th Defence Troop
247689	Warrior of the 106th Occupation Troop
247690	Assassin of the 106th Occupation Troop
247691	Seeker of the 106th Occupation Troop
247692	Recruit of the 106th Occupation Troop
247693	Healer of the 106th Occupation Troop
247694	Legate of the 106th Occupation Troop
247695	Special Scout of the 106th Occupation Troop
247696	Warrior of the 107th Conquest Squad
247697	Assassin of the 107th Conquest Squad
247698	Seeker of the 107th Conquest Squad
247699	Recruit of the 107th Conquest Squad
247700	Healer of the 107th Conquest Squad
247701	Legate of the 107th Conquest Squad
247702	Special Scout of the 107th Conquest Squad
247703	Warrior of the 107th Defence Troop
247704	Assassin of the 107th Defence Troop
247705	Seeker of the 107th Defence Troop
247706	Recruit of the 107th Defence Troop
247707	Healer of the 107th Defence Troop
247708	Legate of the 107th Defence Troop
247709	Special Scout of the 107th Defence Troop
247710	Warrior of the 107th Occupation Troop
247711	Assassin of the 107th Occupation Troop
247712	Seeker of the 107th Occupation Troop
247713	Recruit of the 107th Occupation Troop
247714	Healer of the 107th Occupation Troop
247715	Legate of the 107th Occupation Troop
247716	Special Scout of the 107th Occupation Troop
247717	Adjutant Anuhart
247718	Gatekeeper Krumarim
247719	None
247720	Warrior of the 101st Vanguard
247721	Assassin of the 101st Vanguard
247722	Seeker of the 101st Vanguard
247723	Recruit of the 101st Vanguard
247724	Healer of the 101st Vanguard
247725	Warrior of the 101st Search Party
247726	Assassin of the 101st Search Party
247727	Seeker of the 101st Search Party
247728	Recruit of the 101st Search Party
247729	Healer of the 101st Search Party
247730	Warrior of the 101st Scout Troop
247731	Assassin of the 101st Scout Troop
247732	Seeker of the 101st Scout Troop
247733	Recruit of the 101st Scout Troop
247734	Healer of the 101st Scout Troop
247735	Warrior of the 102nd Vanguard
247736	Assassin of the 102nd Vanguard
247737	Seeker of the 102nd Vanguard
247738	Recruit of the 102nd Vanguard
247739	Healer of the 102nd Vanguard
247740	Warrior of the 102nd Search Party
247741	Assassin of the 102nd Search Party
247742	Seeker of the 102nd Search Party
247743	Recruit of the 102nd Search Party
247744	Healer of the 102nd Search Party
247745	Warrior of the 102nd Scout Troop
247746	Assassin of the 102nd Scout Troop
247747	Seeker of the 102nd Scout Troop
247748	Recruit of the 102nd Scout Troop
247749	Healer of the 102nd Scout Troop
247750	Warrior of the 103rd Vanguard
247751	Assassin of the 103rd Vanguard
247752	Seeker of the 103rd Vanguard
247753	Recruit of the 103rd Vanguard
247754	Healer of the 103rd Vanguard
247755	Warrior of the 103rd Search Party
247756	Assassin of the 103rd Search Party
247757	Seeker of the 103rd Search Party
247758	Recruit of the 103rd Search Party
247759	Healer of the 103rd Search Party
247760	Warrior of the 103rd Scout Troop
247761	Assassin of the 103rd Scout Troop
247762	Seeker of the 103rd Scout Troop
247763	Recruit of the 103rd Scout Troop
247764	Healer of the 103rd Scout Troop
247765	Warrior of the 104th Vanguard
247766	Assassin of the 104th Vanguard
247767	Seeker of the 104th Vanguard
247768	Recruit of the 104th Vanguard
247769	Healer of the 104th Vanguard
247770	Warrior of the 104th Search Party
247771	Assassin of the 104th Search Party
247772	Seeker of the 104th Search Party
247773	Recruit of the 104th Search Party
247774	Healer of the 104th Search Party
247775	Warrior of the 104th Scout Troop
247776	Assassin of the 104th Scout Troop
247777	Seeker of the 104th Scout Troop
247778	Recruit of the 104th Scout Troop
247779	Healer of the 104th Scout Troop
247780	Warrior of the 105th Vanguard
247781	Assassin of the 105th Vanguard
247782	Seeker of the 105th Vanguard
247783	Recruit of the 105th Vanguard
247784	Healer of the 105th Vanguard
247785	Warrior of the 105th Search Party
247786	Assassin of the 105th Search Party
247787	Seeker of the 105th Search Party
247788	Recruit of the 105th Search Party
247789	Healer of the 105th Search Party
247790	Warrior of the 105th Scout Troop
247791	Assassin of the 105th Scout Troop
247792	Seeker of the 105th Scout Troop
247793	Recruit of the 105th Scout Troop
247794	Healer of the 105th Scout Troop
247795	Warrior of the 106th Vanguard
247796	Assassin of the 106th Vanguard
247797	Seeker of the 106th Vanguard
247798	Recruit of the 106th Vanguard
247799	Healer of the 106th Vanguard
247800	Warrior of the 106th Search Party
247801	Assassin of the 106th Search Party
247802	Seeker of the 106th Search Party
247803	Recruit of the 106th Search Party
247804	Healer of the 106th Search Party
247805	Warrior of the 106th Scout Troop
247806	Assassin of the 106th Scout Troop
247807	Seeker of the 106th Scout Troop
247808	Recruit of the 106th Scout Troop
247809	Healer of the 106th Scout Troop
247810	Warrior of the 107th Vanguard
247811	Assassin of the 107th Vanguard
247812	Seeker of the 107th Vanguard
247813	Recruit of the 107th Vanguard
247814	Healer of the 107th Vanguard
247815	Warrior of the 107th Search Party
247816	Assassin of the 107th Search Party
247817	Seeker of the 107th Search Party
247818	Recruit of the 107th Search Party
247819	Healer of the 107th Search Party
247820	Warrior of the 107th Scout Troop
247821	Assassin of the 107th Scout Troop
247822	Seeker of the 107th Scout Troop
247823	Recruit of the 107th Scout Troop
247824	Healer of the 107th Scout Troop
247825	Warrior of the 101st Conquest Squad
247826	Assassin of the 101st Conquest Squad
247827	Seeker of the 101st Conquest Squad
247828	Recruit of the 101st Conquest Squad
247829	Healer of the 101st Conquest Squad
247830	Warrior of the 101st Strike Troop
247831	Assassin of the 101st Strike Troop
247832	Seeker of the 101st Strike Troop
247833	Recruit of the 101st Strike Troop
247834	Healer of the 101st Strike Troop
247835	Warrior of the 101st Strike Troop
247836	Assassin of the 101st Strike Troop
247837	Seeker of the 101st Strike Troop
247838	Recruit of the 101st Strike Troop
247839	Healer of the 101st Strike Troop
247840	Warrior of the 102nd Conquest Squad
247841	Assassin of the 102nd Conquest Squad
247842	Seeker of the 102nd Conquest Squad
247843	Recruit of the 102nd Conquest Squad
247844	Healer of the 102nd Conquest Squad
247845	Warrior of the 102nd Strike Troop
247846	Assassin of the 102nd Strike Troop
247847	Seeker of the 102nd Strike Troop
247848	Recruit of the 102nd Strike Troop
247849	Healer of the 102nd Strike Troop
247850	Warrior of the 102nd Strike Troop
247851	Assassin of the 102nd Strike Troop
247852	Seeker of the 102nd Strike Troop
247853	Recruit of the 102nd Strike Troop
247854	Healer of the 102nd Strike Troop
247855	Warrior of the 103rd Conquest Squad
247856	Assassin of the 103rd Conquest Squad
247857	Seeker of the 103rd Conquest Squad
247858	Recruit of the 103rd Conquest Squad
247859	Healer of the 103rd Conquest Squad
247860	Warrior of the 103rd Strike Troop
247861	Assassin of the 103rd Strike Troop
247862	Seeker of the 103rd Strike Troop
247863	Recruit of the 103rd Strike Troop
247864	Healer of the 103rd Strike Troop
247865	Warrior of the 103rd Strike Troop
247866	Assassin of the 103rd Strike Troop
247867	Seeker of the 103rd Strike Troop
247868	Recruit of the 103rd Strike Troop
247869	Healer of the 103rd Strike Troop
247870	Warrior of the 104th Conquest Squad
247871	Assassin of the 104th Conquest Squad
247872	Seeker of the 104th Conquest Squad
247873	Recruit of the 104th Conquest Squad
247874	Healer of the 104th Conquest Squad
247875	Warrior of the 104th Strike Troop
247876	Assassin of the 104th Strike Troop
247877	Seeker of the 104th Strike Troop
247878	Recruit of the 104th Strike Troop
247879	Healer of the 104th Strike Troop
247880	Warrior of the 104th Strike Troop
247881	Assassin of the 104th Strike Troop
247882	Seeker of the 104th Strike Troop
247883	Recruit of the 104th Strike Troop
247884	Healer of the 104th Strike Troop
247885	Warrior of the 105th Conquest Squad
247886	Assassin of the 105th Conquest Squad
247887	Seeker of the 105th Conquest Squad
247888	Recruit of the 105th Conquest Squad
247889	Healer of the 105th Conquest Squad
247890	Warrior of the 105th Strike Troop
247891	Assassin of the 105th Strike Troop
247892	Seeker of the 105th Strike Troop
247893	Recruit of the 105th Strike Troop
247894	Healer of the 105th Strike Troop
247895	Warrior of the 105th Strike Troop
247896	Assassin of the 105th Strike Troop
247897	Seeker of the 105th Strike Troop
247898	Recruit of the 105th Strike Troop
247899	Healer of the 105th Strike Troop
247900	Crawling Serrator
247901	Lowland Leowasp
247902	Smiling Dragrint
247903	Drana Spaller
247904	Supraklaw Worker
247905	Supraklaw Hoarder
247906	Supraklaw Looker
247907	Supraklaw Soldier
247908	Naduka Grunt
247909	Naduka Gatherer
247910	Mitrakand Drakie
247911	Mitrakand Drakan Destroyer
247912	Mitrakand Raider
247913	Mitrakand Hunterkiller
247914	Mitrakand Gallowglass
247915	Mitrakand Lifekeeper
247916	Drana Crestlich
247917	Naduka Sentry
247918	Supraklaw Lookout
247919	Redtailed Neokin
247920	Xalvius
247921	Pincers Prime
247922	Queen Klawtiar
247923	Hashak the Plough
247924	Elder Malekor
247925	Harviste
247926	Mitrakand Gloriator
247927	Mitrakand Drakan Destroyer
247928	Mitrakand Drakan Destroyer
247929	Mitrakand Drakan Destroyer
247930	Mitrakand Drakan Destroyer
247931	Mitrakand Raider
247932	Mitrakand Raider
247933	Mitrakand Raider
247934	Mitrakand Raider
247935	Mitrakand Hunterkiller
247936	Mitrakand Hunterkiller
247937	Mitrakand Hunterkiller
247938	Mitrakand Hunterkiller
247939	Mitrakand Gallowglass
247940	Mitrakand Gallowglass
247941	Mitrakand Gallowglass
247942	Mitrakand Gallowglass
247943	Mitrakand Lifekeeper
247944	Mitrakand Lifekeeper
247945	Mitrakand Lifekeeper
247946	Mitrakand Lifekeeper
247947	Hanarkand Thrasher
247948	Hanarkand Raider
247949	Hanarkand Seeker
247950	Hanarkand Mystic
247951	Hanarkand Boneminder
247952	Hanarkand Legatus
247953	Hanarkand Rustler
247954	Hanarkand Triaris
247955	Hanarkand Diabolist
247956	Hanarkand Curatus
247957	Hanarkand Labourer
247958	Hanarkand Worker
247959	Voyeur Ashulagen
247960	Inggison Trico
247961	Inggison Trico Foal
247962	Haze Spirit
247963	Tidal Seafoam
247964	Vampire Clodworm
247965	Warden Angasa
247966	Zalandar Greenheart
247967	Elder Zanuta
247968	Sukana the Learned
247969	Head Priest Nashuma
247970	Geffen
247971	Treasure Box
247972	Watcher Garma
247973	Poisonmist Spirit
247974	Bane Spirit
247975	Hanarkand Thrasher
247976	Hanarkand Thrasher
247977	Hanarkand Raider
247978	Hanarkand Raider
247979	Hanarkand Seeker
247980	Hanarkand Seeker
247981	Hanarkand Mystic
247982	Hanarkand Mystic
247983	Hanarkand Boneminder
247984	Hanarkand Boneminder
247985	Hanarkand Legatus
247986	Hanarkand Legatus
247987	Hanarkand Rustler
247988	Hanarkand Rustler
247989	Hanarkand Triaris
247990	Hanarkand Triaris
247991	Hanarkand Diabolist
247992	Hanarkand Diabolist
247993	Hanarkand Curatus
247994	Hanarkand Curatus
247995	Hanarkand Labourer
247996	Hanarkand Worker
247997	Mystical Cell
247998	Hanarkand Fighter
247999	Hanarkand Raider
248000	Hanarkand Searcher
248001	Kirshka Army Warrior
248002	Kirshka Army Ambusher
248003	Kirshka Army Seeker
248004	Kirshka Army Healer
248005	Kirshka Army Foot Soldier
248006	Elite Kirshka Army Warrior
248007	Elite Kirshka Army Ambusher
248008	Elite Kirshka Army Seeker
248009	Elite Kirshka Army Healer
248010	Elite Kirshka Army Foot Soldier
248011	Soul Icon Protection Stone Administrator
248012	Concentrated Kalida
248013	Singing Kirshka
248014	Kirshka
248015	Warrior of the 31st Shield Troop
248016	Assassin of the 31st Shield Troop
248017	Scout of the 31st Shield Troop
248018	Medic of the 31st Shield Troop
248019	Foot Soldier of the 31st Shield Troop
248020	Legate of the 31st Shield Troop
248021	Attack Officer of the 31st Shield Troop
248022	Triaris of the 31st Shield Troop
248023	Surgeon of the 31st Shield Troop
248024	Magus of the 31st Shield Troop
248025	Nergal
248026	Hateful Pelida
248027	Legate of the 31st Tower Protectorate
248028	Attack Officer of the 31st Tower Protectorate
248029	Warrior of the 31st Tower Protectorate
248030	Nergal
248031	Split Shield
248032	Nergal
248033	Union Legion Warrior
248034	Union Legion Trooper
248035	Union Legion Foot Soldier
248036	Union Legion Sentry
248037	Commander Gegares
248038	Commander Gegares
248039	Commander Gegares
248040	Commander Gegares
248041	Commander Gegares
248042	Commander Gegares
248043	Commander Gegares
248044	Commander Gegares
248045	Commander Gegares
248046	Commander Gegares
248047	Commander Gegares
248048	Commander Gegares
248049	Commander Gegares
248050	Commander Gegares
248051	Commander Gegares
248052	Commander Gegares
248053	Commander Gegares
248054	Commander Gegares
248055	Commander Gegares
248056	Commander Gegares
248057	Commander Gegares
248058	Commander Gegares
248059	Commander Gegares
248060	Commander Gegares
248061	Commander Gegares
248062	Commander Gegares
248063	Commander Gegares
248064	Commander Gegares
248065	Commander Gegares
248066	Commander Gegares
248067	Commander Gegares
248068	Commander Gegares
248069	Commander Gegares
248070	Commander Gegares
248071	Commander Gegares
248072	Commander Gegares
248073	Commander Gegares
248074	Commander Gegares
248075	Commander Gegares
248076	Commander Gegares
248077	Weapon H
248078	Popuchin
248079	Nastika
248080	Nastika
248081	None
248082	Fire Spirit
248083	Earth Spirit
248084	Wind Spirit
248085	Water Spirit
248086	Unstable Triroan
248087	Archer Guard
248088	Warrior Guard
248089	Shield Generator
248090	Shield Generator
248091	Shield Generator
248092	Guard Leader Achradim
248093	Steel Rose Sniper
248094	Steel Rose Scout
248095	Tuakin
248096	Tuakin's Trap
248097	Caryatid
248098	Fragmented Ancient Caryatid
248099	Destroyed Ancient Caryatid
248100	Mezaris
248101	Protection Artefact
248102	Raging Mezaris
248103	Protection Artefact
248104	Protection Artefact
248105	Protection Artefact
248106	None
248107	Magic Oculus
248108	All-Seeing Eye
248109	All-Seeing Eye
248110	All-Seeing Eye
248111	All-Seeing Eye
248112	Popuchin's Mini Bomb
248113	Popuchin's Guided Bomb
248114	None
248115	Popuchin
248116	Popuchin's Mini Bomb
248117	Gurr Battle Mage
248118	Gurr Soldier
248119	Gerkan
248120	Fire Column
248121	Earth Pillar
248122	Wind Pillar
248123	Water Pillar
248124	Exploding Machine Beetle
248125	Exploding Machine Beetle
248126	Warrior of the Abandoned Temple of Scales
248127	Guard of the Abandoned Temple of Scales
248128	Raider of the Abandoned Temple of Scales
248129	Guardian of the Abandoned Temple of Scales
248130	Dark Mage of the Abandoned Temple of Scales
248131	Spiritmaster of the Abandoned Temple of Scales
248132	Healer of the Abandoned Temple of Scales
248133	Elite Warrior of the Abandoned Temple of Scales
248134	Elite Destroyer of the Abandoned Temple of Scales
248135	Elite Assassin of the Abandoned Temple of Scales
248136	Elite Guardian of the Abandoned Temple of Scales
248137	Elite Sorcerer of the Abandoned Temple of Scales
248138	Elite Invoker of the Abandoned Temple of Scales
248139	Elite Priest of the Abandoned Temple of Scales
248140	Shamra
248141	Warrior of the Abandoned Vorgaltem Tower
248142	Guard of the Abandoned Vorgaltem Tower
248143	Raider of the Abandoned Vorgaltem Tower
248144	Guardian of the Abandoned Vorgaltem Tower
248145	Dark Mage of the Abandoned Vorgaltem Tower
248146	Spiritmaster of the Abandoned Vorgaltem Tower
248147	Healer of the Abandoned Vorgaltem Tower
248148	Elite Warrior of the Abandoned Vorgaltem Tower
248149	Elite Destroyer of the Abandoned Vorgaltem Tower
248150	Elite Assassin of the Abandoned Vorgaltem Tower
248151	Elite Guardian of the Abandoned Vorgaltem Tower
248152	Elite Sorcerer of the Abandoned Vorgaltem Tower
248153	Elite Invoker of the Abandoned Vorgaltem Tower
248154	Elite Priest of the Abandoned Vorgaltem Tower
248155	Azartum
248156	Warrior of the Abandoned Crimson Temple
248157	Guard of the Abandoned Crimson Temple
248158	Raider of the Abandoned Crimson Temple
248159	Guardian of the Abandoned Crimson Temple
248160	Dark Mage of the Abandoned Crimson Temple
248161	Spiritmaster of the Abandoned Crimson Temple
248162	Healer of the Abandoned Crimson Temple
248163	Elite Warrior of the Abandoned Crimson Temple
248164	Elite Destroyer of the Abandoned Crimson Temple
248165	Elite Assassin of the Abandoned Crimson Temple
248166	Elite Guardian of the Abandoned Crimson Temple
248167	Elite Sorcerer of the Abandoned Crimson Temple
248168	Elite Invoker of the Abandoned Crimson Temple
248169	Elite Priest of the Abandoned Crimson Temple
248170	Sarkan
248171	Ragnarok
248172	Omega
248173	Protection Artefact
248174	Unstable Triroan
248175	Caryatid
248176	Archer Guard
248177	Steel Rose Sniper
248178	Warrior of the 201st Vanguard
248179	Assassin of the 201st Vanguard
248180	Seeker of the 201st Vanguard
248181	Recruit of the 201st Vanguard
248182	Healer of the 201st Vanguard
248183	Warrior of the 201st Scout Troop
248184	Assassin of the 201st Scout Troop
248185	Seeker of the 201st Scout Troop
248186	Recruit of the 201st Scout Troop
248187	Healer of the 201st Scout Troop
248188	Warrior of the 201st Search Party
248189	Assassin of the 201st Search Party
248190	Seeker of the 201st Search Party
248191	Recruit of the 201st Search Party
248192	Healer of the 201st Search Party
248193	Warrior of the 202nd Vanguard
248194	Assassin of the 202nd Vanguard
248195	Seeker of the 202nd Vanguard
248196	Recruit of the 202nd Vanguard
248197	Healer of the 202nd Vanguard
248198	Warrior of the 202nd Scout Troop
248199	Assassin of the 202nd Scout Troop
248200	Seeker of the 202nd Scout Troop
248201	Recruit of the 202nd Scout Troop
248202	Healer of the 202nd Scout Troop
248203	Warrior of the 202nd Search Party
248204	Assassin of the 202nd Search Party
248205	Seeker of the 202nd Search Party
248206	Recruit of the 202nd Search Party
248207	Healer of the 202nd Search Party
248208	Warrior of the 203rd Vanguard
248209	Assassin of the 203rd Vanguard
248210	Seeker of the 203rd Vanguard
248211	Recruit of the 203rd Vanguard
248212	Healer of the 203rd Vanguard
248213	Warrior of the 203rd Scout Troop
248214	Assassin of the 203rd Scout Troop
248215	Seeker of the 203rd Scout Troop
248216	Recruit of the 203rd Scout Troop
248217	Healer of the 203rd Scout Troop
248218	Warrior of the 203rd Search Party
248219	Assassin of the 203rd Search Party
248220	Seeker of the 203rd Search Party
248221	Recruit of the 203rd Search Party
248222	Healer of the 203rd Search Party
248223	Warrior of the 204th Vanguard
248224	Assassin of the 204th Vanguard
248225	Seeker of the 204th Vanguard
248226	Recruit of the 204th Vanguard
248227	Healer of the 204th Vanguard
248228	Warrior of the 204th Scout Troop
248229	Assassin of the 204th Scout Troop
248230	Seeker of the 204th Scout Troop
248231	Recruit of the 204th Scout Troop
248232	Healer of the 204th Scout Troop
248233	Warrior of the 204th Search Party
248234	Assassin of the 204th Search Party
248235	Seeker of the 204th Search Party
248236	Recruit of the 204th Search Party
248237	Healer of the 204th Search Party
248238	Warrior of the 205th Vanguard
248239	Assassin of the 205th Vanguard
248240	Seeker of the 205th Vanguard
248241	Recruit of the 205th Vanguard
248242	Healer of the 205th Vanguard
248243	Warrior of the 205th Scout Troop
248244	Assassin of the 205th Scout Troop
248245	Seeker of the 205th Scout Troop
248246	Recruit of the 205th Scout Troop
248247	Healer of the 205th Scout Troop
248248	Warrior of the 205th Search Party
248249	Assassin of the 205th Search Party
248250	Seeker of the 205th Search Party
248251	Recruit of the 205th Search Party
248252	Healer of the 205th Search Party
248253	Warrior of the 206th Vanguard
248254	Assassin of the 206th Vanguard
248255	Seeker of the 206th Vanguard
248256	Recruit of the 206th Vanguard
248257	Healer of the 206th Vanguard
248258	Warrior of the 206th Scout Troop
248259	Assassin of the 206th Scout Troop
248260	Seeker of the 206th Scout Troop
248261	Recruit of the 206th Scout Troop
248262	Healer of the 206th Scout Troop
248263	Warrior of the 206th Search Party
248264	Assassin of the 206th Search Party
248265	Seeker of the 206th Search Party
248266	Recruit of the 206th Search Party
248267	Healer of the 206th Search Party
248268	Warrior of the 207th Vanguard
248269	Assassin of the 207th Vanguard
248270	Seeker of the 207th Vanguard
248271	Recruit of the 207th Vanguard
248272	Healer of the 207th Vanguard
248273	Warrior of the 207th Scout Troop
248274	Assassin of the 207th Scout Troop
248275	Seeker of the 207th Scout Troop
248276	Recruit of the 207th Scout Troop
248277	Healer of the 207th Scout Troop
248278	Warrior of the 207th Search Party
248279	Assassin of the 207th Search Party
248280	Seeker of the 207th Search Party
248281	Recruit of the 207th Search Party
248282	Healer of the 207th Search Party
248283	All-Seeing Eye
248284	All-Seeing Eye
248285	All-Seeing Eye
248286	All-Seeing Eye
248287	All-Seeing Eye
248288	All-Seeing Eye
248289	All-Seeing Eye
248290	All-Seeing Eye
248291	All-Seeing Eye
248292	All-Seeing Eye
248293	All-Seeing Eye
248294	All-Seeing Eye
248295	Protection Artefact
248296	Shield Generator
248297	Shield Generator
248298	Gatekeeper Krumarim
248299	Gatekeeper Krumarim
248300	None
248301	Fire Spirit
248302	Earth Spirit
248303	Wind Spirit
248304	Water Spirit
248305	Unstable Triroan
248306	Archer Guard
248307	Warrior Guard
248308	Shield Generator
248309	Shield Generator
248310	Shield Generator
248311	Guard Leader Achradim
248312	Steel Rose Sniper
248313	Steel Rose Scout
248314	Tuakin
248315	Tuakin's Trap
248316	Caryatid
248317	Fragmented Ancient Caryatid
248318	Destroyed Ancient Caryatid
248319	Mezaris
248320	Protection Artefact
248321	Raging Mezaris
248322	Protection Artefact
248323	Protection Artefact
248324	Protection Artefact
248325	None
248326	Magic Oculus
248327	All-Seeing Eye
248328	All-Seeing Eye
248329	All-Seeing Eye
248330	All-Seeing Eye
248331	Popuchin's Mini Bomb
248332	Popuchin's Guided Bomb
248333	None
248334	Popuchin
248335	Popuchin's Mini Bomb
248336	Gurr Battle Mage
248337	Gurr Soldier
248338	Gerkan
248339	Fire Column
248340	Earth Pillar
248341	Wind Pillar
248342	Water Pillar
248343	Exploding Machine Beetle
248344	Exploding Machine Beetle
248345	Protection Artefact
248346	Unstable Triroan
248347	Caryatid
248348	Archer Guard
248349	Steel Rose Sniper
248350	All-Seeing Eye
248351	All-Seeing Eye
248352	All-Seeing Eye
248353	All-Seeing Eye
248354	All-Seeing Eye
248355	All-Seeing Eye
248356	All-Seeing Eye
248357	All-Seeing Eye
248358	All-Seeing Eye
248359	All-Seeing Eye
248360	All-Seeing Eye
248361	All-Seeing Eye
248362	Protection Artefact
248363	Shield Generator
248364	Shield Generator
248365	Witching Tree I
248366	Witching Tree II
248367	Witching Tree I
248368	Witching Tree II
248369	None
248370	None
248371	None
248372	None
248373	None
248374	None
248375	None
248376	None
248377	None
248378	Elite Warrior of the Abandoned Altar of Avarice
248379	Elite Sorcerer of the Abandoned Altar of Avarice
248380	Elite Destroyer of the Abandoned Altar of Avarice
248381	Returned Bashikan
248382	Ice Hook Neigel
248383	Kirshka Army Warrior
248384	Kirshka Army Foot Soldier
248385	Kirshka Army Healer
248386	Kirshka Army Seeker
248387	Kirshka Army Ambusher
248388	Elite Kirshka Army Warrior
248389	Elite Kirshka Army Foot Soldier
248390	Legate of the Tiresome Kirshka Army
248391	Elite Kirshka Army Ambusher
248392	Elite Kirshka Army Seeker
248393	Elite Kirshka Army Healer
248394	Elite Kirshka Army Foot Soldier
248395	Soul Icon Protection Stone Administrator
248396	Elite Kirshka Army Warrior
248397	Elite Kirshka Army Ambusher
248398	Elite Kirshka Army Seeker
248399	Elite Kirshka Army Healer
248400	Elite Kirshka Army Foot Soldier
248401	None
248402	None
248403	31st Anti-aircraft Machine
248404	None
248405	None
248406	None
248407	None
248408	None
248409	Intruder Midorinerk
248410	Intruder Madorunerk
248411	Intruder Midorunerk
248412	Intruder Madorinerk
248413	None
248414	None
248415	None
248416	None
248417	None
248418	None
248419	None
248420	None
248421	None
248422	None
248423	Soul Icon Protection Stone Administrator
248424	Soul Icon Protection Stone Administrator
248425	Soul Icon Protection Stone Administrator
248426	Soul Icon Protection Stone Administrator
248427	None
248428	None
248429	None
248430	None
248431	None
248432	None
248433	None
248434	None
248435	None
248436	None
248437	Hateful Pelida
248438	None
248439	None
248440	31st Anti-aircraft Machine
248441	31st Anti-aircraft Machine
248442	31st Anti-aircraft Machine
248443	31st Anti-aircraft Machine
248444	Reviving Soul Icon
248445	Reviving Soul Icon
248446	Reviving Soul Icon
248447	Reviving Soul Icon
248448	Reviving Soul Icon
248449	Brigade General Tartos
248450	Brigade General Durpal
248451	Brigade General Maldamur
248452	Brigade General Morphus
248453	Brigade General Kalidi
248454	None
248455	None
248456	None
248457	None
248458	None
248459	None
248460	None
248461	None
248462	None
248463	None
248464	None
248465	None
248466	Bitterly Cold Ladder
248467	Intruder Midorinerk
248468	Intruder Madorunerk
248469	Intruder Midorunerk
248470	Intruder Madorinerk
248471	None
248472	Cold Explosion
248473	Union Legion Warrior
248474	Union Legion Trooper
248475	Union Legion Foot Soldier
248476	Union Legion Sentry
248477	Balaur Barricade
248478	Ereshkigal
248479	Kirshka Army Warrior
248480	Kirshka Army Foot Soldier
248481	Kirshka Army Healer
248482	Kirshka Army Seeker
248483	Kirshka Army Ambusher
248484	Warrior of the 31st Shield Troop
248485	Assassin of the 31st Shield Troop
248486	Scout of the 31st Shield Troop
248487	Medic of the 31st Shield Troop
248488	Foot Soldier of the 31st Shield Troop
248489	Black Heart Lakali
248490	Nakra Oracle
248491	Vine Hereta
248492	Tahbakun
248493	Poisoned Daeva's Soul
248494	Poisoned Daeva Spirit
248495	Infected Daeva's Soul
248496	Spore Gringol
248497	Poisoned Reian Soul
248498	Poisoned Reian Spirit
248499	Soul of a Fallen Warrior
248500	Soul of a Fallen Mage
248501	Poisoned Worg
248502	Cursed Daeva's Soul
248503	Cursed Daeva Spirit
248504	Clumsy Ginseng Spirit
248505	Infected Daeva's Soul
248506	Spore Gringol
248507	Poisoned Reian Soul
248508	Poisoned Reian Spirit
248509	Soul of a Fallen Warrior
248510	Soul of a Fallen Mage
248511	Poisoned Worg
248512	Cursed Daeva's Soul
248513	Cursed Daeva Spirit
248514	Soul of Energised Ginseng
248515	Infected Daeva's Soul
248516	Spore Gringol
248517	Poisoned Reian Soul
248518	Poisoned Reian Spirit
248519	Soul of a Fallen Warrior
248520	Soul of a Fallen Mage
248521	Poisoned Worg
248522	Cursed Daeva's Soul
248523	Cursed Daeva Spirit
248524	Soul of Energised Ginseng
248525	Corpsewaker Woodush
248526	Gasping Metodon
248527	Flaming Mane Graphier
248528	None
248529	None
248530	None
248531	None
248532	Kirshka Army Warrior
248533	Unom Guard
248534	Kirshka Army Healer
248535	Kirshka Army Seeker
248536	Eagle Eye Dubash
248537	None
248538	None
248539	None
248540	None
248541	None
248542	None
248543	None
248544	None
248545	None
248546	Energy of Protection
248547	Energy of Protection
248548	Energy of Protection
248549	Energy of Protection
248550	Energy of Protection
248551	Energy of Protection
248552	Energy of Protection
248553	Parasitic Clodworm
248554	Parasitic Clodworm
248555	Aether Flames
248556	Awakened Pumpkin King
248557	Pumpkin King
248558	Warrior of the 201st Conquest Squad
248559	Assassin of the 201st Conquest Squad
248560	Seeker of the 201st Conquest Squad
248561	Recruit of the 201st Conquest Squad
248562	Healer of the 201st Conquest Squad
248563	Legate of the 201st Conquest Squad
248564	Special Scout of the 201st Conquest Squad
248565	Warrior of the 201st Occupation Troop
248566	Assassin of the 201st Occupation Troop
248567	Seeker of the 201st Occupation Troop
248568	Recruit of the 201st Occupation Troop
248569	Healer of the 201st Occupation Troop
248570	Legate of the 201st Occupation Troop
248571	Special Scout of the 201st Occupation Troop
248572	Warrior of the 201st Defence Troop
248573	Assassin of the 201st Defence Troop
248574	Seeker of the 201st Defence Troop
248575	Recruit of the 201st Defence Troop
248576	Healer of the 201st Defence Troop
248577	Legate of the 201st Defence Troop
248578	Special Scout of the 201st Defence Troop
248579	Warrior of the 202nd Conquest Squad
248580	Assassin of the 202nd Conquest Squad
248581	Seeker of the 202nd Conquest Squad
248582	Recruit of the 202nd Conquest Squad
248583	Healer of the 202nd Conquest Squad
248584	Legate of the 202nd Conquest Squad
248585	Special Scout of the 202nd Conquest Squad
248586	Warrior of the 202nd Occupation Troop
248587	Assassin of the 202nd Occupation Troop
248588	Seeker of the 202nd Occupation Troop
248589	Recruit of the 202nd Occupation Troop
248590	Healer of the 202nd Occupation Troop
248591	Legate of the 202nd Occupation Troop
248592	Special Scout of the 202nd Occupation Troop
248593	Warrior of the 202nd Defence Troop
248594	Assassin of the 202nd Defence Troop
248595	Seeker of the 202nd Defence Troop
248596	Recruit of the 202nd Defence Troop
248597	Healer of the 202nd Defence Troop
248598	Legate of the 202nd Defence Troop
248599	Special Scout of the 202nd Defence Troop
248600	Warrior of the 203rd Conquest Squad
248601	Assassin of the 203rd Conquest Squad
248602	Seeker of the 203rd Conquest Squad
248603	Recruit of the 203rd Conquest Squad
248604	Healer of the 203rd Conquest Squad
248605	Legate of the 203rd Conquest Squad
248606	Special Scout of the 203rd Conquest Squad
248607	Warrior of the 203rd Occupation Troop
248608	Assassin of the 203rd Occupation Troop
248609	Seeker of the 203rd Occupation Troop
248610	Recruit of the 203rd Occupation Troop
248611	Healer of the 203rd Occupation Troop
248612	Legate of the 203rd Occupation Troop
248613	Special Scout of the 203rd Occupation Troop
248614	Warrior of the 203rd Defence Troop
248615	Assassin of the 203rd Defence Troop
248616	Seeker of the 203rd Defence Troop
248617	Recruit of the 203rd Defence Troop
248618	Healer of the 203rd Defence Troop
248619	Legate of the 203rd Defence Troop
248620	Special Scout of the 203rd Defence Troop
248621	Warrior of the 204th Conquest Squad
248622	Assassin of the 204th Conquest Squad
248623	Seeker of the 204th Conquest Squad
248624	Recruit of the 204th Conquest Squad
248625	Healer of the 204th Conquest Squad
248626	Legate of the 204th Conquest Squad
248627	Special Scout of the 204th Conquest Squad
248628	Warrior of the 204th Occupation Troop
248629	Assassin of the 204th Occupation Troop
248630	Seeker of the 204th Occupation Troop
248631	Recruit of the 204th Occupation Troop
248632	Healer of the 204th Occupation Troop
248633	Legate of the 204th Occupation Troop
248634	Special Scout of the 204th Occupation Troop
248635	Warrior of the 204th Defence Troop
248636	Assassin of the 204th Defence Troop
248637	Seeker of the 204th Defence Troop
248638	Recruit of the 204th Defence Troop
248639	Healer of the 204th Defence Troop
248640	Legate of the 204th Defence Troop
248641	Special Scout of the 204th Defence Troop
248642	Warrior of the 205th Conquest Squad
248643	Assassin of the 205th Conquest Squad
248644	Seeker of the 205th Conquest Squad
248645	Recruit of the 205th Conquest Squad
248646	Healer of the 205th Conquest Squad
248647	Legate of the 205th Conquest Squad
248648	Special Scout of the 205th Conquest Squad
248649	Warrior of the 205th Occupation Troop
248650	Assassin of the 205th Occupation Troop
248651	Seeker of the 205th Occupation Troop
248652	Recruit of the 205th Occupation Troop
248653	Healer of the 205th Occupation Troop
248654	Legate of the 205th Occupation Troop
248655	Special Scout of the 205th Occupation Troop
248656	Warrior of the 205th Defence Troop
248657	Assassin of the 205th Defence Troop
248658	Seeker of the 205th Defence Troop
248659	Recruit of the 205th Defence Troop
248660	Healer of the 205th Defence Troop
248661	Legate of the 205th Defence Troop
248662	Special Scout of the 205th Defence Troop
248663	Warrior of the 206th Conquest Squad
248664	Assassin of the 206th Conquest Squad
248665	Seeker of the 206th Conquest Squad
248666	Recruit of the 206th Conquest Squad
248667	Healer of the 206th Conquest Squad
248668	Legate of the 206th Conquest Squad
248669	Special Scout of the 206th Conquest Squad
248670	Warrior of the 206th Occupation Troop
248671	Assassin of the 206th Occupation Troop
248672	Seeker of the 206th Occupation Troop
248673	Recruit of the 206th Occupation Troop
248674	Healer of the 206th Occupation Troop
248675	Legate of the 206th Occupation Troop
248676	Special Scout of the 206th Occupation Troop
248677	Warrior of the 206th Defence Troop
248678	Assassin of the 206th Defence Troop
248679	Seeker of the 206th Defence Troop
248680	Recruit of the 206th Defence Troop
248681	Healer of the 206th Defence Troop
248682	Legate of the 206th Defence Troop
248683	Special Scout of the 206th Defence Troop
248684	Warrior of the 207th Conquest Squad
248685	Assassin of the 207th Conquest Squad
248686	Seeker of the 207th Conquest Squad
248687	Recruit of the 207th Conquest Squad
248688	Healer of the 207th Conquest Squad
248689	Legate of the 207th Conquest Squad
248690	Special Scout of the 207th Conquest Squad
248691	Warrior of the 207th Occupation Troop
248692	Assassin of the 207th Occupation Troop
248693	Seeker of the 207th Occupation Troop
248694	Recruit of the 207th Occupation Troop
248695	Healer of the 207th Occupation Troop
248696	Legate of the 207th Occupation Troop
248697	Special Scout of the 207th Occupation Troop
248698	Warrior of the 207th Defence Troop
248699	Assassin of the 207th Defence Troop
248700	Seeker of the 207th Defence Troop
248701	Recruit of the 207th Defence Troop
248702	Healer of the 207th Defence Troop
248703	Legate of the 207th Defence Troop
248704	Special Scout of the 207th Defence Troop
248705	Warrior of the 101st Conquest Squad
248706	Assassin of the 101st Conquest Squad
248707	Seeker of the 101st Conquest Squad
248708	Recruit of the 101st Conquest Squad
248709	Healer of the 101st Conquest Squad
248710	Warrior of the 101st Strike Troop
248711	Assassin of the 101st Strike Troop
248712	Seeker of the 101st Strike Troop
248713	Recruit of the 101st Strike Troop
248714	Healer of the 101st Strike Troop
248715	Warrior of the 101st Strike Troop
248716	Assassin of the 101st Strike Troop
248717	Seeker of the 101st Strike Troop
248718	Recruit of the 101st Strike Troop
248719	Healer of the 101st Strike Troop
248720	Warrior of the 102nd Conquest Squad
248721	Assassin of the 102nd Conquest Squad
248722	Seeker of the 102nd Conquest Squad
248723	Recruit of the 102nd Conquest Squad
248724	Healer of the 102nd Conquest Squad
248725	Warrior of the 102nd Strike Troop
248726	Assassin of the 102nd Strike Troop
248727	Seeker of the 102nd Strike Troop
248728	Recruit of the 102nd Strike Troop
248729	Healer of the 102nd Strike Troop
248730	Warrior of the 102nd Strike Troop
248731	Assassin of the 102nd Strike Troop
248732	Seeker of the 102nd Strike Troop
248733	Recruit of the 102nd Strike Troop
248734	Healer of the 102nd Strike Troop
248735	Warrior of the 103rd Conquest Squad
248736	Assassin of the 103rd Conquest Squad
248737	Seeker of the 103rd Conquest Squad
248738	Recruit of the 103rd Conquest Squad
248739	Healer of the 103rd Conquest Squad
248740	Warrior of the 103rd Strike Troop
248741	Assassin of the 103rd Strike Troop
248742	Seeker of the 103rd Strike Troop
248743	Recruit of the 103rd Strike Troop
248744	Healer of the 103rd Strike Troop
248745	Warrior of the 103rd Strike Troop
248746	Assassin of the 103rd Strike Troop
248747	Seeker of the 103rd Strike Troop
248748	Recruit of the 103rd Strike Troop
248749	Healer of the 103rd Strike Troop
248750	Warrior of the 104th Conquest Squad
248751	Assassin of the 104th Conquest Squad
248752	Seeker of the 104th Conquest Squad
248753	Recruit of the 104th Conquest Squad
248754	Healer of the 104th Conquest Squad
248755	Warrior of the 104th Strike Troop
248756	Assassin of the 104th Strike Troop
248757	Seeker of the 104th Strike Troop
248758	Recruit of the 104th Strike Troop
248759	Healer of the 104th Strike Troop
248760	Warrior of the 104th Strike Troop
248761	Assassin of the 104th Strike Troop
248762	Seeker of the 104th Strike Troop
248763	Recruit of the 104th Strike Troop
248764	Healer of the 104th Strike Troop
248765	Warrior of the 105th Conquest Squad
248766	Assassin of the 105th Conquest Squad
248767	Seeker of the 105th Conquest Squad
248768	Recruit of the 105th Conquest Squad
248769	Healer of the 105th Conquest Squad
248770	Warrior of the 105th Strike Troop
248771	Assassin of the 105th Strike Troop
248772	Seeker of the 105th Strike Troop
248773	Recruit of the 105th Strike Troop
248774	Healer of the 105th Strike Troop
248775	Warrior of the 105th Strike Troop
248776	Assassin of the 105th Strike Troop
248777	Seeker of the 105th Strike Troop
248778	Recruit of the 105th Strike Troop
248779	Healer of the 105th Strike Troop
248780	Warrior of the 106th Conquest Squad
248781	Assassin of the 106th Conquest Squad
248782	Seeker of the 106th Conquest Squad
248783	Recruit of the 106th Conquest Squad
248784	Healer of the 106th Conquest Squad
248785	Warrior of the 106th Strike Troop
248786	Assassin of the 106th Strike Troop
248787	Seeker of the 106th Strike Troop
248788	Recruit of the 106th Strike Troop
248789	Healer of the 106th Strike Troop
248790	Warrior of the 106th Strike Troop
248791	Assassin of the 106th Strike Troop
248792	Seeker of the 106th Strike Troop
248793	Recruit of the 106th Strike Troop
248794	Healer of the 106th Strike Troop
248795	Warrior of the 107th Conquest Squad
248796	Assassin of the 107th Conquest Squad
248797	Seeker of the 107th Conquest Squad
248798	Recruit of the 107th Conquest Squad
248799	Healer of the 107th Conquest Squad
248800	Warrior of the 107th Strike Troop
248801	Assassin of the 107th Strike Troop
248802	Seeker of the 107th Strike Troop
248803	Recruit of the 107th Strike Troop
248804	Healer of the 107th Strike Troop
248805	Warrior of the 107th Strike Troop
248806	Assassin of the 107th Strike Troop
248807	Seeker of the 107th Strike Troop
248808	Recruit of the 107th Strike Troop
248809	Healer of the 107th Strike Troop
248810	Warrior of the 201st Conquest Squad
248811	Assassin of the 201st Conquest Squad
248812	Seeker of the 201st Conquest Squad
248813	Recruit of the 201st Conquest Squad
248814	Healer of the 201st Conquest Squad
248815	Warrior of the 201st Strike Troop
248816	Assassin of the 201st Strike Troop
248817	Seeker of the 201st Strike Troop
248818	Recruit of the 201st Strike Troop
248819	Healer of the 201st Strike Troop
248820	Warrior of the 201st Strike Troop
248821	Assassin of the 201st Strike Troop
248822	Seeker of the 201st Strike Troop
248823	Recruit of the 201st Strike Troop
248824	Healer of the 201st Strike Troop
248825	Warrior of the 202nd Conquest Squad
248826	Assassin of the 202nd Conquest Squad
248827	Seeker of the 202nd Conquest Squad
248828	Recruit of the 202nd Conquest Squad
248829	Healer of the 202nd Conquest Squad
248830	Warrior of the 202nd Strike Troop
248831	Assassin of the 202nd Strike Troop
248832	Seeker of the 202nd Strike Troop
248833	Recruit of the 202nd Strike Troop
248834	Healer of the 202nd Strike Troop
248835	Warrior of the 202nd Strike Troop
248836	Assassin of the 202nd Strike Troop
248837	Seeker of the 202nd Strike Troop
248838	Recruit of the 202nd Strike Troop
248839	Healer of the 202nd Strike Troop
248840	Warrior of the 203rd Conquest Squad
248841	Assassin of the 203rd Conquest Squad
248842	Seeker of the 203rd Conquest Squad
248843	Recruit of the 203rd Conquest Squad
248844	Healer of the 203rd Conquest Squad
248845	Warrior of the 203rd Strike Troop
248846	Assassin of the 203rd Strike Troop
248847	Seeker of the 203rd Strike Troop
248848	Recruit of the 203rd Strike Troop
248849	Healer of the 203rd Strike Troop
248850	Warrior of the 203rd Strike Troop
248851	Assassin of the 203rd Strike Troop
248852	Seeker of the 203rd Strike Troop
248853	Recruit of the 203rd Strike Troop
248854	Healer of the 203rd Strike Troop
248855	Warrior of the 204th Conquest Squad
248856	Assassin of the 204th Conquest Squad
248857	Seeker of the 204th Conquest Squad
248858	Recruit of the 204th Conquest Squad
248859	Healer of the 204th Conquest Squad
248860	Warrior of the 204th Strike Troop
248861	Assassin of the 204th Strike Troop
248862	Seeker of the 204th Strike Troop
248863	Recruit of the 204th Strike Troop
248864	Healer of the 204th Strike Troop
248865	Warrior of the 204th Strike Troop
248866	Assassin of the 204th Strike Troop
248867	Seeker of the 204th Strike Troop
248868	Recruit of the 204th Strike Troop
248869	Healer of the 204th Strike Troop
248870	Warrior of the 205th Conquest Squad
248871	Assassin of the 205th Conquest Squad
248872	Seeker of the 205th Conquest Squad
248873	Recruit of the 205th Conquest Squad
248874	Healer of the 205th Conquest Squad
248875	Warrior of the 205th Strike Troop
248876	Assassin of the 205th Strike Troop
248877	Seeker of the 205th Strike Troop
248878	Recruit of the 205th Strike Troop
248879	Healer of the 205th Strike Troop
248880	Warrior of the 205th Strike Troop
248881	Assassin of the 205th Strike Troop
248882	Seeker of the 205th Strike Troop
248883	Recruit of the 205th Strike Troop
248884	Healer of the 205th Strike Troop
248885	Warrior of the 206th Conquest Squad
248886	Assassin of the 206th Conquest Squad
248887	Seeker of the 206th Conquest Squad
248888	Recruit of the 206th Conquest Squad
248889	Healer of the 206th Conquest Squad
248890	Warrior of the 206th Strike Troop
248891	Assassin of the 206th Strike Troop
248892	Seeker of the 206th Strike Troop
248893	Recruit of the 206th Strike Troop
248894	Healer of the 206th Strike Troop
248895	Warrior of the 206th Strike Troop
248896	Assassin of the 206th Strike Troop
248897	Seeker of the 206th Strike Troop
248898	Recruit of the 206th Strike Troop
248899	Healer of the 206th Strike Troop
248900	Warrior of the 207th Conquest Squad
248901	Assassin of the 207th Conquest Squad
248902	Seeker of the 207th Conquest Squad
248903	Recruit of the 207th Conquest Squad
248904	Healer of the 207th Conquest Squad
248905	Warrior of the 207th Strike Troop
248906	Assassin of the 207th Strike Troop
248907	Seeker of the 207th Strike Troop
248908	Recruit of the 207th Strike Troop
248909	Healer of the 207th Strike Troop
248910	Warrior of the 207th Strike Troop
248911	Assassin of the 207th Strike Troop
248912	Seeker of the 207th Strike Troop
248913	Recruit of the 207th Strike Troop
248914	Healer of the 207th Strike Troop
248915	Poisoned Daeva's Soul
248916	Poisoned Daeva Spirit
248917	Infected Daeva's Soul
248918	Spore Gringol
248919	Poisoned Reian Soul
248920	Poisoned Reian Spirit
248921	Soul of a Fallen Warrior
248922	Soul of a Fallen Mage
248923	Poisoned Worg
248924	Cursed Daeva's Soul
248925	Cursed Daeva Spirit
248926	Clumsy Ginseng Spirit
248927	Infected Daeva's Soul
248928	Spore Gringol
248929	Poisoned Reian Soul
248930	Poisoned Reian Spirit
248931	Soul of a Fallen Warrior
248932	Soul of a Fallen Mage
248933	Poisoned Worg
248934	Cursed Daeva's Soul
248935	Cursed Daeva Spirit
248936	Soul of Energised Ginseng
248937	Infected Daeva's Soul
248938	Spore Gringol
248939	Poisoned Reian Soul
248940	Poisoned Reian Spirit
248941	Soul of a Fallen Warrior
248942	Soul of a Fallen Mage
248943	Poisoned Worg
248944	Cursed Daeva's Soul
248945	Cursed Daeva Spirit
248946	Soul of Energised Ginseng
248947	Corpsewaker Woodush
248948	Concentrated Kalida
248949	Concentrated Kalida
248950	Concentrated Kalida
248951	Focused Kalida
248952	Focused Kalida
248953	Focused Kalida
248954	Bahola
248955	None
248956	None
248957	None
248958	None
248959	None
248960	None
248961	None
248962	Dragonbound who worships Ereshkigal
248963	Dragonbound who worships Tiamat
248964	Explosion Mine
248965	None
248966	Zombie
248967	None
248968	Puppeteer Kisk
248969	Elemental Lord Kisk
248970	Arkhal Kisk
248971	Kroban Kisk
248972	None
248973	None
248974	None
248975	None
248976	None
248977	None
248978	None
248979	None
248980	None
248981	None
248982	None
248983	None
248984	None
248985	None
248986	None
248987	None
248988	None
248989	None
248990	None
248991	None
248992	None
248993	None
248994	None
248995	None
248996	Drakan Quartermaster of the 53rd Legion
248997	High-ranking Chantra Quartermaster
249088	Protectorate Drakan Special Legate
249089	Protectorate Drakan Special Triaris
249090	Protectorate Drakan Special Sorcerer
249091	Protectorate Drakan Special Surgeon
249092	Protectorate Drakan Special Prefect
249093	Protectorate Drakan Special Chief Officer
249094	Protectorate Drakan Special Magus
249095	Protectorate Drakan Special Healing Officer
249096	Protectorate Elite Combat Captain
249097	Governor Sunayaka
249098	Aide Iranati
249099	Aide Iranati
249100	Deputy Governor Brilla
249101	Master-at-Arms Ranigan
249102	Master-at-Arms Ranigan
249103	Captain Granta
249104	Malevolent Muraba
249105	Karlata the Huntress
249106	Oginyum the Dealer
249107	Merciful Davati
249108	Protectorate Drakan Fighter
249109	Protectorate Hawkeye
249110	Protectorate Drakan High Mage
249111	Protectorate Drakan Fighter
249112	Protectorate Hawkeye
249113	Protectorate Drakan High Mage
249114	Bodyguard Captain Cartuan
249115	Balaur Magic Cannon
249116	Kradi the Glutton
249117	Protectorate Drakan Special Legate
249118	Protectorate Drakan Special Triaris
249119	Protectorate Drakan Special Surgeon
249120	Protectorate Drakan Prefect
249121	Protectorate Drakan Chief Officer
249122	Protectorate Drakan Magus
249123	Protectorate Drakan Healing Officer
249124	Protectorate Drakan Fighter
249125	Protectorate Hawkeye
249126	Protectorate Drakan High Mage
249127	Protectorate Drakan Healer
249128	Keymaster Niksi
249129	Keymaster Zumita
249130	Keymaster Dabra
249131	Protectorate Drakan Special Praetor
249132	Protectorate Drakan Special Officer
249133	Protectorate Drakan Special Mage
249134	Protectorate Drakan Special Medic
249135	Protectorate Drakan Special Fighter
249136	Protectorate Drakan Special Hawkeye
249137	Protectorate Drakan Special High Mage
249138	Protectorate Drakan Special Healer
249139	Protectorate Drakan Assault Team Leader
249140	Protectorate Captain
249141	Protectorate Drakan Assaulter
249142	Protectorate Sikar Sniper
249143	Keymaster Chookuri
249144	Berserker Sunayaka
249145	Berserker Sunayaka
249168	Greedy Gurriki
249169	Greedy Gurriki
250001	Frame Quake Level 1 Artefact - Elyos
250002	Frame Quake Level 1 Artefact - Asmodians
250003	Frame Quake Level 1 Artefact - Balaur
250004	(Buff) Warrior Breath Artefact - Elyos
250005	(Buff) Warrior Breath Artefact - Asmodians
250006	(Buff) Warrior Breath Artefact - Balaur
250007	Frame Quake Level 2 Artefact - Elyos
250008	Frame Quake Level 2 Artefact - Asmodians
250009	Frame Quake Level 2 Artefact - Balaur
250010	Aurora Heal Artefact - Elyos
250011	Aurora Heal Artefact - Asmodians
250012	Aurora Heal Artefact - Balaur
250013	Frozen Cannon Artefact - Elyos
250014	Frozen Cannon Artefact - Asmodians
250015	Frozen Cannon Artefact - Balaur
250016	Castle Defence NPC – Elyos Level 1
250017	Castle Defence NPC – Elyos Level 2
250018	Castle Defence NPC – Elyos Level 3
250019	Castle Defence NPC – Elyos Level 4
250020	Castle Defence NPC – Elyos Level 5
250021	Castle Defence NPC – Asmodians Level 1
250022	Castle Defence NPC – Asmodians Level 2
250023	Castle Defence NPC – Asmodians Level 3
250024	Castle Defence NPC – Asmodians Level 4
250025	Castle Defence NPC – Asmodians Level 5
250026	Castle Defence NPC – Balaur Level 1
250027	Castle Defence NPC – Balaur Level 2
250028	Castle Defence NPC – Balaur Level 3
250029	Castle Defence NPC – Balaur Level 4
250030	Castle Defence NPC – Balaur Level 5
250031	Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 1
250032	Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 2
250033	Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 3
250034	Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 4
250035	Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 5
250036	Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 1
250037	Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 2
250038	Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 3
250039	Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 4
250040	Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 5
250041	Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 1
250042	Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 2
250043	Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 3
250044	Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 4
250045	Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 5
250046	Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 1
250047	Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 2
250048	Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 3
250049	Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 4
250050	Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 5
250051	Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 1
250052	Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 2
250053	Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 3
250054	Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 4
250055	Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 5
250056	Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 1
250057	Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 2
250058	Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 3
250059	Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 4
250060	Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 5
250061	Castle Guard NPC – Elyos Level 1
250062	Castle Guard NPC – Elyos Level 2
250063	Castle Guard NPC – Elyos Level 3
250064	Castle Guard NPC – Elyos Level 4
250065	Castle Guard NPC – Elyos Level 5
250066	Castle Guard NPC – Asmodians Level 1
250067	Castle Guard NPC – Asmodians Level 2
250068	Castle Guard NPC – Asmodians Level 3
250069	Castle Guard NPC – Asmodians Level 4
250070	Castle Guard NPC – Asmodians Level 5
250071	Castle Guard NPC – Balaur Level 1
250072	Castle Guard NPC – Balaur Level 2
250073	Castle Guard NPC – Balaur Level 3
250074	Castle Guard NPC – Balaur Level 4
250075	Castle Guard NPC – Balaur Level 5
250076	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Elyos Only
250077	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Asmodians Only
250078	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Balaur Only
250079	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Elyos Only
250080	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Asmodians Only
250081	Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Balaur Only
250082	Castle Gate – Elyos Only
250083	Castle Gate – Asmodians Only
250084	Castle Gate – Balaur Only
250085	Castle Gate Repair Object – Elyos Only
250086	Castle Gate Repair Object – Asmodians Only
250087	Castle Gate Repair Object – Balaur Only
250088	Elyos Obelisk Teleporter
250089	Asmodian Obelisk Teleporter
250090	Inner Castle Teleporter - Elyos
250091	Inner Castle Teleporter - Asmodians
250092	Obelisk
250093	Obelisk
250094	Inner Castle Vendor Proto Elyos
250095	Inner Castle Vendor Proto Asmodian
250096	" Balaur Monster in Vendor NPC Position – Balaur Only
250097	Inner Castle Vendor Proto Elyos2
250098	Inner Castle Vendor Proto Asmodian2
250099	Inner Castle Gossip Proto Elyos
250100	Inner Castle Gossip Proto Asmodian
250101	Inner Castle Spawning Monster – Balaur Only
250102	Castle Defence Special Named - Elyos
250103	Castle Defence Special Named - Asmodians
250104	Castle Defence Special Named - Balaur
250105	Castle Defence Race Monster - Elyos
250106	Castle Defence Race Monster - Asmodians
250107	Castle Defence Race Monster - Balaur
250108	Balaur Monster Falling from Carrier Level 1
250109	Balaur Monster Falling from Carrier Level 2
250110	Balaur Monster Falling from Carrier Level 3
250111	Balaur Monster Falling from Carrier Level 4
250112	Balaur Monster Falling from Carrier Level 5
250113	Balaur Monster for Siege Warfare Level 1
250114	Balaur Monster for Siege Warfare Level 2
250115	Balaur Monster for Siege Warfare Level 3
250116	Balaur Monster for Siege Warfare Level 4
250117	Balaur Monster for Siege Warfare Level 5
250118	Abyss KlawA
250119	Abyss KlawA
250120	Abyss KlawA
250121	Abyss KlawB
250122	Abyss KlawB
250123	Abyss KlawB
250124	Abyss Angolem
250125	Abyss Angolem
250126	Inner Castle Vendor Proto Elyos3
250127	Inner Castle Vendor Proto Asmodian3
250128	" Balaur Monster in Vendor NPC Position – Balaur Only
250129	None
250130	None
250131	Artefact (E): Soul Destruction
250132	Artefact (A): Soul Destruction
250133	Artefact (B): Soul Destruction
250134	Abyss Default GuardianNPC_El
250135	Abyss Default GuardianNPC_Asmo
250136	Abyss Default GuardianNPC_Bal
250137	Field Generator
250138	Field Generator
250139	Field Generator
250140	Field Generator
250141	Field Generator
250142	Field Generator
250143	Fortress Gate
250144	Fortress Gate
250145	Fortress Gate
250146	Gate Stone
250147	Gate Stone
250148	Gate Stone
250149	Abyss Default Air Mine_El_a
250150	Abyss Default Air Mine_El_b
250151	Abyss Default Air Ambush Cube_El
250152	Abyss Default Guard Tower_El
250153	Abyss Default Air Mine_Asmo_a
250154	Abyss Default Air Mine_Asmo_b
250155	Abyss Default Air Ambush Cube_Asmo
250156	Abyss Default Guard Tower_Asmo
250157	Abyss Default Air Mine_Bal_a
250158	Abyss Default Air Mine_Bal_b
250159	Abyss Default Air Ambush Cube_Bal
250160	Abyss Default Guard Tower_Bal
250161	Abyss Default MysticSpring_El
250162	Abyss Default MysticSpring_Asmo
250163	Abyss Default MysticSpring_Bal
250164	Abyss Default Teleporter_El
250165	Abyss Default Teleporter_Asmo
250166	Abyss Default Teleporter_Bal
250167	Fortress Gate
250168	Fortress Gate
250169	Fortress Gate
250170	Gate Stone
250171	Gate Stone
250172	Gate Stone
250173	Carrier Drop Balaur Level 1
250174	Carrier Drop Balaur Level 2
250175	Carrier Drop Balaur Level 3
250176	Carrier Drop Balaur Level 4
250177	Carrier Drop Balaur Level 5
250178	Siege Spawn Balaur Level 1
250179	Siege Spawn Balaur Level 2
250180	Siege Spawn Balaur Level 3
250181	Siege Spawn Balaur Level 4
250182	Siege Spawn Balaur Level 5
250183	Carrier Drop Named Balaur Level 1
250184	Carrier Drop Named Balaur Level 2
250185	Carrier Drop Named Balaur Level 3
250186	Carrier Drop Named Balaur Level 4
250187	Carrier Drop Named Balaur Level 5
250188	Teleporter (external)
250189	Teleporter (external)
250190	Teleporter (external)
250191	Teleporter (external)
250192	Teleporter (external)
250193	Teleporter (external)
250194	Teleporter (external)
250195	Teleporter (external)
250196	Teleporter (external)
250197	Teleporter (external)
250198	Teleporter (external)
250199	Teleporter (external)
250200	Teleporter (external)
250201	Teleporter (external)
250202	Teleporter (external)
250203	Teleporter (external)
250204	Teleporter (external)
250205	Teleporter (external)
250206	Teleporter (external)
250207	Teleporter (external)
251000	Ab1_1011_Cyclops_38_Ae
251001	Menotios
251002	Aether's Defender
251003	Ab1_1011_NagaTemplar_38_Ae
251004	Ab1_1011_NagaTemplar_39_Ae
251005	Ab1_1011_NagaTemplar_50_An
251006	Ab1_1011_NagaFighter_38_Ae
251007	Ab1_1011_NagaFighter_39_Ae
251008	Ab1_1011_NagaFighter_50_An
251009	Ab1_1011_NagaWizard_38_Ae
251010	Ab1_1011_NagaWizard_39_Ae
251011	Ab1_1011_NagaWizard_50_An
251012	Ab1_1011_NagaEleNamed_50_An
251013	Ab1_1011_Tauric_38_Ae
251014	Ab1_1011_Tauric_39_Ae
251015	Ab1_1011_Tauric_50_An
251016	Ab1_1011_Drake_38_Ae
251017	Flame Tear Brerkun
251018	Ancient Defender
251019	Ab1_1011_Octaside_38_Ae
251020	Ab1_1011_Octaside_39_Ae
251021	Fire's Defender
251022	Ab1_1011_Sheluk_38_Ae
251023	Ab1_1011_Sheluk_39_Ae
251024	Ab1_1011_Sheluk_50_An
251025	Ab1_1011_Clodworm_38_Ae
251026	Ab1_1011_Clodworm_39_Ae
251027	Ab1_1011_Clodworm_50_An
251028	Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_38_Ae
251029	Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_39_Ae
251030	Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_50_An
251031	Light Protector
251032	Light Protector
251033	Light's Defender
251034	Dark Protector
251035	Dark Protector
251036	Shadow's Defender
251037	Agrint Basher
251038	Agrint Basher
251039	Nature's Defender
251040	Relic Guardian
251041	Relic Guardian
251042	Gigantic Relic Guardian
251043	Luminous Servant
251044	Ominous Servant
251045	Menotios' Fragment of Rage
251046	Asmodian Krotan Staff Officer
251047	Asmodian Krotan Staff Officer
251048	Asmodian Krotan Scout
251049	Asmodian Krotan Triaris
251050	Asmodian Krotan Triaris
251051	Asmodian Krotan Officer
251052	Asmodian Krotan Officer
251053	Asmodian Miren Guardian
251054	Asmodian Miren Guardian
251055	Asmodian Miren Guardian
251056	Asmodian Miren Ambusher
251057	Asmodian Miren Ambusher
251058	Asmodian Miren Healer
251059	Asmodian Miren Healer Spirit
251060	Asmodian Miren Healer Spirit
251061	Asmodian Miren Recruit
251062	Asmodian Miren Staff Officer
251063	Asmodian Miren Staff Officer
251064	Asmodian Miren Scout
251065	Asmodian Miren Triaris
251066	Asmodian Miren Triaris
251067	Asmodian Miren Officer
251068	Asmodian Miren Officer
251069	Asmodian Kysis Guardian
251070	Asmodian Kysis Guardian
251071	Asmodian Kysis Guardian
251072	Asmodian Kysis Ambusher
251073	Asmodian Kysis Ambusher
251074	Asmodian Kysis Healer
251075	Asmodian Kysis Healer Spirit
251076	Asmodian Kysis Healer Spirit
251077	Asmodian Kysis Recruit
251078	Asmodian Kysis Staff Officer
251079	Asmodian Kysis Staff Officer
251080	Asmodian Kysis Scout
251081	Asmodian Kysis Triaris
251082	Asmodian Kysis Triaris
251083	Asmodian Kysis Officer
251084	Asmodian Kysis Officer
251085	Krotan Guardian
251086	Krotan Guardian
251087	Krotan Guardian
251088	Krotan Ambusher
251089	Krotan Ambusher
251090	Krotan Healer
251091	Krotan Healer Spirit
251092	Krotan Healer Spirit
251093	Krotan Recruit
251094	Krotan Staff Officer
251095	Krotan Staff Officer
251096	Krotan Scout
251097	Krotan Triaris
251098	Krotan Triaris
251099	Krotan Officer
251100	Krotan Officer
251101	Miren Guardian
251102	Miren Guardian
251103	Miren Guardian
251104	Miren Ambusher
251105	Miren Ambusher
251106	Miren Healer
251107	Miren Healer Spirit
251108	Miren Healer Spirit
251109	Miren Recruit
251110	Miren Staff Officer
251111	Miren Staff Officer
251112	Miren Scout
251113	Miren Triaris
251114	Miren Triaris
251115	Miren Officer
251116	Miren Officer
251117	Kysis Guardian
251118	Kysis Guardian
251119	Kysis Guardian
251120	Kysis Ambusher
251121	Kysis Ambusher
251122	Kysis Healer
251123	Kysis Healer Spirit
251124	Kysis Healer Spirit
251125	Kysis Recruit
251126	Kysis Staff Officer
251127	Kysis Staff Officer
251128	Kysis Scout
251129	Kysis Triaris
251130	Kysis Triaris
251131	Kysis Officer
251132	Kysis Officer
251133	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251134	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251135	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251136	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251137	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251138	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251139	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251140	High-ranking Elyos Artefact Protector
251141	High-ranking Elyos Artefact Protector
251142	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251143	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251144	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251145	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251146	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251147	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251148	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251149	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251150	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251151	Low-ranking Artefact Guardian
251152	Low-ranking Artefact Recruit
251153	Low-ranking Artefact Guard
251154	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251155	Low-ranking Artefact Protector
251156	Low-ranking Artefact Protector
251157	Mid-ranking Artefact Protector
251158	High-ranking Artefact Protector
251159	High-ranking Artefact Protector
251160	Baranath Ambusher Captain of the 45th Unit
251161	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251162	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251163	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251164	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251165	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251166	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251167	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251168	High-ranking Elyos Artefact Protector
251169	High-ranking Elyos Artefact Protector
251170	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251171	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251172	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251173	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251174	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251175	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251176	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251177	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251178	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251179	Low-ranking Artefact Guardian
251180	Low-ranking Artefact Recruit
251181	Low-ranking Artefact Guard
251182	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251183	Low-ranking Artefact Protector
251184	Low-ranking Artefact Protector
251185	Mid-ranking Artefact Protector
251186	High-ranking Artefact Protector
251187	High-ranking Artefact Protector
251188	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251189	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251190	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251191	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251192	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251193	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251194	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251195	High-ranking Elyos Artefact Protector
251196	High-ranking Elyos Artefact Protector
251197	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251198	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251199	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251200	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251201	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251202	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251203	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251204	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251205	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251206	Low-ranking Artefact Guardian
251207	Low-ranking Artefact Recruit
251208	Low-ranking Artefact Guard
251209	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251210	Low-ranking Artefact Protector
251211	Low-ranking Artefact Protector
251212	Mid-ranking Artefact Protector
251213	High-ranking Artefact Protector
251214	High-ranking Artefact Protector
251215	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251216	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251217	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251218	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251219	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251220	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251221	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251222	High-ranking Elyos Artefact Protector
251223	High-ranking Elyos Artefact Protector
251224	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251225	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251226	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251227	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251228	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251229	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251230	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251231	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251232	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251233	Low-ranking Artefact Guardian
251234	Low-ranking Artefact Recruit
251235	Low-ranking Artefact Guard
251236	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251237	Low-ranking Artefact Protector
251238	Low-ranking Artefact Protector
251239	Mid-ranking Artefact Protector
251240	High-ranking Artefact Protector
251241	High-ranking Artefact Protector
251242	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251243	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251244	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251245	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251246	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251247	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251248	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251249	High-ranking Elyos Artefact Protector
251250	High-ranking Elyos Artefact Protector
251251	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251252	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251253	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251254	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251255	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251256	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251257	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251258	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251259	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251260	Low-ranking Artefact Guardian
251261	Low-ranking Artefact Recruit
251262	Low-ranking Artefact Guard
251263	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251264	Low-ranking Artefact Protector
251265	Low-ranking Artefact Protector
251266	Mid-ranking Artefact Protector
251267	High-ranking Artefact Protector
251268	High-ranking Artefact Protector
251269	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251270	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251271	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251272	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251273	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251274	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251275	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251276	High-ranking Elyos Artefact Protector
251277	High-ranking Elyos Artefact Protector
251278	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251279	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251280	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251281	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251282	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251283	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251284	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251285	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251286	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251287	Low-ranking Artefact Guardian
251288	Low-ranking Artefact Recruit
251289	Low-ranking Artefact Guard
251290	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251291	Low-ranking Artefact Protector
251292	Low-ranking Artefact Protector
251293	Mid-ranking Artefact Protector
251294	High-ranking Artefact Protector
251295	High-ranking Artefact Protector
251296	Low-ranking Elyos Artefact Guardian
251297	Low-ranking Elyos Artefact Recruit
251298	Low-ranking Elyos Artefact Guard
251299	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
251300	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251301	Low-ranking Elyos Artefact Protector
251302	Mid-ranking Elyos Artefact Protector
251303	High-ranking Elyos Artefact Protector
251304	High-ranking Elyos Artefact Protector
251305	Low-ranking Asmodian Artefact Guardian
251306	Low-ranking Asmodian Artefact Recruit
251307	Low-ranking Asmodian Artefact Guard
251308	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
251309	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251310	Low-ranking Asmodian Artefact Protector
251311	Mid-ranking Asmodian Artefact Protector
251312	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251313	High-ranking Asmodian Artefact Protector
251314	Low-ranking Artefact Guardian
251315	Low-ranking Artefact Recruit
251316	Low-ranking Artefact Guard
251317	Low-ranking Artefact Healer Spirit
251318	Low-ranking Artefact Protector
251319	Low-ranking Artefact Protector
251320	Mid-ranking Artefact Protector
251321	High-ranking Artefact Protector
251322	High-ranking Artefact Protector
251323	Low-ranking Legate of the 45th Attack Squad
251324	Low-ranking Legate of the 45th Attack Squad
251325	Mid-ranking Legate of the 45th Attack Squad
251326	High-ranking Legate of the 45th Attack Squad
251327	High-ranking Legate of the 45th Attack Squad
251328	Low-ranking Slayer of the 45th Attack Squad
251329	Low-ranking Slayer of the 45th Attack Squad
251330	Mid-ranking Slayer of the 45th Attack Squad
251331	High-ranking Slayer of the 45th Attack Squad
251332	High-ranking Slayer of the 45th Attack Squad
251333	Low-ranking Captain of the 45th Attack Squad
251334	Low-ranking Captain of the 45th Attack Squad
251335	Mid-ranking Captain of the 45th Attack Squad
251336	High-ranking Captain of the 45th Attack Squad
251337	High-ranking Captain of the 45th Attack Squad
251338	Low-ranking Ambush Officer of the 45th Attack Squad
251339	Low-ranking Ambush Officer of the 45th Attack Squad
251340	Mid-ranking Ambush Officer of the 45th Attack Squad
251341	High-ranking Ambush Officer of the 45th Attack Squad
251342	High-ranking Ambush Officer of the 45th Attack Squad
251343	Low-ranking Curatus of the 45th Attack Squad
251344	Low-ranking Curatus of the 45th Attack Squad
251345	Mid-ranking Curatus of the 45th Attack Squad
251346	High-ranking Curatus of the 45th Attack Squad
251347	High-ranking Curatus of the 45th Attack Squad
251348	Low-ranking Miracle Healer of the 45th Attack Squad
251349	Low-ranking Miracle Healer of the 45th Attack Squad
251350	Mid-ranking Miracle Healer of the 45th Attack Squad
251351	High-ranking Miracle Healer of the 45th Attack Squad
251352	High-ranking Miracle Healer of the 45th Attack Squad
251353	Low-ranking Mage of the 45th Attack Squad
251354	Low-ranking Mage of the 45th Attack Squad
251355	Mid-ranking Mage of the 45th Attack Squad
251356	High-ranking Mage of the 45th Attack Squad
251357	High-ranking Mage of the 45th Attack Squad
251358	Low-ranking Magus of the 45th Attack Squad
251359	Low-ranking Magus of the 45th Attack Squad
251360	Mid-ranking Magus of the 45th Attack Squad
251361	High-ranking Magus of the 45th Attack Squad
251362	High-ranking Magus of the 45th Attack Squad
251363	Low-ranking officer of the 45th Attack Squad
251364	Low-ranking officer of the 45th Attack Squad
251365	Mid-ranking Officer of the 45th Attack Squad
251366	High-ranking Officer of the 45th Attack Squad
251367	High-ranking Officer of the 45th Attack Squad
251368	Low-ranking Delegate Officer of the 45th Attack Squad
251369	Low-ranking Delegate Officer of the 45th Attack Squad
251370	Mid-ranking Delegate Officer of the 45th Attack Squad
251371	High-ranking Delegate Officer of the 45th Attack Squad
251372	High-ranking Delegate Officer of the 45th Attack Squad
251373	Low-ranking Sniper of the 45th Attack Squad
251374	Low-ranking Sniper of the 45th Attack Squad
251375	Mid-ranking Sniper of the 45th Attack Squad
251376	High-ranking Sniper of the 45th Attack Squad
251377	High-ranking Sniper of the 45th Attack Squad
251378	Low-ranking Executioner of the 45th Attack Squad
251379	Low-ranking Executioner of the 45th Attack Squad
251380	Mid-ranking Executioner of the 45th Attack Squad
251381	High-ranking Executioner of the 45th Attack Squad
251382	High-ranking Executioner of the 45th Attack Squad
251383	Low-ranking Commander of the 45th Attack Squad
251384	Low-ranking Commander of the 45th Attack Squad
251385	Mid-ranking Commander of the 45th Attack Squad
251386	High-ranking Commander of the 45th Attack Squad
251387	High-ranking Commander of the 45th Attack Squad
251388	Dredgion Portal Summoner
251389	Low-ranking Legate of the 45th Infiltration Squad
251390	Low-ranking Legate of the 45th Infiltration Squad
251391	Mid-ranking Legate of the 45th Infiltration Squad
251392	High-ranking Legate of the 45th Infiltration Squad
251393	High-ranking Legate of the 45th Infiltration Squad
251394	Low-ranking Slayer of the 45th Infiltration Squad
251395	Low-ranking Slayer of the 45th Infiltration Squad
251396	Mid-ranking Slayer of the 45th Infiltration Squad
251397	High-ranking Slayer of the 45th Infiltration Squad
251398	High-ranking Slayer of the 45th Infiltration Squad
251399	Low-ranking Captain of the 45th Infiltration Squad
251400	Low-ranking Captain of the 45th Infiltration Squad
251401	Mid-ranking Captain of the 45th Infiltration Squad
251402	High-ranking Captain of the 45th Infiltration Squad
251403	High-ranking Captain of the 45th Infiltration Squad
251404	Low-ranking Ambush Officer of the 45th Infiltration Squad
251405	Low-ranking Ambush Officer of the 45th Infiltration Squad
251406	Mid-ranking Ambush Officer of the 45th Infiltration Squad
251407	High-ranking Ambush Officer of the 45th Infiltration Squad
251408	High-ranking Ambush Officer of the 45th Infiltration Squad
251409	Low-ranking Curatus of the 45th Infiltration Squad
251410	Low-ranking Curatus of the 45th Infiltration Squad
251411	Mid-ranking Curatus of the 45th Infiltration Squad
251412	High-ranking Curatus of the 45th Infiltration Squad
251413	High-ranking Curatus of the 45th Infiltration Squad
251414	Low-ranking Miracle Healer of the 45th Infiltration Squad
251415	Low-ranking Miracle Healer of the 45th Infiltration Squad
251416	Mid-ranking Miracle Healer of the 45th Infiltration Squad
251417	High-ranking Miracle Healer of the 45th Infiltration Squad
251418	High-ranking Miracle Healer of the 45th Infiltration Squad
251419	Low-ranking Mage of the 45th Infiltration Squad
251420	Low-ranking Mage of the 45th Infiltration Squad
251421	Mid-ranking Mage of the 45th Infiltration Squad
251422	High-ranking Mage of the 45th Infiltration Squad
251423	High-ranking Mage of the 45th Infiltration Squad
251424	Low-ranking Magus of the 45th Infiltration Squad
251425	Low-ranking Magus of the 45th Infiltration Squad
251426	Mid-ranking Magus of the 45th Infiltration Squad
251427	High-ranking Magus of the 45th Infiltration Squad
251428	High-ranking Magus of the 45th Infiltration Squad
251429	Low-ranking officer of the 45th Infiltration Squad
251430	Low-ranking officer of the 45th Infiltration Squad
251431	Mid-ranking Officer of the 45th Infiltration Squad
251432	High-ranking Officer of the 45th Infiltration Squad
251433	High-ranking Officer of the 45th Infiltration Squad
251434	Low-ranking Delegate Officer of the 45th Infiltration Squad
251435	Low-ranking Delegate Officer of the 45th Infiltration Squad
251436	Mid-ranking Delegate Officer of the 45th Infiltration Squad
251437	High-ranking Delegate Officer of the 45th Infiltration Squad
251438	High-ranking Delegate Officer of the 45th Infiltration Squad
251439	Low-ranking Sniper of the 45th Infiltration Squad
251440	Low-ranking Sniper of the 45th Infiltration Squad
251441	Mid-ranking Sniper of the 45th Infiltration Squad
251442	High-ranking Sniper of the 45th Infiltration Squad
251443	High-ranking Sniper of the 45th Infiltration Squad
251444	Low-ranking Executioner of the 45th Infiltration Squad
251445	Low-ranking Executioner of the 45th Infiltration Squad
251446	Mid-ranking Executioner of the 45th Infiltration Squad
251447	High-ranking Executioner of the 45th Infiltration Squad
251448	High-ranking Executioner of the 45th Infiltration Squad
251449	Dredgion Portal Summoner
251450	Low-ranking 57th Artefact Protector
251451	Low-ranking 57th Artefact Protector
251452	57th Artefact Protector
251453	High-ranking 57th Artefact Protector
251454	High-ranking 57th Artefact Protector
251455	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251456	Low-ranking Triaris of the 45th Conquest Squad
251457	Low-ranking Staff Officer of the 45th Conquest Squad
251458	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251459	Low-ranking Scout of the 45th Conquest Squad
251460	Low-ranking Healer of the 45th Conquest Squad
251461	Low-ranking Recruit of the 45th Conquest Squad
251462	Low-ranking Inspector of the 45th Conquest Squad
251463	Low-ranking Ambush Commander of the 45th Vanguard
251464	Low-ranking Captain of the 45th Vanguard
251465	Low-ranking Vice Captain of the 45th Vanguard
251466	Low-ranking Mage Captain of the 45th Vanguard
251467	Low-ranking 57th Artefact Protector
251468	Low-ranking 57th Artefact Protector
251469	57th Artefact Protector
251470	High-ranking 57th Artefact Protector
251471	High-ranking 57th Artefact Protector
251472	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251473	Low-ranking Triaris of the Elyos Occupation Troop
251474	Low-ranking Staff Officer of the Elyos Occupation Troop
251475	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251476	Low-ranking Scout of the Elyos Occupation Troop
251477	Low-ranking Healer of the Elyos Occupation Troop
251478	Low-ranking Recruit of the Elyos Occupation Troop
251479	Low-ranking Inspector of the Elyos Occupation Troop
251480	Low-ranking 57th Artefact Protector
251481	Low-ranking 57th Artefact Protector
251482	57th Artefact Protector
251483	High-ranking 57th Artefact Protector
251484	High-ranking 57th Artefact Protector
251485	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251486	Low-ranking Triaris of the Asmodian Defence Squad
251487	Low-ranking Staff Officer of the Asmodian Defence Squad
251488	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251489	Low-ranking Scout of the Asmodian Defence Squad
251490	Low-ranking Healer of the Asmodian Defence Squad
251491	Low-ranking Recruit of the Asmodian Defence Squad
251492	Low-ranking Inspector of the Asmodian Garrison
251493	Low-ranking 58th Artefact Protector
251494	Low-ranking 58th Artefact Protector
251495	58th Artefact Protector
251496	High-ranking 58th Artefact Protector
251497	High-ranking 58th Artefact Protector
251498	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251499	Low-ranking Triaris of the 45th Conquest Squad
251500	Low-ranking Staff Officer of the 45th Conquest Squad
251501	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251502	Low-ranking Scout of the 45th Conquest Squad
251503	Low-ranking Healer of the 45th Conquest Squad
251504	Low-ranking Recruit of the 45th Conquest Squad
251505	Low-ranking Inspector of the 45th Conquest Squad
251506	Low-ranking Ambush Officer of the 45th Vanguard
251507	Low-ranking Legate of the 45th Vanguard
251508	Low-ranking Officer of the 45th Vanguard
251509	Low-ranking Mage of the 45th Vanguard
251510	Low-ranking 58th Artefact Protector
251511	Low-ranking 58th Artefact Protector
251512	58th Artefact Protector
251513	High-ranking 58th Artefact Protector
251514	High-ranking 58th Artefact Protector
251515	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251516	Low-ranking Triaris of the Elyos Occupation Troop
251517	Low-ranking Staff Officer of the Elyos Occupation Troop
251518	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251519	Low-ranking Scout of the Elyos Occupation Troop
251520	Low-ranking Healer of the Elyos Occupation Troop
251521	Low-ranking Recruit of the Elyos Occupation Troop
251522	Low-ranking Inspector of the Elyos Occupation Troop
251523	Low-ranking 58th Artefact Protector
251524	Low-ranking 58th Artefact Protector
251525	58th Artefact Protector
251526	High-ranking 58th Artefact Protector
251527	High-ranking 58th Artefact Protector
251528	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251529	Low-ranking Triaris of the Asmodian Defence Squad
251530	Low-ranking Staff Officer of the Asmodian Defence Squad
251531	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251532	Low-ranking Scout of the Asmodian Defence Squad
251533	Low-ranking Healer of the Asmodian Defence Squad
251534	Low-ranking Staff Officer of the Asmodian Defence Squad
251535	Low-ranking Inspector of the Asmodian Garrison
251536	Low-ranking 59th Artefact Protector
251537	Low-ranking 59th Artefact Protector
251538	59th Artefact Protector
251539	High-ranking 59th Artefact Protector
251540	High-ranking 59th Artefact Protector
251541	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251542	Low-ranking Triaris of the 45th Conquest Squad
251543	Low-ranking Staff Officer of the 45th Conquest Squad
251544	Low-ranking Guardian of the 45th Conquest Squad
251545	Low-ranking Scout of the 45th Conquest Squad
251546	Low-ranking Healer of the 45th Conquest Squad
251547	Low-ranking Recruit of the 45th Conquest Squad
251548	Low-ranking Inspector of the 45th Conquest Squad
251549	Low-ranking Ambush Commander of the 45th Vanguard
251550	Low-ranking Captain of the 45th Vanguard
251551	Low-ranking Vice Captain of the 45th Vanguard
251552	Low-ranking Mage Captain of the 45th Vanguard
251553	Low-ranking 59th Artefact Protector
251554	Low-ranking 59th Artefact Protector
251555	59th Artefact Protector
251556	High-ranking 59th Artefact Protector
251557	High-ranking 59th Artefact Protector
251558	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251559	Low-ranking Triaris of the Elyos Occupation Troop
251560	Low-ranking Staff Officer of the Elyos Occupation Troop
251561	Low-ranking Guardian of the Elyos Occupation Troop
251562	Low-ranking Scout of the Elyos Occupation Troop
251563	Low-ranking Healer of the Elyos Occupation Troop
251564	Low-ranking Recruit of the Elyos Occupation Troop
251565	Low-ranking Inspector of the Elyos Occupation Troop
251566	Low-ranking 59th Artefact Protector
251567	Low-ranking 59th Artefact Protector
251568	59th Artefact Protector
251569	High-ranking 59th Artefact Protector
251570	High-ranking 59th Artefact Protector
251571	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251572	Low-ranking Triaris of the Asmodian Defence Squad
251573	Low-ranking Staff Officer of the Asmodian Defence Squad
251574	Low-ranking Guardian of the Asmodian Defence Squad
251575	Low-ranking Scout of the Asmodian Defence Squad
251576	Low-ranking Healer of the Asmodian Defence Squad
251577	Low-ranking Recruit of the Asmodian Defence Squad
251578	Low-ranking Inspector of the Asmodian Garrison
251579	Artefact (E): Flames of the Abyss
251580	Artefact (A): Flames of the Abyss
251581	Artefact (B): Flames of the Abyss
251582	Artefact (E): Flames of the Abyss
251583	Artefact (A): Flames of the Abyss
251584	Artefact (B): Flames of the Abyss
251585	Artefact (E): Flames of the Abyss
251586	Artefact (A): Flames of the Abyss
251587	Artefact (B): Flames of the Abyss
251588	Bounty Hunter
251589	Bounty Hunter
251590	Bounty Hunter
251591	Bounty Hunter
251592	Bounty Hunter
251593	Bounty Hunter
251594	Artefact (E): Flames of the Abyss
251595	Artefact (A): Flames of the Abyss
251596	Artefact (B): Flames of the Abyss
251597	Artefact (E): Flames of the Abyss
251598	Artefact (A): Flames of the Abyss
251599	Artefact (B): Flames of the Abyss
251600	Artefact (E): Flames of the Abyss
251601	Artefact (A): Flames of the Abyss
251602	Artefact (B): Flames of the Abyss
251603	Low-ranking Legate of the Elyos Infiltration Squad
251604	Low-ranking Legate of the Elyos Infiltration Squad
251605	Mid-ranking Legate of the Elyos Infiltration Squad
251606	High-ranking Legate of the Elyos Infiltration Squad
251607	High-ranking Legate of the Elyos Infiltration Squad
251608	Low-ranking Slayer of the Elyos Infiltration Squad
251609	Low-ranking Slayer of the Elyos Infiltration Squad
251610	Mid-ranking Slayer of the Elyos Infiltration Squad
251611	High-ranking Slayer of the Elyos Infiltration Squad
251612	High-ranking Slayer of the Elyos Infiltration Squad
251613	Low-ranking Captain of the Elyos Infiltration Squad
251614	Low-ranking Captain of the Elyos Infiltration Squad
251615	Mid-ranking Captain of the Elyos Infiltration Squad
251616	High-ranking Captain of the Elyos Infiltration Squad
251617	High-ranking Captain of the Elyos Infiltration Squad
251618	Low-ranking Ambush Officer of the Elyos Infiltration Squad
251619	Low-ranking Ambush Officer of the Elyos Infiltration Squad
251620	Mid-ranking Ambush Officer of the Elyos Infiltration Squad
251621	High-ranking Ambush Officer of the Elyos Infiltration Squad
251622	High-ranking Ambush Officer of the Elyos Infiltration Squad
251623	Low-ranking Curatus of the Elyos Infiltration Squad
251624	Low-ranking Curatus of the Elyos Infiltration Squad
251625	Mid-ranking Curatus of the Elyos Infiltration Squad
251626	High-ranking Curatus of the Elyos Infiltration Squad
251627	High-ranking Curatus of the Elyos Infiltration Squad
251628	Low-ranking Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
251629	Low-ranking Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
251630	Mid-ranking Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
251631	High-ranking Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
251632	High-ranking Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
251633	Low-ranking Mage of the Elyos Infiltration Squad
251634	Low-ranking Mage of the Elyos Infiltration Squad
251635	Mid-ranking Mage of the Elyos Infiltration Squad
251636	High-ranking Mage of the Elyos Infiltration Squad
251637	High-ranking Mage of the Elyos Infiltration Squad
251638	Low-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
251639	Low-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
251640	Mid-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
251641	High-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
251642	High-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
251643	Low-ranking Officer of the Elyos Infiltration Squad
251644	Low-ranking Officer of the Elyos Infiltration Squad
251645	Mid-ranking Officer of the Elyos Infiltration Squad
251646	High-ranking Officer of the Elyos Infiltration Squad
251647	High-ranking Officer of the Elyos Infiltration Squad
251648	Low-ranking Delegate Officer of the Elyos Infiltration Squad
251649	Low-ranking Delegate Officer of the Elyos Infiltration Squad
251650	Mid-ranking Delegate Officer of the Elyos Infiltration Squad
251651	High-ranking Delegate Officer of the Elyos Infiltration Squad
251652	High-ranking Delegate Officer of the Elyos Infiltration Squad
251653	Low-ranking Sniper of the Elyos Infiltration Squad
251654	Low-ranking Sniper of the Elyos Infiltration Squad
251655	Mid-ranking Sniper of the Elyos Infiltration Squad
251656	High-ranking Sniper of the Elyos Infiltration Squad
251657	High-ranking Sniper of the Elyos Infiltration Squad
251658	Low-ranking Executioner of the Elyos Infiltration Squad
251659	Low-ranking Executioner of the Elyos Infiltration Squad
251660	Mid-ranking Executioner of the Elyos Infiltration Squad
251661	High-ranking Executioner of the Elyos Infiltration Squad
251662	High-ranking Executioner of the Elyos Infiltration Squad
251663	Low-ranking Legate of the Asmodian Infiltration Squad
251664	Low-ranking Legate of the Asmodian Infiltration Squad
251665	Mid-ranking Legate of the Asmodian Infiltration Squad
251666	High-ranking Legate of the Asmodian Infiltration Squad
251667	High-ranking Legate of the Asmodian Infiltration Squad
251668	Low-ranking Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
251669	Low-ranking Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
251670	Mid-ranking Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
251671	High-ranking Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
251672	High-ranking Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
251673	Low-ranking Captain of the Asmodian Infiltration Squad
251674	Low-ranking Captain of the Asmodian Infiltration Squad
251675	Mid-ranking Captain of the Asmodian Infiltration Squad
251676	High-ranking Captain of the Asmodian Infiltration Squad
251677	High-ranking Captain of the Asmodian Infiltration Squad
251678	Low-ranking Ambush Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251679	Low-ranking Ambush Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251680	Mid-ranking Ambush Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251681	High-ranking Ambush Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251682	High-ranking Ambush Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251683	Low-ranking Curatus of the Asmodian Infiltration Squad
251684	Low-ranking Curatus of the Asmodian Infiltration Squad
251685	Mid-ranking Curatus of the Asmodian Infiltration Squad
251686	High-ranking Curatus of the Asmodian Infiltration Squad
251687	High-ranking Curatus of the Asmodian Infiltration Squad
251688	Low-ranking Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
251689	Low-ranking Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
251690	Mid-ranking Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
251691	High-ranking Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
251692	High-ranking Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
251693	Low-ranking Mage of the Asmodian Infiltration Squad
251694	Low-ranking Mage of the Asmodian Infiltration Squad
251695	Mid-ranking Mage of the Asmodian Infiltration Squad
251696	High-ranking Mage of the Asmodian Infiltration Squad
251697	High-ranking Mage of the Asmodian Infiltration Squad
251698	Low-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
251699	Low-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
251700	Mid-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
251701	High-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
251702	High-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
251703	Low-ranking Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251704	Low-ranking Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251705	Mid-ranking Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251706	High-ranking Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251707	High-ranking Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251708	Low-ranking Delegate Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251709	Low-ranking Delegate Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251710	Mid-ranking Delegate Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251711	High-ranking Delegate Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251712	High-ranking Delegate Officer of the Asmodian Infiltration Squad
251713	Low-ranking Sniper of the Asmodian Infiltration Squad
251714	Low-ranking Sniper of the Asmodian Infiltration Squad
251715	Mid-ranking Sniper of the Asmodian Infiltration Squad
251716	High-ranking Sniper of the Asmodian Infiltration Squad
251717	High-ranking Sniper of the Asmodian Infiltration Squad
251718	Low-ranking Executioner of the Asmodian Infiltration Squad
251719	Low-ranking Executioner of the Asmodian Infiltration Squad
251720	Mid-ranking Executioner of the Asmodian Infiltration Squad
251721	High-ranking Executioner of the Asmodian Infiltration Squad
251722	High-ranking Executioner of the Asmodian Infiltration Squad
251723	Elyos Base Tank
251724	Asmodian Base Tank
251725	Elyos Krotan Defence Tower
251726	Elyos Krotan Defence Tower
251727	Elyos Krotan Defence Tower
251728	Elyos Krotan Defence Tower
251729	Elyos Krotan Defence Tower
251730	Elyos Krotan Defence Tower
251731	Elyos Krotan Defence Tower
251732	Elyos Krotan Defence Tower
251733	Elyos Krotan Defence Tower
251734	Elyos Krotan Defence Tower
251735	Asmodian Krotan Defence Tower
251736	Asmodian Krotan Defence Tower
251737	Asmodian Krotan Defence Tower
251738	Asmodian Krotan Defence Tower
251739	Asmodian Krotan Defence Tower
251740	Asmodian Krotan Defence Tower
251741	Asmodian Krotan Defence Tower
251742	Asmodian Krotan Defence Tower
251743	Asmodian Krotan Defence Tower
251744	Asmodian Krotan Defence Tower
251745	Elyos Kysis Defence Tower
251746	Elyos Kysis Defence Tower
251747	Elyos Kysis Defence Tower
251748	Elyos Kysis Defence Tower
251749	Elyos Kysis Defence Tower
251750	Elyos Kysis Defence Tower
251751	Elyos Kysis Defence Tower
251752	Elyos Kysis Defence Tower
251753	Elyos Kysis Defence Tower
251754	Elyos Kysis Defence Tower
251755	Asmodian Kysis Defence Tower
251756	Asmodian Kysis Defence Tower
251757	Asmodian Kysis Defence Tower
251758	Asmodian Kysis Defence Tower
251759	Asmodian Kysis Defence Tower
251760	Asmodian Kysis Defence Tower
251761	Asmodian Kysis Defence Tower
251762	Asmodian Kysis Defence Tower
251763	Asmodian Kysis Defence Tower
251764	Asmodian Kysis Defence Tower
251765	Elyos Miren Defence Tower
251766	Elyos Miren Defence Tower
251767	Elyos Miren Defence Tower
251768	Elyos Miren Defence Tower
251769	Elyos Miren Defence Tower
251770	Elyos Miren Defence Tower
251771	Elyos Miren Defence Tower
251772	Elyos Miren Defence Tower
251773	Elyos Miren Defence Tower
251774	Elyos Miren Defence Tower
251775	Asmodian Miren Defence Tower
251776	Asmodian Miren Defence Tower
251777	Asmodian Miren Defence Tower
251778	Asmodian Miren Defence Tower
251779	Asmodian Miren Defence Tower
251780	Asmodian Miren Defence Tower
251781	Asmodian Miren Defence Tower
251782	Asmodian Miren Defence Tower
251783	Asmodian Miren Defence Tower
251784	Asmodian Miren Defence Tower
251785	Baranath Ambusher Captain of the 45th Unit
251786	Baranath Ambusher Captain of the 45th Unit
251787	Baranath Ambusher Captain of the 45th Unit
251788	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_Templar_65An
251789	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_Gladiator_65An
251790	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_HunterBr_65An
251791	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_Sorcerer_65An
251792	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_Cleric_65An
251793	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos_Guardian_Assassin_65An
251794	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_Templar_65An
251795	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_Gladiator_65An
251796	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_HunterBr_65An
251797	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_Sorcerer_65An
251798	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_Cleric_65An
251799	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian_Guardian_Assassin_65An
251800	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Templar_An
251801	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Fighter_An
251802	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Hunter_An
251803	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Sorcerer_An
251804	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Priest_An
251805	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Guardian_Assassin_An
251806	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Templar_Ae
251807	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Fighter_Ae
251808	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Assassin_Ae
251809	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Hunter_Ae
251810	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Priest_Ae
251811	LDF4_InggiGelkFortress_Beritra_Elite Guardian_Sorcerer_Ae
251812	LDF4_InggiGelkFortress_Elyos Guardian General_65_Al
251813	LDF4_InggiGelkFortress_Asmodian Guardian General_65_Al
251814	LDF4_InggiGelkFortress_Balaur Guardian General_65_Al
251815	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_Guard Tower_El_Level65
251816	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_MysticSpring_El_Level65
251817	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_Guard Tower_Asmo_Level65
251818	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_MysticSpring_Asmo_Level65
251819	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_Guard Tower_Bal_Level65
251820	LDF4_InggiGelkFortress_Tuning_MysticSpring_Bal_Level65
251821	LDF4_InggiGelkFortress_Artefact_Protector Captain_Killer
251822	LDF4_InggiGelkFortress_Artefact_Protector Captain_El
251823	LDF4_InggiGelkFortress_Artefact_Protector Captain_Asmo
251824	LDF4_InggiGelkFortress_Artefact_Protector Captain_Bal
251825	Dux
251826	Dux
251827	Seasoned Dux
251828	Mighty Dux
251829	Mighty Dux
251830	Stallari
251831	Stallari
251832	Seasoned Stallari
251833	Mighty Stallari
251834	Mighty Stallari
251835	Cadet Guardian General
251836	Cadet Guardian General
251837	Seasoned Guardian General
251838	Veteran Guardian General
251839	Veteran Guardian General
251840	High-ranking Protector of the Elyos Shield Troop
251841	High-ranking Protector of the Elyos Shield Troop
251842	Protector of the Elyos Shield Troop
251843	Elite Protector of the Elyos Shield Troop
251844	Elite Protector of the Elyos Shield Troop
251845	High-ranking Archer of the Elyos Shield Troop
251846	High-ranking Archer of the Elyos Shield Troop
251847	Archer of the Elyos Shield Troop
251848	Elite Archer of the Elyos Shield Troop
251849	Elite Archer of the Elyos Shield Troop
251850	High-ranking Booster of the Elyos Shield Troop
251851	High-ranking Booster of the Elyos Shield Troop
251852	Booster of the Elyos Shield Troop
251853	Elite Booster of the Elyos Shield Troop
251854	Elite Booster of the Elyos Shield Troop
251855	High-ranking Archer of the Elyos Shield Troop
251856	High-ranking Archer of the Elyos Shield Troop
251857	Archer of the Elyos Shield Troop
251858	Elite Archer of the Elyos Shield Troop
251859	Elite Archer of the Elyos Shield Troop
251860	High-ranking Booster of the Elyos Shield Troop
251861	High-ranking Booster of the Elyos Shield Troop
251862	Booster of the Elyos Shield Troop
251863	Elite Booster of the Elyos Shield Troop
251864	Elite Booster of the Elyos Shield Troop
251865	High-ranking Priest of the Elyos Shield Troop
251866	High-ranking Priest of the Elyos Shield Troop
251867	Priest of the Elyos Shield Troop
251868	Elite Priest of the Elyos Shield Troop
251869	Elite Priest of the Elyos Shield Troop
251870	High-ranking High Magus of the Elyos Shield Troop
251871	High-ranking High Magus of the Elyos Shield Troop
251872	High Magus of the Elyos Shield Troop
251873	Elite High Magus of the Elyos Shield Troop
251874	Elite High Magus of the Elyos Shield Troop
251875	High-ranking Summoning Officer of the Elyos Shield Troop
251876	High-ranking Summoning Officer of the Elyos Shield Troop
251877	Summoning Officer of the Elyos Shield Troop
251878	Elite Summoning Officer of the Elyos Shield Troop
251879	Elite Summoning Officer of the Elyos Shield Troop
251880	High-ranking Protector of the Elyos Strike Troop
251881	High-ranking Protector of the Elyos Strike Troop
251882	Protector of the Elyos Strike Troop
251883	Elite Protector of the Elyos Strike Troop
251884	Elite Protector of the Elyos Strike Troop
251885	High-ranking Archer of the Elyos Strike Troop
251886	High-ranking Archer of the Elyos Strike Troop
251887	Archer of the Elyos Strike Troop
251888	Elite Archer of the Elyos Strike Troop
251889	Elite Archer of the Elyos Strike Troop
251890	High-ranking Booster of the Elyos Strike Troop
251891	High-ranking Booster of the Elyos Strike Troop
251892	Booster of the Elyos Strike Troop
251893	Elite Booster of the Elyos Strike Troop
251894	Elite Booster of the Elyos Strike Troop
251895	High-ranking Archer of the Elyos Strike Troop
251896	High-ranking Archer of the Elyos Strike Troop
251897	Archer of the Elyos Strike Troop
251898	Elite Archer of the Elyos Strike Troop
251899	Elite Archer of the Elyos Strike Troop
251900	High-ranking Booster of the Elyos Strike Troop
251901	High-ranking Booster of the Elyos Strike Troop
251902	Booster of the Elyos Strike Troop
251903	Elite Booster of the Elyos Strike Troop
251904	Elite Booster of the Elyos Strike Troop
251905	High-ranking Priest of the Elyos Strike Troop
251906	High-ranking Priest of the Elyos Strike Troop
251907	Priest of the Elyos Strike Troop
251908	Elite Priest of the Elyos Strike Troop
251909	Elite Priest of the Elyos Strike Troop
251910	High-ranking High Magus of the Elyos Strike Troop
251911	High-ranking High Magus of the Elyos Strike Troop
251912	High Magus of the Elyos Strike Troop
251913	Elite High Magus of the Elyos Strike Troop
251914	Elite High Magus of the Elyos Strike Troop
251915	High-ranking Summoning Officer of the Elyos Strike Troop
251916	High-ranking Summoning Officer of the Elyos Strike Troop
251917	Summoning Officer of the Elyos Strike Troop
251918	Elite Summoning Officer of the Elyos Strike Troop
251919	Elite Summoning Officer of the Elyos Strike Troop
251920	High-ranking Protector of the Asmodian Shield Troop
251921	High-ranking Protector of the Asmodian Shield Troop
251922	Protector of the Asmodian Shield Troop
251923	Elite Protector of the Asmodian Shield Troop
251924	Elite Protector of the Asmodian Shield Troop
251925	High-ranking Archer of the Asmodian Shield Troop
251926	High-ranking Archer of the Asmodian Shield Troop
251927	Archer of the Asmodian Shield Troop
251928	Elite Archer of the Asmodian Shield Troop
251929	Elite Archer of the Asmodian Shield Troop
251930	High-ranking Booster of the Asmodian Shield Troop
251931	High-ranking Booster of the Asmodian Shield Troop
251932	Booster of the Asmodian Shield Troop
251933	Elite Booster of the Asmodian Shield Troop
251934	Elite Booster of the Asmodian Shield Troop
251935	High-ranking Archer of the Asmodian Shield Troop
251936	High-ranking Archer of the Asmodian Shield Troop
251937	Archer of the Asmodian Shield Troop
251938	Elite Archer of the Asmodian Shield Troop
251939	Elite Archer of the Asmodian Shield Troop
251940	High-ranking Booster of the Asmodian Shield Troop
251941	High-ranking Booster of the Asmodian Shield Troop
251942	Booster of the Asmodian Shield Troop
251943	Elite Booster of the Asmodian Shield Troop
251944	Elite Booster of the Asmodian Shield Troop
251945	High-ranking Priest of the Asmodian Shield Troop
251946	High-ranking Priest of the Asmodian Shield Troop
251947	Priest of the Asmodian Shield Troop
251948	Elite Priest of the Asmodian Shield Troop
251949	Elite Priest of the Asmodian Shield Troop
251950	High-ranking High Magus of the Asmodian Shield Troop
251951	High-ranking High Magus of the Asmodian Shield Troop
251952	High Magus of the Asmodian Shield Troop
251953	Elite High Magus of the Asmodian Shield Troop
251954	Elite High Magus of the Asmodian Shield Troop
251955	High-ranking Summoning Officer of the Asmodian Shield Troop
251956	High-ranking Summoning Officer of the Asmodian Shield Troop
251957	Summoning Officer of the Asmodian Shield Troop
251958	Elite Summoning Officer of the Asmodian Shield Troop
251959	Elite Summoning Officer of the Asmodian Shield Troop
251960	High-ranking Protector of the Asmodian Strike Troop
251961	High-ranking Protector of the Asmodian Strike Troop
251962	Protector of the Asmodian Strike Troop
251963	Elite Protector of the Asmodian Strike Troop
251964	Elite Protector of the Asmodian Strike Troop
251965	High-ranking Archer of the Asmodian Strike Troop
251966	High-ranking Archer of the Asmodian Strike Troop
251967	Archer of the Asmodian Strike Troop
251968	Elite Archer of the Asmodian Strike Troop
251969	Elite Archer of the Asmodian Strike Troop
251970	High-ranking Booster of the Asmodian Strike Troop
251971	High-ranking Booster of the Asmodian Strike Troop
251972	Booster of the Asmodian Strike Troop
251973	Elite Booster of the Asmodian Strike Troop
251974	Elite Booster of the Asmodian Strike Troop
251975	High-ranking Archer of the Asmodian Strike Troop
251976	High-ranking Archer of the Asmodian Strike Troop
251977	Archer of the Asmodian Strike Troop
251978	Elite Archer of the Asmodian Strike Troop
251979	Elite Archer of the Asmodian Strike Troop
251980	High-ranking Booster of the Asmodian Strike Troop
251981	High-ranking Booster of the Asmodian Strike Troop
251982	Booster of the Asmodian Strike Troop
251983	Elite Booster of the Asmodian Strike Troop
251984	Elite Booster of the Asmodian Strike Troop
251985	High-ranking Priest of the Asmodian Strike Troop
251986	High-ranking Priest of the Asmodian Strike Troop
251987	Priest of the Asmodian Strike Troop
251988	Elite Priest of the Asmodian Strike Troop
251989	Elite Priest of the Asmodian Strike Troop
251990	High-ranking High Magus of the Asmodian Strike Troop
251991	High-ranking High Magus of the Asmodian Strike Troop
251992	High Magus of the Asmodian Strike Troop
251993	Elite High Magus of the Asmodian Strike Troop
251994	Elite High Magus of the Asmodian Strike Troop
251995	High-ranking Summoning Officer of the Asmodian Strike Troop
251996	High-ranking Summoning Officer of the Asmodian Strike Troop
251997	Summoning Officer of the Asmodian Strike Troop
251998	Elite Summoning Officer of the Asmodian Strike Troop
251999	Elite Summoning Officer of the Asmodian Strike Troop
252000	High-ranking Protector of the 43rd Shield Troop
252001	High-ranking Protector of the 43rd Shield Troop
252002	Protector of the 43rd Shield Troop
252003	Elite Protector of the 43rd Shield Troop
252004	Elite Protector of the 43rd Shield Troop
252005	High-ranking Slayer of the 43rd Shield Troop
252006	High-ranking Slayer of the 43rd Shield Troop
252007	Slayer of the 43rd Shield Troop
252008	Elite Slayer of the 43rd Shield Troop
252009	Elite Slayer of the 43rd Shield Troop
252010	High-ranking Searcher of the 43rd Shield Troop
252011	High-ranking Searcher of the 43rd Shield Troop
252012	Searcher of the 43rd Shield Troop
252013	Elite Searcher of the 43rd Shield Troop
252014	Elite Searcher of the 43rd Shield Troop
252015	High-ranking Searcher of the 43rd Shield Troop
252016	High-ranking Searcher of the 43rd Shield Troop
252017	Searcher of the 43rd Shield Troop
252018	Elite Searcher of the 43rd Shield Troop
252019	Elite Searcher of the 43rd Shield Troop
252020	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252021	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252022	Booster of the 43rd Shield Troop
252023	Elite Booster of the 43rd Shield Troop
252024	Elite Booster of the 43rd Shield Troop
252025	High-ranking Miracle Healer of the 43rd Shield Troop
252026	High-ranking Miracle Healer of the 43rd Shield Troop
252027	Miracle Healer of the 43rd Shield Troop
252028	Elite Miracle Healer of the 43rd Shield Troop
252029	Elite Miracle Healer of the 43rd Shield Troop
252030	High-ranking High Magus of the 43rd Shield Troop
252031	High-ranking High Magus of the 43rd Shield Troop
252032	High Magus of the 43rd Shield Troop
252033	Elite High Magus of the 43rd Shield Troop
252034	Elite High Magus of the 43rd Shield Troop
252035	High-ranking Summoning Officer of the 43rd Shield Troop
252036	High-ranking Summoning Officer of the 43rd Shield Troop
252037	Summoning Officer of the 43rd Shield Troop
252038	Elite Summoning Officer of the 43rd Shield Troop
252039	Elite Summoning Officer of the 43rd Shield Troop
252040	High-ranking Protector of the 43rd Strike Troop
252041	High-ranking Protector of the 43rd Strike Troop
252042	Protector of the 43rd Strike Troop
252043	Elite Protector of the 43rd Strike Troop
252044	Elite Protector of the 43rd Strike Troop
252045	High-ranking Slayer of the 43rd Strike Troop
252046	High-ranking Slayer of the 43rd Strike Troop
252047	Slayer of the 43rd Strike Troop
252048	Elite Slayer of the 43rd Strike Troop
252049	Elite Slayer of the 43rd Strike Troop
252050	High-ranking Searcher of the 43rd Strike Troop
252051	High-ranking Searcher of the 43rd Strike Troop
252052	Searcher of the 43rd Strike Troop
252053	Elite Searcher of the 43rd Strike Troop
252054	Elite Searcher of the 43rd Strike Troop
252055	High-ranking Searcher of the 43rd Strike Troop
252056	High-ranking Searcher of the 43rd Strike Troop
252057	Searcher of the 43rd Strike Troop
252058	Elite Searcher of the 43rd Strike Troop
252059	Elite Searcher of the 43rd Strike Troop
252060	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252061	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252062	Booster of the 43rd Strike Troop
252063	Elite Booster of the 43rd Strike Troop
252064	Elite Booster of the 43rd Strike Troop
252065	High-ranking Miracle Healer of the 43rd Strike Troop
252066	High-ranking Miracle Healer of the 43rd Strike Troop
252067	Miracle Healer of the 43rd Strike Troop
252068	Elite Miracle Healer of the 43rd Strike Troop
252069	Elite Miracle Healer of the 43rd Strike Troop
252070	High-ranking High Magus of the 43rd Strike Troop
252071	High-ranking High Magus of the 43rd Strike Troop
252072	High Magus of the 43rd Strike Troop
252073	Elite High Magus of the 43rd Strike Troop
252074	Elite High Magus of the 43rd Strike Troop
252075	High-ranking Summoning Officer of the 43rd Strike Troop
252076	High-ranking Summoning Officer of the 43rd Strike Troop
252077	Summoning Officer of the 43rd Strike Troop
252078	Elite Summoning Officer of the 43rd Strike Troop
252079	Elite Summoning Officer of the 43rd Strike Troop
252080	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252081	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252082	Booster of the 43rd Shield Troop
252083	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252084	High-ranking Booster of the 43rd Shield Troop
252085	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252086	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252087	Booster of the 43rd Strike Troop
252088	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252089	High-ranking Booster of the 43rd Strike Troop
252090	High-ranking Ambusher of the 43rd Shield Troop
252091	High-ranking Ambusher of the 43rd Shield Troop
252092	Ambusher of the 43rd Shield Troop
252093	Elite Ambusher of the 43rd Shield Troop
252094	Elite Ambusher of the 43rd Shield Troop
252095	Elite Archer of the Elyos Mercenaries
252096	Elite Archer of the Asmodian Mercenaries
252097	Ambusher of the Elyos Strike Troop
252098	Elite Ambusher of the Elyos Strike Troop
252099	Elite Ambusher of the Elyos Strike Troop
252100	High-ranking Ambusher of the Asmodian Strike Troop
252101	High-ranking Ambusher of the Asmodian Strike Troop
252102	Ambusher of the Asmodian Strike Troop
252103	Elite Ambusher of the Asmodian Strike Troop
252104	Elite Ambusher of the Asmodian Strike Troop
252105	High-ranking Ambusher of the 43rd Strike Troop
252106	High-ranking Ambusher of the 43rd Strike Troop
252107	Ambusher of the 43rd Strike Troop
252108	Elite Ambusher of the 43rd Strike Troop
252109	Elite Ambusher of the 43rd Strike Troop
252110	Normal Artillery of the 43rd Strike Troop
252111	Normal Artillery of the 43rd Strike Troop
252112	Mid-ranking Artillery of the 43rd Strike Troop
252113	Powerful Artillery of the 43rd Strike Troop
252114	Powerful Artillery of the 43rd Strike Troop
252115	Fortress Gate
252116	Fortress Gate
252117	Fortress Gate
252118	High-ranking Dredgion Fighter
252119	High-ranking Dredgion Fighter
252120	Dredgion Fighter
252121	Dredgion Elite Fighter
252122	Dredgion Elite Fighter
252123	High-ranking Dredgion Medic
252124	High-ranking Dredgion Medic
252125	Dredgion Medic
252126	Dredgion Elite Medic
252127	Dredgion Elite Medic
252128	High-ranking Dredgion Battle Mage
252129	High-ranking Dredgion Battle Mage
252130	Dredgion Battle Mage
252131	Dredgion Elite Battle Mage
252132	Dredgion Elite Battle Mage
252133	Dredgion Commander
252134	Dredgion Commander
252135	Dredgion Commander
252136	Dredgion Commander
252137	Dredgion Commander
252138	Elite Slayer of the Elyos Infiltration Squad
252139	Elite Slayer of the Elyos Infiltration Squad
252140	Elite Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
252141	Elite Slayer of the Asmodian Infiltration Squad
252142	Elite Defence Officer of the Elyos Infiltration Squad
252143	Elite Defence Officer of the Elyos Infiltration Squad
252144	Elite Defence Officer of the Asmodian Infiltration Squad
252145	Elite Defence Officer of the Asmodian Infiltration Squad
252146	High-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
252147	High-ranking Magus of the Elyos Infiltration Squad
252148	High-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
252149	High-ranking Magus of the Asmodian Infiltration Squad
252150	Elite Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
252151	Elite Miracle Healer of the Elyos Infiltration Squad
252152	Elite Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
252153	Elite Miracle Healer of the Asmodian Infiltration Squad
252154	Elite Defence Officer of the Elyos Mercenaries
252155	Battle Expert of the Elyos Mercenaries
252156	Elite Archer of the Elyos Mercenaries
252157	High Mage of the Elyos Mercenaries
252158	Elite Spiritmaster of the Elyos Mercenaries
252159	Elite Defence Officer of the Asmodian Mercenaries
252160	Battle Expert of the Asmodian Mercenaries
252161	Elite Archer of the Asmodian Mercenaries
252162	High Mage of the Asmodian Mercenaries
252163	Elite Spiritmaster of the Asmodian Mercenaries
252164	Elyos Anoha Fortress Tower
252165	Elyos Anoha Fortress Tower
252166	Elyos Anoha Fortress Tower
252167	Elyos Anoha Fortress Tower
252168	Elyos Anoha Fortress Tower
252169	Elyos Anoha Fortress Tower
252170	Elyos Anoha Fortress Tower
252171	Asmodian Anoha Fortress Tower
252172	Asmodian Anoha Fortress Tower
252173	Asmodian Anoha Fortress Tower
252174	Asmodian Anoha Fortress Tower
252175	Asmodian Anoha Fortress Tower
252176	Asmodian Anoha Fortress Tower
252177	Asmodian Anoha Fortress Tower
252178	Protector
252179	Protector
252180	Acolyte Protector
252181	High Protector
252182	High Protector
252183	Protector
252184	Protector
252185	Acolyte Protector
252186	High Protector
252187	High Protector
252188	Cadet Drakan Protector
252189	Cadet Drakan Protector
252190	Seasoned Drakan Protector
252191	Veteran Drakan Protector
252192	Veteran Drakan Protector
252193	Protector
252194	Protector
252195	Acolyte Protector
252196	High Protector
252197	High Protector
252198	Protector
252199	Protector
252200	Acolyte Protector
252201	High Protector
252202	High Protector
252203	Cadet Drakan Protector
252204	Cadet Drakan Protector
252205	Seasoned Drakan Protector
252206	Veteran Drakan Protector
252207	Veteran Drakan Protector
252208	Protector
252209	Protector
252210	Acolyte Protector
252211	High Protector
252212	High Protector
252213	Protector
252214	Protector
252215	Acolyte Protector
252216	High Protector
252217	High Protector
252218	Cadet Drakan Protector
252219	Cadet Drakan Protector
252220	Seasoned Drakan Protector
252221	Veteran Drakan Protector
252222	Veteran Drakan Protector
252223	Elyos Cadet Artefact Guardian
252224	Elyos Cadet Artefact Search Officer
252225	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
252226	Elyos Cadet Artefact Staff Officer
252227	Asmodian Cadet Artefact Guardian
252228	Asmodian Cadet Artefact Search Officer
252229	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
252230	Asmodian Cadet Artefact Staff Officer
252231	Drakan Cadet Artefact Guardian
252232	Drakan Cadet Artefact Search Officer
252233	Low-ranking Drakan Artefact Healer Spirit
252234	Drakan Cadet Artefact Staff Officer
252235	Elyos Cadet Artefact Guardian
252236	Elyos Cadet Artefact Search Officer
252237	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
252238	Elyos Cadet Artefact Staff Officer
252239	Asmodian Cadet Artefact Guardian
252240	Asmodian Cadet Artefact Search Officer
252241	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
252242	Asmodian Cadet Artefact Staff Officer
252243	Drakan Cadet Artefact Guardian
252244	Drakan Cadet Artefact Search Officer
252245	Low-ranking Drakan Artefact Healer Spirit
252246	Drakan Cadet Artefact Staff Officer
252247	Elyos Cadet Artefact Guardian
252248	Elyos Cadet Artefact Search Officer
252249	Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit
252250	Elyos Cadet Artefact Staff Officer
252251	Asmodian Cadet Artefact Guardian
252252	Asmodian Cadet Artefact Search Officer
252253	Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit
252254	Asmodian Cadet Artefact Staff Officer
252255	Drakan Cadet Artefact Guardian
252256	Drakan Cadet Artefact Search Officer
252257	Low-ranking Drakan Artefact Healer Spirit
252258	Drakan Cadet Artefact Staff Officer
252259	High-ranking Fighter of the Elyos Shield Troop
252260	High-ranking Fighter of the Elyos Shield Troop
252261	Fighter of the Elyos Shield Troop
252262	Elite Fighter of the Elyos Shield Troop
252263	Elite Fighter of the Elyos Shield Troop
252264	High-ranking Fighter of the Asmodian Shield Troop
252265	High-ranking Fighter of the Asmodian Shield Troop
252266	Fighter of the Asmodian Shield Troop
252267	Elite Fighter of the Asmodian Shield Troop
252268	Elite Fighter of the Asmodian Shield Troop
252269	High-ranking Fighter of the 43rd Shield Troop
252270	High-ranking Fighter of the 43rd Shield Troop
252271	Fighter of the 43rd Shield Troop
252272	Elite Fighter of the 43rd Shield Troop
252273	Elite Fighter of the 43rd Shield Troop
252274	High-ranking Fighter of the Elyos Strike Troop
252275	High-ranking Fighter of the Elyos Strike Troop
252276	Fighter of the Elyos Strike Troop
252277	Elite Fighter of the Elyos Strike Troop
252278	Elite Fighter of the Elyos Strike Troop
252279	High-ranking Fighter of the Asmodian Strike Troop
252280	High-ranking Fighter of the Asmodian Strike Troop
252281	Fighter of the Asmodian Strike Troop
252282	Elite Fighter of the Asmodian Strike Troop
252283	Elite Fighter of the Asmodian Strike Troop
252284	High-ranking Fighter of the 43rd Strike Troop
252285	High-ranking Fighter of the 43rd Strike Troop
252286	Fighter of the 43rd Strike Troop
252287	Elite Fighter of the 43rd Strike Troop
252288	Elite Fighter of the 43rd Strike Troop
252289	Outer Door
252290	Outer Door
252291	Outer Door
252292	Elyos Artefact: Hellfire Array
252293	Asmodian Artefact: Hellfire Array
252294	Balaur Artefact: Hellfire Array
252295	Elyos Artefact: Soul Destruction
252296	Asmodian Artefact: Soul Destruction
252297	Balaur Artefact: Soul Destruction
252298	Elyos Artefact: Soul Destruction
252299	Asmodian Artefact: Soul Destruction
252300	Balaur Artefact: Soul Destruction
252301	Elyos Artefact: Hellfire Array
252302	Asmodian Artefact: Hellfire Array
252303	Balaur Artefact: Hellfire Array
252304	Elyos Artefact: Soul Destruction
252305	Asmodian Artefact: Soul Destruction
252306	Balaur Artefact: Soul Destruction
252307	Elyos Artefact: Soul Destruction
252308	Asmodian Artefact: Soul Destruction
252309	Balaur Artefact: Soul Destruction
252310	Reinforced Elyos Iron Fence
252311	Reinforced Asmodian Iron Fence
252312	Reinforced Balaur Iron Fence
252313	Reinforced Elyos Iron Fence
252314	Reinforced Asmodian Iron Fence
252315	Reinforced Balaur Iron Fence
252316	Iron Fence Teleporter
252317	Iron Fence Teleporter
252318	Iron Fence Teleporter
252319	Iron Fence Teleporter
252320	Iron Fence Teleporter
252321	Iron Fence Teleporter
252322	Iron Fence Teleporter
252323	Iron Fence Teleporter
252324	Artefact (E): Flames of the Abyss
252325	Artefact (A): Flames of the Abyss
252326	Artefact (B): Flames of the Abyss
252327	Artefact (E): Flames of the Abyss
252328	Artefact (A): Flames of the Abyss
252329	Artefact (B): Flames of the Abyss
252330	Artefact (E): Flames of the Abyss
252331	Artefact (A): Flames of the Abyss
252332	Artefact (B): Flames of the Abyss
252333	Artefact (E): Flames of the Abyss
252334	Artefact (A): Flames of the Abyss
252335	Artefact (B): Flames of the Abyss
252336	Chaos Rage Artefact Core
252337	Chaos Rage Artefact Core
252338	Chaos Rage Artefact Core
252339	Chaos Rage Artefact Core
252340	Chaos Rage Artefact Core
252341	Chaos Rage Artefact Core
252342	Chaos Rage Artefact Core
252343	Chaos Rage Artefact Core
252344	Chaos Rage Artefact Core
252345	Chaos Rage Artefact Core
252346	Chaos Rage Artefact Core
252347	Chaos Rage Artefact Core
252348	Fighter of the Elyos Mercenaries
252349	Archer of the Elyos Mercenaries
252350	Battle Mage of the Elyos Mercenaries
252351	Booster of the Elyos Mercenaries
252352	Assassin of the Elyos Mercenaries
252353	Fighter of the Asmodian Mercenaries
252354	Archer of the Asmodian Mercenaries
252355	Battle Mage of the Asmodian Mercenaries
252356	Booster of the Asmodian Mercenaries
252357	Assassin of the Asmodian Mercenaries
252358	Fighter of the Elyos Mercenaries
252359	Archer of the Elyos Mercenaries
252360	Battle Mage of the Elyos Mercenaries
252361	Booster of the Elyos Mercenaries
252362	Assassin of the Elyos Mercenaries
252363	Fighter of the Asmodian Mercenaries
252364	Archer of the Asmodian Mercenaries
252365	Battle Mage of the Asmodian Mercenaries
252366	Booster of the Asmodian Mercenaries
252367	Assassin of the Asmodian Mercenaries
252368	Fighter of the Elyos Mercenaries
252369	Archer of the Elyos Mercenaries
252370	Battle Mage of the Elyos Mercenaries
252371	Booster of the Elyos Mercenaries
252372	Assassin of the Elyos Mercenaries
252373	Fighter of the Asmodian Mercenaries
252374	Archer of the Asmodian Mercenaries
252375	Battle Mage of the Asmodian Mercenaries
252376	Booster of the Asmodian Mercenaries
252377	Assassin of the Asmodian Mercenaries
252378	Fighter of the Elyos Mercenaries
252379	Archer of the Elyos Mercenaries
252380	Battle Mage of the Elyos Mercenaries
252381	Booster of the Elyos Mercenaries
252382	Assassin of the Elyos Mercenaries
252383	Fighter of the Asmodian Mercenaries
252384	Archer of the Asmodian Mercenaries
252385	Battle Mage of the Asmodian Mercenaries
252386	Booster of the Asmodian Mercenaries
252387	Assassin of the Asmodian Mercenaries
252388	Warrior of the Elyos Infiltration Squad
252389	Archer of the Elyos Infiltration Squad
252390	Battle Mage of the Elyos Infiltration Squad
252391	Booster of the Elyos Infiltration Squad
252392	Assassin of the Elyos Infiltration Squad
252393	Warrior of the Asmodian Infiltration Squad
252394	Archer of the Asmodian Infiltration Squad
252395	Battle Mage of the Asmodian Infiltration Squad
252396	Booster of the Asmodian Infiltration Squad
252397	Assassin of the Asmodian Infiltration Squad
252398	Warrior of the Elyos Infiltration Squad
252399	Archer of the Elyos Infiltration Squad
252400	Battle Mage of the Elyos Infiltration Squad
252401	Booster of the Elyos Infiltration Squad
252402	Assassin of the Elyos Infiltration Squad
252403	Warrior of the Asmodian Infiltration Squad
252404	Archer of the Asmodian Infiltration Squad
252405	Battle Mage of the Asmodian Infiltration Squad
252406	Booster of the Asmodian Infiltration Squad
252407	Assassin of the Asmodian Infiltration Squad
252408	Warrior of the Elyos Infiltration Squad
252409	Archer of the Elyos Infiltration Squad
252410	Battle Mage of the Elyos Infiltration Squad
252411	Booster of the Elyos Infiltration Squad
252412	Assassin of the Elyos Infiltration Squad
252413	Warrior of the Asmodian Infiltration Squad
252414	Archer of the Asmodian Infiltration Squad
252415	Battle Mage of the Asmodian Infiltration Squad
252416	Booster of the Asmodian Infiltration Squad
252417	Assassin of the Asmodian Infiltration Squad
252418	Warrior of the Elyos Infiltration Squad
252419	Archer of the Elyos Infiltration Squad
252420	Battle Mage of the Elyos Infiltration Squad
252421	Booster of the Elyos Infiltration Squad
252422	Assassin of the Elyos Infiltration Squad
252423	Warrior of the Asmodian Infiltration Squad
252424	Archer of the Asmodian Infiltration Squad
252425	Battle Mage of the Asmodian Infiltration Squad
252426	Booster of the Asmodian Infiltration Squad
252427	Assassin of the Asmodian Infiltration Squad
252428	Automatic Explosive Device of the Elyos Mercenaries
252429	Automatic Explosive Device of the Asmodian Mercenaries
252430	Automatic Explosive Device of the Drakan
252431	Baranath Ambusher Captain of the 43rd Unit
252432	Baranath Ambusher Captain of the 43rd Unit
252433	Baranath Ambusher Captain of the 43rd Unit
252434	Protector
252435	Protector
252436	Acolyte Protector
252437	High Protector
252438	High Protector
252439	Protector
252440	Protector
252441	Acolyte Protector
252442	High Protector
252443	High Protector
252444	Protector
252445	Protector
252446	Acolyte Protector
252447	High Protector
252448	High Protector
252449	Protector
252450	Protector
252451	Acolyte Protector
252452	High Protector
252453	High Protector
252454	Protector
252455	Protector
252456	Acolyte Protector
252457	High Protector
252458	High Protector
252459	Protector
252460	Protector
252461	Acolyte Protector
252462	High Protector
252463	High Protector
252464	Protector
252465	Protector
252466	Acolyte Protector
252467	High Protector
252468	High Protector
252469	Protector
252470	Protector
252471	Acolyte Protector
252472	High Protector
252473	High Protector
252474	Protector
252475	Protector
252476	Acolyte Protector
252477	High Protector
252478	High Protector
252479	Protector
252480	Protector
252481	Acolyte Protector
252482	High Protector
252483	High Protector
252484	Protector
252485	Protector
252486	Acolyte Protector
252487	High Protector
252488	High Protector
252489	Protector
252490	Protector
252491	Acolyte Protector
252492	High Protector
252493	High Protector
252494	Outer Door
252495	Outer Door
252496	Outer Door
252501	Undead Destroyer
252502	Undead Destroyer
252503	Neved the Forgotten
252504	Crushed Soul
252505	Crushed Soul
252506	Crushed Soul
252507	Bone Drake
252508	Worg
252509	Worg
252510	Worg
252511	Eternal Warrior
252512	Eternal Warrior
252513	Eternal Warrior
252514	Eternal Assailant
252515	Eternal Soldier
252516	Eternal Soldier
252517	Eternal Soldier
252518	Immortal Warrior
252519	Immortal Warrior
252520	Immortal Guerrilla
252521	Immortal Assailant A
252522	Immortal Soldier
252523	Immortal Soldier
252524	Immortal Soldier
252525	Eternal Sniper
252526	Eternal Sniper
252527	Eternal Sniper
252528	Eternal Healer
252529	Eternal Healer
252530	Eternal Healer
252531	Immortal Sniper
252532	Immortal Sniper
252533	Immortal Sniper
252534	Not Spawned_Healer of Immortality
252535	Immortal Healer
252536	Not Spawned_Healer of Immortality
252537	Mind Reaper
252538	Mind Reaper
252539	Memory Reaper
252540	Fright Reaper
252541	Fright Reaper
252542	Fright Reaper
252543	Nightmare Reaper
252544	Odium Golem
252545	Odium Golem
252546	Odium Golem
252547	Fierce Golem
252548	Fierce Golem
252549	Imperturbable Kamon
252550	Horrorseeker
252551	Horrorseeker
252552	Horrid Ancient Mage
252553	Mind Crusher
252554	Mind Crusher
252555	Mind Crusher
253001	Fallen Warrior
253002	Fallen Warrior
253003	Eternal Assailant
253004	Eternal Swordfighter
253005	Eternal Assailant
253006	Eternal Assailant A
253007	Brigade General Akius
253008	Eternal Soldier
253009	Eternal Soldier
253010	Eternal Soldier
253011	Highmage Nobris
253012	Immortal Fencer
253013	Immortal Fencer
253014	Immortal Fencer
253015	Immortal Assailant
253016	Captain Semund
253017	Immortal Mage
253018	Immortal Mage
253019	Immortal Mage
253020	General Luhut
253021	Eternal Sniper
253022	Eternal Guard
253023	Eternal Sniper
253024	Lumion
253025	Eternal Healer
253026	Eternal Priest
253027	Eternal Healer
253028	Deputy Lohan
253029	Immortal Guard
253030	Immortal Guard
253031	Immortal Guard
253032	Deputy Lagel
253033	Not Spawned_Healer of Immortality
253034	Immortal Medic
253035	Immortal Medic
253036	Highmage Pasau
253037	Soul Reaper
253038	Soul Reaper
253039	Life Reaper
253040	Fright Reaper
253041	Fright Reaper
253042	Fright Reaper
253043	Fright Reaper
253044	Blue Crystal Golem
253045	Blue Crystal Golem
253046	Blue Crystal Golem
253047	Evolved Golem
253048	Evolved Golem
253049	Evolved Golem
253050	Horrorseeker
253051	Horrorseeker
253052	Corrupt Ancient Mage
253053	Mind Crusher
253054	Mind Crusher
253055	Mind Crusher
253601	Ab1_1141_FireSpiritLv1_27_An
253602	Ab1_1141_FireSpiritLv1_28_An
253603	Ab1_1141_FireSpiritLv1_29_An
253604	Ab1_1141_FireSpiritLv2_27_An
253605	Ab1_1141_FireSpiritLv2_28_An
253606	Ab1_1141_FireSpiritLv2_29_An
253607	Ab1_1141_FireSpiritLv3_27_An
253608	Ab1_1141_FireSpiritLv3_28_An
253609	Ab1_1141_FireSpiritLv3_29_An
253610	Ashikar Assaulter
253611	Ashikar Assaulter
253612	Ashikar Infantry
253613	Team Leader Lahu
253614	Ashikar Vanguard
253615	Ashikar Vanguard
253616	Unavarun Searcher
253617	Unavarun Searcher
253618	Unavarun Sentinel
253619	Ashikar Sentinel
253620	Ashikar Churl
253621	Unavarun Sentinel
253622	Elyos Search Squad Prisoner
253623	Elyos Prisoner
253624	Elyos Search Squad Prisoner
253625	Asmodian Search Squad Prisoner
253626	Captured Asmodian Prisoner
253627	Asmodian Search Squad Prisoner
253628	Ab1_1141_Graveknight_27_An
253629	Ab1_1141_Graveknight_28_An
253630	Ab1_1141_Graveknight_29_An
253631	Ab1_1141_Skeleton_27_An
253632	Ab1_1141_Skeleton_28_An
253633	Ab1_1141_Skeleton_29_An
253634	Elyos Search Squad
253635	Prison Camp Elyos Search Squad
253636	Elyos Search Squad
253637	Ab1_1141_ElyosWizard_27_An
253638	Ab1_1141_ElyosWizard_28_An
253639	Ab1_1141_ElyosWizard_29_An
253640	Asmodian Search Squad
253641	Prison Camp Asmodian Search Squad
253642	Asmodian Search Squad
253643	Ab1_1141_AsmodiansWizard_27_An
253644	Ab1_1141_AsmodiansWizard_28_An
253645	Ab1_1141_AsmodiansWizard_29_An
253646	Prison Guard
253647	Prison Guard
253648	Prison Guard
253649	Prison Guard
253650	Prison Guard
253651	Prison Guard
253652	Prison Guard
253653	Prison Guard
253654	Prison Guard
253655	Prison Sentinel
253656	Prison Sentinel
253657	Prison Sentinel
253658	Prison Sentinel
253659	Prison Sentinel
253660	Prison Sentinel
253661	Prison Sentinel
253662	Prison Sentinel
253663	Prison Sentinel
253664	Prison Guard
253665	Prison Guard
253666	Prison Guard
253667	Prison Guard
253668	Prison Guard
253669	Prison Guard
253670	Prison Guard
253671	Prison Guard
253672	Prison Guard
253673	Prison Sentinel
253674	Prison Sentinel
253675	Prison Sentinel
253676	Prison Sentinel
253677	Prison Sentinel
253678	Prison Sentinel
253679	Prison Sentinel
253680	Prison Sentinel
253681	Prison Sentinel
253682	Sulphur Oculazen
253683	Sulphur Oculazen
253684	Sulphur Oculazen
253685	Sulphur Oculazen
253686	Soul Flame
253687	Sulphur Worm
253688	Sulphur Worm
253689	Soul Flame
253690	Huge Soul Flame
253691	Huge Soul Flame
253692	Sticky Sulphur Worm
253693	Sticky Sulphur Worm
253694	Smouldering Ember
253695	Smouldering Ember
253696	Smoking Ember
253697	Rootgard
253698	Root Sentinel
253699	Root Sentinel
253700	Dry Ember
253701	Dry Ember
253702	Seal Oculazen
253703	Seal Sentinel
253704	Seal Sentinel
253705	The Everwatcher
253706	Root Scout
253707	Root Scout
253708	Root Scout
253709	Root Scout
253710	Missing Root Scout
253711	Dry Root Scout
253712	Dry Root Scout
253713	Angry Root Scout
253714	Flame Hoverstone
253715	Flame Hoverstone
253716	Volcanic Hoverstone
253717	Volcanic Hoverstone
253718	Magma Hoverstone
253719	Magma Hoverstone
253720	Lava Hoverstone
253721	Lava Hoverstone
253722	Rootgard
253723	Treegard
253724	Rootgard
253725	Rootgard
253726	Angry Rootgard
253727	Angry Rootgard
253728	Screaming Treegard
253729	Screaming Treegard
253730	Unavarun Ops Staffer
253731	Ashikar Mage
253732	Ashikar Apprentice
253733	Unavarun Ops Staffer
253734	Treasure Box
253735	Treasure Box
253736	Treasure Box
253737	Treasure Box
253738	Treasure Box
253739	Ashikar Flamehorn
253740	Ashikar Flamecrest
254501	Degenerated Golem
254502	Degenerated Golem
254503	Petrafiend
254504	Petrafiend
254505	Missing Golem
254506	Old Golem
254507	Old Golem
254508	Petrafiend
254509	Petrafiend
254510	Ancient Golem
254511	Ancient Golem
254512	Petrafiend
254513	Disturbed Resident
254514	Disturbed Resident
254515	Cursed Resident
254516	Cursed Resident
254517	Shattered Caryatid
254518	Cursed Resident
254519	Cursed Resident
254520	Cursed Resident
254521	Irascible Garickhan
254522	Irascible Garickhan
254523	Bone Drake
254524	Bone Drake
254525	Irascible Garickhan
254526	Vile Acheron Drake
254527	Dire Acheron Drake
254528	Merciless Ryugrad
254529	Ancient Garcikhan
254530	Ancient Garcikhan
254531	Garcikhan
254532	Garcikhan
254533	Garcikhan
254534	Garcikhan
254535	Bronze Garcikhan
254536	Bronze Garcikhan
254537	Garcikhan
254538	Garcikhan
254539	Colossal Garcikhan
254540	Ragerock
254541	Ghost of Oblivion
254542	Ghost of Oblivion
254543	Garcikhan's Minion
254544	Garcikhan's Minion
254545	Garcikhan's Minion
254546	Garcikhan's Minion
254547	Virago Ghost
254548	Virago Ghost
254549	Wandering Gazan
254550	Ancient Guardstone
254551	Ancient Guardstone
254552	Corrupted Barrier
254553	Corrupted Barrier
254554	Corrupted Barrier
254555	Corrupted Barrier
254556	Tainted Guard Stone
254557	Tainted Guard Stone
254558	Skeletal Miscreant
254559	Skeletal Miscreant
254560	Skeletal Miscreant
254561	Skeletal Outlaw
254562	Skeletal Outlaw
254563	Skeletal Outlaw
254564	Cursed Centurion
254565	Skeletal Outlaw
254566	Corrupted Garcikhan
254567	Corrupted Garcikhan
254568	Enduring Garcikhan
254569	Poor Poevius
254570	Treasure Box
254571	Treasure Box
254572	Treasure Box
254573	Treasure Box
254574	Treasure Box
255101	Ab1_1221_NagaTemplar_33_An
255102	Ab1_1221_NagaTemplar_34_An
255103	Ab1_1221_NagaTemplar_38_An
255104	Ab1_1221_NagaTemplar_39_An
255105	Ab1_1221_NagaTemplar_40_An
255106	Ab1_1221_NagaFighter_33_An
255107	Ab1_1221_NagaFighter_34_An
255108	Ab1_1221_NagaFighter_38_An
255109	Ab1_1221_NagaFighter_39_An
255110	Ab1_1221_NagaFighter_40_An
255111	Makarah Tactician
255112	Makarah Tactician
255113	Makarah Tactician
255114	Makarah Tactician
255115	Ranx Mage
255116	KlawL1
255117	KlawL1
255118	KlawL1
255119	Krotan Klaw Searcher
255120	Krotan Klaw Searcher
255121	Ab1_1221_KlawL1Big_33_An
255122	Ab1_1221_KlawL1Big_34_An
255123	Ab1_1221_KlawL1Big_38_An
255124	Elder Reshanta Klaw
255125	Lead Klaw Searcher
255126	KlawL2
255127	KlawL2
255128	Krotan Klaw Looker
255129	Krotan Klaw Seeker
255130	Krotan Klaw Seeker
255131	Ab1_1221_KlawL2Big_33_An
255132	Ab1_1221_KlawL2Big_34_An
255133	Ab1_1221_KlawL2Big_38_An
255134	Elder Reshanta Klaw
255135	Lead Klaw Seeker
255136	Ab1_1221_KlawH1_33_An
255137	Ab1_1221_KlawH1_34_An
255138	Ab1_1221_KlawH1_38_An
255139	Krotan K