//Aion NPC IDs
200000: None 
200001: None 
201000: Kamikaze Worm 
201001: Kobold Minion 
201002: Kamikaze Worm 
201003: Fire Spirit 
201005: Earth Spirit 
201006: Earth Spirit 
201007: Wind Spirit 
201008: Wind Spirit 
201009: Water Spirit 
201010: Earth Spirit 
201011: Earth Spirit 
201012: Wind Spirit 
201013: Wind Spirit 
201014: Earth Spirit 
201015: Earth Spirit 
201016: Wind Spirit 
201017: Wind Spirit 
201018: Earth Spirit 
201019: Earth Spirit 
201020: Wind Spirit 
201021: Wind Spirit 
201022: Fire Spirit 
201023: Fire Spirit 
201024: Water Spirit 
201025: Water Spirit 
201026: Water Spirit 
201027: Water Spirit 
201028: Fire Spirit 
201029: Fire Spirit 
201030: Fire Spirit 
201031: Fire Spirit 
201032: Water Spirit 
201033: Water Spirit 
201034: Fire Spirit 
201035: Fire Spirit 
201036: Wind Spirit 
201037: Wind Spirit 
201038: Earth Spirit 
201039: Earth Spirit 
201040: Tempest Spirit 
201041: Magma Spirit 
201042: Gorgon 
201043: Gorgon 
201044: Gorgon 
201045: Gorgon 
201046: Cursed Tree 
201047: Mosbear 
201048: Ettin 
201049: Fire Spirit 
201050: Water Spirit 
201051: Fire Spirit 
201052: Fire Spirit 
201053: Water Spirit 
201054: Siege Weapon 
201055: Siege Weapon 
201056: Quality Siege Weapon 
201057: Quality Siege Weapon 
201058: Siege Weapon 
201059: Siege Weapon 
201060: Water Spirit 
201061: Water Spirit 
201062: Fire Spirit 
201063: Fire Spirit 
201064: Wind Spirit 
201065: Wind Spirit 
201066: Tempest Spirit 
201067: Magma Spirit 
201068: Miriya Helper 
201069: Miriya Helper 
201070: Earth Spirit 
201071: Earth Spirit 
201072: Water Spirit 
201073: Water Spirit 
201074: Sleeping Sheep 
201075: Sleeping Sheep 
201076: Sleeping Sheep 
201077: Male Elyos in women's clothing 
201078: Male Asmodian in women's clothing 
201079: Female Elyos in men's clothing 
201080: Female Asmodian in men's clothing 
201081: Dancer 
201082: Dancer 
201083: Tempest Spirit 
201084: Tempest Spirit 
202500: Mau 
202501: Mau 
202502: Elyos Guardian 
202503: Elyos Guardian 
202504: Elyos Guardian 
202505: Elyos Guardian 
202506: Elyos Guardian 
202507: Asmodian Guardian 
202508: Asmodian Guardian 
202509: Asmodian Guardian 
202510: Asmodian Guardian 
202511: Asmodian Guardian 
202512: Alquimia Lepharist 
202513: Mine Lepharist 
202514: Kobold 
202515: Graveknight 
202516: Krall Scout 
202517: Anubite 
202518: Test Subject 
202519: Kobold 
202520: Graveknight 
202521: Krall Scout 
202522: Anubite 
202523: Test Subject 
202524: Undead 
202525: Undead 
202526: Kerubar 
202527: Kerubar 
202528: Calydon Sorcerer 
202529: Polar Bear 
202530: Polar Bear 
202531: Dux 
202532: Stallari 
202533: GM Event Kerub 
202534: GM Event Kerub 
202535: Bear 
202536: Bear 
202537: Pirate 
202538: Pirate 
202539: Tiger 
202540: Tiger 
202541: Valiant Tiger 
202542: Valiant Tiger 
202543: Adoring Tiger 
202544: Adoring Tiger 
202545: Kromede 
202546: Kromede 
202547: Inquin 
202548: Inquin 
202549: Shugo 
202550: Shugo 
202551: Jumpy Monk 
202552: Jumpy Monk 
202553: Solorius Inquin 
202554: Solorius Inquin 
202555: Solorius Polar Bear 
202556: Solorius Polar Bear 
202557: Solorius Tiger 
202558: Solorius Tiger 
202559: Lofty Shugo 
202560: Lofty Shugo 
202561: Slayer 
202562: Slayer 
202563: Shugo 
202564: Shugo 
202565: Shugo 
202566: Shugo 
202567: Human-Wannabe Tiger 
202568: Human-Wannabe Tiger 
202569: Inquin Special Force Black 
202570: Inquin Special Force Black 
202571: Inquin Special Force Pink 
202572: Inquin Special Force Pink 
202573: Inquin Special Force Red 
202574: Inquin Special Force Red 
202575: Inquin Special Force Orange 
202576: Inquin Special Force Orange 
202577: Inquin Special Force Yellow 
202578: Inquin Special Force Yellow 
202579: Inquin Special Force Green 
202580: Inquin Special Force Green 
202581: Inquin Special Force Blue 
202582: Inquin Special Force Blue 
202583: Inquin Special Force Purple 
202584: Inquin Special Force Purple 
202585: Elyos Black Dragon Form 
202586: Asmodian Black Dragon Form 
202587: [Event] White Tiger 
202588: [Event] Shugo Warrior 
202589: [Event] Shugo Veteran 
202590: [Event] Shugo Elite Warrior 
202591: [Event] White Tiger 
202592: [Event] Shugo Warrior 
202593: [Event] Shugo Veteran 
202594: [Event] Shugo Elite Warrior 
202599: Polymorph NPC from the Elyos event 
202600: Polymorph NPC from Asmodian event 
202601: Elyos Panda Form 
202602: Asmodian Panda Form 
202603: Dux (temporary) 
202604: Stallari (temporary) 
202605: Dux 
202606: Stallari 
202607: Cute Elroco 
202608: Cute Gumi 
202609: Cute Elroco 
202610: Cute Gumi 
202611: IU Polar Bear 
202612: IU-Tiger 
202613: IU-Harlequin 
202614: IU Polar Bear 
202615: IU-Tiger 
202616: IU-Harlequin 
202617: NC Dinos 
202618: NC Dinos 
202619: Yellow Tiger 
202620: Yellow Tiger 
202621: Captain Harok 
202622: Captain Harok 
202623: Kay 
202624: Kay 
202625: Aionman 
202626: Aionman 
202627: Santa Dinos 
202628: Santa Dinos 
202629: Shugo Knight 
202630: Shugo Warrior 
202631: Shugo Mage 
202632: Shugo Knight 
202633: Shugo Warrior 
202634: Shugo Mage 
202635: Creature of Darkness 
202636: Elyos Lord 
202637: Elyos Lady 
202638: Asmodian Lord 
202639: Asmodian Lady 
202640: Creature of Darkness 
202641: Valiant Tiger 
202642: Valiant Tiger 
202643: Krall Scout 
202644: Krall Scout 
202645: Elyos_Polymorph_Pink Rabbit 
202646: Asmodian_Polymorph_Pink Rabbit 
202647: Elyos_Polymorph_Sheep 
202648: Asmodian_Polymorph_Sheep 
202649: Incarnation of Fire 
202650: Incarnation of Fire 
202651: Incarnation of Water 
202652: Incarnation of Water 
202653: Incarnation of Earth 
202654: Incarnation of Earth 
202655: Incarnation of Wind 
202656: Incarnation of Wind 
202657: Elyos_Polymorph_Desert Fox 
202658: Asmodian_Polymorph_Desert Fox 
202659: Elite Member 
202660: Elite Member 
202661: Shugo Knight 
202662: Shugo Knight 
202663: Shugo Knight 
202664: Shugo Knight 
202665: Dallrunerk 
202666: Dallrunerk 
202667: GM Stomper 
202668: GM Shines 
202669: GM Iris 
202670: Faded High Daeva 
202671: Faded Incarnation of Wind 
202672: Faded Incarnation of Earth 
202673: Faded Incarnation of Fire 
202674: Faded Incarnation of Water 
202675: None 
202676: Elyos_Polymorph_Doberman 
202677: Asmodian_Polymorph_Doberman 
202678: Elyos_Polymorph_Pomeranian 
202679: Asmodian_Polymorph_Pomeranian 
202680: Elyos_Polymorph_Chihuahua 
202681: Asmodian_Polymorph_Chihuahua 
202682: None 
202683: None 
202684: None 
202685: None 
202686: None 
202687: None 
202688: Ancient Hero's Shoe 
202689: Ancient Hero's Shield 
202690: Ancient Hero's Trap 
202691: Ancient Hero's Hook 
202692: Concept 5 
202693: Postponed 
202694: Postponed 
202695: Elyos_Pretor Transformation_Cat 
202696: Asmodian_Pretor Transformation_Cat 
202697: Ancient Hero's Shoe 
202698: Ancient Hero's Shield 
202699: Ancient Hero's Trap 
202700: Postponed 
202701: Postponed 
202702: Ancient Hero's Hook 
202703: Concept 5 
202704: Postponed 
202705: Postponed 
202706: Postponed 
202707: Postponed 
202708: Shugo Knight 
202709: Shugo Knight 
202710: Old friend 
202711: Transformation Candy: Halloween Baa 
202712: Transformation Candy: Halloween Baa 
202713: Transformation Candy: Halloween Harlequin 
202714: Transformation Candy: Halloween Harlequin 
202715: Transformation Candy: Halloween Polar Bear 
202716: Transformation Candy: Halloween Polar Bear 
202717: Transformation Candy: Halloween Scream 
202718: Transformation Candy: Halloween Scream 
202719: Transformation Candy: Halloween Aionman 
202720: Transformation Candy: Halloween Aionman 
202721: Transformation Candy: Halloween Clown 1 
202722: Transformation Candy: Halloween Clown 1 
202723: Transformation Candy: Halloween Clown 2 
202724: Transformation Candy: Halloween Clown 2 
202725: Transformation Candy: Thoughtless Citizen (Halloween) 
202726: Transformation Candy: Thoughtless Citizen (Halloween) 
202727: Transformation Candy: Halloween Healer 
202728: Transformation Candy: Halloween Healer 
202729: Transformation Candy: Halloween Alien Head 
202730: Transformation Candy: Halloween Alien Head 
202731: Elyos_Polymorph_PixelKidBrick 
202732: Asmodian_Polymorph_PixelKidBrick 
202733: Elyos_Polymorph_Hanbok-PixelKidBrick 
202734: Asmodian_Polymorph_Hanbok-PixelKidBrick 
202996: Mau 
202997: Mau 
202998: Slayer 
202999: Slayer 
203000: None 
203001: None 
203021: Male 150% 
203022: Male 120% 
203023: Male 70% 
203024: Male 50% 
203025: Male 150% 
203026: Male 120% 
203027: Male 70% 
203028: Male 50% 
203029: Female 150% 
203030: Female 120% 
203031: Female 70% 
203032: Female 50% 
203033: Female 150% 
203034: Female 120% 
203035: Female 70% 
203036: Female 50% 
203037: Male 110% 
203038: Male 90% 
203039: Male 110% 
203040: Male 90% 
203041: Female 110% 
203042: Female 90% 
203043: Female 110% 
203044: Female 90% 
203049: Elpas 
203050: Kales 
203051: Farm Worker 
203052: Farm Worker 
203053: Mercenary 
203054: Mercenary 
203055: Mercenary 
203056: Mercenary 
203057: Mires 
203058: Asteros 
203059: Polinia 
203060: Mune 
203061: Uno 
203062: Ager 
203063: Amus 
203064: Fulla 
203065: Melampus 
203066: Toleo 
203067: Kalio 
203068: Brutus 
203069: Utenion 
203070: Kustanon 
203071: Muranes 
203072: Feira 
203073: Ben 
203074: Pranoa 
203075: Namus 
203076: Ampeis 
203077: Nier 
203078: Fredge 
203079: Melponeh 
203080: Lonian 
203081: Oz 
203082: Tula 
203083: Aero 
203084: Naeru 
203085: Poa 
203086: Ino 
203087: Kunandes 
203088: Gilden 
203089: Esera 
203090: Kagas 
203091: Urakron 
203092: Parine 
203093: Alteno 
203094: Drasia 
203095: Enia 
203096: William 
203097: Hyacinte 
203098: Spatalos 
203099: Selene 
203100: Ivis 
203101: Nadaelo 
203102: Anaka 
203103: Mairon 
203104: Ordais 
203105: Palaemon 
203106: Alisdair 
203107: Irian 
203108: Ispio 
203109: Kairon 
203110: Perinens 
203111: Spiros 
203112: Aremine 
203113: Crisius 
203114: Despoina 
203115: Pamis 
203116: Mesarion 
203117: Ursuras 
203118: Efrosini 
203119: Antheia 
203120: Mirdiena 
203121: Stone 
203122: Hynops 
203123: Gano 
203124: Ondanius 
203125: Qydro 
203126: Abolos 
203127: Naia 
203128: Santenius 
203129: Leto 
203130: Eradis 
203131: Maniparas 
203132: Nemia 
203133: Beris 
203134: Lusis 
203135: Imerun 
203136: Airote 
203137: Saminel 
203138: Pilamonia 
203139: Krodis 
203140: Neltonia 
203141: Hanontus 
203142: Polor 
203143: Serin 
203144: Alto 
203145: Cannon 
203146: Estino 
203147: Meteina 
203148: Lepios 
203149: Geolus 
203150: Hianu 
203151: Illos 
203152: None 
203153: Considerate Lagos 
203154: Lostes 
203155: Roseino 
203156: Meliodas 
203157: Vascus 
203158: Ibion 
203159: Irona 
203160: Atorinus 
203161: Eninte 
203162: Dronoa 
203163: Anasia 
203164: Morai 
203165: Cerios 
203166: Zephyros 
203167: Notos 
203168: Linorasa 
203169: Gen 
203170: Jenel 
203171: Laudis 
203172: Une 
203173: Belfinu 
203174: Kurion 
203175: Seirenia 
203176: Krall Scrapper 
203177: None 
203178: Lunax 
203179: Anontrite 
203180: Titania 
203181: Kimena 
203182: Levius 
203183: Khidia 
203184: Phorcys 
203185: Fungen Boy Shroomy 
203186: Shroomin 
203187: Shroomba 
203188: Shroomer 
203189: Stony the Stone Fist 
203190: Gaione 
203191: Poppy 
203192: Porgus 
203193: Segatus 
203194: Daines 
203195: Kato 
203196: Glaucus 
203197: Mercenary 
203198: Mercenary 
203199: Nesia 
203200: Weapon Emporium 
203201: Albeion 
203202: Test Path Flight Starting Location 
203203: Test Path Flight Destination 
203204: Test GIVE PROC 
203205: Test REMOVE OPTION 
203206: Test CHANGE SKIN 
203207: Test STIGMA 
203208: Test Ground Collecting Expert 
203209: Test Air Collecting Expert 
203210: Test Armoursmith Expert 
203211: Test Weaponsmith Expert 
203212: Test Cooking Expert 
203213: Test Tailoring Expert 
203214: Test Handicrafting Master 
203215: Test Alchemy Expert 
203216: Collecting-Crafting Emporium 
203217: Test Legion Master 
203218: Test Cube Upgrade Level 1 
203219: Test Cube Upgrade Level 2 
203220: Rebecca2 Legion Function 
203221: Rebecca3 Private Warehouse 
203222: Rebecca4 Account Warehouse 
203223: Rebecca5 Vendor Stigma Pet 
203224: Cloth, Leather Emporium 
203225: Chain, Plate Emporium 
203226: Weapon Emporium 
203227: Cloth, Leather Emporium 
203228: Chain, Plate Emporium 
203229: Landing Registration Test NPC 
203230: Test Soul Healer 
203231: Rebecca 
203232: Test Remodel Merchant 
203233: Test Teleport 
203234: Collecting Material Emporium 
203235: Crafting Parts Emporium 
203236: Collecting Material Emporium 
203237: Crafting Parts Emporium 
203238: Test Legion Master 
203239: Test Legion Emblem 
203240: Test Asmodian Air Collecting Expert 
203241: Test Asmodian Ground Collecting Expert 
203242: Test Asmodian Weaponsmith Expert 
203243: Test Asmodian Armoursmith Expert 
203244: Test Asmodian Alchemy Expert 
203245: Test Asmodian Handicrafting Master 
203246: Test Asmodian Tailoring Expert 
203247: Test Asmodian Cooking Expert 
203248: Test: Asmodian Weapons Merchant 
203249: Test Asmodian Armour Merchant 
203250: Test Asmodian Alchemy Merchant 
203251: Test Asmodian Handicrafting Merchant 
203252: Test Asmodian Tailoring Merchant 
203253: Test Asmodian Cooking Merchant 
203254: Test Elyos Monster Drop Weapon Common 
203255: Test Elyos Monster Drop Weapon Superior 
203256: Test Elyos Monster Drop Cloth Common 
203257: Test Elyos Monster Drop Cloth Superior 
203258: Test Elyos Monster Drop Leather Common 
203259: Test Elyos Monster Drop Leather Superior 
203260: Test Elyos Monster Drop Chain Common 
203261: Test Elyos Monster Drop Chain Superior 
203262: Test Elyos Monster Drop Plate Common 
203263: Test Elyos Monster Drop Plate Superior 
203264: Test Elyos Monster Drop Shield 
203265: Test Elyos Monster Drop Accessory 
203266: Test Asmodian Monster Drop Weapon Common 
203267: Test Asmodian Monster Drop Weapon Superior 
203268: Test Asmodian Monster Drop Cloth Common 
203269: Test Asmodian Monster Drop Cloth Superior 
203270: Test Asmodian Monster Drop Leather Common 
203271: Test Asmodian Monster Drop Leather Superior 
203272: Test Asmodian Monster Drop Chain Common 
203273: Test Asmodian Monster Drop Chain Superior 
203274: Test Asmodian Monster Drop Plate Common 
203275: Test Asmodian Monster Drop Plate Superior 
203276: Test Elyos Monster Drop Shield 
203277: Test Asmodian Monster Drop Accessory 
203278: idle_Stretching 
203279: wingground_NPC 
203280: soulbind_NPC 
203281: talkA_NPC 
203282: talkB_NPC 
203283: dance_NPC 
203284: sing_NPC 
203285: audience_NPC 
203286: drink_NPC 
203287: hide_NPC 
203288: Gladiator Skill Book Merchant (Elyos) 
203289: Templar Skill Book Merchant (Elyos) 
203290: Ranger Skill Book Merchant (Elyos) 
203291: Assassin Skill Book Merchant (Elyos) 
203292: Sorcerer Skill Book Merchant (Elyos) 
203293: Spiritmaster Skill Book Merchant (Elyos) 
203294: Cleric Skill Book Merchant (Elyos) 
203295: Chanter Skill Book Merchant (Elyos) 
203296: Gladiator Skill Book Merchant (Asmodian) 
203297: Templar Skill Book Merchant (Asmodian) 
203298: Ranger Skill Book Merchant (Asmodian) 
203299: Assassin Skill Book Merchant (Asmodian) 
203300: Sorcerer Skill Book Merchant (Asmodian) 
203301: Spiritmaster Skill Book Merchant (Asmodian) 
203302: Cleric Skill Book Merchant (Asmodian) 
203303: Chanter Skill Book Merchant (Asmodian) 
203304: Cooking Skill Merchant (Elyos) 
203305: Weaponsmithing Skill Merchant (Elyos) 
203306: Armoursmithing Skill Merchant (Elyos) 
203307: Handicrafting Skill Merchant (Elyos) 
203308: Alchemy Skill Merchant (Elyos) 
203309: Tailoring Skill Merchant (Elyos) 
203310: Cooking Skill Merchant (Asmodian) 
203311: Weaponsmithing Skill Merchant (Asmodian) 
203312: Armoursmithing Skill Merchant (Asmodian) 
203313: Handicrafting Skill Merchant (Asmodian) 
203314: Alchemy Skill Merchant (Asmodian) 
203315: Tailoring Skill Merchant (Asmodian) 
203316: Ettamirel 
203317: New Emporium Weapon1 
203318: New Emporium Weapon2 
203319: New Emporium Shield1 
203320: New Emporium Cloth 1-25 
203321: New Emporium Cloth 26-50 
203322: New Emporium Leather 1-25 
203323: New Emporium Leather 26-50 
203324: New Emporium Chain 1-25 
203325: New Emporium Chain 26-50 
203326: New Emporium Plate 1-25 
203327: New Emporium Plate 26-50 
203328: Lano 
203329: Elizar 
203330: Laskis 
203331: Hippolytus 
203332: Pobina 
203333: Minos 
203334: Protesias 
203335: Menelohis 
203336: Seril 
203337: Sonirim 
203338: Protector Deimos 
203339: Lv10 Average Equipment 
203340: Lv20 Average Equipment 
203341: Lv30 Average Equipment 
203342: Lv40 Average Equipment 
203343: Lv50 Average Equipment 
203344: Lv10 Average Equipment 
203345: Lv20 Average Equipment 
203346: Lv30 Average Equipment 
203347: Lv40 Average Equipment 
203348: Lv50 Average Equipment 
203349: Vides 
203350: Lazeri 
203351: Tamed Griffon 
203352: Tamed Griffon 
203353: Tamed Griffon 
203354: Tamed Griffon 
203355: Tamed Griffon 
203356: Tamed Worg 
203357: Tamed Worg 
203358: Tamed Worg 
203359: Tamed Worg 
203360: Tamed Worg 
203361: Tamed Worg 
203362: Tamed Worg 
203363: Visius 
203364: Tamed Griffon 
203365: Tamed Griffon 
203366: Reveler 
203367: Reveler 
203368: Reveler 
203369: Reveler 
203370: Reveler 
203371: Reveler 
203372: Reveler 
203373: Reveler 
203374: Reveler 
203375: Reveler 
203376: Reveler 
203377: Reveler 
203378: Eltnen Guardian 
203379: Eltnen Guardian 
203380: Hiskaron 
203381: Observatory Guard 
203382: Naan 
203383: Bunigo 
203384: Creusa 
203385: Hnoss 
203386: Adetes 
203387: Alcyone 
203388: Ocarino 
203389: Telephus 
203390: Lepharist 
203391: Test NPC for Skins 
203392: Zise 
203393: Liv 
203394: Poshin 
203395: Meijin 
203396: Pugen 
203397: Poes 
203500: Asak 
203501: Guheitun 
203502: Vanar 
203503: Gurt 
203504: Vandar 
203505: Ulgorn Raider 
203506: Ulgorn Raider 
203507: Galar 
203508: Labourer 
203509: Labourer 
203510: Labourer 
203511: Joreston 
203512: Linevir 
203513: Sheofin 
203514: Hephe 
203515: Dalor 
203516: Ulgorn 
203517: Tobu 
203518: Boromer 
203519: Nobekk 
203520: Ulgorn Raider 
203521: Ulgorn Raider 
203522: Kaindal 
203523: Glifko 
203524: Megin 
203525: Srat 
203526: Ungfu 
203527: Minu 
203528: Wiokan 
203529: Jurwen 
203530: Kirhen 
203531: Negi 
203532: Bolir 
203533: Motgar 
203534: Dabi 
203535: Kard 
203536: Blabbermouth Angmu 
203537: Strange Ribbit 
203538: Cute Ribbit 
203539: Derot 
203540: Mijou 
203541: Lidun 
203542: Denma 
203543: Alfrigh 
203544: Devalin 
203545: Garhara 
203546: Skuld 
203547: Delle 
203548: Jephani 
203549: Tanmarn 
203550: Munin 
203551: Crypto's Ghost 
203552: Nalto 
203553: Rae 
203554: Rae 
203555: Thrud 
203556: Nemnef 
203557: Suthran 
203558: Valurion 
203559: Meiyer 
203560: Morn 
203561: Lenat 
203562: Tulberg 
203563: Heidunn 
203564: Lakirnja 
203565: Kelsvit 
203566: Gudrian 
203567: Gauf 
203568: Faimakk 
203569: Milei 
203570: Asketill 
203571: Halstein 
203572: Borender 
203573: Greik 
203574: Arekedil 
203575: Vogbadic 
203576: Nirmirn 
203577: Dortos 
203578: Lunber 
203579: Donabe 
203580: Vuet 
203581: Ukin 
203582: Venoa 
203583: Eida 
203584: Tanja 
203585: Captured Skurv 
203586: Captured Skurv 
203587: Captured Skurv 
203588: Captured Skurv 
203589: MuMu Bon 
203590: Emgata 
203591: Itu 
203592: Noroia 
203593: Dungeon Guard 
203594: Dungeon Guard 
203595: Dungeon Guard 
203596: Dungeon Guard 
203597: Dungeon Guard 
203598: Dungeon Guard 
203599: Prisoner 
203600: Prisoner 
203601: Captured Mau 
203602: Kaganta 
203603: Rion 
203604: Tigg 
203605: Loriniah 
203606: Olenja 
203607: Manir 
203608: Groken 
203609: Karl 
203610: Kaibech 
203611: Mantigar 
203612: Gunmarson 
203613: Gilungk 
203614: Amitnir 
203615: Bergard 
203616: Gefion 
203617: Garuntat 
203618: Skanin 
203619: Nornes 
203620: Lamir 
203621: Shania 
203622: Tatural 
203623: Elk 
203624: Chida 
203625: Nerhel 
203626: Lanakin 
203627: Donat 
203628: Kueve 
203629: Daike 
203630: Vovetirn 
203631: Nokir 
203632: Mirokin 
203633: Hunmir 
203634: Hunter 
203635: Hunter 
203636: Fener 
203637: Sramia 
203638: Captured Mosbear 
203639: Gornak 
203640: Leinolz 
203641: Viel 
203642: Irehilt 
203643: Gemyu 
203644: Gercus 
203645: Germir 
203646: Sinood 
203647: Trader's Bodyguard 
203648: Trader's Bodyguard 
203649: Gulkalla 
203650: Grak 
203651: Andgar 
203652: Mjol 
203653: Turemor 
203654: Aurtri 
203655: Neifenmer 
203656: Urnir 
203657: Sarad 
203658: Gaivolt 
203659: Lateni 
203660: Vrenseti 
203661: Observatory Guard 
203662: Observatory Guard 
203663: Observatory Guard 
203664: Eggther 
203665: Dellalont 
203666: Atir 
203667: Rungnir 
203668: Jolk 
203669: Taora 
203670: Lost Qooqoo 
203671: Altgard Teleport Device 
203672: Altgard Teleport Device 
203673: Banatisai 
203674: Labourer 
203675: Labourer 
203676: Labourer 
203677: Labourer 
203678: Latunin 
203679: Osmar 
203680: Rusalka 
203681: Spirit of Impetusium Mau Chieftain 
203682: Zemurru's Spirit 
203683: Rubander 
203684: Dungeon Guard 
203685: Dungeon Guard 
203686: Serpine 
203687: Naiern 
203688: Muspelin 
203689: Lohaban 
203690: Lakutu 
203691: Deriona 
203692: Dobar 
203693: Irlein 
203694: Mau Polymorph 
203695: Mau Polymorph 
203700: Fasimedes 
203701: Lavirintos 
203702: Jupion 
203703: Likesan 
203704: Boreas 
203705: Jumentis 
203706: Charna 
203707: Thrasymedes 
203708: Iocaste 
203709: Clymene 
203710: Dairos 
203711: Miriya 
203712: Miragent's Holy Templar 
203713: Miragent's Holy Templar 
203714: Miragent's Holy Templar 
203715: Miragent's Holy Templar 
203716: Miragent's Holy Templar 
203717: Miragent's Holy Templar 
203718: Miragent's Holy Templar 
203719: Miragent's Holy Templar 
203720: Pilianae 
203721: Unirus 
203722: Akeas 
203723: Ulbert 
203724: Gwenspena 
203725: Leah 
203726: Polyidus 
203727: Tunotos 
203728: Evestina 
203729: Karax 
203730: Berus 
203731: Laokones 
203732: Judisina 
203733: Pulo 
203734: Brantes 
203735: Himusus 
203736: Servillia 
203737: Compai 
203738: Payurkus 
203739: Valendir 
203740: Erdos 
203741: Ericina 
203742: Pusfene 
203743: Kumnen 
203744: Leinon 
203745: Mich 
203746: Kris 
203747: Jordan 
203748: Alynsia 
203749: Bustant 
203750: Lukania 
203751: Pauton 
203752: Jucleas 
203753: Sibylla 
203754: Aithra 
203755: Jinus 
203756: Telemos 
203757: Perikles 
203758: Macus 
203759: Eumelos 
203760: Bellia 
203761: Hygea 
203762: Tercus 
203763: Leonida 
203764: Epeios 
203765: Kreon 
203766: Bellasia 
203767: Regmos 
203768: Akeri 
203769: Agamemnon 
203770: Avrus 
203771: Fermina 
203772: Himeros 
203773: Lumias 
203774: Nitato 
203775: Zumia 
203776: Noris 
203777: Numakas 
203778: Zakeron 
203779: Manuka 
203780: Cornelius 
203781: Sabotes 
203782: Jhaelas 
203783: Maire 
203784: Hestia 
203785: Luelas 
203786: Diana 
203787: Darius 
203788: Anteros 
203789: Nakia 
203790: Vulcanus 
203791: Menomes 
203792: Utsida 
203793: Daphnis 
203794: Proserpina 
203795: Demodocos 
203796: Himeira 
203797: Aurnia 
203798: Weaponsmith 
203799: Weaponsmith 
203800: Armoursmith 
203801: Armoursmith 
203802: Alchemist 
203803: Alchemist 
203804: Handicrafter 
203805: Handicrafter 
203806: Losadis 
203807: Inofe 
203808: Ophenes 
203809: Perena 
203810: Benes 
203811: Arcinia 
203812: Jooma 
203813: Esca 
203814: Euchenor 
203815: Soana 
203816: Hesione 
203817: Aegist 
203818: Islene 
203819: Aktus 
203820: Layla 
203821: Beomas 
203822: Quintus 
203823: Alkestis 
203824: Nephalion 
203825: Atia 
203826: Ballos 
203827: Kareinus 
203828: Dione 
203829: Minyae 
203830: Fuchsia 
203831: Biesa 
203832: Dimos 
203833: Xenophon 
203834: Nestor 
203835: Seirenia 
203836: Gromoros 
203837: Gerania 
203838: Haimon 
203839: Lukian 
203840: Basmos 
203841: Emir 
203842: Lufe 
203843: Tikeron 
203844: Lemias 
203845: Lityerses 
203846: Benorun 
203847: Deke 
203848: Menon 
203849: Myrtil 
203850: Faye 
203851: Phogus 
203852: Ludina 
203853: Genon 
203854: Della 
203855: Py 
203856: Mino 
203857: Menoa 
203858: Lapis 
203859: Mustapino 
203860: Bella 
203861: Mara 
203862: Iana 
203863: Codinaus 
203864: Marmeia 
203865: Morgana 
203866: Kadmos 
203867: Laitos 
203868: Lustiena 
203869: Hether 
203870: Libitina 
203871: Arion 
203872: Nidia 
203873: Etere 
203874: Triton 
203875: Nepis 
203876: Rinos 
203877: Entes 
203878: Euripides 
203879: Idomeneus 
203880: Maenia 
203881: Umenae 
203882: Ipikio 
203883: Leno 
203884: Atifure 
203885: Tures 
203886: Basarieno 
203887: Pilas 
203888: Tigares 
203889: Zeidi 
203890: Ulaguru 
203891: Karon 
203892: Elephenor 
203893: Thersites 
203894: Latri 
203895: Lamid 
203896: Melicar 
203897: Momus 
203898: Coeus 
203899: Opeia 
203900: Diomedes 
203901: Telemachus 
203902: Aurelius 
203903: Valerius 
203904: Malonimus 
203905: Magras 
203906: Benos 
203907: Tuskeos 
203908: Prorite 
203909: Dalanius 
203910: Hebestis 
203911: Laike 
203912: Memnes 
203913: Axus 
203914: Pavlos 
203915: Diokles 
203916: Thyestes 
203917: Gaia 
203918: Machaon 
203919: Onesimus 
203920: Naomi 
203921: Clio 
203922: Hibrion 
203923: Krato 
203924: Kyros 
203925: Octavia 
203926: Admeta 
203927: Adelphie 
203928: Pallas 
203929: Hegemene 
203930: Daedalus 
203931: Ferenna 
203932: Phomona 
203933: Actaeon 
203934: Sirink 
203935: Androkles 
203936: Archelaos 
203937: Tyndareus 
203938: Tran 
203939: Justachys 
203940: Heropres 
203941: Paion 
203942: Makis 
203943: Turiel 
203944: Ernia 
203945: Teos 
203946: Asclepius 
203947: Beramones 
203948: Arkel 
203949: Aerope 
203950: Lynor 
203951: Nomiki 
203952: Amade 
203953: Berenike 
203954: Oreia 
203955: Zellix 
203956: Zinas 
203957: Tenemi 
203958: Elias 
203959: Jestina 
203960: Diamonte 
203961: Nikias 
203962: Tareash 
203963: Pietas 
203964: Agrips 
203965: Castor 
203966: Tellarius 
203967: Axelion 
203968: Corybantes 
203969: Aron 
203970: Legionary 
203971: Legionary 
203972: Legionary 
203973: Legionary 
203974: Legionary 
203975: Legionary 
203976: Legionary 
203977: Legionary 
203978: Legionary 
203979: Legionary 
203980: Gilenia 
203981: Meneus 
203982: Ipetos 
203983: Marana 
203984: Daeva 
203985: Skilled Daeva 
203986: Navilreas 
203987: Heratos 
203988: None 
203989: Tumblusen 
203990: Kibelle 
203991: Dionera 
203992: Ophelos 
203993: Esaias 
203994: Deurone 
203995: Hylas 
203996: Kimeia 
203997: Iandeus 
203998: Radamanthys 
203999: Ando 
204000: Garperos 
204001: Seal Protector 
204002: Seal Protector 
204003: Hierni 
204004: Captured Gardugu 
204005: Hippolytus 
204006: Demokritos 
204007: Alexis 
204008: Kalitrates 
204009: Makarion 
204010: Acaste 
204011: Sandinas 
204012: Melaina 
204013: Tanis 
204014: Ophelia 
204015: Civil Engineer 
204016: Civil Engineer 
204017: Civil Engineer 
204018: Civil Engineer 
204019: Civil Engineer 
204020: Mabangtah 
204021: Expelled Kaidan Warrior 
204022: Expelled Kaidan Warrior 
204023: Kobold Cook 
204024: Targatu 
204025: Protector Kheldon 
204026: Jewel Box 
204027: Jewel Box 
204028: Griffonix 
204029: Dancing Feather 
204030: Celestine 
204031: Novan 
204032: Lakaias 
204033: Trader's Bodyguard 
204034: Trader's Bodyguard 
204035: Trader's Bodyguard 
204036: Refugee 
204037: Refugee 
204038: Refugee 
204039: Lemia 
204040: Leone 
204041: Elram 
204042: Laigas 
204043: Melginie 
204044: Kimeia 
204045: Taera 
204046: Kaidan Watchtower Guard 
204047: Hageni 
204048: Telamone 
204049: Penele 
204050: Tragi 
204051: Vergelmir 
204052: Vidar 
204053: Kvasir 
204054: Skadi 
204055: Njord 
204056: Traufnir 
204057: Sigyn 
204058: Sif 
204059: Freyr 
204060: Genoveva 
204061: Aud 
204062: Groa 
204063: Fenris Fangs Elite Soldier 
204064: Fenris Fangs Elite Soldier 
204065: Fenris Fangs Elite Soldier 
204066: Fenris Fangs Elite Soldier 
204067: Fenris Fangs Elite Soldier 
204068: Fenris Fangs Elite Soldier 
204069: Fenris Fangs Elite Soldier 
204070: Fenris Fangs Elite Soldier 
204071: Veldina 
204072: Roskva 
204073: Grer 
204074: Gullinkambi 
204075: Balder 
204076: Narvi 
204077: Bor 
204078: Fjorgin 
204079: Grimhild 
204080: Kalsten 
204081: Thialfi 
204082: Ve 
204083: Lyfjaberga 
204084: Vidarini 
204085: Frinda 
204086: Berling 
204087: Gunnar 
204088: Therf 
204089: Garm 
204090: Gert 
204091: Brunehilt 
204092: Talon 
204093: Gundrun 
204094: Graipel 
204095: Numitorem 
204096: Latatusk 
204097: Relir 
204098: Resberg 
204099: Areke 
204100: Lainita 
204101: Daraia 
204102: Honir 
204103: Grad 
204104: Logi 
204105: Mima 
204106: Kinterun 
204107: Grupaks 
204108: Lanse 
204109: Ante 
204110: Zyakia 
204111: Kaiot 
204112: Ulut 
204113: Elgar 
204114: Limpaksi 
204115: Sorante 
204116: Garun 
204117: Olda 
204118: Gerad 
204119: Eiren 
204120: Lark 
204121: Kinot 
204122: Yuret 
204123: Kroia 
204124: Hoki 
204125: Niz 
204126: Merar 
204127: Selesti 
204128: Kitanya 
204129: Dorein 
204130: Lidorasa 
204131: Rebert 
204132: Perin 
204133: Hupre 
204134: Sierun 
204135: Shurenia 
204136: Namiya 
204137: Kadisa 
204138: Lusena 
204139: Asei 
204140: Valensti 
204141: Deyla 
204142: Amjuturan 
204143: Aur 
204144: Argat 
204145: Niberan 
204146: Kanensa 
204147: Arlion 
204148: Sekidona 
204149: Aldbol 
204150: Osvi 
204151: Annju 
204152: Zerpi 
204153: Venbol 
204154: Vjuremir 
204155: Versel 
204156: Selod 
204157: Koir 
204158: Djupi 
204159: Denesere 
204160: Donoerin 
204161: Delua 
204162: Denir 
204163: Alrura 
204164: Eramir 
204165: Emvelu 
204166: Etunapi 
204167: Evesup 
204168: Ersa 
204169: Feden 
204170: Fjuedil 
204171: Feglie 
204172: Girditan 
204173: Jeckrow 
204174: Genmjola 
204175: Glerm 
204176: Reia 
204177: Malfaisante 
204178: Gwendag 
204179: Hebennjot 
204180: Hiyask 
204181: Heltinjola 
204182: Heimdall 
204183: Isdal 
204184: Igsrun 
204185: Kiengart 
204186: Genoti 
204187: Keruthis 
204188: Kenikin 
204189: Lasesbini 
204190: Lindhelm 
204191: Doman 
204192: Araison 
204193: Agamo 
204194: Hika 
204195: Sehamm 
204196: Teska 
204197: Epren 
204198: Wunarai 
204199: Geiena 
204200: Niseria 
204201: Hirei 
204202: Nekai 
204203: Njomi 
204204: Haink 
204205: Mareke 
204206: Cavalorn 
204207: Kasir 
204208: Kushar 
204209: Dolf 
204210: Phosphor 
204211: Moreinen 
204212: Matuskei 
204213: Brakan 
204214: Sterlin 
204215: Gantrug 
204216: Skia 
204217: Bodrug 
204218: Jakwillem 
204219: Kiperson 
204220: Makka 
204221: Haven 
204222: Teo 
204223: Merot 
204224: Neusa 
204225: Gunter 
204226: Momorena 
204227: Oridana 
204228: Sireine 
204229: Vrege 
204230: Lajur 
204231: Yura 
204232: Heidrun 
204233: Ragfrid 
204234: Eiperin 
204235: Sadena 
204236: Frana 
204237: Tonorea 
204238: Johanert 
204239: Alviss 
204240: Talmenu 
204241: Annemari 
204242: Karollin 
204243: Dilaila 
204244: Ozan 
204245: Birgite 
204246: Prounin 
204247: Dengard 
204248: Meirana 
204249: Excelin 
204250: Baerath 
204251: Sray 
204252: Jylla 
204253: Khrudgelmir 
204254: Kehleb 
204255: Garuvagg 
204256: Duna 
204257: Ustarn 
204258: Shadow Executor 
204259: Shadow Executor 
204260: Mau Shaman 
204261: Daskair 
204262: Skan 
204263: Hellion 
204264: Skuld 
204265: Daskair 
204266: Liuk 
204267: Oubliette 
204268: Gaminart 
204269: Aschffen 
204270: Beffert 
204271: Bischkek 
204272: Dein 
204273: Sichel 
204274: Huron 
204275: Shadow Court 
204276: Manemori 
204277: Jotunmodr 
204278: Himingleva 
204279: Sjalfi 
204280: None 
204281: None 
204282: Chantinerk 
204283: Moorinerk 
204284: Habirunerk 
204285: Teirunerk 
204286: Payrinrinerk 
204287: Mannheim 
204288: Riegle 
204289: Giles 
204290: Sinamara 
204300: Bolverk 
204301: Aegir 
204302: Bragi 
204303: Nina 
204304: Vili 
204305: Yilli 
204306: Demirin 
204307: Audumlea 
204308: Signi 
204309: Asgeirr 
204310: Asmundr 
204311: Falkor 
204312: Thurnberg 
204313: Roday 
204314: Hill 
204315: Halfdan 
204316: Unar 
204317: Anund 
204318: Golenthor 
204319: Yornduf 
204320: Neior 
204321: Arnkell 
204322: Verbern 
204323: Feimdal 
204324: Frenai 
204325: Ipoderr 
204326: Hapenill 
204327: Sveinn 
204328: Bergthora 
204329: Tofa 
204330: Gelundorf 
204331: Seqilund 
204332: Jorund 
204333: Hakon 
204334: Grander 
204335: Aprily 
204336: Spedor 
204337: Maxeldor 
204338: Utgar 
204339: Embla 
204340: Tekor 
204341: Karina 
204342: Mirka 
204343: Kamer 
204344: Adhis 
204345: Rikesh 
204346: Aktum 
204347: Igraine 
204348: Virashak 
204349: Raukus 
204350: Mirmak 
204351: Volatis 
204352: Contineo 
204353: Securis 
204354: Letum 
204355: Balom 
204356: Cabon 
204357: Dezaren 
204358: Kiril 
204359: Roya 
204360: Nott 
204361: Hreidmar 
204362: Vali 
204363: Magni 
204364: Gullveig 
204365: Solver 
204366: Angreboda 
204367: Idraden 
204368: Cliessa 
204369: Tyr 
204370: Hel 
204371: Morian 
204372: Gangleri 
204373: Hermod 
204374: Jarl 
204375: Otis 
204376: Kon 
204377: Grall 
204378: Favyr 
204379: Lif 
204380: Modgud 
204381: Mothir 
204382: Sora 
204383: Malak 
204384: Marita 
204385: Peder 
204386: Vivi 
204387: Ananta 
204388: Chieftain Chaikata 
204389: Survivor 
204390: BuBu Kong 
204391: Urakon 
204392: Lorando 
204393: Kimssi 
204394: Baba Ring 
204395: Baba Pung 
204396: Baba Tak 
204397: Baba Tik 
204398: Baba Tong 
204399: Orhe 
204400: Kuriuta 
204401: BuBu Pat 
204402: Temoji 
204403: Taisan 
204404: Guardian Spirit 
204405: Guardian Spirit 
204406: Baba Skurv 
204407: Gelkugin 
204408: Bulagan 
204409: Agnita 
204410: Sacred Chalice Protector 
204411: Aknanti 
204412: Gaganti 
204413: Kogita 
204414: Kikananta 
204415: BuBu Mil 
204416: Creepy Ribbit 
204417: White Brow Tayga 
204418: Shadow Executor 
204419: Shadow Executor 
204420: Sati 
204421: Sepor 
204422: Muir 
204423: Kargate 
204424: Medea 
204425: Vebna 
204426: Skataon 
204427: Sigen 
204428: Girkapan 
204429: Dukar 
204430: Mael 
204431: Frahnir 
204432: Kargate 
204433: Kistig 
204434: Protector Einbil 
204435: Purra 
204436: Purra 
204437: Purra 
204438: Purra 
204439: Kakar 
204440: Vep 
204441: Silver Mane Fighter 
204442: Silver Mane Hunter 
204500: Perento 
204501: Sarantus 
204502: Barzon 
204503: Meiheira 
204504: Sofne 
204505: Sulates 
204506: Gasuto 
204507: Loktania 
204508: Sisandra 
204509: Altiana 
204510: Mato 
204511: Dolla 
204512: Kisia 
204513: Amene 
204514: Barantus 
204515: Belakade 
204516: Kasarello 
204517: Daruka 
204518: Eopede 
204519: Phuthollo 
204520: Genes 
204521: Henobe 
204522: Ephos 
204523: Jukabe 
204524: Kelber 
204525: Resha 
204526: Molina 
204527: Nekentos 
204528: Orhes 
204529: Gunes 
204530: Graa 
204531: Tegis 
204532: Nibeon 
204533: Anto 
204534: Senir 
204535: Maximus 
204536: Aifemis 
204537: Endyon 
204538: Catid 
204539: Hideros 
204540: Lantis 
204541: Camana 
204542: Lupigena 
204543: Aimillia 
204544: Menaxia 
204545: Liske 
204546: Miobera 
204547: Antione 
204548: Euripia 
204549: Aphesius 
204550: Klaus 
204551: Gairos 
204552: Rahelio 
204553: Terentius 
204554: Panaita 
204555: Mirborante 
204556: Splendora 
204557: Kravis 
204558: Luke 
204559: Edoras 
204560: Trou 
204561: Arkos 
204562: Sirilis 
204563: Earth Spirit 
204564: Earth Spirit 
204565: Earth Spirit 
204566: Earth Spirit 
204567: Earth Spirit 
204568: Erone 
204569: Rusiridite 
204570: Ageios 
204571: Lomulias 
204572: Karanus 
204573: Nerison 
204574: Finn 
204575: Garrett 
204576: Riley 
204577: Kalione 
204578: Kuobe 
204579: Aiokina 
204580: Neisthea 
204581: Iorene 
204582: Ibelia 
204583: Senea 
204584: Piera 
204585: Okonus 
204586: Sillen 
204587: Wandering Ghost 
204588: Gamedes 
204589: Berone 
204590: Gorgos 
204591: Gella 
204592: Voluptes 
204593: Ekseus 
204594: Skanas 
204595: Rojani 
204596: Meteria 
204597: Eladora 
204598: Kleio 
204599: Rexius 
204600: Piros 
204601: Brosia 
204602: Atalante 
204603: Trader's Bodyguard 
204604: Trader's Bodyguard 
204605: Earth Spirit 
204606: Riala 
204607: Zeuclid 
204608: Prokopios 
204609: Firescar 
204610: Lamidros 
204611: Wailing Moroch 
204612: Rance 
204613: Cursed Ganges 
204614: Vengeful Spirit of Prapero 
204615: Animated Soul 
204616: Litonos 
204617: Weeping Ghost 
204618: Hokuma 
204619: Nargis 
204620: Spirit of Kirenne 
204621: Bollvig 
204622: Ladon 
204623: Released Soul 
204624: Released Soul 
204625: Kacias 
204626: Spina 
204627: Mempion 
204628: Kalkas 
204629: Tessia 
204630: Erato 
204631: Breive 
204632: Sarina 
204633: Roina 
204634: Lepharist Revolutionary 
204635: Graveknight 
204636: Rex 
204637: Keas 
204638: Tolemos 
204639: Serdy 
204640: Atera 
204641: Armis 
204642: Zerone 
204643: Released Soul 
204644: Released Soul 
204645: Belbua 
204646: Protector Phobos 
204647: Voice of Arbolu 
204648: LF3_HiddenNPC_Q1614 
204649: Reaper Squad 
204650: Nesteto 
204651: Erebus 
204652: Acestes 
204653: Peitho 
204654: Daeva of Zephyr 
204655: Bollvig 
204656: Maloren 
204657: Amatas 
204658: Roikinerk 
204659: Roikinerk's Underling 
204700: Thor 
204701: Hod 
204702: Nerita 
204703: Loki 
204704: Rig 
204705: Modi 
204706: Nari 
204707: Mani 
204708: Karis 
204709: Derin 
204710: Epa 
204711: Morwena 
204712: Od 
204713: Nornen 
204714: Suteken 
204715: Grundt 
204716: Tartu 
204717: Rogja 
204718: Gylfi 
204719: Regin 
204720: Ai 
204721: Afi 
204722: Ajelmo 
204723: Amma 
204724: Eda 
204725: Gaamel 
204726: Sturluson 
204727: Kari 
204728: Lapion 
204729: Lifthrasir 
204730: Mundilfari 
204731: Aurvandil 
204732: Gnalin 
204733: Bestla 
204734: Horu 
204735: Benyar 
204736: Auhumla 
204737: Furiga 
204738: Angr 
204739: Baugi 
204740: Ocho 
204741: Denarynt 
204742: Ladamantrun 
204743: Rubelik 
204744: Morhen 
204745: Rotenan 
204746: Midheim 
204747: Kunbernan 
204748: Karabe 
204749: Paeru 
204750: Kettar 
204751: Bowen 
204752: Borvo 
204753: Kistenian 
204754: Tafi 
204755: Briana 
204756: Boudica 
204757: Lint 
204758: Methorn 
204759: Skirnir 
204760: Geirod 
204761: Cinnia 
204762: Coventina 
204763: Freyja 
204764: Epona 
204765: Peredur 
204766: Maponus 
204767: Art 
204768: Sleipnir 
204769: Noarynt 
204770: Baredo 
204771: Valconor 
204772: Yoltmund 
204773: Savrina 
204774: Tristran 
204775: Betoni 
204776: Vonduca 
204777: Dewi 
204778: Cadoc 
204779: Lug 
204780: Droston 
204781: Govanon 
204782: Rith 
204783: Mostin 
204784: Delris 
204785: Gwendolin 
204786: Angwin 
204787: Chieftain Akagitan 
204788: Nargatal 
204789: Lewin 
204790: Laksyatil 
204791: Baba Kun 
204792: Baba Hun 
204793: Mau Fighter 
204794: Mau Hunter 
204795: Hasyaditan 
204796: Arita 
204797: Hikan 
204798: Molota 
204799: Siegfried 
204800: Hammel 
204801: Gigrite 
204802: Svera 
204803: Sorgrim 
204804: Alfgeir 
204805: Vanargand 
204806: Hoarfrost Survivor 
204807: Fafner 
204808: Esnu 
204809: Stua 
204810: Remodeled Test Subject 
204811: Gark 
204812: Kalitan 
204813: Kalitan 
204814: Strahein 
204815: Atla 
204816: Brok 
204817: Svafnir 
204818: Protector Snirwuf 
204819: Surviving Hoarfrost Warrior 
204820: Surviving Hoarfrost Hunter 
204821: Yarl 
204822: Scoll 
204823: Hefring 
204824: Gigantic Phagrasul 
204825: Eldir 
204826: Freki 
204827: Hild 
204828: Ripley 
204829: IDDF3_lp_HiddenNPC_Q2669 
204830: Survivor 
204831: Aetheric Field Suppressing Device 
204832: Lethe 
204833: Mukaditan 
204834: Kalitan's Follower 
204835: None 
204836: Trader's Bodyguard 
204837: Hresvelgr 
204838: Eitri 
204839: Uikinerk 
204840: Uikinerk's Lackey 
205000: Belpartan 
205001: Legionary 
205002: Legionary 
205003: Centurion 
205004: Legionary 
205005: Centurion 
205006: Legionary 
205007: Legionary 
205008: Legionary 
205009: Archon Legionary 
205010: Archon Legionary 
205011: Centurion 
205012: Legionary 
205013: Centurion 
205014: Legionary 
205015: Legionary 
205016: Legionary 
205017: Legionary 
205018: Legionary 
205019: Legionary 
205020: Hagen 
205021: Archon Legionary 
205022: Archon Legionary 
205023: Archon Legionary 
205024: Archon Legionary 
205025: Archon Legionary 
205026: Archon Legionary 
205027: Archon Legionary 
205028: Archon Legionary 
205029: Archon Legionary 
205030: Archon Legionary 
205031: Archon Legionary 
205032: Archon Legionary 
205033: Archon Legionary 
205034: Archon Legionary 
205035: Archon Legionary 
205036: Archon Legionary 
205037: Legionary 
205038: Legionary 
205039: Legionary 
205040: Guardian Assassin 
205041: Brigade General Hellion 
205050: Guardian Gatekeeper 
205100: Archon Gatekeeper 
205110: Icaronix 
205111: Ecus 
205112: Legionary 
205113: Legionary 
205114: Archon Legionary 
205115: Archon Legionary 
205116: Ecus 
205117: HiddenNPC_Q1076 
205118: Lephar 
205119: Hermione 
205120: Blume 
205121: Jarnsaxa 
205122: Dunkel 
205123: Vehova 
205124: Tusen 
205125: Klokka 
205126: Vitda 
205127: Tala 
205128: Randet 
205129: Noe 
205130: Vinduer 
205131: Dehen 
205132: Dettil 
205133: Snill 
205134: Kunne 
205135: Veien 
205136: Labourer 
205137: Labourer 
205138: Labourer 
205139: Labourer 
205140: Archon Sentinel Leader 
205141: Parica 
205142: Vidohunir 
205143: Hort 
205144: Senere 
205145: Billeten 
205146: Banes 
205147: Sandvika 
205148: Birgia 
205149: Sjazi 
205150: Surt 
205151: Bielia 
205152: Sridi 
205153: Reaper Squaddie 
205154: Reaper Squaddie 
205155: Heintz 
205156: Ervin 
205157: Helmut 
205158: Holekk 
205159: Neligor 
205160: Nagel 
205161: Huvat 
205162: Bern 
205163: Rumolt 
205164: BuBu Khaaan 
205165: BuBu Don 
205166: BuBu Jin 
205167: BuBu Taan 
205168: BuBu Resident 
205169: Runaway Saam 
205170: BuBu Jo 
205171: BuBu Chap 
205172: BuBu Mep 
205173: Bran 
205174: Svan 
205175: Skurv Guard 
205176: Skurv Guard 
205177: Vilmar 
205178: Hilebard 
205179: BuBu Lin 
205180: BuBu Paan 
205181: Bonarunerk 
205182: Skald 
205183: Signa 
205184: Pogel 
205185: Flazetta 
205186: Forseti 
205187: Heirnir 
205188: Theia 
205189: Vorena 
205190: Seznec 
205191: Virkel 
205192: Sahnu 
205193: Fadinar 
205194: Valdomus 
205195: Duryodana 
205196: Sarkad 
205197: BuBu Chan 
205198: Cayron 
205199: Lidimtas 
205200: Harne 
205201: Krodos 
205202: BuBu Chi 
205203: Jackdaw 
205204: Asustri 
205205: Hristi 
205206: Imowen 
205207: Ullur 
205208: Sudri 
205209: Angeiya 
205210: Erna 
205211: Genta 
205212: Sirh 
205213: Barche 
205214: Bert 
205215: Blazier 
205216: Keiahnen 
205217: Florian 
205218: Jadorunerk 
205219: Mobirunerk 
205220: Suttung 
205221: Hjuki 
205222: None 
205223: Chourunerk 
205224: Macaronerk 
205225: Lukmann 
205226: Guenon 
205227: Protector Yamennes 
205228: Herthia 
205229: Raninia 
205230: Ardenia 
205231: Estenor 
205232: Ukon 
205233: Hudrunerk 
205234: Bridget 
205235: Karlatu 
205236: Sieger 
205237: Walter 
205238: Stroheim 
205239: Jennen 
205240: Mappinerk 
205241: Takurunerk 
205242: Guunrunerk 
205243: Kellilinerk 
205244: Jickerunerk 
205245: Porlainerk 
205246: Gofrunerk 
205247: Pippiyerk 
205248: Nestos 
205249: Archemenes 
205250: Cyrus 
205251: Rius 
205252: Orius 
205253: Danais 
205254: Idmene 
205255: Euphrosyne 
205256: Nikipe 
205257: Erdina 
205258: Petesson 
205259: Lemel 
205260: Gruntvi 
205261: Severin 
205262: Belhaven 
205263: Olav 
205264: Ivar 
205265: Juvik 
205266: Suomi 
205267: Berta 
205268: Konradin 
205269: Caballero 
205270: Fabios 
205271: Ramons 
205272: Elanos 
205273: Nedum 
205274: Pauloin 
205275: Defone 
205276: Baleria 
205277: Cature 
205278: Meture 
205279: Hegemon 
205280: Rocos 
205281: Kairos 
205282: Cabeiri 
205283: Quirinus 
205284: Illisos 
205285: Biflindi 
205286: Hjalmberi 
205287: Helblindi 
205288: Goen 
205289: Harbarth 
205290: Sangetal 
205291: Ermona 
205292: Raimios 
205293: Talika 
205294: Tenos 
205295: Tiril 
205296: Laura 
205297: Breshen 
205298: Baletti 
205299: Daily Quest Drakan Transformation 
205300: Daily Quest Drakan Transformation 
205301: Daily Quest Draconute Transformation 
205302: Daily Quest Draconute Transformation 
205303: Pet Food Exchange Test 
205304: Ionse 
205305: Uminus 
205306: Yujinius 
205307: Schwaben 
205308: Atotas 
205309: Molfus 
205310: Howkis 
205311: Voren 
205312: Tanato 
205313: Monilou 
205314: Noratha 
205315: Perbano 
205316: Inggril 
205317: Helbe 
205318: Rakwis 
205319: Adel 
205320: Inggness 
205321: Anja 
205322: Virvain 
205323: Reigar 
205324: Seknard 
205325: Verthen 
205326: Ravenna 
205327: Felder 
205328: Lansmol 
205329: Mordan 
205330: Adumra 
205331: Recordkeeper 
205332: Recordkeeper 
205333: Recordkeeper 
205334: Recordkeeper 
205335: Recordkeeper 
205336: Recordkeeper 
205337: Recordkeeper 
205338: Recordkeeper 
205339: Recordkeeper 
205340: Recordkeeper 
205341: Recordkeeper 
205342: Recordkeeper 
205343: Recordkeeper 
205344: Recordkeeper 
205345: None 
205346: None 
205347: None 
205348: None 
205349: None 
205350: None 
205351: None 
205352: None 
205353: None 
205354: None 
205355: None 
205356: None 
205357: None 
205358: None 
205359: None 
205360: None 
205361: None 
205362: None 
205363: None 
205364: None 
205365: None 
205366: None 
205367: None 
205368: None 
205369: None 
205370: None 
205371: None 
205372: None 
205373: None 
205374: None 
205375: None 
205376: None 
205377: None 
205378: None 
205379: None 
205380: None 
205381: None 
205382: None 
205383: None 
205384: None 
205385: None 
205386: None 
205387: None 
205388: None 
205389: None 
205390: None 
205391: None 
205392: None 
205393: None 
205394: None 
205395: Kaisinel Gladiator Apprentice 
205396: Kaisinel Templar Apprentice 
205397: Kaisinel Assassin Apprentice 
205398: Kaisinel Ranger Apprentice 
205399: Kaisinel Sorcerer Apprentice 
205400: Kaisinel Spiritmaster Apprentice 
205401: Kaisinel Cleric Apprentice 
205402: Kaisinel Chanter Apprentice 
205403: Instructor Munus 
205404: Marchutan Gladiator Apprentice 
205405: Marchutan Templar Apprentice 
205406: Marchutan Assassin Apprentice 
205407: Marchutan Ranger Apprentice 
205408: Marchutan Sorcerer Apprentice 
205409: Marchutan Spiritmaster Apprentice 
205410: Marchutan Cleric Apprentice 
205411: Marchutan Chanter Apprentice 
205412: Instructor Geor 
205413: Elite Graveknight Warrior 
205414: Lich Necromancer 
205415: Boreas 
205416: Jumentis 
205417: Charna 
205418: Thrasymedes 
205419: Traufnir 
205420: Sigyn 
205421: Sif 
205422: Freyr 
205423: Miriya 
205424: Aud 
205425: Arbiter 
205426: Arbiter 
205427: Arbiter 
205428: Arbiter 
205429: Arbiter 
205430: Arbiter 
205431: Arbiter 
205432: Recordkeeper 
205433: Recordkeeper 
205434: Arbiter 
205435: None 
205436: Esoterrace Reian Survivor 
205437: Dimensional Rift 
205438: Lition 
205439: Wurus 
205440: Danell 
205441: Vasa 
205442: Cradyn 
205443: Modaro 
205444: Romonia 
205445: Gyrr 
205446: Daneh 
205447: Gerd 
205448: Duinna 
205449: Lisim 
205450: Aveta 
205451: Adinale 
205452: Iselin 
205453: Uminosus 
205454: Auminos 
205455: Viconbarius 
205456: Barius 
205457: Magrethe 
205458: Amalien 
205459: Glivice 
205460: Meiren 
205461: Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 1 
205462: Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 2 
205463: Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 3 
205464: Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 4 
205465: Infinite Battle Elyos Cutscene NPC 5 
205466: Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 1 
205467: Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 2 
205468: Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 3 
205469: Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 4 
205470: Infinite Battle Asmodian Cutscene NPC 5 
205471: Quilven 
205472: Renen 
205473: Ardos 
205474: Conner 
205475: Emeele 
205476: Craig 
205477: Heloise 
205478: Kardinal 
205479: Schnitten 
205480: Makana 
205481: Pritta 
205482: Robitta 
205483: Tayalli 
205484: Blair 
205485: Witchta 
205486: Sunshine 
205487: Glimma 
205488: Jailos 
205489: Polus 
205490: Monzun 
205491: Ruz 
205492: Andvar 
205493: Matahiura 
205494: Hariken's Supply Chest 
205495: Restored Terma 
205496: Davlin's Assistant 
205497: Davlin's Assistant 
205498: Davlin's Apprentice 
205499: None 
205500: Nadalius 
205501: Siliana 
205504: Test Victoriana 
205505: Test Aiuos 
205506: Assistant Recordkeeper 
205507: Assistant Recordkeeper 
205508: Assistant Recordkeeper 
205509: Assistant Recordkeeper 
205510: Assistant Recordkeeper 
205511: Assistant Recordkeeper 
205512: Assistant Recordkeeper 
205513: Assistant Recordkeeper 
205514: Assistant Recordkeeper 
205515: Assistant Recordkeeper 
205516: Assistant Recordkeeper 
205517: Assistant Recordkeeper 
205518: Sarius 
205519: Garius 
205520: Dariunos 
205521: Lasos 
205522: Berzeni 
205523: Narin 
205524: Farensus 
205525: Rarius 
205526: Avas 
205527: Coran 
205528: Alre 
205529: Trakis 
205530: Antilochus 
205531: Bariunos 
205532: Jariunos 
205533: Filatyon 
205534: Marinia 
205535: Killios 
205536: Firon 
205537: Rizon 
205538: Achille 
205539: Almone 
205540: Arinia 
205541: Yuros 
205542: Alceste 
205543: Gretia 
205544: Alcide 
205545: Erista 
205546: Mikale 
205547: Ranios 
205548: Addichi 
205549: Cinuos 
205550: Moray 
205551: Menia 
205552: Erno 
205553: Rilios 
205554: Raz 
205555: Lasteron 
205556: Pelia 
205557: Rafaniel 
205558: Benuz 
205559: Gilion 
205560: Leontidan 
205561: Kalinia 
205562: Pogrunerk 
205563: Hoirinerk 
205564: Lucachinerk 
205565: Ganofus 
205566: Sarie 
205567: Werenne 
205568: Haborimus 
205569: Garlon 
205570: Alix 
205571: Mirdinia 
205572: Ulstia 
205573: Ajenos 
205574: Baia 
205575: Lumen 
205576: Eyan 
205577: Shuel 
205578: Umarrion 
205579: Kahrun 
205580: Ekios (unused) 
205581: Kutos 
205582: Pascal 
205583: Varzeni 
205584: Orn 
205585: Rafael 
205586: Acheron 
205587: Morphius 
205588: Reian Prisoner 
205589: Tilinger 
205590: Solomon 
205591: Seres 
205592: Iskadar 
205593: Versin 
205594: Dena 
205595: Equous 
205596: Reian Citizen 
205597: Reian Citizen 
205598: Reian Refugee 
205599: Reian Refugee 
205600: Gainark 
205601: Dagud 
205602: Rainark 
205603: Naizenne 
205604: Vala 
205605: Ralith 
205606: Beraki 
205607: Polith 
205608: Disen 
205609: Vaigud 
205610: Kalam 
205611: Lanix 
205612: Grom 
205613: Vaut 
205614: Svenson 
205615: Riger 
205616: Verdi 
205617: Aimah 
205618: Vord 
205619: Anim 
205620: Zaigud 
205621: Valith 
205622: Foseti 
205623: Abnos 
205624: Roda 
205625: Ekne 
205626: Karishu 
205627: Sasha 
205628: Jeparinerk 
205629: Muarinerk 
205630: Horinrinerk 
205631: Chicorunerk 
205632: Hucorinerk 
205633: Kururinerk 
205634: Skye 
205635: Stracke 
205636: Sainark 
205637: Maizenne 
205638: Kainark 
205639: Zethius 
205640: Adrina 
205641: Jolanak 
205642: Vlada 
205643: Berinerk 
205644: Tacomonerk 
205645: Kawarinerk 
205646: Aizenne 
205647: Nanakith 
205648: Jeth 
205649: Bejakra 
205650: Nanuz 
205651: Heather 
205652: Asharu 
205653: Davlin 
205654: None 
205655: None 
205656: None 
205657: None 
205658: None 
205659: None 
205660: None 
205661: None 
205662: None 
205663: Arbiter 
205664: Arbiter 
205665: Arbiter 
205666: Recordkeeper 
205667: Recordkeeper 
205668: Recordkeeper 
205669: Recordkeeper 
205670: Recordkeeper 
205671: Recordkeeper 
205672: Recordkeeper 
205673: Recordkeeper 
205674: Recordkeeper 
205675: Recordkeeper 
205676: Recordkeeper 
205677: Recordkeeper 
205678: Recordkeeper 
205679: Recordkeeper 
205680: Inggril's Projection 
205681: Inggness's Projection 
205682: Arbiter 
205683: Arbiter 
205684: Arbiter 
205685: Arbiter 
205686: Arbiter 
205687: Arbiter 
205688: None 
205689: None 
205690: None 
205691: None 
205692: None 
205693: None 
205694: None 
205695: Adir 
205696: Carenos 
205697: Oton 
205698: Ledios 
205699: Artera 
205700: Orea 
205701: Alice 
205702: Radatia 
205703: Neleos 
205704: Solon 
205705: Bausilon 
205706: Dohios 
205707: Nia 
205708: Hellina 
205709: Pitia 
205710: Theritia 
205711: Iros 
205712: Toros 
205713: Samyonel 
205714: Malil 
205715: Lisola 
205716: Desios 
205717: Berenice 
205718: Samotia 
205719: Churios 
205720: Casaon 
205721: Aleos 
205722: Clarice 
205723: Gianni 
205724: Geltrude 
205725: Irene 
205726: Rodayna 
205727: Lisita 
205728: Matilde 
205729: Rachele 
205730: Zoe 
205731: Hayos 
205732: Gaios 
205733: Berio 
205734: Kejinel 
205735: Lolios 
205736: Peruos 
205737: Achitia 
205738: Samuz 
205739: Eyriss 
205740: Shuos 
205741: Shemion 
205742: Tymios 
205743: Manyos 
205744: Hanis 
205745: Cribios 
205746: Molius 
205747: Narudel 
205748: Kesaos 
205749: Vereos 
205750: Thuros 
205751: Radaos 
205752: Yocaris 
205753: Yaci 
205754: Hatiel 
205755: Suris 
205756: Sutton 
205757: Tryiel 
205758: Chidios 
205759: Yazu 
205760: Sateon 
205761: Ayos 
205762: Joubis 
205763: Fudion 
205764: Cleyos 
205765: Philmoni 
205766: Betios 
205767: Balinon 
205768: Augis 
205769: Chayos 
205770: Temui 
205771: Masios 
205772: Feyrus 
205773: Bribion 
205774: Ristiel 
205775: Emetis 
205776: Asotie 
205777: Rotheti 
205778: Elmeos 
205779: Nalotia 
205780: Worysia 
205781: Estotia 
205782: Tanitia 
205783: Taria 
205784: Agita 
205785: Feyos 
205786: Gatia 
205787: Moraitia 
205788: Nytia 
205789: Tyrrea 
205790: Rakya 
205791: Denatia 
205792: Riletia 
205793: Kinotia 
205794: Vesetia 
205795: Oriata 
205796: Hatia 
205797: Reddis 
205798: Emita 
205799: Ampria 
205800: Draitia 
205801: Tinotia 
205802: Audria 
205803: Anathia 
205804: Rione 
205805: Eyasita 
205806: Malie 
205807: Malarn 
205808: Umiriel 
205809: Sokios 
205810: Yeros 
205811: Noel 
205812: Liniel 
205813: Indrian 
205814: Quarie 
205815: Ardecus 
205816: Indalon 
205817: Ethren 
205818: Kurion 
205819: Nanesh 
205820: Yujis 
205821: Nathnai 
205822: Shujerith 
205823: Olindo 
205824: Kaleon 
205825: Pino 
205826: Corikik 
205827: Glasow 
205828: Celesia 
205829: Irio 
205830: Genorunerk 
205831: Penarunerk 
205832: Garthenon 
205833: Zeva 
205834: Hios 
205835: Nairo 
205836: Parusis 
205837: Helia 
205838: Drea 
205839: Bilon 
205840: Masa 
205841: Tymerin 
205842: Ancanus 
205843: Erephe 
205844: Karuti 
205845: Wes 
205846: Luchis 
205847: Benmor 
205848: Kikikor 
205849: Heiro 
205850: Marius 
205851: Basha 
205852: Bakashunerk 
205853: Tairunerk 
205854: Foyle 
205855: Nainen 
205856: Anz 
205857: Lucidus 
205858: Gero 
205859: Buresk 
205860: Mamek 
205861: Dace 
205862: Agen 
205863: Ulga 
205864: Skafir 
205865: Kusir 
205866: Asraphis 
205867: Dresten 
205868: Iosis 
205869: Ruaka 
205870: Lilita 
205871: Theas 
205872: Phias 
205873: Lawray 
205874: Burikik 
205875: Alderunerk 
205876: Dorinerk 
205877: Malominerk 
205878: Shinios 
205879: Kafua 
205880: Heilon 
205881: Leipaz 
205882: Lussiel 
205883: Aena 
205884: Nagumonerk 
205885: Garinrinerk 
205886: Adella 
205887: Grandia 
205888: Hiroten 
205889: Garthenion 
205890: Tailos 
205891: Grais 
205892: Ulian 
205893: Nondia 
205894: Stoine 
205895: Desrona 
205896: Nomari 
205897: Nasoi 
205898: Kenalon 
205899: Hippa 
205900: Scarnost 
205901: Kreios 
205902: Iali 
205903: Sephira 
205904: Taghoff 
205905: Noashunerk 
205906: Kubarunerk 
205907: Kairunerk 
205908: Joimonerk 
205909: Zas 
205910: Ur 
205911: Sirio 
205912: Wesley 
205913: Solteria 
205914: Aethon 
205915: Ioran 
205916: Nico 
205917: Erasmus 
205918: Tocas 
205919: Canopus 
205920: Acacia 
205921: Flavia 
205922: Yona 
205923: Gidon 
205924: Tokoma 
205925: Berner 
205926: Kaisa 
205927: Alpen 
205928: Hindla 
205929: Fashasia 
205930: Amodena 
205931: Dimeon 
205932: Burmenon 
205933: Heros 
205934: Kalsruhi 
205935: Grido 
205936: Debron 
205937: Magnas 
205938: Winbrey 
205939: Geir 
205940: Porin 
205941: Viaus 
205942: Amadion 
205943: Schulan 
205944: Taladin 
205945: Solas 
205946: Reorith 
205947: Anarin 
205948: Aius 
205949: Beiko 
205950: Riabon 
205951: Denata 
205952: Yumia 
205953: Eden 
205954: Materia 
205955: Briaz 
205956: Aranon 
205957: Ruonas 
205958: Marmara 
205959: Trois 
205960: Grimron 
205961: Jeita 
205962: Kiriyu 
205963: The Dell Witch 
205964: Phavilian 
205965: Rador 
205966: Hondarunerk 
205967: Spirinrinerk 
205968: Becarinrinerk 
205969: Davikik 
205970: Curikor 
205971: Rukikor 
205972: Shumaron 
205973: Sorus 
205974: Yuochinerk 
205975: Chirinerk 
205976: Reian Air Line 
205977: Reian Air Line 
205978: Reian Air Line 
205979: Reian Air Line 
205980: Reian Air Line 
205981: Reian Air Line 
205982: Sesinerk 
205983: Black Cloud Merchant Vanguard 
205984: Black Cloud Merchant Vanguard 
205985: Junos 
205986: Shinin 
205987: Garnon (unused) 
205988: Israphel 
205989: Owllaet 
205990: Eupheron 
205991: Hamerion 
205992: Virnos 
205993: Luanna 
205994: Beyakra 
205995: Chathaki 
205996: Sharkuz 
205997: Yithakra 
205998: Shuyaz 
205999: Nakirith 
206000: None 
206001: The Source of Conspiracy 
206002: None 
206003: None 
206004: None 
206005: None 
206006: None 
206007: The Source of Conspiracy 
206008: None 
206009: None 
206010: None 
206011: None 
206012: None 
206013: None 
206014: None 
206015: None 
206016: None 
206017: None 
206018: None 
206019: None 
206020: Morphinos's Trace 
206021: Dartas Village 
206022: Gryphu Nest 
206023: None 
206024: None 
206025: None 
206026: None 
206027: None 
206028: None 
206029: None 
206030: None 
206031: None 
206032: None 
206033: None 
206034: None 
206035: None 
206036: None 
206037: None 
206038: None 
206039: None 
206040: Secret Exit 
206041: None 
206042: Forgotten Passage 
206043: None 
206044: None 
206045: Weapon Forge 
206046: Odium Refinery 
206047: Armour Forge 
206048: None 
206049: None 
206050: None 
206051: None 
206052: None 
206053: None 
206054: None 
206055: None 
206056: None 
206057: None 
206058: None 
206059: None 
206060: None 
206061: None 
206062: None 
206063: None 
206064: None 
206065: None 
206066: None 
206067: None 
206068: None 
206069: Bridge of Heaven 
206070: None 
206071: Port 
206072: None 
206073: None 
206074: None 
206075: None 
206076: None 
206077: None 
206078: None 
206079: None 
206080: None 
206081: Cayron Hill 
206082: None 
206083: None 
206084: None 
206085: Pippi's Footprint 
206086: None 
206087: None 
206088: None 
206089: None 
206090: None 
206091: None 
206092: Escape Tool Using Zone 
206093: None 
206094: None 
206095: None 
206096: None 
206097: None 
206098: None 
206099: None 
206100: None 
206101: None 
206102: None 
206103: None 
206104: Underground Passage Entrance 
206105: None 
206106: Beshmundir's Walk 
206107: Dimaia Fountainfall 
206108: None 
206109: None 
206110: None 
206111: None 
206112: None 
206113: None 
206114: None 
206115: None 
206116: None 
206117: None 
206118: None 
206119: None 
206120: None 
206121: None 
206122: None 
206123: None 
206124: None 
206125: None 
206126: None 
206127: Hanarkand Prison Entrance 
206128: Cowards Cove 
206129: None 
206130: None 
206131: None 
206132: Rokoros Village Entrance 
206133: None 
206134: Undirborg Loot Storage 
206135: None 
206136: Forest of Antiquity Relics 
206137: None 
206138: None 
206139: None 
206140: None 
206141: Northern End of Strigik Forest 
206142: None 
206143: Subterranea Plunder Storage 
206144: None 
206145: Southern End of Viscum Swamp 
206146: None 
206147: None 
206148: None 
206149: Underground Passage Entrance Door 
206150: Suspicious Relic Site 
206151: Abandoned Relic Site 
206152: None 
206153: None 
206154: Hidden Area 
206155: Sulphur Geyser 
206156: Pool Geyser 
206157: Rock Geyser 
206158: Supraklaw Lure 
206159: Naduka Biolab Entrance 
206160: Unknown Lands 
206161: None 
206162: Root Hollow 
206163: None 
206164: None 
206165: None 
206166: None 
206167: None 
206168: Illusion Fortress Windstream 
206169: Illusion & Phanoe Windstream 
206170: Phanoe & Taloc Windstream 
206171: Windstream of Gelkmaros Fortress 
206172: Antagor Canyon Windstream 
206173: None 
206174: None 
206175: None 
206176: None 
206177: None 
206178: None 
206179: None 
206180: None 
206181: None 
206182: Raksang Ground Passage 
206183: Magma Flow 
206184: IDRaksha_SensoryArea_02 
206185: None 
206186: None 
206187: None 
206188: None 
206189: None 
206190: None 
206191: None 
206192: None 
206193: None 
206194: None 
206195: None 
206196: None 
206197: IDRaksha_SensoryArea_03 
206198: IDRaksha_SensoryArea_04 
206199: IDRaksha_SensoryArea_05 
206200: IDRaksha_SensoryArea_06 
206201: IDRaksha_SensoryArea_07 
206202: IDRaksha_SensoryArea_08 
206203: IDRaksha_SensoryArea_09 
206204: IDRaksha_SensoryArea_10 
206205: None 
206206: None 
206207: IDStation_SensoryArea_3F_01 
206208: None 
206209: None 
206210: None 
206211: None 
206212: None 
206213: None 
206214: None 
206215: None 
206216: None 
206217: None 
206218: None 
206219: None 
206220: None 
206221: None 
206222: None 
206223: None 
206224: None 
206225: None 
206226: None 
206227: None 
206228: None 
206229: None 
206230: None 
206231: None 
206232: None 
206233: None 
206234: None 
206235: None 
206236: NPC 1 for the Elyos cutscene in the Team Arena 
206237: NPC 2 for the Elyos cutscene in the Team Arena 
206238: NPC 3 for the Elyos cutscene in the Team Arena 
206239: NPC 4 for the Elyos cutscene in the Team Arena 
206240: NPC 5 for the Elyos cutscene at the Team Arena 
206241: NPC 1 for the Asmodian cutscene in the Team Arena 
206242: NPC 2 for the Asmodian cutscene in the Team Arena 
206243: NPC 3 for the Asmodian cutscene in the Team Arena 
206244: NPC 4 for the Asmodian cutscene in the Team Arena 
206245: NPC 5 for the Asmodian cutscene in the Team Arena 
206246: Tiamat Treasure Hoard Timer 
206247: Beritra 
206248: Tiamat Messenger 
206249: Member of the Intel Headquarters 
206250: Sita 
206251: Tavrosh 
206252: Vasti 
206253: Bashid 
206254: Murak 
206255: Griffon's Claw Legionary 
206256: Griffon's Claw Legionary 
206257: Griffon's Claw Legionary 
206258: Griffon's Claw Legionary 
206259: Griffon's Claw Legionary 
206260: Member of the Pandaemonium High Command 
206261: Member of the Pandaemonium High Command 
206262: Member of the Pandaemonium High Command 
206263: Member of the Pandaemonium High Command 
206264: Member of the Pandaemonium High Command 
206265: None 
206266: None 
206267: None 
206268: None 
206269: None 
206270: None 
206271: None 
206272: None 
206273: None 
206274: None 
206275: None 
206276: None 
206277: None 
206278: None 
206279: Entry to the rebuilt Tower of Light 
206280: Entry to the Rune Temple 
206281: None 
206282: None 
206283: Nania's Residence 
206284: Temporary Guard Post of the Beritra Army 
206285: Provisional Camp of the Beritra Army 
206286: None 
206287: None 
206288: Magical Space 
206289: None 
206290: None 
206291: None 
206292: None 
206293: None 
206294: None 
206295: None 
206296: None 
206297: None 
206298: None 
206299: None 
206300: None 
206301: None 
206302: None 
206303: None 
206304: None 
206305: None 
206306: None 
206307: None 
206308: None 
206309: None 
206310: None 
206311: Yumeros 
206312: Esthe 
206313: Hamideron 
206314: Barina 
206315: Kazat 
206316: Destroyed Guard Post of the Beritra Army 
206317: In the Lake 
206318: Dredgion Crash Site 
206319: Beritra Guard Post 
206320: Novarn 
206321: Camp of the Siege Troop 
206322: Entry to Bright Town 
206323: Hildanon's Magic Ward 
206324: Temple Back Alley 
206325: Entry to Runadium 
206326: Southern end of the main street 
206327: Entry to the Tower Crypt 
206328: Entry to the Temple Crypt 
206329: Input 3 required 
206330: None 
206331: Lidamis 
206332: Glapia 
206333: Raiz 
206334: Tonoin 
206335: Heges 
206336: Silson 
206337: Melino 
206338: Sermenis 
206339: Manus 
206340: Sibalog 
206341: Erephe 
206342: Morgath 
206343: Briganda 
206344: Grody 
206345: Koes 
206346: Demotes 
206347: Hamdir 
206348: Penja 
206349: Corridor sentry 
206350: Corridor observation post 
206351: Centre of the Heart of Petrification 
206352: Yuroin 
206353: Kantar 
206354: Jonker 
206355: Erius 
206356: Bolundir 
206357: Southern Invasion Zone 
206358: Northern Invasion Zone 
206359: Signal from Baruna Research Laboratory 
206360: Hippolytus Merchant 
206361: Cesibius 
206362: Aitu 
206363: Angrief Gate 
206364: Aetheric Field Earthstone 
206365: Corridor Creation Area 
206366: Leader's Quarters 
206367: None 
206368: None 
206369: None 
206370: None 
206371: None 
206372: None 
206373: None 
206374: None 
206375: Relic Site 
206376: Search Party's Operation Area 
206377: Forbidden Cave 
206378: Aviso 
206379: Aviso 
206380: Aviso 
206381: None 
206382: None 
206383: None 
206384: None 
206385: None 
206386: None 
206387: None 
206388: None 
206389: None 
206390: Raksang Start Selection 
206391: None 
206392: None 
206393: None 
206394: Aetheric Field Stone Site 
206395: Procura 
206396: Procura 
206397: Procura 
206398: Shimmering Earth 
206399: None 
206400: None 
206401: None 
206402: None 
206403: Eerie Place 
206404: None 
206405: None 
206406: None 
206407: None 
206408: Dragon Lord's Sphere of Influence 
206409: Hill of Power 
206410: None 
206411: None 
206412: None 
206413: None 
206414: Draupnir Cave Access 
206415: None 
206416: None 
206417: None 
206418: None 
206419: None 
206420: None 
206421: None 
206422: None 
206423: None 
206424: None 
206425: None 
206426: None 
206427: None 
206428: None 
206429: None 
206430: None 
206431: None 
206432: None 
206433: None 
206434: None 
206435: None 
206436: None 
206437: None 
206438: None 
206439: None 
206440: None 
206441: None 
206442: None 
206443: None 
206444: None 
206445: None 
206446: None 
206447: None 
206448: None 
206449: None 
206450: None 
206451: None 
206452: None 
206453: None 
206454: None 
206455: None 
206456: None 
206457: None 
206458: Signia Territory A 
206459: Signia Territory B 
206460: Signia Territory D 
206461: Signia Territory F 
206462: Signia Territory H 
206463: Signia Territory J 
206464: Vengar Territory A 
206465: Vengar Territory B 
206466: Vengar Territory D 
206467: Vengar Territory F 
206468: Vengar Territory H 
206469: Vengar Territory J 
206470: Krotan Refuge Forecourt 
206471: Area of Eye Entrance 
206472: Miren Fortress Forecourt 
206473: Area around Eye Entrance 
206474: Low-ranking Soldier 
206475: Low-ranking Soldier 
206476: Low-ranking Soldier 
206477: Low-ranking Soldier 
206478: Boss Check 
206479: None 
206480: None 
206481: None 
206482: None 
206483: None 
206484: None 
206485: Ariel's Refuge Square 
206486: Azphel's Temple Square 
206487: Fragment of the Tower of Eternity 
206488: Fragment of the Tower of Eternity 
206489: Room of Decision 
206490: Leibo 
206491: Leibo 
206492: None 
206493: None 
206494: None 
206495: None 
206496: None 
206497: None 
206498: None 
206499: None 
206500: None 
206501: None 
206502: None 
206503: None 
206504: None 
206505: None 
206506: None 
206507: None 
206508: None 
206509: None 
206510: None 
206511: None 
206512: None 
206513: None 
206514: None 
206515: None 
206516: None 
206517: None 
206518: None 
206519: None 
206520: None 
206521: None 
206522: None 
206523: None 
206524: None 
206525: None 
206526: None 
206527: None 
206528: None 
206529: None 
206530: None 
206531: None 
206532: Apparition Site 
206533: None 
206534: None 
206535: None 
206536: None 
206537: None 
206538: Meeting Point 
206539: None 
206540: None 
206541: None 
206542: None 
206543: Meeting Point 
206544: Bakarma Hill 
206545: None 
206546: None 
206547: None 
206548: None 
206549: None 
206550: None 
206551: None 
206552: None 
206553: None 
206554: None 
206555: None 
206556: None 
206557: None 
206558: None 
206559: None 
206560: None 
206561: None 
206562: None 
206563: None 
206564: None 
206565: None 
206566: None 
206567: None 
206568: None 
206569: None 
206570: None 
206571: None 
206572: None 
206573: None 
206574: None 
206575: None 
206576: None 
206577: None 
206578: None 
206579: None 
206580: Magic Trail 
206581: Weak Magic Trail 
206582: Clear Magic Trail 
206583: Pirate Cave 
206584: Hidden Sky Island 
206585: Spell Trail 
206586: Weak Spell Trail 
206587: Clear Spell Trail 
206588: Sphiro's Hidden Space 
206589: Concealed Sky Island 
206590: None 
206591: None 
206592: None 
206593: Rift of Oblivion 1 
206594: Rift of Oblivion 2 
206595: Rift of Oblivion 3 
206596: None 
206597: None 
206598: None 
206599: None 
206600: None 
206601: None 
206602: None 
206603: None 
206604: None 
206605: None 
206606: None 
206607: None 
206608: Shipyard Back Alley 
206609: Entrance to a Secluded Corner 
206610: None 
206611: None 
206612: None 
206613: None 
206614: None 
206615: None 
206616: None 
206617: None 
206618: None 
206619: None 
206620: None 
206621: None 
206622: 5.5 IDAb1_Ere_Sensory for cutscene 
206623: 5.5 IDAb1_Ere_Spawns when all Daevas have fled 
206624: Passage to the Tranquil Path 
206625: 5.5 IDAb1_Ere_Spawns when the hill battle has ended 
206626: 5.5 IDAb1_Ere_Spawns when the mutated monster has been defeated 
206627: None 
206628: None 
206629: None 
206630: None 
206631: None 
206632: None 
206633: None 
206634: None 
206635: None 
206636: None 
206637: None 
206638: None 
206639: None 
206640: None 
206641: None 
206642: None 
206643: None 
206644: None 
206645: None 
206646: None 
206647: None 
206648: None 
206649: None 
206650: None 
206651: None 
206652: None 
206653: None 
206654: None 
206655: 5.5 IDAb1_Ere_Sensory for Hill Battle zone 
206656: None 
206657: None 
206658: Benmor 
206659: Investigate the Doll Chamber 
206660: Examine the Altar of Resurrection 
206661: None 
206662: None 
206663: None 
206664: None 
206665: None 
206666: None 
206667: None 
206668: None 
206669: None 
206670: None 
206671: None 
206672: None 
206673: None 
206674: None 
206675: None 
206676: None 
206677: None 
206678: None 
206679: None 
206680: None 
206681: None 
206682: None 
206683: None 
206684: None 
206685: None 
206686: None 
206687: None 
206688: None 
206689: None 
206690: None 
206691: None 
206692: None 
206693: None 
206694: None 
206695: None 
206696: None 
206697: None 
206698: None 
206699: None 
206700: None 
206701: None 
206702: None 
206703: None 
206704: None 
206705: None 
206706: None 
206707: None 
206708: None 
206709: None 
206710: None 
206711: None 
206712: None 
206713: None 
206714: None 
207000: Outsider Fungie 
207001: ShapeChangePretor 
207002: Ettin Form 
207003: Mosbear Form 
207004: Kirrin Form 
207005: PolymorphAgrintNor20 
207006: Possessed Soul 
207007: 2nd Conditioning Test 1 
207008: 2nd Conditioning Test 2 
207009: 2nd Conditioning Test 3 
207010: 2nd Conditioning Test 4 
207011: Rift 
207012: Testnpc 02 
207013: Testnpc 03 
207014: Rift 
207015: Augmenter 
207016: Testnpc 02 
207017: Testnpc 03 
207018: Testnpc 04 
207019: Scobi 
207020: Marre 
207021: Layer 
207022: Marion 
207023: Tyri 
207024: Forde 
207025: Shalvia 
207026: Lonkus 
207027: Nodor 
207028: Dorsi 
207029: Os 
207030: Numen 
207031: Sutien 
207032: Nualia 
207033: None 
207034: None 
207035: None 
207036: None 
207037: None 
207038: None 
207039: None 
207040: None 
207041: Abyss 
207042: Reian Explorer 
207043: Reian Explorer 
207044: Reian Explorer 
207045: Piloti 
207046: Ane 
207047: Acid Sprayer 
207048: None 
207049: None 
207050: None 
207051: None 
207052: None 
207053: None 
207054: None 
207055: None 
207056: Taina 
207057: Cades 
207058: Valhal 
207059: Inja 
207060: None 
207061: None 
207062: None 
207063: None 
207064: None 
207065: None 
207066: None 
207067: None 
207068: None 
207069: None 
207070: None 
207071: None 
207072: Satra Searcher 
207073: None 
207074: None 
207075: None 
207076: None 
207077: None 
207078: None 
207079: None 
207080: None 
207081: None 
207082: None 
207083: None 
207084: None 
207085: None 
207086: None 
207087: None 
207088: None 
207089: None 
207090: None 
207091: None 
207092: Poria 
207093: Merca 
207094: None 
207095: Ambos 
207096: Trium 
207097: Nasmi 
207098: Belgen 
207099: Explosive Device on the 1st floor 
207100: Explosive Device on the 1st floor 
207101: Heavenly Chains 
207102: Relic of Restoration 
207103: Craters 
207104: Craters 
207105: Craters 
207106: None 
207107: None 
207108: None 
207109: None 
207110: None 
207111: Team Arena01 - Fly - Level - Ground - inflict damage - NPC 
207112: None 
207113: None 
207114: None 
207115: None 
207116: Ground-floor switch for deactivating the outer area 
207117: Ground floor switch for deactivating the interior 
207118: Ground-floor switch for deactivating the outer area 
207119: Ground floor switch for deactivating the interior 
207120: Team Arena01 - Normal Level - Trap Active - NPC_04 
207121: Valdia 
207122: Gagaff 
207123: None 
207124: None 
207125: Moeris 
207126: Sharma 
207127: Explosive Flame 
207128: Explosive Flame 
207129: Explosive Flame 
207130: None 
207131: None 
207132: Explosive Flame 
207133: Explosive Flame 
207134: Explosive Flame 
207135: Travel Destination 1 
207136: Travel Destination 2 
207137: Travel Destination 3 
207138: Travel Destination 4 
207139: Travel Destination 5 
207140: Travel Destination 6 
207141: Travel Destination 7 
207142: Travel Destination 8 
207143: Travel Destination 1 
207144: Travel Destination 2 
207145: Travel Destination 3 
207146: Travel Destination 4 
207147: Travel Destination 5 
207148: Travel Destination 6 
207149: Travel Destination 7 
207150: Travel Destination 8 
207151: Moeris 
207152: Sharma 
207153: Valdia 
207154: Gagaff 
207155: Prophirion 
207156: Ariandro 
207157: Breno 
207158: Ionike 
207159: Pelain 
207160: Irmin 
207161: Delpion 
207162: Ephion 
207163: Perbano 
207164: Reigar 
207165: Alkarops 
207166: Spika 
207167: Ricardo 
207168: Arachnis 
207169: Vladimir 
207170: Andarta 
207171: Henrich 
207172: Brima 
207173: New Start Cage Lever 
207174: New Start Cage Lever 
207175: New Start Cage Lever 
207176: New Start Cage Lever 
207177: New Start Cage Lever 
207178: New Start Cage 
207179: New Start Cage 
207180: New Start Cage 
207181: New Start Cage 
207182: New Start Cage 
207183: New Start Cage 
207184: New Start Cage 
207185: New Start Cage 
207186: New Start Cage 
207187: New Start Cage 
207188: Selection Room Lever 
207189: New Start Cage 
207190: New Start Cage 
207191: New Start Cage 
207192: New Start Cage 
207193: New Start Cage 
207194: New Start Cage 
207195: New Start Cage 
207196: New Start Cage 
207197: New Start Cage 
207198: New Start Cage 
207199: Magic Orb of Symbol Removal 
207200: Base for the recovery of the Nosra Tower Fragment 
207201: Base for the recovery of the Esterra Tower Fragment 
207202: None 
207500: TestGuard_Fighter_30_An 
207501: TestGuard_Ranger_30_An 
207502: TestGuard_Wizard_30_An 
207503: TestGuard_Priest_30_An 
207504: Trap 
207505: TestGuard_Fighter2_30_An 
207506: TestGuard_Ranger2_30_An 
207507: TestGuard_Wizard2_30_An 
207508: TestGuard_Priest2_30_An 
207509: TestGuard_Fighter_30_Ae 
207510: TestGuard_Fighter2_30_Ae 
207511: TestGuard_Fighter_30_Ah 
207512: TestGuard_Fighter_30_Al 
207513: TestGuard_Ranger_30_Ae 
207514: TestGuard_Ranger2_30_Ae 
207515: TestGuard_Ranger_30_Ah 
207516: TestGuard_Ranger_30_Al 
207517: TestGuard_Wizard_30_Ae 
207518: TestGuard_Wizard2_30_Ae 
207519: TestGuard_Wizard_30_Ah 
207520: TestGuard_Wizard_30_Al 
207521: TestGuard_Priest_30_Ae 
207522: TestGuard_Priest2_30_Ae 
207523: TestGuard_Priest_30_Ah 
207524: TestGuard_Priest_30_Al 
207525: TestGuard_ExplosionTrap_30_An 
207526: TestGuard_HolyServant_30_An 
207527: TestGuard_HolyServant2_30_An 
207528: TestGuard_IceSheet_NPC_30_Ae 
207529: TestGuard_Assassin_30_An 
207530: TestGuard_Assassin2_30_An 
207531: TestGuard_Assassin_30_Ae 
207532: TestGuard_Assassin2_30_Ae 
207533: TestGuard_Assassin_30_Ah 
207534: TestGuard_Assassin_30_Al 
207535: TestGuard_WizardGateFighter_30_Ae 
207536: TestGuard_WizardGateRanger_30_Ae 
207537: TestGuard_WizardGateWizard_30_Ae 
207538: TestGuard_WizardGatePriest_30_Ae 
207539: Warp Gate 
207540: Warp Gate 
207541: Warp Gate 
207542: Warp Gate 
207543: Holy Servant 
207544: Divine Crusader 
207545: Sanctum Guardian 
207546: Sanctum Guardian 
207547: Sanctum Guardian 
207548: Sanctum Guardian 
207549: Illusion Gate 
207550: Illusion Gate 
207551: Illusion Gate 
207552: Junior Soldier 
207553: Senior Soldier 
207554: Defence Commander 
207555: Junior Soldier 
207556: Senior Soldier 
207557: Sentinel Leader 
207558: Junior Soldier 
207559: Senior Soldier 
207560: Scout Leader 
207561: Junior Soldier 
207562: Senior Soldier 
207563: Support Leader 
207564: Junior Soldier 
207565: Senior Soldier 
207566: Medic Leader 
207567: Junior Soldier 
207568: Senior Soldier 
207569: Defence Commander 
207570: Junior Soldier 
207571: Senior Soldier 
207572: Sentinel Leader 
207573: Junior Soldier 
207574: Senior Soldier 
207575: Scout Leader 
207576: Junior Soldier 
207577: Senior Soldier 
207578: Support Leader 
207579: Junior Soldier 
207580: Senior Soldier 
207581: Medic Leader 
207582: Junior Soldier 
207583: Senior Soldier 
207584: Defence Commander 
207585: Junior Soldier 
207586: Senior Soldier 
207587: Sentinel Leader 
207588: Junior Soldier 
207589: Senior Soldier 
207590: Scout Leader 
207591: Junior Soldier 
207592: Senior Soldier 
207593: Support Leader 
207594: Junior Soldier 
207595: Senior Soldier 
207596: Medic Leader 
207597: Junior Soldier 
207598: Senior Soldier 
207599: Defence Commander 
207600: Junior Soldier 
207601: Senior Soldier 
207602: Sentinel Leader 
207603: Junior Soldier 
207604: Senior Soldier 
207605: Scout Leader 
207606: Junior Soldier 
207607: Senior Soldier 
207608: Support Leader 
207609: Junior Soldier 
207610: Senior Soldier 
207611: Medic Leader 
207612: Illusion Gate 
207613: Sanctum Guardian 
207614: Sanctum Guardian 
207615: Sanctum Guardian 
207616: Sanctum Guardian 
207617: Illusion Gate 
207618: Pandaemonium Archon 
207619: Pandaemonium Archon 
207620: Pandaemonium Archon 
207621: Pandaemonium Archon 
207622: Illusion Gate 
207623: Sanctum Guardian 
207624: Sanctum Guardian 
207625: Sanctum Guardian 
207626: Sanctum Guardian 
207627: Illusion Gate 
207628: Pandaemonium Archon 
207629: Pandaemonium Archon 
207630: Pandaemonium Archon 
207631: Pandaemonium Archon 
207632: Explosive Trap 
207633: Explosive Trap 
207634: Explosive Trap 
207635: Explosive Trap 
207636: Explosive Trap 
207637: Explosive Trap 
207638: Explosive Trap 
207639: Explosive Trap 
207640: Explosive Trap 
207641: Explosive Trap 
207642: Holy Servant 
207643: Divine Crusader 
207644: Holy Servant 
207645: Divine Crusader 
207646: Holy Servant 
207647: Divine Crusader 
207648: Holy Servant 
207649: Divine Crusader 
207650: Junior Soldier 
207651: Senior Soldier 
207652: Sentinel Leader 
207653: Junior Soldier 
207654: Senior Soldier 
207655: Support Leader 
207656: Junior Soldier 
207657: Senior Soldier 
207658: Sentinel Leader 
207659: Junior Soldier 
207660: Senior Soldier 
207661: Support Leader 
207662: Junior Soldier 
207663: Senior Soldier 
207664: Sentinel Leader 
207665: Junior Soldier 
207666: Senior Soldier 
207667: Support Leader 
207668: Junior Soldier 
207669: Senior Soldier 
207670: Sentinel Leader 
207671: Junior Soldier 
207672: Senior Soldier 
207673: Support Leader 
207674: Guardian Phantom 
207675: Eltnen Guardian 
207676: Eltnen Guardian 
207677: Holy Servant 
207678: Divine Crusader 
207679: Archon Phantom 
207680: Morheim Archon 
207681: Morheim Archon 
207682: Holy Servant 
207683: Divine Crusader 
207684: Explosive Trap 
207685: Guardian Phantom 
207686: Heiron Guardian 
207687: Heiron Guardian 
207688: Holy Servant 
207689: Divine Crusader 
207690: Explosive Trap 
207691: Archon Phantom 
207692: Beluslan Archon 
207693: Beluslan Archon 
207694: Holy Servant 
207695: Divine Crusader 
207696: Explosive Trap 
207697: Explosive Trap 
207698: Guardian Phantom 
207699: Illusion Gate 
207700: Sanctum Guardian 
207701: Sanctum Guardian 
207702: Sanctum Guardian 
207703: Sanctum Guardian 
207704: Illusion Gate 
207705: Sanctum Guardian 
207706: Sanctum Guardian 
207707: Sanctum Guardian 
207708: Sanctum Guardian 
207709: Holy Servant 
207710: Divine Crusader 
207711: Explosive Trap 
207712: Illusion Gate 
207713: Pandaemonium Archon 
207714: Pandaemonium Archon 
207715: Pandaemonium Archon 
207716: Pandaemonium Archon 
207717: Illusion Gate 
207718: Pandaemonium Archon 
207719: Pandaemonium Archon 
207720: Pandaemonium Archon 
207721: Pandaemonium Archon 
207722: Holy Servant 
207723: Divine Crusader 
207724: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 20 Level 
207725: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 25 Level 
207726: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 30 Level 
207727: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 35 Level 
207728: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 40 Level 
207729: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 45 Level 
207730: Elyos Guard Fighter Elite Standard Lv3 50 Level 
207731: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 20 Level 
207732: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 25 Level 
207733: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 30 Level 
207734: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 35 Level 
207735: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 40 Level 
207736: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 45 Level 
207737: Elyos Guard Sorcerer Elite Standard Lv3 50 Level 
207738: Sentinel 
207739: Guardian Volunteer 
207740: Archon Sentinel 
207741: Archon Volunteer 
207742: Garrison Patrol 
207743: Garrison Patrol 
207744: Garrison Patrol 
207745: Garrison Senior Patrol 
207746: Garrison Senior Patrol 
207747: Garrison Senior Patrol 
207748: Garrison Patrol Leader 
207749: Garrison Patrol 
207750: Garrison Patrol 
207751: Garrison Patrol 
207752: Garrison Senior Patrol 
207753: Garrison Senior Patrol 
207754: Garrison Senior Patrol 
207755: Garrison Patrol Leader 
207756: Garrison Patrol 
207757: Garrison Patrol 
207758: Garrison Patrol 
207759: Garrison Senior Patrol 
207760: Garrison Senior Patrol 
207761: Garrison Senior Patrol 
207762: Garrison Patrol Leader 
207763: Garrison Patrol 
207764: Garrison Patrol 
207765: Garrison Patrol 
207766: Garrison Senior Patrol 
207767: Garrison Senior Patrol 
207768: Garrison Senior Patrol 
207769: Garrison Patrol Leader 
207770: Garrison Patrol 
207771: Garrison Patrol 
207772: Garrison Patrol 
207773: Garrison Senior Patrol 
207774: Garrison Senior Patrol 
207775: Garrison Senior Patrol 
207776: Garrison Patrol Leader 
207777: Garrison Patrol 
207778: Garrison Patrol 
207779: Garrison Patrol 
207780: Garrison Senior Patrol 
207781: Garrison Senior Patrol 
207782: Garrison Senior Patrol 
207783: Garrison Patrol Leader 
207784: Garrison Patrol 
207785: Garrison Patrol 
207786: Garrison Patrol 
207787: Garrison Senior Patrol 
207788: Garrison Senior Patrol 
207789: Garrison Senior Patrol 
207790: Garrison Patrol Leader 
207791: Garrison Patrol 
207792: Garrison Patrol 
207793: Garrison Patrol 
207794: Garrison Senior Patrol 
207795: Garrison Senior Patrol 
207796: Garrison Senior Patrol 
207797: Garrison Patrol Leader 
207798: Garrison Patrol 
207799: Garrison Patrol 
207800: Garrison Patrol 
207801: Garrison Senior Patrol 
207802: Garrison Senior Patrol 
207803: Garrison Senior Patrol 
207804: Garrison Patrol Leader 
207805: Garrison Patrol 
207806: Garrison Patrol 
207807: Garrison Patrol 
207808: Garrison Senior Patrol 
207809: Garrison Senior Patrol 
207810: Garrison Senior Patrol 
207811: Garrison Patrol Leader 
207812: Explosive Trap 
207813: Sanctum Guardian 
207814: Sanctum Guardian 
207815: Sanctum Guardian 
207816: Illusion Gate 
207817: Sanctum Guardian 
207818: Sanctum Guardian 
207819: Sanctum Guardian 
207820: Sanctum Guardian 
207821: Holy Servant 
207822: Divine Crusader 
207823: Explosive Trap 
207824: Pandaemonium Archon 
207825: Pandaemonium Archon 
207826: Pandaemonium Archon 
207827: Illusion Gate 
207828: Pandaemonium Archon 
207829: Pandaemonium Archon 
207830: Pandaemonium Archon 
207831: Pandaemonium Archon 
207832: Holy Servant 
207833: Divine Crusader 
207834: NormalGuard_KrallFighter_50_Ae 
207835: NormalGuard_KrallRanger_50_Ae 
207836: NormalGuard_MauRanger_50_Ae 
207837: NormalGuard_Troll_50_Ae 
207838: Mau Warrior 
207839: Mau Hunter 
207840: Mau Warrior 
207841: Mau Hunter 
207842: Trader's Bodyguard 
207843: Trader's Bodyguard 
207844: Trader's Bodyguard 
207845: Junior Soldier 
207846: Senior Soldier 
207847: Defence Commander 
207848: Junior Soldier 
207849: Senior Soldier 
207850: Sentinel Leader 
207851: Junior Soldier 
207852: Senior Soldier 
207853: Scout Leader 
207854: Junior Soldier 
207855: Senior Soldier 
207856: Support Leader 
207857: Junior Soldier 
207858: Senior Soldier 
207859: Medic Leader 
207860: Junior Soldier 
207861: Senior Soldier 
207862: Defence Commander 
207863: Junior Soldier 
207864: Senior Soldier 
207865: Sentinel Leader 
207866: Junior Soldier 
207867: Senior Soldier 
207868: Scout Leader 
207869: Junior Soldier 
207870: Senior Soldier 
207871: Support Leader 
207872: Junior Soldier 
207873: Senior Soldier 
207874: Medic Leader 
207875: Research Sentinel 
207876: Research Sentinel 
207877: Research Supervisor 
207878: Research Supervisor 
207879: Junior Soldier 
207944: Trap 
207945: Fallen Shugo 
207946: Cleanup Squad Scout 
207947: Cleanup Squad Patrol 
207948: Maginus 
207949: Kaphro 
207950: Lexia 
207951: Aridade 
207952: Kosius 
207953: Labao 
207954: Brika 
207955: Partin 
207956: Pekur 
207957: Ruben 
208001: None 
208002: None 
208003: None 
208004: None 
208005: None 
208006: None 
209000: Wisplight Legionary 
209001: Junior Soldier 
209002: Hushblade Legionary 
209003: Junior Soldier 
209004: Junior Soldier 
209005: Detachment Elite 
209006: Detachment Elite 
209007: Detachment Commander 
209008: Detachment Commander 
209009: Detachment Centurion 
209010: Wisplight Legionary 
209011: Junior Soldier 
209012: Hushblade Legionary 
209013: Junior Soldier 
209014: Junior Soldier 
209015: Detachment Elite 
209016: Detachment Elite 
209017: Detachment Commander 
209018: Detachment Commander 
209019: Detachment Centurion 
209020: Wisplight Legionary 
209021: Junior Soldier 
209022: Hushblade Legionary 
209023: Junior Soldier 
209024: Junior Soldier 
209025: Detachment Elite 
209026: Detachment Elite 
209027: Detachment Commander 
209028: Detachment Commander 
209029: Detachment Centurion 
209030: Wisplight Legionary 
209031: Junior Soldier 
209032: Hushblade Legionary 
209033: Junior Soldier 
209034: Junior Soldier 
209035: Detachment Elite 
209036: Detachment Elite 
209037: Detachment Commander 
209038: Detachment Commander 
209039: Detachment Centurion 
209040: Wisplight Legionary 
209041: Junior Soldier 
209042: Hushblade Legionary 
209043: Junior Soldier 
209044: Junior Soldier 
209045: Detachment Elite 
209046: Detachment Elite 
209047: Detachment Commander 
209048: Detachment Commander 
209049: Detachment Centurion 
209050: Defender Sentinel 
209051: Defender Sentinel 
209052: Defender Captain 
209053: Defender Captain 
209054: Defender Lieutenant 
209055: Defender Sentinel 
209056: Defender Sentinel 
209057: Defender Captain 
209058: Defender Captain 
209059: Defender Lieutenant 
209060: Defender Sentinel 
209061: Defender Sentinel 
209062: Defender Captain 
209063: Defender Captain 
209064: Defender Lieutenant 
209065: Defender Sentinel 
209066: Defender Sentinel 
209067: Defender Captain 
209068: Defender Captain 
209069: Defender Lieutenant 
209070: Defender Sentinel 
209071: Defender Sentinel 
209072: Defender Captain 
209073: Defender Captain 
209074: Defender Lieutenant 
209100: Detachment Elite 
209101: Detachment Elite 
209102: Detachment Elite 
209103: Detachment Commander 
209104: Detachment Commander 
209105: Detachment Centurion 
209106: Detachment Elite 
209107: Detachment Elite 
209108: Detachment Elite 
209109: Detachment Commander 
209110: Detachment Commander 
209111: Detachment Centurion 
209112: Detachment Elite 
209113: Detachment Elite 
209114: Detachment Elite 
209115: Detachment Commander 
209116: Detachment Commander 
209117: Detachment Centurion 
209118: Detachment Elite 
209119: Detachment Elite 
209120: Detachment Elite 
209121: Detachment Commander 
209122: Detachment Commander 
209123: Detachment Centurion 
209124: Detachment Elite 
209125: Detachment Elite 
209126: Detachment Elite 
209127: Detachment Commander 
209128: Detachment Commander 
209129: Detachment Centurion 
209130: Detachment Elite 
209131: Detachment Elite 
209132: Detachment Elite 
209133: Detachment Commander 
209134: Detachment Commander 
209135: Detachment Centurion 
209136: Detachment Elite 
209137: Detachment Elite 
209138: Detachment Elite 
209139: Detachment Commander 
209140: Detachment Commander 
209141: Detachment Centurion 
209142: Defender Elite 
209143: Defender Elite 
209144: Defender Elite 
209145: Defender Commander 
209146: Defender Commander 
209147: Defender Centurion 
209148: Defender Elite 
209149: Defender Elite 
209150: Defender Elite 
209151: Defender Commander 
209152: Defender Commander 
209153: Defender Centurion 
209200: Fatebound Legionary 
209201: Junior Soldier 
209202: Fatebound Legionary 
209203: Junior Soldier 
209204: Junior Soldier 
209205: Detachment Elite 
209206: Detachment Elite 
209207: Detachment Commander 
209208: Detachment Commander 
209209: Detachment Centurion 
209210: Fatebound Legionary 
209211: Junior Soldier 
209212: Fatebound Legionary 
209213: Junior Soldier 
209214: Junior Soldier 
209215: Detachment Elite 
209216: Detachment Elite 
209217: Detachment Commander 
209218: Detachment Commander 
209219: Detachment Centurion 
209220: Fatebound Legionary 
209221: Junior Soldier 
209222: Fatebound Legionary 
209223: Junior Soldier 
209224: Junior Soldier 
209225: Detachment Elite 
209226: Detachment Elite 
209227: Detachment Commander 
209228: Detachment Commander 
209229: Detachment Centurion 
209230: Fatebound Legionary 
209231: Junior Soldier 
209232: Fatebound Legionary 
209233: Junior Soldier 
209234: Junior Soldier 
209235: Detachment Elite 
209236: Detachment Elite 
209237: Detachment Commander 
209238: Detachment Commander 
209239: Detachment Centurion 
209240: Fatebound Legionary 
209241: Junior Soldier 
209242: Fatebound Legionary 
209243: Junior Soldier 
209244: Junior Soldier 
209245: Detachment Elite 
209246: Detachment Elite 
209247: Detachment Commander 
209248: Detachment Commander 
209249: Detachment Centurion 
209250: Defender Sentinel 
209251: Defender Sentinel 
209252: Defender Captain 
209253: Defender Captain 
209254: Defender Lieutenant 
209255: Defender Sentinel 
209256: Defender Sentinel 
209257: Defender Captain 
209258: Defender Captain 
209259: Defender Lieutenant 
209260: Defender Sentinel 
209261: Defender Sentinel 
209262: Defender Captain 
209263: Defender Captain 
209264: Defender Lieutenant 
209265: Defender Sentinel 
209266: Defender Sentinel 
209267: Defender Captain 
209268: Defender Captain 
209269: Defender Lieutenant 
209270: Defender Sentinel 
209271: Defender Sentinel 
209272: Defender Captain 
209273: Defender Captain 
209274: Defender Lieutenant 
209300: Detachment Elite 
209301: Detachment Elite 
209302: Detachment Elite 
209303: Detachment Commander 
209304: Detachment Commander 
209305: Detachment Centurion 
209306: Detachment Elite 
209307: Detachment Elite 
209308: Detachment Elite 
209309: Detachment Commander 
209310: Detachment Commander 
209311: Detachment Centurion 
209312: Detachment Elite 
209313: Detachment Elite 
209314: Detachment Elite 
209315: Detachment Commander 
209316: Detachment Commander 
209317: Detachment Centurion 
209318: Detachment Elite 
209319: Detachment Elite 
209320: Detachment Elite 
209321: Detachment Commander 
209322: Detachment Commander 
209323: Detachment Centurion 
209324: Detachment Elite 
209325: Detachment Elite 
209326: Detachment Elite 
209327: Detachment Commander 
209328: Detachment Commander 
209329: Detachment Centurion 
209330: Detachment Elite 
209331: Detachment Elite 
209332: Detachment Elite 
209333: Detachment Commander 
209334: Detachment Commander 
209335: Detachment Centurion 
209336: Detachment Elite 
209337: Detachment Elite 
209338: Detachment Elite 
209339: Detachment Commander 
209340: Detachment Commander 
209341: Detachment Centurion 
209342: Defender Elite 
209343: Defender Elite 
209344: Defender Elite 
209345: Defender Commander 
209346: Defender Commander 
209347: Defender Centurion 
209348: Defender Elite 
209349: Defender Elite 
209350: Defender Elite 
209351: Defender Commander 
209352: Defender Commander 
209353: Defender Centurion 
209354: Zayedan Soldier 
209355: Zayedan Commander 
209356: Zayedan Soldier 
209357: Zayedan Commander 
209358: Zayedan Soldier 
209359: Zayedan Commander 
209360: Zayedan Soldier 
209361: Zayedan Commander 
209362: Zayedan Soldier 
209363: Zayedan Commander 
209364: Outrider 
209365: Outrider 
209366: Outrider 
209367: Outrider 
209368: Outrider 
209369: Outrider 
209370: Outrider Commander 
209371: Zayedan Soldier 
209372: Zayedan Soldier 
209373: Havochaser Soldier 
209374: Havochaser Soldier 
209375: Havochaser Soldier 
209376: Havochaser Soldier 
209377: Havochaser Commander 
209378: Havochaser Commander 
209379: Havochaser Commander 
209380: Havochaser Commander 
209381: Havochaser Centurion 
209382: Havochaser Centurion 
209383: Havochaser Soldier 
209384: Havochaser Soldier 
209385: Havochaser Soldier 
209386: Havochaser Soldier 
209387: Havochaser Commander 
209388: Havochaser Commander 
209389: Havochaser Commander 
209390: Havochaser Commander 
209391: Havochaser Centurion 
209392: Havochaser Centurion 
209393: Outrider 
209394: Outrider 
209395: Outrider 
209396: Outrider 
209397: Elite Outrider 
209398: Elite Outrider 
209399: Elite Outrider 
209400: Elite Outrider 
209401: Outrider Commander 
209402: Outrider Commander 
209403: Havochaser Soldier 
209404: Havochaser Soldier 
209405: Havochaser Soldier 
209406: Havochaser Soldier 
209407: Outrider 
209408: Outrider 
209409: Havochaser Soldier 
209410: Havochaser Soldier 
209411: Outrider 
209412: Trader's Bodyguard 
209413: Zayedan Soldier 
209414: Zayedan Commander 
209415: Theobomos Elite Templar 
209416: Theobomos Elite Gladiator 
209417: Theobomos Elite Archer 
209418: Theobomos Elite Sorcerer 
209419: Theobomos Elite Cleric 
209420: Jamanok's Elite Templar 
209421: Jamanok's Elite Gladiator 
209422: Jamanok's Elite Archer 
209423: Jamanok's Elite Sorcerer 
209424: Jamanok's Elite Cleric 
209425: Elite Templar of the 1st Vanguard 
209426: Elite Gladiator of the 1st Vanguard 
209427: Elite Archer of the 1st Vanguard 
209428: Elite Sorcerer of the 1st Supply Troop 
209429: Elite Cleric of the 1st Vanguard 
209430: Elite Templar of the 1st Supply Troop 
209431: Elite Gladiator of the 1st Supply Troop 
209432: Elite Archer of the 1st Supply Troop 
209433: Elite Sorcerer of the 1st Supply Troop 
209434: Elite Cleric of the 1st Supply Troop 
209435: Elite Templar of the Griffon's Claw Legion 
209436: Elite Gladiator of the Griffon's Claw Legion 
209437: Elite Archer of the Griffon's Claw Legion 
209438: Elite Sorcerer of the Griffon's Claw Legion 
209439: Elite Cleric of the Griffon's Claw Legion 
209440: Elite Templar of the 1st Support Unit 
209441: Elite Gladiator of the 1st Support Unit 
209442: Elite Archer of the 1st Support Unit 
209443: Elite Sorcerer of the 1st Support Unit 
209444: Elite Cleric of the 1st Support Unit 
209445: Brusthonin Elite Templar 
209446: Brusthonin Elite Gladiator 
209447: Brusthonin Elite Archer 
209448: Brusthonin Elite Sorcerer 
209449: Brusthonin Elite Cleric 
209450: Baltasar Elite Templar 
209451: Baltasar Elite Gladiator 
209452: Baltasar Elite Archer 
209453: Baltasar Elite Sorcerer 
209454: Baltasar Elite Cleric 
209455: Jamanok's Protectorate Special Templar 
209456: Jamanok's Protectorate Special Gladiator 
209457: Jamanok's Protectorate Special Cleric 
209458: Cannon Keeper 
209459: Special Templar of the Pandaemonium reinforcements 
209460: Special Gladiator of the Pandaemonium reinforcements 
209461: Special Cleric of the Pandaemonium reinforcements 
209462: Special Summoner of the Pandaemonium reinforcements 
209463: Special Templar of the Griffon's Claw Legion reinforcements 
209464: Special Gladiator of Griffon's Claw Legion reinforcements 
209465: Special Cleric of the Griffon's Claw Legion reinforcements 
209466: Special Summoner of the Griffon's Claw Legion reinforcements 
209467: Brusthonin Special Templar 
209468: Brusthonin Special Gladiator 
209469: Brusthonin Special Cleric 
209470: Baltasar Cannon Keeper 
209471: Mounted Cannon at the Jamanok Inn 
209472: Baltasar Mounted Cannon 
209473: Jamanok 
209474: Gastak 
209475: Abunka 
209476: Surt 
209477: Giel 
209478: Dinos 
209479: Captured Griffon's Claw Legionary 
209480: Jamanok's Protectorate Special Gladiator 
209481: Jamanok's Protectorate Archer 
209482: Jamanok's Protectorate Sorcerer 
209483: Brusthonin Gladiator 
209484: Brusthonin Archer 
209485: Brusthonin Sorcerer 
209486: Portal Rift Generator in Brusthonin 
209487: Portal Rift Generator in Theobomos 
209488: Camp Guardian 
209489: Camp Guardian 
209490: Research Centre Guardian 
209491: Research Centre Guardian 
209492: Commando Guardian 
209493: Commando Guardian 
209494: <Reaper Squad Guardian> 
209495: <Reaper Squad Guardian> 
209496: Barracks Guardian 
209497: Barracks Guardian 
209498: Seaside Sentry 
209499: Seaside Sentry 
209500: Holy Servant 
209501: Holy Servant 
209502: Silentera Vanguard Soldier 
209503: Silentera Vanguard Soldier 
209504: Eiron Desert Scout 
209505: Kyola Temple Scout 
209506: Scout from the Lepharist Bastion 
209507: Scout from the Decayed Grove 
209508: Scout from the Gloomy Mire 
209509: Scout from the Lepharist Research Centre 
209510: Salintus Desert Scout 
209511: Scout from the Crash Site 
209512: Halabana Hot Springs Scout 
209513: Scout from Mahisha's Nest 
209514: Whispering Forest Scout 
209515: Chaos Brambles Scout 
209516: Commander Lysander 
209517: Commander Granir 
209518: Eltnen Defence Squad Guard 
209519: Heiron Protector 
209520: Inggison Defence Squad Guard 
209521: Morheim Defence Squad Guard 
209522: Beluslan Defence Squad Guard 
209523: Gelkmaros Defence Squad Guard 
209524: Eltnen Elite Templar 
209525: Eltnen Elite Gladiator 
209526: Eltnen Elite Archer 
209527: Eltnen Elite Sorcerer 
209528: Eltnen Elite Cleric 
209529: Heiron Elite Templar 
209530: Heiron Elite Gladiator 
209531: Heiron Elite Archer 
209532: Heiron Elite Sorcerer 
209533: Heiron Elite Cleric 
209534: Inggison Elite Templar 
209535: Inggison Elite Gladiator 
209536: Inggison Elite Archer 
209537: Inggison Elite Sorcerer 
209538: Inggison Elite Cleric 
209539: Morheim Elite Templar 
209540: Morheim Elite Gladiator 
209541: Morheim Elite Archer 
209542: Morheim Elite Sorcerer 
209543: Morheim Elite Cleric 
209544: Beluslan Elite Templar 
209545: Beluslan Elite Gladiator 
209546: Beluslan Elite Archer 
209547: Beluslan Elite Sorcerer 
209548: Beluslan Elite Cleric 
209549: Gelkmaros Elite Templar 
209550: Gelkmaros Elite Gladiator 
209551: Gelkmaros Elite Archer 
209552: Gelkmaros Elite Sorcerer 
209553: Gelkmaros Elite Cleric 
209554: Lysander's Defender 
209555: Lysander's Defender 
209556: Granir's Defender 
209557: Granir's Defender 
209558: Guardian Patrol 
209559: Guardian Patrol 
209560: Guardian Soldier 
209561: Guardian Soldier 
209562: Guardian Soldier 
209563: Guardian Soldier 
209564: Guardian Soldier 
209565: High-ranking Guardian Patrol 
209566: High-ranking Guardian Patrol 
209567: High-ranking Guardian Patrol 
209568: High-ranking Guardian Patrol 
209569: High-ranking Guardian Patrol 
209570: Captain of the Guardian Patrol 
209571: Captain of the Guardian Patrol 
209572: Archon Patrol 
209573: Archon Patrol 
209574: Archon Legionary 
209575: Archon Legionary 
209576: Archon Legionary 
209577: Archon Legionary 
209578: Archon Legionary 
209579: High-ranking Archon Patrol 
209580: High-ranking Archon Patrol 
209581: High-ranking Archon Patrol 
209582: High-ranking Archon Patrol 
209583: High-ranking Archon Patrol 
209584: Captain of the Archon Patrol 
209585: Captain of the Archon Patrol 
209586: Company Bodyguard 
209587: Company Bodyguard 
209588: Company Bodyguard 
209589: Reian Bodyguard 
209590: Reian Patrol 
209591: None 
209592: None 
209593: None 
209594: None 
209595: None 
209596: None 
209597: Doctor Nirinerk 
209598: Silverine Employee 
209599: Pandarung Inhabitant 
209600: Member of the Green Hat Alliance 
209601: Chair of the Green Hat Alliance 
209602: Tavern Owner Mekkorunerk 
209603: Shugo Employee 
209604: Drunken Shulack 
209605: Drunken Shulack 
209606: Tipsy Shulack 
209607: Tipsy Shulack 
209608: Ancient Weapon Researcher 
209609: Injured Elyos 
209610: Injured Asmodian 
209611: Ill MuMu 
209612: Poor MuMu 
209613: Goldrinyerk Secretary 
209614: Silverine Secretary 
209615: Goldrinyerk Chair 
209616: Haggling Shugo Merchant 
209617: Pandarung's Shugo Peddler 
209618: Pandarung's Shugo Merchant 
209619: Shugo Port Worker 
209620: Pandarung's Shugo Engineer 
209621: Pandarung's Shugo Engineer 
209622: Guardian Soldier 
209623: Guardian Soldier 
209624: Guardian Soldier 
209625: High-ranking Guardian Patrol 
209626: High-ranking Guardian Patrol 
209627: High-ranking Guardian Patrol 
209628: Captain of the Guardian Patrol 
209629: Captain of the Guardian Patrol 
209630: Archon Legionary 
209631: Archon Legionary 
209632: Archon Legionary 
209633: High-ranking Archon Patrol 
209634: High-ranking Archon Patrol 
209635: High-ranking Archon Patrol 
209636: Captain of the Archon Patrol 
209637: Captain of the Archon Patrol 
209638: SimpleTalk Expansion Test 01 
209639: SimpleTalk Expansion Test 02 
209640: SimpleTalk Expansion Test 03 
209641: SimpleTalk Expansion Test 04 
209642: SimpleTalk Expansion Test 05 
209643: SimpleTalk Expansion Test 06 
209644: SimpleTalk Expansion Test 07 
209645: SimpleTalk Expansion Test 08 
209646: SimpleTalk Expansion Test 09 
209647: SimpleTalk Expansion Test 10 
209648: SimpleTalk Expansion Test 11 
209649: SimpleTalk Expansion Test 12 
209650: SimpleTalk Expansion Test 13 
209651: SimpleTalk Expansion Test 14 
209652: SimpleTalk Expansion Test 15 
209653: SimpleTalk Expansion Test 16 
209654: SimpleTalk Expansion Test 17 
209655: Test force booster 
209656: [Test] TEST NPC for primary quests in the order of the missions 
209657: [Test] TEST NPC for supplying quests in the order of the missions 
209658: [Test] Simple Entrance Single (Elyos) 
209659: [Test] Simple Entrance Single (Asmodians) 
209660: [Test] Simple Entrance Majority (Elyos) 
209661: [Test] Simple Entrance Majority (Asmodians) 
209662: [Test] Simple Entrance Mixture (Elyos) 
209663: [Test] Simple Entrance Mixture (Asmodians) 
209664: Guardian Patrol 
209665: Guardian Patrol 
209666: Guardian Patrol 
209667: Guardian Patrol 
209668: Guardian Patrol 
209669: High-ranking Guardian Patrol 
209670: Archon Patrol 
209671: Archon Patrol 
209672: Archon Patrol 
209673: Archon Patrol 
209674: Archon Patrol 
209675: High-ranking Archon Patrol 
209676: Teleport Statue for the Refuge of Returnees 
209677: Teleport Statue for the Refuge of Returnees 
209678: Mionel 
209679: Patrol Commander 
209680: Patrol 
209681: Patrol Destroyer 
209682: Patrol Commander 
209683: Patrol 
209684: Patrol Commander 
209685: Patrol 
209686: Patrol 
209687: Patrol 
209688: Patrol Commander 
209689: Patrol 
209690: Patrol Destroyer 
209691: Patrol 
209692: Patrol Destroyer 
209693: Patrol 
209694: Mionel 
209695: Patrol 
209696: Patrol 
209697: Patrol Destroyer 
209698: Mionel 
209699: Patrol 
209700: Patrol 
209701: Patrol Destroyer 
209702: Patrol Commander 
209703: Patrol 
209704: Patrol Commander 
209705: Patrol 
209706: Patrol Commander 
209707: Patrol 
209708: Mionel 
209709: Patrol 
209710: Patrol 
209711: Patrol Destroyer 
209712: Mionel 
209713: Patrol 
209714: Patrol 
209715: Patrol Destroyer 
209716: Mionel 
209717: Patrol 
209718: Patrol 
209719: Patrol Destroyer 
209720: Mionel 
209721: Patrol Destroyer 
209722: Patrol 
209723: Mionel 
209724: Patrol Destroyer 
209725: Mionel 
209726: Mionel 
209727: Mionel 
209728: Mionel 
209729: Patrol Destroyer 
209730: Mionel 
209731: Patrol Destroyer 
209732: Patrol Commander 
209733: Patrol 
209734: Patrol Commander 
209735: Patrol 
209736: Patrol Commander 
209737: Patrol 
209738: Mionel 
209739: Mionel 
209740: Mionel 
209741: Mionel 
209742: Patrol 
209743: Parshia 
209744: Patrol Commander 
209745: Patrol 
209746: Patrol Destroyer 
209747: Patrol Commander 
209748: Patrol 
209749: Patrol Commander 
209750: Patrol 
209751: Patrol 
209752: Patrol 
209753: Patrol Commander 
209754: Patrol 
209755: Patrol Destroyer 
209756: Patrol 
209757: Patrol Destroyer 
209758: Patrol 
209759: Parshia 
209760: Patrol 
209761: Patrol 
209762: Patrol Destroyer 
209763: Parshia 
209764: Patrol 
209765: Patrol 
209766: Patrol Destroyer 
209767: Patrol Commander 
209768: Patrol 
209769: Patrol Commander 
209770: Patrol 
209771: Patrol Commander 
209772: Patrol 
209773: Parshia 
209774: Patrol 
209775: Patrol 
209776: Patrol Destroyer 
209777: Parshia 
209778: Patrol 
209779: Patrol 
209780: Patrol Destroyer 
209781: Parshia 
209782: Patrol 
209783: Patrol 
209784: Patrol Destroyer 
209785: Parshia 
209786: Patrol Destroyer 
209787: Patrol 
209788: Parshia 
209789: Patrol Destroyer 
209790: Parshia 
209791: Parshia 
209792: Parshia 
209793: Parshia 
209794: Patrol Destroyer 
209795: Parshia 
209796: Patrol Destroyer 
209797: Patrol Commander 
209798: Patrol 
209799: Patrol Commander 
209800: Patrol 
209801: Patrol Commander 
209802: Patrol 
209803: Parshia 
209804: Parshia 
209805: Parshia 
209806: Parshia 
209807: Patrol 
209808: May 
209809: Levia 
209810: Pibano 
209811: Rigen 
209812: Aventro 
209813: Tenez 
209814: Scout 
209815: Seeker 
209816: Seeker 
209817: Patrol 
209818: Patrol Commander 
209819: Kaisinel's Elite Fighter 
209820: Kaisinel's Elite Archer 
209821: Kaisinel's Archmage 
209822: Kaisinel's Elite Priest 
209823: Patrol 
209824: Patrol Commander 
209825: Kaisinel's Elite Fighter 
209826: Kaisinel's Elite Archer 
209827: Kaisinel's Archmage 
209828: Kaisinel's Elite Priest 
209829: Killios 
209830: Killios 
209831: Killios 
209832: Killios 
209833: Killios 
209834: Killios 
209835: Killios 
209836: Killios 
209837: Killios 
209838: Killios 
209839: Killios 
209840: Patrol 
209841: Patrol Commander 
209842: Marchutan's Elite Fighter 
209843: Marchutan's Elite Archer 
209844: Marchutan's Archmage 
209845: Marchutan's Elite Priest 
209846: Patrol 
209847: Patrol Commander 
209848: Marchutan's Elite Fighter 
209849: Marchutan's Elite Archer 
209850: Marchutan's Archmage 
209851: Marchutan's Elite Priest 
209852: Aimah 
209853: Aimah 
209854: Aimah 
209855: Aimah 
209856: Aimah 
209857: Aimah 
209858: Aimah 
209859: Aimah 
209860: Aimah 
209861: Aimah 
209862: Aimah 
209863: Mionel 
209864: Mionel 
209865: Mionel 
209866: Mionel 
209867: Killios 
209868: Killios 
209869: Killios 
209870: Killios 
209871: Killios 
209872: Killios 
209873: Killios 
209874: Killios 
209875: Killios 
209876: Killios 
209877: Killios 
209878: Patrol Destroyer 
209879: Patrol Destroyer 
209880: Patrol Destroyer 
209881: Patrol Destroyer 
209882: Lord's Siege Weapon 
209883: Parshia 
209884: Parshia 
209885: Parshia 
209886: Parshia 
209887: Aimah 
209888: Aimah 
209889: Aimah 
209890: Aimah 
209891: Aimah 
209892: Aimah 
209893: Aimah 
209894: Aimah 
209895: Aimah 
209896: Aimah 
209897: Aimah 
209898: Patrol Destroyer 
209899: Patrol Destroyer 
209900: Patrol Destroyer 
209901: Patrol Destroyer 
209902: Lord's Siege Weapon 
209903: Guardian Sentinel 
209904: Guardian Primus 
209905: Guardian Sentry Post 
209906: Guardian Sentinel Leader 
209907: Guardian Scout 
209908: Guardian Scout 
209909: Guardian Scout Leader 
209910: Guardian Warrior 
209911: Guardian Sorcerer 
209912: Guardian Medic 
209913: Guardian Supreme Healer 
209914: Guardian Patrol Commander 
209915: Archon Guardian 
209916: Archon Primus 
209917: Archon Sentinel 
209918: Archon Sentinel Leader 
209919: Archon Scout 
209920: Archon Scout 
209921: Archon Scout Leader 
209922: Archon Soldier 
209923: Archon Sorcerer 
209924: Archon Medic 
209925: Archon Supreme Healer 
209926: Archon Patrol Commander 
209927: Guardian Sentinel 
209928: Guardian Primus 
209929: Guardian Sentry Post 
209930: Guardian Sentinel Leader 
209931: Guardian Scout 
209932: Guardian Scout 
209933: Guardian Scout Leader 
209934: Guardian Warrior 
209935: Guardian Sorcerer 
209936: Guardian Medic 
209937: Guardian Supreme Healer 
209938: Guardian Patrol Commander 
209939: Archon Guardian 
209940: Archon Primus 
209941: Archon Sentinel 
209942: Archon Sentinel Leader 
209943: Archon Scout 
209944: Archon Scout 
209945: Archon Scout Leader 
209946: Archon Soldier 
209947: Archon Sorcerer 
209948: Archon Medic 
209949: Archon Supreme Healer 
209950: Archon Patrol Commander 
209951: Guardian Sentinel 
209952: Guardian Primus 
209953: Guardian Sentry Post 
209954: Guardian Sentinel Leader 
209955: Guardian Scout 
209956: Guardian Scout Leader 
209957: Guardian Warrior 
209958: Guardian Sorcerer 
209959: Guardian Medic 
209960: Guardian Supreme Healer 
209961: Guardian Patrol Commander 
209962: Archon Guardian 
209963: Archon Primus 
209964: Archon Sentinel 
209965: Archon Sentinel Leader 
209966: Archon Scout 
209967: Archon Scout Leader 
209968: Archon Soldier 
209969: Archon Sorcerer 
209970: Archon Medic 
209971: Archon Supreme Healer 
209972: Archon Patrol Commander 
209973: Krall Mercenary Fighter 
209974: Krall Mercenary Scout 
209975: Krall Mercenary Fighter 
209976: Krall Mercenary Scout 
209977: Krall Mercenary Fighter 
209978: Krall Mercenary Scout 
209979: Skurv Sentinel 
209980: Skurv Scout 
209981: Skurv Sentinel 
209982: Skurv Scout 
209983: Skurv Sentinel 
209984: Skurv Scout 
209985: Kaisinel's Elite Priest 
209986: Marchutan's Elite Priest 
209987: Aetheric Field Suppressing Device 
209988: Floating Island Scout 
209989: Floating Island Elite Scout 
209990: Floating Island Scout 
209991: Floating Island Elite Scout 
209992: Protectorate Warrior 
209993: Protectorate Scout 
209994: Protectorate Battle Mage 
209995: Protectorate Healer 
209996: Protectorate Warrior 
209997: Protectorate Scout 
209998: Protectorate Battle Mage 
209999: Protectorate Healer 
210000: Protectorate Warrior 
210001: Protectorate Warrior 
210002: Protectorate Warrior 
210003: Protectorate Scout 
210004: Protectorate Scout 
210005: Protectorate Scout 
210006: Protectorate Healer 
210007: Protectorate Healer 
210008: Protectorate Healer 
210009: Protectorate Warrior 
210010: Protectorate Warrior 
210011: Protectorate Warrior 
210012: Protectorate Scout 
210013: Protectorate Scout 
210014: Protectorate Scout 
210015: Protectorate Healer 
210016: Protectorate Healer 
210017: Protectorate Healer 
210018: Almaden 
210019: Spigna 
210020: Soul Healer 
210021: Medibez 
210022: Tabera 
210023: Soul Healer 
210024: Tatriu 
210025: Yunek 
210026: Kastela 
210027: Aldeg 
210028: Pikar 
210029: Binaris 
210030: Pertal 
210031: Monis 
210032: Shugo Porter 
210033: Shugo Engineer 
210034: Shugo Engineer 
210035: Dozing Skurv Labourer 
210036: Busy Kobold Labourer 
210037: Jormungand Excavation Supervisor 
210038: Sallad 
210039: Jallat 
210040: Shugo Worker 
210041: Shugo Engineer 
210042: Shugo Engineer 
210043: Shugo Worker 
210044: Shugo Engineer 
210045: Shugo Engineer 
210046: Shugo Worker 
210047: Shugo Engineer 
210048: Shugo Engineer 
210049: Shugo Worker 
210050: Shugo Engineer 
210051: Shugo Engineer 
210052: Shugo Worker 
210053: Shugo Engineer 
210054: Shugo Engineer 
210055: Shugo Worker 
210056: Shugo Engineer 
210057: Shugo Engineer 
210063: Swamp Slink 
210064: Swamp Slink 
210065: Rakelaw Slink 
210066: Rakelaw Slink 
210067: Dukaki Runner 
210068: Dukaki Flagbearer 
210069: Dukaki Flagbearer 
210070: Crimson Malodor 
210073: Shipwrecked Deckhand 
210074: Shipwrecked Crewmember 
210075: Captain Kinsgreen 
210076: Spy 
210077: Peon 
210078: Longnosed Snuffler 
210079: Grain Snuffler 
210080: Aqueous Spirit 
210084: Spore Forest Sylphen 
210085: Abandoned Cargo 
210086: Sky Spirit 
210088: Dukaki Tracker 
210089: Dukaki Tracker 
210090: Dukaki Watcher 
210091: Dukaki Watcher 
210092: Dukaki Smacker 
210093: Dukaki Scrapper 
210094: Dukaki Scrapper 
210095: Dukaki Berserker 
210096: Dukaki Brawler 
210097: Dukaki Thug 
210098: Dukaki Bruiser 
210099: Dukaki Bruiser 
210100: Dukaki Champion 
210101: Dukaki Patrol 
210103: Frillneck Hatchling 
210104: Cracked Kalgolem 
210105: Cracked Kalgolem 
210106: Broken Rock Kalgolem 
210107: Broken Rock Kalgolem 
210108: Merciless Obscura 
210112: Sea Starturtle 
210114: Pincerhead Sparkle 
210115: Juvenile Sparkie 
210119: Adult Sparkie 
210120: Elder Sparkie 
210121: Contaminated Slime 
210122: Contaminated Slime 
210123: Contaminated Slime 
210125: Drillclaw Frillneck 
210126: Rakeclaw Frillneck 
210127: Frillneck Mother 
210128: Long-Legged Arachna 
210129: Long-Legged Arachna 
210130: Venomous Arachna 
210131: Venomous Arachna 
210133: Striped Kerub 
210134: Striped Kerub 
210135: Wandering Kerub 
210136: Wandering Kerub 
210137: Wandering Kerub 
210138: Starving Worg 
210139: Starving Worg 
210140: Violent Worg 
210142: Grey Worg 
210143: Grey Worg 
210145: Dukaki Miner 
210146: Dukaki Miner 
210148: Escaped Dukaki 
210149: Dukaki Digger 
210150: Dukaki Peon 
210151: Dukaki Peon 
210153: Missing Dukaki Worker 
210154: Dukaki Worker 
210157: Tursin Protector 
210158: Tursin Loudmouth Boss 
210159: Tursin Loudmouth Chief 
210160: Tursin Big Boss 
210161: Tursin Loudmouth 
210162: Supervisor Duaguru 
210164: Tursin Loudmouth 
210165: Veteran Tursin Watcher 
210166: Veteran Tursin Loudmouth 
210167: Veteran Tursin Loudmouth Boss 
210168: Crack Tursin Bigmouth 
210169: Tursin Bigmouth Boss 
210170: Veteran Tursin Shaman 
210171: Veteran Tursin Shaman 
210172: Elder Tursin Shaman 
210173: Tursin Cracker 
210174: Tursin Bigmouth 
210175: Veteran Tursin Wallarm 
210176: Veteran Tursin Cracker 
210177: Veteran Tursin Loudmouth Boss 
210178: Tursin Smackstopper 
210179: Crack Tursin Smackstopper 
210180: Tursin Gutspiller Boss 
210181: Tursin Outlaw 
210182: Tursin Loudmouth 
210183: Veteran Tursin Scout 
210184: Veteran Tursin Scout 
210185: Crack Tursin Tracker 
210186: Crack Tursin Tracker 
210187: Chieftain Kraka 
210188: Wild Striped Tog 
210189: Wild Striped Tog 
210190: Wild Tusked Tog 
210191: Shade Fungen 
210192: Fearless Fungie 
210193: Leaf Pluma 
210194: Glade Pluma 
210195: Grove Abex 
210196: Grove Abex 
210197: Abandoned Cargo 
210199: Shaded Moonflower 
210200: Giant Rakeclaw Frillneck 
210201: Giant Rakeclaw Frillneck 
210202: Trandila 
210203: Brownbeak Airon 
210204: Brownbeak Airon 
210205: Pinkbeak Airon 
210209: Miraju Gargoyle 
210210: Fierce Waterworm 
210259: Brownbristle Brax 
210260: Brownbristle Brax 
210261: Everglade Sylphen 
210262: Shortbristle Bellepig 
210264: Spiral Lobnite 
210265: Spiral Lobnite 
210266: Swamp Starturtle 
210267: Swamp Starturtle 
210268: Mud Potcrab 
210269: Sharphorn Starcrab 
210270: Mountain Abex 
210271: Ferocious Gryphu 
210272: Ferocious Gryphu 
210273: Mud Ribbit 
210274: Violent Wriggot 
210275: Sand Potcrab 
210296: Shaman Chankaki 
210297: Ancient Slime 
210298: Wind Spirit Shalph 
210299: Abandoned Cargo 
210300: TestVisualRangeKobold 
210301: TEST 
210302: Tirratirra 
210303: Escaped Dukaki Worker 
210305: Fauron 
210306: Scar 
210307: Gatekeeper Kirrin 
210308: Hakka the Bigmouth 
210309: Scrapper Tunkara 
210310: Blindeye 
210311: Scrapper Kuntura 
210312: Kumbacha the Shaman 
210313: Aishi 
210314: Scout Takata 
210315: Smackstopper Tambaku 
210316: Cavil 
210317: Lightningfoot Tuka 
210318: Poisonous Bubblegut 
210319: Mimiti 
210320: Sharphorn Starcrab 
210321: Forktail Slink 
210322: Gargoyle 
210323: Gargoyle 
210325: Wild Spotted Tog 
210326: Aggressive Worg 
210327: Thief 
210329: Contaminated Malodor 
210331: Sand Potcrab 
210332: Kobold Cook 
210333: Kobold Cook 
210334: Lamega 
210335: Contaminated Malodor 
210336: Methu 
210337: Porgus 
210338: Elroco 
210339: Kirca 
210340: Qooqoo 
210341: Longnosed Snuffler 
210342: Gumi 
210343: Ancient Elyos Spirit 
210344: Contaminated Pluma 
210345: Lonely Mepisto 
210346: Hungry Kerub 
210347: Miraju Gargoyle 
210348: Frillneck Hatchling 
210350: Larail 
210351: Aukwi 
210352: Tursin Smackstopper Chief 
210353: Tursin Wallarm Shaman 
210354: Veteran Tursin Healer 
210355: Veteran Tursin Healer 
210356: Secret Tursin Healer 
210357: Secret Tursin Shaman 
210358: Infected Fungie 
210359: Aggressive Worg 
210360: Transforming Plumis 
210361: Sailor 
210362: Test_SPG Return 
210363: Sprigg Worker 
210364: Sprigg Worker 
210365: Bucktoothed Snuffler 
210366: Bucktoothed Snuffler 
210367: Hill Sparkie 
210368: Sprigg Gatherer 
210369: Sprigg Gatherer 
210370: Lake Brax 
210371: Lake Brax 
210372: Blackbeak Airon 
210373: Lake Sparkie 
210374: Web Slink 
210375: Web Slink 
210376: Elroco 
210377: Whitefoot Daru 
210378: Whitefoot Daru 
210379: Half-Moon Daru 
210380: Gooey Sylphen 
210381: Gooey Sylphen 
210382: Black Bellepig 
210383: Black Bellepig 
210384: Bigboned Sprigg 
210385: Bigboned Sprigg 
210386: Woods Sparkie 
210387: Woods Sparkie 
210388: Brownbristle Karnif 
210389: Fanged Karnif 
210390: Carak 
210391: Dundun Farmer 
210392: Dundun Farmer 
210393: Dundun Looklook 
210394: Dundun Looklook 
210395: Grey Mane Stalker 
210396: Grey Mane Stalker 
210397: Grey Mane Scratcher 
210398: Grey Mane Scratcher 
210399: Blue-eyed Sylphen 
210400: Blue-eyed Sylphen 
210401: Fluttering Sylphen 
210402: Grave Sparkle 
210403: Grave Sparkle 
210404: Thorned Ampha 
210405: Thorned Ampha 
210406: Dundun Lookout 
210407: Grey Mane Patrol 
210408: Grey Mane Strongfur 
210409: Hatata the Torturer 
210410: Kobold Cook 
210411: Ice Lake Sparkie 
210412: Ice Lake Sparkie 
210413: Tentacled Lobnite 
210414: Ice Crasaur 
210415: Ice Crasaur 
210416: Frost Slink 
210417: Frost Slink 
210418: Ice Airon 
210419: Ice Airon 
210420: Qooqoo 
210421: Needletail Karnif 
210422: Needletail Karnif 
210423: Blackpaw Karnif 
210424: Blackpaw Karnif 
210425: Wild Tog 
210426: Wild Tog 
210427: Wild Tog 
210428: Grave Robbing Smuggler 
210429: Grave Robbing Smuggler 
210430: Grave Robbing Duellist 
210431: Commander Mohen 
210432: Shade Tog 
210433: Swamp Pluma 
210434: Swamp Pluma 
210435: Rainbow Slime 
210436: Swamp Mosbear 
210437: Tusked Mosbear 
210438: Swamp Mosbear Cub 
210439: Tusked Mosbear Cub 
210440: Brownbristle Mosbear 
210441: Bigfoot Mosbear 
210442: Komu Silverclaw 
210443: Grove Malodor 
210444: Grove Malodor 
210445: Nimble Arachna 
210446: Nimble Arachna 
210447: Poison Arachna 
210448: Sawtooth Karnif 
210449: MuMu Worker 
210450: MuMu Worker 
210451: MuMu Looklook 
210452: MuMu Looklook 
210453: MuMu Lookout 
210454: MuMu Lookout 
210455: Black Claw Sharpeye 
210456: Black Claw Sharpeye 
210457: Feral Black Claw Sharpeye 
210458: Black Claw Warrior 
210459: Feral Black Claw Warrior 
210460: Feral Black Claw Warrior 
210461: Black Claw Hunter 
210462: Black Claw Hunter 
210463: Feral Black Claw Hunter 
210464: Tamed Tayga 
210465: Tamed Tayga 
210466: Tamed Tayga 
210467: MuMu Farmer 
210468: MuMu Farmer 
210469: MuMu Farmer 
210470: MuMu Patrol 
210471: MuMu Patrol 
210472: Veteran MuMu Patrol 
210473: Black Claw Patrol 
210474: Black Claw Patrol 
210475: Feral Black Claw Patrol 
210476: Black Claw Stalker 
210477: Black Claw Stalker 
210478: Feral Black Claw Stalker 
210479: Trained Tayga 
210480: Trained Tayga 
210481: Trained Tayga 
210482: Poisonsac Ampha 
210483: Poisonsac Ampha 
210484: Sprigg Outlaw 
210485: Sprigg Outlaw 
210486: Blackened Angolem 
210487: Blackened Angolem 
210488: Blackened Angolem Shardling 
210489: Blackened Angolem Shardling 
210490: Star Metal Ksellid 
210491: Stinking Slime 
210492: Crimsontail Ampha 
210493: Crimsontail Ampha 
210494: Charback Scolopen 
210495: Charback Scolopen 
210496: Tentacled Lobnite 
210497: Methu 
210498: Veteran MuMu Looklook 
210499: Veteran MuMu Lookout 
210500: Swamp Malodor 
210501: Black Claw Scratcher 
210502: Black Claw Sleekpaw 
210503: Brownbristle Mosbear Cub 
210504: Grave Robbing Sentry 
210505: Grave Robbing Sentry 
210506: Grave Robbing Fencer 
210507: Grave Robbing Fencer 
210508: Brutal Black Claw Spellshifter 
210509: Brutal Black Claw Spellshifter 
210510: Comrade Sumarhon 
210511: Missing Black Claw Searcher 
210512: Black Claw Seeker 
210513: Black Claw Tracer 
210514: Swift Tayga 
210515: Ugly Slime 
210516: Transparent Waterworm 
210517: Transparent Waterworm 
210518: Oblivion Obscura 
210519: Oblivion Obscura 
210520: Impetusium Gargoyle 
210521: Impetusium Gargoyle 
210522: Splash Spirit 
210523: Cyclone Spirit 
210524: Big Cargo Box 
210525: Big Cargo Box 
210526: Longnecked Pecku 
210527: Longnecked Pecku 
210528: Watch Bodyguard 
210529: Watch Bodyguard 
210530: Watch Shaman 
210531: Watch Shaman 
210532: Commander Gattban 
210533: Brutal Black Claw Bodyguard 
210534: Brutal Black Claw Bodyguard 
210535: Brutal Black Claw Scratcher 
210536: Brutal Black Claw Scratcher 
210537: Brutal Black Claw Captain 
210538: Brutal Black Claw Warlock 
210539: Brutal Black Claw Warlock 
210540: Brutal Black Claw Priest 
210541: Brutal Black Claw Priest 
210542: Brutal Black Claw Breeder 
210543: Brutal Black Claw Tamer 
210544: Brutal Black Claw Tamer 
210545: Fierce Tayga 
210546: Fierce Tayga 
210547: Wild Tayga 
210548: Chieftain Kumbaron 
210549: Brutal Black Claw Warrior 
210550: Brutal Black Claw Warrior 
210551: Brutal Black Claw Hunter 
210552: Brutal Black Claw Hunter 
210553: Grave Robbing Fencer 
210554: Angry Karnif 
210555: Angry Karnif 
210556: Fierce Tog 
210557: Fierce Tog 
210558: Brutal Black Claw Searcher 
210559: Brutal Black Claw Searcher 
210560: Brutal Black Claw Seeker 
210561: Brutal Black Claw Seeker 
210562: Brutal Black Claw Stalker 
210563: Brutal Black Claw Stalker 
210564: Starved Mosbear 
210565: Swarm 
210566: Angry Mosbear 
210567: MuMu Herb Gatherer 
210568: MuMu Herb Gatherer 
210569: Veteran MuMu Herb Gatherer 
210570: MuMu Gatherer 
210571: MuMu Gatherer 
210572: Veteran MuMu Gatherer 
210573: Green Ribbit 
210574: Green Ribbit 
210575: Mist Spirit 
210576: Bladestorm Spirit 
210577: Splash Spirit 
210578: Cyclone Spirit 
210579: Dune Potcrab 
210580: Kirca 
210581: Ruthless Mosbear 
210582: Gigantic Box 
210583: Brutal Black Claw Stalker 
210584: Fierce Mosbear 
210585: Arma Snuffler 
210586: Arma Snuffler 
210587: Crested Pluma 
210588: Hero Spirit 
210589: Blackbeak Airon 
210590: Hulker 
210591: Hammerhoof 
210592: Vengeful Ghost 
210593: Vengeful Ghost 
210594: Rusty Threehands 
210595: Rooty 
210596: Treasure Box 
210597: Crested Pluma 
210598: Chieftain Masusunu 
210599: MuMu Lu 
210600: Black Claw Stalker 
210601: Black Claw Stalker 
210602: Feral Black Claw Stalker 
210603: Numurru Quickfist 
210604: Darkrain Konunu 
210605: Fourpoints 
210606: The Peltclaimer 
210607: Jahama the Ruthless 
210608: Snapping Potcrab 
210609: Dundun Highsitter 
210610: MuMu Highsitter 
210611: MuMu Highsitter 
210612: Black Claw Tower Guard 
210613: Brutal Black Claw Tower Guard 
210614: Brutal Black Claw Tower Stalker 
210615: Brutal Black Claw Tower Stalker 
210616: Bluewing 
210617: Stoneskin Stoffu 
210618: Mini Stoffu 
210619: Karat Ikid 
210620: MuMu Ring 
210621: MuMu Zoo 
210622: MuMu Zen 
210623: MuMu Ang 
210624: MuMu Di 
210625: Depthcharge 
210626: Silverback Haku 
210627: Summoned Black Claw Patrol 
210628: Summoned Black Claw Patrol 
210629: Summoned Black Claw Patrol 
210630: Scowl 
210631: Mantiga 
210632: Krokador 
210633: Frightcorn Monster 
210634: Minushan's Spirit 
210635: Minushan Drakie 
210636: Floating Cargo Box 
210637: Floating Cargo Box 
210638: Floating Cargo Box 
210639: Floating Cargo Box 
210640: Waterworm 
210641: Waterworm 
210642: Phantom Defender 
210643: Phantom Defender 
210644: Zemurru 
210645: Highland Sparkle 
210646: Highland Sparkle 
210647: Snapping Sparkle 
210648: Squzii Ironfist 
210649: Hill Sparkie 
210650: Lake Braxie 
210651: Lake Braxie 
210652: Greybristle Brax 
210653: Sprigg Worker Supervisor 
210654: Falls Slink 
210655: Fanged Karnif 
210656: Grove Pluma 
210657: Grove Pluma 
210658: Striped Gumi 
210659: Nimble Arachnaling 
210660: Lake Spirit 
210661: Sanga Ribbit 
210662: Sanga Ribbit 
210663: Juvenile Sparkie 
210664: Digging Kerub 
210665: Smallfoot Kerub 
210666: Wandering Kerub 
210667: Porgus 
210668: Pinkbeak Airon 
210669: Wandering Kerub 
210670: Smallhorn Kerub 
210671: Bigfoot Kerubar 
210672: Brownbristle Braxie 
210673: Paruru Slowlegs 
210674: Everglade Sylphen 
210675: Shortbristle Bellepig 
210676: Adult Sparkie 
210677: Dukaki Woodcutter 
210678: Dukaki Woodcutter 
210679: Dukaki Lumberjack 
210680: Dukaki Lumberjack 
210681: Dukaki Woodcutter 
210682: Dukaki Lumberjack 
210683: Fierce Grey Worg 
210684: Dukaki Sentinel 
210685: Dukaki Keeneye 
210686: Dukaki Thug 
210687: Dukaki Patrol 
210688: Thief 
210689: Tiny Arachna 
210690: Dukaki Lookout 
210691: Tursin Gateblocker 
210692: Veteran Tursin Gateblocker 
210693: Veteran Tursin Gateblocker 
210694: Crack Krall Tower Wallarm 
210695: Dukaki Follower 
210696: Dukaki Follower 
210697: Ziloota the Seer 
210698: Peon 
210699: Shaman 
210700: Shaman 
210701: Dukaki Woodcutter 
210702: Dukaki Woodcutter 
210703: Dukaki Lumberjack 
210704: Dukaki Lumberjack 
210705: Kerub Fighter 
210706: Labourer 
210707: Secret Tursin Shaman 
210708: Tursin Loudmouth Chief 
210709: Earth Spirit 
210710: Earth Spirit 
210711: Frost Wind Spirit 
210712: Tursin Protector 
210713: Whirlpool Spirit 
210714: Secret Agent 
210715: Goon 
210716: MuMu Secret Patrol 
210717: Black Claw Secret Patrol 
210718: Bearded Ksellid 
210719: Bearded Ksellid 
210720: Watch Assaulter 
210721: Watch Mage 
210722: Hero Spirit 
210723: Sorcerer Spirit 
210724: Sorcerer Spirit 
210725: Ironjaw Sparkle 
210726: Hill Sparkie 
210727: Sprigg Fighter 
210728: Sprigg Fighter 
210729: Wanderer Sprigg 
210730: Wanderer Sprigg 
210731: Sprigg Sentry 
210732: Sprigg Sentry 
210733: Sprigg Gatherer Supervisor 
210734: Grove Sparkie 
210735: Eyvindr Peon 
210736: Eyvindr Peon 
210737: Eyvindr Sailor 
210738: Eyvindr Sailor 
210739: Overseer Redtum 
210740: Tursin Loudmouth 
210741: Contaminated Sylphen 
210742: Contaminated Sylphen 
210743: Eninte 
210744: Tiny Cave Arachna 
210745: Arachna 
210746: Elder Sparkle 
210747: Stumptail Tog 
210748: Greybristle Brax 
210749: Greybristle Braxie 
210750: Grey Mane Stalker 
210751: High Spellshifter Abija 
210752: Umkata the Restless 
210753: Kuninasha 
210754: Poison Arachna 
210755: Grove Vespine 
210756: Moss Spirit 
210757: Black Humpback Worg 
210758: Manduri Gatherer 
210759: Manduri Hunter 
210760: Piercing Vespine 
210761: Moss Spirit 
210762: Black Humpback Worg 
210763: Manduri Gatherer 
210764: Manduri Hunter 
210765: Fidget 
210766: Stoneskull Monitor 
210767: Skurv 
210768: Piercing Vespine 
210769: Black Humpback Worg 
210770: Manduri Looter 
210771: Manduri Fighter 
210772: Swamp Slime 
210773: Stoneskull Monitor 
210774: Kerubian Gatherer 
210775: Redthroat Crestlich 
210776: Wasteland Kurin 
210777: Twiggy Gnarl 
210778: Skurv 
210779: Mottled Basilisk 
210780: Swamp Slime 
210781: Roaring Monitor 
210782: Trisqeek 
210783: Kerubian Gatherer 
210784: Desert Crestlich 
210785: Wasteland Kurin 
210786: Dried Gnarl 
210787: Yellowtail Spiner 
210788: Fighter 
210789: Raider 
210790: Desert Crestlich 
210791: Foraging Kurin 
210792: Mottled Basilisk 
210793: Dried Gnarl 
210794: Bighorn Baku 
210795: Snapping Spiner 
210796: Fighter 
210797: Raider 
210798: Foraging Kurin 
210799: Acheron Drake 
210800: Maned Basilisk 
210801: Rattletail Scolopen 
210802: Bighorn Baku 
210803: Striped Maeki 
210804: Ancient Caryatid 
210805: Flame Spirit 
210806: Snapping Spiner 
210807: Flame Spirit 
210808: Acheron Drake 
210809: Wasteland Basilisk 
210810: Rattletail Scolopen 
210811: Razorwing Pecku 
210812: Whitelegged Baku 
210813: Striped Maeki 
210814: Ancient Caryatid 
210815: Galatia 
210816: Beleffon 
210817: Springwater Pluma 
210818: Skurv 
210819: Fantail Crestlich 
210820: Wasteland Basilisk 
210821: Thorntail Scolopen 
210822: Desert Kselliki 
210823: Carapace Kselliki 
210824: Desert Kselliki 
210825: Whitelegged Baku 
210826: Razorwing Pecku 
210827: Springwater Spirit 
210828: Watch Patrol 
210829: Watch Guard 
210830: Wily Maeki 
210831: Mamaki Flagbearer 
210832: Wasteland Drake 
210833: Wasteland Drakie 
210834: Mamaki Worker 
210835: Mamaki Peon 
210836: Mamaki Tracker 
210837: Mamaki Watcher 
210838: Kaidan Bigmouth 
210839: Kaidan Wallarm 
210840: Kaidan Sharpeye 
210841: Springwater Pluma 
210842: Skurv 
210843: Fantail Crestlich 
210844: Dune Basilisk 
210845: Thorntail Scolopen 
210846: Desert Ksellid 
210847: Carapace Ksellid 
210848: Desert Kselliki 
210849: Carapace Kselliki 
210850: Desert Kselliki 
210851: Wasteland Drakie 
210852: Grey Drake 
210853: Wasteland Drake 
210854: Wild Tipolid 
210855: Wily Maeki 
210856: Razorwing Pecku 
210857: Springwater Spirit 
210858: Watch Patrol 
210859: Watch Guard 
210860: Supervisor Kargas 
210861: Mamaki Flagbearer 
210862: Mamaki Worker 
210863: Mamaki Peon 
210864: Mamaki Tracker 
210865: Mamaki Watcher 
210866: Kaidan Loudmouth 
210867: Kaidan Charger 
210868: Kaidan Sharpeye 
210869: Kaidan Plantygrunt 
210870: Queen Mediarch 
210871: Bladebeak Crestlich 
210872: Dune Basilisk 
210873: Dune Ampha 
210874: Klaw Worker 
210875: Stoneshell Kselliki 
210876: Stonescale Kselliki 
210877: Stoneshell Kselliki 
210878: Stoneshell Ksellid 
210879: Carapace Ksellid 
210880: Red-tipped Sheluk 
210881: Sandspout Spirit 
210882: Meshwing Skyray 
210883: Echina 
210884: Disturbed Temptress 
210885: Sandstorm Fangwing 
210886: Ancient Bloodwing 
210887: Grassland Rynoce 
210888: Wild Tipolid 
210889: Fierce Drake 
210890: Violent Drake 
210891: Veteran Kaidan Charger 
210892: Crack Kaidan Plantygrunt 
210893: Crack Kaidan Scout 
210894: Chieftain Ulkato 
210895: Virago Looter 
210896: Bladebeak Crestlich 
210897: Desert Caltrops 
210898: Stoneshell Ksellid 
210899: Stonescale Ksellid 
210900: Dune Ampha 
210901: Red-tipped Sheluk 
210902: Hookhorn Keraton 
210903: Sandspout Spirit 
210904: Whiptail Skyray 
210905: Charmed Temptress 
210906: Sandstorm Fangwing 
210907: Vampiric Bloodwing 
210908: Klaw Worker 
210909: Speedy 
210910: Sandhill Ksellid 
210911: Klaw Soldier 
210912: Grassland Rynoce 
210913: Sand Spirit 
210914: Mottled Tipolid 
210915: Hunter Griffo 
210916: Pretor Looter 
210917: Klaw Gatherer 
210918: Devourer Sheluk 
210919: Wasteland Ampha 
210920: Hookhorn Keraton 
210921: Pale Fangwing 
210922: Sandstorm Spirit 
210923: Tornado Spirit 
210924: Tornado Spirit 
210925: Charmed Temptress 
210926: Whiptail Skyray 
210927: Vampiric Bloodwing 
210928: Klaw Seeker 
210929: Queen Klawterun 
210930: Long-tusked Rynoce 
210931: Sand Spirit 
210932: Mottled Tipolid 
210933: Hunter Griffo 
210934: Pretor Looter 
210935: Virago Sentinel 
210936: Desert Caltrops 
210937: Steelback Ksellid 
210938: Tigric Hunter 
210939: Ancient Caltrops 
210940: Hunter Griffon 
210941: Vicious Fangwing 
210942: Blackmane Keraton 
210943: Shadow Bloodwing 
210944: Klaw Seeker 
210945: Horned Rynoce 
210946: Scout Vaegir 
210947: Scout Fighter 
210948: Hulking Tipolid 
210949: Skurv 
210950: Troll Looter 
210951: Hunter Griffon 
210952: Pretor Chaser 
210953: Virago Scavenger 
210954: The Iceheart Queen 
210955: Steelback Ksellid 
210956: Tigric Hunter 
210957: Inflamed Temptress 
210958: Virago Scavenger 
210959: Troll Looter 
210960: Skurv 
210961: Horned Rynoce 
210962: Kerubiel Looter 
210963: Vicious Fangwing 
210964: Blackmane Keraton 
210965: Shadow Bloodwing 
210966: Klaw Fighter 
210967: Lichna the Cruel 
210968: Scout Vaegir 
210969: Scout Fighter 
210970: Isson 
210971: Tigric Fighter 
210972: Spiral Skyray 
210973: Inflamed Temptress 
210974: Needlethorn Keraton 
210975: Steel Ksellid 
210976: Kerubian Hunter 
210977: Kerubiel Fighter 
210978: Fierce Rynoce 
210979: Troll Outlaw 
210980: Granite Gorgon 
210981: Ferocious Griffon 
210982: Burning Barghest 
210983: Pretor Sentinel 
210984: Spiral Skyray 
210985: Needlethorn Keraton 
210986: Kerubian Hunter 
210987: Kerubiel Fighter 
210988: Fierce Rynoce 
210989: Tigric Sentinel 
210990: Troll Outlaw 
210991: Granite Gorgon 
210992: Burning Barghest 
210993: Magma Spirit 
210994: Ferocious Griffon 
210995: Pretor Sentinel 
210996: Burning Barghest 
210997: Kerubiel Ringleader 
210998: Tigric Sentinel 
210999: Akeras Stripeback 
211000: Troll Fighter 
211001: Ironhorn Gorgon 
211002: Magma Spirit 
211003: Canyon Griffon 
211004: Mamaki Patrol 
211005: Mamaki Butcher 
211006: Mamaki Bruiser 
211007: Burning Barghest 
211008: Chief Krukel 
211009: Mamaki Butcher 
211010: Mamaki Bruiser 
211011: Mamaki Vigilante 
211012: Lepharist Assaulter 
211013: Lepharist Defender 
211014: Kaidan Tracker 
211015: Crater Barghest 
211016: Kaidan Tracker 
211017: Kaidan Fighter 
211018: Kaidan Loudmouth 
211019: Kaidan Shaman 
211020: Kaidan Healer 
211021: Lepharist Assaulter 
211022: Lepharist Defender 
211023: Assassin 
211024: Lepharist Healer 
211025: Sorcerer 
211026: Mamaki Vigilante 
211027: Assassin 
211028: Lepharist Healer 
211029: Sorcerer 
211030: Lepharist Footsoldier 
211031: Lepharist Defence Commander 
211032: Supervisor Penteros 
211033: Kaidan Loudmouth 
211034: Kaidan Warmonger 
211035: Kaidan Loudmouth Boss 
211036: Kaidan Shaman 
211037: Kaidan Healer 
211038: Chieftain Shaku 
211039: Chieftain Kurka 
211040: Grand Chieftain Saendukal 
211041: Andre 
211042: Raider 
211043: Gruesome Oris 
211044: Grunt 
211045: Kirrin 
211046: Whitehawk Ettin 
211047: Worg 
211048: Kirrin 
211049: Cracktooth Ettin 
211050: Frillneck2 
211051: Humpback Worg 
211052: Frillneck2 
211053: Humpback Worg 
211054: Trainee Scout 
211055: Basilisk 
211056: Kerubiel Sentinel 
211057: Agrint Sapling 
211058: Red Spotted Basilisk 
211059: Clodworm 
211060: Black Spotted Clodworm 
211061: Kerubiel Sentinel 
211062: Kerubiel Looter 
211063: Frillneck2 
211064: Trainee Scout 
211065: Scout Fighter 
211066: Algae-Covered Box 
211067: Drifting Wooden Box 
211068: Fanged Jellyfish 
211069: Fanged Jellyfish 
211070: Algae-Covered Box 
211071: Drifting Wooden Box 
211072: Kerubiel Patrol 
211073: Kerubiel Looter 
211074: Firescar 
211075: Red Spotted Basilisk 
211076: Clodworm 
211077: Black Spotted Clodworm 
211078: Lumbering Agrint 
211079: Greenclaw Rotron 
211080: Centipede 
211081: Ruined Soil Spirit 
211082: Drynac 
211083: Wattled Basilisk 
211084: Dirty Cargo Box 
211085: Drynac 
211086: Bonetail 
211087: Lumbering Agrint 
211088: Dedrun the Sentinel 
211089: Greenclaw Rotron 
211090: Centipede 
211091: Contaminated Terra Spirit 
211092: Banshee 
211093: Boggart 
211094: Anubite Sentinel 
211095: Warrior 
211096: Assassin 
211097: Redeyed Bloodwing 
211098: Kirrin 
211099: Ancient Elyos Spirit 
211100: Drynac 
211101: Splintered Rotron 
211102: Ragged Bloodwing 
211103: Moaning Banshee 
211104: Ragged Boggart 
211105: Anubite Sentinel 
211106: Warrior 
211107: Assassin 
211108: Priest 
211109: Watch Leader 
211110: Spotted Crynac 
211111: Motheaten Agrint 
211112: Fog Slime 
211113: Overlord 
211114: Spiner 
211115: KlawLv1 
211116: KlawLv2 
211117: Ruined Earth Spirit 
211118: Klaw Gatherer 
211119: Klaw Warden 
211120: KlawLv1 
211121: Klaw Assaulter 
211122: Kirrin 
211123: Pincerjaw Laupede 
211124: Petrahulk 
211125: Venomfang Crynac 
211126: Motheaten Agrint 
211127: Fog Slime 
211128: Overlord 
211129: Spiner 
211130: Whitewave 
211131: Splintered Rotron 
211132: Fortune 
211133: Anubite Looter 
211134: Ragged Bloodwing 
211135: Ancient Elyos Spirit 
211136: Sobbing Banshee 
211137: Ragged Boggart 
211138: Manduri Thug 
211139: Manduri Thrower 
211140: Ancient Guardian Spirit 
211141: Ancient Priest Spirit 
211142: Sobbing Banshee 
211143: Ruined Earth Spirit 
211144: Decayed Earth Spirit 
211145: Klaw Defender 
211146: Klaw Sentinel 
211147: Klaw Gatherer 
211148: Klaw Warden 
211149: Pincerjaw Laupede 
211150: Petrahulk 
211151: Manduri Thug 
211152: Manduri Thrower 
211153: Ancient Elyos Spirit 
211154: Anubite Looter 
211155: Ancient Gladiator Spirit 
211156: Ancient Sorcerer Spirit 
211157: Manduri Beater 
211158: Manduri Thrower 
211159: Decayed Earth Spirit 
211160: Klaw Defender 
211161: Klaw Sentinel 
211162: Vampire 
211163: Gorgon 
211164: Bloodwing 
211165: Overlord 
211166: Fatalian Laupede 
211167: Crack Kishar Wallarm 
211168: Crack Kishar Loudmouth 
211169: Tigric Looter 
211170: Tigric Looter 
211171: Aeution Firemane 
211172: Twisting Windwisp 
211173: Lich 
211174: Brutal Zombie 
211175: Crack Kishar Wallarm 
211176: Crack Kishar Loudmouth 
211177: Kishar Firemaster 
211178: Kishar Keeper of Mysteries 
211179: Insane Guard 
211180: Insane Scout 
211181: Centipede 
211182: Overlord 
211183: Gorgon 
211184: Specter 
211185: Ghost 
211186: Vampire 
211187: Dravilla 
211188: Bloodwing 
211189: Priest 
211190: Sentinel 
211191: Sentry 
211192: Crowned Drynac 
211193: Graveknight 
211194: Quake Spirit 
211195: Finned Basilisk 
211196: Gellar 
211197: Lich 
211198: Ethereal Windwisp 
211199: Zombie 
211200: Thorn Clodworm 
211201: Crack Kishar Tracker 
211202: Kishar Firemaster 
211203: Kishar Keeper of Mysteries 
211204: Insane Guard 
211205: Insane Scout 
211206: Overlord 
211207: Centipede 
211208: Priest 
211209: Sentry 
211210: Sentinel 
211211: Gorgon 
211212: Gorgon 
211213: Specter 
211214: Thorn Clodworm 
211215: Whiptail Drynac 
211216: Gorgon 
211217: Lich 
211218: Zombie 
211219: Overlord 
211220: Finned Basilisk 
211221: Templar 
211222: Sentinel 
211223: Priest 
211224: High Sorceress 
211225: Divine Terra Spirit 
211226: Graveknight Warrior 
211227: Trained Drake 
211228: Crusader 
211229: Sentry 
211230: Water Spirit Lv3 
211231: Shifting Windwisp 
211232: Ancient Dark Spirit 
211233: Captured Ghost 
211234: Virago 
211235: Blackflame Obscura 
211236: Graveknight Warrior 
211237: Gorgon 
211238: Lich 
211239: Zombie 
211240: Naga Templar 
211241: Redwing Drake 
211242: Specter 
211243: Crusader 
211244: Sentry 
211245: Wave Spirit 
211246: Shifting Windwisp 
211247: Cruel Specter 
211248: Virago 
211249: Ancient Dark Spirit 
211250: Blackflame Obscura 
211251: Lich 
211252: Ghost 
211253: Riplip Vampire 
211254: Graveknight Fighter 
211255: Naga Templar 
211256: Grunt 
211257: Churl 
211258: Medic 
211259: Lich Priest 
211260: Defiant Water Spirit 
211261: Grunt 
211262: Churl 
211263: Medic 
211264: Windwisp 
211265: Medeus the Vile 
211266: Merciless Specter 
211267: Ghost 
211268: Riplip Vampire 
211269: Hook Vampire 
211270: Dark Warrior 
211271: Nagarant Spiritmaster 
211272: Wasteland Kurin 
211273: Centipede 
211274: Thorntail Scolopen 
211275: Vicious Fangwing 
211276: Granite Gorgon 
211277: Petrahulk 
211278: Devourer Sheluk 
211279: Brutal Black Claw Bodyguard 
211280: Brutal Black Claw Scratcher 
211281: Brutal Black Claw Tracer 
211282: Brutal Black Claw Head Priest 
211283: Brutal Black Claw Seeker 
211284: Grey Mane Stalker 
211285: Marshland Mudthorn 
211286: Marshland Mudthorn 
211287: Sticky Mudthorn 
211288: Sticky Mudthorn 
211289: Poison Mudthorn 
211290: Poison Mudthorn 
211291: Elyos Earth Spirit 
211292: Soil Spirit 
211293: Lake Ksellid 
211294: Explosive Trap 
211295: Lacerating Trap 
211296: Watch Commander 
211297: Troublesome Ettin 
211298: Savvy Daru 
211299: Sunset Sylphen 
211300: Wailing Tayga 
211301: Shade Arachna 
211302: Ruthless Worg 
211303: Tog 
211304: Troublesome Ettin 
211305: Savvy Daru 
211306: Sunset Sylphen 
211307: Wailing Tayga 
211308: Starved Tayga 
211309: Shade Arachna 
211310: Ruthless Worg 
211311: Tog 
211312: Shadow Arachna 
211313: Angry Worg 
211314: Grove Sylphen 
211315: Spriggan Gatherer 
211316: Spriggle Hunter 
211317: Bluenet Fungen 
211318: Tumbling Fungie 
211319: Mud Spirit 
211320: Grove Sylphen 
211321: Spriggan Gatherer 
211322: Spriggle Hunter 
211323: Bluenet Fungen 
211324: Tumbling Fungie 
211325: Bluehide Monitor 
211326: Moonflower 
211327: Mud Spirit 
211328: Rock Spirit 
211329: Tog 
211330: Tog 
211331: Obscura 
211332: Kirrin 
211333: Kalgolem 
211334: Bulky Petrahulk 
211335: Spriggan Rustler 
211336: Spriggle Warden 
211337: Fungen 
211338: Bluehide Monitor 
211339: Gourd Ksellid 
211340: Salt Scolopen 
211341: Crestlich 
211342: Moonflower 
211343: Obscura 
211344: Kirrin 
211345: Desert Caryatid 
211346: Kalgolem 
211347: Bulky Petrahulk 
211348: Desert Vespine 
211349: Gourd Ksellid 
211350: Salt Scolopen 
211351: Desert Sparkie 
211352: Ampha 
211353: Scavenging Gryphu 
211354: Crestlich 
211355: Moonflower 
211356: Bulky Buffalid 
211357: Blackwater Spirit 
211358: LehparistAssassinD 
211359: LehparistWarriorD 
211360: Basilisk 
211361: Drake 
211362: Obscura 
211363: Kirrin 
211364: Desert Caryatid 
211365: Kalgolem 
211366: Gigantic Petrahulk 
211367: Kentari Sentinel 
211368: Kentari Fighter 
211369: Longlegged Baku 
211370: Desert Vespine 
211371: Laggard Ksellid 
211372: Mushy One-eye 
211373: Blacktail Scolopen 
211374: Desert Sparkie 
211375: Ampha 
211376: Scavenging Gryphu 
211377: Crestlich 
211378: Bulky Buffalid 
211379: Blackwater Spirit 
211380: FireSpiritLv1D 
211381: Watch Assassin 
211382: Watch Fighter 
211383: Assault Commander 
211384: Basilisk 
211385: Drake 
211386: Blazing Obscura 
211387: Kirrin 
211388: Gigantic Petrahulk 
211389: SpriggLv2 
211390: SpriggLv3 
211391: Kentari Sentinel 
211392: Kentari Fighter 
211393: Chieftain Suroot 
211394: Virago 
211395: Ruthless Tayga 
211396: Shade Malodor 
211397: Baku 
211398: Brax 
211399: Laggard Ksellid 
211400: Scolopen 
211401: Worg 
211402: Worg 
211403: Necrophagic Gryphu 
211404: Crestlich 
211405: FireSpiritLv1D 
211406: FireSpiritLv2D 
211407: FireSpiritLv3D 
211408: Brutal Ice Claw Stalker 
211409: Brutal Ice Claw Warrior 
211410: Ice Claw Pawsoldier 
211411: Munmun Lookout 
211412: Munmun Sentinel 
211413: Munmun Brave 
211414: Munmun Maned Warrior 
211415: LehparistWarriorD 
211416: LehparistPriestD 
211417: Basilisk 
211418: Drake 
211419: Blazing Obscura 
211420: Reckless Petrahulk 
211421: SpriggLv2 
211422: SpriggLv3 
211423: Tigric 
211424: Tigric 
211425: Virago 
211426: Ruthless Tayga 
211427: Shade Malodor 
211428: Baku 
211429: Brax 
211430: Lazy Ksellid 
211431: Scolopen 
211432: Worg 
211433: Worg 
211434: FireSpiritLv2D 
211435: FireSpiritLv3D 
211436: Ice Claw Hunter 
211437: Brutal Ice Claw Tamer 
211438: Brutal Ice Claw Spellshifter 
211439: Brutal Ice Claw Stalker 
211440: Brutal Ice Claw Warrior 
211441: Ice Claw Pawsoldier 
211442: Munmun Lookout 
211443: Munmun Sentinel 
211444: Munmun Brave 
211445: Munmun Maned Warrior 
211446: LehparistWarriorD 
211447: LehparistPriestD 
211448: Blackscale Basilisk 
211449: Fire-eating Barghest 
211450: Arkanis Guardian 
211451: Kalgolem 
211452: Voluptuous Temptress 
211453: Wiggling Wriggot 
211454: Keraton 
211455: Burning Spirit 
211456: Brutal Ice Claw Tamer 
211457: Brutal Ice Claw Summoner 
211458: Brutal Ice Claw Guard 
211459: Brutal Ice Claw Scratcher 
211460: Brutal Ice Claw Healer 
211461: Chieftain Kiwanunu 
211462: Blackscale Basilisk 
211463: Heartless Drake 
211464: Fire-eating Barghest 
211465: Arkanis Guardian 
211466: Kalgolem 
211467: Voluptuous Temptress 
211468: Wiggling Wriggot 
211469: Keraton 
211470: Burning Spirit 
211471: Ember Spirit 
211472: Blaze Basilisk 
211473: Heartless Drake 
211474: Dark Barghest 
211475: Gargoyle 
211476: Kalgolem 
211477: Hypnotic Temptress 
211478: Floating Wriggot 
211479: Keraton 
211480: Kirrin 
211481: Shade Malodor 
211482: Heartless Worg 
211483: Virago 
211484: Poisontip Scolopen 
211485: Spriggan Fighter 
211486: SpriggLv3 
211487: Ember Spirit 
211488: Flamelick Spirit 
211489: Drake 
211490: KlawLv1D 
211491: Temptress 
211492: Virago 
211493: Poisontip Scolopen 
211494: Shade Malodor 
211495: Heartless Worg 
211496: Redclaw Keraton 
211497: Suspicious Granker 
211498: Kirrin 
211499: Spriggan Fighter 
211500: Spriggan Looter 
211501: Drake 
211502: Klaw Spy 
211503: Klaw Patrol 
211504: Temptress 
211505: Virago Looter 
211506: Malodor 
211507: Ferocious Worg 
211508: Keraton 
211509: Suspicious Granker 
211510: Kirrin 
211511: LehparistAssassinD 
211512: LehparistWizardD 
211513: Maeki 
211514: Jeweled Kalgolem 
211515: Klaw Patrol 
211516: Virago Looter 
211517: Malodor 
211518: Chaintail Scolopen 
211519: Ferocious Worg 
211520: Proud Granker 
211521: KirrusTuningD 
211522: Strong Tipolid 
211523: Halabana Ambusher 
211524: LehparistWizardD 
211525: LehparistFighterNamedD 
211526: Maeki 
211527: Broad Kalgolem 
211528: Troll 
211529: Trollkin Thief 
211530: Virago Executor 
211531: Mamootie 
211532: Adult Mamut 
211533: Hungry Sheluk 
211534: Chaintail Scolopen 
211535: Cruel Worg 
211536: Proud Granker 
211537: KirrusTuningD 
211538: Strong Tipolid 
211539: Halabana Sentinel 
211540: Bodyguard 
211541: Maeki 
211542: Broad Kalgolem 
211543: KlawLv1D 
211544: Troll 
211545: Trollkin Thief 
211546: Virago Executor 
211547: Giant Mamut 
211548: Starved Sheluk 
211549: Goldtail Scolopen 
211550: Weird Granker 
211551: KirrusTuningD 
211552: KirrusTuningDMammoth 
211553: EarthSpiritLv3D 
211554: Halabana Sentinel 
211555: Bodyguard 
211556: Maeki 
211557: Klaw Peon 
211558: Klaw Sentinel 
211559: Troll 
211560: Trollkin 
211561: Virago 
211562: Searcher Tayga 
211563: Mamootie 
211564: Adult Mamut 
211565: Ruthless Sheluk 
211566: Goldtail Scolopen 
211567: Hunter Arachna 
211568: Weird Granker 
211569: KirrusTuningD 
211570: Powerful Tipolid 
211571: EarthSpiritLv3D 
211572: EarthSpiritLv4D 
211573: Mist Mane Spellshifter 
211574: Brutal Mist Mane Watcher 
211575: Brutal Mist Mane Pawsoldier 
211576: Mist Mane Scratcher 
211577: Mist Mane Bodyguard 
211578: Dundun Fastlegs 
211579: Dundun Fastlegs Dragonbound 
211580: Nunu Lookout 
211581: Nunu Brave 
211582: Nunu Farmer 
211583: Citadel Assassin 
211584: Citadel Defender 
211585: Citadel Curate 
211586: Cunning Maeki 
211587: Klaw Sentinel 
211588: Searcher Tayga 
211589: Giant Mamut 
211590: Scolopen 
211591: Hunter Arachna 
211592: Cranky Granker 
211593: Powerful Tipolid 
211594: Mist Mane Stalker 
211595: Brutal Mist Mane Stalker 
211596: Brutal Mist Mane Summoner 
211597: Not Spawned_Mist Mane Elite Dark Sorcerer 
211598: Brutal Mist Mane Medic 
211599: Brutal Mist Mane Watcher 
211600: Mist Mane Scratcher 
211601: Brutal Mist Mane Pawsoldier 
211602: Nunu Lookout 
211603: Nunu Brave 
211604: Nunu Farmer 
211605: Citadel Assassin 
211606: Citadel Defender 
211607: Citadel Curate 
211608: Brutal Mist Mane Stalker 
211609: Brutal Mist Mane Summoner 
211610: Brutal Mist Mane Medic 
211611: Brutal Mist Mane Guard 
211612: Brutal Mist Mane Scratcher 
211613: Greathealer Hamina 
211614: Greatpriest Maropapa 
211615: Brutal Mist Mane Major 
211616: Citadel Outrider 
211617: Citadel Elite Bodyguard 
211618: LehparistPriestD 
211619: Citadel Dark Mage 
211620: Raider 
211621: Infernus 
211622: Sprigg Robber 
211623: Canyon Ribbit 
211624: Crusader 
211625: Draconute Vaegir 
211626: Naga Gladiator 
211627: Crusader 
211628: Crusader 
211629: Draconute Ranger 
211630: Draconute Ranger 
211631: Naga Templar 
211632: Blaze Spirit 
211633: Desert Spirit 
211634: Crater Spirit 
211635: Crater Spirit 
211636: LF3 Fire Spirit Lv3 40 
211637: LF3 Fire Spirit Lv3 41 
211638: LF3 Fire Spirit Lv4 41 
211639: LF3 Fire Spirit Lv4 42 
211640: LF3 Wind Spirit Lv3 36 
211641: LF3 Wind Spirit Lv3 37 
211642: Divine Sea Spirit 
211643: Treasure Box 
211644: Treasure Box 
211645: Queen Vespine 
211646: Reckless Kurin 
211647: Reckless Kurin 
211648: Hulking Kurin 
211649: Snaggletooth 
211650: Repulsive Clodworm 
211651: Wriggling Clodworm 
211652: Razorwing Gryphu 
211653: Queen Klawtaka 
211654: Thorntail Skyray 
211655: Thorntail Skyray 
211656: Poisonous Drynac 
211657: Poisonous Drynac 
211658: Oasis Spirit 
211659: Fireeyes Shantura 
211660: Elite Mage 
211661: Immortalus 
211662: Virago Robber 
211663: Virago Robber 
211664: Virago Outlaw 
211665: Bastion Drudge 
211666: Bastion Plodder 
211667: Bastion Worker 
211668: Experimental Pretor 
211669: Horned Tipolid 
211670: Horned Tipolid 
211671: Knuckledragger Trollkin 
211672: Knuckledragger Trollkin 
211673: Speedy Trollkin 
211674: Mean Tukroll 
211675: Razorjaw 
211676: Fierce Maeki 
211677: Fierce Maeki 
211678: Tamed Tipolid 
211679: Moomba the Earthshaker 
211680: Mottled Slink 
211681: Web Crasaur 
211682: Armoured Sparkle 
211683: Armoured Sparkle 
211684: Crimsontail Pluma 
211685: Crimsontail Pluma 
211686: Hooked Sylphen 
211687: Hissing Frillneck 
211688: Hissing Frillneck 
211689: Giant Hissing Frillneck 
211690: Sawtooth Frillneck 
211691: Sawtooth Frillneck 
211692: Wasteland Tipolid 
211693: Failed Pretor 
211694: Researcher 
211695: Virago Scout 
211696: Kamtak the Destroyer 
211697: Greatmage Teotem 
211698: Greathealer Quvak 
211699: Kantu 
211700: Summoner Klacha 
211701: Grand Chieftain Saendukal 
211702: Highpriest Rhipel 
211703: Commander Xenon 
211704: Spiritmaster Shapiel 
211705: Highmage Wyron 
211706: Adult Mamut 
211707: Fantail Crestlich 
211708: Watch Patrol 
211709: Watch Guard 
211710: Spiritmaster Czubarto 
211711: Bladeclaw 
211712: Sartemon the Insane 
211713: Millennium Laupede 
211714: Chieftain Mamaku 
211715: Raging Kraterr 
211716: Steelclaw Griffon 
211717: Steelclaw Griffo 
211718: Lepharist Fighter 
211719: Lepharist Fighter 
211720: Lepharist Commander 
211721: Bastion Drudge 
211722: Bastion Plodder 
211723: Lepharist Outrider 
211724: Lepharist Outrider 
211725: Lepharist Apprentice Mage 
211726: Lepharist Apprentice Mage 
211727: Lekion 
211728: Virago Sentinel 
211729: Virago Sentinel 
211730: Rock Mountain Griffon 
211731: Gust Spirit 
211732: Kerubian Fighter 
211733: Longtailed Skyray 
211734: Flurry Spirit 
211735: Ancient Bloodwing 
211736: Ruthless Fangwing 
211737: Eracus Gargoyle 
211738: Flurry Spirit 
211739: Air Spirit 
211740: Mistryl 
211741: Merciless Ancient Bloodwing 
211742: Merciless Ancient Bloodwing 
211743: Blade Fangwing 
211744: Blade Fangwing 
211745: Nightstalker 
211746: Alluring Temptress 
211747: Alluring Temptress 
211748: Enticing Temptress 
211749: Enticing Temptress 
211750: Selcuris Dreamweaver 
211751: Draft Spirit 
211752: Draft Spirit 
211753: Thundermane 
211754: Rotting Gnarl 
211755: Prison Spirit 
211756: Long-Eared Fangwing 
211757: Ruthless Ancient Bloodwing 
211758: Scaly Skyray 
211759: Scaly Skyray 
211760: Seductive Temptress 
211761: Seductive Temptress 
211762: Venomous Skyray 
211763: Venomous Skyray 
211764: Dekita 
211765: Crouching Eracus Gargoyle 
211766: Crouching Eracus Gargoyle 
211767: Eracus Mugolem 
211768: Eracus Mugolem 
211769: Gurkel the Ancient 
211770: Veteran Mamaki Butcher 
211771: Veteran Mamaki Bruiser 
211772: Mamaki Seeker 
211773: Mamaki Seeker 
211774: Veteran Mamaki Vigilante 
211775: Crack Kaidan Warmonger 
211776: Crack Kaidan Warmonger 
211777: Kaidan Special Tracker 
211778: Mystic Kaidan Shaman 
211779: Kaidan Bonemender 
211780: Trained Maeki 
211781: Blackclaw Fangwing 
211782: Relentless Bloodwing 
211783: Flirtatious Temptress 
211784: Wild Sandstorm Spirit 
211785: Shielded Skyray 
211786: Old Eracus Gargoyle 
211787: Eracus Mugolem 
211788: Huge Mugolem 
211789: Huge Eracus Gargoyle 
211790: Strong Sandstorm Spirit 
211791: Swift Sandstorm Spirit 
211792: Elroco 
211793: MuMu Mon 
211794: MuMu Zoo 
211795: Cursed Camu 
211796: Cursed Miku 
211797: Cursed Muku 
211798: Arrogant Amurru 
211799: Oozing Clodworm 
211800: Chaos Dracus 
211801: Mysterious Crate 
211802: Treasure Box 
211803: Blackshade Bloodwing 
211804: Swift Fangwing 
211805: Kratia 
211806: Mamaki Henchman 
211807: Mamaki Henchman 
211808: Veteran Mamaki Digger 
211809: Mamaki Minion 
211810: Mamaki Minion 
211811: Veteran Mamaki Gatherer 
211812: Harpback 
211813: Gossiping Mamaki 
211814: Shadow Obscura 
211815: Shadow Obscura 
211816: Crack Kaidan Patrol 
211817: Crack Kaidan Patrol 
211818: Special Kaidan Patrol 
211819: Special Kaidan Patrol 
211820: Prim MuMuka 
211821: Reprimanded Mamaki 
211822: Treasure Box 
211823: Suspicious Box 
211824: Mamaki Butcher 
211825: Mamaki Butcher 
211826: Mamaki Brawler 
211827: Mamaki Brawler 
211828: Mamaki Cook 
211829: Mamaki Cook 
211830: Veteran Kaidan Scout 
211831: Veteran Kaidan Scout 
211832: Trainee Kaidan Scout 
211833: Trainee Kaidan Wallarm 
211834: Warg 
211835: Baby Warg 
211836: Scorpin 
211837: Crynac 
211838: Pitiless Bloodwing 
211839: Veteran Mamaki Cook 
211840: Veteran Mamaki Cook 
211841: Veteran Mamaki Lieutenant 
211842: Veteran Mamaki Captain 
211843: Speartail Skyray 
211844: Raging Obscura 
211845: Summoned Sartemon 
211846: Mystic Kaidan Head Priest 
211847: Eracus Gargoyle 
211848: Seductive Temptress 
211849: Chaotic Temptress 
211850: Gazing Oculazen 
211851: Watchful Oculazen 
211852: Skyray Hatchling 
211853: Spying Skyray 
211854: Crisius 
211855: Treasure Box 
211856: Treasure Box 
211857: Treasure Box 
211858: Treasure Box 
211859: Treasure Box 
211860: Treasure Box 
211861: Treasure Box 
211862: Crack Pathrunner 
211863: Crack Pathrunner 
211864: Elder Pathrunner 
211865: Elder Pathrunner 
211866: Changarnerk Shoe Box 
211867: Changarnerk Glove Box 
211868: Changarnerk Wooden Box 
211869: Horned Abex 
211870: Horned Abex 
211871: Fanged Worg 
211872: Fanged Worg 
211873: Plump Ettin 
211874: Hulking Ettin 
211875: Blacktooth Karnif 
211876: Steelfur Karnif 
211877: Frillneck Hatchling Level 1 
211878: Frillneck Juvenile 
211879: Sawmane Frillneck 
211880: Sawmane Frillneck 
211881: Huge Frillneck 
211882: Huge Frillneck 
211883: Violeteye Sylphen 
211884: Violeteye Sylphen 
211885: Thorned Moonflower 
211886: Thorned Moonflower 
211887: Silver Frillneck 
211888: Level 2 Frillneck 
211889: Redclaw Frillneck 
211890: Redclaw Frillneck 
211891: Violent Frillneck 
211892: Violent Frillneck 
211893: Jungle Vespine 
211894: Vespine 
211895: Huge Moonflower 
211896: Huge Moonflower 
211897: Gojira 
211898: Manduri Beater 
211899: Manduri Thrower 
211900: Takun the Terrible 
211901: Fierce Sylphen 
211902: Sylphen 
211903: Fetid Malodor 
211904: Malodor 
211905: Decayed Terra Spirit 
211906: Decayed Terra Spirit 
211907: Quake Spirit 
211908: Spirit King Agro 
211909: Trooper 
211910: Trooper 
211911: Synthesis Researcher 
211912: Synthesis Researcher 
211913: Lab Researcher 
211914: Pretor Pawn 
211915: Pretor Pawn 
211916: Trained Kirrin 
211917: Trained Kirrin 
211918: Pretor Sentinel 
211919: Pretor Sentinel 
211920: Ferocious Kirrin 
211921: Ferocious Kirrin 
211922: Agrint Sapling 
211923: Snapped Gnarl 
211924: Troll Brawler 
211925: Troll Brawler 
211926: Blind Keraton 
211927: Blind Keraton 
211928: Aged Ginseng 
211929: Greyback Bloodwing 
211930: Sneering Boggart 
211931: Rotten Zombie 
211932: Rotten Zombie 
211933: Stinking Zombie 
211934: Undead Farmer 
211935: Undead Farmer 
211936: Undead Sharecropper 
211937: Undead Servant 
211938: Undead Servant 
211939: Undead Peon 
211940: Striped Porgus 
211941: Striped Porgus 
211942: Clodworm 
211943: Clodworm 
211944: Troll Looter 
211945: Troll Looter 
211946: Redtongue Keraton 
211947: Redtongue Keraton 
211948: Clayfoot Mudthorn 
211949: Clayfoot Mudthorn 
211950: Deformed Slime 
211951: Sticky Slime 
211952: Sticky Slime 
211953: Goldenback Arachna 
211954: Goldenback Arachna 
211955: Piercing Mudthorn 
211956: Severed Gnarl 
211957: Gnarl 
211958: Anubite Patrol 
211959: Anubite 
211960: Ancient Elyos Spirit 
211961: Ancient Elyos Spirit 
211962: Brutal Zombie 
211963: Greyback Bloodwing 
211964: Blackfog Bloodfang 
211965: Crying Banshee 
211966: Crying Banshee 
211967: Sneering Boggart 
211968: Boggart 
211969: Undead Sharecropper 
211970: Undead Labourer 
211971: Undead Peon 
211972: Undead Worker 
211973: Fat Porgus 
211974: Undead Porgus 
211975: Crowned Drynac 
211976: Whiptail Drynac 
211977: Anubite Warrior 
211978: Anubite Warrior 
211979: Gladiator Spirit 
211980: Gladiator Spirit 
211981: Spellslinger Spirit 
211982: Mage Spirit 
211983: Smelly Clodworm 
211984: Decayed Clodworm 
211985: Decayed Clodworm 
211986: Warrior Spirit 
211987: Warrior Spirit 
211988: Shaman Spirit 
211989: Shaman Spirit 
211990: Gossamos 
211991: Summoned Vampire 
211992: Fluttering Mudthorn 
211993: Fluttering Mudthorn 
211994: Mud Waterworm 
211995: Mud Waterworm 
211996: Rustscale Crynac 
211997: Rustscale Crynac 
211998: Reinforced Kalgolem 
211999: Souled Stone 
212000: Anubite Fighter 
212001: Anubite Fighter 
212002: Altar Caryatid 
212003: Caryatid 
212004: Gladiator Spirit 
212005: Gladiator Spirit 
212006: Vortex Waterworm 
212007: Sandbank Waterworm 
212008: Akairun of Medeus 
212009: Graveknight Fighter 
212010: Kaidan Scout 
212011: Kaidan Brute 
212012: Mamaki Butcher Boss 
212013: Mamaki Bruiser Boss 
212014: Mamaki Butcher Boss 
212015: Mamaki Bruiser Boss 
212016: Veteran Mamaki Guard 
212017: Veteran Mamaki Guard 
212018: Tough Mamaki Patrol 
212019: Crack Kaidan Slasher 
212020: Crack Kaidan Slasher 
212021: Kaidan Juggernaut 
212022: Kaidan Juggernaut 
212023: Crack Kaidan Smasher 
212024: Crack Kaidan Smasher 
212025: Crack Kaidan Skullcracker 
212026: Crack Kaidan Blocker 
212027: Crack Kaidan Blocker 
212028: Kaidan Blocker Lieutenant 
212029: Kaidan Blocker Boss 
212030: Kaidan Smackstopper 
212031: Kaidan Smackstopper 
212032: Kaidan Smackstopper 
212033: Crack Kaidan Captain 
212034: Kaidan Raider 
212035: Kaidan Raider 
212036: Kaidan Raider Boss 
212037: Crack Kaidan Outrider 
212038: Crack Kaidan Outrider 
212039: Crack Outrider Boss 
212040: Crack Kaidan Lancer 
212041: Crack Kaidan Lancer 
212042: Kaidan Lancer Boss 
212043: Crack Kaidan Chucker 
212044: Crack Kaidan Chucker 
212045: Crack Chucker Boss 
212046: Mystic Kaidan Witchdoctor 
212047: Mystic Kaidan Witchdoctor 
212048: Elder Kaidan Witchdoctor 
212049: Crack Kaidan Soothsayer 
212050: Crack Kaidan Soothsayer 
212051: Elder Kaidan Soothsayer 
212052: Mystic Kaidan Lama 
212053: Mystic Kaidan Lama 
212054: Mystic Kaidan Greatlama 
212055: Klaw Sentry 
212056: Klaw Gatherer 
212057: Griffonix 
212058: Crack Kaidan Charger 
212059: Crack Kaidan Charger 
212060: Crack Kaidan Wallarm 
212061: Crack Kaidan Wallarm 
212062: Veteran Smackstopper 
212063: Veteran Smackstopper 
212064: Crack Kaidan Grappler 
212065: Crack Kaidan Grappler 
212066: Crack Kaidan Slicer 
212067: Crack Kaidan Slicer 
212068: Crack Kaidan Snapper 
212069: Crack Kaidan Snapper 
212070: Crack Kaidan Loudmouth 
212071: Crack Kaidan Loudmouth 
212072: Kaidan Special Shaman 
212073: Kaidan Elite Black Mage 
212074: Crack Kaidan Witchdoctor 
212075: Crack Kaidan Witchdoctor 
212076: Crack Kaidan Lama 
212077: Patrol_KaidanScout_30_Ae 
212078: Tufted Ettin 
212079: Tufted Ettin 
212080: Hulking Ettin 
212081: Fierce Humpback Worg 
212082: Blacktooth Karnif 
212083: Steelfur Karnif 
212084: Longhorn Abex 
212085: Longhorn Abex 
212086: Stonescale Monitor 
212087: Mottled Monitor 
212088: Spitting Mudthorn 
212089: Spitting Mudthorn 
212090: Indigo Arachna 
212091: Snapped Gnarl 
212092: Sluggish Zombie 
212093: Sluggish Zombie 
212094: Redeyed Bloodwing 
212095: Rockscale Monitor 
212096: Watch Footsoldier 
212097: Watch Seeker 
212098: Watch Reviver 
212099: Mist Bloodwing 
212100: Agrint 
212101: Bigbell Basilisk 
212102: Rockscale Monitor 
212103: Thornleg Arachna 
212104: Branchling Agrint 
212105: Branchling Agrint 
212106: Undead Worker 
212107: Undead Labourer 
212108: Blacksnout Porgus 
212109: Blacksnout Porgus 
212110: Blackfog Bloodfang 
212111: Vicious Specter 
212112: Ethereal Windwisp 
212113: Tentacled Mudthorn 
212114: Contaminated Water Spirit 
212115: Divine Sea Spirit 
212116: Wailing Moroch 
212117: Greybeard 
212118: Flinch 
212119: Little Floel 
212120: Queen Taklaw 
212121: Stench 
212122: Melita Poisonthorn 
212123: Shadekirrin Lutis 
212124: Rinokero 
212125: Depie the Loner 
212126: Miserly Iscraw 
212127: Furol the Grey 
212128: Midas 
212129: Amalen the Forlorn 
212130: Butler Duterran 
212131: DrynacNamed_42_Ae 
212132: Lambos 
212133: Dishella 
212134: Equitatus Hero 
212135: Polymorphing Fungen 
212136: Klaw Sentry 
212137: Klaw Gatherer 
212138: Klaw Assaulter 
212139: Giant Rakeclaw Frillneck 
212140: Giant Rakeclaw Frillneck 
212141: Giant Rakeclaw Frillneck 
212142: Gojira's Baby 
212143: Jaku the Glutton 
212144: The Curser's Spirit 
212145: Ragenon Souleater 
212146: Miserable Prote 
212147: Toxic Ribbit 
212148: Toxic Slime 
212149: Test Subject Kirrin 
212150: Variant Kirrin 
212151: Chairman Garnis 
212152: Lab Researcher 
212153: Lab Researcher 
212154: Medic 
212155: Security Guard 
212156: Vaegir 
212157: Fighter 
212158: Test Subject Pretor 
212159: Primary Fusion 
212160: Secondary Fusion 
212161: Tertiary Fusion 
212162: Test Subject Slime 
212163: Test Subject Moonflower 
212164: Deshirung the Blimp 
212165: Test Subject Zombie 
212166: Test Subject Agrint 
212167: Sapling Rotron 
212168: Vice Chairman 
212169: Special Lab Ambusher 
212170: Special Lab Fighter 
212171: Special Lab Security Guard 
212172: Special Lab Defender 
212173: Gatekeeper 
212174: Librarian Selima 
212175: Expert Lab Scholar 
212176: Expert Lab Scholar 
212177: Expert Lab Scholar 
212178: Special Lab Strategist 
212179: Special Lab Fencer 
212180: Special Lab Vaegir 
212181: Head Chef Pamsey 
212182: Chef Paymey 
212183: Expert Lab Investigator 
212184: Expert Lab Medic 
212185: Special Lab Overseer 
212186: Special Lab Footsoldier 
212187: Special Lab Footsoldier 
212188: Special Lab Assassin 
212189: Special Lab Assassin 
212190: Special Lab Sniper 
212191: RM-108c 
212192: RM-113B 
212193: Pretor Key Keeper 
212194: Pretor Lab Sentry 
212195: Pretor Lab Sentry 
212196: Hungry Mudthorn 
212197: Laboratory Mudthorn 
212198: Laboratory Mudthorn 
212199: Laboratory Rotron 
212200: Expert Lab Researcher 
212201: Special Lab Bodyguard 
212202: The Gatekeeper 
212203: Enhanced Pretor 
212204: Enhanced Rotron 
212205: Perfected Pretor 
212206: Perfected Mudthorn 
212207: Perfected Rotron 
212208: Exmoor 
212209: Lab Director 
212210: Head Supervisor 
212211: RM-78c 
212212: Crack Kishar Charger 
212213: Crack Kishar Cracker 
212214: Crack Kishar Grappler 
212215: Crack Kishar Grappler 
212216: Crack Grappler Boss 
212217: Crack Kishar Raider 
212218: Crack Kishar Raider 
212219: Crack Kishar Trooper 
212220: Crack Kishar Trooper 
212221: Kishar Firemaster 
212222: Kishar Healer 
212223: Kishar Footsoldier 
212224: Kishar Outlaw 
212225: Kishar Loudmouth 
212226: Kishar Lama 
212227: Chieftain Chantar 
212228: Kishar Grappler Captain 
212229: Kishar Assault Boss 
212230: Head Kishar Healer 
212231: Head Chef Paparu 
212232: Chef Nonoki 
212233: Tantuka the Blacksmith 
212234: High Shaman Kanshasha 
212235: Insane Cracker 
212236: Insane Slicer 
212237: Insane Loudmouth 
212238: Insane Loudmouth 
212239: Insane Loudmouth Boss 
212240: Insane Dark Shaman 
212241: Insane Dark Shaman 
212242: Insane Curser 
212243: Insane Slasher 
212244: Insane Outrider 
212245: Insane Tracker 
212246: Insane Sorcerer 
212247: Chieftain Kunpapa 
212248: Insane Slicer Boss 
212249: Insane Lama 
212250: Insane Loudmouth Chief 
212251: Crack Kishar Crusher 
212252: Crack Kishar Stabber 
212253: Kishar Aiontalker 
212254: Insane Charger 
212255: Insane Zealot 
212256: Insane Lancer 
212257: Raider 
212258: Raider 
212259: Medic 
212260: Medic 
212261: Crack Kishar Slasher 
212262: Crack Kishar Slicer 
212263: Crack Kishar Seeker 
212264: Kishar Painweaver 
212265: Kishar Greatpriest 
212266: Commander Ashutang 
212267: Medic Mahashi 
212268: Raky Redmagma 
212269: Skinripper 
212270: Indratu Tearlach 
212271: Indratu Patrol Head 
212272: Indratu Sansua 
212273: Ironhorn Drake 
212274: Iron Horn Drakie 
212275: Flamehide Monitor 
212276: Baby Flamehide Monitor 
212277: Indratu Sansua 
212278: Greatmage Shivhaz 
212279: Captain Zorejas 
212280: Asan 
212281: Guardian Vingeveu 
212282: Bulwark Jeshuchi 
212283: Watcher Zapiel 
212284: Vinsev's Servant 
212285: Draconute Outrider 
212286: Mutilator 
212287: Mutilator 
212288: Naga Templar Guard 
212289: Indratu Guard 
212290: Indratu Guard 
212291: Headhunter 
212292: Headhunter 
212293: Nagarant Valiant 
212294: Naga Gladiator Guard 
212295: Naga Gladiator Guard 
212296: Indratu Fighter 
212297: Indratu Spiritmaster 
212298: Nagarant Dark Mage 
212299: Nagarant Dark Mage 
212300: Nagarant Destroyer 
212301: Indratu Combat Mage 
212302: Nagarant Dark Priest 
212303: Nagarant Dark Priest 
212304: Nagarant Head Priest 
212305: Indratu Combat Priest 
212306: Deputy Hanuman 
212307: Commander Gitimuka 
212308: High Priest Yatri 
212309: Branyaka the Weary 
212310: High Mage Brashuna 
212311: Scout Dehavi 
212312: Indratu Assassin 
212313: Indratu Captain 
212314: Bollvig Blackheart 
212315: Ulan 
212316: Hallion 
212317: Exedil 
212318: Graveknight Crusader 
212319: Lich High Priest 
212320: Nolantis Gargoyle 
212321: Dark Bloodwing 
212322: Lurking Gargoyle 
212323: Equitatus Fighter 
212324: Equitatus Hero 
212325: Equitatus Shadow Warrior 
212326: Crack Kishar Scout 
212327: Kishar Firemaster 
212328: Kishar Healer 
212329: Azos Rainroot 
212330: King Klawtan 
212331: Captain Berus 
212332: Treasure Box 
212333: Treasure Box 
212334: Treasure Box 
212335: Treasure Box 
212336: Treasure Box 
212337: Treasure Box 
212338: Treasure Box 
212339: Treasure Box 
212340: Treasure Box 
212341: The Keykeeper 
212342: Key Eater 
212343: Gatekeeper Kirrin 
212344: Bonepicker Bloodwing 
212345: Pecku 
212346: Pitiless Graveknight 
212347: Obsidia 
212348: Simunai 
212349: Deckhand's Spirit 
212350: Mate's Spirit 
212351: Chaoslord Kalabar 
212352: Tamed Tayga 
212353: Wild Tayga 
212354: Tenacious Drake 
212355: Algae-Covered Box 
212356: Algae-Covered Box 
212357: Algae-Covered Box 
212358: Algae-Covered Box 
212359: Tamed Monitor 
212360: Octacide 
212361: Cobalt Starturtle 
212362: Sea Crasaur 
212363: Sand Potcrab 
212364: Ice Lake Pluma 
212365: Ice Lake Pluma 
212366: Frost Crasaur 
212367: Frost Crasaur 
212368: Ice Slink 
212369: Ice Slink 
212370: Mean Ettin 
212371: Quick Daru 
212372: Snowy Crasaur 
212373: Grey Brax 
212374: Grey Brax 
212375: Rock Spirit 
212376: Grove Arachna 
212377: Grove Arachna 
212378: Stinging Arachna 
212379: Snapping Potcrab 
212380: Starturtle 
212381: Brook Starturtle 
212382: Thicket Sparkie 
212383: Thicket Sparkie 
212384: Firefly Sparkie 
212385: Firefly Sparkie 
212386: Florescent Sparkie 
212387: Florescent Sparkie 
212388: Armour Wing Sparkle 
212389: Armour Wing Sparkle 
212390: Desert Snuffler 
212391: Desert Snuffler 
212392: Saltongue Snuffler 
212393: Rattletail Crynac 
212394: Rattletail Crynac 
212395: Masked Crynac 
212396: Guzzling Kurin 
212397: Guzzling Kurin 
212398: Greedy Kurin 
212399: Auburn Baku 
212400: Auburn Baku 
212401: Hungry Gryphu 
212402: Stinky Clodworm 
212403: Stinky Clodworm 
212404: Wiggling Clodworm 
212405: Suspicious Stone 
212406: Suspicious Stone 
212407: Sharpened Stone 
212408: Dark Lake Spirit 
212409: Dark Lake Spirit 
212410: Fierce Sheluk 
212411: Angry Sheluk 
212412: Stinky Laupede 
212413: Stinky Laupede 
212414: Spectral Soldier 
212415: Spectral Soldier 
212416: Warrior Spirit 
212417: Warrior Spirit 
212418: Mage Spirit 
212419: Mage Spirit 
212420: Watch Inspector 
212421: Blacktail Scolopen 
212422: Armoured Snuffler 
212423: Sharpened Stone 
212424: Angry Sheluk 
212425: Agile Arachna 
212426: Agile Arachna 
212427: Brutal Ice Claw Seeker 
212428: Razorclaw Scolopen 
212429: Ironback Snuffler 
212430: Pointed Stone 
212431: Stubborn Abex 
212432: Stubborn Abex 
212433: Violent Tayga 
212434: Violent Tayga 
212435: Munmun Gatherer 
212436: Munmun Gatherer 
212437: Nimble Maeki 
212438: Nimble Maeki 
212439: Tenacious Maeki 
212440: Ruby Keraton 
212441: Ruby Keraton 
212442: Black Mask Spiner 
212443: Black Mask Spiner 
212444: Obsidian Spiner 
212445: Black Slime 
212446: Black Slime 
212447: Klaw Searcher 
212448: Klaw Searcher 
212449: Tenacious Maeki 
212450: Tree Keraton 
212451: Obsidian Spiner 
212452: Lava Barghest 
212453: Lava Barghest 
212454: Observing Oculazen 
212455: Observing Oculazen 
212456: Sulphur Slime 
212457: Sulphur Slime 
212458: Crawling Clodworm 
212459: Crawling Clodworm 
212460: Red Scale Basilisk 
212461: Red Scale Basilisk 
212462: Lava Basilisk 
212463: Yellow Wing Vespine 
212464: Yellow Wing Vespine 
212465: Wasp Vespine 
212466: Rainbow Laupede 
212467: Rainbow Laupede 
212468: Emerald Laupede 
212469: Festering Clodworm 
212470: Festering Clodworm 
212471: Obsidian Gorgon 
212472: Obsidian Gorgon 
212473: Angry Kalgolem 
212474: Angry Kalgolem 
212475: Enraged Kalgolem 
212476: Wrathful Petrahulk 
212477: Wrathful Petrahulk 
212478: Mighty Petrahulk 
212479: Flame Fungie 
212480: Flame Fungie 
212481: Brassback Scolopen 
212482: Winged Ear Rynoce 
212483: Winged Ear Rynoce 
212484: Arrogant Pecku 
212485: Arrogant Pecku 
212486: Haughty Pecku 
212487: Imposing Crestlich 
212488: Imposing Crestlich 
212489: Splendid Crestlich 
212490: Virago Huntress 
212491: Virago Huntress 
212492: Virago Warrior 
212493: Virago Warrior 
212494: Cruel Worg 
212495: Scoop Tail Tipolid 
212496: Halabana Fighter 
212497: Injured Lepharist Fighter 
212498: Halabana Sentinel 
212499: Injured Lepharist Sentinel 
212500: Halabana Mage 
212501: Halabana Mage 
212502: Thornscale Crynac 
212503: Thornscale Crynac 
212504: Scoop Tail Tipolid 
212505: White Tuft Bloodwing 
212506: White Tuft Bloodwing 
212507: Big Wing Vespine 
212508: Big Wing Vespine 
212509: Weathered Kalgolem 
212510: Klaw Peon 
212511: Research Explorer 
212512: Tough Explorer 
212513: Fertile Soil Spirit 
212514: Fertile Soil Spirit 
212515: Bountiful Spirit 
212516: Bountiful Spirit 
212517: Bountiful Earth Spirit 
212518: Bountiful Earth Spirit 
212519: Briny Water Spirit 
212520: Briny Water Spirit 
212521: Murky Lake Spirit 
212522: Murky Lake Spirit 
212523: Diffuse Mist Spirit 
212524: Verdant Sparkie 
212525: Verdant Sparkie 
212526: Burnished Sparkie 
212527: Burnished Sparkie 
212528: Sawteeth Jaw Sparkle 
212529: Sawteeth Jaw Sparkle 
212530: Furtive Trico 
212531: Furtive Trico 
212532: Young Furtive Trico 
212533: Obstinate Abex 
212534: Obstinate Abex 
212535: Troll Bandit 
212536: Troll Bandit 
212537: Starved Karnif 
212538: Hungry Karnif 
212539: Hungry Karnif 
212540: Ruthless Karnif 
212541: Heartless Karnif 
212542: Heartless Karnif 
212543: Stiff-necked Abex 
212544: Ebonhood Bloodwing 
212545: Grumpy Mosbear 
212546: Mean Mosbear 
212547: Mean Mosbear 
212548: Mean Mosbear Cub 
212549: Mean Mosbear Cub 
212550: Baying Mosbear 
212551: Wailing Mosbear 
212552: Wailing Mosbear 
212553: Violent Tayga 
212554: Heartless Tayga 
212555: Brutal Mist Mane Spellshifter 
212556: Brutal Mist Mane Acolyte 
212557: Heartless Tayga 
212558: Mist Mane Stalker 
212559: Kishar Juggernaut 
212560: Kishar Juggernaut 
212561: Kishar Scrapper 
212562: Kishar Scrapper 
212563: Kishar Smackstopper 
212564: Kishar Smackstopper 
212565: Kishar Big Wallarm 
212566: Crack Kishar Slicer 
212567: Kishar Gotchas 
212568: Kishar Gotchas 
212569: Kishar Shaman 
212570: Kishar Eerie 
212571: Kishar Eerie 
212572: Kishar Weird Eerie 
212573: Kishar Weird Eerie 
212574: Kishar Good Healer 
212575: Kishar Flowerer 
212576: Kishar Flowerer 
212577: Crack Kishar Crusher 
212578: Crack Kishar Stabber 
212579: Kishar Aiontalker 
212580: Insane Charger 
212581: Insane Zealot 
212582: Insane Lancer 
212583: Kishar Big Chopper 
212584: Kishar Big Chopper 
212585: Pointed Starcrab 
212586: Indratu Combat Priest 
212587: Smelly Clodworm 
212588: Guardian Drafala 
212589: Ebon Sorcerer Lich 
212590: Ebon Sorcerer Lich 
212591: Equitatus Deathbringer 
212592: Equitatus Zealot 
212593: Equitatus Zealot 
212594: Unfest Berserker 
212595: Unfest Berserker 
212596: Cursed Warrior Shade 
212597: Cursed Warrior Shade 
212598: Cursed Fighter Shade 
212599: Cursed Warlock Shade 
212600: Cursed Mage Shade 
212601: Cursed Mage Shade 
212602: Cursed Curate Shade 
212603: Cursed Priest Shade 
212604: Cursed Priest Shade 
212605: Tattered Bloodwing 
212606: Dark Mage Lich 
212607: Unfest Berserker 
212608: Starved Vampire 
212609: Guardian Vampire 
212610: Human Test Subject 
212611: Klaw Scouter 
212612: Klaw Scouter 
212613: Klaw Looker 
212614: Captain Kabaltu 
212615: Snoop 
212616: Glasses Sylphen 
212617: Blue-eyed Sylphen 
212618: Klaw Spy 
212619: Dirty Clodworm 
212620: Gold Arachna 
212621: Goldthorn Arachna 
212622: Goldthorn Arachna 
212623: Tiny Gold Arachna 
212624: Tiny Gold Arachna 
212625: Agile Arachna 
212626: Black Arachna 
212627: Black Arachna 
212628: Tiny Black Arachna 
212629: Tiny Black Arachna 
212630: Cave Laupede 
212631: Cave Laupede 
212632: Wiggling Clodworm 
212633: Ice Claw Hunter 
212634: Brutal Ice Claw Tamer 
212635: Kentari Sentinel 
212636: Halabana Ambusher 
212637: Halabana Trooper 
212638: Halabana Healer 
212639: Halabana Healer 
212640: Iron Paw Kalsek 
212641: Head Hamok 
212642: Azure Fungen 
212643: Captain Subaku 
212644: King Zugog 
212645: Weeping Bigalia 
212646: Queen Sper 
212647: Black Tears Sequoel 
212648: King Consierd 
212649: Deputy Lamipedon 
212650: Weary Fidelio 
212651: Spirit Guardian 
212652: Spirit High Mage 
212653: Chieftain Promakis 
212654: Millennium Eka 
212655: Queen Octanu 
212656: Octanu's First Spawn 
212657: Octanu's Second Spawn 
212658: Third Baby of Octanu 
212659: Ginseng Digger Boss 
212660: Gigantic Sulphur Slime 
212661: Fire Canyon Guardian 
212662: Lonely Tusker 
212663: Mistress Harfuia 
212664: Wanderer Kunnenar 
212665: Banished Farhir 
212666: Abandoned Gerik 
212667: Munmun Looksee 
212668: Munmun Patrol 
212669: Brutal Ice Claw Herbalist 
212670: Brutal Ice Claw Guard 
212671: Brutal Ice Claw Guard 
212672: Brutal Ice Claw Sentry 
212673: Brutal Ice Claw Raider 
212674: Brutal Ice Claw Raider 
212675: Annual Ginseng 
212676: Arkanis Gargoyle 
212677: Arkanis Gargoyle 
212678: Arkanis Mugolem 
212679: Arkanis Mugolem 
212680: Ruins Caryatid 
212681: Ruins Caryatid 
212682: Water Room Keeper 
212683: Wind Room Keeper 
212684: Fire Room Keeper 
212685: Ferocious Drake 
212686: Ferocious Drake 
212687: Cruel Drake 
212688: Cruel Drake 
212689: Illusion Temptress 
212690: Illusion Temptress 
212691: Oblivion Temptress 
212692: Oblivion Temptress 
212693: Necrotic Obscura 
212694: Necrotic Obscura 
212695: Ebonmist Obscura 
212696: Ebonmist Obscura 
212697: Fiery Obscura 
212698: Fiery Obscura 
212699: Inferno Obscura 
212700: Inferno Obscura 
212701: Old Arkanis Gargoyle 
212702: Aged Arkanis Guard 
212703: Aged Arkanis Guard 
212704: Ancient Mugolem 
212705: Ancient Runed Mugolem 
212706: Ancient Runed Mugolem 
212707: Sundered Caryatid 
212708: Sky Temple Caryatid 
212709: Sky Temple Caryatid 
212710: Black Stone Kalgolem 
212711: Black Stone Kalgolem 
212712: Black Rock Kalgolem 
212713: Black Rock Kalgolem 
212714: Hardened Kalgolem 
212715: Hardened Kalgolem 
212716: Kalgolem Destroyer 
212717: Kalgolem Destroyer 
212718: Nunu Vine Warrior 
212719: Nunu Vine Warrior 
212720: Nunu Rake Warrior 
212721: Armed Tayga 
212722: Armoured Tayga 
212723: Armoured Tayga 
212724: Brutal Mist Mane Breeder 
212725: Brutal Mist Mane Tamer 
212726: Brutal Mist Mane Scratcher 
212727: Brutal Mist Mane Scratcher 
212728: Mist Mane Reserve 
212729: Brutal Mist Mane Patroller 
212730: Brutal Mist Mane Scout 
212731: Brutal Mist Mane Tracker 
212732: Brutal Mist Mane Priest 
212733: Brutal Mist Mane Priest 
212734: Brutal Mist Mane Dark Mage 
212735: Brutal Mist Mane Dark Mage 
212736: Brutal Mist Mane Guardian 
212737: Brutal Mist Mane Guardian 
212738: Brutal Mist Mane Grappler 
212739: Brutal Mist Mane Grappler 
212740: Brutal Mist Mane Clincher 
212741: Brutal Mist Mane Bodyguard 
212742: Brutal Mist Mane Bodyguard 
212743: Brutal Mist Mane Protector 
212744: Brutal Mist Mane Raider 
212745: Veteran Klaw Guard 
212746: Veteran Klaw Sentinel 
212747: Veteran Klaw Patroller 
212748: Veteran Klaw Patroller 
212749: Klaw Fighter 
212750: Klaw Fighter 
212751: Veteran Klaw Searcher 
212752: Veteran Klaw Searcher 
212753: Young Klaw Guard 
212754: Young Klaw Guard 
212755: Young Klaw Patrol 
212756: Young Klaw Patrol 
212757: Young Klaw Fighter 
212758: Young Klaw Fighter 
212759: Young Klaw Looker 
212760: Young Klaw Looker 
212761: Waterdrop Spirit 
212762: Corrupt Water Spirit 
212763: Corrupt Water Spirit 
212764: Corrupt Spring Spirit 
212765: Dust Spirit 
212766: Corrupt Soil Spirit 
212767: Corrupt Soil Spirit 
212768: Corrupt Earth Spirit 
212769: Breeze Spirit 
212770: Corrupt Wind Spirit 
212771: Corrupt Wind Spirit 
212772: Corrupt Air Spirit 
212773: Torch Spirit 
212774: Corrupt Blaze Spirit 
212775: Corrupt Blaze Spirit 
212776: Nightmare Obscura 
212777: Corrupt Fire Spirit 
212778: Corrupt Fire Spirit 
212779: Protection Kalgolem 
212780: Corrupt Flame Spirit 
212781: Destroyer Obscura 
212782: Guardian Kalgolem 
212783: Merciless Fire Spirit 
212784: Flame Spirit 
212785: Blue Gem Kalgolem 
212786: Red Gem Kalgolem 
212787: Fire Temple Mugolem 
212788: Lurker Gargoyle 
212789: Power Kalgolem 
212790: Power Kalgolem 
212791: Forgotten Kalgolem 
212792: Aetheric Kalgolem 
212793: Invincible Kalgolem 
212794: Kalgolem of Magic 
212795: Vindictive Obscura 
212796: Vindictive Obscura 
212797: Terror Obscura 
212798: Howling Obscura 
212799: Howling Obscura 
212800: Havoc Obscura 
212801: Lurker Gargoyle 
212802: Aetheric Mugolem 
212803: Aetheric Mugolem 
212804: Creaking Box 
212805: Creaking Box 
212806: Sentry Mugolem 
212807: Crouching Gargoyle 
212808: Temple Caryatid 
212809: Brutal Mist Mane Sorcerer 
212810: Brutal Ice Claw Dark Mage 
212811: Ice Claw Alpha 
212812: Great Healer Natama 
212813: Chieftain Zubaba 
212814: Ancient Ginseng 
212815: Servile Kalbak 
212816: Klaw Spawnguard 
212817: Klaw Spawnmaster 
212818: Klaw Spawnlord 
212819: King Klawtun 
212820: Klaw Comitatus 
212821: Queen Taran 
212822: Nanny Nuk 
212823: Destroyer Hamitemon 
212824: Flame Judge Bolcan 
212825: Arkanis Cornerstone 
212826: Craggy Lakrum 
212827: Ilaina Aetherleech 
212828: Sawteeth Lehul 
212829: Soul Ripping Hazan 
212830: Sentinel Ulika 
212831: Stone Fist Safiro 
212832: Testivorus 
212833: Wind Key Guardian 
212834: Water Room Guardian 
212835: Fire Key Guardian 
212836: Wind Room Guardian 
212837: Fire Room Guardian 
212838: Pyrrhos 
212839: Blue Crystal Molgat 
212840: Lava Gatneri 
212841: Flame Branch Flavi 
212842: Black Smoke Asparn 
212843: Tough Sipus 
212844: Silver Blade Rotan 
212845: Broken Wing Kutisen 
212846: Kromede the Corrupt 
212847: Queen Kint 
212848: Commander Ulugant 
212849: Katerios 
212850: Vaelath 
212851: Andrastar 
212852: Tyre the Loyal 
212853: Kellanas 
212854: Tyre the Loyal 
212855: Citadel Dark Mage 
212856: Head Cook Zifbaum 
212857: Harmilden's Tipolid 
212858: Architect Ikeadi 
212859: Supervisor Harmilden 
212860: Ascended Pretor 
212861: Spiritchaser Parunru 
212862: Kianopapa the Shadow 
212863: Seasoned Nunu Farmer 
212864: Nunu Guardchief 
212865: Mist Mane General 
212866: Brutal Mist Mane Curate 
212867: Brutal Mist Mane Warlock 
212868: Hook Humnadun 
212869: Eye of Death Makama 
212870: Big Fang Kruk 
212871: Chieftain Hapanunu 
212872: Chieftain Nuaka 
212873: Chieftain Muhamurru 
212874: Grand Chieftain Kasika 
212875: Frostmane Lestin 
212876: Flame Judge Bolcan 
212877: Protector Karhel 
212878: Goblet Guard Denlavis 
212879: Chairman Wonshikutz 
212880: Visionmaster Omutata 
212881: Citadel Labourer 
212882: Citadel Labourer 
212883: Citadel Peon 
212884: Citadel Fighter 
212885: Citadel Fighter 
212886: Citadel Overseer 
212887: Citadel Overseer 
212888: Citadel Guard 
212889: Citadel Guard 
212890: Citadel Raider 
212891: Citadel Vaegir 
212892: Citadel Vaegir 
212893: Citadel Patroller 
212894: Citadel Patroller 
212895: Citadel Mage 
212896: Citadel Mage 
212897: Citadel Dark Sorcerer 
212898: Citadel Healer 
212899: Citadel Healer 
212900: Citadel Recruit 
212901: Citadel Sergeant 
212902: Citadel Dragoon 
212903: Citadel Fencer 
212904: Citadel Fencer 
212905: Citadel High Overseer 
212906: Citadel High Overseer 
212907: Citadel Sentry 
212908: Citadel Sentry 
212909: Citadel Charger 
212910: Citadel Infiltrator 
212911: Citadel Infiltrator 
212912: Citadel Blademaster 
212913: Citadel Blademaster 
212914: Citadel Assassin 
212915: Citadel Recondo 
212916: Citadel Recondo 
212917: Citadel Scout 
212918: Citadel Arcanist 
212919: Citadel Arcanist 
212920: Citadel Dark Mage 
212921: Citadel Warlock 
212922: Citadel Warlock 
212923: Citadel Chanter 
212924: Citadel Chanter 
212925: Citadel Acolyte 
212926: Citadel Acolyte 
212927: Citadel Mender 
212928: Treasure Box 
212929: Treasure Box 
212930: Treasure Box 
212931: Treasure Box 
212932: Treasure Box 
212933: Treasure Box 
212934: Treasure Box 
212935: Treasure Box 
212936: Treasure Box 
212937: Treasure Box 
212938: Treasure Box 
212939: Treasure Box 
212940: Treasure Box 
212941: Treasure Box 
212942: Treasure Box 
212943: Treasure Box 
212944: Treasure Box 
212945: Treasure Box 
212946: Treasure Box 
212947: Treasure Box 
212948: Treasure Box 
212949: Treasure Box 
212950: Treasure Box 
212951: Treasure Box 
212952: Treasure Box 
212953: Treasure Box 
212954: Treasure Box 
212955: Treasure Box 
212956: Red Wooden Box 
212957: Worn Wooden Box 
212958: Iron-clad Wooden Box 
212959: Klaw Royal Guard 
212960: Lab Outrider 
212961: Lab Warrior 
212962: Lab Charger 
212963: Lab Charger 
212964: Lab Patroller 
212965: Lab Patroller 
212966: Lab Healer 
212967: Lab Healer 
212968: Corpse Clodworm 
212969: Pretor Guard 
212970: Pretor Guard 
212971: Spirit Archer 
212972: Spirit Archer 
212973: Spirit Priest 
212974: Spirit Priest 
212975: Lab Medic 
212976: Lab Captain 
212977: Flame Spirit 
212978: Seasoned Nunu Lookout 
212979: Brutal Mist Mane Raider 
212980: Nunu Patrol 
212981: Mist Mane Patroller Recruit 
212982: Brutal Mist Mane Recruit 
212983: Tamed Tayga 
212984: Savage Tayga 
212985: Urank 
212986: Gutuk 
212987: Searing Waterworm 
212988: Searing Waterworm 
212989: Caldera Mamut 
212990: Veteran Klaw Sentinel 
212991: Veteran Klaw Seeker 
212992: Assassin Specter 
212993: Ice Claw Guard 
212994: Annual Ginseng 
212995: Tripeed Monster 
212996: Aukwi 
212997: Docile Gorgon 
212998: Mystic Kaidan Head Priest 
212999: Experimental Pretor 
213000: Wily Kundu 
213001: Kumonga 
213002: Violent Tayga 
213003: Injured Lepharist Fighter 
213004: Injured Lepharist Sentinel 
213005: Gulux 
213006: Paksigue 
213007: Plains Vespine 
213008: Plains Vespine 
213009: Blue Jaw Monitor 
213010: Blue Jaw Monitor 
213011: Meek Crestlich 
213012: Meek Crestlich 
213013: Black Branch Gnarl 
213014: Black Branch Gnarl 
213015: Red Thorn Monitor 
213016: Red Thorn Monitor 
213017: Menacing Karnif 
213018: Menacing Karnif 
213019: Wailing Karnif 
213020: Malek Drakie 
213021: Malek Drakie 
213022: Snowy Mosbear 
213023: Snowy Mosbear 
213024: Huge Snowy Mosbear 
213025: Silver Granker Fawn 
213026: Silver Granker Fawn 
213027: Snowy Kirrin 
213028: Snowy Kirrin 
213029: Spriggle Gatherer 
213030: Spriggle Gatherer 
213031: Spriggle Bundler 
213032: Silver Granker 
213033: Odd Granker 
213034: Young Odd Granker 
213035: Roaring Karnif 
213036: Roaring Karnif 
213037: Cold Terra Spirit 
213038: Cold Terra Spirit 
213039: Cold Earth Spirit 
213040: Cold Earth Spirit 
213041: Poisoned Slime 
213042: Anubite Vigilante 
213043: Anubite Vigilante 
213044: Pale Zombie 
213045: Pale Zombie 
213046: Graveknight Sellsword 
213047: Amethyst Caltrops 
213048: Amethyst Caltrops 
213049: Crouching Caltrops 
213050: Ice Tail Kirrin 
213051: Ice Tail Kirrin 
213052: Quartz Tail Kirrin 
213053: Malek Drakie 
213054: Amethyst Drakie 
213055: White Wriggot 
213056: White Wriggot 
213057: Gorgon 
213058: Crouching Caltrops 
213059: Floating Caltrops 
213060: Ice Fang Kirrin 
213061: Ice Fang Kirrin 
213062: Wriggot 
213063: Wriggot 
213064: Amethyst Drakie 
213065: Amethyst Drakie 
213066: Shining Malekor 
213067: Shining Malekor 
213068: Glittering Malekor 
213069: Wriggot 
213070: Holy Amethyst 
213071: Large Holy Amethyst 
213072: Floating Caltrops 
213073: Pretor Scout 
213074: Pretor Scout 
213075: Black Armour Kirrin 
213076: Black Armour Kirrin 
213077: Quartz Fang Kirrin 
213078: Snowy Brax 
213079: Snowy Brax 
213080: Alpine Gorgon 
213081: Alpine Gorgon 
213082: Pale Worg 
213083: Pale Worg 
213084: Iceghost Warrior 
213085: Iceghost Warrior 
213086: Iceghost Mage 
213087: Iceghost Mage 
213088: Iceghost Priest 
213089: Iceghost Priest 
213090: Snow Snuffler 
213091: Snow Snuffler 
213092: Snowy Tayga 
213093: Snowy Tayga 
213094: Ferocious Tayga 
213095: Snowy Ettin 
213096: Frost Eye Ettin 
213097: Frost Eye Ettin 
213098: Greedy Ettin 
213099: Greedy Ettin 
213100: White Hair Larail 
213101: Ferocious Tayga 
213102: Cruel Tayga 
213103: Snowy Kurin 
213104: White Hair Kurin 
213105: Snowy Mamut 
213106: Snowy Mamut 
213107: Snowy Mamootie 
213108: Snowy Mamootie 
213109: Mamut Soul 
213110: Mamut Soul 
213111: Mamootie Spirit 
213112: Mamootie Spirit 
213113: Spriggle Sentinel 
213114: Spriggle Raider 
213115: Spriggle Raider 
213116: Frozen Earth Spirit 
213117: Frozen Earth Spirit 
213118: Icy Earth Spirit 
213119: Frozen Terra Spirit 
213120: Frozen Terra Spirit 
213121: Icy Terra Spirit 
213122: Ice Petrahulk 
213123: Ice Petrahulk 
213124: Quartz Petrahulk 
213125: Canyon Trico 
213126: Canyon Trico 
213127: Canyon Trico Foal 
213128: Frostmane Trico 
213129: Frostmane Trico 
213130: Frost Granker Fawn 
213131: Frost Granker Fawn 
213132: Frost Granker 
213133: Virago Tracker 
213134: Virago Tracker 
213135: Virago Tundra Hunter 
213136: Virago Tundra Hunter 
213137: Ice Canyon Griffo 
213138: Ice Canyon Griffon 
213139: Ice Canyon Griffon 
213140: Frozen Agrint 
213141: Frozen Agrint 
213142: Frost Agrint 
213143: Worn Kalgolem 
213144: Worn Kalgolem 
213145: Basalt Kalgolem 
213146: Hungry Undead Worg 
213147: Hungry Undead Worg 
213148: Chubby Porgus 
213149: Chubby Porgus 
213150: Obese Porgus 
213151: Undead Farmer 
213152: Undead Farmer 
213153: Weeping Banshee 
213154: Weeping Banshee 
213155: Pale Boggart 
213156: Pale Boggart 
213157: Toothy Boggart 
213158: Frost Agrint 
213159: Cold Agrint 
213160: Obsidian Kalgolem 
213161: Obsidian Kalgolem 
213162: Anair Spiritwarrior 
213163: Anair Spiritwarrior 
213164: Anair Spiritmage 
213165: Anair Spiritmage 
213166: Gloomy Specter 
213167: Gloomy Specter 
213168: Vengeful Obscura 
213169: Vengeful Obscura 
213170: Graveknight Soldier 
213171: Graveknight Soldier 
213172: Graveknight Guard 
213173: Friar Lich 
213174: Friar Lich 
213175: RA-75c 
213176: RA-75c 
213177: Lake Ribbit 
213178: Lake Ribbit 
213179: Potcrab 
213180: Lake Potcrab 
213181: Crasaur 
213182: Glacier Crasaur 
213183: Lobnite 
213184: Frost Lobnite 
213185: Starcrab 
213186: Smallspike Starcrab 
213187: Not Spawned_Lake Waterworm 
213188: Lake Waterworm 
213189: Ice Lake Spirit 
213190: Frostmist Spirit 
213191: Frostmist Spirit 
213192: Ice Ribbit 
213193: Ice Ribbit 
213194: Lake Potcrab 
213195: Hairy Potcrab 
213196: Ice Lake Crasaur 
213197: Ice Lake Crasaur 
213198: Frost Lobnite 
213199: Pincer Lobnite 
213200: Bigspike Starcrab 
213201: Bigspike Starcrab 
213202: Ice Waterworm 
213203: Ice Waterworm 
213204: Anair Spiritsoldier 
213205: Anair Spiritarcher 
213206: Anair Spiritarcher 
213207: Snowy Rynoce 
213208: Snowy Rynoce 
213209: Cold Land Rynoce 
213210: Snowy Kurin 
213211: Fang Troll Hunter 
213212: Fang Troll Hunter 
213213: Trollkin Worker 
213214: Trollkin Worker 
213215: Cruel Tayga 
213216: White Hair Kurin 
213217: Pretor Searcher 
213218: Pretor Searcher 
213219: Obsidian Kirrin 
213220: Obsidian Kirrin 
213221: Frostspirit Fighter 
213222: Frostspirit Fighter 
213223: Frostspirit Shaman 
213224: Frostspirit Shaman 
213225: Frostspirit Sentinel 
213226: Frostspirit Sentinel 
213227: Frostspirit Healer 
213228: Frostspirit Healer 
213229: Bakarma Crusader 
213230: Bakarma Crusader 
213231: Bakarma Raider 
213232: Bakarma Raider 
213233: Black Branch Gnarl 
213234: Cold Cyclone Spirit 
213235: Cold Cyclone Spirit 
213236: Wild Cyclone Spirit 
213237: Cold Storm Spirit 
213238: Cold Storm Spirit 
213239: Snow Storm Spirit 
213240: Anair High Spiritmage 
213241: Snowy Braxie 
213242: Snowy Braxie 
213243: Malek Drake 
213244: Malek Drake 
213245: Not Spawned_Amethyst Drake 
213246: Amethyst Drake 
213247: Angry Undead Worg 
213248: Undead Farmer 
213249: Silver Granker 
213250: Enchanted Stone 
213251: Enchanted Stone 
213252: Enchanted Stone 
213253: Fierce Daru 
213254: Fierce Daru 
213255: Mean Daru 
213256: Crookhorn Gorgon 
213257: Crookhorn Gorgon 
213258: Ice Horn Gorgon 
213259: Mine Fighter 
213260: Mine Fighter 
213261: Mine Fencer 
213262: Mine Fencer 
213263: Mine Drudge 
213264: Mine Drudge 
213265: Mine Worker 
213266: Mine Overseer 
213267: Mine Overseer 
213268: Mine Trooper 
213269: Mine Trooper 
213270: Mine Mage 
213271: Mine Mage 
213272: Mine Sentinel 
213273: Mine Sentinel 
213274: Mine Warrior 
213275: Mine Deathblade 
213276: Mine Protector 
213277: Mine Protector 
213278: Mine Peon 
213279: Mine Peon 
213280: Mine Labourer 
213281: Mine Supervisor 
213282: Mine Supervisor 
213283: Mine Escort 
213284: Mine Bodyguard 
213285: Mine Trooper 
213286: Mine Trooper 
213287: Mine Assassin 
213288: Mine Poisoner 
213289: Mine Patroller 
213290: Mine Patroller 
213291: Mine Archmage 
213292: Mine Archmage 
213293: Mine Jeweler 
213294: Mine Jeweler 
213295: Mine Chanter 
213296: Mine Chanter 
213297: Mine High Priest 
213298: Mine High Priest 
213299: Bakarma Lookout 
213300: Bakarma Lookout 
213301: Bakarma Legionary 
213302: Bakarma Legionary 
213303: Bakarma Fighter 
213304: Bakarma Agent 
213305: Bakarma Agent 
213306: Bakarma Spy 
213307: Bakarma Manbane 
213308: Pet Drake 
213309: Pet Drake 
213310: Bakarma Patroller 
213311: Bakarma Patroller 
213312: Bakarma Scalepriest 
213313: Bakarma Scalepriest 
213314: Crystalhorn Gorgon 
213315: Baby Crystalhorn 
213316: Greedy Daru 
213317: Starved Kurin 
213318: Starved Crystalhorn Gorgon 
213319: Watch Hunter 
213320: Watch Guardian 
213321: Watch Guardian 
213322: Watch Templar 
213323: Watch Templar 
213324: Watch Footsoldier 
213325: Watch Footsoldier 
213326: Watch Outrider 
213327: Watch Outrider 
213328: Watch Deathblade 
213329: Watch Deathblade 
213330: Watch Ranger 
213331: Watch Ranger 
213332: Watch Archmage 
213333: Watch Archmage 
213334: Watch High Priest 
213335: Watch High Priest 
213336: Watch Devotee 
213337: Watch Devotee 
213338: Watch Fighter 
213339: Watch Scout 
213340: Watch Mage 
213341: Watch Healer 
213342: Watch Rookie 
213343: Watch Trainee 
213344: Watch Trainee 
213345: Watch Apprentice 
213346: Training Pretor 
213347: Seiren Seasinger 
213348: Seiren Seasinger 
213349: Seiren Choralist 
213350: Seiren Wavespinner 
213351: Seiren Wavespinner 
213352: Seiren Wavedancer 
213353: Seiren Fishtamer 
213354: Seiren Fishtamer 
213355: Seiren Whaletamer 
213356: Sea Malodor Sprout 
213357: Sea Malodor Sprout 
213358: Foam Spirit 
213359: Foam Spirit 
213360: Seafoam Spirit 
213361: Sea Potcrab 
213362: Sea Potcrab 
213363: Sea Starturtle 
213364: Sea Starturtle 
213365: Red Tail Spiner 
213366: Red Tail Spiner 
213367: Sea Crynac 
213368: Sea Crynac 
213369: Seabreeze Skyray 
213370: Seabreeze Skyray 
213371: Undertow Obscura 
213372: Undertow Obscura 
213373: Deep Sea Lobnite 
213374: Deep Sea Lobnite 
213375: Deep Sea Crynac 
213376: Bakarma Scaleguard 
213377: Bakarma Scaleguard 
213378: Bakarma Scalewatch 
213379: Bakarma Scaleblade 
213380: Bakarma Scaleblade 
213381: Bakarma Dragonblade 
213382: Bakarma Fangguard 
213383: Bakarma Fangguard 
213384: Bakarma Clawguard 
213385: Bakarma Comitatus 
213386: Bakarma Comitatus 
213387: Bakarma Destroyer 
213388: Bakarma Shadowscale 
213389: Bakarma Shadowscale 
213390: Bakarma Mistscale 
213391: Bakarma Fangblade 
213392: Bakarma Fangblade 
213393: Bakarma Biteblade 
213394: Trained Drakie 
213395: Trained Drakie 
213396: Trained Monitor 
213397: Trained Monitor 
213398: Bakarma Breeder 
213399: Bakarma Breeder 
213400: Bakarma Ranger 
213401: Bakarma Ranger 
213402: Bakarma Searcher 
213403: Bakarma Shadowshot 
213404: Bakarma Shadowshot 
213405: Bakarma Shadowsnipe 
213406: Bakarma Flameshot 
213407: Bakarma Flameshot 
213408: Bakarma Blazeshot 
213409: Bakarma Mystic 
213410: Bakarma Mystic 
213411: Bakarma Mender 
213412: Bakarma Outlaw 
213413: Bakarma Outlaw 
213414: Bakarma Headhunter 
213415: Bakarma Headhunter 
213416: Bakarma Protector 
213417: Bakarma Protector 
213418: Bakarma Bulwark 
213419: Bakarma Scourge 
213420: Bakarma Scourge 
213421: Bakarma Hopecrusher 
213422: Bakarma Mutilator 
213423: Bakarma Mutilator 
213424: Bakarma Lifeender 
213425: Bakarma Deathbringer 
213426: Bakarma Deathbringer 
213427: Bakarma Guardian 
213428: Bakarma Supplicant 
213429: Bakarma Supplicant 
213430: Bakarma Mendicant 
213431: Bakarma Dragonpriest 
213432: Bakarma Dragonpriest 
213433: Bakarma Deathpriest 
213434: Vicious Energy 
213435: Vicious Energy 
213436: Vicious Energy 
213437: Bakarma Lifegrabber 
213438: Bakarma Lifegrabber 
213439: Bakarma Soultwister 
213440: Bakarma Black Mage 
213441: Bakarma Black Mage 
213442: Bakarma Worldbender 
213443: Bakarma Worldbender 
213444: Bakarma Cursewitch 
213445: Bakarma Cursewitch 
213446: Bakarma Bloodlock 
213447: Bakarma Bloodlock 
213448: Bloodlock's Minion 
213449: Bloodlock's Minion 
213450: Bloodlock's Minion 
213451: Bloodlock's Minion 
213452: Bloodlock's Minion 
213453: Bloodlock's Minion 
213454: Bloodlock's Minion 
213455: Bloodlock's Minion 
213456: Bakarma Scaleguard 
213457: Bakarma Scaleguard 
213458: Bakarma Scalewatch 
213459: Bakarma Scaleblade 
213460: Bakarma Scaleblade 
213461: Bakarma Dragonblade 
213462: Bakarma Fangguard 
213463: Bakarma Fangguard 
213464: Bakarma Clawguard 
213465: Bakarma Shadowscale 
213466: Bakarma Shadowscale 
213467: Bakarma Mistscale 
213468: Bakarma Breeder 
213469: Bakarma Breeder 
213470: Bakarma Ranger 
213471: Bakarma Ranger 
213472: Bakarma Searcher 
213473: Bakarma Shadowshot 
213474: Bakarma Shadowshot 
213475: Bakarma Shadowsnipe 
213476: Bakarma Mystic 
213477: Bakarma Mystic 
213478: Bakarma Mender 
213479: Bakarma Outlaw 
213480: Bakarma Outlaw 
213481: Bakarma Headhunter 
213482: Bakarma Headhunter 
213483: Bakarma Scourge 
213484: Bakarma Scourge 
213485: Bakarma Hopecrusher 
213486: Bakarma Mutilator 
213487: Bakarma Mutilator 
213488: Bakarma Lifeender 
213489: Bakarma Deathbringer 
213490: Bakarma Deathbringer 
213491: Bakarma Guardian 
213492: Bakarma Supplicant 
213493: Bakarma Supplicant 
213494: Bakarma Mendicant 
213495: Bakarma Dragonpriest 
213496: Bakarma Dragonpriest 
213497: Bakarma Deathpriest 
213498: Bakarma Lifegrabber 
213499: Bakarma Lifegrabber 
213500: Bakarma Soultwister 
213501: Bakarma Black Mage 
213502: Bakarma Black Mage 
213503: Bakarma Cursewitch 
213504: Bakarma Cursewitch 
213505: Bakarma Bloodlock 
213506: Bakarma Bloodlock 
213507: Alquimia Soldier 
213508: Alquimia Fighter 
213509: Alquimia Fighter 
213510: Alquimia Guardian 
213511: Alquimia Beater 
213512: Alquimia Beater 
213513: Alquimia Labourer 
213514: Alquimia Labourer 
213515: Alquimia Overseer 
213516: Alquimia Overseer 
213517: Alquimia Footsoldier 
213518: Alquimia Defender 
213519: Alquimia Defender 
213520: Alquimia Raider 
213521: Alquimia Outrider 
213522: Alquimia Outrider 
213523: Alquimia Slayer 
213524: Alquimia Assassin 
213525: Alquimia Assassin 
213526: Alquimia Patroller 
213527: Alquimia Warden 
213528: Alquimia Warden 
213529: Alquimia Archmage 
213530: Alquimia Archmage 
213531: Alquimia Scholar 
213532: Alquimia Scholar 
213533: Elite Alquimia Blesser 
213534: Alquimia Provocateur 
213535: Alquimia Provocateur 
213536: Alquimia Healer 
213537: Alquimia Medic 
213538: Alquimia Medic 
213539: Alquimia Battlechef 
213540: Alquimia Infiltrator 
213541: Alquimia Infiltrator 
213542: Experimental Pretor 
213543: Experimental Kirrin 
213544: Watch Neophyte 
213545: Watch Novice 
213546: Watch Coward 
213547: Decaying Zombie 
213548: Decaying Zombie 
213549: Bakarma Deathblade 
213550: Bakarma Lifebringer 
213551: Bakarma Drakeblade 
213552: Bakarma Lifecrusher 
213553: Bakarma Flameraider 
213554: Bakarma Grappler 
213555: Bakarma Seeker 
213556: Bakarma Mender 
213557: Bakarma Berseker 
213558: Huge Ice Monitor 
213559: Huge Ice Monitor 
213560: Ice Monitor 
213561: Cave Slime 
213562: Ice Sting Vespine 
213563: Tiny Drakie 
213564: Unstable Drakie 
213565: Suspicious Plant 
213566: Mine Lookout 
213567: Mine Outrider 
213568: Labourer Tipolid 
213569: Turbulent Seafoam 
213570: Turbulent Seafoam 
213571: Seafoam Rayal 
213572: Seafoam Rayal 
213573: Seiren Coastguard 
213574: Seiren Coastguard 
213575: Crusader 
213576: Draconute Scout 
213577: Chandala Mage 
213578: Chandala Scaleguard 
213579: Chandala Fangblade 
213580: Arena Kirrin 
213581: Arena Tigric 
213582: Arena Drynac 
213583: Warrior Spirit 
213584: Mage Spirit 
213585: Bakarma Charger 
213586: Bakarma Nightmarist 
213587: Hungry Ooze 
213588: Lucky Golden Saam 
213589: Mau Mistclaw 
213590: Mau Fogshredder 
213591: Mau Cloudseeder 
213592: Mau Mistbringer 
213593: Mau Nightpiercer 
213594: Anubite Lurker 
213595: Unfest Templar 
213596: Moist Clodworm 
213597: Blazing Spirit 
213598: Scorching Spirit 
213599: Dew Spirit 
213600: Murk Spirit 
213601: Lichen Spirit 
213602: Fetid Earth Spirit 
213603: Breeze Spirit 
213604: Gust Spirit 
213605: Incompetent Recruit 
213606: Incompetent Patrol 
213607: Incompetent Initiate 
213608: Incompetent Novice 
213609: Training Recruit 
213610: Training Patrol 
213611: Training Initiate 
213612: Training Novice 
213613: Watch Defender 
213614: Watch Defender 
213615: Watch Sorcerer 
213616: Watch Sorcerer 
213617: Watch Curate 
213618: Watch Ambusher 
213619: Watch Strongarm 
213620: Cowardly Recruit 
213621: Cowardly Initiate 
213622: Cowardly Patrol 
213623: Cowardly Novice 
213624: Bakarma Warmonger 
213625: Bakarma Warmonger 
213626: Bakarma Elite 
213627: Bakarma Warmonger 
213628: Bakarma Specialist 
213629: Bakarma Specialist 
213630: Bakarma Specialist 
213631: Bakarma Specialist 
213632: Bakarma Fearbringer 
213633: Bakarma Fearbringer 
213634: Bakarma Strongblade 
213635: Bakarma Fearbringer 
213636: Bakarma Assailant 
213637: Bakarma Assailant 
213638: Bakarma Windblade 
213639: Bakarma Windblade 
213640: Bakarma Outrider 
213641: Bakarma Outrider 
213642: Combat Drakie 
213643: Combat Drakie 
213644: Wardrake 
213645: Wardrake 
213646: Trained Monitor 
213647: Trained Monitor 
213648: Bakarma Tamer 
213649: Bakarma Tamer 
213650: Bakarma Scalebinder 
213651: Bakarma Scalebinder 
213652: Bakarma Guard 
213653: Bakarma Guard 
213654: Bakarma Guard 
213655: Bakarma Ranger 
213656: Bakarma Sniper 
213657: Bakarma Sniper 
213658: Bakarma Minion 
213659: Bakarma Healer 
213660: Bakarma Healer 
213661: Bakarma Healer 
213662: Bakarma Healer 
213663: Bakarma Serpentguard 
213664: Bakarma Serpentguard 
213665: Bakarma Serpentguard 
213666: Bakarma Serpentguard 
213667: Bakarma Duellist 
213668: Bakarma Duellist 
213669: Bakarma Striker 
213670: Bakarma Tyrant 
213671: Bakarma Tyrant 
213672: Bakarma Bloodmaster 
213673: Bakarma Bloodmaster 
213674: Bakarma Snakepriest 
213675: Bakarma Snakepriest 
213676: Bakarma Fleshmender 
213677: Bakarma Fleshmender 
213678: Bakarma Servant 
213679: Bakarma Willwarper 
213680: Bakarma Willwarper 
213681: Bakarma Summoner 
213682: Bakarma Summoner 
213683: Bakarma Reservist 
213684: Bakarma Curselock 
213685: Bakarma Curselock 
213686: Bakarma Worldbender 
213687: Worldbender 
213688: Bloodlock's Minion 
213689: Bloodlock's Minion 
213690: Bloodlock's Minion 
213691: Bloodlock's Minion 
213692: Bakarma Trainee 
213693: Bakarma Rookie 
213694: Bakarma Brigand 
213695: Drakmotir 
213696: Bakarma Wardrake 
213697: Bakarma Wardrake 
213698: Bakarma Swordlord 
213699: Bakarma Swordlord 
213700: Bakarma Trooper 
213701: Bakarma Trooper 
213702: Bakarma Honourblade 
213703: Bakarma Honourblade 
213704: Bakarma Petmaster 
213705: Bakarma Petmaster 
213706: Snowfur 
213707: Snowfur Youngling 
213708: Deathbelcher Imud 
213709: Captain Moloch 
213710: The Soulswallower 
213711: Queen Mahisha 
213712: Clever Mahiki 
213713: Divine Shard 
213714: Supervisor Yotunmork 
213715: Captain Walkris 
213716: Archmage Megran 
213717: Captain Kirikren 
213718: Huntzner the Brawny 
213719: Demolitionist Horst 
213720: Officer Poretti 
213721: Ruby Jannsen 
213722: Supervisor Magnis 
213723: Priestess Esekiel 
213724: Shadow Priest Jungan 
213725: Legas Painwing 
213726: Ice Claw Baza 
213727: Motherless Ramu 
213728: Chieftain Zarchiel 
213729: Masto the Ancient 
213730: Glaciont the Hardy 
213731: Eto the Living Glacier 
213732: Icehorn 
213733: Cynix the Banished 
213734: Drunkard Huron 
213735: Clever Alfi 
213736: Steadfast Dalloki 
213737: Endangered Crasaur 
213738: Aarien the Seacaller 
213739: Captain Hinden 
213740: Veribe the Fallen 
213741: Aika Deathsong 
213742: Drowned Nahas 
213743: Swimmersbane 
213744: Quiet Elime 
213745: Sepra Surftalker 
213746: Old Wise Skiron 
213747: Queen Alukina 
213748: Fearless Doni 
213749: Chieftain Tufu 
213750: Chieftain Chantara 
213751: Captain Shahaar 
213752: Captain Amichel 
213753: Archmage Ysika 
213754: Abyss Supply Box 
213755: Abyss Supply Box 
213756: Abyss Supply Box 
213757: Instructor Mara 
213758: Lieutenant Dynah 
213759: Captain Vener 
213760: Archmage Vichkor 
213761: Lindasie the Prim 
213762: RA-98c 
213763: RA-99c 
213764: RA-45c 
213765: Commander Brhekman 
213766: Lieutenant Aamaah 
213767: Captain Larakyn 
213768: Shadowmaster Zoang 
213769: Stormwings Dugolle 
213770: Blade Captain Gauri 
213771: Protector Rakkan 
213772: Shadowmaster Takrin 
213773: Dragonpriest Tairgus 
213774: Lazy Dragashum 
213775: Greatscholar Jaadis 
213776: Instructor Afrane 
213777: Ivadat the Stern 
213778: Beautiful Lakshmi 
213779: Commander Nimbarka 
213780: Commander Bakarma 
213781: Sea Malodor 
213782: Lament Obscura 
213783: Scalepriest Haar 
213784: Fearcaller Radach 
213785: Painbinder Efitir 
213786: Soulbreaker Erarir 
213787: Painbinder Efitir 
213788: Frostfist 
213789: Iceback 
213790: Chillblow 
213791: Snowfury 
213792: Small Methu 
213793: Small Aukwi 
213794: Dirty Chindu 
213795: Fat Athos 
213796: Runty Porthos 
213797: Nimble Aramis 
213798: Sku the Eldest 
213799: Paku the Middle 
213800: Seku the Youngest 
213801: Dragon Scholar Triyu 
213802: Kind Saraswati 
213803: Wasteland Spiner 
213804: Wasteland Spiner 
213805: Wasteland Vespine 
213806: Wasteland Vespine 
213807: Sandstone Kalgolem 
213808: Sandstone Kalgolem 
213809: Red Stone Kalgolem 
213810: Stinking Clodworm 
213811: Stinking Clodworm 
213812: Wasteland Gorgon 
213813: Wasteland Gorgon 
213814: Kerubar Worker 
213815: Kerubar Worker 
213816: Kerubian Bandit 
213817: Kerubian Bandit 
213818: Flame Leaf Agrint 
213819: Flame Leaf Agrint 
213820: Emberstep Rotron 
213821: Emberstep Rotron 
213822: Molten Blade Spirit 
213823: Molten Blade Spirit 
213824: Flame Basilisk 
213825: Flame Basilisk 
213826: Virago Fighter 
213827: Virago Fighter 
213828: Virago Shaman 
213829: Virago Shaman 
213830: Anubite Seeker 
213831: Anubite Seeker 
213832: Avaricious Zombie 
213833: Avaricious Zombie 
213834: Unfest Sentinel 
213835: Unfest Sentinel 
213836: Wounded Ghost 
213837: Wounded Ghost 
213838: Kerubar Loot Grabber 
213839: Kerubar Loot Grabber 
213840: Kerubian Sentinel 
213841: Kerubian Sentinel 
213842: Dark Daeva Warrior 
213843: Poison Wing Vespine 
213844: Poison Wing Vespine 
213845: Inflated Slime 
213846: Inflated Slime 
213847: Laggardly Snuffler 
213848: Laggardly Snuffler 
213849: Sap Laupede 
213850: Sap Laupede 
213851: Sticky Clodworm 
213852: Sticky Clodworm 
213853: Infected Kurin 
213854: Sick Kurin 
213855: Rotten Frightcorn 
213856: Rotten Frightcorn 
213857: Mouldy Frightcorn 
213858: Mouldy Frightcorn 
213859: Undead Farm Resident 
213860: Undead Farm Resident 
213861: Undead Farm Worker 
213862: Undead Farm Worker 
213863: Decayed Zombie 
213864: Decayed Zombie 
213865: Hungry Porgus 
213866: Hungry Porgus 
213867: Snickering Boggart 
213868: Snickering Boggart 
213869: Wailing Banshee 
213870: Wailing Banshee 
213871: Poison Fang Drynac 
213872: Poison Fang Drynac 
213873: Fierce Undead Worg 
213874: Fierce Undead Worg 
213875: Anubite Astrologer 
213876: Anubite Astrologer 
213877: Unfest Vigilante 
213878: Unfest Vigilante 
213879: Vigilante Spirit 
213880: Vigilante Spirit 
213881: Healer Spirit 
213882: Healer Spirit 
213883: Witch Spirit 
213884: Hunter Spirit 
213885: Guardian Outrider 
213886: Guardian Outrider 
213887: Guardian Fighter 
213888: Guardian Fighter 
213889: Guardian Mage 
213890: Guardian Protector 
213891: Elyos Worker 
213892: Wasteland Waterworm 
213893: Wasteland Waterworm 
213894: Coast Starturtle 
213895: Striped Snuffler 
213896: Infected Kurin 
213897: Grassland Sparkle 
213898: Grassland Sparkle 
213899: Bored Ramnodase 
213900: Sinorel the Bitter 
213901: Weeping Kelaino 
213902: Greedy Keruru 
213903: Curator Halbrin 
213904: Treasure Box 
213905: Treasure Box 
213906: Treasure Box 
213907: Ripened Frightcorn 
213908: Farmer Havenjark 
213909: Bakun the Zombified 
213910: Botanist Aello 
213911: Unripe Frightcorn 
213912: Frost Spire 
213913: Bakarma Technician 
213914: Greyback Karnif 
213915: Iceback Kirrin 
213916: Blueback Karnif 
213917: Purpleback Kirrin 
213918: Treasure Box 
213919: Treasure Box 
213920: Treasure Box 
213921: Treasure Box 
213922: Treasure Box 
213923: Treasure Box 
213924: Treasure Box 
213925: Treasure Box 
213926: Treasure Box 
213927: Hamerun the Leech 
213928: Fork Ear Rokes 
213929: Sinis the Black Widow 
213930: Supervisor Squiller 
213931: Centurion Ikelus 
213932: Aetheric Clone 
213933: Supervisor Nyvedija 
213934: Special Fighter 
213935: Special Fighter 
213936: Special Escort 
213937: Special Outrider 
213938: Special Outrider 
213939: Special Patrol 
213940: Expert Sorcerer 
213941: Expert Inspector 
213942: Expert Healer 
213943: Guard Kirrin 
213944: Warrior Test Subject 
213945: Scout Test Subject 
213946: Priest Test Subject 
213947: Expert Biologist 
213948: Expert Biologist 
213949: Aetherogeneticist 
213950: Poisonmaster 
213951: Special Infantry 
213952: Special Defender 
213953: Special Defender 
213954: Special Guardian 
213955: Human-in-ascension 
213956: Special Infantry 
213957: Special Ambusher 
213958: Expert Medic 
213959: Special Guardian 
213960: Consecrated Guardian 
213961: Consecrated Sentinel 
213962: Indratu Lookout 
213963: Indratu Lookout 
213964: Indratu Defender 
213965: Indratu Defender 
213966: Indratu Legionary 
213967: Indratu Legionary 
213968: Indratu Specialist 
213969: Indratu Specialist 
213970: Indratu Fighter 
213971: Indratu Fighter 
213972: Indratu Operative 
213973: Indratu Ambusher 
213974: Indratu Outrider 
213975: Indratu Trooper 
213976: Newborn Drake 
213977: Newborn Drake 
213978: Trained Drake 
213979: Trained Drake 
213980: Trained Tipolid 
213981: Trained Tipolid 
213982: Indratu Tamer 
213983: Indratu Tamer 
213984: Indratu Petmaster 
213985: Indratu Patroller 
213986: Indratu Patroller 
213987: Indratu Hunter 
213988: Indratu Hunter 
213989: Indratu Hunter Clone 
213990: Indratu Bloodbinder 
213991: Indratu Bloodbinder 
213992: Indratu Geomancer 
213993: Indratu Geomancer 
213994: Indratu Serpentguard 
213995: Indratu Serpentguard 
213996: Indratu Protector 
213997: Indratu Protector 
213998: Indratu Bully 
213999: Indratu Bully 
214000: Indratu Striker 
214001: Indratu Scourge 
214002: Indratu Scourge 
214003: Indratu Deathbringer 
214004: Indratu Deathbringer 
214005: Indratu Bloodmaster 
214006: Indratu Bloodmaster 
214007: Indratu Mutilator 
214008: Indratu Mutilator 
214009: Indratu Snakepriest 
214010: Indratu Snakepriest 
214011: Indratu Supplicator 
214012: Indratu Fleshmender 
214013: Indratu Priest 
214014: Indratu Priest 
214015: Indratu Cleric 
214016: Indratu Majuri 
214017: Indratu Majuri 
214018: Indratu Bloodmage 
214019: Indratu Soul Shaman 
214020: Indratu Summoner 
214021: Indratu Summoner 
214022: Indratu Worldbender 
214023: Indratu Worldbender 
214024: Treasure Box 
214025: Treasure Box 
214026: Deputy Brigade General Yavant 
214027: Researcher Zoiks 
214028: High Priest Esras 
214029: Supervisor Wyrmirren 
214030: MuMu Looklook 
214031: MuMu Lookout 
214032: Black Claw Searcher 
214033: Port Guard 
214034: Key Protector Nimue 
214035: Valkarias 
214036: Medeus 
214037: Hamarath 
214038: Old Wise Skiron 
214039: Black Claw Warrior 
214040: Indratu Lookout 
214041: Indratu Lookout 
214042: Indratu Lookout 
214043: Indratu Lookout 
214044: Indratu Defender 
214045: Indratu Defender 
214046: Indratu Defender 
214047: Indratu Legionary 
214048: Indratu Legionary 
214049: Indratu Legionary 
214050: Indratu Legionary 
214051: Indratu Specialist 
214052: Indratu Specialist 
214053: Indratu Specialist 
214054: Indratu Fighter 
214055: Indratu Outrider 
214056: Indratu Patroller 
214057: Indratu Patroller 
214058: Indratu Patroller 
214059: Indratu Patroller 
214060: Indratu Hunter 
214061: Indratu Hunter 
214062: Indratu Hunter 
214063: Indratu Bloodbinder 
214064: Indratu Bloodbinder 
214065: Indratu Bloodbinder 
214066: Indratu Bloodbinder 
214067: Indratu Geomancer 
214068: Indratu Geomancer 
214069: Indratu Geomancer 
214070: Indratu Serpentguard 
214071: Indratu Serpentguard 
214072: Indratu Protector 
214073: Indratu Bully 
214074: Indratu Bully 
214075: Indratu Striker 
214076: Indratu Scourge 
214077: Indratu Deathbringer 
214078: Indratu Bloodmaster 
214079: Indratu Bloodmaster 
214080: Indratu Mutilator 
214081: Indratu Snakepriest 
214082: Indratu Supplicator 
214083: Indratu Priest 
214084: Indratu Priest 
214085: Indratu Majuri 
214086: Indratu Majuri 
214087: Indratu Summoner 
214088: Indratu Summoner 
214089: Cursed Vigilante 
214090: Cursed Vigilante 
214091: Cursed Mercenary 
214092: Infected Zombie 
214093: Infected Zombie 
214094: Bloodfist Gargoyle 
214095: Bloodfist Gargoyle 
214096: Lurking Bloodfist 
214097: Dukaki Tracker 
214098: Dukaki Watcher 
214099: Lab Director Odetu 
214100: RA-121ex 
214101: Lab Chief Eirin 
214102: Ranx Archer 
214103: Kuninasha's Past 
214104: Device Keeper's Past 
214105: Indratu Dragonblade 
214106: Indratu Dragonblade 
214107: Indratu Infiltrator 
214108: Indratu Infiltrator 
214109: Indratu Breeder 
214110: Indratu Breeder 
214111: Indratu Wardrake 
214112: Indratu Bloodblade 
214113: Indratu Bloodblade 
214114: Indratu Warder 
214115: Indratu Stormblade 
214116: Indratu Stormblade 
214117: Indratu Terrorblade 
214118: Indratu Battle Mage 
214119: Indratu Battle Mage 
214120: Indratu Warlock 
214121: Indratu Deathpriest 
214122: Indratu Deathpriest 
214123: Indratu Excorcist 
214124: Indratu Elite Praetor 
214125: Indratu Elite Praetor 
214126: Indratu Aegis 
214127: Indratu Aegis 
214128: Indratu Sarvan 
214129: Indratu Sarvan 
214130: Indratu Physician 
214131: Indratu Physician 
214132: Treasure Box 
214133: Treasure Box 
214134: Treasure Box 
214135: Treasure Box 
214136: Treasure Box 
214137: Treasure Box 
214138: Treasure Box 
214139: Treasure Box 
214140: Treasure Box 
214141: Treasure Box 
214142: Treasure Box 
214143: Treasure Box 
214144: Treasure Box 
214145: Treasure Box 
214146: Treasure Box 
214147: Treasure Box 
214148: Treasure Box 
214149: Treasure Box 
214150: Treasure Box 
214151: Treasure Box 
214152: Treasure Box 
214153: Treasure Box 
214154: Treasure Box 
214155: Indratu Guard Tower 
214156: Praetorius Artair 
214157: Commander Inshar 
214158: Staff Captain Lahumu 
214159: Brigadier Indratu 
214160: Indratu Mender 
214161: Indratu Mender 
214162: Indratu Clawguard 
214163: Adjutant Ursanafi 
214164: Commander Inshar 
214165: Armour Wing Sparkie 
214166: Armour Wing Sparkie 
214167: LF2AC_SparkyTuning_45_n 
214168: LF2AC_SparkyTuning_46_n 
214169: Sand Slink 
214170: Sand Slink 
214171: Desert Slink 
214172: LF2A_LepismaTuning_48_An 
214173: Striped Basilisk 
214174: Striped Basilisk 
214175: Desert Baku 
214176: Desert Baku 
214177: Cyst Baku 
214178: Cyst Baku 
214179: Starved Maeki 
214180: Starved Maeki 
214181: LF2A_Displacerbeast_47_An 
214182: Thorn Leaf Dionae 
214183: Thorn Leaf Dionae 
214184: Thorn Hand Dionae 
214185: Thorn Hand Dionae 
214186: Web Hand Dionae 
214187: Coral Reef Tipolid 
214188: Coral Reef Tipolid 
214189: Bony Mane Tipolid 
214190: LF2A_Hippolizard_48_n 
214191: Barnacled Starcrab 
214192: Barnacled Starcrab 
214193: Hungry Starcrab 
214194: Poison Tail Scolopen 
214195: Poison Tail Scolopen 
214196: Sharp Tail Scolopen 
214197: Sharp Tail Scolopen 
214198: Web Vespine 
214199: Web Vespine 
214200: Fin Vespine 
214201: LF2A_VespineTuning_48_n 
214202: Black Mane Karnif 
214203: Black Mane Karnif 
214204: LF2A_Karnif_47_An 
214205: LF2A_Karnif_48_An 
214206: Deep Sea Mudthorn 
214207: Deep Sea Mudthorn 
214208: Salt Desert Mudthorn 
214209: LF2A_MudssohnSalt_48_An 
214210: Stony Caltrops 
214211: Stony Caltrops 
214212: Horned Caltrops 
214213: LF2A_MimicTuning2_48_An 
214214: Coastal Lobsek 
214215: Coastal Lobsek 
214216: Sea Lobsek 
214217: LF2A_XipetoSalt_48_An 
214218: LF2A_ThecynonSailorM_45_An 
214219: Krahumus Sailor 
214220: Krahumus Sailor 
214221: LF2A_ThecynonSailorR_45_An 
214222: Kranuum Sailor 
214223: Kranuum Sailor 
214224: LF2A_SalibardoSalt_45_An 
214225: LF2A_SalibardoSalt_46_An 
214226: Florescent Hornskull 
214227: Florescent Hornskull 
214228: Glowing Hornskull 
214229: Wasteland Hornskull 
214230: Wasteland Hornskull 
214231: Thornback Hornskull 
214232: Thornback Hornskull 
214233: Sand Tongue Hornskull 
214234: LF2A_KerubimLv3_45_An 
214235: Kerubiel Watcher 
214236: Kerubiel Watcher 
214237: LF2A_KerubimLv4_45_An 
214238: Kerubiel Centurion 
214239: Kerubiel Centurion 
214240: Spying Ashulagen 
214241: Spying Ashulagen 
214242: Cautious Ashulagen 
214243: Lava Mudthorn 
214244: Lava Mudthorn 
214245: Toxic Mudthorn 
214246: LF2A_SouledStone_47_An 
214247: LF2A_SouledStone_48_An 
214248: LF2A_GorgonTuning_47_An 
214249: LF2A_GorgonTuning_48_An 
214250: Tigric Sea Hunter 
214251: Tigric Sea Hunter 
214252: Salt Fin Cellatu 
214253: Salt Fin Cellatu 
214254: Spinegut Cellatu 
214255: Bab-el-Madeb Glugga 
214256: Bab-el-Madeb Glugga 
214257: Sea Rynoce 
214258: Sea Rynoce 
214259: Top Shell Lobnite 
214260: Top Shell Lobnite 
214261: LF2A_LobsterTuning_48_An 
214262: LF2A_LobsterTuning_49_An 
214263: Stone Fist Petrahulk 
214264: Stone Fist Petrahulk 
214265: Port Caryatid 
214266: Port Caryatid 
214267: Nagolem Sentry 
214268: Nagolem Sentry 
214269: Kalgolem of Sorcery 
214270: Kalgolem of Sorcery 
214271: Steel Beak Griffo 
214272: Steel Beak Griffo 
214273: Steel Beak Griffon 
214274: Steel Beak Griffon 
214275: Virago Trapper 
214276: Virago Trapper 
214277: Virago Poacher 
214278: Virago Poacher 
214279: LF2A_Ettin_45_An 
214280: Dust Fur Ettin 
214281: LF2A_KirrusRe_45_An 
214282: Starved Kirrin 
214283: Ironback Kirrin 
214284: Ironback Kirrin 
214285: LF2A_MaidenGolemRe_45_An 
214286: Fragmented Ancient Caryatid 
214287: Impassive Nagolem 
214288: Impassive Nagolem 
214289: Burnt Branch Agrint 
214290: Burnt Branch Agrint 
214291: Burning Agrint 
214292: Obscura of Hatred 
214293: Obscura of Hatred 
214294: Obscura of Wrath 
214295: Lava Petrahulk 
214296: Lava Petrahulk 
214297: Calydon Thief 
214298: Calydon Bandit 
214299: Calydon Bandit 
214300: Calydon Chaser 
214301: Calydon Assassin 
214302: Calydon Assassin 
214303: Calydon Dark Mage 
214304: Calydon Sorcerer 
214305: Calydon Sorcerer 
214306: Calydon Shaman 
214307: Calydon Fortuneteller 
214308: Calydon Fortuneteller 
214309: Birdhead Sparkle 
214310: Birdhead Sparkle 
214311: Red Thorn Sparkle 
214312: Starved Gryphu 
214313: Fierce Gryphu 
214314: Fierce Gryphu 
214315: LF2A_Abex_45_n 
214316: Wasteland Abex 
214317: Wasteland Abex 
214318: Hillock Abex 
214319: Hillock Abex 
214320: LF2A_Crestlich_47_n 
214321: Hill Crestlich 
214322: Hill Crestlich 
214323: East Wind Spirit 
214324: LF2A_WindSpirit1_51_An 
214325: Angry Wind Spirit 
214326: LF2A_WindSpirit3_52_An 
214327: Howling Gust Spirit 
214328: Howling Gust Spirit 
214329: Forktail Sylphen 
214330: Forktail Sylphen 
214331: Valley Ribbit 
214332: Valley Ribbit 
214333: Swamp Ribbit 
214334: Swamp Ribbit 
214335: Toxic Ribbit 
214336: Toxic Ribbit 
214337: Angry Nagolem 
214338: Angry Nagolem 
214339: LF2A_Gargoyle_45_An 
214340: Dirmoi Gargoyle 
214341: Dirmoi Gargoyle 
214342: Poison Slime 
214343: Venomtip Mudthorn 
214344: Zombie Sweeper 
214345: Skeleton Guard 
214346: Unfest Guard Captain 
214347: Unfest Guard Captain 
214348: Fierce Karnif 
214349: Dyspeptic Karnif 
214350: Insane Tayga 
214351: Dyspepsic Tayga 
214352: Tamed Snowy Mosbear 
214353: Bejeweled Mosbear 
214354: Troll Prison Guard 
214355: Gladiator Wraith 
214356: Sorcerer Wraith 
214357: Cleric Wraith 
214358: Gladiator Spirit 
214359: Captive Sorcerer Spirit 
214360: Ranger Spirit 
214361: Slaver Guard Spirit 
214362: Slavehunter Spirit 
214363: Hill Sparkle 
214364: Hill Sparkle 
214365: Spotted Kurin 
214366: Spotted Kurin 
214367: Wild Kurin 
214368: Wild Kurin 
214369: Pale Karnif 
214370: Pale Karnif 
214371: Tenacious Karnif 
214372: Tenacious Karnif 
214373: Anubite Warden 
214374: Anubite Warden 
214375: Anubite Lookout 
214376: Undead Cultivator 
214377: Undead Cultivator 
214378: Undead Minion 
214379: Undead Minion 
214380: Colorful Arachna 
214381: Colorful Arachna 
214382: Grave Bloodwing 
214383: Grave Bloodwing 
214384: Unfest Grave Keeper 
214385: Unfest Grave Keeper 
214386: Graveknight Militant 
214387: Lich Shaman 
214388: Lich Shaman 
214389: Lich Necromancer 
214390: Elder Spirit Warrior 
214391: Elder Spirit Warrior 
214392: Elder Spirit Warrior 
214393: Elder Spirit Healer 
214394: Elder Spirit Healer 
214395: Elder Spirit Healer 
214396: Elder Spirit Archer 
214397: Elder Spirit Archer 
214398: Elder Spirit Archer 
214399: Elder Spirit Mage 
214400: Elder Spirit Mage 
214401: Elder Spirit Mage 
214402: Undead Grunt 
214403: Undead Grunt 
214404: Weathered Dracolich 
214405: Weathered Dracolich 
214406: Cornhead Sylphen 
214407: Cornhead Sylphen 
214408: Side-eyed Sylphen 
214409: Grove Moskie 
214410: Grove Moskie 
214411: Swamp Moskie 
214412: Swamp Moskie 
214413: Nose-horn Alitaur 
214414: Nose-horn Alitaur 
214415: Spiked Alitaur 
214416: Fast Orfaimam 
214417: Fast Orfaimam 
214418: Tenacious Orfaimam 
214419: Rotten Branch Agrint 
214420: Rotten Branch Agrint 
214421: Rotten Root Agrint 
214422: Wet Branch Rotron 
214423: Wet Branch Rotron 
214424: Rotten Branch Rotron 
214425: Floating Plant 
214426: Floating Plant 
214427: Red Dionae 
214428: Red Dionae 
214429: Swamp Dionae 
214430: Swamp Dionae 
214431: Web Cellatu 
214432: Web Cellatu 
214433: Nahor Glugga 
214434: Nahor Glugga 
214435: Vengeful Vampire 
214436: Vengeful Vampire 
214437: Guard Vampire 
214438: Guard Vampire 
214439: Lich Curser 
214440: Divine Canyon Spirit 
214441: Divine Canyon Spirit 
214442: Meek Granker 
214443: Meek Granker 
214444: Gentle Granker 
214445: Black Tayga 
214446: Black Tayga 
214447: Fierce Pecku 
214448: Fierce Pecku 
214449: Obstinate Abex 
214450: Obstinate Abex 
214451: Old Earth Spirit 
214452: Old Earth Spirit 
214453: Old Terra Spirit 
214454: Old Terra Spirit 
214455: Green Dionae 
214456: Green Dionae 
214457: Brohum Ranger 
214458: Brohum Ranger 
214459: Brohum Chaser 
214460: Brohum Lookout 
214461: Brohum Lookout 
214462: Brohum Protector 
214463: Brohum Hunter 
214464: Brohum Hunter 
214465: Brohum Warrior 
214466: Brohum Warrior 
214467: Woodland Pluma 
214468: Woodland Pluma 
214469: Young Divine Trico 
214470: Young Divine Trico 
214471: Divine Trico 
214472: Divine Trico 
214473: Divine Lake Spirit 
214474: Striped Tayga 
214475: Striped Tayga 
214476: Black Face Tayga 
214477: Black Face Tayga 
214478: Krahumus Pirate 
214479: Krahumus Pirate 
214480: Kranuum Pirate 
214481: Kranuum Pirate 
214482: Sea Chimaera 
214483: Sea Chimaera 
214484: Plant Lobnite 
214485: Plant Lobnite 
214486: Sea Skyray 
214487: Sea Skyray 
214488: Huge Pincer Potcrab 
214489: Crown Ksellid 
214490: Crown Ksellid 
214491: Rocky Back Ksellid 
214492: Rocky Back Ksellid 
214493: Stone Scale Kalgolem 
214494: Stone Scale Kalgolem 
214495: Ferocious Pecku 
214496: Ferocious Pecku 
214497: Petrahulk Worker 
214498: Petrahulk Worker 
214499: Seafoam Hornskull 
214500: Seafoam Hornskull 
214501: Undead Villager 
214502: Undead Refugee 
214503: Grave Sheluk 
214504: Tamed Kirrin 
214505: Tamed Kirrin 
214506: Combat Kirrin 
214507: Combat Kirrin 
214508: Pretor Fighter 
214509: Pretor Fighter 
214510: Pretor Test Subject 
214511: Pretor Test Subject 
214512: Strengthened Pretor 
214513: Strengthened Pretor 
214514: Pretor Test Subject 
214515: Pretor Test Subject 
214516: Azoturan Researcher 
214517: Azoturan Fighter 
214518: Azoturan Fighter 
214519: Azoturan Scholar 
214520: Azoturan Scholar 
214521: Azoturan Breeder 
214522: Azoturan Outrider 
214523: Azoturan Outrider 
214524: Azoturan Assassin 
214525: Azoturan Assassin 
214526: Azoturan Healer 
214527: RM-138c 
214528: RM-138c 
214529: Castle Gatekeeper Kirrin 
214530: Prison Guard 
214531: Prison Guard 
214532: Red Nose Granker 
214533: Lazy Shugo Courier 
214534: Azoturan Bioscholar 
214535: DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_1 
214536: DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_2 
214537: DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_3 
214538: DF2A_ThecynonGiantWeaponDQ_50_n_4 
214539: Undead Drudge 
214540: Undead Digger 
214541: Baby Web Cellatu 
214542: Big Web Cellatu 
214543: Tiger Arachna 
214544: Tiger Arachna 
214545: Venomthorn Laupede 
214546: Venomthorn Laupede 
214547: Cave Bloodwing 
214548: Cave Bloodwing 
214549: Web Hand Dionae 
214550: Fierce Water Spirit 
214551: Fierce Water Spirit 
214552: Burnt Zombie 
214553: Relic Guardian 
214554: Brohum Sentinel 
214555: Groznak's Servant 
214556: Petrahulk Servant 
214557: Guardian Stone Kalgolem 
214558: Guardian Stone Kalgolem 
214559: Titan Sentinel 
214560: Dark Whisper Shaula 
214561: Mate Amatas 
214562: Insightful Panoptes 
214563: Sentinel Clorint 
214564: Petrified Koar 
214565: Flesheater Chooh 
214566: Chieftain Gudomka 
214567: Lost Balor 
214568: Wanderer Sirotata 
214569: Queen Octaku 
214570: Protector Achrael 
214571: Head Latustu 
214572: Long Tongue Puror 
214573: Gold Molar Dodugum 
214574: Chieftain Dodum 
214575: Fugitive Scopind 
214576: Cursed Zirius 
214577: Titirunerk the Two Faced 
214578: Death Mabolo 
214579: Healer Kanar's Ghost 
214580: Vengeful Narka 
214581: Rusty Scale Shalba 
214582: Thorn Beard Latulatu 
214583: Vampire Queen Ntuamu 
214584: Ranger Agueria 
214585: Elder Kitarpa 
214586: Chief Mate Devahanson 
214587: Commander Matunata 
214588: Hobosku the One-eyed 
214589: Old Fang 
214590: Forestlord Mahua 
214591: Boatswain Barousan 
214592: Beach Chimaera 
214593: Starfish Starcrab 
214594: Gold Sand Lobnite 
214595: Slimy Wooden Box 
214596: Sea Waterworm 
214597: Soul Flame Hornskull 
214598: Betrayer Icaronix 
214599: Icaronix the Betrayer 
214600: Skullmask Spiner 
214601: Skullmask Spiner 
214602: Death's Head Spiner 
214603: Unfaithful Ntuamu 
214604: Cowardly Tutu 
214605: Exiled Guard Hirabel 
214606: Tail Eye Scolopen 
214607: Tail Eye Scolopen 
214608: Elder Spirit Fighter 
214609: Elder Spirit Priest 
214610: Graveknight Soldier 
214611: Undead Crusader 
214612: Foul Wind Spirit 
214613: Angry Wind Spirit 
214614: Howling Gust Spirit 
214615: First Weapon Pahan 
214616: Second Weapon Nahan 
214617: Third Weapon Lezahan 
214618: Fourth Weapon Dorhan 
214619: Weeping Nagolem 
214620: Bound Nagolem 
214621: Vile Judge Kromede 
214622: Treasure Box 
214623: Treasure Box 
214624: Treasure Box 
214625: Treasure Box 
214626: Treasure Box 
214627: Treasure Box 
214628: Treasure Box 
214629: Treasure Box 
214630: Treasure Box 
214631: Treasure Box 
214632: Slimy Wooden Box 
214633: Mossy Wooden Box 
214634: Scorpin 
214635: Tamed Bellepig 
214636: Vampire Soldier 
214637: Vampire Guardian 
214638: Starved Zombie 
214639: Sick Zombie 
214640: Swamp Crynac 
214641: Cursed Nagolem 
214642: Ravenous Bloodwing 
214643: Big Wing Fangwing 
214644: Magical Malekor 
214645: Aetheric Malekor 
214646: Sanctified Malekor 
214647: Agitated Sheluk 
214648: Baby Agitated Sheluk 
214649: Frozen Blobble 
214650: Icy Blobble 
214651: Ancient Fire Spirit 
214652: Ice Fungie 
214653: Ancient Wind Spirit 
214654: Ancient Earth Spirit 
214655: Ancient Water Spirit 
214656: Kirrin Scout 
214657: Toxic Thorny Ampha 
214658: Mutated Caltrops 
214659: Queen Arachne 
214660: Frozen Harint 
214661: Cracked Nuhas 
214662: Naughty Pocaching 
214663: Torch Spirit Iprita 
214664: Wistful Syripne 
214665: Golem Spirit Nomura 
214666: Water Spirit Undine 
214667: Rune of Distraction 
214668: Silikor of Memory 
214669: Unstable Triroan 
214670: Titan Protector 
214671: Undead Serf 
214672: Banshee Peon 
214673: Nanny Temptress 
214674: Banshee Handmaid 
214675: Lich Retainer 
214676: Ravenous Vampire 
214677: Temptress Barmaid 
214678: Temptress Servant 
214679: Banshee Sweeper 
214680: Unfest Guard 
214681: Lich Overseer 
214682: Polluted Mudthorn 
214683: Filthy Sewer Cellatu 
214684: Sewer Bloodwing 
214685: Vampiric Fangwing 
214686: Noblewoman Vampire 
214687: Noble Vampire 
214688: Lich Noble 
214689: Graveknight Templar 
214690: Banshee Runner 
214691: Captain Mundirve 
214692: Butler Luitart 
214693: Chief Maid Miladi 
214694: Bloodthirster 
214695: Princess Karemiwen 
214696: Lord Lannok 
214697: Steward Gutorum 
214698: Bard Guionbark 
214699: Templar Taliesin 
214700: Suspicious Boy 
214701: Betrayer Villaire 
214702: Calydon Assassin 
214703: Calydon Assassin 
214704: Calydon Assassin 
214705: Calydon Assassin 
214706: Desert Gryphu 
214707: Desert Gryphu 
214708: Treasure Box 
214709: Treasure Box 
214710: Treasure Box 
214711: Rune of Distraction 
214712: Rune of Distraction 
214713: Floating Malekor 
214714: Cockroach 
214715: Treasure Box 
214716: Treasure Box 
214717: Treasure Box 
214718: Fattened Bloodwing 
214719: Lean Bloodwing 
214720: Undead Hostler 
214721: Banshee Maidservant 
214722: Banshee Maid 
214723: Banshee Cook 
214724: Unfest Watch Templar 
214725: Stinky Mudthorn 
214726: Sewer Cellatu 
214727: Sewer Bloodwing 
214728: Vampiric Fangwing 
214729: Icy Kalgolem 
214730: Fragmented Icy Kalgolem 
214731: Undead Serf 
214732: Runaway Porgus 
214733: Ashikar Sentinel 
214734: Ashikar Escort 
214735: Ashikar Sentinel 
214736: Ashikar Geomancer 
214737: Ashikar Scourge 
214738: Ashikar Supplicator 
214739: Ashikar Sarhang 
214740: Ashikar Assailant 
214741: Ashikar Ambusher 
214742: Ashikar Sniper 
214743: Ashikar Healer 
214744: Ashikar Swordlord 
214745: Ashikar Trooper 
214746: Ashikar Manbane 
214747: Ashikar Bloodbinder 
214748: Ashikar Guard 
214749: Ashikar Sorcerer 
214750: Ashikar Priest 
214751: Ashikar Clutch 
214752: Dakaer Sentinel 
214753: Dakaer Trooper 
214754: Dakaer Sentinel 
214755: Dakaer Geomancer 
214756: Dakaer Scout 
214757: Dakaer Ambusher 
214758: Dakaer Sniper 
214759: Dakaer Bloodbinder 
214760: Dakaer Guardian 
214761: Dakaer Abjurer 
214762: Dakaer Chanter 
214763: Asteria_DrakanFighter_45_Ah 
214764: Dakaer Drakemaster 
214765: Asteria_DrakanWizard_45_Ah 
214766: Dakaer Tactician 
214767: Treasurer Manonasa 
214768: Asteria_DrakanAssassinNamed_45_Ah 
214769: Ebonlord Kiriel 
214770: Asteria_DrakanPriestNamed_45_Ah 
214771: Dakaer Escort 
214772: Dakaer Operative 
214773: Dakaer Scout 
214774: Dakaer Healer 
214775: Dakaer Fighter 
214776: Dakaer Manbane 
214777: Dakaer Sentinel 
214778: Dakaer Bloodbinder 
214779: Dakaer Bulwark 
214780: Dakaer Diabolist 
214781: Dakaer Bloodmender 
214782: Dakaer Adjutant 
214783: Rhoo_DrakanAssassin_45_Ah 
214784: Dakaer Physician 
214785: Rhoo_DrakanPriest_45_Ah 
214786: Rhoo_DrakanFighterNamed_45_Ah 
214787: Relic Protector Kael 
214788: Rhoo_DrakanWizardNamed_45_Ah 
214789: Ebonlord Vasana 
214790: Major Gennaion 
214791: Adjutant Epicara 
214792: Faceless Scop 
214793: Pale Narcis 
214794: Captain Luitra 
214795: Overseer Gravi 
214796: Braggin Yakomer 
214797: Conky Hororuke 
214798: Designer Naremi 
214799: Inspector Jagentz 
214800: RM-13B 
214801: Lab Director Elizer 
214802: RM-56c 
214803: Pesky Drakie 
214804: Sealed Gold Chest 
214805: Baranath Sailor 
214806: Baranath Mariner 
214807: Baranath Vanguard 
214808: Baranath Trooper 
214809: Baranath Sentry 
214810: Baranath Medic 
214811: Baranath Serpentguard 
214812: Baranath Priest 
214813: Baranath Scourge 
214814: Baranath Fleshmender 
214815: Baranath Veteran Crusader 
214816: Baranath Bowguard 
214817: Baranath Aetherguard 
214818: Baranath Aionguard 
214819: Baranath Legatus 
214820: Baranath Triaris 
214821: Baranath Magus 
214822: Baranath Curatus 
214823: Captain Adhati 
214824: Ashikar Serpentguard 
214825: Ashikar Shaman 
214826: Ashikar Fleshmender 
214827: Anuhart Legionary 
214828: Anuhart Trooper 
214829: Anuhart Sentinel 
214830: Anuhart Bloodbinder 
214831: Anuhart Sergeant 
214832: Anuhart Fighter 
214833: Anuhart Ambusher 
214834: Anuhart Patroller 
214835: Anuhart Healer 
214836: Anuhart Warmonger 
214837: Anuhart Manbane 
214838: Anuhart Guard 
214839: Anuhart Scalepriest 
214840: Anuhart Buckaroo 
214841: Anuhart Tearlach 
214842: Anuhart Kurinark 
214843: Spiritmaster Atmach 
214844: Anuhart Scalewatch 
214845: Anuhart Drakeblade 
214846: Anuhart Ranger 
214847: Anuhart Mender 
214848: Anuhart Buckaroo 
214849: Marabata of Strength 
214850: Marabata of Aether 
214851: Marabata of Poisoning 
214852: Anuhart Grappler 
214853: Anuhart Biteblade 
214854: Anuhart Searcher 
214855: Anuhart Mender 
214856: Anuhart Oculazen 
214857: Anuhart Scourge 
214858: Anuhart Willwarper 
214859: Anuhart Priest 
214860: Spectral Avenger 
214861: Spectral Arcanist 
214862: Spectral Curate 
214863: Spectral Scout 
214864: Noah's Furious Shade 
214865: Anuhart Legatus 
214866: Anuhart Triaris 
214867: Anuhart Magus 
214868: Anuhart Curatus 
214869: Black Branch Dragrint 
214870: Mutating Dragrint 
214871: Wounded Scar 
214872: Anuhart Bloodboss 
214873: Anuhart Huntlord 
214874: Anuhart High Magus 
214875: Anuhart Chief Surgeon 
214876: Thrall Brawler 
214877: Thrall Digger 
214878: Thrall Vigilante 
214879: Thrall Lumberjack 
214880: Spaller Echtra 
214881: Anuhart Myrmidon 
214882: Anuhart Pathfinder 
214883: Anuhart Magist 
214884: Anuhart Chief Curatus 
214885: Mutated Fungie 
214886: Brainwashed Fighter 
214887: Brainwashed Sentinel 
214888: Brainwashed Worker 
214889: Brainwashed Patroller 
214890: Anuhart Vindicator 
214891: Anuhart Shadow 
214892: Anuhart Aionbane 
214893: Anuhart Dark Healer 
214894: Telepathy Controller 
214895: Main Power Generator 
214896: Auxiliary Power Generator 
214897: Emergency Generator 
214898: Power Generator Core 
214899: Power Generator Core 
214900: Power Generator Core 
214901: Power Generator Core 
214902: Power Generator Core 
214903: Power Generator Core 
214904: Brigade General Anuhart 
214905: Steel Rake Swabbie 
214906: Steel Rake Swabbie 
214907: Steel Rake Swabbie 
214908: Steel Rake Swabbie 
214909: Steel Rake Swabbie 
214910: Steel Rake Swabbie 
214911: Steel Rake Swabbie 
214912: Steel Rake Swabbie 
214913: Steel Rake Sailor 
214914: Steel Rake Sailor 
214915: Steel Rake Sailor 
214916: Steel Rake Sailor 
214917: Steel Rake Sailor 
214918: Steel Rake Sailor 
214919: Steel Rake Sailor 
214920: Steel Rake Sailor 
214921: Steel Rake Pirate 
214922: Steel Rake Pirate 
214923: Steel Rake Pirate 
214924: Steel Rake Pirate 
214925: Steel Rake Pirate 
214926: Steel Rake Pirate 
214927: Steel Rake Pirate 
214928: Steel Rake Pirate 
214929: Steel Rake Lookout 
214930: Steel Rake Lookout 
214931: Steel Rake Lookout 
214932: Steel Rake Lookout 
214933: Steel Rake Lookout 
214934: Steel Rake Lookout 
214935: Steel Rake Lookout 
214936: Steel Rake Lookout 
214937: Steel Rake Marine 
214938: Steel Rake Marine 
214939: Steel Rake Marine 
214940: Steel Rake Marine 
214941: Steel Rake Marine 
214942: Steel Rake Marine 
214943: Steel Rake Marine 
214944: Steel Rake Marine 
214945: Steel Rake Elite Vaegir 
214946: Steel Rake Elite Vaegir 
214947: Steel Rake Elite Vaegir 
214948: Steel Rake Elite Vaegir 
214949: Steel Rake Elite Vaegir 
214950: Steel Rake Elite Vaegir 
214951: Steel Rake Elite Vaegir 
214952: Steel Rake Elite Vaegir 
214953: Steel Rake Scout 
214954: Steel Rake Scout 
214955: Steel Rake Scout 
214956: Steel Rake Scout 
214957: Steel Rake Scout 
214958: Steel Rake Scout 
214959: Steel Rake Scout 
214960: Steel Rake Scout 
214961: Steel Rake Raider 
214962: Steel Rake Raider 
214963: Steel Rake Raider 
214964: Steel Rake Raider 
214965: Shugo Minion 
214966: Shugo Minion 
214967: Steel Rake Mate 
214968: Steel Rake Mate 
214969: Steel Rake Archer 
214970: Steel Rake Archer 
214971: Steel Rake Archer 
214972: Steel Rake Archer 
214973: Steel Rake Archer 
214974: Steel Rake Archer 
214975: Steel Rake Archer 
214976: Steel Rake Archer 
214977: Steel Rake Sniper 
214978: Steel Rake Sniper 
214979: Steel Rake Sniper 
214980: Steel Rake Sniper 
214981: Steel Rake Sniper 
214982: Steel Rake Sniper 
214983: Steel Rake Sniper 
214984: Steel Rake Sniper 
214985: Steel Rake Shaman 
214986: Steel Rake Shaman 
214987: Steel Rake Shaman 
214988: Steel Rake Shaman 
214989: Steel Rake Shaman 
214990: Steel Rake Shaman 
214991: Steel Rake Shaman 
214992: Steel Rake Shaman 
214993: Steel Rake Dark Mage 
214994: Steel Rake Dark Mage 
214995: Steel Rake Dark Mage 
214996: Steel Rake Dark Mage 
214997: Steel Rake Dark Mage 
214998: Steel Rake Dark Mage 
214999: Steel Rake Dark Mage 
215000: Steel Rake Dark Mage 
215001: Steel Rake Healer 
215002: Steel Rake Healer 
215003: Steel Rake Healer 
215004: Steel Rake Healer 
215005: Steel Rake Healer 
215006: Steel Rake Healer 
215007: Steel Rake Healer 
215008: Steel Rake Healer 
215009: Steel Rake Priest 
215010: Steel Rake Priest 
215011: Steel Rake Priest 
215012: Steel Rake Priest 
215013: Steel Rake Priest 
215014: Steel Rake Priest 
215015: Steel Rake Priest 
215016: Steel Rake Priest 
215017: Kobold Worker 
215018: Kobold Worker 
215019: Kobold Worker 
215020: Kobold Peon 
215021: Kobold Peon 
215022: Kobold Peon 
215023: Skurv Warrior 
215024: Skurv Rake Warrior 
215025: Skurv Hunter 
215026: Skurv Rake Hunter 
215027: Patrol Tog 
215028: Guard Tog 
215029: Calydon Corsair 
215030: Calydon Corsair 
215031: Calydon Corsair 
215032: Calydon Sentry 
215033: Calydon Sentry 
215034: Calydon Sentry 
215035: Calydon Shaman 
215036: Calydon Shaman 
215037: Calydon Shaman 
215038: Calydon Mystic 
215039: Calydon Mystic 
215040: Calydon Mystic 
215041: Kaneron Agent 
215042: Elyos Prisoner 
215043: Elyos Prisoner 
215044: Elyos Prisoner 
215045: Asmodian Prisoner 
215046: Asmodian Prisoner 
215047: Asmodian Prisoner 
215048: Krall Elite Prison Guard 
215049: Petrahulk Sentinel 
215050: Pet Manduri 
215051: Flame Wing Griffon 
215052: Bronze Teeth Mosbear 
215053: Silk Hair Arachna 
215054: Special Delivery 
215055: Special Delivery 
215056: Warden Tantaka 
215057: Kedomke the Drinker 
215058: Timid Alakin 
215059: Flamewing Griffon 
215060: Bronzetooth Mosbear 
215061: Sobi Arachna 
215062: Sweeper Nunukin 
215063: Bhagwaninerk 
215064: Collector Memekin 
215065: Discerner Werikiki 
215066: Technician Binukin 
215067: Largimark the Smoker 
215068: Hook the One-Armed 
215069: Chief Mate Menekiki 
215070: Chief Gunner Koakoa 
215071: Whistler Gududom 
215072: Firelord Kadomch 
215073: Freed Genie 
215074: Special Delivery 
215075: Special Delivery 
215076: Special Delivery 
215077: Special Delivery 
215078: Madame Bovariki 
215079: Golden Eye Mantutu 
215080: Engineer Lahulahu 
215081: Brass-Eye Grogget 
215082: Technician Sarpa 
215083: Navigator Nevikah 
215084: Assistant Malakun 
215085: Adjutant Kundhan 
215086: First Mate Aznaya 
215087: Sentinel Garkusa 
215088: Prison Guard Mahnena 
215089: Air Captain Girana 
215090: Vice Air Captain Kai 
215091: Vice Gun Captain Zha 
215092: Gun Captain Ankrana 
215093: Adjutant Kalanadi 
215094: Ranx Legionary 
215095: Ranx Trooper 
215096: Ranx Patroller 
215097: Ranx Healer 
215098: Ranx Juggernaut 
215099: Ranx Skullcrusher 
215100: Ranx Skirmisher 
215101: Ranx Hospitaller 
215102: Ranx Master-at-Arms 
215103: Ranx Blade Legate 
215104: Ranx Patrol Legate 
215105: Ranx Healer Legate 
215106: Ranx Scourge 
215107: Ranx Serpentguard 
215108: Ranx Sorcerer 
215109: Ranx Fleshmender 
215110: Ranx Lifeender 
215111: Ranx Marauder 
215112: Ranx Bloodmage 
215113: Ranx Justicar 
215114: Ranx Bodyshield 
215115: Ranx Conqueror 
215116: Ranx Archmage 
215117: Ranx High Priest 
215118: Ranx Elite Praetor 
215119: Ranx Finder 
215120: Ranx Channeler 
215121: Ranx Sawbones 
215122: Ranx Apone 
215123: Ranx Slicer 
215124: Ranx Arcanist 
215125: Ranx Curate 
215126: Ranx Implacable 
215127: Ranx Fearblade 
215128: Ranx Sartip 
215129: Ranx Chief Medic 
215130: Treasurer Wasukani 
215131: Treasurer Baruna 
215132: Treasurer Matazawa 
215133: Treasurer Hittite 
215134: Ebonlord Arknamium 
215135: Weakened Lord of the 1st Treasure Chamber 
215136: Awakened Lord of the 1st Treasure Chamber 
215137: Ranx Assailant 
215138: Ranx Ambusher 
215139: Ranx Sentinel 
215140: Ranx Geomancer 
215141: Ranx Bloodclaw 
215142: Ranx Shadowstriker 
215143: Ranx Sharpeye 
215144: Ranx Templar 
215145: Ranx Harbinger 
215146: Ranx Rager 
215147: Ranx Deathbow 
215148: Ranx Sargord 
215149: Ranx Bloodmaster 
215150: Ranx Dragoon 
215151: Ranx Willwarper 
215152: Ranx Priest 
215153: Ranx Deathmaster 
215154: Ranx Dark Blade 
215155: Ranx Majuri 
215156: Ranx Cleric 
215157: Ranx Guardian 
215158: Ranx Bulwark 
215159: Ranx High Mage 
215160: Ranx Acolyte 
215161: Ranx Marine 
215162: Ranx Shadowblade 
215163: Ranx Warmage 
215164: Ranx Physician 
215165: Ranx Centurion 
215166: Ranx Wilder 
215167: Ranx Curser 
215168: Ranx Dark Shaman 
215169: Ranx Blade Captain 
215170: Ranx Havildar 
215171: Ranx Esfor 
215172: Ranx Medico 
215173: Treasurer Darmaraja 
215174: Treasurer Swaraja 
215175: Treasurer Chandra 
215176: Treasurer Dragagh 
215177: Ebonlord Nukuam 
215178: Weakened Lord of the 2nd Treasure Chamber 
215179: Awakened Lord of the 2nd Treasure Chamber 
215180: Ranx Fighter 
215181: Ranx Operative 
215182: Ranx Sniper 
215183: Ranx Bloodbinder 
215184: Ranx Dark Fighter 
215185: Ranx Dark Scout 
215186: Ranx Dark Archer 
215187: Ranx Dark Medic 
215188: Ranx Blade Captain 
215189: Ranx Scout Captain 
215190: Ranx Sniper Captain 
215191: Ranx Medic Captain 
215192: Ranx Punisher 
215193: Ranx Striker 
215194: Ranx Shaman 
215195: Ranx Doctor 
215196: Ranx Mutilator 
215197: Ranx Headhunter 
215198: Ranx Necromancer 
215199: Ranx Nightpriest 
215200: Ranx Deathbringer 
215201: Ranx Protector 
215202: Ranx High Shaman 
215203: Ranx Chief Doctor 
215204: Ranx Bloodboss 
215205: Ranx Huntlord 
215206: Ranx High Magus 
215207: Ranx Chief Surgeon 
215208: Ranx Pilus 
215209: Ranx Tessarus 
215210: Ranx Evocatus 
215211: Ranx Discentus 
215212: Ranx Majora 
215213: Ranx Tribunus 
215214: Ranx Quaestor 
215215: Ranx Chief Medic 
215216: Treasurer Karpasha 
215217: Treasurer Pasikar 
215218: Treasurer Subatita 
215219: Treasurer Mahirwa 
215220: Ebonlord Vershinak 
215221: Weakened Lord of the 3rd Treasure Chamber 
215222: Awakened Lord of the 3rd Treasure Chamber 
215223: Anuhart Scaleguard 
215224: Anuhart Petmaster 
215225: Anuhart Shadowshot 
215226: Anuhart Lookout 
215227: Anuhart Tamer 
215228: Anuhart Shadowsnipe 
215229: Anuhart Defender 
215230: Anuhart Breeder 
215231: Anuhart Dark Sniper 
215232: Anuhart Comitatus 
215233: Anuhart Beastlord 
215234: Anuhart Bowmaster 
215235: Anuhart Serpentguard 
215236: Anuhart Protector 
215237: Anuhart Outlaw 
215238: Anuhart Snakepriest 
215239: Anuhart Necromancer 
215240: Anuhart Curselock 
215241: Anuhart Worldbender 
215242: Bloodlock's Minion 
215243: Bloodlock's Minion 
215244: Anuhart Overseer 
215245: Anuhart Daffadar 
215246: Anuhart Direblade 
215247: Anuhart Dark Sniper 
215248: Anuhart Captain 
215249: Anuhart Spiritlord 
215250: Spiritlord's Minion 
215251: Spiritlord's Minion 
215252: Anuhart Chirurgeon 
215253: Anuhart Trainer 
215254: Anuhart Praetor 
215255: Anuhart Castigorus 
215256: Anuhart Arcus 
215257: Anuhart Honour Guard 
215258: Anuhart Invoker 
215259: Invoker's Minion 
215260: Invoker's Minion 
215261: Anuhart Immunus 
215262: Anuhart Proconsul 
215263: Anuhart Praefectus 
215264: Anuhart Vicarius 
215265: Anuhart Lictor 
215266: Anuhart Tetrarch 
215267: Anuhart Conjurer 
215268: Spiritlord's Minion 
215269: Spiritlord's Minion 
215270: Anuhart Chief Priest 
215271: Anuhart Consul 
215272: Anuhart High Templar 
215273: Anuhart High Raider 
215274: Anuhart High Scout 
215275: Anuhart Seneschal 
215276: Anuhart Transporter 
215277: Invoker's Minion 
215278: Invoker's Minion 
215279: Anuhart Surgeon 
215280: Tahabata Pyrelord 
215281: Calindi Flamelord 
215282: Vanuka Infernus 
215283: Asaratu Bloodshade 
215284: Chramati Firetail 
215285: Ranx Legionary 
215286: Ranx Trooper 
215287: Ranx Patroller 
215288: Ranx Healer 
215289: Ranx Juggernaut 
215290: Ranx Skullcrusher 
215291: Ranx Skirmisher 
215292: Ranx Hospitaller 
215293: Ranx Scourge 
215294: Ranx Serpentguard 
215295: Ranx Sorcerer 
215296: Ranx Fleshmender 
215297: Ranx Lifeender 
215298: Ranx Marauder 
215299: Ranx Bloodmage 
215300: Ranx Justicar 
215301: Ranx Legionary 
215302: Ranx Trooper 
215303: Ranx Patroller 
215304: Ranx Healer 
215305: Ranx Juggernaut 
215306: Ranx Skullcrusher 
215307: Ranx Skirmisher 
215308: Ranx Hospitaller 
215309: Ranx Scourge 
215310: Ranx Serpentguard 
215311: Ranx Sorcerer 
215312: Ranx Fleshmender 
215313: Ranx Lifeender 
215314: Ranx Marauder 
215315: Ranx Bloodmage 
215316: Ranx Justicar 
215317: Ranx Assailant 
215318: Ranx Ambusher 
215319: Ranx Sentinel 
215320: Ranx Geomancer 
215321: Ranx Bloodclaw 
215322: Ranx Shadowstriker 
215323: Ranx Sharpeye 
215324: Ranx Templar 
215325: Ranx Bloodmaster 
215326: Ranx Dragoon 
215327: Ranx Willwarper 
215328: Ranx Priest 
215329: Ranx Deathmaster 
215330: Ranx Dark Blade 
215331: Ranx Majuri 
215332: Ranx Cleric 
215333: Ranx Assailant 
215334: Ranx Ambusher 
215335: Ranx Sentinel 
215336: Ranx Geomancer 
215337: Ranx Bloodclaw 
215338: Ranx Shadowstriker 
215339: Ranx Sharpeye 
215340: Ranx Templar 
215341: Ranx Bloodmaster 
215342: Ranx Dragoon 
215343: Ranx Willwarper 
215344: Ranx Priest 
215345: Ranx Deathmaster 
215346: Ranx Dark Blade 
215347: Ranx Majuri 
215348: Ranx Cleric 
215349: Ranx Fighter 
215350: Ranx Operative 
215351: Ranx Sniper 
215352: Ranx Bloodbinder 
215353: Ranx Dark Fighter 
215354: Ranx Dark Scout 
215355: Ranx Dark Archer 
215356: Ranx Dark Medic 
215357: Ranx Punisher 
215358: Ranx Striker 
215359: Ranx Shaman 
215360: Ranx Doctor 
215361: Ranx Mutilator 
215362: Ranx Headhunter 
215363: Ranx Necromancer 
215364: Ranx Nightpriest 
215365: Ranx Fighter 
215366: Ranx Operative 
215367: Ranx Sniper 
215368: Ranx Bloodbinder 
215369: Ranx Dark Fighter 
215370: Ranx Dark Scout 
215371: Ranx Dark Archer 
215372: Ranx Dark Medic 
215373: Ranx Punisher 
215374: Ranx Striker 
215375: Ranx Shaman 
215376: Ranx Doctor 
215377: Ranx Mutilator 
215378: Ranx Headhunter 
215379: Ranx Necromancer 
215380: Ranx Nightpriest 
215381: Big Mother Sauramam 
215382: Beautiful Galateia 
215383: Malek Protector 
215384: Avatar Malak 
215385: Garnokk 
215386: Professor Hewahewa 
215387: Spectral Elim Elder 
215388: Spaller Rakanatra 
215389: Spaller Dhatra 
215390: Auditor Nirshaka 
215391: Quartermaster Vujara 
215392: Draconute Raider 
215393: Grunt 
215394: Archer 
215395: Healer 
215396: Raider 
215397: Grunt 
215398: Archer 
215399: Healer 
215400: Gruesome Oris 
215401: Sturdy Bubukin 
215402: Steel Rake Mate 
215403: Steel Rake Gunner 
215404: Calydon Sellsword 
215405: Calydon Dark Shaman 
215406: Steel Rake Swabbie 
215407: Calydon Corsair 
215408: Calydon Sentry 
215409: Calydon Shaman 
215410: Calydon Mystic 
215411: Zerkin the One-eyed 
215412: Tamer Anikiki 
215413: 1st Treasure Chamber-Artefact 
215414: 2nd Treasure Chamber Artefact 
215415: 3rd Treasure Chamber-Artefact 
215416: Kobold Worker 
215417: Kobold Peon 
215418: Shugo Minion 
215419: Shugo Minion 
215420: Treasure Box 
215421: Treasure Box 
215422: Treasure Box 
215423: Madame Bovariki 
215424: Treasurer Nabatma 
215425: Treasure Box 
215426: Treasure Box 
215427: Supervisor Lakhane 
215428: Anuhart Mage Captain 
215429: Anuhart Scalewatch Captain 
215430: Anuhart Drakeblade Captain 
215431: Vengeful Spirit of Elyos Combat Captain 
215432: Spectral Arcanist Captain 
215433: Thrall Digger Leader 
215434: Thrall Vigilante Leader 
215435: Shugo Minion 
215436: Tamer Anikiki 
215437: Collector Memekin 
215438: Discerner Werikiki 
215439: Dakaer Reconnoiterer 
215440: Dakaer Lurker 
215441: Dakaer Sharpshooter 
215442: Dakaer Bonesetter 
215443: Treasurer Manonasa 
215444: Ebonlord Kiriel 
215445: Dakaer Clawguard 
215446: Dakaer Flameraider 
215447: Dakaer Ranger 
215448: Dakaer Bonesetter 
215449: Relic Protector Kael 
215450: Ebonlord Vasana 
215451: Anuhart Magist 
215452: Anuhart Proconsul 
215453: Anuhart Praefectus 
215454: Drudge Sheluk 
215455: Drudge Sheluk 
215456: Shishir 
215457: Ancient Octanus 
215458: Mask Arachna 
215459: Mask Arachna 
215460: Fang Crynac 
215461: Fang Crynac 
215462: Emerald Sparkle 
215463: Emerald Sparkle 
215464: Parasitic Clodworm 
215465: Parasitic Clodworm 
215466: Predatory Dionae 
215467: Kinquid 
215468: Poisonous Sheluk 
215469: Poisonous Sheluk 
215470: Horned Arachna 
215471: Horned Arachna 
215472: Greenleaf Sparkle 
215473: Greenleaf Sparkle 
215474: Flora Dionae 
215475: Flora Dionae 
215476: Azure Mosqua 
215477: Azure Mosqua 
215478: Neith 
215479: Supraklaw Spotter 
215480: Queen Mosqua 
215481: Terra Dionae 
215482: Gellmar 
215483: Komad Elite Watcher 
215484: Komad Elite Watchman 
215485: Komad Shaman 
215486: Komad Shaman 
215487: Komad Shaman 
215488: Celestius 
215489: Treasure Box 
215490: Steelback Neokin 
215491: Steelback Neokin 
215492: Bluetail Crestlich 
215493: Bluetail Crestlich 
215494: Ancient Excura 
215495: Ancient Excura 
215496: Mountain Murmur 
215497: Mountain Murmur 
215498: Thornsack Sheluk 
215499: Thornsack Sheluk 
215500: Wandering Seafoam 
215501: Wandering Seafoam 
215502: Greenwood Sludger 
215503: Greenwood Sludger 
215504: Basrasa Labourer 
215505: Basrasa Labourer 
215506: Basrasa Gatherer 
215507: Basrasa Gatherer 
215508: Armoured Spaller 
215509: Armoured Spaller 
215510: Rubyback Neokin 
215511: Rubyback Neokin 
215512: Vudu Crestlich 
215513: Vudu Crestlich 
215514: Highland Murmur 
215515: Highland Murmur 
215516: Basrasa Assaulter 
215517: Basrasa Ambusher 
215518: Basrasa Assaulter 
215519: Basrasa Ambusher 
215520: Woodland Brohie 
215521: Thicket Brohie 
215522: Woodland Brohum 
215523: Thicket Brohum 
215524: Peacock Pluma 
215525: Icy Seafoam 
215526: Vined Dionae 
215527: Kingtree Rotron 
215528: Tentacled Ksellid 
215529: Tentacled Ksellid 
215530: Arbor Pluma 
215531: Arbor Pluma 
215532: Swamp Vortile 
215533: Swamp Vortile 
215534: Poisonthorn Moonflower 
215535: Poisonthorn Moonflower 
215536: Bloodsap Wraithling 
215537: Bloodsap Wraithling 
215538: Shulack Supervisor 
215539: Shulack Supervisor 
215540: Shulack Supervisor 
215541: Shulack Supervisor 
215542: Shulack Supervisor 
215543: Shulack Supervisor 
215544: Shulack Gatekeeper 
215545: Shulack Gatekeeper 
215546: Shulack Gatekeeper 
215547: Shulack Gatekeeper 
215548: Shulack Gatekeeper 
215549: Shulack Gatekeeper 
215550: Shulack Necksnapper 
215551: Shulack Necksnapper 
215552: Shulack Necksnapper 
215553: Shulack Necksnapper 
215554: Shulack Necksnapper 
215555: Shulack Necksnapper 
215556: Shulack Hunterkiller 
215557: Shulack Hunterkiller 
215558: Shulack Hunterkiller 
215559: Shulack Hunterkiller 
215560: Shulack Hunterkiller 
215561: Shulack Hunterkiller 
215562: Shulack Shaman 
215563: Shulack Shaman 
215564: Shulack Shaman 
215565: Shulack Shaman 
215566: Shulack Shaman 
215567: Shulack Shaman 
215568: Shulack Herbalist 
215569: Shulack Herbalist 
215570: Shulack Herbalist 
215571: Shulack Herbalist 
215572: Shulack Herbalist 
215573: Shulack Herbalist 
215574: Petrahulk Peon 
215575: Petrahulk Peon 
215576: Sawtooth Alitaur 
215577: Sawtooth Alitaur 
215578: Whiskered Mookie 
215579: Whiskered Mookie 
215580: Bigbelly Cellatu 
215581: Bigbelly Cellatu 
215582: LF4_A5_HighlandAbex_51_n 
215583: LF4_A5_HighlandAbex_52_n 
215584: Titan Starturtle 
215585: Longhorn Rynoce 
215586: Rockyback Rynoce 
215587: Rockyback Rynoce 
215588: Wildgrove Baku 
215589: Shatterback Baku 
215590: Shatterback Baku 
215591: Crackled Crestlich 
215592: Crackled Crestlich 
215593: Hoodwink Gnarl 
215594: Hoodwink Gnarl 
215595: Grim Puca 
215596: Grim Puca 
215597: Smiling Puca 
215598: Smiling Puca 
215599: Valley Hornskull 
215600: Valley Hornskull 
215601: Burrowing Laupede 
215602: Burrowing Laupede 
215603: Stoneshoulder Spaller 
215604: Longtailed Gryphu 
215605: Longhorn Drake 
215606: Longhorn Drakie 
215607: Withered Rotron 
215608: Gnarled Agrint 
215609: Fierce Barghest 
215610: Soaring Murmur 
215611: Cannibal Moonflower 
215612: Cannibal Moonflower 
215613: Basrasa Crusader 
215614: Basrasa Raider 
215615: Basrasa Investigator 
215616: Basrasa Crusader 
215617: Basrasa Raider 
215618: Basrasa Investigator 
215619: Raging Neokin 
215620: Gnashing Crestlich 
215621: Meadow Murmur 
215622: Basrasa Worker 
215623: Basrasa Healer 
215624: Collector Spaller 
215625: Collector Spaller 
215626: Plateback Neokin 
215627: Infused Crestlich 
215628: Contaminated Murmur 
215629: Infused Snuffler 
215630: Wandering Root Dragrint 
215631: Wandering Shrub Dragrint 
215632: Basrasa Infantry 
215633: Basrasa Vaegir 
215634: Basrasa Sentry 
215635: Basrasa Medic 
215636: Shulack Lookout 
215637: Shulack Patroller 
215638: Shulack Assassin 
215639: Shulack Hunter 
215640: Shulack Shaman 
215641: Shulack Herbalist 
215642: Apostate Assaulter 
215643: Apostate Assaulter 
215644: Apostate Ambusher 
215645: Apostate Ambusher 
215646: Apostate Scout 
215647: Apostate Scout 
215648: Apostate Friar 
215649: Apostate Friar 
215650: Carnal Manticore 
215651: Carnal Manticore 
215652: Prowling Manticore 
215653: Prowling Manticore 
215654: Longmane Grumat 
215655: Longmane Grumat 
215656: Shortmane Grumat 
215657: Shortmane Grumat 
215658: Highland Caprex 
215659: Highland Caprex 
215660: Apostate Fighter 
215661: Apostate Fighter 
215662: Apostate Guard 
215663: Apostate Guard 
215664: Apostate Raider 
215665: Apostate Raider 
215666: Apostate Sentinel 
215667: Apostate Sentinel 
215668: Apostate Sorcerer 
215669: Apostate Sorcerer 
215670: Apostate Alchemist 
215671: Apostate Alchemist 
215672: Apostate Healer 
215673: Apostate Healer 
215674: Apostate Monk 
215675: Apostate Monk 
215676: Apostate Warrior 
215677: Apostate Warrior 
215678: Apostate Warmonger 
215679: Apostate Warmonger 
215680: Apostate Executioner 
215681: Apostate Executioner 
215682: Apostate Juggernaut 
215683: Apostate Juggernaut 
215684: Apostate Conjurer 
215685: Apostate Conjurer 
215686: Apostate Spiritguide 
215687: Apostate Spiritguide 
215688: Apostate Warpriest 
215689: Apostate Warpriest 
215690: Apostate Diviner 
215691: Apostate Diviner 
215692: Vilethorn Laupede 
215693: Vilethorn Laupede 
215694: Supraklaw Labourer 
215695: Supraklaw Labourer 
215696: Supraklaw Outflyer 
215697: Supraklaw Outflyer 
215698: Supraklaw Looker 
215699: Supraklaw Looker 
215700: Supraklaw Rotwing 
215701: Supraklaw Rotwing 
215702: Basrasa Slave 
215703: Basrasa Greensmedic 
215704: Reaping Spaller 
215705: Reaping Spaller 
215706: Ember Dragrint 
215707: Infused Dragrint 
215708: Basrasa Sergeant 
215709: Basrasa Outrider 
215710: Basrasa Seeker 
215711: Basrasa Sergeant 
215712: Basrasa Outrider 
215713: Basrasa Seeker 
215714: Steelbeak Gryphu 
215715: Steelbeak Gryphu 
215716: Greentail Neokin 
215717: Greentail Neokin 
215718: Ferocious Barghest 
215719: Ferocious Barghest 
215720: Mutated Moonflower 
215721: Mutated Moonflower 
215722: Mossy Mudthorn 
215723: Raptor Airon 
215724: Flatland Glugga 
215725: Freshwater Cellatu 
215726: Baby Cellatu 
215727: Amber Sparkle 
215728: Flametail Leowasp 
215729: Fierce Serrator 
215730: Sulphur Petrahulk 
215731: Plain Drake 
215732: Plain Drakie 
215733: Sourwind Wraithling 
215734: Sulphur Dragrint 
215735: Sandstorm Obscura 
215736: LF4_C2_TreeEttin_55_An 
215737: Basrasa Sentinel 
215738: Basrasa Fixer 
215739: Crater Spaller 
215740: Crater Spaller 
215741: Sulphur Spaller 
215742: Ruin Bloodwing 
215743: Variant Snuffler 
215744: Drana Agrint 
215745: Eroded Branch Gnarl 
215746: Basrasa Rioter 
215747: Basrasa Hellion 
215748: Basrasa Hunterkiller 
215749: Basrasa Rampager 
215750: Basrasa Sawbones 
215751: Basrasa Reaper 
215752: Basrasa Supervisor 
215753: Basrasa Legatus 
215754: Basrasa Captain 
215755: Basrasa Triaris 
215756: Basrasa Necromancer 
215757: Basrasa Curatus 
215758: Beybey Crettin 
215759: Basrasa Watcher 
215760: Basrasa Priest 
215761: Plain Spaller 
215762: Spaller Minatra 
215763: Spaller Lanatra 
215764: Stone Scale Kirrin 
215765: Crazed Crestlich 
215766: Ruin Bloodwing 
215767: Variant Snuffler 
215768: Hanarkand Thrasher 
215769: Hanarkand Raider 
215770: Hanarkand Seeker 
215771: Hanarkand Mystic 
215772: Hanarkand Boneminder 
215773: Hanarkand Legatus 
215774: Hanarkand Rustler 
215775: Hanarkand Triaris 
215776: Hanarkand Diabolist 
215777: Hanarkand Curatus 
215778: Hanarkand Labourer 
215779: Hanarkand Worker 
215780: Baby Bigbelly Cellatu 
215781: Baby Bigbelly Cellatu 
215782: Vallakhan 
215783: Nexus 
215784: Chura Twinblade 
215785: Deathknell 
215786: Garha the Punisher 
215787: Cota the Gatekeeper 
215788: Kiya the Protector 
215789: Vida the Protector 
215790: Tala the Protector 
215791: Agra the Guide 
215792: Kingspin 
215793: Devoted Anurati 
215794: Anvilface 
215795: Debilkarim the Maker 
215796: Gradarim the Collector 
215797: Bergrisar 
215798: Deserter's Legatus 
215799: Udas Guard 
215800: Udas Duellist 
215801: Udas Hellion 
215802: Udas Reaper 
215803: Udas Fleshripper 
215804: Udas Butcher 
215805: Udas Patroller 
215806: Udas Mage 
215807: Udas Darkwatcher 
215808: Udas Skinmender 
215809: Udas Deacon 
215810: Udas Nightling 
215811: Udas Titan 
215812: Udas Diviner 
215813: Udas Seer 
215814: Udas Vicar 
215815: Udas Cenobite 
215816: Udas Shadowling 
215817: Udas Butcher 
215818: Udas Butcher 
215819: Udas Labourer 
215820: Udas Elite Peon 
215821: Udas Elite Labourer 
215822: Vicious Manticore 
215823: Vicious Manticore 
215824: Raging Manticore 
215825: Venemous Laupedette 
215826: Venemous Laupedette 
215827: Venemous Shelukina 
215828: Venemous Shelukina 
215829: Arachna Hatchling 
215830: Arachna Hatchling 
215831: Scolopen Hatchling 
215832: Scolopen Hatchling 
215833: Venomous Laupede 
215834: Venomous Sheluk 
215835: Spotted Arachna 
215836: Snaketail Scolopen 
215837: Jotun Creator 
215838: Jotun Artisan 
215839: Jotun Creator 
215840: Jotun Artisan 
215841: Petrahulk Engineer 
215842: Petrahulk Engineer 
215843: Paevogolem Handicrafting Master 
215844: Paevogolem Handicrafting Master 
215845: Pyre Soul 
215846: Tamed Gorgon 
215847: Tamed Gorgon 
215848: Mystic Chakra 
215849: Mystic Chakra 
215850: Stonewall Kalgolem 
215851: Stonewall Kalgolem 
215852: Mugolem Gatekeeper 
215853: Mugolem Gatekeeper 
215854: Udas Patroller 
215855: Udas Mage 
215856: Udas Darkwatcher 
215857: Udas Skinmender 
215858: Udas Deacon 
215859: Udas Reaper 
215860: Udas Fleshripper 
215861: Highland Vortile 
215862: Supraklaw Gatherer 
215863: Ruins Grumat 
215864: Madshelled Ksellid 
215865: Steelscale Ksellid 
215866: Steelscale Kselliki 
215867: Crater Waterworm 
215868: LF4_C2_BigbodiedTreeEttin_55_An 
215869: Bubbling Ashulagen 
215870: Lagaga Crettin 
215871: Voyeur Ashulagen 
215872: Inggison Trico 
215873: Inggison Trico Foal 
215874: Haze Spirit 
215875: Tidal Seafoam 
215876: Starved Warg 
215877: Agile Warg 
215878: Agile Warg 
215879: Rotting Crestlich 
215880: Rotting Crestlich 
215881: Bee Swarm 
215882: Angry Bees 
215883: Stinging Bee Swarm 
215884: Stinging Bee Swarm 
215885: Carnal Gryphu 
215886: Carnal Gryphu 
215887: Worm Snuffler 
215888: Sand Snuffler 
215889: Sand Snuffler 
215890: DF4_Lynos_Balaurea_baby_51_n 
215891: Crag Rynoce 
215892: Crag Rynoce 
215893: Wildgrove Murmur 
215894: Wildgrove Murmur 
215895: Greenthroated Pluma 
215896: DF4_Lupyllini_Balaurea_53_n 
215897: Thicket Airon 
215898: DF4_Hiiv_Balaurea_55_An 
215899: DF4_Daru_Balaurea_51_n 
215900: DF4_Daru_Balaurea_52_n 
215901: Plains Baku 
215902: Plains Baku 
215903: Highland Baku 
215904: Highland Baku 
215905: Soldier Sparkle 
215906: Soldier Sparkle 
215907: Swamp Mamootie 
215908: Swamp Mamut 
215909: Swamp Mamut 
215910: Angry Bosbear 
215911: Angry Bosbear 
215912: DF4_Mothbear_Balaurea_53_An 
215913: DF4_Mothbear_Balaurea_54_An 
215914: DF4_ShellizardRe_51_n 
215915: DF4_ShellizardRe_52_n 
215916: DF4_ShellizardRe_53_n 
215917: DF4_ShellizardRe_54_n 
215918: Gloshroom Ksellid 
215919: Gloshroom Ksellid 
215920: DF4_Shellizard_Balaurea_53_An 
215921: Missing Brokenhorn Alitaur 
215922: Brokenhorn Alitaur 
215923: Crawling Serrator 
215924: Crawling Serrator 
215925: Finback Vortile 
215926: Finback Vortile 
215927: Goldengaze Scolopen 
215928: Goldengaze Scolopen 
215929: Ancient Acheron Drake 
215930: Ancient Acheron Drake 
215931: Dancing Moonflower 
215932: Patient Moonflower 
215933: Swelling Moonflower 
215934: Swelling Moonflower 
215935: DF4_Fellial_Balaurea_54_An 
215936: DF4_Fellial_Balaurea_55_An 
215937: Giant Malodor 
215938: DF4_Rafflesia_Balaurea_53_An 
215939: DF4_Rafflesia_Balaurea_54_An 
215940: Thorny Dionae 
215941: Thorny Dionae 
215942: Carnal Dionae 
215943: DF4_Dionae_Swam_52_An 
215944: DF4_Dionae_Swam_53_An 
215945: DF4_Dionae_Swam_54_An 
215946: Diseased Dionae 
215947: Diseased Dionae 
215948: DF4_Agrint_Balaurea_52_An 
215949: DF4_Agrint_Balaurea_53_An 
215950: DF4_Agrint_Balaurea_54_An 
215951: Vilethorn Rotron 
215952: DF4_RottenTree_Balaurea_55_An 
215953: Moss Fungie 
215954: Moss Fungie 
215955: Poco Mookie 
215956: Captured Mookie 
215957: Cheshire Fungie 
215958: Cheshire Fungie 
215959: Giggling Puca 
215960: Mineral Caltrops 
215961: Ore Caltrops 
215962: DF4_Mimic_Crack_53_An 
215963: DF4_Mimic_Crack_54_An 
215964: Bluebelly Sparkle 
215965: Shardpace Sparkle 
215966: DF4_Sparkle_Crack_53_An 
215967: DF4_Sparkle_Crack_54_An 
215968: Mud Vespine 
215969: Tentacled Vespine 
215970: Swamp Vespine 
215971: Swamp Vespine 
215972: Rive Neokin 
215973: DF4_Kirrus_Balaurea_53_An 
215974: DF4_Kirrus_Balaurea_54_An 
215975: Illusion Laupede 
215976: DF4_Centipede_Crack_53_An 
215977: Tunneling Laupede 
215978: Ruined Falls Spirit 
215979: Ruined Falls Spirit 
215980: Ruined Forest Spirit 
215981: Ruined Forest Spirit 
215982: Ruined Hurrikane 
215983: DF4_ShadowStalker_Balaurea_51_An 
215984: DF4_ShadowStalker_Balaurea_52_An 
215985: Raging Excura 
215986: Souleater Obscura 
215987: Animus Obscura 
215988: Longtail Glugga 
215989: Freshwater Slink 
215990: Deformed Mudthorn 
215991: Deformed Mudthorn 
215992: Sticky Sludger 
215993: DF4_Slime_Balaurea_54_An 
215994: Stinking Sludger 
215995: Whirling Seafoam 
215996: DF4_Foam_Wisp_54_An 
215997: Glittering Seafoam 
215998: DF4_CellatuFrog_53_An 
215999: Missing Thorny Cellatu 
216000: Thorny Cellatu 
216001: Missing Young Cellatu 
216002: Baby Thorny Cellatu 
216003: Lowland Leowasp 
216004: Lowland Leowasp 
216005: Prowling Sandshark 
216006: Prowling Sandshark 
216007: Weeping Wraithling 
216008: Weeping Wraithling 
216009: Impassive Nagolem 
216010: Impassive Nagolem 
216011: DF4_StatueMR_53_An 
216012: DF4_StatueMR_54_An 
216013: DF4_SouledStoneDust_53_An 
216014: Eroding Kalgolem 
216015: Marayas Caryatid 
216016: Marayas Nagolem 
216017: Marayas Mugolem 
216018: Burning Petrahulk 
216019: DF4_Cyclops_Crack_53_An 
216020: Brimstone Petrahulk 
216021: Jotun Protector 
216022: Smiling Dragrint 
216023: Clipped Dragrint 
216024: DF4_CrusherGatheringWorm_54_An 
216025: Drana Spaller 
216026: Supraklaw Worker 
216027: Supraklaw Hoarder 
216028: Supraklaw Looker 
216029: Supraklaw Soldier 
216030: Naduka Grunt 
216031: Naduka Gatherer 
216032: Rending Karnif 
216033: Naduka Wardrake 
216034: Naduka Wardrake 
216035: Naduka Drakie 
216036: Naduka Drakie 
216037: DF4_Drake_Balaurea_54_Ae 
216038: Mitrakand Drake 
216039: DF4_Draky_Balaurea_54_Ae 
216040: Mitrakand Drakie 
216041: Reian Spiritwarrior 
216042: Reian Spiritwarrior 
216043: Reian Spiritmage 
216044: Reian Spiritmage 
216045: Shredder Manticore 
216046: Shredder Manticore 
216047: Tamed Manticore 
216048: Tamed Manticore 
216049: Turncoat Warrior 
216050: Turncoat Warrior 
216051: Turncoat Raider 
216052: Turncoat Raider 
216053: Turncoat Sentinel 
216054: Turncoat Sentinel 
216055: Turncoat Centurion 
216056: Turncoat Centurion 
216057: Turncoat Captain 
216058: Turncoat Captain 
216059: Turncoat Chief 
216060: Turncoat Chief 
216061: Turncoat Boss 
216062: Turncoat Boss 
216063: Turncoat Mage 
216064: Turncoat Mage 
216065: Turncoat Summoner 
216066: Turncoat Summoner 
216067: Turncoat Medic 
216068: Turncoat Medic 
216069: Turncoat Friar 
216070: Turncoat Friar 
216071: Strigik Warrior 
216072: Strigik Warrior 
216073: Strigik Shaman 
216074: Strigik Shaman 
216075: Strigik Hunter 
216076: Strigik Hunter 
216077: Strigik Herbalist 
216078: Strigik Herbalist 
216079: Naduka Cracker 
216080: Naduka Cracker 
216081: Naduka Warmonger 
216082: Naduka Tracker 
216083: Naduka Tracker 
216084: Naduka Watcher 
216085: Naduka Scratcher 
216086: Naduka Scratcher 
216087: Naduka Tomcat 
216088: Naduka Healer 
216089: Naduka Healer 
216090: Naduka Apothecary 
216091: Naduka Bonebreaker 
216092: Naduka Legionary 
216093: Naduka Assassin 
216094: DF4_LizardmanRanger_51_An 
216095: Naduka Bonebreaker 
216096: Naduka Legionary 
216097: Naduka Assassin 
216098: DF4_LizardmanRangerInjury_51_An 
216099: DF4_DrakanFighterRe_53_An 
216100: Naduka Blade 
216101: Naduka Crusader 
216102: Naduka Gloriator 
216103: Naduka Gloriator 
216104: Naduka Battlemage 
216105: DF4_DrakanAssassinRe_53_An 
216106: Naduka Hawkeye 
216107: Naduka Raider 
216108: Naduka Seeker 
216109: Naduka Seeker 
216110: DF4_DrakanPriestRe_53_An 
216111: Naduka Medic 
216112: Naduka Priest 
216113: Naduka Invader 
216114: Naduka Duellist 
216115: Naduka Quartermaster 
216116: Naduka Warmage 
216117: Naduka Bonesetter 
216118: Naduka Drakemaster 
216119: Mitrakand Drakan Destroyer 
216120: Mitrakand Raider 
216121: Mitrakand Hunterkiller 
216122: Mitrakand Gallowglass 
216123: Mitrakand Lifekeeper 
216124: Naduka Sorrowbringer 
216125: Naduka Vaegir 
216126: Naduka Eyewalker 
216127: Naduka Magus 
216128: Naduka Meatfixer 
216129: Venomous Laupede 
216130: Venomous Sheluk 
216131: Spotted Arachna 
216132: Snaketail Scolopen 
216133: Drudge Sheluk 
216134: Drudge Sheluk 
216135: Mask Arachna 
216136: Mask Arachna 
216137: Emerald Sparkle 
216138: Emerald Sparkle 
216139: Sheluk Drone 
216140: Sheluk Drone 
216141: Vampiric Arachna 
216142: Vampiric Arachna 
216143: Radiant Sparkle 
216144: Radiant Sparkle 
216145: Tree Crynac 
216146: Tree Crynac 
216147: Parasitic Clodworm 
216148: Treasure Box 
216149: Treasure Box 
216150: Treasure Box 
216151: Longhorn Rynoce 
216152: Wildgrove Baku 
216153: Crystal Caltrops 
216154: Crystal Caltrops 
216155: Illusion of Melancholy 
216156: Tulia Surestep 
216157: Captain Lakhara 
216158: Ahbana the Wicked 
216159: The Soulcaller 
216160: Manadar 
216161: Vehala the Cursed 
216162: Vehala the Cursed 
216163: The Plaguebearer 
216164: Macunbello 
216165: The Great Virhana 
216166: Shadowshift 
216167: Taros Lifebane 
216168: Flarestorm 
216169: Dorakiki the Bold 
216170: Gatekeeper Darfall 
216171: Gatekeeper Kutarrun 
216172: Gatekeeper Samarrn 
216173: Gatekeeper Rhapsharr 
216174: Protector Pahraza 
216175: Protector Pahraza 
216176: Protector Dinata 
216177: Protector Dinata 
216178: Protector Narma 
216179: Protector Narma 
216180: Judge Kramaka 
216181: Judge Kramaka 
216182: Isbariya the Resolute 
216183: Stormwing 
216184: Laksyaka Legatus 
216185: Laksyaka Magus 
216186: Laksyaka Ambusher 
216187: Laksyaka Sniper 
216188: Laksyaka Officer 
216189: Roaming Specter 
216190: Wandering Specter 
216191: Grotesque Drake 
216192: Inexorable Drake 
216193: Dark Bloodwing 
216194: Terrible Bloodwing 
216195: Manadar Wraith 
216196: Manadar Magus 
216197: Manadar Trapper 
216198: Manadar Slayer 
216199: Vehala Ghost 
216200: Vehala Spirit 
216201: Vehala Soul 
216202: Vehala Eidolon 
216203: Vehala Phantasm 
216204: Cemetery Slime 
216205: Grave Slime 
216206: Elyos Spiritblade 
216207: Elyos Spiritmage 
216208: Elyos Spiritbow 
216209: Elyos Spiritsalve 
216210: Asmodian Soulsword 
216211: Asmodian Soulspell 
216212: Asmodian Soulranger 
216213: Asmodian Soulmedic 
216214: Monolithic Gladiator 
216215: Monolithic Ambusher 
216216: Balaur Statue 
216217: Balaur Monument 
216218: Roving Obscura 
216219: Malicious Obscura 
216220: Hate Obscura 
216221: Misguiding Obscura 
216222: Luminous Sparkie 
216223: Bluethicket Sparkle 
216224: Pentagold Dionae 
216225: Swallowtail Dionae 
216226: Swaying Wraithling 
216227: Lesser Murmur 
216228: Nightshade Crusader 
216229: Nightshade Shaman 
216230: Nightshade Scout 
216231: Nightshade Gunner 
216232: Nightshade Healer 
216233: Laksyaka Myrmidon 
216234: Laksyaka Agent 
216235: Laksyaka Trapper 
216236: Laksyaka Deadeye 
216237: Laksyaka Medic 
216238: Captain Lakhara 
216239: Ahbana the Wicked 
216240: The Soulcaller 
216241: Manadar 
216242: Vehala the Cursed 
216243: Vehala the Cursed 
216244: The Plaguebearer 
216245: Macunbello 
216246: The Great Virhana 
216247: Shadowshift 
216248: Taros Lifebane 
216249: Flarestorm 
216250: Dorakiki the Bold 
216251: Gatekeeper Darfall 
216252: Gatekeeper Kutarrun 
216253: Gatekeeper Samarrn 
216254: Gatekeeper Rhapsharr 
216255: Protector Pahraza 
216256: Protector Pahraza 
216257: Protector Dinata 
216258: Protector Dinata 
216259: Protector Narma 
216260: Protector Narma 
216261: Judge Kramaka 
216262: Judge Kramaka 
216263: Isbariya the Resolute 
216264: Stormwing 
216265: Laksyaka Legatus 
216266: Laksyaka Magus 
216267: Laksyaka Ambusher 
216268: Laksyaka Sniper 
216269: Laksyaka Officer 
216270: Roaming Specter 
216271: Wandering Specter 
216272: Grotesque Drake 
216273: Inexorable Drake 
216274: Dark Bloodwing 
216275: Terrible Bloodwing 
216276: Manadar Wraith 
216277: Manadar Magus 
216278: Manadar Trapper 
216279: Manadar Slayer 
216280: Vehala Ghost 
216281: Vehala Spirit 
216282: Vehala Soul 
216283: Vehala Eidolon 
216284: Vehala Phantasm 
216285: Cemetery Slime 
216286: Grave Slime 
216287: Elyos Spiritblade 
216288: Elyos Spiritmage 
216289: Elyos Spiritbow 
216290: Elyos Spiritsalve 
216291: Asmodian Soulsword 
216292: Asmodian Soulspell 
216293: Asmodian Soulranger 
216294: Asmodian Soulmedic 
216295: Monolithic Gladiator 
216296: Monolithic Ambusher 
216297: Balaur Statue 
216298: Balaur Monument 
216299: Roving Obscura 
216300: Malicious Obscura 
216301: Hate Obscura 
216302: Misguiding Obscura 
216303: Luminous Sparkie 
216304: Bluethicket Sparkle 
216305: Pentagold Dionae 
216306: Swallowtail Dionae 
216307: Swaying Wraithling 
216308: Lesser Murmur 
216309: Nightshade Crusader 
216310: Nightshade Shaman 
216311: Nightshade Scout 
216312: Nightshade Gunner 
216313: Nightshade Healer 
216314: Laksyaka Myrmidon 
216315: Laksyaka Agent 
216316: Laksyaka Trapper 
216317: Laksyaka Deadeye 
216318: Laksyaka Medic 
216319: Gradarim the Collector 
216320: Gradarim the Collector 
216321: Udas Reaper 
216322: Udas Fleshripper 
216323: Udas Nightling 
216324: Udas Titan 
216325: Udas Diviner 
216326: Udas Seer 
216327: Udas Vicar 
216328: Udas Cenobite 
216329: Udas Guard 
216330: Udas Duellist 
216331: Udas Hellion 
216332: Udas Patroller 
216333: Udas Mage 
216334: Udas Darkwatcher 
216335: Udas Skinmender 
216336: Udas Deacon 
216337: Udas Reaper 
216338: Udas Fleshripper 
216339: Udas Butcher 
216340: Udas Patroller 
216341: Udas Mage 
216342: Udas Darkwatcher 
216343: Udas Skinmender 
216344: Udas Deacon 
216345: Udas Reaper 
216346: Udas Fleshripper 
216347: Udas Nightling 
216348: Udas Titan 
216349: Udas Diviner 
216350: Udas Seer 
216351: Udas Vicar 
216352: Udas Cenobite 
216353: Ranx Bodyguard 
216354: Silentera Guard 
216355: Silentera Elite Fighter 
216356: Silentera Elite Raider 
216357: Silentera Patroller 
216358: Silentera Elite Mage 
216359: Silentera Elite Summoner 
216360: Silentera Warpriest 
216361: Silentera Elite Friar 
216362: Silentera Elite Labourer 
216363: Sabretooth Manticore 
216364: Stinging Sheluk 
216365: Brown Arachna 
216366: Blackclaw Scolopen 
216367: Jotun Juggernaut 
216368: Jotun Creator 
216369: Fourspike Petrahulk 
216370: Jumping Kalgolem 
216371: Silentera Mugolem 
216372: Laksyaka Bloodboss 
216373: Laksyaka High Magus 
216374: Laksyaka Strategist 
216375: Laksyaka Head Marksman 
216376: Laksyaka Chief Medic 
216377: Longtailed Crynac 
216378: Silentera Harbinger 
216379: Silentera Warmonger 
216380: Silentera Elite Ambusher 
216381: Silentera Elite Sentinel 
216382: Silentera Elite Sorcerer 
216383: Silentera Elite Spiritmaster 
216384: Silentera Warpriest 
216385: Silentera Elite Monk 
216386: Silentera Fencer 
216387: Silentera Elite Assaulter 
216388: Silentera Vaegir 
216389: Silentera Elite Watcher 
216390: Silentera Elite Dark Sorcerer 
216391: Silentera Terraster 
216392: Silentera Elite Healer 
216393: Silentera Elite Chanter 
216394: Silentera Elite Defender 
216395: Silentera Elite Bodyguard 
216396: Silentera Elite Assassin 
216397: Silentera Elite Sniper 
216398: Silentera Elite Sorcerer 
216399: Silentera Solaster 
216400: Silentera Elite Reanimator 
216401: Silentera Anchorite 
216402: Poisonfang Laupedette 
216403: Baby Stinging Sheluk 
216404: Babybrown Arachna 
216405: Baby Blackclaw Scolopen 
216406: Bladed Chakra 
216407: Hihu Mookie 
216408: DF4_Fungy_CactusBig_52_An 
216409: Thorned Dionaetta 
216410: Thorned Dionaetta 
216411: Cliff Caprex 
216412: Starving Manticore 
216413: Wasteland Fungie 
216414: Enchanted Fungie 
216415: Turncoat Defender 
216416: Turncoat Defender 
216417: Turncoat Sorcerer 
216418: Turncoat Sorcerer 
216419: Turncoat Spiritmaster 
216420: Turncoat Spiritmaster 
216421: Turncoat Warpriest 
216422: Turncoat Warpriest 
216423: Turncoat Monk 
216424: Turncoat Monk 
216425: Drana Crestlich 
216426: Curlhorned Murmur 
216427: Curlhorned Murmur 
216428: Naduka Sentry 
216429: Supraklaw Lookout 
216430: DF4_Agrint_Drana_54_An 
216431: DF4_Xipeto_Drana_54_An 
216432: Redtailed Neokin 
216433: Naduka Charger 
216434: Naduka Stalker 
216435: Naduka Blade 
216436: Hanarkand Quartermaster 
216437: Hanarkand Bodyguard 
216438: Mitrakand Quartermaster Captain 
216439: Mitrakand Bodyguard 
216440: Blueback Hornskull 
216441: Blueback Hornskull 
216442: Greenthroated Pluma 
216443: Patient Moonflower 
216444: Naduka Enforcer 
216445: Naduka Enforcer 
216446: Naduka Surgeon 
216447: Naduka Surgeon 
216448: Naduka Crusader 
216449: Naduka Battlemage 
216450: Naduka Raider 
216451: Naduka Priest 
216452: Naduka Warmonger 
216453: Naduka Watcher 
216454: Naduka Tomcat 
216455: Naduka Apothecary 
216456: Cursed Tree Rotron 
216457: Winged Nagolem 
216458: Winged Nagolem 
216459: Klaw Watcher 
216460: Klaw Watcher 
216461: Eroding Kalgolem 
216462: Tree Ampha 
216463: Basrasa Gatherer 
216464: Basrasa Gatherer 
216465: Hazy Seafoam 
216466: Shulack Necksnapper 
216467: Shulack Necksnapper 
216468: Shulack Shaman 
216469: Shulack Shaman 
216470: Shulack Herbalist 
216471: Shulack Herbalist 
216472: Basrasa Deathwalker 
216473: Basrasa Farmer 
216474: Stonescale Neokin 
216475: Starved Crestlich 
216476: Abyss Murmur 
216477: Supraklaw Gatherer 
216478: Supraklaw Drone 
216479: Dancing Seafoam 
216480: Rainbowtail Leowasp 
216481: Fierce Serrator 
216482: Blackhorn Drake 
216483: Blackhorn Drakie 
216484: Vampire Clodworm 
216485: Boco 
216486: Mosswing 
216487: Sobi Alula Lunini 
216488: Chieftain Josefin 
216489: Thunderhoof 
216490: Stilts 
216491: Claypool 
216492: Pixiebelle 
216493: Sateva the Observer 
216494: Shura Steadfast 
216495: Herefodus 
216496: The Dragonkissed 
216497: King Myrn 
216498: Warden Angasa 
216499: Zalandar Greenheart 
216500: Elder Zanuta 
216501: Chief Kurnus 
216502: Titch Kippie 
216503: Glugbeard 
216504: Elder Narikiki 
216505: Rockhorn 
216506: Violoton 
216507: Skuma Silvereye 
216508: The Shieldbearer 
216509: LF4_B5_Manticore_Named_54_An 
216510: Skar 
216511: The Punisher 
216512: Priest Zitan 
216513: Tiritaphon 
216514: Queen Klawnickt 
216515: Mervin 
216516: Omega 
216517: Kyang Redmane 
216518: Latzio Stoneheart 
216519: Captain Voltayre 
216520: Sematariux 
216521: Baydeeafa 
216522: Sukana the Learned 
216523: Head Priest Nashuma 
216524: Geffen 
216525: Thurzon the Undying 
216526: Thurzon the Undying 
216527: Lupukin 
216528: Taros Pureblood 
216529: Protective Malekor 
216530: Ancient Trap 
216531: Zhanim the Librarian 
216532: Awoken Wardstone Protector 
216533: Sawtooth Vortile 
216534: DF4_Hiiv_Balaurea_52_An 
216535: Thicket Airon 
216536: Petrified Spirit 
216537: Tunneling Laupede 
216538: Brimstone Petrahulk 
216539: Canyon Vespine 
216540: Cliff Caprex 
216541: Cliff Caprex 
216542: Starved Barghest 
216543: Wilds Barghest 
216544: Wilds Barghest 
216545: Trifire 
216546: Flesh-eating Swarm 
216547: Alpha Kuruku 
216548: Alpha Mansat 
216549: Wildspine 
216550: Camu the Forestkeeper 
216551: Deathwing 
216552: Chieftain Owloro 
216553: Chieftain Ulagu 
216554: Windchaser 
216555: Skraw 
216556: Little Lost May 
216557: Orciphae 
216558: Captain Naiyak 
216559: Edurtz the Crazed 
216560: Silverpaw 
216561: Skully Crimsonshell 
216562: Manyrings 
216563: Pampam 
216564: The Administrator 
216565: Gatz the Wise 
216566: Derren the Hypnotist 
216567: Trueshot 
216568: Saira Sharpeyes 
216569: Highpriest Heka 
216570: Turatu Spawnfoot 
216571: Xalvius 
216572: Pincers Prime 
216573: Queen Klawtiar 
216574: Hashak the Plough 
216575: Elder Malekor 
216576: Ragnarok 
216577: Squint 
216578: Gravekeeper Basaim 
216579: Lord Dhuni 
216580: Padmarashka 
216581: Minga Bigeyes 
216582: Treasure Box 
216583: Brutal Soulwatcher 
216584: Brutal Soulwatcher 
216585: Brutal Soulwatcher 
216586: Temadaro 
216587: Brutal Soulwatcher 
216588: Brutal Soulwatcher 
216589: Brutal Soulwatcher 
216590: Temadaro 
216591: Udas Brainwasher 
216592: Kura Stormgaze 
216593: Withered Rotron 
216594: Shortleaf Agrint 
216595: Treasure Box 
216596: Treasure Box 
216597: Treasure Box 
216598: Treasure Box 
216599: Treasure Box 
216600: Treasure Box 
216601: Treasure Box 
216602: Treasure Box 
216603: Treasure Box 
216604: Manuki Redfur 
216605: LF4_DayQ_ShulackRanger_51_An 
216606: Venomiki 
216607: Firuki Lightfingers 
216608: Lightningbeak Pabu 
216609: Celodus Twistrings 
216610: Bladebanks 
216611: LF4_DayQ_FanaticAssassin_53_An 
216612: The Trickster 
216613: Braid 
216614: Twister 
216615: Valkinas the Scholar 
216616: Blackheart Undarr 
216617: LF4_DayQ_DrakanRanger_55_An 
216618: Umbatana 
216619: Summoner Rundilima 
216620: Crimsonbark 
216621: Sweetsteppe 
216622: Corsus the Slayer 
216623: Bowmaster Kemar 
216624: Pinebeak 
216625: DF4_DailyQuest_Owllau_Wi_51 
216626: Hunter Huruhuru 
216627: Skymaster Kiwalu 
216628: Vengeful Romludon 
216629: Sorceress Imilyana 
216630: Zausis 
216631: Agent Greenlake 
216632: Mukka Threebeards 
216633: DF4_DailyQuest_FanaticAs_53 
216634: Backstab 
216635: Diama Blacktome 
216636: Satbakun 
216637: DF4_DailyQuest_DrakanAs_Re_55 
216638: Necromancer Duchai 
216639: Harviste 
216640: Rokbak 
216641: Nimblestump 
216642: Zantra 
216643: Vinestem 
216644: Treasure Box 
216645: Treasure Box 
216646: Explosive Root 
216647: Basrasa Assaulter 
216648: Basrasa Ambusher 
216649: Rubyback Neokin 
216650: Vudu Crestlich 
216651: Highland Murmur 
216652: Wounded Steelback Neokin 
216653: Bloodied Crestlich 
216654: Savaged Murmur 
216655: Shulack Necksnapper 
216656: Shulack Necksnapper 
216657: Shulack Shaman 
216658: Shulack Shaman 
216659: Shulack Herbalist 
216660: Shulack Herbalist 
216661: Klawtiar Guardian 
216662: Strigik Warrior 
216663: Strigik Shaman 
216664: Strigik Hunter 
216665: Strigik Herbalist 
216666: Strigik Warrior 
216667: Strigik Shaman 
216668: Strigik Hunter 
216669: Strigik Herbalist 
216670: Strigik Hunter 
216671: Strigik Herbalist 
216672: Strigik Warrior 
216673: Strigik Warrior 
216674: Strigik Shaman 
216675: Strigik Shaman 
216676: Strigik Hunter 
216677: Strigik Hunter 
216678: Strigik Herbalist 
216679: Strigik Herbalist 
216680: Turncoat Labourer 
216681: Turncoat Labourer 
216682: Naduka Assaulter 
216683: Naduka Striker 
216684: Gelkmaros Defender 
216685: Gelkmaros Guard 
216686: Gelkmaros Defender 
216687: Gelkmaros Guard 
216688: Training Dummy 
216689: Training Dummy 
216690: Dorakiki's Chest 
216691: Basrasa Assaulter 
216692: Basrasa Ambusher 
216693: Bloodsap Wraithling 
216694: Bloodsap Wraithling 
216695: Shulack Supervisor 
216696: Shulack Supervisor 
216697: Shulack Supervisor 
216698: Shulack Supervisor 
216699: Shulack Supervisor 
216700: Shulack Supervisor 
216701: Shulack Gatekeeper 
216702: Shulack Gatekeeper 
216703: Shulack Gatekeeper 
216704: Shulack Gatekeeper 
216705: Shulack Necksnapper 
216706: Shulack Necksnapper 
216707: Shulack Necksnapper 
216708: Shulack Necksnapper 
216709: Shulack Necksnapper 
216710: Shulack Necksnapper 
216711: Shulack Hunterkiller 
216712: Shulack Hunterkiller 
216713: Shulack Hunterkiller 
216714: Shulack Hunterkiller 
216715: Shulack Hunterkiller 
216716: Shulack Hunterkiller 
216717: Shulack Shaman 
216718: Shulack Shaman 
216719: Shulack Herbalist 
216720: Shulack Herbalist 
216721: Grim Puca 
216722: Grim Puca 
216723: Smiling Puca 
216724: Smiling Puca 
216725: Basrasa Crusader 
216726: Basrasa Raider 
216727: Basrasa Crusader 
216728: Basrasa Raider 
216729: Basrasa Investigator 
216730: Basrasa Infantry 
216731: Basrasa Vaegir 
216732: Sourwind Wraithling 
216733: Macunbello 
216734: Macunbello 
216735: Macunbello 
216736: Macunbello 
216737: Macunbello 
216738: Macunbello 
216739: Warrior Monument 
216740: Warrior Monument 
216741: Treasure Box 
216742: Treasure Box 
216743: Treasure Box 
216744: Treasure Box 
216745: Treasure Box 
216746: Secret Jewelbox 
216747: Food Cache 
216748: Treasure Box 
216749: Mitrakand Gloriator 
216750: Winged Dionae 
216751: Turncoat Centurion 
216752: Turncoat Captain 
216753: Turncoat Chief 
216754: Turncoat Boss 
216755: Turncoat Mage 
216756: Turncoat Summoner 
216757: Turncoat Medic 
216758: Turncoat Friar 
216759: Turncoat Centurion 
216760: Turncoat Captain 
216761: Turncoat Chief 
216762: Turncoat Mage 
216763: Turncoat Mage 
216764: Mystery Box 
216765: LF4_Display_Dragon_55_Ah 
216766: DF4_Display_Dragon_55_Ah 
216767: Treasure Box 
216768: Basrasa Fighter 
216769: Basrasa Slayer 
216770: Basrasa Legionary 
216771: Basrasa Lifesnuffer 
216772: Basrasa Obliterator 
216773: Basrasa Eradicator 
216774: Basrasa Warmonger 
216775: Basrasa Trapper 
216776: Lumpweb Cellatu 
216777: Lumpweb Cellatu 
216778: Armoured Alitaur 
216779: Armoured Alitaur 
216780: Awl Airon 
216781: Awl Airon 
216782: Basrasa Labourer 
216783: Basrasa Gatherer 
216784: Basrasa Worker 
216785: Basrasa Healer 
216786: Basrasa Sentinel 
216787: Basrasa Fixer 
216788: Treasure Box 
216789: Treasure Box 
216790: Petrahulk Walker 
216791: Petrahulk Walker 
216792: Captured Alitaur 
216793: Harp Mookie 
216794: Harp Mookie 
216795: Apostate Warrior 
216796: Apostate Warmonger 
216797: Apostate Executioner 
216798: Apostate Juggernaut 
216799: Apostate Conjurer 
216800: Apostate Spiritguide 
216801: Apostate Warpriest 
216802: Apostate Diviner 
216803: Petrahulk Labourer 
216804: Mitrakand Drakan Destroyer 
216805: Mitrakand Drakan Destroyer 
216806: Mitrakand Drakan Destroyer 
216807: Mitrakand Drakan Destroyer 
216808: Mitrakand Raider 
216809: Mitrakand Raider 
216810: Mitrakand Raider 
216811: Mitrakand Raider 
216812: Mitrakand Hunterkiller 
216813: Mitrakand Hunterkiller 
216814: Mitrakand Hunterkiller 
216815: Mitrakand Hunterkiller 
216816: Mitrakand Gallowglass 
216817: Mitrakand Gallowglass 
216818: Mitrakand Gallowglass 
216819: Mitrakand Gallowglass 
216820: Mitrakand Lifekeeper 
216821: Mitrakand Lifekeeper 
216822: Mitrakand Lifekeeper 
216823: Mitrakand Lifekeeper 
216824: Naduka Sorrowbringer 
216825: Naduka Sorrowbringer 
216826: Naduka Sorrowbringer 
216827: Naduka Sorrowbringer 
216828: Naduka Vaegir 
216829: Naduka Vaegir 
216830: Naduka Vaegir 
216831: Naduka Vaegir 
216832: Naduka Eyewalker 
216833: Naduka Eyewalker 
216834: Naduka Eyewalker 
216835: Naduka Eyewalker 
216836: Naduka Magus 
216837: Naduka Magus 
216838: Naduka Magus 
216839: Naduka Magus 
216840: Naduka Meatfixer 
216841: Naduka Meatfixer 
216842: Naduka Meatfixer 
216843: Naduka Meatfixer 
216844: Captured Bosbear 
216845: Glurg the Bloated 
216846: Agrima 
216847: Desert Glugga 
216848: Illanthe Hundredyears 
216849: Watcher Garma 
216850: Captain Mituna 
216851: Makarah Adjutant 
216852: Baranath Churl 
216853: Baranath Churl 
216854: Chantra Sentinel 
216855: Chantra Sentinel 
216856: Chantra Mariner 
216857: Chantra Trooper 
216858: Chantra Patroller 
216859: Chantra Bloodbinder 
216860: Chantra Assassin 
216861: Chantra Crusader 
216862: Chantra Bowguard 
216863: Chantra Aetherguard 
216864: Chantra Aionguard 
216865: Chantra Raider 
216866: Chantra Legatus 
216867: Chantra Triaris 
216868: Chantra Magus 
216869: Chantra Curatus 
216870: Chantra Ambusher 
216871: Chantra Vindicator 
216872: Chantra Sniper 
216873: Chantra Highmagus 
216874: Chantra Medic 
216875: Shipmate Badala 
216876: Horizonist Anuta 
216877: First Mate Rukana 
216878: Skylord Vundar 
216879: First Mate Dubakar 
216880: Chief Daraka 
216881: Trigger 
216882: Sahadena the Abettor 
216883: Quartermaster Nupakun 
216884: Takahan 
216885: Hookmatan 
216886: Captain Zanata 
216887: Skyguard Parishka 
216888: Quartermaster Bhati 
216889: Rajaya the Inquisitor 
216890: Windfinder Kumar 
216891: High Priest Munuka 
216892: Tursin Senior Command Soldier 
216893: Shaman Gabacha 
216894: Assault Team Leader Gaku 
216895: Combat Team Leader Orku 
216896: Raid Team Leader Maku 
216897: Drudgelord Kakiti 
216898: Dukaki Peon 
216899: Dukaki Seeker 
216900: Dukaki Seeker 
216901: Dukaki Watchman 
216902: Dukaki Protector 
216903: Dukaki Weakarm 
216904: Dukaki Digger 
216905: Dukaki Lifter 
216906: MuMu Carrier 
216907: MuMu Ham the Grey 
216908: MuMu Assistant 
216909: MuMu Fighter 
216910: MuMu Lookout 
216911: MuMu Farmer 
216912: MuMu Porter 
216913: Captured Tursin Guard 
216914: Captured Black Claw Informer 
216915: Overseer Nukiti 
216916: Dukaki Screamer 
216917: IDNovice_Zone7_KoboldScoutFemale_PrisonGuard_20_An 
216918: IDNovice_Zone7_KoboldWarriorMale_PrisonGuard_20_An 
216919: Dukaki Jailer 
216920: Brainwashed Dukaki Weakarm 
216921: Brainwashed Dukaki Peon 
216922: Hamerun the Bleeder 
216923: Dukaki Guard 
216924: Dukaki Lifesaver 
216925: Treasure Box 
216926: Komad Sentry 
216927: Komad Sentry 
216928: Komad Diviner 
216929: Komad Diviner 
216930: Cursed Tree Sheluk 
216931: Cursed Tree Sheluk 
216932: Striped Arachna 
216933: Striped Arachna 
216934: Veiled Sparkle 
216935: Veiled Sparkle 
216936: Supraklaw Watcher 
216937: Komad Elite Legionary 
216938: Komad Elite Legionary 
216939: Komad Shaman 
216940: Komad Shaman 
216941: Officer Kamanya 
216942: Holy Orkanimum 
216943: Ametgolem of Guarding 
216944: Enos Grappler 
216945: Enos Watcher 
216946: Noble Lapilima 
216947: Flash Lapilimo 
216948: Rukril 
216949: Ebonsoul 
216950: Kaluva the Fourth Fragment 
216951: Pazuzu 
216952: Yamennes Blindsight 
216953: Holy Orkanimum 
216954: Holy Orkanimum 
216955: Ametgolem of Guarding 
216956: Ametgolem of Guarding 
216957: Noble Lapilima 
216958: Flash Lapilimo 
216959: Flash Lapilimo 
216960: Yamennes Painflare 
216961: Troll Lookout 
216962: Trollkin Lookout 
216963: Watching Kalgolem 
216964: Net Arachna 
216965: Temple Mugolem 
216966: Faithful Temple Nagolem 
216967: Petrahulk Gatekeeper 
216968: Divine Hisen 
216969: Prisoner 
216970: Captive 
216971: Prisoner 
216972: Captive 
216973: Dungeon Guard 
216974: Dungeon Sentry 
216975: Dungeon Guard 
216976: Dungeon Sentry 
216977: Dungeon Servant 
216978: Dungeon Maid 
216979: Shadow Executor Asusin 
216980: Warden Baal 
216981: Manor Guard Captain 
216982: Hamam the Torturer 
216983: Manor Servant 
216984: Manor Maid 
216985: Manor Servant 
216986: Manor Maid 
216987: Manor Guest 
216988: Manor Scribe 
216989: Manor Guard 
216990: Manor Defender 
216991: Manor Gardener 
216992: Manor Gardener 
216993: Bloodlust Dionae 
216994: Yulina 
216995: Kiernook 
216996: Manor Kitchen Maid 
216997: Pet Tog 
216998: Manduri Jester 
216999: Jeeves 
217000: Lady Angerr 
217001: Distraught Lady Angerr 
217002: Justicetaker Wyr 
217003: Injured Justicetaker Wyr 
217004: Wounded Hamam 
217005: Shadow Judge Kaliga 
217006: Kaliga the Unjust 
217007: Needlehorn 
217008: Spidona 
217009: Grimmson 
217010: Ricardo 
217011: Fraia 
217012: Megabex 
217013: Nightbutcher Shaten 
217014: Mocking Gryphu 
217015: Luminos Seaswept 
217016: Paketan Slipfingers 
217017: Xecotcovach 
217018: Salis the Depraved 
217019: Pikera the Selfish 
217020: Tideheart 
217021: Kimble 
217022: Bitterwing 
217023: Captain Kurti 
217024: Arges 
217025: Keymaster MuMu Dang 
217026: Crazy Prisoner 
217027: Crazy Captive 
217028: Dungeon Guard 
217029: Dungeon Sentry 
217030: Guard Bitin 
217031: Manor Maid 
217032: Man-eating Fungie 
217033: Manor Visitor 
217034: Manor Librarian 
217035: Manor Guard 
217036: Manor Defender 
217037: Gatekeeper Sarta 
217038: Mushroomtop Ksellid 
217039: Jotun Engineer 
217040: Jotun Artificer 
217041: Poisonmist Spirit 
217042: Bane Spirit 
217043: Hanarkand Thrasher 
217044: Hanarkand Thrasher 
217045: Hanarkand Raider 
217046: Hanarkand Raider 
217047: Hanarkand Seeker 
217048: Hanarkand Seeker 
217049: Hanarkand Mystic 
217050: Hanarkand Mystic 
217051: Hanarkand Boneminder 
217052: Hanarkand Boneminder 
217053: Hanarkand Legatus 
217054: Hanarkand Legatus 
217055: Hanarkand Rustler 
217056: Hanarkand Rustler 
217057: Hanarkand Triaris 
217058: Hanarkand Triaris 
217059: Hanarkand Diabolist 
217060: Hanarkand Diabolist 
217061: Hanarkand Curatus 
217062: Hanarkand Curatus 
217063: Hanarkand Labourer 
217064: Hanarkand Worker 
217065: Brainwashed Dukaki Peon 
217066: Manor Maidservant 
217067: Brainwashed MuMu Worker 
217068: Disalki the Elder 
217069: Susalki the Second 
217070: Basalki the Third 
217071: Esalki the Fourth 
217072: Huge Waterfall Starturtle 
217073: Greesees 
217074: Dark Sage Aran 
217075: Gathering Kit 
217076: Supervisor Gana 
217077: Treasure Box 
217078: Treasure Box 
217079: Cobaltan 
217080: Marut the Pharos 
217081: Dukah the Pharos 
217082: Mitrakand Drakan Beaconlighter 
217083: Mitrakand Krall Beaconlighter 
217084: Mitrakand Mau Beaconlighter 
217085: Twist 
217086: Massive Bee Swarm 
217087: Undead Drakan Researcher 
217088: Chairman Sakti 
217089: Angry Conchi 
217090: Shaman Kalabar 
217091: Turncoat Strongarm 
217092: Turncoat Strongarm 
217093: Flatland Cellatu 
217094: Fineblade 
217095: Huge Egg 
217096: Huge Egg 
217097: Lightwing Coiren 
217098: Vulkan 
217099: Treasure Box 
217100: Treasure Box 
217101: Treasure Box 
217102: Treasure Box 
217103: Treasure Box 
217104: Treasure Box 
217105: Treasure Box 
217106: Mystical Cell 
217107: Petrahulk Guard 
217108: MuMu Mechanic 
217109: Dungeon Bloodwing 
217110: Lady Angerr's Bloodwing 
217111: Kaliga's Bloodwing 
217112: Kaliga's Bloodwing 
217113: Scared Prisoner 
217114: Scared Captive 
217115: Torture Tog 
217116: Manor Retainer 
217117: Manor Visitor 
217118: Manor Guest 
217119: Shadow Judge Kaliga 
217120: Mysterious Being 
217121: Huge Gryphu Egg 
217122: Huge Gryphu Egg 
217123: Naduka Battleblade 
217124: Naduka Trapsetter 
217125: Naduka Hawkeye 
217126: Naduka Stormmage 
217127: Naduka Musclemender 
217128: Huge Gryphu 
217129: Black Matutu 
217130: Relic Guardian 
217131: Watchdog Tog 
217132: Spawned Supraklaw 
217133: Spawned Supraklaw 
217134: Dungeon Guard 
217135: Dungeon Sentry 
217136: Numutata 
217137: Treasure Box 
217138: Agitated Kerub 
217139: Sulky Kerubar 
217140: Cowardly Kobold 
217141: Iron Mask Kobold 
217142: Runaway Porgus 
217143: Brooding Fungie 
217144: Spirited Fungen 
217145: Snotty Fungie 
217146: Vicious Sparkle 
217147: Redclaw Potcrab 
217148: Finepoint Starcrab 
217149: Silktail Pluma 
217150: Sullen Sprigg 
217151: Heavy Snuffler 
217152: Huffy Daru 
217153: Affable Brax 
217154: Hobbling Fiend 
217155: Big Leaf Moonflower 
217156: Crimsonhorn Abex 
217157: Small Wing Pecku 
217158: Aqua Spirit 
217159: Shy MuMu 
217160: Shrew MuMu 
217161: Shulack Sugarcrook 
217162: Drunk Steel Rake Scout 
217163: Drunk Steel Rake Deadeye 
217164: Star Debris 
217165: Blistering Heat 
217166: Tahabata Pyrelord 
217167: Reaper Squad Scout 
217168: Reaper Squad Scout 
217169: Lepharist Operative 
217170: Lepharist Operative 
217171: Asmodian Agent 
217172: Asmodian Agent 
217173: Parasite Slime 
217174: Parasite Slime 
217175: Lepharist Agent 
217176: Lepharist Agent 
217177: Shushu 
217178: Shade Moonflower 
217179: Esoterrace Worker 
217180: Esoterrace Gatherer 
217181: Esoterrace Foreman 
217182: Esoterrace Destroyer 
217183: Esoterrace Hunter 
217184: Drana Kirrin 
217185: Dalia Charlands 
217186: Lab Golem 
217187: Esoterrace Destroyer 
217188: Esoterrace Raider 
217189: Esoterrace Hunter 
217190: Esoterrace Mage 
217191: Esoterrace Apothecary 
217192: Drana Kirrin 
217193: Esoterrace Technician 
217194: Esoterrace Scientist 
217195: Captain Murugan 
217196: Laboratory Golem 
217197: Esoterrace Fighter 
217198: Esoterrace Searcher 
217199: Esoterrace Medic 
217200: Esoterrace Investigator 
217201: Esoterrace Researcher 
217202: Esoterrace Recordkeeper 
217203: Esoterrace Assistant 
217204: Kexkra 
217205: Kexkra Prototype 
217206: Warden Surama 
217207: Naduka Drakan Researcher 
217208: Truant Kakiti 
217209: Truant MuMu Ham 
217210: Truant Nukiti 
217211: Truant Hamerun 
217212: Shirking Nochsana Guardian 
217213: Shirking Field Generator 
217214: Shirking Teleporter 
217215: Shirking Nochsana General 
217216: Runaway Sipus 
217217: Runaway Molgat 
217218: Runaway Ganetri 
217219: Runaway Kromede 
217220: Mantutu Ashore 
217221: Lahulahu Ashore 
217222: Koakoa Ashore 
217223: Grogget Ashore 
217224: Bored Anuhart 
217225: Bored Asaratu 
217226: Bored Vanuka 
217227: Bored Tahabata 
217228: Esoterrace Anesthetist 
217229: Enhanced Esoterrace Raider 
217230: Enhanced Esoterrace Mage 
217231: Enhanced Esoterrace Fighter 
217232: Enhanced Esoterrace Medic 
217233: The Canyonguard 
217234: Tuali 
217235: Trapped Terma 
217236: Trapped Terma 
217237: Cadella 
217238: Jurdin the Cursed 
217239: Unfinished Pletus 
217240: Zadra Spellweaver 
217241: Zadra Spellweaver 
217242: Zadra Spellweaver 
217243: Elemental Iron Prison 
217244: The Canyonguard 
217245: Tuali 
217246: Trapped Terma 
217247: Trapped Terma 
217248: Cadella 
217249: Jurdin the Cursed 
217250: Unfinished Pletus 
217251: Zadra Spellweaver 
217252: Zadra Spellweaver 
217253: Zadra Spellweaver 
217254: Elemental Iron Prison 
217255: Cilia Wriggot 
217256: Luciferin of Vitality 
217257: Leaf Arachna 
217258: Delicate Plata 
217259: Macori Gatherer 
217260: Macori Fighter 
217261: Small Glowing Spirit 
217262: Round Glowing Spirit 
217263: Seed Hetgolem 
217264: Loyal Hetgolem 
217265: Melee Hetgolem 
217266: Cilia Wriggot 
217267: Luciferin of Vitality 
217268: Leaf Arachna 
217269: Delicate Plata 
217270: Macori Gatherer 
217271: Macori Fighter 
217272: Small Glowing Spirit 
217273: Round Glowing Spirit 
217274: Seed Hetgolem 
217275: Loyal Hetgolem 
217276: Melee Hetgolem 
217277: Head Kutol 
217278: Head Kutol 
217279: Ruddy-Nosed Granker 
217280: Idle Shugo Courier 
217281: Lab Gatekeeper 
217282: Lab Investigator 
217283: Senior Lab Researcher 
217284: Lab Supervisor 
217285: Esoterrace Slime 
217286: Esoterrace Slime 
217287: Esoterrace Draconute 
217288: Esoterrace Draconute 
217289: Biolab Watchman 
217290: Exhausted Vasharti Combat Officer 
217291: Exhausted Vasharti Swiftshot 
217292: Exhausted Vasharti Pagati Combatant 
217293: Exhausted Vasharti Combatant 
217294: Vasharti Siege Cannon 
217295: Vasharti Legatus 
217296: Vasharti Mage 
217297: Vasharti Assassin 
217298: Sikar Hunter 
217299: Elite Vasharti Pagati Combatant 
217300: Vasharti Butcher 
217301: Vasharticlone Ragnarok 
217302: Exploding Red Bug 
217303: Magical Greatsword 
217304: Magical Axe 
217305: Magical Longbow 
217306: Vasharti Siege Cannon 
217307: Zantaraz 
217308: Tarotran 
217309: Captain Xasta 
217310: Captain Xasta 
217311: Kuhara the Volatile 
217312: Pagati Tamer Nishaka 
217313: Brigade General Vasharti 
217314: The Worldripper 
217315: Umatha the Crazed 
217316: Ambusher Kiriana 
217317: Archmagus Upadi 
217318: Frantic Vasharti Combat Officer 
217319: Enraged Vasharti Combat Officer 
217320: Poisonfang Crynac 
217321: Poisonous Scopi 
217322: Qooqoo 
217323: Abex 
217324: Tori of the Abyss 
217325: Sikar Hunter 
217326: Exhausted Vasharti Combat Officer 
217327: Exhausted Vasharti Pagati Combatant 
217328: Exhausted Vasharti Swiftshot 
217329: Vasharti Legatus 
217330: Elite Vasharti Pagati Combatant 
217331: Sikar Hunter 
217332: Vasharti Chanter 
217333: Exploding Red Bug 
217334: Magical Greatsword 
217335: Magical Axe 
217336: Vasharti Siege Cannon 
217337: Marabata Watcher 
217338: Alarm 
217339: Summoning Device 
217340: Sky Fortress Monitor 
217341: Talon Labourer 
217342: Recharging Talon Labourer 
217343: Talon Guardian 
217344: Recharging Talon Guardian 
217345: Shulack Supervisor 
217346: Shulack Supervisor 
217347: Shulack Supervisor 
217348: Shulack Assistant 
217349: Shulack Assistant 
217350: Shulack Assistant 
217351: Shulack Demolisher 
217352: Shulack Supervisor 
217353: Shulack Demolisher 
217354: Shulack Supervisor 
217355: Shulack Engineer 
217356: Shulack Engineer 
217357: Shulack Engineer 
217358: Shulack Engineer 
217359: Shulack Demolisher 
217360: Shulack Watcher 
217361: Shulack Watcher 
217362: Shulack Repairer 
217363: Shulack Repairer 
217364: Shulack Repairer 
217365: Shulack Assistant 
217366: Shulack Assistant 
217367: Shulack Petitioner 
217368: Beritra Fighter 
217369: Beritra Sailor 
217370: Beritra NCO 
217371: Weapon H 
217372: Invisible NPC for controlling Hugen Work Leader 
217373: Popuchin 
217374: Shulack Guided Bomb 
217375: Shulack Thermo Bomb 
217376: Nastika 
217377: Ashunatal's Controls 
217378: Ashunatal's Fatal Controls 
217379: Explosion Shadows 
217380: Decay Shadows 
217381: Disruption Shadows 
217382: Commander Baraha 
217383: Cadella 
217384: Armed Shulack Flyer 
217385: Poppy 
217386: Scarecrow 
217387: Disruption Shadows 
217388: Chantra Fighter 
217389: Chantra Fighter 
217390: Chantra Spellshot 
217391: Chantra Spellshot 
217392: Gatekeeper Melkennis 
217393: Scout Ksellid 
217394: Scout Ksellid 
217395: Chantra Guardian 
217396: Chantra Guardian 
217397: Chantra Elite Searcher 
217398: Chantra Elite Searcher 
217399: Kerop Lifesnatch 
217400: Kerop Deathguard 
217401: Burrowing Spaller 
217402: Burrowing Spaller 
217403: Restrained Drake 
217404: Restrained Drake 
217405: Ancient Raksang Drynac 
217406: Ancient Raksang Drynac 
217407: Watcher Ksellid 
217408: Watcher Ksellid 
217409: Cursed Prison Bloodwing 
217410: Cursed Prison Bloodwing 
217411: Regressed Leowasp Warrior 
217412: Regressed Leowasp Warrior 
217413: Regressed Leowasp Shaman 
217414: Regressed Leowasp Shaman 
217415: Raksang Warrior 
217416: Raksang Warrior 
217417: Raksang Sentinel 
217418: Raksang Sentinel 
217419: Raksang Fighter Spirit 
217420: Raksang Fighter Spirit 
217421: Fading Drakan Spirit 
217422: Fading Drakan Spirit 
217423: Raksang Keymaster 
217424: Mirror Image 
217425: Illusionmaster Sharik 
217426: Dowsing Spaller 
217427: Dowsing Spaller 
217428: Restrained Drake 
217429: Restrained Drake 
217430: Spying Drynac 
217431: Spying Drynac 
217432: Trained Raksang Ksellid 
217433: Trained Raksang Ksellid 
217434: Ancient Raksang Bloodwing 
217435: Ancient Raksang Bloodwing 
217436: Flame Leowasp Deserter 
217437: Flame Leowasp Deserter 
217438: Flame Leowasp Criminal 
217439: Flame Leowasp Criminal 
217440: Raksang Scaled Protector 
217441: Raksang Scaled Protector 
217442: Slithering Raksang Shaman 
217443: Slithering Raksang Shaman 
217444: Raksang Warrior Spirit 
217445: Raksang Warrior Spirit 
217446: Raksang Nagarant Ghost 
217447: Raksang Nagarant Ghost 
217448: Lifeleech Hakanu 
217449: Commander Nutua 
217450: Heatseeker 
217451: The Flamelord 
217452: Prison Ashulagen 
217453: Prison Ashulagen 
217454: Informer Ashulagen 
217455: Informer Ashulagen 
217456: Paruam Sealguard 
217457: Synthral Elite Assaulter 
217458: Synthral Elite Assaulter 
217459: Synthral Triaris 
217460: Synthral Triaris 
217461: Synthral Elite Protector 
217462: Synthral Elite Protector 
217463: Synthral Elite Sorcerer 
217464: Synthral Elite Sorcerer 
217465: Synthral Frontliner Spirit 
217466: Synthral Frontliner Spirit 
217467: Synthral Apothecary Spirit 
217468: Synthral Apothecary Spirit 
217469: Hellpath Guardian Fireye 
217470: Krashu the Undaunted 
217471: Soul Gargoyle 
217472: Sapping Gargoyle 
217473: Magic Gargoyle 
217474: Collapsed Debris 
217475: Raksha 
217476: Kaisinel Gladiator Apprentice 
217477: Kaisinel Templar Apprentice 
217478: Kaisinel Assassin Apprentice 
217479: Kaisinel Ranger Apprentice 
217480: Kaisinel Sorcerer Apprentice 
217481: Kaisinel Spiritmaster Apprentice 
217482: Kaisinel Cleric Apprentice 
217483: Kaisinel Chanter Apprentice 
217484: Instructor Munus 
217485: Marchutan Gladiator Apprentice 
217486: Marchutan Templar Apprentice 
217487: Marchutan Assassin Apprentice 
217488: Marchutan Ranger Apprentice 
217489: Marchutan Sorcerer Apprentice 
217490: Marchutan Spiritmaster Apprentice 
217491: Marchutan Cleric Apprentice 
217492: Marchutan Chanter Apprentice 
217493: Instructor Geor 
217494: Veteran Mamaki Tougharm 
217495: Veteran Mamaki Searcher 
217496: Mamaki Henchman 
217497: Crack Kaidan Smasher 
217498: Mystic Kaidan Shaman 
217499: Kaidan Elite Searcher 
217500: Chieftain Kurka 
217501: Grand Chieftain Saendukal 
217502: Veteran Nunu Rake Warrior 
217503: Veteran Nunu Gatherer 
217504: Seasoned Nunu Lookout 
217505: Mist Mane Secret Shaman 
217506: Mist Mane Secret Healer 
217507: Brutal Mist Mane Watcher 
217508: Brutal Mist Mane Scratcher 
217509: Chieftain Nuaka 
217510: Grand Chieftain Kasika 
217511: Dust Spirit 
217512: Blaze Spirit 
217513: Waterdrop Spirit 
217514: Zephyr Spirit 
217515: Soil Spirit 
217516: Fire Spirit 
217517: Water Spirit 
217518: Wind Spirit 
217519: Earth Spirit 
217520: Flame Spirit 
217521: Lake Spirit 
217522: Cyclone Spirit 
217523: Terra Spirit 
217524: Magma Spirit 
217525: Sea Spirit 
217526: Storm Spirit 
217527: Tran of Fire 
217528: Tran of Wind 
217529: Enhanced Pretor 
217530: Trained Tipolid 
217531: Azoturan Zealfighter 
217532: Azoturan Zealdefender 
217533: Azoturan Zealambusher 
217534: Azoturan Zealmage 
217535: Azoturan Zealsniper 
217536: Azoturan Zealmedic 
217537: Alquimia Fighter 
217538: Alquimia Defender 
217539: Elite Alquimia Ambusher 
217540: Elite Alquimia Enchanter 
217541: Elite Alquimia Sniper 
217542: Elite Alquimia Medic 
217543: Lepharist Captain 
217544: Supervisor Magnis 
217545: Steel Rake Sailor 
217546: Steel Rake Marine 
217547: Steel Rake Elite Vaegir 
217548: Steel Rake Archer 
217549: Steel Rake Shaman 
217550: Steel Rake Healer 
217551: Freed Genie 
217552: Madame Bovariki 
217553: Golden Eye Mantutu 
217554: Engineer Lahulahu 
217555: Chief Gunner Koakoa 
217556: Brass-Eye Grogget 
217557: Assailant 
217558: Trooper 
217559: Bloodbinder 
217560: Scourge 
217561: Snakepriest 
217562: Sorcerer 
217563: Drakan Destroyer 
217564: Elite Drakan Outrider 
217565: Elite Drakan Mage 
217566: Elite Drakan Healer 
217567: Commander Bakarma 
217568: Elite Graveknight Warrior 
217569: Lich Necromancer 
217570: Stinking Zombie 
217571: Decayed Clodworm 
217572: Equitatus Warrior 
217573: Spectral Warrior 
217574: Huge Mudthorn 
217575: Equitatus Dark Warrior 
217576: Elite Unfest Horror Warrior 
217577: Lich Black Magician 
217578: Boreas 
217579: Jumentis 
217580: Charna 
217581: Thrasymedes 
217582: Traufnir 
217583: Sigyn 
217584: Sif 
217585: Freyr 
217586: Miriya 
217587: Aud 
217588: Kromede the Corrupt 
217589: Vile Judge Kromede 
217590: Queen Alukina 
217591: Bollvig Blackheart 
217592: RM-138c 
217593: RM-1337c 
217594: Crab Norris 
217595: King Consierd 
217596: Takun the Terrible 
217597: Gojira 
217598: Andre 
217599: Kamara 
217600: Anuhart Scourge 
217601: Anuhart Willwarper 
217602: Anuhart Priest 
217603: Anuhart Vindicator 
217604: Anuhart Shadow 
217605: Anuhart Aionbane 
217606: Anuhart Dark Healer 
217607: Marabata of Strength 
217608: Tahabata Pyrelord 
217609: Vanktrist 
217610: IDStation Section 3 PC Dispel Form Invisible NPC 
217611: IDStation Section 3 Boss Chamber Door Open Invisible NPC 
217612: Ancient Drakan Inmate 
217613: Ancient Drakan Inmate 
217614: Subterranean Ksellid 
217615: Chantra Assault Leader 
217616: Chantra Search Leader 
217617: Taros Worm 
217618: Subterranean Drakan Ghost 
217619: Drynac of Despair 
217620: Canyon Ksellid 
217621: Ancient Raksang Bloodwing 
217622: Drakan Prisoner 
217623: Drakan Inmate 
217624: Drakan Convict 
217625: Drakan Lifer 
217626: Synthral Defector's Spirit 
217627: Synthral Defector's Spirit 
217628: Taros Worm 
217629: Restrained Drake Soul 
217630: Irongut Drynac 
217631: Subterranean Ksellid 
217632: Ancient Raksang Bloodwing 
217633: Synthral Ancient 
217634: Synthral Ancient 
217635: Synthral Berserker Ghost 
217636: Synthral Sorcerer Ghost 
217637: Synthral Assaulter Ghost 
217638: Synthral Shaman Ghost 
217639: Ebon Ashulagen 
217640: Shining Ashulagen 
217641: Synthral Combatant 
217642: Synthral Invader 
217643: Synthral Protector 
217644: Synthral Shaman 
217645: Synthral Legionary Spirit 
217646: Synthral Shaman Spirit 
217647: Raksha Boilheart 
217648: Lab Golem 
217649: Esoterrace Warden 
217650: Dalia's Watcher 
217651: Drakan Destroyer 
217652: Elite Drakan Outrider 
217653: Elite Drakan Mage 
217654: Elite Drakan Healer 
217655: Veteran of the Beritra Escorts 
217656: Beritra Chief of Staff 
217657: Drakan Seal Protector 
217658: Drakan Seal Protector 
217659: Drakan Seal Protector 
217660: Drakan Seal Protector 
217661: Gumigumi 
217662: Gumigumi 
217663: Heat 
217664: Heat 
217665: Heat 
217666: Heat 
217667: Heat 
217668: Blistering Heat 
217669: Blistering Heat 
217670: Blistering Heat 
217671: Blistering Heat 
217672: Blistering Heat 
217673: Steaming Heat 
217674: Steaming Heat 
217675: Steaming Heat 
217676: Steaming Heat 
217677: Steaming Heat 
217678: Sweltering Heat 
217679: Sweltering Heat 
217680: Sweltering Heat 
217681: Sweltering Heat 
217682: Sweltering Heat 
217683: Flamehide Daru 
217684: Flamehide Daru 
217685: Flamehide Daru 
217686: Flamehide Daru 
217687: Flamehide Daru 
217688: Icehide Daru 
217689: Icehide Daru 
217690: Icehide Daru 
217691: Icehide Daru 
217692: Icehide Daru 
217693: Novice Mage Soul 
217694: Novice Priest Soul 
217695: Apprentice Mage Soul 
217696: Apprentice Priest Soul 
217697: Professional Mage Soul 
217698: Professional Priest Soul 
217699: Senior Mage Soul 
217700: Senior Priest Soul 
217701: Novice Witch Hunter 
217702: Apprentice Witch Hunter 
217703: Professional Witch Hunter 
217704: Senior Witch Hunter 
217705: Novice Exorcist Soul 
217706: Novice Healer Soul 
217707: Apprentice Exorcist Soul 
217708: Apprentice Healer Soul 
217709: Professional Exorcist Soul 
217710: Professional Healer Soul 
217711: Senior Exorcist Soul 
217712: Senior Healer Soul 
217713: Novice Witch Trapper 
217714: Apprentice Witch Trapper 
217715: Professional Witch Trapper 
217716: Senior Witch Trapper 
217717: Scuttling Potcrab 
217718: Scuttling Potcrab 
217719: Chittering Potcrab 
217720: Chittering Potcrab 
217721: Dawn Frost Potcrab 
217722: Dawn Frost Potcrab 
217723: Snowflower Potcrab 
217724: Snowflower Potcrab 
217725: Scuttling Starcrab 
217726: Scuttling Starcrab 
217727: Chittering Starcrab 
217728: Chittering Starcrab 
217729: Dawn Frost Starcrab 
217730: Dawn Frost Starcrab 
217731: Snowflower Starcrab 
217732: Snowflower Starcrab 
217733: Epiclone 
217734: Worthiness Ticket Box 
217735: Worthiness Ticket Box 
217736: Worthiness Ticket Box 
217737: King Saam 
217738: Cut Saam 
217739: S2_Bonus_Ginseng_Controller 
217740: Seismik 
217741: Splashdown 
217742: Crematorux 
217743: Windlash 
217744: Administrator Arminos 
217745: Wind Drakie 
217746: Water Drakie 
217747: Earth Drakie 
217748: Thunder Drakie 
217749: Administrator Arminos 
217750: Administrator Arminos 
217751: Blood Ward 
217752: Loyal Serf 
217753: Ornate Treasure Chest 
217754: Lightning Drakie 
217755: S2_Bonus_SunsetDraky_Controller 
217756: Worthiness Ticket Box 
217757: Worthiness Ticket Box 
217758: Worthiness Ticket Box 
217759: Ornate Treasure Chest 
217760: Vasuki Lifespark 
217761: Vasuki Lifespark 
217762: Vasuki Lifespark 
217763: Vasuki Lifespark 
217764: Vasuki Lifespark 
217765: Prison Strategist Humat 
217766: Raksang Enforcer 
217767: Raksang Enforcer 
217768: Raksang Enforcer 
217769: Synthral Ambusher 
217770: Synthral Ambusher 
217771: Synthral Ambusher 
217772: Raksang Healer 
217773: Raksang Healer 
217774: Raksang Healer 
217775: Synthral Healer 
217776: Synthral Healer 
217777: Synthral Healer 
217778: Arminos' Dimension Gate 
217779: S3_Bonus_Spirit Time Attack Alert Timer 
217780: Monitoring Lamp 
217781: Gumigumi 
217782: Monitoring Lamp 
217783: Grissil of Verdure 
217784: Contorted Malodor 
217785: Contorted Malodor 
217786: Dukaki Guard 
217787: Kaliga's Servant 
217788: Research Leader MuMu Ham 
217789: Overseer Nukiti 
217790: Drudgelord Kakiti 
217791: Justicetaker Wyr 
217792: Hamam the Torturer 
217793: Lady Angerr 
217794: Hamerun Leechsoul 
217795: Kaliga the Unjust 
217796: Grissil's Branch 
217797: Tirratirra 
217798: Graceful Mira 
217799: Beautiful Himara 
217800: Trainee Shoruken 
217801: Trainee Attatuken 
217802: Poppy on the Run 
217803: Dukaki Cook 
217804: Weakened Dimensional Vortex 
217805: Lady Angerr's Bloodwing 
217806: Paepaerunerk 
217807: Macus 
217808: Eumelos 
217809: Bellia 
217810: Hygea 
217811: Kalsten 
217812: Thialfi 
217813: Ve 
217814: Lyfjaberga 
217815: Berus 
217816: Polyidus 
217817: Paepaerunerk 
217818: Roskva 
217819: Vanktrist Spacetwine 
217820: Administrator Arminos 
217821: Administrator Arminos 
217822: Administrator Arminos 
217823: Administrator Arminos 
217824: Administrator Arminos 
217825: Administrator Arminos 
217826: Administrator Arminos 
217827: Arminos' Treasure Chest 
217828: Arminos' Treasure Chest 
217829: Arminos' Treasure Chest 
217830: Arminos' Treasure Chest 
217831: Arminos' Treasure Chest 
217832: Arminos' Treasure Chest 
217833: Arminos' Treasure Chest 
217834: Arminos' Treasure Chest 
217835: Arminos' Treasure Chest 
217836: Arminos' Noble Treasure Chest 
217837: Pet Kirca 
217838: Pet Manduri 
217839: Pet Starcrab 
217840: Meat Barrel 
217841: Wafer Thin Meat 
217842: Starved Karnif 
217843: Head Greentooth 
217844: Thirsty Bladestorm Spirit 
217845: Whihazad 
217846: Gomju's Minion 
217847: Fiery Gomju 
217848: Deadly Poison Dracuni 
217849: Mephitic Klaw Worker 
217850: Mephitic Supraklaw Worker 
217851: Mephitic Klaw Looker 
217852: Mephitic Supraklaw Watcher 
217853: Mephitic Klaw Looker 
217854: Mephitic Supraklaw Watcher 
217855: Stinking Clodworm 
217856: Mutant Waterworm 
217857: Queen Klawtiar 
217858: Dustpaw Nojolf 
217859: Dustpaw Nojolf 
217860: Dustclaw Nojofar 
217861: Dustclaw Nojofar 
217862: Leowasp Peon 
217863: Leowasp Peon 
217864: Poisonscale Moskie 
217865: Poisonscale Moskie 
217866: Seedleaf Fungie 
217867: Seedleaf Fungie 
217868: Apivorous Malodor 
217869: Apivorous Malodor 
217870: Highstrike Spiner 
217871: Highstrike Spiner 
217872: Charback Scolopen 
217873: Charback Scolopen 
217874: Molten Gryphu 
217875: Molten Gryphu 
217876: Vengeful Excura 
217877: Vengeful Excura 
217878: Bristlewhisker Hornskull 
217879: Bristlewhisker Hornskull 
217880: Gravel Moonflower 
217881: Gravel Moonflower 
217882: Plainsgrazer Brax 
217883: Plainsgrazer Brax 
217884: Bladebeak Airon 
217885: Bladebeak Airon 
217886: Mottled Ribbit 
217887: Mottled Ribbit 
217888: Rajalf the Cunning 
217889: Gavijolf the Gouger 
217890: Insidious Barolf 
217891: Gabo the Obstinate 
217892: Queen Maphis 
217893: Leowasp Looter 
217894: Leowasp Looter 
217895: Deadly Poisonscale Moskie 
217896: Deadly Poisonscale Moskie 
217897: Fanned Dionae 
217898: Fanned Dionae 
217899: Poisonroot Fungie 
217900: Poisonroot Fungie 
217901: Greathoof Daru 
217902: Greathoof Daru 
217903: Baby Trepone Mamut 
217904: Trepone Mamut 
217905: Trepone Mamut 
217906: Deadly Poisonbarb Sheluk 
217907: Deadly Poisonbarb Sheluk 
217908: Ferocious Mosbear 
217909: Ferocious Mosbear 
217910: Crookhorn Brax 
217911: Crookhorn Brax 
217912: Shulack Seeker 
217913: Shulack Searcher 
217914: Marabata Scout 
217915: Captain Babelkin 
217916: Ironjaw Tarapu 
217917: Venomous Geruk 
217918: Kugen the Ravager 
217919: Careful Peruru 
217920: Baby Cucutero Mamut 
217921: Cucutero Mamut 
217922: Cucutero Mamut 
217923: Delirium Dionae 
217924: Delirium Dionae 
217925: Greyhoof Daru 
217926: Greyhoof Daru 
217927: Gnarled Rotron 
217928: Gnarled Rotron 
217929: Merciless Mosbear 
217930: Merciless Mosbear 
217931: Venomtip Sheluk 
217932: Venomtip Sheluk 
217933: Strigik Fighter 
217934: Strigik Scouter 
217935: Strigik Healer 
217936: Periwinkle Pluma 
217937: Eternal Strigik Protector 
217938: Elite Strigik Fighter 
217939: Elite Strigik Fighter 
217940: Elite Strigik Fighter 
217941: Elite Strigik Fighter 
217942: Elite Strigik Assassin 
217943: Elite Strigik Assassin 
217944: Elite Strigik Assassin 
217945: Elite Strigik Assassin 
217946: Elite Strigik Assassin 
217947: Elite Strigik Healer 
217948: Elite Strigik Healer 
217949: Elite Strigik Healer 
217950: Elite Strigik Healer 
217951: Elite Strigik Healer 
217952: Elite Strigik Shaman 
217953: Elite Strigik Shaman 
217954: Elite Strigik Shaman 
217955: Elite Strigik Shaman 
217956: Elite Strigik Summoner 
217957: Elite Strigik Summoner 
217958: Elite Strigik Summoner 
217959: Elite Strigik Summoner 
217960: Sergeant Gutu 
217961: Lutau the Slayer 
217962: Prophet Huruhuru 
217963: Fortuneteller Lusupa 
217964: Chieftain Aruru 
217965: Grand Chieftain Zakufu 
217966: Feral Nojolf 
217967: Rabid Nojofar 
217968: Feral Nojolf 
217969: Rabid Nojofar 
217970: Sandtrap Moonflower 
217971: Sandtrap Moonflower 
217972: Desert Zanthay 
217973: Desert Zanthay 
217974: Sandscale Snuffler 
217975: Sandscale Snuffler 
217976: Sharpstrike Spiner 
217977: Sharpstrike Spiner 
217978: Carnivorous Ampha 
217979: Carnivorous Ampha 
217980: Ferocious Warg 
217981: Ferocious Warg 
217982: Scavenger Gryphu 
217983: Scavenger Gryphu 
217984: Needleback Serrator 
217985: Needleback Serrator 
217986: Detritus Obscura 
217987: Detritus Obscura 
217988: Needlebeard Hornskull 
217989: Needlebeard Hornskull 
217990: Rabid Tog 
217991: Humnaz Sentry 
217992: Humnaz Thief 
217993: Humnaz Shaman 
217994: Tamed Tog 
217995: Elite Humnaz Warrior 
217996: Elite Humnaz Seeker 
217997: Elite Humnaz Shaman 
217998: Elite Humnaz Bowman 
217999: Elite Humnaz Healer 
218000: Chieftain Candidate Budugum 
218001: Shadowstrike Gubacha 
218002: Dumuch Faithhealer 
218003: Clairvoyant Sunachu 
218004: Chaburat the Noble 
218005: Chieftain Haridoo 
218006: Thornhair Fungie 
218007: Thornhair Fungie 
218008: Thornleaf Arachna 
218009: Thornleaf Arachna 
218010: Needlespine Arachna 
218011: Needlespine Arachna 
218012: Lunatic Mosbear 
218013: Lunatic Mosbear 
218014: Brohie Fighter 
218015: Brohie Fighter 
218016: Brohie Gunner 
218017: Brohie Gunner 
218018: Brohum Gladiator 
218019: Brohum Gladiator 
218020: Brohum Gunner 
218021: Brohum Gunner 
218022: Whispering Glowing Spirit 
218023: Whispering Glowing Spirit 
218024: Prattling Glowing Spirit 
218025: Prattling Glowing Spirit 
218026: Vanuka the Earthshaker 
218027: Spirit of Tranquility 
218028: Spirit of Silence 
218029: Apona the Cultivator 
218030: Haughty Kirke 
218031: Gritpaw Nojolf 
218032: Gritclaw Nojofar 
218033: Gritpaw Nojolf 
218034: Gritclaw Nojofar 
218035: Meandering Tyrhund 
218036: Meandering Tyrhund 
218037: Shattered Tyrhund 
218038: Shattered Tyrhund 
218039: Sandsifter Moonflower 
218040: Sandsifter Moonflower 
218041: Sandstorm Zanthay 
218042: Sandstorm Zanthay 
218043: Rockscale Snuffler 
218044: Rockscale Snuffler 
218045: Relic Spiner 
218046: Relic Spiner 
218047: Desert Serrator 
218048: Desert Serrator 
218049: Parched Hornskull 
218050: Parched Hornskull 
218051: Ferocious Warg 
218052: Ferocious Warg 
218053: Shulack Pathfinder 
218054: Shulack Pathfinder 
218055: Shulack Grave Robber 
218056: Shulack Grave Robber 
218057: Shulack Sentinel 
218058: Shulack Sentinel 
218059: Komad Worker 
218060: Komad Worker 
218061: Noble Orkanimum 
218062: Noble Orkanimum 
218063: Glossy Wriggot 
218064: Glossy Wriggot 
218065: Glossy Wriggot 
218066: Jotun Blacksmith 
218067: Jotun Blacksmith 
218068: Jotun Blacksmith 
218069: Jotun Sculptor 
218070: Jotun Sculptor 
218071: Jotun Sculptor 
218072: Jotun Handicrafter 
218073: Jotun Handicrafter 
218074: Jotun Handicrafter 
218075: Shivhum Stonestriker 
218076: Teftak the Frenzied 
218077: Trickster Pabarakin 
218078: Nemeco the Dancer 
218079: Munarim the Hobbler 
218080: Nubale the Glacier 
218081: Hakur Stonebraid 
218082: Daturum Wreckhelm 
218083: Zakul Deadeye 
218084: Manukur the Elusive 
218085: Debarim the Omnipotent 
218086: Thornfeather Gryphu 
218087: Thornfeather Gryphu 
218088: Goldenjaw Laupede 
218089: Goldenjaw Laupede 
218090: Fissure Petrahulk 
218091: Fissure Petrahulk 
218092: Cursed Reian Warrior 
218093: Cursed Reian Warrior 
218094: Cursed Reian Mage 
218095: Cursed Reian Mage 
218096: Mischievous Puca 
218097: Mischievous Puca 
218098: Satra Trooper 
218099: Satra Trooper 
218100: Satra Searcher 
218101: Satra Searcher 
218102: Laughing Gamonas 
218103: Leti the Rascal 
218104: Training Supervisor Marit 
218105: Captain Sakamat 
218106: Leowasp Scout 
218107: Leowasp Scout 
218108: Leowasp Seeker 
218109: Leowasp Seeker 
218110: Ruthless Serrator 
218111: Ruthless Serrator 
218112: Roughscale Hornskull 
218113: Roughscale Hornskull 
218114: Territorial Pagati 
218115: Territorial Pagati 
218116: Satra Battlefodder 
218117: Satra Battlefodder 
218118: Satra Warrior 
218119: Satra Warrior 
218120: Satra Assassin 
218121: Satra Assassin 
218122: Satra Scout 
218123: Satra Scout 
218124: Satra Foot Soldier 
218125: Satra Foot Soldier 
218126: Satra Medic 
218127: Satra Medic 
218128: Satra Elite Warrior 
218129: Satra Elite Warrior 
218130: Satra Elite Assassin 
218131: Satra Elite Assassin 
218132: Satra Elite Trooper 
218133: Satra Elite Trooper 
218134: Satra Elite Foot Soldier 
218135: Satra Elite Foot Soldier 
218136: Satra Elite Healer 
218137: Satra Elite Healer 
218138: Violetip Neokin 
218139: Violetip Neokin 
218140: Satra Elite Defender 
218141: Satra Elite Defender 
218142: Cursed Tyrhund 
218143: Cursed Tyrhund 
218144: Fragmented Tyrhund 
218145: Fragmented Tyrhund 
218146: Berez Ironclaw 
218147: Labor Supervisor Mukusa 
218148: Lightning Lapu 
218149: Master Munanzi 
218150: Bladescale Snuffler 
218151: Bladescale Snuffler 
218152: Pounding Tyrhund 
218153: Pounding Tyrhund 
218154: Grasping Tyrhund 
218155: Grasping Tyrhund 
218156: Rockblade Zanthay 
218157: Rockblade Zanthay 
218158: Reian Fighter Spirit 
218159: Reian Fighter Spirit 
218160: Reian Sorcerer Spirit 
218161: Reian Sorcerer Spirit 
218162: Leowasp Watchman 
218163: Leowasp Watchman 
218164: Leowasp Spy 
218165: Leowasp Spy 
218166: Apivorous Ampha 
218167: Apivorous Ampha 
218168: Violent Serrator 
218169: Violent Serrator 
218170: Stonescale Hornskull 
218171: Stonescale Hornskull 
218172: Rakestride Pagati 
218173: Rakestride Pagati 
218174: Satra Combat Adjutant 
218175: Satra Assassination Adjutant 
218176: Satra Search Adjutant 
218177: Satra Magic Adjutant 
218178: Satra Healing Adjutant 
218179: Matriarch Pagatu 
218180: Wandering Templar Dinor 
218181: Dowager Geren 
218182: Statesman Tamark 
218183: General Chunapa 
218185: Tiamat Assassin 
218186: TempName_Drakan Scout 
218187: TempName_Drakan Sorcerer 
218188: Kaisinel Templar Apprentice 
218189: Kaisinel Assassin Apprentice 
218190: Marchutan Templar Apprentice 
218191: Marchutan Assassin Apprentice 
218192: Rank 5 Elyos Soldier Odos 
218200: Rank 5 Asmodian Soldier Mediatec 
218208: Tirratirra 
218209: Graceful Mira 
218210: Beautiful Himara 
218211: Trainee Shoruken 
218212: Trainee Attatuken 
218213: Weakened Flame Spirit 
218214: Weakened Holy Servant 
218215: Dust Twister 
218216: Oxide Sludger 
218217: Sawjaw Dionae 
218218: Fissure Caltrops 
218219: Vigilant Oculazen 
218220: Rift Zanthay 
218221: Anubite Sentry 
218222: Desert Mookie 
218223: Earthquaking Petrahulk 
218224: Dust Cloud Obscura 
218225: Mottleback Granker 
218226: Needlefang Frillneck 
218227: Humpback Korbat 
218228: Vasharti Pagati Combatant 
218229: Vasharti Pagati Rider 
218230: Vasharti Pagati Rider 
218231: Vasharti Cavalryman 
218232: Vasharti Cavalryman 
218233: Vasharti Sikar 
218234: Vasharti Sikar Search Cavalry 
218235: Vasharti Sikar Search Cavalry 
218236: Vasharti Searcher 
218237: Vasharti Cavalry Searcher 
218238: Vasharti Enforcer 
218239: Vasharti Stalker 
218240: Vasharti Seer 
218241: Vasharti Orderly 
218242: Vasharti Combat Officer 
218243: Vasharti Search Specialist 
218244: Vasharti Deathdealer 
218245: Vasharti Healing Officer 
218246: Fissure Incarnate 
218247: Cavalry Chief Tagata 
218248: Cavalry Chief Tagata 
218249: Whirling Augusta 
218250: Sergeant Darsa 
218251: Training Instructor Karan 
218252: Sailing Tumer 
218253: Haunting Kakaro 
218254: Kingpin Shakraw 
218255: Wallowing Garnetis 
218256: Clero the Wanderer 
218257: Mysterious Arnan 
218258: Brutal Baraka 
218259: Brutal Baraka 
218260: Shrinking Seafoam 
218261: Shrinking Seafoam 
218262: Expanding Seafoam 
218263: Expanding Seafoam 
218264: Drifting Wriggot 
218265: Drifting Wriggot 
218266: Ruins Mugolem 
218267: Ruins Mugolem 
218268: Mountains' Defender 
218269: Mountains' Defender 
218270: Boulderback Kirrin 
218271: Boulderback Kirrin 
218272: Leuco Skyray 
218273: Leuco Skyray 
218274: Bronzewing Gargoyle 
218275: Bronzewing Gargoyle 
218276: Naduka Hascal Assassin 
218277: Naduka Hascal Sniper 
218278: Thornfoot Rotron 
218279: Thornfoot Rotron 
218280: Dawnleaf Rotron 
218281: Dawnleaf Rotron 
218282: Goldenwing Murmur 
218283: Goldenwing Murmur 
218284: Mottled Murmur 
218285: Mottled Murmur 
218286: Spotted Murmur 
218287: Spotted Murmur 
218288: Whitemist Zefirun 
218289: Whitemist Zefirun 
218290: Greathoof Zefirun 
218291: Greathoof Zefirun 
218292: Cloudbreak Zefirun 
218293: Cloudbreak Zefirun 
218294: Knothorn Trico 
218295: Knothorn Trico 
218296: Orchidae Arachna 
218297: Orchidae Arachna 
218298: Cindermane Kalbas 
218299: Naduka Executor 
218300: Naduka Cutthroat 
218301: Naduka Seer 
218302: Naduka Orderly 
218303: Naduka Combat Officer 
218304: Naduka Search Specialist 
218305: Naduka Deathdealer 
218306: Naduka Healing Officer 
218307: Traitorous Reian Warrior 
218308: Traitorous Reian Warrior 
218309: Traitorous Reian Assassin 
218310: Traitorous Reian Assassin 
218311: Traitorous Reian Scout 
218312: Traitorous Reian Scout 
218313: Traitorous Reian Mage 
218314: Traitorous Reian Mage 
218315: Traitorous Reian Priest 
218316: Traitorous Reian Priest 
218317: Naduka Slayer 
218318: Naduka Huntress 
218319: Naduka Witch 
218320: Naduka Surgical Specialist 
218321: Naduka Legatus 
218322: Naduka Triaris 
218323: Naduka Magus 
218324: Naduka Elite Healing Officer 
218325: Gravity Incarnate 
218326: Continuum Guardian Arachi 
218327: Brigade General Naduka 
218328: Budding Jejune 
218329: Raging Phernind 
218330: Noble Asteris 
218331: Imperious Artus 
218332: Dancing Dagger Serion 
218333: Danitur the Renegade 
218334: Bendo the Traitor 
218335: Pouncing Aranta 
218336: Deputy Brigade General Lucarn 
218337: Aide Kaimar 
218338: Fiery Mudthorn 
218339: Fiery Mudthorn 
218340: Enraged Barghest 
218341: Enraged Barghest 
218342: Volcanic Petrahulk 
218343: Volcanic Petrahulk 
218344: Enraged Mosbear 
218345: Enraged Mosbear 
218346: Cinder Spirit 
218347: Cinder Spirit 
218348: Magma Spirit 
218349: Magma Spirit 
218350: Blazing Spirit 
218351: Blazing Spirit 
218352: Flame Pillar Spirit 
218353: Flame Pillar Spirit 
218354: Flame Leowasp 
218355: Flame Leowasp 
218356: Volcanic Kerubiel 
218357: Volcanic Kerubiel 
218358: Fire Vortile 
218359: Fire Vortile 
218360: Hotspring Monitor 
218361: Hotspring Monitor 
218362: Hotspring Bubble 
218363: Hotspring Bubble 
218364: Emberstep Rotron 
218365: Emberstep Rotron 
218366: Firebrand Agrint 
218367: Firebrand Agrint 
218368: Glowing Frightcorn 
218369: Glowing Frightcorn 
218370: Hotspring Starturtle 
218371: Hotspring Starturtle 
218372: Baby Hotspring Starturtle 
218373: Rippling Glugga 
218374: Rippling Glugga 
218375: Swaying Glugga 
218376: Swaying Glugga 
218377: Kelpfrill Gastron 
218378: Crookhorn Korbat 
218379: Basrasa Enforcer 
218380: Basrasa Stalker 
218381: Basrasa Seer 
218382: Basrasa Orderly 
218383: Basrasa Combat Officer 
218384: Basrasa Search Specialist 
218385: Basrasa Deathdealer 
218386: Basrasa Healing Officer 
218387: Avad Fighter 
218388: Avad Fighter 
218389: Avad Trooper 
218390: Avad Trooper 
218391: Avad Searcher 
218392: Avad Searcher 
218393: Avad Scout 
218394: Avad Scout 
218395: Avad Dark Sorcerer 
218396: Avad Dark Sorcerer 
218397: Avad Mage 
218398: Avad Mage 
218399: Avad Priest 
218400: Avad Priest 
218401: Avad Monk 
218402: Avad Monk 
218403: Trained Manticore 
218404: Basrasa Butcher 
218405: Barasa Huntress 
218406: Basrasa Witch 
218407: Basrasa Surgical Specialist 
218408: Basrasa Myrmidon 
218409: Basrasa Pathfinder 
218410: Basrasa Thaumaturge 
218411: Basrasa Medical Officer 
218412: Wrath Incarnate 
218413: Gerlot the Impatient 
218414: Brigade General Basrasa 
218415: Burning Urstan 
218416: Tempestuous Ardor 
218417: Burning Anesto 
218418: Magma Stanchion 
218419: Karus Flametail 
218420: Obstinate Perut 
218421: Reclusive Krata 
218422: Archeson Halberdsman 
218423: Combat Captain Danika 
218424: Deputy Brigade General Kutma 
218425: Undead Reian Warrior 
218426: Undead Reian Warrior 
218427: Undead Reian Mage 
218428: Undead Reian Mage 
218429: Redcorn Fungie 
218430: Glossy Fungie 
218431: Quartz Fungen 
218432: Crystalump Petrahulk 
218433: Violetscale Abex 
218434: Tendril Lapilima 
218435: Luminous Wriggot 
218436: Shimmering Twister 
218437: Berylwing Boggart 
218438: Crystalump Basilisk 
218439: Crystalfin Skyray 
218440: Silverake Kalbas 
218441: Satra Enforcer 
218442: Satra Stalker 
218443: Satra Seer 
218444: Satra Surgical Specialist 
218445: Satra Combat Officer 
218446: Satra Search Specialist 
218447: Satra Deathdealer 
218448: Satra Healing Officer 
218449: Satra Legatus 
218450: Satra Triaris 
218451: Satra Magus 
218452: Satra Elite Healing Officer 
218453: Satra Myrmidon 
218454: Satra Pathfinder 
218455: Satra Thamauturge 
218456: Satra Medical Officer 
218457: Petrification Incarnate 
218458: Noble Ricid 
218459: Brigade General Satra 
218460: Brightglow Bavato 
218461: Pounding Tatamo 
218462: Jeweloop Vitale 
218463: Hirrus the Fleet 
218464: Ancient Elder Ermus 
218465: Grudging Doien 
218466: Wandering Alati 
218467: Resounding Corrus 
218468: Deputy Brigade General Talaba 
218469: Bodyguard Captain Daira 
218470: Wetland Caltrops 
218471: Wetland Caltrops 
218472: Marconnut Worker 
218473: Marconnut Worker 
218474: Green Moss Gnarl 
218475: Green Moss Gnarl 
218476: Lumpbrow Brax 
218477: Lumpbrow Brax 
218478: Slimy Sludger 
218479: Gurriki Warrior 
218480: Gurriki Warrior 
218481: Gurriki Shaman 
218482: Gurriki Shaman 
218483: Scapi 
218484: Gurriki Fighter 
218485: Gurriki Fighter 
218486: Gurriki Sentinel 
218487: Gurriki Sentinel 
218488: Gurriki Sorcerer 
218489: Gurriki Sorcerer 
218490: Gurriki Healer 
218491: Gurriki Healer 
218492: Golden Tatar 
218493: Merciless Lamaz 
218494: Elder Kukuru 
218495: Chieftain Papar 
218496: Kichikor the Militant 
218497: Enos Destroyer 
218498: Enos Destroyer 
218499: Young Enos Destroyer 
218500: Crystalline Petrahulk 
218501: Crystalline Petrahulk 
218502: Ancient Orkanimum 
218503: Ancient Orkanimum 
218504: Crystal Waterworm 
218505: Crystal Waterworm 
218506: Crystalline Abex 
218507: Crystalline Abex 
218508: Elite Komad Warrior 
218509: Elite Komad Warrior 
218510: Elite Komad Sorcerer 
218511: Elite Komad Sorcerer 
218512: Trihorn Lapilima 
218513: Trihorn Lapilima 
218514: Blue Crystal Ametgolem 
218515: Blue Crystal Ametgolem 
218516: Enos Guardian 
218517: Enos Guardian 
218518: Colossal Geodenos 
218519: Yndigo Blackice 
218520: Mysterious Tagus 
218521: Ativas Crystalline 
218522: Crystaltusk Erubes 
218523: Protectorate Drakan Legate 
218524: Protectorate Drakan Triaris 
218525: Protectorate Drakan Sorcerer 
218526: Protectorate Drakan Surgeon 
218527: Protectorate Drakan Superior Legate 
218528: Protectorate Drakan Superior Triaris 
218529: Protectorate Drakan Superior Sorcerer 
218530: Protectorate Drakan Superior Surgeon 
218531: Protectorate Drakan Superior Praetor 
218532: Protectorate Drakan Superior Officer 
218533: Protectorate Drakan Superior Mage 
218534: Protectorate Drakan Superior Medic 
218535: Protectorate Elite Combat Captain 
218536: Training Instructor Paja 
218537: Combat Sergeant Hasan 
218538: Assassin Brogun 
218539: Destroyer Kahira 
218540: Flaming Breath Byak 
218541: Deadly Breath Murak 
218542: Deputy Brigade General Asitan 
218543: Assault Team Leader Kunati 
218544: Protectorate Drakan Special Legate 
218545: Protectorate Drakan Special Triaris 
218546: Protectorate Drakan Special Sorcerer 
218547: Protectorate Drakan Special Surgeon 
218548: Protectorate Drakan Special Prefect 
218549: Protectorate Drakan Special Chief Officer 
218550: Protectorate Drakan Special Magus 
218551: Protectorate Drakan Special Healing Officer 
218552: Protectorate Elite Combat Captain 
218553: Governor Sunayaka 
218554: Aide Iranati 
218555: Aide Iranati 
218556: Deputy Governor Brilla 
218557: Master-at-Arms Ranigan 
218558: Master-at-Arms Ranigan 
218559: Captain Granta 
218560: Aether Barrel 
218561: Aether Lump 
218562: Genoti 
218563: Angparinerk 
218564: Bustant 
218565: Angparinerk 
218566: Drakan Veteran Sentinel 
218567: Drakan Veteran Fighter 
218568: Drakan Veteran Searcher 
218569: Drakan Veteran Shaman 
218570: Whole Roast Poppy 
218571: Poppy's Present 
218572: Ariana's Jewellery Box 
218573: Eastern Protector Abasho 
218574: Western Protector Rabari 
218575: Southern Protector Batara 
218576: Northern Protector Nabishen 
218577: Marabata Watchman 
218578: Satra Technician 
218579: Scalebeak Airon 
218580: Spotted Ribbit 
218581: Wetland Ksellid 
218582: Elite Humnaz Warrior 
218583: Elite Humnaz Warrior 
218584: Elite Humnaz Warrior 
218585: Elite Humnaz Seeker 
218586: Elite Humnaz Seeker 
218587: Elite Humnaz Seeker 
218588: Elite Humnaz Shaman 
218589: Elite Humnaz Shaman 
218590: Elite Humnaz Shaman 
218591: Elite Humnaz Bowman 
218592: Elite Humnaz Bowman 
218593: Elite Humnaz Bowman 
218594: Elite Humnaz Healer 
218595: Elite Humnaz Healer 
218596: Elite Humnaz Healer 
218597: Broadbark Rotron 
218598: Broadbark Rotron 
218599: Marconnut Snapper 
218600: Marconnut Snapper 
218601: Marconnut Lobber 
218602: Marconnut Lobber 
218603: Satra Assaulter 
218604: Satra Bladesman 
218605: Satra Foot Soldier 
218606: Contaminated Crystal Spirit 
218607: Contaminated Crystal Spirit 
218608: Shumira Glasseye 
218609: Nipgnaw Xakion 
218610: Defensive Artillery 
218611: Offensive Mortar 
218612: Siege Morser 
218613: Reian Castle Gate 
218614: Brigade General Vasharti 
218615: Kaliga's Servant 
218616: Vorpal Rudia 
218617: Forgotten Nagolem 
218618: Frozen Rukril 
218619: Eternal Forgotten Daeva 
218620: Sealed Storm Legionary 
218621: Sealed Storm Legionary 
218622: Crystal Arachna 
218623: Baby Crystal Arachna 
218624: Shivering Lapilimo 
218625: Frozen Waterworm 
218626: Pet Kaylelini 
218627: Icemane Lindis 
218628: Icemane Lindis 
218629: Icicle Lapilima 
218630: Icicle Lapilima 
218631: Raksang Cadet 
218632: Raksang Sentry 
218633: Pure Orkanimum 
218634: Pure Orkanimum 
218635: Crystal Caltrops 
218636: Crystal Caltrops 
218637: Pale Bloodwing 
218638: Pale Bloodwing 
218639: Crystal Lapilimo 
218640: Crystal Lapilimo 
218641: Frozen Seafoam 
218642: Frozen Seafoam 
218643: Destroyed Ancient Caryatid 
218644: Destroyed Ancient Caryatid 
218645: Relic Nagolem 
218646: Relic Nagolem 
218647: Relic Mugolem 
218648: Relic Mugolem 
218649: Count Periwoo 
218650: Unlucky Aurio 
218651: Humnaz Ritual Coordinator 
218652: Redscale Hornskull 
218653: Shulack Fighter 
218654: Warden Zookin 
218655: Sprout Fungie 
218656: Petrahulk Drudge 
218657: Wandering Petrahulk 
218658: Frantic Petrahulk 
218659: Pernicious Malkin 
218660: Fanatical Nyrundi 
218661: Satra Special Ops 
218662: Eerie Kirku 
218663: Escaped Balaur Devotee 
218664: Escaped Balaur Practitioner 
218665: Provocateur Kaylis 
218666: Devoted Grappler 
218667: Devoted Spiritmaster 
218668: Devoted Assassin 
218669: Devoted Priest 
218670: Padmarashka's Elite Commander 
218671: Padmarashka Sartip 
218672: Naduka Tribunus 
218673: Padmarashka's Elite Captain 
218674: Padmarashka's Chief Medic 
218675: Padmarashka's Elite Hatcher 
218676: Padmarashka's Elite Hatcher 
218677: Padmarashka Drakan Destroyer 
218678: Padmarashka's Elite Rampager 
218679: Dramata Hideout Manager 
218680: Padmarashka's Elite Sentinel 
218681: Padmarashka's Elite Administrator 
218682: MuMu Rake Gatherer 
218683: Black Claw Scratcher 
218684: Mutated Drakan Fighter 
218685: Casus Manor Guard 
218686: Casus Manor Maidservant 
218687: Casus Manor Maid 
218688: Casus Manor Butler 
218689: Casus Manor Noble 
218690: Pale Carmina 
218691: Corrupt Casus 
218692: Red Sand Brax 
218693: Red Sand Tog 
218694: Black Abyss Bloodwing 
218695: MuMu Rake Gatherer 
218696: Black Claw Scratcher 
218697: Mutated Drakan Fighter 
218698: Casus Manor Guard 
218699: Casus Manor Maidservant 
218700: Casus Manor Maid 
218701: Casus Manor Butler 
218702: Casus Manor Noble 
218703: Pale Carmina 
218704: Corrupt Casus 
218705: Red Sand Brax 
218706: Red Sand Tog 
218707: Black Abyss Bloodwing 
218708: MuMu Rake Gatherer 
218709: Black Claw Scratcher 
218710: Mutated Drakan Fighter 
218711: Casus Manor Guard 
218712: Casus Manor Maidservant 
218713: Casus Manor Maid 
218714: Casus Manor Butler 
218715: Casus Manor Noble 
218716: Pale Carmina 
218717: Corrupt Casus 
218718: Red Sand Brax 
218719: Red Sand Tog 
218720: Black Abyss Bloodwing 
218721: Malevolent Muraba 
218722: Karlata the Huntress 
218723: Oginyum the Dealer 
218724: Merciful Davati 
218725: Astoos the Adept 
218726: Huge Desert Scolopen 
218727: Goldhook Griffon 
218728: Boneshaker Korbat 
218729: Moss Agrint 
218730: Moss Agrint 
218731: Relic Kalgolem 
218732: Relic Kalgolem 
218733: Tiamaranta Supraklaw Gatherer 
218734: Tiamaranta Supraklaw Gatherer 
218735: Outlaw Trollpin 
218736: Outlaw Trollpin 
218737: Rock Gnarl 
218738: Rock Gnarl 
218739: Enraged Maeki 
218740: Enraged Maeki 
218741: Hazy Glowing Spirit 
218742: Hazy Glowing Spirit 
218743: Brightly Glowing Spirit 
218744: Brightly Glowing Spirit 
218745: Ruthless Ossek 
218746: Tindertryst 
218747: Taida the Enraged 
218748: Quartzite Hormus 
218749: Tigric Scentseeker 
218750: Tiamaranta Klaw Worker 
218751: Tiamaranta Klaw Gatherer 
218752: Anguished Battle Marmut 
218753: Flameclaw Firzan 
218754: Crystal Mamut 
218755: Crystal Mamut 
218756: Padmarashka 
218757: Tog Manger 
218758: Incredibly Tasty Lump of Meat 
218759: Regressed Leowasp Warrior 
218760: Satra Battalion Specialist 
218761: Satra Battalion Specialist 
218762: Satra Battalion Specialist 
218763: Satra Battalion Specialist 
218764: Fury's Source 
218765: Fury's Source 
218766: Fragmented Pyreogre 
218767: Fragmented Gapemaw 
218768: Naduka Crusader 
218769: Naduka Searcher 
218770: Protectorate Drakan Fighter 
218771: Protectorate Hawkeye 
218772: Protectorate Drakan High Mage 
218773: Protectorate Drakan Fighter 
218774: Protectorate Hawkeye 
218775: Protectorate Drakan High Mage 
218776: NPC Training Mission 1 
218777: NPC Training Mission 2 
218778: NPC Training Mission 3 
218779: Avad Labourer 
218780: Avad Labourer 
218781: Escaped Enos Destroyer 
218782: Empress Muada 
218783: Treasure Box 
218784: Treasure Box 
218785: Treasure Box 
218786: Treasure Box 
218787: Treasure Box 
218788: Treasure Box 
218789: Treasure Box 
218790: Treasure Box 
218791: Treasure Box 
218792: Treasure Box 
218793: Treasure Box 
218794: Treasure Box 
218795: Treasure Box 
218796: Treasure Box 
218797: Treasure Box 
218798: Treasure Box 
218799: Treasure Box 
218800: Treasure Box 
218801: Treasure Box 
218802: Treasure Box 
218803: Empty Shulack Antiaircraft Gun 
218804: Empty Shulack Antiaircraft Gun 
218805: Empty Shulack Antiaircraft Gun 
218806: Casus Manor Chief Maid 
218807: Casus Manor Chief Maid 
218808: Casus Manor Chief Maid 
218809: Treasure Box 
218810: Treasure Box 
218811: Treasure Box 
218812: Treasure Box 
218813: Treasure Box 
218814: Treasure Box 
218815: Treasure Box 
218816: Treasure Box 
218817: Treasure Box 
218818: Treasure Box 
218819: Muddy Twister 
218820: Crusted Oculazen 
218821: Balaur Watcher 
218822: Balaur Watcher 
218823: Bodyguard Captain Cartuan 
218824: Protector's Servant 
218825: Protector's Servant 
218826: Quixoren the Evasive 
218827: Sanstorn the Persistent 
218828: Dulsina the Typhoon 
218829: Weva the Stubborn 
218830: Ganur the Swift 
218831: Zambir the Unyielding 
218832: Treasure Box 
218833: Treasure Box 
218834: Treasure Box 
218835: Treasure Box 
218836: Treasure Box 
218837: Treasure Box 
218838: Treasure Box 
218839: Treasure Box 
218840: Treasure Box 
218841: Treasure Box 
218842: Treasure Box 
218843: Treasure Box 
218844: Treasure Box 
218845: Treasure Box 
218846: Treasure Box 
218847: Treasure Box 
218848: Treasure Box 
218849: Treasure Box 
218850: Spring Agrint 
218851: Summer Agrint 
218852: Autumn Agrint 
218853: Winter Agrint 
218854: Vernal Audria 
218855: Sprouting Audria 
218856: Sweltering Audria 
218857: Rain Audria 
218858: Foliage Audria 
218859: Sunset Audria 
218860: Ice Audria 
218861: Snowflower Audria 
218862: Spring Agrint 
218863: Summer Agrint 
218864: Autumn Agrint 
218865: Winter Agrint 
218866: Vernal Umbronite 
218867: Sprout Umbronite 
218868: Sweltering Umbronite 
218869: Rain Umbronite 
218870: Maple Umbronite 
218871: Dusk Umbronite 
218872: Ice Umbronite 
218873: Snowflower Umbronite 
218874: Vernal Audria 
218875: Sprouting Audria 
218876: Sweltering Audria 
218877: Rain Audria 
218878: Foliage Audria 
218879: Sunset Audria 
218880: Ice Audria 
218881: Snowflower Audria 
218882: Vernal Umbronite 
218883: Sprout Umbronite 
218884: Sweltering Umbronite 
218885: Rain Umbronite 
218886: Maple Umbronite 
218887: Dusk Umbronite 
218888: Ice Umbronite 
218889: Snowflower Umbronite 
218890: Hesibanata 
218891: Vasharti Interceptor 
218892: Vasharti Combat Officer 
218893: Protectorate Abyss Gate 
218894: Protectorate Abyss Gate 
218895: Protectorate Abyss Gate 
218896: Protectorate Abyss Gate 
218897: Protectorate Abyss Gate 
218898: Protectorate Abyss Gate 
218899: Protectorate Abyss Gate 
218900: Protectorate Abyss Gate 
218901: Protectorate Abyss Gate 
218902: Protectorate Abyss Gate 
218903: Protectorate Abyss Gate 
218904: Protectorate Abyss Gate 
218905: Protectorate Drakan Ambusher 
218906: Protectorate Cannon 
218907: Protectorate Pagati Scout 
218908: Protectorate Drakan Cavalry Scout 
218909: Protectorate Drakan Scout Leader 
218910: Protectorate Drakan Triaris 
218911: Lead Ranger Kutana 
218912: Barma the Convulsive 
218913: Summoned Bomber 
218914: Protectorate Drakan Cavalry Scout 
218915: Protectorate Drakan Cavalry Scout 
218916: Balaur Magic Cannon 
218917: Balaur Magic Cannon 
218918: Balaur Magic Cannon 
218919: Balaur Magic Cannon 
218920: Balaur Magic Cannon 
218921: Balaur Magic Cannon 
218922: Kradi the Glutton 
218923: Protectorate Drakan Special Legate 
218924: Protectorate Drakan Special Triaris 
218925: Protectorate Drakan Special Surgeon 
218926: Rainbow Kaylelini 
218927: Vasharti Pagati Scout 
218928: Vasharti Cavalry Scout 
218929: Vasharti Sikar Scout 
218930: Vasharti Pagati Scout 
218931: Vasharti Cavalry Scout 
218932: Vasharti Sikar Scout 
218933: Lightfoot Peritan 
218934: Mistfur Worg 
218935: Scout Leader Mahok 
218936: Vasharti Cavalryman 
218937: Vasharti Cavalry Searcher 
218938: Steam Springs 
218939: Bakarma Guard 
218940: Bakarma Guard 
218941: Bakarma Grunt 
218942: Bakarma Grunt 
218943: Bakarma Agent 
218944: Bakarma Agent 
218945: Sentinel Drake 
218946: Sentinel Drake 
218947: Bakarma Sentry 
218948: Bakarma Sentry 
218949: Bakarma Draconute Reviver 
218950: Bakarma Draconute Reviver 
218951: Bakarma Draconute Fencer 
218952: Bakarma Draconute Fencer 
218953: Bakarma Vanguard 
218954: Bakarma Vanguard 
218955: Bakarma Deathblade 
218956: Bakarma Deathblade 
218957: Bakarma Petmaster 
218958: Bakarma Petmaster 
218959: Bakarma Special Fencer 
218960: Bakarma Draconute Special Raider_Test 
218961: Bakarma Flameraider 
218962: Deadly Wardrake 
218963: Deadly Wardrake 
218964: Steel Rake Deck Hand 
218965: Steel Rake Deck Hand 
218966: Steel Rake Deck Hand 
218967: Steel Rake Deck Hand 
218968: Steel Rake Deck Hand 
218969: Steel Rake Deck Hand 
218970: Steel Rake Deck Hand 
218971: Steel Rake Deck Hand 
218972: Steel Rake Watcher 
218973: Steel Rake Watcher 
218974: Steel Rake Watcher 
218975: Steel Rake Watcher 
218976: Steel Rake Watcher 
218977: Steel Rake Watcher 
218978: Steel Rake Watcher 
218979: Steel Rake Watcher 
218980: Steel Rake Fencer 
218981: Steel Rake Fencer 
218982: Steel Rake Fencer 
218983: Steel Rake Fencer 
218984: Steel Rake Fencer 
218985: Steel Rake Fencer 
218986: Steel Rake Fencer 
218987: Steel Rake Fencer 
218988: Steel Rake Deadeye 
218989: Steel Rake Deadeye 
218990: Steel Rake Deadeye 
218991: Steel Rake Deadeye 
218992: Steel Rake Deadeye 
218993: Steel Rake Deadeye 
218994: Steel Rake Deadeye 
218995: Steel Rake Deadeye 
218996: Steel Rake Shaman 
218997: Steel Rake Shaman 
218998: Steel Rake Shaman 
218999: Steel Rake Shaman 
219000: Steel Rake Shaman 
219001: Steel Rake Shaman 
219002: Steel Rake Shaman 
219003: Steel Rake Shaman 
219004: Steel Rake Healer 
219005: Steel Rake Healer 
219006: Steel Rake Healer 
219007: Steel Rake Healer 
219008: Steel Rake Healer 
219009: Steel Rake Healer 
219010: Steel Rake Healer 
219011: Steel Rake Healer 
219012: Kobold Worker 
219013: Kobold Worker 
219014: Kobold Worker 
219015: Skurv Warrior 
219016: Skurv Tracer 
219017: Patrol Tog 
219018: Calydon Mercenary 
219019: Calydon Mercenary 
219020: Calydon Mercenary 
219021: Calydon Sorcerer 
219022: Calydon Sorcerer 
219023: Calydon Sorcerer 
219024: Petrahulk Sentinel 
219025: Kedomke the Drinker 
219026: Sweeper Nunukin 
219027: Bhagwaninerk 
219028: Collector Memekin 
219029: Discerner Werikiki 
219030: Whistler Gududom 
219031: Firelord Kadomch 
219032: Madame Bovariki 
219033: Golden Eye Mantutu 
219034: Steel Rake Swabbie 
219035: Calydon Corsair 
219036: Calydon Sorcerer 
219037: Tamer Anikiki 
219038: Kobold Worker 
219039: Madame Bovariki 
219040: Tamer Anikiki 
219041: Collector Memekin 
219042: Discerner Werikiki 
219043: Kishar Guard 
219044: Kishar Watcher 
219045: Kishar Guard 
219046: Kishar Watcher 
219047: Kishar Fireshaman 
219048: Kishar Shammyboss 
219049: Kishar Searcher 
219050: Kishar Assaulter 
219051: Kishar Fighter 
219052: Kishar Grappler 
219053: Kishar Grappler 
219054: Kishar Brawler 
219055: Kishar Raider 
219056: Kishar Raider 
219057: Kishar Trooper 
219058: Kishar Trooper 
219059: Kishar Fireshaman 
219060: Kishar Healer 
219061: Kishar Footsoldier 
219062: Kishar Outlaw 
219063: Kishar Sentinel 
219064: Kishar Priest 
219065: Kishar Grappler Captain 
219066: Kishar Assault Team Leader 
219067: Kishar Oracle 
219068: Head Chef Paparu 
219069: Tantuka the Blacksmith 
219070: High Shaman Kanshasha 
219071: Kishar Seeker 
219072: Kishar Scout 
219073: Kishar Fireshaman 
219074: Kishar Healer 
219075: Kishar Warmonger 
219076: Kishar Warmonger 
219077: Kishar Fighter 
219078: Kishar Fighter 
219079: Kishar Bodyguard 
219080: Kishar Bodyguard 
219081: Kishar Guard Captain 
219082: Kishar Bladesman 
219083: Kishar Ambusher 
219084: Kishar Ambusher 
219085: Kishar Shaman 
219086: Kishar Aetheric Field Sorcerer 
219087: Kishar Aetheric Field Sorcerer 
219088: Kishar Spirit Shield Sorcerer 
219089: Kishar Spirit Shield Sorcerer 
219090: Kishar Essencemaster 
219091: Kishar Pharmacist 
219092: Kishar Pharmacist 
219093: Kishar Soldier 
219094: Kishar Soldier 
219095: Kishar Fencer 
219096: Kishar Bladesman 
219097: Kishar Combat Sorcerer 
219098: Kishar Archpriest 
219099: Raky Redmagma 
219100: Skinripper 
219101: Indratu Commander 
219102: Indratu Sentry Leader 
219103: Indratu Medical Officer 
219104: Indratu Outpost Guard 
219105: Indratu Outpost Guard 
219106: Indratu Defender 
219107: Indratu Grunt 
219108: Indratu Grunt 
219109: Indratu Ironfist 
219110: Indratu Crusader 
219111: Indratu Covert Soldier 
219112: Indratu Outrider 
219113: Newborn Drake 
219114: Newborn Drake 
219115: Nochsana Drake 
219116: Nochsana Drake 
219117: Trainee Tipolid 
219118: Trainee Tipolid 
219119: Indratu Draconute Tamer 
219120: Indratu Draconute Tamer 
219121: Indratu Sentry 
219122: Indratu Sentry 
219123: Indratu Searcher 
219124: Indratu Medic 
219125: Indratu Medic 
219126: Indratu Priest 
219127: Indratu Outpost Guard 
219128: Indratu Outpost Guard 
219129: Indratu Outpost Guard 
219130: Indratu Outpost Guard 
219131: Indratu Defender 
219132: Indratu Defender 
219133: Indratu Grunt 
219134: Indratu Grunt 
219135: Indratu Grunt 
219136: Indratu Grunt 
219137: Indratu Ironfist 
219138: Indratu Crusader 
219139: Indratu Outrider 
219140: Indratu Sentry 
219141: Indratu Sentry 
219142: Indratu Sentry 
219143: Indratu Sentry 
219144: Indratu Searcher 
219145: Indratu Searcher 
219146: Indratu Medic 
219147: Indratu Medic 
219148: Indratu Medic 
219149: Indratu Medic 
219150: Indratu Priest 
219151: Indratu Priest 
219152: Airon 
219153: Airon 
219154: Snuffler 
219155: Snuffler 
219156: Affable Brax 
219157: Affable Brax 
219158: Bellepig 
219159: Ribbit 
219160: Riffletip 
219161: Riffletip 
219162: Nojolf Kit 
219163: Baby Brax 
219164: Baby Brax 
219165: Ancient Windstream Activator 
219166: Protectorate Drakan Prefect 
219167: Protectorate Drakan Chief Officer 
219168: Protectorate Drakan Magus 
219169: Protectorate Drakan Healing Officer 
219170: Spring Agrint Underling 
219171: Summer Agrint Underling 
219172: Autumn Agrint Underling 
219173: Winter Agrint Underling 
219174: Ayas 
219175: Gurriki Warrior 
219176: Gurriki Warrior 
219177: Gurriki Shaman 
219178: Gurriki Fighter 
219179: Gurriki Sorcerer 
219180: Gurriki Healer 
219181: Vasharti Elite Watcher 
219182: Vasharti Elite Watch Officer 
219183: Nastika 
219184: Alarm 
219185: Aldreen 
219186: Explosion Shadows 
219187: Protectorate Drakan Fighter 
219188: Protectorate Hawkeye 
219189: Protectorate Drakan High Mage 
219190: Protectorate Drakan Healer 
219191: Keymaster Niksi 
219192: Keymaster Zumita 
219193: Keymaster Dabra 
219194: Protectorate Drakan Special Praetor 
219195: Protectorate Drakan Special Officer 
219196: Protectorate Drakan Special Mage 
219197: Protectorate Drakan Special Medic 
219198: Protectorate Drakan Special Fighter 
219199: Protectorate Drakan Special Hawkeye 
219200: Protectorate Drakan Special High Mage 
219201: Protectorate Drakan Special Healer 
219202: Protectorate Drakan Assault Team Leader 
219203: Fierce Glowing Spirit 
219204: Violent Glowing Spirit 
219205: Protectorate Captain 
219206: Cotilo the Trickster 
219207: Protectorate Drakan Assaulter 
219208: Periwinkle Pluma 
219209: Protectorate Sikar Sniper 
219210: Punisher Unleashed 
219211: LDF4a Backup Monster 2 
219212: LDF4a Backup Monster 3 
219213: LDF4a Backup Monster 4 
219214: LDF4a Backup Monster 5 
219215: Kuhara's Treasure Box 
219216: Frozen Orkanimum 
219217: Crystalline Seafoam 
219218: Keymaster Chookuri 
219219: Outraged Behemoth 
219220: Crazy Kubaka 
219221: Breeze Tran 
219222: LDF4a Backup Monster 6 
219223: LDF4a Backup Monster 7 
219224: LDF4a Backup Monster 8 
219225: LDF4a Backup Monster 9 
219226: LDF4a Backup Monster 10 
219227: Gale Cyclone 
219228: 0 
219229: Scapi 
219230: Gurriki Fighter 
219231: Gurriki Fighter 
219232: Gurriki Sentinel 
219233: Gurriki Sentinel 
219234: Gurriki Sorcerer 
219235: Gurriki Sorcerer 
219236: Gurriki Healer 
219237: Gurriki Healer 
219238: Small Pluma Eggs 
219239: Large Pluma Eggs 
219240: Terath Warmonger 
219241: Terath Executioner 
219242: Terath Sentinel 
219243: Terath Magician 
219244: Terath Fleshmender 
219245: Terath Vanquisher 
219246: Terath Prowler 
219247: Terath Thaumaturge 
219248: Terath Physician 
219249: Terath Bloodletter 
219250: Terath Stalker 
219251: Terath Worldwarper 
219252: Terath Medic 
219253: Terath Archer 
219254: Terath Archer 
219255: Supervisor Chitan 
219256: Chief Navigator Adhari 
219257: Assistant Navigator Kurta 
219258: Vice Gun Captain Faniran 
219259: Captain Pahala 
219260: Vice Air Captain Lukar 
219261: Air Captain Misalus 
219262: Engineer Tapisha 
219263: First Mate Kamital 
219264: Captain Anusa 
219265: Bosun Kuchuran 
219266: Archivist Davorkar 
219267: Supply Captain Marahane 
219268: Quartermaster Gashar 
219269: Gatekeeper Payad 
219270: Enforcer Udara 
219271: Master at Arms Vandukar 
219272: Arena Treasure Chest 
219273: Arena Treasure Chest 
219274: Aether Explosion 
219275: Aether Explosion 
219276: Aether Explosion 
219277: Volcanic Cyclops 
219278: Volcanic Cyclops 
219279: Volcanic Cyclops 
219280: Volcanic Tuner Granvolkan 
219281: Volcanic Tuner Granvolkan 
219282: Volcanic Tuner Granvolkan 
219283: Ruins Needletooth 
219284: Ruins Needletooth 
219285: Ruins Needletooth 
219286: Auditor Zhantri 
219287: Fearless Fungie 
219288: Fearless Fungie 
219289: Red Nose Granker 
219290: Lazy Shugo Courier 
219291: Lazy Shugo Courier 
219292: Red Nosed Granker King 
219293: Granker King's Second 
219294: Red Nosed Granker King 
219295: Granker King's Second 
219296: Gatekeeper Gourlaz 
219297: Vashinstirg 
219298: Borgalmar 
219299: Muzzled Punisher 
219300: Punisher Unleashed 
219301: Gatekeeper Gourlaz 
219302: Satra Special Forces CO 
219303: Satra Special Forces CO 
219304: Satra Special Forces Ranger 
219305: Satra Special Forces Ranger 
219306: Satra Special Forces Soldier 
219307: Satra Special Forces Soldier 
219308: Satra Special Forces Magicker 
219309: Satra Special Forces Magicker 
219310: Satra Healer 
219311: Berserker Sunayaka 
219312: Berserker Sunayaka 
219313: Lab Slink 
219314: Lobnite Laborer 
219315: Happy Singleton 
219316: Smug Lovebirds 
219317: Shock Aether 
219318: Shock Aether 
219319: Shock Aether 
219320: Red Basilisk 
219321: Flame Basilisk 
219322: Red Crestlich 
219323: Flaming Crestlich 
219324: Red Nosed Granker King 
219325: Granker King's Second 
219326: Happy Singleton 
219327: Smug Lovebirds 
219328: Wall of the Square 
219329: IDF2a SOLO Named Krall Scout 
219330: IDF2a SOLO Named Mau Priest 
219331: IDF2a SOLO Named Mau Chanter 
219332: IDF2a SOLO Named Krall Mage 
219333: IDF2a SOLO Final Named Mau Fighter 
219334: IDF2a SOLO Named Krall Sout Skills Implementation NPC 
219335: IDF2a SOLO Named Mau Chanter Skills Implementation NPC A 
219336: IDF2a SOLO Named Mau Chanter Skills Implementation NPC B 
219337: IDF2a SOLO Naga Warrior 
219338: IDF2a SOLO Naga Cleric 
219339: IDF2a SOLO Draco Assassin 
219340: IDF2a SOLO Vivel 
219341: IDF2a SOLO Draco Hunter 
219342: IDF2a SOLO Naga Mage 
219343: IDF2a SOLO Mimic 
219344: IDF2a SOLO Fake Box 
219345: IDF2a SOLO Naga Warrior 
219346: IDF2a SOLO Naga Cleric 
219347: IDF2a SOLO Draco Assassin 
219348: IDF2a SOLO Draco Hunter 
219349: IDF2a SOLO Naga Mage 
219350: IDF2a SOLO Mau Mage 
219351: Booming Enjik 
219352: Undefeatable Shaborkan 
219353: Brigade General Chantra 
219354: Brigade General Terath 
219355: Traitor Kumbanda 
219356: Brigade General Rakshaka 
219357: Adjutant Anuhart 
219358: Brigade General Tahabata 
219359: Calindi Flame Lord 
219360: Tiamat 
219361: Tiamat 
219362: Tiamat 
219363: Drakan Elite Guardian 
219364: Drakan Elite Guardian 
219365: Splitting Tiragit 
219366: Gravitative Mahatrigan 
219367: Wrathful Abretan 
219368: Tibalka of Petrification 
219369: Protectorate Drakan Elite Fighter 
219370: Protectorate Drakan Elite Foot Soldier 
219371: Protectorate Drakan Elite Scout 
219372: Protectorate Drakan Elite Healer 
219373: Protectorate Drakan Elite Rider Division 
219374: Protectorate Drakan Elite Praetor 
219375: Protectorate Drakan Elite Magus 
219376: Protectorate Drakan Elite Ambusher 
219377: Protectorate Drakan Elite Surgeon 
219378: Protectorate Drakan Elite Command Officer 
219379: Golem Henchman of the Drakan 
219380: Balaur Transparency Reactor 
219381: Protectorate Drakan Assassin 
219382: Surkana Activator 
219383: Protectorate Drakan Lead Researcher 
219384: Protectorate Drakan Navigation Officer 
219385: Drakan Elite Slayer 
219386: Drakan Elite Mage 
219387: Drakan Elite Scout Leader 
219388: Drakan Elite Healing Officer 
219389: Surkana Activator 
219390: Monitoring System with Artificial Intelligence 
219391: Drakan Elite Guard 
219392: Drakan Elite Guardian 
219393: Drakan Elite Bodyguard 
219394: Drakan Elite Storm Soldier 
219395: Drakan Elite Guardian 
219396: Drakan Captive 
219397: Drakan Captive 
219398: Drakan Elite Slayer 
219399: Drakan Elite Mage 
219400: Drakan Elite Scout Leader 
219401: Drakan Elite Healing Officer 
219402: Drakan Elite Command Officer 
219403: Drakan Elite Attack Officer 
219404: Protectorate Drakan Elite Praetor 
219405: Protectorate Drakan Elite Magus 
219406: Protectorate Drakan Elite Ambusher 
219407: Protectorate Drakan Elite Surgeon 
219408: Professor Hewahewa 
219409: Protectorate Drakan Lead Researcher 
219410: Protectorate Drakan Navigation Officer 
219411: Protectorate Drakan Superior Fighter 
219412: Protectorate Drakan Lead Researcher 
219413: Protectorate Drakan Elite Reservist 
219414: Protectorate Drakan Elite Reservist 
219415: Dumb Dukaki 
219416: Ill Manduri 
219417: Moody Tiploid 
219418: Worg in Mass Production 
219419: Dado Farmer 
219420: Summoned Creature from Gate 1 
219421: Summoned Creature from Gate 1 
219422: Summoned Creature from Gate 2 
219423: Summoned Creature from Gate 2 
219424: Summoned Creature from Gate 3 
219425: Summoned Creature from Gate 3 
219426: Summoned Creature from Gate 4 
219427: Summoned Creature from Gate 4 
219428: Summoned Creature from Gate 5 
219429: Summoned Creature from Gate 5 
219430: Crate containing the Cold Soul 
219431: Summoned Creature 
219432: Summoned Creature 
219433: Summoned Creature 
219434: Summoned Creature 
219435: Summoning Device 1 
219436: Summoning Device 2 
219437: Summoning Device 3 
219438: Summoning Device 4 
219439: Name 1 
219440: Named Citizen 1 
219441: Name 2 
219442: Named Citizen 2 
219443: Name 3 
219444: Named Citizen 3 
219445: Tower Guardian 
219446: Tower Guardian 
219447: Name 
219448: Named Summoned Creature 1 
219449: Named Summoned Creature 1 
219450: Named Summoned Creature 1 
219451: Named Summoned Creature 1 
219452: Named Summoned Creature 1 
219453: Named Summoned Creature 2 
219454: Named Summoned Creature 2 
219455: Named Summoned Creature 2 
219456: Named Summoned Creature 2 
219457: Named Summoned Creature 2 
219458: Summoned Creature from Summoning Device 1 
219459: Summoned Creature from Summoning Device 2 
219460: Summoned Creature from Summoning Device 3 
219461: Rediar Mobu Subordinate 
219462: Summoned Creature from Summoning Device 5 
219463: Summoned Creature from Summoning Device 6 
219464: Summoned Creature from Summoning Device 7 
219465: Summoned Creature from Summoning Device 8 
219466: Summoned Creature from Summoning Device 9 
219467: Summoned Creature from Summoning Device 10 
219468: Summoning Device 1 
219469: Summoning Device 2 
219470: Summoning Device 3 
219471: Summoning Device 4 
219472: Summoning Device 5 
219473: Summoning Device 6 
219474: Summoning Device 7 
219475: Summoning Device 8 
219476: Summoning Device 9 
219477: Summoning Device 10 
219478: Traces of the Distortion of Space and Time 
219479: Barricade 
219480: Barricade 
219481: Volcanic Heart Crystal 
219482: Tife the Synthesis Researcher 
219483: Small Pumpkin Pile 
219484: Large Pumpkin Pile 
219485: Volcanic Heart Crystal 
219486: Volcanic Heart Crystal 
219487: Named Stone Statue 
219488: Kaisinel 
219489: Kaisinel 
219490: Kaisinel 
219491: Marchutan 
219492: Marchutan 
219493: Marchutan 
219494: Bomber 
219495: Direct Portal Tent 
219496: Space-Time Shaman of the Balaur 
219497: Fissure Incarnate 
219498: Gravity Incarnate 
219499: Wrath Incarnate 
219500: Petrification Incarnate 
219501: Shulack Pick Pockets 
219502: Aggressive Tog 
219503: Aggressive Tog 
219504: Aggressive Tog 
219505: Imperial Tomb Faerie 
219506: Imperial Tomb Faerie 
219507: Imperial Tomb Faerie 
219508: Honest Kobold Labourer 
219509: Wild Kobold Foreman 
219510: Kobold Looter 
219511: Krall Guard 
219512: Krall General 
219513: Krall Grave Robber 
219514: Large Kobold Labourer 
219515: Strong Kobold Foreman 
219516: Honest Kobold Labourer 
219517: Wild Kobold Foreman 
219518: Kobold Looter 
219519: Krall Guard 
219520: Krall General 
219521: Krall Grave Robber 
219522: Elite Krall Guard 
219523: Elite Krall General 
219524: Honest Kobold Labourer 
219525: Wild Kobold Foreman 
219526: Kobold Looter 
219527: Krall Guard 
219528: Krall General 
219529: Krall Grave Robber 
219530: Retu Eru 
219531: Rediar Mobu 
219532: Protectorate Drakan Elite Fighter 
219533: Protectorate Drakan Elite Foot Soldier 
219534: Protectorate Drakan Elite Scout 
219535: Protectorate Drakan Elite Healer 
219536: Protectorate Drakan Elite Slayer 
219537: Protectorate Drakan Elite Mage 
219538: Protectorate Drakan Elite Scout Officer 
219539: Protectorate Drakan Elite Healing Officer 
219540: Red Sand Brax 
219541: Red Sand Brax 
219542: Red Sand Brax 
219543: Guardian Fairy 
219544: Startled Guardian Fairy 
219545: Orkanimum of Wrath 
219546: Mad Ametgolem 
219547: Blind Enos Grappler 
219548: Blind Enos Watcher 
219549: Raging Lapilima 
219550: Violent Flash Lapilimo 
219551: Evil Rukril 
219552: Evil Ebonsoul 
219553: Kaluva 
219554: Raging Pazuzu 
219555: Confused Yammenes 
219556: Orkanimum of Wrath 
219557: Orkanimum of Wrath 
219558: Insane Ametgolem 
219559: Insane Ametgolem 
219560: Raging Lapilima 
219561: Violent Flash Lapilimo 
219562: Violent Flash Lapilimo 
219563: Wild Yamennes 
219564: Kaluva's Eggs 
219565: Summoned Orkanimum 
219566: Summoned Lapilima 
219567: Summoning Gate 
219568: Evil Splendour Fragment 
219569: Evil Midnight Fragment 
219570: Glowing Hydroamphis 
219571: Cocoon 
219572: Kaluva's Offspring 
219573: Kaluva's Hatchling 
219574: Ranx Defender 
219575: Ranx High Magi 
219576: Ranx Iron Fist 
219577: Blind Enos Protector 
219578: Evil Dayshade 
219579: Summoning Gate 
219580: Summoning Gate 
219581: Kaluva's Eggs 
219582: Kaluva's Eggs 
219583: Kaluva's Eggs 
219584: Kaluva's Offspring 
219585: Drakan Remains 
219586: Summoned Ametgolem 
219587: Summoning Gate 
219588: Summoning Gate 
219589: Summoning Gate 
219590: Summoning Gate 
219591: Teleporter 
219592: Teleporter 
219593: Teleporter 
219594: Barricade 
219595: Barricade 
219596: Barricade 
219597: Barricade 
219598: Barricade 
219599: Barricade 
219600: Drakan Legate 
219601: Drakan Mage 
219602: Special Unit Soldier 
219603: Drakan Gunner 
219604: Drakan Officer 
219605: Draconute Foot Soldier 
219606: Draconute Blade Master 
219607: Draconute Scout 
219608: Draconute Medic 
219609: Manager Jarka 
219610: Adjutant Kallamata 
219611: Draconute Blade Master 
219612: Draconute Foot Soldier 
219613: Draconute Foot Soldier 
219614: Draconute Foot Soldier 
219615: Draconute Foot Soldier 
219616: Draconute Foot Soldier 
219617: Balaur Barricade 
219618: Elyos Guardian Eye 
219619: Asmodian Guardian Eye 
219620: Blessed Suhnayaka 
219621: Tatar's Blessing 
219622: Blessed Granker 
219623: Blessed Granker 
219624: Blessed Granker 
219625: Guardian General of Blessing 
219626: Blessed Agrint 
219627: Blessed Suhnayaka 
219628: Tatar's Blessing 
219629: Blessed Granker 
219630: Blessed Granker 
219631: Blessed Granker 
219632: Guardian General of Blessing 
219633: Blessed Agrint 
219634: Drakan Legate 
219635: Drakan Mage 
219636: Special Unit Soldier 
219637: Drakan Gunner 
219638: Drakan Officer 
219639: Happy Singleton 
219640: Amorous Shulack 
219641: Raging Dux 
219642: Raging Stallari 
219643: Asmodian Guardian 
219644: Asmodian Guard 
219645: Elyos Guardian 
219646: Elyos Guard 
219647: Aether Explosion 
219648: Volcanic Cyclops 
219649: Volcanic Tuner Granvolkan 
219650: Ruins Needletooth 
219651: Shock Aether 
219652: Volcanic Heart Crystal 
219653: Aggressive Brax 
219654: Aggressive Tog 
219655: Redeye Hare Legionary 
219656: Yellow Scale Stinking Clodworm 
219657: Bluemoss Starcrab 
219658: Sea Nymph 
219659: Sea Nymph 
219660: Colour Vespine 
219661: Colour Vespine 
219662: Coastal Puca 
219663: Coastal Puca 
219664: Young Colourful Coast Feshil 
219665: Colourful Coast Feshil 
219666: Blue Sea Dionae 
219667: Blue Sea Dionae 
219668: Sea Vortile 
219669: Bluespike Starcrab 
219670: Coral Ridge Rotron 
219671: Giant Coral Ridge Rotron 
219672: Sea Vespine 
219673: Sea Vespine 
219674: Baby Korarico 
219675: Korarico 
219676: Gold Virago 
219677: Gold Virago 
219678: Coral Dionae 
219679: Coral Dionae 
219680: Sea Fungie 
219681: Young Mossy Orfaimam 
219682: Mossy Orfaimam 
219683: Mossy Orfaimam 
219684: Yellow Thorn Fugus 
219685: Yellow Horn Fugus 
219686: Peaceful Highland Spirit 
219687: Highland Spirit 
219688: Winged Virago 
219689: Winged Virago 
219690: Highland Malodor 
219691: Highland Malodor 
219692: Valley Fungie 
219693: Sky Cellatu 
219694: Sky Cellatu 
219695: Sky Cellatu 
219696: Blue Fins Skyray 
219697: Blue Fins Skyray 
219698: Blue Fins Skyray 
219699: Chaos Cellatu 
219700: Chaos Skyray 
219701: Sunset Potcrab 
219702: Karabi Collector 
219703: Karabi Collector 
219704: Sunset Hornskull 
219705: Sunset Hornskull 
219706: Incandescent Leowasp 
219707: Incandescent Leowasp 
219708: Karabi Looter 
219709: Karabi Looter 
219710: Karabi Labourer 
219711: Karabi Labourer 
219712: Sunset Forest Malodor 
219713: Sunset Forest Malodor 
219714: Moonbeam Cave Sludger 
219715: Canyon Komad 
219716: Moonshine Sparkle 
219717: Moonshine Sparkle 
219718: Sea Giant 
219719: Sea Giant 
219720: Moon Sheluk 
219721: Moon Sheluk 
219722: Canyon Oculazen 
219723: Canyon Oculazen 
219724: Moonshine Malodor 
219725: Canyon Malodor 
219726: Ancient Fossil Canyon Sludger 
219727: Fossil Komad 
219728: Gorge Lapilima 
219729: Gorge Lapilima 
219730: Coral Shell Ettin 
219731: Coral Shell Ettin 
219732: Tentacle Basilisk 
219733: Canyon Tentacle Basilisk 
219734: Scale Nagarant 
219735: Scale Nagarant 
219736: Canyon Spirit 
219737: Waterfall Spirit 
219738: Canyon Slink 
219739: Young Blueback Scolopen 
219740: Blueback Scolopen 
219741: Blueback Scolopen 
219742: Moss Starturtle 
219743: Moss Starturtle 
219744: Young Canyon Okamu 
219745: Canyon Okamu 
219746: Red Scale Monitor 
219747: Red Scale Monitor 
219748: Dragon Canyon Ampha 
219749: Dragon Canyon Ampha 
219750: Desert Lobnite 
219751: Desert Laupede 
219752: Red Scale Kselliki 
219753: Red Scale Ksellid 
219754: Dark Korasko 
219755: Dark Korasko 
219756: Red Desert Monitor 
219757: Red Desert Monitor 
219758: Blue Mane Kirrin 
219759: Blue Mane Kirrin 
219760: Red Desert Ampha 
219761: Red Desert Ampha 
219762: Ruins Potcrab 
219763: Ruins Myriapod 
219764: Red Feather Gryphu 
219765: Red Feather Gryphu 
219766: Korallop 
219767: Korallop 
219768: Ruins Warrior 
219769: Ruins Warrior 
219770: Ruins Fighter 
219771: Ruins Fighter 
219772: Sandstorm Zanthay 
219773: Sandstorm Zanthay 
219774: Petrified Jotun Labourer 
219775: Petrified Jotun Artisan 
219776: Awakened Jotun Labourer 
219777: Awakened Jotun Artisan 
219778: Deep Sea Caltrops 
219779: Deep Sea Spiner 
219780: Deep Sea Spiner 
219781: Deep Sea Spiner 
219782: Primeval Tesinon 
219783: Primeval Tesinon 
219784: Primeval Tesinon 
219785: Deep Sea Seafoam 
219786: Deep Sea Oculis 
219787: Chaos Spiner 
219788: Chaos Tesinon 
219789: Young Rock Arachna 
219790: Wasteland Myriapod 
219791: Black Scales Taurak 
219792: Black Scales Taurak 
219793: Rock Arachna 
219794: Rock Arachna 
219795: Fire Monitor 
219796: Fire Monitor 
219797: Rotten Scale Frillneck 
219798: Rotten Scale Frillneck 
219799: Wasteland Emphis 
219800: Wasteland Emphis 
219801: Volcanic Ash Petrahulk 
219802: Aquan Elite Fighter 
219803: Aquan Elite Fighter 
219804: Aquan Elite Fighter 
219805: Aquan Elite Fighter 
219806: Aquan Elite Fighter 
219807: Aquan Elite Fighter 
219808: Aquan Elite Warrior 
219809: Aquan Elite Warrior 
219810: Aquan Elite Warrior 
219811: Aquan Elite Warrior 
219812: Aquan Elite Warrior 
219813: Aquan Elite Warrior 
219814: Aquan Elite Warrior 
219815: Aquan Elite Healer 
219816: Aquan Elite Healer 
219817: Aquan Elite Healer 
219818: Aquan Elite Healer 
219819: Aquan Elite Healer 
219820: Aquan Elite Healer 
219821: Aquan Elite Shaman 
219822: Aquan Elite Shaman 
219823: Aquan Elite Shaman 
219824: Aquan Elite Shaman 
219825: Aquan Elite Shaman 
219826: Aquan Elite Shaman 
219827: Tame Sky Scale Skyray 
219828: Tame Sky Scale Skyray 
219829: Pursuit Troop Fighter 
219830: Pursuit Troop Fighter 
219831: Pursuit Troop Fighter 
219832: Pursuit Troop Fighter 
219833: Reinforcements for the Pursuit Troop 
219834: Reinforcements for the Pursuit Troop 
219835: Reinforcements for the Pursuit Troop 
219836: Reinforcements for the Pursuit Troop 
219837: Elite Pursuit Troop Fighter 
219838: Elite Pursuit Troop Fighter 
219839: Elite Pursuit Troop Fighter 
219840: Elite Pursuit Troop Fighter 
219841: Elite Reinforcements for the Pursuit Troop 
219842: Elite Reinforcements for the Pursuit Troop 
219843: Elite Reinforcements for the Pursuit Troop 
219844: Elite Reinforcements for the Pursuit Troop 
219845: Pursuit Troop Staff Officer 
219846: Pursuit Troop Staff Officer 
219847: Pursuit Troop Staff Officer 
219848: Pursuit Troop Staff Officer 
219849: Elite Scout of the Pursuit Troop 
219850: Elite Scout of the Pursuit Troop 
219851: Elite Scout of the Pursuit Troop 
219852: DF5_P2_Beritra_Assassin_Ice_65_Ae 
219853: Thick Neck Korarico 
219854: Giant Bloom Virago 
219855: Yellow Fungen 
219856: Peculiar Highland Spirit 
219857: Giant Karabi 
219858: Unquiet Moonlight Ettin 
219859: Giant Moonlight Sheluk 
219860: Coral Scale Nagarant 
219861: Red Spot Monitor 
219862: Wandering Red Desert Ksellid 
219863: Coarse Taurak 
219864: Rotten Mane Frillneck 
219865: High-ranking Archon Patrol 
219866: High-ranking Archon Patrol 
219867: High-ranking Archon Patrol 
219868: Archon Defence Squad 
219869: Archon Patrol 
219870: Archon Patrol 
219871: Archon Patrol 
219872: Archon Patrol 
219873: Archon Patrol 
219874: Captain Wigor 
219875: Defence Squad Protectors 
219876: Defence Squad Fighter 
219877: Defence Squad Battle Mage 
219878: Defence Squad Scout 
219879: Defence Squad Reinforcements 
219880: Defence Squad Healer 
219881: Defence Squad Protectors 
219882: Defence Squad Fighter 
219883: Defence Squad Battle Mage 
219884: Defence Squad Scout 
219885: Defence Squad Reinforcements 
219886: Defence Squad Healer 
219887: Captain Brimas 
219888: Defence Squad Protectors 
219889: Defence Squad Fighter 
219890: Defence Squad Battle Mage 
219891: Defence Squad Scout 
219892: Defence Squad Reinforcements 
219893: Defence Squad Healer 
219894: Defence Squad Protectors 
219895: Defence Squad Fighter 
219896: Defence Squad Battle Mage 
219897: Defence Squad Scout 
219898: Defence Squad Reinforcements 
219899: Defence Squad Healer 
219900: Defence Squad Protectors 
219901: Defence Squad Fighter 
219902: Defence Squad Battle Mage 
219903: Defence Squad Scout 
219904: Defence Squad Reinforcements 
219905: Defence Squad Healer 
219906: Captain Meriod 
219907: Defence Squad Protectors 
219908: Defence Squad Fighter 
219909: Defence Squad Battle Mage 
219910: Defence Squad Scout 
219911: Defence Squad Reinforcements 
219912: Defence Squad Healer 
219913: Captain Robik 
219914: Defence Squad Protectors 
219915: Defence Squad Fighter 
219916: Defence Squad Battle Mage 
219917: Defence Squad Scout 
219918: Defence Squad Reinforcements 
219919: Defence Squad Healer 
219920: Defence Squad Protectors 
219921: Defence Squad Fighter 
219922: Defence Squad Battle Mage 
219923: Defence Squad Scout 
219924: Defence Squad Reinforcements 
219925: Defence Squad Healer 
219926: Root Botor 
219927: Shining Silmaro 
219928: Haumar 
219929: Wave Wotor 
219930: Metatron 
219931: Demaruk 
219932: Tribunus Amar 
219933: Frost Heart Eisenka 
219934: Pratek 
219935: Assassin of the Task Force 
219936: Aquan Search Party 
219937: Aquan Search Party 
219938: Aquan Search Party 
219939: Aquan Search Party 
219940: Aetheric Field Protector 
219941: Aetheric Field Protector 
219942: Aetheric Field Protector 
219943: Fighter of the 48th Defence Squad 
219944: Scout of the 48th Defence Squad 
219945: Recruit of the 48th Defence Squad 
219946: Vengeful Aetheric Field Protector 
219947: Vengeful Aetheric Field Protector 
219948: Vengeful Aetheric Field Protector 
219949: Cursed Girmesh 
219950: Task Force Ambusher 
219951: Elite Task Force Ambusher 
219952: Research Troop Bodyguard 
219953: Staff Officer of the Research Troop 
219954: Oris 
219955: Staff Captain Abatar 
219956: Suspicious Drakan 
219957: Soul Eater 
219958: Spirit of the captured test subject 
219959: Soul of the captured test subject 
219960: Guard of the 40th Spy Squad 
219961: Guard of the 40th Spy Squad 
219962: Contaminated Monitoring Device 
219963: Test Subject 48012-C 
219964: Test Subject 48013-C 
219965: Test Subject 48015-C 
219966: Test Subject 48023-B 
219967: Test Subject 48025-B 
219968: Test Subject 48027-B 
219969: Test Subject 48039-A 
219970: Contaminated Leowasp 
219971: Contaminated Stinking Clodworm 
219972: Test Subject 48112-B 
219973: Test Subject 48113-B 
219974: Test Subject 48115-B 
219975: Test Subject 48117-B 
219976: Test Subject 48119-B 
219977: Test Subject 48122-B 
219978: Secret Test Subject 48123-A 
219979: Ancient Relic of the Rune Tribe 
219980: Fighter of the 40th Spy Squad 
219981: Fighter of the 40th Spy Squad 
219982: Assassin of the 40th Spy Squad 
219983: Draco Fighter of the 40th Army 
219984: Draco Reinforcements of the 40th Army 
219985: MuMu Test Subject 
219986: Sprigg Test Subject 
219987: Hammer Kuror 
219988: Sea Horn Kselliki 
219989: Sea Fungen 
219990: Coral Light Kselliki 
219991: Sunset Sea Skyray 
219992: Ancient Fossil Canyon Seafoam 
219993: Ancient Fossil Canyon Oculis 
219994: Ancient Acheron Drake 
219995: Desert Tornado 
219996: Desert Snuffler 
219997: Wasteland Snuffler 
219998: Elite Tarantum (Level 3) 
219999: Elite Venoid (Level 3) 
220000: Elite Aitos (Level 3) 
220001: Elite Tarantum (Level 3) 
220002: Elite Venoid (Level 3) 
220003: Elite Aitos (Level 3) 
220004: Aquan Fighter 
220005: Aquan Fighter 
220006: Aquan Warrior 
220007: Aquan Warrior 
220008: Aquan Healer 
220009: Aquan Healer 
220010: Aquan Shaman 
220011: Aquan Shaman 
220012: Wasteland Caltrops 
220013: Red Storm Zanthay 
220014: Trained Wardrake 
220015: Red Fins Warrior 
220016: Red Fins Warrior 
220017: Dark Scale Warrior 
220018: Dark Scale Warrior 
220019: Flame Tatar 
220020: Berserker Sunayaka 
220021: Drakan Guard Post 
220022: Drakan Recruit 
220023: Mantor Squad Fighter 
220024: Mantor Squad Reinforcements 
220025: Infected Seed 
220026: Aquan Hunting Unit Fighter 
220027: Aquan Hunting Unit Warrior 
220028: Aquan Hunting Unit Healer 
220029: Aquan Hunting Unit Shaman 
220030: Barnur 
220031: Zadil 
220032: Huffy Sea Giant 
220033: Nasdrel 
220034: Azrail 
220035: Benus 
220036: Melchor 
220037: Thick Fin Kulatu 
220038: Assassin of the Task Force 
220039: Soldier of the Transport Unit 
220040: Protector of the Transport Unit 
220041: Reinforcement for the Transport Unit 
220042: Galtamar 
220043: Commander Distro 
220044: Queen Malakai 
220045: Scale Burringo 
220046: Wing Klab 
220047: Red Wing Menui 
220048: Goldcrab 
220049: Mesuza 
220050: Crown Bartul 
220051: Death Venod 
220052: Crouching Marg 
220053: Desert King Durani 
220054: Xias the Terrible 
220055: Iron Tokkal 
220056: Flame Aliga 
220057: Bellin 
220058: Aquan Protectorate 
220059: Aquan Protectorate 
220060: Aquan Protectorate 
220061: Snowy Brow Crasaur 
220062: Raging Snowy Brow Crasaur 
220063: Pratek Squad Fighter 
220064: Pratek Squad Assassin 
220065: Pratek Squad Mage 
220066: Pratek Squad Doctor 
220067: Pratek Squad Sniper 
220068: Defence Commander of the Pratek Squad 
220069: NCO of the Pratek Squad 
220070: Commander of the Pratek Squad 
220071: Pratek Squad Command Sergeant 
220072: Aerial Attack Officer of the Pratek Squad 
220073: High-ranking Archon Patrol 
220074: Archon Patrol 
220075: Archon Patrol 
220076: Archon Patrol 
220077: High-ranking Archon Patrol 
220078: Archon Patrol 
220079: Archon Patrol 
220080: Archon Patrol 
220081: High-ranking Archon Patrol 
220082: Archon Patrol 
220083: Archon Patrol 
220084: Archon Patrol 
220085: High-ranking Archon Patrol 
220086: Archon Patrol 
220087: Archon Patrol 
220088: Archon Patrol 
220089: High-ranking Archon Patrol 
220090: Archon Patrol 
220091: Archon Patrol 
220092: Archon Patrol 
220093: High-ranking Archon Patrol 
220094: Archon Patrol 
220095: Archon Patrol 
220096: Archon Patrol 
220097: High-ranking Archon Patrol 
220098: Archon Patrol 
220099: Archon Patrol 
220100: Archon Patrol 
220101: Pursuit Troop Surgeon 
220102: Pursuit Troop Surgeon 
220103: Pursuit Troop Surgeon 
220104: Pursuit Troop Surgeon 
220105: Elite Pursuit Troop Staff Officer 
220106: Pursuit Troop Praetor 
220107: Music Officer of the 48th Invasion Troop 
220108: Praetor of the 48th Invasion Troop 
220109: Archon Warrior 
220110: Archon Volunteer 
220111: Archon Protector 
220112: Archon Magus 
220113: Archon Warrior 
220114: Archon Volunteer 
220115: Archon Warrior 
220116: Archon Volunteer 
220117: Archon Warrior 
220118: Archon Volunteer 
220119: Archon Warrior 
220120: Archon Volunteer 
220121: Training Dummy 
220122: Training Dummy 
220123: Trained Archon Patrol 
220124: Trained Archon Patrol 
220125: Training Dummy 
220126: Training Dummy 
220127: Trained Archon Patrol 
220128: Trained Archon Patrol 
220129: Training Dummy 
220130: Training Dummy 
220131: Trained Archon Patrol 
220132: Trained Archon Patrol 
220133: Young Mossy Orfaimam 
220134: Mossy Orfaimam 
220135: Training Dummy 
220136: Training Dummy 
220137: Expedition Troop Recruit 
220138: Expedition Troop Recruit 
220139: Defender Elite 
220140: Defender Elite 
220141: Defender Elite 
220142: Defender Elite 
220143: Defender Elite 
220144: Defender Elite 
220145: Defender Elite 
220146: Defender Elite 
220147: Archon Warrior 
220148: Archon Volunteer 
220149: Jormungand Bridge Conquest Squad 
220150: Jormungand Bridge Conquest Squad 
220151: High-ranking Archon Patrol 
220152: High-ranking Archon Patrol 
220153: Archon Patrol 
220154: Archon Patrol 
220155: Archon Patrol 
220156: Archon Patrol 
220157: High-ranking Archon Patrol 
220158: Archon Patrol 
220159: Archon Patrol 
220160: High-ranking Archon Patrol 
220161: Archon Patrol 
220162: Archon Patrol 
220163: High-ranking Archon Patrol 
220164: Archon Patrol 
220165: Archon Patrol 
220166: High-ranking Archon Patrol 
220167: Archon Patrol 
220168: Archon Patrol 
220169: High-ranking Archon Patrol 
220170: Archon Patrol 
220171: Archon Patrol 
220172: High-ranking Archon Patrol 
220173: Archon Patrol 
220174: Archon Patrol 
220175: Aquan Defence Squad Fighter 
220176: Aquan Defence Squad Warrior 
220177: Aquan Defence Squad Healer 
220178: Aquan Defence Squad Shaman 
220179: Aquan Defence Squad Fighter 
220180: Aquan Defence Squad Warrior 
220181: Aquan Defence Squad Healer 
220182: Aquan Defence Squad Shaman 
220183: Training Dummy 
220184: Training Dummy 
220185: Training Dummy 
220186: Expedition Troop Recruit 
220187: Expedition Troop Recruit 
220188: Fighters of the Attack Squad 
220189: Fighter of the 48th Vanguard 
220190: Fighter of the 48th Army 
220191: Defence Squad Fighter 
220192: Defence Squad Healer 
220193: Defence Squad Protectors 
220194: Defence Squad Battle Mage 
220195: Defence Squad Fighter 
220196: Defence Squad Healer 
220197: Defence Squad Protectors 
220198: Defence Squad Battle Mage 
220199: Defence Squad Fighter 
220200: Defence Squad Healer 
220201: Defence Squad Protectors 
220202: Defence Squad Battle Mage 
220203: Defence Squad Fighter 
220204: Defence Squad Healer 
220205: Defence Squad Protectors 
220206: Defence Squad Battle Mage 
220207: Defence Squad Fighter 
220208: Defence Squad Healer 
220209: Defence Squad Protectors 
220210: Defence Squad Battle Mage 
220211: Defence Squad Fighter 
220212: Defence Squad Healer 
220213: Defence Squad Protectors 
220214: Defence Squad Battle Mage 
220215: Defence Squad Fighter 
220216: Defence Squad Healer 
220217: Defence Squad Protectors 
220218: Defence Squad Battle Mage 
220219: Defence Squad Fighter 
220220: Defence Squad Healer 
220221: Defence Squad Protectors 
220222: Defence Squad Battle Mage 
220223: Protector of the 1st Base 
220224: Fighter of the 1st Base 
220225: Magus of the 1st Base 
220226: Medic of the 1st Base 
220227: Protector of the 2nd Base 
220228: Fighter of the 2nd Base 
220229: Magus of the 2nd Base 
220230: Medic of the 2nd Base 
220231: Protector of the 3rd Base 
220232: Fighter of the 3rd Base 
220233: Magus of the 3rd Base 
220234: Medic of the 3rd Base 
220235: Protector of the 4th Base 
220236: Fighter of the 4th Base 
220237: Magus of the 4th Base 
220238: Medic of the 4th Base 
220239: Protector of the 6th Base 
220240: Fighter of the 6th Base 
220241: Magus of the 6th Base 
220242: Medic of the 6th Base 
220243: Protector of the 7th Base 
220244: Fighter of the 7th Base 
220245: Magus of the 7th Base 
220246: Medic of the 7th Base 
220247: Protector of the 5th Base 
220248: Fighter of the 5th Base 
220249: Magus of the 5th Base 
220250: Medic of the 5th Base 
220251: Protector of the 8th Base 
220252: Fighter of the 8th Base 
220253: Magus of the 8th Base 
220254: Medic of the 8th Base 
220255: [Test] Treasure Chest (individual) 
220256: [Test] Treasure Chest (normal) 
220257: Ranx Assailant 
220258: Ranx Assailant 
220259: Ranx Fighter 
220260: Ranx Fighter 
220261: Ranx Fighter 
220262: Ranx Sentinel 
220263: Ranx Sentinel 
220264: Ranx Sniper 
220265: Ranx Sniper 
220266: Ranx Sniper 
220267: Ranx Ambusher 
220268: Ranx Ambusher 
220269: Ranx Operative 
220270: Ranx Operative 
220271: Ranx Operative 
220272: Ranx Geomancer 
220273: Ranx Geomancer 
220274: Ranx Bloodbinder 
220275: Ranx Bloodbinder 
220276: Ranx Bloodbinder 
220277: Ranx Bloodmaster 
220278: Ranx Bloodmaster 
220279: Ranx Mutilator 
220280: Ranx Mutilator 
220281: Ranx Mutilator 
220282: Ranx Dragoon 
220283: Ranx Dragoon 
220284: Ranx Headhunter 
220285: Ranx Headhunter 
220286: Ranx Headhunter 
220287: Ranx Willwarper 
220288: Ranx Willwarper 
220289: Ranx Necromancer 
220290: Ranx Necromancer 
220291: Ranx Necromancer 
220292: Ranx Priest 
220293: Ranx Priest 
220294: Ranx Nightpriest 
220295: Ranx Nightpriest 
220296: Ranx Nightpriest 
220297: Ranx Blade Captain 
220298: Ranx Deathbow 
220299: Ranx Patrol Legate 
220300: Ranx Hospitaller 
220301: Ranx Guardian 
220302: Ranx Bulwark 
220303: Ranx High Shaman 
220304: Ranx Doctor 
220305: Protector Mezram 
220306: Protector Mezram 
220307: Protector Mezram 
220308: Protector Mezrion 
220309: Protector Mezrion 
220310: Protector Mezrion 
220311: Protector Mezrion 
220312: Protector Mezrion 
220313: Protector Mezrion 
220314: Protector Mezaris 
220315: Protector Mezaris 
220316: Protector Mezaris 
220317: Protector Megarion 
220318: Protector Megarion 
220319: Protector Megarion 
220320: Shield Tower 
220321: Shield Tower 
220322: Shield Tower 
220323: Gold Hetgolem 
220324: Gold Hetgolem 
220325: Gold Hetgolem 
220326: Gold Eslabon 
220327: Gold Eslabon 
220328: Gold Eslabon 
220329: Gold Silmak 
220330: Gold Silmak 
220331: Gold Silmak 
220332: Artefact Guardian Mezaris 
220333: Tower Guardian Mezaris 
220334: Wild Mimic 
220335: Mimic Bonus_70_e 
220336: Guardian_71_Ae 
220337: Guardian_73_Ae 
220338: Guardian_75_Ae 
220339: Petrahulk_71_Ae 
220340: Petrahulk_73_Ae 
220341: Petrahulk_75_Ae 
220342: Petrahulk_Ranged Attack_71_Ae 
220343: Petrahulk_Ranged Attack_73_Ae 
220344: Petrahulk_Ranged Attack_75_Ae 
220345: Wriggot_73_Ae 
220346: Xipeto_73_Ae 
220347: Sparkie_73_Ae 
220348: Caryatid_71_Ae 
220349: Caryatid_73_Ae 
220350: Caryatid_75_Ae 
220351: Source_71_Ae 
220352: Source_73_Ae 
220353: Source_75_Ae 
220354: Jotun_Neutral_75_Ae 
220355: Jotun_Wrath_75_Ae 
220356: Source_76_Ae 
220357: Wriggot_76_Ae 
220358: Energy_77_Ae 
220359: Tank_Li_77_Ae 
220360: Griffon_Li_77_Ae 
220361: Guard_Leader_Kn_Li_79_Ae 
220362: Guard_Gu_Li_77_Ae 
220363: Guard_Wi_Li_77_Ae 
220364: Guard_Pr_Li_77_Ae 
220365: Wave Guard_Leader_Kn_Li_77_Ae 
220366: Wave Guard_Fi_Li_76_Ae 
220367: Wave Guard_As_Li_76_Ae 
220368: Wave Guard_Wi_Li_76_Ae 
220369: Wave Guard_Pr_Li_76_Ae 
220370: Wave Guard_Fest_Leader_Kn_Li_77_Ae 
220371: Wave Guard_Fest_Fi_Li_76_Ae 
220372: Wave Guard_Fest_As_Li_76_Ae 
220373: Wave Guard_Fest_Wi_Li_76_Ae 
220374: Wave Guard_Fest_Pr_Li_76_Ae 
220375: Wave Named_Wi_Li_79_Ae 
220376: Tank_Da_77_Ae 
220377: Karnif_Da_77_Ae 
220378: Guard_Leader_Kn_Da_79_Ae 
220379: Guard_Gu_Da_77_Ae 
220380: Guard_Wi_Da_77_Ae 
220381: Guard_Pr_Da_77_Ae 
220382: Wave Guard_Leader_Kn_Da_77_Ae 
220383: Wave Guard_Fi_Da_76_Ae 
220384: Wave Guard_As_Da_76_Ae 
220385: Wave Guard_Wi_Da_76_Ae 
220386: Wave Guard_Pr_Da_76_Ae 
220387: Wave Guard_Fest_Leader_Kn_Da_77_Ae 
220388: Wave Guard_Fest_Fi_Da_76_Ae 
220389: Wave Guard_Fest_As_Da_76_Ae 
220390: Wave Guard_Fest_Wi_Da_76_Ae 
220391: Wave Guard_Fest_Pr_Da_76_Ae 
220392: Wave Named_Wi_Da_79_Ae 
220393: Aetheric Explosion 
220394: Petrahulk_Boost_71_Ae 
220395: Petrahulk_Ranged Attack_Boost_71_Ae 
220396: Caryatid_Boost_71_Ae 
220397: Source_Boost_71_Ae 
220398: Infiltration Guardian_As_Li_75_Ae 
220399: Infiltration Guardian_As_Da_75_Ae 
220400: Petrahulk_Enhanced Named_71_Ah 
220401: Guardian_Key Named1_71_Ah 
220402: Petrahulk_Key Named2_71_Ah 
220403: Guardian_Key Named4_73_Ah 
220404: Caryatid_Key Named6_75_Ah 
220405: Source_Key Named_75_Ah 
220406: Source_Bonus Named_71_Ah 
220407: Caryatid_Bonus Named6_73_Ah 
220408: Guard_Leader_As_Li_75_Ah 
220409: Guard_Leader_As_Da_75_Ah 
220410: Raging Stallari 
220411: Gold Eslabon 
220412: Gold Eslabon 
220413: Gold Eslabon 
220414: Cursed Undead 
220415: Cursed Bloodwing 
220416: Cursed Templar 
220417: Cursed Jiturn 
220418: Cursed Karemiwen 
220419: Faithful Kirrin 
220420: Faithful Nagolem 
220421: Faithful Titan 
220422: Faithful Sheluk 
220423: Faithful Shelukin 
220424: Arachne 
220425: Beautiful Galateia 
220426: Elemental Lord 
220427: Puppeteer 
220428: Wind Element 
220429: Fire Element 
220430: Earth Element 
220431: Water Element 
220432: Soldier of the Draconute Raiders 
220433: Soldier of the Draconute Assassins 
220434: Protectorate Fighter 
220435: Protectorate Battle Mage 
220436: Protectorate Scout 
220437: Protectorate Mine 
220438: Sentinel Leader of the Protectorate 
220439: Reinforcement Captain of the Protectorate 
220440: Guard Captain of the Protectorate 
220441: Soldier of the Draconute Raiders 
220442: Soldier of the Draconute Assassins 
220443: Protectorate Fighter 
220444: Protectorate Battle Mage 
220445: Protectorate Scout 
220446: Protectorate Mine 
220447: Sentinel Leader of the Protectorate 
220448: Reinforcement Captain of the Protectorate 
220449: Guard Captain of the Protectorate 
220450: Arkhal 
220451: Arkhal's Illusion Form 
220452: Dark Messenger Raider 
220453: Dark Messenger Assassin 
220454: Messenger's Servant 
220455: Weak Daeva's Soul 
220456: A Sector_Guardian_Fi_70_Ae 
220457: Wrathful Garem 
220458: Garis 
220459: Gabain 
220460: Garou 
220461: A Sector_Caryatid_Kn_70_Ae 
220462: Gabir 
220463: A Sector_Guardian_Fi_71_Ae 
220464: Garem 
220465: Garis 
220466: Gabain 
220467: Garou 
220468: A Sector_Caryatid_Kn_71_Ae 
220469: Gabir 
220470: Fallen Garem 
220471: Fallen Garem 
220472: Fallen Garem 
220473: Fallen Garem 
220474: Merciless Garem 
220475: Awakened Garis 
220476: Awakened Gabain 
220477: Awakened Garou 
220478: Fallen Garou 
220479: Awakened Gabir 
220480: Fallen Jotun Warrior 
220481: A Sector_Cyclops_Fi_Secret 1 key named_72_Ae 
220482: A Sector_Cyclops_Wi_Secret 1 key named_72_Ae 
220483: Alra 
220484: Alra 
220485: B Sector_Xipeto_72_Ae 
220486: B Sector_Xipeto_73_Ae 
220487: Griphios 
220488: Griphios 
220489: B Sector_Brohum_Fi_73_Ae 
220490: B Sector_Brohum_Ra_73_Ae 
220491: Weakened Jotun Warrior 
220492: Raging Jotun Warrior 
220493: C Sector_Wriggot_As_73_Ae 
220494: Contaminated Silmak 
220495: Infected Mezram 
220496: Contaminated Mezram 
220497: Contaminated Mezaris 
220498: Infected Mezaris 
220499: Magical Transformation Item 
220500: Mystery Chest 
220501: C Sector_Water-Spirit_Bonus-Named_74_Ae 
220502: D Sector_Guardian_Fi_75_Ae 
220503: Tree Protector Gabain 
220504: Tree Protector Garou 
220505: Magical Item 
220506: Magical Item 
220507: Guardian Vanguard Thief 
220508: Archon Vanguard Thief 
220509: Guardian Vanguard Raid Team Leader 
220510: Archon Vanguard Thief 
220511: Archon Vanguard Thief 
220512: Archon Vanguard Raid Team Leader 
220518: Arkhal 
220519: Protectorate Fighter 
220520: Protectorate Battle Mage 
220521: Protectorate Scout 
220522: Protectorate Fighter 
220523: Protectorate Battle Mage 
220524: Protectorate Scout 
220525: Akhal 
220526: All-Seeing Eye 
220527: Magic Oculus 
220528: Magic Oculus 
220529: Magic Oculus 
220530: Magic Oculus 
220531: All-Seeing Eye 
220532: All-Seeing Eye 
220533: All-Seeing Eye 
220534: Fallen Water Jotun 
220535: Jotun Servant 
220536: Explosive Servant 
220537: Water Jotun 
220538: Water Jotun 
220539: Flaming Piton 
220540: Piton 
220541: Poisonous Piton 
220542: Explosive Lapilima 
220543: Fighting Earth Jotun 
220544: IDEternity_02_Named_Check-NPC Head breaker 
220545: IDEternity_02_Named_Summoning check-NPC 
220546: IDEternity_02_Named_Flight phase_Summoning check-NPC 
220547: IDEternity_02_Named_Jotun-Event-Operation-NPC 
220548: Piton 
220549: Piton 
220550: Piton 
220551: Piton 
220552: Piton 
220553: Piton 
220554: Flaming Piton 
220555: Flaming Piton 
220556: Jotun Fighter 
220557: None 
220558: All-Seeing Eye 
220559: All-Seeing Eye 
220560: All-Seeing Eye 
220561: All-Seeing Eye 
220562: All-Seeing Eye 
220563: All-Seeing Eye 
220564: All-Seeing Eye 
220565: None 
220566: None 
220567: None 
220568: None 
220569: None 
220570: Spiky Ball 
220571: Transformation Form 
220572: Piton's Contamination 
220573: Piton's Contamination 
220574: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220575: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220576: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220577: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220578: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220579: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220580: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220581: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220582: None 
220583: None 
220584: None 
220585: None 
220586: Imprisoned Earth Jotun 
220587: Liberated Earth Jotun 
220588: Fighting Earth Jotun 
220589: Fighting Sun Jotun 
220590: Earth Jotun 
220591: Fallen Water Jotun 
220592: Fallen Water Jotun 
220593: Piton 
220594: Fallen Garem 
220595: Tree Protector Garem 
220596: Tree Protector Garis 
220597: Locking Mechanism of the 3rd Hall 
220598: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220599: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220600: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220601: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220602: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220603: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220604: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220605: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220606: None 
220607: Archon Vanguard Warrior 
220608: Archon Vanguard Warrior 
220609: Archon Vanguard Warrior 
220610: Archon Vanguard Warrior 
220611: Archon Vanguard Warrior 
220612: Archon Vanguard Warrior 
220613: Guardian Vanguard Warrior 
220614: Guardian Vanguard Warrior 
220615: Guardian Vanguard Warrior 
220616: Guardian Vanguard Warrior 
220617: Guardian Vanguard Warrior 
220618: Guardian Vanguard Warrior 
220619: Wrathful Garem 
220620: Garis 
220621: Gabain 
220622: Garou 
220623: Wrathful Garem 
220624: Garis 
220625: Gabain 
220626: Garou 
220627: Wrathful Garem 
220628: Garis 
220629: Gabain 
220630: Garou 
220631: Wrathful Garem 
220632: Garis 
220633: Gabain 
220634: Garou 
220635: Gabir 
220636: Gabir 
220637: Gabir 
220638: Gabir 
220639: None 
220640: None 
220641: None 
220642: None 
220643: None 
220644: None 
220645: None 
220646: Garis 
220647: Gabain 
220648: None 
220649: None 
220650: None 
220651: None 
220652: Archon Vanguard Tracker 
220653: Guardian Vanguard Tracker 
220654: Archon Vanguard Tracker 
220655: Guardian Vanguard Tracker 
220656: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220657: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220658: None 
220659: None 
220660: None 
220661: None 
220662: None 
220663: None 
220664: None 
220665: None 
220666: Battle Mage of the Asmodian Vanguard 
220667: Battle Mage of the Elyos Vanguard 
220668: Fighting Sun Jotun 
220669: IDEternity_02_Named_Jotun-Event-Operation-NPC 
220670: Garem 
220671: Garem 
220672: Garden Protector Garem 
220673: Garden Protector Garis 
220674: Garden Protector Gabain 
220675: Garden Protector Garou 
220676: None 
220677: None 
220678: None 
220679: Piton 
220680: None 
220681: Guardian Vanguard Thief 
220682: Archon Vanguard Thief 
220683: Archon Vanguard Thief 
220684: Archon Vanguard Thief 
220685: None 
220686: None 
220687: None 
220688: None 
220689: None 
220690: Guardian Vanguard Defender 
220691: Archon Vanguard Defender 
220692: Guardian Vanguard Scout 
220693: Archon Vanguard Scout 
220694: Guardian Vanguard Scout 
220695: Archon Vanguard Scout 
220696: Guardian Vanguard Bodyguard 
220697: Archon Vanguard Bodyguard 
220698: Guardian Vanguard Bodyguard 
220699: Archon Vanguard Bodyguard 
220700: None 
220701: None 
220702: None 
220703: None 
220704: None 
220705: Commander Jubeda 
220706: Drakan Legate of the 39th Legion 
220707: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220708: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220709: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220710: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220711: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220712: Drakan Raider of the 39th Legion 
220713: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220714: Drakan Healer of the 39th Legion 
220715: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220716: Drakan Instructor 
220717: Drakan Instructor 
220718: Drakan Instructor 
220719: Drakan Legate of the 39th Legion 
220720: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220721: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220722: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220723: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220724: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220725: Drakan Raider of the 39th Legion 
220726: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220727: Drakan Healer of the 39th Legion 
220728: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220729: Drakan Battle Overseer 
220730: Drakan Legate of the 39th Legion 
220731: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220732: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220733: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220734: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220735: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220736: Drakan Raider of the 39th Legion 
220737: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220738: Drakan Healer of the 39th Legion 
220739: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220740: Drakan Defence Officer 
220741: Drakan Legate of the 39th Legion 
220742: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220743: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220744: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220745: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220746: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220747: Drakan Raider of the 39th Legion 
220748: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220749: Drakan Healer of the 39th Legion 
220750: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220751: Teleporter 
220752: Captain Gieda 
220753: Shock Cannon of the Captain's Cabin 
220754: Mortar of the Captain's Cabin 
220755: Shock Cannon of the Captain's Cabin 
220756: Mortar of the Captain's Cabin 
220757: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220758: Drakan Raider of the 39th Legion 
220759: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220760: Drakan Healer of the 39th Legion 
220761: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220762: Cautious Ashulagen 
220763: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220764: Drakan Raider of the 39th Legion 
220765: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220766: Shock Cannon Propulsion Surkana 
220767: Mortar Propulsion Surkana 
220768: Dredgion 
220769: Surkana Guard Tower 
220770: Gravity Control Protective Hood 
220771: Surkana Time Bomb 
220772: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
220773: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220774: Drakan Raider of the 39th Legion 
220775: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220776: Drakan Healer of the 39th Legion 
220777: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220778: Scalable Defence Tower of Sanctum 
220779: Defence Tower of Sanctum 
220780: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
220781: Defence Tower of Pandaemonium 
220782: Defence Tower Power Generator 
220783: Defence Tower Power Generator 
220784: Drakan Combat Sergeant 
220785: Drakan Legate of the 39th Legion 
220786: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220787: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220788: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220789: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220790: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220791: Drakan Raider of the 39th Legion 
220792: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220793: Drakan Healer of the 39th Legion 
220794: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220795: Drakan Legate of the 39th Legion 
220796: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220797: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220798: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220799: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220800: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220801: Drakan Raider of the 39th Legion 
220802: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220803: Drakan Healer of the 39th Legion 
220804: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220805: Drakan Legate of the 39th Legion 
220806: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220807: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220808: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220809: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220810: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220811: Drakan Raider of the 39th Legion 
220812: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220813: Drakan Healer of the 39th Legion 
220814: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220815: Surkana Siege Cannon 
220816: Defence Tower of Sanctum 
220817: Defence Tower of Sanctum 
220818: Defence Tower of Pandaemonium 
220819: Defence Tower of Pandaemonium 
220820: Sanctum Tank 
220821: Sanctum Tank 
220822: Sanctum Tank 
220823: Sanctum Tank 
220824: Pandaemonium Tank 
220825: Pandaemonium Tank 
220826: Pandaemonium Tank 
220827: Pandaemonium Tank 
220828: Sanctum Tank 
220829: Sanctum Tank 
220830: Sanctum Tank 
220831: Sanctum Tank 
220832: Pandaemonium Tank 
220833: Pandaemonium Tank 
220834: Pandaemonium Tank 
220835: Pandaemonium Tank 
220836: Drakan Legate of the 39th Legion 
220837: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220838: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220839: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220840: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220841: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220842: Drakan Raider of the 39th Legion 
220843: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220844: Drakan Healer of the 39th Legion 
220845: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220846: Dredgion Generator Core 
220847: Dredgion Generator Core 
220848: Generator Core Protective Hood 
220849: Generator Core Protective Hood 
220850: Generator Core Protective Hood 
220851: Generator Core Protective Hood 
220852: Generator Core Protective Hood 
220853: Generator Core Protective Hood 
220854: Surkana Guard Tower 
220855: Drakan Legate of the 39th Legion 
220856: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220857: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220858: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220859: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220860: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220861: Drakan Raider of the 39th Legion 
220862: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220863: Drakan Healer of the 39th Legion 
220864: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220865: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
220866: Dredgion Generator Core 
220867: Dredgion Generator Core 
220868: Main Dredgion Propulsion Bomb 
220869: Generator Core Protective Hood 
220870: Generator Core Protective Hood 
220871: Generator Core Protective Hood 
220872: Generator Core Protective Hood 
220873: Generator Core Protective Hood 
220874: Generator Core Protective Hood 
220875: Surkana Guard Tower 
220876: Drakan Legate of the 39th Legion 
220877: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
220878: Drakan Triaris of the 39th Legion 
220879: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
220880: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
220881: Drakan Warrior of the 39th Legion 
220882: Drakan Raider of the 39th Legion 
220883: Drakan Searcher of the 39th Legion 
220884: Drakan Healer of the 39th Legion 
220885: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
220886: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
220887: Surkana Bomb 
220888: None 
220889: None 
220890: None 
220891: None 
220892: None 
220893: None 
220894: None 
220895: None 
220896: None 
220897: None 
220898: None 
220899: Enraged Protector of the Sulphur Fortress 
220900: Enraged Protector of Siel's Western Fortress 
220901: Enraged Protector of Siel's Eastern Fortress 
220902: Enraged Protector of the Sulphur Fortress 
220903: Enraged Protector of Siel's Western Fortress 
220904: Enraged Protector of Siel's Eastern Fortress 
220905: Protector Call Stone 
220906: Protector Call Stone 
220907: Protector Call Stone 
220908: Protector Call Stone 
220909: None 
220910: None 
220911: None 
220912: None 
220913: None 
220914: None 
220915: Jucleas 
220916: Sibylla 
220917: Aithra 
220918: Macus 
220919: Eumelos 
220920: Damocles 
220921: Aspasia 
220922: Fasimedes 
220923: Jupion 
220924: Likesan 
220925: Jumentis 
220926: Charna 
220927: Thrasymedes 
220928: Anyte 
220929: Lavirintos 
220930: Boreas 
220931: Miragent's Holy Templar 
220932: Dion 
220933: Bellia 
220934: Hygea 
220935: Balder 
220936: Narvi 
220937: Bor 
220938: Kalsten 
220939: Ve 
220940: Mesaina 
220941: Godfrey 
220942: Vidar 
220943: Skadi 
220944: Njord 
220945: Traufnir 
220946: Brinhild 
220947: Sif 
220948: Freyr 
220949: Kvasir 
220950: Fenris Fangs Elite Soldier 
220951: Thialfi 
220952: Lyfjaberga 
220953: Hadubrant 
220954: Sigyn 
220955: None 
220956: None 
220957: None 
220958: Guard Soldier of Sanctum 
220959: Guard Soldier of Pandaemonium 
220960: Defence Tower of Sanctum 
220961: Defence Tower of Sanctum 
220962: Defence Tower of Pandaemonium 
220963: Defence Tower of Pandaemonium 
220964: None 
220965: None 
220966: Dredgion 
220967: Dredgion 
220968: None 
220969: None 
220970: None 
220971: None 
220972: None 
220973: None 
220974: None 
220975: None 
220976: None 
220977: None 
220978: Frosted Spare Propulsion Bomb 
220979: Frosted Spare Propulsion Bomb 
220980: Frosted Spare Propulsion Bomb 
220981: None 
220982: None 
220983: None 
220984: Drakan Legate of the 39th Legion 
220985: Drakan Legate of the 39th Legion 
220986: Drakan Legate of the 39th Legion 
220987: Drakan Legate of the 39th Legion 
220988: Drakan Legate of the 39th Legion 
220989: Drakan Legate of the 39th Legion 
220990: Drakan Legate of the 39th Legion 
220991: None 
220992: None 
220993: None 
220994: None 
220995: None 
220996: None 
220997: Dredgion Generator Core 
220998: Dredgion Generator Core 
220999: Dredgion Generator Core 
221000: Dredgion Generator Core 
221001: Dredgion Generator Core 
221002: Dredgion Generator Core 
221003: Dredgion Generator Core 
221004: Dredgion Generator Core 
221005: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221006: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221007: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221008: None 
221009: None 
221010: None 
221011: None 
221012: None 
221013: None 
221014: None 
221015: Drakan Battle Overseer 
221016: Drakan Battle Overseer 
221017: Drakan Battle Overseer 
221018: Drakan Battle Overseer 
221019: Defence Tower Power Generator 
221020: Defence Tower Power Generator 
221021: Defence Tower Power Generator 
221022: None 
221023: None 
221024: None 
221025: None 
221026: Commander Jubeda 
221027: Drakan Legate of the 39th Legion 
221028: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221029: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221030: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221031: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221032: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221033: Drakan Raider of the 39th Legion 
221034: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221035: Drakan Healer of the 39th Legion 
221036: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221037: Drakan Instructor 
221038: Drakan Instructor 
221039: Drakan Instructor 
221040: Drakan Legate of the 39th Legion 
221041: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221042: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221043: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221044: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221045: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221046: Drakan Raider of the 39th Legion 
221047: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221048: Drakan Healer of the 39th Legion 
221049: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221050: Drakan Battle Overseer 
221051: Drakan Legate of the 39th Legion 
221052: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221053: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221054: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221055: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221056: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221057: Drakan Raider of the 39th Legion 
221058: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221059: Drakan Healer of the 39th Legion 
221060: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221061: Drakan Defence Officer 
221062: Drakan Legate of the 39th Legion 
221063: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221064: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221065: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221066: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221067: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221068: Drakan Raider of the 39th Legion 
221069: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221070: Drakan Healer of the 39th Legion 
221071: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221072: Teleporter 
221073: Captain Gieda 
221074: Shock Cannon of the Captain's Cabin 
221075: Mortar of the Captain's Cabin 
221076: Shock Cannon of the Captain's Cabin 
221077: Mortar of the Captain's Cabin 
221078: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221079: Drakan Raider of the 39th Legion 
221080: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221081: Drakan Healer of the 39th Legion 
221082: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221083: Cautious Ashulagen 
221084: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221085: Drakan Raider of the 39th Legion 
221086: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221087: Shock Cannon Propulsion Surkana 
221088: Mortar Propulsion Surkana 
221089: Dredgion 
221090: Surkana Guard Tower 
221091: Gravity Control Protective Hood 
221092: Surkana Time Bomb 
221093: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
221094: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221095: Drakan Raider of the 39th Legion 
221096: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221097: Drakan Healer of the 39th Legion 
221098: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221099: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221100: Defence Tower of Sanctum 
221101: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221102: Defence Tower of Pandaemonium 
221103: Defence Tower Power Generator 
221104: Defence Tower Power Generator 
221105: Drakan Combat Sergeant 
221106: Drakan Legate of the 39th Legion 
221107: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221108: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221109: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221110: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221111: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221112: Drakan Raider of the 39th Legion 
221113: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221114: Drakan Healer of the 39th Legion 
221115: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221116: Drakan Legate of the 39th Legion 
221117: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221118: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221119: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221120: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221121: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221122: Drakan Raider of the 39th Legion 
221123: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221124: Drakan Healer of the 39th Legion 
221125: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221126: Drakan Legate of the 39th Legion 
221127: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221128: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221129: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221130: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221131: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221132: Drakan Raider of the 39th Legion 
221133: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221134: Drakan Healer of the 39th Legion 
221135: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221136: Surkana Siege Cannon 
221137: Defence Tower of Sanctum 
221138: Defence Tower of Sanctum 
221139: Defence Tower of Pandaemonium 
221140: Defence Tower of Pandaemonium 
221141: Sanctum Tank 
221142: Sanctum Tank 
221143: Sanctum Tank 
221144: Sanctum Tank 
221145: Pandaemonium Tank 
221146: Pandaemonium Tank 
221147: Pandaemonium Tank 
221148: Pandaemonium Tank 
221149: Sanctum Tank 
221150: Sanctum Tank 
221151: Sanctum Tank 
221152: Sanctum Tank 
221153: Pandaemonium Tank 
221154: Pandaemonium Tank 
221155: Pandaemonium Tank 
221156: Pandaemonium Tank 
221157: Drakan Legate of the 39th Legion 
221158: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221159: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221160: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221161: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221162: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221163: Drakan Raider of the 39th Legion 
221164: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221165: Drakan Healer of the 39th Legion 
221166: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221167: Dredgion Generator Core 
221168: Dredgion Generator Core 
221169: Generator Core Protective Hood 
221170: Generator Core Protective Hood 
221171: Generator Core Protective Hood 
221172: Generator Core Protective Hood 
221173: Generator Core Protective Hood 
221174: Generator Core Protective Hood 
221175: Surkana Guard Tower 
221176: Drakan Legate of the 39th Legion 
221177: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221178: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221179: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221180: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221181: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221182: Drakan Raider of the 39th Legion 
221183: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221184: Drakan Healer of the 39th Legion 
221185: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221186: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
221187: Dredgion Generator Core 
221188: Dredgion Generator Core 
221189: Main Dredgion Propulsion Bomb 
221190: Generator Core Protective Hood 
221191: Generator Core Protective Hood 
221192: Generator Core Protective Hood 
221193: Generator Core Protective Hood 
221194: Generator Core Protective Hood 
221195: Generator Core Protective Hood 
221196: Surkana Guard Tower 
221197: Drakan Legate of the 39th Legion 
221198: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221199: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221200: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221201: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221202: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221203: Drakan Raider of the 39th Legion 
221204: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221205: Drakan Healer of the 39th Legion 
221206: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221207: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
221208: Surkana Bomb 
221209: None 
221210: None 
221211: None 
221212: None 
221213: None 
221214: None 
221215: None 
221216: None 
221217: None 
221218: None 
221219: None 
221220: None 
221221: None 
221222: None 
221223: None 
221224: None 
221225: None 
221226: Jucleas 
221227: Sibylla 
221228: Aithra 
221229: Macus 
221230: Eumelos 
221231: Damocles 
221232: Aspasia 
221233: Fasimedes 
221234: Jupion 
221235: Likesan 
221236: Jumentis 
221237: Charna 
221238: Thrasymedes 
221239: Anyte 
221240: Lavirintos 
221241: Boreas 
221242: Miragent's Holy Templar 
221243: Dion 
221244: Bellia 
221245: Hygea 
221246: Balder 
221247: Narvi 
221248: Bor 
221249: Kalsten 
221250: Ve 
221251: Mesaina 
221252: Godfrey 
221253: Vidar 
221254: Skadi 
221255: Njord 
221256: Traufnir 
221257: Brinhild 
221258: Sif 
221259: Freyr 
221260: Kvasir 
221261: Fenris Fangs Elite Soldier 
221262: Thialfi 
221263: Lyfjaberga 
221264: Hadubrant 
221265: Sigyn 
221266: None 
221267: None 
221268: None 
221269: Guard Soldier of Sanctum 
221270: Guard Soldier of Pandaemonium 
221271: Defence Tower of Sanctum 
221272: Defence Tower of Sanctum 
221273: Defence Tower of Pandaemonium 
221274: Defence Tower of Pandaemonium 
221275: None 
221276: None 
221277: Dredgion 
221278: Dredgion 
221279: None 
221280: None 
221281: None 
221282: None 
221283: None 
221284: None 
221285: None 
221286: None 
221287: None 
221288: None 
221289: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221290: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221291: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221292: None 
221293: None 
221294: None 
221295: Drakan Legate of the 39th Legion 
221296: Drakan Legate of the 39th Legion 
221297: Drakan Legate of the 39th Legion 
221298: Drakan Legate of the 39th Legion 
221299: Drakan Legate of the 39th Legion 
221300: Drakan Legate of the 39th Legion 
221301: Drakan Legate of the 39th Legion 
221302: None 
221303: None 
221304: None 
221305: None 
221306: None 
221307: None 
221308: Dredgion Generator Core 
221309: Dredgion Generator Core 
221310: Dredgion Generator Core 
221311: Dredgion Generator Core 
221312: Dredgion Generator Core 
221313: Dredgion Generator Core 
221314: Dredgion Generator Core 
221315: Dredgion Generator Core 
221316: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221317: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221318: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221319: None 
221320: None 
221321: None 
221322: None 
221323: None 
221324: None 
221325: None 
221326: Drakan Battle Overseer 
221327: Drakan Battle Overseer 
221328: Drakan Battle Overseer 
221329: Drakan Battle Overseer 
221330: Defence Tower Power Generator 
221331: Defence Tower Power Generator 
221332: Defence Tower Power Generator 
221333: None 
221334: None 
221335: None 
221336: None 
221337: None 
221338: None 
221339: None 
221340: None 
221341: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221342: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221343: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221344: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221345: None 
221346: None 
221347: None 
221348: None 
221349: None 
221350: None 
221351: None 
221352: None 
221353: None 
221354: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221355: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221356: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221357: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221358: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221359: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221360: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221361: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221362: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221363: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221364: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221365: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221366: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221367: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221368: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221369: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221370: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221371: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221372: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221373: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221374: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221375: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221376: None 
221377: None 
221378: None 
221379: None 
221380: None 
221381: None 
221382: None 
221383: None 
221384: None 
221385: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221386: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221387: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221388: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221389: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221390: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221391: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221392: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221393: Scalable Defence Tower of Sanctum 
221394: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221395: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221396: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221397: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221398: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221399: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221400: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221401: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221402: Scalable Defence Tower of Pandaemonium 
221403: Drakan Legate of the 39th Legion 
221404: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221405: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221406: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221407: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221408: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221409: Drakan Raider of the 39th Legion 
221410: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221411: Drakan Healer of the 39th Legion 
221412: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221413: Drakan Legate of the 39th Legion 
221414: Drakan Attack Officer of the 39th Legion 
221415: Drakan Triaris of the 39th Legion 
221416: Drakan Healing Officer of the 39th Legion 
221417: Drakan Battle Mage Officer of the 39th Legion 
221418: Drakan Warrior of the 39th Legion 
221419: Drakan Raider of the 39th Legion 
221420: Drakan Searcher of the 39th Legion 
221421: Drakan Healer of the 39th Legion 
221422: Drakan Battle Mage of the 39th Legion 
221423: None 
221424: None 
221425: None 
221426: None 
221427: Guard Soldier of Sanctum 
221428: Guard Soldier of Pandaemonium 
221429: Guard Soldier of Sanctum 
221430: Guard Soldier of Pandaemonium 
221431: None 
221432: None 
221433: None 
221434: None 
221435: None 
221436: None 
221437: None 
221438: None 
221439: None 
221440: None 
221441: None 
221442: None 
221443: None 
221444: None 
221445: None 
221446: None 
221447: None 
221448: None 
221449: None 
221450: None 
221451: None 
221452: None 
221453: None 
221454: None 
221455: None 
221456: None 
221457: None 
221458: None 
221459: None 
221460: None 
221461: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221462: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221463: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221464: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221465: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221466: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221467: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221468: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221469: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221470: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221471: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221472: Frosted Spare Propulsion Bomb 
221473: None 
221474: None 
221475: None 
221476: None 
221477: None 
221478: None 
221479: None 
221480: None 
221481: None 
221482: None 
221483: None 
221484: None 
221485: None 
221486: None 
221487: None 
221488: None 
221489: None 
221490: None 
221491: None 
221492: None 
221493: None 
221494: None 
221495: None 
221496: None 
221497: None 
221498: None 
221499: Guard Soldier of Sanctum 
221500: Guard Soldier of Pandaemonium 
221501: None 
221502: None 
221503: Dredgion 
221504: Dredgion 
221505: Dredgion 
221506: Dredgion 
221507: Dredgion 
221508: Dredgion 
221509: Explosion Mine 
221510: Explosion Mine 
221511: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
221512: Drakan Flying Soldier of the 39th Legion 
221513: None 
221514: None 
221515: Guard Soldier of Sanctum 
221516: Guard Soldier of Pandaemonium 
221517: None 
221518: None 
221519: None 
221520: None 
221521: None 
221522: Gerion 
221523: Mysteris 
221524: Eremitia 
221525: Herolf 
221526: Angulof 
221527: Agehia 
221528: Gerion 
221529: Mysteris 
221530: Eremitia 
221531: Herolf 
221532: Angulof 
221533: Agehia 
221534: Injured Daeva 
221535: Injured Daeva 
221536: Injured Daeva 
221537: Injured Daeva 
221538: Injured Daeva 
221539: Injured Daeva 
221540: Injured Daeva 
221541: Injured Daeva 
221542: Asmodian Guardian 
221543: Elyos Guardian 
221544: Asmodian Guardian 
221545: Elyos Guardian 
221546: Asmodian Guardian 
221547: Elyos Guardian 
221548: Piton's Contamination 
221549: Piton's Contamination 
221550: Piton's Contamination 
221551: Piton's Contamination 
221552: Piton's Contamination 
221553: Piton's Contamination 
221554: Piton's Contamination 
221555: Piton's Contamination 
221556: None 
221557: Commander Jubeda 
221558: Drakan Instructor 
221559: Drakan Instructor 
221560: Drakan Instructor 
221561: Drakan Battle Overseer 
221562: Drakan Battle Overseer 
221563: Drakan Battle Overseer 
221564: Drakan Battle Overseer 
221565: Drakan Battle Overseer 
221566: Captain Gieda 
221567: Dredgion 
221568: Dredgion 
221569: Dredgion 
221570: Dredgion 
221571: Dredgion Generator Core 
221572: Dredgion Generator Core 
221573: Main Dredgion Propulsion Bomb 
221574: Dredgion Generator Core 
221575: Dredgion Generator Core 
221576: Dredgion Generator Core 
221577: Dredgion Generator Core 
221578: Dredgion Generator Core 
221579: Dredgion Generator Core 
221580: Dredgion Generator Core 
221581: Dredgion Generator Core 
221582: Dredgion Generator Core 
221583: Dredgion Generator Core 
222000: Governor 
222001: Individual PvP 
222002: Guild Leader 
222003: Web Gatcha 
230001: Vagabond of the Steel Rose 
230002: Gladiator of the Steel Rose 
230003: Poison Assassin of the Steel Rose 
230004: Assassin of the Steel Rose 
230005: Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230006: Stunned Rider of the Steel Rose 
230007: Gunner of the Steel Rose 
230008: Debilitating Musician of the Steel Rose 
230009: Sleeping Gladiator of the Steel Rose 
230010: Sleeping Poison Assassin of the Steel Rose 
230011: Sleeping Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230012: Sleeping Rider of the Steel Rose 
230013: Sleeping Gunner of the Steel Rose 
230014: Sleeping Debilitating Musician of the Steel Rose 
230015: Drunken Gladiator of the Steel Rose 
230016: Drunken Poison Assassin of the Steel Rose 
230017: Drunken Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230018: Drunken Rider of the Steel Rose 
230019: Drunken Gunner of the Steel Rose 
230020: Drunken Strength-Sapping Musician of the Steel Rose 
230021: Gladiator of the Steel Rose 
230022: Gladiator of the Steel Rose 
230023: Poison Assassin of the Steel Rose 
230024: Assassin of the Steel Rose 
230025: Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230026: Rider of the Steel Rose 
230027: Gunner of the Steel Rose 
230028: Debilitating Musician of the Steel Rose 
230029: Sleeping Gladiator of the Steel Rose 
230030: Sleeping Poison Assassin of the Steel Rose 
230031: Sleeping Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230032: Sleeping Rider of the Steel Rose 
230033: Sleeping Gunner of the Steel Rose 
230034: Sleeping Debilitating Musician of the Steel Rose 
230035: Drunken Gladiator of the Steel Rose 
230036: Drunken Poison Assassin of the Steel Rose 
230037: Drunken Poison Sorcerer of the Steel Rose 
230038: Drunken Rider of the Steel Rose 
230039: Drunken Gunner of the Steel Rose 
230040: Drunken Strength-Sapping Musician of the Steel Rose 
230041: Group of the Steel Rose 
230042: Mage of the Steel Rose 
230043: Healer of the Steel Rose 
230044: Sleeping Sorcerer of the Steel Rose 
230045: Sleeping Cleric of the Steel Rose 
230046: Hypnotic Sorcerer of the Steel Rose 
230047: Drunken Cleric of the Steel Rose 
230048: Sorcerer of the Steel Rose 
230049: Aether Cannon of the 43rd Attack Squad 
230050: 43rd Research Troop monitoring device 
230051: Test Subject 43001 
230052: Test Subject 43002 
230053: Test Subject 43011 
230054: Test Subject 43012 
230055: Test Subject 43021 
230056: Test Subject 43022 
230057: Test Subject 43031 
230058: Test Subject 43033 
230059: Test Subject 43010-2 
230060: Test Subject 1001 
230061: Test Subject 43011-1 
230062: Test Subject 50051 
230063: Test Subject 50052 
230064: Test Subject 50053 
230065: Spy of the 43rd Research Troop 
230066: Warden of the 40th Spy Squad 
230067: Researcher of the 40th Spy Squad 
230068: Fighter of the 43rd Research Troop 
230069: Booster of the 43rd Research Troop 
230070: Military Musician of the 43rd Research Troop 
230071: Sturdy Iron Fence 
230072: Tiamat Barricade 
230073: Firm Iron Fence 
230074: Idgel Activator 
230075: Destroyed Idgel Device  
230076: Treasure Chest of the Hall of Knowledge 
230077: Guard of the 43rd Research Troop 
230078: Warden of the 40th Spy Squad 
230079: Researcher of the 40th Spy Squad 
230080: Magus of the 40th Spy Squad 
230081: Legate of the 40th Spy Squad 
230082: Raging Head Researcher Notius 
230083: Mad Head Researcher Notius 
230084: Defected Fighter of the 43rd Army's Infiltration Squad 
230085: Small Aether Cannon 
230086: Soldier of the 43rd Army's Infiltration Squad 
230087: Gladiator Spirit 
230088: Defected Healer of the 43rd Army's Infiltration Squad 
230089: Defected Outrider of the 43rd Army's Infiltration Squad 
230090: Magus of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
230091: Magist of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
230092: Furious Barukan 
230093: Raging Barukan 
230094: Defected Undead Fighter of the 43rd Army 
230095: Defected Undead Soldier of the 43rd Army 
230096: Undead Fighter of the 43rd Army 
230097: Undead Soldier of the 43rd Army 
230098: Void Room Golem Overseer 
230099: Void Room monitoring device 
230100: Chest of Experiment Equipment 
230101: Chest of Experiment Equipment 
230102: Chest of Experiment Equipment 
230103: Entrance Treasure Chest (Temporary) 
230104: None 
230105: Suspicious Tankard 
230106: Flame Beast 
230107: Flamemaster Marabata 
230108: Electric Generator 
230109: Discharging Core 
230110: Propulsion Destroyer 
230111: Macunbello 
230112: Yukona the Purifier of Darkness 
230113: Tyrnclone Ragnarok 
230114: Lepharist Revolutionaries Test Subject RA-45c 
230115: Test Scar 
230116: Chieftain Surt 
230117: Sparkle contaminated with Id 
230118: Decayed Bloodsucker 
230119: Id Test Subject of the Reians 
230120: Drakan Blade Master 
230121: Stone Statue sealed with Id 
230122: Captured Lightningfoot Yonk 
230123: Escaped Reian 
230124: Seal-Breaking Guard Tower 
230125: High-ranking Jormungand Spiritmaster 
230126: High-ranking Jormungand Warrior 
230127: High-ranking Jormungand Chanter 
230128: High-ranking Jormungand Sorcerer 
230129: Rockwing Pecku 
230130: Thickhair Daru 
230131: Thickhair Daru 
230132: Dire Luciferin 
230133: Nevilim Guard Post 
230134: Rakeclaw Zaion 
230135: Rakeclaw Zaion 
230136: Cold Wave Shade 
230137: Sharpbeak Airon 
230138: Nevilim Protector 
230139: Sharpthorn Malodor 
230140: Shardscale Crynac 
230141: Scaled Crynac 
230142: Hardneck Daru 
230143: Hardneck Daru 
230144: Wave Foam 
230145: Pearlfeather Airon 
230146: Nevilim Outrider 
230147: Jormungand Cutthroat 
230148: Jormungand Chanter 
230149: Jormungand Recruit 
230150: Jormungand Healer 
230151: Jormungand Scout 
230152: Jormungand Sorcerer 
230153: Bladeclaw Zaion 
230154: Bladeclaw Zaion 
230155: Drytwig Agrint 
230156: Drytwig Agrint 
230157: Mist Spore Fungus 
230158: Wetmoss Fungie 
230159: Wetmoss Fungie 
230160: Screaming Pluma 
230161: Needle Malodor 
230162: Rockmane Zaion 
230163: Rough Fur Daru 
230164: Rough Fur Daru 
230165: Nettle Malodor 
230166: Hardpaw Daru 
230167: Hardpaw Daru 
230168: Dire Moss Malodor 
230169: Wildroot Agrint 
230170: Wildroot Agrint 
230171: Thorn Tail Crynac 
230172: Iron Tail Crynac 
230173: Maelstrom Water Spirit 
230174: Rootsrot Malodor 
230175: Hunter Sparkle 
230176: Ironshell Starturtle 
230177: Steelbeak Pecku 
230178: Crowned Crestlich 
230179: Fast Crynac 
230180: Redthorn Dionae 
230181: Lowlands Snuffler 
230182: Lowlands Storm 
230183: Flickertongue Baku 
230184: Ironcollar Gryphu 
230185: Bodkin Crestlich 
230186: Sandscale Crynac 
230187: Prickly Tukapo 
230188: Pearlscale Snuffler 
230189: Pearlscale Snuffler 
230190: Needle Tukapo 
230191: Stonebeak Crestlich 
230192: Lurking Foam 
230193: Rockmane Karnif 
230194: Ironback Snuffler 
230195: Wild Sandstorm 
230196: Raketail Scolopen 
230197: Sturdy Kalgolem 
230198: Thunderclap Lizard 
230199: Crested Crestlich 
230200: Poison Sac Dionae 
230201: Lightningfoot Taiga 
230202: Thunderfoot Taiga 
230203: Bladetongue Praedum 
230204: Stonescale Snuffler 
230205: Hidden Taiga 
230206: Hidden Taiga 
230207: Harshly Trained Taiga 
230208: Harshly Trained Taiga 
230209: Brainwashed Jormungand Assassin 
230210: Brainwashed Jormungand Assassin 
230211: Brainwashed Jormungand Chanter 
230212: Brainwashed Jormungand Chanter 
230213: Brainwashed Jormungand Fighter 
230214: Brainwashed Jormungand Fighter 
230215: Scheming Ellohum 
230216: Brainwashed Jormungand Healer 
230217: Brainwashed Jormungand Healer 
230218: Brainwashed Jormungand Scout 
230219: Brainwashed Jormungand Scout 
230220: Brainwashed Jormungand Foot Soldier 
230221: Brainwashed Jormungand Foot Soldier 
230222: Fanback Baku 
230223: Ironthorn Tukapo 
230224: Ironthorn Tukapo 
230225: Crowncomb Crestlich 
230226: Redeye Praedum 
230227: Mottled Gorgon 
230228: Hungry Karnif 
230229: Hungry Karnif 
230230: Waveshell Snuffler 
230231: Raging Sandstorm 
230232: Large-beak Crestlich 
230233: Nimble Crynac 
230234: Redbark Dionae 
230235: Plant-eating Snuffler 
230236: Steel-legged Arachna 
230237: Steelwing Vespine 
230238: Chain Comb Crestlich 
230239: Fineroot Moonflower 
230240: Redear Praedum 
230241: Broadtail Gorgon 
230242: Rock-licking Snuffler 
230243: Clearsap Tukapo 
230244: Limp Mookie 
230245: Poison Snuffler 
230246: Rottentrunk Rotron 
230247: Eastern Grasslands Sandstorm 
230248: Greedy Kalgolem 
230249: Decayed Tog 
230250: Mutated Kokonat 
230251: Stout Taiga 
230252: Ornamental Brohum 
230253: Large-jaw Mosbear Cub 
230254: Nyunyu Gatherer 
230255: Nyunyu Labourer 
230256: Nyunyu Cook 
230257: Rubininerk Farm Guard 
230258: Rubininerk Farm Overseer 
230259: Farm Sparkle 
230260: Mutated Shadow Forest Kokonat 
230261: Rampaging Taiga 
230262: Singing Earth Spirit 
230263: Screaming Earth Spirit 
230264: Brohum Inspector 
230265: Brohy Inspector 
230266: Nevilim Guardian 
230267: Sharptwig Rotron 
230268: Kurum Acheron Drake 
230269: Rotting Clodworm 
230270: Kurum Warrior Spirit 
230271: Kurum Spellslinger Spirit 
230272: Frosttail Drynac 
230273: Soul of a Warrior of the Underground Squad 
230274: Soul of a Mage of the Underground Squad 
230275: Soul of a Warrior of the Attack Squad 
230276: Soul of a Mage of the Attack Squad 
230277: Sobi Granker 
230278: Drake of Silence 
230279: Mountain Granker 
230280: Hungry Worg 
230281: Snowfield Abex 
230282: Snowstorm Griffo 
230283: Wildwing Gritun 
230284: Snowfield Kalgolem 
230285: Blunt Hoof Granker 
230286: Ice Frost Manduri Beater 
230287: Sensitive Abex 
230288: Frost Splash Spirit 
230289: Ruthless Manduri 
230290: Ice Flower Kalgolem 
230291: Frost Stone Golem 
230292: Hundred Day Sparkle 
230293: Frostclaw Taiga 
230294: Ice Horn Abex 
230295: Petrified Kalgolem 
230296: Gravel Angolem 
230297: Ramparts Overseer 
230298: Ramparts Scout 
230299: Ramparts Reinforcements 
230300: Ramparts Fighter 
230301: Valley Granker 
230302: Valley Taiga 
230303: Snowfield Abex 
230304: Violent Mosbear 
230305: Snow Mudthorn 
230306: Split Kalgolem 
230307: Azure Gully Kalgolem 
230308: Hardhoof Granker 
230309: Earthquaking Petrahulk 
230310: Purkin Taiga 
230311: Frozen Terra Spirit 
230312: Sleet Abex 
230313: Fur Tail Gorgon 
230314: Whiptail Kirren 
230315: Avalanche Mammoth 
230316: Quartz Kalgolem 
230317: Quartz Angolem 
230318: Tenacious Clodworm 
230319: Chaos Obscura 
230320: Ambush Obscura 
230321: Rattling Anubite 
230322: Merciless Undead Fighters 
230323: Merciless Undead Foot Soldier 
230324: Merciless Undead Warrior 
230325: Merciless Undead Mage 
230326: Hideous Undead Warrior 
230327: Hideous Undead Mage 
230328: Gruesome Undead Warrior 
230329: Fell Undead Mage 
230330: Variant Kokonat 
230331: Squat Taiga 
230332: Brohum Hunter 
230333: Brohy Hunter 
230334: Pupu Gatherer 
230335: Pupu Labourer 
230336: Pupu Cook 
230337: Guard Post of the Steel Rose Mercenary Army 
230338: Saphirunerk Farm Overseer 
230339: Field Sparkle 
230340: Swamp Agrint 
230341: Mutated Swamp Kokonat 
230342: Wrath Breath Taiga 
230343: Sharptwig Rotron 
230344: Sluggish Sheluk 
230345: Sluggish Sheluk 
230346: Momoki Woodcutter 
230347: Momoki Labourer 
230348: Momoki Cook 
230349: Saphirunerk Company Clearing Machine 
230350: Dadar Warrior 
230351: Dadar Healer 
230352: Dadar Shaman 
230353: Guard of the Steel Rose Mercenary Army 
230354: Saphirunerk Lumber Camp Overseer 
230355: Informant Pomash 
230356: Mukuki Woodcutter 
230357: Mukuki Labourer 
230358: Mukuki Cook 
230359: Rubininerk Company Clearing Machine 
230360: Hurukuku Warrior 
230361: Hurukuku Herbalist 
230362: Hurukuku Shaman 
230363: Steel Rose Mercenary Army Overseer 
230364: Rubininerk Lumber Camp Overseer 
230365: Nyunyu Farmer 
230366: Gnashing Farm Sparkle 
230367: Mukuki Hireling 
230368: Treerot Clodworm 
230369: Pupu Farmer 
230370: Gnashing Field Sparkle 
230371: Momoki Peon 
230372: Saprot Clodworm 
230373: Captured Lightningfoot Yonkie 
230374: Captured Lightningfoot Tukie 
230375: Captured Lightningfoot Tuk 
230376: Id Test Subject of the Reians 
230377: Nevilim Guard 
230378: Sea Fog Ribbit 
230379: Fan Horn Baku 
230380: Stingtongue Baku 
230381: Roundbranch Gnarl 
230382: Petrified Branch Gnarl 
230383: Mutated Sparkle 
230384: Kurum Bomber Queen 
230385: Leowasp Test Subject 
230386: Brittle-looking wall 
230387: Large Idgel Cube 
230388: Air defence artillery of the Infiltration Squad 
230389: Archon Assassin Attacker 
230390: Archon Chanter Attacker 
230391: Protector Attacker of the Guardians 
230392: Guardian Chanter Attacker 
230393: Arunt Overseer 
230394: Arunt Blade Terror 
230395: Sorcerer of the Beritra Intelligence Service 
230396: Legate of the Hyperion Defence 
230397: Triaris of the Hyperion Defence 
230398: Sorcerer of the Beritra Army 
230399: Kahrun Search Party of the Asmodians 
230400: Kahrun Search Party of the Elyos 
230401: Fighter's Shade 
230402: Outrider's Shade 
230403: Foot Soldier's Shade 
230404: Beritra 
230405: Contaminated Reian Warrior 
230406: Contaminated Reian Mage 
230407: Mutated Reian Warrior 
230408: Mutated Reian Mage 
230409: Mine of Destruction 
230410: Gridlock Mine 
230411: Magic Expert Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
230412: Archmage Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
230413: Generator at the Guard Post 
230414: Generator at the North Post 
230415: Generator at the South Post 
230416: Generator at the Defence Post 
230417: Disabled Generator at the Guard Post 
230418: Disabled Generator at the North Post 
230419: Disabled Generator at the South Post 
230420: Disabled Generator at the Defence Post 
230421: Disabled Generator at the Guard Post 
230422: Artillery 
230423: IDF5_U1_Vri_LandingSite1_Fi_SN_65_Ae 
230424: IDF5_U1_Vri_LandingSite2_As_SN_65_Ae 
230425: IDF5_U1_Vri_LandingSite3_Wi_SN_65_Ae 
230426: IDF5_U1_Vri_LandingSite4_Pr_SN_65_Ae 
230427: IDF5_U1_Vri_LandingSite1_RewardO_Kn_65_Ae 
230428: IDF5_U1_Vri_LandingSite1_RewardX_Kn_65_Ae 
230429: IDF5_U1_Vri_LandingSite2_RewardO_Kn_65_Ae 
230430: IDF5_U1_Vri_LandingSite2_RewardX_Kn_65_Ae 
230431: IDF5_U1_Vri_LandingSite3_RewardO_Kn_65_Ae 
230432: IDF5_U1_Vri_LandingSite3_RewardX_Kn_65_Ae 
230433: IDF5_U1_Vri_LandingSite4_RewardO_Kn_65_Ae 
230434: IDF5_U1_Vri_LandingSite4_RewardX_Kn_65_Ae 
230435: IDF5_U1_Vri_LandingSite-Reinforcements_Fi_65_Ae 
230436: IDF5_U1_Vri_LandingSite-Recapture_Fi_65_Ae 
230437: IDF5_U1_Vri_Ambusher_As_65_Ae 
230438: IDF5_U1_Vri_Raider_As_65_Ae 
230439: Crinkle-nose Bellepig 
230440: Large-nose Bellepig 
230441: Snowfield Abex 
230442: Experienced Snowfield Abex 
230443: Snowfield Bosbear 
230444: Wild Snowfield Bosbear 
230445: Snowfield Mudthorn 
230446: Snowfield Mudthorn 
230447: Ramparts Ametgolem 
230448: Wild Snowfield Griffon 
230449: Snowfield Griffon 
230450: Snow Mountain Taiga 
230451: Contaminated Komad Worker 
230452: Wandering Kerbiel Gatherer 
230453: Wandering Kerbiel Gatherer 
230454: Plateau Vivel 
230455: Lazy Ramparts Abex 
230456: Ramparts Abex 
230457: Ramparts Mother Bosbear 
230458: Growling Ramparts Bosbear 
230459: Snowfield Mudthorn 
230460: Snowfield Mudthorn 
230461: Blueclaw Taiga 
230462: Katalam Mammoth 
230463: Snowfield Sparkle 
230464: Split Earth Spirit 
230465: Floating Balaur Mine 
230466: Snowfield Manduri Thug 
230467: Snowfield Manduri Thrower 
230468: Snowfield Abex 
230469: Experienced Snowfield Abex 
230470: Ramparts Bosbear 
230471: Wild Ramparts Bosbear 
230472: Snowfield Mudthorn 
230473: Snowfield Mudthorn 
230474: Wild Snow Mountain Taiga 
230475: Hard Ramparts Ametgolem 
230476: Wandering Kerbiel 
230477: Wandering Kerbiel 
230478: Contaminated Crimson-maned Kirrin 
230479: Old Frost Wind Spirit 
230480: Contaminated Komad Worker 
230481: Contaminated Komad Elite Watcher 
230482: Snowfield Lapilima 
230483: Old Frost Agrint 
230484: Errant Water Spirit 
230485: Wandering Water Spirit 
230486: Wandering Nevilim Craftsman 
230487: Experienced Basin Turtle 
230488: Blackcoat Taiga 
230489: Blackcoat Taiga 
230490: Wild Blackcoat Taiga 
230491: Katalam Malodor 
230492: Katalam Malodor 
230493: Katalam Malodor 
230494: Crafty Xipeto 
230495: Mysterious Luciferin 
230496: Wild Crynac 
230497: Wild Crynac 
230498: Dark Red Pluma 
230499: Moss Earth Spirit 
230500: Mossy Terra Spirit 
230501: Black Swamp Taiga 
230502: Black Swamp Taiga 
230503: Contaminated mysterious Luciferin 
230504: Contaminated mysterious Luciferin 
230505: Contaminated Drakan Warrior 
230506: Contaminated Drakan Mage 
230507: Contaminated Patrol Spirit 
230508: Contaminated Research Expedition Spirit 
230509: Contaminated Mud Waterworm 
230510: Revolting Swamp Slime 
230511: Wild Malodor 
230512: Lake Crynac 
230513: Lake Crynac 
230514: Lake Airon 
230515: Wild Malodor 
230516: Old Stonebrow Agrint 
230517: Errant Water Spirit 
230518: Mysterious Luciferin 
230519: Contaminated Klox 
230520: Wild Malodor 
230521: Silkfeather Pluma 
230522: Wastelands Dionae 
230523: Basin Ametgolem 
230524: Abandoned device of the Rune Tribe 
230525: Floating Balaur Mine 
230526: Basin Zanthai 
230527: Drifting Earth Spirit 
230528: Drifting Terra Spirit 
230529: Wild Katalam Brax 
230530: Katalam Brax 
230531: Ancient Gust Spirit 
230532: Longtail Pluma 
230533: Wild Red Gryphu 
230534: Mountain Dionae 
230535: Mountain Dionaea 
230536: Lowlands Ametgolem 
230537: Strong Lowlands Ametgolem 
230538: Red Gryphu 
230539: Red Gryphu 
230540: Cowardly Manduri Thug 
230541: Cowardly Manduri Thug 
230542: Rakuri Fighter 
230543: Rakuri Sword Fighter 
230544: Rakuri Supplicant 
230545: High-ranking Rakuri Supplicant 
230546: Rakuri Shaman 
230547: High-ranking Rakuri Shaman 
230548: Young Mountain Rynoce 
230549: Young Mountain Rynoce 
230550: Ancient West Wind Spirit 
230551: Ancient Air Spirit 
230552: Malicious Katalam Brax 
230553: Tame Katalam Brax 
230554: Wild Goldhair Taiga 
230555: Wild Wasteland Airon 
230556: Wild Wasteland Airon 
230557: Katalam Supraklaw Gatherer 
230558: Katalam Supraklaw Gatherer 
230559: Wild Mud Waterworm 
230560: Wild Mud Waterworm 
230561: Sandscale Salibashi 
230562: Sandscale Salibashi 
230563: Iron Rock Monitor 
230564: Iron Rock Monitor 
230565: Hurugaga Fighter 
230566: Hurugaga Supplicant 
230567: Hurugaga Shaman 
230568: Lowlands Crestlich 
230569: Lowlands Crestlich 
230570: Coloured Lowlands Crestlich 
230571: Lowlands Karnif 
230572: Lowlands Karnif 
230573: Lowlands Karnif 
230574: Trained Wardrake 
230575: Horror Crynac 
230576: Horror Crynac 
230577: Wild Lowlands Karnif 
230578: Lowlands Sparkle 
230579: Prades Temple Golem 
230580: Weathered Statue of a Woman 
230581: Weathered Statue of a Man 
230582: Wandering Glowing Spirit 
230583: Naughty Glowing Spirit 
230584: Rough Rake Cellatu 
230585: Rough Rake Cellatu 
230586: Damp Swamp Gnarl 
230587: Swamp Arachna 
230588: Swamp Airon 
230589: Giant Vespine 
230590: Wet Moss Crettin 
230591: Errant Swamp Spirit 
230592: Suspicious Grove 
230593: Swamp Alitaur 
230594: Steel Rose Mercenary 
230595: Steel Rose Mercenary 
230596: Steel Rose Mercenary 
230597: Steel Rose Mercenary 
230598: Sorcerer of the Steel Rose 
230599: Sorcerer of the Steel Rose 
230600: Sorcerer of the Steel Rose 
230601: Sorcerer of the Steel Rose 
230602: Steel Rose Scout 
230603: Steel Rose Scout 
230604: Steel Rose Scout 
230605: Steel Rose Scout 
230606: Steel Rose Shaman 
230607: Steel Rose Shaman 
230608: Steel Rose Shaman 
230609: Steel Rose Shaman 
230610: Steel Rose Sniper 
230611: Steel Rose Sniper 
230612: Steel Rose Sniper 
230613: Steel Rose Sniper 
230614: Steel Rose Musician 
230615: Steel Rose Musician 
230616: Steel Rose Musician 
230617: Steel Rose Musician 
230618: Steel Rose Engineer 
230619: Steel Rose Engineer 
230620: Kobold Peon 
230621: Kobold Peon 
230622: MuMu Worker 
230623: Reserve Monster 
230624: Reserve Monster 
230625: Reserve Monster 
230626: Reserve Monster 
230627: Trained Manduri 
230628: Trained Pluma 
230629: Troll Observer 
230630: Krall Servant 
230631: Cockroach 
230632: Spellbound Scout of the Steel Rake 
230633: Spellbound Scout of the Steel Rake 
230634: Spellbound Mercenary of the Steel Rake 
230635: Spellbound Mercenary of the Steel Rake 
230636: Spellbound Sniper of the Steel Rake 
230637: Spellbound Sniper of the Steel Rake 
230638: Air defence artillery of the Steel Rose 
230639: Abducted Krall 
230640: Abducted Shugo 
230641: Shugo who swallowed a key 
230642: Angry Nanukin 
230643: Twin Monakiki 
230644: Twin Lizakiki 
230645: Enchanting Lilakin 
230646: Brave Umikiki 
230647: Violent Popochina 
230648: Stern Ahukin 
230649: Shy Nerukiki 
230650: Treacherous Sorukin 
230651: Administrator Mutukun 
230652: Blade Master Stekin 
230653: Poisoner Toxikiki 
230654: Archer Shutkiki 
230655: Lazy Sarokiki 
230656: Gruesome Lorokin 
230657: One-eyed Hotarakin 
230658: Insane Badu 
230659: Mercenary Leader MuMu Kang 
230660: Laon from the Lamp 
230661: Enchanting Bosaraki 
230662: Maintenance Officer Notakiki 
230663: Venerable Marutukan 
230664: Chararunerk the Traitor 
230665: Kanerunerk the Accountant 
230666: First Mate Nachraki 
230667: Chief Cannoneer Utsuraki 
230668: Captain Rumakiki 
230669: Steel Rose Elite Mercenary 
230670: Steel Rose Elite Mercenary 
230671: Steel Rose Elite Mercenary 
230672: Steel Rose Elite Mercenary 
230673: Steel Rose Elite Sorcerer 
230674: Steel Rose Elite Sorcerer 
230675: Steel Rose Elite Sorcerer 
230676: Steel Rose Elite Sorcerer 
230677: Steel Rose Elite Scout 
230678: Steel Rose Elite Scout 
230679: Steel Rose Elite Scout 
230680: Steel Rose Elite Scout 
230681: Steel Rose Elite Shaman 
230682: Steel Rose Elite Shaman 
230683: Steel Rose Elite Shaman 
230684: Steel Rose Elite Shaman 
230685: Steel Rose Elite Sniper 
230686: Steel Rose Elite Sniper 
230687: Steel Rose Elite Sniper 
230688: Steel Rose Elite Sniper 
230689: Steel Rose Elite Musician 
230690: Steel Rose Elite Musician 
230691: Steel Rose Elite Musician 
230692: Steel Rose Elite Musician 
230693: Steel Rose Elite Engineer 
230694: Steel Rose Elite Engineer 
230695: Kobold Peon 
230696: Kobold Peon 
230697: MuMu Worker 
230698: Reserve Monster 
230699: Reserve Monster 
230700: Reserve Monster 
230701: Reserve Monster 
230702: Trained Malicious Manduri 
230703: Trained Malicious Pluma 
230704: Elite Troll Observer 
230705: Stern Krall Servant 
230706: Cockroach 
230707: Spellbound Elite Scout of the Steel Rake 
230708: Spellbound Elite Scout of the Steel Rake 
230709: Spellbound Elite Soldier of the Steel Rake 
230710: Spellbound Elite Soldier of the Steel Rake 
230711: Spellbound Elite Sniper of the Steel Rake 
230712: Spellbound Elite Sniper of the Steel Rake 
230713: Powerful air defence artillery of the Steel Rose 
230714: Abducted Krall 
230715: Abducted Shugo 
230716: Shugo who swallowed a key 
230717: Angry Nanukin 
230718: Twin Monakiki 
230719: Twin Lizakiki 
230720: Enchanting Lilakin 
230721: Brave Umikiki 
230722: Violent Popochina 
230723: Stern Ahukin 
230724: Shy Nerukiki 
230725: Treacherous Sorukin 
230726: Administrator Mutukun 
230727: Blade Master Stekin 
230728: Poisoner Toxikiki 
230729: Archer Shutkin 
230730: Lazy Sarokin 
230731: Gruesome Lorokin 
230732: One-eyed Hotarakin 
230733: Insane Badu 
230734: Mercenary Leader MuMu Kang 
230735: Laon from the Lamp 
230736: Enchanting Bosaraki 
230737: Maintenance Officer Notakiki 
230738: Venerable Marutukan 
230739: Chararunerk the Traitor 
230740: Kanerunerk the Accountant 
230741: First Mate Nachraki 
230742: Chief Cannoneer Utsuraki 
230743: Captain Rumakiki 
230744: War Officer 
230745: Guardian Spirit 
230746: Guard Post Officer 
230747: 4.0 Fortress Defence Reaction Monster Assassin Hide_Jun named 
230748: 4.0 Fortress Defence Reaction Monster Assassin Broad 
230749: Administrator 
230750: Warlock Shade 
230751: 4.0 Fortress Defence Reaction Monster Sorcerer Hypnosis_Jun named 
230752: 4.0 Fortress Defence Reaction Monster Spiritmaster_Jun named 
230753: Artillery Officer 
230754: Artillery Officer 
230755: 4.0 Fortress Defence Reaction Monster Priest_Jun named 
230756: Supply Officer 
230757: Officer of the Storm 
230758: Fortress Defence_Reaction_Tanker_Gladiator_Bloodsucking Stun with large effect radius DD_Group 
230759: Fortress Defence_Reaction_Tanker_Gladiator_Bloodsucking Stun with large effect radius DD_Group_Jun named 
230760: Fortress Defence_Reaction_Tanker_Rider_Cast Chudam DD_Group 
230761: Fortress Defence_Reaction_Tanker_Rider_Cast Chudam DD_Group_Jun named 
230762: Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Assassin_Camouflage Attack from Behind_Group 
230763: Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Assassin_Sickness Chudam DD Stun_Group_Jun named 
230764: Fortress defence_Reaction_Damdeal_Hunter_Mine DD_Group 
230765: Fortress defence_Reaction_Damdeal_Hunter_Mine DD_Group_Jun named 
230766: Fortress Defence_Reaction_Damdeal_Sorcerer_KnowledgeDrain Chudam_Group_Jun named 
230767: Fortress_Defence_Damdeal_Gunner_Delayed Explosion DD_Group 
230768: Fortress Deefence_Reaction_Damdeal_Gunner_Delayed Explosion DD_Group_Jun named 
230769: Fortress Defence_Reaction_Patrol_Assassin_Broad_Group 
230770: Fortress Defence_Reaction_Patrol_Sorcerer_Mes-Broad_Group 
230771: Fortress Defence_Reaction_Assistant_Spiritmaster_SummoningAttack_Group 
230772: FortressDefence_Reaction_Assistant_Spiritmaster_SummoningAttack_Group_Jun named 
230773: Fortress Defence_Reaction_Assistant_Summoned Creature_DD Explosion_Group 
230774: Fortress Defence_Reaction_Assistant_Musician_Companions Reinforcements_Group 
230775: Fortress Defence_Reaction_Assistant_Cleric_Heal Companions_Group 
230776: Fortress Defence Leader of the Balaur Cavalry 
230777: Fortress Defence Vagabond of the Balaur Cavalry 
230778: Balaur Cavalry for Fortress Defence 
230779: Machine for Fortress Defence 
230780: Machine for Fortress Defence in the Sky 
230781: Fortress Defence Bomber 
230782: Pashid Army Palisade 
230783: Fortress Defence Siege Tower 01 
230784: Capture Wagon 
230785: Flame Tank of the 43rd Army 
230786: Attacker of the 40th Army's Sauro Elite 
230787: Attacker of the 40th Army's Sauro Elite 
230788: Attacker of the 40th Army's Sauro Elite 
230789: Attacker of the 40th Army's Sauro Elite 
230790: Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230791: Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230792: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
230793: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
230794: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
230795: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
230796: Strategist of the 40th Army's Sauro Elite 
230797: Strategist of the 40th Army's Sauro Elite 
230798: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
230799: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
230800: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
230801: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
230802: Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230803: Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230804: Medic of the 40th Army's Sauro Elite 
230805: Medic of the 40th Army's Sauro Elite 
230806: Medic of the 40th Army's Sauro Elite 
230807: Medic of the 40th Army's Sauro Elite 
230808: Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230809: Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230810: Tamer of the 40th Army's Sauro Elite 
230811: Tamer of the 40th Army's Sauro Elite 
230812: Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230813: Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
230814: Sniper of the 40th Army's Sauro Elite 
230815: Sniper of the 40th Army's Sauro Elite 
230816: Sniper of the 40th Army's Sauro Elite 
230817: Sniper of the 40th Army's Sauro Elite 
230818: Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite 
230819: Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite 
230820: Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite 
230821: Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite 
230822: Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite 
230823: Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite 
230824: Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite 
230825: Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite 
230826: Sauro Bodyguard of the 40th Army 
230827: Sauro Bodyguard of the 40th Army 
230828: Sauro Bodyguard of the 40th Army 
230829: Sauro Bodyguard of the 40th Army 
230830: Sauro Scout of the 40th Army 
230831: Sauro Scout of the 40th Army 
230832: Sauro Scout of the 40th Army 
230833: Sauro Scout of the 40th Army 
230834: Siege Tank of the War Depot 
230835: Siege Cannon of the War Depot 
230836: Aether Cannon of the War Depot 
230837: Trained Sauro Spaller 
230838: Trained Sauro Beetle 
230839: Exploding Sauro Beetle Larva 
230840: Failed Idgel Test Subject 
230841: Hideous Idgel Test Subject 
230842: Strange Idgel Test Subject 
230843: War Depot monitoring device 
230844: Enhanced Transport Claws 
230845: Researcher of the War Depot 
230846: Nimble Grave Robber of the War Depot 
230847: Confidential Key Cabinet 
230848: Suspicious Key Cabinet 
230849: Guard Captain Rohuka 
230850: Researcher Teselik 
230851: Chief Cannoneer Kurmata 
230852: Supplies Commander Ranodim 
230853: Staff Commander Moriata 
230854: Treacherous Uterunerk 
230855: Paramedic Officer Surkihan 
230856: Head Researcher Jardaraka 
230857: Guard Leader Achradim 
230858: Brigade General Sita of the 40th Army 
230859: Dark Vivel 
230860: Wetrot Clodworm 
230861: Corpserot Clodworm 
230862: Forgotten Grave 
230863: Blackshade Kirrin 
230864: Crushed Zombie 
230865: Confused Anubite 
230866: Crumbling Anubite 
230867: Errant Miner Spirit 
230868: Uneasy Lich Priest 
230869: Blind Katalam Klaw Worker 
230870: Katalam Klaw Sentinel 
230871: Stinging Arachna 
230872: Hardened Anubite 
230873: Fused Anubite 
230874: Canal Slime 
230875: Terrifying Undead Fighter 
230876: Terrifying Undead Sorcerer 
230877: Errant Shadow Shade 
230878: Mutated Drakan Fighter 
230879: Mutated Drakan Sorcerer 
230880: Foot Soldier of the Tracking Squad 
230881: Archer of the Tracking Squad 
230882: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Second Unit Solo 
230883: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Second Unit Solo 
230884: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Third Unit Solo 
230885: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Third Unit Solo 
230886: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Fourth Unit Solo 
230887: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Fourth Unit Solo 
230888: Scout of the Tracking Squad 
230889: Scout of the Remnant Soldiers Tracking Squad (old) 
230890: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the third unit Broad Solo 
230891: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Solo 
230892: Fighter of the Tracking Squad 
230893: Sorcerer of the Tracking Squad 
230894: Medic of the Tracking Squad 
230895: Drakan Assassin of the Lata Squad 
230896: Spiritmaster of the Tracking Squad 
230897: Assaulter of the Tracking Squad 
230898: Elite Blade Terror of the Tracking Squad 
230899: Drakan Sorcerer Officer of the Inspection Squad 
230900: Drakan Guard of the Inspection Squad 
230901: Drakan Foot Soldier of the Inspection Squad 
230902: Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Gladiator of the Third Unit 
230903: Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Hunter of the Third Unit 
230904: Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Gladiator of the Fourth Unit 
230905: Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Hunter of the Fourth Unit 
230906: Under_Beritra_Injured Soldier of the 5th Army Drakan Gladiator 
230907: Under_Beritra_Injured Drakan Sorcerer of the 5th Legion 
230908: Under_Beritra_Mindless Gladiator of the 5th Legion 
230909: Under_Beritra_Mindless Drakan Gladiator of the 5th Legion 
230910: Under_Beritra_Mindless Drakan Sorcerer of the 5th Legion 
230911: Battle Expert of the Tracking Squad 
230912: Elite Tracker of the Tracking Squad 
230913: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Second Unit Group 
230914: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Second Unit Group 
230915: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Third Unit Group 
230916: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Third Unit Group 
230917: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DDGladiator of the Fourth Unit Group 
230918: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army DoTHunter of the Fourth Unit Group 
230919: Elite Scout of the Tracking Squad 
230920: Elite Scout of the Tracking Squad 
230921: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the third unit Broad Group 
230922: Under_Beritra_Remnant Soldier of the 5th Army Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Group 
230923: Elite Fighter of the Tracking Squad 
230924: Elite Sorcerer of the Tracking Squad 
230925: Elite Medic of the Tracking Squad 
230926: Elite Blade Master of the Tracking Squad 
230927: Outrider of the Lata Squad 
230928: Elite Spiritmaster of the Tracking Squad 
230929: Attacker of the Tracking Squad 
230930: Summoned Large Hand 
230931: Sarvan of the Tracking Squad 
230932: Draconute Foot Soldier of the Rebuilders Squad 
230933: Booster of the Rebuilders Squad 
230934: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the second Unit Solo 
230935: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDHunter of the Second Unit Solo 
230936: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the third Unit Solo 
230937: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDHunter of the Third Unit Solo 
230938: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the fourth Unit Solo 
230939: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Fourth Unit Solo 
230940: Rebuilders Squad Scout 
230941: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the second unit Broad Solo 
230942: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the third unit Broad Solo 
230943: Under_Remnant Soldier of Tiamat Legion Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Solo 
230944: Battle Expert of the Rebuilders Squad 
230945: Sorcerer of the Rebuilders Squad 
230946: Rebuilders Squad Medic 
230947: Ambusher of the Rebuilders Squad 
230948: Spiritmaster of the Rebuilders Squad 
230949: Fighter of the Rebuilders Squad 
230950: Injured Battle Expert of the Rebuilders Squad 
230951: Injured Booster of the Rebuilders Squad 
230952: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the second Unit 
230953: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Second Unit 
230954: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the third Unit 
230955: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Third Unit 
230956: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Gladiator of the fourth Unit 
230957: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Hunter of the Third Unit 
230958: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Drakan Gladiator 
230959: Under_Injured Soldier of the Tiamat Legion Drakan Sorcerer 
230960: Under_Mindless Gladiator of Tiamat 
230961: Under_Mindless Drakan Gladiator of Tiamat 
230962: Under_Mindless Drakan Sorcerer of Tiamat 
230963: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the first Unit Group 
230964: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the first Unit Group 
230965: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the second Unit Group 
230966: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the second Unit Group 
230967: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the third Unit Group 
230968: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the Third Unit Group 
230969: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DDGladiator of the fourth Unit Group 
230970: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion DoTHunter of the Fourth Unit Group 
230971: Elite Blade Master of the Rebuilders Squad (old) 
230972: Elite Blade Master of the Rebuilders Squad 
230973: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Assassin from the third unit Broad Group 
230974: Under_Remnant Soldier of Tiamat Legion Drakan Assassin from the Fourth Unit Broad Group 
230975: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan DDGladiator Group 
230976: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan DoTSorcerer Group 
230977: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Cleric Group 
230978: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Camouflaged Assassin Group 
230979: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Ambush Assassin Group 
230980: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Companion Spiritmaster Group 
230981: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Drakan Stun Gladiator Group 
230982: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Magical Hand 
230983: Under_Remnant Soldier of the Tiamat Legion Hypnotic Drakan Sorcerer Group 
230984: Nameless Grave 
230985: Mad Undead 
230986: Anubite in the Grave 
230987: Concealed Shadow Shade 
230988: Drifting Miner Spirit 
230989: LDF5_Under_Dragonfly_Poison_Jun named 
230990: LDF5_Under_Grave Witch_Jun named 
230991: LDF5_Under_Sheluk_Jun named 
230992: LDF5_Under_Stone Anubite_Jun named 
230993: Grim Luciferin 
230994: LDF5_Under_Elyos Shadow Hunter_Jun named 
230995: Commander Lata 
230996: Staff Officer Grazda 
230997: Stubborn Azak 
230998: Millenium Slavir 
230999: Resurrected Promion 
231000: Slayer Grigol 
231001: Abductor Penemon 
231002: Blackened Grave 
231003: Queen Serusia 
231004: Queen Serusia's Egg 
231005: Queen Serusia's Child 
231006: Nyunyu Gatherer 
231007: Mukuki Graves 
231008: Mairinerk Company Overseer 
231009: Pupu Gatherer 
231010: Momoki Graves 
231011: Krerunerk Company Overseer 
231012: Energy Trap 
231013: Energy Trap 
231014: MuMu Attendant 
231015: MuMu Attendant 
231016: Artillery with Cannon Balls 
231017: Artillery with Guided Projectiles 
231018: Steel Rose AI Guided Bomb 
231019: Steel Rose Elite Mercenary 
231020: Steel Rose Elite Sniper 
231021: Steel Rose Elite Pilot 
231022: Shield Troop Sniper Leader at the Guard Post 
231023: Shield Troop Magus at the Guard Post 
231024: Shield Troop Magus at the Guard Post 
231025: Shield Troop Ambusher at the Guard Post 
231026: Shield Troop Ambusher at the Guard Post 
231027: Shield Troop Legate at the Guard Post 
231028: Shield Troop Legate at the Guard Post 
231029: Shield Troop Mage Leader at the North Post 
231030: Shield Troop Military Doctor at the North Post 
231031: Shield Troop Military Doctor at the North Post 
231032: Shield Troop Legate at the North Post 
231033: Shield Troop Legate at the North Post 
231034: Shield Troop Tank Leader at the South Post 
231035: Shield Troop Legate at the South Post 
231036: Shield Troop Legate at the South Post 
231037: Shield Troop Magus at the South Post 
231038: Shield Troop Magus at the South Post 
231039: Shield Troop Musician Leader at the North Post 
231040: Shield Troop Musician Leader at the North Post 
231041: Shield Troop Military Doctor at the South Post 
231042: Shield Troop Military Doctor at the South Post 
231043: Shield Troop Fighter Leader at the North Post 
231044: Shield Troop Ambusher at the Defence Post 
231045: Shield Troop Ambusher at the Defence Post 
231046: Shield Troop Legate at the Defence Post 
231047: Shield Troop Legate at the Defence Post 
231048: Shield Troop Musician Leader at the Defence Post 
231049: Shield Troop Musician Leader at the Defence Post 
231050: Artillery 
231051: Surkana Anti-Tank Aether Cannon 
231052: Leader of the Artillery Protector Mages 
231053: Magus of the Artillery Protectors 
231054: Leader of the Artillery Protector Musicians 
231055: Draconic Barrier 
231056: Surkana Barrier 
231057: Generator at the Hanging Bridge 
231058: Beritra Army Supply Box 
231059: Acid Multipede 
231060: Contaminated Lapilima 
231061: Grim Nagolem 
231062: Mutated Spaller 
231063: LDF5_under_Centipede_Jun named 
231064: Sleeping Golem of the Ruins 
231065: Katalam Klaw Scouter 
231066: Small Aether Cannon of the Rune Tribe 
231067: Searcher of the 40th Army's Experimentation Prison 
231068: Soldier of the 40th Army's Experimentation Prison 
231069: Fighter of the 40th Army's Experimentation Prison 
231070: Hanarkand Fighter 
231071: Hanarkand Raider 
231072: Hanarkand Searcher 
231073: Hyperion 
231074: Id Energy Shield Generator 
231075: Information Officer Kavalash 
231076: Elite Death Archer of the Hyperion Defence 
231077: Elite Death Archer of the Hyperion Defence 
231078: Id Energy Shield Generator 
231079: Elite Ambusher Shade of the Hyperion Defence 
231080: Elite Death Archer of the Hyperion Defence 
231081: Elite Military Surgeon of the Hyperion Defence 
231082: Id Energy Shield Generator 
231083: Elite Assassin of the Hyperion Defence 
231084: Elite Frontline Soldier Shade of the Hyperion Defence 
231085: Elite Nurse of the Hyperion Defence 
231086: Id Energy Shield Generator 
231087: Elite Magist of the Hyperion Defence 
231088: Elite Death Gunner of the Hyperion Defence 
231089: Elite Death Gunner of the Hyperion Defence 
231090: Elite Strategy Officer of the Hyperion Defence 
231091: Elite Artillery Officer of the Hyperion Defence 
231092: Id Resonator 
231093: Id Resonator 
231094: Id Resonator 
231095: Id Resonator 
231096: Fighter of the Hyperion Reinforcements 
231097: Scout of the Hyperion Reinforcements 
231098: Paramedic of the Hyperion Reinforcements 
231099: Fighter of the Hyperion Reinforcements 
231100: Scout of the Hyperion Reinforcements 
231101: Paramedic of the Hyperion Reinforcements 
231102: Elite Siege Cannon of the Hyperion Defence 
231103: Summoned Ancient Tyrhund 
231104: Puddle of Id 
231105: Protector of the Storm 
231106: Ambusher of the Storm 
231107: Foot Soldier of the Storm 
231108: 43rd Siege Troop Sniper 
231109: Healer of the Storm 
231110: Sword Fighter of the 43rd Siege Troop 
231111: Foot Soldier of the 43rd Siege Troop 
231112: Reinforcements of the 43rd Siege Troop 
231113: Storm Riders of the 43rd Siege Troop 
231114: Cannoneer of the 43rd Siege Troop 
231115: Soldier of the Storm 
231116: Battle Mage 
231117: Elite Landing Site Fighter 
231118: Elite Landing Site Protector 
231119: Elite Landing Site Ambusher 
231120: Elite Landing Site Spy 
231121: Elite Landing Site Scout 
231122: Elite Landing Site Reinforcements 
231123: Elite Landing Site Battle Mage 
231124: Elite Landing Site Foot Soldier 
231125: Elite Landing Site Spiritmaster 
231126: Elite Landing Site Cavalry 
231127: Elite Landing Site Cannoneer 
231128: Elite Landing Site Healer 
231129: Elite Landing Site Rhapsodist 
231130: Supreme Commander Pashid 
231131: Balaur Cavalry 
231132: Balaur Cavalry 
231133: Balaur Cavalry 
231134: Balaur Cavalry 
231135: Balaur Cavalry 
231136: Siege Tank of the 43rd Army 
231137: Siege Tank of the 43rd Army 
231138: Siege Tank of the 43rd Army 
231139: Siege Tank of the 43rd Army 
231140: Assault Machine 
231141: Machine for air defence 
231142: Self-destructor 
231143: Siege Tower of the 43rd Army 
231144: Siege Cannon of the 43rd Army 
231145: Operational Defence Cannon 
231146: Operational Defence Cannon 
231147: Operational Beritra Chariot 
231148: Dredgion Signal Tower 
231149: Pashid Army Palisade 
231150: Battering Ram of the 43rd Beritra Army 
231151: Beritra Flame Tank 
231152: Siege Tower of the 43rd Army 
231153: Siege Tower of the 43rd Army 
231154: Siege Tower of the 43rd Army 
231155: Siege Tower of the 43rd Army 
231156: Assault Machine 
231157: Assault Machine 
231158: Assault Machine 
231159: Assault Machine 
231160: Assault Machine 
231161: Assault Machine 
231162: Assault Machine 
231163: Machine for air defence 
231164: Machine for air defence 
231165: Machine for air defence 
231166: Machine for air defence 
231167: Machine for air defence 
231168: Commander of the Scout Troop Azut 
231169: Commander Zest of the 43rd Scout Troop 
231170: Commander Sartas of the 43rd Scout Troop 
231171: Battle Commander Matuk of the 43rd Army 
231172: Commander Badut of the 43rd Assault Squad 
231173: Commander Kasatu of the 43rd Assault Squad 
231174: Commander Murat of the 43rd Cannoneer Squad 
231175: Commander Kaimdu of the 43rd Cannoneer Squad 
231176: Battle Commander Nirta of the 43rd Army 
231177: Deadly Tariksha 
231178: Landing Site Commander Hakunta 
231179: Landing Site Commander Lakunta 
231180: Dredgion Signal Tower 
231181: Pashid Army Palisade 
231182: Military Doctor of the Artillery Protectors 
231183: Tank Officer of the Artillery Defenders 
231184: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
231185: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
231186: Reinforcement Mage of the Reserve Unit 
231187: Reinforcement Scout of the Reserve Unit 
231188: Recapture Fighter of the Reserve Unit 
231189: Recapture Fighter of the Reserve Unit 
231190: Recapture Scout of the Reserve Unit 
231191: Barrier Guard 
231192: Barrier Guard 
231193: Reinforcements for the Anti-Tank Unit of the Reconnaissance Troop 
231194: Vanguard Raiders of the Reconnaissance Troop 
231195: Gladiator Spirit 
231196: Roaring Kamar 
231197: Drakan Officer of the Inspection Squad 
231198: Elyos Guard Post 
231199: Archon Sentry 
231200: Elyos Ramparts Inspector 
231201: Asmodian Ramparts Inspector 
231202: Fighter of the destroyed Beritra Guard Post 
231203: Reinforcements of the destroyed Beritra Guard Post 
231204: Scout of the destroyed Beritra Guard Post 
231205: Medic of the destroyed Beritra Guard Post 
231206: Commander of the destroyed Beritra Guard Post 
231207: Fighter of the Desolate Camp 
231208: Reinforcements of the Desolate Camp 
231209: Scout of the Desolate Camp 
231210: Medic of the Desolate Camp 
231211: Commander of the Desolate Camp 
231212: Explosions Researcher 
231213: Explosion Researcher 
231214: Contaminated Warrior of Kahrun's Escort 
231215: Contaminated Mage of Kahrun's Escort 
231216: Mutated Warrior of Kahrun's Escort 
231217: Mutated Mage of Kahrun's Escort 
231218: Earth Mamar 
231219: Stormwind Arugugu 
231220: Fighter of the Ramparts Investigation 
231221: Scout of the Ramparts Investigation 
231222: Dark Mage of the Ramparts Investigation 
231223: Medic of the Ramparts Investigation 
231224: Fighter of the Ramparts Guard 
231225: Scout of the Ramparts Guard 
231226: Dark Mage of the Ramparts Guard 
231227: Medic of the Ramparts Guard 
231228: Patrol Gate Fighter 
231229: Patrol Gate Protector 
231230: Patrol Gate Medic 
231231: Patrol Gate Foot Soldier 
231232: Cleanup Squad Gate Fighter 
231233: Cleanup Squad Gate Protector 
231234: Cleanup Squad Gate Medic 
231235: Cleanup Squad Gate Foot Soldier 
231236: Wild Banaku 
231237: Sentry of the Sillus Garrison 
231238: Dark Fighter of the Sillus Garrison 
231239: Assaulter of the Sillus Garrison 
231240: Outrider of the Sillus Garrison 
231241: Dark Mage of the Sillus Garrison 
231242: Guardian of the Sillus Garrison 
231243: Medic of the Sillus Garrison 
231244: Mutated Serrator 
231245: Highlands Arachna 
231246: Hoarfrost Crasaur 
231247: Tigran Mercenaries Shaman 
231248: Tigran Mercenaries Shaman 
231249: Tigran Mercenaries Scout 
231250: Tigran Mercenaries Scout 
231251: Net-legged Arachna 
231252: Green Firefly Sparkle 
231253: Redthorn Oculis 
231254: Blue Crystal Mimic 
231255: Contaminated Swamp Lapilima 
231256: Big Balloon Sylphe 
231257: Big Balloon Sylphe 
231258: Blue Crystal Komad 
231259: Blue Crystal Komad 
231260: Lake Seiren 
231261: Lake Seiren 
231262: Cursed Lake Seiren 
231263: Cursed Lake Seiren 
231264: Lake Hornskull 
231265: Lake Hornskull 
231266: Urganon of the Earth 
231267: Tame Balloon Sylphe 
231268: Tame Balloon Sylphe 
231269: Blue Skin Salibardo 
231270: Canyon Ksellid 
231271: Contaminated Canyon Ksellid 
231272: Contaminated Canyon Ksellid 
231273: Shining Crystal Komad 
231274: Shining Crystal Komad 
231275: Big Balloon Sylphe 
231276: Glow Tentacle Basilisk 
231277: Mutated Lapilima 
231278: Mutated Giant Sparkle 
231279: Leowasp Looter 
231280: Dry Basin Rotron 
231281: Hoverstone Kalgolem 
231282: Iron Rock Kalgolem 
231283: Iron Rock Kalgolem 
231284: Ruruba Fighter 
231285: Brutal Ruruba Fighter 
231286: Ruruba Supplicant 
231287: High-ranking Ruruba Supplicant 
231288: Ruruba Sorcerer 
231289: High-ranking Ruruba Sorcerer 
231290: Wild Drake 
231291: Mossback Troll 
231292: Hungry Lowlands Karnif 
231293: Mossback Troll 
231294: Petrified Mossback Troll 
231295: Starved Lowlands Karnif 
231296: Hippogriff 
231297: Fortress Fragment Kalgolem 
231298: Nimble Mercenary Virago 
231299: Wild Drake 
231300: Petrified Supraklaw Gatherer 
231301: Shy Lowlands Crestlich 
231302: Wild Sea Malodor 
231303: Big Lowlands Vortile 
231304: Cursed Grendal the Witch 
231305: Furious Grendal the Witch 
231306: Drakan Fighter 
231307: Drakan Reinforcements 
231308: Drakan Assaulter 
231309: Drakan Trooper 
231310: Drakan Battle Mage 
231311: Drakan Medic 
231312: Drakan Legate 
231313: Drakan Officer 
231314: Drakan Guardian Spirit 
231315: Drakan Blade Master Officer 
231316: Drakan Mage 
231317: Drakan Curatus 
231318: Drakan Spy 
231319: Uzak, Head of the Department for Equipment Returns 
231320: Drakan Legate 
231321: Drakan Officer 
231322: Drakan Attack Officer 
231323: Drakan Blade Officer of the 43rd Army 
231324: Drakan Mage Officer 
231325: Drakan Curatus Officer 
231326: Drakan-Battle Train Condctor of the 43rd Army 
231327: Drakan Fighter 
231328: Drakan Reinforcements 
231329: Drakan Assault Officer 
231330: Drakan Blade Master Officer 
231331: Drakan Mage 
231332: Drakan Curatus 
231333: Drakan Spiritmaster 
231334: Assaulter of the 43rd Attack Squad 
231335: Reinforcements of the 43rd Attack Squad 
231336: Legate of the 43rd Attack Squad 
231337: Captain of the 43rd Attack Squad 
231338: Mage of the 43rd Attack Squad 
231339: Curatus of the 43rd Attack Squad 
231340: Attacker Veteran of the 43rd Attack Squad 
231341: Drakan Scout Leader Chief 
231342: Defender of the 43rd Siege Troop 
231343: Reinforcements of the 43rd Siege Troop 
231344: Fighter of the 43rd Siege Troop 
231345: Outrider of the 43rd Siege Troop 
231346: Battle Mage of the 43rd Siege Troop 
231347: Medic of the 43rd Siege Squad 
231348: Assaulter of the 43rd Cavalry Regiment 
231349: Reinforcements of the 43rd Cavalry Regiment 
231350: Legate of the 43rd Cavalry Regiment 
231351: Blade Master of the 43rd Cavalry Regiment 
231352: Mage of the 43 Cavalry Regiment 
231353: Priest Officer of the 43rd Army's Cavalry Regiment 
231354: Defender of the 43rd Supplies Troop 
231355: Sniper of the 43rd Supplies Troop 
231356: Defence Officer of the 43rd Army's Supplies Troop 
231357: Blade Master of the 43rd Supplies Troop 
231358: Mage of the 43rd Supplies Troop 
231359: Curatus of the 43rd Supplies Troop 
231360: Defender of the 43rd Army's Elimination Squad 
231361: Outrider of the 43rd Army's Elimination Squad 
231362: Defence Officer of the 43rd Army's Elimination Squad 
231363: Blade Officer of the 43rd Army's Elimination Squad 
231364: Mage Officer of the 43rd Army's Elimination Squad 
231365: Curatus Officer of the 43rd Army's Elimination Squad 
231366: Captain of the 43rd Army's Elimination Squad 
231367: Trooper Kairam 
231368: Wubara the Strategist 
231369: Drakan Assaulter 
231370: Drakan Battle Mage 
231371: Drakan Blade Master 
231372: Drakan Medic 
231373: Drakan Bandit 
231374: Drakan Guardian Spirit 
231375: Drakan Shadow Magus 
231376: Drakan Blade Master Officer 
231377: Drakan Spirit Lord 
231378: Drakan Assault Officer 
231379: Drakan Attack Officer 
231380: Drakan Mage Officer 
231381: Drakan Blade Officer 
231382: Dragonbound Templar of the Protectors of the Sanctuary 
231383: Dragonbound Healer of the Protectors of the Sanctuary 
231384: Dragonbound Chanter of the Protectors of the Sanctuary 
231385: Dragonbound Assassin of the Protectors of the Sanctuary 
231386: Dragonbound Patrol of the Protectors of the Sanctuary 
231387: Dragonbound Mage of the Protectors of the Sanctuary 
231388: Devoted Spiritmaster of the Protectors of the Sanctuary 
231389: Wurubaruk 
231390: Hideout Warrior 
231391: Hideout Healer 
231392: Hideout Battle Priest 
231393: Hideout Spy 
231394: Hideout Patrol 
231395: Hideout Mage 
231396: Hideout Spiritmaster 
231397: Hideout Defence Captain 
231398: Hideout Guard Captain 
231399: Warrior of the Refuge Protectors 
231400: Healer of the Refuge Protectors 
231401: Chanter of the Refuge Protectors 
231402: Assassin of the Refuge Protectors 
231403: Watchman of the Refuge Protectors 
231404: Mage of the Refuge Protectors 
231405: Spiritmaster of the Refuge Protectors 
231406: Fanatic of the Refuge Protectors 
231407: Treacherous Missionary Bitrama 
231408: Surly Shulack Sword Fighter 
231409: Autonomous District Overseer 
231410: Dire Shulack Mage 
231411: Dire Shulack Musician 
231412: Surly Shulack Archer 
231413: Arunt Soldier 
231414: Captain of the Cavalry of the 40th Army's Penal Squad 
231415: Siege Weapon of the Beritra Army 
231416: Arunt Messenger 
231417: Captain of the Cavalry of the 40th Army's Cleanup Squad 
231418: Siege Cannon of the Beritra Army 
231419: Steel Rose Mercenary 
231420: Steel Rose Shaman 
231421: Steel Rose Musician 
231422: Steel Rose Elite Mercenary 
231423: Steel Rose Elite Shaman 
231424: Steel Rose Elite Musician 
231425: Steel Rose Mercenary 
231426: Steel Rose Shaman 
231427: Steel Rose Musician 
231428: Steel Rose Elite Mercenary 
231429: Steel Rose Elite Shaman 
231430: Steel Rose Elite Musician 
231431: Steel Rose Mercenary 
231432: Steel Rose Sniper 
231433: Steel Rose Musician 
231434: Steel Rose Elite Mercenary 
231435: Steel Rose Elite Sniper 
231436: Steel Rose Elite Musician 
231437: Steel Rose Mercenary 
231438: Steel Rose Sniper 
231439: Steel Rose Elite Mercenary 
231440: Steel Rose Elite Sniper 
231441: Steel Rose Mercenary 
231442: Steel Rose Sniper 
231443: Steel Rose Elite Mercenary 
231444: Steel Rose Elite Sniper 
231445: Steel Rose Mercenary 
231446: Sorcerer of the Steel Rose 
231447: Steel Rose Scout 
231448: Steel Rose Shaman 
231449: Steel Rose Sniper 
231450: Steel Rose Musician 
231451: Steel Rose Elite Mercenary 
231452: Steel Rose Elite Sorcerer 
231453: Steel Rose Elite Scout 
231454: Steel Rose Elite Shaman 
231455: Steel Rose Elite Sniper 
231456: Steel Rose Elite Musician 
231457: Steel Rose Scout 
231458: Steel Rose Sniper 
231459: Steel Rose Elite Scout 
231460: Steel Rose Elite Sniper 
231461: Steel Rose Mercenary 
231462: Sorcerer of the Steel Rose 
231463: Steel Rose Scout 
231464: Steel Rose Shaman 
231465: Steel Rose Sniper 
231466: Steel Rose Musician 
231467: Steel Rose Elite Mercenary 
231468: Steel Rose Elite Sorcerer 
231469: Steel Rose Elite Scout 
231470: Steel Rose Elite Shaman 
231471: Steel Rose Elite Sniper 
231472: Steel Rose Elite Musician 
231473: Hadradim 
231474: Granu 
231475: Diranoim 
231476: Tarak 
231477: Chaparu 
231478: Sasar 
231479: Persus 
231480: Eremion's Shade 
231481: Terrifying Takong 
231482: Rukeron 
231483: Guardian Assassin 
231484: Galantin 
231485: Valtir 
231486: Ivar 
231487: Dazar 
231488: Dreka of the 40th Army 
231489: Captain Bashid 
231490: Brigade General Tavrosh 
231491: Noborinerk 
231492: Ururinerk 
231493: Sabrinyurk 
231494: Lairinerk 
231495: LDF5a_B5_Named Village Chieftain of the Dragonbound 
231496: Treacherous Raban 
231497: Archon Assassin 
231498: Sandalon 
231499: Lagna 
231500: Palias 
231501: Kutra 
231502: Atrakan 
231503: Shumandir 
231504: Quartz Branch Beber 
231505: Rotting Belgoros 
231506: Raging Kratica 
231507: Maned Mauri 
231508: Sauri the Shaman 
231509: Brave Tekunyu 
231510: Petrified Rapirus 
231511: Hypora 
231512: Chief Cannoneer Chapana 
231513: Officer Mabros 
231514: Bellagon 
231515: Batma the Assassin 
231516: Named Item 
231517: Captain Murak 
231518: Captain Vasti 
231519: Staff Supply Officer Shushana 
231520: Treacherous Kesra 
231521: Pepekin 
231522: Malicious Moraki 
231523: Tuakin 
231524: Holy Rasputinerk 
231525: Insane Vargas 
231526: Chief Cannoneer Barasha 
231527: Jahak 
231528: Brazen Aturagil 
231529: Protectors of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231530: Reinforcements of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231531: Warrior of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231532: Outrider of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231533: Battle Mage of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231534: Healer of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231535: Spy of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
231536: Atarka the Fanatic 
231537: Ambitious Athurinerk 
231538: Captain of the 43rd Siege Troop 
231539: Captain of the 43rd Cavalry Regiment 
231540: Captain of the 43rd Supplies Troop 
231541: Legate Officer of the 43rd Army's Defence Squad 
231542: Officer of the 43rd Army's Defence Squad 
231543: Attack Officer of the 43rd Army's Defence Squad 
231544: Scout Officer of the 43rd Army's Defence Squad 
231545: Mage Officer of the 43rd Army's Defence Squad 
231546: Surgeon of the 43rd Army's Defence Squad 
231547: Suspicious Beritra Soldier 
231548: Scout of the Department for Equipment Returns 
231549: Impatient Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad 
231550: Centurion of the Eltnen Protectors 
231551: Centurion of the Eltnen Underground Squad 
231552: Leader of the Kaidan Underground Squad 
231553: High-ranking Centurion of the Eltnen Protectors 
231554: High-ranking Centurion of the Eltnen Underground Squad 
231555: Vigilant Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad 
231556: Centurion of the Morheim Underground Squad 
231557: Centurion of the Morheim Protectors 
231558: Leader of the Mist Mane Tribe Underground Squad 
231559: High-ranking Centurion of the Morheim Underground Squad 
231560: High-ranking Centurion of the Morheim Protectors 
231561: Leader of the Kishar Underground Squad 
231562: Centurion of the Heiron Protectors 
231563: Centurion of the Heiron Underground Squad 
231564: Experienced Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad 
231565: High-ranking Centurion of the Heiron Protectors 
231566: High-ranking Centurion of the Heiron Underground Squad 
231567: Skilled Leader of the Lepharist Revolutionaries Underground Squad 
231568: Centurion of the Beluslan Underground Squad 
231569: Centurion of the Beluslan Protectors 
231570: Leader of the Hoarfrost Tribe Underground Squad 
231571: High-ranking Centurion of the Beluslan Underground Squad 
231572: High-ranking Centurion of the Beluslan Protectors 
231573: Lepharist Revolutionaries Protector 
231574: Lepharist Revolutionaries Protector 
231575: Lepharist Revolutionaries Protector 
231576: Lepharist Revolutionaries Protector 
231577: Brutal Mist Mane Bodyguard 
231578: Hoarfrost Protector 
231579: Kaidan Protector 
231580: Kishar Protector 
231581: Eltnen Protector 
231582: Beluslan Infiltrator 
231583: Heiron Protector 
231584: Heiron Protector 
231585: Beluslan Infiltrator 
231586: Eltnen Infiltrator 
231587: Beluslan Protector 
231588: Heiron Infiltrator 
231589: Heiron Infiltrator 
231590: Beluslan Protector 
231591: Eltnen Scout 
231592: Eltnen Scout 
231593: Heiron Scout Troop 
231594: Morheim Scout 
231595: Beluslan Scout 
231596: Morheim Scout 
231597: Beluslan Scout 
231598: Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader 
231599: Kaidan Vanguard Leader 
231600: Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader 
231601: Mist Mane Vanguard Leader 
231602: Kishar Vanguard Leader 
231603: Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader 
231604: Lepharist Revolutionaries Vanguard Leader 
231605: Hoarfrost Vanguard Leader 
231606: Lepharist Revolutionaries Assassin 
231607: Kaidan Assassin 
231608: Lepharist Revolutionaries Assassin 
231609: Mist Mane Assassin 
231610: Kishar Assassin 
231611: Lepharist Revolutionaries Assassin 
231612: Lepharist Revolutionaries Assassin 
231613: Hoarfrost Assassin 
231614: Elyos Eltnen Inspector 
231615: Asmodian Eltnen Inspector 
231616: Elyos Eltnen Inspector 
231617: Asmodian Eltnen Inspector 
231618: Elyos Morheim Inspector 
231619: Asmodian Morheim Inspector 
231620: Elyos Morheim Inspector 
231621: Asmodian Morheim Inspector 
231622: Elyos Heiron Inspector 
231623: Asmodian Heiron Inspector 
231624: Elyos Heiron Inspector 
231625: Asmodian Heiron Censor 
231626: Elyos Beluslan Inspector 
231627: Asmodian Beluslan Inspector 
231628: Elyos Beluslan Inspector 
231629: Asmodian Beluslan Inspector 
231630: Legate of the 71st Occupation Troop 
231631: Legate of the 71st Defence Squad 
231632: Legate of the 71st Conquest Squad 
231633: Legate of the 72nd Occupation Troop 
231634: Legate of the 72nd Defence Squad 
231635: Legate of the 72nd Conquest Squad 
231636: Legate of the 73rd Occupation Troop 
231637: Legate of the 73rd Defence Squad 
231638: Legate of the 73rd Conquest Squad 
231639: Legate of the 74th Occupation Troop 
231640: Legate of the 74th Defence Squad 
231641: Legate of the 74th Conquest Squad 
231642: Legate of the 75th Occupation Troop 
231643: Legate of the 75th Defence Squad 
231644: Legate of the 75th Conquest Squad 
231645: Battle Commander of the 76th Occupation Troop 
231646: Battle Commander of the 76th Defence Squad 
231647: Battle Commander of the 76th Conquest Squad 
231648: Battle Commander of the 77th Occupation Troop 
231649: Battle Commander of the 77th Defence Squad 
231650: Battle Commander of the 77th Conquest Squad 
231651: Legate of the 78th Occupation Troop 
231652: Legate of the 78th Defence Squad 
231653: Legate of the 78th Conquest Squad 
231654: Legate of the 79th Occupation Troop 
231655: Legate of the 79th Defence Squad 
231656: Legate of the 79th Conquest Squad 
231657: Legate of the 80th Occupation Troop 
231658: Legate of the 80th Defence Squad 
231659: Legate of the 80th Conquest Squad 
231660: Legate of the 81st Occupation Troop 
231661: Legate of the 81st Defence Squad 
231662: Legate of the 81st Conquest Squad 
231663: Legate of the 82nd Occupation Troop 
231664: Legate of the 82nd Defence Squad 
231665: Legate of the 82nd Conquest Squad 
231666: Battle Commander of the 83rd Occupation Troop 
231667: Battle Commander of the 83rd Defence Squad 
231668: Battle Commander of the 83rd Conquest Squad 
231669: Legate of the 84th Occupation Troop 
231670: Legate of the 84th Defence Squad 
231671: Legate of the 84th Conquest Squad 
231672: Legate of the 85th Occupation Troop 
231673: Legate of the 85th Defence Squad 
231674: Legate of the 85th Conquest Squad 
231675: Legate of the 86th Occupation Troop 
231676: Legate of the 86th Defence Squad 
231677: Legate of the 86th Conquest Squad 
231678: Battle Commander of the 87th Occupation Troop 
231679: Battle Commander of the 87th Defence Squad 
231680: Battle Commander of the 87th Conquest Squad 
231681: Legate of the 88th Occupation Troop 
231682: Legate of the 88th Defence Squad 
231683: Legate of the 88th Conquest Squad 
231684: Legate of the 89th Occupation Troop 
231685: Legate of the 89th Defence Squad 
231686: Legate of the 89th Conquest Squad 
231687: Guardian_Gladiator_L 
231688: Guardian_Templar_L 
231689: Guardian_Cleric_L 
231690: Guardian_Hunter_L 
231691: Guardian_Mage_L 
231692: Guardian_Gladiator_L 
231693: Guardian_Templar_L 
231694: Guardian_Cleric_L 
231695: Guardian_Hunter_L 
231696: Guardian_Mage_L 
231697: Guardian_Gladiator_L 
231698: Guardian_Templar_L 
231699: Guardian_Cleric_L 
231700: Guardian_Hunter_L 
231701: Guardian_Mage_L 
231702: Guardian_Gladiator_L 
231703: Guardian_Templar_L 
231704: Guardian_Cleric_L 
231705: Guardian_Hunter_L 
231706: Guardian_Mage_L 
231707: Guardian_Gladiator_L 
231708: Guardian_Templar_L 
231709: Guardian_Cleric_L 
231710: Guardian_Hunter_L 
231711: Guardian_Mage_L 
231712: Support Unit Intruder 
231713: Support Unit Intruder 
231714: Support Unit Intruder 
231715: Support Unit Intruder 
231716: Support Unit Intruder 
231717: Support Unit Intruder 
231718: Support Unit Intruder 
231719: Support Unit Intruder 
231720: Support Unit Intruder 
231721: Support Unit Intruder 
231722: Guardian_Gladiator_D 
231723: Guardian_Templar_D 
231724: Guardian_Cleric_D 
231725: Guardian_Hunter_D 
231726: Guardian_Mage_D 
231727: Guardian_Gladiator_D 
231728: Guardian_Templar_D 
231729: Guardian_Cleric_D 
231730: Guardian_Hunter_D 
231731: Guardian_Mage_D 
231732: Guardian_Gladiator_D 
231733: Guardian_Templar_D 
231734: Guardian_Cleric_D 
231735: Guardian_Hunter_D 
231736: Guardian_Mage_D 
231737: Guardian_Gladiator_D 
231738: Guardian_Templar_D 
231739: Guardian_Cleric_D 
231740: Guardian_Hunter_D 
231741: Guardian_Mage_D 
231742: Guardian_Gladiator_D 
231743: Guardian_Templar_D 
231744: Guardian_Cleric_D 
231745: Guardian_Hunter_D 
231746: Guardian_Mage_D 
231747: Support Unit Intruder 
231748: Support Unit Intruder 
231749: Support Unit Intruder 
231750: Support Unit Intruder 
231751: Support Unit Intruder 
231752: Support Unit Intruder 
231753: Support Unit Intruder 
231754: Support Unit Intruder 
231755: Support Unit Intruder 
231756: Support Unit Intruder 
231757: Guardian_Gladiator_DR 
231758: Guardian_Templar_DR 
231759: Guardian_Cleric_DR 
231760: Guardian_Hunter_DR 
231761: Guardian_Mage_DR 
231762: Guardian_Gladiator_DR 
231763: Guardian_Templar_DR 
231764: Guardian_Cleric_DR 
231765: Guardian_Hunter_DR 
231766: Guardian_Mage_DR 
231767: Guardian_Gladiator_DR 
231768: Guardian_Templar_DR 
231769: Guardian_Cleric_DR 
231770: Guardian_Hunter_DR 
231771: Guardian_Mage_DR 
231772: Guardian_Gladiator_DR 
231773: Guardian_Templar_DR 
231774: Guardian_Cleric_DR 
231775: Guardian_Hunter_DR 
231776: Guardian_Mage_DR 
231777: Guardian_Gladiator_DR 
231778: Guardian_Templar_DR 
231779: Guardian_Cleric_DR 
231780: Guardian_Hunter_DR 
231781: Guardian_Mage_DR 
231782: EliteGuardian_Gladiator_DR 
231783: EliteGuardian_Templar_DR 
231784: EliteGuardian_Cleric_DR 
231785: EliteGuardian_Hunter_DR 
231786: EliteGuardian_Mage_DR 
231787: EliteGuardian_Gladiator_DR 
231788: EliteGuardian_Templar_DR 
231789: EliteGuardian_Cleric_DR 
231790: EliteGuardian_Hunter_DR 
231791: EliteGuardian_Mage_DR 
231792: Scout_Gladiator_L 
231793: Scout_Hunter_L 
231794: Scout_Mage_L 
231795: Scout_Gladiator_L 
231796: Scout_Hunter_L 
231797: Scout_Mage_L 
231798: Scout_Gladiator_L 
231799: Scout_Hunter_L 
231800: Scout_Mage_L 
231801: Scout_Gladiator_L 
231802: Scout_Hunter_L 
231803: Scout_Mage_L 
231804: Scout_Gladiator_L 
231805: Scout_Hunter_L 
231806: Scout_Mage_L 
231807: Elite Scout_Gladiator_L 
231808: Elite Scout_Hunter_L 
231809: Elite Scout_Assassin_L 
231810: Elite Scout_Mage_L 
231811: Elite Scout_Archer_L 
231812: Elite Scout_Gladiator_L 
231813: Elite Scout_Hunter_L 
231814: Elite Scout_Assassin_L 
231815: Elite Scout_Mage_L 
231816: Elite Scout_Archer_L 
231817: Scout_Gladiator_D 
231818: Scout_Hunter_D 
231819: Scout_Mage_D 
231820: Scout_Gladiator_D 
231821: Scout_Hunter_D 
231822: Scout_Mage_D 
231823: Scout_Gladiator_D 
231824: Scout_Hunter_D 
231825: Scout_Mage_D 
231826: Scout_Gladiator_D 
231827: Scout_Hunter_D 
231828: Scout_Mage_D 
231829: Scout_Gladiator_D 
231830: Scout_Hunter_D 
231831: Scout_Mage_D 
231832: Elite Scout_Gladiator_D 
231833: Elite Scout_Hunter_D 
231834: Elite Scout_Assassin_D 
231835: Elite Scout_Mage_D 
231836: Elite Scout_Archer_D 
231837: Elite Scout_Gladiator_D 
231838: Elite Scout_Hunter_D 
231839: Elite Scout_Assassin_D 
231840: Elite Scout_Mage_D 
231841: Elite Scout_Archer_D 
231842: Scout_Gladiator_DR 
231843: Scout_Hunter_DR 
231844: Scout_Mage_DR 
231845: Scout_Gladiator_DR 
231846: Scout_Hunter_DR 
231847: Scout_Mage_DR 
231848: Scout_Gladiator_DR 
231849: Scout_Hunter_DR 
231850: Scout_Mage_DR 
231851: Scout_Gladiator_DR 
231852: Scout_Hunter_DR 
231853: Scout_Mage_DR 
231854: Scout_Gladiator_DR 
231855: Scout_Hunter_DR 
231856: Scout_Mage_DR 
231857: Elite Scout_Gladiator_DR 
231858: Elite Scout_Hunter_DR 
231859: Elite Scout_Assassin_DR 
231860: Elite Scout_Mage_DR 
231861: Elite Scout_Archer_DR 
231862: Elite Scout_Gladiator_DR 
231863: Elite Scout_Hunter_DR 
231864: Elite Scout_Assassin_DR 
231865: Elite Scout_Mage_DR 
231866: Elite Scout_Archer_DR 
231867: Defence Commander of the 71st Occupation Troop 
231868: Defence Commander of the 71st Defence Squad 
231869: Defence Commander of the 71st Conquest Squad 
231870: Defence Commander of the 72nd Occupation Troop 
231871: Defence Commander of the 72nd Defence Squad 
231872: Defence Commander of the 72nd Conquest Squad 
231873: Defence Commander of the 73rd Occupation Troop 
231874: Defence Commander of the 73rd Defence Squad 
231875: Defence Commander of the 73rd Conquest Squad 
231876: Defence Commander of the 74th Occupation Troop 
231877: Defence Commander of the 74th Defence Squad 
231878: Defence Commander of the 74th Conquest Squad 
231879: Defence Commander of the 75th Occupation Troop 
231880: Defence Commander of the 75th Defence Squad 
231881: Defence Commander of the 75th Conquest Squad 
231882: Defence Commander of the 76th Occupation Troop 
231883: Defence Commander of the 76th Defence Squad 
231884: Defence Commander of the 76th Conquest Squad 
231885: Defence Commander of the 77th Occupation Troop 
231886: Defence Commander of the 77th Defence Squad 
231887: Defence Commander of the 77th Conquest Squad 
231888: Defence Commander of the 78th Occupation Troop 
231889: Defence Commander of the 78th Defence Squad 
231890: Defence Commander of the 78th Conquest Squad 
231891: Defence Commander of the 79th Occupation Troop 
231892: Defence Commander of the 79th Defence Squad 
231893: Defence Commander of the 79th Conquest Squad 
231894: Defence Commander of the 80th Occupation Troop 
231895: Defence Commander of the 80th Defence Squad 
231896: Defence Commander of the 80th Conquest Squad 
231897: Defence Commander of the 81st Occupation Troop 
231898: Defence Commander of the 81st Defence Squad 
231899: Defence Commander of the 81st Conquest Squad 
231900: Defence Commander of the 82nd Occupation Troop 
231901: Defence Commander of the 82nd Defence Squad 
231902: Defence Commander of the 82nd Conquest Squad 
231903: Defence Commander of the 83rd Occupation Troop 
231904: Defence Commander of the 83rd Defence Squad 
231905: Defence Commander of the 83rd Conquest Squad 
231906: Defence Commander of the 84th Occupation Troop 
231907: Defence Commander of the 84th Defence Squad 
231908: Healer Commander of the 84th Conquest Squad 
231909: Defence Commander of the 85th Occupation Troop 
231910: Defence Commander of the 85th Defence Squad 
231911: Defence Commander of the 85th Conquest Squad 
231912: Defence Commander of the 86th Occupation Troop 
231913: Defence Commander of the 86th Defence Squad 
231914: Defence Commander of the 86th Conquest Squad 
231915: Defence Commander of the 87th Occupation Troop 
231916: Defence Commander of the 87th Defence Squad 
231917: Defence Commander of the 87th Conquest Squad 
231918: Defence Commander of the 88th Occupation Troop 
231919: Defence Commander of the 88th Defence Squad 
231920: Defence Commander of the 88th Conquest Squad 
231921: Defence Commander of the 89th Occupation Troop 
231922: Defence Commander of the 89th Defence Squad 
231923: Defence Commander of the 89th Conquest Squad 
231924: Healer Commander of the 71st Occupation Troop 
231925: Healer Commander of the 71st Defence Squad 
231926: Paramedic of the 71st Conquest Squad 
231927: Healer Commander of the 72nd Occupation Troop 
231928: Healer Commander of the 72nd Defence Squad 
231929: Paramedic of the 72nd Conquest Squad 
231930: Healer Commander of the 73rd Occupation Troop 
231931: Healer Commander of the 73rd Defence Squad 
231932: Paramedic of the 73rd Conquest Squad 
231933: Healer Commander of the 74th Occupation Troop 
231934: Healer Commander of the 74th Defence Squad 
231935: Paramedic of the 74th Conquest Squad 
231936: Healer Commander of the 75th Occupation Troop 
231937: Healer Commander of the 75th Defence Squad 
231938: Paramedic of the 75th Conquest Squad 
231939: Healer Commander of the 76th Occupation Troop 
231940: Healer Commander of the 76th Defence Squad 
231941: Healer Commander of the 76th Conquest Squad 
231942: Healer Commander of the 77th Occupation Troop 
231943: Healer Commander of the 77th Defence Squad 
231944: Healer Commander of the 77th Conquest Squad 
231945: Healer Commander of the 78th Occupation Troop 
231946: Healer Commander of the 78th Defence Squad 
231947: Paramedic of the 78th Conquest Squad 
231948: Healer Commander of the 79th Occupation Troop 
231949: Healer Commander of the 79th Defence Squad 
231950: Paramedic of the 79th Conquest Squad 
231951: Healer Commander of the 80th Occupation Troop 
231952: Healer Commander of the 80th Defence Squad 
231953: Paramedic of the 80th Conquest Squad 
231954: Healer Commander of the 81st Occupation Troop 
231955: Healer Commander of the 81st Defence Squad 
231956: Paramedic of the 81st Conquest Squad 
231957: Healer Commander of the 82nd Occupation Troop 
231958: Healer Commander of the 82nd Defence Squad 
231959: Paramedic of the 82nd Conquest Squad 
231960: Healer Commander of the 83rd Occupation Troop 
231961: Healer Commander of the 83rd Defence Squad 
231962: Healer Commander of the 83rd Conquest Squad 
231963: Healer Commander of the 84th Occupation Troop 
231964: Healer Commander of the 84th Defence Squad 
231965: Paramedic of the 84th Conquest Squad 
231966: Healer Commander of the 85th Occupation Troop 
231967: Healer Commander of the 85th Defence Squad 
231968: Paramedic of the 85th Conquest Squad 
231969: Healer Commander of the 86th Occupation Troop 
231970: Healer Commander of the 86th Defence Squad 
231971: Paramedic of the 86th Conquest Squad 
231972: Healer Commander of the 87th Occupation Troop 
231973: Healer Commander of the 87th Defence Squad 
231974: Healer Commander of the 87th Conquest Squad 
231975: Healer Commander of the 88th Occupation Troop 
231976: Healer Commander of the 88th Defence Squad 
231977: Paramedic of the 88th Conquest Squad 
231978: Healer Commander of the 89th Occupation Troop 
231979: Healer Commander of the 89th Defence Squad 
231980: Paramedic of the 89th Conquest Squad 
231981: Vanguard_Templar_L 
231982: Vanguard_Hunter_L 
231983: Vanguard_Mage_L 
231984: Vanguard_Templar_L 
231985: Vanguard_Hunter_L 
231986: Vanguard_Mage_L 
231987: Vanguard_Templar_L 
231988: Vanguard_Hunter_L 
231989: Vanguard_Mage_L 
231990: Vanguard_Templar_L 
231991: Vanguard_Hunter_L 
231992: Vanguard_Mage_L 
231993: Vanguard_Templar_L 
231994: Vanguard_Hunter_L 
231995: Vanguard_Mage_L 
231996: Vanguard_Templar_D 
231997: Vanguard_Hunter_D 
231998: Vanguard_Mage_D 
231999: Vanguard_Templar_D 
232000: Vanguard_Hunter_D 
232001: Vanguard_Mage_D 
232002: Vanguard_Templar_D 
232003: Vanguard_Hunter_D 
232004: Vanguard_Mage_D 
232005: Vanguard_Templar_D 
232006: Vanguard_Hunter_D 
232007: Vanguard_Mage_D 
232008: Vanguard_Templar_D 
232009: Vanguard_Hunter_D 
232010: Vanguard_Mage_D 
232011: Vanguard_Templar_DR 
232012: Vanguard_Hunter_DR 
232013: Vanguard_Mage_DR 
232014: Vanguard_Templar_DR 
232015: Vanguard_Hunter_DR 
232016: Vanguard_Mage_DR 
232017: Vanguard_Templar_DR 
232018: Vanguard_Hunter_DR 
232019: Vanguard_Mage_DR 
232020: Vanguard_Templar_DR 
232021: Vanguard_Hunter_DR 
232022: Vanguard_Mage_DR 
232023: Vanguard_Templar_DR 
232024: Vanguard_Hunter_DR 
232025: Vanguard_Mage_DR 
232026: Elite Attacker_Gladiator_L_63 
232027: Elite Attacker_Gladiator_L_63 
232028: Elite Attacker_Gladiator_L_63 
232029: Elite Attacker_Gladiator_L 
232030: Elite Attacker_Archer_L 
232031: Elite Attacker_Gladiator_L 
232032: Elite Attacker_Archer_L 
232033: Elite Attacker_Gladiator_D_63 
232034: Elite Attacker_Gladiator_D_63 
232035: Elite Attacker_Gladiator_D_63 
232036: Elite Attacker_Gladiator_D 
232037: Elite Attacker_Archer_D 
232038: Elite Attacker_Gladiator_D 
232039: Elite Attacker_Archer_D 
232040: Elite Attacker_Gladiator_DR_63 
232041: Elite Attacker_Gladiator_DR_63 
232042: Elite Attacker_Gladiator_DR_63 
232043: Elite Attacker_Gladiator_DR 
232044: Elite Attacker_Archer_DR 
232045: Elite Attacker_Gladiator_DR 
232046: Elite Attacker_Archer_DR 
232047: Normal Killer_L 
232048: Normal Killer_L 
232049: Normal Killer_L 
232050: Normal Killer_L 
232051: Normal Killer_L 
232052: Normal Killer_D 
232053: Normal Killer_D 
232054: Normal Killer_D 
232055: Normal Killer_D 
232056: Normal Killer_D 
232057: Normal Killer_DR 
232058: Normal Killer_DR 
232059: Normal Killer_DR 
232060: Normal Killer_DR 
232061: Normal Killer_DR 
232062: Eltnen Defender 
232063: Morheim Infiltrator 
232064: Morheim Infiltrator 
232065: Eltnen Infiltrator 
232066: Morheim Defender 
232067: Morheim Defender 
232068: Heiron Scout Troop 
232069: Elite Attacker_Gladiator_L_63 
232070: Elite Attacker_Gladiator_L_63 
232071: Elite Attacker_Gladiator_D_63 
232072: Elite Attacker_Gladiator_D_63 
232073: Elite Attacker_Gladiator_DR_63 
232074: Elite Attacker_Gladiator_DR_63 
232075: Elite Killer_L 
232076: Elite Killer_L 
232077: Elite Killer_D 
232078: Elite Killer_D 
232079: Elite Killer_DR 
232080: Elite Killer_DR 
232081: Gladiator of the Reian Scout Troop 
232082: Hunter of the Reian Scout Troop 
232083: Sorcerer of the Reian Scout Troop 
232084: Gladiator of the Reian Scout Troop 
232085: Hunter of the Reian Scout Troop 
232086: Sorcerer of the Reian Scout Troop 
232087: Gladiator of the Reian Scout Troop 
232088: Hunter of the Reian Scout Troop 
232089: Sorcerer of the Reian Scout Troop 
232090: Gladiator of the Reian Scout Troop 
232091: Hunter of the Reian Scout Troop 
232092: Sorcerer of the Reian Scout Troop 
232093: Gladiator of the Reian Scout Troop 
232094: Hunter of the Reian Scout Troop 
232095: Sorcerer of the Reian Scout Troop 
232096: Gladiator of the Reian Elite Scout Troop 
232097: Hunter of the Reian Elite Scout Troop 
232098: Assassin of the Reian Elite Scout Troop 
232099: Sorcerer of the Reian Elite Scout Troop 
232100: Gunner of the Reian Elite Scout Troop 
232101: Gladiator of the Reian Elite Scout Troop 
232102: Hunter of the Reian Elite Scout Troop 
232103: Assassin of the Reian Elite Scout Troop 
232104: Sorcerer of the Reian Elite Scout Troop 
232105: Gunner of the Reian Elite Scout Troop 
232106: Balaur Scout Troop low Gladiator 
232107: Balaur Scout Troop low Hunter 
232108: Balaur Scout Troop low Sorcerer 
232109: Balaur Scout Troop low Gladiator 
232110: Balaur Scout Troop low Hunter 
232111: Balaur Scout Troop low Sorcerer 
232112: Balaur Scout Troop low Gladiator 
232113: Balaur Scout Troop low Hunter 
232114: Balaur Scout Troop low Sorcerer 
232115: Balaur Scout Troop low Gladiator 
232116: Balaur Scout Troop low Hunter 
232117: Balaur Scout Troop low Sorcerer 
232118: Balaur Scout Troop low Gladiator 
232119: Balaur Scout Troop low Hunter 
232120: Balaur Scout Troop low Sorcerer 
232121: Balaur Elite Scout Troop low Gladiator 
232122: Balaur Elite Scout Troop low Hunter 
232123: Balaur Elite Scout Troop low Assassin 
232124: Balaur Elite Scout Troop low Sorcerer 
232125: Balaur Elite Scout Troop low Gunner 
232126: Balaur Elite Scout Troop low Gladiator 
232127: Balaur Elite Scout Troop low Hunter 
232128: Balaur Elite Scout Troop low Assassin 
232129: Balaur Elite Scout Troop low Sorcerer 
232130: Balaur Elite Scout Troop low Gunner 
232131: Kaidan Sharpeye 
232132: Kaidan Wallarm 
232133: Kaidan Warrior 
232134: Kaidan Tracker 
232135: Kaidan Shaman 
232136: Kaidan Loudmouth 
232137: Assassin of the 71st Occupation Troop 
232138: Assassin of the 71st Defence Squad 
232139: Assassin of the 71st Conquest Squad 
232140: Assassin of the 72nd Occupation Troop 
232141: Assassin of the 72nd Defence Squad 
232142: Assassin of the 72nd Conquest Squad 
232143: Assassin of the 73rd Occupation Troop 
232144: Assassin of the 73rd Defence Squad 
232145: Assassin of the 73rd Conquest Squad 
232146: Assassin of the 74th Occupation Troop 
232147: Assassin of the 74th Defence Squad 
232148: Assassin of the 74th Conquest Squad 
232149: Assassin of the 75th Occupation Troop 
232150: Assassin of the 75th Defence Squad 
232151: Assassin of the 75th Conquest Squad 
232152: Assassin Commander of the 76th Occupation Troop 
232153: Assassin Commander of the 76th Defence Squad 
232154: Assassin Commander of the 76th Conquest Squad 
232155: Assassin Commander of the 77th Occupation Troop 
232156: Assassin Commander of the 77th Defence Squad 
232157: Assassin Commander of the 77th Conquest Squad 
232158: Assassin of the 78th Occupation Troop 
232159: Assassin of the 78th Defence Squad 
232160: Assassin of the 78th Conquest Squad 
232161: Assassin of the 79th Occupation Troop 
232162: Assassin of the 79th Defence Squad 
232163: Assassin of the 79th Conquest Squad 
232164: Assassin of the 80th Occupation Troop 
232165: Assassin of the 80th Defence Squad 
232166: Assassin of the 80th Conquest Squad 
232167: Assassin of the 81st Occupation Troop 
232168: Assassin of the 81st Defence Squad 
232169: Assassin of the 81st Conquest Squad 
232170: Assassin of the 82nd Occupation Troop 
232171: Assassin of the 82nd Defence Squad 
232172: Assassin of the 82nd Conquest Squad 
232173: Assassin Commander of the 83rd Occupation Troop 
232174: Assassin Commander of the 83rd Defence Squad 
232175: Assassin Commander of the 83rd Conquest Squad 
232176: Assassin of the 84th Occupation Troop 
232177: Assassin of the 84th Defence Squad 
232178: Assassin of the 84th Conquest Squad 
232179: Assassin of the 85th Occupation Troop 
232180: Assassin of the 85th Defence Squad 
232181: Assassin of the 85th Conquest Squad 
232182: Assassin of the 86th Occupation Troop 
232183: Assassin of the 86th Defence Squad 
232184: Assassin of the 86th Conquest Squad 
232185: Assassin Commander of the 87th Occupation Troop 
232186: Assassin Commander of the 87th Defence Squad 
232187: Assassin Commander of the 87th Conquest Squad 
232188: Assassin of the 88th Occupation Troop 
232189: Assassin of the 88th Defence Squad 
232190: Assassin of the 88th Conquest Squad 
232191: Assassin of the 89th Occupation Troop 
232192: Assassin of the 89th Defence Squad 
232193: Assassin of the 89th Conquest Squad 
232194: Warrior of the 71st Occupation Troop 
232195: Protector of the 71st Occupation Troop 
232196: Surgeon of the 71st Occupation Troop 
232197: Searcher of the 71st Occupation Troop 
232198: Soldier of the 71st Occupation Troop 
232199: Warrior of the 72nd Occupation Troop 
232200: Protector of the 72nd Occupation Troop 
232201: Surgeon of the 72nd Occupation Troop 
232202: Searcher of the 72nd Occupation Troop 
232203: Soldier of the 72nd Occupation Troop 
232204: Warrior of the 73rd Occupation Troop 
232205: Protector of the 73rd Occupation Troop 
232206: Surgeon of the 73rd Occupation Troop 
232207: Searcher of the 73rd Occupation Troop 
232208: Soldier of the 73rd Occupation Troop 
232209: Warrior of the 74th Occupation Troop 
232210: Protector of the 74th Occupation Troop 
232211: Surgeon of the 74th Occupation Troop 
232212: Searcher of the 74th Occupation Troop 
232213: Soldier of the 74th Occupation Troop 
232214: Warrior of the 75th Occupation Troop 
232215: Protector of the 75th Occupation Troop 
232216: Surgeon of the 75th Occupation Troop 
232217: Searcher of the 75th Occupation Troop 
232218: Soldier of the 75th Occupation Troop 
232219: Battle Commander of the 76th Occupation Troop 
232220: Defence Commander of the 76th Occupation Troop 
232221: Healer Commander of the 76th Occupation Troop 
232222: Scout Commander of the 76th Occupation Troop 
232223: Staff Commander of the 76th Occupation Troop 
232224: Battle Commander of the 77th Occupation Troop 
232225: Defence Commander of the 77th Occupation Troop 
232226: Healer Commander of the 77th Occupation Troop 
232227: Scout Commander of the 77th Occupation Troop 
232228: Staff Commander of the 77th Occupation Troop 
232229: Warrior of the 78th Occupation Troop 
232230: Protector of the 78th Occupation Troop 
232231: Surgeon of the 78th Occupation Troop 
232232: Searcher of the 78th Occupation Troop 
232233: Soldier of the 78th Occupation Troop 
232234: Warrior of the 79th Occupation Troop 
232235: Protector of the 79th Occupation Troop 
232236: Surgeon of the 79th Occupation Troop 
232237: Searcher of the 79th Occupation Troop 
232238: Soldier of the 79th Occupation Troop 
232239: Warrior of the 80th Occupation Troop 
232240: Protector of the 80th Occupation Troop 
232241: Surgeon of the 80th Occupation Troop 
232242: Searcher of the 80th Occupation Troop 
232243: Soldier of the 80th Occupation Troop 
232244: Warrior of the 81st Occupation Troop 
232245: Protector of the 81st Occupation Troop 
232246: Surgeon of the 81st Occupation Troop 
232247: Searcher of the 81st Occupation Troop 
232248: Soldier of the 81th Occupation Troop 
232249: Warrior of the 82nd Occupation Troop 
232250: Protector of the 82nd Occupation Troop 
232251: Surgeon of the 82nd Occupation Troop 
232252: Searcher of the 82nd Occupation Troop 
232253: Soldier of the 82nd Occupation Troop 
232254: Battle Commander of the 83rd Occupation Troop 
232255: Defence Commander of the 83rd Occupation Troop 
232256: Healer Commander of the 83rd Occupation Troop 
232257: Scout Commander of the 83rd Occupation Troop 
232258: Staff Commander of the 83rd Occupation Troop 
232259: Warrior of the 84th Occupation Troop 
232260: Protector of the 84th Occupation Troop 
232261: Surgeon of the 84th Occupation Troop 
232262: Searcher of the 84th Occupation Troop 
232263: Soldier of the 84th Occupation Troop 
232264: Warrior of the 85th Occupation Troop 
232265: Protector of the 85th Occupation Troop 
232266: Surgeon of the 85th Occupation Troop 
232267: Searcher of the 85th Occupation Troop 
232268: Soldier of the 85th Occupation Troop 
232269: Warrior of the 86th Occupation Troop 
232270: Protector of the 86th Occupation Troop 
232271: Surgeon of the 86th Occupation Troop 
232272: Searcher of the 86th Occupation Troop 
232273: Soldier of the 86th Occupation Troop 
232274: Battle Commander of the 87th Occupation Troop 
232275: Defence Commander of the 87th Occupation Troop 
232276: Healer Commander of the 87th Occupation Troop 
232277: Scout Commander of the 87th Occupation Troop 
232278: Staff Commander of the 87th Occupation Troop 
232279: Warrior of the 88th Occupation Troop 
232280: Protector of the 88th Occupation Troop 
232281: Surgeon of the 88th Occupation Troop 
232282: Searcher of the 88th Occupation Troop 
232283: Soldier of the 88th Occupation Troop 
232284: Warrior of the 89th Occupation Troop 
232285: Protector of the 89th Occupation Troop 
232286: Surgeon of the 89th Occupation Troop 
232287: Searcher of the 89th Occupation Troop 
232288: Soldier of the 89th Occupation Troop 
232289: Warrior of the 71st Defence Squad 
232290: Protector of the 71st Defence Squad 
232291: Surgeon of the 71st Defence Squad 
232292: Searcher of the 71st Defence Squad 
232293: Soldier of the 71st Defence Squad 
232294: Warrior of the 72nd Defence Squad 
232295: Protector of the 72nd Defence Squad 
232296: Surgeon of the 72nd Defence Squad 
232297: Searcher of the 72nd Defence Squad 
232298: Soldier of the 72nd Defence Squad 
232299: Warrior of the 73rd Defence Squad 
232300: Protector of the 73rd Defence Squad 
232301: Surgeon of the 73rd Defence Squad 
232302: Searcher of the 73rd Defence Squad 
232303: Soldier of the 73rd Defence Squad 
232304: Warrior of the 74th Defence Squad 
232305: Protector of the 74th Defence Squad 
232306: Surgeon of the 74th Defence Squad 
232307: Searcher of the 74th Defence Squad 
232308: Soldier of the 74th Defence Squad 
232309: Warrior of the 75th Defence Squad 
232310: Protector of the 75th Defence Squad 
232311: Surgeon of the 75th Defence Squad 
232312: Searcher of the 75th Defence Squad 
232313: Soldier of the 75th Defence Squad 
232314: Battle Commander of the 76th Defence Squad 
232315: Defence Commander of the 76th Defence Squad 
232316: Healer Commander of the 76th Defence Squad 
232317: Scout Commander of the 76th Defence Squad 
232318: Staff Commander of the 76th Defence Squad 
232319: Battle Commander of the 77th Defence Squad 
232320: Defence Commander of the 77th Defence Squad 
232321: Healer Commander of the 77th Defence Squad 
232322: Scout Commander of the 77th Defence Squad 
232323: Staff Commander of the 77th Defence Squad 
232324: Warrior of the 78th Defence Squad 
232325: Protector of the 78th Defence Squad 
232326: Surgeon of the 78th Defence Squad 
232327: Searcher of the 78th Defence Squad 
232328: Soldier of the 78th Defence Squad 
232329: Warrior of the 79th Defence Squad 
232330: Protector of the 79th Defence Squad 
232331: Surgeon of the 79th Defence Squad 
232332: Searcher of the 79th Defence Squad 
232333: Soldier of the 79th Defence Squad 
232334: Warrior of the 80th Defence Squad 
232335: Protector of the 80th Defence Squad 
232336: Surgeon of the 80th Defence Squad 
232337: Searcher of the 80th Defence Squad 
232338: Soldier of the 80th Defence Squad 
232339: Warrior of the 81st Defence Squad 
232340: Protector of the 81st Defence Squad 
232341: Surgeon of the 81st Defence Squad 
232342: Searcher of the 81st Defence Squad 
232343: Soldier of the 81st Defence Squad 
232344: Warrior of the 82nd Defence Squad 
232345: Protector of the 82nd Defence Squad 
232346: Surgeon of the 82nd Defence Squad 
232347: Searcher of the 82nd Defence Squad 
232348: Soldier of the 82nd Defence Squad 
232349: Battle Commander of the 83rd Defence Squad 
232350: Defence Commander of the 83rd Defence Squad 
232351: Healer Commander of the 83rd Defence Squad 
232352: Scout Commander of the 83rd Defence Squad 
232353: Staff Commander of the 83rd Defence Squad 
232354: Warrior of the 84th Defence Squad 
232355: Protector of the 84th Defence Squad 
232356: Surgeon of the 84th Defence Squad 
232357: Searcher of the 84th Defence Squad 
232358: Soldier of the 84th Defence Squad 
232359: Warrior of the 85th Defence Squad 
232360: Protector of the 85th Defence Squad 
232361: Surgeon of the 85th Defence Squad 
232362: Searcher of the 85th Defence Squad 
232363: Soldier of the 85th Defence Squad 
232364: Warrior of the 86th Defence Squad 
232365: Protector of the 86th Defence Squad 
232366: Surgeon of the 86th Defence Squad 
232367: Searcher of the 86th Defence Squad 
232368: Soldier of the 86th Defence Squad 
232369: Battle Commander of the 87th Defence Squad 
232370: Defence Commander of the 87th Defence Squad 
232371: Healer Commander of the 87th Defence Squad 
232372: Scout Commander of the 87th Defence Squad 
232373: Staff Commander of the 87th Defence Squad 
232374: Warrior of the 88th Defence Squad 
232375: Protector of the 88th Defence Squad 
232376: Surgeon of the 88th Defence Squad 
232377: Searcher of the 88th Defence Squad 
232378: Soldier of the 88th Defence Squad 
232379: Warrior of the 89th Defence Squad 
232380: Protector of the 89th Defence Squad 
232381: Surgeon of the 89th Defence Squad 
232382: Searcher of the 89th Defence Squad 
232383: Soldier of the 89th Defence Squad 
232384: Warrior of the 71st Conquest Squad 
232385: Protector of the 71st Conquest Squad 
232386: Surgeon of the 71st Conquest Squad 
232387: Searcher of the 71st Conquest Squad 
232388: Soldier of the 71st Conquest Squad 
232389: Warrior of the 72nd Conquest Squad 
232390: Protector of the 72nd Conquest Squad 
232391: Surgeon of the 72nd Conquest Squad 
232392: Searcher of the 72nd Conquest Squad 
232393: Soldier of the 72nd Conquest Squad 
232394: Warrior of the 73rd Conquest Squad 
232395: Protector of the 73rd Conquest Squad 
232396: Surgeon of the 73rd Conquest Squad 
232397: Searcher of the 73rd Conquest Squad 
232398: Soldier of the 73rd Conquest Squad 
232399: Warrior of the 74th Conquest Squad 
232400: Protector of the 74th Conquest Squad 
232401: Surgeon of the 74th Conquest Squad 
232402: Searcher of the 74th Conquest Squad 
232403: Searcher of the 74th Conquest Squad 
232404: Warrior of the 75th Conquest Squad 
232405: Protector of the 75th Conquest Squad 
232406: Surgeon of the 75th Conquest Squad 
232407: Searcher of the 75th Conquest Squad 
232408: Soldier of the 75th Conquest Squad 
232409: Battle Commander of the 76th Conquest Squad 
232410: Defence Commander of the 76th Conquest Squad 
232411: Healer Commander of the 76th Conquest Squad 
232412: Scout Commander of the 76th Conquest Squad 
232413: Staff Commander of the 76th Conquest Squad 
232414: Battle Commander of the 77th Conquest Squad 
232415: Defence Commander of the 77th Conquest Squad 
232416: Healer Commander of the 77th Conquest Squad 
232417: Scout Commander of the 77th Conquest Squad 
232418: Staff Commander of the 77th Conquest Squad 
232419: Warrior of the 78th Conquest Squad 
232420: Protector of the 78th Conquest Squad 
232421: Surgeon of the 78th Conquest Squad 
232422: Searcher of the 78th Conquest Squad 
232423: Soldier of the 78th Conquest Squad 
232424: Warrior of the 79th Conquest Squad 
232425: Protector of the 79th Conquest Squad 
232426: Surgeon of the 79th Conquest Squad 
232427: Searcher of the 79th Conquest Squad 
232428: Soldier of the 79th Conquest Squad 
232429: Warrior of the 80th Conquest Squad 
232430: Protector of the 80th Conquest Squad 
232431: Surgeon of the 80th Conquest Squad 
232432: Searcher of the 80th Conquest Squad 
232433: Soldier of the 80th Conquest Squad 
232434: Warrior of the 81st Conquest Squad 
232435: Protector of the 81st Conquest Squad 
232436: Surgeon of the 81st Conquest Squad 
232437: Searcher of the 81st Conquest Squad 
232438: Soldier of the 81st Conquest Squad 
232439: Warrior of the 82nd Conquest Squad 
232440: Protector of the 82nd Conquest Squad 
232441: Surgeon of the 82nd Conquest Squad 
232442: Searcher of the 82nd Conquest Squad 
232443: Soldier of the 82nd Conquest Squad 
232444: Battle Commander of the 83rd Conquest Squad 
232445: Defence Commander of the 83rd Conquest Squad 
232446: Healer Commander of the 83rd Conquest Squad 
232447: Scout Commander of the 83rd Conquest Squad 
232448: Staff Commander of the 83rd Conquest Squad 
232449: Warrior of the 84th Conquest Squad 
232450: Protector of the 84th Conquest Squad 
232451: Surgeon of the 84th Conquest Squad 
232452: Searcher of the 84th Conquest Squad 
232453: Soldier of the 84th Conquest Squad 
232454: Warrior of the 85th Conquest Squad 
232455: Protector of the 85th Conquest Squad 
232456: Surgeon of the 85th Conquest Squad 
232457: Searcher of the 85th Conquest Squad 
232458: Soldier of the 85th Conquest Squad 
232459: Warrior of the 86th Conquest Squad 
232460: Protector of the 86th Conquest Squad 
232461: Surgeon of the 86th Conquest Squad 
232462: Searcher of the 86th Conquest Squad 
232463: Soldier of the 86th Conquest Squad 
232464: Battle Commander of the 87th Conquest Squad 
232465: Defence Commander of the 87th Conquest Squad 
232466: Healer Commander of the 87th Conquest Squad 
232467: Scout Commander of the 87th Conquest Squad 
232468: Staff Commander of the 87th Conquest Squad 
232469: Warrior of the 88th Conquest Squad 
232470: Protector of the 88th Conquest Squad 
232471: Surgeon of the 88th Conquest Squad 
232472: Searcher of the 88th Conquest Squad 
232473: Soldier of the 88th Conquest Squad 
232474: Warrior of the 89th Conquest Squad 
232475: Protector of the 89th Conquest Squad 
232476: Surgeon of the 89th Conquest Squad 
232477: Searcher of the 89th Conquest Squad 
232478: Soldier of the 89th Conquest Squad 
232479: Warrior of the 71st Scout Troop 
232480: Searcher of the 71st Scout Troop 
232481: Soldier of the 71st Scout Troop 
232482: Warrior of the 72nd Scout Troop 
232483: Searcher of the 72nd Scout Troop 
232484: Soldier of the 72nd Scout Troop 
232485: Warrior of the 73rd Scout Troop 
232486: Searcher of the 73rd Scout Troop 
232487: Soldier of the 73rd Scout Troop 
232488: Warrior of the 74th Scout Troop 
232489: Searcher of the 74th Scout Troop 
232490: Soldier of the 74th Scout Troop 
232491: Warrior of the 75th Scout Troop 
232492: Searcher of the 75th Scout Troop 
232493: Soldier of the 75th Scout Troop 
232494: Battle Commander of the 76th Scout Troop 
232495: Scout Commander of the 76th Scout Troop 
232496: Staff Commander of the 76th Scout Troop 
232497: Attack Commander of the 76th Scout Troop 
232498: Battle Commander of the 77th Scout Troop 
232499: Scout Commander of the 77th Scout Troop 
232500: Staff Commander of the 77th Scout Troop 
232501: Attack Commander of the 77th Scout Troop 
232502: Warrior of the 78th Scout Troop 
232503: Searcher of the 78th Scout Troop 
232504: Soldier of the 78th Scout Troop 
232505: Warrior of the 79th Scout Troop 
232506: Searcher of the 79th Scout Troop 
232507: Soldier of the 79th Scout Troop 
232508: Warrior of the 80th Scout Troop 
232509: Searcher of the 80th Scout Troop 
232510: Soldier of the 80th Scout Troop 
232511: Warrior of the 81st Scout Troop 
232512: Searcher of the 81st Scout Troop 
232513: Soldier of the 81st Scout Troop 
232514: Warrior of the 82nd Scout Troop 
232515: Searcher of the 82nd Scout Troop 
232516: Soldier of the 82nd Scout Troop 
232517: Battle Commander of the 83rd Scout Troop 
232518: Scout Commander of the 83rd Scout Troop 
232519: Staff Commander of the 83rd Scout Troop 
232520: Attack Commander of the 83rd Scout Troop 
232521: Warrior of the 84th Scout Troop 
232522: Searcher of the 84th Scout Troop 
232523: Soldier of the 84th Scout Troop 
232524: Warrior of the 85th Scout Troop 
232525: Searcher of the 85th Scout Troop 
232526: Soldier of the 85th Scout Troop 
232527: Warrior of the 86th Scout Troop 
232528: Searcher of the 86th Scout Troop 
232529: Soldier of the 86th Scout Troop 
232530: Battle Commander of the 87th Scout Troop 
232531: Scout Commander of the 87th Scout Troop 
232532: Staff Commander of the 87th Scout Troop 
232533: Attack Commander of the 87th Scout Troop 
232534: Warrior of the 88th Scout Troop 
232535: Searcher of the 88th Scout Troop 
232536: Soldier of the 88th Scout Troop 
232537: Warrior of the 89th Scout Troop 
232538: Searcher of the 89th Scout Troop 
232539: Soldier of the 89th Scout Troop 
232540: Warrior of the 71st Search Party 
232541: Searcher of the 71st Search Party 
232542: Soldier of the 71st Search Party 
232543: Warrior of the 72nd Search Party 
232544: Searcher of the 72nd Search Party 
232545: Soldier of the 72nd Search Party 
232546: Warrior of the 73rd Search Party 
232547: Searcher of the 73rd Search Party 
232548: Soldier of the 73rd Search Party 
232549: Warrior of the 74th Search Party 
232550: Searcher of the 74th Search Party 
232551: Soldier of the 74th Search Party 
232552: Warrior of the 75th Search Party 
232553: Searcher of the 75th Search Party 
232554: Soldier of the 75th Search Party 
232555: Battle Commander of the 76th Search Party 
232556: Scout Commander of the 76th Search Party 
232557: Staff Commander of the 76th Search Party 
232558: Attack Commander of the 76th Search Party 
232559: Battle Commander of the 77th Search Party 
232560: Scout Commander of the 77th Search Party 
232561: Staff Commander of the 77th Search Party 
232562: Attack Commander of the 77th Search Party 
232563: Warrior of the 78th Search Party 
232564: Searcher of the 78th Search Party 
232565: Soldier of the 78th Search Party 
232566: Warrior of the 79th Search Party 
232567: Searcher of the 79th Search Party 
232568: Soldier of the 79th Search Party 
232569: Warrior of the 80th Search Party 
232570: Searcher of the 80th Search Party 
232571: Soldier of the 80th Search Party 
232572: Warrior of the 81st Search Party 
232573: Searcher of the 81st Search Party 
232574: Soldier of the 81st Search Party 
232575: Warrior of the 82nd Search Party 
232576: Searcher of the 82nd Search Party 
232577: Soldier of the 82nd Search Party 
232578: Battle Commander of the 83rd Search Party 
232579: Scout Commander of the 83rd Search Party 
232580: Staff Commander of the 83rd Search Party 
232581: Attack Commander of the 83rd Search Party 
232582: Warrior of the 84th Search Party 
232583: Searcher of the 84th Search Party 
232584: Soldier of the 84th Search Party 
232585: Warrior of the 85th Search Party 
232586: Searcher of the 85th Search Party 
232587: Soldier of the 85th Search Party 
232588: Warrior of the 86th Search Party 
232589: Searcher of the 86th Search Party 
232590: Soldier of the 86th Search Party 
232591: Battle Commander of the 87th Search Party 
232592: Scout Commander of the 87th Search Party 
232593: Staff Commander of the 87th Search Party 
232594: Attack Commander of the 87th Search Party 
232595: Warrior of the 88th Search Party 
232596: Searcher of the 88th Search Party 
232597: Soldier of the 88th Search Party 
232598: Warrior of the 89th Search Party 
232599: Searcher of the 89th Search Party 
232600: Soldier of the 89th Search Party 
232601: Warrior of the 71st Vanguard 
232602: Searcher of the 71st Vanguard 
232603: Soldier of the 71st Vanguard 
232604: Warrior of the 72nd Vanguard 
232605: Searcher of the 72nd Vanguard 
232606: Soldier of the 72nd Vanguard 
232607: Warrior of the 73rd Vanguard 
232608: Searcher of the 73rd Vanguard 
232609: Soldier of the 73rd Vanguard 
232610: Warrior of the 74th Vanguard 
232611: Searcher of the 74th Vanguard 
232612: Soldier of the 74th Vanguard 
232613: Warrior of the 75th Vanguard 
232614: Searcher of the 75th Vanguard 
232615: Soldier of the 75th Vanguard 
232616: Battle Commander of the 76th Vanguard 
232617: Scout Commander of the 76th Vanguard 
232618: Staff Commander of the 76th Vanguard 
232619: Attack Commander of the 76th Vanguard 
232620: Battle Commander of the 77th Vanguard 
232621: Scout Commander of the 77th Vanguard 
232622: Staff Commander of the 77th Vanguard 
232623: Attack Commander of the 77th Vanguard 
232624: Warrior of the 78th Vanguard 
232625: Searcher of the 78th Vanguard 
232626: Soldier of the 78th Vanguard 
232627: Warrior of the 79th Vanguard 
232628: Searcher of the 79th Vanguard 
232629: Soldier of the 79th Vanguard 
232630: Warrior of the 80th Vanguard 
232631: Searcher of the 80th Vanguard 
232632: Soldier of the 80th Vanguard 
232633: Warrior of the 81st Vanguard 
232634: Searcher of the 81st Vanguard 
232635: Soldier of the 81st Vanguard 
232636: Warrior of the 82nd Vanguard 
232637: Searcher of the 82nd Vanguard 
232638: Soldier of the 82nd Vanguard 
232639: Battle Commander of the 83rd Vanguard 
232640: Scout Commander of the 83rd Vanguard 
232641: Staff Commander of the 83rd Vanguard 
232642: Attack Commander of the 83rd Vanguard 
232643: Warrior of the 84th Vanguard 
232644: Searcher of the 84th Vanguard 
232645: Soldier of the 84th Vanguard 
232646: Warrior of the 85th Vanguard 
232647: Searcher of the 85th Vanguard 
232648: Soldier of the 85th Vanguard 
232649: Warrior of the 86th Vanguard 
232650: Searcher of the 86th Vanguard 
232651: Soldier of the 86th Vanguard 
232652: Battle Commander of the 87th Vanguard 
232653: Scout Commander of the 87th Vanguard 
232654: Staff Commander of the 87th Vanguard 
232655: Attack Commander of the 87th Vanguard 
232656: Warrior of the 88th Vanguard 
232657: Searcher of the 88th Vanguard 
232658: Soldier of the 88th Vanguard 
232659: Warrior of the 89th Vanguard 
232660: Searcher of the 89th Vanguard 
232661: Soldier of the 89th Vanguard 
232662: Warrior of the 71st Search Party 
232663: Searcher of the 71st Search Party 
232664: Soldier of the 71st Search Party 
232665: Warrior of the 72nd Search Party 
232666: Searcher of the 72nd Search Party 
232667: Soldier of the 72nd Search Party 
232668: Warrior of the 73rd Search Party 
232669: Searcher of the 73rd Search Party 
232670: Soldier of the 73rd Search Party 
232671: Warrior of the 74th Search Party 
232672: Searcher of the 74th Search Party 
232673: Soldier of the 74th Search Party 
232674: Warrior of the 75th Search Party 
232675: Searcher of the 75th Search Party 
232676: Soldier of the 75th Search Party 
232677: Battle Commander of the 76th Search Party 
232678: Scout Commander of the 76th Search Party 
232679: Staff Commander of the 76th Search Party 
232680: Attack Commander of the 76th Search Party 
232681: Battle Commander of the 77th Search Party 
232682: Scout Commander of the 77th Search Party 
232683: Staff Commander of the 77th Search Party 
232684: Attack Commander of the 77th Search Party 
232685: Warrior of the 78th Search Party 
232686: Searcher of the 78th Search Party 
232687: Soldier of the 78th Search Party 
232688: Warrior of the 79th Search Party 
232689: Searcher of the 79th Search Party 
232690: Soldier of the 79th Search Party 
232691: Warrior of the 80th Search Party 
232692: Searcher of the 80th Search Party 
232693: Soldier of the 80th Search Party 
232694: Warrior of the 81st Search Party 
232695: Searcher of the 81st Search Party 
232696: Soldier of the 81st Search Party 
232697: Warrior of the 82nd Search Party 
232698: Searcher of the 82nd Search Party 
232699: Soldier of the 82nd Search Party 
232700: Battle Commander of the 83rd Search Party 
232701: Scout Commander of the 83rd Search Party 
232702: Staff Commander of the 83rd Search Party 
232703: Attack Commander of the 83rd Search Party 
232704: Warrior of the 84th Search Party 
232705: Searcher of the 84th Search Party 
232706: Soldier of the 84th Search Party 
232707: Warrior of the 85th Search Party 
232708: Searcher of the 85th Search Party 
232709: Soldier of the 85th Search Party 
232710: Warrior of the 86th Search Party 
232711: Searcher of the 86th Search Party 
232712: Soldier of the 86th Search Party 
232713: Battle Commander of the 87th Search Party 
232714: Scout Commander of the 87th Search Party 
232715: Staff Commander of the 87th Search Party 
232716: Attack Commander of the 87th Search Party 
232717: Warrior of the 88th Search Party 
232718: Searcher of the 88th Search Party 
232719: Soldier of the 88th Search Party 
232720: Warrior of the 89th Search Party 
232721: Searcher of the 89th Search Party 
232722: Soldier of the 89th Search Party 
232723: Fighter of the 71st Vanguard 
232724: Scout of the 71st Vanguard 
232725: Recruit of the 71st Vanguard 
232726: Fighter of the 72nd Vanguard 
232727: Scout of the 72nd Vanguard 
232728: Recruit of the 72nd Vanguard 
232729: Fighter of the 73rd Vanguard 
232730: Scout of the 73rd Vanguard 
232731: Recruit of the 73rd Vanguard 
232732: Fighter of the 74th Vanguard 
232733: Scout of the 74th Vanguard 
232734: Recruit of the 74th Vanguard 
232735: Fighter of the 75th Vanguard 
232736: Scout of the 75th Vanguard 
232737: Recruit of the 75th Vanguard 
232738: Slayer of the 76th Vanguard 
232739: Search Officer of the 76th Vanguard 
232740: Staff Officer of the 76th Vanguard 
232741: Artillery Officer of the 76th Vanguard 
232742: Slayer of the 77th Vanguard 
232743: Search Officer of the 77th Vanguard 
232744: Staff Officer of the 77th Vanguard 
232745: Artillery Officer of the 77th Vanguard 
232746: Fighter of the 78th Vanguard 
232747: Scout of the 78th Vanguard 
232748: Recruit of the 78th Vanguard 
232749: Fighter of the 79th Vanguard 
232750: Scout of the 79th Vanguard 
232751: Recruit of the 79th Vanguard 
232752: Fighter of the 80th Vanguard 
232753: Scout of the 80th Vanguard 
232754: Recruit of the 80th Vanguard 
232755: Fighter of the 81st Vanguard 
232756: Scout of the 81st Vanguard 
232757: Recruit of the 81st Vanguard 
232758: Fighter of the 82nd Vanguard 
232759: Scout of the 82nd Vanguard 
232760: Recruit of the 82nd Vanguard 
232761: Slayer of the 83rd Vanguard 
232762: Search Officer of the 83rd Vanguard 
232763: Staff Officer of the 83rd Vanguard 
232764: Artillery Officer of the 83rd Vanguard 
232765: Fighter of the 84th Vanguard 
232766: Scout of the 84th Vanguard 
232767: Recruit of the 84th Vanguard 
232768: Fighter of the 85th Vanguard 
232769: Scout of the 85th Vanguard 
232770: Recruit of the 85th Vanguard 
232771: Fighter of the 86th Vanguard 
232772: Scout of the 86th Vanguard 
232773: Recruit of the 86th Vanguard 
232774: Slayer of the 87th Vanguard 
232775: Search Officer of the 87th Vanguard 
232776: Staff Officer of the 87th Vanguard 
232777: Artillery Officer of the 87th Vanguard 
232778: Fighter of the 88th Vanguard 
232779: Scout of the 88th Vanguard 
232780: Recruit of the 88th Vanguard 
232781: Fighter of the 89th Vanguard 
232782: Scout of the 89th Vanguard 
232783: Recruit of the 89th Vanguard 
232784: Warrior of the 71st Occupation Troop 
232785: Warrior of the 71st Defence Squad 
232786: Warrior of the 71st Conquest Squad 
232787: Warrior of the 72nd Occupation Troop 
232788: Warrior of the 72nd Defence Squad 
232789: Warrior of the 72nd Conquest Squad 
232790: Warrior of the 73rd Occupation Troop 
232791: Warrior of the 73rd Defence Squad 
232792: Warrior of the 73rd Conquest Squad 
232793: Warrior of the 74th Occupation Troop 
232794: Warrior of the 74th Defence Squad 
232795: Warrior of the 74th Conquest Squad 
232796: Warrior of the 75th Occupation Troop 
232797: Warrior of the 75th Defence Squad 
232798: Warrior of the 75th Conquest Squad 
232799: Battle Commander of the 76th Occupation Troop 
232800: Battle Commander of the 76th Defence Squad 
232801: Battle Commander of the 76th Conquest Squad 
232802: Battle Commander of the 77th Occupation Troop 
232803: Battle Commander of the 77th Defence Squad 
232804: Battle Commander of the 77th Conquest Squad 
232805: Warrior of the 78th Occupation Troop 
232806: Warrior of the 78th Defence Squad 
232807: Warrior of the 78th Conquest Squad 
232808: Warrior of the 79th Occupation Troop 
232809: Warrior of the 79th Defence Squad 
232810: Warrior of the 79th Conquest Squad 
232811: Warrior of the 80th Occupation Troop 
232812: Warrior of the 80th Defence Squad 
232813: Warrior of the 80th Conquest Squad 
232814: Warrior of the 81st Occupation Troop 
232815: Warrior of the 81st Defence Squad 
232816: Warrior of the 81st Conquest Squad 
232817: Warrior of the 82nd Occupation Troop 
232818: Warrior of the 82nd Defence Squad 
232819: Warrior of the 82nd Conquest Squad 
232820: Battle Commander of the 83rd Occupation Troop 
232821: Battle Commander of the 83rd Defence Squad 
232822: Battle Commander of the 83rd Conquest Squad 
232823: Warrior of the 84th Occupation Troop 
232824: Warrior of the 84th Defence Squad 
232825: Warrior of the 84th Conquest Squad 
232826: Warrior of the 85th Occupation Troop 
232827: Warrior of the 85th Defence Squad 
232828: Warrior of the 85th Conquest Squad 
232829: Warrior of the 86th Occupation Troop 
232830: Warrior of the 86th Defence Squad 
232831: Warrior of the 86th Conquest Squad 
232832: Battle Commander of the 87th Occupation Troop 
232833: Battle Commander of the 87th Defence Squad 
232834: Battle Commander of the 87th Conquest Squad 
232835: Warrior of the 88th Occupation Troop 
232836: Warrior of the 88th Defence Squad 
232837: Warrior of the 88th Conquest Squad 
232838: Warrior of the 89th Occupation Troop 
232839: Warrior of the 89th Defence Squad 
232840: Warrior of the 89th Conquest Squad 
232841: Fighter of the 44th Raider Squad 
232842: Battle Mage of the 44th Raider Squad 
232843: Raider of the 44th Raider Squad 
232844: Rhapsodist of the 44th Raider Squad 
232845: Assaulter of the 44th Raider Squad 
232846: Soldier of the 44th Raider Squad 
232847: Slayer of the 44th Occupation Squad 
232848: High Magus of the 44th Occupation Squad 
232849: Gunner Officer of the 44th Occupation Squad 
232850: Bard Officer of the 44th Occupation Squad 
232851: Attack Officer of the 44th Occupation Squad 
232852: Blade Legate of the 44th Raider Squad 
232853: Governor Varga of the Occupation Squad 
232854: Vice Captain of the 44th Occupation Squad 
232855: Hushblade Protector Captain 
232856: Fatebound Protector Captain 
232857: Temporary Commander Palenon 
232858: Temporary Commander Crispin 
232859: Hushblade Legionary 
232860: Fatebound Legionary 
232861: Prickly Tukapo 
232862: Thick Sap Tukapo 
232863: Mukuki Peon 
232864: Momoki Hireling 
232865: Leading Researcher Katum 
232866: Earth Guardian Agrint 
232867: Shadow Hunter Zaion 
232868: Clever Baku Leader 
232869: Devourer Crynac 
232870: Angry Ironneck Starturtle 
232871: Conqueror Crynac 
232872: Wild Baku Leader 
232873: Windchaser Gryphu 
232874: Grasslands-searching Brax 
232875: Shadow Scout Karnif 
232876: Hungry Poisonous Arachna 
232877: Tyrant Monitor 
232878: Wild Kurin Hunter 
232879: New Rubininerk Clearing Machine 
232880: Brainwashed Kurum Warrior Spirit 
232881: Brainwashed Kurum Spellslinger Spirit 
232882: Howling Stalker Worg 
232883: Howling Loot Karnif 
232884: Durable Anubite of Silence 
232885: Brainwashed Zombie Mage Captain 
232886: Hungry Poison Flame Sheluk 
232887: New Saphirunerk Clearing Machine 
232888: Snake-headed Grimera 
232889: Devourer Taiga 
232890: Alpha of the Crimson Mane Kirusses 
232891: Mutated Serrator Berserker 
232892: Tigran Mercenaries Leader 
232893: Contaminated Drakan Captain 
232894: Reinforced Dry Forest Spirit 
232895: Shining Blue Crystal Komad 
232896: Furious Urganon of Earth 
232897: Giant Sparkle Mutant 
232898: Leader of the Leowasp Looters 
232899: Leader of the Mountain Rynoces 
232900: Hunting Iron Rock Monitor 
232901: Nimble Trichi 
232902: Redfeather Crestlich 
232903: Ironjaw Codillus 
232904: Jormungand Assassin 
232905: Jormungand Warrior 
232906: Jormungand Sorcerer 
232907: Ellotum 
232908: Dispatched Jormungand Assassin 
232909: Dispatched Jormungand Warrior 
232910: Dispatched Jormungand Sorcerer 
232911: Ellokun 
232912: Kingtree Agrint 
232913: Crownfeather Pluma 
232914: Fantail Daru 
232915: Pearlbeak Airon 
232916: Silktail Pluma 
232917: Spiny Daru 
232918: Rainbow-feathered Airon 
232919: Thick-necked Starturtle 
232920: Nevilim Patrol 
232921: Jagged Kalgolem 
232922: Mineral Jantkel 
232923: Quartz Kalgolem 
232924: Steelskin Starturtle 
232925: Rubininerk Farm Watcher 
232926: Rubininerk Lumber Camp Watcher 
232927: Saphirunerk Farm Watcher 
232928: Saphirunerk Lumber Camp Watcher 
232929: Mairinerk Company Watcher 
232930: Krerunerk Company Watcher 
232931: Mairinerk Company Hoist 
232932: Krerunerk Company Hoist 
232933: Shadeof the lonely Autumn Wind 
232934: Rubininerk Lumber Camp Guard 
232935: Hurukuku Protector 
232936: Saphirunerk Lumber Camp Guard 
232937: Dadar Protector 
232938: Mosbear 
232939: Brohum Grove Hunter 
232940: Brohum Grove Fighter 
232941: Brohum Grove Observer 
232942: Stormwing Hunter Drake 
232943: Net-legged Arachna 
232944: Green Firefly Sparkle 
232945: Redthorn Oculis 
232946: Wild Crynac 
232947: Wild Crynac 
232948: Dark Red Pluma 
232949: Wailing Earth Spirit 
232950: Wailing Terra Spirit 
232951: Katalam Malodor 
232952: Shade of an Ancient Elyos Warrior 
232953: Shade of an Elyos Sorcerer 
232954: Snow Mountain Hunting Taiga 
232955: White Crowned Bosbear 
232956: Chief Looter of the Snowfield Viragos 
232957: Awakened Old Agrinton 
232958: Contaminated High Magus 
232959: Mutated Swamp Taiga 
232960: Grove Critora 
232961: Seiren Witch of the Lake 
232962: Leader of the Canyon Ksellids 
232963: Leader of the Glow Tentacle Basilisks 
232964: Crowned Katalam Brax 
232965: Red Looter Gryphu 
232966: Leader of the wild Wastelands Airons 
232967: Blue Wing Hunter Drake 
232968: Alpha of the Longhorn Hyenas 
232969: Malicious Mossback Troll 
232970: Nimble Virago Looter 
232971: Kerubar Prospector 
232972: Employed Skurv Labourer 
232973: Employed Skurv Labourer 
232974: Employed Skurv Labourer 
232975: Employed Kobold Labourer 
232976: Employed Kobold Labourer 
232977: Employed Kobold Labourer 
232978: Fast Snowfield Abex 
232979: Fast Snowfield Abex 
232980: Contaminated Snowfield Ksellid 
232981: Contaminated Snowfield Ksellid 
232982: Contaminated Mountain Klox 
232983: Contaminated Old Rotron 
232984: Ferocious Taiga 
232985: Sluggish Shulack Worker 
232986: Chatty Shulack Labourer 
232987: Lazy Shulack Labourer 
232988: Shugo Accountant 
232989: Foreman of the Autonomous District 
232990: Skilled Shulack Sniper 
232991: Kobold Escape Agent 
232992: Swamp Overseer 
232993: Rockscale Salibashi Leader 
232994: Surly Shulack Sword Fighter 
232995: Brutal Ruruba Fighter 
232996: Shulack Supervisor 
232997: Bakarma Headhunter 
232998: Bakarma Mendicant 
232999: Bakarma Dark Mage 
233000: Bakarma Bloodlock 
233001: Bloodlock's Minion 
233002: Dew Spirit 
233003: Lichen Spirit 
233004: Breeze Spirit 
233005: Deputy Brigade General Yavant 
233006: Greedy Supervisor of the Autonomous District 
233007: Employed MuMu Worker 
233008: Grass Kurin 
233009: Vine Kurin 
233010: Repaired Rubininerk Clearing Machine 
233011: Repaired Saphirunerk Clearing Machine 
233012: Mairinerk Company Hoist 
233013: Krerunerk Company Hoist 
233014: Raging Old Agrint 
233015: Wild Snowfield Manduri Thug 
233016: Ancient Water Spirit 
233017: Ancient Waterfall Spirit 
233018: Ancient Storm Spirit 
233019: Grand Basin Airon 
233020: Ancient Water Spirit of Darkness 
233021: Suspicious Basin Grove 
233022: Wild Basin Waterworm 
233023: Silent Guardian Petrahulk 
233024: High-ranking Nevilim Guardian 
233025: High-ranking Nevilim Guard 
233026: Leader of the Hunter Sparkles 
233027: Rubininerk Lumber Camp Guard Captain 
233028: Clan Hunter Earth Spirit 
233029: Hurukuku Mage of Destruction 
233030: Rubininerk Company Rail Checker 
233031: Windcatcher Pecku 
233032: Tree Guardian Rotron 
233033: Brohum Head of Inspections 
233034: Rubininerk Lumber Camp Inspector 
233035: Saphirunerk Lumber Camp Inspector 
233036: Exhausted Mukuki Hireling 
233037: Thunderherd Gorgon 
233038: Samulrinerk 
233039: Saphirunerk Lumber Camp Guard Captain 
233040: Liberated Elder Marones 
233041: Grim Elder Dalanoah 
233042: Dubious Grove 
233043: Wandering Kerbiel Leader 
233044: Big Cave Bloodwing 
233045: Drakan Spy 
233046: MuMu Rake Gatherer 
233047: Blackclaw Scratcher 
233048: Mutated Drakan Fighter 
233049: Casus Guard 
233050: Casus Maid 
233051: Casus Maidservant 
233052: Casus Butler 
233053: Casus Nobleman 
233054: Pale Carmina 
233055: Unscrupulous Casus 
233056: Casus Major Domo 
233057: Aggressive Brax 
233058: Aggressive Tog 
233059: Sorcerer of the Inspection Troop 
233060: Dark Mage of the Inspection Troop 
233061: Assaulter of the Mercenary Troop 
233062: Medic of the Mercenary Troop 
233063: Reinforcements of the Mercenary Troop 
233064: Outrider of the Mercenary Troop 
233065: Guard of the Mercenary Troop 
233066: Assaulter of the Special Research Troop 
233067: Sorcerer of the Special Research Troop 
233068: Guardian of the Special Research Troop 
233069: Military Musician of the Special Research Troop 
233070: Outrider of the Special Research Troop 
233071: Reinforcements for the Special Research Troop 
233072: Guard of the Special Research Troop 
233073: Guardian Warrior 
233074: Guardian Sorcerer 
233075: Guardian Medic 
233076: Archon Warrior 
233077: Archon Sorcerer 
233078: Archon Medic 
233079: Peon at the Refuge of the Rune Tribe 
233080: Forced Labourer at the Refuge of the Rune Tribe 
233081: Worker at the Refuge of the Rune Tribe 
233082: Deviant Klaw Worker 
233083: Old Protector Golem 
233084: Coffin of the ancient Rune Tribe 
233085: Spirit of the ancient Rune Tribe 
233086: Staff Officer Syaroka 
233087: Under_02_TowerObject_62_an 
233088: Under_02_NS2_Id Detonator_62_an 
233089: Supreme Healer Tagnu 
233090: Blade Terror Ukahim 
233091: Sachirunerk, Leader of the Grave Robbers 
233092: Overseer Yatakin 
233093: Overseer Kirakin 
233094: Overseer of the Siege Cannon 
233095: Necromancer of the Mercenary Troop 
233096: Elite Healer of the Mercenary Troop 
233097: Elite Foot Soldier of the Mercenary Troop 
233098: Shield Guard of the Mercenary Troop 
233099: Attacker of the Mercenary Troop 
233100: Elite Medic of the Mercenary Troop 
233101: Elite Guard of the Mercenary Troop 
233102: Elite Healer of the Mercenary Troop 
233103: Elite Sorcerer of the Mercenary Troop 
233104: Elite Scout of the Mercenary Troop 
233105: Attacker of the Mercenary Troop 
233106: Elite Medic of the Mercenary Troop 
233107: Elite Outrider of the Mercenary Troop 
233108: Elite Guard of the Mercenary Troop 
233109: Attacker of the Special Research Troop 
233110: Elite Sorcerer of the Special Research Troop 
233111: Elite Assassin of the Special Research Troop 
233112: Elite Sorcerer of the Special Research Troop 
233113: Elite Military Musician of the Special Research Troop 
233114: Elite Scout of the Special Research Troop 
233115: Guard of the Special Research Troop 
233116: Elite Outrider of the Special Research Troop 
233117: Attack Officer of the Special Research Troop 
233118: Necromancer of the Special Research Troop 
233119: Elite Assassin of the Special Research Troop 
233120: Elite Sorcerer of the Special Research Troop 
233121: Elite Military Musician of the Special Research Troop 
233122: Elite Scout of the Special Research Troop 
233123: Attacker of the Special Research Troop 
233124: Elite Assassin of the Special Research Troop 
233125: Elite Guard of the Special Research Troop 
233126: Elite Guardian Warrior 
233127: Elite Guardian Foot Soldier 
233128: Elite Guardian Healer 
233129: Elite Archon Warrior 
233130: Elite Archon Foot Soldier 
233131: Elite Archon Healer 
233132: Elite Guardian Warrior 
233133: Elite Guardian Sorcerer 
233134: Elite Guardian Medic 
233135: Elite Archon Warrior 
233136: Elite Archon Sorcerer 
233137: Elite Archon Medic 
233138: Dakuki Peon 
233139: Relic Clodworm 
233140: Relic Klaw 
233141: Siege Cannon of the Grave Robbers 
233142: Firmly Locked Gate 
233143: Trained Pluma 
233144: Lively Manduri 
233145: Kobold Clown 
233146: MuMu Clown 
233147: Makekike 
233148: Trained Pluma 
233149: Malicious Manduri 
233150: Starved Tiger 
233151: Large-ear Mammoth 
233152: Assistant Tamer 
233153: Bibaroka 
233154: Trained Pluma 
233155: Lively Manduri 
233156: Kobold Clown 
233157: MuMu Clown 
233158: Malicious Manduri 
233159: Starved Tiger 
233160: Assistant Tamer 
233161: Rukibuki 
233162: Rukibuki 
233163: Id Test Subject of the Reians 
233164: Id Test Subject of the Reians 
233165: Id Test Subject of the Reians 
233166: Id Test Subject of the Reians 
233167: Id Test Subject of the Reians 
233168: Id Test Subject of the Reians 
233169: Id Test Subject of the Reians 
233170: Id Test Subject of the Reians 
233171: Id Test Subject of the Reians 
233172: Id Test Subject of the Reians 
233173: Id Test Subject of the Reians 
233174: Id Test Subject of the Reians 
233175: Id Test Subject of the Reians 
233176: Id Test Subject of the Reians 
233177: Coffin of the ancient Rune Tribe 
233178: Coffin of the ancient Rune Tribe 
233179: Coffin of the ancient Rune Tribe 
233180: Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe 
233181: Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe 
233182: Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe 
233183: Coffin of a Hero of the ancient Rune Tribe 
233184: Fragile Vessel 
233185: Fragile Vessel 
233186: Fragile Vessel 
233187: Solid Crag Rock 
233188: Solid Crag Rock 
233189: Entry to the Resting Place of Eternity 
233190: Heavy Treasure Chest 
233191: Heavy Treasure Chest 
233192: Heavy Treasure Chest 
233193: Drakan Lab Supervisor 
233194: Liaison of the 71st Scout Troop 
233195: Liaison of the 72nd Scout Troop 
233196: Liaison of the 73rd Scout Troop 
233197: Liaison of the 74th Scout Troop 
233198: Liaison of the 75th Scout Troop 
233199: Liaison of the 76th Scout Troop 
233200: Liaison of the 77th Scout Troop 
233201: Liaison of the 78th Scout Troop 
233202: Liaison of the 79th Scout Troop 
233203: Liaison of the 80th Scout Troop 
233204: Liaison of the 81st Scout Troop 
233205: Liaison of the 82nd Scout Troop 
233206: Liaison of the 83rd Scout Troop 
233207: Liaison of the 84th Scout Troop 
233208: Liaison of the 85th Scout Troop 
233209: Liaison of the 86th Scout Troop 
233210: Liaison of the 87th Scout Troop 
233211: Liaison of the 88th Scout Troop 
233212: Liaison of the 89th Scout Troop 
233213: Messenger of the 71st Search Party 
233214: Messenger of the 72nd Search Party 
233215: Messenger of the 73rd Search Party 
233216: Messenger of the 74th Search Party 
233217: Messenger of the 75th Search Party 
233218: Messenger of the 76th Search Party 
233219: Messenger of the 77th Search Party 
233220: Messenger of the 78th Search Party 
233221: Messenger of the 79th Search Party 
233222: Messenger of the 80th Search Party 
233223: Messenger of the 81st Search Party 
233224: Messenger of the 82nd Search Party 
233225: Messenger of the 83rd Search Party 
233226: Messenger of the 84th Search Party 
233227: Messenger of the 85th Search Party 
233228: Messenger of the 86th Search Party 
233229: Messenger of the 87th Search Party 
233230: Messenger of the 88th Search Party 
233231: Messenger of the 89th Search Party 
233232: Emergency Liaison Officer of the 71st Vanguard 
233233: Emergency Liaison Officer of the 72nd Vanguard 
233234: Emergency Liaison Officer of the 73rd Vanguard 
233235: Emergency Liaison Officer of the 74th Vanguard 
233236: Emergency Liaison Officer of the 75th Vanguard 
233237: Emergency Liaison Officer of the 76th Vanguard 
233238: Emergency Liaison Officer of the 77th Vanguard 
233239: Emergency Liaison Officer of the 78th Vanguard 
233240: Emergency Liaison Officer of the 79th Vanguard 
233241: Emergency Liaison Officer of the 80th Vanguard 
233242: Emergency Liaison Officer of the 81st Vanguard 
233243: Emergency Liaison Officer of the 82nd Vanguard 
233244: Emergency Liaison Officer of the 83rd Vanguard 
233245: Emergency Liaison Officer of the 84th Vanguard 
233246: Emergency Liaison Officer of the 85th Vanguard 
233247: Emergency Liaison Officer of the 86th Vanguard 
233248: Emergency Liaison Officer of the 87th Vanguard 
233249: Emergency Liaison Officer of the 88th Vanguard 
233250: Emergency Liaison Officer of the 89th Vanguard 
233251: Trained Mammoth 
233252: Treasure Chest of the Hall of Knowledge 
233253: Raging Head Researcher Notius 
233254: Mad Head Researcher Notius 
233255: Gate Sentry Slurt 
233256: Inspection Officer Obanuka 
233257: Inspection Officer Sayahum 
233258: Dark Devourer Derakanak 
233259: Fast Id Resonator 
233260: Ambusher of the 44th Raider Squad 
233261: Strategist of the 44th Occupation Squad 
233262: Warden of the 40th Spy Squad 
233263: Researcher of the 40th Spy Squad 
233264: Magus of the 40th Spy Squad 
233265: Legate of the 40th Spy Squad 
233266: Drakan Lab Supervisor 
233267: Flame Beast 
233268: Flamemaster Marabata 
233269: Electric Generator 
233270: Propulsion Destroyer 
233271: Macunbello 
233272: Yukona the Purifier of Darkness 
233273: Chest of Experiment Equipment 
233274: Chest of Experiment Equipment 
233275: Chest of Experiment Equipment 
233276: Bodyguard of the 43rd Army's Infiltration Squad 
233277: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
233278: Small Aether Cannon 
233279: Furious Barukan 
233280: Raging Barukan 
233281: Informant Pomash 
233282: Magic Expert Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
233283: Archmage Instructor of the 40th Army's Reconnaissance Troop 
233284: Soldier of the 43rd Army's Infiltration Squad 
233285: Blade Master of the 40th Army 
233286: Blade Master of the 40th Army 
233287: Usable Kamar Common Artillery 
233288: Sniper of the Hyperion Reinforcements 
233289: Sorcerer of the Hyperion Reinforcements 
233290: Sniper of the Hyperion Reinforcements 
233291: Sorcerer of the Hyperion Reinforcements 
233292: Assaulter of the Hyperion Reinforcements 
233293: Cutthroat of the Hyperion Reinforcements 
233294: Healer of the Hyperion Defence 
233295: Defender of the Hyperion Reinforcements 
233296: Mage of the Hyperion Reinforcements 
233297: Assaulter of the Hyperion Reinforcements 
233298: Cutthroat of the Hyperion Reinforcements 
233299: Healer of the Hyperion Defence 
233300: Defender of the Hyperion Reinforcements 
233301: Mage of the Hyperion Reinforcements 
233302: Furious Aradel 
233303: Vengeful Ruanan 
233304: Resentful Isran 
233305: Hateful Sorodus 
233306: Inspector Chardu 
233307: Inspector Avanoha 
233308: Inspector Pijagan 
233309: 43rd Siege Troop Ambusher 
233310: 43rd Siege Troop Cavalry 
233311: 43rd Siege Troop Raider 
233312: 43rd Siege Troop Landing Site Healer 
233313: 43rd Siege Troop Fighter 
233314: Elite Protector of the 43rd Siege Troop 
233315: Elite Landing Site Sniper 
233316: Supplies Commander Ranodim 
233317: Supplies Commander Ranodim 
233318: Contaminated Vivel 
233319: Recapture Scout of the Reserve Unit 
233320: Iron Barrier 
233321: Governor Varga of the Occupation Squad 
233322: Governor Varga of the Occupation Squad 
233323: Governor Varga of the Occupation Squad 
233324: Vice Captain of the 44th Occupation Squad 
233325: Vice Captain of the 44th Occupation Squad 
233326: Vice Captain of the 44th Occupation Squad 
233327: Temporary Commander Palenon 
233328: Temporary Commander Crispin 
233329: Temporary Commander Palenon 
233330: Temporary Commander Crispin 
233331: Battering ram for breaking down the gate 
233332: None 
233333: Attacker of the 40th Army's Sauro Elite 
233334: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
233335: Ambusher of the 40th Army's Sauro Elite 
233336: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
233337: Foot Soldier of the 40th Army's Sauro Elite 
233338: Tamer of the 40th Army's Sauro Elite 
233339: Sniper of the 40th Army's Sauro Elite 
233340: Sauro Bodyguard of the 40th Army 
233341: Sauro Scout of the 40th Army 
233342: Aether Cannon of the War Depot 
233343: Exploding Sauro Beetle Larva 
233344: Disabled Generator at the North Post 
233345: Disabled Generator at the South Post 
233346: Disabled Generator at the Defence Post 
233347: Drakan Fighter 
233348: Drakan Assassin 
233349: Drakan Patrol 
233350: Drakan Battle Mage 
233351: Drakan Medic 
233352: Drakan Legate 
233353: Drakan Patrol 
233354: Drakan Magus 
233355: Drakan Surgeon 
233356: Drakan Slayer 
233357: Drakan Scout Leader 
233358: Drakan High Magus 
233359: Drakan Surgeon 
233360: Drakan Guard 
233361: Drakan Guard 
233362: Supervisor Chitan 
233363: Chief Navigator Adhari 
233364: Assistant Navigator Kurta 
233365: Vice Gun Captain Faniran 
233366: Gun Captain Pahala 
233367: Vice Air Captain Lukar 
233368: Air Captain Misalus 
233369: Engineer Tapisha 
233370: First Mate Angira 
233371: Captain Anusa 
233372: Boatman Kujaran 
233373: Brutal Kushanat 
233374: Supply Captain Marahane 
233375: Quartermaster Gashar 
233376: Gate Sentry Fajad 
233377: Gigantic Udara 
233378: Master at Arms Vandukar 
233379: Auditor Zhantri 
233380: Supreme Healer Tagnu 
233381: Blade Terror Ukahim 
233382: Staff Officer Syaroka 
233383: Supreme Healer Tagnu 
233384: Blade Terror Ukahim 
233385: Staff Officer Syaroka 
233386: None 
233387: None 
233388: Attacker of the Mercenary Troop 
233389: Attacker of the Special Research Troop 
233390: Elite Sorcerer of the Mercenary Troop 
233391: Tomb Entrance Key Box 
233392: Guardian Warrior 
233393: Guardian Sorcerer 
233394: Guardian Medic 
233395: Archon Warrior 
233396: Archon Sorcerer 
233397: Archon Medic 
233398: Elite Guardian Warrior 
233399: Elite Guardian Foot Soldier 
233400: Elite Guardian Healer 
233401: Elite Archon Warrior 
233402: Elite Archon Foot Soldier 
233403: Elite Archon Healer 
233404: Elite Guardian Warrior 
233405: Elite Guardian Sorcerer 
233406: Elite Guardian Medic 
233407: Elite Archon Warrior 
233408: Elite Archon Sorcerer 
233409: Elite Archon Medic 
233410: Sentry of the Special Research Troop 
233411: Assaulter of the Mercenary Troop 
233412: Assaulter of the Mercenary Troop 
233413: Assaulter of the Mercenary Troop 
233414: Guard of the Special Research Troop 
233415: Outrider of the Mercenary Troop 
233416: Reinforcements of the Mercenary Troop 
233417: Outrider of the Special Research Troop 
233418: Elite Outrider of the Mercenary Troop 
233419: Attack Officer of the Special Research Troop 
233420: Attack Officer of the Special Research Troop 
233421: Elite Outrider of the Special Research Troop 
233422: Attacker of the Mercenary Troop 
233423: Elite Assassin of the Special Research Troop 
233424: Elite Guard of the Mercenary Troop 
233425: Elite Guard of the Mercenary Troop 
233426: Guard of the Special Research Troop 
233427: Relic Vivel 
233428: Elite Guard of the Special Research Troop 
233429: Attacker of the Mercenary Troop 
233430: Attacker of the Mercenary Troop 
233431: Attack Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
233432: Strategist of the 40th Army's Sauro Elite 
233433: Sorcerer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
233434: Medic of the 40th Army's Sauro Elite 
233435: Paramedic Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
233436: Tamer Officer of the 40th Army's Sauro Elite 
233437: Death Archer of the 40th Army's Sauro Elite 
233438: Military Musician of the 40th Army's Sauro Elite 
233439: Military Bandmaster of the 40th Army's Sauro Elite 
233440: Reinforcements of the Mercenary Troop 
233441: Reinforcements for the Special Research Troop 
233442: Shield Guard of the Mercenary Troop 
233443: Elite Scout of the Special Research Troop 
233444: Elite Scout of the Mercenary Troop 
233445: Elite Scout of the Special Research Troop 
233446: Shield Guard of the Mercenary Troop 
233447: Solid Crag Rock 
233448: Solid Crag Rock 
233449: Trained Pluma 
233450: Lively Manduri 
233451: Kobold Clown 
233452: MuMu Clown 
233453: Makekike 
233454: Trained Pluma 
233455: Malicious Manduri 
233456: Starved Tiger 
233457: Big-eared Mammoth 
233458: Assistant Tamer 
233459: Bibaroka 
233460: Trained Pluma 
233461: Lively Manduri 
233462: Kobold Clown 
233463: MuMu Clown 
233464: Malicious Manduri 
233465: Starved Tiger 
233466: Assistant Tamer 
233467: Rukibuki 
233468: Rukibuki 
233469: Performing Mammoth 
233470: Elite Guardian Captain of the Special Research Troop 
233471: Elite Sentry of the Special Research Troop 
233472: Sentry of the Special Research Troop 
233473: Beritra Barricade Guard 
233474: Magus of the Shield Troop at the Defence Post 
233475: Legate of the Shield Troop at the Defence Post 
233476: Ambusher of the Shield Troop at the Defence Post 
233477: Delegate Officer of the Shield Troop at the Defence Post 
233478: Magus of the Shield Troop at the North Post 
233479: Legate of the Shield Troop at the North Post 
233480: High Magus of the Shield Troop at the North Post 
233481: Legate of the Shield Troop at the South Post 
233482: Ambusher of the Shield Troop at the South Post 
233483: Tank Leader of the Shield Troop at the South Guard Post 
233484: Magus of the Shield Troop at the Guard Post 
233485: Legate of the Shield Troop at the Guard Post 
233486: Ambusher of the Shield Troop at the Guard Post 
233487: Delegate Officer of the Shield Troop at the Guard Post 
233488: Pearlscale Snuffler 
233489: Lightningfoot Taiga 
233490: Armour Officer of the Abrahn Attack Squad 
233491: Captain Abrahn 
233492: Delegate Officer of the Zephyr Daevas 
233493: Delegate Officer of the Nightfall Archons 
233494: Centurion Iskanda 
233495: Centurion Prodi 
233496: Katalam Vivel 
233497: Ambusher of the Asmodian Defence Squad 
233498: Commander of the 2nd Asmodian Supply Base 
233499: Commander of the Asmodian War Depot 
233500: Commander of the 1st Asmodian Supply Base 
233501: Commander of the Asmodian Artillery Post 
233502: Commander of the 1st Asmodian Guard Post 
233503: Commander of the 2nd Asmodian Guard Post 
233504: Asmodian Refuge Commander 
233505: Commander of the Asmodian Training Grounds 
233506: Commander of the 1st Asmodian Headquarters 
233507: Commander of the 2nd Asmodian Headquarters 
233508: Triaris of the Asmodian Defence Squad 
233509: Asmodian Statue of Protection 
233510: Asmodian Supply Box 
233511: Asmodian Supply Box 
233512: Asmodian Supply Box 
233513: Asmodian Supply Box 
233514: Asmodian Supply Box 
233515: Asmodian Supply Box 
233516: Asmodian Supply Box 
233517: Ambusher of the Elyos Occupation Troop 
233518: Commander of the 2nd Elyos Supply Base 
233519: Elyos War Depot Commander 
233520: Commander of the 1st Elyos Supply Base 
233521: Commander of the Elyos Artillery Post 
233522: Commander of the 1st Elyos Guard Post 
233523: Commander of the 2nd Elyos Guard Post 
233524: Elyos Refuge Commander 
233525: Commander of the Elyos Training Grounds 
233526: Commander of the 1st Elyos Headquarters 
233527: Commander of the 2nd Elyos Headquarters 
233528: Triaris of the Elyos Occupation Troop 
233529: Elyos Statue of Protection 
233530: Elyos Supply Box 
233531: Elyos Supply Box 
233532: Elyos Supply Box 
233533: Elyos Supply Box 
233534: Elyos Supply Box 
233535: Elyos Supply Box 
233536: Elyos Supply Box 
233537: Cavalry Captain of the 43rd Conquest Squad 
233538: Auxiliary Siege Tank 
233539: Reserve Artillery 
233540: Reserve Field Artillery 
233541: Scout of the 43rd Conquest Squad 
233542: Auxiliary Flame Tank 
233543: Ambusher of the 43rd Conquest Squad 
233544: Supreme Commander Pashid 
233545: Artillery of the 43rd Army 
233546: Field Artillery of the 43rd Army 
233547: Summoner Captain of the 43rd Conquest Squad 
233548: Protector of the 43rd Conquest Squad 
233549: Guard of the 43rd Conquest Squad 
233550: Commander of the 43rd Army's 2nd Supply Base 
233551: Commander of the 43rd Army's War Depot 
233552: Commander of the 43rd Army's 1st Supply Base 
233553: Commander of the 43rd Army's Artillery Post 
233554: Commander of the 43rd Army's 1st Guard Post 
233555: Commander of the 43rd Army's 2nd Guard Post 
233556: Commander of the 43rd Army's Refuge 
233557: Commander of the 43rd Army's Training Grounds 
233558: Commander of the 43rd Army's 1st Headquarters 
233559: Commander of the 43rd Army's 2nd Headquarters 
233560: Triaris of the 43rd Conquest Squad 
233561: Cavalryman of the 43rd Conquest Squad 
233562: Net Cannon of the 43rd Army 
233563: Hangar Supplies of the 43rd Army 
233564: Inner Fortress Wall 
233565: Destructible Fortress Wall 
233566: Postern gate to the Canal 
233567: Main entrance to the Canal 
233568: Right Gate 
233569: Left Gate 
233570: 0 
233571: 0 
233572: 0 
233573: 0 
233574: 0 
233575: 0 
233576: 0 
233577: 0 
233578: 0 
233579: 0 
233580: 0 
233581: 0 
233582: 0 
233583: 0 
233584: 0 
233585: 0 
233586: 0 
233587: 0 
233588: 0 
233589: 0 
233590: Abrahn Assassin 
233591: Baranath Legionary 
233592: Baranath Trooper 
233593: Baranath Patrol 
233594: Baranath Healer 
233595: Baranath Moloch 
233596: Baranath Skull Cracker 
233597: Baranath Ranged Fighter 
233598: Baranath Medic 
233599: Baranath Armourer 
233600: Baranath Blade Legate 
233601: Baranath Legate 
233602: Baranath Healer Legate 
233603: Baranath Scourge 
233604: Baranath Serpentguard 
233605: Baranath Sorcerer 
233606: Baranath Fleshmender 
233607: Baranath Ruinfighter 
233608: Baranath Marauder 
233609: Baranath Ruinmage 
233610: Baranath Judge 
233611: Baranath Bodyguard 
233612: Baranath Conqueror 
233613: Baranath Archmage 
233614: Baranath Bloodhealer 
233615: Baranath Praetor 
233616: Baranath Searcher 
233617: Baranath Controller 
233618: Baranath Bonegrinder 
233619: Baranath Apone 
233620: Baranath Blademaster 
233621: Baranath Arcanist 
233622: Baranath Preacher 
233623: Baranath Relentless 
233624: Baranath Fearblade 
233625: Baranath Sartip 
233626: Baranath Supreme Healer 
233627: Treasurer Wasukani 
233628: Treasurer Baruna 
233629: Treasurer Matazawa 
233630: Treasurer Hittite 
233631: Ebonlord Arknamium 
233632: Weakened Krotan Lord 
233633: Raging Krotan Lord 
233634: Baranath Attacker 
233635: Baranath Ambusher 
233636: Baranath Guard 
233637: Baranath Geomancer 
233638: Baranath Bloodclaw 
233639: Baranath Shadowfighter 
233640: Baranath Sharpeye 
233641: Baranath Templar 
233642: Baranath Herald 
233643: Baranath Berserker 
233644: Baranath Death Bow 
233645: Baranath Sargord 
233646: Baranath Bloodmaster 
233647: Baranath Dragoner 
233648: Baranath Manipulator 
233649: Baranath Priest 
233650: Baranath Deathfighter 
233651: Baranath Darkblade 
233652: Baranath Majuri 
233653: Baranath Cleric 
233654: Baranath Keeper 
233655: Baranath Deathmaster 
233656: Baranath High Mage 
233657: Baranath Acolyte 
233658: Baranath Soldier 
233659: Baranath Shadowblade 
233660: Baranath War Mage 
233661: Baranath Medic Officer 
233662: Baranath Centurion 
233663: Baranath Wildling 
233664: Baranath Cursedealer 
233665: Baranath Darkshaman 
233666: Baranath Blade Captain 
233667: Baranath Havildar 
233668: Baranath Esfor 
233669: Baranath Fleshmender 
233670: Treasurer Darmaraja 
233671: Treasurer Swaraja 
233672: Treasurer Chandra 
233673: Treasurer Dragagh 
233674: Ebonlord Nukuam 
233675: Weakened Kysis Duke 
233676: Raging Kysis Duke 
233677: Baranath Fighter 
233678: Baranath Spy 
233679: Baranath Sniper 
233680: Baranath Bloodbinder 
233681: Baranath Darkfighter 
233682: Baranath Darkscout 
233683: Baranath Darkarcher 
233684: Baranath Darkmedic 
233685: Baranath Blade Captain 
233686: Baranath Battle Leader 
233687: Baranath Sniper Captain 
233688: Baranath Medic Captain 
233689: Baranath Warrior Guard 
233690: Baranath Strike Soldier 
233691: Baranath Shaman 
233692: Baranath Doctor 
233693: Baranath Maimer 
233694: Baranath Headhunter 
233695: Baranath Necromancer 
233696: Baranath Nightpriest 
233697: Baranath Deathdealer 
233698: Baranath Protector 
233699: Baranath High Shaman 
233700: Baranath Chief Doctor 
233701: Baranath Slayer 
233702: Baranath Search Officer 
233703: Baranath High Magus 
233704: Baranath Miracle Healer 
233705: Baranath Pilus 
233706: Baranath Tessaurus 
233707: Baranath Evocatus 
233708: Baranath Discentus 
233709: Baranath Majora 
233710: Baranath Tribunus 
233711: Baranath Quaestor 
233712: Baranath Head Medic 
233713: Treasurer Karpasha 
233714: Treasurer Pasikar 
233715: Treasurer Subatita 
233716: Treasurer Mahirwa 
233717: Ebonlord Vershinak 
233718: Weakened General of the Miren Guardians 
233719: Raging Miren Prince 
233720: Fighter of the 43rd Destruction Squad 
233721: Assassin of the 43rd Destruction Squad 
233722: Magus of the 43rd Destruction Squad 
233723: Cavalryman of the 43rd Destruction Squad 
233724: Healer of the 43rd Destruction Squad 
233725: Volunteer of the 43rd Destruction Squad 
233726: Cannoneer of the 43rd Destruction Squad 
233727: Military Musician of the 43rd Destruction Squad 
233728: Destroyer of the 43rd Destruction Squad 
233729: Ambusher of the 43rd Destruction Squad 
233730: Battle Mage of the 43rd Destruction Squad 
233731: Elite Cavalryman of the 43rd Destruction Squad 
233732: Life Protector of the 43rd Destruction Squad 
233733: Elite Reinforcements of the 43rd Destruction Squad 
233734: Elite Cannoneer of the 43rd Destruction Squad 
233735: Elite Military Musician of the 43rd Destruction Squad 
233736: Legate of the 43rd Destruction Squad 
233737: Elite Soldier of the 43rd Destruction Squad 
233738: Necromancer of the 43rd Destruction Squad 
233739: Surgeon of the 43rd Destruction Squad 
233740: Dynatum Prototype 
233741: Artillery of the 43rd Army 
233742: Artillery of the 43rd Army 
233743: Artillery of the 43rd Army 
233744: Artillery of the 43rd Army 
233745: Artillery of the 43rd Army 
233746: Field Artillery of the 43rd Army 
233747: Field Artillery of the 43rd Army 
233748: Field Artillery of the 43rd Army 
233749: Field Artillery of the 43rd Army 
233750: Baranath Legionary 
233751: Baranath Trooper 
233752: Baranath Patrol 
233753: Baranath Healer 
233754: Baranath Moloch 
233755: Baranath Skull Cracker 
233756: Baranath Ranged Fighter 
233757: Baranath Medic 
233758: Baranath Scourge 
233759: Baranath Serpentguard 
233760: Baranath Sorcerer 
233761: Baranath Fleshmender 
233762: Baranath Ruinfighter 
233763: Baranath Marauder 
233764: Baranath Ruinmage 
233765: Baranath Judge 
233766: Baranath Legionary 
233767: Baranath Trooper 
233768: Baranath Patrol 
233769: Baranath Healer 
233770: Baranath Moloch 
233771: Baranath Skull Cracker 
233772: Baranath Ranged Fighter 
233773: Baranath Medic 
233774: Baranath Scourge 
233775: Baranath Serpentguard 
233776: Baranath Sorcerer 
233777: Baranath Fleshmender 
233778: Baranath Ruinfighter 
233779: Baranath Marauder 
233780: Baranath Ruinmage 
233781: Baranath Judge 
233782: Baranath Attacker 
233783: Baranath Ambusher 
233784: Baranath Guard 
233785: Baranath Geomancer 
233786: Baranath Bloodclaw 
233787: Baranath Shadowfighter 
233788: Baranath Sharpeye 
233789: Baranath Templar 
233790: Baranath Bloodmaster 
233791: Baranath Dragoner 
233792: Baranath Manipulator 
233793: Baranath Priest 
233794: Baranath Deathfighter 
233795: Baranath Darkblade 
233796: Baranath Majuri 
233797: Baranath Cleric 
233798: Baranath Attacker 
233799: Baranath Ambusher 
233800: Baranath Guard 
233801: Baranath Geomancer 
233802: Baranath Bloodclaw 
233803: Baranath Shadowfighter 
233804: Baranath Sharpeye 
233805: Baranath Templar 
233806: Baranath Bloodmaster 
233807: Baranath Dragoner 
233808: Baranath Manipulator 
233809: Baranath Priest 
233810: Baranath Deathfighter 
233811: Baranath Darkblade 
233812: Baranath Majuri 
233813: Baranath Cleric 
233814: Baranath Fighter 
233815: Baranath Spy 
233816: Baranath Sniper 
233817: Baranath Bloodbinder 
233818: Baranath Darkfighter 
233819: Baranath Darkscout 
233820: Baranath Darkarcher 
233821: Baranath Darkmedic 
233822: Baranath Warrior Guard 
233823: Baranath Strike Soldier 
233824: Baranath Shaman 
233825: Baranath Doctor 
233826: Baranath Maimer 
233827: Baranath Headhunter 
233828: Baranath Necromancer 
233829: Baranath Nightpriest 
233830: Baranath Fighter 
233831: Baranath Spy 
233832: Baranath Sniper 
233833: Baranath Bloodbinder 
233834: Baranath Darkfighter 
233835: Baranath Darkscout 
233836: Baranath Darkarcher 
233837: Baranath Darkmedic 
233838: Baranath Warrior Guard 
233839: Baranath Strike Soldier 
233840: Baranath Shaman 
233841: Baranath Doctor 
233842: Baranath Maimer 
233843: Baranath Headhunter 
233844: Baranath Necromancer 
233845: Baranath Nightpriest 
233846: Elyos Templar Helper 
233847: Elyos Clerical Helper 
233848: Elyos Sorcerer Helper 
233849: Asmodian Templar Helper 
233850: Asmodian Clerical Helper 
233851: Asmodian Sorcerer Helper 
233852: Strange Shulack 
233853: Shady Shulack 
233854: Suspicious Shulack 
233855: Suspicious Shulack 
233856: Beritra Barricade 
233857: Soldier of 43rd Destruction Squad 
233858: Reinforcements of the 43rd Destruction Squad 
233859: Captain Abrahn 
233860: Inspection Officer of the 45th Army 
233861: Vitusa, Staff Officer of the 45th Army 
233862: Dragonbound Guard Post Warrior 
233863: Dragonbound Guard Post Guardian 
233864: Frost Parasite 
233865: Bakuram, Staff Officer of the 45th Army 
233866: Dragonbound Warrior of Mitrakand 
233867: Dragonbound Guardian of Mitrakand 
233868: Supply Officer of the 40th Army 
233869: Protector of the Spring 
233870: Protector of the Heart of Fissure 
233871: Tursin Defender 
233872: Fighter of the 45th Army 
233873: Kadasha, Slayer of the 45th Army 
233874: Black Claw Guard 
233875: Assaulter of the 45th Army 
233876: Tabash, Attack Officer of the 45th Army 
233877: Icaronix the Traitor 
233878: Tarbana, Captain of the 45th Army 
233879: Garkhan, Captain of the 45th Army 
233880: Exploding Beetle of the 43rd Destruction Squad 
233881: Detonator of the 43rd Destruction Squad 
233882: Looter of the 43rd Destruction Squad 
233883: Infiltrator of the 43rd Destruction Squad 
233884: Brigade General Masra 
233885: Defender of the 45th Army 
233886: Guard of the 45th Army 
233887: Senior Baruna Researcher 
233888: Research Laboratory Body Guard 
233889: Research Laboratory Body Guard 
233890: Research Laboratory Body Guard 
233891: Tesinon Guard 
233892: Undead Striking Tog 
233893: Aggressive Leowasp 
233894: Captured Skurv Healer 
233895: Ashulagen Defence Laboratory 
233896: Baruna Bomber Queen 
233897: Bomber of the 55th Unit 
233898: Unpredictable Belsagos 
233899: None 
233900: Woodland Rynoce 
233901: Millennium Ginseng 
233902: Crowned Myutis 
233903: Black Branch Agrint 
233904: Treacherous Swamp Gnarl 
233905: Akaron Dionae 
233906: Sawtooth Frillneck 
233907: Forest Pluma 
233908: Shaggy Mane Mosbear 
233909: Legionary of the 45th Raider Squad 
233910: Legionary of the 45th Raider Squad 
233911: Scout of the 45th Raider Squad 
233912: Battle Mage of the 45th Raider Squad 
233913: Battle Mage of the 45th Raider Squad 
233914: Booster of the 45th Raider Squad 
233915: Booster of the 45th Raider Squad 
233916: Mane Malodor 
233917: Deep Swamp Waterworm 
233918: Wandering Ancient Water Spirit 
233919: Coral Slime 
233920: Redclaw Potcrab 
233921: Popoku Robber 
233922: Popoku Robber 
233923: Popoku Healer 
233924: Popoku Healer 
233925: Popoku Shaman 
233926: Popoku Shaman 
233927: Popoku Raider 
233928: Popoku Raider 
233929: Chapir Raider 
233930: Chapir Raider 
233931: Chapir Healer 
233932: Chapir Healer 
233933: Chapir Shaman 
233934: Chapir Shaman 
233935: Chapir Attacker 
233936: Chapir Attacker 
233937: Akaron Airon 
233938: Contaminated Swamp Mudthorn 
233939: Watchful Rotron 
233940: Silk Comb Pluma 
233941: Wandering Flavi 
233942: Stately Fladia 
233943: Forest Caltrops 
233944: Plateau Ettin 
233945: Stoneskull Crestlich 
233946: Brownbristle Gorgon 
233947: Poisonous Tail Sting Scolopen 
233948: Crimson Oculis 
233949: Highland Snuffler 
233950: Redclaw Rosco 
233951: Leaf Manduri Beater 
233952: Leaf Manduri Thrower 
233953: Aggressive Basin Kaliv 
233954: Tiamat Bloodwing 
233955: Mane Basin Worg 
233956: Shadow Crynac 
233957: Legionary 
233958: Legionary 
233959: Legionary 
233960: Legionary 
233961: Legionary 
233962: Archon Legionary 
233963: Archon Legionary 
233964: Archon Legionary 
233965: Archon Legionary 
233966: Archon Legionary 
233967: Drakan Legionary 
233968: Drakan Legionary 
233969: Drakan Legionary 
233970: Drakan Legionary 
233971: Drakan Legionary 
233972: Elite Drakan Legionary 
233973: Elite Drakan Legionary 
233974: Elite Drakan Legionary 
233975: Elite Drakan Legionary 
233976: Elite Drakan Legionary 
233977: Elite Drakan Legionary 
233978: Elite Drakan Legionary 
233979: Elite Guardian Legionary 
233980: Elite Guardian Legionary 
233981: Elite Guardian Legionary 
233982: Elite Guardian Legionary 
233983: Elite Guardian Legionary 
233984: Elite Guardian Legionary 
233985: Elite Guardian Legionary 
233986: Elite Archon Legionary 
233987: Elite Archon Legionary 
233988: Elite Archon Legionary 
233989: Elite Archon Legionary 
233990: Elite Archon Legionary 
233991: Elite Archon Legionary 
233992: Elite Archon Legionary 
233993: LDF5_Fortress_A_Worg_65_An 
233994: LDF5_Fortress_A_Funkler_65_n 
233995: LDF5_Fortress_A_Cellatu_65_An 
233996: LDF5_Fortress_A_Arachna_65_An 
233997: Armoured Starturtle 
233998: LDF5_Fortress_A_Coral-Slime_65_An 
233999: LDF5_Fortress_A_Crynac_65_An 
234000: LDF5_Fortress_A_Crynac_Disguise_65_An 
234001: LDF5_Fortress_A_BrandShamiron_65_An 
234002: LDF5_Fortress_A_Ettin_65_An 
234003: LDF5_Fortress_A_Flowerworm_65_An 
234004: LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Gladiator_65_Ae 
234005: LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Sorcerer_65_Ae 
234006: LDF5_Fortress_A_Drakan_TiamatDeserter_Assassin_65_Ae 
234007: LDF5_Fortress_B_Worg_65_An 
234008: LDF5_Fortress_B_Funkler_65_n 
234009: LDF5_Fortress_B_Sparkle Bomber_65_n 
234010: LDF5_Fortress_B_Unicorn_65_An 
234011: LDF5_Fortress_B_Unicorn_Fire_65_An 
234012: LDF5_Fortress_B_maleStoneStatue_65_An 
234013: LDF5_Fortress_B_femaleStoneStatue_Face_65_An 
234014: LDF5_Fortress_B_ManduriFlames_65_An 
234015: LDF5_Fortress_B_Flowerworm_65_An 
234016: LDF5_Fortress_C_Bonedrake_65_An 
234017: LDF5_Fortress_C_FireBeast_65_An 
234018: LDF5_Fortress_C_Draky_65_n 
234019: LDF5_Fortress_C_Bomber_65_An 
234020: LDF5_Fortress_C_FireSpiritLv3_65_An 
234021: LDF5_Fortress_C_FlameAmpha_65_An 
234022: LDF5_Fortress_C_maleStoneStatue_65_An 
234023: LDF5_Fortress_C_femaleStoneStatue_F_65_An 
234024: LDF5_Fortress_D_FlameShadow_65_An 
234025: LDF5_Fortress_D_FireBeast_65_An 
234026: LDF5_Fortress_D_SparkleBomber_65_n 
234027: LDF5_Fortress_D_LavaPetrahulk_65_An 
234028: LDF5_Fortress_D_Wasp_65_An 
234029: LDF5_Fortress_D_Saam_65_An 
234030: LDF5_Fortress_D_maleStoneStatue_65_An 
234031: LDF5_Fortress_D_femaleStoneStatue_65_An 
234032: Legate of the Northern Conquest Squad 
234033: Legate of the Northern Occupation Troop 
234034: Legate of the Northern Defence Squad 
234035: Legate of the Southern Conquest Squad 
234036: Legate of the Southern Occupation Troop 
234037: Legate of the Southern Defence Squad 
234038: Battle Commander of the Northern Conquest Squad 
234039: Battle Commander of the Northern Occupation Troop 
234040: Battle Commander of the Northern Defence Squad 
234041: Battle Commander of the Southern Conquest Squad 
234042: Battle Commander of the Southern Occupation Troop 
234043: Battle Commander of the Southern Defence Squad 
234044: Protector of the Northern Conquest Squad 
234045: Protector of the Northern Occupation Troop 
234046: Protector of the Northern Defence Squad 
234047: Warrior of the Northern Conquest Squad 
234048: Warrior of the Northern Occupation Troop 
234049: Warrior of the Northern Defence Squad 
234050: Searcher of the Northern Conquest Squad 
234051: Searcher of the Northern Occupation Troop 
234052: Searcher of the Northern Defence Squad 
234053: Soldier of the Northern Conquest Squad 
234054: Soldier of the Northern Occupation Troop 
234055: Soldier of the Northern Defence Squad 
234056: Surgeon of the Northern Conquest Squad 
234057: Surgeon of the Northern Occupation Troop 
234058: Surgeon of the Northern Defence Squad 
234059: Protector of the Southern Conquest Squad 
234060: Protector of the Southern Occupation Troop 
234061: Protector of the Southern Defence Squad 
234062: Warrior of the Southern Conquest Squad 
234063: Warrior of the Southern Occupation Troop 
234064: Warrior of the Southern Defence Squad 
234065: Searcher of the Southern Conquest Squad 
234066: Searcher of the Southern Occupation Troop 
234067: Searcher of the Southern Defence Squad 
234068: Soldier of the Southern Conquest Squad 
234069: Soldier of the Southern Occupation Troop 
234070: Soldier of the Southern Defence Squad 
234071: Surgeon of the Southern Conquest Squad 
234072: Surgeon of the Southern Occupation Troop 
234073: Surgeon of the Southern Defence Squad 
234074: High Templar of the Northern Conquest Squad 
234075: High Templar of the Northern Occupation Troop 
234076: High Templar of the Northern Defence Squad 
234077: Slayer of Northern Conquest Squad 
234078: Slayer of the Northern Occupation Troop 
234079: Slayer of the Northern Defence Squad 
234080: Special Search Officer of the Northern Conquest Squad 
234081: Special Search Officer of the Northern Occupation Troop 
234082: Special Search Officer of the Northern Defence Squad 
234083: Special Staff Officer of the Northern Conquest Squad 
234084: Special Staff Officer of the Northern Occupation Troop 
234085: Special Staff Officer of the Northern Defence Squad 
234086: Special Healer Officer of the Northern Conquest Squad 
234087: Special Healer Officer of the Northern Occupation Troop 
234088: Special Healer Officer of the Northern Defence Squad 
234089: High Templar of the Southern Conquest Squad 
234090: High Templar of the Southern Occupation Troop 
234091: High Templar of the Southern Defence Squad 
234092: Slayer of Southern Conquest Squad 
234093: Slayer of the Southern Occupation Troop 
234094: Slayer of the Southern Defence Squad 
234095: Special Search Officer of the Southern Conquest Squad 
234096: Special Search Officer of the Southern Occupation Troop 
234097: Special Search Officer of the Southern Defence Squad 
234098: Special Staff Officer of the Southern Conquest Squad 
234099: Special Staff Officer of the Southern Occupation Troop 
234100: Special Staff Officer of the Southern Defence Squad 
234101: Special Healer Officer of the Southern Conquest Squad 
234102: Special Healer Officer of the Southern Occupation Troop 
234103: Special Healer Officer of the Southern Defence Squad 
234104: Trapper of the Northern Conquest Squad 
234105: Trapper of the Northern Occupation Troop 
234106: Trapper of the Northern Search Party 
234107: Trapper of the Southern Conquest Squad 
234108: Trapper of the Southern Scout Troop 
234109: Trapper of the Southern Defence Squad 
234110: Warrior of the Northern Vanguard 
234111: Warrior of the Northern Scout Troop 
234112: Warrior of the Northern Search Party 
234113: Searcher of the Northern Vanguard 
234114: Searcher of the Northern Scout Troop 
234115: Searcher of the Northern Search Party 
234116: Soldier of the Northern Vanguard 
234117: Soldier of the Northern Scout Troop 
234118: Soldier of the Northern Search Party 
234119: Warrior of the Southern Vanguard 
234120: Warrior of the Southern Scout Troop 
234121: Warrior of the Southern Search Party 
234122: Searcher of the Southern Vanguard 
234123: Searcher of the Southern Scout Troop 
234124: Searcher of the Southern Search Party 
234125: Soldier of the Southern Vanguard 
234126: Soldier of the Southern Scout Troop 
234127: Soldier of the Southern Search Party 
234128: Defence Commander of the Northern Scout Troop 
234129: Defence Commander of the Northern Search Party 
234130: Defence Commander of the Northern Vanguard 
234131: Defence Commander of the Southern Scout Troop 
234132: Defence Commander of the Southern Search Party 
234133: Defence Commander of the Southern Scout Troop 
234134: Protector Commander of the Northern Occupation Troop 
234135: Protector Commander of the Northern Defence Squad 
234136: Protector Commander of the Northern Conquest Squad 
234137: Protector Commander of the Southern Occupation Troop 
234138: Protector Commander of the Southern Defence Squad 
234139: Protector Commander of the Southern Conquest Squad 
234140: Special Attacker of the Northern Scout Troop 
234141: Special Attacker of the Northern Search Party 
234142: Special Attacker of the Northern Vanguard 
234143: Special Attacker of the Southern Scout Troop 
234144: Special Attacker of the Southern Search Party 
234145: Special Attacker of the Southern Vanguard 
234146: Id Resonator 
234147: LDF5_Fortress_A_Brand_Shamiron_Jun named 
234148: LDF5_Fortress_Arachna Dark_Jun named 
234149: LDF5_Fortress_B_Hippogryph_Jun named 
234150: LDF5_Fortress_B_Tayga_Dark_Jun named 
234151: LDF5_Fortress_B_Manduri_Flames_Jun named 
234152: LDF5_Fortress_C_Female_Jun named 
234153: LDF5_Fortress_C_Male_Jun named 
234154: LDF5_Fortress_C_Fire Spirit Level 3_Jun named 
234155: LDF5_Fortress_C_DlameAmpha_Jun named 
234156: LDF5_Fortress_C_FireBeast_Jun named 
234157: LDF5_Fortress_D_FlameShadow_Jun named 
234158: LDF5_Fortress_D_LavaPetrahulk_Jun named 
234159: Longhorn Basin Baku 
234160: Treacherous Wriggot 
234161: Brownscale Ampha 
234162: Battle Commander of the 90th Conquest Squad 
234163: Legate of the Conquest Squad 
234164: Battle Commander of the 91st Conquest Squad 
234165: Legate of the Conquest Squad 
234166: Battle Commander of the 92nd Conquest Squad 
234167: Legate of the Conquest Squad 
234168: Chapir Raider Commander 
234169: Chapir Great Healer 
234170: Chapir High Shaman 
234171: Popoku Battle Commander 
234172: Popoku Great Healer 
234173: Popoku High Shaman 
234174: Watchful Akaraz 
234175: Feather Karm 
234176: Restless Beragon 
234177: Ironjaw Nutram 
234178: Strange Shulack 
234179: Shady Shulack 
234180: Suspicious Shulack 
234181: Suspicious Shulack 
234182: Crimson Hump Lapilama 
234183: Starshell Starturtle 
234184: Elyos Tank 
234185: Asmodian Tank 
234186: Fighter of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234187: Sniper of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234188: Robber of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234189: Medic of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234190: Kunax the Slayer 
234191: Jewel Airon 
234192: Leader of the Jewel Airons 
234193: Closed Door 
234194: Treasure Chest of the Baruna Laboratory 
234195: Treasure Chest of the Baruna Laboratory 
234196: Legate of the 111th Occupation Troop 
234197: Legate of the 112th Occupation Troop 
234198: Legate of the 113th Occupation Troop 
234199: Legate of the 114th Occupation Troop 
234200: Legate of the 115th Occupation Troop 
234201: Legate of the 111th Defence Squad 
234202: Legate of the 112th Defence Squad 
234203: Legate of the 113th Defence Squad 
234204: Legate of the 114th Defence Squad 
234205: Legate of the 115th Defence Squad 
234206: Legate of the 121st Defence Squad 
234207: Legate of the 122nd Defence Squad 
234208: Legate of the 123rd Defence Squad 
234209: Legate of the 124th Defence Squad 
234210: Legate of the 125th Defence Squad 
234211: Legate of the 121st Occupation Troop 
234212: Legate of the 122nd Occupation Troop 
234213: Legate of the 123rd Occupation Troop 
234214: Legate of the 124th Occupation Troop 
234215: Legate of the 125th Occupation Troop 
234216: Drakan Special Assassin 
234217: Guardian Assassin 
234218: Archon Assassin 
234219: Legate of the 45th Raider Squad 
234220: Mage of the 45th Raider Squad 
234221: Leader of the Akaron Gorgons 
234222: Leader of the Highland Scolopen 
234223: Leader of the Leaf Manduri 
234224: Superb Starshell Starturtle 
234225: Treacherous Forest Caltrops 
234226: Wild Giant Fladia 
234227: Captain of the Plateau Ettin 
234228: Great Woodland Rynoce 
234229: Assault Officer of the 45th Raider Squad 
234230: Officer of the 45th Raider Squad 
234231: Huge Mutant Klaw 
234232: Great Forest Pluma 
234233: Leader of the Shaggy Mane Mosbears 
234234: Ancient Black Branch Agrint 
234235: Big Akaron Dionae 
234236: Large Wandering Fladia 
234237: Leader of the Plateau Ettin 
234238: Large Spring Rynoce 
234239: Vengeful Kuranga 
234240: Restless Karuz 
234241: Fanatic Hoopapa 
234242: Sleepless Maraz 
234243: Red Fang Tagref 
234244: Shaggy Mane Worg 
234245: Burrowing Sylphen 
234246: Scaled Aliote 
234247: Oculis of Confusion 
234248: Stiffmane Worg 
234249: Rake Sylphen 
234250: Dry Root Agrun 
234251: Oculis of Hypnosis 
234252: Windmane Worg 
234253: Sap Sylphen 
234254: Aggressive Ettin 
234255: Bloodshade Arachna 
234256: Oculis of Disenchantment 
234257: Drakan Slayer of the 55th Unit 
234258: Drakan Magus of the 55th Unit 
234259: Drakan Blade Officer of the 55th Unit 
234260: Raving Grisko 
234261: Many-winged Sylphen 
234262: Spiny Crynac 
234263: Venomsac Crynac 
234264: Bulb Oculis 
234265: Brutal Grisko 
234266: Glasswing Sylphen 
234267: Roughbark Agrun 
234268: Noxious Fog Oculis 
234269: Stubborn Karnif 
234270: Relic Sparkle 
234271: Lamenting Nagolem 
234272: Angry Nagolem 
234273: Baying Grisko 
234274: Hundred Day Sylphen 
234275: Hungry Arachna 
234276: Hideous Oculis 
234277: Aggressive Karnif 
234278: Soot Sparkle 
234279: Lava Manduri Beater 
234280: Ash Emphis 
234281: C1_BomberQueen_65_An 
234282: Flame Draky 
234283: Roaring Fire Spirit 
234284: Flame Drake 
234285: Fire Emphis 
234286: Ash Karnif 
234287: Flame Draky 
234288: Screaming Fire Spirit 
234289: Flaming Mane Grisko 
234290: Flaming Emphis 
234291: Fire Ametgolem 
234292: Smoke Sparkle 
234293: Scorching Luciferin 
234294: Ember Obscura 
234295: Flash Sparkle 
234296: Burned Ametgolem 
234297: Unstable Luciferin 
234298: Anoha Mugolem 
234299: Screaming Arachna 
234300: Karnif Leader 
234301: Tyrant Fire Spirit 
234302: Fear Emphis 
234303: Emberlife Grisko 
234304: Obscura Death Flame 
234305: Proud Darock 
234306: Keening Soril 
234307: Minorda of Bitterness 
234308: Searing Karnak 
234309: Flamelord Ignin 
234310: Boldon 
234311: Grassland Larail 
234312: Dubious Highland Grove 
234313: Longhorn Cellatu 
234314: Captain of the Guardian Patrol 
234315: Captain of the Guardian Patrol 
234316: Captain of the Guardian Patrol 
234317: Captain of the Guardian Patrol 
234318: Captain of the Guardian Patrol 
234319: Captain of the Archon Patrol 
234320: Captain of the Archon Patrol 
234321: Captain of the Archon Patrol 
234322: Captain of the Archon Patrol 
234323: Captain of the Archon Patrol 
234324: Legate of the 93rd Conquest Squad 
234325: Legate of the 94th Conquest Squad 
234326: Legate of the 95th Conquest Squad 
234327: Legate of the 96th Conquest Squad 
234328: Legate of the 97th Conquest Squad 
234329: Legate of the 98th Conquest Squad 
234330: Legate of the 99th Conquest Squad 
234331: Legate of the 100th Conquest Squad 
234332: Legate of the 91st Conquest Squad 
234333: Legate of the 92nd Conquest Squad 
234334: Legate of the 90th Conquest Squad 
234335: Warrior of the 93rd Scout Troop 
234336: Searcher of the 93rd Scout Troop 
234337: Special Mage of the 93rd Scout Troop 
234338: Warrior of the 93rd Search Party 
234339: Searcher of the 93rd Search Party 
234340: Special Mage of the 93rd Search Party 
234341: Warrior of the 94th Scout Troop 
234342: Searcher of the 94th Scout Troop 
234343: Special Mage of the 94th Scout Troop 
234344: Warrior of the 94th Search Party 
234345: Searcher of the 94th Search Party 
234346: Special Mage of the 94th Search Party 
234347: Warrior of the 95th Scout Troop 
234348: Searcher of the 95th Scout Troop 
234349: Special Mage of the 95th Scout Troop 
234350: Warrior of the 95th Search Party 
234351: Searcher of the 95th Search Party 
234352: Special Mage of the 95th Search Party 
234353: Warrior of the 96th Scout Troop 
234354: Searcher of the 96th Scout Troop 
234355: Special Mage of the 96th Scout Troop 
234356: Warrior of the 96th Search Party 
234357: Searcher of the 96th Search Party 
234358: Special Mage of the 96th Search Party 
234359: Warrior of the 97th Scout Troop 
234360: Searcher of the 97th Scout Troop 
234361: Special Mage of the 97th Scout Troop 
234362: Warrior of the 97th Search Party 
234363: Searcher of the 97th Search Party 
234364: Special Mage of the 97th Search Party 
234365: Warrior of the 98th Scout Troop 
234366: Searcher of the 98th Scout Troop 
234367: Special Mage of the 98th Scout Troop 
234368: Warrior of the 98th Search Party 
234369: Searcher of the 98th Search Party 
234370: Special Mage of the 98th Search Party 
234371: Warrior of the 99th Scout Troop 
234372: Searcher of the 99th Scout Troop 
234373: Special Mage of the 99th Scout Troop 
234374: Warrior of the 99th Search Party 
234375: Searcher of the 99th Search Party 
234376: Special Mage of the 99th Search Party 
234377: Warrior of the 100th Scout Troop 
234378: Searcher of the 100th Scout Troop 
234379: Special Mage of the 100th Scout Troop 
234380: Warrior of the 100th Search Party 
234381: Searcher of the 100th Search Party 
234382: Special Mage of the 100th Search Party 
234383: Special Fighter of the 91st Scout Troop 
234384: Special Hunter of the 91st Scout Troop 
234385: Special Mage of the 91st Scout Troop 
234386: Special Fighter of the 91st Search Party 
234387: Special Hunter of the 91st Search Party 
234388: Special Mage of the 91st Search Party 
234389: Special Fighter of the 92nd Scout Troop 
234390: Special Hunter of the 92nd Scout Troop 
234391: Special Mage of the 92nd Scout Troop 
234392: Special Fighter of the 92nd Search Party 
234393: Special Hunter of the 92nd Search Party 
234394: Special Mage of the 92nd Search Party 
234395: Special Fighter of the 90th Scout Troop 
234396: Special Hunter of the 90th Scout Troop 
234397: Special Mage of the 90th Scout Troop 
234398: Legionary 
234399: Guardian Patrol 
234400: Guardian Cadet 
234401: Legionary 
234402: Guardian Patrol 
234403: Guardian Cadet 
234404: Legionary 
234405: Guardian Patrol 
234406: Guardian Cadet 
234407: Legionary 
234408: Guardian Patrol 
234409: Guardian Cadet 
234410: Legionary 
234411: Guardian Patrol 
234412: Guardian Cadet 
234413: Archon Legionary 
234414: Archon Patrol 
234415: Archon Cadet 
234416: Archon Legionary 
234417: Archon Patrol 
234418: Archon Cadet 
234419: Archon Legionary 
234420: Archon Patrol 
234421: Archon Cadet 
234422: Archon Legionary 
234423: Archon Patrol 
234424: Archon Cadet 
234425: Archon Legionary 
234426: Archon Patrol 
234427: Archon Cadet 
234428: Warrior of the 93rd Conquest Squad 
234429: Special Booster of the 93rd Conquest Squad 
234430: Special Mage of the 93rd Conquest Squad 
234431: Warrior of the 94th Conquest Squad 
234432: Special Booster of the 94th Conquest Squad 
234433: Special Mage of the 94th Conquest Squad 
234434: Warrior of the 95th Conquest Squad 
234435: Special Booster of the 95th Conquest Squad 
234436: Special Mage of the 95th Conquest Squad 
234437: Warrior of the 96th Conquest Squad 
234438: Special Booster of the 96th Conquest Squad 
234439: Special Mage of the 96th Conquest Squad 
234440: Warrior of the 97th Conquest Squad 
234441: Special Booster of the 97th Conquest Squad 
234442: Special Mage of the 97th Conquest Squad 
234443: Warrior of the 98th Conquest Squad 
234444: Special Booster of the 98th Conquest Squad 
234445: Special Mage of the 98th Conquest Squad 
234446: Warrior of the 99th Conquest Squad 
234447: Special Booster of the 99th Conquest Squad 
234448: Special Mage of the 99th Conquest Squad 
234449: Warrior of the 100th Conquest Squad 
234450: Special Booster of the 100th Conquest Squad 
234451: Special Mage of the 100th Conquest Squad 
234452: Surgeon of the 91st Conquest Squad 
234453: Special Robber of the 91st Conquest Squad 
234454: Protector of the 91st Conquest Squad 
234455: Special Fighter of the 92nd Conquest Squad 
234456: Special Volunteer of the 92nd Conquest Squad 
234457: Special Mage of the 92nd Conquest Squad 
234458: Special Fighter of the 90th Conquest Squad 
234459: Special Volunteer of the 90th Conquest Squad 
234460: Special Mage of the 90th Conquest Squad 
234461: Warrior of the 111th Occupation Troop 
234462: Special Booster of the 111th Occupation Troop 
234463: Warrior of the 112th Occupation Troop 
234464: Special Booster of the 112th Occupation Troop 
234465: Warrior of the 113th Occupation Troop 
234466: Special Booster of the 113th Occupation Troop 
234467: Warrior of the 114th Occupation Troop 
234468: Special Booster of the 114th Occupation Troop 
234469: Warrior of the 115th Occupation Troop 
234470: Special Booster of the 115th Occupation Troop 
234471: Warrior of the 121st Defence Squad 
234472: Special Booster of the 121st Defence Squad 
234473: Warrior of the 122nd Defence Squad 
234474: Special Booster of the 122nd Defence Squad 
234475: Warrior of the 123rd Defence Squad 
234476: Special Booster of the 123rd Defence Squad 
234477: Warrior of the 124th Defence Squad 
234478: Special Booster of the 124th Defence Squad 
234479: Warrior of the 125th Defence Squad 
234480: Special Booster of the 125th Defence Squad 
234481: Warrior of the 93rd Conquest Squad 
234482: Special Booster of the 93rd Conquest Squad 
234483: Warrior of the 94th Conquest Squad 
234484: Special Booster of the 94th Conquest Squad 
234485: Warrior of the 95th Conquest Squad 
234486: Special Booster of the 95th Conquest Squad 
234487: Warrior of the 96th Conquest Squad 
234488: Special Booster of the 96th Conquest Squad 
234489: Warrior of the 97th Conquest Squad 
234490: Special Booster of the 97th Conquest Squad 
234491: Warrior of the 98th Conquest Squad 
234492: Special Booster of the 98th Conquest Squad 
234493: Warrior of the 99th Conquest Squad 
234494: Special Booster of the 99th Conquest Squad 
234495: Warrior of the 100th Conquest Squad 
234496: Special Booster of the 100th Conquest Squad 
234497: Surgeon of the 91st Conquest Squad 
234498: Special Robber of the 91st Conquest Squad 
234499: Special Fighter of the 92nd Conquest Squad 
234500: Special Volunteer of the 92nd Conquest Squad 
234501: Special Fighter of the 90th Conquest Squad 
234502: Special Volunteer of the 90th Conquest Squad 
234503: Sharpthorn Crynac 
234504: Poison Thorn Crynac 
234505: Wild Grass Arachna 
234506: Blade Thorn Crynac 
234507: Venomfang Crynac 
234508: Dark Arachna 
234509: Stickleback Crynac 
234510: Venom Crynac 
234511: Iron Starturtle 
234512: Hunger Arachna 
234513: Blade Thorn Crynac 
234514: Venomfang Crynac 
234515: Firebeak Grisko 
234516: Luciferin of Envy 
234517: Steelscale Snuffler 
234518: Ironscale Snuffler 
234519: Grovetongue Snuffler 
234520: Branchtongue Snuffler 
234521: Armourback Snuffler 
234522: Stonetongue Snuffler 
234523: Armourscale Snuffler 
234524: Stone Snuffler 
234525: Warmblood Snuffler 
234526: Crater Snuffler 
234527: Redpattern Snuffler 
234528: Ember Snuffler 
234529: Fire Rotron 
234530: Wrath Obscura 
234531: Old Burning Agrint 
234532: Lamenting Fire Spirit 
234533: Northern Elyos Siege Tank 
234534: Northern Asmodian Siege Tank 
234535: Wrecked Elyos Tank 
234536: Wrecked Asmodian Tank 
234537: Southern Elyos Siege Tank 
234538: Southern Asmodian Siege Tank 
234539: Wrecked Elyos Tank 
234540: Wrecked Asmodian Tank 
234541: Siege Tank of the Beritra Army 
234542: Unpredictable Belsagos 
234543: Treasure Chest of the Baruna Laboratory (Legion) 
234544: Treasure Chest of the Baruna Laboratory (Legion) 
234545: Senior Baruna Researcher 
234546: Drakan Legionary 
234547: Drakan Legionary 
234548: Legionary 
234549: Legionary 
234550: Archon Legionary 
234551: Archon Legionary 
234552: Elite Drakan Legionary 
234553: Elite Drakan Legionary 
234554: Elite Guardian Legionary 
234555: Elite Guardian Legionary 
234556: Elite Archon Legionary 
234557: Elite Archon Legionary 
234558: Aitos (Level 1) 
234559: Tumon (Level 1) 
234560: Venoid (Level 1) 
234561: Venoid (Level 1) 
234562: Aitos (Level 1) 
234563: Tumon (Level 1) 
234564: Tarantum (Level 2) 
234565: Tarantum (Level 1) 
234566: Aitos (Level 1) 
234567: Tarantum (Level 2) 
234568: Aitos (Level 1) 
234569: Tarantum (Level 2) 
234570: Magnorion (Level 2) 
234571: Aitos (Level 1) 
234572: Venoid (Level 1) 
234573: Magnorion (Level 2) 
234574: Aitos (Level 1) 
234575: Venoid (Level 1) 
234576: Venoid (Level 1) 
234577: Magnorion (Level 2) 
234578: Aitos (Level 1) 
234579: Venoid (Level 1) 
234580: Aitos (Level 2) 
234581: Magnorion (Level 1) 
234582: Elite Venoid (Level 1) 
234583: Elite Aitos (Level 1) 
234584: Elite Magnorion (Level 2) 
234585: Elite Venoid (Level 1) 
234586: Elite Aitos (Level 1) 
234587: Elite Magnorion (Level 2) 
234588: Elite Venoid (Level 2) 
234589: Kumon (Level 1) 
234590: Elite Kumon (Level 1) 
234591: Elite Tumon (Level 3) 
234592: Elite Tumon (Level 3) 
234593: Elite Aitos (Level 3) 
234594: Elite Kumon (Level 1) 
234595: Elite Venoid (Level 2) 
234596: Elite Aitos (Level 2) 
234597: Elite Kumon (Level 1) 
234598: Elite Venoid (Level 2) 
234599: Elite Magnorion (Level 2) 
234600: Elite Aitos (Level 3) 
234601: Elite Kumon (Level 3) 
234602: Elite Aitos (Level 2) 
234603: Elite Tumon (Level 2) 
234604: Elite Tarantum (Level 3) 
234605: Elite Tumon (Level 2) 
234606: Elite Venoid (Level 2) 
234607: Elite Tumon (Level 2) 
234608: Elite Kumon (Level 2) 
234609: Elite Kumon (Level 3) 
234610: Elite Tarantum (Level 3) 
234611: Elite Magnorion (Level 2) 
234612: Elite Venoid (Level 2) 
234613: Elite Venoid (Level 3) 
234614: Elite Aitos (Level 2) 
234615: Elite Tumon (Level 2) 
234616: Legate of the 93rd Occupation Troop 
234617: Legate of the 94th Occupation Troop 
234618: Legate of the 95th Occupation Troop 
234619: Legate of the 96th Occupation Troop 
234620: Legate of the 97th Occupation Troop 
234621: Legate of the 98th Occupation Troop 
234622: Legate of the 99th Occupation Troop 
234623: Legate of the 100th Occupation Troop 
234624: Legate of the 93rd Defence Squad 
234625: Legate of the 94th Defence Squad 
234626: Legate of the 95th Defence Squad 
234627: Legate of the 96th Defence Squad 
234628: Legate of the 97th Defence Squad 
234629: Legate of the 98th Defence Squad 
234630: Legate of the 99th Defence Squad 
234631: Legate of the 100th Defence Squad 
234632: Legate of the 93rd Conquest Squad 
234633: Legate of the 94th Conquest Squad 
234634: Legate of the 95th Conquest Squad 
234635: Legate of the 96th Conquest Squad 
234636: Legate of the 97th Conquest Squad 
234637: Legate of the 98th Conquest Squad 
234638: Legate of the 99th Conquest Squad 
234639: Legate of the 100th Conquest Squad 
234640: Battle Commander of the 91st Occupation Troop 
234641: Battle Commander of the 92nd Occupation Troop 
234642: Battle Commander of the 90th Occupation Troop 
234643: Battle Commander of the 91st Defence Squad 
234644: Battle Commander of the 92nd Defence Squad 
234645: Battle Commander of the 90th Defence Squad 
234646: Drakan Special Assassin 
234647: Captain Gartasha 
234648: Captain Virka of the Invasion Troop 
234649: Fighter of the Southern Invasion Troop 
234650: Fighter of the Northern Invasion Troop 
234651: Ambusher of the Southern Invasion Troop 
234652: Ambusher of the Northern Invasion Troop 
234653: Soldier of the Southern Invasion Troop 
234654: Soldier of the Northern Invasion Troop 
234655: Soldier of the Kaldor Vanguard 
234656: Soldier of the Kaldor Vanguard 
234657: Soldier of the Kaldor Vanguard 
234658: Soldier of the Kaldor Vanguard 
234659: Drakan Warrior of the 55th Unit 
234660: Sorcerer of the 55th Unit 
234661: Guard of the 55th Unit 
234662: Warrior of the 90th Search Party 
234663: Searcher of the 90th Search Party 
234664: Soldier of the 90th Search Party 
234665: Warrior of the 55th Unit 
234666: Scout of the 55th Unit 
234667: Injured Draconute Foot Soldier 
234668: Injured Draconute Archer 
234669: Staff Officer Barkus 
234670: Staff Commander Gepra 
234671: Chieftain Danum 
234672: Attacker of the 96th Invasion Troop 
234673: Robber of the 96th Invasion Troop 
234674: Cadet of the 96th Invasion Troop 
234675: Attacker of the 100th Invasion Troop 
234676: Robber of the 100th Invasion Troop 
234677: Cadet of the 100th Invasion Troop 
234678: Captain Gartasha of the 96th Invasion Troop 
234679: Captain Virka of the 100th Invasion Troop 
234680: Research Laboratory Guardian 
234681: Research Laboratory Guard 
234682: Elite Legate of the 43rd Destruction Squad 
234683: Elite Soldier of the 43rd Destruction Squad 
234684: Elite Veteran Mage of the 43rd Destruction Squad 
234685: Elite Surgeon of the 43rd Destruction Squad 
234686: Converted Dynatum Prototype 
234687: Special Soldier of the 43rd Destruction Squad 
234688: Bomber Queen of the 43rd Destruction Squad 
234689: Special Detonator of the 43rd Destruction Squad 
234690: Rancorous Grendal the Witch 
234691: Raging Grendal the Witch 
234692: Valley Path Malodor 
234693: Spring Fungie 
234694: Legionary of the 45th Attack Squad 
234695: Legionary of the 45th Attack Squad 
234696: Scout of the 45th Attack Squad 
234697: Battle Mage of the 45th Attack Squad 
234698: Battle Mage of the 45th Attack Squad 
234699: Booster of the 45th Attack Squad 
234700: Booster of the 45th Attack Squad 
234701: Spring Malodor 
234702: Fierce Basin Worg 
234703: Smallhorn Basin Baku 
234704: Blackroot Agrint 
234705: Treacherous Valley Gnarl 
234706: Dionae of the Forest of Silence 
234707: Ferocious Sawtooth Frillneck 
234708: Balaurea Pluma 
234709: Broad Fin Cellatu 
234710: Suspicious Plateau Grove 
234711: Wandering Flavi 
234712: Wandering Valley Rynoce 
234713: Wandering Rotron 
234714: Elegant Balaurea Pluma 
234715: Enchanting Fladia 
234716: Looter of the Plateau Ettin 
234717: Longhorn Highland Cellatu 
234718: Suspicious Highland Grove 
234719: Still Mane Malodor 
234720: Special Fighter of the 43rd Destruction Squad 
234721: Special Ambusher of the 43rd Destruction Squad 
234722: Special Mage of the 43rd Destruction Squad 
234723: Special Cavalryman of the 43rd Destruction Squad 
234724: Special Healer of the 43rd Destruction Squad 
234725: Special Booster of the 43rd Destruction Squad 
234726: Special Cannoneer of the 43rd Destruction Squad 
234727: Special Military Musician of the 43rd Destruction Squad 
234728: Elite Fighter of the 43rd Destruction Squad 
234729: Elite Ambusher of the 43rd Destruction Squad 
234730: Elite Battle Mage of the 43rd Destruction Squad 
234731: Elite Cavalryman of the 43rd Destruction Squad 
234732: Elite Healer of the 43rd Destruction Squad 
234733: Elite Booster of the 43rd Destruction Squad 
234734: Elite Cannoneer of the 43rd Destruction Squad 
234735: Elite Military Musician of the 43rd Destruction Squad 
234736: Special Infiltrator of the 43rd Destruction Squad 
234737: Elite Infiltrator of the 43rd Destruction Squad 
234738: Elyos Overseer 
234739: Asmodian Overseer 
234740: Drakan Gate Fighter 
234741: Drakan Gate Guard 
234742: Drakan Gate Booster 
234743: Drakan Gate Battle Mage 
234744: Emergency Liaison Officer of the Northern Vanguard 
234745: Liaison Officer of the Northern Scout Troop 
234746: Messenger of the Northern Search Party 
234747: Emergency Liaison Officer of the Southern Vanguard 
234748: Liaison Officer of the Southern Scout Troop 
234749: Messenger of the Southern Search Party 
234750: Genie from the Magic Box 
234751: Support Fighter of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234752: Support Sniper of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234753: Support Robber of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234754: Support Medic of the Reconnaissance Troop of the 40th Army 
234755: Escaped Rudolph 
234756: High Templar of the 90th Conquest Squad 
234757: High Templar of the 90th Occupation Troop 
234758: High Templar of the 90th Defence Squad 
234759: Slayer of the 90th Conquest Squad 
234760: Slayer of the 90th Occupation Troop 
234761: Slayer of the 90th Defence Squad 
234762: Special Search Officer of the 90th Conquest Squad 
234763: Special Search Officer of the 90th Occupation Troop 
234764: Special Search Officer of the 90th Defence Squad 
234765: Special Staff Officer of the 90th Conquest Squad 
234766: Special Staff Officer of the 90th Occupation Troop 
234767: Special Staff Officer of the 90th Defence Squad 
234768: Special Healer Officer of the 90th Conquest Squad 
234769: Special Healer Officer of the 90th Occupation Troop 
234770: Special Healer Officer of the 90th Defence Squad 
234771: Special Ambush Officer of the 90th Conquest Squad 
234772: Special Ambush Officer of the 90th Occupation Troop 
234773: Special Ambush Officer of the 90th Defence Squad 
234774: High Templar of the 91st Conquest Squad 
234775: High Templar of the 91st Occupation Troop 
234776: High Templar of the 91st Defence Squad 
234777: Slayer of 91st Conquest Squad 
234778: Slayer of the 91st Occupation Troop 
234779: Slayer of the 91st Defence Squad 
234780: Special Search Officer of the 91st Conquest Squad 
234781: Special Search Officer of the 91st Occupation Troop 
234782: Special Search Officer of the 91st Defence Squad 
234783: Special Staff Officer of the 91st Conquest Squad 
234784: Special Staff Officer of the 91st Occupation Troop 
234785: Special Staff Officer of the 91st Defence Squad 
234786: Special Healer Officer of the 91st Conquest Squad 
234787: Special Healer Officer of the 91st Occupation Troop 
234788: Special Healer Officer of the 91st Defence Squad 
234789: Special Ambush Officer of the 91st Conquest Squad 
234790: Special Ambush Officer of the 91st Occupation Troop 
234791: Special Ambush Officer of the 91st Defence Squad 
234792: High Templar of the 92nd Conquest Squad 
234793: High Templar of the 92nd Occupation Troop 
234794: High Templar of the 92nd Defence Squad 
234795: Slayer of 92nd Conquest Squad 
234796: Slayer of the 92nd Occupation Troop 
234797: Slayer of the 92nd Defence Squad 
234798: Special Search Officer of the 92nd Conquest Squad 
234799: Special Search Officer of the 92nd Occupation Troop 
234800: Special Search Officer of the 92nd Defence Squad 
234801: Special Staff Officer of the 92nd Conquest Squad 
234802: Special Staff Officer of the 92nd Occupation Troop 
234803: Special Staff Officer of the 92nd Defence Squad 
234804: Special Healer Officer of the 92nd Conquest Squad 
234805: Special Healer Officer of the 92nd Occupation Troop 
234806: Special Healer Officer of the 92nd Defence Squad 
234807: Special Ambush Officer of the 92nd Conquest Squad 
234808: Special Ambush Officer of the 92nd Occupation Troop 
234809: Special Ambush Officer of the 92nd Defence Squad 
234810: Protector of the 93rd Conquest Squad 
234811: Protector of the 93rd Occupation Troop 
234812: Protector of the 93rd Defence Squad 
234813: Warrior of the 93rd Conquest Squad 
234814: Warrior of the 93rd Occupation Troop 
234815: Warrior of the 93rd Defence Squad 
234816: Surgeon of the 93rd Conquest Squad 
234817: Surgeon of the 93rd Occupation Troop 
234818: Surgeon of the 93rd Defence Squad 
234819: Special Robber of the 93rd Conquest Squad 
234820: Special Robber of the 93rd Occupation Troop 
234821: Special Robber of the 93rd Defence Squad 
234822: Protector of the 94th Conquest Squad 
234823: Protector of the 94th Occupation Troop 
234824: Protector of the 94th Defence Squad 
234825: Warrior of the 94th Conquest Squad 
234826: Warrior of the 94th Occupation Troop 
234827: Warrior of the 94th Defence Squad 
234828: Surgeon of the 94th Conquest Squad 
234829: Surgeon of the 94th Occupation Troop 
234830: Surgeon of the 94th Defence Squad 
234831: Special Robber of the 94th Conquest Squad 
234832: Special Robber of the 94th Occupation Troop 
234833: Special Robber of the 94th Defence Squad 
234834: Protector of the 95th Conquest Squad 
234835: Protector of the 95th Occupation Troop 
234836: Protector of the 95th Defence Squad 
234837: Warrior of the 95th Conquest Squad 
234838: Warrior of the 95th Occupation Troop 
234839: Warrior of the 95th Defence Squad 
234840: Surgeon of the 95th Conquest Squad 
234841: Surgeon of the 95th Occupation Troop 
234842: Surgeon of the 95th Defence Squad 
234843: Special Robber of the 95th Conquest Squad 
234844: Special Robber of the 95th Occupation Troop 
234845: Special Robber of the 95th Defence Squad 
234846: Protector of the 96th Conquest Squad 
234847: Protector of the 96th Occupation Troop 
234848: Protector of the 96th Defence Squad 
234849: Warrior of the 96th Conquest Squad 
234850: Warrior of the 96th Occupation Troop 
234851: Warrior of the 96th Defence Squad 
234852: Surgeon of the 96th Conquest Squad 
234853: Surgeon of the 96th Occupation Troop 
234854: Surgeon of the 96th Defence Squad 
234855: Special Robber of the 96th Conquest Squad 
234856: Special Robber of the 96th Occupation Troop 
234857: Special Robber of the 96th Defence Squad 
234858: Protector of the 97th Conquest Squad 
234859: Protector of the 97th Occupation Troop 
234860: Protector of the 97th Defence Squad 
234861: Warrior of the 97th Conquest Squad 
234862: Warrior of the 97th Occupation Troop 
234863: Warrior of the 97th Defence Squad 
234864: Surgeon of the 97th Conquest Squad 
234865: Surgeon of the 97th Occupation Troop 
234866: Surgeon of the 97th Defence Squad 
234867: Special Robber of the 97th Conquest Squad 
234868: Special Robber of the 97th Occupation Troop 
234869: Special Robber of the 97th Defence Squad 
234870: Protector of the 98th Conquest Squad 
234871: Protector of the 98th Occupation Troop 
234872: Protector of the 98th Defence Squad 
234873: Warrior of the 98th Conquest Squad 
234874: Warrior of the 98th Occupation Troop 
234875: Warrior of the 98th Defence Squad 
234876: Surgeon of the 98th Conquest Squad 
234877: Surgeon of the 98th Occupation Troop 
234878: Surgeon of the 98th Defence Squad 
234879: Special Robber of the 98th Conquest Squad 
234880: Special Robber of the 98th Occupation Troop 
234881: Special Robber of the 98th Defence Squad 
234882: Protector of the 99th Conquest Squad 
234883: Protector of the 99th Occupation Troop 
234884: Protector of the 99th Defence Squad 
234885: Warrior of the 99th Conquest Squad 
234886: Warrior of the 99th Occupation Troop 
234887: Warrior of the 99th Defence Squad 
234888: Surgeon of the 99th Conquest Squad 
234889: Surgeon of the 99th Occupation Troop 
234890: Surgeon of the 99th Defence Squad 
234891: Special Robber of the 99th Conquest Squad 
234892: Special Robber of the 99th Occupation Troop 
234893: Special Robber of the 99th Defence Squad 
234894: Protector of the 100th Conquest Squad 
234895: Protector of the 100th Occupation Troop 
234896: Protector of the 100th Defence Squad 
234897: Warrior of the 100th Conquest Squad 
234898: Warrior of the 100th Occupation Troop 
234899: Warrior of the 100th Defence Squad 
234900: Surgeon of the 100th Conquest Squad 
234901: Surgeon of the 100th Occupation Troop 
234902: Surgeon of the 100th Defence Squad 
234903: Special Robber of the 100th Conquest Squad 
234904: Special Robber of the 100th Occupation Troop 
234905: Special Robber of the 100th Defence Squad 
234906: Protector of the 111th Occupation Troop 
234907: Protector of the 111th Defence Squad 
234908: Warrior of the 111th Occupation Troop 
234909: Warrior of the 111th Defence Squad 
234910: Special Robber of the 111th Occupation Troop 
234911: Special Robber of the 111th Defence Squad 
234912: Protector of the 112th Occupation Troop 
234913: Protector of the 112th Defence Squad 
234914: Warrior of the 112th Occupation Troop 
234915: Warrior of the 112th Defence Squad 
234916: Special Robber of the 112th Occupation Troop 
234917: Special Robber of the 112th Defence Squad 
234918: Protector of the 113th Occupation Troop 
234919: Protector of the 113th Defence Squad 
234920: Warrior of the 113th Occupation Troop 
234921: Warrior of the 113th Defence Squad 
234922: Special Robber of the 113th Occupation Troop 
234923: Special Robber of the 113th Defence Squad 
234924: Protector of the 114th Occupation Troop 
234925: Protector of the 114th Defence Squad 
234926: Warrior of the 114th Occupation Troop 
234927: Warrior of the 114th Defence Squad 
234928: Special Robber of the 114th Occupation Troop 
234929: Special Robber of the 114th Defence Squad 
234930: Protector of the 115th Occupation Troop 
234931: Protector of the 115th Defence Squad 
234932: Warrior of the 115th Occupation Troop 
234933: Warrior of the 115th Defence Squad 
234934: Special Robber of the 115th Occupation Troop 
234935: Special Robber of the 115th Defence Squad 
234936: Protector of the 121st Occupation Troop 
234937: Protector of the 121st Defence Squad 
234938: Warrior of the 121st Occupation Troop 
234939: Warrior of the 121st Defence Squad 
234940: Special Robber of the 121st Occupation Troop 
234941: Special Robber of the 121st Defence Squad 
234942: Protector of the 122nd Occupation Troop 
234943: Protector of the 122nd Defence Squad 
234944: Warrior of the 122nd Occupation Troop 
234945: Warrior of the 122nd Defence Squad 
234946: Special Robber of the 122nd Occupation Troop 
234947: Special Robber of the 122nd Defence Squad 
234948: Protector of the 123rd Occupation Troop 
234949: Protector of the 123rd Defence Squad 
234950: Warrior of the 123rd Occupation Troop 
234951: Warrior of the 123rd Defence Squad 
234952: Special Robber of the 123rd Occupation Troop 
234953: Special Robber of the 123rd Defence Squad 
234954: Protector of the 124th Occupation Troop 
234955: Protector of the 124th Defence Squad 
234956: Warrior of the 124th Occupation Troop 
234957: Warrior of the 124th Defence Squad 
234958: Special Robber of the 124th Occupation Troop 
234959: Special Robber of the 124th Defence Squad 
234960: Protector of the 125th Occupation Troop 
234961: Protector of the 125th Defence Squad 
234962: Warrior of the 125th Occupation Troop 
234963: Warrior of the 125th Defence Squad 
234964: Special Robber of the 125th Occupation Troop 
234965: Special Robber of the 125th Defence Squad 
234966: Fighter of the 43rd Destruction Squad 
234967: Warrior of the 43rd Defence Squad 
234968: STR_LDF4_Advance_V03_EStriker_Dr_Fi_65_Ae 
234969: STR_LDF4_Advance_v04_Striker_Dr_Fi_65_An 
234970: STR_LDF4_Advance_V05_Striker_Dr_Fi_65_An 
234971: STR_LDF4_Advance_V06_Striker_Dr_Fi_65_An 
234972: STR_LDF4_Advance_V07_Striker_Dr_Fi_65_An 
234973: STR_LDF4_Advance_V08_Striker_Dr_Fi_65_An 
234974: STR_LDF4_Advance_V09_Striker_Dr_Fi_65_An 
234975: STR_LDF4_Advance_V10_Striker_Dr_Fi_65_An 
234976: STR_LDF4_Advance_V11_Striker_Dr_Fi_65_An 
234977: STR_LDF4_Advance_V12_Striker_Li_Fi_65_An 
234978: STR_LDF4_Advance_V13_Striker_Li_Fi_65_An 
234979: STR_LDF4_Advance_V14_Striker_Li_Fi_65_An 
234980: STR_LDF4_Advance_V15_Striker_Li_Fi_65_An 
234981: STR_LDF4_Advance_V16_Striker_Li_Fi_65_An 
234982: STR_LDF4_Advance_V17_Striker_Da_Fi_65_An 
234983: STR_LDF4_Advance_V18_Striker_Da_Fi_65_An 
234984: STR_LDF4_Advance_V19_Striker_Da_Fi_65_An 
234985: STR_LDF4_Advance_V20_Striker_Da_Fi_65_An 
234986: STR_LDF4_Advance_V21_Striker_Da_Fi_65_An 
234987: Treasure Box 
234988: Sealed Gold Chest 
234989: Treasure Box 
234990: Injured Belsagos 
234991: Fierce Belsagos 
234992: Treasure Chest of the Baruna Laboratory 
234993: Treasure Chest of the Baruna Laboratory 
234994: None 
235063: Transformation Crystal Chest: Mighty Guardian General 
235064: Ascended Veille 
235065: Ascended Mastarius 
235066: Legate of the Northern Supply Base Conquest Squad 
235067: Legate of the Northern Guard Post Conquest Squad 
235068: Battle Commander of the Northern Operations Base Conquest Squad 
235069: Legate of the Eastern Operations Base Conquest Squad 
235070: Legate of the Eastern Guard Post Conquest Squad 
235071: Legate of the Eastern Supply Base Conquest Squad 
235072: Legate of the Southern Supply Base Conquest Squad 
235073: Legate of the Southern Guard Post Conquest Squad 
235141: Battle Commander of the Southern Operations Base Conquest Squad 
235142: Legate of the Western Operations Base Conquest Squad 
235143: Legate of the Western Guard Post Conquest Squad 
235144: Legate of the Western Supply Base Conquest Squad 
235145: Battle Commander of the Central Base Conquest Squad 
235146: Legate of the Northern Supply Base Occupation Troop 
235147: Legate of the Northern Guard Post Occupation Troop 
235148: Battle Commander of the Northern Operations Base Occupation Troop 
235149: Legate of the Eastern Operations Base Occupation Troop 
235150: Legate of the Eastern Guard Post Occupation Troop 
235151: Legate of the Eastern Supply Base Occupation Troop 
235152: Legate of the Southern Supply Base Occupation Troop 
235153: Legate of the Southern Guard Post Occupation Troop 
235154: Battle Commander of the Southern Operations Base Occupation Troop 
235155: Legate of the Western Operations Base Occupation Troop 
235156: Legate of the Western Guard Post Occupation Troop 
235157: Legate of the Western Supply Base Occupation Troop 
235158: Battle Commander of the Central Base Occupation Troop 
235159: Legate of the Northern Supply Base Defence Squad 
235160: Legate of the Northern Guard Post Defence Squad 
235161: Battle Commander of the Northern Operations Base Defence Squad 
235162: Legate of the Eastern Operations Base Defence Squad 
235163: Legate of the Eastern Guard Post Defence Squad 
235164: Legate of the Eastern Supply Base Defence Squad 
235165: Legate of the Southern Supply Base Defence Squad 
235166: Legate of the Southern Guard Post Defence Squad 
235167: Battle Commander of the Southern Operations Base Defence Squad 
235168: Legate of the Western Operations Base Defence Squad 
235169: Legate of the Western Guard Post Defence Squad 
235170: Legate of the Western Supply Base Defence Squad 
235171: Battle Commander of the Central Base Defence Squad 
235172: Drakan Protector of the 40th Army 
235173: Drakan Fighter of the 40th Army 
235174: Drakan Cadet of the 40th Army 
235175: Drakan Cutthroat of the 40th Army 
235176: Drakan Searcher of the 40th Army 
235177: Drakan Healer of the 40th Army 
235178: Satra Elite Defender 
235179: Satra Elite Warrior 
235180: Elite Drakan Cadet 
235181: Satra Elite Assassin 
235182: Drakan Tracker 
235183: Elite Drakan Healer 
235184: Guardian Protector 
235185: Guardian Fighter 
235186: Guardian Cadet 
235187: Guardian Cutthroat 
235188: Guardian Searcher 
235189: Guardian Mystic 
235190: Elite Guardian Protector 
235191: Elite Guardian Fighter 
235192: Elite Guardian Cadet 
235193: Elite Guardian Assassin 
235194: Elite Guardian Tracker 
235195: Guardian Elite Healer 
235196: Archon Protector 
235197: Archon Fighter 
235198: Archon Cadet 
235199: Archon Cutthroat 
235200: Archon Searcher 
235201: Archon Mystic 
235202: Elite Archon Protector 
235203: Elite Archon Fighter 
235204: Elite Archon Cadet 
235205: Elite Archon Assassin 
235206: Archon Tracker 
235207: Archon Healer 
235208: Stubborn Chapir Guardian 
235209: Sealed Gold Chest 
235210: LDF4_Advance_Chapir Assassin of the Elyos Union 
235211: LDF4_Advance_Chapir Cleric of the Elyos Union 
235212: LDF4_Advance_Chapir Sorcerer of the Elyos Union 
235213: Cruel Popoku Guardian 
235214: LDF4_Advance_Popoku Assassin of the Asmodian Union 
235215: LDF4_Advance_Popoku Cleric of the Asmodian Union 
235216: LDF4_Advance_Popoku Sorcerer of the Asmodian Union 
235217: Lava Kruego 
235218: Ferocious Lamia 
235219: Destructo 
235220: Tyranica 
235221: Drakan Special Assassin 
235222: Drakan Special Assassin 
235223: Drakan Special Assassin 
235224: Drakan Special Assassin 
235225: Drakan Special Assassin 
235226: Drakan Special Assassin 
235227: Drakan Special Assassin 
235228: Drakan Special Assassin 
235229: Experienced Drakan Assassin 
235230: Experienced Drakan Assassin 
235231: Experienced Drakan Assassin 
235232: Experienced Drakan Assassin 
235233: Guardian Assassin 
235234: Guardian Assassin 
235235: Guardian Assassin 
235236: Guardian Assassin 
235237: Guardian Assassin 
235238: Guardian Assassin 
235239: Guardian Assassin 
235240: Guardian Assassin 
235241: Experienced Guardian Assassin 
235242: Experienced Guardian Assassin 
235243: Experienced Guardian Assassin 
235244: Experienced Guardian Assassin 
235245: Experienced Guardian Assassin 
235246: Archon Assassin 
235247: Archon Assassin 
235248: Archon Assassin 
235249: Archon Assassin 
235250: Archon Assassin 
235251: Archon Assassin 
235252: Archon Assassin 
235253: Archon Assassin 
235254: Experienced Archon Assassin 
235255: Experienced Archon Assassin 
235256: Experienced Archon Assassin 
235257: Experienced Archon Assassin 
235258: Experienced Archon Assassin 
235259: Drakan Special Assassin 
235260: Drakan Special Assassin 
235261: Archon Assassin 
235262: Archon Assassin 
235263: Drakan Special Assassin 
235264: Archon Assassin 
235265: Drakan Special Assassin 
235266: Archon Assassin 
235267: Guardian Assassin 
235268: Guardian Assassin 
235269: Guardian Assassin 
235270: Guardian Assassin 
235271: Drakan Special Assassin 
235272: Drakan Special Assassin 
235273: Drakan Special Assassin 
235274: Drakan Special Assassin 
235275: Drakan Special Assassin 
235276: Drakan Special Assassin 
235277: Drakan Special Assassin 
235278: Drakan Special Assassin 
235279: Experienced Drakan Assassin 
235280: Experienced Drakan Assassin 
235281: Experienced Drakan Assassin 
235282: Experienced Drakan Assassin 
235283: Guardian Assassin 
235284: Guardian Assassin 
235285: Guardian Assassin 
235286: Guardian Assassin 
235287: Guardian Assassin 
235288: Guardian Assassin 
235289: Guardian Assassin 
235290: Guardian Assassin 
235291: Experienced Guardian Assassin 
235292: Experienced Guardian Assassin 
235293: Experienced Guardian Assassin 
235294: Experienced Guardian Assassin 
235295: Experienced Guardian Assassin 
235296: Archon Assassin 
235297: Archon Assassin 
235298: Archon Assassin 
235299: Archon Assassin 
235300: Archon Assassin 
235301: Archon Assassin 
235302: Archon Assassin 
235303: Archon Assassin 
235304: Experienced Archon Assassin 
235305: Experienced Archon Assassin 
235306: Experienced Archon Assassin 
235307: Experienced Archon Assassin 
235308: Experienced Archon Assassin 
235309: Drakan Special Assassin 
235310: Drakan Special Assassin 
235311: Archon Assassin 
235312: Archon Assassin 
235313: Drakan Special Assassin 
235314: Archon Assassin 
235315: Drakan Special Assassin 
235316: Archon Assassin 
235317: Guardian Assassin 
235318: Guardian Assassin 
235319: Guardian Assassin 
235320: Guardian Assassin 
235321: Special Drakan Punisher 
235322: Special Drakan Blade Master 
235323: Special Drakan Ambusher 
235324: Special Archon Punisher 
235325: Special Archon Blade Master 
235326: Special Guardian Punisher 
235327: Special Guardian Blade Master 
235328: Drakan Cutthroat 
235329: Drakan Cutthroat 
235330: Guardian Cutthroat 
235331: Guardian Cutthroat 
235332: Archon Cutthroat 
235333: Archon Cutthroat 
235334: Veille Bodyguard Protector 
235335: Veille Bodyguard Fighter 
235336: Veille Bodyguard Recruit 
235337: Veille Bodyguard Assassin 
235338: Veille Bodyguard Scout 
235339: Veille Bodyguard Healer 
235340: Mastarius Bodyguard Protector 
235341: Mastarius Bodyguard Fighter 
235342: Mastarius Bodyguard Cadet 
235343: Mastarius Bodyguard Assassin 
235344: Mastarius Bodyguard Scout 
235345: Mastarius Bodyguard Healer 
235346: Stubborn Chapir Fighter 
235347: Stubborn Chapir Assassin 
235348: Stubborn Chapir Healer 
235349: Stubborn Chapir Cadet 
235350: Cruel Popoku Fighter 
235351: Cruel Popoku Assassin 
235352: Cruel Popoku Healer 
235353: Cruel Popoku Cadet 
235354: Stubborn Chapir Fighter 
235355: Stubborn Chapir Assassin 
235356: Stubborn Chapir Healer 
235357: Stubborn Chapir Cadet 
235358: Cruel Popoku Fighter 
235359: Cruel Popoku Assassin 
235360: Cruel Popoku Assassin Healer 
235361: Cruel Popoku Cadet 
235362: Stubborn Chapir Fighter 
235363: Stubborn Chapir Assassin 
235364: Stubborn Chapir Healer 
235365: Stubborn Chapir Cadet 
235366: Cruel Popoku Fighter 
235367: Cruel Popoku Assassin 
235368: Cruel Popoku Assassin Healer 
235369: Cruel Popoku Cadet 
235370: Stubborn Chapir Fighter 
235371: Stubborn Chapir Assassin 
235372: Stubborn Chapir Healer 
235373: Stubborn Chapir Cadet 
235374: Cruel Popoku Fighter 
235375: Cruel Popoku Assassin 
235376: Cruel Popoku Assassin Healer 
235377: Cruel Popoku Cadet 
235378: Stubborn Chapir Fighter 
235379: Stubborn Chapir Assassin 
235380: Stubborn Chapir Healer 
235381: Stubborn Chapir Cadet 
235382: Cruel Popoku Fighter 
235383: Cruel Popoku Assassin 
235384: Cruel Popoku Assassin Healer 
235385: Cruel Popoku Cadet 
235386: Elite Bakarma Foot Soldier 
235387: Elite Bakarma Foot Soldier 
235388: Elite Bakarma Foot Soldier 
235389: Elite Bakarma Foot Soldier 
235390: Elite Bakarma Bone Crusher 
235391: Elite Bakarma Bone Crusher 
235392: Elite Bakarma Bone Crusher 
235393: Elite Bakarma Bone Crusher 
235394: Elite Bakarma Destroyer 
235395: Elite Bakarma Destroyer 
235396: Elite Bakarma Destroyer 
235397: Elite Bakarma Destroyer 
235398: Elite Bakarma Assailant 
235399: Elite Bakarma Assailant 
235400: Elite Bakarma Assassin 
235401: Elite Bakarma Assassin 
235402: Elite Bakarma Outrider 
235403: Elite Bakarma Outrider 
235404: Elite Bakarma Tamer 
235405: Elite Bakarma Tamer 
235406: Elite Bakarma Tamer 
235407: Elite Bakarma Tamer 
235408: Elite Bakarma Guardian 
235409: Elite Bakarma Guardian 
235410: Elite Bakarma Guardian 
235411: Elite Bakarma Guardian 
235412: Elite Bakarma Sniper 
235413: Elite Bakarma Sniper 
235414: Elite Bakarma Sniper 
235415: Elite Bakarma Healer 
235416: Elite Bakarma Healer 
235417: Veteran Bakarma Healer 
235418: Elite Bakarma Healer 
235419: Elite Bakarma Fighter 
235420: Elite Bakarma Fighter 
235421: Elite Bakarma Fighter 
235422: Elite Bakarma Fighter 
235423: Elite Bakarma Duellist 
235424: Elite Bakarma Duellist 
235425: Elite Bakarma Striker 
235426: Elite Bakarma Tyrant 
235427: Elite Bakarma Tyrant 
235428: Elite Bakarma Bloodmaster 
235429: Elite Bakarma Bloodmaster 
235430: Elite Bakarma Chanter 
235431: Elite Bakarma Chanter 
235432: Elite Bakarma Healer 
235433: Elite Bakarma Healer 
235434: Bakarma Reservist 
235435: Elite Bakarma Mage 
235436: Elite Bakarma Mage 
235437: Elite Bakarma Bloodlock 
235438: Elite Bakarma Bloodlock 
235439: Bakarma Reservist 
235440: Elite Bakarma Curser 
235441: Elite Bakarma Curser 
235442: Elite Bakarma Spiritmaster 
235443: Elite Bakarma Spiritmaster 
235444: Bakarma Reservist 
235445: Bakarma Reservist 
235446: Bakarma Reservist 
235447: Bakarma Reservist 
235448: Commander Brhekman 
235449: Elite Bakarma Battle Commander 
235450: Elite Bakarma Guard Captain 
235451: Elite Bakarma Shadowmaster 
235452: Stormwings Dugolle 
235453: Blade Captain Gauri 
235454: Scalepriest Haar 
235455: Fearcaller Radach 
235456: Painbinder Efitir 
235457: Soulbreaker Erarir 
235458: Painbinder Efitir 
235459: Veteran Kaidan Charger 
235460: Veteran Kaidan Charger 
235461: Crack Kaidan Wallarm 
235462: Crack Kaidan Wallarm 
235463: Veteran Smackstopper 
235464: Veteran Kaidan Fighter 
235465: Veteran Kaidan Fighter 
235466: Crack Kaidan Slicer 
235467: Crack Kaidan Slicer 
235468: Crack Kaidan Snapper 
235469: Crack Kaidan Snapper 
235470: Veteran Kaidan Spearthrower 
235471: Veteran Kaidan Spearthrower 
235472: Kaidan Special Shaman 
235473: Veteran Kaidan Black Mage 
235474: Veteran Kaidan Mage 
235475: Veteran Kaidan Mage 
235476: Kaidan Plantygrunt 
235477: Veteran Kaidan Healer 
235478: Veteran Kaidan Scout 
235479: Veteran Kaidan Scout 
235480: Kaidan Sharpeye 
235481: Kaidan Wallarm 
235482: Kaidan Charger 
235483: Elite Indratu Chanter 
235484: Elite Indratu Chanter 
235485: Elite Indratu Priest 
235486: Elite Indratu Priest 
235487: Elite Indratu Priest 
235488: Elite Indratu Priest 
235489: Elite Indratu Combat Priest 
235490: Elite Indratu Battle Mage 
235491: Elite Indratu Battle Mage 
235492: Elite Indratu Battle Mage 
235493: Elite Indratu Battle Mage 
235494: Elite Indratu Warlock 
235495: Elite Indratu Soul Shaman 
235496: Elite Indratu Summoner 
235497: Elite Indratu Summoner 
235498: Elite Indratu Summoner 
235499: Elite Indratu Summoner 
235500: Elite Indratu Spiritmaster 
235501: Elite Indratu Spiritmaster 
235502: Elite Indratu Supplicant 
235503: Draconute Trapper 
235504: Elite Indratu Protector 
235505: Elite Indratu Protector 
235506: Elite Indratu Protector 
235507: Elite Indratu Warder 
235508: Elite Indratu Warder 
235509: Elite Indratu Warder 
235510: Elite Draconute Searcher 
235511: Elite Draconute Bone Crusher 
235512: Elite Draconute Bone Crusher 
235513: Elite Draconute Bone Crusher 
235514: Elite Draconute Bone Crusher 
235515: Elite Draconute Searcher 
235516: High-ranking Draconute Scout 
235517: High-ranking Draconute Scout 
235518: High-ranking Draconute Scout 
235519: High-ranking Draconute Scout 
235520: Elite Draconute Defender 
235521: Elite Draconute Defender 
235522: Elite Draconute Defender 
235523: Elite Draconute Defender 
235524: Elite Draconute Defender 
235525: Elite Indratu Fighter 
235526: Elite Indratu Fighter 
235527: Elite Indratu Torturer 
235528: Elite Indratu Torturer 
235529: Elite Indratu Striker 
235530: Elite Indratu Warrior 
235531: Elite Indratu Warrior 
235532: Elite Indratu Bloodmaster 
235533: Elite Indratu Bloodmaster 
235534: Elite Indratu Mutilator 
235535: Elite Indratu Mutilator 
235536: Small Abyss Statue 
235537: Unblemished Abyss Statue 
235538: Large Abyss Statue 
235539: Simple Ginseng 
235540: Aged Ginseng 
235541: Redeemed Ginseng 
235542: Ancient Ginseng 
235543: Drakan Special Assassin 
235544: Drakan Special Assassin 
235545: Drakan Special Assassin 
235546: Drakan Special Assassin 
235547: Experienced Drakan Assassin 
235548: Experienced Drakan Assassin 
235549: Drakan Special Assassin 
235550: Drakan Special Assassin 
235551: Drakan Special Assassin 
235552: Drakan Special Assassin 
235553: Drakan Special Assassin 
235554: Drakan Special Assassin 
235555: Experienced Drakan Assassin 
235556: Experienced Drakan Assassin 
235557: Drakan Special Assassin 
235558: Drakan Special Assassin 
235559: Special Drakan Punisher 
235560: Special Drakan Blade Master 
235561: Special Drakan Ambusher 
235562: Magnificent Veteran Thief 
235563: Charming Veteran Thief 
235564: Magnificent Veteran Thief 
235565: Elite Guard of the Mercenary Troop 
235566: Elite Medic of the Mercenary Troop 
235567: Elite Sorcerer of the Mercenary Troop 
235568: Elite Outrider of the Mercenary Troop 
235569: Attacker of the Mercenary Troop 
235570: Elite Scout of the Mercenary Troop 
235571: Elite Medic of the Mercenary Troop 
235572: Shield Guard of the Mercenary Troop 
235573: Necromancer of the Mercenary Troop 
235574: Overseer of the Siege Cannon 
235575: Elite Scout of the Special Research Troop 
235576: Elite Sorcerer of the Special Research Troop 
235577: Elite Outrider of the Special Research Troop 
235578: Elite Military Musician of the Special Research Troop 
235579: Attack Officer of the Special Research Troop 
235580: Elite Guard of the Special Research Troop 
235581: Elite Assassin of the Special Research Troop 
235582: Necromancer of the Special Research Troop 
235583: Guard of the Special Research Troop 
235584: Spirit of the ancient Rune Tribe 
235585: Relic Vivel 
235586: Relic Clodworm 
235587: Deviant Klaw Worker 
235588: Worker at the Refuge of the Rune Tribe 
235589: Dakuki Peon 
235590: Old Protector Golem 
235591: Mercenary Troop Guard 
235592: Mercenary Troop Medic 
235593: Mercenary Squad Sorcerer 
235594: Mercenary Troop Outrider 
235595: Mercenary Troop Assaulter 
235596: Mercenary Troop Scout 
235597: Mercenary Troop Healer 
235598: Shield Guard of the Mercenary Troop 
235599: Necromancer of the Mercenary Troop 
235600: Siege Cannon Overseer 
235601: Special Research Troop Scout 
235602: Special Research Troop Sorcerer 
235603: Special Research Troop Outrider 
235604: Special Research Troop Military Musician 
235605: Attack Officer of the Special Research Troop 
235606: Special Research Troop Guard 
235607: Special Research Troop Assassin 
235608: Special Research Troop Dark Mage 
235609: Special Research Troop Defender 
235610: Spirit of the ancient Rune Tribe 
235611: Ruins Bloodwing 
235612: Ruins Stinking Clodworm 
235613: Abart Klaw Peon 
235614: Rune Tribe Refuge Peon 
235615: Dakuki Peon 
235616: Old Golem Guard 
235617: Archon Legionary 
235618: Legionary 
235619: Staff Officer Syaroka 
235620: Supreme Healer Tagnu 
235621: Blade Terror Ukahim 
235622: Tagnu's Elite Fighter 
235623: Tagnu's Assassin 
235624: Officer Syaroka 
235625: Commander Tagnu 
235626: Officer Ukarim 
235627: Tagnu's Elite Fighter 
235628: Tagnu's Assassin 
235629: Invading Fighter 
235630: Invading Scout 
235631: Kobold Henchman 
235632: Tame Mosbear 
235633: Invading Sniper 
235634: Haruki 
235635: Invading Veteran Soldier 
235636: Invading Veteran Soldier 
235637: Invading Warrior 
235638: Invading Warrior 
235639: Jonshunerk's Explosives 
235640: Mirez 
235641: Renegade Shugo 
235642: Renegade Shugo 
235643: Supply Box 
235644: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
235645: Jonshunerk's Supply Box 
235646: Jonshunerk's Supply Box 
235647: Commander Grodi 
235648: Jabaraki 
235649: Invading Gunner 
235650: Invading Assassins 
235651: Invading Elite Warrior 
235652: Invading Fighter 
235653: Invading Scout 
235654: Sachirunerk, Leader of the Grave Robbers 
235655: Overseer Yatakin 
235656: Overseer Kirakin 
235657: Leader Sachirunerk 
235658: Leader Yatakin 
235659: Leader Kirakin 
235660: Jabaraki 
235677: Jabaraki 
235678: Jabaraki 
235679: Gold Porgus 
235680: Invading Fighter 
235681: Invading Scout 
235682: Invading Bodyguard 
235683: Lupasha 
235684: Bendy 
235685: Jodika 
235686: Gold Porgus 
235687: Gold Porgus 
235688: Heavy Treasure Chest 
235689: Heavy Treasure Chest 
235690: Heavy Treasure Chest 
235721: Shield Troop Legate at the Guard Post 
235722: Bard_Landing Site01 
235723: Aethertech_Landing Site01 
235724: Cleric_Landing Site01 
235725: Hunter_Landing Site01 
235726: Shield Troop Magus at the Guard Post 
235727: Shield Troop Ambusher at the Guard Post 
235728: Shield Troop Legate at the North Post 
235729: Bard_Landing Site02 
235730: Shield Troop Shell Officer at the North Post 
235731: Shield Troop Military Doctor at the North Post 
235732: Hunter_Landing Site02 
235733: Sorcerer_Landing Site02 
235734: Assassin_Landing Site02 
235735: Shield Troop Legate at the South Post 
235736: Shield Troop Musician Leader at the North Post 
235737: Shield Troop Shell Officer at the South Post 
235738: Shield Troop Military Doctor at the South Post 
235739: Hunter_Landing Site03 
235740: Shield Troop Magus at the South Post 
235741: Assassin_Landing Site03 
235742: Shield Troop Legate at the Defence Post 
235743: Shield Troop Musician Leader at the Defence Post 
235744: Aethertech_Landing Site04 
235745: Shield Troop Military Doctor at the Defence Post 
235746: Shield Troop Sniper at the Defence Post 
235747: Shield Troop Magus at the Defence Post 
235748: Shield Troop Ambusher at the Defence Post 
235749: Barrier Guard 
235750: Bard_Protective Fence 
235751: Aethertech_Protective Fence 
235752: Cleric_Protective Fence 
235753: Hunter_Protective Fence 
235754: Sorcerer_Protective Fence 
235755: Barrier Guard 
235756: Fugitive Majikin 
235757: Fugitive Majikin 
235758: Fugitive Majikin 
235759: Fugitive Majikin 
235760: Fugitive Hirakiki 
235761: Fugitive Hirakiki 
235762: Fugitive Hirakiki 
235763: Fugitive Hirakiki 
235764: Fugitive Asachin 
235765: Fugitive Asachin 
235766: Fugitive Asachin 
235767: Fugitive Asachin 
235768: Fighting Spirit Belkur 
235769: Merciless Belkur 
235770: Merciless Belkur 
235771: Merciless Belkur 
235772: Hakara 
235773: Jubara 
235774: Visia 
235775: Bahara 
235776: Hakara 
235777: Jubara 
235778: Visia 
235779: Bahara 
235780: Fugitive Majikin 
235781: Fugitive Hirakiki 
235782: Fugitive Asachin 
235783: Fugitive Majikin 
235784: Fugitive Hirakiki 
235785: Fugitive Asachin 
235786: Iron Barrier 
235787: Fugitive Majikin 
235788: Fugitive Hirakiki 
235789: Fugitive Asachin 
235790: Coral Monitor 
235791: Coral Monitor 
235792: Blue Mist Vespine 
235793: Blue Mist Vespine 
235794: Winged Spirit 
235795: Winged Spirit 
235796: Wet Starfish 
235797: Mist Fungie 
235798: Shell Dionae 
235799: Blue Mist Ksellid 
235800: Blue Ksellid 
235801: Coral Horn Trico 
235802: Coral Horn Trico 
235803: Hill Vespine 
235804: Hill Vespine 
235805: Shell Oculis 
235806: Blue Moss Monitor 
235807: Blue Moss Monitor 
235808: Coral Ridge Rotron 
235809: Coral Ridge Rotron 
235810: Red Hill Fungen 
235811: Red Hill Fungen 
235812: Red Hill Fungie 
235813: Thorn Overlord 
235814: Thorn Overlord 
235815: Horn Shell Starturtle 
235816: Horn Shell Starturtle 
235817: Blade Thorn Kirrin 
235818: Blade Thorn Kirrin 
235819: Coral Reef Virago 
235820: Coral Reef Virago 
235821: Coral Thorn Malodor 
235822: Horn Shell Lobnite 
235823: Rock Shell Ribbit 
235824: Forest Rotron 
235825: Forest Rotron 
235826: Black Fins Warrior 
235827: Black Fins Guard 
235828: Thorn Starfish 
235829: Scale Monitor 
235830: Chaos Skilex 
235831: Thorn Xipeto 
235832: Chaos Xipeto 
235833: Black Fins Bodyguard 
235834: Black Fins Patrol 
235835: Black Fins Patrol 
235836: Black Fins Healer 
235837: Black Fins Shaman 
235838: Tame Scale Monitor 
235839: Black Fins Bodyguard 
235840: Black Fins Patrol 
235841: Black Fins Patrol 
235842: Black Fins Healer 
235843: Black Fins Shaman 
235844: Tame Scale Monitor 
235845: Black Fins Bodyguard 
235846: Black Fins Patrol 
235847: Black Fins Patrol 
235848: Black Fins Healer 
235849: Black Fins Shaman 
235850: Tame Scale Monitor 
235851: Green Thorn Dionae 
235852: Brohum Garden Guard 
235853: Brohum Garden Guard 
235854: Young Brohum Garden Guard 
235855: Young Brohum Garden Guard 
235856: Black Tongue Hornskull 
235857: Black Tongue Hornskull 
235858: Ploughtail Spiner 
235859: Ploughtail Spiner 
235860: Claw Collector 
235861: Thorn Tentacle Malodor 
235862: Striped Potcrab 
235863: Nephilim Gardener 
235864: Nephilim Gardener 
235865: Gold Cellatu 
235866: Gold Cellatu 
235867: Garden Statue 
235868: Garden Statue 
235869: Garden Ametgolem 
235870: Garden Ametgolem 
235871: Rotten Slime 
235872: Thorn Aphide 
235873: Garden Golem 
235874: Pincer Aranid 
235875: Pincer Aranid 
235876: Primeval Drakan Fighter 
235877: Primeval Drakan Fighter 
235878: Twilight Xipeto 
235879: Twilight Xipeto 
235880: Shell Aphide 
235881: Sticky Slime 
235882: Twilight Temple Mugolem 
235883: Nagarant Fighter 
235884: Nagarant Fighter 
235885: Nagarant Mage 
235886: Nagarant Mage 
235887: Sting Sheluk 
235888: Prehistoric Legion Warrior 
235889: Prehistoric Legion Warrior 
235890: Coral Shell Kloc 
235891: Coral Shell Kloc 
235892: Net Ettin 
235893: Net Ettin 
235894: Crooked Sheluk 
235895: Crooked Sheluk 
235896: Glowing Spirit of the Mossy Forest 
235897: Mossy Sludger 
235898: Red Wing Sparkie 
235899: Fetid Malodor 
235900: Mist-Thorn Protector 
235901: Mist-Thorn Protector 
235902: Grey Thorn Arachna 
235903: Grey Thorn Arachna 
235904: Luminous Tail Manta 
235905: Luminous Tail Manta 
235906: Rot Sludger 
235907: Horn Mane Tipolid 
235908: Horn Mane Tipolid 
235909: Musty Thorn Grove 
235910: Mist-Thorn Starcrab 
235911: Mist Warrior 
235912: Mist Warrior 
235913: Mist Protectors 
235914: Mist Protector 
235915: Cold Petrahulk 
235916: Chaos Petrahulk 
235917: Frost Tail Kirrin 
235918: Chaos Kirrin 
235919: Sea Grove 
235920: Crystal Cave Oculis 
235921: Legionary of the 48th Invasion Troop 
235922: Searcher of the 48th Invasion Troop 
235923: Defender of the 48th Invasion Troop 
235924: Sniper of the 48th Invasion Troop 
235925: Battle Mage of the 48th Invasion Troop 
235926: Raider of the 48th Invasion Troop 
235927: Legionary of the 48th Invasion Troop 
235928: Searcher of the 48th Invasion Troop 
235929: Defender of the 48th Invasion Troop 
235930: Sniper of the 48th Invasion Troop 
235931: Battle Mage of the 48th Invasion Troop 
235932: Raider of the 48th Invasion Troop 
235933: Legionary of the 48th Invasion Troop 
235934: Searcher of the 48th Invasion Troop 
235935: Defender of the 48th Invasion Troop 
235936: Sniper of the 48th Invasion Troop 
235937: Battle Mage of the 48th Invasion Troop 
235938: Raider of the 48th Invasion Troop 
235939: Sand Taurak 
235940: Sand Taurak 
235941: Desert Thorn Aranid 
235942: Desert Thorn Aranid 
235943: Skewered Frillneck 
235944: Howler Zanthay 
235945: Howler Zanthay 
235946: Cactus Laupede 
235947: Blood Emphis 
235948: Protector of the Magma Canyon 
235949: Greed Monitor 
235950: Coral Horn Protector 
235951: Wild Blue Moss Monitor 
235952: Slow Thorn Overlord 
235953: Furius 
235954: Brohum Leader 
235955: Garden Statue 
235956: Leader of the Gold Rakes Cellatu 
235957: Silent Drakan 
235958: Strange Twilight Xipeto 
235959: Leader of the Primeval Draconutes 
235960: Raging Primeval Net Ettin 
235961: Tracker Zanthay 
235962: Blade Aranid 
235963: Coloured Charites 
235964: Explosive Pearl 
235965: Tegris 
235966: Golden Tatar 
235967: Traitor Squallo 
235968: Nerupar 
235969: Sashir 
235970: Berserker Sunayaka 
235971: Machine Totar 
235972: Commander Ratashi 
235973: Sand Kirak 
235974: Kirak Clone 
235975: Gatekeeper Phox 
235976: Watching Eye 
235977: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
235978: Landing Site01_Bard Reinforcement 
235979: Landing Site01_Aethertech Reinforcement 
235980: Landing Site01_Cleric Reinforcement 
235981: Landing Site01_Hunter Reinforcement 
235982: Landing Site01_Sorcerer Reinforcement 
235983: Landing Site01_Assassin Reinforcement 
235984: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
235985: Landing Site02_Bard Reinforcement 
235986: Landing Site02_Aethertech Reinforcement 
235987: Landing Site02_Cleric Reinforcement 
235988: Landing Site02_Hunter Reinforcement 
235989: Landing Site02_Sorcerer Reinforcement 
235990: Landing Site02_Assassin Reinforcement 
235991: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
235992: Landing Site03_Bard Reinforcement 
235993: Landing Site03_Aethertech Reinforcement 
235994: Landing Site03_Cleric Reinforcement 
235995: Landing Site03_Hunter Reinforcement 
235996: Landing Site03_Sorcerer Reinforcement 
235997: Landing Site03_Assassin Reinforcement 
235998: Reinforcement Fighter of the Reserve Unit 
235999: Landing Site04_Bard Reinforcement 
236000: Landing Site04_Aethertech Reinforcement 
236001: Landing Site04_Cleric Reinforcement 
236002: Landing Site04_Hunter Reinforcement 
236003: Landing Site04_Sorcerer Reinforcement 
236004: Landing Site04_Assassin Reinforcement 
236005: Draco Patrol Recruit 
236006: Draco Fighting Recruit 
236007: Special Assassin 
236008: Special Fighter 
236009: Trained Vespine 
236010: Trained Porgus 
236011: Trained Worg 
236012: Anubite Fighting Recruit 
236013: Zombie Recruit 
236014: Raging Lich Recruit 
236015: Trained Wriggot 
236016: Anubite Recruit 
236017: Magical Recruit 
236018: Trained Fierce Lapilima 
236019: Trained Lava Petrahulk 
236020: Trained Stinking Clodworm 
236021: Trained Drakie 
236022: Guardian General of the 1st Base 
236023: Protector of the 1st Base 
236024: Fighter of the 1st Base 
236025: Magus of the 1st Base 
236026: Raider of the 1st Base 
236027: Scout of the 1st Base 
236028: Medic of the 1st Base 
236029: Protector of the 2nd Base 
236030: Fighter of the 2nd Base 
236031: Magus of the 2nd Base 
236032: Raider of the 2nd Base 
236033: Scout of the 2nd Base 
236034: Medic of the 2nd Base 
236035: Guardian General of the 3rd Base 
236036: Protector of the 3rd Base 
236037: Fighter of the 3rd Base 
236038: Magus of the 3rd Base 
236039: Raider of the 3rd Base 
236040: Scout of the 3rd Base 
236041: Medic of the 3rd Base 
236042: Protector of the 4th Base 
236043: Fighter of the 4th Base 
236044: Magus of the 4th Base 
236045: Raider of the 4th Base 
236046: Scout of the 4th Base 
236047: Medic of the 4th Base 
236048: Guardian General of the 6th Base 
236049: Protector of the 6th Base 
236050: Fighter of the 6th Base 
236051: Magus of the 6th Base 
236052: Raider of the 6th Base 
236053: Scout of the 6th Base 
236054: Medic of the 6th Base 
236055: Guardian General of the 7th Base 
236056: Protector of the 7th Base 
236057: Fighter of the 7th Base 
236058: Magus of the 7th Base 
236059: Raider of the 7th Base 
236060: Scout of the 7th Base 
236061: Medic of the 7th Base 
236062: Protector of the 5th Base 
236063: Fighter of the 5th Base 
236064: Magus of the 5th Base 
236065: Raider of the 5th Base 
236066: Scout of the 5th Base 
236067: Medic of the 5th Base 
236068: Protector of the 8th Base 
236069: Fighter of the 8th Base 
236070: Magus of the 8th Base 
236071: Raider of the 8th Base 
236072: Scout of the 8th Base 
236073: Medic of the 8th Base 
236074: Anubite Recruit 
236075: Anubite Fighting Recruit 
236076: Magical Recruit 
236077: Anubite Recruit 
236078: Anubite Fighting Recruit 
236079: Magical Recruit 
236080: Supply Box 
236081: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
236082: Jonshunerk's Supply Box 
236083: Invading Sniper 
236084: Special Instructor 
236085: Protectorate Drakan Elite Praetor 
236086: Protectorate Drakan Elite Command Officer 
236087: BLDF5_Skeleton Stone 
236088: BLDF5_Skeleton Stone 
236089: BLDF5_Skeleton Stone 
236090: Protectorate Drakan Elite Fighter 
236091: Protectorate Drakan Superior Fighter 
236092: Protectorate Drakan Elite Rider Division 
236093: Protectorate Drakan Elite Scout 
236094: Protectorate Drakan Elite Foot Soldier 
236095: Protectorate Drakan Elite Healer 
236096: Trained Stinking Clodworm 
236097: Trained Drakie 
236098: Trained Stinking Clodworm 
236099: Trained Drakie 
236100: Strange Hellfire Patrol 
236101: Strange Hellfire Thorn Warrior 
236102: Strange Hellfire Thorn Warrior 
236103: Strange Hellfire Messenger 
236104: Strange Hellfire Necromancer 
236105: Hellfire Patrol 
236106: Hellfire Thorn Warrior 
236107: Hellfire Messenger 
236108: Hellfire Necromancer 
236109: Elite Hellfire Patrol 
236110: Elite Hellfire Necromancer 
236111: Elite Hellfire Thorn Warrior 
236112: Hellfire Patrol 
236113: Hellfire Thorn Warrior 
236114: Hellfire Messenger 
236115: Hellfire Necromancer 
236116: Elite Hellfire Patrol 
236117: Elite Hellfire Necromancer 
236118: Elite Hellfire Thorn Warrior 
236119: Hellfire Patrol 
236120: Hellfire Thorn Warrior 
236121: Hellfire Messenger 
236122: Hellfire Necromancer 
236123: Elite Hellfire Patrol 
236124: Elite Hellfire Necromancer 
236125: Elite Hellfire Thorn Warrior 
236126: Weakened Strange Hellfire Patrol 
236127: Weakened Strange Hellfire Thorn Warrior 
236128: Weakened Strange Hellfire Thorn Warrior 
236129: Weakened Strange Hellfire Messenger 
236130: Weakened Strange Hellfire Necromancer 
236131: Weakened Hellfire Patrol 
236132: Weakened Hellfire Thorn Warrior 
236133: Weakened Hellfire Messenger 
236134: Weakened Hellfire Necromancer 
236135: Weakened Captain of the Hellfire Patrol 
236136: Weakened Captain of the Hellfire Necromancers 
236137: Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors 
236138: Weakened Hellfire Patrol 
236139: Weakened Hellfire Thorn Warrior 
236140: Weakened Hellfire Messenger 
236141: Weakened Hellfire Necromancer 
236142: Weakened Captain of the Hellfire Patrol 
236143: Weakened Captain of the Hellfire Necromancers 
236144: Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors 
236145: Weakened Hellfire Patrol 
236146: Weakened Hellfire Thorn Warrior 
236147: Weakened Hellfire Messenger 
236148: Weakened Hellfire Necromancer 
236149: Weakened Captain of the Hellfire Patrol 
236150: Weakened Captain of the Hellfire Necromancers 
236151: Weakened Captain of the Hellfire Thorn Warriors 
236152: Mad Torment Fighter 
236153: Mad Torment Gladiator 
236154: Mad Torment Gladiator 
236155: Mad Torment Skeletus 
236156: Mad Torment Fire Shaman 
236157: Torment Fighter 
236158: Torment Gladiator 
236159: Torment Skeletus 
236160: Torment Fire Shaman 
236161: Elite Torment Fighter 
236162: Elite Torment Fire Shaman 
236163: Elite Torment Gladiator 
236164: Torment Fighter 
236165: Torment Gladiator 
236166: Torment Skeletus 
236167: Torment Fire Shaman 
236168: Elite Torment Fighter 
236169: Elite Torment Fire Shaman 
236170: Elite Torment Gladiator 
236171: Torment Fighter 
236172: Torment Gladiator 
236173: Torment Skeletus 
236174: Torment Fire Shaman 
236175: Elite Torment Fighter 
236176: Elite Torment Fire Shaman 
236177: Elite Torment Gladiator 
236178: Torment Cavern Beetle 
236179: Torment Cavern Beetle 
236180: Torment Cavern Beetle 
236181: Torment Cavern Guardian 
236182: Torment Cavern Guardian 
236183: Torment Cavern Beetle 
236184: Torment Cavern Beetle 
236185: Torment Cavern Guardian 
236186: Torment Cavern Guardian 
236187: Elite Torment Cavern Labourer 
236188: Elite Torment Cavern Guardian 
236189: Elite Torment Cavern Labourer 
236190: Torment Cavern Beetle 
236191: Torment Cavern Beetle 
236192: Torment Cavern Guardian 
236193: Torment Cavern Guardian 
236194: Elite Torment Cavern Labourer 
236195: Elite Torment Cavern Guardian 
236196: Elite Torment Cavern Labourer 
236197: Torment Cavern Beetle 
236198: Torment Cavern Beetle 
236199: Torment Cavern Guardian 
236200: Torment Cavern Guardian 
236201: Elite Torment Cavern Labourer 
236202: Elite Torment Cavern Guardian 
236203: Elite Torment Cavern Labourer 
236204: Fighter of the Torment Legion 
236205: Assassin of the Torment Legion 
236206: Torment Legion Scout 
236207: Torment Legion Mage 
236208: Fighter of the Torment Legion 
236209: Assassin of the Torment Legion 
236210: Torment Legion Scout 
236211: Torment Legion Mage 
236212: Fighter of the Torment Legion 
236213: Assassin of the Torment Legion 
236214: Torment Legion Scout 
236215: Torment Legion Mage 
236216: Fighter of the Elite Torment Legion 
236217: Assassin of the Elite Torment Legion 
236218: Elite Torment Legion Scout 
236219: Elite Torment Legion Mage 
236220: Priest of the Elite Torment Legion 
236221: Stink Hellfire Patrol 
236222: Stink Hellfire Necromancer 
236223: Fire Tamer 
236224: Kadena 
236225: Magma Protector without Energy Source 
236226: Heat Protector without Energy Source 
236227: Magma Protector 
236228: Heat Protector 
236229: Returned Oris 
236230: Immortal Oris 
236231: Feeble Oris 
236232: Returned Oris 
236233: Immortal Oris 
236234: Feeble Oris 
236235: Commander Barusha 
236236: Commander of the Torment Legion Fighters 
236237: Commander of the Torment Legion Mages 
236238: Commander Barusha 
236239: Commander of the Torment Legion Fighters 
236240: Commander of the Torment Legion Mages 
236241: Commander of the Torment Legion Assassins 
236242: Commander of the Restoration of the Torment Legion 
236243: Commander Barusha 
236244: Beritra 
236245: Beritra 
236246: Beritra 
236247: Beritra 
236248: Member of the Patrol 
236249: Member of the Patrol 
236250: Raider of the 48th Army 
236251: Aetheric Field Guardian 
236252: Aetheric Field Protector 
236253: Trooper of the 48th Unit 
236254: Guard of the 48th Unit 
236255: Commander Nazra 
236256: Battle Mage of the 48th Unit 
236257: Medic of the 48th Unit 
236258: Legate of the 48th Unit 
236259: Staff Officer of the 48th Unit 
236260: Captain of the Invasion Troop 
236261: Blade Master of the 48th Invasion Troop 
236262: Cannoneer of the 48th Invasion Troop 
236263: Phanon's Ego 
236264: Assassin of the 48th Unit 
236265: Magus of the 48th Unit 
236266: Oris 
236267: Exhausted Vasharti Pagati Combatant 
236268: Exhausted Vasharti Combatant 
236269: Exhausted Vasharti Combat Officer 
236270: Vasharti Butcher 
236271: Captain Xasta 
236272: Solid Crag Rock 
236273: Oris 
236274: Calindi Flame Lord 
236275: Tiamat 
236276: Tiamat 
236277: Tiamat 
236278: Splitting Tiragit 
236279: Gravitative Mahatrigan 
236280: Wrathful Abretan 
236281: Tibalka of Petrification 
236282: Vasharti Legatus 
236283: Elite Vasharti Pagati Combatant 
236284: Vasharti Elite Watcher 
236285: Vasharti Elite Watch Officer 
236286: Sikar Hunter 
236287: Vasharti Assassin 
236288: Vasharti Mage 
236289: Drakan Special Legate 
236290: Pagati Special Warrior 
236291: Drakan Special Overseer 
236292: Drakan Overseer 
236293: Sikar Sniper 
236294: Drakan Special Assassin 
236295: Drakan Special Mage 
236296: Captain Xasta 
236297: Captain Xasta 
236298: Kuhara the Volatile 
236299: Umatha the Crazed 
236300: Brigade General Vasharti 
236301: Ambusher Kiriana 
236302: Archmagus Upadi 
236303: Instructor Diplito 
236304: Instructor Fratika 
236305: Instructor Exico 
236306: Nasto 
236307: Inggison Dionae 
236308: Inggison Excura 
236309: Inggison Rotron 
236310: Inggison Kirrin 
236311: Inggison Puca 
236312: Inggison Rynoce 
236313: Inggison Gnarl 
236314: Inggison Baku 
236315: Inggison Crettin 
236316: Inggison Serrator 
236317: Inggison Obscura 
236318: Inggison Ashulagen 
236319: Inggison Ksellid 
236320: Inggison Vortile 
236321: Inggison Seafoam 
236322: Inggison Wraithling 
236323: Inggison Gryphu 
236324: Inggison Barghest 
236325: Inggison Dragrint 
236326: Inggison Murmur 
236327: Inggison Spaller 
236328: Inggison Petrahulk 
236329: Inggison Ksellid 
236330: Inggison Drake 
236331: Inggison Shulack Shaman 
236332: Inggison Shulack Lookout 
236333: Inggison Shulack Assassin 
236334: Inggison Shulack Hunter 
236335: Wild Inggison Dionae 
236336: Wilds Inggison Excura 
236337: Wild Inggison Rotron 
236338: Wild Inggison Kirrin 
236339: Wild Inggison Puca 
236340: Wild Inggison Rynoce 
236341: Wild Inggison Gnarl 
236342: Wild Inggison Baku 
236343: Wild Inggison Crettin 
236344: Wild Inggison Serrator 
236345: Wild Inggison Obscura 
236346: Wild Inggison Ashulagen 
236347: Wild Inggison Ksellid 
236348: Wild Inggison Vortile 
236349: Wild Inggison Seafoam 
236350: Wild Inggison Wraithling 
236351: Wild Inggison Gryphu 
236352: Wild Inggison Barghest 
236353: Wilds Inggison Dragrint 
236354: Wild Inggison Murmur 
236355: Wild Inggison Spaller 
236356: Wild Inggison Petrahulk 
236357: Wild Inggison Ksellid 
236358: Wild Inggison Drake 
236359: Wild Inggison Shulack Shaman 
236360: Wild Inggison Shulack Lookout 
236361: Wild Inggison Shulack Assassin 
236362: Wild Inggison Shulack Hunter 
236363: Gelkmaros Dionae 
236364: Gelkmaros Sparkle 
236365: Gelkmaros Cellatu 
236366: Gelkmaros Luciferin 
236367: Gelkmaros Dragrint 
236368: Gelkmaros Leowasp 
236369: Gelkmaros Crestlich 
236370: Gelkmaros Serrator 
236371: Gelkmaros Petrahulk 
236372: Gelkmaros Scolopen 
236373: Gelkmaros Wraithling 
236374: Gelkmaros Zanthay 
236375: Gelkmaros Barghest 
236376: Gelkmaros Supraklaw 
236377: Gelkmaros Murmur 
236378: Gelkmaros Kalgolem 
236379: Gelkmaros Bosbear 
236380: Gelkmaros Luciferin 
236381: Gelkmaros Gryphu 
236382: Gelkmaros Dionae 
236383: Gelkmaros Puca 
236384: Gelkmaros Neokin 
236385: Gelkmaros Earth Spirit 
236386: Gelkmaros Caprex 
236387: Gelkmaros Strigik Herbalist 
236388: Gelkmaros Strigik Warrior 
236389: Gelkmaros Strigik Assassins 
236390: Gelkmaros Strigik Shamans 
236391: Wild Gelkmaros Dionae 
236392: Wild Gelkmaros Sparkle 
236393: Wilds Gelkmaros Cellatu 
236394: Wild Gelkmaros Seafoam 
236395: Wilds Gelkmaros Dragrint 
236396: Wild Gelkmaros Leowasp 
236397: Wild Gelkmaros Crestlich 
236398: Wild Gelkmaros Serrator 
236399: Wild Gelkmaros Petrahulk 
236400: Wild Gelkmaros Scolopen 
236401: Wild Gelkmaros Wraithling 
236402: Wild Gelkmaros Zanthay 
236403: Wild Gelkmaros Barghest 
236404: Wild Gelkmaros Supraklaw 
236405: Wild Gelkmaros Murmur 
236406: Wild Gelkmaros Murmur 
236407: Wild Gelkmaros Kalgolem 
236408: Wild Gelkmaros Bosbear 
236409: Wild Gelkmaros Gryphu 
236410: Wild Gelkmaros Dionae 
236411: Wild Gelkmaros Puca 
236412: Wild Gelkmaros Neokin 
236413: Wild Gelkmaros Earth Spirit 
236414: Wild Gelkmaros Caprex 
236415: Wild Gelkmaros Strigik Herbalist 
236416: Wild Gelkmaros Strigik Warrior 
236417: Wild Gelkmaros Strigik Assassins 
236418: Wild Gelkmaros Strigik Shamans 
236419: Cargo Box of Dizziness 
236420: Shadow Tog 
236421: Shy Hare Legionary 
236422: Fast Kerbiel 
236423: Phernind, Master of Disguise 
236424: Powerful Destructo 
236425: Crawling Serrator 
236426: Lowland Leowasp 
236427: Smiling Dragrint 
236428: Drana Spaller 
236429: Supraklaw Worker 
236430: Supraklaw Hoarder 
236431: Supraklaw Looker 
236432: Supraklaw Soldier 
236433: Naduka Grunt 
236434: Naduka Gatherer 
236435: Mitrakand Drakie 
236436: Mitrakand Drakan Destroyer 
236437: Mitrakand Raider 
236438: Mitrakand Hunterkiller 
236439: Mitrakand Gallowglass 
236440: Mitrakand Lifekeeper 
236441: Drana Crestlich 
236442: Naduka Sentry 
236443: Supraklaw Lookout 
236444: Redtailed Neokin 
236445: Xalvius 
236446: Pincers Prime 
236447: Queen Klawtiar 
236448: Hashak the Plough 
236449: Elder Malekor 
236450: Harviste 
236451: Mitrakand Gloriator 
236452: Mitrakand Drakan Destroyer 
236453: Mitrakand Drakan Destroyer 
236454: Mitrakand Drakan Destroyer 
236455: Mitrakand Drakan Destroyer 
236456: Mitrakand Raider 
236457: Mitrakand Raider 
236458: Mitrakand Raider 
236459: Mitrakand Raider 
236460: Mitrakand Hunterkiller 
236461: Mitrakand Hunterkiller 
236462: Mitrakand Hunterkiller 
236463: Mitrakand Hunterkiller 
236464: Mitrakand Gallowglass 
236465: Mitrakand Gallowglass 
236466: Mitrakand Gallowglass 
236467: Mitrakand Gallowglass 
236468: Mitrakand Lifekeeper 
236469: Mitrakand Lifekeeper 
236470: Mitrakand Lifekeeper 
236471: Mitrakand Lifekeeper 
236472: Hanarkand Thrasher 
236473: Hanarkand Raider 
236474: Hanarkand Seeker 
236475: Hanarkand Mystic 
236476: Hanarkand Boneminder 
236477: Hanarkand Legatus 
236478: Hanarkand Rustler 
236479: Hanarkand Triaris 
236480: Hanarkand Diabolist 
236481: Hanarkand Curatus 
236482: Hanarkand Labourer 
236483: Hanarkand Worker 
236484: Voyeur Ashulagen 
236485: Inggison Trico 
236486: Inggison Trico Foal 
236487: Haze Spirit 
236488: Tidal Seafoam 
236489: Vampire Clodworm 
236490: Warden Angasa 
236491: Zalandar Greenheart 
236492: Elder Zanuta 
236493: Sukana the Learned 
236494: Head Priest Nashuma 
236495: Geffen 
236496: Treasure Box 
236497: Watcher Garma 
236498: Poisonmist Spirit 
236499: Bane Spirit 
236500: Hanarkand Thrasher 
236501: Hanarkand Thrasher 
236502: Hanarkand Raider 
236503: Hanarkand Raider 
236504: Hanarkand Seeker 
236505: Hanarkand Seeker 
236506: Hanarkand Mystic 
236507: Hanarkand Mystic 
236508: Hanarkand Boneminder 
236509: Hanarkand Boneminder 
236510: Hanarkand Legatus 
236511: Hanarkand Legatus 
236512: Hanarkand Rustler 
236513: Hanarkand Rustler 
236514: Hanarkand Triaris 
236515: Hanarkand Triaris 
236516: Hanarkand Diabolist 
236517: Hanarkand Diabolist 
236518: Hanarkand Curatus 
236519: Hanarkand Curatus 
236520: Hanarkand Labourer 
236521: Hanarkand Worker 
236522: Mystical Cell 
236523: Hanarkand Fighter 
236524: Hanarkand Raider 
236525: Hanarkand Searcher 
236526: Captain Xasta 
236527: Captain Xasta 
236528: Teleport Shugo_Summoning Improvement_Elyos 
236529: Teleport Shugo_Summoning Improvement_Asmodian 
236530: Inggison Dionae 
236531: Inggison Excura 
236532: Inggison Rotron 
236533: Inggison Kirrin 
236534: Inggison Puca 
236535: Inggison Rynoce 
236536: Inggison Gnarl 
236537: Inggison Baku 
236538: Inggison Crettin 
236539: Inggison Serrator 
236540: Inggison Obscura 
236541: Inggison Ashulagen 
236542: Inggison Ksellid 
236543: Inggison Vortile 
236544: Inggison Seafoam 
236545: Inggison Wraithling 
236546: Inggison Gryphu 
236547: Inggison Barghest 
236548: Inggison Dragrint 
236549: Inggison Murmur 
236550: Inggison Spaller 
236551: Inggison Petrahulk 
236552: Inggison Ksellid 
236553: Inggison Drake 
236554: Inggison Shulack Shaman 
236555: Inggison Shulack Lookout 
236556: Inggison Shulack Assassin 
236557: Inggison Shulack Hunter 
236558: Wild Inggison Dionae 
236559: Wilds Inggison Excura 
236560: Wild Inggison Rotron 
236561: Wild Inggison Kirrin 
236562: Wild Inggison Puca 
236563: Wild Inggison Rynoce 
236564: Wild Inggison Gnarl 
236565: Wild Inggison Baku 
236566: Wild Inggison Crettin 
236567: Wild Inggison Serrator 
236568: Wild Inggison Obscura 
236569: Wild Inggison Ashulagen 
236570: Wild Inggison Ksellid 
236571: Wild Inggison Vortile 
236572: Wild Inggison Seafoam 
236573: Wild Inggison Wraithling 
236574: Wild Inggison Gryphu 
236575: Wild Inggison Barghest 
236576: Wilds Inggison Dragrint 
236577: Wild Inggison Murmur 
236578: Wild Inggison Spaller 
236579: Wild Inggison Petrahulk 
236580: Wild Inggison Ksellid 
236581: Wild Inggison Drake 
236582: Wild Inggison Shulack Shaman 
236583: Wild Inggison Shulack Lookout 
236584: Wild Inggison Shulack Assassin 
236585: Wild Inggison Shulack Hunter 
236586: Gelkmaros Dionae 
236587: Gelkmaros Sparkle 
236588: Gelkmaros Cellatu 
236589: Gelkmaros Luciferin 
236590: Gelkmaros Dragrint 
236591: Gelkmaros Leowasp 
236592: Gelkmaros Crestlich 
236593: Gelkmaros Serrator 
236594: Gelkmaros Petrahulk 
236595: Gelkmaros Scolopen 
236596: Gelkmaros Wraithling 
236597: Gelkmaros Zanthay 
236598: Gelkmaros Barghest 
236599: Gelkmaros Supraklaw 
236600: Gelkmaros Murmur 
236601: Gelkmaros Kalgolem 
236602: Gelkmaros Bosbear 
236603: Gelkmaros Luciferin 
236604: Gelkmaros Gryphu 
236605: Gelkmaros Dionae 
236606: Gelkmaros Puca 
236607: Gelkmaros Neokin 
236608: Gelkmaros Earth Spirit 
236609: Gelkmaros Caprex 
236610: Gelkmaros Strigik Herbalist 
236611: Gelkmaros Strigik Warrior 
236612: Gelkmaros Strigik Assassins 
236613: Gelkmaros Strigik Shamans 
236614: Wild Gelkmaros Dionae 
236615: Wild Gelkmaros Sparkle 
236616: Wilds Gelkmaros Cellatu 
236617: Wild Gelkmaros Seafoam 
236618: Wilds Gelkmaros Dragrint 
236619: Wild Gelkmaros Leowasp 
236620: Wild Gelkmaros Crestlich 
236621: Wild Gelkmaros Serrator 
236622: Wild Gelkmaros Petrahulk 
236623: Wild Gelkmaros Scolopen 
236624: Wild Gelkmaros Wraithling 
236625: Wild Gelkmaros Zanthay 
236626: Wild Gelkmaros Barghest 
236627: Wild Gelkmaros Supraklaw 
236628: Wild Gelkmaros Murmur 
236629: Wild Gelkmaros Kalgolem 
236630: Wild Gelkmaros Bosbear 
236631: Wild Gelkmaros Seafoam 
236632: Wild Gelkmaros Gryphu 
236633: Wild Gelkmaros Dionae 
236634: Wild Gelkmaros Puca 
236635: Wild Gelkmaros Neokin 
236636: Wild Gelkmaros Earth Spirit 
236637: Wild Gelkmaros Caprex 
236638: Wild Gelkmaros Strigik Herbalist 
236639: Wild Gelkmaros Strigik Warrior 
236640: Wild Gelkmaros Strigik Assassins 
236641: Wild Gelkmaros Strigik Shamans 
236642: Iron Stish 
236643: Rock Rikrol 
236644: Maleo 
236645: Red Chopad 
236646: Mud Gerger 
236647: Krudun 
236648: Camerio 
236649: Anush 
236650: Takki 
236651: Tentacle Eccor 
236652: Desert Shakil 
236653: Shell Mutanka 
236654: Protectorate Drakan Fighter 
236655: Cargo Box of Dizziness 
236656: Shadow Tog 
236657: Shy Hare Legionary 
236658: Fast Kerbiel 
236659: Phernind, Master of Disguise 
236660: Powerful Destructo 
236661: Kadena 
236662: Kadena 
236663: Phernind, Master of Disguise 
236664: Phernind, Master of Disguise 
236665: Phernind, Master of Disguise 
236666: Phernind, Master of Disguise 
236667: Phernind, Master of Disguise 
236668: Phernind, Master of Disguise 
236669: Phernind, Master of Disguise 
236670: Phernind, Master of Disguise 
236671: Cargo Box of Dizziness 
236672: Cargo Box of Dizziness 
236673: Expedition Troop Soldier 
236674: Expedition Troop Soldier 
236675: Expedition Troop Soldier 
236676: Expedition Troop Soldier 
236677: Expedition Troop Soldier 
236678: Expedition Troop Soldier 
236679: Expedition Troop Soldier 
236680: Expedition Troop Soldier 
236681: Expedition Troop Soldier 
236682: Expedition Troop Soldier 
236683: Expedition Troop Soldier 
236684: Expedition Troop Soldier 
236685: Defender Elite 
236686: Defender Elite 
236687: Defender Elite 
236688: Defender Elite 
236689: Defender Elite 
236690: Defender Elite 
236691: Defender Elite 
236692: Defender Elite 
236693: Defender Elite 
236694: Defender Elite 
236695: Defender Elite 
236696: Defender Elite 
236697: Defender Elite 
236698: Defender Elite 
236699: Defender Elite 
236700: Defender Elite 
236701: Mantor Guardian 
236702: Mantor Guardian 
236703: Mantor Guardian 
236704: Defender Elite 
236705: Kuhara's Treasure Box 
236706: Contaminated Monitoring Device 
236707: Exhausted Vasharti Pagati Combatant 
236708: Exhausted Vasharti Combatant 
236709: Exhausted Vasharti Combat Officer 
236710: Sikar Hunter 
236711: Sikar Hunter 
236712: Pale Malodor 
236713: Protectorate Drakan Elite Fighter 
236714: Protectorate Drakan Elite Foot Soldier 
236715: Protectorate Drakan Elite Scout 
236716: Protectorate Drakan Elite Healer 
236717: Protectorate Drakan Elite Slayer 
236718: Protectorate Drakan Elite Mage 
236719: Protectorate Drakan Elite Scout Officer 
236720: Protectorate Drakan Elite Healing Officer 
236721: Elite Aitos (Level 3) 
236722: Elite Bomb Tumon (Level 3) 
236723: Elite Venoid (Level 3) 
236724: Elite Venoid (Level 3) 
236725: Elite Aitos (Level 3) 
236726: Elite Bomb Tumon (Level 3) 
236727: Elite Tarantum (Level 3) 
236728: Elite Tarantum (Level 3) 
236729: Elite Aitos (Level 3) 
236730: Elite Tarantum (Level 3) 
236731: Elite Aitos (Level 3) 
236732: Elite Tarantum (Level 3) 
236733: Elite Magnorion (Level 3) 
236734: Elite Aitos (Level 3) 
236735: Elite Venoid (Level 3) 
236736: Elite Magnorion (Level 3) 
236737: Elite Aitos (Level 3) 
236738: Elite Venoid (Level 3) 
236739: Elite Venoid (Level 3) 
236740: Elite Magnorion (Level 3) 
236741: Elite Aitos (Level 3) 
236742: Elite Venoid (Level 3) 
236743: Elite Aitos (Level 3) 
236744: Elite Magnorion (Level 3) 
236745: Elite Mist Mane Foot Soldier 
236746: Elite Ice Claw Warrior 
236747: Kaidan Elite Raider 
236748: Kaidan Elite Leader 
236749: Ice Sculptor's Toolbox 
236750: Elite Venoid (Level 3) 
236751: Annoying Fire Spirit 
236752: Bakarma Scaleguard 
236753: Bakarma Scaleguard 
236754: Bakarma Scalewatch 
236755: Bakarma Scaleblade 
236756: Bakarma Scaleblade 
236757: Bakarma Dragonblade 
236758: Bakarma Fangguard 
236759: Bakarma Fangguard 
236760: Bakarma Clawguard 
236761: Bakarma Comitatus 
236762: Bakarma Comitatus 
236763: Bakarma Destroyer 
236764: Bakarma Shadowscale 
236765: Bakarma Shadowscale 
236766: Bakarma Mistscale 
236767: Bakarma Fangblade 
236768: Bakarma Fangblade 
236769: Bakarma Biteblade 
236770: Trained Drakie 
236771: Trained Drakie 
236772: Trained Monitor 
236773: Trained Monitor 
236774: Bakarma Breeder 
236775: Bakarma Breeder 
236776: Bakarma Ranger 
236777: Bakarma Ranger 
236778: Bakarma Searcher 
236779: Bakarma Shadowshot 
236780: Bakarma Shadowshot 
236781: Bakarma Shadowsnipe 
236782: Bakarma Flameshot 
236783: Bakarma Flameshot 
236784: Bakarma Blazeshot 
236785: Bakarma Mystic 
236786: Bakarma Mystic 
236787: Bakarma Mender 
236788: Bakarma Outlaw 
236789: Bakarma Outlaw 
236790: Bakarma Headhunter 
236791: Bakarma Headhunter 
236792: Bakarma Protector 
236793: Bakarma Protector 
236794: Bakarma Bulwark 
236795: Bakarma Scourge 
236796: Bakarma Scourge 
236797: Bakarma Hopecrusher 
236798: Bakarma Mutilator 
236799: Bakarma Mutilator 
236800: Bakarma Lifeender 
236801: Bakarma Deathbringer 
236802: Bakarma Deathbringer 
236803: Bakarma Guardian 
236804: Bakarma Supplicant 
236805: Bakarma Supplicant 
236806: Bakarma Mendicant 
236807: Bakarma Dragonpriest 
236808: Bakarma Dragonpriest 
236809: Bakarma Deathpriest 
236810: Vicious Energy 
236811: Vicious Energy 
236812: Vicious Energy 
236813: Bakarma Lifegrabber 
236814: Bakarma Lifegrabber 
236815: Bakarma Soultwister 
236816: Bakarma Black Mage 
236817: Bakarma Black Mage 
236818: Bakarma Worldbender 
236819: Bakarma Worldbender 
236820: Bakarma Cursewitch 
236821: Bakarma Cursewitch 
236822: Bakarma Bloodlock 
236823: Bakarma Bloodlock 
236824: Bloodlock's Minion 
236825: Bloodlock's Minion 
236826: Bloodlock's Minion 
236827: Bloodlock's Minion 
236828: Bloodlock's Minion 
236829: Bloodlock's Minion 
236830: Bloodlock's Minion 
236831: Bloodlock's Minion 
236832: Bakarma Scaleguard 
236833: Bakarma Scaleguard 
236834: Bakarma Scalewatch 
236835: Bakarma Scaleblade 
236836: Bakarma Scaleblade 
236837: Bakarma Dragonblade 
236838: Bakarma Fangguard 
236839: Bakarma Fangguard 
236840: Bakarma Clawguard 
236841: Bakarma Shadowscale 
236842: Bakarma Shadowscale 
236843: Bakarma Mistscale 
236844: Bakarma Breeder 
236845: Bakarma Breeder 
236846: Bakarma Ranger 
236847: Bakarma Ranger 
236848: Bakarma Searcher 
236849: Bakarma Shadowshot 
236850: Bakarma Shadowshot 
236851: Bakarma Shadowsnipe 
236852: Bakarma Mystic 
236853: Bakarma Mystic 
236854: Bakarma Mender 
236855: Bakarma Outlaw 
236856: Bakarma Outlaw 
236857: Bakarma Headhunter 
236858: Bakarma Headhunter 
236859: Bakarma Scourge 
236860: Bakarma Scourge 
236861: Bakarma Hopecrusher 
236862: Bakarma Mutilator 
236863: Bakarma Mutilator 
236864: Bakarma Lifeender 
236865: Bakarma Deathbringer 
236866: Bakarma Deathbringer 
236867: Bakarma Guardian 
236868: Bakarma Supplicant 
236869: Bakarma Supplicant 
236870: Bakarma Mendicant 
236871: Bakarma Dragonpriest 
236872: Bakarma Dragonpriest 
236873: Bakarma Deathpriest 
236874: Bakarma Lifegrabber 
236875: Bakarma Lifegrabber 
236876: Bakarma Soultwister 
236877: Bakarma Black Mage 
236878: Bakarma Black Mage 
236879: Bakarma Cursewitch 
236880: Bakarma Cursewitch 
236881: Bakarma Bloodlock 
236882: Bakarma Bloodlock 
236883: Bakarma Deathblade 
236884: Bakarma Lifebringer 
236885: Bakarma Drakeblade 
236886: Bakarma Lifecrusher 
236887: Bakarma Flameraider 
236888: Bakarma Grappler 
236889: Bakarma Seeker 
236890: Bakarma Mender 
236891: Bakarma Berseker 
236892: Huge Ice Monitor 
236893: Huge Ice Monitor 
236894: Ice Monitor 
236895: Cave Slime 
236896: Ice Sting Vespine 
236897: Tiny Drakie 
236898: Unstable Drakie 
236899: Suspicious Plant 
236900: Bakarma Charger 
236901: Bakarma Nightmarist 
236902: Hungry Ooze 
236903: Lucky Golden Saam 
236904: Mau Mistclaw 
236905: Mau Fogshredder 
236906: Mau Cloudseeder 
236907: Mau Mistbringer 
236908: Mau Nightpiercer 
236909: Anubite Lurker 
236910: Unfest Templar 
236911: Moist Clodworm 
236912: Blazing Spirit 
236913: Scorching Spirit 
236914: Dew Spirit 
236915: Murk Spirit 
236916: Lichen Spirit 
236917: Fetid Earth Spirit 
236918: Breeze Spirit 
236919: Gust Spirit 
236920: Protector Rakkan 
236921: Shadowmaster Takrin 
236922: Dragonpriest Tairgus 
236923: Lazy Dragashum 
236924: Greatscholar Jaadis 
236925: Instructor Afrane 
236926: Ivadat the Stern 
236927: Beautiful Lakshmi 
236928: Commander Nimbarka 
236929: Commander Bakarma 
236930: Dragon Scholar Triyu 
236931: Kind Saraswati 
236932: Supervisor Nyvedija 
236933: Deputy Brigade General Yavant 
236934: Anuhart Legionary 
236935: Anuhart Trooper 
236936: Anuhart Sentinel 
236937: Anuhart Bloodbinder 
236938: Anuhart Sergeant 
236939: Anuhart Fighter 
236940: Anuhart Ambusher 
236941: Anuhart Patroller 
236942: Anuhart Healer 
236943: Anuhart Warmonger 
236944: Anuhart Manbane 
236945: Anuhart Guard 
236946: Anuhart Scalepriest 
236947: Anuhart Buckaroo 
236948: Anuhart Tearlach 
236949: Anuhart Kurinark 
236950: Spiritmaster Atmach 
236951: Anuhart Scalewatch 
236952: Anuhart Drakeblade 
236953: Anuhart Ranger 
236954: Anuhart Mender 
236955: Anuhart Buckaroo 
236956: Marabata of Strength 
236957: Marabata of Aether 
236958: Marabata of Poisoning 
236959: Anuhart Grappler 
236960: Anuhart Biteblade 
236961: Anuhart Searcher 
236962: Anuhart Mender 
236963: Anuhart Oculazen 
236964: Anuhart Scourge 
236965: Anuhart Willwarper 
236966: Anuhart Priest 
236967: Spectral Avenger 
236968: Spectral Arcanist 
236969: Spectral Curate 
236970: Spectral Scout 
236971: Noah's Furious Shade 
236972: Anuhart Legatus 
236973: Anuhart Triaris 
236974: Anuhart Magus 
236975: Anuhart Curatus 
236976: Black Branch Dragrint 
236977: Mutating Dragrint 
236978: Wounded Scar 
236979: Anuhart Bloodboss 
236980: Anuhart Huntlord 
236981: Anuhart High Magus 
236982: Anuhart Chief Surgeon 
236983: Thrall Brawler 
236984: Thrall Digger 
236985: Thrall Vigilante 
236986: Thrall Lumberjack 
236987: Spaller Echtra 
236988: Anuhart Myrmidon 
236989: Anuhart Pathfinder 
236990: Anuhart Magist 
236991: Anuhart Chief Curatus 
236992: Mutated Fungie 
236993: Brainwashed Fighter 
236994: Brainwashed Sentinel 
236995: Brainwashed Worker 
236996: Brainwashed Patroller 
236997: Anuhart Vindicator 
236998: Anuhart Shadow 
236999: Anuhart Aionbane 
237000: Anuhart Dark Healer 
237001: Telepathy Controller 
237002: Main Power Generator 
237003: Auxiliary Power Generator 
237004: Emergency Generator 
237005: Power Generator Core 
237006: Power Generator Core 
237007: Power Generator Core 
237008: Power Generator Core 
237009: Power Generator Core 
237010: Power Generator Core 
237011: Brigade General Anuhart 
237012: Anuhart Scaleguard 
237013: Anuhart Petmaster 
237014: Anuhart Shadowshot 
237015: Anuhart Lookout 
237016: Anuhart Tamer 
237017: Anuhart Shadowsnipe 
237018: Anuhart Defender 
237019: Anuhart Breeder 
237020: Anuhart Dark Sniper 
237021: Anuhart Comitatus 
237022: Anuhart Beastlord 
237023: Anuhart Bowmaster 
237024: Anuhart Serpentguard 
237025: Anuhart Protector 
237026: Anuhart Outlaw 
237027: Anuhart Snakepriest 
237028: Anuhart Necromancer 
237029: Anuhart Curselock 
237030: Anuhart Worldbender 
237031: Bloodlock's Minion 
237032: Bloodlock's Minion 
237033: Anuhart Overseer 
237034: Anuhart Daffadar 
237035: Anuhart Direblade 
237036: Anuhart Dark Sniper 
237037: Anuhart Captain 
237038: Anuhart Spiritlord 
237039: Spiritlord's Minion 
237040: Spiritlord's Minion 
237041: Anuhart Chirurgeon 
237042: Anuhart Trainer 
237043: Anuhart Praetor 
237044: Anuhart Castigorus 
237045: Anuhart Arcus 
237046: Anuhart Honour Guard 
237047: Anuhart Invoker 
237048: Invoker's Minion 
237049: Invoker's Minion 
237050: Anuhart Immunus 
237051: Anuhart Proconsul 
237052: Anuhart Praefectus 
237053: Anuhart Vicarius 
237054: Anuhart Lictor 
237055: Anuhart Tetrarch 
237056: Anuhart Conjurer 
237057: Spiritlord's Minion 
237058: Spiritlord's Minion 
237059: Anuhart Chief Priest 
237060: Anuhart Consul 
237061: Anuhart High Templar 
237062: Anuhart High Raider 
237063: Anuhart High Scout 
237064: Anuhart Seneschal 
237065: Anuhart Transporter 
237066: Invoker's Minion 
237067: Invoker's Minion 
237068: Anuhart Surgeon 
237069: Tahabata Pyrelord 
237070: Calindi Flamelord 
237071: Vanuka Infernus 
237072: Asaratu Bloodshade 
237073: Chramati Firetail 
237074: Professor Hewahewa 
237075: Spectral Elim Elder 
237076: Spaller Rakanatra 
237077: Spaller Dhatra 
237078: Anuhart Mage Captain 
237079: Anuhart Scalewatch Captain 
237080: Anuhart Drakeblade Captain 
237081: Vengeful Spirit of Elyos Combat Captain 
237082: Spectral Arcanist Captain 
237083: Thrall Digger Leader 
237084: Thrall Vigilante Leader 
237085: Anuhart Magist 
237086: Anuhart Proconsul 
237087: Anuhart Praefectus 
237088: Tahabata Pyrelord 
237089: Cursed Nagolem 
237090: Ravenous Bloodwing 
237091: Big Wing Fangwing 
237092: Magical Malekor 
237093: Aetheric Malekor 
237094: Sanctified Malekor 
237095: Agitated Sheluk 
237096: Baby Agitated Sheluk 
237097: Frozen Blobble 
237098: Icy Blobble 
237099: Ancient Fire Spirit 
237100: Ice Fungie 
237101: Ancient Wind Spirit 
237102: Ancient Earth Spirit 
237103: Ancient Water Spirit 
237104: Kirrin Scout 
237105: Toxic Thorny Ampha 
237106: Mutated Caltrops 
237107: Queen Arachne 
237108: Frozen Harint 
237109: Cracked Nuhas 
237110: Naughty Pocaching 
237111: Torch Spirit Iprita 
237112: Wistful Syripne 
237113: Golem Spirit Nomura 
237114: Water Spirit Undine 
237115: Rune of Distraction 
237116: Silikor of Memory 
237117: Unstable Triroan 
237118: Titan Protector 
237119: Treasure Box 
237120: Treasure Box 
237121: Treasure Box 
237122: Rune of Distraction 
237123: Rune of Distraction 
237124: Floating Malekor 
237125: Icy Kalgolem 
237126: Fragmented Icy Kalgolem 
237127: Beautiful Galateia 
237128: Undead Serf 
237129: Banshee Peon 
237130: Nanny Temptress 
237131: Banshee Handmaid 
237132: Lich Retainer 
237133: Ravenous Vampire 
237134: Temptress Barmaid 
237135: Temptress Servant 
237136: Banshee Sweeper 
237137: Unfest Guard 
237138: Lich Overseer 
237139: Polluted Mudthorn 
237140: Filthy Sewer Cellatu 
237141: Sewer Bloodwing 
237142: Vampiric Fangwing 
237143: Noblewoman Vampire 
237144: Noble Vampire 
237145: Lich Noble 
237146: Graveknight Templar 
237147: Banshee Runner 
237148: Captain Mundirve 
237149: Butler Luitart 
237150: Chief Maid Miladi 
237151: Bloodthirster 
237152: Princess Karemiwen 
237153: Lord Lannok 
237154: Steward Gutorum 
237155: Bard Guionbark 
237156: Templar Taliesin 
237157: Suspicious Boy 
237158: Betrayer Villaire 
237159: Treasure Box 
237160: Treasure Box 
237161: Treasure Box 
237162: Fattened Bloodwing 
237163: Lean Bloodwing 
237164: Undead Hostler 
237165: Banshee Maidservant 
237166: Banshee Maid 
237167: Banshee Cook 
237168: Unfest Watch Templar 
237169: Stinky Mudthorn 
237170: Sewer Cellatu 
237171: Sewer Bloodwing 
237172: Vampiric Fangwing 
237173: Undead Serf 
237174: Ice Queen 
237175: Treasure Box 
237176: Treasure Box 
237177: Treasure Box 
237178: Treasure Box 
237179: Intruder Detector 
237180: Sturdy Hetgolem 
237181: Skilled Hetgolem 
237182: Magical Hetgolem 
237183: Manor Informant 
237184: Sturdy Hetgolem 
237185: Magical Hetgolem 
237186: Intruder Detector 
237187: Sturdy Hetgolem 
237188: Skilled Hetgolem 
237189: Magical Hetgolem 
237190: Manor Informant 
237191: Stable Hetgolem 
237192: Strange Hetgolem 
237193: Forgetful Zadra 
237194: Forgetful Zadra 
237195: Elemental Iron Prison 
237196: Fully Repaired Hetgolem 
237197: Repaired Hetgolem 
237198: Carelessly Repaired Hetgolem 
237199: Sturdy Hetgolem 
237200: Sturdy Hetgolem 
237201: Sturdy Hetgolem 
237202: Sturdy Hetgolem 
237203: Old Werewolf 
237204: Soul Stealer 
237205: Strange Hellfire Patrol 
237206: Strange Hellfire Thorn Warrior 
237207: Strange Hellfire Thorn Warrior 
237208: Strange Hellfire Messenger 
237209: Strange Hellfire Necromancer 
237210: Mad Torment Fighter 
237211: Mad Torment Gladiator 
237212: Mad Torment Gladiator 
237213: Mad Torment Skeletus 
237214: Mad Torment Fire Shaman 
237215: Torment Cavern Beetle 
237216: Torment Cavern Beetle 
237217: Fighter of the Elite Torment Legion 
237218: Assassin of the Elite Torment Legion 
237219: Elite Torment Legion Scout 
237220: Elite Torment Legion Mage 
237221: Priest of the Elite Torment Legion 
237222: Stink Hellfire Patrol 
237223: Stink Hellfire Necromancer 
237224: Fire Tamer 
237225: Kadena 
237226: Kadena 
237227: Kadena 
237228: Magma Protector 
237229: Heat Protector 
237230: Immortal Oris 
237231: Feeble Oris 
237232: Commander of the Torment Legion Fighters 
237233: Commander of the Torment Legion Mages 
237234: Commander of the Torment Legion Assassins 
237235: Commander of the Restoration of the Torment Legion 
237236: Commander Barusha 
237237: Beritra 
237238: Beritra 
237239: Puppeteer 
237240: Controlled Gutorum 
237241: Controlled Karemiwen 
237242: Controlled Taliesin 
237243: Controlled Jiturn 
237244: Controlled Lannok 
237245: Suspicious Tankard 
237246: Queen Arachne 
237247: Nuhas 
237248: Silikor of Memory 
237249: Zilitia 
237250: Sealed Trioran 
237251: Husk of the Elemental Lord 
237252: Mullion's Soul 
237253: Element Runeseal Stone 
237254: Wind Element 
237255: Fire Element 
237256: Earth Element 
237257: Water Element 
237258: Element Lord Mullion 
237259: Sun Agrint 
237260: Moon Agrint 
237261: Flame Phoenix 
237262: Red Flame Phoenix 
237263: Berserker Bakarma 
237264: Instructor Afrane 
237265: Beautiful Lakshmi 
237266: Commander Nimbarka 
237267: Kind Saraswati 
237268: Activator for the Dimension Gate Amplifier 
237269: Bakarma Outlaw 
237270: Bakarma Lifegrabber 
237271: Bakarma Scaleblade 
237272: Bakarma Mystic 
237273: Bakarma Fangblade 
237274: Bakarma Shadowshot 
237275: Akhal 
237276: Akhal's Illusion Form 
237277: Dark Messenger Raider 
237278: Dark Messenger Assassin 
237279: Messenger's Servant 
237280: Weak Daeva Soul 
237281: Fighter of the 36th Luksha Troop 
237282: Scout of the 36th Luksha Troop 
237283: Guardian of the 36th Luksha Troop 
237284: Medic of the 36th Luksha Troop 
237285: Recruit of the 36th Luksha Troop 
237286: Destroyer of the 36th Luksha Troop 
237287: Seeker of the 36th Luksha Troop 
237288: Guard Post of the 36th Luksha Troop 
237289: Apothecary of the 36th Luksha Troop 
237290: Elite Recruit of the 36th Luksha Troop 
237291: Legate of the 36th Luksha Troop 
237292: Scout Leader of the 36th Luksha Troop 
237293: Officer of the 36th Luksha Troop 
237294: Curatus of the 36th Luksha Troop 
237295: Staff Officer of the 36th Luksha Troop 
237296: Fighter of the 36th Saldis Troop 
237297: Scout of the 36th Saldis Troop 
237298: Guardian of the 36th Saldis Troop 
237299: Medic of the 36th Saldis Troop 
237300: Recruit of the 36th Saldis Troop 
237301: Destroyer of the 36th Saldis Troop 
237302: Seeker of the 36th Saldis Troop 
237303: Guard Post of the 36th Saldis Troop 
237304: Apothecary of the 36th Saldis Troop 
237305: Elite Recruit of the 36th Saldis Troop 
237306: Legate of the 36th Saldis Troop 
237307: Scout Leader of the 36th Saldis Troop 
237308: Officer of the 36th Saldis Troop 
237309: Curatus of the 36th Saldis Troop 
237310: Staff Officer of the 36th Saldis Troop 
237311: Fighter of the 36th Shitar Troop 
237312: Scout of the 36th Shitar Troop 
237313: Guardian of the 36th Shitar Troop 
237314: Medic of the 36th Shitar Troop 
237315: Recruit of the 36th Shitar Troop 
237316: Destroyer of the 36th Shitar Troop 
237317: Seeker of the 36th Shitar Troop 
237318: Guard Post of the 36th Shitar Troop 
237319: Apothecary of the 36th Shitar Troop 
237320: Elite Recruit of the 36th Shitar Troop 
237321: Legate of the 36th Shitar Troop 
237322: Scout Leader of the 36th Shitar Troop 
237323: Officer of the 36th Shitar Troop 
237324: Curatus of the 36th Shitar Troop 
237325: Staff Officer of the 36th Shitar Troop 
237326: Akhal 
237327: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237328: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237329: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237330: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237331: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237332: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237333: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237334: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237335: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237336: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237337: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237338: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237339: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237340: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237341: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237342: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237343: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237344: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237345: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237346: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237347: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237348: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237349: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237350: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237351: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237352: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237353: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237354: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237355: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237356: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237357: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237358: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237359: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237360: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237361: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237362: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237363: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237364: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237365: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237366: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237367: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237368: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237369: None 
237370: Trained Drakie 
237371: Tiny Drakie 
237372: Berserker Kroban 
237373: Kroban 
237374: Mutated Dimension Creature 
237375: Mutated Dimension Creature 
237376: Mutated Dimension Creature 
237377: Mutated Dimension Creature 
237378: Mutated Dimension Creature 
237379: Balaur Corpse 
237380: Balaur Corpse 
237381: Unknown Being 
237382: Unknown Being 
237383: Unknown Being 
237384: Unknown Being 
237385: Bakarma Black Mage 
237386: Bakarma Black Mage 
237387: Bakarma Lifegrabber 
237388: Fighter of the 36th Luksha Troop 
237389: Scout of the 36th Luksha Troop 
237390: Guardian of the 36th Luksha Troop 
237391: Medic of the 36th Luksha Troop 
237392: Recruit of the 36th Luksha Troop 
237393: High Priest of the 36th Luksha Troop 
237394: Fighter of the 36th Saldis Troop 
237395: Scout of the 36th Saldis Troop 
237396: Guardian of the 36th Saldis Troop 
237397: Medic of the 36th Saldis Troop 
237398: Recruit of the 36th Saldis Troop 
237399: High Priest of the 36th Saldis Troop 
237400: Fighter of the 36th Shitar Troop 
237401: Scout of the 36th Shitar Troop 
237402: Guardian of the 36th Shitar Troop 
237403: Medic of the 36th Shitar Troop 
237404: Recruit of the 36th Shitar Troop 
237405: High Priest of the 36th Shitar Troop 
237406: Tahabata Pyrelord 
237407: Calindi Flamelord 
237408: Tahabata Pyrelord 
237409: Quick-witted First Prince 
237410: Terrified Second Prince 
237411: Strange Sangor Klaw 
237412: Strange Sangor Klaw 
237413: Strange Sangor Klaw 
237414: Strange Sangor Klaw 
237415: Strange Sangor Klaw 
237416: Strange Sangor Klaw 
237417: Strange Wave Tigric 
237418: Strange Wave Tigric 
237419: Strange Wave Tigric 
237420: Strange Wave Tigric 
237421: Strange Wave Tigric 
237422: Strange Wave Tigric 
237423: Strange Forest Popoku 
237424: Strange Forest Popoku 
237425: Strange Forest Popoku 
237426: Strange Forest Popoku 
237427: Strange Forest Popoku 
237428: Strange Forest Popoku 
237429: Strange Forest Figor 
237430: Strange Forest Figor 
237431: Strange Forest Figor 
237432: Strange Forest Figor 
237433: Strange Forest Figor 
237434: Strange Forest Figor 
237435: Strange Forest Figor 
237436: Strange Forest Chimerian 
237437: Strange Forest Chimerian 
237438: Strange Forest Chimerian 
237439: Strange Forest Chimerian 
237440: Strange Forest Chimerian 
237441: Strange Forest Chimerian 
237442: Strange Forest Chimerian 
237443: Strange Hill Stone Giant 
237444: Strange Hill Stone Giant 
237445: Strange Hill Stone Giant 
237446: Strange Hill Stone Giant 
237447: Strange Hill Stone Giant 
237448: Strange Hill Stone Giant 
237449: Strange Hill Stone Giant 
237450: Strange Forest Worg 
237451: Strange Forest Worg 
237452: Strange Forest Worg 
237453: Strange Forest Worg 
237454: Strange Forest Worg 
237455: Strange Canyon Lizadra 
237456: Strange Canyon Lizadra 
237457: Strange Canyon Lizadra 
237458: Strange Canyon Lizadra 
237459: Strange Canyon Lizadra 
237460: Strange Big Horn Mosbear 
237461: Strange Big Horn Mosbear 
237462: Strange Big Horn Mosbear 
237463: Strange Big Horn Mosbear 
237464: Strange Big Horn Mosbear 
237465: Strange Calyda Warrior 
237466: Strange Calyda Warrior 
237467: Strange Calyda Warrior 
237468: Strange Calyda Warrior 
237469: Strange Calyda Warrior 
237470: Strange Calyda Warrior 
237471: Strange Calyda Assassin 
237472: Strange Calyda Assassin 
237473: Strange Calyda Assassin 
237474: Strange Calyda Assassin 
237475: Strange Calyda Assassin 
237476: Strange Calyda Assassin 
237477: Strange Calyda Sorcerer 
237478: Strange Calyda Sorcerer 
237479: Strange Calyda Sorcerer 
237480: Strange Calyda Sorcerer 
237481: Strange Calyda Sorcerer 
237482: Strange Calyda Sorcerer 
237483: Strange Calyda Priest 
237484: Strange Calyda Priest 
237485: Strange Calyda Priest 
237486: Strange Calyda Priest 
237487: Strange Calyda Priest 
237488: Strange Calyda Priest 
237489: Strange Gianthorn Mosbear 
237490: Strange Gianthorn Mosbear 
237491: Strange Gianthorn Mosbear 
237492: Strange Gianthorn Mosbear 
237493: Strange Gianthorn Mosbear 
237494: Strange Highland Stone Giant 
237495: Strange Highland Stone Giant 
237496: Strange Highland Stone Giant 
237497: Strange Highland Stone Giant 
237498: Strange Highland Stone Giant 
237499: Strange Highland Slink 
237500: Strange Highland Slink 
237501: Strange Highland Slink 
237502: Strange Highland Slink 
237503: Strange Highland Slink 
237504: Strange Forest of Illusions Brohum 
237505: Strange Forest of Illusions Brohum 
237506: Strange Forest of Illusions Brohum 
237507: Strange Forest of Illusions Brohum 
237508: Strange Forest of Illusions Brohum 
237509: Strange Forest of Illusions Brohum 
237510: Strange Aether Fragment Spirit 
237511: Strange Aether Fragment Spirit 
237512: Strange Aether Fragment Spirit 
237513: Strange Aether Fragment Spirit 
237514: Strange Aether Fragment Spirit 
237515: Strange Aether Fragment Spirit 
237516: Strange Blood Manduri Fighter 
237517: Strange Blood Manduri Fighter 
237518: Strange Blood Manduri Fighter 
237519: Strange Blood Manduri Fighter 
237520: Strange Blood Manduri Fighter 
237521: Strange Blood Manduri Fighter 
237522: Strange Gianthorn Tesinon 
237523: Strange Gianthorn Tesinon 
237524: Strange Gianthorn Tesinon 
237525: Strange Gianthorn Tesinon 
237526: Strange Gianthorn Tesinon 
237527: Strange Gianthorn Tesinon 
237528: Strange Gianthorn Tesinon 
237529: Strange Frillneck 
237530: Strange Frillneck 
237531: Strange Frillneck 
237532: Strange Frillneck 
237533: Strange Frillneck 
237534: Strange Frillneck 
237535: Strange Frillneck 
237536: Strange Kido 
237537: Strange Kido 
237538: Strange Kido 
237539: Strange Kido 
237540: Strange Kido 
237541: Strange Kido 
237542: Strange Kido 
237543: Strange Forest of Illusions Kloc 
237544: Strange Forest of Illusions Kloc 
237545: Strange Forest of Illusions Kloc 
237546: Strange Forest of Illusions Kloc 
237547: Strange Forest of Illusions Kloc 
237548: Strange Forest of Illusions Kloc 
237549: Strange Forest of Illusions Kloc 
237550: Strange Sea Nagrun 
237551: Strange Sea Nagrun 
237552: Strange Sea Nagrun 
237553: Strange Sea Nagrun 
237554: Strange Sea Nagrun 
237555: Strange Sea Cellatu 
237556: Strange Sea Cellatu 
237557: Strange Sea Cellatu 
237558: Strange Sea Cellatu 
237559: Strange Sea Cellatu 
237560: Strange Moonlight Brax 
237561: Strange Moonlight Brax 
237562: Strange Moonlight Brax 
237563: Strange Moonlight Brax 
237564: Strange Moonlight Brax 
237565: Strange Blackmane Fighter 
237566: Strange Blackmane Fighter 
237567: Strange Blackmane Fighter 
237568: Strange Blackmane Fighter 
237569: Strange Blackmane Fighter 
237570: Strange Blackmane Fighter 
237571: Strange Blackmane Assassin 
237572: Strange Blackmane Assassin 
237573: Strange Blackmane Assassin 
237574: Strange Blackmane Assassin 
237575: Strange Blackmane Assassin 
237576: Strange Blackmane Assassin 
237577: Strange Blackmane Soldier 
237578: Strange Blackmane Soldier 
237579: Strange Blackmane Soldier 
237580: Strange Blackmane Soldier 
237581: Strange Blackmane Soldier 
237582: Strange Blackmane Soldier 
237583: Strange Blackmane Mage 
237584: Strange Blackmane Mage 
237585: Strange Blackmane Mage 
237586: Strange Blackmane Mage 
237587: Strange Blackmane Mage 
237588: Strange Blackmane Mage 
237589: Strange Blackmane Soldier 
237590: Strange Blackmane Soldier 
237591: Strange Blackmane Soldier 
237592: Strange Blackmane Soldier 
237593: Strange Blackmane Soldier 
237594: Strange Blackmane Soldier 
237595: Strange Zenzen Fighter 
237596: Strange Zenzen Fighter 
237597: Strange Zenzen Fighter 
237598: Strange Zenzen Fighter 
237599: Strange Zenzen Fighter 
237600: Strange Zenzen Fighter 
237601: Strange Zenzen Guardian 
237602: Strange Zenzen Guardian 
237603: Strange Zenzen Guardian 
237604: Strange Zenzen Guardian 
237605: Strange Zenzen Guardian 
237606: Strange Zenzen Guardian 
237607: Strange Zenzen Tracker 
237608: Strange Zenzen Tracker 
237609: Strange Zenzen Tracker 
237610: Strange Zenzen Tracker 
237611: Strange Zenzen Tracker 
237612: Strange Zenzen Tracker 
237613: Strange Popoku 
237614: Strange Popoku 
237615: Strange Popoku 
237616: Strange Popoku 
237617: Strange Popoku 
237618: Strange Forest Fladia 
237619: Strange Forest Fladia 
237620: Strange Forest Fladia 
237621: Strange Forest Fladia 
237622: Strange Forest Fladia 
237623: Strange Forest Slink 
237624: Strange Forest Slink 
237625: Strange Forest Slink 
237626: Strange Forest Slink 
237627: Strange Forest Slink 
237628: Raging Sangor Klaw 
237629: Raging Sangor Klaw 
237630: Raging Sangor Klaw 
237631: Raging Sangor Klaw 
237632: Raging Sangor Klaw 
237633: Raging Sangor Klaw 
237634: Raging Sangor Klaw 
237635: Raging Sangor Klaw 
237636: Raging Sangor Klaw 
237637: Raging Sangor Klaw 
237638: Raging Sangor Klaw 
237639: Raging Sangor Klaw 
237640: Crafty Sangor Klaw 
237641: Crafty Sangor Klaw 
237642: Crafty Sangor Klaw 
237643: Crafty Sangor Klaw 
237644: Crafty Sangor Klaw 
237645: Crafty Sangor Klaw 
237646: Tough Sangor Klaw 
237647: Tough Sangor Klaw 
237648: Tough Sangor Klaw 
237649: Tough Sangor Klaw 
237650: Tough Sangor Klaw 
237651: Tough Sangor Klaw 
237652: Minor Sangor Klaw 
237653: Minor Sangor Klaw 
237654: Minor Sangor Klaw 
237655: Minor Sangor Klaw 
237656: Minor Sangor Klaw 
237657: Minor Sangor Klaw 
237658: Unknown Sangor Klaw 
237659: Unknown Sangor Klaw 
237660: Unknown Sangor Klaw 
237661: Unknown Sangor Klaw 
237662: Unknown Sangor Klaw 
237663: Unknown Sangor Klaw 
237664: Raging Wave Tigric 
237665: Raging Wave Tigric 
237666: Raging Wave Tigric 
237667: Raging Wave Tigric 
237668: Raging Wave Tigric 
237669: Raging Wave Tigric 
237670: Raging Wave Tigric 
237671: Raging Wave Tigric 
237672: Raging Wave Tigric 
237673: Raging Wave Tigric 
237674: Raging Wave Tigric 
237675: Raging Wave Tigric 
237676: Crafty Wave Tigric 
237677: Crafty Wave Tigric 
237678: Crafty Wave Tigric 
237679: Crafty Wave Tigric 
237680: Crafty Wave Tigric 
237681: Crafty Wave Tigric 
237682: Tough Wave Tigric 
237683: Tough Wave Tigric 
237684: Tough Wave Tigric 
237685: Tough Wave Tigric 
237686: Tough Wave Tigric 
237687: Tough Wave Tigric 
237688: Minor Wave Tigric 
237689: Minor Wave Tigric 
237690: Minor Wave Tigric 
237691: Minor Wave Tigric 
237692: Minor Wave Tigric 
237693: Minor Wave Tigric 
237694: Unknown Wave Tigric 
237695: Unknown Wave Tigric 
237696: Unknown Wave Tigric 
237697: Unknown Wave Tigric 
237698: Unknown Wave Tigric 
237699: Unknown Wave Tigric 
237700: Raging Forest Popoku 
237701: Raging Forest Popoku 
237702: Raging Forest Popoku 
237703: Raging Forest Popoku 
237704: Raging Forest Popoku 
237705: Raging Forest Popoku 
237706: Raging Forest Popoku 
237707: Raging Forest Popoku 
237708: Raging Forest Popoku 
237709: Raging Forest Popoku 
237710: Raging Forest Popoku 
237711: Raging Forest Popoku 
237712: Crafty Forest Popoku 
237713: Crafty Forest Popoku 
237714: Crafty Forest Popoku 
237715: Crafty Forest Popoku 
237716: Crafty Forest Popoku 
237717: Crafty Forest Popoku 
237718: Tough Forest Popoku 
237719: Tough Forest Popoku 
237720: Tough Forest Popoku 
237721: Tough Forest Popoku 
237722: Tough Forest Popoku 
237723: Tough Forest Popoku 
237724: Minor Forest Popoku 
237725: Minor Forest Popoku 
237726: Minor Forest Popoku 
237727: Minor Forest Popoku 
237728: Minor Forest Popoku 
237729: Minor Forest Popoku 
237730: Unknown Forest Popoku 
237731: Unknown Forest Popoku 
237732: Unknown Forest Popoku 
237733: Unknown Forest Popoku 
237734: Unknown Forest Popoku 
237735: Unknown Forest Popoku 
237736: Raging Forest Figor 
237737: Raging Forest Figor 
237738: Raging Forest Figor 
237739: Raging Forest Figor 
237740: Raging Forest Figor 
237741: Raging Forest Figor 
237742: Raging Forest Figor 
237743: Raging Forest Figor 
237744: Raging Forest Figor 
237745: Raging Forest Figor 
237746: Raging Forest Figor 
237747: Raging Forest Figor 
237748: Raging Forest Figor 
237749: Raging Forest Figor 
237750: Crafty Forest Figor 
237751: Crafty Forest Figor 
237752: Crafty Forest Figor 
237753: Crafty Forest Figor 
237754: Crafty Forest Figor 
237755: Crafty Forest Figor 
237756: Crafty Forest Figor 
237757: Tough Forest Figor 
237758: Tough Forest Figor 
237759: Tough Forest Figor 
237760: Tough Forest Figor 
237761: Tough Forest Figor 
237762: Tough Forest Figor 
237763: Tough Forest Figor 
237764: Minor Forest Figor 
237765: Minor Forest Figor 
237766: Minor Forest Figor 
237767: Minor Forest Figor 
237768: Minor Forest Figor 
237769: Minor Forest Figor 
237770: Minor Forest Figor 
237771: Unknown Forest Figor 
237772: Unknown Forest Figor 
237773: Unknown Forest Figor 
237774: Unknown Forest Figor 
237775: Unknown Forest Figor 
237776: Unknown Forest Figor 
237777: Unknown Forest Figor 
237778: Raging Forest Chimerian 
237779: Raging Forest Chimerian 
237780: Raging Forest Chimerian 
237781: Raging Forest Chimerian 
237782: Raging Forest Chimerian 
237783: Raging Forest Chimerian 
237784: Raging Forest Chimerian 
237785: Raging Forest Chimerian 
237786: Raging Forest Chimerian 
237787: Raging Forest Chimerian 
237788: Raging Forest Chimerian 
237789: Raging Forest Chimerian 
237790: Raging Forest Chimerian 
237791: Raging Forest Chimerian 
237792: Crafty Forest Chimerian 
237793: Crafty Forest Chimerian 
237794: Crafty Forest Chimerian 
237795: Crafty Forest Chimerian 
237796: Crafty Forest Chimerian 
237797: Crafty Forest Chimerian 
237798: Crafty Forest Chimerian 
237799: Tough Forest Chimerian 
237800: Tough Forest Chimerian 
237801: Tough Forest Chimerian 
237802: Tough Forest Chimerian 
237803: Tough Forest Chimerian 
237804: Tough Forest Chimerian 
237805: Tough Forest Chimerian 
237806: Minor Forest Chimerian 
237807: Minor Forest Chimerian 
237808: Minor Forest Chimerian 
237809: Minor Forest Chimerian 
237810: Minor Forest Chimerian 
237811: Minor Forest Chimerian 
237812: Minor Forest Chimerian 
237813: Unknown Forest Chimerian 
237814: Unknown Forest Chimerian 
237815: Unknown Forest Chimerian 
237816: Unknown Forest Chimerian 
237817: Unknown Forest Chimerian 
237818: Unknown Forest Chimerian 
237819: Unknown Forest Chimerian 
237820: Raging Hill Stone Giant 
237821: Raging Hill Stone Giant 
237822: Raging Hill Stone Giant 
237823: Raging Hill Stone Giant 
237824: Raging Hill Stone Giant 
237825: Raging Hill Stone Giant 
237826: Raging Hill Stone Giant 
237827: Raging Hill Stone Giant 
237828: Raging Hill Stone Giant 
237829: Raging Hill Stone Giant 
237830: Raging Hill Stone Giant 
237831: Raging Hill Stone Giant 
237832: Raging Hill Stone Giant 
237833: Raging Hill Stone Giant 
237834: Strange Hill Stone Giant 
237835: Strange Hill Stone Giant 
237836: Strange Hill Stone Giant 
237837: Strange Hill Stone Giant 
237838: Strange Hill Stone Giant 
237839: Strange Hill Stone Giant 
237840: Strange Hill Stone Giant 
237841: Minor Hill Stone Giant 
237842: Minor Hill Stone Giant 
237843: Minor Hill Stone Giant 
237844: Minor Hill Stone Giant 
237845: Minor Hill Stone Giant 
237846: Minor Hill Stone Giant 
237847: Minor Hill Stone Giant 
237848: Minor Hill Stone Giant 
237849: Minor Hill Stone Giant 
237850: Minor Hill Stone Giant 
237851: Minor Hill Stone Giant 
237852: Minor Hill Stone Giant 
237853: Minor Hill Stone Giant 
237854: Minor Hill Stone Giant 
237855: Unknown Hill Stone Giant 
237856: Unknown Hill Stone Giant 
237857: Unknown Hill Stone Giant 
237858: Unknown Hill Stone Giant 
237859: Unknown Hill Stone Giant 
237860: Unknown Hill Stone Giant 
237861: Unknown Hill Stone Giant 
237862: Raging Forest Worg 
237863: Raging Forest Worg 
237864: Raging Forest Worg 
237865: Raging Forest Worg 
237866: Raging Forest Worg 
237867: Raging Forest Worg 
237868: Raging Forest Worg 
237869: Raging Forest Worg 
237870: Raging Forest Worg 
237871: Raging Forest Worg 
237872: Crafty Forest Worg 
237873: Crafty Forest Worg 
237874: Crafty Forest Worg 
237875: Crafty Forest Worg 
237876: Crafty Forest Worg 
237877: Tough Forest Worg 
237878: Tough Forest Worg 
237879: Tough Forest Worg 
237880: Tough Forest Worg 
237881: Tough Forest Worg 
237882: Minor Forest Worg 
237883: Minor Forest Worg 
237884: Minor Forest Worg 
237885: Minor Forest Worg 
237886: Minor Forest Worg 
237887: Unknown Forest Worg 
237888: Unknown Forest Worg 
237889: Unknown Forest Worg 
237890: Unknown Forest Worg 
237891: Unknown Forest Worg 
237892: Raging Canyon Lizadra 
237893: Raging Canyon Lizadra 
237894: Raging Canyon Lizadra 
237895: Raging Canyon Lizadra 
237896: Raging Canyon Lizadra 
237897: Raging Canyon Lizadra 
237898: Raging Canyon Lizadra 
237899: Raging Canyon Lizadra 
237900: Raging Canyon Lizadra 
237901: Raging Canyon Lizadra 
237902: Crafty Canyon Lizadra 
237903: Crafty Canyon Lizadra 
237904: Crafty Canyon Lizadra 
237905: Crafty Canyon Lizadra 
237906: Crafty Canyon Lizadra 
237907: Tough Canyon Lizadra 
237908: Tough Canyon Lizadra 
237909: Tough Canyon Lizadra 
237910: Tough Canyon Lizadra 
237911: Tough Canyon Lizadra 
237912: Minor Canyon Lizadra 
237913: Minor Canyon Lizadra 
237914: Minor Canyon Lizadra 
237915: Minor Canyon Lizadra 
237916: Minor Canyon Lizadra 
237917: Unknown Canyon Lizadra 
237918: Unknown Canyon Lizadra 
237919: Unknown Canyon Lizadra 
237920: Unknown Canyon Lizadra 
237921: Unknown Canyon Lizadra 
237922: Raging Big Horn Mosbear 
237923: Raging Big Horn Mosbear 
237924: Raging Big Horn Mosbear 
237925: Raging Big Horn Mosbear 
237926: Raging Big Horn Mosbear 
237927: Raging Big Horn Mosbear 
237928: Raging Big Horn Mosbear 
237929: Raging Big Horn Mosbear 
237930: Raging Big Horn Mosbear 
237931: Raging Big Horn Mosbear 
237932: Crafty Big Horn Mosbear 
237933: Crafty Big Horn Mosbear 
237934: Crafty Big Horn Mosbear 
237935: Crafty Big Horn Mosbear 
237936: Crafty Big Horn Mosbear 
237937: Tough Big Horn Mosbear 
237938: Tough Big Horn Mosbear 
237939: Tough Big Horn Mosbear 
237940: Tough Big Horn Mosbear 
237941: Tough Big Horn Mosbear 
237942: Minor Big Horn Mosbear 
237943: Minor Big Horn Mosbear 
237944: Minor Big Horn Mosbear 
237945: Minor Big Horn Mosbear 
237946: Minor Big Horn Mosbear 
237947: Unknown Big Horn Mosbear 
237948: Unknown Big Horn Mosbear 
237949: Unknown Big Horn Mosbear 
237950: Unknown Big Horn Mosbear 
237951: Unknown Big Horn Mosbear 
237952: Raging Calyda Warrior 
237953: Raging Calyda Warrior 
237954: Raging Calyda Warrior 
237955: Raging Calyda Warrior 
237956: Raging Calyda Warrior 
237957: Raging Calyda Warrior 
237958: Raging Calyda Warrior 
237959: Raging Calyda Warrior 
237960: Raging Calyda Warrior 
237961: Raging Calyda Warrior 
237962: Raging Calyda Warrior 
237963: Raging Calyda Warrior 
237964: Crafty Calyda Warrior 
237965: Crafty Calyda Warrior 
237966: Crafty Calyda Warrior 
237967: Crafty Calyda Warrior 
237968: Crafty Calyda Warrior 
237969: Crafty Calyda Warrior 
237970: Tough Calyda Warrior 
237971: Tough Calyda Warrior 
237972: Tough Calyda Warrior 
237973: Tough Calyda Warrior 
237974: Tough Calyda Warrior 
237975: Tough Calyda Warrior 
237976: Minor Calyda Warrior 
237977: Minor Calyda Warrior 
237978: Minor Calyda Warrior 
237979: Minor Calyda Warrior 
237980: Minor Calyda Warrior 
237981: Minor Calyda Warrior 
237982: Unknown Calyda Warrior 
237983: Unknown Calyda Warrior 
237984: Unknown Calyda Warrior 
237985: Unknown Calyda Warrior 
237986: Unknown Calyda Warrior 
237987: Unknown Calyda Warrior 
237988: Raging Calyda Assassin 
237989: Raging Calyda Assassin 
237990: Raging Calyda Assassin 
237991: Raging Calyda Assassin 
237992: Raging Calyda Assassin 
237993: Raging Calyda Assassin 
237994: Raging Calyda Assassin 
237995: Raging Calyda Assassin 
237996: Raging Calyda Assassin 
237997: Raging Calyda Assassin 
237998: Raging Calyda Assassin 
237999: Raging Calyda Assassin 
238000: Crafty Calyda Assassin 
238001: Crafty Calyda Assassin 
238002: Crafty Calyda Assassin 
238003: Crafty Calyda Assassin 
238004: Crafty Calyda Assassin 
238005: Crafty Calyda Assassin 
238006: Tough Calyda Assassin 
238007: Tough Calyda Assassin 
238008: Tough Calyda Assassin 
238009: Tough Calyda Assassin 
238010: Tough Calyda Assassin 
238011: Tough Calyda Assassin 
238012: Minor Calyda Assassin 
238013: Minor Calyda Assassin 
238014: Minor Calyda Assassin 
238015: Minor Calyda Assassin 
238016: Minor Calyda Assassin 
238017: Minor Calyda Assassin 
238018: Unknown Calyda Assassin 
238019: Unknown Calyda Assassin 
238020: Unknown Calyda Assassin 
238021: Unknown Calyda Assassin 
238022: Unknown Calyda Assassin 
238023: Unknown Calyda Assassin 
238024: Raging Calyda Sorcerer 
238025: Raging Calyda Sorcerer 
238026: Raging Calyda Sorcerer 
238027: Raging Calyda Sorcerer 
238028: Raging Calyda Sorcerer 
238029: Raging Calyda Sorcerer 
238030: Raging Calyda Sorcerer 
238031: Raging Calyda Sorcerer 
238032: Raging Calyda Sorcerer 
238033: Raging Calyda Sorcerer 
238034: Raging Calyda Sorcerer 
238035: Raging Calyda Sorcerer 
238036: Crafty Calyda Sorcerer 
238037: Crafty Calyda Sorcerer 
238038: Crafty Calyda Sorcerer 
238039: Crafty Calyda Sorcerer 
238040: Crafty Calyda Sorcerer 
238041: Crafty Calyda Sorcerer 
238042: Tough Calyda Sorcerer 
238043: Tough Calyda Sorcerer 
238044: Tough Calyda Sorcerer 
238045: Tough Calyda Sorcerer 
238046: Tough Calyda Sorcerer 
238047: Tough Calyda Sorcerer 
238048: Minor Calyda Sorcerer 
238049: Minor Calyda Sorcerer 
238050: Minor Calyda Sorcerer 
238051: Minor Calyda Sorcerer 
238052: Minor Calyda Sorcerer 
238053: Minor Calyda Sorcerer 
238054: Unknown Calyda Sorcerer 
238055: Unknown Calyda Sorcerer 
238056: Unknown Calyda Sorcerer 
238057: Unknown Calyda Sorcerer 
238058: Unknown Calyda Sorcerer 
238059: Unknown Calyda Sorcerer 
238060: Raging Calyda Priest 
238061: Raging Calyda Priest 
238062: Raging Calyda Priest 
238063: Raging Calyda Priest 
238064: Raging Calyda Priest 
238065: Raging Calyda Priest 
238066: Raging Calyda Priest 
238067: Raging Calyda Priest 
238068: Raging Calyda Priest 
238069: Raging Calyda Priest 
238070: Raging Calyda Priest 
238071: Raging Calyda Priest 
238072: Crafty Calyda Priest 
238073: Crafty Calyda Priest 
238074: Crafty Calyda Priest 
238075: Crafty Calyda Priest 
238076: Crafty Calyda Priest 
238077: Crafty Calyda Priest 
238078: Tough Calyda Priest 
238079: Tough Calyda Priest 
238080: Tough Calyda Priest 
238081: Tough Calyda Priest 
238082: Tough Calyda Priest 
238083: Tough Calyda Priest 
238084: Minor Calyda Priest 
238085: Minor Calyda Priest 
238086: Minor Calyda Priest 
238087: Minor Calyda Priest 
238088: Minor Calyda Priest 
238089: Minor Calyda Priest 
238090: Unknown Calyda Priest 
238091: Unknown Calyda Priest 
238092: Unknown Calyda Priest 
238093: Unknown Calyda Priest 
238094: Unknown Calyda Priest 
238095: Unknown Calyda Priest 
238096: Raging Gianthorn Mosbear 
238097: Raging Gianthorn Mosbear 
238098: Raging Gianthorn Mosbear 
238099: Raging Gianthorn Mosbear 
238100: Raging Gianthorn Mosbear 
238101: Raging Gianthorn Mosbear 
238102: Raging Gianthorn Mosbear 
238103: Raging Gianthorn Mosbear 
238104: Raging Gianthorn Mosbear 
238105: Raging Gianthorn Mosbear 
238106: Crafty Gianthorn Mosbear 
238107: Crafty Gianthorn Mosbear 
238108: Crafty Gianthorn Mosbear 
238109: Crafty Gianthorn Mosbear 
238110: Crafty Gianthorn Mosbear 
238111: Tough Gianthorn Mosbear 
238112: Tough Gianthorn Mosbear 
238113: Tough Gianthorn Mosbear 
238114: Tough Gianthorn Mosbear 
238115: Tough Gianthorn Mosbear 
238116: Minor Gianthorn Mosbear 
238117: Minor Gianthorn Mosbear 
238118: Minor Gianthorn Mosbear 
238119: Minor Gianthorn Mosbear 
238120: Minor Gianthorn Mosbear 
238121: Unknown Gianthorn Mosbear 
238122: Unknown Gianthorn Mosbear 
238123: Unknown Gianthorn Mosbear 
238124: Unknown Gianthorn Mosbear 
238125: Unknown Gianthorn Mosbear 
238126: Raging Highland Stone Giant 
238127: Raging Highland Stone Giant 
238128: Raging Highland Stone Giant 
238129: Raging Highland Stone Giant 
238130: Raging Highland Stone Giant 
238131: Raging Highland Stone Giant 
238132: Raging Highland Stone Giant 
238133: Raging Highland Stone Giant 
238134: Raging Highland Stone Giant 
238135: Raging Highland Stone Giant 
238136: Strange Highland Stone Giant 
238137: Strange Highland Stone Giant 
238138: Strange Highland Stone Giant 
238139: Strange Highland Stone Giant 
238140: Strange Highland Stone Giant 
238141: Minor Highland Stone Giant 
238142: Minor Highland Stone Giant 
238143: Minor Highland Stone Giant 
238144: Minor Highland Stone Giant 
238145: Minor Highland Stone Giant 
238146: Minor Highland Stone Giant 
238147: Minor Highland Stone Giant 
238148: Minor Highland Stone Giant 
238149: Minor Highland Stone Giant 
238150: Minor Highland Stone Giant 
238151: Unknown Highland Stone Giant 
238152: Unknown Highland Stone Giant 
238153: Unknown Highland Stone Giant 
238154: Unknown Highland Stone Giant 
238155: Unknown Highland Stone Giant 
238156: Raging Highland Slink 
238157: Raging Highland Slink 
238158: Raging Highland Slink 
238159: Raging Highland Slink 
238160: Raging Highland Slink 
238161: Raging Highland Slink 
238162: Raging Highland Slink 
238163: Raging Highland Slink 
238164: Raging Highland Slink 
238165: Raging Highland Slink 
238166: Crafty Highland Slink 
238167: Crafty Highland Slink 
238168: Crafty Highland Slink 
238169: Crafty Highland Slink 
238170: Crafty Highland Slink 
238171: Tough Highland Slink 
238172: Tough Highland Slink 
238173: Tough Highland Slink 
238174: Tough Highland Slink 
238175: Tough Highland Slink 
238176: Minor Highland Slink 
238177: Minor Highland Slink 
238178: Minor Highland Slink 
238179: Minor Highland Slink 
238180: Minor Highland Slink 
238181: Unknown Highland Slink 
238182: Unknown Highland Slink 
238183: Unknown Highland Slink 
238184: Unknown Highland Slink 
238185: Unknown Highland Slink 
238186: Raging Forest of Illusions Brohum 
238187: Raging Forest of Illusions Brohum 
238188: Raging Forest of Illusions Brohum 
238189: Raging Forest of Illusions Brohum 
238190: Raging Forest of Illusions Brohum 
238191: Raging Forest of Illusions Brohum 
238192: Raging Forest of Illusions Brohum 
238193: Raging Forest of Illusions Brohum 
238194: Raging Forest of Illusions Brohum 
238195: Raging Forest of Illusions Brohum 
238196: Raging Forest of Illusions Brohum 
238197: Raging Forest of Illusions Brohum 
238198: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238199: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238200: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238201: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238202: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238203: Crafty Forest of Illusions Brohum 
238204: Tough Forest of Illusions Brohum 
238205: Tough Forest of Illusions Brohum 
238206: Tough Forest of Illusions Brohum 
238207: Tough Forest of Illusions Brohum 
238208: Tough Forest of Illusions Brohum 
238209: Tough Forest of Illusions Brohum 
238210: Minor Forest of Illusions Brohum 
238211: Minor Forest of Illusions Brohum 
238212: Minor Forest of Illusions Brohum 
238213: Minor Forest of Illusions Brohum 
238214: Minor Forest of Illusions Brohum 
238215: Minor Forest of Illusions Brohum 
238216: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238217: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238218: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238219: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238220: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238221: Unknown Forest of Illusions Brohum 
238222: Raging Aether Fragment Spirit 
238223: Raging Aether Fragment Spirit 
238224: Raging Aether Fragment Spirit 
238225: Raging Aether Fragment Spirit 
238226: Raging Aether Fragment Spirit 
238227: Raging Aether Fragment Spirit 
238228: Raging Aether Fragment Spirit 
238229: Raging Aether Fragment Spirit 
238230: Raging Aether Fragment Spirit 
238231: Raging Aether Fragment Spirit 
238232: Raging Aether Fragment Spirit 
238233: Raging Aether Fragment Spirit 
238234: Crafty Aether Fragment Spirit 
238235: Crafty Aether Fragment Spirit 
238236: Crafty Aether Fragment Spirit 
238237: Crafty Aether Fragment Spirit 
238238: Crafty Aether Fragment Spirit 
238239: Crafty Aether Fragment Spirit 
238240: Tough Aether Fragment Spirit 
238241: Tough Aether Fragment Spirit 
238242: Tough Aether Fragment Spirit 
238243: Tough Aether Fragment Spirit 
238244: Tough Aether Fragment Spirit 
238245: Tough Aether Fragment Spirit 
238246: Minor Aether Fragment Spirit 
238247: Minor Aether Fragment Spirit 
238248: Minor Aether Fragment Spirit 
238249: Minor Aether Fragment Spirit 
238250: Minor Aether Fragment Spirit 
238251: Minor Aether Fragment Spirit 
238252: Unknown Aether Fragment Spirit 
238253: Unknown Aether Fragment Spirit 
238254: Unknown Aether Fragment Spirit 
238255: Unknown Aether Fragment Spirit 
238256: Unknown Aether Fragment Spirit 
238257: Unknown Aether Fragment Spirit 
238258: Raging Blood Manduri Fighter 
238259: Raging Blood Manduri Fighter 
238260: Raging Blood Manduri Fighter 
238261: Raging Blood Manduri Fighter 
238262: Raging Blood Manduri Fighter 
238263: Raging Blood Manduri Fighter 
238264: Raging Blood Manduri Fighter 
238265: Raging Blood Manduri Fighter 
238266: Raging Blood Manduri Fighter 
238267: Raging Blood Manduri Fighter 
238268: Raging Blood Manduri Fighter 
238269: Raging Blood Manduri Fighter 
238270: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238271: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238272: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238273: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238274: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238275: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
238276: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238277: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238278: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238279: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238280: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238281: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
238282: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238283: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238284: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238285: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238286: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238287: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
238288: Unknown Blood Manduri Fighter 
238289: Unknown Blood Manduri Fighter 
238290: Unknown Blood Manduri Fighter 
238291: Unknown Blood Manduri Fighter 
238292: Unknown Blood Manduri Fighter 
238293: Unknown Blood Manduri Fighter 
238294: Raging Gianthorn Tesinon 
238295: Raging Gianthorn Tesinon 
238296: Raging Gianthorn Tesinon 
238297: Raging Gianthorn Tesinon 
238298: Raging Gianthorn Tesinon 
238299: Raging Gianthorn Tesinon 
238300: Raging Gianthorn Tesinon 
238301: Raging Gianthorn Tesinon 
238302: Raging Gianthorn Tesinon 
238303: Raging Gianthorn Tesinon 
238304: Raging Gianthorn Tesinon 
238305: Raging Gianthorn Tesinon 
238306: Raging Gianthorn Tesinon 
238307: Raging Gianthorn Tesinon 
238308: Crafty Gianthorn Tesinon 
238309: Crafty Gianthorn Tesinon 
238310: Crafty Gianthorn Tesinon 
238311: Crafty Gianthorn Tesinon 
238312: Crafty Gianthorn Tesinon 
238313: Crafty Gianthorn Tesinon 
238314: Crafty Gianthorn Tesinon 
238315: Tough Gianthorn Tesinon 
238316: Tough Gianthorn Tesinon 
238317: Tough Gianthorn Tesinon 
238318: Tough Gianthorn Tesinon 
238319: Tough Gianthorn Tesinon 
238320: Tough Gianthorn Tesinon 
238321: Tough Gianthorn Tesinon 
238322: Minor Gianthorn Tesinon 
238323: Minor Gianthorn Tesinon 
238324: Minor Gianthorn Tesinon 
238325: Minor Gianthorn Tesinon 
238326: Minor Gianthorn Tesinon 
238327: Minor Gianthorn Tesinon 
238328: Minor Gianthorn Tesinon 
238329: Unknown Gianthorn Tesinon 
238330: Unknown Gianthorn Tesinon 
238331: Unknown Gianthorn Tesinon 
238332: Unknown Gianthorn Tesinon 
238333: Unknown Gianthorn Tesinon 
238334: Unknown Gianthorn Tesinon 
238335: Unknown Gianthorn Tesinon 
238336: Raging Frillneck 
238337: Raging Frillneck 
238338: Raging Frillneck 
238339: Raging Frillneck 
238340: Raging Frillneck 
238341: Raging Frillneck 
238342: Raging Frillneck 
238343: Raging Frillneck 
238344: Raging Frillneck 
238345: Raging Frillneck 
238346: Raging Frillneck 
238347: Raging Frillneck 
238348: Raging Frillneck 
238349: Raging Frillneck 
238350: Crafty Frillneck 
238351: Crafty Frillneck 
238352: Crafty Frillneck 
238353: Crafty Frillneck 
238354: Crafty Frillneck 
238355: Crafty Frillneck 
238356: Crafty Frillneck 
238357: Tough Frillneck 
238358: Tough Frillneck 
238359: Tough Frillneck 
238360: Tough Frillneck 
238361: Tough Frillneck 
238362: Tough Frillneck 
238363: Tough Frillneck 
238364: Minor Frillneck 
238365: Minor Frillneck 
238366: Minor Frillneck 
238367: Minor Frillneck 
238368: Minor Frillneck 
238369: Minor Frillneck 
238370: Minor Frillneck 
238371: Unknown Frillneck 
238372: Unknown Frillneck 
238373: Unknown Frillneck 
238374: Unknown Frillneck 
238375: Unknown Frillneck 
238376: Unknown Frillneck 
238377: Unknown Frillneck 
238378: Raging Kido 
238379: Raging Kido 
238380: Raging Kido 
238381: Raging Kido 
238382: Raging Kido 
238383: Raging Kido 
238384: Raging Kido 
238385: Raging Kido 
238386: Raging Kido 
238387: Raging Kido 
238388: Raging Kido 
238389: Raging Kido 
238390: Raging Kido 
238391: Raging Kido 
238392: Crafty Kido 
238393: Crafty Kido 
238394: Crafty Kido 
238395: Crafty Kido 
238396: Crafty Kido 
238397: Crafty Kido 
238398: Crafty Kido 
238399: Crafty Kido 
238400: Crafty Kido 
238401: Crafty Kido 
238402: Crafty Kido 
238403: Crafty Kido 
238404: Crafty Kido 
238405: Crafty Kido 
238406: Minor Ruin Kido 
238407: Minor Ruin Kido 
238408: Minor Ruin Kido 
238409: Minor Ruin Kido 
238410: Minor Ruin Kido 
238411: Minor Ruin Kido 
238412: Minor Ruin Kido 
238413: Unknown Kido 
238414: Unknown Kido 
238415: Unknown Kido 
238416: Unknown Kido 
238417: Unknown Kido 
238418: Unknown Kido 
238419: Unknown Kido 
238420: Raging Forest of Illusions Kloc 
238421: Raging Forest of Illusions Kloc 
238422: Raging Forest of Illusions Kloc 
238423: Raging Forest of Illusions Kloc 
238424: Raging Forest of Illusions Kloc 
238425: Raging Forest of Illusions Kloc 
238426: Raging Forest of Illusions Kloc 
238427: Raging Forest of Illusions Kloc 
238428: Raging Forest of Illusions Kloc 
238429: Raging Forest of Illusions Kloc 
238430: Raging Forest of Illusions Kloc 
238431: Raging Forest of Illusions Kloc 
238432: Raging Forest of Illusions Kloc 
238433: Raging Forest of Illusions Kloc 
238434: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238435: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238436: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238437: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238438: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238439: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238440: Crafty Forest of Illusions Kloc 
238441: Tough Forest of Illusions Kloc 
238442: Tough Forest of Illusions Kloc 
238443: Tough Forest of Illusions Kloc 
238444: Tough Forest of Illusions Kloc 
238445: Tough Forest of Illusions Kloc 
238446: Tough Forest of Illusions Kloc 
238447: Tough Forest of Illusions Kloc 
238448: Minor Forest of Illusions Kloc 
238449: Minor Forest of Illusions Kloc 
238450: Minor Forest of Illusions Kloc 
238451: Minor Forest of Illusions Kloc 
238452: Minor Forest of Illusions Kloc 
238453: Minor Forest of Illusions Kloc 
238454: Minor Forest of Illusions Kloc 
238455: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238456: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238457: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238458: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238459: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238460: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238461: Unknown Forest of Illusions Kloc 
238462: Raging Sea Nagrun 
238463: Raging Sea Nagrun 
238464: Raging Sea Nagrun 
238465: Raging Sea Nagrun 
238466: Raging Sea Nagrun 
238467: Raging Sea Nagrun 
238468: Raging Sea Nagrun 
238469: Raging Sea Nagrun 
238470: Raging Sea Nagrun 
238471: Raging Sea Nagrun 
238472: Crafty Sea Nagrun 
238473: Crafty Sea Nagrun 
238474: Crafty Sea Nagrun 
238475: Crafty Sea Nagrun 
238476: Crafty Sea Nagrun 
238477: Tough Sea Nagrun 
238478: Tough Sea Nagrun 
238479: Tough Sea Nagrun 
238480: Tough Sea Nagrun 
238481: Tough Sea Nagrun 
238482: Minor Sea Nagrun 
238483: Minor Sea Nagrun 
238484: Minor Sea Nagrun 
238485: Minor Sea Nagrun 
238486: Minor Sea Nagrun 
238487: Unknown Sea Nagrun 
238488: Unknown Sea Nagrun 
238489: Unknown Sea Nagrun 
238490: Unknown Sea Nagrun 
238491: Unknown Sea Nagrun 
238492: Raging Sea Cellatu 
238493: Raging Sea Cellatu 
238494: Raging Sea Cellatu 
238495: Raging Sea Cellatu 
238496: Raging Sea Cellatu 
238497: Raging Sea Cellatu 
238498: Raging Sea Cellatu 
238499: Raging Sea Cellatu 
238500: Raging Sea Cellatu 
238501: Raging Sea Cellatu 
238502: Crafty Sea Cellatu 
238503: Crafty Sea Cellatu 
238504: Crafty Sea Cellatu 
238505: Crafty Sea Cellatu 
238506: Crafty Sea Cellatu 
238507: Tough Sea Cellatu 
238508: Tough Sea Cellatu 
238509: Tough Sea Cellatu 
238510: Tough Sea Cellatu 
238511: Tough Sea Cellatu 
238512: Minor Sea Cellatu 
238513: Minor Sea Cellatu 
238514: Minor Sea Cellatu 
238515: Minor Sea Cellatu 
238516: Minor Sea Cellatu 
238517: Unknown Sea Cellatu 
238518: Unknown Sea Cellatu 
238519: Unknown Sea Cellatu 
238520: Unknown Sea Cellatu 
238521: Unknown Sea Cellatu 
238522: Raging Moonlight Brax 
238523: Raging Moonlight Brax 
238524: Raging Moonlight Brax 
238525: Raging Moonlight Brax 
238526: Raging Moonlight Brax 
238527: Raging Moonlight Brax 
238528: Raging Moonlight Brax 
238529: Raging Moonlight Brax 
238530: Raging Moonlight Brax 
238531: Raging Moonlight Brax 
238532: Crafty Moonlight Brax 
238533: Crafty Moonlight Brax 
238534: Crafty Moonlight Brax 
238535: Crafty Moonlight Brax 
238536: Crafty Moonlight Brax 
238537: Tough Moonlight Brax 
238538: Tough Moonlight Brax 
238539: Tough Moonlight Brax 
238540: Tough Moonlight Brax 
238541: Tough Moonlight Brax 
238542: Minor Moonlight Brax 
238543: Minor Moonlight Brax 
238544: Minor Moonlight Brax 
238545: Minor Moonlight Brax 
238546: Minor Moonlight Brax 
238547: Unknown Moonlight Brax 
238548: Unknown Moonlight Brax 
238549: Unknown Moonlight Brax 
238550: Unknown Moonlight Brax 
238551: Unknown Moonlight Brax 
238552: Raging Blackmane Fighter 
238553: Raging Blackmane Fighter 
238554: Raging Blackmane Fighter 
238555: Raging Blackmane Fighter 
238556: Raging Blackmane Fighter 
238557: Raging Blackmane Fighter 
238558: Raging Blackmane Fighter 
238559: Raging Blackmane Fighter 
238560: Raging Blackmane Fighter 
238561: Raging Blackmane Fighter 
238562: Raging Blackmane Fighter 
238563: Raging Blackmane Fighter 
238564: Crafty Blackmane Fighter 
238565: Crafty Blackmane Fighter 
238566: Crafty Blackmane Fighter 
238567: Crafty Blackmane Fighter 
238568: Crafty Blackmane Fighter 
238569: Crafty Blackmane Fighter 
238570: Tough Blackmane Fighter 
238571: Tough Blackmane Fighter 
238572: Tough Blackmane Fighter 
238573: Tough Blackmane Fighter 
238574: Tough Blackmane Fighter 
238575: Tough Blackmane Fighter 
238576: Minor Blackmane Fighter 
238577: Minor Blackmane Fighter 
238578: Minor Blackmane Fighter 
238579: Minor Blackmane Fighter 
238580: Minor Blackmane Fighter 
238581: Minor Blackmane Fighter 
238582: Unknown Blackmane Fighter 
238583: Unknown Blackmane Fighter 
238584: Unknown Blackmane Fighter 
238585: Unknown Blackmane Fighter 
238586: Unknown Blackmane Fighter 
238587: Unknown Blackmane Fighter 
238588: Raging Blackmane Assassin 
238589: Raging Blackmane Assassin 
238590: Raging Blackmane Assassin 
238591: Raging Blackmane Assassin 
238592: Raging Blackmane Assassin 
238593: Raging Blackmane Assassin 
238594: Raging Blackmane Assassin 
238595: Raging Blackmane Assassin 
238596: Raging Blackmane Assassin 
238597: Raging Blackmane Assassin 
238598: Raging Blackmane Assassin 
238599: Raging Blackmane Assassin 
238600: Crafty Blackmane Assassin 
238601: Crafty Blackmane Assassin 
238602: Crafty Blackmane Assassin 
238603: Crafty Blackmane Assassin 
238604: Crafty Blackmane Assassin 
238605: Crafty Blackmane Assassin 
238606: Tough Blackmane Assassin 
238607: Tough Blackmane Assassin 
238608: Tough Blackmane Assassin 
238609: Tough Blackmane Assassin 
238610: Tough Blackmane Assassin 
238611: Tough Blackmane Assassin 
238612: Minor Blackmane Assassin 
238613: Minor Blackmane Assassin 
238614: Minor Blackmane Assassin 
238615: Minor Blackmane Assassin 
238616: Minor Blackmane Assassin 
238617: Minor Blackmane Assassin 
238618: Unknown Blackmane Assassin 
238619: Unknown Blackmane Assassin 
238620: Unknown Blackmane Assassin 
238621: Unknown Blackmane Assassin 
238622: Unknown Blackmane Assassin 
238623: Unknown Blackmane Assassin 
238624: Raging Blackmane Soldier 
238625: Raging Blackmane Soldier 
238626: Raging Blackmane Soldier 
238627: Raging Blackmane Soldier 
238628: Raging Blackmane Soldier 
238629: Raging Blackmane Soldier 
238630: Raging Blackmane Soldier 
238631: Raging Blackmane Soldier 
238632: Raging Blackmane Soldier 
238633: Raging Blackmane Soldier 
238634: Raging Blackmane Soldier 
238635: Raging Blackmane Soldier 
238636: Crafty Blackmane Soldier 
238637: Crafty Blackmane Soldier 
238638: Crafty Blackmane Soldier 
238639: Crafty Blackmane Soldier 
238640: Crafty Blackmane Soldier 
238641: Crafty Blackmane Soldier 
238642: Tough Blackmane Soldier 
238643: Tough Blackmane Soldier 
238644: Tough Blackmane Soldier 
238645: Tough Blackmane Soldier 
238646: Tough Blackmane Soldier 
238647: Tough Blackmane Soldier 
238648: Minor Blackmane Soldier 
238649: Minor Blackmane Soldier 
238650: Minor Blackmane Soldier 
238651: Minor Blackmane Soldier 
238652: Minor Blackmane Soldier 
238653: Minor Blackmane Soldier 
238654: Unknown Blackmane Soldier 
238655: Unknown Blackmane Soldier 
238656: Unknown Blackmane Soldier 
238657: Unknown Blackmane Soldier 
238658: Unknown Blackmane Soldier 
238659: Unknown Blackmane Soldier 
238660: Raging Blackmane Mage 
238661: Raging Blackmane Mage 
238662: Raging Blackmane Mage 
238663: Raging Blackmane Mage 
238664: Raging Blackmane Mage 
238665: Raging Blackmane Mage 
238666: Raging Blackmane Mage 
238667: Raging Blackmane Mage 
238668: Raging Blackmane Mage 
238669: Raging Blackmane Mage 
238670: Raging Blackmane Mage 
238671: Raging Blackmane Mage 
238672: Crafty Blackmane Mage 
238673: Crafty Blackmane Mage 
238674: Crafty Blackmane Mage 
238675: Crafty Blackmane Mage 
238676: Crafty Blackmane Mage 
238677: Crafty Blackmane Mage 
238678: Tough Blackmane Mage 
238679: Tough Blackmane Mage 
238680: Tough Blackmane Mage 
238681: Tough Blackmane Mage 
238682: Tough Blackmane Mage 
238683: Tough Blackmane Mage 
238684: Minor Blackmane Mage 
238685: Minor Blackmane Mage 
238686: Minor Blackmane Mage 
238687: Minor Blackmane Mage 
238688: Minor Blackmane Mage 
238689: Minor Blackmane Mage 
238690: Unknown Blackmane Mage 
238691: Unknown Blackmane Mage 
238692: Unknown Blackmane Mage 
238693: Unknown Blackmane Mage 
238694: Unknown Blackmane Mage 
238695: Unknown Blackmane Mage 
238696: Raging Blackmane Soldier 
238697: Raging Blackmane Soldier 
238698: Raging Blackmane Soldier 
238699: Raging Blackmane Soldier 
238700: Raging Blackmane Soldier 
238701: Raging Blackmane Soldier 
238702: Raging Blackmane Soldier 
238703: Raging Blackmane Soldier 
238704: Raging Blackmane Soldier 
238705: Raging Blackmane Soldier 
238706: Raging Blackmane Soldier 
238707: Raging Blackmane Soldier 
238708: Crafty Blackmane Soldier 
238709: Crafty Blackmane Soldier 
238710: Crafty Blackmane Soldier 
238711: Crafty Blackmane Soldier 
238712: Crafty Blackmane Soldier 
238713: Crafty Blackmane Soldier 
238714: Tough Blackmane Soldier 
238715: Tough Blackmane Soldier 
238716: Tough Blackmane Soldier 
238717: Tough Blackmane Soldier 
238718: Tough Blackmane Soldier 
238719: Tough Blackmane Soldier 
238720: Minor Blackmane Soldier 
238721: Minor Blackmane Soldier 
238722: Minor Blackmane Soldier 
238723: Minor Blackmane Soldier 
238724: Minor Blackmane Soldier 
238725: Minor Blackmane Soldier 
238726: Unknown Blackmane Soldier 
238727: Unknown Blackmane Soldier 
238728: Unknown Blackmane Soldier 
238729: Unknown Blackmane Soldier 
238730: Unknown Blackmane Soldier 
238731: Unknown Blackmane Soldier 
238732: Raging Zenzen Fighter 
238733: Raging Zenzen Fighter 
238734: Raging Zenzen Fighter 
238735: Raging Zenzen Fighter 
238736: Raging Zenzen Fighter 
238737: Raging Zenzen Fighter 
238738: Raging Zenzen Fighter 
238739: Raging Zenzen Fighter 
238740: Raging Zenzen Fighter 
238741: Raging Zenzen Fighter 
238742: Raging Zenzen Fighter 
238743: Raging Zenzen Fighter 
238744: Crafty Zenzen Fighter 
238745: Crafty Zenzen Fighter 
238746: Crafty Zenzen Fighter 
238747: Crafty Zenzen Fighter 
238748: Crafty Zenzen Fighter 
238749: Crafty Zenzen Fighter 
238750: Tough Zenzen Fighter 
238751: Tough Zenzen Fighter 
238752: Tough Zenzen Fighter 
238753: Tough Zenzen Fighter 
238754: Tough Zenzen Fighter 
238755: Tough Zenzen Fighter 
238756: Minor Zenzen Fighter 
238757: Minor Zenzen Fighter 
238758: Minor Zenzen Fighter 
238759: Minor Zenzen Fighter 
238760: Minor Zenzen Fighter 
238761: Minor Zenzen Fighter 
238762: Unknown Zenzen Fighter 
238763: Unknown Zenzen Fighter 
238764: Unknown Zenzen Fighter 
238765: Unknown Zenzen Fighter 
238766: Unknown Zenzen Fighter 
238767: Unknown Zenzen Fighter 
238768: Raging Zenzen Guardian 
238769: Raging Zenzen Guardian 
238770: Raging Zenzen Guardian 
238771: Raging Zenzen Guardian 
238772: Raging Zenzen Guardian 
238773: Raging Zenzen Guardian 
238774: Raging Zenzen Guardian 
238775: Raging Zenzen Guardian 
238776: Raging Zenzen Guardian 
238777: Raging Zenzen Guardian 
238778: Raging Zenzen Guardian 
238779: Raging Zenzen Guardian 
238780: Crafty Zenzen Guardian 
238781: Crafty Zenzen Guardian 
238782: Crafty Zenzen Guardian 
238783: Crafty Zenzen Guardian 
238784: Crafty Zenzen Guardian 
238785: Crafty Zenzen Guardian 
238786: Tough Zenzen Guardian 
238787: Tough Zenzen Guardian 
238788: Tough Zenzen Guardian 
238789: Tough Zenzen Guardian 
238790: Tough Zenzen Guardian 
238791: Tough Zenzen Guardian 
238792: Minor Zenzen Guardian 
238793: Minor Zenzen Guardian 
238794: Minor Zenzen Guardian 
238795: Minor Zenzen Guardian 
238796: Minor Zenzen Guardian 
238797: Minor Zenzen Guardian 
238798: Unknown Zenzen Guardian 
238799: Unknown Zenzen Guardian 
238800: Unknown Zenzen Guardian 
238801: Unknown Zenzen Guardian 
238802: Unknown Zenzen Guardian 
238803: Unknown Zenzen Guardian 
238804: Raging Zenzen Tracker 
238805: Raging Zenzen Tracker 
238806: Raging Zenzen Tracker 
238807: Raging Zenzen Tracker 
238808: Raging Zenzen Tracker 
238809: Raging Zenzen Tracker 
238810: Raging Zenzen Tracker 
238811: Raging Zenzen Tracker 
238812: Raging Zenzen Tracker 
238813: Raging Zenzen Tracker 
238814: Raging Zenzen Tracker 
238815: Raging Zenzen Tracker 
238816: Crafty Zenzen Tracker 
238817: Crafty Zenzen Tracker 
238818: Crafty Zenzen Tracker 
238819: Crafty Zenzen Tracker 
238820: Crafty Zenzen Tracker 
238821: Crafty Zenzen Tracker 
238822: Tough Zenzen Tracker 
238823: Tough Zenzen Tracker 
238824: Tough Zenzen Tracker 
238825: Tough Zenzen Tracker 
238826: Tough Zenzen Tracker 
238827: Tough Zenzen Tracker 
238828: Minor Zenzen Tracker 
238829: Minor Zenzen Tracker 
238830: Minor Zenzen Tracker 
238831: Minor Zenzen Tracker 
238832: Minor Zenzen Tracker 
238833: Minor Zenzen Tracker 
238834: Unknown Zenzen Tracker 
238835: Unknown Zenzen Tracker 
238836: Unknown Zenzen Tracker 
238837: Unknown Zenzen Tracker 
238838: Unknown Zenzen Tracker 
238839: Unknown Zenzen Tracker 
238840: Raging Popoku 
238841: Raging Popoku 
238842: Raging Popoku 
238843: Raging Popoku 
238844: Raging Popoku 
238845: Raging Popoku 
238846: Raging Popoku 
238847: Raging Popoku 
238848: Raging Popoku 
238849: Raging Popoku 
238850: Crafty Popoku 
238851: Crafty Popoku 
238852: Crafty Popoku 
238853: Crafty Popoku 
238854: Crafty Popoku 
238855: Tough Popoku 
238856: Tough Popoku 
238857: Tough Popoku 
238858: Tough Popoku 
238859: Tough Popoku 
238860: Minor Popoku 
238861: Minor Popoku 
238862: Minor Popoku 
238863: Minor Popoku 
238864: Minor Popoku 
238865: Unknown Popoku 
238866: Unknown Popoku 
238867: Unknown Popoku 
238868: Unknown Popoku 
238869: Unknown Popoku 
238870: Raging Forest Fladia 
238871: Raging Forest Fladia 
238872: Raging Forest Fladia 
238873: Raging Forest Fladia 
238874: Raging Forest Fladia 
238875: Raging Forest Fladia 
238876: Raging Forest Fladia 
238877: Raging Forest Fladia 
238878: Raging Forest Fladia 
238879: Raging Forest Fladia 
238880: Crafty Forest Fladia 
238881: Crafty Forest Fladia 
238882: Crafty Forest Fladia 
238883: Crafty Forest Fladia 
238884: Crafty Forest Fladia 
238885: Tough Forest Fladia 
238886: Tough Forest Fladia 
238887: Tough Forest Fladia 
238888: Tough Forest Fladia 
238889: Tough Forest Fladia 
238890: Minor Forest Fladia 
238891: Minor Forest Fladia 
238892: Minor Forest Fladia 
238893: Minor Forest Fladia 
238894: Minor Forest Fladia 
238895: Unknown Forest Fladia 
238896: Unknown Forest Fladia 
238897: Unknown Forest Fladia 
238898: Unknown Forest Fladia 
238899: Unknown Forest Fladia 
238900: Raging Forest Slink 
238901: Raging Forest Slink 
238902: Raging Forest Slink 
238903: Raging Forest Slink 
238904: Raging Forest Slink 
238905: Raging Forest Slink 
238906: Raging Forest Slink 
238907: Raging Forest Slink 
238908: Raging Forest Slink 
238909: Raging Forest Slink 
238910: Crafty Forest Slink 
238911: Crafty Forest Slink 
238912: Crafty Forest Slink 
238913: Crafty Forest Slink 
238914: Crafty Forest Slink 
238915: Tough Forest Slink 
238916: Tough Forest Slink 
238917: Tough Forest Slink 
238918: Tough Forest Slink 
238919: Tough Forest Slink 
238920: Minor Forest Slink 
238921: Minor Forest Slink 
238922: Minor Forest Slink 
238923: Minor Forest Slink 
238924: Minor Forest Slink 
238925: Unknown Forest Slink 
238926: Unknown Forest Slink 
238927: Unknown Forest Slink 
238928: Unknown Forest Slink 
238929: Unknown Forest Slink 
238930: Strange Canyon Figor 
238931: Strange Canyon Figor 
238932: Strange Canyon Figor 
238933: Strange Canyon Figor 
238934: Strange Canyon Figor 
238935: Strange Canyon Figor 
238936: Strange Coloured Slink 
238937: Strange Coloured Slink 
238938: Strange Coloured Slink 
238939: Strange Coloured Slink 
238940: Strange Coloured Slink 
238941: Strange Coloured Slink 
238942: Strange Canyon Stone Giant 
238943: Strange Canyon Stone Giant 
238944: Strange Canyon Stone Giant 
238945: Strange Canyon Stone Giant 
238946: Strange Canyon Stone Giant 
238947: Strange Canyon Stone Giant 
238948: Strange Coastal Kloc 
238949: Strange Coastal Kloc 
238950: Strange Coastal Kloc 
238951: Strange Coastal Kloc 
238952: Strange Coastal Kloc 
238953: Strange Coastal Kloc 
238954: Strange Coastal Kloc 
238955: Strange Coastal Nagrun 
238956: Strange Coastal Nagrun 
238957: Strange Coastal Nagrun 
238958: Strange Coastal Nagrun 
238959: Strange Coastal Nagrun 
238960: Strange Coastal Nagrun 
238961: Strange Coastal Nagrun 
238962: Strange Ruin Stone Giant 
238963: Strange Ruin Stone Giant 
238964: Strange Ruin Stone Giant 
238965: Strange Ruin Stone Giant 
238966: Strange Ruin Stone Giant 
238967: Strange Ruin Stone Giant 
238968: Strange Ruin Stone Giant 
238969: Strange Wetland Caltrops 
238970: Strange Wetland Caltrops 
238971: Strange Wetland Caltrops 
238972: Strange Wetland Caltrops 
238973: Strange Wetland Caltrops 
238974: Strange Swamp Chimerian 
238975: Strange Swamp Chimerian 
238976: Strange Swamp Chimerian 
238977: Strange Swamp Chimerian 
238978: Strange Swamp Chimerian 
238979: Strange Coloured Tigric 
238980: Strange Coloured Tigric 
238981: Strange Coloured Tigric 
238982: Strange Coloured Tigric 
238983: Strange Coloured Tigric 
238984: Strange Red Feather Warrior 
238985: Strange Red Feather Warrior 
238986: Strange Red Feather Warrior 
238987: Strange Red Feather Warrior 
238988: Strange Red Feather Warrior 
238989: Strange Red Feather Warrior 
238990: Strange Red Feather Assassin 
238991: Strange Red Feather Assassin 
238992: Strange Red Feather Assassin 
238993: Strange Red Feather Assassin 
238994: Strange Red Feather Assassin 
238995: Strange Red Feather Assassin 
238996: Strange Red Feather Sorcerer 
238997: Strange Red Feather Sorcerer 
238998: Strange Red Feather Sorcerer 
238999: Strange Red Feather Sorcerer 
239000: Strange Red Feather Sorcerer 
239001: Strange Red Feather Sorcerer 
239002: Strange Red Feather Priest 
239003: Strange Red Feather Priest 
239004: Strange Red Feather Priest 
239005: Strange Red Feather Priest 
239006: Strange Red Feather Priest 
239007: Strange Red Feather Priest 
239008: Strange Spiritfall Forest Popoku 
239009: Strange Spiritfall Forest Popoku 
239010: Strange Spiritfall Forest Popoku 
239011: Strange Spiritfall Forest Popoku 
239012: Strange Spiritfall Forest Popoku 
239013: Strange Spiritfall Forest Worg 
239014: Strange Spiritfall Forest Worg 
239015: Strange Spiritfall Forest Worg 
239016: Strange Spiritfall Forest Worg 
239017: Strange Spiritfall Forest Worg 
239018: Strange Klaw 
239019: Strange Klaw 
239020: Strange Klaw 
239021: Strange Klaw 
239022: Strange Klaw 
239023: Strange Forest Brohum 
239024: Strange Forest Brohum 
239025: Strange Forest Brohum 
239026: Strange Forest Brohum 
239027: Strange Forest Brohum 
239028: Strange Forest Brohum 
239029: Strange Stunning Mosbear 
239030: Strange Stunning Mosbear 
239031: Strange Stunning Mosbear 
239032: Strange Stunning Mosbear 
239033: Strange Stunning Mosbear 
239034: Strange Stunning Mosbear 
239035: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239036: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239037: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239038: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239039: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239040: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
239041: Strange Big Horn Tesinon 
239042: Strange Big Horn Tesinon 
239043: Strange Big Horn Tesinon 
239044: Strange Big Horn Tesinon 
239045: Strange Big Horn Tesinon 
239046: Strange Big Horn Tesinon 
239047: Strange Big Horn Tesinon 
239048: Strange Thorn Frillneck 
239049: Strange Thorn Frillneck 
239050: Strange Thorn Frillneck 
239051: Strange Thorn Frillneck 
239052: Strange Thorn Frillneck 
239053: Strange Thorn Frillneck 
239054: Strange Thorn Frillneck 
239055: Strange Rotic Kido 
239056: Strange Rotic Kido 
239057: Strange Rotic Kido 
239058: Strange Rotic Kido 
239059: Strange Rotic Kido 
239060: Strange Rotic Kido 
239061: Strange Rotic Kido 
239062: Strange Ruin Klaw 
239063: Strange Ruin Klaw 
239064: Strange Ruin Klaw 
239065: Strange Ruin Klaw 
239066: Strange Ruin Klaw 
239067: Strange Ruin Klaw 
239068: Strange Ruin Klaw 
239069: Strange Storm Kirrin 
239070: Strange Storm Kirrin 
239071: Strange Storm Kirrin 
239072: Strange Storm Kirrin 
239073: Strange Storm Kirrin 
239074: Strange Fierce Mosbear 
239075: Strange Fierce Mosbear 
239076: Strange Fierce Mosbear 
239077: Strange Fierce Mosbear 
239078: Strange Fierce Mosbear 
239079: Strange Highland Lizadra 
239080: Strange Highland Lizadra 
239081: Strange Highland Lizadra 
239082: Strange Highland Lizadra 
239083: Strange Highland Lizadra 
239084: Strange Tarha Fighter 
239085: Strange Tarha Fighter 
239086: Strange Tarha Fighter 
239087: Strange Tarha Fighter 
239088: Strange Tarha Fighter 
239089: Strange Tarha Fighter 
239096: Strange Tarha Spearman 
239097: Strange Tarha Spearman 
239098: Strange Tarha Spearman 
239099: Strange Tarha Spearman 
239100: Strange Tarha Spearman 
239101: Strange Tarha Spearman 
239102: Strange Mumuki Warrior 
239103: Strange Mumuki Warrior 
239104: Strange Mumuki Warrior 
239105: Strange Mumuki Warrior 
239106: Strange Mumuki Warrior 
239107: Strange Mumuki Warrior 
239108: Strange Mumuki Gunner 
239109: Strange Mumuki Gunner 
239110: Strange Mumuki Gunner 
239111: Strange Mumuki Gunner 
239112: Strange Mumuki Gunner 
239113: Strange Mumuki Gunner 
239114: Strange Mumuki Warrior 
239115: Strange Mumuki Warrior 
239116: Strange Mumuki Warrior 
239117: Strange Mumuki Warrior 
239118: Strange Mumuki Warrior 
239119: Strange Mumuki Warrior 
239120: Strange Canyon Bloodwing 
239121: Strange Canyon Bloodwing 
239122: Strange Canyon Bloodwing 
239123: Strange Canyon Bloodwing 
239124: Strange Canyon Bloodwing 
239125: Strange Red Mushroom Rotron 
239126: Strange Red Mushroom Rotron 
239127: Strange Red Mushroom Rotron 
239128: Strange Red Mushroom Rotron 
239129: Strange Red Mushroom Rotron 
239130: Strange Scaled Slink 
239131: Strange Scaled Slink 
239132: Strange Scaled Slink 
239133: Strange Scaled Slink 
239134: Strange Scaled Slink 
239135: Raging Canyon Figor 
239136: Raging Canyon Figor 
239137: Raging Canyon Figor 
239138: Raging Canyon Figor 
239139: Raging Canyon Figor 
239140: Raging Canyon Figor 
239141: Raging Canyon Figor 
239142: Raging Canyon Figor 
239143: Raging Canyon Figor 
239144: Raging Canyon Figor 
239145: Raging Canyon Figor 
239146: Raging Canyon Figor 
239147: Crafty Canyon Figor 
239148: Crafty Canyon Figor 
239149: Crafty Canyon Figor 
239150: Crafty Canyon Figor 
239151: Crafty Canyon Figor 
239152: Crafty Canyon Figor 
239153: Tough Canyon Figor 
239154: Tough Canyon Figor 
239155: Tough Canyon Figor 
239156: Tough Canyon Figor 
239157: Tough Canyon Figor 
239158: Tough Canyon Figor 
239159: Minor Canyon Figor 
239160: Minor Canyon Figor 
239161: Minor Canyon Figor 
239162: Minor Canyon Figor 
239163: Minor Canyon Figor 
239164: Minor Canyon Figor 
239165: Unknown Canyon Figor 
239166: Unknown Canyon Figor 
239167: Unknown Canyon Figor 
239168: Unknown Canyon Figor 
239169: Unknown Canyon Figor 
239170: Unknown Canyon Figor 
239171: Raging Coloured Slink 
239172: Raging Coloured Slink 
239173: Raging Coloured Slink 
239174: Raging Coloured Slink 
239175: Raging Coloured Slink 
239176: Raging Coloured Slink 
239177: Raging Coloured Slink 
239178: Raging Coloured Slink 
239179: Raging Coloured Slink 
239180: Raging Coloured Slink 
239181: Raging Coloured Slink 
239182: Raging Coloured Slink 
239183: Crafty Coloured Slink 
239184: Crafty Coloured Slink 
239185: Crafty Coloured Slink 
239186: Crafty Coloured Slink 
239187: Crafty Coloured Slink 
239188: Crafty Coloured Slink 
239189: Tough Coloured Slink 
239190: Tough Coloured Slink 
239191: Tough Coloured Slink 
239192: Tough Coloured Slink 
239193: Tough Coloured Slink 
239194: Tough Coloured Slink 
239195: Minor Coloured Slink 
239196: Minor Coloured Slink 
239197: Minor Coloured Slink 
239198: Minor Coloured Slink 
239199: Minor Coloured Slink 
239200: Minor Coloured Slink 
239201: Unknown Coloured Slink 
239202: Unknown Coloured Slink 
239203: Unknown Coloured Slink 
239204: Unknown Coloured Slink 
239205: Unknown Coloured Slink 
239206: Unknown Coloured Slink 
239207: Raging Canyon Stone Giant 
239208: Raging Canyon Stone Giant 
239209: Raging Canyon Stone Giant 
239210: Raging Canyon Stone Giant 
239211: Raging Canyon Stone Giant 
239212: Raging Canyon Stone Giant 
239213: Raging Canyon Stone Giant 
239214: Raging Canyon Stone Giant 
239215: Raging Canyon Stone Giant 
239216: Raging Canyon Stone Giant 
239217: Raging Canyon Stone Giant 
239218: Raging Canyon Stone Giant 
239219: Strange Canyon Stone Giant 
239220: Strange Canyon Stone Giant 
239221: Strange Canyon Stone Giant 
239222: Strange Canyon Stone Giant 
239223: Strange Canyon Stone Giant 
239224: Strange Canyon Stone Giant 
239225: Minor Canyon Stone Giant 
239226: Minor Canyon Stone Giant 
239227: Minor Canyon Stone Giant 
239228: Minor Canyon Stone Giant 
239229: Minor Canyon Stone Giant 
239230: Minor Canyon Stone Giant 
239231: Minor Canyon Stone Giant 
239232: Minor Canyon Stone Giant 
239233: Minor Canyon Stone Giant 
239234: Minor Canyon Stone Giant 
239235: Minor Canyon Stone Giant 
239236: Minor Canyon Stone Giant 
239237: Unknown Canyon Stone Giant 
239238: Unknown Canyon Stone Giant 
239239: Unknown Canyon Stone Giant 
239240: Unknown Canyon Stone Giant 
239241: Unknown Canyon Stone Giant 
239242: Unknown Canyon Stone Giant 
239243: Raging Coastal Kloc 
239244: Raging Coastal Kloc 
239245: Raging Coastal Kloc 
239246: Raging Coastal Kloc 
239247: Raging Coastal Kloc 
239248: Raging Coastal Kloc 
239249: Raging Coastal Kloc 
239250: Raging Coastal Kloc 
239251: Raging Coastal Kloc 
239252: Raging Coastal Kloc 
239253: Raging Coastal Kloc 
239254: Raging Coastal Kloc 
239255: Raging Coastal Kloc 
239256: Raging Coastal Kloc 
239257: Crafty Coastal Kloc 
239258: Crafty Coastal Kloc 
239259: Crafty Coastal Kloc 
239260: Crafty Coastal Kloc 
239261: Crafty Coastal Kloc 
239262: Crafty Coastal Kloc 
239263: Crafty Coastal Kloc 
239264: Tough Coastal Kloc 
239265: Tough Coastal Kloc 
239266: Tough Coastal Kloc 
239267: Tough Coastal Kloc 
239268: Tough Coastal Kloc 
239269: Tough Coastal Kloc 
239270: Tough Coastal Kloc 
239271: Minor Coastal Kloc 
239272: Minor Coastal Kloc 
239273: Minor Coastal Kloc 
239274: Minor Coastal Kloc 
239275: Minor Coastal Kloc 
239276: Minor Coastal Kloc 
239277: Minor Coastal Kloc 
239278: Unknown Coastal Kloc 
239279: Unknown Coastal Kloc 
239280: Unknown Coastal Kloc 
239281: Unknown Coastal Kloc 
239282: Unknown Coastal Kloc 
239283: Unknown Coastal Kloc 
239284: Unknown Coastal Kloc 
239285: Raging Coastal Nagrun 
239286: Raging Coastal Nagrun 
239287: Raging Coastal Nagrun 
239288: Raging Coastal Nagrun 
239289: Raging Coastal Nagrun 
239290: Raging Coastal Nagrun 
239291: Raging Coastal Nagrun 
239292: Raging Coastal Nagrun 
239293: Raging Coastal Nagrun 
239294: Raging Coastal Nagrun 
239295: Raging Coastal Nagrun 
239296: Raging Coastal Nagrun 
239297: Raging Coastal Nagrun 
239298: Raging Coastal Nagrun 
239299: Crafty Coastal Nagrun 
239300: Crafty Coastal Nagrun 
239301: Crafty Coastal Nagrun 
239302: Crafty Coastal Nagrun 
239303: Crafty Coastal Nagrun 
239304: Crafty Coastal Nagrun 
239305: Crafty Coastal Nagrun 
239306: Tough Coastal Nagrun 
239307: Tough Coastal Nagrun 
239308: Tough Coastal Nagrun 
239309: Tough Coastal Nagrun 
239310: Tough Coastal Nagrun 
239311: Tough Coastal Nagrun 
239312: Tough Coastal Nagrun 
239313: Minor Coastal Nagrun 
239314: Minor Coastal Nagrun 
239315: Minor Coastal Nagrun 
239316: Minor Coastal Nagrun 
239317: Minor Coastal Nagrun 
239318: Minor Coastal Nagrun 
239319: Minor Coastal Nagrun 
239320: Unknown Coastal Nagrun 
239321: Unknown Coastal Nagrun 
239322: Unknown Coastal Nagrun 
239323: Unknown Coastal Nagrun 
239324: Unknown Coastal Nagrun 
239325: Unknown Coastal Nagrun 
239326: Unknown Coastal Nagrun 
239327: Raging Ruin Stone Giant 
239328: Raging Ruin Stone Giant 
239329: Raging Ruin Stone Giant 
239330: Raging Ruin Stone Giant 
239331: Raging Ruin Stone Giant 
239332: Raging Ruin Stone Giant 
239333: Raging Ruin Stone Giant 
239334: Raging Ruin Stone Giant 
239335: Raging Ruin Stone Giant 
239336: Raging Ruin Stone Giant 
239337: Raging Ruin Stone Giant 
239338: Raging Ruin Stone Giant 
239339: Raging Ruin Stone Giant 
239340: Raging Ruin Stone Giant 
239341: Strange Ruin Stone Giant 
239342: Strange Ruin Stone Giant 
239343: Strange Ruin Stone Giant 
239344: Strange Ruin Stone Giant 
239345: Strange Ruin Stone Giant 
239346: Strange Ruin Stone Giant 
239347: Strange Ruin Stone Giant 
239348: Minor Ruin Stone Giant 
239349: Minor Ruin Stone Giant 
239350: Minor Ruin Stone Giant 
239351: Minor Ruin Stone Giant 
239352: Minor Ruin Stone Giant 
239353: Minor Ruin Stone Giant 
239354: Minor Ruin Stone Giant 
239355: Minor Ruin Stone Giant 
239356: Minor Ruin Stone Giant 
239357: Minor Ruin Stone Giant 
239358: Minor Ruin Stone Giant 
239359: Minor Ruin Stone Giant 
239360: Minor Ruin Stone Giant 
239361: Minor Ruin Stone Giant 
239362: Unknown Ruin Stone Giant 
239363: Unknown Ruin Stone Giant 
239364: Unknown Ruin Stone Giant 
239365: Unknown Ruin Stone Giant 
239366: Unknown Ruin Stone Giant 
239367: Unknown Ruin Stone Giant 
239368: Unknown Ruin Stone Giant 
239369: Raging Wetland Caltrops 
239370: Raging Wetland Caltrops 
239371: Raging Wetland Caltrops 
239372: Raging Wetland Caltrops 
239373: Raging Wetland Caltrops 
239374: Raging Wetland Caltrops 
239375: Raging Wetland Caltrops 
239376: Raging Wetland Caltrops 
239377: Raging Wetland Caltrops 
239378: Raging Wetland Caltrops 
239379: Crafty Wetland Caltrops 
239380: Crafty Wetland Caltrops 
239381: Crafty Wetland Caltrops 
239382: Crafty Wetland Caltrops 
239383: Crafty Wetland Caltrops 
239384: Tough Wetland Caltrops 
239385: Tough Wetland Caltrops 
239386: Tough Wetland Caltrops 
239387: Tough Wetland Caltrops 
239388: Tough Wetland Caltrops 
239389: Minor Wetland Caltrops 
239390: Minor Wetland Caltrops 
239391: Minor Wetland Caltrops 
239392: Minor Wetland Caltrops 
239393: Minor Wetland Caltrops 
239394: Unknown Wetland Caltrops 
239395: Unknown Wetland Caltrops 
239396: Unknown Wetland Caltrops 
239397: Unknown Wetland Caltrops 
239398: Unknown Wetland Caltrops 
239399: Raging Swamp Chimerian 
239400: Raging Swamp Chimerian 
239401: Raging Swamp Chimerian 
239402: Raging Swamp Chimerian 
239403: Raging Swamp Chimerian 
239404: Raging Swamp Chimerian 
239405: Raging Swamp Chimerian 
239406: Raging Swamp Chimerian 
239407: Raging Swamp Chimerian 
239408: Raging Swamp Chimerian 
239409: Crafty Swamp Chimerian 
239410: Crafty Swamp Chimerian 
239411: Crafty Swamp Chimerian 
239412: Crafty Swamp Chimerian 
239413: Crafty Swamp Chimerian 
239414: Tough Swamp Chimerian 
239415: Tough Swamp Chimerian 
239416: Tough Swamp Chimerian 
239417: Tough Swamp Chimerian 
239418: Tough Swamp Chimerian 
239419: Minor Swamp Chimerian 
239420: Minor Swamp Chimerian 
239421: Minor Swamp Chimerian 
239422: Minor Swamp Chimerian 
239423: Minor Swamp Chimerian 
239424: Unknown Swamp Chimerian 
239425: Unknown Swamp Chimerian 
239426: Unknown Swamp Chimerian 
239427: Unknown Swamp Chimerian 
239428: Unknown Swamp Chimerian 
239429: Raging Coloured Tigric 
239430: Raging Coloured Tigric 
239431: Raging Coloured Tigric 
239432: Raging Coloured Tigric 
239433: Raging Coloured Tigric 
239434: Raging Coloured Tigric 
239435: Raging Coloured Tigric 
239436: Raging Coloured Tigric 
239437: Raging Coloured Tigric 
239438: Raging Coloured Tigric 
239439: Crafty Coloured Tigric 
239440: Crafty Coloured Tigric 
239441: Crafty Coloured Tigric 
239442: Crafty Coloured Tigric 
239443: Crafty Coloured Tigric 
239444: Tough Coloured Tigric 
239445: Tough Coloured Tigric 
239446: Tough Coloured Tigric 
239447: Tough Coloured Tigric 
239448: Tough Coloured Tigric 
239449: Minor Coloured Tigric 
239450: Minor Coloured Tigric 
239451: Minor Coloured Tigric 
239452: Minor Coloured Tigric 
239453: Minor Coloured Tigric 
239454: Unknown Coloured Tigric 
239455: Unknown Coloured Tigric 
239456: Unknown Coloured Tigric 
239457: Unknown Coloured Tigric 
239458: Unknown Coloured Tigric 
239459: Raging Red Feather Warrior 
239460: Raging Red Feather Warrior 
239461: Raging Red Feather Warrior 
239462: Raging Red Feather Warrior 
239463: Raging Red Feather Warrior 
239464: Raging Red Feather Warrior 
239465: Raging Red Feather Warrior 
239466: Raging Red Feather Warrior 
239467: Raging Red Feather Warrior 
239468: Raging Red Feather Warrior 
239469: Raging Red Feather Warrior 
239470: Raging Red Feather Warrior 
239471: Crafty Red Feather Warrior 
239472: Crafty Red Feather Warrior 
239473: Crafty Red Feather Warrior 
239474: Crafty Red Feather Warrior 
239475: Crafty Red Feather Warrior 
239476: Crafty Red Feather Warrior 
239477: Tough Red Feather Warrior 
239478: Tough Red Feather Warrior 
239479: Tough Red Feather Warrior 
239480: Tough Red Feather Warrior 
239481: Tough Red Feather Warrior 
239482: Tough Red Feather Warrior 
239483: Minor Red Feather Warrior 
239484: Minor Red Feather Warrior 
239485: Minor Red Feather Warrior 
239486: Minor Red Feather Warrior 
239487: Minor Red Feather Warrior 
239488: Minor Red Feather Warrior 
239489: Unknown Red Feather Warrior 
239490: Unknown Red Feather Warrior 
239491: Unknown Red Feather Warrior 
239492: Unknown Red Feather Warrior 
239493: Unknown Red Feather Warrior 
239494: Unknown Red Feather Warrior 
239495: Raging Red Feather Assassin 
239496: Raging Red Feather Assassin 
239497: Raging Red Feather Assassin 
239498: Raging Red Feather Assassin 
239499: Raging Red Feather Assassin 
239500: Raging Red Feather Assassin 
239501: Raging Red Feather Assassin 
239502: Raging Red Feather Assassin 
239503: Raging Red Feather Assassin 
239504: Raging Red Feather Assassin 
239505: Raging Red Feather Assassin 
239506: Raging Red Feather Assassin 
239507: Crafty Red Feather Assassin 
239508: Crafty Red Feather Assassin 
239509: Crafty Red Feather Assassin 
239510: Crafty Red Feather Assassin 
239511: Crafty Red Feather Assassin 
239512: Crafty Red Feather Assassin 
239513: Tough Red Feather Assassin 
239514: Tough Red Feather Assassin 
239515: Tough Red Feather Assassin 
239516: Tough Red Feather Assassin 
239517: Tough Red Feather Assassin 
239518: Tough Red Feather Assassin 
239519: Minor Red Feather Assassin 
239520: Minor Red Feather Assassin 
239521: Minor Red Feather Assassin 
239522: Minor Red Feather Assassin 
239523: Minor Red Feather Assassin 
239524: Minor Red Feather Assassin 
239525: Unknown Red Feather Assassin 
239526: Unknown Red Feather Assassin 
239527: Unknown Red Feather Assassin 
239528: Unknown Red Feather Assassin 
239529: Unknown Red Feather Assassin 
239530: Unknown Red Feather Assassin 
239531: Raging Red Feather Sorcerer 
239532: Raging Red Feather Sorcerer 
239533: Raging Red Feather Sorcerer 
239534: Raging Red Feather Sorcerer 
239535: Raging Red Feather Sorcerer 
239536: Raging Red Feather Sorcerer 
239537: Raging Red Feather Sorcerer 
239538: Raging Red Feather Sorcerer 
239539: Raging Red Feather Sorcerer 
239540: Raging Red Feather Sorcerer 
239541: Raging Red Feather Sorcerer 
239542: Raging Red Feather Sorcerer 
239543: Crafty Red Feather Sorcerer 
239544: Crafty Red Feather Sorcerer 
239545: Crafty Red Feather Sorcerer 
239546: Crafty Red Feather Sorcerer 
239547: Crafty Red Feather Sorcerer 
239548: Crafty Red Feather Sorcerer 
239549: Tough Red Feather Sorcerer 
239550: Tough Red Feather Sorcerer 
239551: Tough Red Feather Sorcerer 
239552: Tough Red Feather Sorcerer 
239553: Tough Red Feather Sorcerer 
239554: Tough Red Feather Sorcerer 
239555: Minor Red Feather Sorcerer 
239556: Minor Red Feather Sorcerer 
239557: Minor Red Feather Sorcerer 
239558: Minor Red Feather Sorcerer 
239559: Minor Red Feather Sorcerer 
239560: Minor Red Feather Sorcerer 
239561: Unknown Red Feather Sorcerer 
239562: Unknown Red Feather Sorcerer 
239563: Unknown Red Feather Sorcerer 
239564: Unknown Red Feather Sorcerer 
239565: Unknown Red Feather Sorcerer 
239566: Unknown Red Feather Sorcerer 
239567: Raging Red Feather Priest 
239568: Raging Red Feather Priest 
239569: Raging Red Feather Priest 
239570: Raging Red Feather Priest 
239571: Raging Red Feather Priest 
239572: Raging Red Feather Priest 
239573: Raging Red Feather Priest 
239574: Raging Red Feather Priest 
239575: Raging Red Feather Priest 
239576: Raging Red Feather Priest 
239577: Raging Red Feather Priest 
239578: Raging Red Feather Priest 
239579: Crafty Red Feather Priest 
239580: Crafty Red Feather Priest 
239581: Crafty Red Feather Priest 
239582: Crafty Red Feather Priest 
239583: Crafty Red Feather Priest 
239584: Crafty Red Feather Priest 
239585: Tough Red Feather Priest 
239586: Tough Red Feather Priest 
239587: Tough Red Feather Priest 
239588: Tough Red Feather Priest 
239589: Tough Red Feather Priest 
239590: Tough Red Feather Priest 
239591: Minor Red Feather Priest 
239592: Minor Red Feather Priest 
239593: Minor Red Feather Priest 
239594: Minor Red Feather Priest 
239595: Minor Red Feather Priest 
239596: Minor Red Feather Priest 
239597: Unknown Red Feather Priest 
239598: Unknown Red Feather Priest 
239599: Unknown Red Feather Priest 
239600: Unknown Red Feather Priest 
239601: Unknown Red Feather Priest 
239602: Unknown Red Feather Priest 
239603: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239604: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239605: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239606: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239607: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239608: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239609: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239610: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239611: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239612: Raging Spiritfall Forest Popoku 
239613: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
239614: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
239615: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
239616: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
239617: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
239618: Tough Spiritfall Forest Popoku 
239619: Tough Spiritfall Forest Popoku 
239620: Tough Spiritfall Forest Popoku 
239621: Tough Spiritfall Forest Popoku 
239622: Tough Spiritfall Forest Popoku 
239623: Minor Spiritfall Forest Popoku 
239624: Minor Spiritfall Forest Popoku 
239625: Minor Spiritfall Forest Popoku 
239626: Minor Spiritfall Forest Popoku 
239627: Minor Spiritfall Forest Popoku 
239628: Unknown Spiritfall Forest Popoku 
239629: Unknown Spiritfall Forest Popoku 
239630: Unknown Spiritfall Forest Popoku 
239631: Unknown Spiritfall Forest Popoku 
239632: Unknown Spiritfall Forest Popoku 
239633: Raging Spiritfall Forest Worg 
239634: Raging Spiritfall Forest Worg 
239635: Raging Spiritfall Forest Worg 
239636: Raging Spiritfall Forest Worg 
239637: Raging Spiritfall Forest Worg 
239638: Raging Spiritfall Forest Worg 
239639: Raging Spiritfall Forest Worg 
239640: Raging Spiritfall Forest Worg 
239641: Raging Spiritfall Forest Worg 
239642: Raging Spiritfall Forest Worg 
239643: Crafty Spiritfall Forest Worg 
239644: Crafty Spiritfall Forest Worg 
239645: Crafty Spiritfall Forest Worg 
239646: Crafty Spiritfall Forest Worg 
239647: Crafty Spiritfall Forest Worg 
239648: Tough Spiritfall Forest Worg 
239649: Tough Spiritfall Forest Worg 
239650: Tough Spiritfall Forest Worg 
239651: Tough Spiritfall Forest Worg 
239652: Tough Spiritfall Forest Worg 
239653: Minor Spiritfall Forest Worg 
239654: Minor Spiritfall Forest Worg 
239655: Minor Spiritfall Forest Worg 
239656: Minor Spiritfall Forest Worg 
239657: Minor Spiritfall Forest Worg 
239658: Unknown Spiritfall Forest Worg 
239659: Unknown Spiritfall Forest Worg 
239660: Unknown Spiritfall Forest Worg 
239661: Unknown Spiritfall Forest Worg 
239662: Unknown Spiritfall Forest Worg 
239663: Raging Klaw 
239664: Raging Klaw 
239665: Raging Klaw 
239666: Raging Klaw 
239667: Raging Klaw 
239668: Raging Klaw 
239669: Raging Klaw 
239670: Raging Klaw 
239671: Raging Klaw 
239672: Raging Klaw 
239673: Crafty Klaw 
239674: Crafty Klaw 
239675: Crafty Klaw 
239676: Crafty Klaw 
239677: Crafty Klaw 
239678: Tough Klaw 
239679: Tough Klaw 
239680: Tough Klaw 
239681: Tough Klaw 
239682: Tough Klaw 
239683: Minor Klaw 
239684: Minor Klaw 
239685: Minor Klaw 
239686: Minor Klaw 
239687: Minor Klaw 
239688: Unknown Klaw 
239689: Unknown Klaw 
239690: Unknown Klaw 
239691: Unknown Klaw 
239692: Unknown Klaw 
239693: Raging Forest Brohum 
239694: Raging Forest Brohum 
239695: Raging Forest Brohum 
239696: Raging Forest Brohum 
239697: Raging Forest Brohum 
239698: Raging Forest Brohum 
239699: Raging Forest Brohum 
239700: Raging Forest Brohum 
239701: Raging Forest Brohum 
239702: Raging Forest Brohum 
239703: Raging Forest Brohum 
239704: Raging Forest Brohum 
239705: Crafty Forest Brohum 
239706: Crafty Forest Brohum 
239707: Crafty Forest Brohum 
239708: Crafty Forest Brohum 
239709: Crafty Forest Brohum 
239710: Crafty Forest Brohum 
239711: Tough Forest Brohum 
239712: Tough Forest Brohum 
239713: Tough Forest Brohum 
239714: Tough Forest Brohum 
239715: Tough Forest Brohum 
239716: Tough Forest Brohum 
239717: Minor Forest Brohum 
239718: Minor Forest Brohum 
239719: Minor Forest Brohum 
239720: Minor Forest Brohum 
239721: Minor Forest Brohum 
239722: Minor Forest Brohum 
239723: Unknown Forest Brohum 
239724: Unknown Forest Brohum 
239725: Unknown Forest Brohum 
239726: Unknown Forest Brohum 
239727: Unknown Forest Brohum 
239728: Unknown Forest Brohum 
239729: Raging Stunning Mosbear 
239730: Raging Stunning Mosbear 
239731: Raging Stunning Mosbear 
239732: Raging Stunning Mosbear 
239733: Raging Stunning Mosbear 
239734: Raging Stunning Mosbear 
239735: Raging Stunning Mosbear 
239736: Raging Stunning Mosbear 
239737: Raging Stunning Mosbear 
239738: Raging Stunning Mosbear 
239739: Raging Stunning Mosbear 
239740: Raging Stunning Mosbear 
239741: Crafty Stunning Mosbear 
239742: Crafty Stunning Mosbear 
239743: Crafty Stunning Mosbear 
239744: Crafty Stunning Mosbear 
239745: Crafty Stunning Mosbear 
239746: Crafty Stunning Mosbear 
239747: Tough Stunning Mosbear 
239748: Tough Stunning Mosbear 
239749: Tough Stunning Mosbear 
239750: Tough Stunning Mosbear 
239751: Tough Stunning Mosbear 
239752: Tough Stunning Mosbear 
239753: Minor Stunning Mosbear 
239754: Minor Stunning Mosbear 
239755: Minor Stunning Mosbear 
239756: Minor Stunning Mosbear 
239757: Minor Stunning Mosbear 
239758: Minor Stunning Mosbear 
239759: Unknown Stunning Mosbear 
239760: Unknown Stunning Mosbear 
239761: Unknown Stunning Mosbear 
239762: Unknown Stunning Mosbear 
239763: Unknown Stunning Mosbear 
239764: Unknown Stunning Mosbear 
239765: Raging Red Manduri Fighter 
239766: Raging Red Manduri Fighter 
239767: Raging Red Manduri Fighter 
239768: Raging Red Manduri Fighter 
239769: Raging Red Manduri Fighter 
239770: Raging Red Manduri Fighter 
239771: Raging Red Manduri Fighter 
239772: Raging Red Manduri Fighter 
239773: Raging Red Manduri Fighter 
239774: Raging Red Manduri Fighter 
239775: Raging Red Manduri Fighter 
239776: Raging Red Manduri Fighter 
239777: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239778: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239779: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239780: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239781: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239782: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
239783: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239784: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239785: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239786: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239787: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239788: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
239789: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239790: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239791: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239792: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239793: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239794: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
239795: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239796: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239797: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239798: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239799: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239800: Unknown Red Manduri Lantern Bearer 
239801: Raging Big Horn Tesinon 
239802: Raging Big Horn Tesinon 
239803: Raging Big Horn Tesinon 
239804: Raging Big Horn Tesinon 
239805: Raging Big Horn Tesinon 
239806: Raging Big Horn Tesinon 
239807: Raging Big Horn Tesinon 
239808: Raging Big Horn Tesinon 
239809: Raging Big Horn Tesinon 
239810: Raging Big Horn Tesinon 
239811: Raging Big Horn Tesinon 
239812: Raging Big Horn Tesinon 
239813: Raging Big Horn Tesinon 
239814: Raging Big Horn Tesinon 
239815: Crafty Big Horn Tesinon 
239816: Crafty Big Horn Tesinon 
239817: Crafty Big Horn Tesinon 
239818: Crafty Big Horn Tesinon 
239819: Crafty Big Horn Tesinon 
239820: Crafty Big Horn Tesinon 
239821: Crafty Big Horn Tesinon 
239822: Tough Big Horn Tesinon 
239823: Tough Big Horn Tesinon 
239824: Tough Big Horn Tesinon 
239825: Tough Big Horn Tesinon 
239826: Tough Big Horn Tesinon 
239827: Tough Big Horn Tesinon 
239828: Tough Big Horn Tesinon 
239829: Minor Big Horn Tesinon 
239830: Minor Big Horn Tesinon 
239831: Minor Big Horn Tesinon 
239832: Minor Big Horn Tesinon 
239833: Minor Big Horn Tesinon 
239834: Minor Big Horn Tesinon 
239835: Minor Big Horn Tesinon 
239836: Unknown Big Horn Tesinon 
239837: Unknown Big Horn Tesinon 
239838: Unknown Big Horn Tesinon 
239839: Unknown Big Horn Tesinon 
239840: Unknown Big Horn Tesinon 
239841: Unknown Big Horn Tesinon 
239842: Unknown Big Horn Tesinon 
239843: Raging Thorn Frillneck 
239844: Raging Thorn Frillneck 
239845: Raging Thorn Frillneck 
239846: Raging Thorn Frillneck 
239847: Raging Thorn Frillneck 
239848: Raging Thorn Frillneck 
239849: Raging Thorn Frillneck 
239850: Raging Thorn Frillneck 
239851: Raging Thorn Frillneck 
239852: Raging Thorn Frillneck 
239853: Raging Thorn Frillneck 
239854: Raging Thorn Frillneck 
239855: Raging Thorn Frillneck 
239856: Raging Thorn Frillneck 
239857: Crafty Thorn Frillneck 
239858: Crafty Thorn Frillneck 
239859: Crafty Thorn Frillneck 
239860: Crafty Thorn Frillneck 
239861: Crafty Thorn Frillneck 
239862: Crafty Thorn Frillneck 
239863: Crafty Thorn Frillneck 
239864: Tough Thorn Frillneck 
239865: Tough Thorn Frillneck 
239866: Tough Thorn Frillneck 
239867: Tough Thorn Frillneck 
239868: Tough Thorn Frillneck 
239869: Tough Thorn Frillneck 
239870: Tough Thorn Frillneck 
239871: Minor Thorn Frillneck 
239872: Minor Thorn Frillneck 
239873: Minor Thorn Frillneck 
239874: Minor Thorn Frillneck 
239875: Minor Thorn Frillneck 
239876: Minor Thorn Frillneck 
239877: Minor Thorn Frillneck 
239878: Unknown Thorn Frillneck 
239879: Unknown Thorn Frillneck 
239880: Unknown Thorn Frillneck 
239881: Unknown Thorn Frillneck 
239882: Unknown Thorn Frillneck 
239883: Unknown Thorn Frillneck 
239884: Unknown Thorn Frillneck 
239885: Raging Rotic Kido 
239886: Raging Rotic Kido 
239887: Raging Rotic Kido 
239888: Raging Rotic Kido 
239889: Raging Rotic Kido 
239890: Raging Rotic Kido 
239891: Raging Rotic Kido 
239892: Raging Rotic Kido 
239893: Raging Rotic Kido 
239894: Raging Rotic Kido 
239895: Raging Rotic Kido 
239896: Raging Rotic Kido 
239897: Raging Rotic Kido 
239898: Raging Rotic Kido 
239899: Crafty Rotic Kido 
239900: Crafty Rotic Kido 
239901: Crafty Rotic Kido 
239902: Crafty Rotic Kido 
239903: Crafty Rotic Kido 
239904: Crafty Rotic Kido 
239905: Crafty Rotic Kido 
239906: Crafty Rotic Kido 
239907: Crafty Rotic Kido 
239908: Crafty Rotic Kido 
239909: Crafty Rotic Kido 
239910: Crafty Rotic Kido 
239911: Crafty Rotic Kido 
239912: Crafty Rotic Kido 
239913: Minor Temple Kido 
239914: Minor Temple Kido 
239915: Minor Temple Kido 
239916: Minor Temple Kido 
239917: Minor Temple Kido 
239918: Minor Temple Kido 
239919: Minor Temple Kido 
239920: Unknown Rotic Kido 
239921: Unknown Rotic Kido 
239922: Unknown Rotic Kido 
239923: Unknown Rotic Kido 
239924: Unknown Rotic Kido 
239925: Unknown Rotic Kido 
239926: Unknown Rotic Kido 
239927: Raging Ruin Klaw 
239928: Raging Ruin Klaw 
239929: Raging Ruin Klaw 
239930: Raging Ruin Klaw 
239931: Raging Ruin Klaw 
239932: Raging Ruin Klaw 
239933: Raging Ruin Klaw 
239934: Raging Ruin Klaw 
239935: Raging Ruin Klaw 
239936: Raging Ruin Klaw 
239937: Raging Ruin Klaw 
239938: Raging Ruin Klaw 
239939: Raging Ruin Klaw 
239940: Raging Ruin Klaw 
239941: Crafty Ruin Klaw 
239942: Crafty Ruin Klaw 
239943: Crafty Ruin Klaw 
239944: Crafty Ruin Klaw 
239945: Crafty Ruin Klaw 
239946: Crafty Ruin Klaw 
239947: Crafty Ruin Klaw 
239948: Tough Ruin Klaw 
239949: Tough Ruin Klaw 
239950: Tough Ruin Klaw 
239951: Tough Ruin Klaw 
239952: Tough Ruin Klaw 
239953: Tough Ruin Klaw 
239954: Tough Ruin Klaw 
239955: Minor Ruin Klaw 
239956: Minor Ruin Klaw 
239957: Minor Ruin Klaw 
239958: Minor Ruin Klaw 
239959: Minor Ruin Klaw 
239960: Minor Ruin Klaw 
239961: Minor Ruin Klaw 
239962: Unknown Ruin Klaw 
239963: Unknown Ruin Klaw 
239964: Unknown Ruin Klaw 
239965: Unknown Ruin Klaw 
239966: Unknown Ruin Klaw 
239967: Unknown Ruin Klaw 
239968: Unknown Ruin Klaw 
239969: Raging Storm Kirrin 
239970: Raging Storm Kirrin 
239971: Raging Storm Kirrin 
239972: Raging Storm Kirrin 
239973: Raging Storm Kirrin 
239974: Raging Storm Kirrin 
239975: Raging Storm Kirrin 
239976: Raging Storm Kirrin 
239977: Raging Storm Kirrin 
239978: Raging Storm Kirrin 
239979: Crafty Storm Kirrin 
239980: Crafty Storm Kirrin 
239981: Crafty Storm Kirrin 
239982: Crafty Storm Kirrin 
239983: Crafty Storm Kirrin 
239984: Tough Storm Kirrin 
239985: Tough Storm Kirrin 
239986: Tough Storm Kirrin 
239987: Tough Storm Kirrin 
239988: Tough Storm Kirrin 
239989: Minor Storm Kirrin 
239990: Minor Storm Kirrin 
239991: Minor Storm Kirrin 
239992: Minor Storm Kirrin 
239993: Minor Storm Kirrin 
239994: Unknown Storm Kirrin 
239995: Unknown Storm Kirrin 
239996: Unknown Storm Kirrin 
239997: Unknown Storm Kirrin 
239998: Unknown Storm Kirrin 
239999: Raging Fierce Mosbear 
240000: Raging Fierce Mosbear 
240001: Raging Fierce Mosbear 
240002: Raging Fierce Mosbear 
240003: Raging Fierce Mosbear 
240004: Raging Fierce Mosbear 
240005: Raging Fierce Mosbear 
240006: Raging Fierce Mosbear 
240007: Raging Fierce Mosbear 
240008: Raging Fierce Mosbear 
240009: Crafty Fierce Mosbear 
240010: Crafty Fierce Mosbear 
240011: Crafty Fierce Mosbear 
240012: Crafty Fierce Mosbear 
240013: Crafty Fierce Mosbear 
240014: Tough Fierce Mosbear 
240015: Tough Fierce Mosbear 
240016: Tough Fierce Mosbear 
240017: Tough Fierce Mosbear 
240018: Tough Fierce Mosbear 
240019: Minor Fierce Mosbear 
240020: Minor Fierce Mosbear 
240021: Minor Fierce Mosbear 
240022: Minor Fierce Mosbear 
240023: Minor Fierce Mosbear 
240024: Unknown Fierce Mosbear 
240025: Unknown Fierce Mosbear 
240026: Unknown Fierce Mosbear 
240027: Unknown Fierce Mosbear 
240028: Unknown Fierce Mosbear 
240029: Raging Highland Lizadra 
240030: Raging Highland Lizadra 
240031: Raging Highland Lizadra 
240032: Raging Highland Lizadra 
240033: Raging Highland Lizadra 
240034: Raging Highland Lizadra 
240035: Raging Highland Lizadra 
240036: Raging Highland Lizadra 
240037: Raging Highland Lizadra 
240038: Raging Highland Lizadra 
240039: Crafty Highland Lizadra 
240040: Crafty Highland Lizadra 
240041: Crafty Highland Lizadra 
240042: Crafty Highland Lizadra 
240043: Crafty Highland Lizadra 
240044: Tough Highland Lizadra 
240045: Tough Highland Lizadra 
240046: Tough Highland Lizadra 
240047: Tough Highland Lizadra 
240048: Tough Highland Lizadra 
240049: Minor Highland Lizadra 
240050: Minor Highland Lizadra 
240051: Minor Highland Lizadra 
240052: Minor Highland Lizadra 
240053: Minor Highland Lizadra 
240054: Unknown Highland Lizadra 
240055: Unknown Highland Lizadra 
240056: Unknown Highland Lizadra 
240057: Unknown Highland Lizadra 
240058: Unknown Highland Lizadra 
240059: Raging Tarha Fighter 
240060: Raging Tarha Fighter 
240061: Raging Tarha Fighter 
240062: Raging Tarha Fighter 
240063: Raging Tarha Fighter 
240064: Raging Tarha Fighter 
240065: Raging Tarha Fighter 
240066: Raging Tarha Fighter 
240067: Raging Tarha Fighter 
240068: Raging Tarha Fighter 
240069: Raging Tarha Fighter 
240070: Raging Tarha Fighter 
240071: Crafty Tarha Fighter 
240072: Crafty Tarha Fighter 
240073: Crafty Tarha Fighter 
240074: Crafty Tarha Fighter 
240075: Crafty Tarha Fighter 
240076: Crafty Tarha Fighter 
240077: Tough Tarha Fighter 
240078: Tough Tarha Fighter 
240079: Tough Tarha Fighter 
240080: Tough Tarha Fighter 
240081: Tough Tarha Fighter 
240082: Tough Tarha Fighter 
240083: Minor Tarha Fighter 
240084: Minor Tarha Fighter 
240085: Minor Tarha Fighter 
240086: Minor Tarha Fighter 
240087: Minor Tarha Fighter 
240088: Minor Tarha Fighter 
240089: Unknown Tarha Fighter 
240090: Unknown Tarha Fighter 
240091: Unknown Tarha Fighter 
240092: Unknown Tarha Fighter 
240093: Unknown Tarha Fighter 
240094: Unknown Tarha Fighter 
240131: Raging Tarha Spearman 
240132: Raging Tarha Spearman 
240133: Raging Tarha Spearman 
240134: Raging Tarha Spearman 
240135: Raging Tarha Spearman 
240136: Raging Tarha Spearman 
240137: Raging Tarha Spearman 
240138: Raging Tarha Spearman 
240139: Raging Tarha Spearman 
240140: Raging Tarha Spearman 
240141: Raging Tarha Spearman 
240142: Raging Tarha Spearman 
240143: Crafty Tarha Spearman 
240144: Crafty Tarha Spearman 
240145: Crafty Tarha Spearman 
240146: Crafty Tarha Spearman 
240147: Crafty Tarha Spearman 
240148: Crafty Tarha Spearman 
240149: Tough Tarha Spearman 
240150: Tough Tarha Spearman 
240151: Tough Tarha Spearman 
240152: Tough Tarha Spearman 
240153: Tough Tarha Spearman 
240154: Tough Tarha Spearman 
240155: Minor Tarha Spearman 
240156: Minor Tarha Spearman 
240157: Minor Tarha Spearman 
240158: Minor Tarha Spearman 
240159: Minor Tarha Spearman 
240160: Minor Tarha Spearman 
240161: Unknown Tarha Spearman 
240162: Unknown Tarha Spearman 
240163: Unknown Tarha Spearman 
240164: Unknown Tarha Spearman 
240165: Unknown Tarha Spearman 
240166: Unknown Tarha Spearman 
240167: Raging Mumuki Warrior 
240168: Raging Mumuki Warrior 
240169: Raging Mumuki Warrior 
240170: Raging Mumuki Warrior 
240171: Raging Mumuki Warrior 
240172: Raging Mumuki Warrior 
240173: Raging Mumuki Warrior 
240174: Raging Mumuki Warrior 
240175: Raging Mumuki Warrior 
240176: Raging Mumuki Warrior 
240177: Raging Mumuki Warrior 
240178: Raging Mumuki Warrior 
240179: Crafty Mumuki Warrior 
240180: Crafty Mumuki Warrior 
240181: Crafty Mumuki Warrior 
240182: Crafty Mumuki Warrior 
240183: Crafty Mumuki Warrior 
240184: Crafty Mumuki Warrior 
240185: Tough Mumuki Warrior 
240186: Tough Mumuki Warrior 
240187: Tough Mumuki Warrior 
240188: Tough Mumuki Warrior 
240189: Tough Mumuki Warrior 
240190: Tough Mumuki Warrior 
240191: Minor Mumuki Warrior 
240192: Minor Mumuki Warrior 
240193: Minor Mumuki Warrior 
240194: Minor Mumuki Warrior 
240195: Minor Mumuki Warrior 
240196: Minor Mumuki Warrior 
240197: Unknown Mumuki Warrior 
240198: Unknown Mumuki Warrior 
240199: Unknown Mumuki Warrior 
240200: Unknown Mumuki Warrior 
240201: Unknown Mumuki Warrior 
240202: Unknown Mumuki Warrior 
240203: Raging Mumuki Gunner 
240204: Raging Mumuki Gunner 
240205: Raging Mumuki Gunner 
240206: Raging Mumuki Gunner 
240207: Raging Mumuki Gunner 
240208: Raging Mumuki Gunner 
240209: Raging Mumuki Gunner 
240210: Raging Mumuki Gunner 
240211: Raging Mumuki Gunner 
240212: Raging Mumuki Gunner 
240213: Raging Mumuki Gunner 
240214: Raging Mumuki Gunner 
240215: Crafty Mumuki Gunner 
240216: Crafty Mumuki Gunner 
240217: Crafty Mumuki Gunner 
240218: Crafty Mumuki Gunner 
240219: Crafty Mumuki Gunner 
240220: Crafty Mumuki Gunner 
240221: Tough Mumuki Gunner 
240222: Tough Mumuki Gunner 
240223: Tough Mumuki Gunner 
240224: Tough Mumuki Gunner 
240225: Tough Mumuki Gunner 
240226: Tough Mumuki Gunner 
240227: Minor Mumuki Gunner 
240228: Minor Mumuki Gunner 
240229: Minor Mumuki Gunner 
240230: Minor Mumuki Gunner 
240231: Minor Mumuki Gunner 
240232: Minor Mumuki Gunner 
240233: Unknown Mumuki Gunner 
240234: Unknown Mumuki Gunner 
240235: Unknown Mumuki Gunner 
240236: Unknown Mumuki Gunner 
240237: Unknown Mumuki Gunner 
240238: Unknown Mumuki Gunner 
240239: Raging Mumuki Warrior 
240240: Raging Mumuki Warrior 
240241: Raging Mumuki Warrior 
240242: Raging Mumuki Warrior 
240243: Raging Mumuki Warrior 
240244: Raging Mumuki Warrior 
240245: Raging Mumuki Warrior 
240246: Raging Mumuki Warrior 
240247: Raging Mumuki Warrior 
240248: Raging Mumuki Warrior 
240249: Raging Mumuki Warrior 
240250: Raging Mumuki Warrior 
240251: Crafty Mumuki Warrior 
240252: Crafty Mumuki Warrior 
240253: Crafty Mumuki Warrior 
240254: Crafty Mumuki Warrior 
240255: Crafty Mumuki Warrior 
240256: Crafty Mumuki Warrior 
240257: Tough Mumuki Warrior 
240258: Tough Mumuki Warrior 
240259: Tough Mumuki Warrior 
240260: Tough Mumuki Warrior 
240261: Tough Mumuki Warrior 
240262: Tough Mumuki Warrior 
240263: Minor Mumuki Warrior 
240264: Minor Mumuki Warrior 
240265: Minor Mumuki Warrior 
240266: Minor Mumuki Warrior 
240267: Minor Mumuki Warrior 
240268: Minor Mumuki Warrior 
240269: Unknown Mumuki Warrior 
240270: Unknown Mumuki Warrior 
240271: Unknown Mumuki Warrior 
240272: Unknown Mumuki Warrior 
240273: Unknown Mumuki Warrior 
240274: Unknown Mumuki Warrior 
240275: Raging Canyon Bloodwing 
240276: Raging Canyon Bloodwing 
240277: Raging Canyon Bloodwing 
240278: Raging Canyon Bloodwing 
240279: Raging Canyon Bloodwing 
240280: Raging Canyon Bloodwing 
240281: Raging Canyon Bloodwing 
240282: Raging Canyon Bloodwing 
240283: Raging Canyon Bloodwing 
240284: Raging Canyon Bloodwing 
240285: Crafty Canyon Bloodwing 
240286: Crafty Canyon Bloodwing 
240287: Crafty Canyon Bloodwing 
240288: Crafty Canyon Bloodwing 
240289: Crafty Canyon Bloodwing 
240290: Tough Canyon Bloodwing 
240291: Tough Canyon Bloodwing 
240292: Tough Canyon Bloodwing 
240293: Tough Canyon Bloodwing 
240294: Tough Canyon Bloodwing 
240295: Minor Canyon Bloodwing 
240296: Minor Canyon Bloodwing 
240297: Minor Canyon Bloodwing 
240298: Minor Canyon Bloodwing 
240299: Minor Canyon Bloodwing 
240300: Unknown Canyon Bloodwing 
240301: Unknown Canyon Bloodwing 
240302: Unknown Canyon Bloodwing 
240303: Unknown Canyon Bloodwing 
240304: Unknown Canyon Bloodwing 
240305: Raging Red Mushroom Rotron 
240306: Raging Red Mushroom Rotron 
240307: Raging Red Mushroom Rotron 
240308: Raging Red Mushroom Rotron 
240309: Raging Red Mushroom Rotron 
240310: Raging Red Mushroom Rotron 
240311: Raging Red Mushroom Rotron 
240312: Raging Red Mushroom Rotron 
240313: Raging Red Mushroom Rotron 
240314: Raging Red Mushroom Rotron 
240315: Crafty Red Mushroom Rotron 
240316: Crafty Red Mushroom Rotron 
240317: Crafty Red Mushroom Rotron 
240318: Crafty Red Mushroom Rotron 
240319: Crafty Red Mushroom Rotron 
240320: Tough Red Mushroom Rotron 
240321: Tough Red Mushroom Rotron 
240322: Tough Red Mushroom Rotron 
240323: Tough Red Mushroom Rotron 
240324: Tough Red Mushroom Rotron 
240325: Minor Red Mushroom Rotron 
240326: Minor Red Mushroom Rotron 
240327: Minor Red Mushroom Rotron 
240328: Minor Red Mushroom Rotron 
240329: Minor Red Mushroom Rotron 
240330: Unknown Red Mushroom Rotron 
240331: Unknown Red Mushroom Rotron 
240332: Unknown Red Mushroom Rotron 
240333: Unknown Red Mushroom Rotron 
240334: Unknown Red Mushroom Rotron 
240335: Raging Scaled Slink 
240336: Raging Scaled Slink 
240337: Raging Scaled Slink 
240338: Raging Scaled Slink 
240339: Raging Scaled Slink 
240340: Raging Scaled Slink 
240341: Raging Scaled Slink 
240342: Raging Scaled Slink 
240343: Raging Scaled Slink 
240344: Raging Scaled Slink 
240345: Crafty Scaled Slink 
240346: Crafty Scaled Slink 
240347: Crafty Scaled Slink 
240348: Crafty Scaled Slink 
240349: Crafty Scaled Slink 
240350: Tough Scaled Slink 
240351: Tough Scaled Slink 
240352: Tough Scaled Slink 
240353: Tough Scaled Slink 
240354: Tough Scaled Slink 
240355: Minor Scaled Slink 
240356: Minor Scaled Slink 
240357: Minor Scaled Slink 
240358: Minor Scaled Slink 
240359: Minor Scaled Slink 
240360: Unknown Scaled Slink 
240361: Unknown Scaled Slink 
240362: Unknown Scaled Slink 
240363: Unknown Scaled Slink 
240364: Unknown Scaled Slink 
240365: DF6_A1_Snuffler_66_n 
240366: DF6_A1_Snuffler_67_n 
240367: DF6_A1_Spider_66_n 
240368: DF6_A1_Spider_67_n 
240369: DF6_A1_Glowing Spirit F_66_n 
240370: DF6_A1_Glowing Spirit F_67_n 
240371: DF6_A1_Ghost_66_n 
240372: DF6_A1_Ghost_67_n 
240373: DF6_A1_Trico_66_n 
240374: DF6_A1_Trico_67_n 
240375: DF6_A1_Troll_66_An 
240376: DF6_A1_Troll_67_An 
240377: DF6_A1_Popoku_As_66_An 
240378: DF6_A1_Popoku_As_67_An 
240379: DF6_A2_Vespine_67_n 
240380: DF6_A2_Vespine_68_n 
240381: DF6_A2_Glowing Spirit M_67_n 
240382: DF6_A2_Glowing Spirit M_68_n 
240383: DF6_A2_Airon_67_n 
240384: DF6_A2_Airon_68_n 
240385: DF6_A2_Mudthorn_67_An 
240386: DF6_A2_Mudthorn_68_An 
240387: DF6_A2_Guardian_67_An 
240388: DF6_A2_Guardian_68_An 
240389: DF6_A2_Baku_67_An 
240390: DF6_A2_Baku_68_An 
240391: DF6_A2_Daru_67_n 
240392: DF6_A2_Daru_68_n 
240393: DF6_B1_Pluma_68_n 
240394: DF6_B1_Pluma_69_n 
240395: DF6_B1_Crestlich_68_n 
240396: DF6_B1_Crestlich_69_n 
240397: DF6_B1_Worm_68_An 
240398: DF6_B1_Worm_69_An 
240399: DF6_B1_Draco_Fi_68_An 
240400: DF6_B1_Draco_Fi_69_An 
240401: DF6_B2_Earth Spirit level 1_69_n 
240402: DF6_B2_Earth Spirit level 1_70_n 
240403: DF6_B2_Flower Worm69_An 
240404: DF6_B2_Flower Worm70_An 
240405: DF6_B2_Displacer_69_An 
240406: DF6_B2_Displacer_70_An 
240407: DF6_B2_Drake_69_An 
240408: DF6_B2_Drake_70_An 
240409: DF6_C_Dionae_67_An 
240410: DF6_C_Dionae_68_An 
240411: DF6_C_Tree Vampire_67_An 
240412: DF6_C_Tree Vampire_68_An 
240413: DF6_C_Arachna_67_n 
240414: DF6_C_Arachna_68_n 
240415: DF6_D_Snuffler_68_n 
240416: DF6_D_Snuffler_69_n 
240417: DF6_D_Shellizard_68_n 
240418: DF6_D_Shellizard_69_n 
240419: DF6_D_Monitor_68_n 
240420: DF6_D_Monitor_69_n 
240421: DF6_D_Scolopen_68_An 
240422: DF6_D_Scolopen_69_An 
240423: DF6_D_Supraklaw_68_n 
240424: DF6_D_Supraklaw_69_n 
240425: DF6_D_Tog_68_An 
240426: DF6_D_Tog_69_An 
240427: DF6_E_Earth Spirit level 1_67_n 
240428: DF6_E_Earth Spirit level 1_68_n 
240429: DF6_E_Worg_67_An 
240430: DF6_E_Worg_68_An 
240431: DF6_E_Locust_67_An 
240432: DF6_E_Locust_68_An 
240433: DF6_F1_Arachna_68_An 
240434: DF6_F1_Arachna_69_An 
240435: DF6_F1_Flower Worm_68_An 
240436: DF6_F1_Flower Worm_69_An 
240437: DF6_F1_Keratos_68_An 
240438: DF6_F1_Keratos_69_An 
240439: DF6_F1_Water Spirit level 4_68_n 
240440: DF6_F1_Water Spirit level 4_69_n 
240441: DF6_F2_Ettin_69_An 
240442: DF6_F2_Ettin_70_An 
240443: DF6_F2_Worg_69_An 
240444: DF6_F2_Worg_70_An 
240445: DF6_F2_Water Spirit level 4_69_n 
240446: DF6_F2_Water Spirit level 4_70_n 
240447: DF6_G_Wriggot_67_An 
240448: DF6_G_Wriggot_68_An 
240449: DF6_G_Skyray_67_n 
240450: DF6_G_Skyray_68_n 
240451: DF6_G_Komad_67_An 
240452: DF6_G_Komad_68_An 
240453: DF6_G_Petrahulk_67_An 
240454: DF6_G_Petrahulk_68_An 
240455: DF6_H1_Basilisk_68_An 
240456: DF6_H1_Basilisk_69_An 
240457: DF6_H1_Skurv_As_68_An 
240458: DF6_H1_Skurv_As_69_An 
240459: DF6_H1_Crestlich_68_n 
240460: DF6_H1_Crestlich_69_n 
240461: DF6_H2_Crestlich_68_n 
240462: DF6_H2_Crestlich_69_n 
240463: DF6_I_Supraklaw_67_n 
240464: DF6_I_Supraklaw_68_n 
240465: DF6_I_Spider_67_n 
240466: DF6_I_Spider_68_n 
240467: DF6_I_Flower Worm_67_An 
240468: DF6_I_Flower Worm_68_An 
240469: DF6_I_Shellizard_67_n 
240470: DF6_I_Shellizard_68_n 
240471: Snuffler 
240472: Snuffler 
240473: Sparkle 
240474: Sparkle 
240475: Glowing Spirit 
240476: Glowing Spirit 
240477: Old Triton 
240478: Old Triton 
240479: Old Trico 
240480: Old Trico 
240481: Angry Baku 
240482: Angry Baku 
240483: Green Daru 
240484: Green Daru 
240485: Old Fungie 
240486: Old Fungie 
240487: Minor Spirit 
240488: Minor Spirit 
240489: Vesna 
240490: Vesna 
240491: Dionae 
240492: Dionae 
240493: Trico 
240494: Trico 
240495: Popoku Assassin 
240496: Popoku Assassin 
240497: Tree Tesinon 
240498: Tree Tesinon 
240499: Ancient Earth Spirit 
240500: Ancient Earth Spirit 
240501: Old Kurin 
240502: Old Kurin 
240503: Pebble Monitor 
240504: Pebble Monitor 
240505: Old Drake 
240506: Old Drake 
240507: Ancient Earth Spirit 
240508: Ancient Earth Spirit 
240509: Old Starturtle 
240510: Old Starturtle 
240511: Laplasia 
240512: Laplasia 
240513: Overlord 
240514: Overlord 
240515: Sylphen 
240516: Sylphen 
240517: Mamut 
240518: Mamut 
240519: Airon 
240520: Airon 
240521: Flower Fairy 
240522: Flower Fairy 
240523: Blade Spider 
240524: Blade Spider 
240525: Old Monitor 
240526: Old Monitor 
240527: Vampiric Tree 
240528: Vampiric Tree 
240529: Mudthorn 
240530: Mudthorn 
240531: Worg 
240532: Worg 
240533: Fox Light 
240534: Fox Light 
240535: Snuffler 
240536: Snuffler 
240537: Redwood 
240538: Redwood 
240539: Blue Glowing Spirit 
240540: Blue Glowing Spirit 
240541: Kurin 
240542: Kurin 
240543: Poison Moonflower 
240544: Poison Moonflower 
240545: Draco 
240546: Draco 
240547: Scolopen 
240548: Scolopen 
240549: Green Ettin 
240550: Green Ettin 
240551: LF6_Water Spirit4_F2_69_Normal 
240552: LF6_Water Spirit4_F2_70_Normal 
240553: LF6_Snuffler_G_67_Normal 
240554: LF6_Snuffler_G_68_Normal 
240555: LF6_Arachna Red_G_67_Normal 
240556: LF6_Arachna Red_G_68_Normal 
240557: LF6_Earth Spirit_G_67_Normal 
240558: LF6_Earth Spirit_G_68_Normal 
240559: LF6_Mosbear_G_67_Normal 
240560: LF6_Mosbear_G_68_Normal 
240561: LF6_Kurin_H_68_Normal 
240562: LF6_Kurin_H_69_Normal 
240563: LF6_Scolopen_H_68_Normal 
240564: LF6_Scolopen_H_69_Normal 
240565: LF6_Krall_Ra_H_68_Normal 
240566: LF6_Krall_Ra_H_69_Normal 
240567: LF6_Flag Kobold_H_68_Normal 
240568: LF6_Flag Kobold_H_69_Normal 
240569: LF6_Flame Maeki_H2_68_Normal 
240570: LF6_Flame Maeki_H2_69_Normal 
240571: LF6_Sparkle_I_68_Normal 
240572: LF6_Sparkle_I_69_Normal 
240573: LF6_Shellizard_I_67_Normal 
240574: LF6_Shellizard_I_68_Normal 
240575: LF6_Moonflower_I_67_Normal 
240576: LF6_Moonflower_I_68_Normal 
240577: LF6_Virago_I_67_Normal 
240578: LF6_Virago_I_68_Normal 
240579: Fighter of the Archon Reconnaissance Squad 
240580: Battle Mage of the Archon Reconnaissance Squad 
240581: Robber of the Archon Reconnaissance Squad 
240582: Soldier of the Archon Reconnaissance Squad 
240583: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gladiator_68_Ah 
240584: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Sorcerer_68_Ah 
240585: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_68_Ah 
240586: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Ranger_68_Ah 
240587: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_69_Ah 
240588: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Sorcerer_69_Ah 
240589: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Gunner_69_Ah 
240590: DF6_Event_low rank_2-Star Officer_Ranger_69_Ah 
240591: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_68_Ah 
240592: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_68_Ah 
240593: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_68_Ah 
240594: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_68_Ah 
240595: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_69_Ah 
240596: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_69_Ah 
240597: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_69_Ah 
240598: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_69_Ah 
240599: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gladiator_70_Ah 
240600: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Sorcerer_70_Ah 
240601: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Gunner_70_Ah 
240602: DF6_Event_low rank_5-Star Officer_Ranger_70_Ah 
240603: Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240604: Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240605: Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240606: Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240607: High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad 
240608: High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad 
240609: Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad 
240610: Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad 
240611: Legate of the Archon Attack Squad 
240612: Captain of the Archon Attack Squad 
240613: Archon Attack Squad Necromancer 
240614: Archon Attack Squad Officer 
240615: Guardian Captain of the Archon Attack Squad 
240616: Vice Captain of the Archon Attack Squad 
240617: Magic Captain of the Archon Attack Squad 
240618: Medic of the Archon Attack Squad 
240619: Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240620: Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240621: Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240622: Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240623: High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad 
240624: High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad 
240625: Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad 
240626: Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad 
240627: Legate of the Archon Attack Squad 
240628: Captain of the Archon Attack Squad 
240629: Archon Attack Squad Necromancer 
240630: Archon Attack Squad Officer 
240631: Guardian Captain of the Archon Attack Squad 
240632: Vice Captain of the Archon Attack Squad 
240633: Magic Captain of the Archon Attack Squad 
240634: Medic of the Archon Attack Squad 
240635: Low-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240636: Low-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240637: Mid-ranking Fighter of the Archon Attack Squad 
240638: Mid-ranking Raider of the Archon Attack Squad 
240639: High-ranking Battle Mage of the Archon Attack Squad 
240640: High-ranking Soldier of the Archon Attack Squad 
240641: Low-ranking Legate of the Archon Attack Squad 
240642: Low-ranking Captain of the Archon Attack Squad 
240643: Legate of the Archon Attack Squad 
240644: Captain of the Archon Attack Squad 
240645: Archon Attack Squad Necromancer 
240646: Archon Attack Squad Officer 
240647: Guardian Captain of the Archon Attack Squad 
240648: Vice Captain of the Archon Attack Squad 
240649: Magic Captain of the Archon Attack Squad 
240650: Medic of the Archon Attack Squad 
240651: Low-ranking Fighter of the Archon Fleet 
240652: Low-ranking Raider of the Archon Fleet 
240653: Mid-ranking Fighter of the Archon Fleet 
240654: Mid-ranking Raider of the Archon Fleet 
240655: High-ranking Foot Soldier of the Archon Fleet 
240656: High-ranking Soldier of the Archon Fleet 
240657: Cannoneer of the Archon Protectorate 
240658: Special-ranking Captain of the Archon Fleet 
240659: Archon Fleet Warrior 
240660: Archon Fleet Raider 
240661: Battle Mage of the Archon Fleet 
240662: Archon Fleet Seeker 
240663: High-ranking Guardian Captain of the Archon Fleet 
240664: High-ranking Vice Captain of the Archon Fleet 
240665: High-ranking Magic Captain of the Archon Fleet 
240666: High-ranking Medic of the Archon Fleet 
240667: Archon Fleet Healer 
240668: Mid-ranking Raider of the Archon Fleet 
240669: Cheshuminit 
240670: Cheshuminit 
240671: Cheshuminit 
240672: Fighter of the Guardian Reconnaissance Squad 
240673: Battle Mage of the Guardian Reconnaissance Squad 
240674: Robber of the Guardian Reconnaissance Squad 
240675: Soldier of the Guardian Reconnaissance Squad 
240676: Guardian Commando Legate 
240677: Guardian Commando Magus 
240678: Guardian Commando Captain 
240679: Guardian Commando Officer 
240680: Guardian Commando Legate 
240681: Guardian Commando Magus 
240682: Guardian Commando Captain 
240683: Guardian Commando Officer 
240684: Guardian Commando Legate 
240685: Guardian Commando Magus 
240686: Guardian Commando Captain 
240687: Guardian Commando Officer 
240688: Guardian Commando Legate 
240689: Guardian Commando Magus 
240690: Guardian Commando Captain 
240691: Guardian Commando Officer 
240692: Guardian Commando Legate 
240693: Guardian Commando Magus 
240694: Guardian Commando Captain 
240695: Guardian Commando Officer 
240696: Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240697: Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240698: Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240699: Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240700: High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad 
240701: High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad 
240702: Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad 
240703: Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad 
240704: Legate of the Guardian Attack Squad 
240705: Captain of the Guardian Attack Squad 
240706: Guardian Attack Squad Necromancer 
240707: Guardian Attack Squad Officer 
240708: Guardian Captain of the Guardian Attack Squad 
240709: Vice Captain of the Guardian Attack Squad 
240710: Magic Captain of the Guardian Attack Squad 
240711: Medic of the Guardian Attack Squad 
240712: Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240713: Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240714: Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240715: Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240716: High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad 
240717: High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad 
240718: Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad 
240719: Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad 
240720: Legate of the Guardian Attack Squad 
240721: Captain of the Guardian Attack Squad 
240722: Guardian Attack Squad Necromancer 
240723: Guardian Attack Squad Officer 
240724: Guardian Captain of the Guardian Attack Squad 
240725: Vice Captain of the Guardian Attack Squad 
240726: Magic Captain of the Guardian Attack Squad 
240727: Medic of the Guardian Attack Squad 
240728: Low-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240729: Low-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240730: Mid-ranking Fighter of the Guardian Attack Squad 
240731: Mid-ranking Raider of the Guardian Attack Squad 
240732: High-ranking Battle Mage of the Guardian Attack Squad 
240733: High-ranking Soldier of the Guardian Attack Squad 
240734: Low-ranking Legate of the Guardian Attack Squad 
240735: Low-ranking Captain of the Guardian Attack Squad 
240736: Legate of the Guardian Attack Squad 
240737: Captain of the Guardian Attack Squad 
240738: Guardian Attack Squad Necromancer 
240739: Guardian Attack Squad Officer 
240740: Guardian Captain of the Guardian Attack Squad 
240741: Vice Captain of the Guardian Attack Squad 
240742: Magic Captain of the Guardian Attack Squad 
240743: Medic of the Guardian Attack Squad 
240744: Low-ranking Fighter of the Guardian Fleet 
240745: Low-ranking Raider of the Guardian Fleet 
240746: Mid-ranking Fighter of the Guardian Fleet 
240747: Mid-ranking Raider of the Guardian Fleet 
240748: High-ranking Foot Soldier of the Guardian Fleet 
240749: High-ranking Soldier of the Guardian Fleet 
240750: Cannoneer of the Guardian Protectorate 
240751: Special-ranking Captain of the Guardian Fleet 
240752: Guardian Fleet Warrior 
240753: Guardian Fleet Raider 
240754: Battle Mage of the Guardian Fleet 
240755: Guardian Fleet Seeker 
240756: High-ranking Guardian Captain of the Guardian Fleet 
240757: High-ranking Vice Captain of the Guardian Fleet 
240758: High-ranking Magic Captain of the Guardian Fleet 
240759: High-ranking Medic of the Guardian Fleet 
240760: Guardian Fleet Healer 
240761: Mid-ranking Raider of the Guardian Fleet 
240762: Polemos 
240763: Polemos 
240764: Polemos 
240765: Cheshuminit 
240766: Cheshuminit 
240767: Cheshuminit 
240768: Polemos 
240769: Polemos 
240770: Polemos 
240771: Asmodian Guard Tower 
240772: Elyos Guard Tower 
240773: Drakan Spy in Asmodae 
240774: Drakan Scout in Asmodae 
240775: Drakan Spy in Elysea 
240776: Drakan Scout in Elysea 
240777: LF6_D_Flower Worm_68_An 
240778: LF6_D_Flower Worm_69_An 
240779: LF6_E_Flower Worm_67_An 
240780: LF6_E_Flower Worm_68_An 
240781: LF6_H_Flower Worm_68_An 
240782: LF6_H_Flower Worm_69_An 
240783: LF6_H2_Flower Worm_68_An 
240784: LF6_H2_Flower Worm_69_An 
240785: LF6_H2_Arachna Red_68_An 
240786: LF6_H2_Arachna Red_69_An 
240787: DF6_D_Flower Worm_68_An 
240788: DF6_D_Flower Worm_69_An 
240789: DF6_E_Flower Worm_67_An 
240790: DF6_E_Flower Worm_68_An 
240791: DF6_H_Flower Worm_68_An 
240792: DF6_H_Flower Worm_69_An 
240793: DF6_H2_Flower Worm_68_An 
240794: DF6_H2_Flower Worm_69_An 
240795: DF6_H_Worg_68_An 
240796: DF6_H_Worg_69_An 
240797: Strange Tarha Assassin 
240798: Strange Tarha Assassin 
240799: Strange Tarha Assassin 
240800: Strange Tarha Assassin 
240801: Strange Tarha Assassin 
240802: Strange Tarha Assassin 
240803: Strange Tarha Soldier 
240804: Strange Tarha Soldier 
240805: Strange Tarha Soldier 
240806: Strange Tarha Soldier 
240807: Strange Tarha Soldier 
240808: Strange Tarha Soldier 
240809: Raging Tarha Assassin 
240810: Raging Tarha Assassin 
240811: Raging Tarha Assassin 
240812: Raging Tarha Assassin 
240813: Raging Tarha Assassin 
240814: Raging Tarha Assassin 
240815: Raging Tarha Assassin 
240816: Raging Tarha Assassin 
240817: Raging Tarha Assassin 
240818: Raging Tarha Assassin 
240819: Raging Tarha Assassin 
240820: Raging Tarha Assassin 
240821: Crafty Tarha Assassin 
240822: Crafty Tarha Assassin 
240823: Crafty Tarha Assassin 
240824: Crafty Tarha Assassin 
240825: Crafty Tarha Assassin 
240826: Crafty Tarha Assassin 
240827: Tough Tarha Assassin 
240828: Tough Tarha Assassin 
240829: Tough Tarha Assassin 
240830: Tough Tarha Assassin 
240831: Tough Tarha Assassin 
240832: Tough Tarha Assassin 
240833: Minor Tarha Assassin 
240834: Minor Tarha Assassin 
240835: Minor Tarha Assassin 
240836: Minor Tarha Assassin 
240837: Minor Tarha Assassin 
240838: Minor Tarha Assassin 
240839: Unknown Tarha Assassin 
240840: Unknown Tarha Assassin 
240841: Unknown Tarha Assassin 
240842: Unknown Tarha Assassin 
240843: Unknown Tarha Assassin 
240844: Unknown Tarha Assassin 
240845: Raging Tarha Soldier 
240846: Raging Tarha Soldier 
240847: Raging Tarha Soldier 
240848: Raging Tarha Soldier 
240849: Raging Tarha Soldier 
240850: Raging Tarha Soldier 
240851: Raging Tarha Soldier 
240852: Raging Tarha Soldier 
240853: Raging Tarha Soldier 
240854: Raging Tarha Soldier 
240855: Raging Tarha Soldier 
240856: Raging Tarha Soldier 
240857: Crafty Tarha Soldier 
240858: Crafty Tarha Soldier 
240859: Crafty Tarha Soldier 
240860: Crafty Tarha Soldier 
240861: Crafty Tarha Soldier 
240862: Crafty Tarha Soldier 
240863: Tough Tarha Soldier 
240864: Tough Tarha Soldier 
240865: Tough Tarha Soldier 
240866: Tough Tarha Soldier 
240867: Tough Tarha Soldier 
240868: Tough Tarha Soldier 
240869: Minor Tarha Soldier 
240870: Minor Tarha Soldier 
240871: Minor Tarha Soldier 
240872: Minor Tarha Soldier 
240873: Minor Tarha Soldier 
240874: Minor Tarha Soldier 
240875: Unknown Tarha Soldier 
240876: Unknown Tarha Soldier 
240877: Unknown Tarha Soldier 
240878: Unknown Tarha Soldier 
240879: Unknown Tarha Soldier 
240880: Unknown Tarha Soldier 
240881: DF6_E_Griffo_67_An 
240882: DF6_E_Griffo_68_An 
240883: Archon Commando Fighter 
240884: Archon Commando Battle Mage 
240885: Archon Commando Thief 
240886: Archon Commando Soldier 
240887: Archon Commando Legate 
240888: Archon Commando Necromancer 
240889: Archon Commando Master Thief 
240890: Archon Commando Officer 
240891: Archon Commando Fighter 
240892: Archon Commando Battle Mage 
240893: Archon Commando Thief 
240894: Archon Commando Soldier 
240895: Archon Commando Legate 
240896: Archon Commando Necromancer 
240897: Archon Commando Master Thief 
240898: Archon Commando Officer 
240899: Archon Commando Fighter 
240900: Archon Commando Battle Mage 
240901: Archon Commando Thief 
240902: Archon Commando Soldier 
240903: Archon Commando Legate 
240904: Archon Commando Necromancer 
240905: Archon Commando Master Thief 
240906: Archon Commando Officer 
240907: Archon Commando Fighter 
240908: Archon Commando Battle Mage 
240909: Archon Commando Thief 
240910: Archon Commando Soldier 
240911: Archon Commando Legate 
240912: Archon Commando Necromancer 
240913: Archon Commando Master Thief 
240914: Archon Commando Officer 
240915: Archon Commando Fighter 
240916: Archon Commando Battle Mage 
240917: Archon Commando Thief 
240918: Archon Commando Soldier 
240919: Archon Commando Legate 
240920: Archon Commando Necromancer 
240921: Archon Commando Master Thief 
240922: Archon Commando Officer 
240923: Archon Commando Fighter 
240924: Archon Commando Battle Mage 
240925: Archon Commando Thief 
240926: Archon Commando Soldier 
240927: Archon Commando Legate 
240928: Archon Commando Necromancer 
240929: Archon Commando Master Thief 
240930: Archon Commando Officer 
240931: Archon Commando Fighter 
240932: Archon Commando Battle Mage 
240933: Archon Commando Thief 
240934: Archon Commando Soldier 
240935: Archon Commando Legate 
240936: Archon Commando Necromancer 
240937: Archon Commando Master Thief 
240938: Archon Commando Officer 
240939: Archon Commando Fighter 
240940: Archon Commando Battle Mage 
240941: Archon Commando Thief 
240942: Archon Commando Soldier 
240943: Archon Commando Legate 
240944: Archon Commando Necromancer 
240945: Archon Commando Master Thief 
240946: Archon Commando Officer 
240947: Archon Commando Fighter 
240948: Archon Commando Battle Mage 
240949: Archon Commando Thief 
240950: Archon Commando Soldier 
240951: Archon Commando Legate 
240952: Archon Commando Necromancer 
240953: Archon Commando Master Thief 
240954: Archon Commando Officer 
240955: Archon Commando Fighter 
240956: Archon Commando Battle Mage 
240957: Archon Commando Thief 
240958: Archon Commando Soldier 
240959: Archon Commando Legate 
240960: Archon Commando Necromancer 
240961: Archon Commando Master Thief 
240962: Archon Commando Officer 
240963: Guardian Commando Fighter 
240964: Guardian Commando Battle Mage 
240965: Guardian Commando Thief 
240966: Guardian Commando Reinforcement 
240967: Guardian Commando Legate 
240968: Guardian Commando Magus 
240969: Guardian Commando Captain 
240970: Guardian Commando Officer 
240971: Guardian Commando Fighter 
240972: Guardian Commando Battle Mage 
240973: Guardian Commando Thief 
240974: Guardian Commando Reinforcement 
240975: Guardian Commando Legate 
240976: Guardian Commando Magus 
240977: Guardian Commando Captain 
240978: Guardian Commando Officer 
240979: Guardian Commando Fighter 
240980: Guardian Commando Battle Mage 
240981: Guardian Commando Thief 
240982: Guardian Commando Reinforcement 
240983: Guardian Commando Legate 
240984: Guardian Commando Magus 
240985: Guardian Commando Captain 
240986: Guardian Commando Officer 
240987: Guardian Commando Fighter 
240988: Guardian Commando Battle Mage 
240989: Guardian Commando Thief 
240990: Guardian Commando Reinforcement 
240991: Guardian Commando Legate 
240992: Guardian Commando Magus 
240993: Guardian Commando Captain 
240994: Guardian Commando Officer 
240995: Guardian Commando Fighter 
240996: Guardian Commando Battle Mage 
240997: Guardian Commando Thief 
240998: Guardian Commando Reinforcement 
240999: Guardian Commando Legate 
241000: Guardian Commando Magus 
241001: Guardian Commando Captain 
241002: Guardian Commando Officer 
241003: Guardian Commando Fighter 
241004: Guardian Commando Battle Mage 
241005: Guardian Commando Thief 
241006: Guardian Commando Reinforcement 
241007: Guardian Commando Legate 
241008: Guardian Commando Magus 
241009: Guardian Commando Captain 
241010: Guardian Commando Officer 
241011: Guardian Commando Fighter 
241012: Guardian Commando Battle Mage 
241013: Guardian Commando Thief 
241014: Guardian Commando Reinforcement 
241015: Guardian Commando Legate 
241016: Guardian Commando Magus 
241017: Guardian Commando Captain 
241018: Guardian Commando Officer 
241019: Guardian Commando Fighter 
241020: Guardian Commando Battle Mage 
241021: Guardian Commando Thief 
241022: Guardian Commando Reinforcement 
241023: Guardian Commando Legate 
241024: Guardian Commando Magus 
241025: Guardian Commando Captain 
241026: Guardian Commando Officer 
241027: Guardian Commando Fighter 
241028: Guardian Commando Battle Mage 
241029: Guardian Commando Thief 
241030: Guardian Commando Reinforcement 
241031: Guardian Commando Legate 
241032: Guardian Commando Magus 
241033: Guardian Commando Captain 
241034: Guardian Commando Officer 
241035: Guardian Commando Fighter 
241036: Guardian Commando Battle Mage 
241037: Guardian Commando Thief 
241038: Guardian Commando Reinforcement 
241039: Guardian Commando Legate 
241040: Guardian Commando Magus 
241041: Guardian Commando Captain 
241042: Guardian Commando Officer 
241043: None 
241044: None 
241045: None 
241046: None 
241047: None 
241048: None 
241049: None 
241050: None 
241051: None 
241052: None 
241053: None 
241054: None 
241055: None 
241056: None 
241057: None 
241058: None 
241059: None 
241060: None 
241061: None 
241062: None 
241063: None 
241064: None 
241065: None 
241066: None 
241067: None 
241068: None 
241069: None 
241070: None 
241071: None 
241072: None 
241073: None 
241074: None 
241075: None 
241076: None 
241077: None 
241078: None 
241079: None 
241080: None 
241081: None 
241082: None 
241083: None 
241084: None 
241085: None 
241086: None 
241087: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ae 
241088: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ae 
241089: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ae 
241090: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ae 
241091: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah 
241092: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah 
241093: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah 
241094: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah 
241095: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah 
241096: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah 
241097: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ae 
241098: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ae 
241099: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ae 
241100: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ae 
241101: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah 
241102: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah 
241103: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah 
241104: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah 
241105: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah 
241106: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah 
241107: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ae 
241108: DF6_Event_medium rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ae 
241109: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ae 
241110: DF6_Event_medium rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ae 
241111: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah 
241112: DF6_Event_medium rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah 
241113: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah 
241114: DF6_Event_medium rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah 
241115: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah 
241116: DF6_Event_medium rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah 
241117: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ae 
241118: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ae 
241119: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah 
241120: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah 
241121: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah 
241122: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah 
241123: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_71_Ah 
241124: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_71_Ah 
241125: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_71_Ah 
241126: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_71_Ah 
241127: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ae 
241128: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ae 
241129: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah 
241130: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah 
241131: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah 
241132: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah 
241133: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_73_Ah 
241134: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_73_Ah 
241135: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_73_Ah 
241136: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_73_Ah 
241137: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ae 
241138: LF6_Event_Medium Rank_1-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ae 
241139: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah 
241140: LF6_Event_Medium Rank_2-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah 
241141: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah 
241142: LF6_Event_Medium Rank_3-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah 
241143: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gladiator_Leader_75_Ah 
241144: LF6_Event_Medium Rank_4-Star Officer_Gunner_Leader_75_Ah 
241145: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Sorcerer_Leader_75_Ah 
241146: LF6_Event_Medium Rank_5-Star Officer_Ranger_Leader_75_Ah 
241147: Tegranos 
241148: Terkan 
241149: Norda 
241150: Barteon 
241151: Pirate Ghost 
241152: Pirate Spirit 
241153: Gerkan 
241154: Swamp Cellatu 
241155: Barak 
241156: Mushir 
241157: Nahum 
241158: Tursan 
241159: Bakuran 
241160: Shadow Sheluk 
241161: Shadow Goliant 
241162: Einod 
241163: Kalgolem of Antiquity 
241164: Gadargo 
241165: Storm Griffo 
241166: Green Patterned Ribbit 
241167: Bartir 
241168: Mutani 
241169: Zentaro Krak 
241170: Bartok-Krak 
241171: Keltra 
241172: Mergoshi 
241173: Pakuruk 
241174: Strigik Infiltration Warrior 
241175: Tenaklu 
241176: Rotted Mushroom Stinking Clodworm 
241177: DF6_A1_Starturtle_66_n 
241178: DF6_A1_Starturtle_67_n 
241179: DF6_B1_Airon_68_n 
241180: DF6_B1_Airon_69_n 
241181: DF6_C_Flower Worm_67_An 
241182: DF6_C_Flower Worm_68_An 
241183: DF6_F1_Giant Turtle_68_An 
241184: DF6_F1_Giant Turtle_69_An 
241185: DF6_F1_Area_Turtle Stone_68_n 
241186: DF6_F1_Area_Turtle Stone_69_n 
241187: DF6_F2_Spring_69_An 
241188: DF6_F2_Spring_70_An 
241189: DF6_G_Dionae_67_An 
241190: DF6_G_Dionae_68_An 
241191: Nasqui Spirit 
241192: Nasqui Ghost 
241193: Einod's Creation 
241194: Korad 
241195: Sendo 
241196: Benki 
241197: Old Draco 
241198: Ventus 
241199: Sphiro's Scion 
241200: Urughal 
241201: Tree Spirit 
241202: Vertol 
241203: Mukar 
241204: Elite Blackmane Fighter 
241205: Elite Blackmane Assassin 
241206: Elite Blackmane Soldier 
241207: Elite Blackmane Mage 
241208: Sanur 
241209: Barsu 
241210: Mansar 
241211: Kadunal 
241212: Highland Griffo 
241213: Mendrulon 
241214: Mendrulon 
241215: Quartz Starturtle 
241216: Quartz Starturtle 
241217: Berson 
241218: Prisoner of Time 
241219: Hostage of Time 
241220: Ghost 
241221: Big Horn Trico 
241222: Dagar 
241223: Elite Calyda Warrior 
241224: Elite Calyda Assassin 
241225: Elite Calyda Sorcerer 
241226: Elite Calyda Priest 
241227: Drelia 
241228: Danell 
241229: Deloim 
241230: Babalon 
241231: Sord 
241232: Namaken 
241233: Blackmane Infiltration Warrior 
241234: Kurubi 
241235: Kurubi Labourer 
241236: Mushroom Gorge Oculis 
241237: Mushroom Gorge Oculis 
241238: Mushroom Gorge Oculis 
241239: Mushroom Gorge Oculis 
241240: Commander of the Archon Protection Fleet 
241241: Commander of the Guardian Protection Fleet 
241242: Cannoneer of the Archon Protection Fleet 
241243: Cannoneer of the Guardian Protection Fleet 
241244: Archon Vanguard Warrior 
241245: Archon Vanguard Thief 
241246: Guardian Vanguard Warrior 
241247: Guardian Vanguard Thief 
241248: Klaw Bodyguard 
241249: Veteran Klaw Patroller 
241250: Elite Red Feather Warrior 
241251: Elite Red Feather Assassin 
241252: Elite Red Feather Sorcerer 
241253: Elite Red Feather Priest 
241254: Elite Tarha Fighter 
241255: Elite Tarha Mage 
241256: Elite Tarha Assassin 
241257: Elite Tarha Soldier 
241258: Raging Sunayaka 
241259: Raging Menotios 
241260: Raging Sunayaka 
241261: Raging Menotios 
241262: 1st Defence Tower of the Archon Defence Fleet 
241263: 2nd Defence Tower of the Archon Defence Fleet 
241264: Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet 
241265: Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet 
241266: Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet 
241267: Usable Defence Tower of the Guardian Battle Fleet 
241268: 2nd Defence Tower of the Guardian Defence Fleet 
241269: 1st Defence Tower of the Guardian Defence Fleet 
241270: Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet 
241271: Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet 
241272: Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet 
241273: Usable Defence Tower of the Archon Battle Fleet 
241274: Medicine Scorpion 
241275: Mutant Epidemic Nakta 
241276: Life Branch Agrint 
241277: Life Branch Agrint 
241278: Surly Troll 
241279: Bogu 
241280: Panakin 
241281: Tulkin 
241282: Trikin 
241283: Pekin 
241284: Zerokin 
241285: Shadowbringer Warrior 
241286: Shadowbringer Attack Captain 
241287: Shadowbringer Warrior 
241288: Shadowbringer Warrior 
241289: Shadowbringer Warrior 
241290: Shadowbringer Warrior 
241291: Captain of the Archon Vanguard 
241292: Captain of the Archon Vanguard 
241293: Heavenly Light Warrior 
241294: Heavenly Light Attack Captain 
241295: Heavenly Light Warrior 
241296: Heavenly Light Warrior 
241297: Heavenly Light Warrior 
241298: Heavenly Light Warrior 
241299: Captain of the Guardian Vanguard 
241300: Captain of the Guardian Vanguard 
241301: Legate of the Archon Special Squad 
241302: Attack Officer of the Archon Special Squad 
241303: Magus of the Archon Special Squad 
241304: Triaris of the Archon Special Squad 
241305: Legate of the Guardian Special Squad 
241306: Attack Officer of the Guardian Special Squad 
241307: Magus of the Guardian Special Squad 
241308: Triaris of the Guardian Special Squad 
241309: Centennial Golden Saam 
241310: Centennial Weak Golden Saam 
241311: Fifty-Year-Old Golden Saam 
241312: Fifty-Year-Old Weak Golden Saam 
241313: Root of the Centennial Golden Saam 
241314: Root of the Fifty-Year-Old Golden Saam 
241315: Elite Archon Legionary 
241316: Elite Archon Legionary 
241317: Elite Archon Legionary 
241318: Elite Archon Legionary 
241319: Archon Legionary 
241320: Archon Legionary 
241321: Archon Legionary 
241322: Archon Legionary 
241323: Elite Guardian Legionary 
241324: Elite Guardian Legionary 
241325: Elite Guardian Legionary 
241326: Elite Guardian Legionary 
241327: Guardian Legionary 
241328: Guardian Legionary 
241329: Guardian Legionary 
241330: Guardian Legionary 
241332: Warrior of the Archon Special Squad 
241333: Ambusher of the Archon Special Squad 
241334: Warrior of the Guardian Special Squad 
241335: Ambusher of the Guardian Special Squad 
241336: Defence Captain of the Archon Sky Island 
241337: Defence Captain of the Archon Sky Island 
241338: Defence Captain of the Archon Sky Island 
241339: Defence Captain of the Guardian Sky Island 
241340: Defence Captain of the Guardian Sky Island 
241341: Defence Captain of the Guardian Sky Island 
241342: Archon Legionary 
241343: Archon Legionary 
241344: Archon Legionary 
241345: Archon Legionary 
241346: Archon Legionary 
241347: Archon Legionary 
241348: Archon Legionary 
241349: Archon Legionary 
241350: Archon Legionary 
241351: Archon Legionary 
241352: Archon Legionary 
241353: Archon Legionary 
241354: Archon Legionary 
241355: Archon Legionary 
241356: Archon Legionary 
241357: Archon Legionary 
241358: Archon Legionary 
241359: Archon Legionary 
241360: Archon Legionary 
241361: Archon Legionary 
241362: Strange Coastal Kloc 
241363: Strange Sea Nagrun 
241364: Strange Red Feather Warrior 
241365: Strange Red Feather Assassin 
241366: Strange Red Feather Sorcerer 
241367: Strange Red Feather Priest 
241368: Strange Forest Worg 
241369: Strange Forest Popoku 
241370: Strange Sangor Klaw 
241371: Strange Forest of Illusions Brohum 
241372: Strange Gianthorn Mosbear 
241373: Strange Blood Manduri Fighter 
241374: Strange Frillneck 
241375: Strange Storm Kirrin 
241376: Strange Mumuki Warrior 
241377: Strange Mumuki Gunner 
241378: Strange Mumuki Warrior 
241379: Strange Red Mushroom Rotron 
241380: Strange Calyda Warrior 
241381: Strange Calyda Assassin 
241382: Strange Calyda Sorcerer 
241383: Strange Calyda Priest 
241384: Strange Sea Cellatu 
241385: Strange Zenzen Fighter 
241386: Strange Zenzen Guardian 
241387: Strange Zenzen Tracker 
241388: Strange Highland Slink 
241389: Strange Hill Stone Giant 
241390: Strange Forest Chimerian 
241391: Strange Coloured Tigric 
241392: Strange Gianthorn Tesinon 
241393: Strange Canyon Lizadra 
241394: Strange Tarha Fighter 
241395: Strange Tarha Assassin 
241396: Strange Tarha Soldier 
241397: Strange Tarha Spearman 
241398: Strange Canyon Bloodwing 
241399: Strange Moonlight Brax 
241400: Strange Blackmane Fighter 
241401: Strange Blackmane Assassin 
241402: Strange Blackmane Soldier 
241403: Strange Blackmane Mage 
241404: Strange Forest Fladia 
241405: Strange Forest Figor 
241406: Strange Kido 
241407: Strange Aether Fragment Spirit 
241408: Strange Wetland Caltrops 
241409: Strange Forest of Illusions Kloc 
241410: Indratu Crusader 
241411: Draconute Outrider 
241412: Indratu Priest 
241413: Bakarma Crusader 
241414: Bakarma Outrider 
241415: Bakarma Geomancer 
241416: Masurak 
241417: Maigen 
241418: Malod 
241419: Echo of Pain 
241420: Geroyan 
241421: Dural 
241422: Lanokum 
241423: Hidaru 
241424: Indratu Crusader 
241425: Indratu Crusader 
241426: Indratu Crusader 
241427: Draconute Outrider 
241428: Draconute Outrider 
241429: Draconute Outrider 
241430: Indratu Priest 
241431: Indratu Priest 
241432: Indratu Priest 
241433: Bakarma Crusader 
241434: Bakarma Crusader 
241435: Bakarma Crusader 
241436: Bakarma Outrider 
241437: Bakarma Outrider 
241438: Bakarma Outrider 
241439: Bakarma Geomancer 
241440: Bakarma Geomancer 
241441: Bakarma Geomancer 
241442: Old Skyray 
241443: Old Skyray 
241444: Guardian Legionary 
241445: Guardian Legionary 
241446: Guardian Legionary 
241447: Guardian Legionary 
241448: Guardian Legionary 
241449: Guardian Legionary 
241450: Guardian Legionary 
241451: Guardian Legionary 
241452: Guardian Legionary 
241453: Guardian Legionary 
241454: Guardian Legionary 
241455: Guardian Legionary 
241456: Guardian Legionary 
241457: Guardian Legionary 
241458: Guardian Legionary 
241459: Guardian Legionary 
241460: Guardian Legionary 
241461: Guardian Legionary 
241462: Guardian Legionary 
241463: Guardian Legionary 
241464: DF6_E_Fanatic_Wi_67_An 
241465: DF6_E_Fanatic_Wi_68_An 
241466: DF6_E_Fanatic_El_67_An 
241467: DF6_E_Fanatic_El_68_An 
241468: DF6_E_Phantom_67_An 
241469: Gargos Guardian 
241470: Guardian Captain of the Archon Vanguard 
241471: Archon Vanguard Officer 
241472: Archon Vanguard Necromancer 
241473: Archon Vanguard Healer 
241474: Guardian Captain of the Guardian Vanguard 
241475: Guardian Vanguard Officer 
241476: Guardian Vanguard Necromancer 
241477: Guardian Vanguard Healer 
241478: Archon Vanguard Warrior 
241479: Archon Vanguard Thief 
241480: Guardian Vanguard Warrior 
241481: Guardian Vanguard Thief 
241482: Archon Vanguard Warrior 
241483: Archon Vanguard Thief 
241484: Guardian Vanguard Warrior 
241485: Guardian Vanguard Thief 
241486: Archon Vanguard Warrior 
241487: Archon Vanguard Thief 
241488: Guardian Vanguard Warrior 
241489: Guardian Vanguard Thief 
241490: DF6_E_Prison_Undead Guardian_67_An 
241491: DF6_E_Prison_Undead Guardian_68_An 
241492: Plains Snuffler 
241493: Plains Snuffler 
241494: Plains Pori 
241495: Plains Pori 
241496: Haze Spirit 
241497: Haze Spirit 
241498: Sky Spirit 
241499: Sky Spirit 
241500: Plains Trico 
241501: Plains Trico 
241502: Plains Uragon 
241503: Plains Uragon 
241504: Plains Konik 
241505: Plains Konik 
241506: Moonlight Vespine 
241507: Moonlight Vespine 
241508: Moon Spirit 
241509: Moon Spirit 
241510: Pouch-Beak Airon 
241511: Pouch-Beak Airon 
241512: Wandering Mudthorn 
241513: Wandering Mudthorn 
241514: Plains Guladion 
241515: Plains Guladion 
241516: Leaf Baku 
241517: Leaf Baku 
241518: Plains Daru 
241519: Plains Daru 
241520: Hill Pluma 
241521: Hill Pluma 
241522: Hill Pluma 
241523: Large-beak Crestlich 
241524: Large-beak Crestlich 
241525: Large-beak Crestlich 
241526: Forest Ampha 
241527: Forest Ampha 
241528: Forest Ampha 
241529: Coloured Scale Draco 
241530: Coloured Scale Draco 
241531: Coloured Scale Draco 
241532: Hill Spirit 
241533: Hill Spirit 
241534: Hill Spirit 
241535: Twilight Oculis 
241536: Twilight Oculis 
241537: Twilight Oculis 
241538: Hill Maeki 
241539: Hill Maeki 
241540: Hill Maeki 
241541: Winged Drake 
241542: Winged Drake 
241543: Winged Drake 
241544: Canyon Dionae 
241545: Canyon Dionae 
241546: Canyon Dionae 
241547: Tree Spirit 
241548: Tree Spirit 
241549: Tree Spirit 
241550: Canyon Arachna 
241551: Canyon Arachna 
241552: Canyon Arachna 
241553: Canyon Snuffler 
241554: Canyon Snuffler 
241555: Canyon Snuffler 
241556: Canyon Ksellid 
241557: Canyon Ksellid 
241558: Canyon Ksellid 
241559: Rock Monitor 
241560: Rock Monitor 
241561: Rock Monitor 
241562: Verad Scolopen 
241563: Verad Scolopen 
241564: Verad Scolopen 
241565: Canyon Nutra 
241566: Canyon Nutra 
241567: Canyon Nutra 
241568: Canyon Tog 
241569: Canyon Tog 
241570: Canyon Tog 
241571: Light Oculis 
241572: Light Oculis 
241573: Light Oculis 
241574: Highland Spirit 
241575: Highland Spirit 
241576: Highland Spirit 
241577: Highland Worg 
241578: Highland Worg 
241579: Highland Worg 
241580: Highland Lakur 
241581: Highland Lakur 
241582: Highland Lakur 
241583: Highland Oculis 
241584: Highland Oculis 
241585: Highland Oculis 
241586: Forest Arachna 
241587: Forest Arachna 
241588: Forest Arachna 
241589: Forest Oculis 
241590: Forest Oculis 
241591: Forest Oculis 
241592: Aether Keratos 
241593: Aether Keratos 
241594: Aether Keratos 
241595: Star Spirit 
241596: Star Spirit 
241597: Star Spirit 
241598: Ruin Ettin 
241599: Ruin Ettin 
241600: Ruin Ettin 
241601: Feather Forest Worg 
241602: Feather Forest Worg 
241603: Feather Forest Worg 
241604: Moon Spirit 
241605: Moon Spirit 
241606: Moon Spirit 
241607: Sea Laupede 
241608: Sea Laupede 
241609: Sea Laupede 
241610: Sea Skyray 
241611: Sea Skyray 
241612: Sea Skyray 
241613: Aether Komad 
241614: Aether Komad 
241615: Aether Komad 
241616: Sea Leowasp 
241617: Sea Leowasp 
241618: Sea Leowasp 
241619: Tentacle Basilisk 
241620: Tentacle Basilisk 
241621: Tentacle Basilisk 
241622: Zenzen Labourer 
241623: Zenzen Labourer 
241624: Zenzen Labourer 
241625: Peacock Crestlich 
241626: Peacock Crestlich 
241627: Peacock Crestlich 
241628: Mountain Oculis 
241629: Mountain Oculis 
241630: Mountain Oculis 
241631: Spikefeather Worg 
241632: Spikefeather Worg 
241633: Spikefeather Worg 
241634: Bluna Crestlich 
241635: Bluna Crestlich 
241636: Bluna Crestlich 
241637: Bush Oculis 
241638: Bush Oculis 
241639: Bush Oculis 
241640: Forest Nutra 
241641: Forest Nutra 
241642: Forest Nutra 
241643: Forest Pori 
241644: Forest Pori 
241645: Forest Pori 
241646: Blood Oculis 
241647: Blood Oculis 
241648: Blood Oculis 
241649: Forest Kselliki 
241650: Forest Kselliki 
241651: Forest Kselliki 
241652: Twilight Snuffler 
241653: Twilight Snuffler 
241654: Plains Sparkle 
241655: Plains Sparkle 
241656: Starlight Ghost 
241657: Starlight Ghost 
241658: Wave Skyray 
241659: Wave Skyray 
241660: Greenhorn Trico 
241661: Greenhorn Trico 
241662: Tree Baku 
241663: Tree Baku 
241664: Aether Daru 
241665: Aether Daru 
241666: Meadow Oni 
241667: Meadow Oni 
241668: Moonlight Spirit 
241669: Moonlight Spirit 
241670: Redfang Vespine 
241671: Redfang Vespine 
241672: Red Leaf Dionae 
241673: Red Leaf Dionae 
241674: Twilight Trico 
241675: Twilight Trico 
241676: Leaf Konik 
241677: Leaf Konik 
241678: Forest Uragon 
241679: Forest Uragon 
241680: Raw Earth Spirit 
241681: Raw Earth Spirit 
241682: Raw Earth Spirit 
241683: Jungle Kurin 
241684: Jungle Kurin 
241685: Jungle Kurin 
241686: Stone Monitor 
241687: Stone Monitor 
241688: Stone Monitor 
241689: Sky Scale Drake 
241690: Sky Scale Drake 
241691: Sky Scale Drake 
241692: Earth Spirit 
241693: Earth Spirit 
241694: Earth Spirit 
241695: Pirate Sailor 
241696: Pirate Sailor 
241697: Pirate Sailor 
241698: Coastal Malodor 
241699: Coastal Malodor 
241700: Coastal Malodor 
241701: Pirate Mate 
241702: Pirate Mate 
241703: Pirate Mate 
241704: Violet Sylphen 
241705: Violet Sylphen 
241706: Violet Sylphen 
241707: Swamp Mamut 
241708: Swamp Mamut 
241709: Swamp Mamut 
241710: Leaf Airon 
241711: Leaf Airon 
241712: Leaf Airon 
241713: Swamp Fladia 
241714: Swamp Fladia 
241715: Swamp Fladia 
241716: Dragon Oculis 
241717: Dragon Oculis 
241718: Dragon Oculis 
241719: Tree Pori 
241720: Tree Pori 
241721: Tree Pori 
241722: Jaw Monitor 
241723: Jaw Monitor 
241724: Jaw Monitor 
241725: Black Tree Spirit 
241726: Black Tree Spirit 
241727: Black Tree Spirit 
241728: Arbour Mudthorn 
241729: Arbour Mudthorn 
241730: Arbour Mudthorn 
241731: Thorn Worg 
241732: Thorn Worg 
241733: Thorn Worg 
241734: Red Oculis 
241735: Red Oculis 
241736: Red Oculis 
241737: White Noyolf 
241738: White Noyolf 
241739: White Noyolf 
241740: Spiritfall Forest Snuffler 
241741: Spiritfall Forest Snuffler 
241742: Spiritfall Forest Snuffler 
241743: Gold Branch Rotron 
241744: Gold Branch Rotron 
241745: Gold Branch Rotron 
241746: Green Ghost 
241747: Green Ghost 
241748: Green Ghost 
241749: Red Leaf Oculis 
241750: Red Leaf Oculis 
241751: Red Leaf Oculis 
241752: Grove Kurin 
241753: Grove Kurin 
241754: Grove Kurin 
241755: Thorn Perial 
241756: Thorn Perial 
241757: Thorn Perial 
241758: Red Feather Draco 
241759: Red Feather Draco 
241760: Red Feather Draco 
241761: Red Branch Rotron 
241762: Red Branch Rotron 
241763: Red Branch Rotron 
241764: Redback Scolopen 
241765: Redback Scolopen 
241766: Redback Scolopen 
241767: Deep Green Ettin 
241768: Deep Green Ettin 
241769: Deep Green Ettin 
241770: Meadow Spirit 
241771: Meadow Spirit 
241772: Meadow Spirit 
241773: Highland Snuffler 
241774: Highland Snuffler 
241775: Highland Snuffler 
241776: Thorn Goliant 
241777: Thorn Goliant 
241778: Thorn Goliant 
241779: Tree Spirit 
241780: Tree Spirit 
241781: Tree Spirit 
241782: Highland Mosbear 
241783: Highland Mosbear 
241784: Highland Mosbear 
241785: Lotus Oculis 
241786: Lotus Oculis 
241787: Lotus Oculis 
241788: Hulking Kurin 
241789: Hulking Kurin 
241790: Hulking Kurin 
241791: Karaf Scolopen 
241792: Karaf Scolopen 
241793: Karaf Scolopen 
241794: Tarha Scout 
241795: Tarha Scout 
241796: Tarha Scout 
241797: Mumuki Labourer 
241798: Mumuki Labourer 
241799: Mumuki Labourer 
241800: Red Bloom Oculis 
241801: Red Bloom Oculis 
241802: Red Bloom Oculis 
241803: Rock Maeki 
241804: Rock Maeki 
241805: Rock Maeki 
241806: Mountain Oculis 
241807: Mountain Oculis 
241808: Mountain Oculis 
241809: Rage Goliant 
241810: Rage Goliant 
241811: Rage Goliant 
241812: Canyon Sparkle 
241813: Canyon Sparkle 
241814: Canyon Sparkle 
241815: Mushroom Gorge Ksellid 
241816: Mushroom Gorge Ksellid 
241817: Mushroom Gorge Ksellid 
241818: Mushroom Gorge Perial 
241819: Mushroom Gorge Perial 
241820: Mushroom Gorge Perial 
241821: Canyon Gold Virago 
241822: Canyon Gold Virago 
241823: Canyon Gold Virago 
241824: Strange Sangor Klaw 
241825: Strange Sangor Klaw 
241826: Strange Sangor Klaw 
241827: Strange Sangor Klaw 
241828: Raging Sangor Klaw 
241829: Raging Sangor Klaw 
241830: Raging Sangor Klaw 
241831: Raging Sangor Klaw 
241832: Crafty Sangor Klaw 
241833: Crafty Sangor Klaw 
241834: Crafty Sangor Klaw 
241835: Crafty Sangor Klaw 
241836: Tough Sangor Klaw 
241837: Tough Sangor Klaw 
241838: Tough Sangor Klaw 
241839: Tough Sangor Klaw 
241840: Minor Sangor Klaw 
241841: Minor Sangor Klaw 
241842: Minor Sangor Klaw 
241843: Minor Sangor Klaw 
241844: Strange Wave Tigric 
241845: Strange Wave Tigric 
241846: Strange Wave Tigric 
241847: Strange Wave Tigric 
241848: Raging Wave Tigric 
241849: Raging Wave Tigric 
241850: Raging Wave Tigric 
241851: Raging Wave Tigric 
241852: Crafty Wave Tigric 
241853: Crafty Wave Tigric 
241854: Crafty Wave Tigric 
241855: Crafty Wave Tigric 
241856: Tough Wave Tigric 
241857: Tough Wave Tigric 
241858: Tough Wave Tigric 
241859: Tough Wave Tigric 
241860: Minor Wave Tigric 
241861: Minor Wave Tigric 
241862: Minor Wave Tigric 
241863: Minor Wave Tigric 
241864: Strange Forest Popoku 
241865: Strange Forest Popoku 
241866: Strange Forest Popoku 
241867: Strange Forest Popoku 
241868: Raging Forest Popoku 
241869: Raging Forest Popoku 
241870: Raging Forest Popoku 
241871: Raging Forest Popoku 
241872: Crafty Forest Popoku 
241873: Crafty Forest Popoku 
241874: Crafty Forest Popoku 
241875: Crafty Forest Popoku 
241876: Tough Forest Popoku 
241877: Tough Forest Popoku 
241878: Tough Forest Popoku 
241879: Tough Forest Popoku 
241880: Minor Forest Popoku 
241881: Minor Forest Popoku 
241882: Minor Forest Popoku 
241883: Minor Forest Popoku 
241884: Strange Forest Figor 
241885: Strange Forest Figor 
241886: Strange Forest Figor 
241887: Strange Forest Figor 
241888: Raging Forest Figor 
241889: Raging Forest Figor 
241890: Raging Forest Figor 
241891: Raging Forest Figor 
241892: Crafty Forest Figor 
241893: Crafty Forest Figor 
241894: Crafty Forest Figor 
241895: Crafty Forest Figor 
241896: Tough Forest Figor 
241897: Tough Forest Figor 
241898: Tough Forest Figor 
241899: Tough Forest Figor 
241900: Minor Forest Figor 
241901: Minor Forest Figor 
241902: Minor Forest Figor 
241903: Minor Forest Figor 
241904: Strange Forest Chimerian 
241905: Strange Forest Chimerian 
241906: Strange Forest Chimerian 
241907: Strange Forest Chimerian 
241908: Raging Forest Chimerian 
241909: Raging Forest Chimerian 
241910: Raging Forest Chimerian 
241911: Raging Forest Chimerian 
241912: Crafty Forest Chimerian 
241913: Crafty Forest Chimerian 
241914: Crafty Forest Chimerian 
241915: Crafty Forest Chimerian 
241916: Tough Forest Chimerian 
241917: Tough Forest Chimerian 
241918: Tough Forest Chimerian 
241919: Tough Forest Chimerian 
241920: Minor Forest Chimerian 
241921: Minor Forest Chimerian 
241922: Minor Forest Chimerian 
241923: Minor Forest Chimerian 
241924: Strange Hill Stone Giant 
241925: Strange Hill Stone Giant 
241926: Strange Hill Stone Giant 
241927: Strange Hill Stone Giant 
241928: Raging Hill Stone Giant 
241929: Raging Hill Stone Giant 
241930: Raging Hill Stone Giant 
241931: Raging Hill Stone Giant 
241932: Strange Hill Stone Giant 
241933: Strange Hill Stone Giant 
241934: Strange Hill Stone Giant 
241935: Strange Hill Stone Giant 
241936: Minor Hill Stone Giant 
241937: Minor Hill Stone Giant 
241938: Minor Hill Stone Giant 
241939: Minor Hill Stone Giant 
241940: Minor Hill Stone Giant 
241941: Minor Hill Stone Giant 
241942: Minor Hill Stone Giant 
241943: Minor Hill Stone Giant 
241944: Strange Forest Worg 
241945: Strange Forest Worg 
241946: Strange Forest Worg 
241947: Strange Forest Worg 
241948: Raging Forest Worg 
241949: Raging Forest Worg 
241950: Raging Forest Worg 
241951: Raging Forest Worg 
241952: Crafty Forest Worg 
241953: Crafty Forest Worg 
241954: Crafty Forest Worg 
241955: Crafty Forest Worg 
241956: Tough Forest Worg 
241957: Tough Forest Worg 
241958: Tough Forest Worg 
241959: Tough Forest Worg 
241960: Minor Forest Worg 
241961: Minor Forest Worg 
241962: Minor Forest Worg 
241963: Minor Forest Worg 
241964: Strange Canyon Lizadra 
241965: Strange Canyon Lizadra 
241966: Strange Canyon Lizadra 
241967: Strange Canyon Lizadra 
241968: Raging Canyon Lizadra 
241969: Raging Canyon Lizadra 
241970: Raging Canyon Lizadra 
241971: Raging Canyon Lizadra 
241972: Crafty Canyon Lizadra 
241973: Crafty Canyon Lizadra 
241974: Crafty Canyon Lizadra 
241975: Crafty Canyon Lizadra 
241976: Tough Canyon Lizadra 
241977: Tough Canyon Lizadra 
241978: Tough Canyon Lizadra 
241979: Tough Canyon Lizadra 
241980: Minor Canyon Lizadra 
241981: Minor Canyon Lizadra 
241982: Minor Canyon Lizadra 
241983: Minor Canyon Lizadra 
241984: Strange Big Horn Mosbear 
241985: Strange Big Horn Mosbear 
241986: Strange Big Horn Mosbear 
241987: Strange Big Horn Mosbear 
241988: Raging Big Horn Mosbear 
241989: Raging Big Horn Mosbear 
241990: Raging Big Horn Mosbear 
241991: Raging Big Horn Mosbear 
241992: Crafty Big Horn Mosbear 
241993: Crafty Big Horn Mosbear 
241994: Crafty Big Horn Mosbear 
241995: Crafty Big Horn Mosbear 
241996: Tough Big Horn Mosbear 
241997: Tough Big Horn Mosbear 
241998: Tough Big Horn Mosbear 
241999: Tough Big Horn Mosbear 
242000: Minor Big Horn Mosbear 
242001: Minor Big Horn Mosbear 
242002: Minor Big Horn Mosbear 
242003: Minor Big Horn Mosbear 
242004: Strange Calyda 
242005: Strange Calyda 
242006: Strange Calyda 
242007: Strange Calyda 
242008: Raging Calyda Warrior 
242009: Raging Calyda Warrior 
242010: Raging Calyda Warrior 
242011: Raging Calyda Warrior 
242012: Crafty Calyda Warrior 
242013: Crafty Calyda Warrior 
242014: Crafty Calyda Warrior 
242015: Crafty Calyda Warrior 
242016: Tough Calyda Warrior 
242017: Tough Calyda Warrior 
242018: Tough Calyda Warrior 
242019: Tough Calyda Warrior 
242020: Minor Calyda Warrior 
242021: Minor Calyda Warrior 
242022: Minor Calyda Warrior 
242023: Minor Calyda Warrior 
242024: Strange Calyda Assassin 
242025: Strange Calyda Assassin 
242026: Strange Calyda Assassin 
242027: Strange Calyda Assassin 
242028: Raging Calyda Assassin 
242029: Raging Calyda Assassin 
242030: Raging Calyda Assassin 
242031: Raging Calyda Assassin 
242032: Crafty Calyda Assassin 
242033: Crafty Calyda Assassin 
242034: Crafty Calyda Assassin 
242035: Crafty Calyda Assassin 
242036: Tough Calyda Assassin 
242037: Tough Calyda Assassin 
242038: Tough Calyda Assassin 
242039: Tough Calyda Assassin 
242040: Minor Calyda Assassin 
242041: Minor Calyda Assassin 
242042: Minor Calyda Assassin 
242043: Minor Calyda Assassin 
242044: Strange Calyda Sorcerer 
242045: Strange Calyda Sorcerer 
242046: Strange Calyda Sorcerer 
242047: Strange Calyda Sorcerer 
242048: Raging Calyda Sorcerer 
242049: Raging Calyda Sorcerer 
242050: Raging Calyda Sorcerer 
242051: Raging Calyda Sorcerer 
242052: Crafty Calyda Sorcerer 
242053: Crafty Calyda Sorcerer 
242054: Crafty Calyda Sorcerer 
242055: Crafty Calyda Sorcerer 
242056: Tough Calyda Sorcerer 
242057: Tough Calyda Sorcerer 
242058: Tough Calyda Sorcerer 
242059: Tough Calyda Sorcerer 
242060: Minor Calyda Sorcerer 
242061: Minor Calyda Sorcerer 
242062: Minor Calyda Sorcerer 
242063: Minor Calyda Sorcerer 
242064: Strange Calyda Priest 
242065: Strange Calyda Priest 
242066: Strange Calyda Priest 
242067: Strange Calyda Priest 
242068: Raging Calyda Priest 
242069: Raging Calyda Priest 
242070: Raging Calyda Priest 
242071: Raging Calyda Priest 
242072: Crafty Calyda Priest 
242073: Crafty Calyda Priest 
242074: Crafty Calyda Priest 
242075: Crafty Calyda Priest 
242076: Tough Calyda Priest 
242077: Tough Calyda Priest 
242078: Tough Calyda Priest 
242079: Tough Calyda Priest 
242080: Minor Calyda Priest 
242081: Minor Calyda Priest 
242082: Minor Calyda Priest 
242083: Minor Calyda Priest 
242084: Strange Gianthorn Mosbear 
242085: Strange Gianthorn Mosbear 
242086: Strange Gianthorn Mosbear 
242087: Strange Gianthorn Mosbear 
242088: Raging Gianthorn Mosbear 
242089: Raging Gianthorn Mosbear 
242090: Raging Gianthorn Mosbear 
242091: Raging Gianthorn Mosbear 
242092: Crafty Gianthorn Mosbear 
242093: Crafty Gianthorn Mosbear 
242094: Crafty Gianthorn Mosbear 
242095: Crafty Gianthorn Mosbear 
242096: Tough Gianthorn Mosbear 
242097: Tough Gianthorn Mosbear 
242098: Tough Gianthorn Mosbear 
242099: Tough Gianthorn Mosbear 
242100: Minor Gianthorn Mosbear 
242101: Minor Gianthorn Mosbear 
242102: Minor Gianthorn Mosbear 
242103: Minor Gianthorn Mosbear 
242104: Strange Highland Stone Giant 
242105: Strange Highland Stone Giant 
242106: Strange Highland Stone Giant 
242107: Strange Highland Stone Giant 
242108: Raging Highland Stone Giant 
242109: Raging Highland Stone Giant 
242110: Raging Highland Stone Giant 
242111: Raging Highland Stone Giant 
242112: Strange Highland Stone Giant 
242113: Strange Highland Stone Giant 
242114: Strange Highland Stone Giant 
242115: Strange Highland Stone Giant 
242116: Minor Highland Stone Giant 
242117: Minor Highland Stone Giant 
242118: Minor Highland Stone Giant 
242119: Minor Highland Stone Giant 
242120: Minor Highland Stone Giant 
242121: Minor Highland Stone Giant 
242122: Minor Highland Stone Giant 
242123: Minor Highland Stone Giant 
242124: Strange Highland Slink 
242125: Strange Highland Slink 
242126: Strange Highland Slink 
242127: Strange Highland Slink 
242128: Raging Highland Slink 
242129: Raging Highland Slink 
242130: Raging Highland Slink 
242131: Raging Highland Slink 
242132: Crafty Highland Slink 
242133: Crafty Highland Slink 
242134: Crafty Highland Slink 
242135: Crafty Highland Slink 
242136: Tough Highland Slink 
242137: Tough Highland Slink 
242138: Tough Highland Slink 
242139: Tough Highland Slink 
242140: Minor Highland Slink 
242141: Minor Highland Slink 
242142: Minor Highland Slink 
242143: Minor Highland Slink 
242144: Strange Forest of Illusions Brohum 
242145: Strange Forest of Illusions Brohum 
242146: Strange Forest of Illusions Brohum 
242147: Strange Forest of Illusions Brohum 
242148: Raging Forest of Illusions Brohum 
242149: Raging Forest of Illusions Brohum 
242150: Raging Forest of Illusions Brohum 
242151: Raging Forest of Illusions Brohum 
242152: Crafty Forest of Illusions Brohum 
242153: Crafty Forest of Illusions Brohum 
242154: Crafty Forest of Illusions Brohum 
242155: Crafty Forest of Illusions Brohum 
242156: Tough Forest of Illusions Brohum 
242157: Tough Forest of Illusions Brohum 
242158: Tough Forest of Illusions Brohum 
242159: Tough Forest of Illusions Brohum 
242160: Minor Forest of Illusions Brohum 
242161: Minor Forest of Illusions Brohum 
242162: Minor Forest of Illusions Brohum 
242163: Minor Forest of Illusions Brohum 
242164: Strange Aether Fragment Spirit 
242165: Strange Aether Fragment Spirit 
242166: Strange Aether Fragment Spirit 
242167: Strange Aether Fragment Spirit 
242168: Raging Aether Fragment Spirit 
242169: Raging Aether Fragment Spirit 
242170: Raging Aether Fragment Spirit 
242171: Raging Aether Fragment Spirit 
242172: Crafty Aether Fragment Spirit 
242173: Crafty Aether Fragment Spirit 
242174: Crafty Aether Fragment Spirit 
242175: Crafty Aether Fragment Spirit 
242176: Tough Aether Fragment Spirit 
242177: Tough Aether Fragment Spirit 
242178: Tough Aether Fragment Spirit 
242179: Tough Aether Fragment Spirit 
242180: Minor Aether Fragment Spirit 
242181: Minor Aether Fragment Spirit 
242182: Minor Aether Fragment Spirit 
242183: Minor Aether Fragment Spirit 
242184: Strange Blood Manduri Fighter 
242185: Strange Blood Manduri Fighter 
242186: Strange Blood Manduri Fighter 
242187: Strange Blood Manduri Fighter 
242188: Raging Blood Manduri Fighter 
242189: Raging Blood Manduri Fighter 
242190: Raging Blood Manduri Fighter 
242191: Raging Blood Manduri Fighter 
242192: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
242193: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
242194: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
242195: Crafty Blood Manduri Lantern Bearer 
242196: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
242197: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
242198: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
242199: Tough Blood Manduri Lantern Bearer 
242200: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
242201: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
242202: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
242203: Minor Blood Manduri Lantern Bearer 
242204: Strange Gianthorn Tesinon 
242205: Strange Gianthorn Tesinon 
242206: Strange Gianthorn Tesinon 
242207: Strange Gianthorn Tesinon 
242208: Raging Gianthorn Tesinon 
242209: Raging Gianthorn Tesinon 
242210: Raging Gianthorn Tesinon 
242211: Raging Gianthorn Tesinon 
242212: Crafty Gianthorn Tesinon 
242213: Crafty Gianthorn Tesinon 
242214: Crafty Gianthorn Tesinon 
242215: Crafty Gianthorn Tesinon 
242216: Tough Gianthorn Tesinon 
242217: Tough Gianthorn Tesinon 
242218: Tough Gianthorn Tesinon 
242219: Tough Gianthorn Tesinon 
242220: Minor Gianthorn Tesinon 
242221: Minor Gianthorn Tesinon 
242222: Minor Gianthorn Tesinon 
242223: Minor Gianthorn Tesinon 
242224: Strange Frillneck 
242225: Strange Frillneck 
242226: Strange Frillneck 
242227: Strange Frillneck 
242228: Raging Frillneck 
242229: Raging Frillneck 
242230: Raging Frillneck 
242231: Raging Frillneck 
242232: Crafty Frillneck 
242233: Crafty Frillneck 
242234: Crafty Frillneck 
242235: Crafty Frillneck 
242236: Tough Frillneck 
242237: Tough Frillneck 
242238: Tough Frillneck 
242239: Tough Frillneck 
242240: Minor Frillneck 
242241: Minor Frillneck 
242242: Minor Frillneck 
242243: Minor Frillneck 
242244: Strange Kido 
242245: Strange Kido 
242246: Strange Kido 
242247: Strange Kido 
242248: Raging Kido 
242249: Raging Kido 
242250: Raging Kido 
242251: Raging Kido 
242252: Crafty Kido 
242253: Crafty Kido 
242254: Crafty Kido 
242255: Crafty Kido 
242256: Crafty Kido 
242257: Crafty Kido 
242258: Crafty Kido 
242259: Crafty Kido 
242260: Minor Ruin Kido 
242261: Minor Ruin Kido 
242262: Minor Ruin Kido 
242263: Minor Ruin Kido 
242264: Strange Forest of Illusions Kloc 
242265: Strange Forest of Illusions Kloc 
242266: Strange Forest of Illusions Kloc 
242267: Strange Forest of Illusions Kloc 
242268: Raging Forest of Illusions Kloc 
242269: Raging Forest of Illusions Kloc 
242270: Raging Forest of Illusions Kloc 
242271: Raging Forest of Illusions Kloc 
242272: Crafty Forest of Illusions Kloc 
242273: Crafty Forest of Illusions Kloc 
242274: Crafty Forest of Illusions Kloc 
242275: Crafty Forest of Illusions Kloc 
242276: Tough Forest of Illusions Kloc 
242277: Tough Forest of Illusions Kloc 
242278: Tough Forest of Illusions Kloc 
242279: Tough Forest of Illusions Kloc 
242280: Minor Forest of Illusions Kloc 
242281: Minor Forest of Illusions Kloc 
242282: Minor Forest of Illusions Kloc 
242283: Minor Forest of Illusions Kloc 
242284: Strange Sea Nagrun 
242285: Strange Sea Nagrun 
242286: Strange Sea Nagrun 
242287: Strange Sea Nagrun 
242288: Raging Sea Nagrun 
242289: Raging Sea Nagrun 
242290: Raging Sea Nagrun 
242291: Raging Sea Nagrun 
242292: Crafty Sea Nagrun 
242293: Crafty Sea Nagrun 
242294: Crafty Sea Nagrun 
242295: Crafty Sea Nagrun 
242296: Tough Sea Nagrun 
242297: Tough Sea Nagrun 
242298: Tough Sea Nagrun 
242299: Tough Sea Nagrun 
242300: Minor Sea Nagrun 
242301: Minor Sea Nagrun 
242302: Minor Sea Nagrun 
242303: Minor Sea Nagrun 
242304: Strange Sea Cellatu 
242305: Strange Sea Cellatu 
242306: Strange Sea Cellatu 
242307: Strange Sea Cellatu 
242308: Raging Sea Cellatu 
242309: Raging Sea Cellatu 
242310: Raging Sea Cellatu 
242311: Raging Sea Cellatu 
242312: Crafty Sea Cellatu 
242313: Crafty Sea Cellatu 
242314: Crafty Sea Cellatu 
242315: Crafty Sea Cellatu 
242316: Tough Sea Cellatu 
242317: Tough Sea Cellatu 
242318: Tough Sea Cellatu 
242319: Tough Sea Cellatu 
242320: Minor Sea Cellatu 
242321: Minor Sea Cellatu 
242322: Minor Sea Cellatu 
242323: Minor Sea Cellatu 
242324: Strange Moonlight Brax 
242325: Strange Moonlight Brax 
242326: Strange Moonlight Brax 
242327: Strange Moonlight Brax 
242328: Raging Moonlight Brax 
242329: Raging Moonlight Brax 
242330: Raging Moonlight Brax 
242331: Raging Moonlight Brax 
242332: Crafty Moonlight Brax 
242333: Crafty Moonlight Brax 
242334: Crafty Moonlight Brax 
242335: Crafty Moonlight Brax 
242336: Tough Moonlight Brax 
242337: Tough Moonlight Brax 
242338: Tough Moonlight Brax 
242339: Tough Moonlight Brax 
242340: Minor Moonlight Brax 
242341: Minor Moonlight Brax 
242342: Minor Moonlight Brax 
242343: Minor Moonlight Brax 
242344: Strange Blackmane Fighter 
242345: Strange Blackmane Fighter 
242346: Strange Blackmane Fighter 
242347: Strange Blackmane Fighter 
242348: Raging Blackmane Fighter 
242349: Raging Blackmane Fighter 
242350: Raging Blackmane Fighter 
242351: Raging Blackmane Fighter 
242352: Crafty Blackmane Fighter 
242353: Crafty Blackmane Fighter 
242354: Crafty Blackmane Fighter 
242355: Crafty Blackmane Fighter 
242356: Tough Blackmane Fighter 
242357: Tough Blackmane Fighter 
242358: Tough Blackmane Fighter 
242359: Tough Blackmane Fighter 
242360: Minor Blackmane Fighter 
242361: Minor Blackmane Fighter 
242362: Minor Blackmane Fighter 
242363: Minor Blackmane Fighter 
242364: Strange Blackmane Assassin 
242365: Strange Blackmane Assassin 
242366: Strange Blackmane Assassin 
242367: Strange Blackmane Assassin 
242368: Raging Blackmane Assassin 
242369: Raging Blackmane Assassin 
242370: Raging Blackmane Assassin 
242371: Raging Blackmane Assassin 
242372: Crafty Blackmane Assassin 
242373: Crafty Blackmane Assassin 
242374: Crafty Blackmane Assassin 
242375: Crafty Blackmane Assassin 
242376: Tough Blackmane Assassin 
242377: Tough Blackmane Assassin 
242378: Tough Blackmane Assassin 
242379: Tough Blackmane Assassin 
242380: Minor Blackmane Assassin 
242381: Minor Blackmane Assassin 
242382: Minor Blackmane Assassin 
242383: Minor Blackmane Assassin 
242384: Strange Blackmane Soldier 
242385: Strange Blackmane Soldier 
242386: Strange Blackmane Soldier 
242387: Strange Blackmane Soldier 
242388: Raging Blackmane Soldier 
242389: Raging Blackmane Soldier 
242390: Raging Blackmane Soldier 
242391: Raging Blackmane Soldier 
242392: Crafty Blackmane Soldier 
242393: Crafty Blackmane Soldier 
242394: Crafty Blackmane Soldier 
242395: Crafty Blackmane Soldier 
242396: Tough Blackmane Soldier 
242397: Tough Blackmane Soldier 
242398: Tough Blackmane Soldier 
242399: Tough Blackmane Soldier 
242400: Minor Blackmane Soldier 
242401: Minor Blackmane Soldier 
242402: Minor Blackmane Soldier 
242403: Minor Blackmane Soldier 
242404: Strange Blackmane Mage 
242405: Strange Blackmane Mage 
242406: Strange Blackmane Mage 
242407: Strange Blackmane Mage 
242408: Raging Blackmane Mage 
242409: Raging Blackmane Mage 
242410: Raging Blackmane Mage 
242411: Raging Blackmane Mage 
242412: Crafty Blackmane Mage 
242413: Crafty Blackmane Mage 
242414: Crafty Blackmane Mage 
242415: Crafty Blackmane Mage 
242416: Tough Blackmane Mage 
242417: Tough Blackmane Mage 
242418: Tough Blackmane Mage 
242419: Tough Blackmane Mage 
242420: Minor Blackmane Mage 
242421: Minor Blackmane Mage 
242422: Minor Blackmane Mage 
242423: Minor Blackmane Mage 
242424: Strange Zenzen Fighter 
242425: Strange Zenzen Fighter 
242426: Strange Zenzen Fighter 
242427: Strange Zenzen Fighter 
242428: Raging Zenzen Fighter 
242429: Raging Zenzen Fighter 
242430: Raging Zenzen Fighter 
242431: Raging Zenzen Fighter 
242432: Crafty Zenzen Fighter 
242433: Crafty Zenzen Fighter 
242434: Crafty Zenzen Fighter 
242435: Crafty Zenzen Fighter 
242436: Tough Zenzen Fighter 
242437: Tough Zenzen Fighter 
242438: Tough Zenzen Fighter 
242439: Tough Zenzen Fighter 
242440: Minor Zenzen Fighter 
242441: Minor Zenzen Fighter 
242442: Minor Zenzen Fighter 
242443: Minor Zenzen Fighter 
242444: Strange Zenzen Guardian 
242445: Strange Zenzen Guardian 
242446: Strange Zenzen Guardian 
242447: Strange Zenzen Guardian 
242448: Raging Zenzen Guardian 
242449: Raging Zenzen Guardian 
242450: Raging Zenzen Guardian 
242451: Raging Zenzen Guardian 
242452: Crafty Zenzen Guardian 
242453: Crafty Zenzen Guardian 
242454: Crafty Zenzen Guardian 
242455: Crafty Zenzen Guardian 
242456: Tough Zenzen Guardian 
242457: Tough Zenzen Guardian 
242458: Tough Zenzen Guardian 
242459: Tough Zenzen Guardian 
242460: Minor Zenzen Guardian 
242461: Minor Zenzen Guardian 
242462: Minor Zenzen Guardian 
242463: Minor Zenzen Guardian 
242464: Strange Zenzen Tracker 
242465: Strange Zenzen Tracker 
242466: Strange Zenzen Tracker 
242467: Strange Zenzen Tracker 
242468: Raging Zenzen Tracker 
242469: Raging Zenzen Tracker 
242470: Raging Zenzen Tracker 
242471: Raging Zenzen Tracker 
242472: Crafty Zenzen Tracker 
242473: Crafty Zenzen Tracker 
242474: Crafty Zenzen Tracker 
242475: Crafty Zenzen Tracker 
242476: Tough Zenzen Tracker 
242477: Tough Zenzen Tracker 
242478: Tough Zenzen Tracker 
242479: Tough Zenzen Tracker 
242480: Minor Zenzen Tracker 
242481: Minor Zenzen Tracker 
242482: Minor Zenzen Tracker 
242483: Minor Zenzen Tracker 
242484: Strange Popoku 
242485: Strange Popoku 
242486: Strange Popoku 
242487: Strange Popoku 
242488: Raging Popoku 
242489: Raging Popoku 
242490: Raging Popoku 
242491: Raging Popoku 
242492: Crafty Popoku 
242493: Crafty Popoku 
242494: Crafty Popoku 
242495: Crafty Popoku 
242496: Tough Popoku 
242497: Tough Popoku 
242498: Tough Popoku 
242499: Tough Popoku 
242500: Minor Popoku 
242501: Minor Popoku 
242502: Minor Popoku 
242503: Minor Popoku 
242504: Strange Forest Fladia 
242505: Strange Forest Fladia 
242506: Strange Forest Fladia 
242507: Strange Forest Fladia 
242508: Raging Forest Fladia 
242509: Raging Forest Fladia 
242510: Raging Forest Fladia 
242511: Raging Forest Fladia 
242512: Crafty Forest Fladia 
242513: Crafty Forest Fladia 
242514: Crafty Forest Fladia 
242515: Crafty Forest Fladia 
242516: Tough Forest Fladia 
242517: Tough Forest Fladia 
242518: Tough Forest Fladia 
242519: Tough Forest Fladia 
242520: Minor Forest Fladia 
242521: Minor Forest Fladia 
242522: Minor Forest Fladia 
242523: Minor Forest Fladia 
242524: Strange Forest Slink 
242525: Strange Forest Slink 
242526: Strange Forest Slink 
242527: Strange Forest Slink 
242528: Raging Forest Slink 
242529: Raging Forest Slink 
242530: Raging Forest Slink 
242531: Raging Forest Slink 
242532: Crafty Forest Slink 
242533: Crafty Forest Slink 
242534: Crafty Forest Slink 
242535: Crafty Forest Slink 
242536: Tough Forest Slink 
242537: Tough Forest Slink 
242538: Tough Forest Slink 
242539: Tough Forest Slink 
242540: Minor Forest Slink 
242541: Minor Forest Slink 
242542: Minor Forest Slink 
242543: Minor Forest Slink 
242544: Strange Canyon Figor 
242545: Strange Canyon Figor 
242546: Strange Canyon Figor 
242547: Strange Canyon Figor 
242548: Raging Canyon Figor 
242549: Raging Canyon Figor 
242550: Raging Canyon Figor 
242551: Raging Canyon Figor 
242552: Crafty Canyon Figor 
242553: Crafty Canyon Figor 
242554: Crafty Canyon Figor 
242555: Crafty Canyon Figor 
242556: Tough Canyon Figor 
242557: Tough Canyon Figor 
242558: Tough Canyon Figor 
242559: Tough Canyon Figor 
242560: Minor Canyon Figor 
242561: Minor Canyon Figor 
242562: Minor Canyon Figor 
242563: Minor Canyon Figor 
242564: Strange Coloured Slink 
242565: Strange Coloured Slink 
242566: Strange Coloured Slink 
242567: Strange Coloured Slink 
242568: Raging Coloured Slink 
242569: Raging Coloured Slink 
242570: Raging Coloured Slink 
242571: Raging Coloured Slink 
242572: Crafty Coloured Slink 
242573: Crafty Coloured Slink 
242574: Crafty Coloured Slink 
242575: Crafty Coloured Slink 
242576: Tough Coloured Slink 
242577: Tough Coloured Slink 
242578: Tough Coloured Slink 
242579: Tough Coloured Slink 
242580: Minor Coloured Slink 
242581: Minor Coloured Slink 
242582: Minor Coloured Slink 
242583: Minor Coloured Slink 
242584: Strange Canyon Stone Giant 
242585: Strange Canyon Stone Giant 
242586: Strange Canyon Stone Giant 
242587: Strange Canyon Stone Giant 
242588: Raging Canyon Stone Giant 
242589: Raging Canyon Stone Giant 
242590: Raging Canyon Stone Giant 
242591: Raging Canyon Stone Giant 
242592: Strange Canyon Stone Giant 
242593: Strange Canyon Stone Giant 
242594: Strange Canyon Stone Giant 
242595: Strange Canyon Stone Giant 
242596: Minor Canyon Stone Giant 
242597: Minor Canyon Stone Giant 
242598: Minor Canyon Stone Giant 
242599: Minor Canyon Stone Giant 
242600: Minor Canyon Stone Giant 
242601: Minor Canyon Stone Giant 
242602: Minor Canyon Stone Giant 
242603: Minor Canyon Stone Giant 
242604: Strange Coastal Kloc 
242605: Strange Coastal Kloc 
242606: Strange Coastal Kloc 
242607: Strange Coastal Kloc 
242608: Raging Coastal Kloc 
242609: Raging Coastal Kloc 
242610: Raging Coastal Kloc 
242611: Raging Coastal Kloc 
242612: Crafty Coastal Kloc 
242613: Crafty Coastal Kloc 
242614: Crafty Coastal Kloc 
242615: Crafty Coastal Kloc 
242616: Tough Coastal Kloc 
242617: Tough Coastal Kloc 
242618: Tough Coastal Kloc 
242619: Tough Coastal Kloc 
242620: Minor Coastal Kloc 
242621: Minor Coastal Kloc 
242622: Minor Coastal Kloc 
242623: Minor Coastal Kloc 
242624: Strange Coastal Nagrun 
242625: Strange Coastal Nagrun 
242626: Strange Coastal Nagrun 
242627: Strange Coastal Nagrun 
242628: Raging Coastal Nagrun 
242629: Raging Coastal Nagrun 
242630: Raging Coastal Nagrun 
242631: Raging Coastal Nagrun 
242632: Crafty Coastal Nagrun 
242633: Crafty Coastal Nagrun 
242634: Crafty Coastal Nagrun 
242635: Crafty Coastal Nagrun 
242636: Tough Coastal Nagrun 
242637: Tough Coastal Nagrun 
242638: Tough Coastal Nagrun 
242639: Tough Coastal Nagrun 
242640: Minor Coastal Nagrun 
242641: Minor Coastal Nagrun 
242642: Minor Coastal Nagrun 
242643: Minor Coastal Nagrun 
242644: Strange Ruin Stone Giant 
242645: Strange Ruin Stone Giant 
242646: Strange Ruin Stone Giant 
242647: Strange Ruin Stone Giant 
242648: Raging Ruin Stone Giant 
242649: Raging Ruin Stone Giant 
242650: Raging Ruin Stone Giant 
242651: Raging Ruin Stone Giant 
242652: Strange Ruin Stone Giant 
242653: Strange Ruin Stone Giant 
242654: Strange Ruin Stone Giant 
242655: Strange Ruin Stone Giant 
242656: Minor Ruin Stone Giant 
242657: Minor Ruin Stone Giant 
242658: Minor Ruin Stone Giant 
242659: Minor Ruin Stone Giant 
242660: Minor Ruin Stone Giant 
242661: Minor Ruin Stone Giant 
242662: Minor Ruin Stone Giant 
242663: Minor Ruin Stone Giant 
242664: Strange Wetland Caltrops 
242665: Strange Wetland Caltrops 
242666: Strange Wetland Caltrops 
242667: Strange Wetland Caltrops 
242668: Raging Wetland Caltrops 
242669: Raging Wetland Caltrops 
242670: Raging Wetland Caltrops 
242671: Raging Wetland Caltrops 
242672: Crafty Wetland Caltrops 
242673: Crafty Wetland Caltrops 
242674: Crafty Wetland Caltrops 
242675: Crafty Wetland Caltrops 
242676: Tough Wetland Caltrops 
242677: Tough Wetland Caltrops 
242678: Tough Wetland Caltrops 
242679: Tough Wetland Caltrops 
242680: Minor Wetland Caltrops 
242681: Minor Wetland Caltrops 
242682: Minor Wetland Caltrops 
242683: Minor Wetland Caltrops 
242684: Strange Swamp Chimerian 
242685: Strange Swamp Chimerian 
242686: Strange Swamp Chimerian 
242687: Strange Swamp Chimerian 
242688: Raging Swamp Chimerian 
242689: Raging Swamp Chimerian 
242690: Raging Swamp Chimerian 
242691: Raging Swamp Chimerian 
242692: Crafty Swamp Chimerian 
242693: Crafty Swamp Chimerian 
242694: Crafty Swamp Chimerian 
242695: Crafty Swamp Chimerian 
242696: Tough Swamp Chimerian 
242697: Tough Swamp Chimerian 
242698: Tough Swamp Chimerian 
242699: Tough Swamp Chimerian 
242700: Minor Swamp Chimerian 
242701: Minor Swamp Chimerian 
242702: Minor Swamp Chimerian 
242703: Minor Swamp Chimerian 
242704: Strange Coloured Tigric 
242705: Strange Coloured Tigric 
242706: Strange Coloured Tigric 
242707: Strange Coloured Tigric 
242708: Raging Coloured Tigric 
242709: Raging Coloured Tigric 
242710: Raging Coloured Tigric 
242711: Raging Coloured Tigric 
242712: Crafty Coloured Tigric 
242713: Crafty Coloured Tigric 
242714: Crafty Coloured Tigric 
242715: Crafty Coloured Tigric 
242716: Tough Coloured Tigric 
242717: Tough Coloured Tigric 
242718: Tough Coloured Tigric 
242719: Tough Coloured Tigric 
242720: Minor Coloured Tigric 
242721: Minor Coloured Tigric 
242722: Minor Coloured Tigric 
242723: Minor Coloured Tigric 
242724: Strange Red Feather Warrior 
242725: Strange Red Feather Warrior 
242726: Strange Red Feather Warrior 
242727: Strange Red Feather Warrior 
242728: Raging Red Feather Warrior 
242729: Raging Red Feather Warrior 
242730: Raging Red Feather Warrior 
242731: Raging Red Feather Warrior 
242732: Crafty Red Feather Warrior 
242733: Crafty Red Feather Warrior 
242734: Crafty Red Feather Warrior 
242735: Crafty Red Feather Warrior 
242736: Tough Red Feather Warrior 
242737: Tough Red Feather Warrior 
242738: Tough Red Feather Warrior 
242739: Tough Red Feather Warrior 
242740: Minor Red Feather Warrior 
242741: Minor Red Feather Warrior 
242742: Minor Red Feather Warrior 
242743: Minor Red Feather Warrior 
242744: Strange Red Feather Assassin 
242745: Strange Red Feather Assassin 
242746: Strange Red Feather Assassin 
242747: Strange Red Feather Assassin 
242748: Raging Red Feather Assassin 
242749: Raging Red Feather Assassin 
242750: Raging Red Feather Assassin 
242751: Raging Red Feather Assassin 
242752: Crafty Red Feather Assassin 
242753: Crafty Red Feather Assassin 
242754: Crafty Red Feather Assassin 
242755: Crafty Red Feather Assassin 
242756: Tough Red Feather Assassin 
242757: Tough Red Feather Assassin 
242758: Tough Red Feather Assassin 
242759: Tough Red Feather Assassin 
242760: Minor Red Feather Assassin 
242761: Minor Red Feather Assassin 
242762: Minor Red Feather Assassin 
242763: Minor Red Feather Assassin 
242764: Strange Red Feather Sorcerer 
242765: Strange Red Feather Sorcerer 
242766: Strange Red Feather Sorcerer 
242767: Strange Red Feather Sorcerer 
242768: Raging Red Feather Sorcerer 
242769: Raging Red Feather Sorcerer 
242770: Raging Red Feather Sorcerer 
242771: Raging Red Feather Sorcerer 
242772: Crafty Red Feather Sorcerer 
242773: Crafty Red Feather Sorcerer 
242774: Crafty Red Feather Sorcerer 
242775: Crafty Red Feather Sorcerer 
242776: Tough Red Feather Sorcerer 
242777: Tough Red Feather Sorcerer 
242778: Tough Red Feather Sorcerer 
242779: Tough Red Feather Sorcerer 
242780: Minor Red Feather Sorcerer 
242781: Minor Red Feather Sorcerer 
242782: Minor Red Feather Sorcerer 
242783: Minor Red Feather Sorcerer 
242784: Strange Red Feather Priest 
242785: Strange Red Feather Priest 
242786: Strange Red Feather Priest 
242787: Strange Red Feather Priest 
242788: Raging Red Feather Priest 
242789: Raging Red Feather Priest 
242790: Raging Red Feather Priest 
242791: Raging Red Feather Priest 
242792: Crafty Red Feather Priest 
242793: Crafty Red Feather Priest 
242794: Crafty Red Feather Priest 
242795: Crafty Red Feather Priest 
242796: Tough Red Feather Priest 
242797: Tough Red Feather Priest 
242798: Tough Red Feather Priest 
242799: Tough Red Feather Priest 
242800: Minor Red Feather Priest 
242801: Minor Red Feather Priest 
242802: Minor Red Feather Priest 
242803: Minor Red Feather Priest 
242804: Strange Spiritfall Forest Popoku 
242805: Strange Spiritfall Forest Popoku 
242806: Strange Spiritfall Forest Popoku 
242807: Strange Spiritfall Forest Popoku 
242808: Raging Spiritfall Forest Popoku 
242809: Raging Spiritfall Forest Popoku 
242810: Raging Spiritfall Forest Popoku 
242811: Raging Spiritfall Forest Popoku 
242812: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
242813: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
242814: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
242815: Crafty Spiritfall Forest Popoku 
242816: Tough Spiritfall Forest Popoku 
242817: Tough Spiritfall Forest Popoku 
242818: Tough Spiritfall Forest Popoku 
242819: Tough Spiritfall Forest Popoku 
242820: Minor Spiritfall Forest Popoku 
242821: Minor Spiritfall Forest Popoku 
242822: Minor Spiritfall Forest Popoku 
242823: Minor Spiritfall Forest Popoku 
242824: Strange Spiritfall Forest Worg 
242825: Strange Spiritfall Forest Worg 
242826: Strange Spiritfall Forest Worg 
242827: Strange Spiritfall Forest Worg 
242828: Raging Spiritfall Forest Worg 
242829: Raging Spiritfall Forest Worg 
242830: Raging Spiritfall Forest Worg 
242831: Raging Spiritfall Forest Worg 
242832: Crafty Spiritfall Forest Worg 
242833: Crafty Spiritfall Forest Worg 
242834: Crafty Spiritfall Forest Worg 
242835: Crafty Spiritfall Forest Worg 
242836: Tough Spiritfall Forest Worg 
242837: Tough Spiritfall Forest Worg 
242838: Tough Spiritfall Forest Worg 
242839: Tough Spiritfall Forest Worg 
242840: Minor Spiritfall Forest Worg 
242841: Minor Spiritfall Forest Worg 
242842: Minor Spiritfall Forest Worg 
242843: Minor Spiritfall Forest Worg 
242844: Strange Klaw 
242845: Strange Klaw 
242846: Strange Klaw 
242847: Strange Klaw 
242848: Raging Klaw 
242849: Raging Klaw 
242850: Raging Klaw 
242851: Raging Klaw 
242852: Crafty Klaw 
242853: Crafty Klaw 
242854: Crafty Klaw 
242855: Crafty Klaw 
242856: Tough Klaw 
242857: Tough Klaw 
242858: Tough Klaw 
242859: Tough Klaw 
242860: Minor Klaw 
242861: Minor Klaw 
242862: Minor Klaw 
242863: Minor Klaw 
242864: Strange Forest Brohum 
242865: Strange Forest Brohum 
242866: Strange Forest Brohum 
242867: Strange Forest Brohum 
242868: Raging Forest Brohum 
242869: Raging Forest Brohum 
242870: Raging Forest Brohum 
242871: Raging Forest Brohum 
242872: Crafty Forest Brohum 
242873: Crafty Forest Brohum 
242874: Crafty Forest Brohum 
242875: Crafty Forest Brohum 
242876: Tough Forest Brohum 
242877: Tough Forest Brohum 
242878: Tough Forest Brohum 
242879: Tough Forest Brohum 
242880: Minor Forest Brohum 
242881: Minor Forest Brohum 
242882: Minor Forest Brohum 
242883: Minor Forest Brohum 
242884: Strange Stunning Mosbear 
242885: Strange Stunning Mosbear 
242886: Strange Stunning Mosbear 
242887: Strange Stunning Mosbear 
242888: Raging Stunning Mosbear 
242889: Raging Stunning Mosbear 
242890: Raging Stunning Mosbear 
242891: Raging Stunning Mosbear 
242892: Crafty Stunning Mosbear 
242893: Crafty Stunning Mosbear 
242894: Crafty Stunning Mosbear 
242895: Crafty Stunning Mosbear 
242896: Tough Stunning Mosbear 
242897: Tough Stunning Mosbear 
242898: Tough Stunning Mosbear 
242899: Tough Stunning Mosbear 
242900: Minor Stunning Mosbear 
242901: Minor Stunning Mosbear 
242902: Minor Stunning Mosbear 
242903: Minor Stunning Mosbear 
242904: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
242905: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
242906: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
242907: Strange Red Manduri Lantern Bearer 
242908: Raging Red Manduri Fighter 
242909: Raging Red Manduri Fighter 
242910: Raging Red Manduri Fighter 
242911: Raging Red Manduri Fighter 
242912: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
242913: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
242914: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
242915: Crafty Red Manduri Lantern Bearer 
242916: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
242917: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
242918: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
242919: Tough Red Manduri Lantern Bearer 
242920: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
242921: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
242922: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
242923: Minor Red Manduri Lantern Bearer 
242924: Strange Big Horn Tesinon 
242925: Strange Big Horn Tesinon 
242926: Strange Big Horn Tesinon 
242927: Strange Big Horn Tesinon 
242928: Raging Big Horn Tesinon 
242929: Raging Big Horn Tesinon 
242930: Raging Big Horn Tesinon 
242931: Raging Big Horn Tesinon 
242932: Crafty Big Horn Tesinon 
242933: Crafty Big Horn Tesinon 
242934: Crafty Big Horn Tesinon 
242935: Crafty Big Horn Tesinon 
242936: Tough Big Horn Tesinon 
242937: Tough Big Horn Tesinon 
242938: Tough Big Horn Tesinon 
242939: Tough Big Horn Tesinon 
242940: Minor Big Horn Tesinon 
242941: Minor Big Horn Tesinon 
242942: Minor Big Horn Tesinon 
242943: Minor Big Horn Tesinon 
242944: Strange Thorn Frillneck 
242945: Strange Thorn Frillneck 
242946: Strange Thorn Frillneck 
242947: Strange Thorn Frillneck 
242948: Raging Thorn Frillneck 
242949: Raging Thorn Frillneck 
242950: Raging Thorn Frillneck 
242951: Raging Thorn Frillneck 
242952: Crafty Thorn Frillneck 
242953: Crafty Thorn Frillneck 
242954: Crafty Thorn Frillneck 
242955: Crafty Thorn Frillneck 
242956: Tough Thorn Frillneck 
242957: Tough Thorn Frillneck 
242958: Tough Thorn Frillneck 
242959: Tough Thorn Frillneck 
242960: Minor Thorn Frillneck 
242961: Minor Thorn Frillneck 
242962: Minor Thorn Frillneck 
242963: Minor Thorn Frillneck 
242964: Strange Rotic Kido 
242965: Strange Rotic Kido 
242966: Strange Rotic Kido 
242967: Strange Rotic Kido 
242968: Raging Rotic Kido 
242969: Raging Rotic Kido 
242970: Raging Rotic Kido 
242971: Raging Rotic Kido 
242972: Crafty Rotic Kido 
242973: Crafty Rotic Kido 
242974: Crafty Rotic Kido 
242975: Crafty Rotic Kido 
242976: Crafty Rotic Kido 
242977: Crafty Rotic Kido 
242978: Crafty Rotic Kido 
242979: Crafty Rotic Kido 
242980: Minor Temple Kido 
242981: Minor Temple Kido 
242982: Minor Temple Kido 
242983: Minor Temple Kido 
242984: Strange Ruin Klaw 
242985: Strange Ruin Klaw 
242986: Strange Ruin Klaw 
242987: Strange Ruin Klaw 
242988: Raging Ruin Klaw 
242989: Raging Ruin Klaw 
242990: Raging Ruin Klaw 
242991: Raging Ruin Klaw 
242992: Crafty Ruin Klaw 
242993: Crafty Ruin Klaw 
242994: Crafty Ruin Klaw 
242995: Crafty Ruin Klaw 
242996: Tough Ruin Klaw 
242997: Tough Ruin Klaw 
242998: Tough Ruin Klaw 
242999: Tough Ruin Klaw 
243000: Minor Ruin Klaw 
243001: Minor Ruin Klaw 
243002: Minor Ruin Klaw 
243003: Minor Ruin Klaw 
243004: Strange Storm Kirrin 
243005: Strange Storm Kirrin 
243006: Strange Storm Kirrin 
243007: Strange Storm Kirrin 
243008: Raging Storm Kirrin 
243009: Raging Storm Kirrin 
243010: Raging Storm Kirrin 
243011: Raging Storm Kirrin 
243012: Crafty Storm Kirrin 
243013: Crafty Storm Kirrin 
243014: Crafty Storm Kirrin 
243015: Crafty Storm Kirrin 
243016: Tough Storm Kirrin 
243017: Tough Storm Kirrin 
243018: Tough Storm Kirrin 
243019: Tough Storm Kirrin 
243020: Minor Storm Kirrin 
243021: Minor Storm Kirrin 
243022: Minor Storm Kirrin 
243023: Minor Storm Kirrin 
243024: Strange Fierce Mosbear 
243025: Strange Fierce Mosbear 
243026: Strange Fierce Mosbear 
243027: Strange Fierce Mosbear 
243028: Raging Fierce Mosbear 
243029: Raging Fierce Mosbear 
243030: Raging Fierce Mosbear 
243031: Raging Fierce Mosbear 
243032: Crafty Fierce Mosbear 
243033: Crafty Fierce Mosbear 
243034: Crafty Fierce Mosbear 
243035: Crafty Fierce Mosbear 
243036: Tough Fierce Mosbear 
243037: Tough Fierce Mosbear 
243038: Tough Fierce Mosbear 
243039: Tough Fierce Mosbear 
243040: Minor Fierce Mosbear 
243041: Minor Fierce Mosbear 
243042: Minor Fierce Mosbear 
243043: Minor Fierce Mosbear 
243044: Strange Highland Lizadra 
243045: Strange Highland Lizadra 
243046: Strange Highland Lizadra 
243047: Strange Highland Lizadra 
243048: Raging Highland Lizadra 
243049: Raging Highland Lizadra 
243050: Raging Highland Lizadra 
243051: Raging Highland Lizadra 
243052: Crafty Highland Lizadra 
243053: Crafty Highland Lizadra 
243054: Crafty Highland Lizadra 
243055: Crafty Highland Lizadra 
243056: Tough Highland Lizadra 
243057: Tough Highland Lizadra 
243058: Tough Highland Lizadra 
243059: Tough Highland Lizadra 
243060: Minor Highland Lizadra 
243061: Minor Highland Lizadra 
243062: Minor Highland Lizadra 
243063: Minor Highland Lizadra 
243064: Strange Tarha Fighter 
243065: Strange Tarha Fighter 
243066: Strange Tarha Fighter 
243067: Strange Tarha Fighter 
243068: Raging Tarha Fighter 
243069: Raging Tarha Fighter 
243070: Raging Tarha Fighter 
243071: Raging Tarha Fighter 
243072: Crafty Tarha Fighter 
243073: Crafty Tarha Fighter 
243074: Crafty Tarha Fighter 
243075: Crafty Tarha Fighter 
243076: Tough Tarha Fighter 
243077: Tough Tarha Fighter 
243078: Tough Tarha Fighter 
243079: Tough Tarha Fighter 
243080: Minor Tarha Fighter 
243081: Minor Tarha Fighter 
243082: Minor Tarha Fighter 
243083: Minor Tarha Fighter 
243084: Strange Tarha Assassin 
243085: Strange Tarha Assassin 
243086: Strange Tarha Assassin 
243087: Strange Tarha Assassin 
243088: Raging Tarha Assassin 
243089: Raging Tarha Assassin 
243090: Raging Tarha Assassin 
243091: Raging Tarha Assassin 
243092: Crafty Tarha Assassin 
243093: Crafty Tarha Assassin 
243094: Crafty Tarha Assassin 
243095: Crafty Tarha Assassin 
243096: Tough Tarha Assassin 
243097: Tough Tarha Assassin 
243098: Tough Tarha Assassin 
243099: Tough Tarha Assassin 
243100: Minor Tarha Assassin 
243101: Minor Tarha Assassin 
243102: Minor Tarha Assassin 
243103: Minor Tarha Assassin 
243104: Strange Tarha Soldier 
243105: Strange Tarha Soldier 
243106: Strange Tarha Soldier 
243107: Strange Tarha Soldier 
243108: Raging Tarha Soldier 
243109: Raging Tarha Soldier 
243110: Raging Tarha Soldier 
243111: Raging Tarha Soldier 
243112: Crafty Tarha Soldier 
243113: Crafty Tarha Soldier 
243114: Crafty Tarha Soldier 
243115: Crafty Tarha Soldier 
243116: Tough Tarha Soldier 
243117: Tough Tarha Soldier 
243118: Tough Tarha Soldier 
243119: Tough Tarha Soldier 
243120: Minor Tarha Soldier 
243121: Minor Tarha Soldier 
243122: Minor Tarha Soldier 
243123: Minor Tarha Soldier 
243124: Strange Tarha Spearman 
243125: Strange Tarha Spearman 
243126: Strange Tarha Spearman 
243127: Strange Tarha Spearman 
243128: Raging Tarha Spearman 
243129: Raging Tarha Spearman 
243130: Raging Tarha Spearman 
243131: Raging Tarha Spearman 
243132: Crafty Tarha Spearman 
243133: Crafty Tarha Spearman 
243134: Crafty Tarha Spearman 
243135: Crafty Tarha Spearman 
243136: Tough Tarha Spearman 
243137: Tough Tarha Spearman 
243138: Tough Tarha Spearman 
243139: Tough Tarha Spearman 
243140: Minor Tarha Spearman 
243141: Minor Tarha Spearman 
243142: Minor Tarha Spearman 
243143: Minor Tarha Spearman 
243144: Strange Mumuki Warrior 
243145: Strange Mumuki Warrior 
243146: Strange Mumuki Warrior 
243147: Strange Mumuki Warrior 
243148: Raging Mumuki Warrior 
243149: Raging Mumuki Warrior 
243150: Raging Mumuki Warrior 
243151: Raging Mumuki Warrior 
243152: Crafty Mumuki Warrior 
243153: Crafty Mumuki Warrior 
243154: Crafty Mumuki Warrior 
243155: Crafty Mumuki Warrior 
243156: Tough Mumuki Warrior 
243157: Tough Mumuki Warrior 
243158: Tough Mumuki Warrior 
243159: Tough Mumuki Warrior 
243160: Minor Mumuki Warrior 
243161: Minor Mumuki Warrior 
243162: Minor Mumuki Warrior 
243163: Minor Mumuki Warrior 
243164: Strange Mumuki Gunner 
243165: Strange Mumuki Gunner 
243166: Strange Mumuki Gunner 
243167: Strange Mumuki Gunner 
243168: Raging Mumuki Gunner 
243169: Raging Mumuki Gunner 
243170: Raging Mumuki Gunner 
243171: Raging Mumuki Gunner 
243172: Crafty Mumuki Gunner 
243173: Crafty Mumuki Gunner 
243174: Crafty Mumuki Gunner 
243175: Crafty Mumuki Gunner 
243176: Tough Mumuki Gunner 
243177: Tough Mumuki Gunner 
243178: Tough Mumuki Gunner 
243179: Tough Mumuki Gunner 
243180: Minor Mumuki Gunner 
243181: Minor Mumuki Gunner 
243182: Minor Mumuki Gunner 
243183: Minor Mumuki Gunner 
243184: Strange Mumuki Warrior 
243185: Strange Mumuki Warrior 
243186: Strange Mumuki Warrior 
243187: Strange Mumuki Warrior 
243188: Raging Mumuki Warrior 
243189: Raging Mumuki Warrior 
243190: Raging Mumuki Warrior 
243191: Raging Mumuki Warrior 
243192: Crafty Mumuki Warrior 
243193: Crafty Mumuki Warrior 
243194: Crafty Mumuki Warrior 
243195: Crafty Mumuki Warrior 
243196: Tough Mumuki Warrior 
243197: Tough Mumuki Warrior 
243198: Tough Mumuki Warrior 
243199: Tough Mumuki Warrior 
243200: Minor Mumuki Warrior 
243201: Minor Mumuki Warrior 
243202: Minor Mumuki Warrior 
243203: Minor Mumuki Warrior 
243204: Strange Canyon Bloodwing 
243205: Strange Canyon Bloodwing 
243206: Strange Canyon Bloodwing 
243207: Strange Canyon Bloodwing 
243208: Raging Canyon Bloodwing 
243209: Raging Canyon Bloodwing 
243210: Raging Canyon Bloodwing 
243211: Raging Canyon Bloodwing 
243212: Crafty Canyon Bloodwing 
243213: Crafty Canyon Bloodwing 
243214: Crafty Canyon Bloodwing 
243215: Crafty Canyon Bloodwing 
243216: Tough Canyon Bloodwing 
243217: Tough Canyon Bloodwing 
243218: Tough Canyon Bloodwing 
243219: Tough Canyon Bloodwing 
243220: Minor Canyon Bloodwing 
243221: Minor Canyon Bloodwing 
243222: Minor Canyon Bloodwing 
243223: Minor Canyon Bloodwing 
243224: Strange Red Mushroom Rotron 
243225: Strange Red Mushroom Rotron 
243226: Strange Red Mushroom Rotron 
243227: Strange Red Mushroom Rotron 
243228: Raging Red Mushroom Rotron 
243229: Raging Red Mushroom Rotron 
243230: Raging Red Mushroom Rotron 
243231: Raging Red Mushroom Rotron 
243232: Crafty Red Mushroom Rotron 
243233: Crafty Red Mushroom Rotron 
243234: Crafty Red Mushroom Rotron 
243235: Crafty Red Mushroom Rotron 
243236: Tough Red Mushroom Rotron 
243237: Tough Red Mushroom Rotron 
243238: Tough Red Mushroom Rotron 
243239: Tough Red Mushroom Rotron 
243240: Minor Red Mushroom Rotron 
243241: Minor Red Mushroom Rotron 
243242: Minor Red Mushroom Rotron 
243243: Minor Red Mushroom Rotron 
243244: Strange Scaled Slink 
243245: Strange Scaled Slink 
243246: Strange Scaled Slink 
243247: Strange Scaled Slink 
243248: Raging Scaled Slink 
243249: Raging Scaled Slink 
243250: Raging Scaled Slink 
243251: Raging Scaled Slink 
243252: Crafty Scaled Slink 
243253: Crafty Scaled Slink 
243254: Crafty Scaled Slink 
243255: Crafty Scaled Slink 
243256: Tough Scaled Slink 
243257: Tough Scaled Slink 
243258: Tough Scaled Slink 
243259: Tough Scaled Slink 
243260: Minor Scaled Slink 
243261: Minor Scaled Slink 
243262: Minor Scaled Slink 
243263: Minor Scaled Slink 
243264: Green Skyray 
243265: Green Skyray 
243266: Temple Airon 
243267: Temple Airon 
243268: Temple Airon 
243269: Canyon Oriculis 
243270: Canyon Oriculis 
243271: Canyon Oriculis 
243272: Crystal Starturtle 
243273: Crystal Starturtle 
243274: Crystal Starturtle 
243275: Crystal Starturtle 
243276: Crystal Starturtle 
243277: Crystal Starturtle 
243278: Ruins Mugolem 
243279: Ruins Mugolem 
243280: Ruins Mugolem 
243281: Blood Dionae 
243282: Blood Dionae 
243283: Blood Dionae 
243284: Green-Scaled Skyray 
243285: Green-Scaled Skyray 
243286: Leader of the Hill Pluma 
243287: Leader of the Large-beak Crestlich 
243288: Leader of the Forest Ampha 
243289: Leader of the Coloured Scale Dracos 
243290: Leader of the Temple Airons 
243291: Leader of the Hill Spirits 
243292: Leader of the Twilight Oculis 
243293: Leader of the Hill Maeki 
243294: Leader of the Winged Drakes 
243295: Leader of the Canyon Dionae 
243296: Leader of the Tree Spirits 
243297: Queen of the Fissure Arachnas 
243298: Leader of the Canyon Oriculis 
243299: Leader of the Canyon Snuffler 
243300: Leader of the Canyon Ksellids 
243301: Leader of the Rock Monitors 
243302: Leader of the Verad Scolopen 
243303: Leader of the Canyon Dionae 
243304: Leader of the Canyon Tog 
243305: Leader of the Light Oculis 
243306: Leader of the Highland Spirits 
243307: Leader of the Highland Worgs 
243308: Leader of the Highland Lakure 
243309: Leader of the Highland Oculis 
243310: Queen of the Forest Arachnas 
243311: Leader of the Forest Oculis 
243312: Leader of the Aether Keratos 
243313: Leader of the Star Spirits 
243314: Leader of the Ruin Ettins 
243315: Leader of the Feather Forest Worgs 
243316: Leader of the Moon Spirits 
243317: Leader of the Ruins Mugolems 
243318: Leader of the Sea Laupedes 
243319: Leader of the Sea Skyrays 
243320: Leader of the Aether Komad 
243321: Leader of the Sea Leowasps 
243322: Leader of the Blood Dionaes 
243323: Leader of the Tentacle Basilisks 
243324: Zenzen Chieftain 
243325: Leader of the Peacock Crestliches 
243326: Leader of the Mountain Oculis 
243327: Leader of the Spikefeather Worgs 
243328: Leader of the Bluna Crestliches 
243329: Leader of the Bush Oculis 
243330: Leader of the Forest Nutra 
243331: Queen of the Forest Pori 
243332: Leader of the Blood Oculis 
243333: Leader of the Forest Ksellikis 
243334: Leader of the Earth Spirits 
243335: Leader of the Jungle Kurin 
243336: Leader of the Stone Monitors 
243337: Leader of the Sky Scale Drakes 
243338: Leader of the Earth Spirits 
243339: Striped Deotra 
243340: Leader of the Coastal Malodors 
243341: Martur Gudson 
243342: Leader of the Violet Sylphen 
243343: Leader of the Swamp Mamuts 
243344: Leader of the Blue Airons 
243345: Leader of the Swamp Fladias 
243346: Leader of the Dragon Oculis 
243347: Queen of the Tree Pori 
243348: Leader of the Jaw Monitors 
243349: Leader of the Black Tree Spirits 
243350: Leader of the Arbor Mudthorns 
243351: Leader of the Thorn Worgs 
243352: Leader of the Red Oculis 
243353: Leader of the White Noyolf 
243354: Leader of the Spiritfall Forest Snufflers 
243355: Leader of the Gold Branch Rotrons 
243356: Leader of the Green Ghosts 
243357: Leader of the Red Leaf Oculis 
243358: Leader of the Grove Kurins 
243359: Leader of the Thorn Perials 
243360: Leader of the Red Feather Dracos 
243361: Leader of the Red Mushroom Rotrons 
243362: Leader of the Redback Scolopen 
243363: Leader of the Deep Green Ettin 
243364: Leader of the Meadow Spirits 
243365: Leader of the Highland Snufflers 
243366: Queen of the Thorn Goliants 
243367: Leader of the Tree Spirits 
243368: Leader of the Highland Mosbears 
243369: Leader of the Lotus Oculis 
243370: Leader of the Meadow Kurins 
243371: Leader of the Karaf Scolopen 
243372: Leader of the Red Bloom Oculis 
243373: Leader of the Rock Maeki 
243374: Leader of the Mountain Oculis 
243375: Queen of the Rage Goliants 
243376: Leader of the Canyon Sparkle 
243377: Leader of the Mushroom Gorge Ksellids 
243378: Leader of the Mushroom Gorge Perials 
243379: Leader of the Red Storm Vargos 
243380: Fanatic 
243381: Fanatic 
243382: Fanatic 
243383: Fanatic 
243384: Fanatic 
243385: Fanatic 
243386: Gargos Guardian 
243387: Gargos Guardian 
243388: Gargos Guardian 
243389: Gargos Torturer 
243390: Gargos Torturer 
243391: Gargos Torturer 
243392: Storm Virago 
243393: Elite Archon Legionary 
243394: Archon Legionary 
243395: Elite Guardian Legionary 
243396: Guardian Legionary 
243397: Elyos Air Defence Artillery 
243398: Elyos Repeater Cannon 
243399: Strange Red Feather Warrior 
243400: Strange Red Feather Warrior 
243401: Strange Red Feather Warrior 
243402: Strange Red Feather Warrior 
243403: Raging Red Feather Warrior 
243404: Raging Red Feather Warrior 
243405: Raging Red Feather Warrior 
243406: Raging Red Feather Warrior 
243407: Crafty Red Feather Warrior 
243408: Crafty Red Feather Warrior 
243409: Crafty Red Feather Warrior 
243410: Crafty Red Feather Warrior 
243411: Tough Red Feather Warrior 
243412: Tough Red Feather Warrior 
243413: Tough Red Feather Warrior 
243414: Tough Red Feather Warrior 
243415: Minor Red Feather Warrior 
243416: Minor Red Feather Warrior 
243417: Minor Red Feather Warrior 
243418: Minor Red Feather Warrior 
243419: Strange Red Feather Assassin 
243420: Strange Red Feather Assassin 
243421: Strange Red Feather Assassin 
243422: Strange Red Feather Assassin 
243423: Raging Red Feather Assassin 
243424: Raging Red Feather Assassin 
243425: Raging Red Feather Assassin 
243426: Raging Red Feather Assassin 
243427: Crafty Red Feather Assassin 
243428: Crafty Red Feather Assassin 
243429: Crafty Red Feather Assassin 
243430: Crafty Red Feather Assassin 
243431: Tough Red Feather Assassin 
243432: Tough Red Feather Assassin 
243433: Tough Red Feather Assassin 
243434: Tough Red Feather Assassin 
243435: Minor Red Feather Assassin 
243436: Minor Red Feather Assassin 
243437: Minor Red Feather Assassin 
243438: Minor Red Feather Assassin 
243439: Strange Red Feather Sorcerer 
243440: Strange Red Feather Sorcerer 
243441: Strange Red Feather Sorcerer 
243442: Strange Red Feather Sorcerer 
243443: Raging Red Feather Sorcerer 
243444: Raging Red Feather Sorcerer 
243445: Raging Red Feather Sorcerer 
243446: Raging Red Feather Sorcerer 
243447: Crafty Red Feather Sorcerer 
243448: Crafty Red Feather Sorcerer 
243449: Crafty Red Feather Sorcerer 
243450: Crafty Red Feather Sorcerer 
243451: Tough Red Feather Sorcerer 
243452: Tough Red Feather Sorcerer 
243453: Tough Red Feather Sorcerer 
243454: Tough Red Feather Sorcerer 
243455: Minor Red Feather Sorcerer 
243456: Minor Red Feather Sorcerer 
243457: Minor Red Feather Sorcerer 
243458: Minor Red Feather Sorcerer 
243459: Strange Red Feather Priest 
243460: Strange Red Feather Priest 
243461: Strange Red Feather Priest 
243462: Strange Red Feather Priest 
243463: Raging Red Feather Priest 
243464: Raging Red Feather Priest 
243465: Raging Red Feather Priest 
243466: Raging Red Feather Priest 
243467: Crafty Red Feather Priest 
243468: Crafty Red Feather Priest 
243469: Crafty Red Feather Priest 
243470: Crafty Red Feather Priest 
243471: Tough Red Feather Priest 
243472: Tough Red Feather Priest 
243473: Tough Red Feather Priest 
243474: Tough Red Feather Priest 
243475: Minor Red Feather Priest 
243476: Minor Red Feather Priest 
243477: Minor Red Feather Priest 
243478: Minor Red Feather Priest 
243479: Strange Red Feather Warrior 
243480: Strange Red Feather Warrior 
243481: Strange Red Feather Warrior 
243482: Strange Red Feather Warrior 
243483: Raging Red Feather Warrior 
243484: Raging Red Feather Warrior 
243485: Raging Red Feather Warrior 
243486: Raging Red Feather Warrior 
243487: Crafty Red Feather Warrior 
243488: Crafty Red Feather Warrior 
243489: Crafty Red Feather Warrior 
243490: Crafty Red Feather Warrior 
243491: Tough Red Feather Warrior 
243492: Tough Red Feather Warrior 
243493: Tough Red Feather Warrior 
243494: Tough Red Feather Warrior 
243495: Minor Red Feather Warrior 
243496: Minor Red Feather Warrior 
243497: Minor Red Feather Warrior 
243498: Minor Red Feather Warrior 
243499: Strange Red Feather Assassin 
243500: Strange Red Feather Assassin 
243501: Strange Red Feather Assassin 
243502: Strange Red Feather Assassin 
243503: Raging Red Feather Assassin 
243504: Raging Red Feather Assassin 
243505: Raging Red Feather Assassin 
243506: Raging Red Feather Assassin 
243507: Crafty Red Feather Assassin 
243508: Crafty Red Feather Assassin 
243509: Crafty Red Feather Assassin 
243510: Crafty Red Feather Assassin 
243511: Tough Red Feather Assassin 
243512: Tough Red Feather Assassin 
243513: Tough Red Feather Assassin 
243514: Tough Red Feather Assassin 
243515: Minor Red Feather Assassin 
243516: Minor Red Feather Assassin 
243517: Minor Red Feather Assassin 
243518: Minor Red Feather Assassin 
243519: Strange Red Feather Sorcerer 
243520: Strange Red Feather Sorcerer 
243521: Strange Red Feather Sorcerer 
243522: Strange Red Feather Sorcerer 
243523: Raging Red Feather Sorcerer 
243524: Raging Red Feather Sorcerer 
243525: Raging Red Feather Sorcerer 
243526: Raging Red Feather Sorcerer 
243527: Crafty Red Feather Sorcerer 
243528: Crafty Red Feather Sorcerer 
243529: Crafty Red Feather Sorcerer 
243530: Crafty Red Feather Sorcerer 
243531: Tough Red Feather Sorcerer 
243532: Tough Red Feather Sorcerer 
243533: Tough Red Feather Sorcerer 
243534: Tough Red Feather Sorcerer 
243535: Minor Red Feather Sorcerer 
243536: Minor Red Feather Sorcerer 
243537: Minor Red Feather Sorcerer 
243538: Minor Red Feather Sorcerer 
243539: Strange Red Feather Priest 
243540: Strange Red Feather Priest 
243541: Strange Red Feather Priest 
243542: Strange Red Feather Priest 
243543: Raging Red Feather Priest 
243544: Raging Red Feather Priest 
243545: Raging Red Feather Priest 
243546: Raging Red Feather Priest 
243547: Crafty Red Feather Priest 
243548: Crafty Red Feather Priest 
243549: Crafty Red Feather Priest 
243550: Crafty Red Feather Priest 
243551: Tough Red Feather Priest 
243552: Tough Red Feather Priest 
243553: Tough Red Feather Priest 
243554: Tough Red Feather Priest 
243555: Minor Red Feather Priest 
243556: Minor Red Feather Priest 
243557: Minor Red Feather Priest 
243558: Minor Red Feather Priest 
243559: Strange Calyda 
243560: Strange Calyda 
243561: Strange Calyda 
243562: Strange Calyda 
243563: Raging Calyda Warrior 
243564: Raging Calyda Warrior 
243565: Raging Calyda Warrior 
243566: Raging Calyda Warrior 
243567: Crafty Calyda Warrior 
243568: Crafty Calyda Warrior 
243569: Crafty Calyda Warrior 
243570: Crafty Calyda Warrior 
243571: Tough Calyda Warrior 
243572: Tough Calyda Warrior 
243573: Tough Calyda Warrior 
243574: Tough Calyda Warrior 
243575: Minor Calyda Warrior 
243576: Minor Calyda Warrior 
243577: Minor Calyda Warrior 
243578: Minor Calyda Warrior 
243579: Strange Calyda Assassin 
243580: Strange Calyda Assassin 
243581: Strange Calyda Assassin 
243582: Strange Calyda Assassin 
243583: Raging Calyda Assassin 
243584: Raging Calyda Assassin 
243585: Raging Calyda Assassin 
243586: Raging Calyda Assassin 
243587: Crafty Calyda Assassin 
243588: Crafty Calyda Assassin 
243589: Crafty Calyda Assassin 
243590: Crafty Calyda Assassin 
243591: Tough Calyda Assassin 
243592: Tough Calyda Assassin 
243593: Tough Calyda Assassin 
243594: Tough Calyda Assassin 
243595: Minor Calyda Assassin 
243596: Minor Calyda Assassin 
243597: Minor Calyda Assassin 
243598: Minor Calyda Assassin 
243599: Strange Calyda Sorcerer 
243600: Strange Calyda Sorcerer 
243601: Strange Calyda Sorcerer 
243602: Strange Calyda Sorcerer 
243603: Raging Calyda Sorcerer 
243604: Raging Calyda Sorcerer 
243605: Raging Calyda Sorcerer 
243606: Raging Calyda Sorcerer 
243607: Crafty Calyda Sorcerer 
243608: Crafty Calyda Sorcerer 
243609: Crafty Calyda Sorcerer 
243610: Crafty Calyda Sorcerer 
243611: Tough Calyda Sorcerer 
243612: Tough Calyda Sorcerer 
243613: Tough Calyda Sorcerer 
243614: Tough Calyda Sorcerer 
243615: Minor Calyda Sorcerer 
243616: Minor Calyda Sorcerer 
243617: Minor Calyda Sorcerer 
243618: Minor Calyda Sorcerer 
243619: Strange Calyda Priest 
243620: Strange Calyda Priest 
243621: Strange Calyda Priest 
243622: Strange Calyda Priest 
243623: Raging Calyda Priest 
243624: Raging Calyda Priest 
243625: Raging Calyda Priest 
243626: Raging Calyda Priest 
243627: Crafty Calyda Priest 
243628: Crafty Calyda Priest 
243629: Crafty Calyda Priest 
243630: Crafty Calyda Priest 
243631: Tough Calyda Priest 
243632: Tough Calyda Priest 
243633: Tough Calyda Priest 
243634: Tough Calyda Priest 
243635: Minor Calyda Priest 
243636: Minor Calyda Priest 
243637: Minor Calyda Priest 
243638: Minor Calyda Priest 
243639: Daeva Test Subject 
243640: Daeva Test Subject 
243641: Infected Undead 
243642: Reian Test Subject 
243643: Reian Test Subject 
243644: Confused Priest 
243645: Infected Worg 
243646: Spore Gringol 
243647: Infected Krall Elite Soldier 
243648: MAD-99S 
243649: Training Dummy 
243650: Training Dummy 
243651: Guardians Cadet 
243652: Guardians Cadet 
243653: Training Dummy 
243654: Training Dummy 
243655: Archon Cadet 
243656: Archon Cadet 
243657: Mechanerk's Soldier 
243658: Mechanerk's Gunner 
243659: Voltrunerk 
243660: Oil Cask 
243661: Blue Explosive 
243662: Yellow Explosive 
243663: Mechanerk's Creature 
243664: Mechanerk 
243665: MuMu Rake Gatherer 
243666: Black Claw Scratcher 
243667: Mutated Drakan Fighter 
243668: Casus Manor Guard 
243669: Casus Manor Maidservant 
243670: Casus Manor Maid 
243671: Casus Manor Butler 
243672: Casus Manor Noble 
243673: Pale Carmina 
243674: Corrupt Casus 
243675: Red Sand Brax 
243676: Red Sand Tog 
243677: Black Abyss Bloodwing 
243678: Volcanic Cyclops 
243679: Volcanic Tuner Granvolkan 
243680: Ruins Needletooth 
243681: Casus Manor Chief Maid 
243682: Adjutant Anuhart 
243683: Brigade General Tahabata 
243684: Artefact Guardian Kroban 
243685: Balaur Aether Cannon 
243686: Balaur Aether Cannon 
243687: Balaur Aether Cannon 
243688: Balaur Aether Cannon 
243689: Training Dummy 
243690: Training Dummy 
243691: Training Dummy 
243692: Training Dummy 
243693: Training Dummy 
243694: Training Dummy 
243695: Training Dummy 
243696: Training Dummy 
243697: None 
243698: None 
243699: None 
243700: None 
243701: Explosive Device 
243702: Controllable Aether Cannon 
243703: Controllable Aether Cannon 
243704: Controllable Aether Cannon 
243705: Mechanerk's Administrator 
243706: Mechanerk's Defence Tower 
243707: Shugo Minion 
243708: Shugo Minion 
243709: Strange Mumuki Ruffian 
243710: Strange Mumuki Ruffian 
243711: Strange Mumuki Ruffian 
243712: Strange Mumuki Ruffian 
243713: Raging Mumuki Ruffian 
243714: Raging Mumuki Ruffian 
243715: Raging Mumuki Ruffian 
243716: Raging Mumuki Ruffian 
243717: Crafty Mumuki Ruffian 
243718: Crafty Mumuki Ruffian 
243719: Crafty Mumuki Ruffian 
243720: Crafty Mumuki Ruffian 
243721: Tough Mumuki Ruffian 
243722: Tough Mumuki Ruffian 
243723: Tough Mumuki Ruffian 
243724: Tough Mumuki Ruffian 
243725: Minor Mumuki Ruffian 
243726: Minor Mumuki Ruffian 
243727: Minor Mumuki Ruffian 
243728: Minor Mumuki Ruffian 
243729: Strange Mumuki Labourer 
243730: Strange Mumuki Labourer 
243731: Strange Mumuki Labourer 
243732: Strange Mumuki Labourer 
243733: Raging Mumuki Labourer 
243734: Raging Mumuki Labourer 
243735: Raging Mumuki Labourer 
243736: Raging Mumuki Labourer 
243737: Crafty Mumuki Labourer 
243738: Crafty Mumuki Labourer 
243739: Crafty Mumuki Labourer 
243740: Crafty Mumuki Labourer 
243741: Tough Mumuki Labourer 
243742: Tough Mumuki Labourer 
243743: Tough Mumuki Labourer 
243744: Tough Mumuki Labourer 
243745: Minor Mumuki Labourer 
243746: Minor Mumuki Labourer 
243747: Minor Mumuki Labourer 
243748: Minor Mumuki Labourer 
243749: Moss Kurin 
243750: Moss Kurin 
243751: Moss Kurin 
243752: Poisonthorn Oculis 
243753: Poisonthorn Oculis 
243754: Poisonthorn Oculis 
243755: Wily Maeki 
243756: Wily Maeki 
243757: Wily Maeki 
243758: Strange Blackmane Guardian 
243759: Strange Blackmane Guardian 
243760: Raging Blackmane Guardian 
243761: Crafty Blackmane Guardian 
243762: Tough Blackmane Guardian 
243763: Minor Blackmane Guardian 
243764: Leader of the Moss Kurin 
243765: Leader of the Poisontip Scolopen 
243766: Leader of the Wily Maeki 
243767: Leader of the Bluna Crestliches 
243768: Leader of the Bush Oculis 
243769: Leader of the Black Tail Worgs 
243770: Slayer of the 59th Unit 
243771: Search Officer of the 59th Unit 
243772: High Mage of 59th Unit 
243773: Healer of the 59th Unit 
243774: Fighter of the 59th Unit 
243775: Battle Mage of the 59th Unit 
243776: Assassin of the 59th Unit 
243777: Scout of the 59th Unit 
243778: Legate of the 59th Unit 
243779: Special Assassin of the 59th Unit 
243780: Slayer of the 59th Unit 
243781: Search Officer of the 59th Unit 
243782: High Mage of 59th Unit 
243783: Healer of the 59th Unit 
243784: Fighter of the 59th Unit 
243785: Battle Mage of the 59th Unit 
243786: Assassin of the 59th Unit 
243787: Scout of the 59th Unit 
243788: Legate of the 59th Unit 
243789: Special Assassin of the 59th Unit 
243790: Adjutant Anuhart 
243791: Brigade General Tahabata 
243792: Warrior of the Transport Unit 
243793: Assassins of the Transport Unit 
243794: Patrol of the Transport Unit 
243795: Drakan Mage of the Transport Unit 
243796: Healer of the Transport Unit 
243797: Legate of the Transport Unit 
243798: Scout of the Transport Unit 
243799: Mage of the Transport Unit 
243800: Medic of the Transport Unit 
243801: Bloodmaster of the Transport Unit 
243802: Elite Scout of the Transport Unit 
243803: High Mage of the Transport Unit 
243804: Supreme Healer of the Transport Unit 
243805: Drakan Guardian of the Transport Unit 
243806: Drakan Guardian of the Transport Unit 
243807: Supervisor Gayaba 
243808: Chief Navigator Gayatri 
243809: Assistant Goya 
243810: NCO Darma 
243811: Captain Magus 
243812: Captain Raga 
243813: Captain Litu 
243814: Shipmate Mursilis 
243815: First Mate Angira 
243816: Captain Ashunatal 
243817: Menehune 
243818: Raima 
243819: Quartermaster Baruk 
243820: Second Quartermaster Aketon 
243821: Gatekeeper Menes 
243822: Bagitara 
243823: Assistant Renuka 
243824: Strange Mumuki Guardian 
243825: Strange Mumuki Guardian 
243826: Strange Mumuki Guardian 
243827: Strange Mumuki Guardian 
243828: Raging Mumuki Guardian 
243829: Raging Mumuki Guardian 
243830: Raging Mumuki Guardian 
243831: Raging Mumuki Guardian 
243832: Crafty Mumuki Guardian 
243833: Crafty Mumuki Guardian 
243834: Crafty Mumuki Guardian 
243835: Crafty Mumuki Guardian 
243836: Tough Mumuki Guardian 
243837: Tough Mumuki Guardian 
243838: Tough Mumuki Guardian 
243839: Tough Mumuki Guardian 
243840: Minor Mumuki Guardian 
243841: Minor Mumuki Guardian 
243842: Minor Mumuki Guardian 
243843: Minor Mumuki Guardian 
243844: Poisontip Scolopen 
243845: Poisontip Scolopen 
243846: Poisontip Scolopen 
243847: Lookout Post Monitoring Device 
243848: Lookout Post Monitoring Device 
243849: Lookout Post Monitoring Device 
243850: Healer of the 59th Unit 
243851: Magical Balaur Relic 
243852: Auditor Agwen 
243853: Mechanerk's Soldier 
243854: Elite Blackmane Fighter 
243855: Elite Blackmane Assassin 
243856: Elite Blackmane Soldier 
243857: Elite Blackmane Mage 
243858: Elite Calyda Warrior 
243859: Elite Calyda Assassin 
243860: Elite Calyda Sorcerer 
243861: Elite Calyda Priest 
243862: Elite Red Feather Warrior 
243863: Elite Red Feather Assassin 
243864: Elite Red Feather Sorcerer 
243865: Elite Red Feather Priest 
243866: Elite Tarha Fighter 
243867: Elite Tarha Mage 
243868: Elite Tarha Assassin 
243869: Elite Tarha Soldier 
243870: None 
243871: Adjutant Anuhart 
243952: Adjutant Anuhart 
243953: Captain Ashunatal 
243954: Ashunatal's Controls 
243955: Ashunatal's Controls 
243956: Explosion Shadows 
243957: Foul Shadows 
243958: Disruption Shadows 
243959: Disruption Shadows 
243960: None 
243961: Hell Flame Storm 
243962: Hillock Abex 
243963: Hillock Manduri 
243964: Aggressive Hillock Manduri 
243965: Rancid Stinking Clodworm 
243966: Rotten Mudthorn 
243967: Rancid Slime 
243968: Remirinerk 
243969: Bomirinerk 
243970: Daeva Test Subject 
243971: Daeva Test Subject 
243972: Daeva Test Subject 
243973: Daeva Test Subject 
243974: Daeva Test Subject 
243975: Infected Undead 
243976: Infected Undead 
243977: Infected Undead Musclehead 
243978: Mechanerk's Soldier 
243979: Blue Explosive 
243980: Yellow Explosive 
243981: Shugo Minion 
243982: Shugo Minion 
243983: Gold Silmak 
243984: Gold Silmak 
243985: Gold Silmak 
243986: Gold Silmak 
243987: Gold Silmak 
243988: Gold Silmak 
243989: Gold Silmak 
243990: Gold Silmak 
243991: Gold Silmak 
243992: Gold Silmak 
243993: Mechanerk's Cannon 
243994: Modified Cannon 
243995: Raging Mumuki Ruffian 
243996: Raging Mumuki Ruffian 
243997: Crafty Mumuki Ruffian 
243998: Crafty Mumuki Ruffian 
243999: Tough Mumuki Ruffian 
244000: Tough Mumuki Ruffian 
244001: Minor Mumuki Ruffian 
244002: Minor Mumuki Ruffian 
244003: Raging Mumuki Labourer 
244004: Raging Mumuki Labourer 
244005: Crafty Mumuki Labourer 
244006: Crafty Mumuki Labourer 
244007: Tough Mumuki Labourer 
244008: Tough Mumuki Labourer 
244009: Minor Mumuki Labourer 
244010: Minor Mumuki Labourer 
244011: Raging Mumuki Guardian 
244012: Raging Mumuki Guardian 
244013: Crafty Mumuki Guardian 
244014: Crafty Mumuki Guardian 
244015: Tough Mumuki Guardian 
244016: Tough Mumuki Guardian 
244017: Minor Mumuki Guardian 
244018: Minor Mumuki Guardian 
244019: Raging Blackmane Guardian 
244020: Crafty Blackmane Guardian 
244021: Tough Blackmane Guardian 
244022: Minor Blackmane Guardian 
244023: Mechanerk's Soldier 
244024: Mechanerk's Soldier 
244025: Mechanerk's Soldier 
244026: Mechanerk's Gunner 
244027: Machine Soldier 
244028: Mechanerk's Cannoneer 
244029: Hell Flame Storm 
244030: Rising Flames 
244031: Brigade General Tahabata 
244032: Concentrated Bombardment 
244033: Mechanerk's Soldier 
244034: Mechanerk's Soldier 
244035: Machine Soldier 
244036: Mechanerk's Soldier 
244038: Mutated Dimension Creature 
244039: Mutated Dimension Creature 
244040: Mutated Dimension Creature 
244041: Mutated Dimension Creature 
244042: Mutated Dimension Creature 
244043: Invading Fighter 
244044: Invading Scout 
244045: Kobold Henchman 
244046: Tame Mosbear 
244047: Invading Sniper 
244048: Haruki 
244049: Invading Veteran Soldier 
244050: Invading Veteran Soldier 
244051: Invading Warrior 
244052: Invading Warrior 
244053: Jonshunerk's Explosives 
244054: Mirez 
244055: Renegade Shugo 
244056: Renegade Shugo 
244057: Supply Box 
244058: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
244059: Jonshunerk's Supply Box 
244060: Jonshunerk's Supply Box 
244061: Commander Grodi 
244062: Jabaraki 
244063: Invading Gunner 
244064: Invading Assassins 
244065: Invading Elite Warrior 
244066: Invading Fighter 
244067: Invading Scout 
244068: Jabaraki 
244069: Jabaraki 
244070: Jabaraki 
244071: Gold Porgus 
244072: Invading Fighter 
244073: Invading Scout 
244074: Invading Bodyguard 
244075: Lupasha 
244076: Bendy 
244077: Jodika 
244078: Gold Porgus 
244079: Gold Porgus 
244080: Supply Box 
244081: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
244082: Jonshunerk's Supply Box 
244083: Invading Sniper 
244084: Cinder Spirit 
244085: Cinder Spirit 
244086: Kalgolem 
244087: Strong Kalgolem 
244088: Vindictive Obscura 
244089: Vindictive Obscura 
244090: v51_Karytide D_65_Ae 
244091: Cinder Spirit 
244092: Cinder Spirit 
244093: Vindictive Obscura 
244094: Special Molgat Blue Crystal 
244095: Strong Silver Blade Rotan 
244096: Strong Tough Sipus 
244097: Temple Guardian 
244098: Raging Madame Anger 
244099: Raging Kaliga 
244100: Raging Kromede 
244101: Goldhaze Spirit 
244102: Storm Plateau Chimerian 
244103: Raging Storm Plateau Chimerian 
244104: Crafty Storm Plateau Chimerian 
244105: Tough Storm Plateau Chimerian 
244106: Lesser Storm Plateau Chimerian 
244107: Scout of Darkness 
244108: NCO Turch 
244109: Bartal's Bondsman 
244110: Daseo 
244111: Warrior of Darkness 
244112: Battle Mage of Darkness 
244113: Helnjor 
244114: Mumuki Miner 
244115: Mumuki Foreman 
244116: Kuntara 
244117: Goldgleam Spirit 
244118: Plateau Chimerian 
244119: Raging Plateau Chimerian 
244120: Crafty Plateau Chimerian 
244121: Tough Plateau Chimerian 
244122: Lesser Plateau Chimerian 
244123: Scout of Light 
244124: NCO Ramones 
244125: Sphiro's Scion 
244126: Peyuka 
244127: Warrior of Light 
244128: Battle Mage of Light 
244129: Yunius 
244130: Zenzen Miner 
244131: Zenzen Foreman 
244132: Tontata 
244133: Melee Golem 
244134: Ranged Golem 
244135: Melee Golem 
244136: Ranged Golem 
244137: None 
244138: None 
244139: None 
244140: None 
244141: None 
244142: None 
244143: Warrior of the 59th Unit 
244144: Adjutant Anuhart 
244145: None 
244146: None 
244147: Mechanerk 
244148: Daeva Test Subject 
244149: Daeva Test Subject 
244150: Infected Undead 
244151: Shock Aether 
244152: Aether Explosion 
244435: Potions Chest 
244436: Adjutant Anuhart 
244437: None 
244438: Daeva Test Subject 
244439: Daeva Test Subject 
244440: Infected Undead 
244441: Reian Test Subject 
244442: Reian Test Subject 
244443: Confused Priest 
244444: Infected Worg 
244445: Daeva Test Subject 
244446: Daeva Test Subject 
244447: Daeva Test Subject 
244448: Daeva Test Subject 
244449: Daeva Test Subject 
244450: Infected Undead 
244451: Infected Undead 
244452: Infected Undead Musclehead 
244453: None 
244454: Minion of Oblivion 
244455: Minion of Oblivion 
244456: Minion of Oblivion 
244457: Minion of Oblivion 
244458: Oris Legion Fighter 
244459: Oris Legion Ambusher 
244460: Elite Oris Legion Battlemage 
244461: Oris Legion Medic 
244462: Bakarma Legion Fighter 
244463: Bakarma Legion Ambusher 
244464: Bakarma Legion Battlemage 
244465: Bakarma Legion Medic 
244466: Indratu Legion Fighter 
244467: Indratu Legion Ambusher 
244468: Indratu Legion Battlemage 
244469: Indratu Legion Medic 
244470: Elite Oris Legion Fighter 
244471: Elite Oris Legion Ambusher 
244472: Elite Oris Legion Battlemage 
244473: Elite Oris Legion Medic 
244474: Elite Bakarma Legion Fighter 
244475: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244476: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244477: Elite Bakarma Legion Medic 
244478: Elite Indratu Legion Fighter 
244479: Elite Indratu Legion Ambusher 
244480: Elite Indratu Legion Battlemage 
244481: Elite Indratu Legion Medic 
244482: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244483: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244484: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244485: Protector of Atreia 
244486: Protector of Atreia 
244487: Protector of Atreia 
244488: Protector of Atreia 
244489: Commander Gegares 
244490: Shadow of Oblivion 
244491: Shadow of Oblivion 
244492: Shadow of Oblivion 
244493: Shadow of Oblivion 
244494: Shadow of Oblivion 
244495: Minion of Oblivion 
244496: Minion of Oblivion 
244497: Minion of Oblivion 
244498: Minion of Oblivion 
244499: Oris Legion Fighter 
244500: Oris Legion Ambusher 
244501: Elite Oris Legion Battlemage 
244502: Oris Legion Medic 
244503: Bakarma Legion Fighter 
244504: Bakarma Legion Ambusher 
244505: Bakarma Legion Battlemage 
244506: Bakarma Legion Medic 
244507: Indratu Legion Fighter 
244508: Indratu Legion Ambusher 
244509: Indratu Legion Battlemage 
244510: Indratu Legion Medic 
244511: Elite Oris Legion Fighter 
244512: Elite Oris Legion Ambusher 
244513: Elite Oris Legion Battlemage 
244514: Elite Oris Legion Medic 
244515: Elite Bakarma Legion Fighter 
244516: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244517: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244518: Elite Bakarma Legion Medic 
244519: Elite Indratu Legion Fighter 
244520: Elite Indratu Legion Ambusher 
244521: Elite Indratu Legion Battlemage 
244522: Elite Indratu Legion Medic 
244523: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244524: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244525: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244526: Protector of Atreia 
244527: Protector of Atreia 
244528: Protector of Atreia 
244529: Protector of Atreia 
244530: Commander Gegares 
244531: Shadow of Oblivion 
244532: Shadow of Oblivion 
244533: Shadow of Oblivion 
244534: Shadow of Oblivion 
244535: Shadow of Oblivion 
244536: Minion of Oblivion 
244537: Minion of Oblivion 
244538: Minion of Oblivion 
244539: Minion of Oblivion 
244540: Oris Legion Fighter 
244541: Oris Legion Ambusher 
244542: Elite Oris Legion Battlemage 
244543: Oris Legion Medic 
244544: Bakarma Legion Fighter 
244545: Bakarma Legion Ambusher 
244546: Bakarma Legion Battlemage 
244547: Bakarma Legion Medic 
244548: Indratu Legion Fighter 
244549: Indratu Legion Ambusher 
244550: Indratu Legion Battlemage 
244551: Indratu Legion Medic 
244552: Elite Oris Legion Fighter 
244553: Elite Oris Legion Ambusher 
244554: Elite Oris Legion Battlemage 
244555: Elite Oris Legion Medic 
244556: Elite Bakarma Legion Fighter 
244557: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244558: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244559: Elite Bakarma Legion Medic 
244560: Elite Indratu Legion Fighter 
244561: Elite Indratu Legion Ambusher 
244562: Elite Indratu Legion Battlemage 
244563: Elite Indratu Legion Medic 
244564: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244565: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244566: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244567: Protector of Atreia 
244568: Protector of Atreia 
244569: Protector of Atreia 
244570: Protector of Atreia 
244571: Commander Gegares 
244572: Shadow of Oblivion 
244573: Shadow of Oblivion 
244574: Shadow of Oblivion 
244575: Shadow of Oblivion 
244576: Shadow of Oblivion 
244577: Minion of Oblivion 
244578: Minion of Oblivion 
244579: Minion of Oblivion 
244580: Minion of Oblivion 
244581: Oris Legion Fighter 
244582: Oris Legion Ambusher 
244583: Elite Oris Legion Battlemage 
244584: Oris Legion Medic 
244585: Bakarma Legion Fighter 
244586: Bakarma Legion Ambusher 
244587: Bakarma Legion Battlemage 
244588: Bakarma Legion Medic 
244589: Indratu Legion Fighter 
244590: Indratu Legion Ambusher 
244591: Indratu Legion Battlemage 
244592: Indratu Legion Medic 
244593: Elite Oris Legion Fighter 
244594: Elite Oris Legion Ambusher 
244595: Elite Oris Legion Battlemage 
244596: Elite Oris Legion Medic 
244597: Elite Bakarma Legion Fighter 
244598: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244599: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244600: Elite Bakarma Legion Medic 
244601: Elite Indratu Legion Fighter 
244602: Elite Indratu Legion Ambusher 
244603: Elite Indratu Legion Battlemage 
244604: Elite Indratu Legion Medic 
244605: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244606: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244607: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244608: Protector of Atreia 
244609: Protector of Atreia 
244610: Protector of Atreia 
244611: Protector of Atreia 
244612: Commander Gegares 
244613: Shadow of Oblivion 
244614: Shadow of Oblivion 
244615: Shadow of Oblivion 
244616: Shadow of Oblivion 
244617: Shadow of Oblivion 
244618: Minion of Oblivion 
244619: Minion of Oblivion 
244620: Minion of Oblivion 
244621: Minion of Oblivion 
244622: Oris Legion Fighter 
244623: Oris Legion Ambusher 
244624: Elite Oris Legion Battlemage 
244625: Oris Legion Medic 
244626: Bakarma Legion Fighter 
244627: Bakarma Legion Ambusher 
244628: Bakarma Legion Battlemage 
244629: Bakarma Legion Medic 
244630: Indratu Legion Fighter 
244631: Indratu Legion Ambusher 
244632: Indratu Legion Battlemage 
244633: Indratu Legion Medic 
244634: Elite Oris Legion Fighter 
244635: Elite Oris Legion Ambusher 
244636: Elite Oris Legion Battlemage 
244637: Elite Oris Legion Medic 
244638: Elite Bakarma Legion Fighter 
244639: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244640: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244641: Elite Bakarma Legion Medic 
244642: Elite Indratu Legion Fighter 
244643: Elite Indratu Legion Ambusher 
244644: Elite Indratu Legion Battlemage 
244645: Elite Indratu Legion Medic 
244646: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244647: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244648: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244649: Protector of Atreia 
244650: Protector of Atreia 
244651: Protector of Atreia 
244652: Protector of Atreia 
244653: Commander Gegares 
244654: Shadow of Oblivion 
244655: Shadow of Oblivion 
244656: Shadow of Oblivion 
244657: Shadow of Oblivion 
244658: Shadow of Oblivion 
244659: Minion of Oblivion 
244660: Minion of Oblivion 
244661: Minion of Oblivion 
244662: Minion of Oblivion 
244663: Oris Legion Fighter 
244664: Oris Legion Ambusher 
244665: Elite Oris Legion Battlemage 
244666: Oris Legion Medic 
244667: Bakarma Legion Fighter 
244668: Bakarma Legion Ambusher 
244669: Bakarma Legion Battlemage 
244670: Bakarma Legion Medic 
244671: Indratu Legion Fighter 
244672: Indratu Legion Ambusher 
244673: Indratu Legion Battlemage 
244674: Indratu Legion Medic 
244675: Elite Oris Legion Fighter 
244676: Elite Oris Legion Ambusher 
244677: Elite Oris Legion Battlemage 
244678: Elite Oris Legion Medic 
244679: Elite Bakarma Legion Fighter 
244680: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244681: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244682: Elite Bakarma Legion Medic 
244683: Elite Indratu Legion Fighter 
244684: Elite Indratu Legion Ambusher 
244685: Elite Indratu Legion Battlemage 
244686: Elite Indratu Legion Medic 
244687: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244688: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244689: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244690: Protector of Atreia 
244691: Protector of Atreia 
244692: Protector of Atreia 
244693: Protector of Atreia 
244694: Commander Gegares 
244695: Shadow of Oblivion 
244696: Shadow of Oblivion 
244697: Shadow of Oblivion 
244698: Shadow of Oblivion 
244699: Shadow of Oblivion 
244700: Minion of Oblivion 
244701: Minion of Oblivion 
244702: Minion of Oblivion 
244703: Minion of Oblivion 
244704: Oris Legion Fighter 
244705: Oris Legion Ambusher 
244706: Elite Oris Legion Battlemage 
244707: Oris Legion Medic 
244708: Bakarma Legion Fighter 
244709: Bakarma Legion Ambusher 
244710: Bakarma Legion Battlemage 
244711: Bakarma Legion Medic 
244712: Indratu Legion Fighter 
244713: Indratu Legion Ambusher 
244714: Indratu Legion Battlemage 
244715: Indratu Legion Medic 
244716: Elite Oris Legion Fighter 
244717: Elite Oris Legion Ambusher 
244718: Elite Oris Legion Battlemage 
244719: Elite Oris Legion Medic 
244720: Elite Bakarma Legion Fighter 
244721: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244722: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244723: Elite Bakarma Legion Medic 
244724: Elite Indratu Legion Fighter 
244725: Elite Indratu Legion Ambusher 
244726: Elite Indratu Legion Battlemage 
244727: Elite Indratu Legion Medic 
244728: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244729: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244730: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244731: Protector of Atreia 
244732: Protector of Atreia 
244733: Protector of Atreia 
244734: Protector of Atreia 
244735: Commander Gegares 
244736: Shadow of Oblivion 
244737: Shadow of Oblivion 
244738: Shadow of Oblivion 
244739: Shadow of Oblivion 
244740: Shadow of Oblivion 
244741: Minion of Oblivion 
244742: Minion of Oblivion 
244743: Minion of Oblivion 
244744: Minion of Oblivion 
244745: Oris Legion Fighter 
244746: Oris Legion Ambusher 
244747: Elite Oris Legion Battlemage 
244748: Oris Legion Medic 
244749: Bakarma Legion Fighter 
244750: Bakarma Legion Ambusher 
244751: Bakarma Legion Battlemage 
244752: Bakarma Legion Medic 
244753: Indratu Legion Fighter 
244754: Indratu Legion Ambusher 
244755: Indratu Legion Battlemage 
244756: Indratu Legion Medic 
244757: Elite Oris Legion Fighter 
244758: Elite Oris Legion Ambusher 
244759: Elite Oris Legion Battlemage 
244760: Elite Oris Legion Medic 
244761: Elite Bakarma Legion Fighter 
244762: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244763: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244764: Elite Bakarma Legion Medic 
244765: Elite Indratu Legion Fighter 
244766: Elite Indratu Legion Ambusher 
244767: Elite Indratu Legion Battlemage 
244768: Elite Indratu Legion Medic 
244769: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244770: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244771: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244772: Protector of Atreia 
244773: Protector of Atreia 
244774: Protector of Atreia 
244775: Protector of Atreia 
244776: Commander Gegares 
244777: Shadow of Oblivion 
244778: Shadow of Oblivion 
244779: Shadow of Oblivion 
244780: Shadow of Oblivion 
244781: Shadow of Oblivion 
244782: Minion of Oblivion 
244783: Minion of Oblivion 
244784: Minion of Oblivion 
244785: Minion of Oblivion 
244786: Oris Legion Fighter 
244787: Oris Legion Ambusher 
244788: Elite Oris Legion Battlemage 
244789: Oris Legion Medic 
244790: Bakarma Legion Fighter 
244791: Bakarma Legion Ambusher 
244792: Bakarma Legion Battlemage 
244793: Bakarma Legion Medic 
244794: Indratu Legion Fighter 
244795: Indratu Legion Ambusher 
244796: Indratu Legion Battlemage 
244797: Indratu Legion Medic 
244798: Elite Oris Legion Fighter 
244799: Elite Oris Legion Ambusher 
244800: Elite Oris Legion Battlemage 
244801: Elite Oris Legion Medic 
244802: Elite Bakarma Legion Fighter 
244803: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244804: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244805: Elite Bakarma Legion Medic 
244806: Elite Indratu Legion Fighter 
244807: Elite Indratu Legion Ambusher 
244808: Elite Indratu Legion Battlemage 
244809: Elite Indratu Legion Medic 
244810: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244811: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244812: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244813: Protector of Atreia 
244814: Protector of Atreia 
244815: Protector of Atreia 
244816: Protector of Atreia 
244817: Commander Gegares 
244818: Shadow of Oblivion 
244819: Shadow of Oblivion 
244820: Shadow of Oblivion 
244821: Shadow of Oblivion 
244822: Shadow of Oblivion 
244823: Minion of Oblivion 
244824: Minion of Oblivion 
244825: Minion of Oblivion 
244826: Minion of Oblivion 
244827: Oris Legion Fighter 
244828: Oris Legion Ambusher 
244829: Elite Oris Legion Battlemage 
244830: Oris Legion Medic 
244831: Bakarma Legion Fighter 
244832: Bakarma Legion Ambusher 
244833: Bakarma Legion Battlemage 
244834: Bakarma Legion Medic 
244835: Indratu Legion Fighter 
244836: Indratu Legion Ambusher 
244837: Indratu Legion Battlemage 
244838: Indratu Legion Medic 
244839: Elite Oris Legion Fighter 
244840: Elite Oris Legion Ambusher 
244841: Elite Oris Legion Battlemage 
244842: Elite Oris Legion Medic 
244843: Elite Bakarma Legion Fighter 
244844: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244845: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244846: Elite Bakarma Legion Medic 
244847: Elite Indratu Legion Fighter 
244848: Elite Indratu Legion Ambusher 
244849: Elite Indratu Legion Battlemage 
244850: Elite Indratu Legion Medic 
244851: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244852: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244853: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244854: Protector of Atreia 
244855: Protector of Atreia 
244856: Protector of Atreia 
244857: Protector of Atreia 
244858: Commander Gegares 
244859: Shadow of Oblivion 
244860: Shadow of Oblivion 
244861: Shadow of Oblivion 
244862: Shadow of Oblivion 
244863: Shadow of Oblivion 
244864: Convalescent Oris Legion Fighter 
244865: Convalescent Oris Legion Ambusher 
244866: Convalescent Oris Legion Battlemage 
244867: Convalescent Oris Legion Medic 
244868: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
244869: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
244870: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
244871: Convalescent Bakarma Legion Medic 
244872: Convalescent Indratu Legion Fighter 
244873: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
244874: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
244875: Convalescent Indratu Legion Medic 
244876: Injured Protector of Atreia 
244877: Injured Protector of Atreia 
244878: Injured Protector of Atreia 
244879: Injured Protector of Atreia 
244880: Elite Oris Legion Fighter 
244881: Elite Oris Legion Ambusher 
244882: Elite Oris Legion Battlemage 
244883: Elite Oris Legion Medic 
244884: Elite Bakarma Legion Fighter 
244885: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244886: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244887: Elite Bakarma Legion Medic 
244888: Elite Indratu Legion Fighter 
244889: Elite Indratu Legion Ambusher 
244890: Elite Indratu Legion Battlemage 
244891: Elite Indratu Legion Medic 
244892: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244893: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244894: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244895: Convalescent Oris Legion Fighter 
244896: Convalescent Oris Legion Ambusher 
244897: Convalescent Oris Legion Battlemage 
244898: Convalescent Oris Legion Medic 
244899: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
244900: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
244901: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
244902: Convalescent Bakarma Legion Medic 
244903: Convalescent Indratu Legion Fighter 
244904: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
244905: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
244906: Convalescent Indratu Legion Medic 
244907: Injured Protector of Atreia 
244908: Injured Protector of Atreia 
244909: Injured Protector of Atreia 
244910: Injured Protector of Atreia 
244911: Elite Oris Legion Fighter 
244912: Elite Oris Legion Ambusher 
244913: Elite Oris Legion Battlemage 
244914: Elite Oris Legion Medic 
244915: Elite Bakarma Legion Fighter 
244916: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244917: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244918: Elite Bakarma Legion Medic 
244919: Elite Indratu Legion Fighter 
244920: Elite Indratu Legion Ambusher 
244921: Elite Indratu Legion Battlemage 
244922: Elite Indratu Legion Medic 
244923: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244924: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244925: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244926: Convalescent Oris Legion Fighter 
244927: Convalescent Oris Legion Ambusher 
244928: Convalescent Oris Legion Battlemage 
244929: Convalescent Oris Legion Medic 
244930: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
244931: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
244932: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
244933: Convalescent Bakarma Legion Medic 
244934: Convalescent Indratu Legion Fighter 
244935: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
244936: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
244937: Convalescent Indratu Legion Medic 
244938: Injured Protector of Atreia 
244939: Injured Protector of Atreia 
244940: Injured Protector of Atreia 
244941: Injured Protector of Atreia 
244942: Elite Oris Legion Fighter 
244943: Elite Oris Legion Ambusher 
244944: Elite Oris Legion Battlemage 
244945: Elite Oris Legion Medic 
244946: Elite Bakarma Legion Fighter 
244947: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244948: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244949: Elite Bakarma Legion Medic 
244950: Elite Indratu Legion Fighter 
244951: Elite Indratu Legion Ambusher 
244952: Elite Indratu Legion Battlemage 
244953: Elite Indratu Legion Medic 
244954: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244955: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244956: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244957: Convalescent Oris Legion Fighter 
244958: Convalescent Oris Legion Ambusher 
244959: Convalescent Oris Legion Battlemage 
244960: Convalescent Oris Legion Medic 
244961: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
244962: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
244963: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
244964: Convalescent Bakarma Legion Medic 
244965: Convalescent Indratu Legion Fighter 
244966: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
244967: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
244968: Convalescent Indratu Legion Medic 
244969: Injured Protector of Atreia 
244970: Injured Protector of Atreia 
244971: Injured Protector of Atreia 
244972: Injured Protector of Atreia 
244973: Elite Oris Legion Fighter 
244974: Elite Oris Legion Ambusher 
244975: Elite Oris Legion Battlemage 
244976: Elite Oris Legion Medic 
244977: Elite Bakarma Legion Fighter 
244978: Elite Bakarma Legion Ambusher 
244979: Elite Bakarma Legion Battlemage 
244980: Elite Bakarma Legion Medic 
244981: Elite Indratu Legion Fighter 
244982: Elite Indratu Legion Ambusher 
244983: Elite Indratu Legion Battlemage 
244984: Elite Indratu Legion Medic 
244985: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244986: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244987: Elite Baranath Legion Raider Boss 
244988: Convalescent Oris Legion Fighter 
244989: Convalescent Oris Legion Ambusher 
244990: Convalescent Oris Legion Battlemage 
244991: Convalescent Oris Legion Medic 
244992: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
244993: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
244994: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
244995: Convalescent Bakarma Legion Medic 
244996: Convalescent Indratu Legion Fighter 
244997: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
244998: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
244999: Convalescent Indratu Legion Medic 
245000: Injured Protector of Atreia 
245001: Injured Protector of Atreia 
245002: Injured Protector of Atreia 
245003: Injured Protector of Atreia 
245004: Elite Oris Legion Fighter 
245005: Elite Oris Legion Ambusher 
245006: Elite Oris Legion Battlemage 
245007: Elite Oris Legion Medic 
245008: Elite Bakarma Legion Fighter 
245009: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245010: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245011: Elite Bakarma Legion Medic 
245012: Elite Indratu Legion Fighter 
245013: Elite Indratu Legion Ambusher 
245014: Elite Indratu Legion Battlemage 
245015: Elite Indratu Legion Medic 
245016: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245017: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245018: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245019: Convalescent Oris Legion Fighter 
245020: Convalescent Oris Legion Ambusher 
245021: Convalescent Oris Legion Battlemage 
245022: Convalescent Oris Legion Medic 
245023: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
245024: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
245025: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
245026: Convalescent Bakarma Legion Medic 
245027: Convalescent Indratu Legion Fighter 
245028: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
245029: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
245030: Convalescent Indratu Legion Medic 
245031: Injured Protector of Atreia 
245032: Injured Protector of Atreia 
245033: Injured Protector of Atreia 
245034: Injured Protector of Atreia 
245035: Elite Oris Legion Fighter 
245036: Elite Oris Legion Ambusher 
245037: Elite Oris Legion Battlemage 
245038: Elite Oris Legion Medic 
245039: Elite Bakarma Legion Fighter 
245040: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245041: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245042: Elite Bakarma Legion Medic 
245043: Elite Indratu Legion Fighter 
245044: Elite Indratu Legion Ambusher 
245045: Elite Indratu Legion Battlemage 
245046: Elite Indratu Legion Medic 
245047: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245048: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245049: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245050: Convalescent Oris Legion Fighter 
245051: Convalescent Oris Legion Ambusher 
245052: Convalescent Oris Legion Battlemage 
245053: Convalescent Oris Legion Medic 
245054: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
245055: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
245056: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
245057: Convalescent Bakarma Legion Medic 
245058: Convalescent Indratu Legion Fighter 
245059: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
245060: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
245061: Convalescent Indratu Legion Medic 
245062: Injured Protector of Atreia 
245063: Injured Protector of Atreia 
245064: Injured Protector of Atreia 
245065: Injured Protector of Atreia 
245066: Elite Oris Legion Fighter 
245067: Elite Oris Legion Ambusher 
245068: Elite Oris Legion Battlemage 
245069: Elite Oris Legion Medic 
245070: Elite Bakarma Legion Fighter 
245071: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245072: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245073: Elite Bakarma Legion Medic 
245074: Elite Indratu Legion Fighter 
245075: Elite Indratu Legion Ambusher 
245076: Elite Indratu Legion Battlemage 
245077: Elite Indratu Legion Medic 
245078: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245079: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245080: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245081: Convalescent Oris Legion Fighter 
245082: Convalescent Oris Legion Ambusher 
245083: Convalescent Oris Legion Battlemage 
245084: Convalescent Oris Legion Medic 
245085: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
245086: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
245087: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
245088: Convalescent Bakarma Legion Medic 
245089: Convalescent Indratu Legion Fighter 
245090: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
245091: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
245092: Convalescent Indratu Legion Medic 
245093: Injured Protector of Atreia 
245094: Injured Protector of Atreia 
245095: Injured Protector of Atreia 
245096: Injured Protector of Atreia 
245097: Elite Oris Legion Fighter 
245098: Elite Oris Legion Ambusher 
245099: Elite Oris Legion Battlemage 
245100: Elite Oris Legion Medic 
245101: Elite Bakarma Legion Fighter 
245102: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245103: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245104: Elite Bakarma Legion Medic 
245105: Elite Indratu Legion Fighter 
245106: Elite Indratu Legion Ambusher 
245107: Elite Indratu Legion Battlemage 
245108: Elite Indratu Legion Medic 
245109: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245110: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245111: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245112: Convalescent Oris Legion Fighter 
245113: Convalescent Oris Legion Ambusher 
245114: Convalescent Oris Legion Battlemage 
245115: Convalescent Oris Legion Medic 
245116: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
245117: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
245118: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
245119: Convalescent Bakarma Legion Medic 
245120: Convalescent Indratu Legion Fighter 
245121: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
245122: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
245123: Convalescent Indratu Legion Medic 
245124: Injured Protector of Atreia 
245125: Injured Protector of Atreia 
245126: Injured Protector of Atreia 
245127: Injured Protector of Atreia 
245128: Elite Oris Legion Fighter 
245129: Elite Oris Legion Ambusher 
245130: Elite Oris Legion Battlemage 
245131: Elite Oris Legion Medic 
245132: Elite Bakarma Legion Fighter 
245133: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245134: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245135: Elite Bakarma Legion Medic 
245136: Elite Indratu Legion Fighter 
245137: Elite Indratu Legion Ambusher 
245138: Elite Indratu Legion Battlemage 
245139: Elite Indratu Legion Medic 
245140: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245141: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245142: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245143: Convalescent Oris Legion Fighter 
245144: Convalescent Oris Legion Ambusher 
245145: Convalescent Oris Legion Battlemage 
245146: Convalescent Oris Legion Medic 
245147: Convalescent Bakarma Legion Fighter 
245148: Convalescent Bakarma Legion Ambusher 
245149: Convalescent Bakarma Legion Battlemage 
245150: Convalescent Bakarma Legion Medic 
245151: Convalescent Indratu Legion Fighter 
245152: Convalescent Indratu Legion Ambusher 
245153: Convalescent Indratu Legion Battlemage 
245154: Convalescent Indratu Legion Medic 
245155: Injured Protector of Atreia 
245156: Injured Protector of Atreia 
245157: Injured Protector of Atreia 
245158: Injured Protector of Atreia 
245159: Elite Oris Legion Fighter 
245160: Elite Oris Legion Ambusher 
245161: Elite Oris Legion Battlemage 
245162: Elite Oris Legion Medic 
245163: Elite Bakarma Legion Fighter 
245164: Elite Bakarma Legion Ambusher 
245165: Elite Bakarma Legion Battlemage 
245166: Elite Bakarma Legion Medic 
245167: Elite Indratu Legion Fighter 
245168: Elite Indratu Legion Ambusher 
245169: Elite Indratu Legion Battlemage 
245170: Elite Indratu Legion Medic 
245171: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245172: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245173: Elite Baranath Legion Raider Boss 
245174: Mechanerk's Treasure Chest 
245175: Mechanerk's Gold Chest 
245176: None 
245177: Oil Cask 
245178: Machine Soldier's Chest 
245179: Maintenance Soldier's Chest 
245180: Cannoneer's Chest 
245181: Remirinerk's Chest 
245182: Bomirinerk's Chest 
245183: Creature's Chest 
245184: Mechanerk's Chest 
245185: Mechanerk's Core 
245186: Golem's Chest 
245187: Cinder Spirit 
245188: Cinder Spirit 
245189: Kalgolem 
245190: Strong Kalgolem 
245191: Vindictive Obscura 
245192: Vindictive Obscura 
245193: v51_Karytide D_65_Ae 
245194: Cinder Spirit 
245195: Cinder Spirit 
245196: Vindictive Obscura 
245197: Special Molgat Blue Crystal 
245198: Strong Silver Blade Rotan 
245199: Strong Tough Sipus 
245200: Temple Guardian 
245201: Raging Madame Anger 
245202: Raging Kaliga 
245203: Raging Kromede 
245204: None 
245205: None 
245206: None 
245207: None 
245208: None 
245209: None 
245210: None 
245211: None 
245212: None 
245213: None 
245214: None 
245215: None 
245216: None 
245217: None 
245218: None 
245219: None 
245220: None 
245221: None 
245222: None 
245223: None 
245224: None 
245225: None 
245226: None 
245227: None 
245228: None 
245229: None 
245230: None 
245231: None 
245232: None 
245233: None 
245234: None 
245235: None 
245236: None 
245237: None 
245238: None 
245239: None 
245240: None 
245241: None 
245242: None 
245243: None 
245244: None 
245245: None 
245246: None 
245247: None 
245248: None 
245249: None 
245250: None 
245251: None 
245252: None 
245253: None 
245254: None 
245255: None 
245256: None 
245257: None 
245258: None 
245259: None 
245260: None 
245261: None 
245262: None 
245263: None 
245264: None 
245265: None 
245266: None 
245267: None 
245268: None 
245269: None 
245270: None 
245271: None 
245272: None 
245273: None 
245274: None 
245275: None 
245276: None 
245277: None 
245278: None 
245279: None 
245280: None 
245281: None 
245282: None 
245283: None 
245284: None 
245285: None 
245286: None 
245287: None 
245288: None 
245289: None 
245290: None 
245291: None 
245292: None 
245293: None 
245294: None 
245295: None 
245296: None 
245297: None 
245298: None 
245299: None 
245300: None 
245301: None 
245302: None 
245303: None 
245304: None 
245305: None 
245306: None 
245307: None 
245308: None 
245309: None 
245310: None 
245311: None 
245312: None 
245313: None 
245314: None 
245315: None 
245316: None 
245317: None 
245318: None 
245319: None 
245320: None 
245321: None 
245322: None 
245323: None 
245324: None 
245325: None 
245326: None 
245327: None 
245328: None 
245329: None 
245330: None 
245331: None 
245332: None 
245333: None 
245334: None 
245335: None 
245336: None 
245337: None 
245338: None 
245339: None 
245340: None 
245341: None 
245342: None 
245343: None 
245344: None 
245345: None 
245346: None 
245347: None 
245348: None 
245349: None 
245350: None 
245351: None 
245352: None 
245353: None 
245354: None 
245355: None 
245356: None 
245357: None 
245358: None 
245359: None 
245360: None 
245361: None 
245362: None 
245363: None 
245364: None 
245365: None 
245366: None 
245367: None 
245368: None 
245369: None 
245370: None 
245371: None 
245372: None 
245373: None 
245374: None 
245375: None 
245376: None 
245377: None 
245378: None 
245379: None 
245380: None 
245381: None 
245382: None 
245383: None 
245384: None 
245385: None 
245386: None 
245387: None 
245388: None 
245389: None 
245390: None 
245391: None 
245392: None 
245393: None 
245394: None 
245395: None 
245396: None 
245397: None 
245398: None 
245399: None 
245400: None 
245401: None 
245402: None 
245403: None 
245404: None 
245405: None 
245406: None 
245407: None 
245408: None 
245409: None 
245410: None 
245411: None 
245412: None 
245413: None 
245414: None 
245415: None 
245416: None 
245417: None 
245418: None 
245419: Incarnation of Fire 
245420: Incarnation of Water 
245421: Incarnation of Earth 
245422: Incarnation of Wind 
245423: Incarnation of Fire 
245424: Incarnation of Water 
245425: Incarnation of Earth 
245426: Incarnation of Wind 
245427: Incarnation of Fire 
245428: Incarnation of Water 
245429: Incarnation of Earth 
245430: Incarnation of Wind 
245431: Incarnation of Fire 
245432: Incarnation of Water 
245433: Incarnation of Earth 
245434: Incarnation of Wind 
245435: Incarnation of Fire 
245436: Incarnation of Water 
245437: Incarnation of Earth 
245438: Incarnation of Wind 
245439: Incarnation of Fire 
245440: Incarnation of Water 
245441: Incarnation of Earth 
245442: Incarnation of Wind 
245443: Incarnation of Fire 
245444: Incarnation of Water 
245445: Incarnation of Earth 
245446: Incarnation of Wind 
245447: Incarnation of Fire 
245448: Incarnation of Water 
245449: Incarnation of Earth 
245450: Incarnation of Wind 
245451: Incarnation of Fire 
245452: Incarnation of Water 
245453: Incarnation of Earth 
245454: Incarnation of Wind 
245455: Incarnation of Fire 
245456: Incarnation of Water 
245457: Incarnation of Earth 
245458: Incarnation of Wind 
245459: Incarnation of Fire 
245460: Incarnation of Water 
245461: Incarnation of Earth 
245462: Incarnation of Wind 
245463: Incarnation of Fire 
245464: Incarnation of Water 
245465: Incarnation of Earth 
245466: Incarnation of Wind 
245467: Incarnation of Fire 
245468: Incarnation of Water 
245469: Incarnation of Earth 
245470: Incarnation of Wind 
245471: Incarnation of Fire 
245472: Incarnation of Water 
245473: Incarnation of Earth 
245474: Incarnation of Wind 
245475: Incarnation of Fire 
245476: Incarnation of Water 
245477: Incarnation of Earth 
245478: Incarnation of Wind 
245479: Incarnation of Fire 
245480: Incarnation of Water 
245481: Incarnation of Earth 
245482: Incarnation of Wind 
245483: Incarnation of Fire 
245484: Incarnation of Water 
245485: Incarnation of Earth 
245486: Incarnation of Wind 
245487: Incarnation of Fire 
245488: Incarnation of Water 
245489: Incarnation of Earth 
245490: Incarnation of Wind 
245491: Incarnation of Fire 
245492: Incarnation of Water 
245493: Incarnation of Earth 
245494: Incarnation of Wind 
245495: Incarnation of Fire 
245496: Incarnation of Water 
245497: Incarnation of Earth 
245498: Incarnation of Wind 
245499: Incarnation of Fire 
245500: Incarnation of Water 
245501: Incarnation of Earth 
245502: Incarnation of Wind 
245503: Incarnation of Fire 
245504: Incarnation of Water 
245505: Incarnation of Earth 
245506: Incarnation of Wind 
245507: Incarnation of Fire 
245508: Incarnation of Water 
245509: Incarnation of Earth 
245510: Incarnation of Wind 
245511: Incarnation of Fire 
245512: Incarnation of Water 
245513: Incarnation of Earth 
245514: Incarnation of Wind 
245515: Incarnation of Fire 
245516: Incarnation of Water 
245517: Incarnation of Earth 
245518: Incarnation of Wind 
245519: Incarnation of Fire 
245520: Incarnation of Water 
245521: Incarnation of Earth 
245522: Incarnation of Wind 
245523: Incarnation of Fire 
245524: Incarnation of Water 
245525: Incarnation of Earth 
245526: Incarnation of Wind 
245527: Incarnation of Fire 
245528: Incarnation of Water 
245529: Incarnation of Earth 
245530: Incarnation of Wind 
245531: Incarnation of Fire 
245532: Incarnation of Water 
245533: Incarnation of Earth 
245534: Incarnation of Wind 
245535: Incarnation of Fire 
245536: Incarnation of Water 
245537: Incarnation of Earth 
245538: Incarnation of Wind 
245539: None 
245540: None 
245541: None 
245542: None 
245543: Daeva Test Subject 
245544: Daeva Test Subject 
245545: Infected Undead 
245546: Spore Gringol 
245547: Reian Test Subject 
245548: Reian Test Subject 
245549: Cursed Warrior 
245550: Confused Priest 
245551: Infected Worg 
245552: Undead Test Subject 
245553: Undead Test Subject 
245554: Infected King Saam 
245555: Infected Undead 
245556: Spore Gringol 
245557: Reian Test Subject 
245558: Reian Test Subject 
245559: Cursed Warrior 
245560: Confused Priest 
245561: Infected Worg 
245562: Undead Test Subject 
245563: Undead Test Subject 
245564: Infected King Saam 
245565: Infected Undead 
245566: Spore Gringol 
245567: Reian Test Subject 
245568: Reian Test Subject 
245569: Cursed Warrior 
245570: Confused Priest 
245571: Infected Worg 
245572: Undead Test Subject 
245573: Undead Test Subject 
245574: Infected King Saam 
245575: MAD-99S 
245576: Potions Chest 
245577: Oris Legion Fighter 
245578: Oris Legion Ambusher 
245579: Elite Oris Legion Battlemage 
245580: Oris Legion Medic 
245581: Bakarma Legion Fighter 
245582: Bakarma Legion Ambusher 
245583: Bakarma Legion Battlemage 
245584: Bakarma Legion Medic 
245585: Indratu Legion Fighter 
245586: Indratu Legion Ambusher 
245587: Indratu Legion Battlemage 
245588: Indratu Legion Medic 
245589: Oris Legion Fighter 
245590: Oris Legion Ambusher 
245591: Elite Oris Legion Battlemage 
245592: Oris Legion Medic 
245593: Bakarma Legion Fighter 
245594: Bakarma Legion Ambusher 
245595: Bakarma Legion Battlemage 
245596: Bakarma Legion Medic 
245597: Indratu Legion Fighter 
245598: Indratu Legion Ambusher 
245599: Indratu Legion Battlemage 
245600: Indratu Legion Medic 
245601: Oris Legion Fighter 
245602: Oris Legion Ambusher 
245603: Elite Oris Legion Battlemage 
245604: Oris Legion Medic 
245605: Bakarma Legion Fighter 
245606: Bakarma Legion Ambusher 
245607: Bakarma Legion Battlemage 
245608: Bakarma Legion Medic 
245609: Indratu Legion Fighter 
245610: Indratu Legion Ambusher 
245611: Indratu Legion Battlemage 
245612: Indratu Legion Medic 
245613: Oris Legion Fighter 
245614: Oris Legion Ambusher 
245615: Elite Oris Legion Battlemage 
245616: Oris Legion Medic 
245617: Bakarma Legion Fighter 
245618: Bakarma Legion Ambusher 
245619: Bakarma Legion Battlemage 
245620: Bakarma Legion Medic 
245621: Indratu Legion Fighter 
245622: Indratu Legion Ambusher 
245623: Indratu Legion Battlemage 
245624: Indratu Legion Medic 
245625: Oris Legion Fighter 
245626: Oris Legion Ambusher 
245627: Elite Oris Legion Battlemage 
245628: Oris Legion Medic 
245629: Bakarma Legion Fighter 
245630: Bakarma Legion Ambusher 
245631: Bakarma Legion Battlemage 
245632: Bakarma Legion Medic 
245633: Indratu Legion Fighter 
245634: Indratu Legion Ambusher 
245635: Indratu Legion Battlemage 
245636: Indratu Legion Medic 
245637: Oris Legion Fighter 
245638: Oris Legion Ambusher 
245639: Elite Oris Legion Battlemage 
245640: Oris Legion Medic 
245641: Bakarma Legion Fighter 
245642: Bakarma Legion Ambusher 
245643: Bakarma Legion Battlemage 
245644: Bakarma Legion Medic 
245645: Indratu Legion Fighter 
245646: Indratu Legion Ambusher 
245647: Indratu Legion Battlemage 
245648: Indratu Legion Medic 
245649: Oris Legion Fighter 
245650: Oris Legion Ambusher 
245651: Elite Oris Legion Battlemage 
245652: Oris Legion Medic 
245653: Bakarma Legion Fighter 
245654: Bakarma Legion Ambusher 
245655: Bakarma Legion Battlemage 
245656: Bakarma Legion Medic 
245657: Indratu Legion Fighter 
245658: Indratu Legion Ambusher 
245659: Indratu Legion Battlemage 
245660: Indratu Legion Medic 
245661: Oris Legion Fighter 
245662: Oris Legion Ambusher 
245663: Elite Oris Legion Battlemage 
245664: Oris Legion Medic 
245665: Bakarma Legion Fighter 
245666: Bakarma Legion Ambusher 
245667: Bakarma Legion Battlemage 
245668: Bakarma Legion Medic 
245669: Indratu Legion Fighter 
245670: Indratu Legion Ambusher 
245671: Indratu Legion Battlemage 
245672: Indratu Legion Medic 
245673: Oris Legion Fighter 
245674: Oris Legion Ambusher 
245675: Elite Oris Legion Battlemage 
245676: Oris Legion Medic 
245677: Bakarma Legion Fighter 
245678: Bakarma Legion Ambusher 
245679: Bakarma Legion Battlemage 
245680: Bakarma Legion Medic 
245681: Indratu Legion Fighter 
245682: Indratu Legion Ambusher 
245683: Indratu Legion Battlemage 
245684: Indratu Legion Medic 
245685: Oris Legion Fighter 
245686: Oris Legion Ambusher 
245687: Elite Oris Legion Battlemage 
245688: Oris Legion Medic 
245689: Bakarma Legion Fighter 
245690: Bakarma Legion Ambusher 
245691: Bakarma Legion Battlemage 
245692: Bakarma Legion Medic 
245693: Indratu Legion Fighter 
245694: Indratu Legion Ambusher 
245695: Indratu Legion Battlemage 
245696: Indratu Legion Medic 
245697: Oris Legion Scout 
245698: Bakarma Legion Scout 
245699: Indratu Legion Scout 
245700: Elite Oris Legion Scout 
245701: Elite Bakarma Legion Scout 
245702: Elite Indratu Legion Scout 
245703: Oris Legion Scout 
245704: Bakarma Legion Scout 
245705: Indratu Legion Scout 
245706: Elite Oris Legion Scout 
245707: Elite Bakarma Legion Scout 
245708: Elite Indratu Legion Scout 
245709: Oris Legion Scout 
245710: Bakarma Legion Scout 
245711: Indratu Legion Scout 
245712: Elite Oris Legion Scout 
245713: Elite Bakarma Legion Scout 
245714: Elite Indratu Legion Scout 
245715: Oris Legion Scout 
245716: Bakarma Legion Scout 
245717: Indratu Legion Scout 
245718: Elite Oris Legion Scout 
245719: Elite Bakarma Legion Scout 
245720: Elite Indratu Legion Scout 
245721: Oris Legion Scout 
245722: Bakarma Legion Scout 
245723: Indratu Legion Scout 
245724: Elite Oris Legion Scout 
245725: Elite Bakarma Legion Scout 
245726: Elite Indratu Legion Scout 
245727: Oris Legion Scout 
245728: Bakarma Legion Scout 
245729: Indratu Legion Scout 
245730: Elite Oris Legion Scout 
245731: Elite Bakarma Legion Scout 
245732: Elite Indratu Legion Scout 
245733: Oris Legion Scout 
245734: Bakarma Legion Scout 
245735: Indratu Legion Scout 
245736: Elite Oris Legion Scout 
245737: Elite Bakarma Legion Scout 
245738: Elite Indratu Legion Scout 
245739: Oris Legion Scout 
245740: Bakarma Legion Scout 
245741: Indratu Legion Scout 
245742: Elite Oris Legion Scout 
245743: Elite Bakarma Legion Scout 
245744: Elite Indratu Legion Scout 
245745: Oris Legion Scout 
245746: Bakarma Legion Scout 
245747: Indratu Legion Scout 
245748: Elite Oris Legion Scout 
245749: Elite Bakarma Legion Scout 
245750: Elite Indratu Legion Scout 
245751: Oris Legion Scout 
245752: Bakarma Legion Scout 
245753: Indratu Legion Scout 
245754: Elite Oris Legion Scout 
245755: Elite Bakarma Legion Scout 
245756: Elite Indratu Legion Scout 
245757: Baba Yaga 
245758: None 
245759: Factory Guardian 
245760: Factory Keeper 
245761: Elite Oris Legion Scout 
245762: Elite Bakarma Legion Scout 
245763: Elite Indratu Legion Scout 
245764: Elite Oris Legion Scout 
245765: Elite Bakarma Legion Scout 
245766: Elite Indratu Legion Scout 
245767: Elite Oris Legion Scout 
245768: Elite Bakarma Legion Scout 
245769: Elite Indratu Legion Scout 
245770: Elite Oris Legion Scout 
245771: Elite Bakarma Legion Scout 
245772: Elite Indratu Legion Scout 
245773: Elite Oris Legion Scout 
245774: Elite Bakarma Legion Scout 
245775: Elite Indratu Legion Scout 
245776: Elite Oris Legion Scout 
245777: Elite Bakarma Legion Scout 
245778: Elite Indratu Legion Scout 
245779: Elite Oris Legion Scout 
245780: Elite Bakarma Legion Scout 
245781: Elite Indratu Legion Scout 
245782: Elite Oris Legion Scout 
245783: Elite Bakarma Legion Scout 
245784: Elite Indratu Legion Scout 
245785: Elite Oris Legion Scout 
245786: Elite Bakarma Legion Scout 
245787: Elite Indratu Legion Scout 
245788: Elite Oris Legion Scout 
245789: Elite Bakarma Legion Scout 
245790: Elite Indratu Legion Scout 
245791: Elite Oris Legion Scout 
245792: Elite Bakarma Legion Scout 
245793: Elite Indratu Legion Scout 
245794: Elite Oris Legion Scout 
245795: Elite Bakarma Legion Scout 
245796: Elite Indratu Legion Scout 
245797: Elite Oris Legion Scout 
245798: Elite Bakarma Legion Scout 
245799: Elite Indratu Legion Scout 
245800: Elite Oris Legion Scout 
245801: Elite Bakarma Legion Scout 
245802: Elite Indratu Legion Scout 
245803: Elite Oris Legion Scout 
245804: Elite Bakarma Legion Scout 
245805: Elite Indratu Legion Scout 
245806: Elite Oris Legion Scout 
245807: Elite Bakarma Legion Scout 
245808: Elite Indratu Legion Scout 
245809: Elite Oris Legion Scout 
245810: Elite Bakarma Legion Scout 
245811: Elite Indratu Legion Scout 
245812: Elite Oris Legion Scout 
245813: Elite Bakarma Legion Scout 
245814: Elite Indratu Legion Scout 
245815: Elite Oris Legion Scout 
245816: Elite Bakarma Legion Scout 
245817: Elite Indratu Legion Scout 
245818: Elite Oris Legion Scout 
245819: Elite Bakarma Legion Scout 
245820: Elite Indratu Legion Scout 
245821: None 
245822: None 
245823: Protector of Atreia 
245824: Protector of Atreia 
245825: Protector of Atreia 
245826: Protector of Atreia 
245827: Protector of Atreia 
245828: Protector of Atreia 
245829: Protector of Atreia 
245830: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245831: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245832: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245833: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245834: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245835: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245836: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245837: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245838: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245839: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245840: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245841: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245842: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245843: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245844: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245845: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245846: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245847: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245848: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245849: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245850: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245851: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245852: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245853: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245854: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245855: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245856: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245857: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245858: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245859: Fragment of the Shadow of Oblivion 
245860: None 
245861: None 
245862: None 
245863: MasterServer_DPS_Test_50_n 
245864: MasterServer_DPS_Test_51_n 
245865: MasterServer_DPS_Test_52_n 
245866: MasterServer_DPS_Test_53_n 
245867: MasterServer_DPS_Test_54_n 
245868: MasterServer_DPS_Test_55_n 
245869: Oris Legion Fighter 
245870: Oris Legion Ambusher 
245871: Elite Oris Legion Battlemage 
245872: Oris Legion Medic 
245873: Bakarma Legion Fighter 
245874: Bakarma Legion Ambusher 
245875: Bakarma Legion Battlemage 
245876: Bakarma Legion Medic 
245877: Indratu Legion Fighter 
245878: Indratu Legion Ambusher 
245879: Indratu Legion Battlemage 
245880: Indratu Legion Medic 
245881: Oris Legion Fighter 
245882: Oris Legion Ambusher 
245883: Elite Oris Legion Battlemage 
245884: Oris Legion Medic 
245885: Bakarma Legion Fighter 
245886: Bakarma Legion Ambusher 
245887: Bakarma Legion Battlemage 
245888: Bakarma Legion Medic 
245889: Indratu Legion Fighter 
245890: Indratu Legion Ambusher 
245891: Indratu Legion Battlemage 
245892: Indratu Legion Medic 
245893: Oris Legion Fighter 
245894: Oris Legion Ambusher 
245895: Elite Oris Legion Battlemage 
245896: Oris Legion Medic 
245897: Bakarma Legion Fighter 
245898: Bakarma Legion Ambusher 
245899: Bakarma Legion Battlemage 
245900: Bakarma Legion Medic 
245901: Indratu Legion Fighter 
245902: Indratu Legion Ambusher 
245903: Indratu Legion Battlemage 
245904: Indratu Legion Medic 
245905: Oris Legion Fighter 
245906: Oris Legion Ambusher 
245907: Elite Oris Legion Battlemage 
245908: Oris Legion Medic 
245909: Bakarma Legion Fighter 
245910: Bakarma Legion Ambusher 
245911: Bakarma Legion Battlemage 
245912: Bakarma Legion Medic 
245913: Indratu Legion Fighter 
245914: Indratu Legion Ambusher 
245915: Indratu Legion Battlemage 
245916: Indratu Legion Medic 
245917: Oris Legion Fighter 
245918: Oris Legion Ambusher 
245919: Elite Oris Legion Battlemage 
245920: Oris Legion Medic 
245921: Bakarma Legion Fighter 
245922: Bakarma Legion Ambusher 
245923: Bakarma Legion Battlemage 
245924: Bakarma Legion Medic 
245925: Indratu Legion Fighter 
245926: Indratu Legion Ambusher 
245927: Indratu Legion Battlemage 
245928: Indratu Legion Medic 
245929: Oris Legion Fighter 
245930: Oris Legion Ambusher 
245931: Elite Oris Legion Battlemage 
245932: Oris Legion Medic 
245933: Bakarma Legion Fighter 
245934: Bakarma Legion Ambusher 
245935: Bakarma Legion Battlemage 
245936: Bakarma Legion Medic 
245937: Indratu Legion Fighter 
245938: Indratu Legion Ambusher 
245939: Indratu Legion Battlemage 
245940: Indratu Legion Medic 
245941: Oris Legion Fighter 
245942: Oris Legion Ambusher 
245943: Elite Oris Legion Battlemage 
245944: Oris Legion Medic 
245945: Bakarma Legion Fighter 
245946: Bakarma Legion Ambusher 
245947: Bakarma Legion Battlemage 
245948: Bakarma Legion Medic 
245949: Indratu Legion Fighter 
245950: Indratu Legion Ambusher 
245951: Indratu Legion Battlemage 
245952: Indratu Legion Medic 
245953: Oris Legion Fighter 
245954: Oris Legion Ambusher 
245955: Elite Oris Legion Battlemage 
245956: Oris Legion Medic 
245957: Bakarma Legion Fighter 
245958: Bakarma Legion Ambusher 
245959: Bakarma Legion Battlemage 
245960: Bakarma Legion Medic 
245961: Indratu Legion Fighter 
245962: Indratu Legion Ambusher 
245963: Indratu Legion Battlemage 
245964: Indratu Legion Medic 
245965: Oris Legion Fighter 
245966: Oris Legion Ambusher 
245967: Elite Oris Legion Battlemage 
245968: Oris Legion Medic 
245969: Bakarma Legion Fighter 
245970: Bakarma Legion Ambusher 
245971: Bakarma Legion Battlemage 
245972: Bakarma Legion Medic 
245973: Indratu Legion Fighter 
245974: Indratu Legion Ambusher 
245975: Indratu Legion Battlemage 
245976: Indratu Legion Medic 
245977: Oris Legion Fighter 
245978: Oris Legion Ambusher 
245979: Elite Oris Legion Battlemage 
245980: Oris Legion Medic 
245981: Bakarma Legion Fighter 
245982: Bakarma Legion Ambusher 
245983: Bakarma Legion Battlemage 
245984: Bakarma Legion Medic 
245985: Indratu Legion Fighter 
245986: Indratu Legion Ambusher 
245987: Indratu Legion Battlemage 
245988: Indratu Legion Medic 
245989: Eloquent Golden Saam 
245990: Mechanerk's Core 
245991: Mechanerk's Core 
245992: Mechanerk's Core 
245993: Mechanerk's Core 
245994: Mechanerk's Core 
245995: Mechanerk's Core 
245996: Mechanerk's Core 
245997: None 
245998: None 
245999: None 
246000: None 
246001: None 
246002: None 
246003: None 
246004: None 
246005: Vallakhan 
246006: Nexus 
246007: Chura Twinblade 
246008: Deathknell 
246009: Garha the Punisher 
246010: Cota the Gatekeeper 
246011: Kiya the Protector 
246012: Vida the Protector 
246013: Tala the Protector 
246014: Agra the Guide 
246015: Kingspin 
246016: Devoted Anurati 
246017: Anvilface 
246018: Debilkarim the Maker 
246019: Gradarim the Collector 
246020: Bergrisar 
246021: Tulia Surestep 
246022: Gradarim the Collector 
246023: Gradarim the Collector 
246024: Shade Moonflower 
246025: Esoterrace Worker 
246026: Esoterrace Gatherer 
246027: Esoterrace Foreman 
246028: Esoterrace Destroyer 
246029: Esoterrace Hunter 
246030: Drana Kirrin 
246031: Lab Golem 
246032: Esoterrace Destroyer 
246033: Esoterrace Raider 
246034: Esoterrace Hunter 
246035: Esoterrace Mage 
246036: Esoterrace Apothecary 
246037: Esoterrace Technician 
246038: Esoterrace Scientist 
246039: Lab Golem 
246040: Ahbana the Wicked 
246041: Macunbello 
246042: Taros Lifebane 
246043: Flarestorm 
246044: Isbariya the Resolute 
246045: Stormwing 
246046: Macunbello 
246047: Macunbello 
246048: Macunbello 
246049: Ahbana the Wicked 
246050: Macunbello 
246051: Taros Lifebane 
246052: Flarestorm 
246053: Isbariya the Resolute 
246054: Stormwing 
246055: Macunbello 
246056: Macunbello 
246057: Macunbello 
246058: Padmarashka 
246059: Kaisinel 
246060: Beritra 
246061: LF4_AutomaticHelp_BalaurNmd_65_Ah 
246062: LF4_AutomaticHelp_BalaurFi_65_Ae 
246063: LF4_AutomaticHelp_BalaurAs_65_Ae 
246064: LF4_AutomaticHelp_BalaurWi_65_Ae 
246065: LF4_AutomaticHelp_BalaurPr_65_Ae 
246066: DF4_AutomaticHelp_BalaurNmd_65_Ah 
246067: DF4_AutomaticHelp_BalaurFi_65_Ae 
246068: DF4_AutomaticHelp_BalaurAs_65_Ae 
246069: DF4_AutomaticHelp_BalaurWi_65_Ae 
246070: DF4_AutomaticHelp_BalaurPr_65_Ae 
246071: Enraged Veille 
246072: Enraged Mastarius 
246073: None 
246074: None 
246075: None 
246076: None 
246077: None 
246078: None 
246079: Shulack Elite Warrior 
246080: Shulack Elite Sorcerer 
246081: Weak Draconute Warrior 
246082: Weak Draconute Assassin 
246083: Weak Draconute Archer 
246084: Weak Draconute Mage 
246085: Shulack Elite Warrior 
246086: Shulack Elite Sorcerer 
246087: Weak Draconute Warrior 
246088: Weak Draconute Assassin 
246089: Weak Draconute Archer 
246090: Weak Draconute Mage 
246091: Shulack Elite Warrior 
246092: Shulack Elite Sorcerer 
246093: Weak Draconute Warrior 
246094: Weak Draconute Assassin 
246095: Weak Draconute Archer 
246096: Weak Draconute Mage 
246097: Shulack Elite Warrior 
246098: Shulack Elite Sorcerer 
246099: Weak Draconute Warrior 
246100: Weak Draconute Assassin 
246101: Weak Draconute Archer 
246102: Weak Draconute Mage 
246103: Shulack Elite Warrior 
246104: Shulack Elite Sorcerer 
246105: Weak Draconute Warrior 
246106: Weak Draconute Assassin 
246107: Weak Draconute Archer 
246108: Weak Draconute Mage 
246109: Shulack Elite Warrior 
246110: Shulack Elite Sorcerer 
246111: Weak Draconute Warrior 
246112: Weak Draconute Assassin 
246113: Weak Draconute Archer 
246114: Weak Draconute Mage 
246115: Shulack Elite Warrior 
246116: Shulack Elite Sorcerer 
246117: Shulack Elite Warrior 
246118: Shulack Elite Sorcerer 
246119: None 
246120: None 
246121: None 
246122: None 
246123: None 
246124: None 
246125: None 
246126: None 
246127: None 
246128: None 
246129: None 
246130: None 
246131: Weapon H 
246132: Popuchin 
246133: Nastika 
246134: Explosion Shadows 
246135: Decay Shadows 
246136: Disruption Shadows 
246137: Commander Baraha 
246138: Nastika 
246139: None 
246140: None 
246141: None 
246142: None 
246143: None 
246144: None 
246145: None 
246146: None 
246147: None 
246148: None 
246149: None 
246150: None 
246151: None 
246152: None 
246153: None 
246154: None 
246155: None 
246156: None 
246157: None 
246158: None 
246159: MAD Lumps of Flesh 
246160: Dalia Charlands 
246161: Captain Murugan 
246162: Root Twister 
246163: Root Twister 
246164: Sharp Twister 
246165: Sharp Twister 
246166: MAD Lumps of Flesh 
246167: MAD Lumps of Flesh 
246168: MAD Lumps of Flesh 
246169: MAD Lumps of Flesh 
246170: MAD Lumps of Flesh 
246171: MAD Lumps of Flesh 
246172: MAD Fluid 
246173: Poisonous Clodworm 
246174: Parasitic Clodworm 
246175: Aether Flames 
246176: Shulack Elite Warrior 
246177: Shulack Elite Sorcerer 
246178: Shulack Elite Warrior 
246179: Shulack Elite Sorcerer 
246180: Weak Draconute Warrior 
246181: Weak Draconute Assassin 
246182: Weak Draconute Archer 
246183: Weak Draconute Mage 
246184: None 
246185: None 
246186: None 
246187: None 
246188: None 
246189: None 
246190: None 
246191: None 
246192: None 
246193: None 
246194: None 
246195: None 
246196: Warden Surama 
246197: Esoterrace Destroyer 
246198: Esoterrace Technician 
246199: Esoterrace Scientist 
246200: Commander Gegares 
246201: Commander Gegares 
246202: Commander Gegares 
246203: Commander Gegares 
246204: Commander Gegares 
246205: Commander Gegares 
246206: Commander Gegares 
246207: Commander Gegares 
246208: Commander Gegares 
246209: Commander Gegares 
246210: Commander Gegares 
246211: Commander Gegares 
246212: Commander Gegares 
246213: Commander Gegares 
246214: Commander Gegares 
246215: Commander Gegares 
246216: Commander Gegares 
246217: Commander Gegares 
246218: Commander Gegares 
246219: Commander Gegares 
246220: Commander Gegares 
246221: Commander Gegares 
246222: Commander Gegares 
246223: Commander Gegares 
246224: Commander Gegares 
246225: Commander Gegares 
246226: Commander Gegares 
246227: Commander Gegares 
246228: Commander Gegares 
246229: Commander Gegares 
246230: Commander Gegares 
246231: Commander Gegares 
246232: Commander Gegares 
246233: Commander Gegares 
246234: Commander Gegares 
246235: Commander Gegares 
246236: Commander Gegares 
246237: Commander Gegares 
246238: Commander Gegares 
246239: Commander Gegares 
246240: Queen Mosqua 
246241: Gellmar 
246242: Celestius 
246243: Captain Lakhara 
246244: Manadar 
246245: Vehala the Cursed 
246246: Vehala the Cursed 
246247: The Plaguebearer 
246248: The Great Virhana 
246249: Shadowshift 
246250: Dorakiki the Bold 
246251: Captain Lakhara 
246252: Manadar 
246253: Vehala the Cursed 
246254: Vehala the Cursed 
246255: The Plaguebearer 
246256: The Great Virhana 
246257: Shadowshift 
246258: Dorakiki the Bold 
246259: Thurzon the Undying 
246260: Thurzon the Undying 
246261: Kexkra 
246262: Kexkra Prototype 
246263: None 
246264: None 
246265: None 
246266: None 
246267: Enraged Anoha Protector 
246268: Drakan Sorcerer 
246269: Drakan Sorcerer 
246270: None 
246271: None 
246272: None 
246273: Tulia Surestep 
246274: Gruesome Beast 
246275: Dukaki Seeker 
246276: Dukaki Protector 
246277: MuMu Mechanic 
246278: None 
246279: First Poppy 
246280: Second Poppy 
246281: Third Poppy 
246282: Fourth Poppy 
246283: Kumuki Henchman 
246284: Kumuki Peon 
246285: Kumuki Guard 
246286: Kunkun Guardian 
246287: Kunkun Chef 
246288: Kunkun Guardian 
246289: Kunkun Collector 
246290: Kumuki Digger 
246291: Kumuki Seeker 
246292: Kumuki Lackey 
246293: Nutritious Ginseng 
246294: Key Box 
246295: Suspicious Box 
246296: Grave Robber Takaki 
246297: Head Chef Kunkun Dam 
246298: Gatekeeper Nukaki 
246299: Wandering Tog Key Custodian 
246300: Tamed Tog 
246301: Kumuki Slayer 
246302: Kumuki Slayer 
246303: Kumuki Slayer 
246304: Kumuki Slayer 
246305: Chef Bakaki 
246306: None 
246307: None 
246308: None 
246309: None 
246310: None 
246311: None 
246312: First Poppy 
246313: Second Poppy 
246314: Third Poppy 
246315: Fourth Poppy 
246316: Kumuki Henchman 
246317: Kumuki Peon 
246318: Kumuki Guard 
246319: Kunkun Guardian 
246320: Kunkun Chef 
246321: Kunkun Guardian 
246322: Kunkun Collector 
246323: Kumuki Digger 
246324: Kumuki Seeker 
246325: Kumuki Lackey 
246326: Nutritious Ginseng 
246327: Key Box 
246328: Suspicious Box 
246329: Grave Robber Takaki 
246330: Head Chef Kunkun Dam 
246331: Gatekeeper Nukaki 
246332: Wandering Tog Key Custodian 
246333: Tamed Tog 
246334: Kumuki Slayer 
246335: Kumuki Slayer 
246336: Kumuki Slayer 
246337: Kumuki Slayer 
246338: Chef Bakaki 
246351: None 
246352: MAD Core 
246353: MAD Core 
246354: MAD Core 
246355: MAD Core 
246356: MAD Core 
246357: MAD Core 
246358: MAD Core 
246359: Kumuki Henchman 
246360: Kunkun Guardian 
246361: Kumuki Henchman 
246362: Kunkun Guardian 
246363: None 
246364: None 
246365: Cultivated Xipeto 
246366: Cultivated Xipeto 
246367: Wandering Tog Key Custodian 
246368: Wandering Tog Key Custodian 
246369: Kumuki Seeker 
246370: Kumuki Slayer 
246371: Kumuki Digger 
246372: Kumuki Seeker 
246373: Kumuki Lackey 
246374: Kumuki Digger 
246375: Kumuki Seeker 
246376: Kumuki Lackey 
246377: Kumuki Box 
246378: Kumuki Box 
246379: Golden Treasure Chest 
246380: Golden Treasure Chest 
246381: Support Box 
246382: Kumuki Seeker 
246383: Kumuki Slayer 
246384: Kumuki Henchman 
246385: First Poppy 
246386: Redeye Hare Legionary 
246387: Redeye Hare Legionary 
246388: Guardian Fighter 
246389: Guardian Battle Mage 
246390: Archon Fighter 
246391: Archon Magus 
246392: Museum Protector Mezram 
246393: Museum Protector Mezrion 
246394: Museum Protector Mezaris 
246395: Museum Protector Megarion 
246396: Museum Protector Mezram 
246397: Museum Protector Mezrion 
246398: Museum Protector Mezaris 
246399: Museum Protector Megarion 
246400: Museum Protector Mezram 
246401: Museum Protector Mezrion 
246402: Resurrection Protector Agaldima 
246403: Museum Protector Megarion 
246404: Museum Protector Mezram 
246405: Museum Protector Mezrion 
246406: Museum Protector Mezaris 
246407: Museum Protector Megarion 
246408: Seal Protector Mezram 
246409: Museum Protector Mezrion 
246410: Museum Protector Mezaris 
246411: Museum Protector Megarion 
246412: Guardian Fighter 
246413: Guardian Battle Mage 
246414: Archon Fighter 
246415: Archon Magus 
246416: Tenacious Mezram 
246417: Burning Leibo 
246418: Ganesh 
246419: Rift of Wrath 
246420: Mezaris, who activates the Magic Tome 
246421: Ganesh's Obelisk 
246422: Ganesh's Obelisk 
246423: Ganesh's Obelisk 
246424: Ganesh's Obelisk 
246425: Kontesius 
246426: Ostia 
246427: Ostia's Companion 
246428: Flame Circle 
246429: Guardian Fighter 
246430: Guardian Battle Mage 
246431: Gampt 
246432: Zarik 
246433: Zarik's Companion 
246434: Flame Circle 
246435: Archon Fighter 
246436: Archon Magus 
246437: Otherworldly Zombie 
246438: Otherworldly Slayer 
246439: Otherworldly Putrid Zombie 
246440: Bulion 
246441: Bulion's Heart 
246442: Otherworldly Parasite Ampha 
246443: None 
246444: None 
246445: None 
246446: None 
246447: None 
246448: None 
246449: None 
246450: None 
246451: None 
246452: Rockslide 
246453: Rockfall 
246454: Rockfall 
246455: Rockfall 
246456: Rockfall 
246457: Massive Tetranon 
246458: Massive Tetranon 
246459: Massive Tetranon 
246460: Massive Tetranon 
246461: Tetranon 
246462: Tetranon 
246463: Guardian Tank 1 
246464: Guardian Tank 2 
246465: Guardian Tank 3 
246466: Guardian Tank 4 
246467: Guardian Tank 
246468: Corpse which gives isolated users a buff in the F6 Raid 
246469: None 
246470: Space-Time for F6 Raid 
246471: Separate Summoning_Wind Cut Down 
246472: Separate Summoning_Ice Jade 
246473: Separate Summoning_Ice Monster 
246474: Separate Summoning_Cleave 
246475: Stable Tetranon 
246476: Stable Tetranon 
246477: Stable Tetranon 
246478: Stable Tetranon 
246479: Tetranon 
246480: Tetranon 
246481: Archon Tank Transport 1 
246482: Archon Tank Transport 2 
246483: Archon Tank Transport 3 
246484: Archon Tank Transport 4 
246485: Archon Tank Transport 
246486: Corpse which gives isolated users a buff in the F6 Raid 
246487: None 
246488: Space-Time for F6 Raid 
246489: Separate Summoning_Wind Cut Down 
246490: Separate Summoning_Ice Jade 
246491: Separate Summoning_Ice Monster 
246492: Separate Summoning_Cleave 
246493: Suffering Ovel 
246494: Cursed Ovel 
246495: Controlled Ovel 
246496: Suffering Shureik 
246497: Cursed Shureik 
246498: Controlled Shureik 
246499: Hailstorm 
246500: Patrol Commander Bastiel 
246501: Patrol Commander Bastiel 
246502: Patrol Commander Bastikan 
246503: Patrol Commander Bastikan 
246504: Soulwatcher 
246505: Lump of Ice 
246506: Arrogant Frida 
246507: Envious Invida 
246508: Raging Ilda 
246509: Greedy Grida 
246510: Cold Veil 
246511: Ovel 
246512: Shureik 
246513: Patrol Commander Bastiel 
246515: Patrol Commander Bastiel 
246516: Patrol Commander Bastikan 
246518: Patrol Commander Bastikan 
246519: Sakra Essence 
246520: Klaw Peon of the Fallusha Army 
246521: Klaw Searcher of the Fallusha Army 
246522: Klaw Warden of the Fallusha Army 
246523: Veteran Klaw Charger of the Fallusha Army 
246524: Klaw Sentinel of the Fallusha Army 
246525: Klaw Fighter of the Fallusha Army 
246526: Drakan Assaulter of the Fallusha Army 
246527: Drakan Bandit of the Fallusha Army 
246528: Drakan Sentinel of the Fallusha Army 
246529: Drakan Bonesetter of the Fallusha Army 
246530: Drakan Warmage of the Fallusha Army 
246531: Greedy Golmir 
246532: Elyos Daeva 1 
246533: Elyos Daeva 1 
246534: Elyos Daeva 1 
246535: Elyos Daeva 1 
246536: Soruan 
246537: Asmodian Daeva 1 
246538: Asmodian Daeva 1 
246539: Asmodian Daeva 1 
246540: Asmodian Daeva 1 
246541: Murayan 
246542: Greedy Golmir 
246543: Pursuing Spirit 
246544: Confused Mahorosh 
246545: Enraged Mahorosh 
246546: Shivering Mahorosh 
246547: Kudansha 
246548: Frost Cannon from the Chamber of Guidance 
246549: Frost Cannon from the Chamber of Guidance 
246550: Frost Cannon from the Chamber of Guidance 
246551: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246552: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246553: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246554: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246555: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246556: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246557: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246558: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246559: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246560: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246561: Drakan Bodyguard of the Fallusha Army 
246562: Drakan Scout Captain of the Fallusha Army 
246563: Drakan Scout Officer of the Fallusha Army 
246564: Drakan Surgeon of the Fallusha Army 
246565: Drakan Sorcerer Officer of the Fallusha Army 
246566: Drakan Protector of the Fallusha Army 
246567: Drakan Outrider of the Fallusha Army 
246568: Drakan Scout of the Fallusha Army 
246569: Drakan Healer of the Fallusha Army 
246570: Drakan Soldier of the Fallusha Army 
246571: Confused Drakan Protector of the Fallusha Army 
246572: Confused Drakan Outrider of the Fallusha Army 
246573: Confused Drakan Scout of the Fallusha Army 
246574: Confused Drakan Healer of the Fallusha Army 
246575: Confused Drakan Soldier of the Fallusha Army 
246576: Anxious Drakan Protector of the Fallusha Army 
246577: Anxious Drakan Outrider of the Fallusha Army 
246578: Anxious Drakan Scout of the Fallusha Army 
246579: Anxious Drakan Healer of the Fallusha Army 
246580: Anxious Drakan Soldier of the Fallusha Army 
246581: Chaotic Drakan Protector of the Fallusha Army 
246582: Chaotic Drakan Outrider of the Fallusha Army 
246583: Chaotic Drakan Scout of the Fallusha Army 
246584: Chaotic Drakan Healer of the Fallusha Army 
246585: Chaotic Drakan Soldier of the Fallusha Army 
246586: Soruan 
246587: Captive Daeva 
246588: Captive Daeva 
246589: Captive Daeva 
246590: Captive Daeva 
246591: Grafting Daeva 
246592: Grafting Daeva 
246593: Captive Daeva 
246594: Captive Daeva 
246595: Murayan 
246596: Captive Daeva 
246597: Captive Daeva 
246598: Captive Daeva 
246599: Captive Daeva 
246600: Grafting Daeva 
246601: Grafting Daeva 
246602: Captive Daeva 
246603: Captive Daeva 
246604: Captured Abex 
246605: Captured Spirit 
246606: Captured Skurv 
246607: Kudansha 
246608: Silent Ashulagen 
246609: Elyos Daeva (female)_Lover 
246610: Asmodian Daeva (female)_Lover 
246647: None 
246648: None 
246649: None 
246650: None 
246651: None 
246652: Purification Cage 
246653: Purification Cage 
246654: Purification Cage 
246655: Purification Cage 
246656: None 
246657: None 
246658: None 
246659: Trembling Gulaching 
246660: Loud Gulaching 
246661: None 
246662: None 
246663: Magic Orb 
246664: Control Panel for the Meditation Chamber 
246665: None 
246666: None 
246667: None 
246668: None 
246669: None 
246670: None 
246671: Gulag Generator 
246672: None 
246673: None 
246674: None 
246675: None 
246676: None 
246677: None 
246678: None 
246679: None 
246680: None 
246681: None 
246682: Leader of the Shield Troop in Esterra 
246683: Gladiator of the Guardian Wagon Escort 
246684: Cleric of the Guardian Wagon Escort 
246685: Ranger of the Guardian Wagon Escort 
246686: Assassin of the Guardian Wagon Escort 
246687: Sorcerer of the Guardian Wagon Escort 
246688: Leader of the Shield Troop in Nosra 
246689: Gladiator of the Archon Transport Escort 
246690: Cleric of the Archon Transport Escort 
246691: Ranger of the Archon Transport Escort 
246692: Assassin of the Archon Transport Escort 
246693: Sorcerer of the Archon Transport Escort 
246694: Test Object 
246695: IDEternity_War_FakeTree_72_An 
246696: IDEternity_War_FlowerFairy_73_An 
246697: IDEternity_War_Manduri_73_An 
246698: IDEternity_War_Malodor_71_An 
246699: IDEternity_War_Rynoce_71_An 
246700: IDEternity_War_Sparkler_70_n 
246701: Mahot 
246702: Dagon 
246703: Mystical Kaisan 
246704: Murky Bagatur 
246705: Archon Patrol Warrior 
246706: Archon Patrol Scout 
246707: Archon Patrol Recruit 
246708: Archon Patrol Guard Post 
246709: Archon Patrol Commander 
246710: Guardian Patrol Warrior 
246711: Guardian Patrol Scout 
246712: Guardian Patrol Recruit 
246713: Guardian Patrol Guard Post 
246714: Guardian Patrol Commander 
246715: Kontesius 
246716: Kontesius 
246717: Kontesius 
246718: Kontesius 
246719: Gampt 
246720: Gampt 
246721: Gampt 
246722: Gampt 
246723: Bulion's Tentacle 
246724: Bulion's Tentacle 
246725: IDAb1_Ere_Sub-Contents_Elyos_2nd Building_ Disassembly Area_Failed_NPC 
246726: IDAb1_Ere_Sub-Contents_Asmodian_2. Building_ Disassembly Area_Failed_NPC 
246727: Sahidtan 
246728: Shuratna 
246729: Kudansha 
246730: Manusha 
246731: Kramush 
246732: Greedy Golmir 
246733: Drakan Defender of the Fallusha Army 
246734: Drakan Assassin of the Fallusha Army 
246735: Drakan Patrol of the Fallusha Army 
246736: Drakan Meat Flicker of the Fallusha Army 
246737: Drakan Soldier of the Fallusha Army 
246738: Guardian Fighter 
246739: Guardian Battle Mage 
246740: Guardian Fighter 
246741: Guardian Battle Mage 
246742: Archon Fighter 
246743: Archon Magus 
246744: Archon Fighter 
246745: Archon Magus 
246746: None 
246747: None 
246748: Supply Box 
246749: Elb 
246750: Elb 
246751: Elb 
246752: Elb 
246753: Elb 
246754: None 
246755: Invading Fighter 
246756: Invading Scout 
246757: Kobold Henchman 
246758: Tame Mosbear 
246759: Invading Sniper 
246760: Haruki 
246761: Invading Veteran Soldier 
246762: Invading Veteran Soldier 
246763: Invading Warrior 
246764: Invading Warrior 
246765: Jonshunerk's Explosives 
246766: Mirez 
246767: Renegade Shugo 
246768: Renegade Shugo 
246769: Supply Box 
246770: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
246771: Jonshunerk's Supply Box 
246772: Jonshunerk's Supply Box 
246773: Commander Grodi 
246774: Jabaraki 
246775: Invading Gunner 
246776: Invading Assassins 
246777: Invading Elite Warrior 
246778: Invading Fighter 
246779: Invading Scout 
246780: Jabaraki 
246781: Jabaraki 
246782: Jabaraki 
246783: Gold Porgus 
246784: Invading Fighter 
246785: Invading Scout 
246786: Invading Bodyguard 
246787: Lupasha 
246788: Bendy 
246789: Jodika 
246790: Gold Porgus 
246791: Gold Porgus 
246792: Supply Box 
246793: Indiana Jonshunerk's Supply Box 
246794: Jonshunerk's Supply Box 
246795: Invading Sniper 
246796: Supply Box 
246797: Kudansha 
246798: Kargata 
246799: Harash 
246800: None 
246801: None 
246802: None 
246803: None 
246804: None 
246805: None 
246806: None 
246807: None 
246808: Klaw Sentry of the Fallusha Army 
246809: Klaw Spy of the Fallusha Army 
246810: Klaw Gatherer of the Fallusha Army 
246811: IDEternity_War_FakeTree_72_An 
246812: IDEternity_War_FlowerFairy_73_An 
246813: IDEternity_War_Manduri_73_An 
246814: IDEternity_War_Malodor_71_An 
246815: IDEternity_War_Rynoce_71_An 
246816: IDEternity_War_Sparkler_70_n 
246817: Mahot 
246818: Dagon 
246819: Mystical Kaisan 
246820: Murky Bagatur 
246821: Archon Patrol Warrior 
246822: Archon Patrol Scout 
246823: Archon Patrol Recruit 
246824: Archon Patrol Guard Post 
246825: Archon Patrol Commander 
246826: Guardian Patrol Warrior 
246827: Guardian Patrol Scout 
246828: Guardian Patrol Recruit 
246829: Guardian Patrol Guard Post 
246830: Guardian Patrol Commander 
246831: Elb 
246832: Elb 
246833: Elb 
246834: Elb 
246835: Elb 
246836: Ganesh 
246837: None 
246838: None 
246839: None 
246840: None 
246841: None 
246842: Bulion 
246843: Bulion 
246844: Normal Misfortune 
246845: Greater Misfortune 
246846: Kontesius 
246847: Kontesius 
246848: Gampt 
246849: Gampt 
246850: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246851: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246852: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246853: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246854: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246855: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246856: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246857: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246858: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246859: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246860: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246861: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246862: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246863: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246864: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246865: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246866: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246867: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246868: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246869: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246870: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246871: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246872: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246873: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246874: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246875: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246876: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246877: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246878: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246879: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246880: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246881: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246882: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246883: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246884: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246885: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246886: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246887: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246888: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246889: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246890: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246891: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246892: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246893: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246894: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246895: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246896: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246897: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246898: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246899: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246900: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246901: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246902: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246903: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246904: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246905: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246906: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246907: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246908: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246909: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246910: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246911: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246912: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246913: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246914: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246915: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246916: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246917: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246918: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246919: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246920: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246921: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246922: Chamber of Penance Gate 
246923: Weapon of the Fallusha Army 
246924: Armour Chest of the Fallusha Army 
246925: Selection Room Gate 
246926: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246927: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246928: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246929: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246930: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246931: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246932: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246933: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246934: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246935: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246936: Invading Bodyguard 
246937: Bulion's Tentacle 
246938: Arrogant Frida 
246939: Museum Protector Gold Hetgolem 
246940: Museum Protector Gold Silmak 
246941: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246942: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246943: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246944: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246945: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246946: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246947: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246948: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246949: Invading Bastiel 
246950: Invading Bastikan 
246951: Invading Bastiel 
246952: Invading Bastikan 
246953: Ganesh's Obelisk 
246954: Ganesh's Obelisk 
246955: Ganesh's Obelisk 
246956: Ganesh's Obelisk 
246957: Klaw Worker of the Fallusha Army 
246958: Klaw Worker of the Fallusha Army 
246959: None 
246960: None 
246961: None 
246962: None 
246963: None 
246964: Otherworldly Eruption 
246965: None 
246966: None 
246967: Patrol Commander Bastiel 
246968: Patrol Commander Bastikan 
246969: None 
246970: None 
246971: None 
246972: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246973: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246974: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246975: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246976: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246977: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246978: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246979: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246980: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246981: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246982: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246983: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246984: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246985: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246986: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246987: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246988: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246989: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
246990: Drakan Medic of the Fallusha Army 
246991: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
246992: Drakan Legate of the Fallusha Army 
246993: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
246994: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
246995: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
246996: Drakan Magus of the Fallusha Army 
246997: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
246998: Drakan Raider of the Fallusha Army 
246999: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
247000: Drakan Medic of the Fallusha Army 
247001: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247002: Drakan Legate of the Fallusha Army 
247003: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
247004: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
247005: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
247006: Drakan Magus of the Fallusha Army 
247007: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
247008: Drakan Raider of the Fallusha Army 
247009: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
247010: Drakan Medic of the Fallusha Army 
247011: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247012: Drakan Magus of the Fallusha Army 
247013: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247014: Drakan Legate of the Fallusha Army 
247015: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
247016: Grafting Daeva 
247017: Grafting Daeva 
247018: Grafting Daeva 
247019: Grafting Daeva 
247020: None 
247021: None 
247022: None 
247023: None 
247024: Bulion's Tentacle 
247025: Bulion's Tentacle 
247026: Gulag Generator 
247027: None 
247028: None 
247029: None 
247030: None 
247031: Guardian Fighter 
247032: Guardian Battle Mage 
247033: Archon Fighter 
247034: Archon Magus 
247035: Otherworldly Zombie 
247036: Otherworldly Slayer 
247037: Hearthbloom Bobo 
247038: Nacre Dracuni 
247039: Malevolent Lizadra 
247040: Broken Altar Kalgolem 
247041: Blue Kirrin 
247042: Sharpmane Manduri 
247043: Poisonthorn Arachna 
247044: Scarlet Rotron 
247045: Black Claw Monitor 
247046: Sorog Klaw 
247047: Flameclaw Cellatu 
247048: Sharptail Bloodwing 
247049: Scarlet Water Spirit 
247050: Monster Caltrops 
247051: Broadbark Oculis 
247052: Stickleback Snuffler 
247053: Nacre Dracuni 
247054: Malevolent Lizadra 
247055: Broken Altar Kalgolem 
247056: Blue Kirrin 
247057: Sharpmane Manduri 
247058: Poisonthorn Arachna 
247059: Scarlet Rotron 
247060: Black Claw Monitor 
247061: Sorog Klaw 
247062: Flameclaw Cellatu 
247063: Sharptail Bloodwing 
247064: Scarlet Water Spirit 
247065: Monster Caltrops 
247066: Broadbark Oculis 
247067: Stickleback Snuffler 
247068: None 
247069: None 
247070: None 
247071: None 
247072: None 
247073: None 
247074: Tigric Leader 
247075: Bulion 
247076: None 
247077: None 
247078: Red Nosed Granker King 
247079: Granker King's Servant 
247080: Red Nosed Granker King 
247081: Granker King's Servant 
247082: None 
247083: None 
247084: None 
247085: None 
247086: None 
247087: None 
247088: None 
247089: None 
247090: None 
247091: None 
247092: Captured Kudansha 
247093: Tame Ribbit 
247094: Loud Gulaching 
247095: Desperate Daeva 
247096: Desperate Daeva 
247097: Desperate Daeva 
247098: Desperate Daeva 
247099: Mournful Daeva 
247100: Mournful Daeva 
247101: Mournful Daeva 
247102: Mournful Daeva 
247103: Feeble Daeva 
247104: Feeble Daeva 
247105: Feeble Daeva 
247106: Feeble Daeva 
247107: Daeva freed from the cage 
247108: Daeva freed from the cage 
247109: Large Pursuing Spirit 
247110: None 
247111: None 
247112: None 
247113: Drakan Legate of the Fallusha Army 
247114: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
247115: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
247116: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
247117: Drakan Magus of the Fallusha Army 
247118: Lump of Ice 
247119: Frost Prison 
247120: None 
247121: None 
247122: None 
247123: Drakan Raider of the Fallusha Army 
247124: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247125: Drakan Raider of the Fallusha Army 
247126: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247127: Frost Prison 
247128: None 
247129: None 
247130: None 
247131: Flames of the Earth 
247132: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
247133: Drakan Raider of the Fallusha Army 
247134: Drakan Seeker of the Fallusha Army 
247135: Drakan Medic of the Fallusha Army 
247136: Drakan Combat Mage of the Fallusha Army 
247137: Suffering Daeva 
247138: Suffering Daeva 
247139: Suffering Daeva 
247140: Suffering Daeva 
247141: Seriously Injured Daeva 
247142: Seriously Injured Daeva 
247143: Seriously Injured Daeva 
247144: Seriously Injured Daeva 
247160: Exploding Beetle of the Fallusha Army 
247161: None 
247162: None 
247163: None 
247164: None 
247165: None 
247166: None 
247167: None 
247168: None 
247169: Drakan Bodyguard of the Fallusha Army 
247170: Drakan Soldier of the Fallusha Army 
247171: Soulwatcher 
247172: None 
247173: None 
247174: Drakan Legate of the Fallusha Army 
247175: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
247176: Drakan Triaris of the Fallusha Army 
247177: Drakan Curatus of the Fallusha Army 
247178: Drakan Magus of the Fallusha Army 
247179: None 
247180: None 
247181: Drakan Fighter of the Fallusha Army 
247182: Drakan Escort Officer of the Fallusha Army 
247183: Daeva who is dragged away 
247184: Daeva who is dragged away 
247185: Captive Daeva 
247186: Captive Daeva 
247187: Grafting Daeva 
247188: Grafting Daeva 
247189: Cleaning Daeva 
247190: Cleaning Daeva 
247191: Captive Daeva 
247192: Captive Daeva 
247193: Cleaning Daeva 
247194: Cleaning Daeva 
247195: Cleaning Daeva 
247196: Cleaning Daeva 
247197: Captive Daeva 
247198: Captive Daeva 
247199: Cleaning Daeva 
247200: Cleaning Daeva 
247201: Cleaning Daeva 
247202: Cleaning Daeva 
247203: Patrol Commander Bastiel 
247204: Patrol Commander Bastikan 
247205: Patrol Commander Bastiel 
247206: Patrol Commander Bastikan 
247207: Cold Sickness 
247208: Drakan Attack Officer of the Fallusha Army 
247209: Drakan Legate of the Fallusha Army 
247210: Exploding Beetle of the Fallusha Army 
247211: Shuratna 
247212: Sahidtan 
247213: Hopping Brazier 
247214: Object_0.5 
247215: Object_1 
247216: Object_2 
247217: Object_3 
247218: Spiky Iron Fence 
247219: Daeva who is asking for help 
247220: Daeva who is asking for help 
247221: Yuriana 
247222: Rizni 
247223: None 
247224: None 
247225: None 
247226: None 
247227: None 
247228: None 
247229: Drakan Bodyguard of the Fallusha Army 
247230: Burning Cooking Plate 
247231: Inferno 
247232: Inferno 
247233: Anubis 
247234: Ancient Lackey 
247235: Ancient Lackey 
247236: Silikor of Memory 
247237: Tog Leader 
247238: Marabata 
247239: Kadena 
247240: Exploding Machine Beetle 
247241: Keltra 
247242: Bollvig Black Heart 
247243: Brigade General Vasharti 
247244: Vanktrist 
247245: Grendal the Witch 
247246: Inferno 
247247: Steel Watchman 
247248: Malekor 
247249: Steel Watchman 
247250: Malekor 
247251: Steel Watchman 
247252: Malekor 
247253: Tog 
247254: Tog 
247255: Tog 
247256: Canyon Tog 
247257: Kurin 
247258: Kurin 
247259: Enhanced Claws 
247260: Enhanced Detection Device 
247261: Chapir Raider 
247262: Chapir Shaman 
247263: Chapir Raider 
247264: Chapir Shaman 
247265: Enhanced Claws 
247266: Enhanced Detection Device 
247267: Enhanced Claws 
247268: Enhanced Detection Device 
247269: Nutram 
247270: Clodworm 
247271: Nutram 
247272: Clodworm 
247273: Nutram 
247274: Clodworm 
247275: Enhanced Claws 
247276: Enhanced Detection Device 
247277: Krall Fighter 
247278: Krall Volunteer 
247279: Krall Fighter 
247280: Krall Volunteer 
247281: Krall Fighter 
247282: Krall Volunteer 
247283: Torment Fighter 
247284: Lich 
247285: Torment Fighter 
247286: Lich 
247287: Vampire 
247288: Lich 
247289: Enhanced Claws 
247290: Enhanced Detection Device 
247291: Vasharti's Green Illusion 
247292: Vasharti's Red Illusion 
247293: Vasharti's Green Illusion 
247294: Vasharti's Red Illusion 
247295: Keros 
247296: Banck 
247297: Keros 
247298: Banck 
247299: Keros 
247300: Banck 
247301: Nevilim 
247302: Spectre 
247303: Nevilim 
247304: Spectre 
247305: Nevilim 
247306: Grendal's Illusion 
247307: Inggril, Daeva of Time 
247308: Inggril, Daeva of Time 
247309: Inggril, Daeva of Time 
247310: Inggril, Daeva of Time 
247311: None 
247312: None 
247313: None 
247314: None 
247315: None 
247316: None 
247317: None 
247318: None 
247319: None 
247320: None 
247321: None 
247322: None 
247323: None 
247324: None 
247325: None 
247326: None 
247327: None 
247328: None 
247329: None 
247330: None 
247331: None 
247332: None 
247333: None 
247334: None 
247335: None 
247336: None 
247337: None 
247338: None 
247339: None 
247340: None 
247341: None 
247342: None 
247343: None 
247344: None 
247345: None 
247346: None 
247347: None 
247348: None 
247349: None 
247350: None 
247351: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247352: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247353: Tog Manger 
247354: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247355: Insect Egg 
247356: Insect Egg 
247357: Aether Bomb 
247358: Teleporter 
247359: Red Brazier 
247360: Blue Brazier 
247361: Marabata 
247362: Marabata 
247363: Marabata 
247364: Inggril 
247365: Inggril 
247366: Inggril 
247367: Silikor of Memory 
247368: Rancid Fluid 
247369: Insect Egg 
247370: Keltra 
247371: None 
247372: Brigade General Vasharti 
247373: Dimensional Vortex 
247374: Sphere of Vengeance 
247375: Grendal the Witch 
247376: Inggril, Daeva of Time 
247377: Inggril, Daeva of Time 
247378: Inggril, Daeva of Time 
247379: Inggness, Daeva of Time 
247380: Inggness, Daeva of Time 
247381: Inggness, Daeva of Time 
247382: Inggness, Daeva of Time 
247383: Inggness, Daeva of Time 
247384: Inggness, Daeva of Time 
247385: Inggness, Daeva of Time 
247386: Inggness, Daeva of Time 
247387: Inggness, Daeva of Time 
247388: Inggness, Daeva of Time 
247389: Inggril, Daeva of Time 
247390: Inggril, Daeva of Time 
247391: Inggness, Daeva of Time 
247392: Inggness, Daeva of Time 
247393: None 
247394: None 
247395: None 
247396: Grendal the Witch 
247397: None 
247398: None 
247399: None 
247400: Marabata 
247401: Tog 
247402: Nutram 
247403: Dracuni Labourer 
247404: Clodworm 
247405: None 
247406: None 
247407: None 
247408: Silikor of Memory 
247409: Tog Leader 
247410: Marabata 
247411: Kadena 
247412: Exploding Machine Beetle 
247413: Keltra 
247414: Bollvig Black Heart 
247415: Brigade General Vasharti 
247416: Vanktrist 
247417: Grendal the Witch 
247418: Steel Watchman 
247419: Malekor 
247420: Steel Watchman 
247421: Malekor 
247422: Steel Watchman 
247423: Malekor 
247424: Tog 
247425: Tog 
247426: Tog 
247427: Canyon Tog 
247428: Kurin 
247429: Kurin 
247430: Enhanced Claws 
247431: Enhanced Detection Device 
247432: Chapir Raider 
247433: Chapir Shaman 
247434: Chapir Raider 
247435: Chapir Shaman 
247436: Enhanced Claws 
247437: Enhanced Detection Device 
247438: Enhanced Claws 
247439: Enhanced Detection Device 
247440: Nutram 
247441: Clodworm 
247442: Nutram 
247443: Clodworm 
247444: Nutram 
247445: Clodworm 
247446: Enhanced Claws 
247447: Enhanced Detection Device 
247448: Krall Fighter 
247449: Krall Volunteer 
247450: Krall Fighter 
247451: Krall Volunteer 
247452: Krall Fighter 
247453: Krall Volunteer 
247454: Torment Fighter 
247455: Lich 
247456: Torment Fighter 
247457: Lich 
247458: Vampire 
247459: Lich 
247460: Enhanced Claws 
247461: Enhanced Detection Device 
247462: Vasharti's Green Illusion 
247463: Vasharti's Red Illusion 
247464: Vasharti's Green Illusion 
247465: Vasharti's Red Illusion 
247466: Keros 
247467: Banck 
247468: Keros 
247469: Banck 
247470: Keros 
247471: Banck 
247472: Nevilim 
247473: Spectre 
247474: Nevilim 
247475: Spectre 
247476: Nevilim 
247477: Grendal's Illusion 
247478: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247479: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247480: Tog Manger 
247481: Incredibly Tasty Lump of Meat 
247482: Insect Egg 
247483: Insect Egg 
247484: Aether Bomb 
247485: Teleporter 
247486: Red Brazier 
247487: Blue Brazier 
247488: Marabata 
247489: Marabata 
247490: Marabata 
247491: Silikor of Memory 
247492: Rancid Fluid 
247493: Insect Egg 
247494: Keltra 
247495: None 
247496: Brigade General Vasharti 
247497: Dimensional Vortex 
247498: Sphere of Vengeance 
247499: Grendal the Witch 
247500: Marabata 
247501: Tog 
247502: Nutram 
247503: Dracuni Labourer 
247504: Clodworm 
247505: Defence Tower 
247506: None 
247507: None 
247508: None 
247509: Support Box of the Tower of Challenge 
247510: Voracious Gurriki 
247511: Strong Gurriki 
247512: Greedy Gurriki 
247513: Strange Gurriki 
247514: None 
247515: None 
247516: None 
247517: None 
247518: None 
247519: None 
247520: None 
247521: None 
247522: None 
247523: None 
247524: None 
247525: None 
247526: None 
247527: None 
247528: None 
247529: Defence Tower 
247530: Murky Bagatur 
247531: Murky Bagatur 
247532: Murky Bagatur 
247533: Murky Bagatur 
247534: Elyos Bomb 
247535: Asmodian Bomb 
247536: None 
247537: None 
247538: None 
247539: None 
247540: Insect Egg 
247541: Krall Volunteer 
247542: Vampire 
247543: Vasharti's Red Illusion 
247544: Vasharti's Green Illusion 
247545: Support Box of the Tower of Challenge 
247546: Support Box of the Tower of Challenge 
247547: None 
247548: None 
247549: Insect Egg 
247550: Krall Volunteer 
247551: Vampire 
247552: Vasharti's Red Illusion 
247553: Vasharti's Green Illusion 
247554: Dread Pirate Boom 
247555: Warrior of the Abandoned Altar of Avarice 
247556: Guard of the Abandoned Altar of Avarice 
247557: Raider of the Abandoned Altar of Avarice 
247558: Guardian of the Abandoned Altar of Avarice 
247559: Dark Mage of the Abandoned Altar of Avarice 
247560: Spiritmaster of the Abandoned Altar of Avarice 
247561: Healer of the Abandoned Altar of Avarice 
247562: Elite Warrior of the Abandoned Altar of Avarice 
247563: Elite Destroyer of the Abandoned Altar of Avarice 
247564: Elite Assassin of the Abandoned Altar of Avarice 
247565: Elite Guardian of the Abandoned Altar of Avarice 
247566: Elite Sorcerer of the Abandoned Altar of Avarice 
247567: Elite Invoker of the Abandoned Altar of Avarice 
247568: Elite Priest of the Abandoned Altar of Avarice 
247569: Humbaki 
247570: Warrior of the 101st Conquest Squad 
247571: Assassin of the 101st Conquest Squad 
247572: Seeker of the 101st Conquest Squad 
247573: Recruit of the 101st Conquest Squad 
247574: Healer of the 101st Conquest Squad 
247575: Legate of the 101st Conquest Squad 
247576: Special Scout of the 101st Conquest Squad 
247577: Warrior of the 101st Defence Troop 
247578: Assassin of the 101st Defence Troop 
247579: Seeker of the 101st Defence Troop 
247580: Recruit of the 101st Defence Troop 
247581: Healer of the 101st Defence Troop 
247582: Legate of the 101st Defence Troop 
247583: Special Scout of the 101st Defence Troop 
247584: Warrior of the 101st Occupation Troop 
247585: Assassin of the 101st Occupation Troop 
247586: Seeker of the 101st Occupation Troop 
247587: Recruit of the 101st Occupation Troop 
247588: Healer of the 101st Occupation Troop 
247589: Legate of the 101st Occupation Troop 
247590: Special Scout of the 101st Occupation Troop 
247591: Warrior of the 102nd Conquest Squad 
247592: Assassin of the 102nd Conquest Squad 
247593: Seeker of the 102nd Conquest Squad 
247594: Recruit of the 102nd Conquest Squad 
247595: Healer of the 102nd Conquest Squad 
247596: Legate of the 102nd Conquest Squad 
247597: Special Scout of the 102nd Conquest Squad 
247598: Warrior of the 102nd Defence Troop 
247599: Assassin of the 102nd Defence Troop 
247600: Seeker of the 102nd Defence Troop 
247601: Recruit of the 102nd Defence Troop 
247602: Healer of the 102nd Defence Troop 
247603: Legate of the 102nd Defence Troop 
247604: Special Scout of the 102nd Defence Troop 
247605: Warrior of the 102nd Occupation Troop 
247606: Assassin of the 102nd Occupation Troop 
247607: Seeker of the 102nd Occupation Troop 
247608: Recruit of the 102nd Occupation Troop 
247609: Healer of the 102nd Occupation Troop 
247610: Legate of the 102nd Occupation Troop 
247611: Special Scout of the 102nd Occupation Troop 
247612: Warrior of the 103rd Conquest Squad 
247613: Assassin of the 103rd Conquest Squad 
247614: Seeker of the 103rd Conquest Squad 
247615: Recruit of the 103rd Conquest Squad 
247616: Healer of the 103rd Conquest Squad 
247617: Legate of the 103rd Conquest Squad 
247618: Special Scout of the 103rd Conquest Squad 
247619: Warrior of the 103rd Defence Troop 
247620: Assassin of the 103rd Defence Troop 
247621: Seeker of the 103rd Defence Troop 
247622: Recruit of the 103rd Defence Troop 
247623: Healer of the 103rd Defence Troop 
247624: Legate of the 103rd Defence Troop 
247625: Special Scout of the 103rd Defence Troop 
247626: Warrior of the 103rd Occupation Troop 
247627: Assassin of the 103rd Occupation Troop 
247628: Seeker of the 103rd Occupation Troop 
247629: Recruit of the 103rd Occupation Troop 
247630: Healer of the 103rd Occupation Troop 
247631: Legate of the 103rd Occupation Troop 
247632: Special Scout of the 103rd Occupation Troop 
247633: Warrior of the 104th Conquest Squad 
247634: Assassin of the 104th Conquest Squad 
247635: Seeker of the 104th Conquest Squad 
247636: Recruit of the 104th Conquest Squad 
247637: Healer of the 104th Conquest Squad 
247638: Legate of the 104th Conquest Squad 
247639: Special Scout of the 104th Conquest Squad 
247640: Warrior of the 104th Defence Troop 
247641: Assassin of the 104th Defence Troop 
247642: Seeker of the 104th Defence Troop 
247643: Recruit of the 104th Defence Troop 
247644: Healer of the 104th Defence Troop 
247645: Legate of the 104th Defence Troop 
247646: Special Scout of the 104th Defence Troop 
247647: Warrior of the 104th Occupation Troop 
247648: Assassin of the 104th Occupation Troop 
247649: Seeker of the 104th Occupation Troop 
247650: Recruit of the 104th Occupation Troop 
247651: Healer of the 104th Occupation Troop 
247652: Legate of the 104th Occupation Troop 
247653: Special Scout of the 104th Occupation Troop 
247654: Warrior of the 105th Conquest Squad 
247655: Assassin of the 105th Conquest Squad 
247656: Seeker of the 105th Conquest Squad 
247657: Recruit of the 105th Conquest Squad 
247658: Healer of the 105th Conquest Squad 
247659: Legate of the 105th Conquest Squad 
247660: Special Scout of the 105th Conquest Squad 
247661: Warrior of the 105th Defence Troop 
247662: Assassin of the 105th Defence Troop 
247663: Seeker of the 105th Defence Troop 
247664: Recruit of the 105th Defence Troop 
247665: Healer of the 105th Defence Troop 
247666: Legate of the 105th Defence Troop 
247667: Special Scout of the 105th Defence Troop 
247668: Warrior of the 105th Occupation Troop 
247669: Assassin of the 105th Occupation Troop 
247670: Seeker of the 105th Occupation Troop 
247671: Recruit of the 105th Occupation Troop 
247672: Healer of the 105th Occupation Troop 
247673: Legate of the 105th Occupation Troop 
247674: Special Scout of the 105th Occupation Troop 
247675: Warrior of the 106th Conquest Squad 
247676: Assassin of the 106th Conquest Squad 
247677: Seeker of the 106th Conquest Squad 
247678: Recruit of the 106th Conquest Squad 
247679: Healer of the 106th Conquest Squad 
247680: Legate of the 106th Conquest Squad 
247681: Special Scout of the 106th Conquest Squad 
247682: Warrior of the 106th Defence Troop 
247683: Assassin of the 106th Defence Troop 
247684: Seeker of the 106th Defence Troop 
247685: Recruit of the 106th Defence Troop 
247686: Healer of the 106th Defence Troop 
247687: Legate of the 106th Defence Troop 
247688: Special Scout of the 106th Defence Troop 
247689: Warrior of the 106th Occupation Troop 
247690: Assassin of the 106th Occupation Troop 
247691: Seeker of the 106th Occupation Troop 
247692: Recruit of the 106th Occupation Troop 
247693: Healer of the 106th Occupation Troop 
247694: Legate of the 106th Occupation Troop 
247695: Special Scout of the 106th Occupation Troop 
247696: Warrior of the 107th Conquest Squad 
247697: Assassin of the 107th Conquest Squad 
247698: Seeker of the 107th Conquest Squad 
247699: Recruit of the 107th Conquest Squad 
247700: Healer of the 107th Conquest Squad 
247701: Legate of the 107th Conquest Squad 
247702: Special Scout of the 107th Conquest Squad 
247703: Warrior of the 107th Defence Troop 
247704: Assassin of the 107th Defence Troop 
247705: Seeker of the 107th Defence Troop 
247706: Recruit of the 107th Defence Troop 
247707: Healer of the 107th Defence Troop 
247708: Legate of the 107th Defence Troop 
247709: Special Scout of the 107th Defence Troop 
247710: Warrior of the 107th Occupation Troop 
247711: Assassin of the 107th Occupation Troop 
247712: Seeker of the 107th Occupation Troop 
247713: Recruit of the 107th Occupation Troop 
247714: Healer of the 107th Occupation Troop 
247715: Legate of the 107th Occupation Troop 
247716: Special Scout of the 107th Occupation Troop 
247717: Adjutant Anuhart 
247718: Gatekeeper Krumarim 
247719: None 
247720: Warrior of the 101st Vanguard 
247721: Assassin of the 101st Vanguard 
247722: Seeker of the 101st Vanguard 
247723: Recruit of the 101st Vanguard 
247724: Healer of the 101st Vanguard 
247725: Warrior of the 101st Search Party 
247726: Assassin of the 101st Search Party 
247727: Seeker of the 101st Search Party 
247728: Recruit of the 101st Search Party 
247729: Healer of the 101st Search Party 
247730: Warrior of the 101st Scout Troop 
247731: Assassin of the 101st Scout Troop 
247732: Seeker of the 101st Scout Troop 
247733: Recruit of the 101st Scout Troop 
247734: Healer of the 101st Scout Troop 
247735: Warrior of the 102nd Vanguard 
247736: Assassin of the 102nd Vanguard 
247737: Seeker of the 102nd Vanguard 
247738: Recruit of the 102nd Vanguard 
247739: Healer of the 102nd Vanguard 
247740: Warrior of the 102nd Search Party 
247741: Assassin of the 102nd Search Party 
247742: Seeker of the 102nd Search Party 
247743: Recruit of the 102nd Search Party 
247744: Healer of the 102nd Search Party 
247745: Warrior of the 102nd Scout Troop 
247746: Assassin of the 102nd Scout Troop 
247747: Seeker of the 102nd Scout Troop 
247748: Recruit of the 102nd Scout Troop 
247749: Healer of the 102nd Scout Troop 
247750: Warrior of the 103rd Vanguard 
247751: Assassin of the 103rd Vanguard 
247752: Seeker of the 103rd Vanguard 
247753: Recruit of the 103rd Vanguard 
247754: Healer of the 103rd Vanguard 
247755: Warrior of the 103rd Search Party 
247756: Assassin of the 103rd Search Party 
247757: Seeker of the 103rd Search Party 
247758: Recruit of the 103rd Search Party 
247759: Healer of the 103rd Search Party 
247760: Warrior of the 103rd Scout Troop 
247761: Assassin of the 103rd Scout Troop 
247762: Seeker of the 103rd Scout Troop 
247763: Recruit of the 103rd Scout Troop 
247764: Healer of the 103rd Scout Troop 
247765: Warrior of the 104th Vanguard 
247766: Assassin of the 104th Vanguard 
247767: Seeker of the 104th Vanguard 
247768: Recruit of the 104th Vanguard 
247769: Healer of the 104th Vanguard 
247770: Warrior of the 104th Search Party 
247771: Assassin of the 104th Search Party 
247772: Seeker of the 104th Search Party 
247773: Recruit of the 104th Search Party 
247774: Healer of the 104th Search Party 
247775: Warrior of the 104th Scout Troop 
247776: Assassin of the 104th Scout Troop 
247777: Seeker of the 104th Scout Troop 
247778: Recruit of the 104th Scout Troop 
247779: Healer of the 104th Scout Troop 
247780: Warrior of the 105th Vanguard 
247781: Assassin of the 105th Vanguard 
247782: Seeker of the 105th Vanguard 
247783: Recruit of the 105th Vanguard 
247784: Healer of the 105th Vanguard 
247785: Warrior of the 105th Search Party 
247786: Assassin of the 105th Search Party 
247787: Seeker of the 105th Search Party 
247788: Recruit of the 105th Search Party 
247789: Healer of the 105th Search Party 
247790: Warrior of the 105th Scout Troop 
247791: Assassin of the 105th Scout Troop 
247792: Seeker of the 105th Scout Troop 
247793: Recruit of the 105th Scout Troop 
247794: Healer of the 105th Scout Troop 
247795: Warrior of the 106th Vanguard 
247796: Assassin of the 106th Vanguard 
247797: Seeker of the 106th Vanguard 
247798: Recruit of the 106th Vanguard 
247799: Healer of the 106th Vanguard 
247800: Warrior of the 106th Search Party 
247801: Assassin of the 106th Search Party 
247802: Seeker of the 106th Search Party 
247803: Recruit of the 106th Search Party 
247804: Healer of the 106th Search Party 
247805: Warrior of the 106th Scout Troop 
247806: Assassin of the 106th Scout Troop 
247807: Seeker of the 106th Scout Troop 
247808: Recruit of the 106th Scout Troop 
247809: Healer of the 106th Scout Troop 
247810: Warrior of the 107th Vanguard 
247811: Assassin of the 107th Vanguard 
247812: Seeker of the 107th Vanguard 
247813: Recruit of the 107th Vanguard 
247814: Healer of the 107th Vanguard 
247815: Warrior of the 107th Search Party 
247816: Assassin of the 107th Search Party 
247817: Seeker of the 107th Search Party 
247818: Recruit of the 107th Search Party 
247819: Healer of the 107th Search Party 
247820: Warrior of the 107th Scout Troop 
247821: Assassin of the 107th Scout Troop 
247822: Seeker of the 107th Scout Troop 
247823: Recruit of the 107th Scout Troop 
247824: Healer of the 107th Scout Troop 
247825: Warrior of the 101st Conquest Squad 
247826: Assassin of the 101st Conquest Squad 
247827: Seeker of the 101st Conquest Squad 
247828: Recruit of the 101st Conquest Squad 
247829: Healer of the 101st Conquest Squad 
247830: Warrior of the 101st Strike Troop 
247831: Assassin of the 101st Strike Troop 
247832: Seeker of the 101st Strike Troop 
247833: Recruit of the 101st Strike Troop 
247834: Healer of the 101st Strike Troop 
247835: Warrior of the 101st Strike Troop 
247836: Assassin of the 101st Strike Troop 
247837: Seeker of the 101st Strike Troop 
247838: Recruit of the 101st Strike Troop 
247839: Healer of the 101st Strike Troop 
247840: Warrior of the 102nd Conquest Squad 
247841: Assassin of the 102nd Conquest Squad 
247842: Seeker of the 102nd Conquest Squad 
247843: Recruit of the 102nd Conquest Squad 
247844: Healer of the 102nd Conquest Squad 
247845: Warrior of the 102nd Strike Troop 
247846: Assassin of the 102nd Strike Troop 
247847: Seeker of the 102nd Strike Troop 
247848: Recruit of the 102nd Strike Troop 
247849: Healer of the 102nd Strike Troop 
247850: Warrior of the 102nd Strike Troop 
247851: Assassin of the 102nd Strike Troop 
247852: Seeker of the 102nd Strike Troop 
247853: Recruit of the 102nd Strike Troop 
247854: Healer of the 102nd Strike Troop 
247855: Warrior of the 103rd Conquest Squad 
247856: Assassin of the 103rd Conquest Squad 
247857: Seeker of the 103rd Conquest Squad 
247858: Recruit of the 103rd Conquest Squad 
247859: Healer of the 103rd Conquest Squad 
247860: Warrior of the 103rd Strike Troop 
247861: Assassin of the 103rd Strike Troop 
247862: Seeker of the 103rd Strike Troop 
247863: Recruit of the 103rd Strike Troop 
247864: Healer of the 103rd Strike Troop 
247865: Warrior of the 103rd Strike Troop 
247866: Assassin of the 103rd Strike Troop 
247867: Seeker of the 103rd Strike Troop 
247868: Recruit of the 103rd Strike Troop 
247869: Healer of the 103rd Strike Troop 
247870: Warrior of the 104th Conquest Squad 
247871: Assassin of the 104th Conquest Squad 
247872: Seeker of the 104th Conquest Squad 
247873: Recruit of the 104th Conquest Squad 
247874: Healer of the 104th Conquest Squad 
247875: Warrior of the 104th Strike Troop 
247876: Assassin of the 104th Strike Troop 
247877: Seeker of the 104th Strike Troop 
247878: Recruit of the 104th Strike Troop 
247879: Healer of the 104th Strike Troop 
247880: Warrior of the 104th Strike Troop 
247881: Assassin of the 104th Strike Troop 
247882: Seeker of the 104th Strike Troop 
247883: Recruit of the 104th Strike Troop 
247884: Healer of the 104th Strike Troop 
247885: Warrior of the 105th Conquest Squad 
247886: Assassin of the 105th Conquest Squad 
247887: Seeker of the 105th Conquest Squad 
247888: Recruit of the 105th Conquest Squad 
247889: Healer of the 105th Conquest Squad 
247890: Warrior of the 105th Strike Troop 
247891: Assassin of the 105th Strike Troop 
247892: Seeker of the 105th Strike Troop 
247893: Recruit of the 105th Strike Troop 
247894: Healer of the 105th Strike Troop 
247895: Warrior of the 105th Strike Troop 
247896: Assassin of the 105th Strike Troop 
247897: Seeker of the 105th Strike Troop 
247898: Recruit of the 105th Strike Troop 
247899: Healer of the 105th Strike Troop 
247900: Crawling Serrator 
247901: Lowland Leowasp 
247902: Smiling Dragrint 
247903: Drana Spaller 
247904: Supraklaw Worker 
247905: Supraklaw Hoarder 
247906: Supraklaw Looker 
247907: Supraklaw Soldier 
247908: Naduka Grunt 
247909: Naduka Gatherer 
247910: Mitrakand Drakie 
247911: Mitrakand Drakan Destroyer 
247912: Mitrakand Raider 
247913: Mitrakand Hunterkiller 
247914: Mitrakand Gallowglass 
247915: Mitrakand Lifekeeper 
247916: Drana Crestlich 
247917: Naduka Sentry 
247918: Supraklaw Lookout 
247919: Redtailed Neokin 
247920: Xalvius 
247921: Pincers Prime 
247922: Queen Klawtiar 
247923: Hashak the Plough 
247924: Elder Malekor 
247925: Harviste 
247926: Mitrakand Gloriator 
247927: Mitrakand Drakan Destroyer 
247928: Mitrakand Drakan Destroyer 
247929: Mitrakand Drakan Destroyer 
247930: Mitrakand Drakan Destroyer 
247931: Mitrakand Raider 
247932: Mitrakand Raider 
247933: Mitrakand Raider 
247934: Mitrakand Raider 
247935: Mitrakand Hunterkiller 
247936: Mitrakand Hunterkiller 
247937: Mitrakand Hunterkiller 
247938: Mitrakand Hunterkiller 
247939: Mitrakand Gallowglass 
247940: Mitrakand Gallowglass 
247941: Mitrakand Gallowglass 
247942: Mitrakand Gallowglass 
247943: Mitrakand Lifekeeper 
247944: Mitrakand Lifekeeper 
247945: Mitrakand Lifekeeper 
247946: Mitrakand Lifekeeper 
247947: Hanarkand Thrasher 
247948: Hanarkand Raider 
247949: Hanarkand Seeker 
247950: Hanarkand Mystic 
247951: Hanarkand Boneminder 
247952: Hanarkand Legatus 
247953: Hanarkand Rustler 
247954: Hanarkand Triaris 
247955: Hanarkand Diabolist 
247956: Hanarkand Curatus 
247957: Hanarkand Labourer 
247958: Hanarkand Worker 
247959: Voyeur Ashulagen 
247960: Inggison Trico 
247961: Inggison Trico Foal 
247962: Haze Spirit 
247963: Tidal Seafoam 
247964: Vampire Clodworm 
247965: Warden Angasa 
247966: Zalandar Greenheart 
247967: Elder Zanuta 
247968: Sukana the Learned 
247969: Head Priest Nashuma 
247970: Geffen 
247971: Treasure Box 
247972: Watcher Garma 
247973: Poisonmist Spirit 
247974: Bane Spirit 
247975: Hanarkand Thrasher 
247976: Hanarkand Thrasher 
247977: Hanarkand Raider 
247978: Hanarkand Raider 
247979: Hanarkand Seeker 
247980: Hanarkand Seeker 
247981: Hanarkand Mystic 
247982: Hanarkand Mystic 
247983: Hanarkand Boneminder 
247984: Hanarkand Boneminder 
247985: Hanarkand Legatus 
247986: Hanarkand Legatus 
247987: Hanarkand Rustler 
247988: Hanarkand Rustler 
247989: Hanarkand Triaris 
247990: Hanarkand Triaris 
247991: Hanarkand Diabolist 
247992: Hanarkand Diabolist 
247993: Hanarkand Curatus 
247994: Hanarkand Curatus 
247995: Hanarkand Labourer 
247996: Hanarkand Worker 
247997: Mystical Cell 
247998: Hanarkand Fighter 
247999: Hanarkand Raider 
248000: Hanarkand Searcher 
248001: Kirshka Army Warrior 
248002: Kirshka Army Ambusher 
248003: Kirshka Army Seeker 
248004: Kirshka Army Healer 
248005: Kirshka Army Foot Soldier 
248006: Elite Kirshka Army Warrior 
248007: Elite Kirshka Army Ambusher 
248008: Elite Kirshka Army Seeker 
248009: Elite Kirshka Army Healer 
248010: Elite Kirshka Army Foot Soldier 
248011: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248012: Concentrated Kalida 
248013: Singing Kirshka 
248014: Kirshka 
248015: Warrior of the 31st Shield Troop 
248016: Assassin of the 31st Shield Troop 
248017: Scout of the 31st Shield Troop 
248018: Medic of the 31st Shield Troop 
248019: Foot Soldier of the 31st Shield Troop 
248020: Legate of the 31st Shield Troop 
248021: Attack Officer of the 31st Shield Troop 
248022: Triaris of the 31st Shield Troop 
248023: Surgeon of the 31st Shield Troop 
248024: Magus of the 31st Shield Troop 
248025: Nergal 
248026: Hateful Pelida 
248027: Legate of the 31st Tower Protectorate 
248028: Attack Officer of the 31st Tower Protectorate 
248029: Warrior of the 31st Tower Protectorate 
248030: Nergal 
248031: Split Shield 
248032: Nergal 
248033: Union Legion Warrior 
248034: Union Legion Trooper 
248035: Union Legion Foot Soldier 
248036: Union Legion Sentry 
248037: Commander Gegares 
248038: Commander Gegares 
248039: Commander Gegares 
248040: Commander Gegares 
248041: Commander Gegares 
248042: Commander Gegares 
248043: Commander Gegares 
248044: Commander Gegares 
248045: Commander Gegares 
248046: Commander Gegares 
248047: Commander Gegares 
248048: Commander Gegares 
248049: Commander Gegares 
248050: Commander Gegares 
248051: Commander Gegares 
248052: Commander Gegares 
248053: Commander Gegares 
248054: Commander Gegares 
248055: Commander Gegares 
248056: Commander Gegares 
248057: Commander Gegares 
248058: Commander Gegares 
248059: Commander Gegares 
248060: Commander Gegares 
248061: Commander Gegares 
248062: Commander Gegares 
248063: Commander Gegares 
248064: Commander Gegares 
248065: Commander Gegares 
248066: Commander Gegares 
248067: Commander Gegares 
248068: Commander Gegares 
248069: Commander Gegares 
248070: Commander Gegares 
248071: Commander Gegares 
248072: Commander Gegares 
248073: Commander Gegares 
248074: Commander Gegares 
248075: Commander Gegares 
248076: Commander Gegares 
248077: Weapon H 
248078: Popuchin 
248079: Nastika 
248080: Nastika 
248081: None 
248082: Fire Spirit 
248083: Earth Spirit 
248084: Wind Spirit 
248085: Water Spirit 
248086: Unstable Triroan 
248087: Archer Guard 
248088: Warrior Guard 
248089: Shield Generator 
248090: Shield Generator 
248091: Shield Generator 
248092: Guard Leader Achradim 
248093: Steel Rose Sniper 
248094: Steel Rose Scout 
248095: Tuakin 
248096: Tuakin's Trap 
248097: Caryatid 
248098: Fragmented Ancient Caryatid 
248099: Destroyed Ancient Caryatid 
248100: Mezaris 
248101: Protection Artefact 
248102: Raging Mezaris 
248103: Protection Artefact 
248104: Protection Artefact 
248105: Protection Artefact 
248106: None 
248107: Magic Oculus 
248108: All-Seeing Eye 
248109: All-Seeing Eye 
248110: All-Seeing Eye 
248111: All-Seeing Eye 
248112: Popuchin's Mini Bomb 
248113: Popuchin's Guided Bomb 
248114: None 
248115: Popuchin 
248116: Popuchin's Mini Bomb 
248117: Gurr Battle Mage 
248118: Gurr Soldier 
248119: Gerkan 
248120: Fire Column 
248121: Earth Pillar 
248122: Wind Pillar 
248123: Water Pillar 
248124: Exploding Machine Beetle 
248125: Exploding Machine Beetle 
248126: Warrior of the Abandoned Temple of Scales 
248127: Guard of the Abandoned Temple of Scales 
248128: Raider of the Abandoned Temple of Scales 
248129: Guardian of the Abandoned Temple of Scales 
248130: Dark Mage of the Abandoned Temple of Scales 
248131: Spiritmaster of the Abandoned Temple of Scales 
248132: Healer of the Abandoned Temple of Scales 
248133: Elite Warrior of the Abandoned Temple of Scales 
248134: Elite Destroyer of the Abandoned Temple of Scales 
248135: Elite Assassin of the Abandoned Temple of Scales 
248136: Elite Guardian of the Abandoned Temple of Scales 
248137: Elite Sorcerer of the Abandoned Temple of Scales 
248138: Elite Invoker of the Abandoned Temple of Scales 
248139: Elite Priest of the Abandoned Temple of Scales 
248140: Shamra 
248141: Warrior of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248142: Guard of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248143: Raider of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248144: Guardian of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248145: Dark Mage of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248146: Spiritmaster of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248147: Healer of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248148: Elite Warrior of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248149: Elite Destroyer of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248150: Elite Assassin of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248151: Elite Guardian of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248152: Elite Sorcerer of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248153: Elite Invoker of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248154: Elite Priest of the Abandoned Vorgaltem Tower 
248155: Azartum 
248156: Warrior of the Abandoned Crimson Temple 
248157: Guard of the Abandoned Crimson Temple 
248158: Raider of the Abandoned Crimson Temple 
248159: Guardian of the Abandoned Crimson Temple 
248160: Dark Mage of the Abandoned Crimson Temple 
248161: Spiritmaster of the Abandoned Crimson Temple 
248162: Healer of the Abandoned Crimson Temple 
248163: Elite Warrior of the Abandoned Crimson Temple 
248164: Elite Destroyer of the Abandoned Crimson Temple 
248165: Elite Assassin of the Abandoned Crimson Temple 
248166: Elite Guardian of the Abandoned Crimson Temple 
248167: Elite Sorcerer of the Abandoned Crimson Temple 
248168: Elite Invoker of the Abandoned Crimson Temple 
248169: Elite Priest of the Abandoned Crimson Temple 
248170: Sarkan 
248171: Ragnarok 
248172: Omega 
248173: Protection Artefact 
248174: Unstable Triroan 
248175: Caryatid 
248176: Archer Guard 
248177: Steel Rose Sniper 
248178: Warrior of the 201st Vanguard 
248179: Assassin of the 201st Vanguard 
248180: Seeker of the 201st Vanguard 
248181: Recruit of the 201st Vanguard 
248182: Healer of the 201st Vanguard 
248183: Warrior of the 201st Scout Troop 
248184: Assassin of the 201st Scout Troop 
248185: Seeker of the 201st Scout Troop 
248186: Recruit of the 201st Scout Troop 
248187: Healer of the 201st Scout Troop 
248188: Warrior of the 201st Search Party 
248189: Assassin of the 201st Search Party 
248190: Seeker of the 201st Search Party 
248191: Recruit of the 201st Search Party 
248192: Healer of the 201st Search Party 
248193: Warrior of the 202nd Vanguard 
248194: Assassin of the 202nd Vanguard 
248195: Seeker of the 202nd Vanguard 
248196: Recruit of the 202nd Vanguard 
248197: Healer of the 202nd Vanguard 
248198: Warrior of the 202nd Scout Troop 
248199: Assassin of the 202nd Scout Troop 
248200: Seeker of the 202nd Scout Troop 
248201: Recruit of the 202nd Scout Troop 
248202: Healer of the 202nd Scout Troop 
248203: Warrior of the 202nd Search Party 
248204: Assassin of the 202nd Search Party 
248205: Seeker of the 202nd Search Party 
248206: Recruit of the 202nd Search Party 
248207: Healer of the 202nd Search Party 
248208: Warrior of the 203rd Vanguard 
248209: Assassin of the 203rd Vanguard 
248210: Seeker of the 203rd Vanguard 
248211: Recruit of the 203rd Vanguard 
248212: Healer of the 203rd Vanguard 
248213: Warrior of the 203rd Scout Troop 
248214: Assassin of the 203rd Scout Troop 
248215: Seeker of the 203rd Scout Troop 
248216: Recruit of the 203rd Scout Troop 
248217: Healer of the 203rd Scout Troop 
248218: Warrior of the 203rd Search Party 
248219: Assassin of the 203rd Search Party 
248220: Seeker of the 203rd Search Party 
248221: Recruit of the 203rd Search Party 
248222: Healer of the 203rd Search Party 
248223: Warrior of the 204th Vanguard 
248224: Assassin of the 204th Vanguard 
248225: Seeker of the 204th Vanguard 
248226: Recruit of the 204th Vanguard 
248227: Healer of the 204th Vanguard 
248228: Warrior of the 204th Scout Troop 
248229: Assassin of the 204th Scout Troop 
248230: Seeker of the 204th Scout Troop 
248231: Recruit of the 204th Scout Troop 
248232: Healer of the 204th Scout Troop 
248233: Warrior of the 204th Search Party 
248234: Assassin of the 204th Search Party 
248235: Seeker of the 204th Search Party 
248236: Recruit of the 204th Search Party 
248237: Healer of the 204th Search Party 
248238: Warrior of the 205th Vanguard 
248239: Assassin of the 205th Vanguard 
248240: Seeker of the 205th Vanguard 
248241: Recruit of the 205th Vanguard 
248242: Healer of the 205th Vanguard 
248243: Warrior of the 205th Scout Troop 
248244: Assassin of the 205th Scout Troop 
248245: Seeker of the 205th Scout Troop 
248246: Recruit of the 205th Scout Troop 
248247: Healer of the 205th Scout Troop 
248248: Warrior of the 205th Search Party 
248249: Assassin of the 205th Search Party 
248250: Seeker of the 205th Search Party 
248251: Recruit of the 205th Search Party 
248252: Healer of the 205th Search Party 
248253: Warrior of the 206th Vanguard 
248254: Assassin of the 206th Vanguard 
248255: Seeker of the 206th Vanguard 
248256: Recruit of the 206th Vanguard 
248257: Healer of the 206th Vanguard 
248258: Warrior of the 206th Scout Troop 
248259: Assassin of the 206th Scout Troop 
248260: Seeker of the 206th Scout Troop 
248261: Recruit of the 206th Scout Troop 
248262: Healer of the 206th Scout Troop 
248263: Warrior of the 206th Search Party 
248264: Assassin of the 206th Search Party 
248265: Seeker of the 206th Search Party 
248266: Recruit of the 206th Search Party 
248267: Healer of the 206th Search Party 
248268: Warrior of the 207th Vanguard 
248269: Assassin of the 207th Vanguard 
248270: Seeker of the 207th Vanguard 
248271: Recruit of the 207th Vanguard 
248272: Healer of the 207th Vanguard 
248273: Warrior of the 207th Scout Troop 
248274: Assassin of the 207th Scout Troop 
248275: Seeker of the 207th Scout Troop 
248276: Recruit of the 207th Scout Troop 
248277: Healer of the 207th Scout Troop 
248278: Warrior of the 207th Search Party 
248279: Assassin of the 207th Search Party 
248280: Seeker of the 207th Search Party 
248281: Recruit of the 207th Search Party 
248282: Healer of the 207th Search Party 
248283: All-Seeing Eye 
248284: All-Seeing Eye 
248285: All-Seeing Eye 
248286: All-Seeing Eye 
248287: All-Seeing Eye 
248288: All-Seeing Eye 
248289: All-Seeing Eye 
248290: All-Seeing Eye 
248291: All-Seeing Eye 
248292: All-Seeing Eye 
248293: All-Seeing Eye 
248294: All-Seeing Eye 
248295: Protection Artefact 
248296: Shield Generator 
248297: Shield Generator 
248298: Gatekeeper Krumarim 
248299: Gatekeeper Krumarim 
248300: None 
248301: Fire Spirit 
248302: Earth Spirit 
248303: Wind Spirit 
248304: Water Spirit 
248305: Unstable Triroan 
248306: Archer Guard 
248307: Warrior Guard 
248308: Shield Generator 
248309: Shield Generator 
248310: Shield Generator 
248311: Guard Leader Achradim 
248312: Steel Rose Sniper 
248313: Steel Rose Scout 
248314: Tuakin 
248315: Tuakin's Trap 
248316: Caryatid 
248317: Fragmented Ancient Caryatid 
248318: Destroyed Ancient Caryatid 
248319: Mezaris 
248320: Protection Artefact 
248321: Raging Mezaris 
248322: Protection Artefact 
248323: Protection Artefact 
248324: Protection Artefact 
248325: None 
248326: Magic Oculus 
248327: All-Seeing Eye 
248328: All-Seeing Eye 
248329: All-Seeing Eye 
248330: All-Seeing Eye 
248331: Popuchin's Mini Bomb 
248332: Popuchin's Guided Bomb 
248333: None 
248334: Popuchin 
248335: Popuchin's Mini Bomb 
248336: Gurr Battle Mage 
248337: Gurr Soldier 
248338: Gerkan 
248339: Fire Column 
248340: Earth Pillar 
248341: Wind Pillar 
248342: Water Pillar 
248343: Exploding Machine Beetle 
248344: Exploding Machine Beetle 
248345: Protection Artefact 
248346: Unstable Triroan 
248347: Caryatid 
248348: Archer Guard 
248349: Steel Rose Sniper 
248350: All-Seeing Eye 
248351: All-Seeing Eye 
248352: All-Seeing Eye 
248353: All-Seeing Eye 
248354: All-Seeing Eye 
248355: All-Seeing Eye 
248356: All-Seeing Eye 
248357: All-Seeing Eye 
248358: All-Seeing Eye 
248359: All-Seeing Eye 
248360: All-Seeing Eye 
248361: All-Seeing Eye 
248362: Protection Artefact 
248363: Shield Generator 
248364: Shield Generator 
248365: Witching Tree I 
248366: Witching Tree II 
248367: Witching Tree I 
248368: Witching Tree II 
248369: None 
248370: None 
248371: None 
248372: None 
248373: None 
248374: None 
248375: None 
248376: None 
248377: None 
248378: Elite Warrior of the Abandoned Altar of Avarice 
248379: Elite Sorcerer of the Abandoned Altar of Avarice 
248380: Elite Destroyer of the Abandoned Altar of Avarice 
248381: Returned Bashikan 
248382: Ice Hook Neigel 
248383: Kirshka Army Warrior 
248384: Kirshka Army Foot Soldier 
248385: Kirshka Army Healer 
248386: Kirshka Army Seeker 
248387: Kirshka Army Ambusher 
248388: Elite Kirshka Army Warrior 
248389: Elite Kirshka Army Foot Soldier 
248390: Legate of the Tiresome Kirshka Army 
248391: Elite Kirshka Army Ambusher 
248392: Elite Kirshka Army Seeker 
248393: Elite Kirshka Army Healer 
248394: Elite Kirshka Army Foot Soldier 
248395: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248396: Elite Kirshka Army Warrior 
248397: Elite Kirshka Army Ambusher 
248398: Elite Kirshka Army Seeker 
248399: Elite Kirshka Army Healer 
248400: Elite Kirshka Army Foot Soldier 
248401: None 
248402: None 
248403: 31st Anti-aircraft Machine 
248404: None 
248405: None 
248406: None 
248407: None 
248408: None 
248409: Intruder Midorinerk 
248410: Intruder Madorunerk 
248411: Intruder Midorunerk 
248412: Intruder Madorinerk 
248413: None 
248414: None 
248415: None 
248416: None 
248417: None 
248418: None 
248419: None 
248420: None 
248421: None 
248422: None 
248423: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248424: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248425: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248426: Soul Icon Protection Stone Administrator 
248427: None 
248428: None 
248429: None 
248430: None 
248431: None 
248432: None 
248433: None 
248434: None 
248435: None 
248436: None 
248437: Hateful Pelida 
248438: None 
248439: None 
248440: 31st Anti-aircraft Machine 
248441: 31st Anti-aircraft Machine 
248442: 31st Anti-aircraft Machine 
248443: 31st Anti-aircraft Machine 
248444: Reviving Soul Icon 
248445: Reviving Soul Icon 
248446: Reviving Soul Icon 
248447: Reviving Soul Icon 
248448: Reviving Soul Icon 
248449: Brigade General Tartos 
248450: Brigade General Durpal 
248451: Brigade General Maldamur 
248452: Brigade General Morphus 
248453: Brigade General Kalidi 
248454: None 
248455: None 
248456: None 
248457: None 
248458: None 
248459: None 
248460: None 
248461: None 
248462: None 
248463: None 
248464: None 
248465: None 
248466: Bitterly Cold Ladder 
248467: Intruder Midorinerk 
248468: Intruder Madorunerk 
248469: Intruder Midorunerk 
248470: Intruder Madorinerk 
248471: None 
248472: Cold Explosion 
248473: Union Legion Warrior 
248474: Union Legion Trooper 
248475: Union Legion Foot Soldier 
248476: Union Legion Sentry 
248477: Balaur Barricade 
248478: Ereshkigal 
248479: Kirshka Army Warrior 
248480: Kirshka Army Foot Soldier 
248481: Kirshka Army Healer 
248482: Kirshka Army Seeker 
248483: Kirshka Army Ambusher 
248484: Warrior of the 31st Shield Troop 
248485: Assassin of the 31st Shield Troop 
248486: Scout of the 31st Shield Troop 
248487: Medic of the 31st Shield Troop 
248488: Foot Soldier of the 31st Shield Troop 
248489: Black Heart Lakali 
248490: Nakra Oracle 
248491: Vine Hereta 
248492: Tahbakun 
248493: Poisoned Daeva's Soul 
248494: Poisoned Daeva Spirit 
248495: Infected Daeva's Soul 
248496: Spore Gringol 
248497: Poisoned Reian Soul 
248498: Poisoned Reian Spirit 
248499: Soul of a Fallen Warrior 
248500: Soul of a Fallen Mage 
248501: Poisoned Worg 
248502: Cursed Daeva's Soul 
248503: Cursed Daeva Spirit 
248504: Clumsy Ginseng Spirit 
248505: Infected Daeva's Soul 
248506: Spore Gringol 
248507: Poisoned Reian Soul 
248508: Poisoned Reian Spirit 
248509: Soul of a Fallen Warrior 
248510: Soul of a Fallen Mage 
248511: Poisoned Worg 
248512: Cursed Daeva's Soul 
248513: Cursed Daeva Spirit 
248514: Soul of Energised Ginseng 
248515: Infected Daeva's Soul 
248516: Spore Gringol 
248517: Poisoned Reian Soul 
248518: Poisoned Reian Spirit 
248519: Soul of a Fallen Warrior 
248520: Soul of a Fallen Mage 
248521: Poisoned Worg 
248522: Cursed Daeva's Soul 
248523: Cursed Daeva Spirit 
248524: Soul of Energised Ginseng 
248525: Corpsewaker Woodush 
248526: Gasping Metodon 
248527: Flaming Mane Graphier 
248528: None 
248529: None 
248530: None 
248531: None 
248532: Kirshka Army Warrior 
248533: Unom Guard 
248534: Kirshka Army Healer 
248535: Kirshka Army Seeker 
248536: Eagle Eye Dubash 
248537: None 
248538: None 
248539: None 
248540: None 
248541: None 
248542: None 
248543: None 
248544: None 
248545: None 
248546: Energy of Protection 
248547: Energy of Protection 
248548: Energy of Protection 
248549: Energy of Protection 
248550: Energy of Protection 
248551: Energy of Protection 
248552: Energy of Protection 
248553: Parasitic Clodworm 
248554: Parasitic Clodworm 
248555: Aether Flames 
248556: Awakened Pumpkin King 
248557: Pumpkin King 
248558: Warrior of the 201st Conquest Squad 
248559: Assassin of the 201st Conquest Squad 
248560: Seeker of the 201st Conquest Squad 
248561: Recruit of the 201st Conquest Squad 
248562: Healer of the 201st Conquest Squad 
248563: Legate of the 201st Conquest Squad 
248564: Special Scout of the 201st Conquest Squad 
248565: Warrior of the 201st Occupation Troop 
248566: Assassin of the 201st Occupation Troop 
248567: Seeker of the 201st Occupation Troop 
248568: Recruit of the 201st Occupation Troop 
248569: Healer of the 201st Occupation Troop 
248570: Legate of the 201st Occupation Troop 
248571: Special Scout of the 201st Occupation Troop 
248572: Warrior of the 201st Defence Troop 
248573: Assassin of the 201st Defence Troop 
248574: Seeker of the 201st Defence Troop 
248575: Recruit of the 201st Defence Troop 
248576: Healer of the 201st Defence Troop 
248577: Legate of the 201st Defence Troop 
248578: Special Scout of the 201st Defence Troop 
248579: Warrior of the 202nd Conquest Squad 
248580: Assassin of the 202nd Conquest Squad 
248581: Seeker of the 202nd Conquest Squad 
248582: Recruit of the 202nd Conquest Squad 
248583: Healer of the 202nd Conquest Squad 
248584: Legate of the 202nd Conquest Squad 
248585: Special Scout of the 202nd Conquest Squad 
248586: Warrior of the 202nd Occupation Troop 
248587: Assassin of the 202nd Occupation Troop 
248588: Seeker of the 202nd Occupation Troop 
248589: Recruit of the 202nd Occupation Troop 
248590: Healer of the 202nd Occupation Troop 
248591: Legate of the 202nd Occupation Troop 
248592: Special Scout of the 202nd Occupation Troop 
248593: Warrior of the 202nd Defence Troop 
248594: Assassin of the 202nd Defence Troop 
248595: Seeker of the 202nd Defence Troop 
248596: Recruit of the 202nd Defence Troop 
248597: Healer of the 202nd Defence Troop 
248598: Legate of the 202nd Defence Troop 
248599: Special Scout of the 202nd Defence Troop 
248600: Warrior of the 203rd Conquest Squad 
248601: Assassin of the 203rd Conquest Squad 
248602: Seeker of the 203rd Conquest Squad 
248603: Recruit of the 203rd Conquest Squad 
248604: Healer of the 203rd Conquest Squad 
248605: Legate of the 203rd Conquest Squad 
248606: Special Scout of the 203rd Conquest Squad 
248607: Warrior of the 203rd Occupation Troop 
248608: Assassin of the 203rd Occupation Troop 
248609: Seeker of the 203rd Occupation Troop 
248610: Recruit of the 203rd Occupation Troop 
248611: Healer of the 203rd Occupation Troop 
248612: Legate of the 203rd Occupation Troop 
248613: Special Scout of the 203rd Occupation Troop 
248614: Warrior of the 203rd Defence Troop 
248615: Assassin of the 203rd Defence Troop 
248616: Seeker of the 203rd Defence Troop 
248617: Recruit of the 203rd Defence Troop 
248618: Healer of the 203rd Defence Troop 
248619: Legate of the 203rd Defence Troop 
248620: Special Scout of the 203rd Defence Troop 
248621: Warrior of the 204th Conquest Squad 
248622: Assassin of the 204th Conquest Squad 
248623: Seeker of the 204th Conquest Squad 
248624: Recruit of the 204th Conquest Squad 
248625: Healer of the 204th Conquest Squad 
248626: Legate of the 204th Conquest Squad 
248627: Special Scout of the 204th Conquest Squad 
248628: Warrior of the 204th Occupation Troop 
248629: Assassin of the 204th Occupation Troop 
248630: Seeker of the 204th Occupation Troop 
248631: Recruit of the 204th Occupation Troop 
248632: Healer of the 204th Occupation Troop 
248633: Legate of the 204th Occupation Troop 
248634: Special Scout of the 204th Occupation Troop 
248635: Warrior of the 204th Defence Troop 
248636: Assassin of the 204th Defence Troop 
248637: Seeker of the 204th Defence Troop 
248638: Recruit of the 204th Defence Troop 
248639: Healer of the 204th Defence Troop 
248640: Legate of the 204th Defence Troop 
248641: Special Scout of the 204th Defence Troop 
248642: Warrior of the 205th Conquest Squad 
248643: Assassin of the 205th Conquest Squad 
248644: Seeker of the 205th Conquest Squad 
248645: Recruit of the 205th Conquest Squad 
248646: Healer of the 205th Conquest Squad 
248647: Legate of the 205th Conquest Squad 
248648: Special Scout of the 205th Conquest Squad 
248649: Warrior of the 205th Occupation Troop 
248650: Assassin of the 205th Occupation Troop 
248651: Seeker of the 205th Occupation Troop 
248652: Recruit of the 205th Occupation Troop 
248653: Healer of the 205th Occupation Troop 
248654: Legate of the 205th Occupation Troop 
248655: Special Scout of the 205th Occupation Troop 
248656: Warrior of the 205th Defence Troop 
248657: Assassin of the 205th Defence Troop 
248658: Seeker of the 205th Defence Troop 
248659: Recruit of the 205th Defence Troop 
248660: Healer of the 205th Defence Troop 
248661: Legate of the 205th Defence Troop 
248662: Special Scout of the 205th Defence Troop 
248663: Warrior of the 206th Conquest Squad 
248664: Assassin of the 206th Conquest Squad 
248665: Seeker of the 206th Conquest Squad 
248666: Recruit of the 206th Conquest Squad 
248667: Healer of the 206th Conquest Squad 
248668: Legate of the 206th Conquest Squad 
248669: Special Scout of the 206th Conquest Squad 
248670: Warrior of the 206th Occupation Troop 
248671: Assassin of the 206th Occupation Troop 
248672: Seeker of the 206th Occupation Troop 
248673: Recruit of the 206th Occupation Troop 
248674: Healer of the 206th Occupation Troop 
248675: Legate of the 206th Occupation Troop 
248676: Special Scout of the 206th Occupation Troop 
248677: Warrior of the 206th Defence Troop 
248678: Assassin of the 206th Defence Troop 
248679: Seeker of the 206th Defence Troop 
248680: Recruit of the 206th Defence Troop 
248681: Healer of the 206th Defence Troop 
248682: Legate of the 206th Defence Troop 
248683: Special Scout of the 206th Defence Troop 
248684: Warrior of the 207th Conquest Squad 
248685: Assassin of the 207th Conquest Squad 
248686: Seeker of the 207th Conquest Squad 
248687: Recruit of the 207th Conquest Squad 
248688: Healer of the 207th Conquest Squad 
248689: Legate of the 207th Conquest Squad 
248690: Special Scout of the 207th Conquest Squad 
248691: Warrior of the 207th Occupation Troop 
248692: Assassin of the 207th Occupation Troop 
248693: Seeker of the 207th Occupation Troop 
248694: Recruit of the 207th Occupation Troop 
248695: Healer of the 207th Occupation Troop 
248696: Legate of the 207th Occupation Troop 
248697: Special Scout of the 207th Occupation Troop 
248698: Warrior of the 207th Defence Troop 
248699: Assassin of the 207th Defence Troop 
248700: Seeker of the 207th Defence Troop 
248701: Recruit of the 207th Defence Troop 
248702: Healer of the 207th Defence Troop 
248703: Legate of the 207th Defence Troop 
248704: Special Scout of the 207th Defence Troop 
248705: Warrior of the 101st Conquest Squad 
248706: Assassin of the 101st Conquest Squad 
248707: Seeker of the 101st Conquest Squad 
248708: Recruit of the 101st Conquest Squad 
248709: Healer of the 101st Conquest Squad 
248710: Warrior of the 101st Strike Troop 
248711: Assassin of the 101st Strike Troop 
248712: Seeker of the 101st Strike Troop 
248713: Recruit of the 101st Strike Troop 
248714: Healer of the 101st Strike Troop 
248715: Warrior of the 101st Strike Troop 
248716: Assassin of the 101st Strike Troop 
248717: Seeker of the 101st Strike Troop 
248718: Recruit of the 101st Strike Troop 
248719: Healer of the 101st Strike Troop 
248720: Warrior of the 102nd Conquest Squad 
248721: Assassin of the 102nd Conquest Squad 
248722: Seeker of the 102nd Conquest Squad 
248723: Recruit of the 102nd Conquest Squad 
248724: Healer of the 102nd Conquest Squad 
248725: Warrior of the 102nd Strike Troop 
248726: Assassin of the 102nd Strike Troop 
248727: Seeker of the 102nd Strike Troop 
248728: Recruit of the 102nd Strike Troop 
248729: Healer of the 102nd Strike Troop 
248730: Warrior of the 102nd Strike Troop 
248731: Assassin of the 102nd Strike Troop 
248732: Seeker of the 102nd Strike Troop 
248733: Recruit of the 102nd Strike Troop 
248734: Healer of the 102nd Strike Troop 
248735: Warrior of the 103rd Conquest Squad 
248736: Assassin of the 103rd Conquest Squad 
248737: Seeker of the 103rd Conquest Squad 
248738: Recruit of the 103rd Conquest Squad 
248739: Healer of the 103rd Conquest Squad 
248740: Warrior of the 103rd Strike Troop 
248741: Assassin of the 103rd Strike Troop 
248742: Seeker of the 103rd Strike Troop 
248743: Recruit of the 103rd Strike Troop 
248744: Healer of the 103rd Strike Troop 
248745: Warrior of the 103rd Strike Troop 
248746: Assassin of the 103rd Strike Troop 
248747: Seeker of the 103rd Strike Troop 
248748: Recruit of the 103rd Strike Troop 
248749: Healer of the 103rd Strike Troop 
248750: Warrior of the 104th Conquest Squad 
248751: Assassin of the 104th Conquest Squad 
248752: Seeker of the 104th Conquest Squad 
248753: Recruit of the 104th Conquest Squad 
248754: Healer of the 104th Conquest Squad 
248755: Warrior of the 104th Strike Troop 
248756: Assassin of the 104th Strike Troop 
248757: Seeker of the 104th Strike Troop 
248758: Recruit of the 104th Strike Troop 
248759: Healer of the 104th Strike Troop 
248760: Warrior of the 104th Strike Troop 
248761: Assassin of the 104th Strike Troop 
248762: Seeker of the 104th Strike Troop 
248763: Recruit of the 104th Strike Troop 
248764: Healer of the 104th Strike Troop 
248765: Warrior of the 105th Conquest Squad 
248766: Assassin of the 105th Conquest Squad 
248767: Seeker of the 105th Conquest Squad 
248768: Recruit of the 105th Conquest Squad 
248769: Healer of the 105th Conquest Squad 
248770: Warrior of the 105th Strike Troop 
248771: Assassin of the 105th Strike Troop 
248772: Seeker of the 105th Strike Troop 
248773: Recruit of the 105th Strike Troop 
248774: Healer of the 105th Strike Troop 
248775: Warrior of the 105th Strike Troop 
248776: Assassin of the 105th Strike Troop 
248777: Seeker of the 105th Strike Troop 
248778: Recruit of the 105th Strike Troop 
248779: Healer of the 105th Strike Troop 
248780: Warrior of the 106th Conquest Squad 
248781: Assassin of the 106th Conquest Squad 
248782: Seeker of the 106th Conquest Squad 
248783: Recruit of the 106th Conquest Squad 
248784: Healer of the 106th Conquest Squad 
248785: Warrior of the 106th Strike Troop 
248786: Assassin of the 106th Strike Troop 
248787: Seeker of the 106th Strike Troop 
248788: Recruit of the 106th Strike Troop 
248789: Healer of the 106th Strike Troop 
248790: Warrior of the 106th Strike Troop 
248791: Assassin of the 106th Strike Troop 
248792: Seeker of the 106th Strike Troop 
248793: Recruit of the 106th Strike Troop 
248794: Healer of the 106th Strike Troop 
248795: Warrior of the 107th Conquest Squad 
248796: Assassin of the 107th Conquest Squad 
248797: Seeker of the 107th Conquest Squad 
248798: Recruit of the 107th Conquest Squad 
248799: Healer of the 107th Conquest Squad 
248800: Warrior of the 107th Strike Troop 
248801: Assassin of the 107th Strike Troop 
248802: Seeker of the 107th Strike Troop 
248803: Recruit of the 107th Strike Troop 
248804: Healer of the 107th Strike Troop 
248805: Warrior of the 107th Strike Troop 
248806: Assassin of the 107th Strike Troop 
248807: Seeker of the 107th Strike Troop 
248808: Recruit of the 107th Strike Troop 
248809: Healer of the 107th Strike Troop 
248810: Warrior of the 201st Conquest Squad 
248811: Assassin of the 201st Conquest Squad 
248812: Seeker of the 201st Conquest Squad 
248813: Recruit of the 201st Conquest Squad 
248814: Healer of the 201st Conquest Squad 
248815: Warrior of the 201st Strike Troop 
248816: Assassin of the 201st Strike Troop 
248817: Seeker of the 201st Strike Troop 
248818: Recruit of the 201st Strike Troop 
248819: Healer of the 201st Strike Troop 
248820: Warrior of the 201st Strike Troop 
248821: Assassin of the 201st Strike Troop 
248822: Seeker of the 201st Strike Troop 
248823: Recruit of the 201st Strike Troop 
248824: Healer of the 201st Strike Troop 
248825: Warrior of the 202nd Conquest Squad 
248826: Assassin of the 202nd Conquest Squad 
248827: Seeker of the 202nd Conquest Squad 
248828: Recruit of the 202nd Conquest Squad 
248829: Healer of the 202nd Conquest Squad 
248830: Warrior of the 202nd Strike Troop 
248831: Assassin of the 202nd Strike Troop 
248832: Seeker of the 202nd Strike Troop 
248833: Recruit of the 202nd Strike Troop 
248834: Healer of the 202nd Strike Troop 
248835: Warrior of the 202nd Strike Troop 
248836: Assassin of the 202nd Strike Troop 
248837: Seeker of the 202nd Strike Troop 
248838: Recruit of the 202nd Strike Troop 
248839: Healer of the 202nd Strike Troop 
248840: Warrior of the 203rd Conquest Squad 
248841: Assassin of the 203rd Conquest Squad 
248842: Seeker of the 203rd Conquest Squad 
248843: Recruit of the 203rd Conquest Squad 
248844: Healer of the 203rd Conquest Squad 
248845: Warrior of the 203rd Strike Troop 
248846: Assassin of the 203rd Strike Troop 
248847: Seeker of the 203rd Strike Troop 
248848: Recruit of the 203rd Strike Troop 
248849: Healer of the 203rd Strike Troop 
248850: Warrior of the 203rd Strike Troop 
248851: Assassin of the 203rd Strike Troop 
248852: Seeker of the 203rd Strike Troop 
248853: Recruit of the 203rd Strike Troop 
248854: Healer of the 203rd Strike Troop 
248855: Warrior of the 204th Conquest Squad 
248856: Assassin of the 204th Conquest Squad 
248857: Seeker of the 204th Conquest Squad 
248858: Recruit of the 204th Conquest Squad 
248859: Healer of the 204th Conquest Squad 
248860: Warrior of the 204th Strike Troop 
248861: Assassin of the 204th Strike Troop 
248862: Seeker of the 204th Strike Troop 
248863: Recruit of the 204th Strike Troop 
248864: Healer of the 204th Strike Troop 
248865: Warrior of the 204th Strike Troop 
248866: Assassin of the 204th Strike Troop 
248867: Seeker of the 204th Strike Troop 
248868: Recruit of the 204th Strike Troop 
248869: Healer of the 204th Strike Troop 
248870: Warrior of the 205th Conquest Squad 
248871: Assassin of the 205th Conquest Squad 
248872: Seeker of the 205th Conquest Squad 
248873: Recruit of the 205th Conquest Squad 
248874: Healer of the 205th Conquest Squad 
248875: Warrior of the 205th Strike Troop 
248876: Assassin of the 205th Strike Troop 
248877: Seeker of the 205th Strike Troop 
248878: Recruit of the 205th Strike Troop 
248879: Healer of the 205th Strike Troop 
248880: Warrior of the 205th Strike Troop 
248881: Assassin of the 205th Strike Troop 
248882: Seeker of the 205th Strike Troop 
248883: Recruit of the 205th Strike Troop 
248884: Healer of the 205th Strike Troop 
248885: Warrior of the 206th Conquest Squad 
248886: Assassin of the 206th Conquest Squad 
248887: Seeker of the 206th Conquest Squad 
248888: Recruit of the 206th Conquest Squad 
248889: Healer of the 206th Conquest Squad 
248890: Warrior of the 206th Strike Troop 
248891: Assassin of the 206th Strike Troop 
248892: Seeker of the 206th Strike Troop 
248893: Recruit of the 206th Strike Troop 
248894: Healer of the 206th Strike Troop 
248895: Warrior of the 206th Strike Troop 
248896: Assassin of the 206th Strike Troop 
248897: Seeker of the 206th Strike Troop 
248898: Recruit of the 206th Strike Troop 
248899: Healer of the 206th Strike Troop 
248900: Warrior of the 207th Conquest Squad 
248901: Assassin of the 207th Conquest Squad 
248902: Seeker of the 207th Conquest Squad 
248903: Recruit of the 207th Conquest Squad 
248904: Healer of the 207th Conquest Squad 
248905: Warrior of the 207th Strike Troop 
248906: Assassin of the 207th Strike Troop 
248907: Seeker of the 207th Strike Troop 
248908: Recruit of the 207th Strike Troop 
248909: Healer of the 207th Strike Troop 
248910: Warrior of the 207th Strike Troop 
248911: Assassin of the 207th Strike Troop 
248912: Seeker of the 207th Strike Troop 
248913: Recruit of the 207th Strike Troop 
248914: Healer of the 207th Strike Troop 
248915: Poisoned Daeva's Soul 
248916: Poisoned Daeva Spirit 
248917: Infected Daeva's Soul 
248918: Spore Gringol 
248919: Poisoned Reian Soul 
248920: Poisoned Reian Spirit 
248921: Soul of a Fallen Warrior 
248922: Soul of a Fallen Mage 
248923: Poisoned Worg 
248924: Cursed Daeva's Soul 
248925: Cursed Daeva Spirit 
248926: Clumsy Ginseng Spirit 
248927: Infected Daeva's Soul 
248928: Spore Gringol 
248929: Poisoned Reian Soul 
248930: Poisoned Reian Spirit 
248931: Soul of a Fallen Warrior 
248932: Soul of a Fallen Mage 
248933: Poisoned Worg 
248934: Cursed Daeva's Soul 
248935: Cursed Daeva Spirit 
248936: Soul of Energised Ginseng 
248937: Infected Daeva's Soul 
248938: Spore Gringol 
248939: Poisoned Reian Soul 
248940: Poisoned Reian Spirit 
248941: Soul of a Fallen Warrior 
248942: Soul of a Fallen Mage 
248943: Poisoned Worg 
248944: Cursed Daeva's Soul 
248945: Cursed Daeva Spirit 
248946: Soul of Energised Ginseng 
248947: Corpsewaker Woodush 
248948: Concentrated Kalida 
248949: Concentrated Kalida 
248950: Concentrated Kalida 
248951: Focused Kalida 
248952: Focused Kalida 
248953: Focused Kalida 
248954: Bahola 
248955: None 
248956: None 
248957: None 
248958: None 
248959: None 
248960: None 
248961: None 
248962: Dragonbound who worships Ereshkigal 
248963: Dragonbound who worships Tiamat 
248964: Explosion Mine 
248965: None 
248966: Zombie 
248967: None 
248968: Puppeteer Kisk 
248969: Elemental Lord Kisk 
248970: Arkhal Kisk 
248971: Kroban Kisk 
248972: None 
248973: None 
248974: None 
248975: None 
248976: None 
248977: None 
248978: None 
248979: None 
248980: None 
248981: None 
248982: None 
248983: None 
248984: None 
248985: None 
248986: None 
248987: None 
248988: None 
248989: None 
248990: None 
248991: None 
248992: None 
248993: None 
248994: None 
248995: None 
248996: Drakan Quartermaster of the 53rd Legion 
248997: High-ranking Chantra Quartermaster 
249088: Protectorate Drakan Special Legate 
249089: Protectorate Drakan Special Triaris 
249090: Protectorate Drakan Special Sorcerer 
249091: Protectorate Drakan Special Surgeon 
249092: Protectorate Drakan Special Prefect 
249093: Protectorate Drakan Special Chief Officer 
249094: Protectorate Drakan Special Magus 
249095: Protectorate Drakan Special Healing Officer 
249096: Protectorate Elite Combat Captain 
249097: Governor Sunayaka 
249098: Aide Iranati 
249099: Aide Iranati 
249100: Deputy Governor Brilla 
249101: Master-at-Arms Ranigan 
249102: Master-at-Arms Ranigan 
249103: Captain Granta 
249104: Malevolent Muraba 
249105: Karlata the Huntress 
249106: Oginyum the Dealer 
249107: Merciful Davati 
249108: Protectorate Drakan Fighter 
249109: Protectorate Hawkeye 
249110: Protectorate Drakan High Mage 
249111: Protectorate Drakan Fighter 
249112: Protectorate Hawkeye 
249113: Protectorate Drakan High Mage 
249114: Bodyguard Captain Cartuan 
249115: Balaur Magic Cannon 
249116: Kradi the Glutton 
249117: Protectorate Drakan Special Legate 
249118: Protectorate Drakan Special Triaris 
249119: Protectorate Drakan Special Surgeon 
249120: Protectorate Drakan Prefect 
249121: Protectorate Drakan Chief Officer 
249122: Protectorate Drakan Magus 
249123: Protectorate Drakan Healing Officer 
249124: Protectorate Drakan Fighter 
249125: Protectorate Hawkeye 
249126: Protectorate Drakan High Mage 
249127: Protectorate Drakan Healer 
249128: Keymaster Niksi 
249129: Keymaster Zumita 
249130: Keymaster Dabra 
249131: Protectorate Drakan Special Praetor 
249132: Protectorate Drakan Special Officer 
249133: Protectorate Drakan Special Mage 
249134: Protectorate Drakan Special Medic 
249135: Protectorate Drakan Special Fighter 
249136: Protectorate Drakan Special Hawkeye 
249137: Protectorate Drakan Special High Mage 
249138: Protectorate Drakan Special Healer 
249139: Protectorate Drakan Assault Team Leader 
249140: Protectorate Captain 
249141: Protectorate Drakan Assaulter 
249142: Protectorate Sikar Sniper 
249143: Keymaster Chookuri 
249144: Berserker Sunayaka 
249145: Berserker Sunayaka 
249168: Greedy Gurriki 
249169: Greedy Gurriki 
250001: Frame Quake Level 1 Artefact - Elyos 
250002: Frame Quake Level 1 Artefact - Asmodians 
250003: Frame Quake Level 1 Artefact - Balaur 
250004: (Buff) Warrior Breath Artefact - Elyos 
250005: (Buff) Warrior Breath Artefact - Asmodians 
250006: (Buff) Warrior Breath Artefact - Balaur 
250007: Frame Quake Level 2 Artefact - Elyos 
250008: Frame Quake Level 2 Artefact - Asmodians 
250009: Frame Quake Level 2 Artefact - Balaur 
250010: Aurora Heal Artefact - Elyos 
250011: Aurora Heal Artefact - Asmodians 
250012: Aurora Heal Artefact - Balaur 
250013: Frozen Cannon Artefact - Elyos 
250014: Frozen Cannon Artefact - Asmodians 
250015: Frozen Cannon Artefact - Balaur 
250016: Castle Defence NPC – Elyos Level 1 
250017: Castle Defence NPC – Elyos Level 2 
250018: Castle Defence NPC – Elyos Level 3 
250019: Castle Defence NPC – Elyos Level 4 
250020: Castle Defence NPC – Elyos Level 5 
250021: Castle Defence NPC – Asmodians Level 1 
250022: Castle Defence NPC – Asmodians Level 2 
250023: Castle Defence NPC – Asmodians Level 3 
250024: Castle Defence NPC – Asmodians Level 4 
250025: Castle Defence NPC – Asmodians Level 5 
250026: Castle Defence NPC – Balaur Level 1 
250027: Castle Defence NPC – Balaur Level 2 
250028: Castle Defence NPC – Balaur Level 3 
250029: Castle Defence NPC – Balaur Level 4 
250030: Castle Defence NPC – Balaur Level 5 
250031: Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 1 
250032: Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 2 
250033: Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 3 
250034: Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 4 
250035: Aurora Heal Defence NPC – Elyos Level 5 
250036: Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 1 
250037: Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 2 
250038: Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 3 
250039: Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 4 
250040: Aurora Heal Defence NPC – Asmodians Level 5 
250041: Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 1 
250042: Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 2 
250043: Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 3 
250044: Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 4 
250045: Aurora Heal Defence NPC – Balaur Level 5 
250046: Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 1 
250047: Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 2 
250048: Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 3 
250049: Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 4 
250050: Frozen Cannon Defence NPC – Elyos Level 5 
250051: Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 1 
250052: Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 2 
250053: Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 3 
250054: Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 4 
250055: Frozen Cannon Defence NPC – Asmodians Level 5 
250056: Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 1 
250057: Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 2 
250058: Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 3 
250059: Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 4 
250060: Frozen Cannon Defence NPC – Balaur Level 5 
250061: Castle Guard NPC – Elyos Level 1 
250062: Castle Guard NPC – Elyos Level 2 
250063: Castle Guard NPC – Elyos Level 3 
250064: Castle Guard NPC – Elyos Level 4 
250065: Castle Guard NPC – Elyos Level 5 
250066: Castle Guard NPC – Asmodians Level 1 
250067: Castle Guard NPC – Asmodians Level 2 
250068: Castle Guard NPC – Asmodians Level 3 
250069: Castle Guard NPC – Asmodians Level 4 
250070: Castle Guard NPC – Asmodians Level 5 
250071: Castle Guard NPC – Balaur Level 1 
250072: Castle Guard NPC – Balaur Level 2 
250073: Castle Guard NPC – Balaur Level 3 
250074: Castle Guard NPC – Balaur Level 4 
250075: Castle Guard NPC – Balaur Level 5 
250076: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Elyos Only 
250077: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Asmodians Only 
250078: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOn, Balaur Only 
250079: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Elyos Only 
250080: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Asmodians Only 
250081: Aetheric Field Engineer NPC - PvPOff, Balaur Only 
250082: Castle Gate – Elyos Only 
250083: Castle Gate – Asmodians Only 
250084: Castle Gate – Balaur Only 
250085: Castle Gate Repair Object – Elyos Only 
250086: Castle Gate Repair Object – Asmodians Only 
250087: Castle Gate Repair Object – Balaur Only 
250088: Elyos Obelisk Teleporter 
250089: Asmodian Obelisk Teleporter 
250090: Inner Castle Teleporter - Elyos 
250091: Inner Castle Teleporter - Asmodians 
250092: Obelisk 
250093: Obelisk 
250094: Inner Castle Vendor Proto Elyos 
250095: Inner Castle Vendor Proto Asmodian 
250096: " Balaur Monster in Vendor NPC Position – Balaur Only 
250097: Inner Castle Vendor Proto Elyos2 
250098: Inner Castle Vendor Proto Asmodian2 
250099: Inner Castle Gossip Proto Elyos 
250100: Inner Castle Gossip Proto Asmodian 
250101: Inner Castle Spawning Monster – Balaur Only 
250102: Castle Defence Special Named - Elyos 
250103: Castle Defence Special Named - Asmodians 
250104: Castle Defence Special Named - Balaur 
250105: Castle Defence Race Monster - Elyos 
250106: Castle Defence Race Monster - Asmodians 
250107: Castle Defence Race Monster - Balaur 
250108: Balaur Monster Falling from Carrier Level 1 
250109: Balaur Monster Falling from Carrier Level 2 
250110: Balaur Monster Falling from Carrier Level 3 
250111: Balaur Monster Falling from Carrier Level 4 
250112: Balaur Monster Falling from Carrier Level 5 
250113: Balaur Monster for Siege Warfare Level 1 
250114: Balaur Monster for Siege Warfare Level 2 
250115: Balaur Monster for Siege Warfare Level 3 
250116: Balaur Monster for Siege Warfare Level 4 
250117: Balaur Monster for Siege Warfare Level 5 
250118: Abyss KlawA 
250119: Abyss KlawA 
250120: Abyss KlawA 
250121: Abyss KlawB 
250122: Abyss KlawB 
250123: Abyss KlawB 
250124: Abyss Angolem 
250125: Abyss Angolem 
250126: Inner Castle Vendor Proto Elyos3 
250127: Inner Castle Vendor Proto Asmodian3 
250128: " Balaur Monster in Vendor NPC Position – Balaur Only 
250129: None 
250130: None 
250131: Artefact (E): Soul Destruction 
250132: Artefact (A): Soul Destruction 
250133: Artefact (B): Soul Destruction 
250134: Abyss Default GuardianNPC_El 
250135: Abyss Default GuardianNPC_Asmo 
250136: Abyss Default GuardianNPC_Bal 
250137: Field Generator 
250138: Field Generator 
250139: Field Generator 
250140: Field Generator 
250141: Field Generator 
250142: Field Generator 
250143: Fortress Gate 
250144: Fortress Gate 
250145: Fortress Gate 
250146: Gate Stone 
250147: Gate Stone 
250148: Gate Stone 
250149: Abyss Default Air Mine_El_a 
250150: Abyss Default Air Mine_El_b 
250151: Abyss Default Air Ambush Cube_El 
250152: Abyss Default Guard Tower_El 
250153: Abyss Default Air Mine_Asmo_a 
250154: Abyss Default Air Mine_Asmo_b 
250155: Abyss Default Air Ambush Cube_Asmo 
250156: Abyss Default Guard Tower_Asmo 
250157: Abyss Default Air Mine_Bal_a 
250158: Abyss Default Air Mine_Bal_b 
250159: Abyss Default Air Ambush Cube_Bal 
250160: Abyss Default Guard Tower_Bal 
250161: Abyss Default MysticSpring_El 
250162: Abyss Default MysticSpring_Asmo 
250163: Abyss Default MysticSpring_Bal 
250164: Abyss Default Teleporter_El 
250165: Abyss Default Teleporter_Asmo 
250166: Abyss Default Teleporter_Bal 
250167: Fortress Gate 
250168: Fortress Gate 
250169: Fortress Gate 
250170: Gate Stone 
250171: Gate Stone 
250172: Gate Stone 
250173: Carrier Drop Balaur Level 1 
250174: Carrier Drop Balaur Level 2 
250175: Carrier Drop Balaur Level 3 
250176: Carrier Drop Balaur Level 4 
250177: Carrier Drop Balaur Level 5 
250178: Siege Spawn Balaur Level 1 
250179: Siege Spawn Balaur Level 2 
250180: Siege Spawn Balaur Level 3 
250181: Siege Spawn Balaur Level 4 
250182: Siege Spawn Balaur Level 5 
250183: Carrier Drop Named Balaur Level 1 
250184: Carrier Drop Named Balaur Level 2 
250185: Carrier Drop Named Balaur Level 3 
250186: Carrier Drop Named Balaur Level 4 
250187: Carrier Drop Named Balaur Level 5 
250188: Teleporter (external) 
250189: Teleporter (external) 
250190: Teleporter (external) 
250191: Teleporter (external) 
250192: Teleporter (external) 
250193: Teleporter (external) 
250194: Teleporter (external) 
250195: Teleporter (external) 
250196: Teleporter (external) 
250197: Teleporter (external) 
250198: Teleporter (external) 
250199: Teleporter (external) 
250200: Teleporter (external) 
250201: Teleporter (external) 
250202: Teleporter (external) 
250203: Teleporter (external) 
250204: Teleporter (external) 
250205: Teleporter (external) 
250206: Teleporter (external) 
250207: Teleporter (external) 
251000: Ab1_1011_Cyclops_38_Ae 
251001: Menotios 
251002: Aether's Defender 
251003: Ab1_1011_NagaTemplar_38_Ae 
251004: Ab1_1011_NagaTemplar_39_Ae 
251005: Ab1_1011_NagaTemplar_50_An 
251006: Ab1_1011_NagaFighter_38_Ae 
251007: Ab1_1011_NagaFighter_39_Ae 
251008: Ab1_1011_NagaFighter_50_An 
251009: Ab1_1011_NagaWizard_38_Ae 
251010: Ab1_1011_NagaWizard_39_Ae 
251011: Ab1_1011_NagaWizard_50_An 
251012: Ab1_1011_NagaEleNamed_50_An 
251013: Ab1_1011_Tauric_38_Ae 
251014: Ab1_1011_Tauric_39_Ae 
251015: Ab1_1011_Tauric_50_An 
251016: Ab1_1011_Drake_38_Ae 
251017: Flame Tear Brerkun 
251018: Ancient Defender 
251019: Ab1_1011_Octaside_38_Ae 
251020: Ab1_1011_Octaside_39_Ae 
251021: Fire's Defender 
251022: Ab1_1011_Sheluk_38_Ae 
251023: Ab1_1011_Sheluk_39_Ae 
251024: Ab1_1011_Sheluk_50_An 
251025: Ab1_1011_Clodworm_38_Ae 
251026: Ab1_1011_Clodworm_39_Ae 
251027: Ab1_1011_Clodworm_50_An 
251028: Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_38_Ae 
251029: Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_39_Ae 
251030: Ab1_1011_ShadowStalkerTuning_50_An 
251031: Light Protector 
251032: Light Protector 
251033: Light's Defender 
251034: Dark Protector 
251035: Dark Protector 
251036: Shadow's Defender 
251037: Agrint Basher 
251038: Agrint Basher 
251039: Nature's Defender 
251040: Relic Guardian 
251041: Relic Guardian 
251042: Gigantic Relic Guardian 
251043: Luminous Servant 
251044: Ominous Servant 
251045: Menotios' Fragment of Rage 
251046: Asmodian Krotan Staff Officer 
251047: Asmodian Krotan Staff Officer 
251048: Asmodian Krotan Scout 
251049: Asmodian Krotan Triaris 
251050: Asmodian Krotan Triaris 
251051: Asmodian Krotan Officer 
251052: Asmodian Krotan Officer 
251053: Asmodian Miren Guardian 
251054: Asmodian Miren Guardian 
251055: Asmodian Miren Guardian 
251056: Asmodian Miren Ambusher 
251057: Asmodian Miren Ambusher 
251058: Asmodian Miren Healer 
251059: Asmodian Miren Healer Spirit 
251060: Asmodian Miren Healer Spirit 
251061: Asmodian Miren Recruit 
251062: Asmodian Miren Staff Officer 
251063: Asmodian Miren Staff Officer 
251064: Asmodian Miren Scout 
251065: Asmodian Miren Triaris 
251066: Asmodian Miren Triaris 
251067: Asmodian Miren Officer 
251068: Asmodian Miren Officer 
251069: Asmodian Kysis Guardian 
251070: Asmodian Kysis Guardian 
251071: Asmodian Kysis Guardian 
251072: Asmodian Kysis Ambusher 
251073: Asmodian Kysis Ambusher 
251074: Asmodian Kysis Healer 
251075: Asmodian Kysis Healer Spirit 
251076: Asmodian Kysis Healer Spirit 
251077: Asmodian Kysis Recruit 
251078: Asmodian Kysis Staff Officer 
251079: Asmodian Kysis Staff Officer 
251080: Asmodian Kysis Scout 
251081: Asmodian Kysis Triaris 
251082: Asmodian Kysis Triaris 
251083: Asmodian Kysis Officer 
251084: Asmodian Kysis Officer 
251085: Krotan Guardian 
251086: Krotan Guardian 
251087: Krotan Guardian 
251088: Krotan Ambusher 
251089: Krotan Ambusher 
251090: Krotan Healer 
251091: Krotan Healer Spirit 
251092: Krotan Healer Spirit 
251093: Krotan Recruit 
251094: Krotan Staff Officer 
251095: Krotan Staff Officer 
251096: Krotan Scout 
251097: Krotan Triaris 
251098: Krotan Triaris 
251099: Krotan Officer 
251100: Krotan Officer 
251101: Miren Guardian 
251102: Miren Guardian 
251103: Miren Guardian 
251104: Miren Ambusher 
251105: Miren Ambusher 
251106: Miren Healer 
251107: Miren Healer Spirit 
251108: Miren Healer Spirit 
251109: Miren Recruit 
251110: Miren Staff Officer 
251111: Miren Staff Officer 
251112: Miren Scout 
251113: Miren Triaris 
251114: Miren Triaris 
251115: Miren Officer 
251116: Miren Officer 
251117: Kysis Guardian 
251118: Kysis Guardian 
251119: Kysis Guardian 
251120: Kysis Ambusher 
251121: Kysis Ambusher 
251122: Kysis Healer 
251123: Kysis Healer Spirit 
251124: Kysis Healer Spirit 
251125: Kysis Recruit 
251126: Kysis Staff Officer 
251127: Kysis Staff Officer 
251128: Kysis Scout 
251129: Kysis Triaris 
251130: Kysis Triaris 
251131: Kysis Officer 
251132: Kysis Officer 
251133: Low-ranking Elyos Artefact Guardian 
251134: Low-ranking Elyos Artefact Recruit 
251135: Low-ranking Elyos Artefact Guard 
251136: Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit 
251137: Low-ranking Elyos Artefact Protector 
251138: Low-ranking Elyos Artefact Protector 
251139: Mid-ranking Elyos Artefact Protector 
251140: High-ranking Elyos Artefact Protector 
251141: High-ranking Elyos Artefact Protector 
251142: Low-ranking Asmodian Artefact Guardian 
251143: Low-ranking Asmodian Artefact Recruit 
251144: Low-ranking Asmodian Artefact Guard 
251145: Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit 
251146: Low-ranking Asmodian Artefact Protector 
251147: Low-ranking Asmodian Artefact Protector 
251148: Mid-ranking Asmodian Artefact Protector 
251149: High-ranking Asmodian Artefact Protector 
251150: High-ranking Asmodian Artefact Protector 
251151: Low-ranking Artefact Guardian 
251152: Low-ranking Artefact Recruit 
251153: Low-ranking Artefact Guard 
251154: Low-ranking Artefact Healer Spirit 
251155: Low-ranking Artefact Protector 
251156: Low-ranking Artefact Protector 
251157: Mid-ranking Artefact Protector 
251158: High-ranking Artefact Protector 
251159: High-ranking Artefact Protector 
251160: Baranath Ambusher Captain of the 45th Unit 
251161: Low-ranking Elyos Artefact Guardian 
251162: Low-ranking Elyos Artefact Recruit 
251163: Low-ranking Elyos Artefact Guard 
251164: Low-ranking Elyos Artefact Healer Spirit 
251165: Low-ranking Elyos Artefact Protector 
251166: Low-ranking Elyos Artefact Protector 
251167: Mid-ranking Elyos Artefact Protector 
251168: High-ranking Elyos Artefact Protector 
251169: High-ranking Elyos Artefact Protector 
251170: Low-ranking Asmodian Artefact Guardian 
251171: Low-ranking Asmodian Artefact Recruit 
251172: Low-ranking Asmodian Artefact Guard 
251173: Low-ranking Asmodian Artefact Healer Spirit 
251174: Low-ranking Asmodian Artefact Protector 
251175: Low-ranking Asmodian Artefact Protector 
251176: Mid-ranking Asmodian Artefact Protector 
251177: High-ranking Asmodian Artefact Protector 
251178: High-ranking Asmodian Artefact Protector 
251179: Low-ranking Artefact Guardian 
251180: Low-ranking Artefact Recruit 
251181: Low-ranking Artefact Guard 
251182: Low-ranking Artefact Healer Spirit 
251183: Low-ranking Artefact Protector 
251184: Low-ranking Artefact Protector 
251185: Mid-ranking Artefact Protector 
251186: High-ranking Artefact Protector 
251187: High-ranking Artefact Protector 
251188: Low-ranking Elyos Artefact Guardian 
251189: Low-ranking El